intrebari examen finante publice

of 43 /43
www.ush.ro aprillia 1 Finante publice si fscalitate Licenta iulie 2010  Licenta_FB_2011_Piete_de_Capital_si_Burse_de_Valori MULTIPL C!"IC Licenta_FB_201 1_#estiunea_si_$na li%a_F inanciara_a_Int reprinderii MULTIPL C!"IC &'. $cti(ele circulante sunt) a. stocurile* creantele* disponi+ilita tile si plasa,entele -. $cti(ele i,o+ili%ate ,ai sunt cunoscute su+ denu,irea de) +. utili%ari dura+ile/ . $nali%ati productia %ic3 a r,ei pe +a%a indicatorilor ) 4enu,ire produs Valoarea productiei lei +a%a curenta $ .000 5.200 B 2.200 2.000 C .00 .100 Caracteri%ati reali%area pro6ra,ului de productie cu a7utorul indicilor indi(iduali de  8ndeplinir e a pro6ra,elor de 9a+ricatie pe sorti,ente i: 1;0 si indicele de 6rup pe total produse I< 1;0 :(p c. 1*5;0*;0*;1*1 5. $nali%a 9actoriala a protului a9erent ci9rei de a9aceri cand in=uentea%a ci9ra de a9aceri este) 1> ? Pca ca @A C$1 C$0> pr0 5> ?Pca ca @ A<:(1p1 D <:(0p0> pr0 '5. $cti(ele aduc (enituri ca) 1> Prot/ 2> Eenta/ > Chirii/ 5> 4o+n%i/ &> 4i(idende. '. $ctiunile pre9erentiale nu pot ) a. ordinare 2. $ctiunile no,inale sunt caracteri%ate prin) 1> sunt personali%ate prin ,entionarea nu,elui posesorului lor/

Author: marian

Post on 03-Mar-2016

150 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

intrebari examen finante publice

TRANSCRIPT

www.ush.ro aprillia 1 Finante publice si fiscalitate Licenta iulie 2010 Licenta_FB_2011_Piete_de_Capital_si_Burse_de_Valori MULTIPLE CHOICE Licenta_FB_2011_Gestiunea_si_Analiza_Financiara_a_IntreprinderiiMULTIPLE CHOICE

56. Activele circulante sunt:a. stocurile, creantele, disponibilitatile si plasamentele79. Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de:b. utilizari durabile;38. Analizati productia fizic a firmei pe baza indicatorilor:Denumire produs Valoarea productiei lei baza curentaA 3.000 4.200 B 2.200 2.000 C 3.300 3.100Caracterizati realizarea programului de productie cu ajutorul indicilor individuali de ndeplinire a programelor de fabricatie pe sortimente iq 1/0 si indicele de grup pe total produse I 1/0 qvpc. 1,4/0,9/0,9/1,149. Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri cand influenteaza cifra de afaceri este:1) Pca ca =( CA1 CA0) * pr04) Pca ca = (qv1p1 - qv0p0) * pr064. Activele aduc venituri ca: 1) Profit; 2) Renta; 3) Chirii; 4) Dobnzi; 5) Dividende. 6. Actiunile preferentiale nu pot fi : a. ordinare 23. Actiunile nominale sunt caracterizate prin: 1) sunt personalizate prin mentionarea numelui posesorului lor; 2) au o circulatie restrictiva, n sensul ca nu pot fi nstrainate dect prin transcrierea tranzactiei n registrul societatii emitente; 3) proprietarul este nominal si cunoscut de emitent; 5) identitatea proprietarului este nregistrata n registrul societatii . 27. Atribuirea importantei actiunilor se face prin: 1)Ponderi egale; 3)Ponderarea cu capitalizarea bursiera; 4)Fara atribuirea de ponderi; 45. Activitatea financiar monetara internationala cuprinde: 1) actiuni de evaluare 2) actiuni de repartitie 3) actiuni de credit 4) actiuni de plata 49. Actiunea se caracterizeaza prin: 1. este o hrtie de valoare; 3. intra n posesia unor persoane denumite actionari; 4. confera actionarilor drepturi si obligatii; 5. valoarea unei actiuni este o parte din capitalul social al societatii pe actiuni emitente; 51. Actiunile confera detinatorilor lor (actionari) cumulativ urmatoarele drepturi: 1) dreptul la vot; 2) dreptul la informare; 3) dreptul la dividende; 4) dreptul asupra activelor 54. Actiunile nominative pure sunt nregistrate: 4) n registrul societatii; 18. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii se face cu urmatorul model:2. Rpex= Vex * (1-Cex/Vex)3. Rpex=Vex * pre5. Rpex=N * T/N*wh*pre102. Amortizarea este:c. un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate;103. Activele financiare sunt necesare pentru:b. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman;104. Analiza diagnostic-financiar intern presupune:2. stabilirea situatiei corecte a firmei intr-un anumit moment;3. stabilirea disfunctionalitatilor firmei;

19. Bursa de Valori Bucuresti a fost redeschisa n anul: 1995 c. 1995 28. Bursele au jucat un rol-cheie n industrializarea Europei si a Americii de Nord n secolul: d. XIX 37. Bursele de valori concentreaza: 2) cererea de capital; 4) oferta de capital; 8. Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean. Enuntul corespunde: c. teoremei descentralizarii optime

40. Care dintre urmatoarele enunturi nu se numara printre factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale d. riscul de inflatie prin fiscalitate 22. Care din urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala: 1) stabilirea minimului neimpozabil; 2) stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitori; 4) impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere (cu exceptia celor care obtin venituri sub minimul neimpozabil 20. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 5) impozite indirecte 46. Coeficientul mediu de sortiment, calculat pentru o firma ce realizeaza 5 produse poate avea urmatoarele sensuri:3. K= 0,8 arata nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment;4. K= 1 arata realizarea si depasirea volumului productiei la toate sortimentele;28. Capitalul real, dupa sursele de constituire prezinta urmatoarea structura:b. credite si datorii pe termen scurt, credite pe termen mediu si lung, rezerve, rezultate, fonduriproprii, capital social;34. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este falsa ? c. poate lua doar valorile: 35. Care dintre urmatorii indicatori intra n categoria celor de analiza a structurii veniturilor fiscale? d. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale 36. Cu ajutorul ponderilor fiecarei grupe de venit public in total si n special a ponderilor fiecarui venit fiscal in total venituri fiscale, se poate interpreta: a. politica fiscala a statului 24. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice: b. criteriul fiscal c. criteriul financiar 3. Consecintele pe care le-a adus cvadrbla explozie sunt: 1) Dereglementarea; 2) Mondializarea; 3) Globalizarea; 5) Inovarea permanenta. 5. Conform criteriului intensitatea zilnica a tranzactiilor exista: 2. piata permanenta 4. piata de apel 12. Care sunt componentele cvadrublei explozii din deceniile 1980 si 1990 prin care care au trecut structurile financiare si bancare din lume? 1) Componenta juridica; 3) Componenta geografica; 4) Componenta structurala; 5) Componenta tehnica. 22. Care dintre indicatorii de mai jos nu sunt indicatori de evaluare a actiunilor? 4)Valoarea de piata a certificatelor (notes): 24. Clasificarea actiunilor este urmatoarea: 1) actiuni nominative; 2) actiuni la purtator; 3) actiuni ordinare; 4) actiuni privilegiate; 5) actiuni preferentiale. 31. Conform criteriului dinamica si riscul tranzactiilor exista urmatoarele tipuri de piete: 1. piata la vedere 2. piata anticipata (forward) 3. piata futures 4. piata de optiune (options) 34. Conform criteriului tipuri de titluri exista: 1) piata de actiuni 2) piata de obligatiuni 3) piata titlurilor de stat 70. Conform criteriului locul tranzactionarii exista: 1) piata organizata 2) piata Over The Counter 57. Categoriile principale de burse sunt: 1) The Big Three 2) Pietele bursiere europene continentale 3) Bursele emergente 4) Bursele din economiile n tranzitie 5) Pietele bursiere exotice 55. Cumulativ euroobligatiunile pot fi: 1) ordinare sau clasice. 2) euroobligatiuni convertibile: 3) euroobligatiuni cu warant. 8. Ce cuprinde fluxul de numerar net, determinat in bugetul activitatii de trezorerie:a. fluxul de numerar din activitatea de exploatare, de investitii si financiara19. Cum se calculeaza fondul de rulment ?b. capitalul permanent active imobilizate sau active circulante resurse de trezorerie100. Cand nevoia de fond de rulment este constanta, cash-flow-ul este egal cu:d. variatia activelor circulante (inclusiv cele de trezorerie);101. Coeficientul de nomenclatura, calculat pentru o firma care realizeaza patru produse, poate avea urmatoarele valori si semnificatii:1. Kn = 0,50 semnifica realizarea volumului productiei la doua sortimentele;3. Kn = 0,75 arata nerealizarea programului de fabricatie la cel putin un sortiment;19. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 2) impozite indirecte 82. Coeficientul Gini-Struck, poate avea urmatoarele semnificatii:e. CG = 0,72 semnifica o structura a vanzarilor in care cateva produse detin ponderea cea mai mare in CA, nefiind insa unicele produse ale firmei;70. Capitalul real al intreprinderii isi gaseste reflectarea in: b. bilant;39. Ciclul de exploatare are ca obiectiv: d. producerea de bunuri si servicii;48. Ce reprezinta pentru modificarea absoluta a profitului aferent cifrei de afaceri, relatia: ?b. influenta modificarii preturilor medii de vanzare2. Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice: e. reprezinta un proces unitar si nentrerupt; 3. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice: b. foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt ndreptate resursele financiare publice; 4. Caracterul de buget consolidat decurge din: a. tehnica ntocmirii lui, adica eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare; 5. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde principiilor teoremei descentralizarii? d. neafectarea veniturilor bugetare e. autoritatea administratiei locale de a decide discretionar asupra unei functii publice lasata n competenta sa 6. Care dintre principiile teoremei descentralizarii prevede ca exercitarea responsabilitatilor publice revine, de preferinta, autoritatilor celor mai apropiate de cetateni? c. subsidiaritatea d. repartizarea functiilor publice 7. Care dintre principiile teoremei descentralizarii prevede ca transferarea functiilor de la administratia centrala la cea locala trebuie sa se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel corespunzator al veniturilor, asupra carora autoritatea publica trebuie sa aiba n mare masura controlul? b. echivalenta fiscal10. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor publice: a. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB 11. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice: c. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor sociale in toatal cheltuieli publice 12. Care dintre combinatiile de mai jos nu desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul veniturilor publice: c. ponderea veniturilor publice in PIB ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB 14. Conform clasificatiei bugetare, veniturile fiscale cuprind : e. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, taxe vamale 28. Care dintre enunturile urmatoare nu se numara printre efectele in plan economic si social ale deficitului bugetar? e. repudierea creditului public 30. Corespunzator functiei de distribuire a finantelor publice, enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca: e. nici unul dintre cele 4 enunturi; 31. Consolidarea creditului public reprezinta: c. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de rambursare;

42. Dintre urmatoarele enunturi, selectati efectele cresterii presiunii fiscale peste nivelul optim. 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 8) frauda si evaziunea fiscala 9) reducerea competitivitatii pe plan international 44. Dintre urmatoarele enunturi, selectati modalitatile de plasare a creditului public. 1) subscriere publica 2) prin intermediul unor consortii bancare 5) vanzare la Bursa de Valori 37. Dinamica resurselor financiare publice exprima: b. modificarile care intervin in cuantumul si structura acestora de la o perioada de timp la alta 29. Despre relatiile financiare publice se poate afirma ca: 1) reflecta un transfer de valoare; 2) se realizeaza cu titlu definitiv4) au loc fara contraprestatie directa si imediata; 5) trasnsferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are caracterul de transfer de putere de cumparare16. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice extraordinare: c. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite cand resursele curente sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a cheltuielilor publice 42. Dispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul I exercitiul N+1 = 120.000 u.m., uniform repartizata in cadrul semestrului, frecventa medie a incasarilor 30% in luna vanzarii, 35% in luna urmatoare vanzarii, 25% peste 60 zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii.Valoarea incasarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul al II-lea exercitiul N a fost de 108.000 u.m., uniform repartizata in timp. Incasarile in lunile ianuarie si martie vor fi__um si __um:d. 18.600 u.m. 19.800 u.m21. Din punct de vedere juridic, imprumutul de stat este definit prin urmatoarele component (elemente) tehnice: 1) denumirea imprumutului 2) valoarea nominala 3) valoarea reala 4) termenul de rambursare 7) costul" creditului public 44. Daca I VA > I Pex (productia exercitiului) reflecta:2. o scadere a ponderii consumurilor intermediare provenite de la terti in productia exercitiului;5. o reducere a cheltuielilor materiale, financiare si umane.26. Dintre urmatoarele enunturi, care coincid(e) cu rolul finantelor publice? 1) alocativ; 2) redistributiv; 3) de reglare; 29. Decizia de finantare:b. sta la baza alegerii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate;61. Daca IVA > IPex (VA = valoarea adaugata, Pex = productia exercitiului) si IPex > IN (N - nr. mediu de salariati) atunci:1. creste gradul de valorificare a resurselor materiale;3. se reduce ponderea consumurilor provenite de la terti n volumul total al productiei exercitiului;62. Deciziile privind folosirea leasing-ului pentru cresterea investitiilor unei intreprinderi apartin:e. managementului societatii.87. Daca ICA = 104 % ; IN = 105 %; IPf= 103 % ; IZ = 95 %, atunci:b. a scazut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite;26. Daca coeficientul de structura Kst = 1 si coeficientul de sortiment K 1, atunci:a. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment, dar n aceeasi proportie.1. Dintre evenimentele principale de mai jos, care genereaza ajustari ale formulei de calcul al indicelui se enumera, exhaustiv: 1)Acordri de dividende; 2)Cresteri de capital; 3)Reduceri de capital; 4)Conversii de actiuni preferentiale n actiuni comune; 5)Modificri n valoarea nominal a titlurilor de valoare din componenta indicelui 7. Dupa intervalul de timp n care sunt calculati exista: 1)Indici calculati n timp real; 2)Indici calculati la sfrsitul sesiunii de tranzactionare; 9. Dupa criteriul dinamica si riscul tranzactiilor nu exista: b. Piata swap. 30. Durata de viata a titlurilor financiare, determina, n clasificarea de tip anglo-saxon, cele doua componente ale pietei financiare pe care se manifesta liber cererea si oferta: 1. piata monetara piata pe care se tranzactioneaza titlurile cu o perioada de viata mai mica de un an. 2. piata de capital pe aceasta piata, ntlnim titluri cu scadenta mai mare de un an. 40. Dupa valorile mobiliare n raport cu care se construieste indicele exista: 1) indici bursieri pentru actiuni; 2) indici bursieri pentru obligatiuni; 3) indici pentru titlurile emise de fondurile deschise de investitii si alte institutii de acest fel; 41. Deschiderea Pietei Internationale Monetare consacrata contractelor financiare la termen, n 1972, a avut loc n orasul : Chicago e. Chicago 42. Dupa valorile mobiliare care constituie suportul indicelui exista: 1)Indici bursieri pentru actiuni; 3)Indici bursieri pentru obligatiuni; 4)Indici ai volatilitatii; 5)Indici pentru titlurile emise de fondurile mutuale si de alte institutii de acest fel. 48. Dupa modul n care se procura si se tranzactioneaza banii exista: 2) Piata de datorie; 3) Piata de titluri de valoare. 50. Dupa modul n care se procura si se tranzactioneaza banii, pietele de capital se grupeaza astfel: 1) piete de datorie; 4) piete de titluri de valoare; 61. Dupa nivelul de tranzactionare, nu exista ca piata de capital: a. Piata monetara. 69. Din punctul de vedere al maturitatii si al clauzelor specificate n prospectul de emisiune exista: 1)Obligatiuni cu o singura scadenta; 2)Obligatiuni ce contin clauze si dau dreptul emitentului sa rascumpere integral sau partial obligatiunile anterior datei scadentei; 3)Obligatiuni care contin clauze si permit investitorului sa vnda emitentului obligatiunile detinute, la anumite date prestabilite; 4)Emisiuni de obligatiuni care cuprind pachete de obligatiuni cu maturitati diferite; 46. Din lista de mai jos investitori sunt: 1) persoane fizice 2) persoane juridice 3) persoane fizice si sau juridice care detin capital monetar si care investesc n produse specifice pietei de valori mobiliare si care si asuma riscurile acestei investitii 2. Determinarea profitului se realizeaza ca: d. diferenta dintre venituri si cheltuieli;105. Daca indicele cifrei de afaceri este 112%, indicele productiei marfa 107% si indicele productiei exercitiului este 102%, atunci:a. au crescut stocurile de produse finite si stocurile de productie neterminata;b. a scazut stocul de productie neterminata dar a crescut cel de produse finite;c. au crescut stocurile de productie neterminata;d. au crescut consumurile interne si stocurile de produse finite.e. au scazut stocurile de productie in curs de executie si cele de produse finite;92. Deciziile de investitii, finantare si repartizare a profitului la nivelul intreprinderii au la baza metodele si tehnicile de executie oferite de: d. gestiunea financiara;73. Daca IN = 105 %; IPf = 115 %; ICA = 122 %; IF = 95 % nseamna ca:c. a crescut productivitatea muncii dar a scazut gradul de inzestrare tehnica al productiei ;72. Dispuneti de urmatoarele informatii:- capacitatea de autofinantare 8.300 u.m.; - variatia stocurilor 1.300 u.m.;- variatia creantelor clienti 2.400 u.m.; - variatia creantelor diverse -200 u.m.;- variatia datoriilor de exploatare 1.600 u.m.; - variatia datoriilor in afara exploatarii 800 u.m.;- trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N-1 400 u.m.;- in cursul exercitiului N, s-a achizitionat un mijloc de transport in valoare de 16.000 u.m., s-au vandut titluri de participare in valoare de 1.000 u.m. si un utilaj la pret de vanzare de 3.000 u.m.,cost de achizitie 10.000 u.m., amortizare inregistrata pana in momentul vanzarii 8.000 u.m.;- tot in cursul exercitiului N, s-a primit o subventie de 1.000 u.m. pentru achizitionarea utilajului, s-au contractat credite bancare pe termen lung de 5.000 u.m. si pe termen scurt de 800 u.m., s-au rambursat rate scadente la credite pe termen lung de 900 u.m. si s-a majorat capitalul social cu 7.000 u.m.;- profitul exercitiului N-1 a fost de 8.000 u.m., din care 6.000 u.m. se distribuie sub forma de dividende.Care va fi valoarea trezoreriei nete la sfarsitul exercitiului N ? b. 1.700 u.m.;68. Daca IVex = 115 % (Vex venituri de exploatare) ICA = 108 % (CA cifra de afaceri); (cheltuieli af. CA); IRc= 97 % (Rc - rata rentabilitatii comerciale) atunci:3. a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile de exploatare si rata rentabilitatii resurselor consumate;4. s-au redus cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri si rentabilitatea comerciala67. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori:Nr crtINDICATORISIMBOLPERIOADA LEIBAZACURENTA1.Nr.mediu salariati N3220 2.Productia marfa fabricate Pf2.8003.2003.Cifra de afaceri CA1.6801.536 c. 630,00 lei15. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice ordinare b. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitate

18. Elementele impozitului sunt: 1) subiectul impozitului 2) suportatorul 3) obiectul impunerii 4) unitatea de impunere 5) sursa impozitului 6) cota impozitului 7) termenul de plata 74. Excedentul brut al exploatarii (EBE) este un indicator care exprima:a. acumularea bruta din activitatea de exploatare (inclusiv amortizarile si provizioanele);5. Echilibrul financiar este respectat atunci cand resursele stabile acopera:e. imobilizarile brute si nevoia de fond de rulment de exploatare;17. Etapele constructiei unui indice bursier sunt: 2)Selectarea actiunilor ce intra n portofelul indicelui; 3)Atribuirea unei anumite importante fiecarei actiuni; 4)Alegerea datei de referinta; 16. Efectul de levier financiar pozitiv al intreprinderii se produce cand:c. rentabilitatea economica este superioara ratei costului capitalului imprumutat;

57. Fondul de rulment net reprezinta:e. diferenta de capitaluri permanente ramase dupa finantarea activelor imobilizate destinata finantarii activelor circulante cu caracter de permanenta;33. Finantele sunt:a. relatii economice in expresie baneasca;65. Fondul de rulment net, ca sursa de finantare a activelor circulante este egal cu:c. Capitaluri permanente minus active imobilizate nete;1.Functia de finantare se refera la:b. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii si imprumutate;

53. In conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 190% si a unei rate a inflatiei de 150%, rata reala a rentabilitatii economice este:b. 16 %58. In cadrul modificarii absolute a profitului aferent cifrei de afaceri , relatia:reprezinta:c. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul ratei medii a rentabilitatii aferente rezultatului CA;89. Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri I PrCA - 98% ;Indicele profitului aferent cifrei de afacerii I PrCA = 105%Indicele rentabilitatii comerciale I Rc = 103 %; , semnifica:2. au crescut CA si rata resurselor consumate;3. a crescut profitul aferent CA si au scazut cheltuielile la 1000 lei CA;4. a crescut CA si au scazut cheltuielile la 1000 lei CA;68. n cazul indicelui Dow-Jones Euro STOXX, calculat pentru Europa, o noua tara este luata n calcul daca sunt ndeplinite cumulativ, urmatoarele criterii: 1)Tranzactiile cu actiuniderulate la bursa de valori a tarii respective sunt desfasurate n mod continuu (piata continua); 2)Sunt date publicitatii cursurile actiunilor care se coteaza pe piata respectiva , att n ceea ce priveste cursurile curente, care trebuie puse la dispozitia publicului (DJ STOXX fiind calculat n timp real, la fiecare 15 secunde), ct si ceea ce priveste cursurile istorice, folosite n scopuri statistice si pentru efectuarea de analize privind evolutia actiunilor si a indicelui; 3)Tarile care fac parte din spatiul spatiul euro, respectiv au adoptat moneda unica europeana; 4)Este asigurata transparenta de informatie n ceea ce priveste rapoartele financiare anuale, indicatorii financiari si alte date referitoare la companiile componente; 33. Intre indicatorii privind dinamica veniturilor si cheltuielilor publice, nu se numara:d. cheltuieli publice medii, ce revin pe un locuitor 10. Inovatia financiara nu se manifesta prin: c. Crearea de structuri organizatorice si politice descentralizate; 11. Instrumentele emise pe piata titlurilor de valoare sunt denumite: a. actiuni (stocks sau shares); 13. Instrumentele financiare derivate sunt: 1) contractele futures; 3) options; 5) alte active calificate de CNVM ca valori mobiliare. 20. Instrumentele tipice emise pe pietele de datorie cu venituri fixe sunt cunoscute sub denumirea de: 1) obligatiuni (bonds); 3) certificate (notes); 21. n functie de modul de calcul aferent indicilor pentru actiuni exista: 4)Indici din prima generatie; 5)Indici din generatia a doua. 35. Instrumentele tipice emise pe pietele de datorie cu venituri fixe sunt cunoscute sub denumirea de: 2) obligatiuni; 43. Imprumuturile de stat determina operatiuni n legatura cu: e. toate cele 3 operatiuni 52. Instrumentele financiare emise pe piata de capital pot fi: 1) actiuni 3) obligatiuni 5) contracte futures 12. Intr-o intreprindere, rolul finantelor se manifesta, in principal, la nivelul:e. repartitiei resurselor de care dispune intreprinderea;13. Intreprinderea nu inregistreaza un venit intr-una din urmatoarele situatiid. aportul actionarilor la cresterea capitalului social (in numerar);23. Indicele HERFINDHAL, calculat pentru o firma ce realizeaza cinci produse, poate avea urmatoarele semnificatii:a. H = 0,2 arata o distributie uniforma a CA pe sortimente;27. Influenta cu semnul minus a modificarii structurii productiei exercitiului asupra VA (valoareaadaugata) presupune:c. scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie, mai mare decat media VApe firma;80. n analiza profitului aferent cifrei de afaceri, cunoastem urmtorii indicatori:Nr crINDICATORISIMBOLPerioada analizataBAZACURENTA1.Cifra de afaceri in preturi de vanzare qvp9.20013.6502.Costuri aferent cifrei de afaceri qvc6.60010.4003.Indicele mediu al pretului de vanzare IP130%Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal)Influenta modificarii volumului fizic al productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri:d. 367,3881. In analiza factoriala a marjei comerciale putem folosi modelul:1. Mc = Vd * C/1003. Mc = Vd * ((g1*c1)) / 1004. Mc = Vd * C / 1005. Mc = Vd* Gi*Ci / 100255. Indicatorii analizei asigurarii calitative cu personal: KCM -coeficientul mediu de calificare a fortei de munca si Kt -coeficientul mediu de complexitate a lucrarilor efectuate, arata:b. Kt Kcm, reprezinta lucrari de calitate superioara executate de lucratori cu calificare inferiora, ceea ce influienteaza negativ calitatea produselor si profitul;

43. Nu este indice din generatia a doua: d. Dow-Jones; 25. Nu este indice general al pietei: c. Dow-Jones; 32. Nu reprezinta un eveniment principal care sa necesite ajustarea formulei de calcul al indicilor bursieri: a. Schimbari n structura actionariatului unui emitent; 14. Nu sunt instrumente financiare: 2) Valorile imobiliare; 3) Valorile ipotecare; 60. Nu face parte din caracteristicile obligatiunilor: 2)Confera detinatorului dreptul la vot; 21. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 81.000 tone, pretul unitar de aprovizionare este de 6.000 u.m.. Costul de depozitare este de 1,2 u.m. anual pentru o unitate de stoc, iar costul pregatirii unei comenzi este de 4.000 u.m.. Care este stocul optim si numarul de aprovizionari b. 300 tone si 270 aprovizionari93. Notam: CA = cifra de afaceri; N = numarul mediu de salariati;pr = profitul mediu la 1 leu cifra de afaceri.Daca Ica 1/0 = 106%; In 1/0 = 96%; Ipr 1/0 = 103% inseamna ca:a. s-a redus numarul de personal si au crescut productivitatea si profitul brut;94. Nevoia de fond de rulment de exploatare se determina ca diferenta intre:b. activele de exploatare si pasivele de exploatare;13. Nu este un indicator al analizei dinamicii resurselor publice : a. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale 27. Noile abordari liberale privind finantele publice includ: 1) economia de oferta; 4) scoala optiunilor colective; 5) scoala libertariana; 6) monetarismul.

24. Modelele ce pot fi folosite n analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri sunt:1. Pca=qvp qvc 3. Pca=CA*pr5. Pca=CA *Pca/CA 6. Pca=qv(p-c) 7. Pca=Ae*E*K*Pca/CA25. Modificarea absoluta nominala a cheltuielilor publice se calculeaza conform relatiei: R: d

85. Pe baza indicatorilor:NrcrtINDICATORISIMBOLPerioadabazacurenta1.Nr.mediu de salariati N40302.\Productia marfa fabricate Pf19.60021.0003.Cifra de afaceri CA17.64020.160b. 567096. Pe baza indicatorilor:NrINDICATORISIMBOLPERIOADA analizatacrtprevazutarealizata1.Venituri de exploatare Vex9.70010.4002.Cheltuieli de exploatare Cex6.9507.200Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare (rotunjiti la a 4-a zecimala normal)Influenta veniturilor de exploatare asupra rezultatului exploatarii este deb. +198,4515. Principalele surse de risc ntlnite pe pietele financiare sunt: 1)Mediul economic general; 2)Mediul extern al firmei; 3)Mediul economic international; 4)Inflatia; 18. Printre instrumentele financiare ale pietei de capital nu se enumera: e. Contracte ipotecare. 26. Pentru ce au fost create bursele cele mai vechi? d. Pentru dezvoltarea comertului mondial; 29. Pentru pietele financiare, nu este tip de eficienta formulat pna n prezent: a. Eficienta rationalitatii mimate; 38. Principalele tipuri de contracte de optiuni sunt : 2) optiuni de apel; 4) optiuni exprimate ; 56. Pietele financiare internationale cuprind: 1) ansamblul pietelor financiare ale tarilor care aproba emisiuni de titluri financiare straine 2) tranzactii cu titluri financiare straine 3) piata eurocapitalului 58. Piata secundara ofera posibilitatea: 1) detinatorilor de actiuni sa le valorifice nainte ca acestea sa aduca profit (dividende sau dobnzi); 3) detinatorilor de obligatiuni sa le valorifice nainte ca acestea sa aduca profit (dividende sau dobnzi);; 5) tranzactionarii de actiuni dupa momentul emiterii lor initiale. 39. Pe pietele financiare sursele de risc sunt 1) mediul economic general; 2) inflatia; 3) mediul extern al firmei; 4) mediul economic international; 47. Prima bursa de actiuni de capital din lume fondata la Amsterdam, s-a constituit in anul:e. 1611 63. Piata de capital este definita ca: c. Piata pe care se realizeaza tranzactii pe termen mediu si lung cu valori mobiliare specifice; 66. Prin masivul capital financiar, pietele financiare internationale produc: 1)Efectul de structura; 2)Efectul dobnzii; 3)Efectul de lichiditate; 6. Pe baza indicatorilor:Nr.crt INDICATORISIMBOLVALOARE (RON)leiBAZACURENTA1.Venituri de exploatareVex60.00096.0002.Cheltuieli de exploatareCex50.00072.0003.Fond total de timp de munca (h)Tmc190.080210.100 a. +1054; +494511. Pe baza indicatorilor:Suma cheltuielilor Suma veniturilorActivitatiibazacurentabazaCurenta1.Exploatare450500490520 2.Financiara252235243.Exceptionala15142518 4.TOTAL490536550562 b. + 54,2715. Pe baza informatiilor de mai jos determinati valoarea necesarului de fond de rulment: active imobilizate 2.000 u.m., stocuri 1.400 u.m., creante 600 u.m., disponibilitati banesti 1.000 u.m., capital social 1.500 u.m., datorii pe termen lung 1.430 u.m., datorii furnizori 1.000 u.m., datorii salariati 370 u.m., credite de trezorerie 700 u.m a. 630 u.m.20. Pe baza indicatorilor:NrcrtINDICATORISIMBOLPERIOADABAZACURENTA1.Productia exercitiuluiPex28004500 2.Consumurile intermediareM644900Influenta modificarii valorii adaugate medii la 1 leu productie a exercitiului asupra valorii adaugate este:c. 135 lei22. Pe baza indicatorilor:NrcrtINDICATORISIMBOLVALOARE RONBAZACURENTA1.Numar mediu salariati N4020 2.Productia marfa fabricate Pf20.62520.8333.Cifra de afaceri CA16.50017.500 b. 83325.Pe baza relatiei : se determina:a. influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale;30. Pe baza informatiilor de mai jos determinati valoarea fondului de rulment: active imobilizate2.000 u.m., stocuri 1.400 u.m., creante 600 u.m., disponibilitati banesti 1.000 u.m., capital social1.500 u.m., datorii pe termen lung 1.430 u.m., datorii furnizori 1.000 u.m., datorii salariati 370u.m., credite de trezorerie 700 u.m. a. 930 u.m.31. Pe baza urmatorilor indicatori:Nr.crt INDICATORI SIMBOL VALOARE RON1. Cifra de afaceri CA 180.000 2. Ch.aferente cifrei de afaceri 120.000-ch.fixe CF 40.000 -ch.variabile CV 90.000 Determinati: momentul realizarii pragului de rentabilitate (T=365 zile); nivelul indicelui de siguranta al firmei (%): a. a-162 a zi 56%32. Pe baza relatiei: se determina:e. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii comerciale;34. Pe baza indicatorilor:NrINDICATORISIMBOLPERIOADAcrtBAZACURENTA1.Productia exercitiului Pex11.40022.3002. Consumuri intermediare M1.500570Influenta modificarii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este: b. 946637. Putem analiza influenta veniturilor de exploatare asupra rezultatului exploatarii n functie de urmatorii factori: 3) Vex=N * t * Wh 6) Vex=T * Wh83. Pe baza indicatorilor:NrcrtINDICATORISIMBOL Perioada analizataPrevazutaRealizata1.Venituri din exploatare Vex8.7509.1502.Cheltuieli de exploatare Cex7.9508.2003.Fond total de timp de munca h Tmc 69.00062.0004.Nr.mediu muncitori N6040Influenta numarului mediu de muncitori asupra rezultatului exploatarii este de:c. -266.5699. Pe baza indicatorilor:NrcrtINDICATORISIMBOLValoare leibazacurenta1.Cifra de afaceri CA50.00088.0002.Cheltuieli cu amortizarea A2.4451.4803.Cota medie de amortizare C11%14%4.Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe F18.00016.000Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Respectati ordinea cerintelor.Influenta valorii medii anuale a mijloacelor fixe si a cotei medii de amortizare asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri este: si b. -2,5 ; 5,4575. Pe baza urmatorilor indicatori:NrcrtINDICATORISIMBOLPERIOADA ANALIZATABAZACURENTA1.Cifra de afaceri in preturi de vanzare qvp30.00060.0002.Indicele mediua al preturilor de vanzare Ip150%Cifra de afaceri recalculata n preturile de vanzare ale perioadei de baza este de b. 40.00071. Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 18.000 u.m.; datorii din exploatare 12.000 u.m.; cifra de afaceri 27.000 u.m.. Pentru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20%, uniform repartizata pe trimestre. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea nivelul de ________c. 7.200 u.m.;69. Pe baza urmatorilor indicatori:NrcrtINDICATORISIMBOLPERIOADA ANALIZATABAZACURENTA1.Cifra de afaceri CA56.17082.000 2.Ch cu amortizarea A11.23417.220Influenta modificarii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri este:a. -63,00 lei66. Previziunea vanzarilor (inclusiv TVA) la SC COM SA pentrul trimestrul I al exercitiului N+1 este urmatoarea: ianuarie 40.000 u.m., februarie 50.000 u.m., martie 60.000 u.m. Incasarile se realizeaza astfel: 40% in luna urmatoare vanzarii si 60% peste 60 de zile de la data vanzarii.Stabiliti incasarile pe luna martie a exercitiului N+1.d. 44.000 u.m.59. Pe baza urmatoarei relatii: se determina influenta:d. structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;52. Pe baza urmatorilor indicatori:NrcrtINDICATORISIMBOLVALOARE RONBAZACURENTA1.Active totale AT180.000270.0002.Capital propriu Kpr80.00092.0003.Venituri totale VT91.000142.0004.Profit net Prn11.00025.000b. 0,55 %17. Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a Uniunii, limitarea deficitelor publice la maxim: d. 3% din PIB e. maximum posibil 50. Pe baza urmatorilor indicatori:NrINDICATORISIMBOLVALOARE LEIcrtBAZACURENTA1.Cifra de afaceri in pret de vanzare CA= qvp40.00070.0002.Suma cheltuielilor fixe Cfi = Cf20.00022.5003.Indicele preturilor de vanzare% Ip 1/0140%Influenta volumului fizic al productiei vandute si a preturilor medii de vanzare asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei CA este de: si a. - 100 - 114,347. Pe baza informatiilor de mai jos stabiliti profitul net (PN) si rata marjei asupra cheltuielilor variabile (MCV%): cifra de afaceri 1.800 mil. u.m., cheltuieli fixe 125 mil. u.m., cheltuieli variabile 775 mil. u.m., cota de impozit pe profit 16%. PN =? si MCV = ?b. 756 mil. u.m 56,9%;1. Prin ce se caracterizeaza bunurile publice? c. consum indivizibil, neconcurenial, fara s presupuna o plata;9. Printre dezavantajele impozitelor directe se numara: d. toate enunturile enumerate; 23. Ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice reprezinta un indicator de: b. structura 38. Printre indicatorii de analiza a dinamicii veniturilor publice nu se numara: d. ponderea fiecarei categorii de venituri publice in total

84. Structura achizitiilor (inclusiv TVA) pe ultimele 4 luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie 300.000 u.m., octombrie 250.000 u.m., noiembrie 350.000 u.m., decembrie 150.000 u.m.. Creditul furnizori este de 60 zile. Care este valoarea datoriilor fata de furnizori la 31.12. Na. 500.000 u.m.;59. Studiul tendintelor n comportamentul pietelor financiare se face cu ajutorul unor teorii. Enumerati toate teoriile utilizate n comportamentul pietelor financiare dintre teoriile de mai jos. 1)Teoria unei piete a hazardului; 2)Teoria scolii fundamentaliste; 3)Analiza tehnica si cartografica; 4)Teoria rationalitatii mimate 2. Statul poate emite urmatoarele tipuri de obligatiuni: 1)Rente perpetue; 3)Obligatiuni amortizabile sau rambursabile; 4)Obligatiuni asimilate trezoreriei; 5)Obligatiuni indexate. 53. Sfera de cuprindere a finantelor internationale contine: 1) Pietele financiare internationale; 2) Bancile internationale; 3) Finantele ntreprinderilor internationale; 5) Investitiile internationale de portofoliu. 3. Situatia neta negativa apare atunci cand:d. capitalurile imprumutate sunt mai mari decat capitalurile proprii;4. Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 1.800 u.m., august 2.000 u.m., septembrie 2.400 u.m., octombrie 3.200 u.m.,noiembrie 3.600 u.m., decembrie 4.000 u.m. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii. Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi de . b. 2.760 u.m7. Stiind ca rata marjei nete este 8%, rata de structura a capitalurilor 2,379 si rata rentabilitatii financiare 24%, rata de rotatie a capitalurilor este: b. 1,2614. Stiind ca vnzarile aferente semestrului al II-lea (exclusiv TVA) vor fi de 180.000 u.m. Uniform repartizate, vnzarile aferente semestrului I (exclusiv TVA) 150.000 u.m. uniform repartizate, creditul clienti 30 zile, cota TVA 24%, atunci incasarile in lunile iulie si septembrie vor fi de:c. 31.000 u.m.; 37200 u.m.;10. Structura de finantare se stabileste ca raport intre: b. capitalurile imprumutate si capitalurile proprii;97. Se dau urmatoarele date:NrcrtINDICATORIvaloarebazacurenta1.Cifra de afaceri 4.4007.2002.Ch.aferente cifrei de afaceri 2.8605.1003.Productia vanduta in perioada curentaPretului baze 5.500 Costurile bazei 3.025Determinati influenta structurii productiei asupra: cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri ; profitului aferent cifrei de afaceri;c. - 100 /+ 720;35. Se cunosc urmatoarele informatii: capital social exercitiul N-1 160.000 u.m., capital social exercitiul N 140.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N-1 100.000 u.m., capacitatea de autofinantare exercitiul N 21.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N 115.000 u.m., profit net exercitiul N-1 18.000 u.m., din care 40% se distribuie sub forma de dividende, profit net exercitiul N 20.000 u.m., din care 60% se distribuie sub forma de dividende, credite bancare pe termen lung contractate in exercitiul N 50.000 u.m., credite bancare pe termen scurt contractate in exercitiul N 4.000 u.m.Stiind ca in cursul exercitiului N s-a vandut o imobilizare corporala la pretul de vanzare de 2.000 u.m., costul de achizitie fiind 8.000 u.m., amortizata in valoare de 7.000 u.m., in tabloul de finantare partea I utilizarile si resursele ce valori vor avea ? c. 50.200 u.m ; 73.000 u.m.;41. Se dau urmatorii indicatori: NrcrtINDICATORISIMBOLPERIOADABAZACURENTA1. Cifra de afaceri CA 430.000 470.0002. Productia fabricate PF 438.000 442.0003. Productia exercitiului Pex 465.000 475.0004. Valoarea adaugata VA 240.000 250.000b. ICA > IPf si IVA > IPex60. Sa se determine valoarea adaugata cunoscandu-se urmatoarele informatii: productia imobilizata 600 u.m., costul marfurilor vandute 1.200 u.m., productia vanduta 800 u.m., productia stocata 500 u.m., venituri din vanzarea marfurilor 2.000 u.m., cheltuieli cu personalul 700 u.m., cheltuieli cu materiile prime 200 u.m., cheltuieli cu energia electrica 400 u.m., venituri din dobanzi 350 u.m. a. 2.100 u.m.41. Selectati dintre urmatoarele enunturi factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 6) eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor

62. Riscul unei actiuni reprezinta: b. producerea unor evenimente, care pot duce la pierderea avantajelor pe care detinerea actiunilor le asigura posesorilor. 16. Rata de rentabilitate ceruta de investitor se compune din: 1)Rata rentabilitatii fara risc; 3)Prima de risc; 17. Rata rentabilitatii economice se poate calcula cu formula: b. Rec = Prb/AT 1009. Rezultatul curent al exercitiului cuprinde: a. rezultatul din exploatare si rezultatul financiar;76. Rentabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a realiza __ _ , prin utilizarea __ _ de _ __si a __ necesare reproductiei si dezvoltarii:6. productie; 11. capitalurilor; 4. profit; 5. Factorilor c. 4+5+6+1136. Rata valorii adaugate se calculeaza ca raport: c. RVA=VA/ CA x 10040. Rata rentabilitatii resurselor consumate s-a modificat de la 30 % in perioada de baza, la 24 % in perioada curenta, avand in vedere ca dinamica profitului aferent cifrei de afaceri: IPrCA = 110%, , atunci:1. rata rentabilitatii resurselor consumate a scazut, iar costurile totale aferente vanzarilor au crescut;2. cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut mai mult decat profitul aferent cifrei de afaceri;63. Raportul dintre valoarea medie a mijloacele fixe si valoarea medie a nr. de salariati exprima:e. gradul de inzestrare tehnica a firmei;45. Responsabilitatea deciziilor privind modalitatea de finantare a activelor unei intreprinderi apartine: e. managementului societatii;51. Rata profitului se calculeaza ca: c. raportul dintre profitul net si cifra de afaceri;32. Repudierea actiunilor unui credit public reprezinta:d. refuzul de restituire a unui credit public, chiar daca statul in cauza nu se afla in incapacitate de plata

64. O societate comerciala doreste sa realizeze 12.000 bucati din produsul C, consumul specific fiind 0,7 tone, iar pretul de aprovizionare 3.000 u.m./tona.Intervalul dintre doua aprovizionari succesive (zile)Cantitatea aprovizionata 302.000402.500101.000604.000503.500Pe baza informatiilor prezentate, ce valori au : intervalul mediu de abatere si stocul de siguranta:b. 10,3 zile ; 721.000 u.m.;67. Obligatiunilor convertibile le sunt specifici urmatorii indicatori: 2) pretul de conversie; 4) coeficientul de conversie; 5) prima de conversie 86. O firma care produce 2 articole si le desface in 2 zone diferite, se prezinta astfel:Piata de desfacereVanzarii propiiVanzarii totalebazacurentabazacurentaP11503151.2502.400P22604803.1004.600total4107954.3507.000Cu ajutorul analizei cotei de piata determinati marimea influentei vanzarilor totale si a cotei globale de piata asupra vanzarilor proprii ale firmei a. 250 13554. O firma are in productie in anul 2010, 4 produse. Dar pentru anul 2011 isi propune sa produca 5 produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.:ANULSTRUCTURA PRODUSELOR c. 0,2404 0,2247

44. Valorile primare sau titlurile financiare, n sens restrns, sunt destinate: a. cresterii capitalului propriu; 4. Valorile mobiliare nu se caracterizeaza prin: b. Caracter monetar;98. Valoarea adaugata se calculeaza astfel:c. productia stocata + productia vanduta + productia imobilizata + adaosul comercial consumul de la terti. 78. Valoarea adaugata: b. se realizeaza in sfera productiei de bunuri si servicii;

91. Universul firmei este format din cel: a. economic, financiar, social si statul;

36. Tipurile de piete de titluri de valoare sunt: 3) Piata primara de capital 5) Piata secundara de capital www.ush.ro aprillia 10 8. Tranzactionarea actiunilor de capital s-a intensificat sub influenta: d. Industrializarii; 77. Trezoreria se stabileste ca:c. diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse antrenate de activitate;39. Transpunerea grafica a corelatiei dintre volumul veniturilor fiscale si nivelul ratei fiscalitatii, apartine lui b. Arthur Laffer

43. Leasing-ul reprezinta:d. adaptare a pietei de capital la capacitatea limitata de finantare a investitiilor

45. Care dintre urmatoarele enunturi corespund argumentelor care sustin ca descentralizarea conduce la realizarea dezvoltarii economice locale?

1) favorizeaza o mai buna organizare si adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor (colectivitatilor locale); 2) favorizeaza combaterea fraudei si evaziunii fiscale; 3) ofera posibilitatea introducerii tehnicii moderne de calcul; 4) ofera decidentilor modalitati de comunicare mult mai accesibile; 5) tine cont de diversitatea situatiilor, concomitent cu luarea in considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferite zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului national. a. 1+2+3 b. 1+4+5 c. 2+3+4 d. 3+4+5 e. 2+4+5 R: b 46. Reprezinta un ansamblu de masuri prin care are loc divizarea luarii deciziilor economice si financiare intre manageri aflati la niveluri administrative diferite, in scopul asigurarii dezvoltarii economico-sociale a tuturor regiunilor, printr-o buna repartizare a resurselor financiare, materiale si de forta de munca. Enuntul este definitia unuia dintre enunturile de mai jos. Care este raspunsul corect?

a. parteneriatul public-privat b. dezvoltarea economica locala c. descentralizarea colectivitatilor locale d. tutela e. autonomia limitata R: c 47. Conform carui tip de autonomie, comunitatile locale au libertate deplina in administrarea intereselor lor, fara nici un control din partea autoritatii centrale.

a. autonomiei limitate b. autonomiei complete c. tutelei d. tuturor celor trei tipuri de organizare locala e. nici unuia dintre enunturi R: b 48. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un suport pentru autonomia administrativa a autoritatilor locale si depinde de aspecte cum sunt: independenta deplina sau partiala in formarea veniturilor; asigurarea echilibrului bugetar si respectiv, gestionarea excedentului sau deficitului bugetar anual; competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor publice; competenta organelor locale de a introduce impozite si taxe locale?

a. autonomia limitata b. autonoma completa c. autonomia financiara d. cadrul european e. Camerele de Comert si Industrie R: c 12

49. Care dintre urmatoarele enunturi se clasifica, din punctul de vedere al dreptului administrativ, in: autonomie limitata, autonomie completa si tutela?

a. modalitatile de finantare a dezvoltarii economice locale b. obiectivele dezvoltarii economice locale c. tipurile de regiuni d. principalele tipuri de organizare locala e. tipurile de dezvoltare economica locala R: d 50. Stabilirea minimului neimpozabil reprezinta o conditie a respectarii principiului de:

a. politica financiara b. echitate fiscala c. pricipiilor social-politice d. principiilor de politica economica e. a tuturor principiilor mentionate R: b 51. Faptul ca dinamica impozitului o devanseaza pe cea a materiei impozabile, reprezinta o caracteristica a impozitelor:

a. in suma fixa b. in cote proportionale c. in cote progresive d. a tuturor celor 3 tipuri de impozite e. a nici unuia dintre cele 3 tipuri de impozite R: c 52. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde conditiilor de obtinere a unui randament ridicat al impozitelor?

a. impozitul sa aiba caracter universal, adica sa fie platit de toate persoanele fizice si juridice care obtin venituri din aceeasi sursa, detin acelasi gen de averi sau procura aceleasi grupe de produse; b. cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilirea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse c. sa poata fi adaptat in permanenta la necesitatea de procurare a veniturilor statului d. sa nu existe posibilitati de sustragere a materiei impozabile de la impozitare e. nici unul dintre cele 4 enunturi R: c 53. Care dintre urmatoarele enunturi nu este vizat la respectarea principiilor de politica financiara (ca principiu al impunerii)?

a. stabilitate b. elasticitate c. randament fiscal ridicat d. echitate fiscala e. nici unul dintre cele 4 enunturi R: d 13

54. Pentru a raspunde principiilor de politica financiara, impozitele trebuie sa aiba anumite caracteristici. Care este aspectul care vizeaza mentinerea unui randament fiscal constant de-a lungul intregului ciclu economic, astfel ca un impozit sa nu inregistreze fluctuatii importante odata cu sporirea sau reducerea volumului activitatii (productie, comert) sau al veniturilor din perioadele de avant sau criza economica?

a. elasticitatea b. randamentul fiscal ridicat c. utilizarea impozitului ca instrument de politica economica d. stabilitatea e. echitatea fiscal R: d 55. Necesitatea unor cheltuieli ale administratiei fiscale reduse in legatura cu stabilirea materiei impozabile, cu perceperea si calcularea impozitelor, reprezinta o conditie de realizare a:

a. principiului de politica economica b. respectarii echitatii fiscale c. respectarii principiului certitudinii incasarii impozitului d. respectarii principiului comoditatii e. obtinerii unui randament fiscal ridicat R: e 56. Unul dintre enunturile de mai jos nu se numara printre criteriile de clasificare a impozitelor. Care este acela?

a. scopul urmarit b. trasaturi de forma si fond c. frecventa ncasarii d. elementele impozitului e. cota aplicata R: d 57. Daca PIB in anul 2005 avea valoare de 4870500 mld um, iar valoarea veniturilor publice atingea 2410850 mld um, ponderea veniturilor publice in PIB avea valoarea de :

a. 29,38% b. 37,39% c. 49,50% d. 54,23% e. 42, 69% R: c 58. Daca veniturile fiscale ale anului 2007 ating suma de 1450 mld, PIB-ul aferent aceluiasi an este de 3455 mld lei, atunci rata fiscalitatii are valoarea de :

a. 31,87 % ; b. 41,97 % ; c. 29,27% ; d. 51,47% ; e. 51,92% ; R: b 14

59. Daca rata fiscalitatii este de 40 %, veniturile fiscale au valoarea de 1220 mld lei, atunci PIB-ul atinge suma de :

a. 2060 mld lei ; b. 3050 mld lei ; c. 2250 mld lei ; d. 2050 mld lei ; e. 3150 mld lei R: b 60. In anul 2006 cheltuielile publice erau 37300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 203500 mld um. In conditiile in care, in anul 2007, are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 15% si o crestere a PIB cu 25%, coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea :

a. 5,506 b. 1,121 c. 0,920 d. 0,189 e. 4,743 R: c 61. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2007 suma de 895350 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 245700 mld um, veniturle bugetelor societatilor de asigurari 2205100 mld um, veniturile bugetelelor locale erau 512100 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 483200, atunci veniturile bugetului public national erau :

a. 3100450 mld um ; b. 1241000 mld um ; c. 1378550 mld um ; d. 2136350 mld um ; e. 1653150 mld um. R: e 62. Conform afirmatiilor carei perioade din evolutia finantelor publice, extinderea interventiilor economice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, avand efecte negative asupra economisirii si investitiei, reprezentand o frana a activitatii economice:

a. statul jandarm; b. statul providenta; c. monetarismul; d. economia de oferta; e. scoala optiunilor collective R: d 63. Curentul de gandire reprezentat de Scoala libertariana era caracterizat prin:

a. existenta unui stat minimal; b. era considerata ramura cea mai radicala a liberalismului; c. se pronunta pentru reducerea cheltuieilor publice, considerand ca trebuie incurajata mai degraba oferta si nu cererea; d. toate afirmatiile enuntate; e. nici una dintre afirmatii R: d 15

64. Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza:

a. bugetele autonome; b. bugetul general consolidat; c. bugetele extraordinare; d. bugetul public national; e. bugetele plurianuale. R: b 65. Operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora, se numeste:

a. concentrare; b. conversiune; c. consolidare; d. cofinantare; e. repudiere R: c 66. In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc :

1) bugetul de stat; 2) bugetul societatilor de brokeraj; 3) bugetele locale; 4) bugetele agentilor economici; 5) bugetul asigurarilor sociale de stat Alegeti varianta corecta: a. (1,2,3) b. (3,4,5) c. (1,4,5) d. (1,3,5) e. (2,3,5) R: d 67. Selectati enunturile care coincid cu rolul bugetului

A. de echitate orizontala si verticala B. redistributiv C. de neutralitate D. alocativ E. de reglare a. A,B,C b. B,D,E c. A,C,D d. B,C,D e. C,D,E R: b 16

68. Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum al cheltuielilor publice?

1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB; 2) ponderea cheltuielilor publice in PIB; 3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor; 4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice; 5) cheltuielilor publice in valori absolute nominale a. (1,3,5) b. (2,3,4) c. (1,2,3) d. (3,4,5) e. (2,3,5) R: e 69. Care dintre combinatile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice:

a. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice; b. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice; c. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB d. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ; modificarea ponderii cheltuielilor in PIB e. volumul real al cheltuielilor publice; volumul nominal al cheltuiellilor publice R: d 70. Nu reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice:

a. volumul nominal al cheltuielilor publice; b. ponderea cheltuielilor publice in PIB; c. cheltuielile publice totale pe un locuitor; d. volumul real al cheltuielilor publice; e. modificarea absoluta a cheltuielilor publice R: e 71. Finantele publice :

1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae; 2) servesc realizarii de profituri de catre agentii economici; 3) sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoriile statului si ale altor institutii de drept public; 4) reprezinta relatii social economice in forma baneasca; 5) reprezinta transfer de valoare efectuat intr-un singur sens: de la stat catre persoane fizice sau juridice a. (1,2,3,4,5) b. (1,5) c. (3,4,5) d. (1,3,4) e. (3) R: d 17

72. Care dintre criteriile de mai jos nu se utilizeaza la clasificarea cheltuielilor publice:

a. criteriul administrativ b. criteriul fiscal c. criteriul financiar d. criteriul economic e. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica R: b 73. Definitia impozitului precizeaza ca:

1) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice; 2) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice; 3) are caracter definitiv; 4) nu presupune o contraprestatie directa si imediata; 5) este rambursabil; a. 1+2+3 b. 1+3+5 c. 1+4+5; d. 2+3+4 e. 3+4+5 R: d 74. Daca rata fiscalitatii este de 45%, veniturile fiscale au valoarea de 5675 mld um, atunci PIB-ul atinge suma de:

a. 12611 mld um b. 3050 mld um c. 7929 mld um d. 1278 mld um e. 24850 mld um R: a 75. Daca veniturile fiscale in anul 2008 au valoarea de 254 800 mld um, iar veniturile fiscale in anul 2007 sunt 245 674 mld um, care va fi valoarea modificarii relative a veniturilor fiscale in 2008 fata de 2007?

a. 9126 mld um b. 1,037 c. 0,964 d. 3,209 e. 5962 mld um R: b 76. Veniturile publice totale in 2008 aveau valoarea de 465 300 mld um, modificarea absoluta a acestora a fost de 234 900 mld um. Ce valoare au avut veniturile publice in anul 2007?

a. 230 400 mld um b. 700 200 mld um c. -230 400 mld um d. -700 400 mld um e. 350 400 mld um R: a 18

77. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2008 suma de 895 670 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 234 654 mld um, veniturile bugetelor societatilor de asigurari 2 435 670 mld um, veniturile bugetelor locale erau 613 000 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 498 500 mld um, atunci veniturile bugetului public national erau:

a. 3 565 994 mld um b. 4 178 994 mld um c. 1 743 324 mld um d. 4 677 494 mld um e. 3 721 392 mld um R: c 78. Conform criteriului provenientei resursele financiare publice interne constau in:

1) impozite 2) taxe 3) contributii 4) ajutoare nerambursabile primite de la organisme internationale 5) venituri nefiscale a. (1,2,3,4) b. (1,3,4,5) c. (1,2,3,5) d. (2,3,4,5) e. (1,2,5) R: c 79. In practica, in cazul plasarii imprumutului prin consortii (sau sindicate) bancare, acestea, la cererea organelor competente, se angajeaza sa efectueze operatiunile legate de lansarea si rambursarea imprumutului. Care sunt procedurile utilizate pentru plasarea imprumutului public?

1) preluarea in comision a obligatiunilor imprumutului 2) vanzarea la Bursa 3)cumpararea efectiva de catre sindicatul bancar a tuturor inscrisurilor reprezentand imprumutul 4) modificarea nivelului dobinzii a. (1,2) b. (1,3) c. (2,3) d. (1,4) e. (3,4) R: b 80. Conversiunea poate fi:

1) conversiunea fortata 2) conversiunea facultativa 3) conversiunea anticipata a. (1,3) b. (2,3) c. (1,2) d. (1,2,3) e. 2 R: d 19

81. In care dintre urmatoarele enunturi regasim un indicator de nivel:

a. volumul veniturilor publice, in expresie nominala si reala b. modificarea absoluta nominala si reala a veniturilor publice c. modificarea relativa a veniturilor publice d. ponderea impozitelor directe in venituri totale e. elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB R: a 82. Limitele presiunii fiscale sunt de natura:

1) psihologica; 2) politica; 3) economica; 4) juridica; 5) financiara. a. (1,2,3) b. (1,2,5) c. (1,3,5) d. (2,3,4) e. (3,4,5) R: a 83. Cheltuielile publice:

1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii; 2) urmaresc satisfacerea unor preferinte colective; 3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit; 4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii sale; 5) sunt efectuate de un intermediar - statul Alegeti varianta corecta: a. (2,3,5) b. (1,2,4) c. (1,2,3,4,5) d. (2,4,5) e. (2,3,4,5) R: d 20

84. Pe baza urmatoarelor date:

- mld um Indicatori \ ani 2003 2005

- cheltuieli de personal 42 100 43 700

- cheltuieli de capital 9 800 10 500

- subventii 21 400 23 900

- transferuri 8 400 6 800

- cheltuieli materiale si servicii 37 300 39 600

- PIB 203 700 211 300

12. Agregatele monetare se delimiteaza, dupa caracteristicile comune, n trei grupe :1) moneda primara2) moneda mijloc de plata ;5) moneda mijloc de detinere a averii41. Agregatele monetare delimitate n Sistemul conturilor nationale sunt:1) al datoriei;4) al lichiditatii;6) al rezervelor7) al creditului.63. Administrarea mprumuturilor utilizeza urmatoarele alternative pentru limitarea riscului de portofoliu: Precizati care dintre alternative nu este adevaratab. securizarea creditelor;

38. Banca centrala vinde 50.000 bonuri de tezaur cu valoarea nominala a titlului de 40.000 lei si scadenta peste 90 de zile, pretul de vnzare a titlului fiind de 38.000 lei.Sa se determine taxa scontului suportata de catre debitor, anul avnd 360 de zile.c. 20,28%; 72. Banca centrala creeaza moneda centrala prin urmatoarele operatiuni: Alegeti varianta incorecta de raspuns..d. cesiunea sau recuperarea titlurilor;51. Banca comerciala realizeaza urmatoarele operatiuni active: Indicati care dintre variantele de raspuns nu este adevaratab. Operatiuni cu aur si devize

66. Care dintre urmatoarele functii ale Bancii centrale este prioritara pentru diminuarea falimentelor bancare:c. prudentiala44. Caracteristici ale ipotecii sunt urmatoarele: Indicati care dintre variantele de raspuns nu este adevarata.a. este recuperabila ;57. Caracteristici ale activelor financiare sunt:2) convertibilitatea;3) lichiditatea5) scadenta;7) reversibilitatea;8) divizibilitatea;22. Canalul bilantier de transmitere a efectelor politicii monetere se realizeaza n urmatoarele moduri:Precizati varianta de raspuns care nu este corecta.e. valoarea actiunilor prin economisire;9. Componentele definitorii ale managementului financiar al bancii sunt:a. managementul creditului;Alegeti varianta falsa de raspuns de mai sus.25. Caile principale prin care banca minimizeaza riscul de credit sunt: Precizati care dintre caile enumerate nu este corectab. armonizarea scadentelor;29. Contractul futures reprezinta:b. vnzarea si cumpararea ferma de active cu livrarea la o data ulterioara;58. Conceptul preferintei pentru lichiditate, introdus de catre Keynes, evidentiaza urmatoarele mobiluri (motive) ale subiectilor economici pentru detinerea de moneda:1) al tranzactiilor;2) al speculatiei;3) al precautiei;6) al veniturilor;

23. Daca o banca detine depozite n valoare de 650 milioane lei, rezerve la Banca centrala de 80 milioane lei, iar rata rezervelor obligatorii trebuie sa fie de 11%, determinati excesul de rezerve al bancii.e. 8,5 3. Despre moneda bancara se poate afirma urmatoarele:Alegeti varianta incorecta de raspuns dintre cele enumerate mai sus.e. constituie un etalon metric;65. Derivativul are urmatoarele caracteristici:c. se comercializeza pe piete necotate;Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu apartine derivativului.33. Diferentele dintre creditele bancare si plasamentele financiare constau n urmatoarele: Precizati care din variantele de raspuns nu e corecta.b. gradul de lichiditate;35. Din punct de vedere al maturitatii titlurilor, pietele financiare sunt urmatoarele :2) de capital ;3) monetare ;26. Dupa destinatia creditului se disting urmatoarele categorii.a. credit neproductiv;

8. Elemente constitutive ale sistemului de plati sunt: Indicati care dintre variantele de raspuns nu este adevarata.b. Transferurile;64. Elementele definitorii ale unitatilor monetare sunt:2) paritatea monetara;

50. Factoringul reprezinta :b. metoda de finantare a efectelor comerciale de primit, prin vnzarea de catre firma a creantelor unei firme specializaten numita factor;5. Fie o investitie de capital de 50.000 euro, care dispune de 3 alternative posibile ale fluxurilor de capital(de ncasari) pe o perioada data. Rata interna a rentabilitatii n cazul celor trei alternative (RRi) este de: -20%, 15%, 50%, iar probabilitatile asociate de realizare ale acestora sunt. 25%, 45%, 30%.Sa se determine statistic, exprimat procentual, riscul asociat investitiei de capital.c. 25,9%; 36. Fie cosul de produse reprezentetive, format din 5 produse, ale caror preturi (p) siponderi n cos (a) sunt prezentate n tabel: Variabila U.M e Produs P Lei 20 45 35 55 10 a % 25 10 20 15 30Sa se detemine etalonul putere de cumparare al monedei nationale N.a. 3,6;

53. Instrumente de plata sunt:1) Cambia;3) Ordinul de plata;4) Cecul;62. Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos nu este adevarata, referitor la Riscurile asociate finantarii internationale sunt:d. riscul de scadenta

4. mprumutul public prezinta urmatoarele caracteristici:2) are un caracter contractual ;3) presupune o contraprestatie ;5) este rambursabil :34. n momentul t, cotatiile valutare pe trei piete semnificative au fost urmatoarele:Piata franceza:1 dolar american = 0,750 euro;1 lira sterlina = 1,44 euro.Piata britanica.1 dolar american = 0,49 lire sterline;1 euro = 0,72 lire sterline.Piata americana:1 lira sterlina = 1,98 dolari;1 euro = 1,31 dolari.Sa se determine rata de cstig, exprimata procentual, pe care o nregistreaza un francez prinrealizarea unui arbitraj favorabil ntre cele trei valute, acesta investind 5 mil. euro.c. 2,7%; 45. n evolutia istorica tendinta definitorie a monedei este de :e. dematerializare;49. n functie de performantele clientilor si de natura serviciilor datoriei acestora, creditele se clasifica n urmatoarele categorii:3) Credite n observatie;4) Credite pierdute;6) Credite ndoielnice.67. In tranzactiile valutare sunt utilizate urmatoarele categorii de instrumente: Indicati care dintre variantele de raspuns nu este adevarata.a. derivative;6. n termeni relativi randamentul unei investitii de capital se exprima n functie de urmatoarele elemente:a. valoare actualizata a investitiei de capital;Indicati care dintre variantele de mai sus nu este adevarata.16. n sistemul bancar se nregistreaza cresterea depozitelor, prin nprumuturi externe, n valoare de 400 mld. lei. n conditiile n care rata rezervelor minime obligatorii este de 15%, sa se determine nivelul maxim de crestere a creditelor care se va realiza n sistem. b. 2266 mld lei; 68. ntr-o perioada data viteza de circulatie a monedei a nregistrat o crestere de la 2,85 la 3,10 rotatii, n conditiile n care PIB a crescut, n aceiasi perioada, cu 25%. Cunoscnd ca PIB initial a fost de 50.000 mld. u.m, sa se determine rata de crestere a masei monetare, n aceasta perioada, exprimata procentual.d. 14,9%; 17. n anul 2000 pretul produsului x n Germania a fost de 200 marci si acelasi produs n SUA avea un pret de 120 dolari, n conditiile n care cursul valutar a fost de 1 dolar = 1,9 marci. Sa se determine paritatea puterii de cumparare a marcii comparativ cu dolarul, exprimata procentual.b. 87,7%; 69. n anul 2003 rata inflatiei a fost de 22%, iar rata nominala a dobnzii a fost de 16%.Determinati care a fost valoarea reala a sumei rambursate la sfrsitul anului, pentru unmprumut de 3 mld lei, angajat la nceputul anului.c. 2852 mil lei;

52. La sfrsitul unui an o economie prezinta urmatoarele variabile monetare: depozite la vedere =7400, baza monetara = 5600, economiile populatiei = 9200, numerarul n circulatie = 3600,cvasimoneda = 16800, depozitele bancilor la banca centrala = 1600.Sa se determine gradul de lichiditate primara a economiei.a. 39,5%;

48. Masurarea riscului individual al firmei se realizeaza prin urmatoarele tehnici:2) analiza scenariilor;5) analiza de sensibilitate40. Mecanismul de emisiune a monedei scripturale se caracterizeza prin: Alegeti dintre variante, varianta care nu este adevarataa. este corelat cu soldurile debitoare ale bancilor la Banca centrala;13. Moneda scripturala are urmatoarele caracteristici: Precizati care dintre variantele enumerate nu este corecta.c. este emisa de catre banca centrala;43. Multiplicatorul monetar se determina n functie de urmatoarele variabile monetare:d. credite interbancare,Precizati care este variabila incorecta.

27. Normele prudentiale reglementeaza.b. structura bilantiera

10. Obiectivul politicii monetare, preferat de catre teoria monetarista, l reprezintad. cantitatea de moneda;7. O obligatiune cu valoarea de 1.500 lei si maturitatea de 8 ani, are valoarea fixa a cuponului de 75 lei. Cuponul este platit anual, prima data la sfrsitul primului an al plasamentului, ultima oara n momentul rascumpararii obligatiunii. Rata de piata a dobnzii, presupusa constanta, este de 7,5%.Determinati valoarea prezenta a titlului si durata acestuia.c. 1.281 lei; 6,667 lei; 2. O firma produce ciment, n urmatoarele conditii:- riscul asociat portofoliului (beta- b) = 1,30;- rata rentabilitatii titlului lipsit de risc = 8%;- rate rentabilitatii portofoliului = 12%.Firma doreste sa-si diversifice activitatea, investind n productia de var, care are un coefficient beta (b) de 1,5, astfel nct productia de var sa detina 30% din productia totala.Determinati rata rentabilitatii necesara productiei de var- RRN(V).d. 14%; 20. Operatii ale bancii sunt urmatoarele: Precizati care dintre operatiile enumerate constituie operatia de baza a bancii.c. transformarea activelor;47. O persoana fizica doreste sa cumpere o casa, n valoare de 55.ooo euro, contractnd un credit ipotecar pentru 70% din valoarea imobilului, pentru o perioada de 7 ani, creditul urmnd sa fie achitat prin plati anuale(anuitati) egale, fiecare plata efectundu se la sfrsitul anului, dobnda perceputa de catre banca fiind de 9% din valoarea creditului ramas nerambursat. Sa se determine dobnda totala platita de catre client(costul creditului).a. 15.167 euro;

14. Pentru a fi acceptata de catre toti moneda trebuie sa se bazeze primordial pe:d. ncredere;30. Pe ansamblul sistemului bancar se cunosc urmatoarele valori ale unor variabile monetare:N = 25mld. lei; D = 225 mld.lei; ro = 15% ; RE = 5 mld.lei.Sa se determine:a) baza monetara;b) multiplicatorul monetar, al bazei monetare;c) masa monetara.c. 63,75; 3,926; 250,28; 70. Printre functiile principale ale bancii sunt:1) Ofera servicii financiare;2) Gestioneaza mijloacele de plata;6) Realizeaza operatiuni cu titluri.31. Principalele categorii de riscuri cu care se confrunta piata monetara sunt:c. riscul de reglementare;39. Principalele instrumente ale politicii monetare sunt :2) taxa scontului ;3) rezervele minime obligatorie5) operatiuni pe piata ;1. Precizati care dintre urmatoarele riscuri afecteza direct pozitia monetara a unei banci:e. riscul de piata;21. Principii de creditare sunt:1) Planificarea creditelor;2) Respectarea destinatiei creditului;4) Garantarea creditelor;6) Rambursarea creditelor la scadenta.28. Precizati care dintre urmatoarele categorii de variabile monetare pot fi controlate direct de catre Banca centrala:b. lichiditatea sistemului bancar;55. Precizati varianta de raspuns incorecta - Principalele axe ale Sistemului monetar promovat la Bretton Woods au fost:c. constituirea drepturile speciale de tragere(DST);71. Precizati care dintre instrumentele de mai jos sunt instrumente cu cupon tranzactionate pe piata monetara:1) certificate de depozit;3) depozite;5) aranjamente de rascumparare

24. Riscul de ilichiditate are urmatoarele caracteristici: Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este corecta.a. afecteaza direct capitalul bancii;56. Referitor la punctele aurului se pot face urmatoarele afirmatii: Precizati care dintre afirmatii este falsa.c. importatorul lua n considerare punctul inferior al aurului, de iesire;

18. Se considera urmatoarele variabile financiare ale unei firme:1) capital propriu;2) datorii totale ;Determinarea levierului financiar se face ca raport al urmatoarelor variabilea. 2 si 1 32. Se dau urmatoarele valori ale unor variabile monetare: numerarul n circulatie = 20 mld. lei; depozite = 350 mld. lei; rata rezervelor minime obligatorii = 14%; excesul de rezerve al bancilor 10 mld. lei. Determinati masa monetara din sistem.a. 369 mld. lei; 60. Se dau urmatoarele variabile monetare: numerarul n circulaatie = 3600 u.m., depozite la vedere = 7400 u.m., numerarul n casieriile bancilor 400 u.m., depozite ale bancilor la banca centrala = 1600 u.m., cvasimoneda = 16800 u.m., depozite la vedere = 7400 u.m., economiile populatiei = 9200 u.m.. Sa se determine multiplicatorul bazei monetare. d. 4,96; 61. Sa se determine evolutia puterii de cumparare a monedei N, adica indicele puterii decumparare, n anul 2005 comparativ cu 2002, stiind ca evolutia preturilor, folosind indicele cubaza fixa, a fost urmatoarea. Datele sunt sintetizate n tabelul de mai jos: 2000 2001 2002 2003 2004 2005Ipr Fixa -Ipr(f) 100 110 124 120 135 144b. 86,1%;

15. Tarile A, B, C, D constituie o moneda comuna (cos), n conditiile n care situatiile monetare ale acestor tari se caaracterizau astfel:Tara Rata dobnzii active (%) Ponderea n cos a monedelor (%) Rata inflatiei (%)A 6 20 5B 4 30 5C 9 15 7D 11 35 10Sa se determine rata nominala a dobnzii la moneda cos si nivelul ratei reale a dobnzii ntara n caare mprumuturile sunt cele mai avantajoase pentru banci.b. 7,6%, 1,87%; 37. Teorii clasice asupra monedei sunt: Alegeti varianta incorecta de raspunsd. teoria cererii de bani;46. Tranzactii cu produse derivate pe piata valutara sunt: Precizati tranzactia incorecta.a. forward direct;

42. Un european detine 20 mil. euro si doreste sa-i investeasca n active americane, exprimate n dolari, cu o rata a dobnzii de 10%, n timp ce rata dobnzii pentra investitia n active europene, exprimata n euro, este de 7%. Sa se determine rezultatul investitiei n active americane, comparativ cu investitia n active europene, dupa un an, stiind ca n momentul realizarii investitiei cursul euro n dolari a fost de 1 euro= 1,25 dolari, iar n momentul final, dupa un an, a fost de 1 euro= 1,28 dolari, nregistrndu-se deci o depreciere a dolarului.a. 84.375 euro; 54. Un investitor doreste sa valorifice n depozite bancare suma de 50.000 euro, pe o perioada de 10 ani. Care va fi valoare viitoare(VV) a depozitului, stiind ca n primii 6 ani rata dobnzii la depozite a fost de 6%, iar n urmatorii 4 ani de 7%. d. 92.980 euro; 11. Un importator eueopean va importa peste 3 luni marfuri din S.U.A. n valoare de 10 mil.dolari, platibili n momentul realizarii tranzactiei comerciale. Pentru a se acoperii mpotriva riscului de apreciere a cursului dolarului exportatorul ncheie un contract la termen( foward) de cumparare , contra euro, a sumei necesare la un curs de 1 1 euro=1,2315 dolari, cursul la vedere al euro fiind de 1 euro = 1, 2205 dolari.Sa se determine prima(discontul) anual al operatiunii de acoperire, exprimat procentual .c. 3,65 ; 19. Un dealer de autoturisme vinde unui client un autoturism, a carei valoare este de 8000 euro, printrun credit comercial pe 3 ani, cu o rata anuala a dobnzii de 15%.Sa se determine dobnda totala platita de client pentru creditul comercial obtinut.d. 1.983,52 euro; 59. Un client doreste sa cumpere un autoturism n valoare(VB) de 15.000 euro, contractnd un amprumut bancar, pe o perioada de (T) de 5 ani, n urmatoarele conditii: avansul initial(a) , 20% din valoare autoturismului, rata anuala a dobnzii(rd), 9%, rambursarea principalului se face n rate lunare egale. Sa se determine rata efectiva a dobnzii(red) suportata de catre client, pentru mprumutul primit.b. 17,7%; 73. Un nou mijloc de folosire electronica a conturilor operabile prin cecuri pentru a efectua plati prin Internet, a determinat rezidentii din Germania sa transfere 200 miliarde de euro din numerar n aceste conturi. Aceasta va avea efect asupra:e. bazei monetare si masei monetare M1;