intunericul john saul

Download Intunericul John Saul

Post on 05-Jul-2018

238 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Intunericul John Saul

  1/5

  Prolog

  . iniunericul o lnvelea pe Amelie Coulion ca un linloliu, Sin- gure bdtdile inimii ii aminteau cd era inci in viap.

  N-ar fi trebuit sd vin6 aici - iqi didea acum seama de asta, cu o convingere care li umplea sufletul cu goazd. Ar fi aebuit si rimind acas6, singurd ln micul bordei ce se inlta cu numai c6teva zeci de centimetri deasupra apelor intunecate ale mla$-

 • 8/16/2019 Intunericul John Saul

  2/5

  JOHN SAUL

  No ficuse, insi" niciodati, cdci s,tia ce nu numai animalele v6nau noaptea prin mlagtine.

  Din umbrd pdndeau copiii Omului Negnr. Amelie nu 5tiuse niciodati cu sigrrran$ cine erau aceqtia, darera convinsd

  cd ei se aflau acolo, cdci malca-sa ii pove-stisedespre ei gi o avertizase s6 stea deoparte. - Moanea - asta sunt ei. o amenin{ase ea. $i dac, te duciprea.'proape o si te ia si pe tine $i o s, te d,a Omului Negrul-'' Asa cd Amelie stdtuse intotdeauna acase noaptea ginu seaventurase niciodatd pe afar6, unde spaime de n"irnuginu, oagteptau in bezri. Pand in seara asta, c6nd solul ei plecase tecut de acasd. ll

  11jJiUi. n. C."..g" unde se duce, dar et n*i ,arp*r".., "] ..: f:llj-1 * *lir tui atba5ri ei indiferen;i _ ochi care. uneori,o tnsparmantau li-i produceau un fior rece pe gira spindrii.

  A$teplase pane ce el se flcuse nevdzut, apoi luase lantema gi cobon4se scara p6ni in barcd.

  Amelie gtiuse pe unde s-o i4 cdci vasul lui ldsase in urm6 uncurent de bule de aer in apele liniqtite ale mtatinii. iar auzul eisesrzase clar sca4aitul vislelor lui. in ciuda oricdielilor broap_ telor fi a bazaitului insectelor.

  _ Habar-n-avea unde ajunsese cdnd zirise un foc in zare.Instinctul de conservare ii comandase sd intoarce Uarca spranui $i s.{ inainteze in tecere la addpostul umbrei copacilor care ater- nau deasupra limanului apei.

  Veniseri fi alte bdrci, iar acum ea vedea oamenii din ele, cutoate cd acestia nu o vedeau pe ea. Emu copiii Omului Negru, shecurandu-se

  ticuli in noapte. ^.. ^fJ,1t:.:: "uci

  Ee-ceau pe tangd ea privino ooar inainie, cu ochn afintiti asupra focului care o trimisese pe ea ta aaj_postul copacilor.

  . Dupi c€.ei ftecuseri gi dupi ce ea le vdzuse bdrcile oprindu_

  se la malul insulei pe care ardea focul, a" ,t ""uo." Ojn n*inainte gi acum ii putea observa clar-

  Innneric

  Stiteau in semicerc in jurul flScirilor, siluete negre p€ fun- dalul unei striluciri portocalii, nemigcati, ca gi cum flicirile ii lintuiau locului.

  incercase si se convingd singurd ci gregea, cd soful ei nu frcea parte din acest grup tEcut, dar i se puse un nod in gat cend recunoscu un smoc de pdr care atirna aproape p6nd la nivelul umerilor uneia dintre siluete.

  Pdr pe care promisese cil va tiia miine. Nu Nu em adevdrat. Ar fi gtiut daci George Coulton ar fi fost

  'unul dinte copiii Omului Negru.

  Dar cum? Cum sn-l distingd dintre ceilalli copii ai mla5tinii? Silueta la care se holba ea, transfiguratii, se r6suci ugor.

  Pabairea portocalie ii lurninE chipul. Privirea lui pdru ci scruteazi intunericul, cdutind-o, ca qi

  cum el ar fi gtiut ci ea se afld acolo, ascunsd dincolo de lumina fiemuitoare.

  Amelie tresdri Ei se ghemui in barcd, Unandu-gi respiralia gi temandu-se ca propriul trup si n-o trddeze.

  Ca qi cum i-ar fi simlit frica, bebelugul i se agiti in pintece. Amelie igi apisd abdomenul cu palmele, mingAind copilul pdnd ce acesta se lini$ti.

  Privirea ei rdmase afintid asupra cercului de umbre din junrl focului p6ni ce o alti siluetd se ivi din beana copacilor, aproape invizibili la incepuq 9i se indreptn cdtre luminig.

  Un chibrit scdpiri qi silueta duse bilul aprins la cdpdtiiul unei lumAndri, apoi la cdpdtiiul alteia gi alteia. Flicdrile lumd- ndrilor pornir6 si ardd strelucitor. in cele din urmi silueta se intoarse gi un nou val de groazi o cuprinse pe Amelie.

  Omul Negru se poste sumbru in fala altarului improvizat, imbricat din cap 9i pdni in picioare in negru, cu chipul ascuns de un voal.

 • 8/16/2019 Intunericul John Saul

  3/5

  lntuneric lll0 JOHN SAUL lntr-un t6rziu vorbi, cu o voce gravd gi sonori ce se auzea

  perfect pe intinsul apelor nemigcate.

  - Dali-mi ce-i al meu Un bdrbat qi o femeie pdqiri inainte. Amelie icni cdnd

  lumina de la lumandri le dezvilui trdsdtudle felelor. iSi duseinstantaneu mana la gurd ca sE impiedice vreun sunet involun- tar s6-i tr.ideze prezenla. ii ptia pe acei doi oameni inci de cind era rnici.

  Erau Quint Si Tammy-Jo Millard care se cesetoriserd cu numai c6teva luni in urmi. in noaptea dinaintea zilei in care Quint venise s-o ia pe Tammy-Jo, Amelie stituse cu e4 ata pre- cum gi Tammy-Jo stituse cu Amelie in noaptea dinaintea venirii

  lui George. Ieri Tammy-Jo niscuse. Amelie fusese aldturi de ea gi de

  aceasti datd, insolind-o in barci spre coliba ei, aflati la o mili de cea pe care o impi4ea ea Si G€orge, tinAnd-o pe Tammy-Jo de mini gi qtergdndu-i fruntea cu o carpe umedd in timp ce Tammy-Jo lipa de durere.

  Acea durere o infricogase pe Amelie, insi nici pe jumetate precum o infricoga acum priveli$ea din fala ochilor ei. Tammy-Jo

  stdtea aldnri de Quint in fala Omului Negru. Bebelugul se odih- n€a in brdlele ei fi cduta cu gura sflrcul sAnului gol al maicd-sii.

  Omul Negnr i$i intinse bratele.

  - Dati-mi ce-i al meu bubui vocea lui, cuvintele lovind-o pe Amelie ca nigte izbituri de ciocan.

  Tdculd, Tammy-Jo igi depuse nou-niscutul in m6inile Omu- lui Negnr, care se rdsuci pe cilcdie gi agezi copilul pe altar ca o ofrandS, desfic6nd pdtura in care era invelil pann ce tupul palid rdmase expus privirilor in lumina dati de lumdniri.

  De sub faldurile anteriului sdu, Omul Negm scoase un obiect. Amelie igi didu seama ci era un cufit abia cdnd lama lui sclipi in lunind.

  - Al cui e copilul acesta? intrebd Omul Negnr, lindnd in mini culitul deasupra trupului gol al bebeluqului.

  - Al tiu, rispunse Tammy-Jo, cu voce plati' cu ochii alintili asupra Omului Negru.

  Deqi chipul acestuia era nevdzut, fata din barci tresdlti

  inchipuindu-gi rdnjetul sdu rece, de satisfactie'

  Vru si intoarcd, dar i9i didu seama cd nu poate Fascinag

  de siluera Omului Negm, urmiri neclintiti cum el ridice instu- mentul cu ambele miini cat putu de sus, exact deasupra bebelugului de pe altar. ln acea clipi flicirile tremurad' Pro- ducind mii de sc6ntei in lama culitului'

  Obiectul incePu si coboare.

  n Si opri o frac,tiun€ de secund6, exact deasupra pieptu- lui copilului.

  neUetuqul smase un mic 1ipit cdnd v6rful culihiui ii pAtruns€

  in piept, apoi rdmase inert.- tvieatul se atnOa mai mult in trupul fragedei Fpturi'

  . Involuntar, un strigdt ieqi de pe buzele Ameliei, un tipAt upr de groaz{ pe care ea 9 l relinu aproape instantaneu'

  bmul illegru tresdri pi privi in sus, scrutAnd cu privirea din- colo de foc qi de api. Amelie i9i inchipui ochii lui nevizuli ciu-

  tind-o, 9i fixdndu-gi chipul ei in minte' Copilul meu, igi zise ea' Vrea si copilul meu'

  Introduse, ticuti, vdsla in api qi incepu sd impingd barca ina- poi. Simlea incd privirea Omului Negnr urmtuind-o' cdu6nd-o

  gi incerc6nd s'o inqface.

  Nu. Nu pe ea. Pe coPilul din Pantecele ei.

  intorcdnd barca, il auzi din nou pe Omul Negru:

  - George Coulton, rosti vocea grave' Cand irni vei aduce

  ce-i al meu? Urmi un moment de ticere, apoi Amelie auzi rdspunsul

  sotului ei, clar ti lipsit de expresie: - in noaptea h care se va natte' Atunci i-l voi aduce'

 • 8/16/2019 Intunericul John Saul

  4/5

  lntuneric l3

  I

  Kelly Arderson simlea prezenla lui in apropiere. il simlea c6utind-o, b6jb6ind dupd ea.

  Era acolo, preferdnd sd rdmene ascuns, dintotdeauna. Kclly il zirise fugar incd din vremea cind era doar un bebelug, cu mult inainte de a putea merge sau vorbi.

  in visele ei, chipul lui se ivea din beana somnului, privind-o chiordg, cu trisiturile oribil deformate intr-un ranj€t, cu degetele ca nigte gheare asculite ale unei pdsiri camivore - intinse cdtre ea. Atunci se hezea Fpand gi maicd-sa se gr6bea sd vind l6ngi ea, s-o ridice din leagdn, s-o linigteascd ;i si-i gopteasci ci se afla in siguranli.

  Acele cuvinte au fost primele pe care le-a invdlat. Egti in siguranTd. Siguan{i. Chiar gi acum, la gaisprezece ani, iEi amintea de rostirea

  acelui cuv6nt. Siguranld. Numai cd nu fusese in siguranli. Nici atunci, cdnd maicS-sa

  ii goptea cd totul era in reguld, ci avusese doar un colmar ingrozitor, 9i nici acum, cdnd, chiar heazd fiind, il simlea stre- curandu-se tot mai aproape de ea, cdut6nd-o, ceutand...

  Ce anume? Oare ce voia el de la ea? Nu Etia nimic despre monskuoasa figuri care ii popula cog-

  marurile; habar n-avea cine era sau de unde venea,

  Tot ce cunoqtea era cd el se gdsea acolo' niciodati departe

  de ea. AgtePta. $i voia ceva'

  in seara- asta, in timp ce Kelly se plimba agitatd in junrl cari pe

  care o tnpa{ea cu Fdnlii ei, gtia ci el se afla mai aprcape ca oricind

  Era o noapte apdsdtoare, neobiqnuit de fierbinte Penfu un

  inceput de iunie, genul de noapte groasi, indbu$itoare' care

  ua"ninlu a-o aufo"". Cu o ord inainte deschisese fereastra' in

  ,p"r*1u d.pu.ta cd weo adiere cit de mici i-ar putea ricori

  pi"t"u .uu i. put"u atenua nebunia de care fusese cuprinse $i care ameninta s-o distmgd in acea noapte' . $tia prea bine cd 6sta €ra motivul'

  Nu exista nici un birtat; n-o c6utau nici un fel de miini'

  Totul s€ Pehecea in mintea ei' Apa i se spusese, mai intdi de cdhe maicd-sa' apoi