indicator norme deviz constructii c 2007

143

Click here to load reader

Upload: antongeany

Post on 20-Jan-2016

1.890 views

Category:

Documents


132 download

DESCRIPTION

Norme deviz constructii - Geany

TRANSCRIPT

Page 1: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

- Indicatoare de "'"' ...... ,. " reparatii, edttia MLPTl. societatea şi codifice in ~n:n' ft"<rr

- Normede nr. 1/N/03.04.

- Normede nUH!C.Rrll

- Ghiduri şi me1~0drllt din sectorul

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 2: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

INDICATOR DE NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

' ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE,

REZIDENŢIALE ŞI INDUSTRIALE

-ediţia 1981 -revizuită şi completată la nivelul anului 2007

Colectiv de elaborare:

Volumul 1

Mihail-Dan Popescu Cristian Drăgan ' Dan-Radu Borcea

- Andrei Horvat

-- coordonator - specialist în construcţii

specialist în construcţii COCC SOFT CONSTRUCT director COCC SOFT CONSTRUCT

• Avizat şi aprobat de MLPAT cu avizul nr. 98/28.09.1998 tîind în conformitate cu Ordinul MLPAT nr. 76/N/05.05.1997 privind specificaţiile tehnice pentru normele de consumuri medii de resurse pe articole de deviz, conform Ghidului metodologie privind revizuirea normelor de consumuri medii de resurse.

" În conformitate cu prevederile legale în domeniu privind achiziţiile publice de lucrări şi servicii din anii 1998, 2000 şi 2006.

Bucureşti - 2007

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 3: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Indicatorul C este elaborat în conformitate cu "Normele metodologice modificate şi completate privind conţinutul-cadru de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor. adjudecarea, contractarea şi decontarea execuţiei lucrări/oi', aprobate prin

Ordin MLPAT nr 5367/NN/31.05.1999 şi Ministerul Finanţelor nr. 553/31.05.1999, care stipulează ",NDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, REVIZUITE ŞI COMPLETATE, APROBATE DE

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJARI! TERITORIULUI, POT FI FOLOSITE, ÎN MOD ORIENTATIV. ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT, CÂT ŞI DE ANTREPRENOR, ÎN DESCRIEREA

LUCRĂRILOR, A CONDITIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR. A CONDIŢIILOR GENERALE DE EXECUTIE A LUCRĂRILOR. A EVALUĂRII VALORILOR, A RESURSELOR, A CONSUMURILOR

. SPECIFICE DE MATERIALE. MANOPERĂ ŞI UTILAJE." ·-----

Indicatorul C este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr 6012001 privmd achtzittile publtce şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

pentru achizitia publică de lucrări, art. C.7.1.c. din secţiunea Informaţii genecale, care stipulează "INDICATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981, POT FI FOLOSITE, IN MOD ORIENTATIV ATÂT DE CĂTRE PROIECTANT CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT, ÎN DESCRIEREA LUCRĂRILOR. '

A CONDITIILOR DE MĂSURARE A LUCRĂRILOR, A EVALUĂRII RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICE DE MATERIALE. MANOPERĂ ŞI UTILAJE."

BIBLIOTECA UNIVERSITATII TEHNICE "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

RJlll 11 11111 EDITAREA, COPIEREA, MUL TIPLICAREA SAU FOLOSIREA

INFORMAŢIILOR ÎN BAZE DE DATE SAU APLICAŢII SOFTTN SCOPURI COMERCIALE SE FACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A COCC SA, SINGURA SOCIETATE ABILITATĂ OFICIAL DE CĂTRE M L PTL -M DLP L

SĂ EDITEZE ŞI SĂ DISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

ISBN 978-973-7941-78-7 978-973-7941-79-4

©Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate COCC 10

Consultanţă, Organizare şi Cibemetică în Construcţii

Calea Gri viţei 8-1 O, sector 1, O l 0731 Bucureşti TeL: 021-316 98 41,021-316 98 37; Fax: 021-312 56 41

e-mail: [email protected]; http://www.cocc.ro

.!,~~~~ ROMANĂ A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCŢll Sptzuullndep~d~,~n~ nr.:20?A, cod 77206. sec.:tor 6, B!JCUr0Şb

T@i 01-2128191. 01-712 63 U2. l';u 01-31100 l6: l!ol!!il!l [email protected]

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Direcţia Reglementarea Achiziţiilor Publice Şt Priorit!zarea lnvesti\Hior Publice

Domnului Director Ing VENIAMIN PARASCHIV

Stimate Domnule Dlroc 'c r,

t3<t/3i ,ro(:Lo{::{!

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şt prezentarea ofertei pentru achiz.ljie publică de lucrări. aprobată cu Ordinul comun al ministrulUI finanlii>lor publice

şi mmtstwlu• luCrărilor publice. transporturilor şi locuinţei nr. 10141874/2001 1« pt:L C7 aliniatul •c• a fost redactat un text ncomplet in sensul că •indlcatoarele de 1orme

de deviz, seria 1961, pot fi folosite in mod orientativ .. ." in loc da "lndiCI.ilt~rele

d<t oorme dt~~ deviz seria 1981, precum şi noi norme orientative revizuite ,1 complatmtl'i, aprobate de Mlni!!lterul Lucrărilor Publice, Tmooporturllor ti locuinţei pot fi folosite or!antativ, atl!t de către prol<~tctlmt c41 şi de

Mtreprenor".

Această pree~za.-e este necesară Vn1md seama că din anul 1981 pănă;,, 2001 au apărut, ca urmare firească. tehnologu da execuţie mai performante pre,;um li' materiale noi cu alte consumu·r specifice de resurse.

Vă rugăm in consecintă de a ne confirma prjntr"'<l scrisoare pro;:nnerea noastră şi cere va trebui să fie pr9luată cu ocazia primei relll:z:uiri a Documunta!iei Standard.

Cu stimă, www.co

nstru

ctii-n

eamt.ro

Page 4: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Directia rcglemi?ntarea nchizitiilor publice si prion\izare~ investitiilor !Wblice Nr./62.0 l R/<i. i 1.20()1

ASOCIATIA ROMA~A A ANTREPR.K"lORJLOR J)E CONSTRUCTll

D<Jmnulul Lh lu Duşcl!levid Dfrectur G-cnt:r:.~.l

La adresa Dvs. nr. !32!1200 l, va comunicam urmatoarele:

Propunere;! ctvs. este iu~tificata av:md in Vl'dcre evolutia unor tchnologn de executie precum si aparitia unor materiale noi, cu imp!i;.;atiî bene1ke asupra consumurilor specitkc de resurse.

Prcciram, insa, ca modul de fonmdarc al punctului C.7.l !it. c) din Ordinul MFP-MLPTL nr. 1014/874/2001 nu creeaza obligatia utilizarii inJh.:atmm:lor Jc norme deviz - scria 1981 si nici nu Jimitca7a, sub nici o fonna, posibilitatea util1zarii altor norme actualiZ<\h:, cu atat mai mult in ca.wl in cnrc acestea din urma ar putea asigura obtinerea unor economii de mHur.1 financiara (111 conditii de Calitate c~,;l JlU!În similara) de Catre autoritatile CO!l(n!Clante.

Cu stima.

Către,

S.C. C.O.C.C. S.A.

Prin prezenti, ,.Zi facem cunoscut c.Zi. în conformitate cu

.-\cordul ce~ pnnC!piu între MLPAT - Directia Coordonare, Cercetare şi Tehnice pentru Construc\1ii Şi Comisia :--laţională pentru

S•at'st ică .. privind CJdif1carea unitară a tuturor resurselor (matenale. rneserii pe grad de calificare şi u~1:aje) utilizate ·in ramura Construcţii (Secţiunea G 5ubsecţiuneJ in concordanţă cu Ciasii1carea Activităţilor Ecor;omiei Naţionale

c:er,eralizată prin HG ti56/1997 şi Clasificarea Produselor şi 5erviciilor pe . .:-.ctivităti CPSA. a Sistemului Armonizat şi Codificării din Tariful vamal de import al f(omaniei aprobatii prin HG l20/l993 şi completările ulterioare:

. Concluzii!': ae avizare ale CTS-Ml.PAT privind introducerea noii cc'<."lificări un:tarc e; re.surselc)r din noile specificaţii tehnice privind consurnurilc de resurse pe "rtJC:o!E· cie :k",'IZ, elaborate începimd cu anul 1 :1:1S.

In wc;erea c ~b(JiiJrii une; cc,dificări unitare. tinfind cont de cele ck mai stcs ~~~de arrnomzarea cu cod1!1carea existentă în bazele de dale ale ~Jtilizatorilor de

proorame de olertae, urmarire a preţurilor c:tc din ramură. cod1i1care la nivel de 7 c1fr; cuprinsă 'in nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC în an·Lli 1981 şi în celelalte baze de date pentru manoperă şi utliaj pornind de la sistemul DOCEC şi modificănle ulterioare,

MLPAT - Direcţia Coordonare, Cercetare Ştiinţifică şi Reglementări Tehnice pentru Construcţii vă recomandă ca 'in calitate de elaboratori ai tuturor codiiicărilor anterioare. să realizaţi în primul semestru al anului 1999 o nouă

codificare u:iltară 2 nornenclatoarelor de material. rneserii. utilaj completate cu resurse noi la nivelul ilnu!ui 1999 şi actualizabile permanent în vederea editărE lor.

Principiul de codii1care stabilit împreună cu C!'\S şi discutat în şedinţele de J\'izare din CTS..MLPAT cu constructori şi proiectanţi este următorul·

noul cod va avea o structură alcătuită din 13 cifre din care primele 6 reprezintă încadrarea îr; noua clasificare C.A.E!\ (4 cifre) şi CPSA (2 cifre). iar urrniitoarele 7 cifre rc~prezintă codurile \·echi e-\:.istente în bazele de date la n1vel de ramură www.co

nstru

ctii-n

eamt.ro

Page 5: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

scop

SUMARUL CAP!TOLELOR DE LUCRĂRI, PE VOLUME

Volumul!

CA LUCRĂRIDEBETOANE CB COFRAJE ŞI SCHELE CC ARMĂTURI PENTRU BETOANE CD TNCHIDERI ŞI COMPARTIMENTĂRI CE TNVELITORI ŞI ŞARPANTE DIN LEMN

CF CG CH CI CJ CK CL

TENCUIELI PARDOSELI SCĂRI

Volumul li

PLACAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PROFILURI ŞI ORNAMENTE DECORATIVE TAMPLĂRIE DIN LEMN,MASE PLASTICE ŞI METAL CONSTRUCŢII SI CONFECŢII METALICE

Volumul III

CM GEAMURI CN VOPSITORII ŞI ZUGRĂVELI CO LUCRĂRI DIVERSE CP MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON,

BETON ARMAT ŞI PROFILE METALICE CQ SISTEME DE FUNDARE CONSOLIDĂRI DE

TERENURI PENTRU CR CONSTRUCŢII EXECUTATE

AL TE TIPURI DE DE

Volumul IV

LISTE ANEXE- RESURSE MATERIALE

3

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 6: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CB ce CD CE

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI

Volumul!

DE COFRAJE ŞI SCHELE ARMĂTURI PENTRU BETOANE ÎNCHIDERI ŞI COMPARTIMENTĂRI ÎNVELITORI ŞI ŞARPANTE DIN LEMN

4

20 40

421 155 208

CA01

TABLA DE MATERII

INSTRUCŢIUNI PRIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ "C" PENTRU LUCRĂRI DE

CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE, REZIDENŢIALE ŞI INDUSTRIALE

Generalităţi

CAPITOLUL CA LUCRĂRI DE BETOANE

Preparare beton pe santier cu betoniera

15

20

25 ------·------------·--------------

CA02A

CA03

CA04

CA05

Turnare beton simplu in egalizari, pante, sape

Turnare beton in fundatii, soc!uri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero

Turnare beton in placi, grinzi, stâlpi

Turnare beton in pereti, diafragrne si constructii speciale

CA06 Turnare beton in cofraje glisante ---·

CA07 Subturnare beton la utilaje tehnologice si la stâlpi metalici

CA08 Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stalpi

metal ici

in fundatii,

socluri, ziduri de sprijin -------------·

CA 1 OA Turnare betoane aparente cu parament brut cu mijloace

clasice

5

27

28

30

32

34

36

37

38

39

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 7: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Generalităţi

CAPITOLUL CB COFRAJE ŞI SCHElE

CB04 Cofraje din scanduri de rasinoase ----------------

CB02 Cofraje din panouri refolosibile cu asiereala din scanduri

40

44

47 ---- --------

CB03

CB04

CB05

Cotraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm

Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime

Strai de inchidere a restului de dilatatie dintre tronsoane

50

55

realizat din PFL poros de 12 mm grosime 56

CB06

CB07

CB08

CB09

Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor pana la 15 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton

Montarea si demontarea cofrajelor metalice

Cofraje pasitoare tip ·------------

Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru

planseeior cu sarcina totala asupra cofrajelor cel mult 1000 DaN/mp (1 000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pana la 20 m inclusiv

58

60

64

67 ·---·------·----------

C810 Dispozitive de sustinere cofraje pentru beton armat, turnat monolit in grinzi

C811 Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru

montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseelor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi

69

monolite cu plansee prefabricate 70

CB12 Sustineri din grinzi metalice extensibile de inventar pentru turnarea grinzi lor monolite izolate, a planseelor cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala asupra

cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pana la 20 m

6

71

CB13

CB14

Esafodaje de sustinere E 75 executate pana la 3 m inaltime inclusiv

Schela metalica tubulara

74

76 ---------·-------

CB 15 Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari obisnuite la fatade

C816A Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5m inaltime

CB17 Glisarea cofrajelor la pereti din beton armat

79

81

82 ------------·---·---·--

CB18 Confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor glisante pentru beton armat in pereti cu sectiune constanta, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv

C819A Montarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraj glisant) pentru executarea structurilor de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de

apa, turnuri de racire)

85

88 ·---- . ___________ ,. ____________________ _

C820 Sustineri din elemente de schela rnetalica tubulara,

pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 (1000 kgf/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante,

inalti mea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv --·------------------

CB21A

CB22A

Cofraje pentru beton armat in elemente turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante (grinzi, placi, etc,) din panouri refolosibile cu astereala din scanduri de

rasinoase, scurte si subscurte exclusiv sustinerile, la c..onstruc;tii avand inaltimea pana la 35 m. inclusiv

Cofraje pentru beton armat la elemente de tip special si special greu (console poligonale si rotunde ale planseelor ciuperci, suprafete curbe sau poligonale complicate etc") in elemente turnate in interiorul constructiilor executate in

cofraje glisante din scanduri de rasinoase, exclusiv

sustinerile la constructii avand inaltimea de pana la 35 m

inclusiv ·----------

7

90

92

95

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 8: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CB23A Cofraje pentru beton armat la elemente turnate in

interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante

(grinzi, placi, etc.) exclusiv sustinerile, din panouri

CB24

CB25

CB26

refolosibile cu placaj de 15 rnm la constructii

avand inaltimea pina la 35 m inclusiv

Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda, din

panouri speciale refolosibile cu placaj tego de 15 mm, la

constructii avand inaltimea pina la 20 rn inclusiv

Cofraje pentru beton aparent din panouri mari sau semi­

panouri tip CMU confectionate pe santier din placaj tego

de 15 mm, la constructii avand inaltimea pina la 20 rn ----

Cofraje din panouri refolosibile din scanduri de rasinoase

confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent

cu textura neteda, constructii avand inaltimea pina la 20

m inclusiv, etansarea cofrajelor realizandu-se cu baghete de cauciuc

-cs27CotraJ;;-dj~~~nouri mari sau semipanouri din scanduri de

rasininoase confectionate in ateliere de santier, pentru

beton aparent cu textura neteda la peretii constructiilor

avand inaltimea pina la 20 m inclusiv, etansarea

97

îOO

103

106

cofrajelor realizandu-se cu baghete din cauciu: ________ ~_

CB28 Montarea elementelor de relief pe panouri pentru beton aparent cu textura profilata sau sculpturala 112

·-------cs29·---C~fraje -din p-;~ouri mari sau-;emipan~~ri,-confectionate

in ateliere de santier,cu tablii din mase plastice dure sau

din rasini poliesterice armate cu fibre sticla pentru betoane aparente cu texturi profilate sau sculpturale

pentru elemente verticale (pereti, stalpi) la constructii cu

inaltimea pana la 20m inclusiv 114

-cs3-oConfe~ti;~area in ate~;re de sant;;;~-;~entelor-;-------relief pentru cofraje la betoane aparente cu texturi profila-

te sau sculpturale conform instructiunilor C122/1981 116 ·--------------·-----------·---

8

CB31A Tratarea scandurii in vederea evidentierii fibrelor (scandura cu fibra reliefata) 118

CB32 Montare si dernontare cofraje tip DOKA, PERRI, MEVA sau similare 119

------------------------------------

CAPITOlUl CC

ARMĂTURI PENTRU BETOANE

--------·----

CC01

CC02

CC03

CC04

CC05

CC06

Generalităţi

Fasonarea barelor din otel beton PC

Montarea armaturilor in fundatii

Montarea armaturii in elemente structurale pentru otel beton cu diametru! egal sau mai mic de 8 mm, la

121

125

128

constructii cu inaltimea pana la 35 m 129

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m 131

Armare elemente la constructii executate cu cofraJe glisante 133

Confectionarea tecilor cu diametru! de 35 mm din banda

de otel trasa la rece, alba, moale, cu margini taiate,

infasurata in spirala si gofrata, inclusiv tuburile de aerisire î 36 ----------·-------

8CC07 Confectionarea si montarea in

SBP cu resort a fasciculelor din

139

CC08

CC09

CC10

CC1 1

Confectionarea si montarea in canale special amenajate

in elementele din beton, a fasciculelor de SBP, cu resort ------·-----------

Tensionarea fasciculelor din sarma SBP

141

143 -·-·--··-~------·-----~-------·------·~------

Montare plasa rabit pentru sustinere tencuieli la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, rnascarea conductelor 144

-----·----------·--·----------Montare plasa rabit pentru profiluri sau scafe 146

------"----·------------~--~··---

9

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 9: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CC12A Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate in canale cu diametru! de 35 mm 148

CC13A

CC14

Mustati din sarma zincata cu diametru! de 2 mm, montate inainte de turnarea betonului in pereti

Innadi rea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate

CC 15A Pretensionarea prin infasurare a sarm ei SBP-1, diametru! 5 mm, la rezervoare si decantoare cu D max.= 45 m si H

max= 1 O m cu ajutorul instalatiei de infasurare

CAPITOLUL CD ÎNCHIDERI ŞI COMPARTIMENTĂRI

-----·----

CD01

CD02

CD03

CD04

Generalităţi

Preparare mortare pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier

Zidarie din piatra pentru constructii executata cu mortar ciment-var

Zidarie din caramida plina presata, format 240x 115x63

mm

Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP

151

152

154

155

161

164

166

169 ---------------·---·----------·- ·-------

CD05

CD06

CD07

Inchideri si compartimentari din BCA

Zidarie din corpuri de ventilatie din beton cu

usoare

Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata -----------------

CDOB

CD09

Pereti din placi din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS) montate la o inaltime pana la 6 m inclusiv

Montarea cosurilor de fum (tip Termotecnica) din lut ceramic cu perete dublu

-------------------------

10

171

173

174

176

178

CD10

CD11

Montarea bazei colectoare de condens si a caciulii la cosurile de fum (tip Termotecnica) din lut ceramic cu perete dublu

Sisteme de cosuri de fum (tip Schiedel) prefabricate cu

tubulatura din samota cu izolatie si aeris1re posterioara .

179

insensibil la umiditate 180 ----------------------

CD12 Tavane false metalice (tip Roffers) 182 ---------------

CD13A Supliment pentru executarea zidariei aparente din

CD14

caramizi la fatade

Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti

------CD15 Pereti din panouri de ghipscarton montate într-un strat pe

fiecare fata, pe structura metalica

184

185

186 ----------------------------

CD16 Protejarea muchiilor la pereti din placi de gipsr--arton 189 -------- ---------------------CD47 Placare perete de zidarie sau beton cu placi de

gipscarton, fixate cu mortar adeziv

CD 18A Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica montata pe zidarie, montantii având distanta intre ei de

190

60 cm 191

CD19A Placare cu placi de gipscarton, pe structura metalica

autoportanta, cu distanta între montanta de 60 cm

CD20 Scafe de lumina la tavane suspendate din gipscarton

193

195 ---------·-·---··-----------

CD21A Tavane suspendate din gipscarton pe rigle din lemn pentru finisarea mansardelor

----------------------CD22A Tavane suspendate cu placi acustice de 600x6QO mrn,

196

pe 199

CD23 Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 201

-----------------·--·--------------------· CD24 Placare ghena de instalatii cu gipscarton 203

11

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 10: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CD25 Zidarie de caramida tip POROTHERM 205 -------------------------------------------------------

CE01

CAPITOLUL CE

ÎNVELITORI ŞI ŞARPANTE DIN LEMN

Generalităţi

lnvelilori din tigla profilata din argila arsa sau beton

208

211 -·---·----------------~~-------------------

215 CE02 lnvelitoare din tigla solzi din argila arsa la acoperisuri

·-~------·------------·

CE03

CE04

lnvelitoare din placi plane bituminoase tip bardoline

pentru acoperisuri cu pante ·----

lnvelitoare din olane de presa din argila arsa la

acoperisuri

218

220 ·-------------------

CE05

CE06

CE07

lnvelitoare din tabla plana neagra sau tabla plana

protejata anticoroziv

lnvelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv,

ondulata sau cutata

lnvelitori din tabla ondulata tip LINDAB --------------·-·

Coarne, dolii, pazii, streasini pentru învelitori din tabla CE08 ondulata si profilata LINDAB

------------· ----lnvelitori din placi plane mici de 400><400><4 mm tip Eternit fixate pe sipci de 24><48 mm, batute direct pe

CE09

222

224

226

228

229 ca priori

-----------,------------------------~-.. ---lnvelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip Eternit, montate pe pane metalice, din beton sau din lemn

la acoperisuri neizolate termic

CE10

CE11A Tavane din placi ondulate tip eternit montate pe talpa

CE12

inferioara a panelor

lnvelitori din placi ondulate din carton bitumat pentru

acoperisuri cu pante

12

232

235

237

CE13

CE14

lnvelitoare din carton bitumat {panza) montata pe astereala

lnvelitori cu membrane bituminoase modificate montate

pe suport continuu

239

241 ------

CE15 lnvelitoare din sindrila sau sita batuta pe sipci si asezata

pe astereala in: 243

CE16 lnvelitori traditionale din materiale celulozice (stuf in snopi asezati pe prajini din lemn rotund de foioase) 245

-------CE17 A lnvelitori tristrat din panouri portante montate pe pa ne

metalice 246 ---------·---------·

CE18 Strat suplimentar sub invelitori 247 ----------------------------------------

CE19

CE20

Luminatoare - diverse tipuri

Jgheaburi din tabla zincata executata pe santier sau

industrial

248

250

CE21 A Sisteme de jgheaburi tip BRASS din tabla 253

CE22

CE23A

CE24

CE25

CE26

CE27

CE28

Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate

pe santier sau industriale 254 ------------------------------------

Sisteme de burlane tip BRASS din tabla 256

Glafuri si copertine de tabla zincata 257

Diverse accesorii la învelitori: 260

Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau

rosturi 262

Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct

pe ziduri (fara scaune) din pane si capriori 263

Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1-4 pante,

cu ccntur regulat pentru incarcari climatice normale 265

CE29A Sarpanta din lemn de rasinoase pentru acoperisuri

speciale (cupole si turle) 268

13

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 11: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CE30

CE31

CE32

Sarpante din ferme pentru acoperisuri ·---

Astereala la învelitori sau la doliile invelitorilor

Pazii si streasini din scanduri de rasinoase

CE33A Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul caprionlor

269

271

273

de beton armat sau metalici 275 --------·--

CE34

CE35

Aramirea tablei zincate

Taierea placilor de învelitoare in vederea realizarii

dimensiunilor pentru montaj si a golur11or pentru accesorii

CE36A Plasa de siguranta, refolosibila utilizata la executarea

invelitorii constructiilor

276

277

278 --------- ·-----

14

INSTRUCTIUNI privind

FOL"OSIREA lNDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ ,.C" PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCŢII ADMINISTRATIVE, SOCIAL-CULTURALE,

.REZIDENŢIALE ŞI INDUSTRIALE

1. Conţinutul şi domeniul de folosire a colectiei

1.1. Realizarea indicatorului de norme de deviz "C" s-a realizat in anii 1981-1982 de către COCC - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii - prin colaborarea directă cu unităţi de execuţie, proiectare şi

cercetare reprezentative în domeniul construcţiilor din România. Indicatorul .C" a conţinut norme de consumuri de resurse medii, pe articole

de deviz, pentru lucrările de construcţii întâlnite frecvent la executarea clădirilor administrative, social-culturale, de locuit - rezidenţiale -, industriale diverse, dar şi la alte tipuri de lucrări de construcţii cu caracter local. Aceste norme au fost corelate cu consumuri de resurse adecvate care au fost, pentru identificare şi

prelucrare automată, codificate cu coduri specifice din şapte caractere, în conformitate cu reglementările acelei perioade.

Tn intervalul de timp 1982-1990 s-au cules o serie de observa~i şi sugestii, de la unităţile de execuţie. Toate acestea au fost reţinute şi stocate pentru a putea fi folosite ulterior.

După anul1990, explozia de materiale şi tehnologii nou apărute pe piaţa din România a condus la concluzia firească a revizuirii şi completării indicatorului "C" şi s-a ajuns la ediţia din anul 2000 - Indicator "C" revizuit şi completat Totodată, ministerul de resort- M.LP.AT -a abilitat COCC, în calitate de unic elaborator, să codifica resursele materiale cuprinse în norme cu 13 caractere in conformitate cu toate prescripţiile din U.E., indicatorul "C" putând să se alinieze cerinţelor europene. De asemenea, la această ediţie au fost cuprinse şi observaţiile culese anterior, respectiv in perioada 1982-1990.

Editia actuală - 2007 - a indicatorului "C" a continuat actiunea de compl~tare cu norme noi sau cu alte commmuri pentru norme, în funcţie de materialele in continuă evoluţie şi diversificare. De asemenea, actuala ediţie prezintă şi noutăţi de concepţie, ţinând cont de dinamica continuă a sectorului de construcţii-montaj din România; astfel, spre exemplu:

- ţinând cont c..ă in prezent prepararea betonului sau a mortarulw se realizează centralizat industrializat în staţii specializate şi dotate adecvat, s-a renunţat la articolele de preparare a acestora pe şantier, menţinându-se, totuşi, o singură variantă de preparare locală;

- s-a luat în considerare şi evoluţia construcţiei de locuinţe şi se prezintă o primă variantă de prefabricare a acestora din profite uşoare din oţel;

-se prezintă şi norme de montaj pentru cofraje moderne tip: DOKA, PERI, MEVA;

- compartimentările interioare şi exterioare sunt tratate special insistându-se pe non11e pentru cărămizi POROTERM;

15

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 12: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

- foJ\a de muncă necesară realizării normelor -- deci a lucrărilor - este prezentată global, defalcarea pe muncitori de diverse categorii realizându-se opţional la nivel de şantier in conformitate cu regulile economiei de piaţă;

volumul IV - Lista de materiale cuprinse în norme - este restructurată, cuprinzând actualmente 75 grupe cu materiale şi 1 listă de utilaje, codificate in conformitate cu standardele internationale.

Produsul informatic DELTA 2ooo- realizat de COCC- privind intocmi­ma şi urmărirea documentaţiei de execuţie, cuprinde în baza de date toată seria de indicatoare de norme de deviz- ediţia i 981-1982, 1 990, 2000 şi 2007-fiind singura societate comercială din România cam poate pune la dispoziţia utilizatorilor această bază de date.

Folosirea produselor informatice pentru întocmirea şi urmărirea documenta· ţiei de execuţie este astăzi opţională, in funcţie de performanţe, neexistând acte normative legale de îngrădire.

Precizăm şi faptul că acţiunea de completare a indicatorului "C" cu materiale şi tehnologii va continua pem1anent, urmând ca COCC să informeze operativ piaţa construcţiilor în acest sens.

1.2. Indicatorul "C" este realizat în concordanţă cu toate prevederile legale in domeniu privind achiziţiile publice de lucrări şi servicii din anii î 998, 2000- Ordonanţa nr. 60 şi 2006 -- Ordonanţa nr. 34.

1.3. Normele de consumuri de resurse din prezentul indicator sunt grupate în capitole şi articole de lucrări, aşa cum se arată în sumarul şi tabla de materii a indicatorului, după tehnologia utilizată la executarea lucră1ilor respective.

1 .4. Pentru uşoara identificare a normelor conţinute în indicator, acestea au fost afectate de simboluri specifice fiecărei norme in parte.

1.5. În indicator nu se cuprind normele referitoare la lucrările de izolaţii la constructii; acestea sunt tratate în indicatorul de norme de consumuri, pe articole de deviz pentru lucrările de izolaţii la construcţii şi instalaţii, Iz.

1.6. Normele de consumuri de resurse medii, s-au stabilit pentru articole de deviz corespunzând unor procese de lucru elementare. În unele cazuri s-au prevăzut însă norme pe operaţiuni simple.

1.7. Norme de consumuri de resurse medii din cadrul unui articol, cuprind:

- variante de norme de bază, in cadrul cărora se indică consumurile corespunzătoare unor situaţii precise, specificate riguros in enunţul normelor;

corecţii, pentru unele situaţii diferite de cele avute in vedere în variantele de norme de bază, dar care se pot întâlni de asemenea curent în practică.

2.1.Normele de consumuri de resurse medii pe articole de deviz din acest indicator, sunt elaborate în ipoteza executării de construcţii-montaj la

16

nivelul tehnicii actuale ţinând seama atât de tendinţa generală de creştere a gradului ?e mdustnal_1zare a executării lucrănlor, cât şi de apariţia pe piaţa construcţ11lor a d1verş1 producăton-d!stnbu1ton a materialelor de constructii.

2.2. La elaborarea normelor de consumuri de resurse medii din ~cest indicator s-a avut în vedere ipoteza că lucrările se execută:

2.2.1. Jn condiţii medii de lucru şi de organizare, considerându-se că materialele, semifabricatele şi prefabricatele sunt aprovizionate la obiect, în raza de acţiune a utilajului de ridicat sau de montaj.

2.2.2. Cu materialele noi ale căror c..aracteristici fizico-rnecan1ce corespund prevederilor din standarde, din norme interne de fabricatie sau din alte acte normative în vigoare. '

2.2.3. La înălţimi medii corespunzătoare executării lucrărilor şi elementelor de construcţii la care se referă normele de consumuri respective. fn cazul lucrărilor pentru care înălţimea la care are loc executia prezintă importanţă deosebită, in norme S··a precizat Tnăltimea avută 'în vedere la elaborarea acestora. Pentru alte înălţimi s-au prevă~ul corectii

2.2.4. La lumina zilei sa"u la lumină artificială corespunzătoa're, la temperatun amb1ante peste +5 C şi pe front de lucru nestingherit

2.2.5. Cu mijloace de lucru obişnuite şi utilaje corespunzătoare unei mecanizări medii generale, a executării lucrărilor.

2.2.6. În condiţii climaterice medii obişnuite ale tării noastre, privind incărcările date de zăpadă şi de vânt, precum şi de încă'rcările seismice.

2.3. Pentru lucrări care se execută în alte condiţii decât cele de mai sus, urmează să se elaboreze norme de consumuri de resurse medii corespunzătoare fiecărui caz în parte '

2.4. În norme nu se cuprind consumurile de resurse privitoare la schelele de orice fel, care se utilizează ia executarea lucrărilor şi care se evaluează separat, utilizând normele din capitolul CB.

fac schelele simple (pe capre, pe schele, scări cu consolă care sunt cuprinse în norme şi sunt specificate în "Generali!ăţile"

capitolelor respective

2.5. Tn normele de consumun din prezentul indicator sunt cuprinse consumurile specifice de materiale, manoperă şi utilaj pentru confectionarea căilor de rulare (dulapi de răşinoase, dulapi metal ici, panouri etc) pentru miJloace de transport local (roabe, lornberoane etc.) dar nu sunt cuprinse consumurile aferente jgheaburilor sau burlanelor de turnare şi nici uzura periilor de sârmă, şpiţurilor etc., acestea considerându-se că se suportă din cheltuielile de regie.

3.1. Normele de consum uri de resurse medii pe ar1icole de deviz contin consumurile medii de materiale, sernifabricate şi prefabricate necesa're efectuării unei din lucrarea la care se referă articolele de deviz respective.

17

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 13: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

32. Denumirile adoptate pentru materiale, sunt cele uzuale curent folosite în activitatea de constructii.

Unităţile de măsură, atât pentru materiale cât şi pentru lucrări, corespund reglementărilor legale în vigoare.

3.3. in consumurile specifice din norme s-au cuprins cantităţile de materiale care intră real în lucrare, pierderile tehnologice rezultate prin prelucrare şi punere în operă, precum şi pierderile netehnologice cauzate de transportul, manipularea şi depozitarea materialelor, de la locul de furnizare şi până la locul de punere în operă. . .

3.4. Pentru materialele care de regulă se folosesc de ma1 multe on (cofraje, susţineri, eşafodaje, podine de schelă etc.) consumul specific de materiale considerat în norme corespunde unei singure folosiri.

3.5. O serie de materiale care intră în lucrare in cantităţi mici şi pentnJ care nu se pot stabili consumuri specifice, sunt denumite "material mărunt" şi se cuprind in norme exprimate în procente din valoarea tuturor materialelor explicitate. Componenţa "materialului mărunt" este specificată în paranteză pentru fiecare caz în parte.

Similar la "corectii" procentul reprezentând valoarea "materialului mărunt" se aplică doar la valoarea materialelor explicitate din corecţia respectivă.

3.6. Materialele, semifabricatele şi prefabricatele care se pot prezenta sub un număr mare de sorto-tipo-dimensiuni s-au indicat prin denumirea lor generică, însotită de o trimitere (aflată în nota de la subsolul normei), la o listă de mate~iale neexplicitate, prin care se atenţionează că, în cadrul întocmirii devizului, urmează a fi precizat concret materialul cu caracte­risticile aferente- in scopul stabilirii valorii reale.

3.7. Pentru materialele şi tehnologiile noi s-au avut în vedere denumirile şi consumurile medii de resurse indicate în agrementele tehnice acceptate şi aprobate in perioada 1992-2006 şi care şi-au dovedit viabilitatea.

4. Manopera

4.1. Normele de consumuri cuprind integral consumul de manoperă necesar efectuării operaţiunilor care intervin în procesul tehnologic de executare a lucrărilor, începând de la preluarea materialelor, semlfabn­catelor şi prefabricatelor din raza de acţiune a utilajelor de ridicare, respectiv de montare sau de la depozitul de lângă obiect şi până la mcluderea acestora în lucrare şi anume:

4 .1.1 . Transporturile de orice fel, de la punctul de preluare al materialelor, se­mifabricatelor şi prefabricatelor şi până la frontul de lucru. La fiecare cap1tol s-a indicat transportul mediu prin purtat direct, luat în considerare. _

4.1.2. Executarea lucrărilor propriu-zise, în concordanţa cu procesele tehnologice de execuţie, stabilite de normativele în vigoare şi cu precizările date prin generalităţile capitolelor de norme şi prin normele respective.

4.1.3. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru 4.1.4. Degajarea locului de lucru de materiale şi mijloace de lucru şi

transportarea lor in afara zonei de lucru

18

. 4.2. Consumurile de manoperă s-au stabilit pe baza normelor de timp existente, adaptate corespunzător şi in concordanţă cu productivitătile medii ale_ utilajelor de. construcţii nominalizate în norme, defalcate pe ~uncitori cal1ficaţ1 ŞI necal1ficaţ1, cu precizarea meseriei de bază şi a categoriei medii pentru cei calificaţi.

4.3. Consumurile de manoperă din normele medii cuprinse în acest indicator sunt exprimate in ore şi fracţiuni centesirnale, pe muncitori calificati muncitori necalificaţi şi pe total. ' '

4.4. in consumul specific de manoperă nu s-au cuprins mecanicii utilajelor de construcţii prevăzute în normele de deviz respective, plata acestora fimd Inclusă 1n preţul de dev1z pe oră de funcţionare a utilajelor De asemenea, nu s-au inclus orele maistrului.

4.5. Referitor la forţa de muncă- manopera: sunt trecute numărul de ore şi specialităţile forţei de muncă urmând ca în funcţie de deciziile privind conducerea procesului de producţie la nivelul unităţilor de executie să se stabileascâ numărul necesar al forţei de muncă pentru fiecare proces tehnologic în parte.

5.1 .. Orele de utilaj cuprinse in prezente le norme de consumuri reprezintă numa1 t1mpu de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea unei unităti de lucrare. ·

5.2. Utilajele nominalizate în normele de deviz se consideră conventio­nale şi corespund unui nivel de mecanizare mediu, posibil de realizat' la lucrările . de construcţii civile şi industriale, ţinând seama şi de dotarea parcului Inventar de utilaje al organizaţiilor de construcţii-montaJ

5.4. Utilajele şi echipamentele tehnologice necesare: macarale, macarale turn, seturi de cofraje refolosibile tip DOKA, PERI, MEVA, păşitoare sau similare, grinzi, popi, seturi de schelă, eşafodaJe, instalaţii de cofrare şi gl1sare, sunt evaluate în articole distincte având durata de 1mobilizare corespunzătoare graficului de execuţie şi exprimată în ore program sau zile lucrătoare conform program, pe bucată.

La aceste articole se adaugă articole de transport dus-întors de la bază la şantier, precum şi montarea în cazul rnacaralelor.

6. Prescriptii tehnice

6.1 Toate lucrările se consideră că se execută în conformitate cu prevederile standardelor de stat, normativelor, prescripliilor tehnice, normelor tehnice de protecţia muncii şi normelor PS! in 'vigoare, cele principale tiind citate in generalităţile capitolelor respective.

19

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 14: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CAPITOLUL CA

LUCRĂRI DE BETOANE.

GENERALITĂŢI

1. Conţinutul capitolului

1.1. Capitolul de fată cuprinde consumuri medii de resurse, precum şi corectii la consumurile 'de bază pentru prepararea şi turnarea betonului la const~ucţii industriale, agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale.

1 .2 Prepararea betoanelor, unde s-a avut în vedere betonul marfă preparat centralizat în fabnci sau staţii atestate conform prevederilor legale, prepararea cu betoniera pe şantier, face obiectul articolului CA01 . Celelalte articole compo­nente ale capitolului sunt structurate pe variante de beton turnat

2. Conditii tehnice speciale avute in vedere la elaborarea normelor din Jlrezentul capitol

2.1. La elaborarea capitolului s-a ţinut cont de prevederile următoarelor prescripţii tehnice: _ .

C122-89 - Instrucţiuni pentru proiectarea şi executarea lucranlor de construcţii din betoane aparente cu parament brut

NE 012/1999 - "Cod de practică" pentru execuţia lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat

2.2. Clasificarea claselor de betoane şi a mărcilor de ciment corespunde celei din .,Codul de practică".

Echivalenta orientativă dintre aceste clase de betoane şi clasele anterior utilizate (conform C 140-86) precum şi cu mărcile anterioare (conform C 140-79) este redată pentru fiecare caz în parte in paranteză. De exemplu, în cadrul articolului CA01 (clasa cf. Cod practică: C5/4 = clasa cf. C'140-86: Bc5 =marca cfC140-79: B75; CA01: C5/4 (Bc5/B75).

Gama de clase uzuale de beton avute în vedere este: - C4/5 - C25/30 pentru turnare cu mijloace clasice; - C10/8- C25/30 pentru betoane pompate. In conformitate cu reglementările europene în vigoare, în anexa 1 se

prezintă clasa betonului care se indică prin cifra care urmează simbolului C (conform Normativului NE 012/1999). . . .

2.3. Betoanele cu clasa mai mare de C25/30 ut!11zate exclusiv la construcţii speciale, nu sunt cuprinse în norme, în caz de necesitate urmând a se intocmi norme speciale .

2.4. Normele de consumuri pentru prepararea betoanelor dm ace~t capitol se referă la tipuri uzuale de beton caractenzate pnn . cl~sa, lucrabilitate (cf. NE 012-1999), tip de ciment, dimensiune max1ma a agregatelor (cf. NE 012-1999). . .. .

2.5. Dozajele de ciment sunt calculate pentru următoarele cond1ţ11 med11.

20

2.5.1. Pentru betoane la lucrări în condiţii normale de exploatare --condiţii de mediu normal de expunere (definit cf. NE 012-1999).

2.5.2. Betoanele se consideră preparate cu agregate sortate: - nisip sortat, nespălat 0-7 rnm - pietriş ciuruit, spălat 7-15 şi 15-30 mm la betoanele pompate şi 7-30

mm la betoanele turnate cu mijloace clasice. Agregatele ciuruite pe sorturile necesare, se consideră a fi aduse în

depozitul de zi al staţiei de beton, la punctul de preparare a betonului, cu betoniera sau manual.

Betoanele se consideră preparate cu următoarele clase de ciment (echiva· late orientativ cf. NE 012-1999 şi dozaje corespunzătoare din C 140-1986)'

- Beton clasa C4/5 -ciment 11 B- 32,5 (M30) -Beton clasa CB/10 ciment 11 B 32,5 (M30) -Beton clasa C12/15 -ciment 11 A- 32,5 (Pa35) -Beton clasa C16/20 -ciment 11 A- 32,5 (Pa35) - Beton clasa C20/25 ··ciment 1 - 32,5 (P40) - Beton clasa C25/30 - ciment 1 - 32,5 (P40) lucrabilitatea medie a betoanelor avute în vedere la determinarea

consumurilor este (cf. C140-1986 şi NE 012-1999) l III pentru turnarea cu mijloace clasice şi pentru betoane pompate L III/IV.

Au fost luate in considerare gradul Il de omogenitate. Toate betoanele se consideră ca se întăresc normal în mediu ambiant Pentru tehnologia de turnare cu mijloace clasice, la dimensionarea

consumurilor, s-au avut în vedere transportul cu bena, cu roaba, sau prin purtat direct sau cu jgheabul.

Articolele din prezentul capitol cuprind materialele, operaţiunile şi utilajele necesare pentru executarea unei unităţi de lucrare corespunzător

normativelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. Consumurile prezentate în norme servesc exclusiv calculelor economice

şi nu ţin loc de reţetă de preparare. 3.1. Consumuri specifice de materiale Consumurile specifice de materiale din art. CA01 (preparare) cuprind

cantităţile medii de ciment, agregate şi apă necesare pentru prepararea unui metru cub de beton compac.1at din clasa prescrisă, inclusiv pierderile la aceste materiale cauzate de transportul, manipularea şi depozitarea lor, în folosirii mărcilor de ciment şi sortimentelor de agregate precizate prin norme.

Pierderile luate in considerare au fost: * pentru prepararea cu betoniera pe

- pentru ciment (saci) 1,5% - pentru agregate .. 2,5%

'Notă: În listele anexe sunt prezentate cimenturile conform NE 012-1999

21

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 15: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Consumul de beton indicat reprezintă consum efectiv, ce trebuie luat în calcul. Acest consum cuprinde pierderile medii globale tehnologice şi netehnologice avute în vedere in întreg procesul de transport şi punere în operă a betonului:

- 2% pentru beton preparat cu betoniera pe şantier conf. art. CA01. Variantele de consum destinate exclusiv proceselor de turnare mai

cuprind: cantitatea de apă necesară udării cofrajelor inainte de turnarea

betoanelor, pentru spălarea resturilor de lucru precum şi pentru tratarea ulterioară a betoanelor;

- cantitatea de bolovani sau piatră brută în cazul betoanelor ciclopiene; - alte materiale necesare procesului tehnologic; - materiale mărunte (dulapi de răşinoase, cu scoabe pentru platformele şi

podinele de lucru, apa şi cimentul necesare pentru amorsarea autopompei de beton etc.) exprimate sub formă de procent din valoarea tuturor materialelor explicitate.

Pentru efectuarea unor calcule necesare stabilirii unor norme noi se pot lua în consideraţie următoarele elemente (corespunzătoare unei umidităţi de 2%)

Densitatea medie, aparentă, in grămadă, a nisipului (sort 0-3 mm).. .. . ........... .

·- ldem, a mărgăritarului (sort 3-7 mm) .. ldem, a pietrişului (sort 7-30 mm) ..

- Densitatea medie, aparentă, in grămadă, a cimentului în vrac, afânat

.. 1.250 kg/mc; . 1 .450 kg/mc; . 1.550 kg/mc;

.. 1 . 120 kg/mc. 3.2. Consumurile specifice de manoperă. Corespund următoarelor operaţiuni:

pentru prepararea cu betoniera pe şantier: manipularea şi tra~sportul manual al agregatelor şi liantului (aprovizionat în saci) pe o distanţa medie de 1 o m, în depozitele de zi, dozarea şi alimentarea manuală a betomere1, prepararea betonului cu betoniera şi descărcarea lui pe platformă sau direct în mijlocul de transport (roaba, tomberon, container etc.);

pentru normele de turnare: *curăţirea şi udarea cofrajelor; . . * manipularea şi transportul orizontal şi vertical al betonuiUi considerat

adus la obiect şi al celorlalte materiale la nivelul de lucru, până la punctul de turnare in elementul de construcţie; distanţa medie de transport manual luată în calcul este de 30 m;

* turnarea propriu-zisă a betonului; *compactarea şi nivelarea betonului; * montarea şi manipularea platformelor şi podinelor de lucru necesare

efectuării transportului de beton la nivelul de lucru şi al jgheaburilor sau burlanelor de turnare;

* supravegherea si intervenţiile necesare la cofraje şi armături în timpul turnării betoanelor;

* verificarea subturnării şi executarea remedierilor (la normele cu subturnări de beton);

22

* verificarea şi corectarea poziţiei betonului în cutie (la normele de betonare a buloanelor).

Anexa 1 ,.---Clasa betonului Clasa betonului Marca betonului

conf. NE-012/1999 conf. C140/198S conf. C140/1971 --C 2,8/3,5- T3/0-31 8c 3,5 B 50 --c 4/5- T3/0-31 Bc 5 8 75 C 617- T3/0-31 Bc 7,5 8 100 C 6/7,5- T3fT4/0-16 Bc7,5 B 100 C 8/1 O - T3/0-31 Bc 10 B 150 C 8/1 O - T3fT 4/0-31 Bc 10 B 150 c 8/10- T3fT4/0-18 Bc 10 B 150 C 12/15 - T3/0-31 Bc 15 B 200 ... -·-C 12/1 5 - T3fT 4/0-31 Bc 15 B 200 C 12/15- T3fT4/0-16 Bc 15 B 200 --C 16/20 - T3/0-31 Bc20 B 250 C 16/20 - T3fT 4/0-31 Bc20 B 250 --C 16/20 - T3fT 4/0-16 Bc20 B 250 c 16/20 - T3fT 4/0-7 Bc20 8 250 c 18/22,5- T3/0-31 Bc 22,5 8 300 --c 18/22,5- T3fT4/0-31 Bc 22,5 B 300 --C 18/22,5- T3fT4/0-7 Bc 22,5 8 300 ··-C 18/22,5 - T3fT 4/0-16 8c 22,5 B 300 c 20/25 .. T3/0-31 Bc25 B 330 C 20/25 - T3fT 4/0-31 Bc25 B 330 C 20/25 - T3fT 4/0-7 Bc25 B 330 C 20/25 - T3fT 4/0-16 Bc25 8 330 C 25/30 - T3/0-31 Bc 30 B 400 C 25/30 - T3fT 4/0-31 -- Bc 30 8 400 ------C 25/30- T3fT4/0-7 rac: 3o B 400 c 25/30- T3fT4/0-16 Bc 30 B 400 C 28/35- T3/0-31 Bc 35 B 450 C 28/35 - T3fT 4/0-16 Bc 35 B 450 C 32/40 - T3/0-31 Bc40 8 500 C 32/40 - T3fT 4/0-16 8c40 B 500 C 40/50- T4/0-16 Bc 50 B 600 C 50/60 ·· T4/0-16 8c60 8 700 C 60/70- T4/0-16 Bc 70 8 800 C 70180- T4/0-16 Bc 80 B 900

23

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 16: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

3.3. Consumurile specifice de ore-utilaj: Conţin orele de funcţionare efectivă a betonierei (consumul mediu s-a

considerat pentru betoniera de 250 1 cu cădere liberă alimentată manual). Consumul specific de conducte pentru turnarea betonului pompat s-a

exprimat în ore x m.

4.1. Măsurătoarea lucrărilor de preparare şi turnare a betoanelor se face la metru cub de beton gata turnat şi compacta!, pe baza volumelor reale ale elementelor turnate, conform proiectului, scăzându-se golurile cu secţiune mai mare de 400 cmp fiecare.

Nu se scade volumul ocupat de armăturile din betonul armat, se scade însă volumul scheletului de rezistentă din profile metalice înglobate 1n beton

4.2. Măsurătoarea lucrărilor de ~ubturnare de beton la utilaje tehnologice se face la metru pătrat.

4.3. Măsurătoarea lucrărilor de betonare a buloanelor la fundaţii de utilaje se face la bucată buion.

24

Preparare beton pe santier cu betoniera

A·· beton clasa C 5/4; B- beton clasa C 10/8; C - beton clasa C i 5/12; D- beton clasa C 20/16.

Se masoara la metru cub.

- 1

DENUMIRE RESURSA U.M f ---

i Ml!teriale 1 .

· C1ment ... *) kg Nisip sortat nespalal O - 7 mm mc

Pietris ciuruit 7-15 mm mc

Pietris ciuruit 15 - 30 mm mc

Pietris ciuruit 7- 30 mm mc 1

1 Apa !

mc

1 Mano.tteră

1 Betonist ore

TOTAL ore

Utilaj~

Beloniera 250 1 i ore _1 -

'}Se vor preciza tipul si caracteristicile cimentului conform lisle1 LC 16

Corectii: 1 Prem1re~re manuala numai pentru clasa C5/4 si clasa C10/8

25

A

1 183

1 o ~66

0.705

o 17

1.2

1.2

0.4

CA01

CANTITATI

B c ! D

280 i 330 370

0.78 • 0.81 0.79

• 0.28 ! 0.285 i i 0.28. 0.285

071

0.19 0.2 i 0.21

1.2 1.2 1.2

1.2 1.2 1.2

04 0.4 • 0.4

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 17: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

1 CANTITĂŢI

DENUMIRE RESURSA o

Se adauga Betonist ore 3.75 i

TOTAL ore 3.75 o o o

Se scade Betoniera 250 1

26

Turnan~ beton

Cuprinde: verificarea, curalarea, udarea "u~"a''"''"''

-fixarea nivelului; -montarea reperelor de nivel;

transporturi; .. repartizarea betonului; - vibrarea;

nivelarea si driscuirea

Observatii:

vazu!e.

CA02A

în egalizari, pante, sape

Pentru turnarea betonului cu clasice orele de macara vor fi incluse in articol distinct

Se masoara la metru cub.

CANT DENUMIRE RESURSĂ U.M

*) mc 1.025

1

1 Betonist ore 4.6

TOTAL ore 4.6

Vibrator ... **) ore 0.4

*)Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02. **) Se va tipul vibratorului conform listei LCU 01

27

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 18: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Turnare beton în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero

A - turnare cu mijloace clasice; B - turnare cu pompa.

Se masoara la metru cub.

DENUMIRE RESURSĂ

Beton clasa . *)

i Material marunt (apa, ciment, dulap1, cuie, scoabe)

1 Manoperă

i Betonist

1 Muncitor deservire constructii montaj

Vibrator .. **)

Autopomr_<J_de b!:)lt)~

*) Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02. **)Se va preciza tipul vibratorului conform listei LCU 01.

Corectii: 1. Pentru distante de pompare pe orizontala mai mare de 15 m

DENUMIRE RESURSĂ

Se adauga Betonisl

28

mc

%

ore

ore

TOTAL ore

ore

ore

ore

TOTAL ore

i

CA03

1.02511.025 2.5 2

4.1 1 0.6

0.4 . 0.05

4.5 0.65

0.6 0.2

0.1

CANT

A

1 0.05

o 0.05

DENUMIRE RESURSĂ

Se adauga Autopornpa de beton

Se adauga: Conducta

Utilai.g!

29

1

ore 1

--·~L oreJ

CANT

1 B

0.02

1.5

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 19: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CA04

Turnare beton în piaei, grinzi, stâlpi

A- turnare cu mijloace clasice; 8 turnare cu pompa

Se masoara la metru cub.

DENUMIRE RESURSA 1

1 1

! Beton clasa ')

: Material marunt (apa. c1ment. dulapi, cuie) 1

1 Manoperă

! Betomst

i Munc1tor deserwe constructii montaJ

Vibrator '*)

Autopompa de beton

')Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02. **)Se va preciza tipul vibratorului conform listei LCU 01

Corectii: 1. Pentru inaltimi mai mari de 35 m

DENUMIRE RESURSA

Se adauga Betomst

30

mc 1.025 i 1.025

% 3 1 4

ore [ 4.951 0.9 ore 1 0.45 O. 1

TOT AL ore 5.4 1

ore 0.6 ! 0.2

ore , 1 0.15 l._" ____ .l _____ .L

ore 0.6

TOTAL ore 0.6 0.6

2. Pentru distante de pompare pe orizontala mai mare de 15 m

DENUMIRE RESURSĂ

Manoperă

Se adauga: Betonist

.!Jtilaje

Se adauga Autopompa de beton

Seadaug~·-~?~ducta de pompare

31

ore i 0.05 1 TOTAL ore o 0.05

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 20: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Turnare beton in

A_ turnare cu mijloace clas1ce. 8 . turnare cu pompa;

CA05

c . turnare cu pompa în constructii spec!ale curbe, castele de apa, turnuri de racire).

Observatii: Pentru turnarea betonului cu mijloace clasice orele de macara vor fi incluse in articol distinct (orele program macara conform graficului de executie)

Se masoara la me!nJ cub.

1 ') : Beton clasa .

i Material marunt

1 8etonist

DENUMIRE RESURSA

Materiale

ciment, cu1e, scândura)

.Man~

i . . . ! Muncitor deservrre construcl1r montaj

V1brator .. '*) 1

1 Autopomp~debeton .

')Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02 '')se va preCIZa vibratoruiUI conform listei LCU Oi

Corectii: 1 Pentru inaltimi mai mari de 35 m

32

U.M

mc

%

ore

ore

TOTAL ore

ore

ore

CANTITATI r

A B j c l___

11 .0251 i .025 1.025

i 3 ! 4 4 i '

! i 1 4.05 i 0.9 4.65

~ 0.951 0.1 0.12

5 4.77

0.6 0.2 0.2

0.2

DENUMIRE RESURSA

Se adauga Beton isi

TOTAL

2. Pentru distante de pompare pe orizontala mai mare de 15 m

DENUMIRE RESURSĂ

_\Jtilaje

Se adauga Autopompa de beton

Se Conducta de pompare

3. Pentru turnarea betonului cu pavimenl brut

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

1 Se adauga Betonis!

TOTAL

33

1 U.M

ore

ore

U.M

ore

ore

1 U.M

ore

ore

ore

CANTITĂŢI

A 8 c -1

0.5 ! 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5

r CANTITATI

ţ----

! A 8 c

o 01 1 o 01

1

CANTITATI

A B c

0.75 0.75 0.75

0.75 0.75 0.75

1 1 ! 065[ ~65 ! 0.65 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 21: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Turnare beton în cofraje glisante

A turnare cu mijloace clasice; B turnare cu pompa

Se masoara la metru cub.

DENUMIRE RESURSA

*)

Material marunt (apa, c1ment cu1e, scândura)

M.l!D.91!.ru.~

Muncitor deservtre constructii montaj

] Vibrator ... **)

TOTAL

U.M

mc

%

ore

ore

ore

ore

ore

CA06

B

1 1 . 1.025 11.025 1 3 1 4 ! 1

4.151107 o 45 0.13

4.6 1.2

-~-- --------- ---- J. --·-

*) Se va preciza clasa betonului conform listei LC 02 **) Se va preciza tipul vibratorulul conform lisle1 LCU 01

Corectii: 1. Pentru inaltimi mai mari de 35 m

DENUMIRE RESURSA

Se adauga Betonisl ore

TOTAL ore

34

2. Pentru sectiuni variabile

DENUMIRE RESURSA

B Manoperă.

Se adauga Betonis! ore 1.4 1 1.4

TOTAL ore 1 A 1.4

35

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 22: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Subturnare beton la utilaje tehnologice si la stâlpi metal ici

A - sublurnari de 2 cm grosime cu mortar expansiv; B subturnan de pâna la 7 crn gros1me cu beton cu agregat marunt

Cuprinde: - la varianta A - amestecarea mortarului uscat expansiv cu apa

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSĂ

Mortar expansiv . *)

Beton clasa . . **)

Apa

Material marunt

Betonist

Materiale

*) Se va preCIZa tipul mortaruiUI conform LC 17 ") Se va preciza tipul belonului conform LC 02.

36

mc

rnc

mc

%

ore

TOTAL ore

CA07

0.02 . 1

• - 1007 1 0.01 1 0.03

3 3

1 1.8 2.5

1.8 2.5

CA08

Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stalpi metalici

A- locasul avand dimensiunea de 70x70x200 mm; B locasul avand dimensiunea de i00x100x400 mm; C -locasul avand dimensiunea de 150x150x700 mm; D locasul avand dimensiunea de 200x200x1000 mm; E -locasul avand dimensiunea de 200x2000x1200 mrn.

Se masoara la bucata buion

DENUMIRE RESURSA

M~

1 Ciment! 32,5 (P40) saci 1

· Nisip sortat nespalat de rau O - 7 mrn

Benzina CO 90

Apa

Beton isi

TOTAL ·--- ------

37

kg

mc

mc

ore

ore

CANTITATI

J. E

3 1 10 23 28

1 0.0025 o.oo-r 1 o.o3 i 0.0551 0.06 1

; 0.05 0.07 ! 0.1 1 0.12 i 0.15

1 0.002 0.003[ 0.0051 001 1 0.015

0.3 i 1 1 5 1 9-1

0.35 , 0.55 i 0.8 . O. 5 ,

0.3 0.35 0.55 0.85 0.95

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 23: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Beton ciclopian, clasa C 5/4 (Bc 5 1 B 75) in fundatii, socluri, ziduri de sprijin

Se masoara la metru cub

DENUMIRE RESUHSA

Material~

[ Beton clasa C 5/4 (BC 5/ 875)

: Bolovan~ de nu pt drumun,ca1 ferate 150 300 mrn

'Apa

[ Betomst TOTAL

1 Vtbrator de admctme . *) 1 .. ------· - -·-

*)Se va preciza tipul s: caracteristicile utilajului conform listei LCU01

38

CA09A

U.M

mc 0.816

mc 0.5

mc 0.1

ore 3.7

ore 37

Turnare betoane aparente cu parament brut cu mijloace clasice

Se masoara la metru cub

DENUMIRE RESURSA

1

! Beton clasa ... *)

Materiale

iApa

1 Manoperă

i Betonist ' 1 Muncitor deserwe constructii montaJ

TOTAL

CA'!OA

rnc 1.02

mc 0.35

ore 5.75

ore 0.651

ore 6.4

' [ore

i 1.25!

*) Se va preciza clasa belonului conf. articolului CA01 '*)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

39

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 24: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CAPITOLUL CEl

COFRAJE...§LSCHELE

GENERALITĂŢI

1 1. Capitolul de faţă cuprinde consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de cofraje din lemn sau metalice, pentru susţineri de cofraje şi pentru schele metalice, executate din elemente refolosibile (panouri, elemente de schelă metalică etc.).

1.2. În acest capitol nu se cuprind cofraJele tipare pentru turnarea prefabricatelor din beton, care sunt conţinute de capitolul CP al acestei colecţii.

2.1. La elaborarea consumurilor pe articole de deviz pentru lucrările de cofraje din acest capitol, s-a ţinut seama de următoarele tehnice principale

NE 012-99 c 11-74

c 162-73

c 41-86

Cod practică pentru lucrări din beton; Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj cofraJe; Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane din beton monolit la clădiri, Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor

Proiecte tip IPC nr. 7161/1-78 privind: cofraje păşitoare CP1 00; popi extensibili PE 3100, PE 5100; dispozitive de susţinere metalice TS 20, TS 21; cofraje metalice grele pentru planşee; Proiecte tip IPC nr. 7161/11-79 privind: eofraje pentru stâlp cu

CSK 1 şi CSK Il; Proiecte tip IPC nr. 7145/11-78

metalice uşoare (CMU); pentru pereţi (CMG-pereţi).

metalice pentru metalice

2 2 Pentru şi schelele din elemente de schelă metalică

tubulară, s-a că acestea corespund fabricaţie şi folosire conform datelor fizica-mecanice de fabricaţie.

40

tehnice de

3. Continutul consumurilor pe articole dt~ devg

3.1 Consumurile de materiale 3.1 .1. Consumurile de materiale din norme cuprind numai cola parte de

materiale aferentă unei singure folosiri a cofrajelor, susţinerilor etc., ţinând seama de numărul mediu de refolosiri posibile, pentru fiecare element în parte, conform tabelului de mai jos, cu excepţia cofrajelor tip DOKA, PERI:

Tipul cofrajului

cofraje din scânduri

panouri refolosibile cu astereală de scânduri

panouri refolosibile cu placaj tego de 15 mm

Elementul de cofrare

- monolitizări; - apeducte, canale, elemente de tip

special şi special grele - cuzineţi, fundaţii, pereţi, diafragme; -- plăci, grinzi; - stâlpi, cadre; - monolitizări;

centuri exterioare; -noduri de legătură, panouri mari, stâlp1; - plăci, grinzi; elevaţii drepte, curbe, pereţi, diafragme;

- cuzineţi, fundaţii, apeducte

Număr de refolosiri

2 4

9 7 6 4 5 6 7 8 9

3.1.2. În normele pentru eofraje, executate cu panouri refolosibile de orice fel, s-au prevăzut şi materialele necesare executării micilor completări inerente, cu două refolosiri, la suprafeţele care nu se pot executa cu panouri refolosibile (suprafeţe nemodulate, intrânduri etc.) care au fost considerate c.ă reprezintă

cea. 10 % din suprafaţa totală eofrată cu aceste panouri, precum şi materialele necesare pentru întreţinerea şi reeondiţionarea panourilor.

3.1.3. Consumurile de panouri de cofraj pentru stâlpi şi grinzi, ţin seama şi de suprafeţele de panouri ce nu sunt in contact cu betonul şi care nu se consideră la măsurarea cofrajeloL

3.1 A Consumurile de materiale pentru cofrajele metalice cuprind numai cota parte de materiale aferentă unei folosiri considerând C"..ă numărul mediu de refolosiri a acestora este de 125.

3.1.5. Caracteristicile cofrajelor metalice şi a elementelor de susţinere metalică utilizate în norme sunt indicate în tabelul de mai jos:

Denumire

41

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 25: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

etalic tip CSK 1 pentru stâlpi cu set 18,250 260

etalic mo-bilcu secţiUnea --- set 4,211 28 800 x 1200 mm, ti{:J MCind --

200 x 1800 mm set -- 4,129 ___ --42--30 --;(1950 -mm --------- set 4,223 45 ---iv de susţinere cofraje pentru set 2,790 110 rmatJ~~~i, tiE TS 20

15---j tif:J E 75A {1 ,00 x 1 ,00 mj___ __ __ ş__~ f----.0.82~-E 758 {1,_00 x 1l50 m) __ set 0,991 '!_§____

) E 75C _GQO x__1_,50 m) set 0,909 -1t5 etalică extensibilă tip GE2 buc. 0,089

4-6m - --GE 3 lungime 6-9 m bucc_ ~L145 -----=--

alic extensibil tip PE 3100, buc. 0,050 --

3,10 m f---- 0,082~ E~~QO, lungime 5,1 O m buc.

-----

3.1.6. Consumurile de materiale pentru cofrajele tip DOKA, PERI, MEVA, cuprind cantitatea reală de material, nefiind diminuate în functie de numărul de refolosiri. '

3.2. Consumurile de manoperă Consumurile de manoperă corespund operaţiunilor efectuate unei

singure folosinţe a cofrajelor, susţinerilor şi schelelor şi anume: - cota parte din confecţionarea elementelor de cofraj din scânduri şi a

elementelor de susţinere ale cofrajelor (popi, pene, calaje etc.); - asamblarea şi montarea acestor elemente şi ale panourilor refolosibile,

în cazul cofrajelor de acest fel, inclusiv confecţionarea şi montarea completărilor racordurilor cofrajelor precum şi ungerea lor cu decofrol etc.;

- montarea elementelor de schelă; - demontarea cofrajelor (decofrarea), susţinerilor şi schelelor; - curăţirea, sortarea, recondiţionarea şi stivuirea materialelor rezultate din

demonta re; -transportul pe orizontală, la nivelul de lucru al elementelor de cofraj. S-au considerat următoarele distanţe de transporturi prin purtat direct -pentru confecţionarea elementelor de cofraj 15 m; - pentru montarea cofrajului 20 m;

pentru transportul în depozit al materialului decofrat 60 m.

3.3. Consumurile de ore-utilaj 3.3.1. Consumunle de ore-utilaj reprezintă numărul de ore efective de

funcţionare a utilajelor pentru realizarea unei unităţi de lucrare.

42

Măsurătoarea lucrărilor de cofraje din acest capitol se tace după cum urmează 4.1. CofraJele dm panouri refolosibile:

cu astereală din scânduli de răşinoase scurte şi subscurte (CB02 si CB21) - cu placaj tip P (CB03) (CB23); ' - metalice plane, inclusiv spaţiale (C807); - glisarea şi păşirea cofrajelor (CB17), (CB08), se măsoară la metru

pătrat de suprafaţă de beton cofrată, respectiv glisată, fără scăderea golunlor cofrate, măsurătoarea făcându-se desfăşurat.

4.2 Cofrajele din scânduri de răşmoase (CB01 şi CB22) se măsoară la metru. pătrat de suprafaţă de beton cofrată efectiv, fără scăderea goluri lor mat m1c1 de 0,25 mp Inclusiv.

4:3 Cofrajele din PFL se măsoară la metru pătrat de suprafată de beton efectiv cofrată (CB04), (CB05) '

4.4 Cofrajele pentru betoane aparente se măsoară la metru pătrat (CB24-CB29 şi CB31 ).

4.5. Elementele de relief pentru betoane aparente se măsoară la metru cub (CB30A-C) şi metru pătrat (CB300).

4.6. Cofrajele rame (CB06) se măsoară la metru pătrat de gol cuprins în perimetrul exterior al ramei. '

4.7. Susţinerile din elemente de schelă metalică lubulară (CB09 şi CB20) se mă_soară la metru pătrat proiecţie orizontală a suprafeţei susţinute

Tnalţ1mea cofra;uhJI de la planşeu (teren) se consideră inăllimea fetei superioare a cofrajului plăcii. ' '

4.8. Schel~ metalică tubulară pentru lucrări de finisaje la tavan (C814 C,D,E) se masoară la metru de suprafată orizontală ocupată de platforma schelei. '

4.9. Cofrajele grinzilor turnate utilizăndu-se dispozitivele de sustinere TS20 şi TS21 se măsoară la metru de de beton efect1v cofrată (C810).

4.10. Susţinerile cu popi (CB11) se măsoară la una bucată de pop. 4.11. Eşafodajele de susţinere E75 (CB13) se măsoară la metru liniar de

turn montat. 4.12.Schelă metalică tubulară pentru lucrări pe suprafeţe verticale

(CB14A,B) ŞI schelă metalică autoridicătoare (CB15) se măsoară la metru pătrat de faţadă acoperită de schelă.

4.13. Schelă metalică pentru monolitizare- imbinarea stâlpilor cu grinzile (CB14F) se măsoară In proiecţie verticală pe exterioară a schelei din jurul stâlpului.

4.14. Susţinerile cu grinzi extensibile (CB12), (CB20) se măsoară la metru pătrat de planşeu susţinut, în proiecţie orizontală.

_ 4.15. Schela de lemn pentru lucrări interioare de finisaje (CB16) se masoară la metru pătrat de suprafaţă orizontală ocupată de schelă.

4.16. Co~fecţi~narea, montarea şi demontarea cofrajelor glisante (CB1 B), (CB19) se masoara la metru de set cofraj glisant

43

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 26: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CB01

Cofraje din scanduri de rasinoase pentru:

A- monolitizare 1ntre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijini riie; B- constructia apeductelor, canalelor si anexelor inclusiv sprijinirile; C -elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, console poligonale ale planseelor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafete poligonale) exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclus1v; O- elemente de tip special greu (cupole, arce, placi cu simpla si dubla curbura, gnnzi cu zabrele, ciupercile circulare ale planseelor ciuperci, fundatii de utilaje cu slrapungeri, canale sau goluri nevizitabile si pentru suprafete curbe sau poligonale foarte complicate) exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m mclusiv.

Se masoara la metm patrat

CANTITATI DENUMIRE RESURSA U.M

A o Materiale

Dulap rasinoase . *) mc 0.002 0.001 0.0004 0.0008

Scindun rasinoase ... *) mc 0.02 0.016 0.011 0.016

lemn rotund de rasinoase . **) mc 0.002 0.003 0.0015 0.003

Decofrol l<g 0.12 0.12 0.12 0.12

Cu1e pentru constructii ... ***) kg 0.25 0.12 0.1 0.12

Sirma moale obisnuita O " 2,5 kg 1 0.15 0.1 0.08 0.1

Scoabe otel pentru constructii din lemn kg 1

1 0.05 1

Manogeră 1

1.4 1.8 Dulgher constructii ore 1.45 1 1.82

1 Muncitor deservi re constructii montaj ore 0.25 ! 0.18 0.2 0.25

TOTAL ore

1

~

1 Macara turn . ****)

*)Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC03 **)Se va preciza caraclensticile materialului conform listei LC04

44

1.7 2 1.6 2 05

0.03

:

**')Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC05 ****) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului LCUO 1

Corectii:

1. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 21 - 35 m.

r---

J

1

DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Dulgher constructii

.!Jtilaie

Se adauga: Macara turn .

ore

TOTAL ore

ore

2. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 35,01 - 60 m.

DENUMIRE RESURSĂ U.M

~ _] _______

!\!lan operă

1 Se adauga Dulgher constructii ore

TOTAL

3. In cazul constructiilor avand inaltimea intra 60,01 - 80 m.

DENUMIRE RESURSĂ

!il!$!nopera

Se adauga: Dulgher constructii

ore

ore

ore

TOTAL ore

45

1

A r B

1 0.04

o 0.04

10.015

o o

o o

0.06 i 0.08

0.06 0.08

0.002 ! 0.002

c D

o 12 0.14

0.12 0.14

: 0.0025 i 0.0025

0.24 0.26

0.24 0.26

1 i

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 27: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSĂ

ore o 003

46

Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scanduri pentru:

A- cuzineli, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijini riie; 8 - elevatii, pereti drepti si d1afragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pana la 20 rn 1nclus1v; C- placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pana la 20 m mclusiv; O - stalpi si cadre exclusiv sustine riie la inaltimi pana la 20 rn inclusiv

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiall:l

Panou de cofraj cu astereala din scanduri scurte

Scinduri rasinoase ___ *)

Dulap rasinoase __ . *)

Lemn rotund de rasinoase _ . **)

Decofrol

Chingi metalice pentru cofraje la stilpi din beton

Cuie pentru constructii ___ ***)

1 Sirma moale obisnuita D = 2,5

1 Scoabe otel pentru constructii din lemn

Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm

Piulite uzuale patrate M 10

Saibe uzuale M 10

Manoperă

i Dulgher constructii

1 Muncitor deservi re constructii montaj

rnp 1 0-1

rnc 1 0-0035

mc

mc 0.0005

kg D-12

kg

kg 0.08

kg 0.05

kg 0.03

buc 0.3

buc 1

0.3

KG i 0.005

ore 1.05

ore 0.15

TOTAL ore 1 2

Macara turn __ .**'*)

47

i ore 1

--~-~ l

0.1 ! 0.13

0-001 D-001

0-001 0.001

0.0015

' 0.12 0.12

o ~25 i o ~25 0.05 0.05

0.03 0.03

0.3 1

0.3

0.3 1

0.3

0.005 i 0.005

0.75

0.2 0.2

0.95 1.2

CB02

0.025

0.05

003

0.3

0.3

0.005

i 1

0.2

13

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 28: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

*)Se va preCila carac!ensticile matenalului conform liste1 LC03 **) Se va preciza caracteristicile materialului conform l1stei LC04

Se va preCIZa caractensticile materialului conform listei LC05 ****)Se va preciza lipul si caracteristicile utilajului LC01

Corectii: 1. In cazul constructiilor avand inaltirnea intre 21 - 35 m.

DENUMIRE RESURSA

.Mm.J..QQeră

1 Se adauga Dulgher constructii

Utilaje

Se adauga: Macara turn *'**)

TOTAL ore

ore

ore

2. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 35,01 - 60 m.

DENUMIRE RESURSA

1 .Manoperă

1. Se adauga Dulgher constructii 1

Utilaje

: Se adauga: Macara turn .. *'**)

U.M

ore

TOTAL ore

ore

3. In cazul constructiilor avand inaltimea inlre 60,01 80 m.

48

0.03 0.04 0.05

o 0.03 0.04 0.05

0.002 J 0.002 ; 0.0021

A

0.05 0.06 0.06

o 0.05 0.06 0.06

L 0. 00251_():~025 0.0025: --~J

DENUMIRE RESURSA

Ma~@

i Se adauga: Dulgher construclli

- - --- - ... J

ore i

TOTAL ore O

Utilaie

[ Se adauga Macara turn .

4. Pentru inaltimi ale elementelor mai mari de 3 m.

~--

DENUMIRE RESURSA UJIIl

Manoperă.

Dulgher constructii ore

lOIAL ore

49

A

o

c 1-

007 o 08 0.08

0.07 0.08 0.08

0.003 0.003 o 00~ !

CANTITĂŢI

B

0.1

0.1

c

o

D

o 1

0.1

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 29: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Cofraje din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm pentru:

A- cuz1neti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile; B - elevatii, ziduri drepte pana la 6 m inaltime inclusiv, sprijini riie fiind incluse; C- elevatii z1dun curbe pana la 6 m inaltime Inclusiv, sprijinirile fiind incluse;

CB03

D- perel1 si diafragme la constructii cu inallimea pana la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse: E- placi s1 gnnzi la constructii cu inaltimea pana la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile; F - stalpi la constructii cu inalti mea pana la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile; G -· apeducte, canale si anexe; H - nodurile de legatura a panourilor mari; 1- capetele pieselor rezemate pe slalpi sau grinzi, arce, femne, etc, precum si la betonarea capetelor grinzilor prefabricate; J - centurile exterioare

Se masoara la metru patrat

~·--~ -T----------- ------------------·-'

DENUMIRE RESURSA CANTITĂŢI

E F ---··---·-----

~>le

Panou de cofraJ cu placaJ de 15 mm mp i 0.09 0.11 i

0.11 0.11 1 0.13 0.15

Scinduri rasmoase ... *) mc 1 0.0035 0.001 0.001 0.00'1 i 0.001 1 0.0015

lemn rotund de rasinoase . *') mc 1 0.0005 0.0015 0.0017 0.0015' - 1 -1 1

Dulap rasinoase .. *) mc 0.001 0.002 0.001 0.001 ! 0.001

Cuie pentru constructii . > ***) kg 0.08 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04

Sirma moale obisnuita O = 2,5 OL32 kg 0.05

Decofrol kg 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Scoabe otel pentru constructii din kg o 03 0.03 0.03 0.03 o 05

lemn

1 Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 buc 0.3 03 0.3 0.3 0.05

mm

Piulite uzuale patrate M 1 O buc 0.3 1 03 0.3 '

0.3 0.05

Saiba uzuala M 10 kg 0.005 1 0.005 0.005 1 0.005 0.008

50

DENUMIRE RESURSĂ

~

Dulgher constructii ore 0.95 0.8 1.47 on 0.85 ', 1

Muncitor deservi re constructii montaJ ore 0.1 0.15 0.18 0.18 0.15 0.25

TOTAL ore 1.05 0.95 1.65 0.95 1.25

0.02 0.02 0.02

DENUMIRE RESURSA

~

Panou de cofraj cu placaj de 15 mm mp 0.09 0.003 0.002 0.18

Scinduri rasinoase ... *) rnc 0.0005 0.002 0.004 0.001

Lemn rotund de rasinoase .. **) mc 0.0007

Dulap rasinoase .. .*) mc 0.002 0.002 0.002 0.001

Cuie pentru constructii .. ***) kg 0.04 o 03 0.04 o 05

Sirrna moale obisnuita D ::: 2,5 OL32 kg 0.05 0.15 0.05

Decofrol kg 0.12 0.12 1 0.12 0.12 i

Scoabe otel pentru constructii din lemn kg 0.03 !

Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm buc 0.3 0.8 0.2

Piulite uzuale patrate M 1 O buc 0.3 08 0.2

Saiba uzuala M 1 O kg 0.005 i 0012 0.2

ManoP-eră

Dulgher constructii ore 1.25 4.45 4.88 1 28

Muncitor deservi re constructii montaj ore 0.2 0.1 0.12 0.17

TOTAL ore 1.45 1.55 2 1.45

J,Jtiiaifil

Macara turn ... ore 0.002 0.002 0.02 ----·-- ~-----·-- -·----

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 *')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04

51

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 30: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

*'*) Se va prec1za carac!ensticile materialului conform listei LC05 *''*)Se va preciza tipul si caracteristicile utllajului LC01

Corectii: 1) In cazul utilizarii refolosibile cu

Material.~

Se scade Panou de cofraj cu placaJ de 15 rnrn pt pereti

i Se adauga Panou de cofraJ cu placaj de 8 mm pt peret1

mp

mp

de 8 mrn.

0.09 0.11

0.12 0.14

CANTITĂŢI

0.11 0.11

0.14 i 0.14

--- -- ------ ------- --

E

0.13

0.17

CANTITĂŢI DENUMIRE RESURSA

Materiale

i Se scade Panou de cofraJ cu placaj de 15 mm pt pereti

Se adauga Panou de cofraj cu placaj de 8 mm pl pereti

2. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 21 - 35 m.

DENUMIRE RESURSA

Material~

Se adauga: Dulgher constructii ore

Uti.!illil

' Se adauga Macara turn . ****) ore

52

B

mp 1 0.09 mp 0.12

__ )__

--- -----""'

CANTITATI

c D

0.03

1 1

L l 0.002

E

0.04

0.002

1 l

0.15

0.2

1 0.05

1 0.002

DENUMIRE RESURSA

Mate~

J Se adauga: Dulgher constructii

Utilaje

i,~ea~auga Macara turn .

ore

ore j

3. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 35,01 60 m.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga Dulgher constructii

Utilaje

1 Se '-

DENUMIRE RESURSA

Material_~

1 Se adauga Dulgher constructii

1 Utilaje 1

~ Se adauga Macara turn

ore

ore

4. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 60,01 -!!O m.

DENUMIRE RESURSA

~

Se adauga Dulgher constructii ore

53

U.M

ore

ore

CANTITĂŢI

G

E

1 0.05 0.05

CANTITATI

- j

CANTITATI

c D E

0.05

0.002

J

1

! 0.06

! 0.00251 1 ·~ 1

F

0.07 0.08 0.08

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 31: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

... ****)

DENUMIRE RESURSA

Materiale

' Se adau~Ja Dulgher constructii

1 Y.lli.ill§ ! Se adauga Macara turn . ****)

ore

ore 'i

-------- 1

54

CB04

Cofraje din PFL dur de 6 mm grosime

A- pentru zone închise sau greu accesibile - cofraJ pierdut; 8- pentru realizarea golurilor pentru buloane, treceri de conducte, goluri accesibile, canale de fundatii

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Placa PFL dur de 6 mm

Scinduri rasinoase ... ')

Mat~riale

Lemn rotund de rasinoase ... **)

Decofrol

Sipca rasinoase .. *)

Cuie pentru constructii ... ***)

' --------- ~-----

mc 1 0.0075 0.0024 ' 1 mc 1 0.002 1 0.007

mc ; 0.0002

kg . i

. 0.12

mc 0.002

kg 0.08 0.08

i Sirma moale obisnuita D = 2,5 mm kg ! 0.05 ' Sirma moale obisnuita O = 1 ,6 mm

Manoperâ

Dulgher constructii

Muncitor deservi re constructii montaj

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 ")Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04 '*')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

55

TOTAL

kg 0.3

ore 1.35 1.45

ore 0.05 0.1

ore 1.4 1.55

'

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 32: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Strat de inchidere a restului de dilatatie dintre tronsoane realizat din PFL pmos de i 2 mm

A - batut m eule pe cofraJ sau pe alt strat existent B l1pit cu mastic de bitum

Se masoara la metru patra!

DENUMIRE RESURSA

:Placa PFL poros gr." 12 rnrn !

: Tabla zincata de 0,5 mm i

Cuie pentru constructii ... *)

B1tum pentru hidroizolatii

Filer de calcar tip 1 sac1

Lemn de foc

, Dulgher constructii

!Izolator hidrofug

1 Muncitor deservi re constructii montaj

1 Utîlaie

' Topitor de bitum !ractat (exclus. tractorul) pina la 500 L

') Se va preciza carac!ensticile rnatenalului conform l1s!ei LC05

Corectii: 1)1n cazul folosirii PFL poros de 16 mm.

56

mc

kg

kg kg

kg kg

ore

ore

ore

TOTAL ore

CB05

0.013 0.013

005

0.05

1.8

1.45

1.8

- 1 0.15 0.25 . 0.1

0.05

0.25 0.3

002

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade: Placa PFL poros gr.= 12 mm

Se adauga Placa PFL poros gr.= 16 mm

2) In cazul folosirii PFL poros de 20 mm.

DENUMIRE RESURSA

MaterL&~

Se scade: Placa PFL poros gr.= 12 mm

Se adauga: Placa PFL poros gr.= 20 mm

57

rnc .0.013r0.013 1

mc Joo17 0017j

i CANT U.M i -

A B

mc 0.013 • 0.013

mc 0022 j 0022

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 33: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor pana la 15 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de

beton

A- exclus1v ghermelele; 8 cu ghermele necesare monlarii lampi ariei

Nu cuprinde: - confectionarea ramei

Se masoara la metru patrat de gol

DENUMIRE RESURSĂ U.M

Materiale

Rama din tabla neagra de 1 ,5 mm grosime pentru crearea golunlor in pereti

Decofrol

Ghermele carbolin1zate

kg

kg

buc

i Sirma moale obisnUita O = 2 mrn 1

kg

'

CB06

1 '

10.15 i 0.15 1

0.1 1 0.1

4

1 0.08

[ Dulgher constructii ore 0.451 0.55

Corectii: 1) Pentru ramele cu latimea de 20 cm,

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

Se adauga Rama din tabla neagra de 1 ,5 mm grosime pentru crearea goluri!or

58

TOTAL ore 0.45 0.55

CANT U.M

1 1

kg 1 0.02 i 0.02

DENUMIRE RESURSA

, Se adauga: Decofrol

1 Se adauga. Dulgher constructii ore i 0.05 0.05 1

TOTAL ore 0.05 0.05

59

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 34: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CB07

Montarea si demontarea cofrajelor metalice

A lip INCERC (CUP) pentru pereti interiori, cu H max = 5 m (H med =: 3,5 m) la constructii avand rnallimea pana la 20 m mclusiv, B tip INCERC (CUP) la pereti ex!eriori si casa scarii; C- tip CCMB pentru pereti interiori si fata interioara a peretilor exteriori la constructri avand inaltirnea pana la 20 rn rnclusrv; O .. tip CCMB la fata exterioara a peretilor exteriori, casa scarii, cat si executate pe o singura parte a peretelui, cealalta parte fiind cofrala cu panoun prefabricate, montate; E- tip CCMB de colt, la rmbinari/e orizontale rntre planseele prefabricate si pereti, F · tip CMU pentru executarea planseelor; G tip CMU pentru executarea peretilor; H - tip CMG pentru executarea planseelor; 1 - tip CMG pentru executarea peretilor; J lip CMG pentru stalpi; K- tip CSK1 pentru slalpi; L ·pentru apeducte, canale si anexele acestora

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

! Cofraje metalice tip INCERC (CUP)

i CofraJe metalice tip CCMB

i Profile din tabla indoita 2 mrn. gros.ptr'ost.placi azboc.

CANTITATI

A B c ______ j

kg 1.145 1145

kg 1 04

kg

o

1 04

1

1 Dulap rasmoase *) mc 0.00005 0.00008 0.00004 i 0.00006

Decofrol kg 0.12 0.12 0.12 o 12

Teava PVC lip M. D = 25 rnm rn 0.1 0.1 0.1 0.1

Banda poroasa drn cauciuc kg 0.0055 0.0055 0.005 0.005

Cure pentru construclir kg 0.005 0005 0.005 0.005

Sirma moale obrsnuita D = 2 mrn kg 001 0.01 0.01 0.01

60

104, ' 0.03]

0.12

1

o 02\

DENUMIRE RESURSĂ

Man~

Dulgher constructii ore 0.5

1 Muncitor deservi re constructii montaj ore

TOTAL ore 0.5

~

i Macara tur~-~·L __ _ 1 -···~-~-

1

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

Cofraje metalice tip CMU kg 0.255

CofraJe metalice tip CMG kg

CofraJe metalice tip CMS

Dulap rasinoase .. *)

Decofrol

Teava PVC tip M, O ::: 25 mm

Banda poroasa din cauciuc

Panou de cofraj cu placaj de 15 mrn

Cuie pentru constructii

Sirma moale obisnuita O = 2 mrn

Dulgher constructii

Muncrtor deservi re constructii montaj

kg

rnc

kg

m

kg

mp

kg

kg

ore

ore

TOTAL ore

I,Jtiial~

Macara turn .. **) ore

61

0.00004

0.12

o 1

0.005

0.05

0.005

001

0.55

0.55

0.02

C D

0.75 0.4

0.05

0.75 0.45

0.255

044

0.5 0.15

0.05 :0.15

0.55 0.3

0.03 l, 0.03

0.44

1 i

0.00004 1 0.00004 i 0.00005 0.0006

o 12 ! 0.12 1 0.12 0.12

0.1 0.1

0.005 0.005

0.005

1

0.1

0.005

0.005 1 0.005 0.005

001 001 1 001 0.02

0.6 0.6

0.6 0.6

0.02 1 0.02

0.6

0.6

0.8

0.1

0.9

0.02 ! 0.025

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 35: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

1

. CofraJe metal1ce t1p CSK 1

Cofraje metal1ce pentru apeducte, canale etc,

Dulap rasmoase *)

Decolrol 1 Banda poroasa din cauciuc 1 1 Panou de cofraJ cu placaJ de 15 mm

1 Cuie pentru constructii

Sirma moale obisnuita O = 2 rnm

Dulgher constructii

1 Muncitor deservire constructii montaJ

, Macara turn **)

l ~utomacara .. *')

')Se va preciza caraclenstlcile materialului conform l1stei LC03

TOTAL

**) Se va preciza tipul s1 caracteristicile utilaj ului conform listei LCU01

Corectii: 1. In cazul constructiilor avand inalti mea intre 21 35 rn.

DENUMIRE RESURSA U.i\11 A

~

Se adauga Dulgher constructii ore 0.04 0.04

TOTAL ore 0.04 0.04

!Jti!aje

Se adauga Macara tum . '') ___ l ore 0.01 --- --·--··--- - ---·-··-----··--

62

kg 0.535 i ' 1

kg 1 .. 1 o 9

mc 1 0.00061 0.00004

kg 0.12 0.12

kg 0.006

mp 0.05

kg 0.005 1 0.005

kg '

0.02 0.01

ore 0.5 0.9

ore 0.1

ore 0.5 1

ore 0.025 1 L ore 0.03

0.04 0.04 • 0.04

0.04 0.04 0.04

0.01 0.01 1

~--------~-·-----

DENUMIRE RESURSA CANTITATI

F J --~""" --------

,Manoperă

Se adauga: Dulgher constructii ore 0.03 0.03 0.03 003 003 TOTAL ore 0.03 0.03 0.03 0.03 003

Utilaje

. **) 0.01 ! 001 1 0.01 0.01 L

DENUMIRE RESURSA U.M L

Manoperă

Dulgher constructii ore 0.03

TOTAL ore 0.03 o Utilaie

Se adauga: Macara turn .. .**) 001 1

1 ---~---~

63

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 36: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

A- CP 100 la peret1 piani, cu maltimea pana la 3 m 1nclus1v; B- CP 100, la pereti curbi

Se masoara la melru patrat

DENUMIRE RESURSA

Dulap rasinoase *)

Sc1ndun rasinoase *)

Teava PVC t1p M, D" 25 rnm

1 Decofrol

1 CofraJe plane sau curbe tip CP 100

1

Cu1e pentru constructii .. **)

i Scoabe otel pentru construcl11 din lemn

1 S1rma moale obisnwla D = 2 OL.32

ManoQerâ

1 Dulgher constructii

TOTAL

*) Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC03 *')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

Corectii: 1. Pentru inaltimi intre 3 - 8 m.

DENUMIRE RESURSA

Manope@

1

Se adauga Dulgher constructii

64

Cl308

1 U.M

mc 1 0.0001 ' 0.0001

mc ! 0.000151 0.00015

rn i 0.1 0.1

! kg 0.12 0.12

kg 0.59 0.59

kg 001 001

kg 0.01 0.01

kg 001 0.01

ore 0.8 1.1

ore 0.8 11 -------- --- --- ---·------

U.M A

! ore ! 0.15 0.25

DENUMIRE RESURSA

2. Pentru mallimi intre 8 - 20 m.

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

1 Se adauga: Dulgher constructii

3. Penlm inaltimi intre 20- 35 m.

DENUMIRE RESURSA

.M!u!.2~

Se adauga: Dulgher constructii

~ ~··"-~·----"-~

4. Pentru inaltimi intre 35 - 60 m.

DENUMif{E RESURSA

] .M.im.O!;!erâ

, Se adauga. Dulgher constructii

U.M

TOTAL ore

U.M

1

! ore

TOTAL ore

ore

TOTAL ore

T-

i U.M

ore

TOTAL ore

65

CANT

A B 0.15

CANT

A

0.25

0.25

0.35

0.35

0.45

0.45

- r 1

1 1

0.25

8

0.35

0.35

8

0.45

o 45

0.55

() 55

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 37: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

5. Pentru inaltimi in!re 60 - 80 m.

DENUMIRE RESURSA

Se adauga Dulgher constructii

66

ore

TOTAL ore

0.55

0.55

0.65

0.65

Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra

cofrajelor cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pana la 20 m inclusiv

A- pentru cofraje amplasate la parter. cu inaltimea sustinerilor pana la 3 m inclus1v; B - pentru cofraje amplasate la parter,cu inaltimea sustinerilor intre 3 - 6 m inclusiv; C- pentru cofraje amplasate la parter,cu inaltimea sustinerilor intre 6-9 m inclusiv; D - pentru cofraje amplasate la parter,cu inaltimea sustinerii ar intre 9 - 12 m inclusiv; E pentru cofraje amplasate la parter,cu maltimea sustinerilor intre 12- 15 m mclusiv.

Se masoara la metru patra! planseu sustinut

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

Dulap rasinoase ... *)

Scinduri rasinoase ... *)

Lemn rotund de rasinoase .. **)

Dulap fag impregnat pentru schela ... *)

Cuie pentru constructii ... ***)

Suruburi uzuale hexagonale M 12x200 mrn

Piulite uzuale hexagonale M 12

Saiba uzuala plata M 12

Manoperă

Dulgher constructii

1 Muncitor deservire constructii montaj

TOTAL

Utilaje

Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5!

Macara ... ****)

mc

mc

rnc

mc

kg

buc

buc

kg

ore

ore

ore

67

0.001 0.001 0.001

0.0005 0.0005 0.0005

0.0002 0.0006 0.0006 0.0006

0.005 0.005 ! 0.005 0005

0.01 0.015 0.015 0.015

005 i 0.05 0.05 0.05

0.05 1 0.05 0.05 0.05

0.002 i 0.002 0.002 0.002

0.7 1.05 1.4 1.95

0.15 0.35 0.45 0.6

0.85 1.4 1.85 2.55

CB09

0.0151 0.05

0.05

0.002

27

0.85

3.55

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 38: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 **) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04 ***) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 ****) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului LC01

Corectii: 1. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 21 - 35 m.

DENUMIRE RESURSA

Manoeeră

Se adauga Dulgher constructii

Utilaje

i Se adauga: Macara .. .****)

TOTAL

1 Se adauga Schela melalica tubulara de exterior 11-13,5 t

ore

ore

ore

ore

68

0.05

0.05

0.01

1 0.25

0.07 0.09

0.07 0.09 o o

0.015

1

0.02

0.6

- ----------··-------------

A- TS 20; B- TS 21

Dispozitive de sustinere cofraje pentru beton aw·mat, turnat monolit in grinzi

Se masoara la metru patrat efectiv cofrat

DENUMIRE RESURSA

kg

kg

mp

CB10

CANT

0.24

0.24

0.1 0.1

Materiale

Dispozitiv de sustinere si cofrare TS20

Dispozitiv de sustinere si cofrare TS21

Panou de cofraj cu placaj de 15 rnrn

Dulapi rasinoase ... *) mc 0.0006 ' 0.0006

Cuie pentru constructii ... **)

Teava PVC tip M, D = 20 mm

Otel beton D = 1 O rnm - tirant!

Decofrol

Dulgher constructii

Manooeră

Muncilor deservi re constructii montaj

Macara turn .... )

')Se va preciza caraclens!icile materialului conform listei LC06 '*)Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC05

TOTAL

''') Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

69

kg 0.02 1 0.02

rn 0.1 o 1

kg 0.2 0.2

kg 0.12 0.12

ore 1 08 1.18

ore 0.12 0.12

ore 1.2 1.3

ore O 025 0.025 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 39: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea

p!anseelor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate

A- tip PE 3100 R; B- tip PE 5100 R.

Se masoara la bucata pop

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Pop1 metalic! extensibili PE 3100 R

Pop1 metalici extensibili PE 5100 R

Dulap rasinoase .. *)

Manoperă

i Dulg~1er constructii i 1 Muncitor deserwe constructii montaJ

Macara .. )

TOTAL

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 **)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei L.CU01

70

kg 0.4

kg

mc 0.0005

ore 0.3

ore 0.15

ore 0.45

CB11

1

0.655

0.0005

0.38

0.2

0.58

1

Sustineri din grinzi metalice extensibila de inventar pentru turnarea grinzilor monolite izolate, a planseeior cu grinzi monolite si a placilor drepte cu sarcina totala

asupra cofrajelor de cel mult 500 DaN/mp (500 kgf/mp), sustineri la constructii cu inaltimea pana la 20 m

A- grinzi metalice extensibile GE 1 (3- 5 m); B- grinzi metalice exlensibile GE 2 (4 6 m); C- grinzi metalice extensibila GE 3 (6 • 9 m).

Cuprinde: - grinzile sunt rezemaie pe popi metal ici montati la distanta de 1 m interax

Nu cuprinde: - popii metalici care se prevad separat in articolul CB 11.

Se masoara la metru patrat de planseu sustinut.

DENUMIRE RESURSĂ

~~

Grinda GE 1

Grinda GE 2

Grinda GE 3

Dulap rasinoase . . *)

ManOQ!i!fi!

Dulgher constructii

Muncitor deservire constructii montaj

TOTAL

Utila~

kg

kg

kg

mc

ore

ore

ore

A

0.11

CANTITATI

8

0.145

1 0.0001 1 0.0001

0.52 o 42

0.18 0.13

0.7 0.55

L Macara turr1__: ... ) ore 0.01 0.008 ~---------~-

')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03

71

CB12

0.4

0.005

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 40: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

**)Se va preciza t1pul SI caracteristicile utilajului conform iis!ei LCU01

Corectii: 1. In cazul grinzilor extensibile rezemate direct pe pereti sau pe panou riie de cofraj ale peretilor

4. In cazul constructiilor avand inaltimea intre 60,01 - 80 m.

DENUMIRE RESURSA

73

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 41: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Esafodaje de sustinere E 75 executate pana la 3 m inaltime inclusiv, avand forma:

A- dreptunghiulara E 75 A; 8 -triunghiulara E 75 B; C- poligonala E 75 C.

Se masoara la metru esafodaj gata montat

DENUMIRE RESURSA

Esafodaj E 75 A

Esafodaj E 75 B

Esafodaj E 75 C

Dulap rasinoase .. *)

Otel beton OB 37 ... **)

Dulgher constructii

Materiale

kg

kg

kg

mc

kg

ore

TOTAL ore

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 **) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC07 '**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1. Pentru inaltimi mai mari de 3m.

Se adauga: Dulgher constructii ore

TOTAL ore

74

1

0.44

0.0004

0.2

0.5

0.5

0.1

0.1

B

0.53

0.0004

0.2

0.4

0.4

0.1

0.1

CB13

0.485

0.0004

0.2

0.85

0.85

0.1

0.1

DENUMIRE RESURSA

1 Se adauga: Macara ...

~----- ----------------------~-----

75

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 42: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CB'I4

Schela metalica tubulara pentru:

A- lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore); B- lucrari pe suprafete verticale la malt1mi peste 30 m, cu imobilizarea schelei timp de 25 Zile (200 ore); C -lucrari de finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile); O -lucrari de finisaje la tavane la inaltimi intre 7 10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile); E -lucran de finisaje la tavane la inaltimi intre 10 15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 zile); F -lucrari de monolitizare ale prefabricatelor de beton armat amplasate pana la 30 m inaltime inclusiv.

Cuprinde: - materialele necesare executarii platformelor de lucru (podina)

montarea si demontarea schelei metalice; - montarea si demontarea platformelor de lucru (podinei) - sortarea, curatarea, stivuirea si transportul materialelor si elementelor de schela si a podinei in depozitul de linga obiect

Nu cuprinde: - prizele de legare la pamint necesare

Se masoara: - la metru patrat schela pentru variantele A - E - la metru de stilp prefabricat monolitizat pentru varianta F

Materiale

Dulap rasinoase . *)

Dulap rasinoase 1mpregnat si balotat .. *)

Placa PFL dur de 6 mm

mc : 0.0003 0.003 0.0001 0.0001

mc 0.0003 0.003 0.0004 0.0004

mc 0.00012 0.00012

76

DENUMIRE RESURSA

Scinduri rasinoase ... *)

~.'~mn rotund de rasinoase

Cuie pentru constructii .. .*)

Manoperă

Dulgher constructii 1

1 ore

TOTAL ore

Utilaje

. Scllela metalica tubulara de exterior 11-13,51

DENUMIRE RESURSA i 1

1

1 ::Julap rasinoase .. *)

1

Dulap rasinoase impregna! si balotat .. .*) 1 Scinduri rasinoase ... *)

: Lemn rotund de rasinoase

i Cuie pentru constructii ... *)

i

Dulgher constructii

~

Schela metalica tubulara de exterior 11-13,51

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 '') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04 "')Se va preCIZa caracteristicile matenalului conform listei LC05

Corectii: 1. Pentru fiecare zi de imobolizare in plus sau in minus

77

0.75

0.75

4.5

TOTAL

0.8

0.8

4.8

mc

mc

mc

mc

kg

ore

ore

ore

0.6

06

10 l

0.0001

0.0004

0.0005

1 0.0005

1 0.015 1

1.1

1.1

22

0.8

0.8

15

0.0001

0.0001

0.002

0.5

05

1.5

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 43: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Utilaje

1 Se adauga sau se scade: Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5 1

DENUMIRE RESURSA

Utilill.ţ1

ore 0.17

Sa adauga sau se scade: Schela metalica tubulara de extenor 11-13,5 1

78

CANTITĂŢI ----~~

B C

0.17 0.8 1 1.2

CB15

Schela metalica autoridicatoare pentru lucrari obisnuite la fatade

A.- cu schela autoridicatoare cu doua castele (l max = 12 m, H max = 31 m); B- cu schela autoridicatoare cu trei castele (L max = 29 m, H max = 31 m)

Cuprinde: -stratul de balast pe care se monteaza castelele; - r.1aterialele necesare executarii platformeior de lucru; - montarea si demontarea schelei autoridicatoare; - montarea si demontarea platformei de lucru; - sortarea, cu ratarea, stivuirea si transportul materialelor si elementelor de schela si a podinei in depozitul de linga obiect

Se masoara la metru patrat (in verticala)

DENUMIRE RESURSA

! Dulap rasinoase ... *)

Scinduri rasinoase .. *)

Placa PFL dur de 6 rnm

, Cuie pentru constructii ..... )

Salas! sortat nespalal de mal 0-40 rnm

Manoperă

~ Dulgher constructii

i V uncitor deservire constructii montaj

Utilaj~

TOTAL

' Schela metalica auloridicatoare cu 2 castele cap. 75kg/m, Hmax= 31 m

Schela metalica autoridicatoare cu 3 castele lung.29 m H= 31m

Automacara ... ***)

79

U.M

rnc

rnc

mc

kg

mc

ore

ore

ore

ore

ore

ore

1 0.0006 1 0.0006

i 0.0003 i 0.0003 1 '

: 0.000121 0.00012

! 0.006 1 0.006

1 0.005 0.005

0.3 0.25

0.05 0.05

0.35 0.3

0.95

0.5

0.01 0.008

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 44: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

'J Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 ") Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC05 *'') Se va preciza tipul si caracleristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1. Pentru lucra1ile de finisaj deosebit care necesita o durata de executie mai mare (placaje, ornamente etc.)

DENUMIRE RESURSA

.!)tilaie 1

Se adauga Schela metalica autorid1catoare cu 2 castele cCJp.75kg/rn,Hmax= 31 m

1 Se adauga Schela rnetalica autondicatoare cu 3 castele lung.29m H= 31m

l:lO

ore 0.45 1

ore 0.25

Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pana la 5 m inaltime

Se masoara la metru patrat suprafata orizontala ocupata de schele.

DENUMIRE RESURSA

Dulap rasinoase .. .*)

Lemn rotund de rasinoase ... **)

Cuie pentru constructii .. ***)

S:rma moale obisnuita D= 2 Ol32

Materiale

Scoabe otel pl.constrdin lemn .lat= 65-90 mrn,L= 200-300 mm

Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm

P'ulite uzuale patrate M 10

Saiba uzuala M 10

Dulgher constructii

lv'uncitor deservi re constructii montaj

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 ")Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04 '")Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

81

mc

mc

kg

kg

kg

buc

buc

buc

ore

ore

TOTAL ore

CB16A

0.0035

0.002

0.15

0.1

0.05

0.3

03

0.3

0.7

0.15

0.85

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 45: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CB17

Glisarea cofrajelor la pereti din beton armat la:

P,,- constructii industriale si social culturale, cu inaltimea de pana la 35 m, peretii avand sectiunea constanta; B constructii industriale cu sectiunea variabila (cosuri de fum, turnuri de racire, castele de apa, etc,) cu inalti mea de pana la 50 m inclusiv, cu instalatia de glisare cu diametru! 5,5 x 1,8 m; C constructii industriale cu sectiunea variabila (cosuri de fum, turnuri de racire, castele de apa, etc,) cu inalti mea de pana la 50 m inclusiv, cu instalatia de glisare cu diametru! 9,5 x 3,6 m;

Cuprinde: - instalatia de glisare a cofrajelor - procurarea si montarea tijelor de sustinere a cofrajului glisant - procurarea si montarea cofrajelor cutii din tabla neagra pentru crearea golurilor in pereti - glisarea, supravegherea, intretinerea si repararea cotrajelor si instalatiilor in timpul glisarii - extragerea si reconditionarea tijelor de sustinere a cotrajului (A) - consumul de energie electrica pentru iluminatullocurilor de lucru - cota parte de spor la manopera pentru lucru de noapte

Nu cuprinde: - confectionarea si montarea constructiilor metalice pentru impiedicarea rotirii cofrajului glisant care se va prevedea la capitolul L

St masoara la metru patrat

l ----- ---- - DENUMIRE RESURSA

Materiale

! Tija pentru verine din OL50 D= 25 mm

1 Teaca din teava otel la tije pentru cofrag glisant

Rama din tabla neagra de 1 ,5 mm grosime pentru crearea golurilor 1n pereti

1 Energie electrica

! E ectrozi de sudura . *)

Decofrol

1 Cuie pentru constructii .. **)

82

kg

kg

kg

kwh

kg

kg

kg

0.2

0.005

0.007 0.007 0.007

0.25 3.7 1.9

0.01 0.01

0.12 0.12 0.12

001 0.1 0.1

DENUMIRE RESURSA

S;rma moale obisnuita D= 2 Ol32

Dulgher constructii

L'lcatus rnonlaJ utilaj constructii

!,JJ.i!.&~

'flstalatie hidraulica de glisare a cofrajelor (6!) 1set

Pompa p!insthidraul de glisare cofraJelor 70 kglcmp

!nstalatie de glisare cos fum D= 5,5 x 1 ,8 m i !rstalatie de_g~~~~_cos fum O= 9,5 x 3,6 m

TOTAL

'j Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC08 ") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

Corectii:

kg

ore

ore

ore

ore

ore

l CANTITĂŢI

0.23 0.23 0.21 0.07 0.22 o 19

0.3 0.45 0.4

()1

o 1 o 21 1 022

1. Pentru glisarea peretilor cu sectiune constanta la conslnJclii cu inaltimi mai mari de 35 m.

DENUMIRE RESURSA

A B

Se adauga: Dulgher constructii ore 0.05

TOTAL ore 0.05 o o ~

Se adauga: lnstalatie hidraulica de ore 10.015 Sa Pompa pUnsthidraul de ore j 00_15

:1 Pentm peretilor cu sectiune variabila la constructii cu inaltimi intre 50 100 m. cu instalatia de glisare D= 9,5 x 3,6 m.

83

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 46: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

ManoQeră

' Se adauga: Dulgher constructii

, S3 adauga Lacatus montaJ utilaJ constructii

U!ilaje

Se adauga lns!alatie de glisare cos fum d= 9,5 m

84

TOTAL

~~ ~~- j

ore 1 0.03

ore 0.03

ore o o 0.06

ore 0081

Confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor glisante pentru beton armat in cu sectiune constanta, la constructii cu inaltimea pina la 35 m

inclusiv

p. · cu o singura folosire a cofraJelor; 8 ~ cu doua · trei folosiri ale cofrajelor; C cu patru · sase folosiri ale cofrajelor; D cu sapte zece folosiri ale cofrajelor.

Cuprinde:

CB18

- confectionarea panourilor de cofraj, panourilor de podi ne pentru plaltormele de lucru, elementelor de sustinere ale panourilor, cadrelor de depozitare a annaturilor si de sustinere a instalatiilor etc. si depozitarea in depozitul atelierului - asamblarea si montarea in pozitie definitiva a panoului de cofraj si a de lucru .. montarea instalatiei de glisare (pompe, juguri, verine, tuburi de cauciuc etc.) . montarea cadrelor de depozitare a armaturilor si a suportilor de sustinere a instalatiilor . excutarea instalatiei electrice de iluminare si a celorlalte instalatii auxiliare . confectionarea si montarea platforrnelor da damontare a si a anexelor . demontarea instalatiei de glisare si a celorlalte instalatii auxiliare, a cadrelor de depozitare a annatulilor, a panourilor de cofraj si a platfonnelor de lucru - coborirea cu macaraua a materialelor si utilajelor rezultata din depozitare linga obiect - curatarea si reconditionarea instalaliei si panoului in vederea reinceperii unei noi glisari

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

1 ?.acaj de fag ptr. cofraj de 15 mm ... *)

Dulap rasinoase ... **)

' Scinduri rasinoase ... **)

1 Lemn rotund de rasinoase .. '**)

i Tabla neagra 0,55 mm grosime

1 Cuie cu cap conic lip A 1 3 x 70

U.M

mc

mc

mc

mc

kg

kg

85

A D

0.01641 0.0074 0.0041 '0.0028

0.2355. 0.1061 0.059 0.4 !

0.0225 0.0102 0.0057 1 0.0037

0.0174 0.008 0.0044 ' 0.003 ' 5.125 2.3 1.28 0.86 1

0.495 0.4 i 0.297 1 0.256 1

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 47: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

::Uie cu cap conic tip A 1 5 x120 kg

' Cuie cu cap plat tip B 2 x 25 pentru tabla kg 0.328

: Suruburi pentru lemn cu cap mecal cresta! 5x50 F1 43 1 Suruburi hexagonale 12 x 200 F1 '15.7

P1ulite hexagonale M 12 15.7

Saiba uzuala plata M 12 15.7

Otel beton 08 37 D 8mm 5.23

Slei beton OB 37 D" 10 mm 5.23

::tel cormer 50x50x5 mm kg 0.845

: ~:tel profila! U 120x120x5 mm kg 0.845

.::ablu cu izolare in mania de cauciuc MCCGI 4 x 6 rn 0.25

~~onductor aluminiu AFPYY 1 x 2,5 m 1.5

1 r~ava de otelzincata, sudata longitudinal, pentru m 1

0.1 ,nstalatii D:o 1"

1

Tub de cauc1uc pentru apa 20 x 25 m m o 1

1 Lucru la masina ore 0.27

! Jecofrol i kg 0.105

Man_Q,Qeră

Julgher constructii ore 11.05

T nich1giu ore 1.2

Vasinisl utilaj constructii ore 0.5

, ,v uncitor deservi re constructii montaj ore 0.35

TOTAL ore 13.1

Utilaje

i\!acara turn 1 ore 1 ________ " __ ·- __ j __

'1 Se va preciza caracteristicile ma!enalului conform listei LC06 ") Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC03 "')Se va preCIZa caracteristicile materialului conform listei LC04 ''")Se va preciza tipul si caracteristicile u!ilajului confomn listei LCU01

(;(JfeCtii:

86

0.4

0.164

21.5

7.1

l.1 7.1

2.35

2.35

0.38

0.38

0.1

0.65

0.04

0.04

0.13

0.082

10.25

1

0.5

0.35

12.1

1. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 - 60 m inclusiv

-- -------·------

c 0.295

DENUMIRE RESURsA U.M B

o 098

14 Manoperă

4.1 2.8 Se adauga Dulgher constructii ore 0.2 0.2

4.1 2.8 TOTAL ore 0.2 0.2 0.2

4.1 2.8 Utilaje

1.34 0.93 Se adauga: Macara turn .. .****) 0.05 1

0.05 0.05 -------·-·-----

1.34 0.93

0.213 0.142

0.212 0.142 ~!. Pentru constructii cu inaltimea intre 60 - 80 m

0.06 0.04

0.35 0.25 DENUMIRE RESURsA

003 0.02 - -~---~--- ----

0.03 0.02 1

1 Se adauga Dulgher constructii 0.07 0.05

0.062 0.055 TOTAL ore 0.4 04

Utilaje

adauga: Macara turn .. .****) ore 0.05 0.05 1 0.05 ! 0.05 9.65 9.4 --------~-- ------

0.8 0.75

0.5 0.5

0.35 0.35

11.3 11

87

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 48: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CB19A

Montarea si demontarea instalatiei de glisare si ascensor (cofraî pentru executarea structurilor

Cuprinde:

de beton armat cu sectiune variabila (cosuri de fum, castele de apa, turnuri de racire)

- verificarea, remedierea si preasamblarea componente ale instalatiei de glisare - exocutarea pe care se monteaza platforma cofrajului glisanl - f'lonlarea cofrajului {panourilor si pieselor - nontarea ascensmului de oameni si materiale

montarea platformelor suspendate interioare si exterioare .. r:10ntarea instalatiei electrice de iluminat si a instala!iilor anexa - montarea sistemului de asigurare a verticalitatii cofrajului si a retelei nivelelor cu apa orizontalitatea acestuia - montarea dispozitivelor pentru coborirea elementelor cofrajului

demontarea cofrajului platformelor de lucru, instalatiei de glisare, de iluminat si anexe coborirea pieselor demontata

.. demontarea ascensorului demontarea esafodajului de sustinere

. curatarea si depozitarea pieselor componente

Nu cuplinde: instalatia de

S!: masoara la tona de

glisant)

DENUMIRE RESURSA

, Julap rasmoase . ')

i ,_cmn rotund de rasinoase ... **)

i :.:uie pentru constructii .. ***)

Materiale

! Scoabe otel pentru constructii din lemn

88

mc

mc

kg

! kg

0.07

0.02

0.23

0.2

DENUMIRE RESURSA

1 Ctel-~o-;:-ni~r 50x50x5 mm

, Otel profila! U 120x120x5 mm

Fnngh1e cinepa extra O= 8-25 mm

Ulei emulsionabil pentru decofrare 11

' ' .. acatus constructii metalice

r stalator electrician

Sudor electric

!Vasinist utilaJ constructii

T roliu electric 3.1-5 tf

Autornacara .

') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 ") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04

Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 "")Se va preciza tipul s1 caracteristicile utilajului conform lisle1 LCU01

89

1

!

10TAL

U.M

kg 5

kg i 5

kg i 0.25

kg 1 0.5 ' 1

ore 62

ore 113

ore 18

ore 64

ore 162 1

1

1

ore

ore 0.5

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 49: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CB20

Sustineri din elemente de schela metalica tubulara, pentru cofrajeie planseelor cu sarcina totala asupra

cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kgf/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje

inaitimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv

P.. - inallimea sus!inerilor fiind pana la 3 m inclusiv; B inaltimea sustinerilor fiind intre 3-6 rn inclusiv; C - mait1rnea sustmerilor fiind inlre 6 9 m inclusiv; D inaltimea suslmerilor fiind Intre 9- 12 m inclusiv; E inalti mea sustinerilor fimd intre 12 15 m inclusiv.

Se masoara la metru pa1rat

DENUMIRE RESURSĂ

MaterialE)

Dulap fag impregnati pentru schela mc

Dulap rasinoase .. *) mc

S::induri rasinoase .. *) mc

c.emn rotund de rasinoase --- *') mc

1 Cuie pentru constructii '. **'*) kg

1 Suruburi hexagonale M 12 x 200 F1 buc

' P ulite hexagonale M 12 buc

1 Saiba uzuala plata M 12 kg

MJ'I.llOQeră_

Dulgher constructii ore

: Vuncitor deservire constructii montaJ ore

TOTAL ore

Utilaj~

: Schela metalica tubulara de extenor 1 î -13,5 t ore

Vacara turn _ .. ****) ore

90

0.005 • 0.005 0.005

0.0001 0.0001 00001

0.0005 0.0005 0.0005

00002 0.0006 00006

0.01 0.015 0.015

0.05 0.05 0.05

0.05 0.05 0.05

0.002 : 0.002 0.002

0.85 1.25 1.6

0.3 0.55 0.7

1.15 1.8 2.3

5 12 20

0.01 0.02 003

0.005 0.005

0.0001 1 0.0001

0.00051 0.0005

0.0006 0.0006

0.015 1 0.015

005 ! 0.05

0.05 1 0.05

0.002 0.002

2.1 2.95

1.4

3.1 4.35

25 33

0.04 0.05

DENUMIRE RESURSA

'i Se va preciza caracteristicile materialului conform l1ste1 LC03 *') Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC04

Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 "'*) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului confonrn listei LCU01

Corectii:

1. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 . 60 m inclusiv

DENUMIRE RESURSA

ManoQera

Sa adauga: Dulgher constructii ore 0.1 0.15

TOTAL ore o 1 0.15 Utilaje

Se adauga: Macara turn ... ****) 1 0.002

2. Pentru constructii cu inaltimea intra 60 80 m

DENUMIRE RESURSA U.M

Se adauga: Dulgher constructii ore 0.17 0.3

TOTAL ore 0.17 0.3 Utilaj~

c

i 0.2

0.2

CANTITATI

c

0.55

0.55

SeadaiJga Macara turn ... ****) ore 0.001 0.002 ! 0.003

91

o E

0.25 0.35

o 25 0.35

D E

-1 o 75 0.83

0.75 0.83

0.005 1

0.006

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 50: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Cofraje pentru beton armat in elemente turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante (grinzi, placi, etc,) din panouri refolosibile cu astereala din scanduri de rasinoase, scurte si subscurte exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 35 m.

inclusiv

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

~

1 o anouri de cofraJ cu aste reala din scanduri de rasinoase scurte ... *)

Dulap rasinoase . *)

Scinduri rasinoase ... *)

Cuie pentru constructii .. *')

Energie electrica

Decofrol

.Manoperă

Dulgher constructii

Vunc1!or deservi re constructii montaj

Vacara turn . .***)

Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC03 ") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

Se va preciza tipul si caracteristicile utilajuiUI conform listei LCU01

Corectii: i. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 · 60 m inclusiv

92

mp

rnc

mc

kg

kwh

kg

ore

ore

TOTAL ore

C821A

0.1

0.001

0.2

0.12

0.2

1.2

DENUMIRE RESURSĂ

Se adauga: Energie electrir,a

1 Se adauga Dulgher constructii

' Se adauga: Macara turn ... '**)

2. Pentru constructii cu inaltimea intre 60. 80 m inclusiv

DENUMIRE RESURSA

! Se adauga: Energie electrica

Se adauga: Dulgher constructii

Se adauga:

3. Pentru constructii cu inalti mea intre 80 • 1 00 m

DENUMIRE RESURSĂ

Se adauga: Energie electrica

93

U.M

kwh

ore

TOTAL ore 0.1

ore i O 003

kwh 0.15

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 51: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Se adauga Dulgher constructii ore 0.15

TOTAL ore 0.15

• .Ss adauga Macara turn . ore 0.004

94

Cofraîe pentru beton armat la elemente de tip special si special greu (console poligonale si rotunde ale

p!anseelor ciuperci, suprafete curbe sau poiigonale complicate etc.) in elemente turnate in interiorul

constructiilor executate in cofraje glisante din scanduri de rasinoase, exclusiv sustinerile la constructii avand

inaltimea de pana la 35 m inclusiv

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

: Scinduri rasinoase ... *)

Cuie pentru constructii ... **)

Srrma moale obisnuita O= 2 OL32

Decofrol

! Energie electrica

Dulgher constructii

Vuncitor deservi re constructii montaj

') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 ") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 *'*) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 - 60 m inclusiv

95

TOTAL

CB22A

kg 0.1

kg 0.08

kg o 12 '

kwh 0.4 1

ore 1.65 1

ore 0.25 1

ore 1.9

ore 0.05 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 52: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga Energie electrica kwh i 0.05

Manoperă

Se adauga Dulgher constructii ore 0.1

TOTAL ore 0.1

So adauga: Macara turn ... '**) ore 1

1 0.003

2 Pentru constructii cu inaltimea intre 60 ·· 80 m

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga Energie electrica

Manoperă

Se adauga Dulgher constructii

TOTAL ore 0.2

Se adauga: Macara turn . uw) 1 ore

96

Cofraje pentru beton armat la elemente turnate in interiorul constructiilor executate cu

(grinzi, placi, exclusiv sustinerile, din panouri refolosibile cu placaj de 15 mm grosime la constructii

avand inaltimea pina la 35 m inclusiv

S"l masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

~:mou de cofraj cu placaj de 15 mm

Dulap rasinoase . .*)

S~induri rasinoase .*)

, Cuie pentru constructii ... *') 1

· Decofrol

, energie electrica

S:rma moale obisnuita D= 2 OL32

Dulgher constructii

· Muncitor deservire constructii montaJ

'.i Se va preciza caracteristicile materialului conform ilste1 LC03 ") Se va preciza caracteristicile materialulUI conform 11ste1 LC05

Se va preciza tipul SI caracteristicile u!ilajului conform listei LCU01

Corectii:

i. Pentru utilizarea panourilor de cofraj cu placaj de 8 mm

97

TOTAL

CB23A

. -~CANT 1

U.M 1

L

mp o 13

rnc 10.001 1

mc ! 0.001:

kg : 0.02 i 1 •

kg 1 0.12 1.

kwh 0.2 1 1

kg 0.05 1

ore 09

ore 0.2

ore 11

ore 0.05 1 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 53: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSĂ

~

1 Se scade Panou de cofraJ cu placaJ de 15 mm

, Se~datjga_Pa_n~u d~co!r~j~p _F'_de 8 mm _

2. Pentru constructii cu inaltimea intre 35 - 60 m inclusiv

DENUMIRE RESURSA

Se adauga Energie electrica

Manoperă

Se adauga Dulgher constructii

S'! adauga Macara .

3. Pentru constructii cu inaltimea intre 60- 80 m inclusiv

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga Energie electrica

Se adauga Dulgher constructii

98

DENUMIRE RESURSA

Se adauga Macara ... ***)

4. Pentru constructii cu inaltimea intre 80- 100 m

DENUMIRE RESURSA

i kwh i 0.05

Se adauga: Energie electrica 1 kwh 1 0.05 j

ore 1 0.08 :3;; adauga: Dulgher constructii ore 0.11

TOTAL ore 011 TOTAL ore 0.08

Se adauga: Macara ...... ) ore

kwh 1

i ore

TOTAL ore 007

99

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 54: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Cofraje pentw beton aparent cu textura neteda, din panouri speciale refoiosibile cu placaj tego de 15 mm,

la constructii avand inaltimea pina la 20 m inclusiv

!1 la pereti, inclusiv spriJinirile: 8 -la placi SI grinzi, exclusiv sprijinirile; C la slalp1, exclusiv sprijinirile.

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

------ ~--------

Materiale

Panou de cofraJ cu placaJ de 15 mm

S::indun rasinoase .. *)

l_emn rotund de rasinoase ... **)

Baghete pt.us1 cher.rasin. 82/19 mm.

Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent

Material metalic pentru ngidizare tip SECOM

T8ava PVC lip M, D = 25 mm

Cuie pentru constructii . ***)

: Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestal5x50 F1 ' '_.ucru la masma

Votorina

Parafina

E:nergie electrica

Manoper~

: Dulgher constructii

rvuncilor deservi re constructii montaJ

TOTAL

100

mp 0.17

mc 0.001

mc 0.002'

m 0.6

kg 1 0.03

kg 0.1

m 0.5

kg 0.05

buc 1

ore 0.04

kg 0.2

kg 0.02

kwh 0.05

ore 1.5

ore 04

ore 1.9

CB24

0.17 0_17

0.001 0.001

0.6 0.6

0.03 0.03

0.1 (] 1

0.5 0.5

0.05 0.05

1

0.04 0.04

0.2 0.2

0.02 0.02

0.05 ! 0.05

2 1.8

0.4 04

2.4 22

DENUMIRE RESURSA

, \i!acara turn .. ****) ore 1 0.016

'j Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 ")Se va preciza caracteristicile materialului conform liste1 LC04

Se va preciza caracteris!icile materialului conform listei LC05 "") Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1. Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 m

DENUMIRE RESURSA

Manogera

Sa adauga: Dulgher constructii

Utilaje

: Se adauga Macara turn ... '***)

r

2. Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu profile PVC 80 x 2 mm

DENUMIRE RESURSA

Materiale

U.M

ore

Se scade Baghe!e pt.usi cher.rasin. 82/19 mm. m

Se adauga: Proflle PVC plastifiat bagheta pi.plinta MD1 80x 2mrn m " -- ---~- ------~----- ----

101

CANTITĂŢI

' 0.85 0.85 0.85 j

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 55: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

~ale

Se scade Baghete pt.us1 cher.rasin. 82/19 mm. m

· Se adauga Mucava t1p 1 kg

Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu banda adeziva de plastic

DENUMIRE RESURSA

~riaJ.g

. Se scade Baghete pt us1 cher.rasm. 82119 mm.

1 Se adauga: Banda adeziva PVC 38 mm

102

Cofraje pentru beton aparent din panouri mari sau semipanouri tip CMU confectionate pe santier din

placaj tego de 15 mm, ia constructii avand inaltimea pina la 20 m

ţ\- ia elemente verticale (pereti, stalpi) textura neteda de calitatea 11 si III; f: la pereti cu textura neleda de calitatea lll.

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

P acaj de cofraj cu placaj de 15 mm

Dulap rasinoase ... ')

R;gle rasinoase .. .*)

3sghete ptusi cher.rasin. 82/19 mm

, !1/aterial metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent

[ ~aterial metalic pentru rigidizare tip SECOM

Taava PVC lip M, D = 25 mm

, Cuie pentru constructii . **)

Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresta! 5x50 F1

Suruburi uzuale hexagonale M 10x150 mm

Suruburi uzuale hexagonale M 10x180 mm 0 ulite uzuale hexagonale M 10

Saiba uzuala M 10

Lucru la masina

;v:otorina

Parafina

· Energie electrica

Dulgher constructii

103

mp

mc

mc

rn

kg

kg

m

kg

buc

buc

buc

buc

buc

ore

kg

kg

kwh

1 ore

CB25

0.015 0.014

0.001 0.002

0.002

0.6 0.6

0.015 001

01 0.11

0.5 0.5

0.1

3 2.5

0.2

0.2

02

' 0.2

0.04 i 0.02

02 02

0.02 0.02

0.05 0.05

i 1.5 1 2

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 56: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Vuncitor rJeserv1re constructii montaj

1/acara turn

') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 *·)Se va preciza caraclensticile materialului conform listei LC05

TOTAL

'")Se va prec1za si caracteristicile ulilajului conform lisle1 LCU01

Cuectii: 1. Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 m

DENUMIRE RESURSA

Ss adauga. Dulgt1er constructii

ore 1.9 2.4

i

0~1~J

ore 0.1

TOTAL ore 0.4

0.1

0.1

Se adauga Macara lum .. "*) '···-···-----·--

' j 1 or~J~OQ1 O 001 j

2. Cand etansarea colraiE~Ior se realizeaza cu baghete din cauciuc

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

Se scade Bagtlete ptusi cher.rasin. 82119 mm.

Se

3. Cand elansarea col'rait~lm se realizeaza cu carton mucava

104

DENUMIRE RESURSA

,Material~

Se scade Bagheta pt.usi cherrasin. 82/19 mm.

3e adauga: Mucava tip 1

,1. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu banda adeziva de plastic

DENUMIRE RESURSA

Materiale

3:: scade. Baghete ptusi cher.rasin. 82/19 rnm

3;; adauga Banda adeziva PVC 38 mm

5. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu profila PVC 80 x 2 mm

DENUMIRE RESURSĂ

Ma~

Se scade: Baghete pt.usi cher.rasin 82119 mm.

3s adauga Profile PVC plastifiat baghf'~a ptplin~a M01 80x2mm

105

1 J

m 1 0.6 1 0.6 i 0.012 f o 0121 . J L kg

rn 0.6 1 0.6 i

m 0~9J 00_9

1

rn

m

CANT

B

0.6

0.3

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 57: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Cofraje din panouri refolosibile din scanduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent cu textura neteda, constructii avand inaltimea pina la 20 m inclusiv, etansarea cofrajelor

realizandu-·se cu baghete de cauciuc

ţ\ m elemente verticale (pereli,sta!pi) beton aparent calitatea 1; 8- in elemente verticale (pereli,stalpi) beton aparent calitatea 11; C- in placi plane, grinzi sau placi cu grinzi si nervuri, beton aparent calitatea 1; D in placi plane, grinzi sau placi cu grinzi si nervuri, beton aparent calitatea Il.

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

----- ----- - - ---- --------·-·~~----

Material~

Panouri de colraJ cu astereala de scanduri .. *) mp 0.1 0.1

Dulap rasmoase. *) mc 0.001 0.0007

1 R1gle rasmoase .. *) mc 0.002 0.0014

: Scmduri rasinoase. *) mc 0.001 0.001

Cauciuc rotund-0,98 kg/ml kg 0.3 0.3

Material metalic pentru montare panouri cofraj beton kg 0.04! 0.04

3iJarent

Material metalic pentru ngidizare tip SECOM kg 0.1 0.1

Tsava PVC lip M, D = 25 mm m 0.5 0.5

Cuie pentru constructii .... ) kg 0.05 0.035

Aracet t1p EP 50 kg 0.025 0.017

, Lucru la masma ore 0.05 0.03

' 'v'otorina kg 0.2 0.2

Parafina kg 0.05 0.02

Energie electrica kwh 0.05 1 0.05

Manoperă

Dulgher constructii 1

ore !

1.5 1.2

106

0.1

0.001

0.002

0.001

0.3

0.04

0.1

0.5

0.05

0.025

0.05

0.2

0.05

0.05

1.55 1

CB26

0.1

0.0007

0.0014

0.001

0.3

0.033

0.1

0.5

0.035

0.017 i

0.03

0.2

0.02

0.05

1.25

DENUMIRE RESURSA U.M _____ " _______

1ifuncitor deservi re constructii montaJ ore

TOTAL ore

ID.!.!&~

Macara .. ore

')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 *') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

Se va preciza caracteristicile materialului confom1 liste1 LC09

1

i 1.9

0.02

Se va prec1za tipul si caracteristicile ulilajulw conform lisle1 LCU01

Corectii: 1 Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 m

1 DENUMIRE RESURSA

A -- _[

Mi11.!1Q.Q..eră

Se adauga Dulgher constructii ore o 1

TOT AL ore 0.1

2. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu PVC

DENUMIRE RESURSA

Materia~

: Se scade Cauciuc rotund-0,98 kg/ml

! Se adauga Profile PVC plastifiat bagheta pt.plmta MD1 3Dx 2mm

kg 0.3

rn

3. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu carton mucava

107

CANTITATI

c 04

1.6 1.95

0.02 0.02 .

CANTITATI

0.1

0.1

0.3

0.1

0.1

0.3

1

1.65

0.02

0.1

o 1

0.3 www.co

nstru

ctii-n

eamt.ro

Page 58: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

~le

Se; scade Cauciuc ro!und-0,98 kg/ml

bruna lemn salinata

4. Cand etansarea cofrnjelor se realizeaza cu chit

DENUMIRE RESURSA

Material~

Se scade Cauciuc rolund-0,98 kg/ml

Se adauga Chit ..... )

i kg i kg _[_ __

5. Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu bagheta din lemn

DENUMIRE RESURSA

J)llateriall:l

• Se scade Cauciuc rolund-0,98 kg/ mi

Se adauga Baghete ptus~h_errasm 82/19 mm

108

i kg

l m ]

0.3 i 0.3 i

0.05 o 0_5 __ 1.._0_:_0~ 1

0.3

0.3

0.3 1 0.3

0.3 0.3

0.3

0.5

Cofraje din panouri mari sau semipanouri din scanduri de rasininoase confectionate in ateliere de pentru ~~ton aparent cu textura neteda ia peretii

constructulor avand inaltimea pina la 20 m inclusiv etansarea cofrajelor realizandu-se cu baghete din '

cauciuc

ţ, beton aparent calitatea 1; B · beton aparent calitatea 11.

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

CB27

' Scinduri rasinoase ... *)

Dulap rasinoase ... *)

rasinoase .. .*)

mc i 0.00281 0.0019

i 0.001 • 0.0007

Cauciuc ro!und-0,98 kg/ml

· Material metalic pentru montare panouri cofraJe beton aparent

· Waterial metalic pentru rigidiza re tip SECOM

1 Teava PVC tip M, D = 25 mm

' Cuie pentru constructii .. **)

Aracet tip EP 50

, l.ucru la masina

Motorina

Pa rafina

Energie electrica

Dulgher constructii

Mano12eră

' Muncitor deservi re constructii montaj

109

TOTAL

mc

mc

kg

kg

kg

m

kg kg

ore

kg

kg

kwh

ore

ore

ore

0.002 0.0014

0.1 0.1

0.01 0.01

0.09 0.09

! 0.5 0.5

0.05 0.035

0.025 0.017

0.05 0.03

0.2 0.2

0.02 0.02

0.05 0.05

1.35 Î 2

0.4 04

1 75 1.6

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 59: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 '') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC09 Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1 . Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 rn

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Se adauga: Dulgher constructii

L CANT

B

U.M

ore

TOTAL ore 01

Se adauga Macara turn 0.0021

2. Cand elansarea cofrajelor se realizeaza cu profile PVC

CANT DENUMIHE RESURSA

Materiale

Se scade: Cauciuc rotund-0,98 kg/ml kg

pl.plin!a MD1 BOx 2mrn rn

3. Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu carton mucava

110

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade Cauciuc rotund-0,98 kg/ml

1 pasta bruna lemn satinata

4. Cand etansarea cofrajelor se realizeaza cu chit

DENUMIRE RESURSA

~

Se scade Cauciuc rotund-0,98 kg/ml

Se adauga Chit ... ***)

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade: Cauciuc rotund-0,98 kg/ml

'Se Baghe!e ptusi cher.rasin 82/19 mm

111

U.M

kg

m

O. î

0.1 i

B

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 60: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Montarea elementelor de relief pe panouri pentru beton aparent cu textura profilata sau

sculpturala

CB28

ţ, elemente dtn matenallemnos pentru desene cu complexitate redusa la betoane de calitatea 1; B elemente din malenallemnos pentru desene cu complexitate redusa la beloane de calitatea 11; C elemente din mase plastice dure sau rasin1 polieslerice armate cu fibre de sticla (PAS) pentru (Jesene de complexitate redusa la be!oane de calitatea 1;

D elemente din mase plastice dure sau rasini poliesterice armate cu fibre de sticla (PAS) pentru desene de complexitate redusa la betoane de calitatea 11; E -elemente dtn covoare din tubun PVC flexibile diam 5-8 mm impletite la betoane de calitatea 11.

Sa masoara la metru patra!

DENUMIRE RESURSA

Materiale

P'oduse ltp PAS sau polimerice .. ')

=III! ROMTIX 85

Chtl polisulfidic Alulchil componenta A

r.taritor component 8

3rrrna moale obisnuita D= 2,5 Oll32

. Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresta! 5x50 f1

Uret ernulsionabil pentru decofrare

Cue pentru constructii .. **)

.!l/i_i!.noperă

kg

kg

kg

kg

kg

buc

kg

kg 1

i o 625 0.5 ' 0.0121

0.02 0013

0.0025 0.0016

0.006

0.8 '1

0.8

i 0.12

0.05 0.05 1 0.05 0.05

T rnplar

Julgher constructii

ore 0.35 0.2 0.1 1 0~6 0.1

ore 1

0.151

TOTAL ore 0.35 0.2 0.1 0.06 0.25 1

\t~acara turn . 1

002j 1 0.02 L_

112

*)Se va preciza caractensticile materialului conform ltslei LC10 ") Se va preciza caracteristicile materialului conform lrstei LC05

Se va preciza tipul si caracteristicile u!ilajului conform ltster LCU01

Corectii: 1. Pentru desene cu complexitate ridicata

DENUMIRE RESURSA

M~

i Se adauga Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresta! 5x50 rnm F1

Se adauga: Produse tip PAS sau polimerice

33 adauga Chit polisulfidic ALUTCHIT -;ornponenta A

S:: adauga: lnlari!or component B

39 adauga Chit ROMTIX 85

~

Se adauga: Timplar

TOTAL

113

buc

kg

kg

kg

kg

ore

ore

03 i 0.2 ' 05 04

0.25 0.2

1 0.002 ;

1

1 • 0.00031 - 1

1 'o ooal

i 0.1 :0.05 i 0.06 i 0.04 1

0.1 0.05 0.06 0.04 o

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 61: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Cofraje din panouri mari sau semipanouri, confectionate in ateliere de santier,cu tablii din mase

dure sau din rasini poiiesterice armate cu fibre sticla pentru betoane aparente cu texturi profilate sau sculpturale pentru elemente verticale (pereti, stalpi) la

constructii cu inaltimea pana la 20m inclusiv

/"1 - pentru beton aparent calitatea 1; B - pentru beton aparent calitatea 11.

Sa masoara ia metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

P:aci din mase plastice dure sau rasini polieslerice armate cu fibre de sncla

kg

CB29

0.8

R1gle rasinoase .. '*)

Dulap rasinoase .. **)

:'vlucava lip 1

mc 0.001 1 o 0008

Chit polisulfidic Alutchit componenta A

!ntantor component B

Chit< .. ***)

Material metalic pentru montare panouri cofraJ beton aparent

i Material metalic pentru rigidizare tip SECOM

Teava PVC lip M, D = 25 mm

:;uie pentru constructii '**')

Suruburi pentru lemn cu cap inecat cresta! 5x50 mm

L~cru la masina

Motorina

Parafina

Energie electrica

114

mc

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m

kg

buc

ore

kg

kg

kwh

0.00051 0.0004

0.0005 0.0004

0.025 0.02

0.003 0.0025

0.12 0.12

001 001

0.09 0.09

0.5 0.5

0.006 0.005

i .25 1

0.02 0.016

0.2 0.2

0.02 0.02

0.05 0.05

DENUMIRE RESURSA

T<mplar

Dulgher constructii

Muncitor deservi re constructii montaJ

Vacara turn .. _. .... )

'1 Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC010 '') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 '") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC09

TOTAL

Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 ""')Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1 Pentru constructii cu inaltimea intre 20 - 35 m

DENUMIRE RESURSĂ

------- -~-~-

_Manoperă

3e adauga Dulgher constructii

TOTAL

Qtila[e

, Se

115

B

ore 0.35 0.3

ore 1.55 1.4

ore 0.4 04

ore 2.3 2.1

ore 0.02 0.02

U.M 8

ore 0.1 0.1

ore o 1 o 1

ore ! 0.002 0.002 L. -------www.co

nstru

ctii-n

eamt.ro

Page 62: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Confectionarea in ateliere de santier a elementelm de relief pentru cofraje la betoane aparente cu texturi profilate sau sculpturale conform instructiunilor

C122/1981

J', ~din lemn de rasinoase, cu complexitate redusa; B ~din lemn de rasmoase, cu complexitate medie; C ~din lemn de rasinoase, cu complexitate ridicata;

caao

D ~ din covoare din tuburi PVC flexibile cu O" 5- 8 mm, impletite cu batatura din 4 fire si cu lipirea iflWICisarilor in randuri.

Cuprinde: - baterea cuielor pe ramele din rigole; ~ teserea urzelii covorului; - leserea bataturii covorului;

legarea capetelor celor 4 fire din urzeala si batatura cu sarma; - degresarea si cu ratarea incrucisarilor dintre fire si urzeala cu dicloretan tehnic; -fixarea incrucisarilor dintre urzeala si batatura prin lipi re cu adeziv Codez 100.

Se masoara la: ~ metru cub- variantele A, B, C ~ rn e!ru patrat - varianta O

DENUMIRE RESURSĂ

Scinduri rasmoase . *)

, Dulap rasmoase .. *)

rasinoase . *)

Materiale

Srrrna moale obisnuita 0:: 2.5 mm

CGre pen!ru cons!ruclii .... )

:Jrclorctan tehnic

Codez 100 adeZIV

: .. ucru la masina

U.M

rnc

mc

mc

kg

kg

kg

kg

ore

116

r CANTITĂŢI

A 1 Ţ -

B 1 C

1.3 1 4 i -

Î .5

i 1

1 0.185 1 1 0.238

160 170 1 :5601

DENUMIRE RESURSĂ

T~b PVC flexibil D= 6 mm

,\l!ateriale marunte

T1mplar

'nstalator electncian

Manoperă

TOTAL

Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 ") se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

117

ore

ore

ore

100 230 380

100 230 380

1

1

6

6

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 63: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Tratarea scandurii in vederea evidentierii fibrelor (scandura cu fibra reliefata)

) ? masoara la metru patrat

Acrd clorhidric

• Motonna

Pa rafina

A ca

:]ulgher constructii

DENUMIRE RESUHSA

TOTAL

1Hl

kg

kg

kg

mc

ore

ore

CB31A

0.5

0.3

0.02

0.002

1

1 1.35

1.35

Montare si demontare cofraje tip DOKA, PERRI, MEVA sau similare

/,.pereti; 5. stâlpi; c. plansee.

Observatii: Manopera se refera la formarea si montarea primului sel

Se masoara la metru patrat de cofraj.

DENUMIRE RESURSA

Panouri tip ... *)

Praca cofraj placaJ stratificat

Scandurt rasinoase

·Teava PVC

Con PVC

Decofrol

Panou cofraj

Grinzi lemn

P:Jpi extensibili

Dulgher

Se va preciza tipul materialului conform LC75

Corectii: 1. La fiecare montare-demontarea in plus a setului

119

CB32

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 64: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Ss adauga Dulgher

120

U.M CANTITĂŢI

A B

r ore i 04 ! 0.45 1 0.35

TOT AL ore 0.4 0.45 0.35

CAPITOLUL CC

GENERALITĂŢI

j. Conţinutul capitQiuJ.yi

1.1. Capitolul de faţă cuprinde consumuri medii de resurse pentru fasonarea armăturilor pentru beton armat şi a tecilor şi fasciculelor pentru beton precomprimat în ateliere de şantier şi pentru armături montate în elementele de beton armat şi precomprimat, şi anume:

- fasonarea şi montarea in cofraje a armăturilor obişnuite pentru fundaţii şi elemente structurale cât şi a plaselor sudate;

- confecţionarea şi montarea tecilor şi fasciculelor SBP pentru elementele de beton precomprimat şi pretensionarea acestora;

-montarea armăturilor în cofraje pentru elemente structurale; - montarea plasei rabiţ pentru susţinerea tencuiel!lor la tavane, pereţi,

protecţia hidroizolaţiilor, măşti la conducte cât şi profiluri şi scafe De asemenea, capitolul mai cuprinde diverse norme auxiliare legate de

armături pentru betoane destinate unor procese de lucru stmple, şi anume: - injectarea pastei de ciment pentru protecţia armăturii prelensionate;

prevederea de mustăţi de sârma zincată la pereţi: - innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor.

2.1. La elaborarea normelor S·-a ţinut seama de prevederile următoarelor prescripţii tehnice:

NE 012-99 p 59-86

c 28-83 c 21-85 ST AS 438/1-80 ST AS 438/2-80

Cod de practică pentru lucrări de beton armat Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel beton Normativ pentru executarea lucrărilor din beton precomprimat Oţel beton !aminat la cald Sârmă trasă pentru beton armat

2.2. La elaborarea normelor de consum s-a avu! în vedere că lucrănle se execută pe confom1 proiectelor, detaliilor de execuţie, normativelor şi

instrucţiunilor tehnice în vigoare, ţinând seama de tehnologiile actuale de execuţie a lucrărilor

2.3. Consumurile din norme au un caracter exclusiv de stabilire a costului lucrărilor şi nu de prescripţie tehnică privind executarea acestora

Î 21

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 65: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

3 1 . Consumurile specifice de materiale În consumurile specifice de materiale sunt cuprinse atât cantităţile de

materiale efectiv inglobate în unitatea de lucrare constând din armătura propriu-zisă, din materialele auxiliare necesare pentru asa_mblarea, montarea şi pozarea armăturilor (sârmă de legat, d1stan\1en .etc) cat ŞI cele corespunzătoare unor pierderi tehnologice medii raţ1onale. Pentru confectionarea armăturilor s-au luat in considerare următoarele p1erden:

- 2,5% pentru confecţionarea in ateliere de şantier; _ 1 ,5% pentru confecţionarea în ateliere centralizate. .

0 La montarea plaselor sudate s-a luat in considerare o p1erdere de 1 Yo. 3.2. Consumurile specifice de manoperă 3.2. 1. La stabilirea consumurilor de manoperă s-a considerat că:

materialele se găsesc aduse la atelierul de armături in vederea

confectionării; " . _ el~mentele fasonate se depozitează in depozitul atelierului de armatun. 3.2.2. Operaţiunile de confecţionare şi montare cuprinse în ~~rma de

consum sunt redate la fiecare articol in parte, distanţa med1e luata m calcul pentru transporturile manuale ale materialelor pentru montarea arrnătunlor fiind de 30 m.

3.3. Consumurile specifice de ore-utilaj . . . . în norme sunt prevăzute consumuri specifice de ore-utilaj pentru utilaje

mecanice necesare confecţionării (mică mecanizare aferentă. acele1aş1 confectionări nu este nominalizată şi se suportă din cadrul capitolulUI de cheltui~li indirecte) ca şi utilajul de ridicat necesar la normele de montare.

4. Conditii de măsurare a lucrărilor

fn cadrul măsurării lucrărilor pentru armături obişnuite atât armăturile principale de rezistenţă (bare principale şi etrieri), căt şi. barele constructiv?, re partiţiile, distanţierii speciali (c~p~e, etc.) se yor md1ca de_ proiectant m planul de armare, măsurătoarea facandu-se dupa cum urmeaza

4.1. Lucrările de confectionare şi montare a armăturilor propriu-zise din bare cuprinse în normele CC01, CC02, CC04 se măsoară în kilograme, pnn inmultirea lungimii desfăşurate a barelor, conform planului de armare, cu masa' (greutatea) pe metru a acestora, conform ST AS 438/1-80 pentru oţel beton. Lungimea barelor, etrierilor ŞI d1stanţ1enlor speciali (capre etc.) ce alcătuiesc armătura unui element de construcţie dm beton armat se stabileşte prin planul de armare al elementului respectiv

4.1 .1 . Lungimea totală a barelor fasonate prevăzute cu ciocuri, se

stabileşte după formula:

122

L=1+0,41hxn+13fjl

în care: fjJ "'diametru! barei;

1 =distanţa dintre planurile de tangente la ciocurile bare lor; h = distanţa dir:,tre axele celor două porţiuni de bare paralele, în cazul

barelor îndoite la 45 n = numărul porţiunilor de bară, 'indoite la 45".

4 1.2. Lungimea etrierilor se măsoară desfăşurat, din cioc in cioc, adăugându··Se lungimea ciocuri lor (î 3$).

4.1 .3. Lungimea barelor constructive (fără ciocuri) sau a distantierilor speciali (capre etc.) se măsoară desfăşurat, fără nici un alt adaos '

4.1.4. La stabilirea lungimii bareior se va ţine seama de lungimea de suprapunere, in cazul barelor înnădite cu sudură prin suprapunere

4.2. Lucrările de montare a armăturilor din plase sudate (CC03) se măsoară în kilograme, prin înmulţirea numărului de bucăţi de plase întregi -fără scăderea golurilor sau tăieturilor- ce intră în lucrare, conform planului de armare, cu masa (greutatea) pe bucată a acestora, conform tabelelor tehnice

4.3. Teciie pentru armăturile pretensionate se măsoară la metru conform menţiunilor din proiect (CC05).

4.4. Fasciculele de sârma SBP se măsoară în kilograme (CC06, CC07) Lungimea fasciculelor se va stabili prin proiect şi va cuprinde şi lungimile necesare prinderii în

4 5. Înnădi rea armăturilor prin suda re (CC1 3) şi lensionarea fasciculelor (CC08) se măsoară la bucată de innădire, respectiv fascicol tensionat.

4.6. Injectarea cu de ciment se măsoară la metru prin însumarea lungimii tecilor sau a canalelor injectate (CC11).

4.7. Mustăţile din sârmă zincată se măsoară la metru pătrat suprafaţă de beton prevăzută cu mustăţi (CC12).

4.8. Lucrările de rabiţ, la tavane, pereţi, protecţia termoizolaţiilor, mascări de conducte şi pentru formarea grinzilor false sau pilaştrilor, precum şi la profiluri şi scafe se măsoară la metru pătrat de rabiţ real executat (CC9, CC10)

4.9. Pretensionarea prin înfăşurare sub tensiune a sârmei SBPI d1ametrul 5 mrn se măsoară la suta de metru de sârmă (CC 14)

123

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 66: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

fn tabelul de ma1 jos se indică masa pe metru liniar a barelor din oţel-beton.

D1ametrul Masa

3 0,057 4 0,100 5 0,154 6 0,222 7 0,302 8 0,395

10 0,617 12 0,888 14 1,21 o 16 1,580 18 1,990 20 2,470 22 2,980 25 3,850 28 4,840 32 6,310 36 7,990

4.10. Pentru situaţiile de achiziţionare a armăturii fasonate se utilizează variantele numai la montare, pentru procurarea armătwii fasonate folosindu-se normă de procurare.

124

Pe santier, avand: ţ,1- D = 6 mm; /..2 D = 8 rnm; /·3 - D = 10 mm; M D=12,14,16mm; 1·5- O= 18, 20, 22 mm; !.6- D = 25 mm;

Fasonarea barelor din otel beton PC

!;1 ateliere centralizate, avand 81- O 6 mm; B2- D = 8 mm; B3- O 10 mm; B4 O= 12, 14, 16 rmn; B5- O= 18, 20, 22 mm; E6- O= 25 mm

Cuprinde: - descolacirea si indreptarea cu troliu de mana a barelor furnizate in colaci sau ;.-.r~,m .... t"'"'"' Larelor furnizate in

- taierea la dimensiuni a bareior cu stanta de mana executarea ciocmilor si indoiturilor plin fasonam manuala

- gruparea barelor fasonata in manipulari manuale

Se masoara la kilogram

DENUMIRE RESURSA

J\l!ateriale

Otel beton PC . *)

Sârma moale otel 1 mm

Mano1;1erâ

r'erar betonisl

CANTITATI

A5

kg 11025 i 1.025 1.025 1 1.025 1.025 1 1025 1()15

kg i 0.01 1 0.01 0.01 1 001 0.01 1 001 0.01

ore 1 0.045[ 0.035 1 0.03 1 0.025 0.022 i 0.02 0.035

125

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 67: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSĂ

TOTAL ore

r rOIIU electric

Vasina automata de indreptat si s'antat otel beton

Stanta electrica

Mas1na automata de fasonat

DENUMIRE RESURSĂ

M~

Otel beton PC . *)

33rma moale otel 1 rnm

":erar betonist

Troliu electric

ore

ore

TOTAL

Masina automata de Indreptat si stanta! otel beton

Stanta electrica

Mas1na automata de fasonat

kg

kg

ore

ore

ore

ore

ore

ore

1 1.015

001

• 0.028

0.028

.,

0.022 0.02 o 035

0006

:o 0013

i 000171

.· __ o og~~J CANTITĂŢI

86

1015 ! 10151 1015 i 1015 i

001 1

0.01 1 0.01 1

0.01 1

0.025 i 0.02 1 0.0017 0.0015 1

0.025 0.02 0.0017 0.0015

0.006 1 0.0061 0.006 0.006 • 0.006

1 0.00131 0.0013. 0.0013 0.0013. 0.0013 • 1

. 0.0017 1 0.00171 0.0017 : 0.0017 0.0017 i 1

; o oo5~J~:o~~~~~ o~~3 j o~oo~3 00052J

'; 3e va preciza caracteristicile materialului conform listei LC07

Corectii: 1. Pentru utilizarea otelului beton OB in loc de PC

126

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade: Otel beton PC .. *)

Se adauga: Otel beton 08 .. *)

Manoperii

' Se scade: Fierar betonisl

TOTAL

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade: Otel beton PC ... *)

Se adauga: Otel beton 08 ... *)

Manoperi;!

Se scade: Fierar beton isi

kg 11.025 ·1.025 1.02511.025 i 1.025:1.0151 1.015

kg 11.o25lto25 1.o25:1o251to2s 1o15 1.o15

ore 1 0.005! 0.005 \ 0.005 i 0.0051 0.005: 0.005; 0.005

ore 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

U.M

kg 1.015 1.015 1 1.015 1 1.015 1

1 1.015 1

kg 1.015 1 1.015 1 1 015 ! 1.015 1 î.Oi5

ore 1

1 0.005 li 0.005 1 0.005 1 0.005 1 o 005 1

TOTAL ore 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

127

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 68: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CC02

Montarea armaturilor in fundatii

1\ :zoJate, pentru otel cu D= B mm. E! :zolale, pentru otel cu D> 8 rnm; C continue s: rad:ere, cu D= B mm;

con!:nue si rad:ere, cu D> 8 mm

Cuprinde:

- :dentificarea barelor, desfacerea pachetelor, aducerea si la locul de montare insemnarea pozitiei barelor pe o directie si asezarea lor

- introducerea si legarea barelor indicate - in semnarea pozitiei si fixarea mustatilor de legatura - introducerea si fixarea d1stantierilor si a caprelor de sustinere a barelor ridicate la placi transporturi manuale

Se masoara la kilogram

DENUMIRE RESURSA

D:stantieri

S:rma din otel moale, neagra D= 1,00 mrn

Manoperă

F;erar beton

:v:uncitor deservi re construc111 montaJ

12.8

buc : 0.15 1 0.15 i 0.15 1 0.15

kg ! 0.01 1

' 0.01 1 0.01 1 001

ore '1 0.04 1 0.035 0.0251 0.02

ore 1

o.oo51 0.004 0.005, 0.004

TOT AL ore 0.045 0.039 003 0.024

CC03

Montarea armaturii in elemente structurale pentru otel beton cu diametru! egal sau mai mic de 8 mm, la

constructii cu inaltimea pana la 35 m.

f, pereti si diafragme; B- stalpi; C- grinzi; D- placi;

E- constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri etc.); F - la radiere.

Cuprinde:

- idsntificarea barelor, desfacerea pachetelor, aducerea si depozitarea la locul de montare - msemnarea barelor introducerea si legarea barelor

- in semnarea si fixarea mustatilor de cu stai pul

introducerea si fixarea distantierilor si a caprelor de sustinere a barelor ridicate la placi transporturi manuale

Observatii

- Stalpii se considera asamblati la banc in carcase

Se masoara la kilogram

DENUMIRE RESURSA U.M . - - r 1 ! A 1 B

CANTITĂŢI

c o E F '

1 · D1stantieri buc i 0.25 . 0.25 : o 3 0.3 0.3 0.3 s.rrna din otel moale, neagra D=l 1 ,00 mm kg 1 0.01 1 o 01 1 0.01 1 0.01 0.01 o 01 '

F!erar beton ore 1 0.045 ! 0.025 1 0.03 1 0.035 o 045 i 0.045

Muncilor deservi re constructii montaj ore ! 0.0051 0.005! 0.005! 0.005 0.005! o 005 TOTAL ore 0.05 0.03 0.035 0.04 0.05 0.05

129

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 69: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Corectii:

1. Pentru otel beton eu diametru! mai mare de 8 mm.

DENUMIRE RESURSA

~il.

Se scade Fierar beton ore i 0.005 f o.oosl o 005 o 005 j 0.005[ 001

TOTA~ _()I! __ Q005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01

130

CC04

Montare sudate la inaltimi mai mici sau 35 m, la:

cu

1' pereti si d1afragme, cu greutatea plaselor pana la 3 kg/mp; t;- pereti s1 diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/rnp, c- placi; [) constructii spec1ale

Cuprinde: _taierea la dimensiuni a plaselor sudate linga locul de montare; -manipularea, pozarea si fixarea in pozitie definitiva a plaselor; - legarea plaselor; - taierea si fixarea distantierilor; -transporturi.

Se masoara la kg.

DENUMIRE RESURSĂ

. P:ase sudate ... *)

' Otel beton OB 37 **)

S:rma din otel moale, neagra D= 1,00 mm

Dtslan!ieri .

F,erar beton

Muncitor deservire constructii montaJ

~if.acara ... ****)

U.M

kg

kg

kg

buc

ore

ore

TOTAL ore

ore

')Se va preciza caraclensl1cile materialului conform listei LC013 ") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC07

131

CA~HITAŢI

A B c o -J

1.01 1 1.01 ! 1.01 i 1 01 1

0.005 ' o 005 1 o 005 1 o 005 1

0.01 1 o 01 o 01 1 o 01

0.3 1 03 03 03 '

0.04 1 0.03 0.025 0.04

0.005 1 0.005 0.005 0.005

0.045 0.035 o 03 0.045

0.0006 0.0006 ..-',, ----

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 70: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Se va preciza caracteristicile malenalului conform listei LC12 ' ") Se va preciza tipul s1 caractensticile utilaJului conform l1stei LCU01

Corectii: 1. Pentru constructii cu inalti mea peste 35 m.

DENUMIRE RESURSĂ 1 -

CANTITATI

A

Manoper~

: Se adauga Muncilor deserwe constructii montaj ore 0.005 ! 0.005 j 0.005 O 005

TOTAL ore 0.005 0.005 0.005 O 005

Utlli!ili:

Se adauga: Macara . ***') ore : 0.0001 ~ 0.0001 ! 0.0001 O 0001 __ j __ ·~--·----1 ________ i_-

132

Armare elemente la constructii executate c:u glisante

- fasonare armaturi cu d1ametrul barelor pana la 8 mm inclusiv; EJ- fasonare armaturi cu diametru! barelor peste 8 mm;

C - montare armaturi cu diametru/ pana la 8 mm Inclusiv, 1r1 pereti cu secliunea constanta; r; -montare armaturi cu diametru! peste 8 mm, in pereti cu sectiunea constanta; E - montare armaturi cu diametru! pana la 8 mm inclusiv, in pereti cu sectiunea variabila; r · montare arrnaluri cu diametru! peste 8 mrn in pereti cu secliunea variabila.

Cuprinde: ' Pentru fasonare: - descolacirea si indreptarea cu troliul de mana a barelor; taierea la dimensiuni cu stanta;

- executarea ciocurilor si a indoirurilor.

' Pentru montare: -inserare pazii, indreptare mustati; - montare armaturi - fixare distantieri - transporturi

Se masoara la

DENUMIRE RESURSA

Jiei beton 08 37 ... *)

=::rma din otel moale, neagra Qo: 1,00 mm

D1stantieri . *')

Fierar beton

TOTAL

133

!

kg 11.025 1.0251 1.025

kg 1 001 !

1,

buc 1 0.3

ore ! 0.043 1 0.02 ! 0.037

ore 0.043 0.02 0.037

CC05

1025

001

0.3

0.037

0.037

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 71: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Otel beton 08 37 .. ')

Sm1a din otel moale, neagra D= 1 ,00 mm Orstant1eri . ")

F1r~rar beton

i\1ncara

'.l Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LCO? ";: Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC12

TOTAL

• ")Se va preciza tipul s1 caractensticile utilajului conform listei LCU01

Corectii:

1. Pentru constructii cu inallimea intre 35 50 m

DENUMIRE RESURSA

.Manoperă

Se adauga Fierar bHton

Se adauga Macara .. --~------- ----

TOTAL

134

U.M

ore

ore o

i ore -~-

kg 1 025 1.025

kg 0.01 001

buc 0.3 0.3

ore 0.05 0.05

ore 0.05 0.05

CANTITĂŢI

D

i 0.005 1 0.005

o 0.005 0.005 1 i

O OO(J_B_i~OOOB J

DENUMIRE RESURSA

, se adauga. Fierar beton

2 Pentru constructii cu inaltimea peste 50 m

DENUMIRE RESURSA

Mano[!eră

Se adauga: Fierar beton

***)

DENUMIRE RESURSA

Se adauga: Fierar beton

Se adauga: Macara ...

ore

TOTAL ore

135

ore i 0.005 0.005

TOT AL ore 0.005 0.005

D

0.005 1 0.005 1

o o 0.005 0.005

ore 0005 1 0.005 1 1

TOTAL ore 0.005 0.005

1

i o ooos\ 1 .-.L·----~

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 72: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CC06

Confectionarea tecilor cu diametru! de 35 mm din banda de otel trasa la rece, alba, moale, cu

taiate, infasurata in .spirala si gofrata, inclusiv tuburile de aerisire

fi d1n banda de 50 x 0,2 mm cu fali elicoidal; B ·din banda de 35 x 0,2 mm cu falt elicoidal,

Cuprinde:

confectionarea tecilor, a mansoanelor de imbinare a tronsoanelor si a tuburi lor de aerisire.

Se masoara la metru

DENUMIRE RESURSA

Banda din tabla de otel de 35 x 0,2 mrn

Banda din tabla de otel de 50 x 0,2 mm

Material marunt (cos1tor, apa tare, stearina)

ManoQ~

F;erar beton

:viuncJ!or deserVJre constructii montaj

Uti~

\<1.asina ptconfteCI din banda de otel 50x0,2 rnm cu fali

Masina ptconfleci d!n banda de otel 35x0,2 rnm fara falt

Corectii:

1. Pentru leei din banda de 50 x 0,2 mm, cu diametru! 45 mm.

136

kg

kg

%

ore

ore

TOTAL ore

ore

Oie

1

i 1 0.305

1 0.35 1

1 4 4 1

1 0.085f 0.075 1 i ~ 0.015[ 0.015

0.1 0.09

10.095 [ 0.08 L

DENUMIRE RESURSA CANT

U.M

Materiale

Se adauga Banda din ta~a de otel de !i_O x ~.2 llllll ~ .l kg 0.12 1

2 Pentru teci din banda de 50 x 0,2 mm, cu diametru! 55 mm.

DENUMIRE RESURSĂ A

~~

Banda din tabla de otel de 50 x 0,2 mm kg l 0.25

3. Pentru teci din banda de 50 x 0,2 mm, cu diametml 63 mm

DENUMIRE RESURSA U.M

Materiale

Se Banda din tabla de otel de 50 x 0,2 mm kg 1 0.36

Pentru teci din banda de 35 x 0,2 mm, cu diametml 45 mm.

DENUMIRE RESURSA

.M!!teriale

S8 adauga Banda ta~~-deotel ~e 35 x 0,2 mm l kg 1 o 08

5. Pentru teci din banda de 35 x 0,2 mm, cu diametru! 55 mm.

137

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 73: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Se

6. Pentru leei din banda de 35 x 0,2 mm, cu diametru! 63 mm

DENUMIRE RESURSA

~ale

._Se a~a~~ Ba~diltabla_rJ_e_o~l ~~-3~ x 0.2 mm

138

Confectionarea si montarea in tipare a fasciculelor din SBP cu resort

f\- pe un rand; G pe doua randuri.

Cuprinde: - introducerea in teci din banda de otel cu sarmale dispuse; - descolacirea colacilor din sarma SBP; - taierea sarmelor la dimensiunile necesare; - confectionarea fascicolelor si a resorlurilor; - introducerea fascicolelor in teci din banda de otel; - imbinarea tronsoanelor la teci; - pozarea in tipare a fasciculelor mantale in teci.

~:e masoara la kilogram SBP

DENUMIRE RESURSĂ

· Sarma SBP . *)

S·rma din otel moale zincata D 2 rnm

S·rma din otel moale neagra O= 1,00 rnm

r ,caca din banda otel . *)

F1erar beton

r rol i u eleclnc .. .***)

Stanta electrica de taiat olel-beton,diam.pina la 40 mm ***)

' Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC14 Se va caracleris!iCIIe materialului conform listei LCi5

139

buc

kg

kg

m

ore

TOTAL ore

1

ore 1

_j ore

CC07

CANT 1

8 !

1 02 1 02

0.027 0.01

001 0.01

0.54 o 54

0.33 0.2

o 33 0.2

o 003 1 0.003 ;

: o oo21o~_o~~J

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 74: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

'" J Se va preCIZa !1pul SI caractensticile utilaj ulUI conform listei LCU01

Corectii: 1. In cazul utilizarii lecilor din PVC

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

Se scade Teaca din banda otel. *)

Se adauga Teava PVC

Se adauga Manson PVC 1

Se adauga Prenadez 300 j

2. Pentru dispunere pe rozeta

DENUMIRE RESURSA

~ia le

Se scade: Sirma din otel moale zincata D = 2 mrn

Se adauga: Rozete pentru fascicule SBP

140

Confectionarea si montarea in canale in elementele din beton, a fasciculelor de SBP, cu

resort, cu sarmele dispuse:

A- pe un rand; B pe doua randuri

Cuprinde: - descolacirea colacilor; taierea sarmelor la dimensiunile necesare; confectionarea fascicolelor si a resorturilor;

- introducerea fascicolelor in teci din banda de otel cu sarmale dispuse;

Ee masoara la kg. SBP

DENUMIRE RESURSĂ

Sarma SBP ... ·)

: S:rma din otel moale zinca!a D = 2 rnrn

S<rma din otel moale neagra D = 1 ,00 rnm

Mano[!eră

>=:erar beton

1 roliu electric ... **)

Stanta electrica de laial otel-belon,diam.pina la 40 rnm

')Se va preciza caracteristicile materialului conform lister LC14

TOTAl

Se va preciza si caracteristicile ulilaJului conform listei LCU01

Corectii: 1. Pentru

141

kg

kg

kg

ore

ore

ore

ore

CC08

B

102 1.02

0.03 0.028

0.01 0.01

0.222 0.16

0.222 0.16

0.0027 0.0027

0.0014 0.0014 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 75: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Material.§

Se scade S1rma din otel moale zincata, O .:: 2 mm

Se a~~ufl_a ~ozete pentru tascicule SBP

142

kg 1

buc 1

Tensionarea fasciculelor din sarma SBP, cu s<umele dispuse:

f'.- pe un rand, cu ancoraj tip "inel -con" la ambele capete; B -pe un rand, cu ancoraj tip "inel con" la un capat si dorn la capatul opus; C -pe doua randuri cu ancora] lip "inel-con dublu" la ambele capete; O - pe doua randuri, cu ancoraj lip "inel-con dublu" la un capat SI dorn la capatul opus.

Cuprinde: - tensionarea fasciculelor; - taierea capetelor de prindere a sanmelor SBP, dupa tensionare.

Se masoara la bucata de fascicul.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Ancora] matalic tip pentru fascilule _. _ *)

Dom din otel pentru fascicole ... *)

Piacute metalice OL 37 pentru fascicule

,vontator prefabricate beton

Utilaje

TOTAL

buc 2

buc 1

buc 2

ore ls.212.75 ore 5.2 2"15

CC09

2

1

2

8.151,4.551

8.15 4.55

Presa cu autoclavelare pentru armaturi intinse -. .**)

Electropornpa inalta pres.pretensionat armatur~~-kw ..

0.6 1.5 0.9

Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC14 ")Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

143

0.9 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 76: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Montare plasa rabit pentru sustinere tencuieli la tavane, pereti, protectia termoizolatiiior, mascarea conductelor

aplicata la: '

h tavane drepte, pe m!ea din otel-beton D = 6 -8 mm, cu ochiuri pana la 25 mm inclusiv: tava ne drepte, pe retea d1n otel-beton D = 6 - 8 nun, cu ochJUri intre 26 si 35 mm inclusiv

CC10

C pereti, pe retea din otel beton D = 6 ·· 8 mm, cu ochiuri intre 30 si 35 cm inclusiv; . [) -pereti, fixata cu rondele din tabla zincala si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel Leton;

1:: racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru prolecha izolatiilor, pe retea dm alei tston O::: 6 mm cu ochiuri de 25 cm; r: :;litun, pe retea d111 otel beton D = 6 - 8 mm

Cuprinde:

- fasonarea barelor de otel penlru reteaua de prindem a plasei de rabit; - prinderea plasei de mustatile existente ale bamlor din otel beton si formarea retelelor; - confectionarea si montarea distantierilor din sîpci de lemn de rasinoase, prin strangerea mustatilor

- taierea la dimensiuni a plasei de rabit si prinderea acesteia cu simna zincata de reteaua din otel beton

~lu cuprinde: mustatile care se evalueaza separat

Se masoara la melru patrat

DENUMIRE'. RESURSA

~~

P1asa rabit s1rma zinca!i:l ochi hexag 16,0 .<0.6 x1500

kg

asa rabit sirma zincata ochi hexag. 25,0 ' kg ;<0 3 x1500

f"asa rabit sirma zincata ochi hexag. 25,0 (] x1500

kg

144

E F

0.38 i ' 1

1 o.38 1 oJ8

0.43 l 0.43 1

1

r o.66 , ' '

DENUMIRE RESURSĂ

Clei beton OB 37 . *)

S!rrna din otel moale zmcata D= 2 mm

Srrma din otel moale neagra O= 1 ,00 mm

S;pca rasinoase . **)

Cuie pentru constructii ***)

Tabla zincata de 0,5 mm

ManoQerâ

Frerar beton

TOTAL

i kg

kg 0.03

rnc

kg

0.0014 i 0.0012 i 1 •

kg

ore 1.05 0.9 0.55

ore 1.05 0.9 0.55

Utilaje

de ridicat .. ****) ore 1

-------~

o oo5Lo~os 1 o oo_s

'1 Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC07 Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 Se va preciza tipul si caractens!ici!e u!ilajului conform listei LCU01

145

E

0.1

i 0.2 1.45

i

i

0.2 1.45 o

' o 005 o 005JO OOSI

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 77: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Montare plasa rabit pentru profiluri sau scafe avand latimea desfasurata de:

!\ pana la 30 cm 1nclus1v; f' rntre 31 50 cm mclusiv; C- intre 51 - 80 cm inclusiv; [) intre 81 si 120 cm inclusiv.

Cuprinde: - fasonarea barelor si etrierilor din otel beton pentru reteaua de prindera a plasei rabit; - executarea gaurilor in perete pentru incaslrarea barelor si e!rierilor din otel beton; - asezarea si legarea de mustati a barelor si etrierilor din otel beton si formarea retelei - confectionarea si montarea distantierilor din sipci de lemn

CC11

- taierea la dimensiuni a plasei de rabit si prinderea ei cu sirma zincata de reteaua din otel beton

Nu cuprinde: mustatile care se evalueaza separa!

Se masoara la metru

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Plasa rabit sirma zincata ochi hexag. 16,0 x0,6 x1500

, Otel beton OB 37 O= 6 mm

Otel beton OB 37 O 8 mm

S,rrna din otel moale zincata O::: 2 mm

S rma din otel moale neagra O = ·1 ,00 mm

s~pca rasinoase. *)

ManoQera

r= erar beton

TOTAL

146

kg

kg kg

kg

kg

mc

ore

ore

0.14 0.18 0.27 0.4

12 1.5 0.85 1.55

1.25 1.95

0.05 0.07 0.1 0.13

0.015 0.025 r 0.03 1

0.04

0.0001 0.0005[ o 0005 1 0.0008

0.9 1 05 1.1 1.2

0.9 1.05 1.1 1.2

DENUMIRE RESURSĂ

Utrlaj de ridicat .. *') ore 0.003

') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 '<)Se va preciza tipul s1 caracteristicile utilajului conform listei LCU01

147

CANTITĂŢI

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 78: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Injectarea cu pasta de ciment pentru protectia armaturii pretensionate in canale cu diametru! de 35 mm

Cuprinde:

- verificarea continuitatii canalului si spalarea cu apa a acestuia; prepararea pastei de ciment cu ajutorul unui agitator mecanic cu circa 1500 ratatii/minut;

-astuparea cu dopuri de lemn a orificiilor de aerisire si control; - injectarea si reinjectarea pastei de ciment cu ajutorul pompei de injectare - scoaterea dopurilor de lemn si umplerea cu pasta de ciment a golurilor ramase de la orificiile de injectare, golire sau control

Se masoara la me!ru de canal injectabil

C1rnenl ... ')

Apa

iVon!ator prefabricate beton

Pornpa de injectat .. **)

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

Manopera

*)Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC-16 • ') Se va preciza tipul si caracteristicile u!ilajului conform listei LCUOi

Corectii: 1 Pentru canale cu diametru! de 45 mm

148

TOTAL

kg ! 16

i mc 10.004

ore 1 0.35 '

ore 035

1

: 0.04 1 ore _[ .l

DENUMIRE RESURSA

; se adauga Ciment . - *)

se adauga: Apa

Manoperă

Se adauga: Montator prefabricate beton

So adauga Pompa de injectat . - .. )

2 Pentru canale cu diametru! de 55 mm

DENUMIRE RESURSĂ

Ss adauga: Ciment .. *)

. Se adauga Apa

, Se adauga Montator prefabricate beton

Se adauga Pomp~_de 1fljecta!_:

PentnJ canale cu diametrul de 65 mm

149

CANT U.M

L

kg 1

0.9 i rnc 10.002

ore 1 0.05

TOTAL ore 0.05

ore l 0.01

TOTAL ore

ore 001 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 79: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Se adauga Ciment . •)

Se adauga Apa

DENUMIRE RESURSA

Manooera

Ss adauga: Montator prefabricate beton

Se; adauga ~om~~ ~e inJecta!

150

TOTAL

kg 1 3.7 1

mc 10009

ore 1 o 15

ore 0.15

Cuprinde: - t3ierea sarmei;

Mustati din sarma zincata cu diametru! de 2 mm, montate inainte de tumarea betonului in pereti

CCi3A

-prinderea sannei de am1atura planseului sau peretelui si introducerea acesteia prin cofraj.

Se masoara la metru patrat.

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

Snma dm otel moale zincata O = 2 rnm

Manoperă

F'erar beton

Corectii: Pentru mustati montate la tavane

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Ss adauga: Sirma din otel moale zincata O = 2 mm

Manoperă

Se adauga: Fierar beton

151

TOTAL

TOTAL

1 kg 0.2 '

ore 1 0.3

ore 0.3

1

kg

1 ore i 0.05

ore 0.05

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 80: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

r

lrmadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata:

A·· prin suprapunere, ia bare cu diametru! 8 16 rnm; 8- prin suprapunere. la bare cu diametru! 18 28 mrn; C - prin suprapunere, ia bare cu diametru! 32 40 rnrn O cu doua eclise, la bare cu diametru! 8 - 16 mm; E cu doua eclise, la bare cu diametrul18- 28 mm; F cu doua eclise. la bare, cu d1ametrul 32 40 mm; G- cu o eclisa SI sudare cap la cap, la bare cu diametrul8 16 mrn; H -cu o ecl!sa s1 sudare cap la cap, la bare cu diametru! 18 28 rnrn; 1- cu o eclisa s1 sudare cap la cap, la bare cu diametru! 32 · 40 mm.

Nu cuprinde:

eclisele care sunt incluse in arma!ura.

Se masoara la bucata.

DENUMIRE RESUF<SA

Material!,l

CANTITATI r

B 1 C 1

CC14

E

1 Electroz1 pentru sudura ... *)

Energ1e electrica kg 1 o.15io.Bs

1 us 0.22 1.34

kwh i 0.25f1.15 i 2.4 1 0.4 1 2.35

Sudor elec!nc ore . 0.251 0.5 0.7 0.35 1 0.75

DENUMIRE RESURSĂ

Electroz1 pentru sudura . *)

1 Energ1e electrica

152

TOTAL ore 0.25

U.M

kg

kwh

0.5 0.7 0.35 0.75

F

1 3 1 i o 12 i 0.6 tu 1 5 i 0.2

1

1.1 ~ 2.35

DENUMIRE RESURSA

Sudor electric

TOTAL

*)Se va preciza caractenst1cile materialului conform listei LC08

153

H

1

ore 1,141 021oss!o?sl ore 1.4 0.2 0.55 0.75

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 81: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Pretensionarea prin infasurare a sarmei SBP - 1, diametru! 5 mm, la rezervoare si decantoare cu D max.= 45 m si H max= 1 O m cu ajutorul instalatiei de infasurare

Cuprinde: -montarea colacilor ele sarrna pe masina, inclusiv montarea acesteia; -trecerea sarmei prin masina; - inaclirea sarmei; - urmarirea derularii sam1ei prin mecanismul de infasurare; - masurarea efortului de sarma; - blocarea sarmei.

Se masoara la 100 metrii de sarma

DENUMIRE RESURSA

~1!1

S1rma otel beton precompr.neteda SBP1 O= 5,0 mm

Sirma din otel moale neagra O ::: 1,00 mm

.t\ncoraj metalic pentru blocarea fascicolelor SBP 5 mm

Otel la! lam.cald OL311n L T= 30 x 12

Fierar beton

Util ai~

lnslalatie de precomprimare prin infasurare sirma sub tensiune

Macara *)

*)Se va preciza !1pul si caractensticile utila]ului conform listei LCUOî

154

kg

kg

buc

kg

ore

TOTAL ore

i ore 1

1 .J.

ore

CC15A

17.3

o 003

0.14

0045

0.2

0.2

CAPITOLUL CD

~CO~JM!

GENERALITĂŢI

1. Conţinutul ca~itolului:

1 .1 Capitolul de faţă cuprinde: - consumuri medii de resurse pentru prepararea mortarelor de zidărie ca

ŞI pentru executarea diferitelor tipuri de închideri ŞI compartimentări inclusiv prepararea din:

• piatră brută sau fasonată; • cărămizi ceramice (presate pline sau cu goluri verticale); • inlocuitori de cărămidă (blocuri şi plăci din BCA, bolţari din beton cu

agregate uşoare şi beton greu); *panouri din tablă; * panouri din PAS; * ghips carton; - consumuri specifice pentru unele lucrări de Zidărie cu caracter spec1al

ca: zidării de coşuri de fum, zidării din corpuri de ventilaţie din beton cu agregate uşoare.

De asemenea capitolul mai cuprinde diverse norme auxiliare legate de închideri compartimentări, destinat unor procese de lucru simple. sporuri, norme ajutătoare şi care conţine:

supliment pentru executarea zidăriei aparente din cărămizi la faţade; - f1xarea profilelor de colţ şi rost de dilatare; - prepararea varului pastă mecanizat Mortarele din acest capitol s-au prevăzut a se prepara manual sau cu

malaxorul Normele de consum pentru prepararea mortarelor din acest capitol se

referă la cele mai uzuale mărci de mortare utilizate la construcţii civile ŞI industriale, conform C 17-82 şi anume: M 1 0-Z, M 25-Z, M 50.Z, M 1 00-Z, iar pentru rostuire M 100-T.

Totodată sub formă de corecţie s-a ţmut cont de utilizarea mortarului marfa uscat gata preparat ca şi a aceluiaşi mortar hidratat

1.2. În acest capitol nu sunt cuprinse consumun pentru: lucrările de fasonare a pietrei, incluse in preţul pieirei fasonate;

-lucrări de placaje din piatră, cuprinse în capitolul CI; - lucrări de placaje cu făşii din BCA cuprinse în capitolul CP; - lucrări de montare a geamurilor !aminate profilate (proflle U) cuprinse

in capitolul CM .. lucrări pentru închideri din materiale locale cuprinse în capitolul CR.

155

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 82: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

2. Conditii tehnice SQeciŞ..I§_~.Y.!!!~l!l~aborare'! !!Q!!l:! el o r _qJJ!.1:!!.~.iiiEmtu 1 capitol

2.1 La elaborarea normelor s-a ţinut seama de prevederile următoarele prescripţii tehnice: r

STAS 2917-79- Lucrări de zidărie. Zidărie din piatră naturală. Prescripr de alcătuire. ,li

s.TAS 101_09/0-82 -- Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice Lucran de zrdarre. Calculul ŞI alcătuirea elementelor ·

__ STAS 6793~86 Coşuri, canale pentru fum obişnuite la constructiile CIVIle. Prescnpţ11 generale. ·

STAS 5090-83 -- Produse din piatră naturală pentru construcţii Terminologie

STAS 457-86- Cărămizi ceramice pline STAS 456-73- Cărămizi de construcţii din argilă arsă. Reguli şi metode

pentru verificarea calitătii. ST AS 5185/2-86 -- Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale.

Forme şi dimensiuni.

STAS 1625-74 ·· Tuburi şi blocuri pentru canale individuale de fum şi ventilaţie.

ST AS 6029-89 Blocuri mici din beton cu agregate uşoare STAS 8036-81 --Beton celular autoclavizat. Gaz beton. Condiţii tehnice

generale

C 193-19 Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută. P 2-81 - Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor

din zidărie.

C 17-82 - Instrucţiuni tehnice privind compozitia şi prepararea mortarelor de zidărie ŞI tencuială. '

C 14--82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrări de zidărie.

C 14/1-94- Instrucţiuni tehnice privind utilizarea blocurilor mici din beton cu agregate grele.

P 104-94 - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea peretilor, planşeelor şi din elemente de beton autoclavizat. ·

C 19-77 - Instrucţiuni pentru folosirea cimen!ului în constructii. CR02005 --Cod de proiectare. Bazele proiectării stru<:-iurilor în Constructii. P100-1/2006 -- Cod de proiectare seismică. Partea 1: Preveder'i de

proiectare pentru clădiri. CR6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri de zidărie NP 57-2002 - Normativ privind proiectarea dădirilor de locuinte (înlocuieşte

P85-1996) '

C17-82- Instrucţiuni tehnice privind compozitia şi prepararea mortarelor de Zidărie şi tencwală. '

SR EN 1991-1-1 Eurocod 1 Partea 1 . Acţ1uni generale.

utile pentru clădiri. proprii, incărcări

156

SR EN 1991 --· pr NA Eurocod 1 Acţiuni asupra construcţiilor Partea 1-1. Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, incărcări utile pentru clădiri. Anexa naţională.

SR EN l71-1/A1 :2005- Elemente pentru zidărie de argilă arsă. SR EN 771-2 Elemente pentru zidărie de silico-calcar SR EN 998-1 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1. Mortare

pentru tencuire şi gletuire. SR EN 998-2 - Specificaţie a rnortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare

pentru zidărie. SR EN 1996-1-1 Eurocod 6. Proiectarea structurilor din zidărie. Partea!

. Reguli generale pentru structuri de zidărie armate sau nearmate 22. În normele din prezentul capitol nu este inclusă utilizarea schelelor

care se prevăd separat conform capitolului CB. 2.3. La elaborarea normelor de consum, s-a avut in vedere că lucrările se

execută pe şantier conform proiectelor, detaliilor de execuţie, normativelor şi instrucţiunilor tehnice În vigoare, ţinând seama de tehnologiile actuale ale lucrărilor.

2.4. Consumurile din norme au un caracter exclusiv de stabilire a costului lucrărilor şi nu de prescripţie tehnică privind executarea lucrărilor.

3.1. Consumurile specifice de materiale 3.1 1. Consumurile specifice de materiale din art.CD01 (Prepararea

mortarului) cuprind cantităţile medii de materiale (lianţi, agregate etc.) necesare pentru prepararea unui metru cub de mortar inclusiv pierderile cauzate de transportul, manipularea şi depozitarea lor, mortarul considerându-se adus la depozitul de obiect

Pierderile luate in considerare pentru ciment au fost de: - 1,5% pentru prepararea rnortarelor cu malaxorul pe - 2% pentru preparare manuală. La prepararea mortarelor cu malaxorul pe şantier ca şi la cea manuală

se consideră cu ciment şi var în saci şi

manuală. Distanţa medie de transport manuală a componentelor luată in calcul pentru prepararea mortarelor este de 1 O rn.

Pentru utilizarea varului pastă s-au prevăzut corecţii iar separat s-a prevăzut o norma de preparare a varului pastă dm var bulgări.

Pierderile luate în considerare pentru agregate au fost de: . 2,5% pentru prepararea mortarelor cu malaxorul pe şantier sau manual. fn consumurile normelor de preparare din articolul CD01 sunt cuprinse

pierderile pentru componente (ciment, agregate, var) mai sus menţionate iar în corecţiile pentru utilizarea mortarului uscat sau hidratat sunt pierderile netehnologice ale acestora de 2%.

În normele de zidărie (inclusiv prepararea mortarului), consumul de mortar, corespunde mortarului gata preparat conform articolului CD01, incluzând şi pierderile legate de punerea în operă.

151

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 83: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

3. '12. Consumul de nisip este t b.. . . aprovizionat în depozitul de lângă ~ 1 s a lllt m Ipoteza că acesta este

Densitatea aparentă medie în ~ axor, gata sortat (0/3 mm; 3n mm) s-a considera• 1250 "gl . gramadă a nlslpulul cu granulatia 0/3 rn

' · " rnc rar a nis· 1 · ' rn considerat 1450 kg/mc amb ·

1 rp_u ur cu granulaţia 3n mrn s-

Pentru prepararea ~orta~e~o~~espunzatoare unei umidităţi de 25%. a exprimate în kilograme considerăn~ var hrdratal, consumunle specifice sunt

Pierderile netehnol~gice luate în ~-~e f greutate specrfică de 600 kg/mc 3.1.3. Consumurile specifice de a cu pentru var au fost de 2,5%

cuprind cantităţrle de piatră care intră î;~~terrale pentru lucrările din piatră Pratra brută se consideră prelucrată d. un metru cub de zrdărre drn piatră şr H) iar moloanele se ajustează p: rnfgros, pe şantrer (normele CD02A-F se prepară conform articolului CDO şan rer (normele CD02 E ŞI G). Mortarul bolovani de râu este exprimat i'n t1 :Consurn_ul spe~rfic de piatră brută sau

La rnoloane c· l't me n cubr, rnasuratr In grămadă -rop r e regulat volu 1 · t · ' . ·

cu suprafaţa de parament al fie~ărui mu, pr~ rei s~a- considerat că este egal a molonului · rno on mmulţrta cu lungimea cozii medii

. 3.14. La stabilirea consumurilor T . zrdărie obişnuită de cărămizi ceram· spe~l ICe de matenal':, la lucrările de ţinut seama de: · !Ce sau drn matenale mlocuitoare, s-a

- dimensiunile geome•rice ale - - .. - faptul ca resturile ori""ontal caramJzJior şi materialelor înlocuitoare;

iar cele verticale cu 0 gro~ime ~:~i:~ec~~ cu o gro_s1me medie de 12 mm, cu mor1ar. e mm ŞI ca ele se umplu complet

3.1.5. In cadrul consumuril . 'fi de zidărie este separat de cel do~ ~~~:r~e de materiale cantităţile de mortar

3.1 6. La stabilirea consumurilor fi .. . .. ceramice -- tip POF~OTERM _ f spect !Ce rn cazul folosrr11 blocurilor materialelor, de rosturi!~ orizon~~~e,rnut cont de: dimensiunile geometrice ale mm şi de faptul că la capetele zi~~~~ se vor executacu_o_grosime de 12 ceramice -- întregi sau jumătăti 81 ., or se vor folosr caramrzr --· blocuri pe ~antier pe paleţi de lemn înf~liaţfcun e ceramrce POROTERM se livrează

3.1. 7. Ghermelele diblurile ca şi 1

. aferent penelor de fix~ re a _consumu , ~ledru de material lemn os

3.1.8. Pentru lucrările de zidă . s au c~pnns m consumunle specifice 7,5 mm rosim - . , ne _armata, cazul pereţilor despărţitori de beton diagmetrule6 sm~rnclus sub forma de corecţie consumul aferent de oţel

3.1.9. Pentru pereţi din panouri d • b . • . . materiale plastice consumuril= spe .fi ed az ocrment, tablă sau placJ dm

_ . ' . . " CI 1ce e matenal cupnnd: - ~=~ee-~!,aalleellee speclrflce care alcătuiesc panourile sau plăcile în cauză·

aux1 1are necesare pentr f 1 . . ' i'n unităţi de măsură specifice s· • u e ee uarea montaJUlUI, exprimate materiale explic1tate. · au 111 procente dm valoarea principalelor

3.1 · î O. Pentru pereti din pana · d 1 · de material cuprind toat'e m . un rn g lips-carto~ ?onsumurile specifice exclusiv grunduirea atenalele necesare realizam pereţilor despărţitori

158

3.2 Consumurile specifice de manoperă 3.2.1. Consumurile specifice de manoperă pentru executarea lucrărilor

de zidărie din piatră sunt stabilite in ipoteza că - moloanele şi piatra cioplită sunt gata preparate; - la executarea zidăriei din piatră brută se fac unele mici ajustări ale

blocurilor de piatră în vederea corectei lor aşezări în zid. 3.2.2. La stabilirea consumurilor specifice de manoperă pentru

executarea lucrărilor de zidărie cu cărămizi ceramice sau înlocUitori au fost cuprinse, pe lângă executarea propriu-zisă şi operaţii care asigură o bună realizare a acestor lucrări, cum sunt

- udarea cărămizilor înainte de folosire; - reamestecarea mortarului. ln consumurile forţei de muncă de la 3.2.1 şi 3.2.2. sunt cuprinse

manipularea şi transportul pe orizontală ale materialelor la nivelul de lucru, din raza de acţiune a mijlocului de ridicat până la punctul de lucru. Distanţa medie de transport manual a mortarului şi materialelor de zidărie avută In vedere este de 30 m.

3.3. Consumurile specifice de ore-utilaj 3.3.1. Pentru prepararea mortarului cu malaxorul pe şantier, consumul

mediu luat în calcul corespunde une1 utilizări in proporţie de 25% a malaxorului cu capacitate de 250 1 şi de 75% cu malaxorul de 200 1 ceea ce înseamnă o productivitate medie de 2,85 mc/oră.

3.3.2. Pentru lucrări de zidărie din piatră, utilajul mediu luat în calcul este utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj (cu un consum mediu determinat pentru macaraua de planşeu) utilizatorul normelor urmând a preciza în deviz tipul şi caracteristicile utilajului specific.

3.3.3. Pentru toate celelalte lucrări, utilajul de ridicat mediu luat în calcul este rnacaraua un consum mediu determinat pentru macara turn), utilizatorul normelor urmând a preciza în deviz, tipul şi caracteristicile utilajului avut în vedere.

4.1. Lucrările de zidărie din piatră se măsoară la metru cub real executat, executându-se golurile sau lăcaşurilor elementelor de construcţii cu o secţiune mai mare de 0,04 mp care urmează să fie inglobate în zidărie.

Volumele zidăriilor din piatră se determină astfel la zidăria masivă din piatră brută (CD02 A,B,C,D,E) prin înmulţirea

suprafeţei zidului cu grosimea medie a acestuia; - la zidăria din moloane sau piatră cioplită (CD02 F,G,H) volumul se

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei paramentului cu cozilor pietrelor, restul zidăriei încadrându-se în normele materialelor care completează lăţimea zidului (beton, zidărie de cărămidă, piatră brută etc).

4.2. Lucrările de zidărie din cărămizi ceramice sau înlocuitori (CD03, CD04, CD05, CD06} se măsoară la metru cub real executat cu scăderea

159

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 84: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

tuturor golurilor sau lăcaşurilor elementelor de constructii înglobate - - •. cu o secţ1une mai mare de 0,04 mp · m Zldane

_ 4.3. Pereţii din tablă sau mase plastice (CD07 CD08) s ·· • pa~rat .de perete executat, scăzându-se goluri!~ mai m:ri m~:o~r~~a metru adaugand plerdenle de materiale cauzate d - - . , . mp ŞI dimensiunile de montaj. · e mscnerea panounlor în

160

mortare pentru zidarie, cu malaxorul, pe santier:

A- mortar de var-ciment marca M 1 O - Z; B- mortar de var-ciment marca M 25- Z; c- mortar de ciment var marca M 50- Z;

o- mortar de ciment-var marca M 100 - Z; E - mortar de ciment marca M 100 - Z

Cuprinde: * Pentru preparare cu malaxorul: . transportul, dozarea, incarcarea in malaxor a materialelor componente, . introducerea in malaxor si amestecarea materialelor cu malaxorul; - descarcarea mortarului si transportul de la locul de preparare la depozitul de - curatarea periodica a malaxorului si a zonei de lucru

' Pentru prepararea manuala: t,,.,.,l;nmt111 si dozarea materialelor cornpcmente

- introducerea r.mnn«11111>nff!lor in varnita, amestecarea acestora, introducerea apei si reameslecarea Nunn'""''ntr->lnr

Se masoara la metru cub

CANTITATI DENUMIRE RESURSĂ ~~~

A , B c ~

Ciment. . ') kg 114 159 222

Nisip sortat nespalal de rau 0-7 mrn rnc 1.26 1.26 1 21

Var hidratat kg 61.5 61.5 55.2

Apa mc 0.31 0.31 0.31

~_Q

Zidar ore

TOTAL ore

161

CD01

obiect

o E

279 ! 328

1.21 11.21

37 1

0.31 1 o 31

i 1

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 85: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSĂ

Malaxor ..... ,) j ore j 0.35

')Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC16 *')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC17 '*')Se va preCiza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii:

1. Pentm prepararea manuala pe santier

DENUMIRE RESURSA

Materiale

CANTITĂŢI

B

B

, Se adauga Zidar ore i 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 ' ! _UtiJ2i!'i

1 Se scad_e~ r.A~Ia~~r:.:~:T ore 1 0.35 1 0.35 ··-- ----------·- - j -- ~- 0.35 0.35 0.35

2. Pentru utilizarea mortarului marfa, semipreparat cu var, fara ciment, uscat

DENUMIRE RESURSA

Materiale_

Se scade Var hidratat

Se scade Nisip sorta! nespalat de rau 0-7 mm

Se adauga Mortar . '*)

Se scade Zidar

TOTAL

162

kg

mc

mc

ore

ore

CANTITATI ---·-;------- ·- ··T-

i 61.5 1

' 61.5 1 55.2

1 1.26 1.26 ; 1 21 1.21

1 1.02 1

1.02 1 1.02 1.02

1 -' ' .

' 0.15 1 0.15 1 0.15 ; 0.15

0.15 0.15 0.15 0.15

i 1.21

[1.02

1 o 15

0.15

DENUMIRE RESURSĂ CANTITĂŢI

B c D E

Se scade Malaxor . 0.05 0.05 0.05 J

163

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 86: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Zidarie din piatra pentru constructii executata cu mortar ciment - var

A- din piatra bruta de cariera sau din bolovani de rau, in fundatii; B- din piatra bruta de cariera, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime de pana la 50 cm mclusiv, mclusiv rostuirea cu mortar M 100-T; C din p1atra bruta de cariera in slalpi si contraforti cu o gros1me de pana la 50 cm mclus1v, mclus1v ros!wrea cu mortar M 100-T; O - dm piatra bruta de cariera in ziduri drepte sau curbe cu o grosime de peste 50 crn, inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T; E -din piatra bruta de canera 1n stalpi s1 conlrafort1 cu o grosime de peste 50 cm, mclusiv rostuirea cu mortar M 100-T; F -din moloane cioplite regulat in ziduri drepte sau curbe cu o grosime de pana la 50 cm inclusiv, inclusiv rostuirea cu M 100-T G- din moloane cioplite regulat in ziduri drepte sau curbe, cu o grosime de peste 50 cm, mclusiv rosluirea cu mortar M 100-T H din piatra bruta prelucrata pe san!1er asezata in mozaic (opus incertum), inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T

Cuprinde:

"'u"'"'""' din gros a brute (variantele A- E si H) si ajustarea moloanelor (variantele F

si G); udarea pietrelor;

- asezarea pietrelor de reper; - zidirea la sfoara; -- rostuirea zidariei; - nivelarea falei a zidariei;

montarea si demontarea puntilor de transport - transporturi manuale si cu roaba

Se masoara la metru cub

DENUMIRE RESURSĂ

!\!!.§!!~

Piatra bruta de canera sau bolovani de rau . *)

164

U.M ~---

1

! A

1

tone 1.2 i 1 1

1

DENUMIRE RESURSA

Mortar M 50 Z

Mortar M 100 T

Acid azotic tehnic

! Pietrar ore 3.35

ore 0.55

7.7 1 1385

0.9 1

1.6

D E

0.32 0.32

0.027 0.027

0.1 0.1

6.5 i 12.65

08 1 1.5 !

Muncitor deserwe constructii montaJ TOTAL ore 3.9 : .59999! 15.45 7.3 14.15

1

Utilaj d~ndicat ... '*) ___ _ ore

DENUMIRE RESURSA - ~-----'--------------

!- --

Piatra bruta de cariera sau bolovani de rau . *)

Moloane cu fete indreptate

Mortar M 50 Z

Mortar M 100 T

Acid azotic tehnic

Pietrar · Muncilor deservi re constructii montaj

TOTAL

tone

mc

mc

rnc

kg

ore

ore

ore

ore Utilaj de ~~~1cat .

________ j_ --- -

')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC18 '*) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajuiUI conform listei LCU01

165

1 02 1.02

0.21 0.21

0.01 0.01 1

1 0.07 ' 0.07 ' '

1

7.9 6.5

1

1 ' 0.8

8.9 7.3

0.16 0.16

1

0.22 j

1.05

0.3

0.027

0.1

19.35

2.25

21.6

0.2 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 87: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Zidarie din caramida plina presata, format 240 x 115 x 63mm

CD03

A pentru protectia hidro1zolatii/or din peretii subsolurilor, inclusiv aplicarea unei tencweli de 0,5-1 cm grosime executata cu mortar de var- Ciment M 25-T, 1n Ziduri cu grosimea de 7,5 cm; B -la cosuri de fum izolate, executata obisnwt in pod si aparent la exterior, mclusiv rostuirea; C -la z1duri traforate cu o grosimea de 12,5 cm, inciusiv rostuirea; D la inzidiri de cazi de ba1e cu o grosime de 7,5 cm; E-la ziduri cu o gros1me de 7,5 cm, nearmate; F la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in ziduri cu grosimea de 12,5 cm cu suprafata goluri/ar pana la 50% mclusiv; G -la constructii cu ma/timea pina la 35 m inclusiv, 1n ziduri cu o gros1me de 12.5 cm cu suprafata goluri/ar peste 50%; H -la constructii cu 1naltimea pina la 35 rn inclusiv, in zidun cu o grosime de 25 cm cu suprafata goluri/or pana la 50% mclusiv; 1 la constructii cu malt1mea pina la 35 m inclusiv, in zid un cu o grosime de 25 cm cu suprafata golurilor peste 50%; J -la constructii cu mall1rnea pina la 35 m inclusiv, in zidun cu o grosime de 37,5 crn sau mai mare cu suprafata golurilor sub 50% K -la constructii cu inaltimea pma la 35 rn inclusiv, 1n ziduri cu o gros1me de 37,5 crn sau mai mare cu suprafata golurilor peste 50%

Cuprinde: -executarea unei tencuieli brute de 0,5- 1 cm la hidroizolatiei; - udarea caramizilor; - executarea zidariei la sfoara;

verificarea cu nivela si firul de plumb a orizontalitatii si verticalitatii; - montarea ghermelelor - trasarea si montarea cadrelor de lemn la ferestre si usi

Se masoara ia metru cub

CANTITATI DENUMiRE RESURSA U.M

A

Materî,illg

Caram1zi presate pline 240 x 115 x 63 mrn buc 440 1 400 : 305 1 445 1 1 ' 1

166

DENUMIRE RESURSA

--Olane ceramice . .*)

Mortar pentru tencuieli M 25 T

Mortar pentru zidarie M 25 Z

Ghermele carbolinizate

Zidar Muncitor deservi re constructii montaj

Utilaj de ridicat .. **)

-. _**)

DENUMIRE RESURSA

TOTAL

Caramizi presale pline 240 x 115 x 63 mm

Mortar pentru zidarie M 25 Z

Ghermele carbolinizate

Zidar

1

Muncitor deservi re constructii montaj

Macara __ *')

buc

rnc

rnc

buc

kg

ore

ore

ore

TOTAL

CANTITATI

A B c D E F

25.5

0.1151

0.1i 0.18 0.1 0.12 0.12 0.18

10 4

\0.45 0.3

103 14,6 6 ': 7.1 138 \ 10.25 6.25

2.8 1 3.05 'r 1.4 1 2.4 i 1.95 t5 1 ' -

13 Î 19.65 8.5 16.2 12.2 7.75

1 0.5 i 0.1611,0.3311 0.26

buc : 435 435 435 435 435

mc ', 0.18 0.22 0.22 0.235 0.235

buc 1 4 3 3 2 2 1

ore 1 6.65 11 5.5 11 5.951, 48 4.4 1 1 ' 1.4 1.3 ore 11 .65 ', 1 4 1 1 .5 :

ore 8.3 69 7.45 6.2 5.7

ore O .34 O .35

* Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC20 , ' *~)Se va preciza tipul si caracteristicile ulllajuiUI conform listei LCUO 1

Corectii: . ., 1 , 6 mm 0 bara la 3 randuli 1 . Pentru folosirea armatunlor OB 37 dlame nh ,

167

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 88: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

1

DENUMIRE RESURSĂ U.M 1

A B

Mat~riale

Se adauga Otel beton OB 37 O ;;: 6 rnm kg . , 8.2

_M.şnoperâ

1 Se adauga Zidar ore 1.2

TOTAL ore o o o o 1.2 o

2. Pentru inal!imea constructiei peste 35 m

1-

/_ CANTITATI 1 DENUMIRE RESURSA U.M

A B c Manope!]!

i Se adauga Zidar ore

1 Se adauga: Muncilor deserwe construct11 montaj 1 ore

TOTAL ore o o o o ~

1 Se adauga: Macara . '*)

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

1 Se adauga Zidar 1 1 1

1.35 1 1.35 ore 135 1 135 i 135 1

! Se adauga: MunCilor deservire constructii montaJ ore 0.3 1

0.3 ! 0.3 1 0.3 1

0.3

TOTAL ore 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65

Utilaj_@

Se adauga: Macara . **) ore 0.01 . : 1 0.01 1 001 1 0.01 ' 0.01 ,__ 1---- _J

168

CD04

Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP

A- la constructii cu inallime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240 x 115 x 88 mm: B -la constructii cu inaltime pana la 35 rn inclusiv. cu caramizi format 290 x 140 x 88 mm . c -la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x 138 mm; o -la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290 x 240 x 188 mrn.

Cuprinde: - udarea caramizilor; - trasarea si executarea zidariei la sfoara; -verificarea cu nivela si firul de plumb a orizontalitatii si verticalita!ii; - montarea ghermelelor; - trasarea si montarea cadrelor de lemn la ferestre si usi. - montarea si demontarea puntilor de transport - transporturi manuale si cu roaba

Se masoara la metru cub

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

Caramizi GVP 240 x 115 x 88 mm

Caramizi GVP 290 x 140 x 88 mm

Caramizi GVP 290 x 240 x 138 mm

Caramizi GVP 290 x 240 x 188 mm

, Mortar de zid arie M 25 Z

' Ghermele carbolinizate

U.M

buc

buc

buc

buc

mc

buc

CANTITATI

A 8 c

: 327

1 227

91

o 21 0.2 0.14

3 3 3

o

6~)

0.11

3

Zidar ore 11 5.3 i 4.65

! usi 4.65

1

4.251,

Muncitor deservi re constructii montaj ore 1 2 1.2 1115 i

TOTAL ore 6.65 5 8~1 5 85 5.4

Macara ... *) ore : 1 1 '

1 o 18. o 18 1_o 18 i o 18

169

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 89: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

')Se va preciza tipul si caractensticile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1. Pentru inaltimea constructiei peste 35 m

DENUMIRE RESURSĂ

Manogeră

Se adauga Muncitor deservire constructii montaJ

U.M A

CANTITĂŢI

B C

1

ore 1 .4 1 1.3 i 1.1

D

TOTAL ore 14 1.3 1.1

1

Se adauga: Macara ') ore 0.07 o 07 0.07 • o.o?l

170

Inchideri si compartimentari din BCA

A- compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 7,5 cm, fara armare; B- compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare: C- compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare; D .. inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, 1naltimea constructiei mai mica sau egala 35 m.

Cuprinde: - trasarea si executarea zidariei la sfoara; -verificarea cu nivela si firul de plumb a orizontalitalii si verticalitatii;

aJ""""'""' placilor cu fierastrau! de mana; - montarea ghermelelor; - trasarea si montarea cadrelor de lemn la usi si ferestre

montarea buiandrugilor - transporturi manuale cu roaba

Se masoara la metru cub

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Placi si blocuri BCA . . *)

Mortar de zidarie M 25 Z

Dibluri PVC ... **)

Suruburi ... ***)

Manogeră

Zidar

Muncilor deservi re constructii montaj

TOTAL

Utilaje

Macara .. .**'*) -"-~-~~·-~--~~

171

mc 0.985

mc 0.057

buc 10

buc 10

ore 3.95

ore 0.9

ore 4.85

ore ! 0.18

0.985 0.985

o 057 0.057

6 4

6 4

3.35 2.75

0.8 0.65

4.15 3.4

0.18 0.18

CD05

0.975

0.057

3

3

2.4

0.6

3

0.18

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 90: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

1

*)Se va preciza caracteristicile matenalului conform listei LC21 **)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC22 ***) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC23 ****)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii:

1. Pentru folosirea armaturilor OB 37 diametru! 6 mm, o bara la fiecare rind

DENUMIRE RESURSA

Materiale

· Se adauga Otel beton 08 37 O = 6 mm

M,anopera

Se adauga: Zidar

kg 5.2 4.1 1 3.4

ore 1 0.65 1 0.65 0.65 1

D

TOTAL ore 0.65 0.65 0.65 O

2. Pentru constructii cu inaltimea mai mare de 35 m

DENUMIRE RESURSA

--- --------~

! Se adauga Zidar ore 1 0.65

0.65

Utilaj~

Se adauga: Macara ... ****) --------- -~·-------

172

TOTAL ore

.J ore_j

o o o

Zidarie din corpuri de ventilatie din beton cu agregate usoare, corpurile avand dimensiunile de:

A- 440 x 240 x 220 mm; B. 190 x 190 x 220 mm.

Cuprinde: . trasarea ventilatiei; - executarea zidariei din blocuri prefabricate; - arrnarea resturilor; - transporturi manuale si cu roaba.

Se masoara la metru cub.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

: Corpuri de ventilalie din beton cu agregate usoare 440 x 240 x 220 mm

Corpuri de ventilatie din beton cu agregate usoare 190 x 190 x 220 rnm

Otel beton 08 37 D = 6 mm

Mortar de zidarie M 25 Z

Manoperă

Zidar

· Muncitor deservi re constructii montaj

TOTAL

Macara ... *)

*)Se va tipul si caracteristicile ulilajului conform listei LCU01

173

U.M .

.!

buc

buc

1 kg mc

ore

ore

ore

ore

CD06

44 - i 1321

1

8 17 1

0.03 0.04 i

1

i 65 1 5.8

1

1

1.4 11.65

7.2 8.15

018,018 www.co

nstru

ctii-n

eamt.ro

Page 91: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

1

CDO?

Pereti din panouri din tabla zincata cutata sau ondulata

A- cu panouri din tabla zincata cutata fixate prin Impuscare pe scheletul metalic, montate la o Inaltime de pana la 6 m inclusiv;

B cu panoun din !abia zincata cutata prinse cu suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pana la 6 m inclus1v;

C- cu panouri dm tabla zincata ondulata prinse cu carlige, montate la o inaltime de pana la 6 m incluSIV

Cuprinde:

·· transportul tablei si asamblarea panourilor; - transportul panourilor; -masuratori, trasari, gauriri; -fixarea cu bolturi sau autofilelan!e; - coaserea la petreceri cu nituri;

Nu cuprinde: - vopsirea tablei;

- pierderi de materiale rezultate din taierea panourilor pentru modulare operatiile de taiere pentru modularea panourilor

- racordul cu tinichigeria -schela

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Tabla cutata sau ondulata 'j 1.11 1.11 1.2 mp ! t'-Jiluri POP buc 3.5 3.5 3.5

Bolt T ornado buc 2.8

1

Cartus pistol implinta! bolluri Tornado buc 2.8 Surubun aulofiletanle 6,3x22 mrn buc 2.8 ' Material marunt (accesorii metalice zincate, saibe) % 5

174

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Lacatus constructii metalice

TOTAL

Macara .. .**)

')Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC11 ")Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform l1ste1 LCU01

Corectii: 1. Pentru inaltimi mai mari de 6 m

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Se adauga: Lacatus constructii metalice

1 Se adauga: Maca~~_:. **)

1

j

TOTAL

H5

CANTITATI

A B c 1

ore 0.9 o 8 1

ore 0.9 0.8

ore o.osj o.o5j o.o51

ore 0.05 0.05 0.05

ore 0.01 • 0.01 1 0.01

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 92: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CDoa corectii:

Pereti din placi din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS) montate la o inaltime pana la 6 m

inclusiv

A placr cutate: B -placi onduiale.

Cuprinde: - transportul panourilor;

masuratori, trasari, gauriri; fixarea cu bolturi sau autofiletante;

- coaserea la petreceri cu nituri; Nu cuprinde:

- pierderi de materiale rezultate din taierea panourilor pentru modulare operatiile de taiere penlru modularea panourilor

- racordul cu tinichigeria -schela

Se masoara la metru

DENUMIRE RESURSA

Ma!!;!rial~

Placa cutata dm PAS GR=2,5 mm

Placa ondulala din PAS GR=2,5 mrn

Nrturi POP

Material marunt (accesorii me!alrce zmcate pentru pereti, chit de etansare)

~erâ

i Lacatus construclir metalice

TOTAL

rnp 1.4

rnp 1.55

buc 4 4

% 5 5

ore i 0.75 1 0.75

ore 0.75 0.75 1

1

_ ______ . ___ _ _ore 1

0.04 0041 1 Macara. ')

')Se va preciza tipul sr caracteristicile utilajului conform listei LCU01

176

1. Pentru inaltimi mai mari de 6 m

DENUMIRE RESURSA

1

1. ·-

i Ma~

1 se adauga: Lacatus constructii metalice

Se adauga Macara .. *)

177

. 1

ore 1 0.06 1 0.06 1

TOTAL ore 0.06 0.06

1 ore ' O.Oî 001 L.

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 93: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Montarea cosurilor de fum (tip Termotecnica) din lut ceramic cu perete dublu, tuburile având diametru!

interior de:

A-12 14cm; B 17 cm; C 19cm; D- 22 cm; E- 25 cm; F 30 cm.

Cuprinde: - verificarea verticalitatii; - montarea si chituirea tuburilor ceramice; - înlaturarea surplusului de mortar din tub; ·· pregatirea manuaia a sigilantului si aplicarea lui; - montare vata minerala sau silicon la trecerea prin goluri; -fix Nu cuprinde: -montarea si demontarea schelei de lucru la inaltimi mai mari de 3 m.

Se masoara la metru

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Tuburi ceramice ... *) buc 2.02 2.02 2 02

kg 0.5 0.6 0.75

mc 0.001 0.001 0.002

Material marunt % 1

0.5 1 0.5 0.5

ManoQera 1

1 2 02

0.002

0.5

2.02

1.25

0.003

0.5

'· Z1dar 1

ore 11 0.22 0.27 0.31 1 0.45 1 0.45

' • 0.03 0.04 1 0.05 1 0.05 Muncitor deservi re constructii montaj 1

ore 1 0.03

TOTAL ore 0.25 0.3 0.35 0.5 0.5

CDOg

2.02

1.3

0.003

0.5

0.45

0.05

0.5 --- -----···--- -- -----------·--·- ------- -----~----- - -------·-·---------

') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC47

178

Montarea bazei colectoare de condens si a caciulii la cosurile de fum (tip Termotecnica) din lut ceramic cu

perete dublu cu diametru! interior de:

A-12 14cm; B -17 cm; C-19cm; D- 22 cm; E 25 cm; F- 30 cm.

Cuprinde: - verificarea postamentului si verificarea cu mortar; - amplasarea bazei colecloare respectiv a caciulii si chituirea lor; -aplicarea sigilantului.

Nu cuprinde: ·· montarea si demontarea schelei de lucru.

Se masoara la bucata de cos

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Baza colecloare de condens pentru cosuri de fum *)

Palarie pentru cos de fum .. *)

Chit sigilant

Apa

Mano1;1era

Zidar

Muncilor deservi re constructii montaj

TOTAL

r --U.M

buc

buc

kg

mc

ore

ore

ore

A

1.01

1.01

0.5

0001

1.01

1.01

0.6

CANTITĂŢI

D

101 1.01

1.01 1 1.01

', 0.75 1,

. 0.001 i 0.002 o 002

1 0.22 1 0.27 i 0.31 i 0.45

1 0.03 1 0.03 1 0.04 1 0.05

0.25 0.3 0.35 0.5

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC47

179

CD10

E F

1.01 1.01

1.01 101

1.25 1.3

o 003 0.003

0.45 • 0.45 1

0.05 1 0.05 :

0.5 0.5

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 94: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

A-14cm; B -16 cm; C -18cm; D-20cm; E- 22 cm; F- 25 crn, G- 30 cm; H- 35 cm; 1-40 cm; J- 45 cm.

Cuprinde;

Sisteme de cosuri de fum (tip Schiedel) prefabricate cu tubulatura din samota cu izolatie si aerisire

posterioara· insensibil la umiditate, având diametru! interior:

-verificarea verticalitatii; -montarea si chituirea luburilor ceramice; -inlaturarea surplusului de mortar din tub; - pregatirea manuala a chitului special si aplicarea lui; -montare vata minerala sau silicon la trecerea prin goluri;

CD11

- fixare cu bride a cosurilor exterioare sau a celor interioare montate in incaperi cu inaltime mare intre etaje; - consolidarea cosului in zona sarpantei

Nu cuprinde: - montarea si demontarea schelei de lucru la inaltimi mai mari de 3 m

Se masoara la metru de cos

DENUMIRE RESURSĂ CANTITATI

-- y--

C D

Matilllale

Cos simplu (cu un singur fum) productie UNI l buc 1 3 03 1

3 03 j 303 1 3.03 ! 3 03 i 3 03 (SIN) . *)

180

DENUMIRE RESURSA

de zidarie M 50 l

% 0.5

.!Y1ano12e.r! 1

0.5 ore i Zidar !

1

Muncitor deservi re constructii montaJ ore i 0.025 1

TOTAL ore 0.525

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Cos simplu (cu un singur fum) productie UNI (SIN) ... *)

Mortar de zidane M 50 Z

Zidar

Muncitor deservire constructii montaj TOTAL

0.001

0.5

i 0.6 i

03

0.9

'1 buc

mc

kg

mc

%

ore

ore

ore

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC47

181

o 003

0.5 05

0.7 1 0.8

0.35 '1 0.4

1 05 1 2 1.95

CANTITĂŢI

J

303 3 03 303 3.03

0.035 0.04 0.05 0.06

1.2 1.4 1.8 2.3

0.004 o 004 0.005 0.005

0.5 0.5 0.5 0.5

1.6 2 2.3 2.7

0.8 1.15 1.35 1

2.4 3 3.45 4 05

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 95: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Tavane false metalice (tip Roffers), montate:

A- în rama de ghips; B cu sine pozate pe perete.

Cuprinde: -trasarea pe tavan a schemei de prindere; -montarea profilelor de sustinere; · montarea panourilor metalice de tavan fals pe profil ele de sustinere.

Nu cuprinde: ·· montarea sistemelor de iluminat

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Panou metalic pentru tavan 60x60 cm

Profil principal de sustinere

Profil perimetral de finisare 1 .

' Racord t1p cruce

! Buion de prindere 1

! Clema conector

Clema tip cruce

Clema tip T

Coltar

Manop_eră

Monta tor placaje mterior si exterior

*)Se va prec1za caracteristicile materialului conform listei LC 25.

182

TOTAL

CD12 corectii: 1. Pentru tavane izolate termic.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga: Saltele de vata minerala .. .*)

se adauga: Accesorii metalice zincate pentru montarea saltelelor

_Mi!noperâ

Se adauga: Montator placaje interior si exterior ore 0.12\0.12

TOTAL ore 0.12 0.12

mp 1 1

m 2 2

rn 0.9 0.9

buc 2 2

buc 1

buc 8 8

buc • 0.5 0.5

buc ' 2

buc ! 0.2

ore 2 2

ore 2 2

183

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 96: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Supliment pentru executarea zidariei aparente din caramizi la fatade

Cuprinde:

- prepararea manuala a mor!arului; - rosluirea fetelor vazute; - curatarea fatadei cu apa tare; spor de manopera pentru zidarie aparenta.

Nu cuprinde: ··schela.

Se masoara la metru cub.

DENUMIRE RESURSĂ

Ciment 11 B 32,5 (M 30) saci

' Nisip sortat nespala! O-1 mm

Apa

Acid azotic tehnic

Zidar

184

TOTAL

CD13A

kg [45

mc 0.01

mc '0.03

kg 1 • 0.02

ore i 6.1

ore 6.1

CDI4

Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti

A- la!imea desfasurata a tablei pâna la 30 cm; B- latimea desfasurata a tablei intre 30 si 50 cm; C .. latimea desfasurata a tablei mai mare de 50 cm; O doua profile de tabla si vala minerala cu latimea între 30 si 50 cm

Cuprinde: . confectionarea, trasarea, fixarea si montarea profilelor; -transporturi.

Nu cuprinde: -schela.

Se masoara la metru liniar.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Tabla zincata 0,5x650x1000 mrn

Banda din olellaminala OL 37, de 25x3 mm

Nituri POP

Bolturi

Cartuse Tomado

Material marunt (piulite, cositor, apa tare, stearina)

V ata minerala ... ')

Mano12eră

Tinichigiu

kg i 125

kg o 1

buc 6

buc 6

buc 6

% 3

mp

1 ore 11

TOTAL ore 11

*)Se va preciza caracteristicile matenalului conform listei LC 25,

185

CANTITATI -

f 1 B 1 c ', o ',

1

1.85! 3.15 1,3.65'

0,15 0.2 0.2

6 6 6

6 6 6

6 6 6

3 3 8

0,5 !

1

11 11,161 1.5 1

1.1 1.16 1.5

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 97: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

A 60 cm; B -40cm; C 30 cm.

Cuprinde:

Pereti din panouri de ghipscarton montate într-un strat pe fif~care fata, pe structura metalica, scheletul de

sustinere având distanta între montanti de:

CD15

-trasarea, debitarea, montarea sistemului de fixare si a placilor de ghips carton si chituirea lor -transportul materialelor pe o distanta de 30 m. '

Nu cuprinde:

- montarea ghermelelor pentru usi si a accesoriilor pentru fixarea obiectelor sanitare

Se masoara la me!ru patrat

- ·-·- "--- --~----

DENUMIRE RESURSĂ

-----···~-···

Mat~

Placa gips carton .. *) mp 2.1 2.1 2.1 Vata minerala **) mp i 1 1 Profil de contur rn 0.7 0.7 0.7 Profil de structura . *1t*) m 1.85 2.7 3.5 Banda de etansare ... ****) m 1.4 1.4 1.4 Surub autofile!ant ... ****"') buc 30 42 55 Diblu buc 1.8 1.8 1.8 Suruburi pentru diblu buc 1.8 1.8 1.8

, Adeziv îmbinare placi gips carton kg 0.55 0.55 0.55 ; Banda adeziva rn 1.5 1.5 1.5

Material marunt % 3 3 3 j\Jianoperâ

Montator placaje interior si exterior 1

1 1.27 ore 1 1.05 1.2

186

DENUMIRE RESURSA U.M

Muncitor deservi re constructii montaj ore

TOTAL ore

i Macara de fereastra ore [ __ ------------- -- ------~-

*)Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27. '*) Se vor prec1za caracteristicile vatei minerale conform listei anexe LC 25. '**)Se vor preciza caracteristicile profilului conform listei anexe LC 49. '***)Se vor preciza caracteristicile benzii adez1ve conform listei anexe LCl4 '****)Se vor preciza caracteristicile benzii adezive conform listei anexe LC05

Corectii: 1. Penlru pereti placati cu 2 straturi de placi de ghips carton pe fiecare fata

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga Placa gips carton .. *)

Se adauga: Surub autofiletant ....... )

Se adauga: Adeziv îmbinare placi gips carton

Mano11era

Se adauga: Montator placaje interior si exterior

Se adauga Muncitor deservi re constructii montaj

Uti~

Se adauga: Macara de fereastra

mp

, buc

kg

ore

ore

TOTAL ore

ore

2. Pentru pereti placati cu 3 straturi de placi de ghips carton pe fiecare fala.

187

A - --·-

0.25

1 3 1.48 1.6 i

0.008 0.008 0.0081 -- 1

2.1 2.1 2.1

11 1'1 23

03:5 0.35 0.35

0.25 025 0.25

0.05 0.05 0.05

03 03 0.3

0.03 0.03 1 003 l

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 98: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSĂ

.M~~

1 Se adauga Placa gips carton .. *)

Se adauga: Surub autofiletant .. '**'*)

Se adau9a Adeziv îmbinare placi gips carton

~

Se Montalor placaje interior sr exterior

Se Muncitor deservi re constructii monlaJ

. Se

Utilaje

Macara de fereastra

1

TOTAL

U.M A

mp 4.2

buc 20 kg 0.62

ore 0.47

ore O.i

ore 0.57

ore

CANTITATI

1 B

--

4.2 1 4 2

40 1 50

0.62 1 o 62

047 1 047

0.1 i 0.1

0.57 057

muchiilor la pereti din piaei de gipscarton

A- cu banda de protectie; B - cu profil metalic special de protectie

Cuprinde: verificarea verticalitatii muchiilor;

-montarea benzii de protectie sau a profilelor; -transportul materialelor pe o distanta de 30 m.

Se masoara la metru.

DENUMIRE RESURSĂ

Banda pentru proiectie colturi

Profil pentru protectie colturi

Adeziv îmbinare plac; gips carton

Manoperă

Montator placaje interior si exterior

U.M

m

m

kg

%

ore

TOTAL ore

188 189

CD16

i CANT

1 A

1

1.02 1

1 0.11 1 0.11

0.11 0.11 --- --- -----

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 99: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Placare perete de zidarie sau beton cu placi de gipscarton, fixate cu mortar adeziv

A pe perete de Zidane; B ,. pe perete de beton

Cuprinde: -trasarea si montarea placilor de gips carton; - executarea golurilor pentru dozele instalatiilor electrice; -transportul materialelor pe o distanta de 30 m.

Se masoara la metru patra!.

DENUMIRE RESURSA

' Plac1 gipscarton .. *)

Adez1v pentru fixare plac1

Adez1v îmbinare placi

Banda adeziva

Solutie pentru amorsa perete de beton

Material marunt

Manoperă

: Montator placaje mterior si exterior

[ Muncitor deservi re constructii montaJ

Macara de fereastra O. 1 5 !f

*) Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27

190

mp

kg

kg

rn

%

1 ore

ore

TOTAL ore

ore

con

1 05 1.05

5 4

0.3 0.3

0.85 0.85

0.1

Î

0.5 1 0.35 0.2 0.15

0.7 0.5

00~2) 0.002

Placare cu placi de gipscarton pe structura metalica montata pe zidarie, montantii având distanta între ei de

60cm

Cuprinde: -trasarea si montarea placilor de gips carton; - executarea golurilor pentru dozele instalatiilor electrice; -transportul materialelor pe o distanta de 30 m.

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Placi gips carton ... *)

Profil metalic ..... )

Profile de structura ..... )

Banda de etansare ... *****)

Surub montaj autofiietant ... ***)

V ata minerala ....... )

Adeziv îmbinare placi gips carton

Banda adeziva

Material marunt din valoarea placii de gips carton

Macara de fereastra O, 15 tf

Manoperă

1 Montator placaJe interior si exterior

1 Muncitor deservire constructii montaj '

*)Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 2r **)Se vor preciza caracteristicile profilelor conform listei anexe LC 49.

191

TOTAL

CD18A

rnp

rTI

m

m u buc 15

mp

kg 0.3

m

% 2 1

ore 0.001

1

i.1 ore J

ore 0.25

ore 1.35

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 100: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

"') Se vor preciza caractensticile surubunlor conform listei anexe LC23 ., *'")Se vor preciza carac!ensticile vatei mmerale conformiJstel anexe LC25 *'***)Se vor preCiza caracteris!Jcile benzii adezive conform l1ste1 anexe LC74

192

Placare cu de pe :structura metalica autoportanta, cu distanta intre montanta de 60 cm

de carton; - executarea dozele ins!alatiilor electrice;

materialelor pe o distanta de :10 m.

Se masoara la metru

DENUMIRE RESURSĂ

1 Piaei gips carton .. *)

[ Profil de contur . '*)

Profrle de structura .. **)

Banda de etansare

Surub montaJ autofiletant .

, Va!a minerala .

Adeziv îmbinare placi carton

Banda adeziva tip retea

Material marunt din valoarea

1

i Montator interior s1 exterior

de

Muncitor deservi re constructii monlaJ

1

1 Macara de fereastra O, 15 tf

carton

*) Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27

193

TOTAL

CD19A.

i 1 CANT

U.M r

mp 1 05 1

m o 7

rn 1, 2

rn ' 1.4 1

buc 15

rnp

kg 0.3 !

m 0.7

% 2

ore 0.9

ore i 0.2

ore 11

ore 0.001

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 101: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

'*) Se vor preciza caracteristicile profilelor conform listei anexe LC 49. *")Se vor preciza caracteristicile suruburilor conform listei anexe LC23 ***')Se vor preciza caractensticile vatei minerale conform listei anexe LC25 ..... ) Se vor preCIZa caracteristicile benzii adezive conform listei anexe LC74

194

Scai'e de lumina la tavane suspendate din

A· cu suprafata desfasurata pana la 0,5 rn; B- cu suprafata desfasurata pana la 1 m.

Cuprinde: - montarea scheletului de sustinere - montarea placilor din gipscarton - montarea coltamlor din aluminiu - chituirea roslurilor si a de surub

Se masoara la metru

DENUMIRE RESURSA

M..,ateri,@f~

Placi din gips carton *)

Profil C27/60 pentru plafon

Profile UD 30x30x30

Tije cu ochiuri, lungime .. **)

Elemente de incrucisare rap1da

Elemente de irnbinare

. Diblun

1 Suruburi

Suruburi au!ofiletante tip 25/2,2

Pasta de imbinare

Collare din aluminiu

Mano.a~r_ă

Montator prefabncate beton

TOTAL - ---- -- ~ -"-

•) Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27. *')Se vor prec1za caracteristicile !ijelor conform listei anexe LC41

195

1

CD20

CANT U.M

A B

mp ! 0.6 1 2

m 4 4.5

m 1.2 1.5

buc 2 3

buc 3 4

buc 0.6 0.75

buc 2 3

tluc 2 3

buc 20 25

kg 0.25 0.4

rn 2.5 4

ore 1

1 5.5 3.5

ore 5.5 3.5

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 102: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CD2iA

Tavane suspendate din gipscarton pe rigie din lemn pentru finisarea mansardelor

- montarea riglelor portanle de capriori sau alte elemente de rezislenla a sarpantei montarea sipci!or de montaj

- montarea placilor din gipscarton - finisarea rosturilor si a capetelor de suruburi cu pasta de imbinare

Nu se cuprinde: montarea izolaliei termice

Observatii: In functie de gradul de rezistenta la foc sau de gradul de umiditate se vor placilor (9, 12,5 sau 15 mm), numarul lor precum si natura protectiei: RB-normala (culoare aiba), RBI rezistenta la umezeala (culoare verde) sau RF rezistenta la foc (culoare roz).

Se masoara la metru patrat de tavan pentru incaperi cu suprafata in plan orizontal mai mica de 16 mp.

DENUMIRE RESURSA

Placi din gips carton *\ 1

S1pci rasinoase de montaj 50x30 mm

Sipci rasinoase portanle 60x40 mm

. Suruburi autofiletanle 35/21

i Dibluri din lemn

Suruburi

Banda din fibra de sticla cu latimea de 50 mrn

, Pasta de 1mbinare

196

U.M

mp 1.1

rn 3.3

rn 1.55

buc 23

buc 3

buc 3

m 2.5

kg 0.35

DENUMIRE RESURSA

1 Montator prefabricate beton

*) Se vor preciza caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27 **) Se vor prew:a caracteristicile vatei minerale conform liste1 anexe LC25

Corectii: 1. Pentru doua suprapuse

DENUMIRE RESURSĂ

Se adauga Placi din gipscarton *)

Se adauga Dibluri din lemn

Se adauga: Suruburi

Materiale

Se adauga: Suruburi autofilelan!e 70/21

MaQQP.eră

Se adauga: Mon!ator prefabricate beton

2. Pentru trei placi suprapuse

DENUMIRE RESURSĂ

.M~

Se adauga: Placi din gipscarton .. *)

Se adauga Dibluri din lemn

Se adauga Suruburi

197

ore 2.75

TOT Al ore 2.75

buc 22

ore 0.25

TOT Al ore 0.25

buc

buc

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 103: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Se adauga S~~~b~Jri autofile!anle 9o/21- -i-

l .Manoperj!

Se adauga: Montator prefabricate beton

TOTAL ore 0.5

3. p ! en ru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp.

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

! Se scade Montator prefabricate beton

U.M

j

1 ore 0.4

TOT AL ore 0.4

4. Pentru montarea izolatiei termice dinvata minerala casetata de 5 . . . . portanle cm. gros1me mtre Slpcile

DENUMIRE RESURSA

1

1 Se adauga V ata minerala trp .. '*) rnp

ManoQ.erii

Se adauga Montator prefabricate beton

198

TOTAL

ore / 0.012

ore 0.012

Cuprinde:

Tavane suspendate cu placi acustice de 600 x 600 mm, pe caroiaj

- montajul scheletului metalic de sustinere - montajul placilor acustica

CD22A

Se va preciza tipul si caracteristicile tehnice ale placilor fonoabsorbante cu dimtmsiunile de 600 x 600 mm precum si inaltimea tijelor de suspendare in functie de inalti mea dtJ suspendare. In functie de fom1a muchiilor se va preciza tipul profilelor principale, secundare si de compartimentare (124 sau T15).

Se masoara la metru patrat de tavan.

DENUMIRE RESURSA

!lllateriale

Placa acustica 600x600 tip ... *)

Profil princ1pal T 24x3600 (T 15x3600)

Profil secundar T 24x1200 (T 15x1200)

Profil de compartirnentare T 24x600 (T 15x600)

Profil perirnetral 21 x21 rnrn

Clema elastica de presiune

Piesa de suspendare CD

Tije cu ochi cu lungime de .. ")

Oibluri din lemn

Suruburi .

Montator prefabricate beton

199

i

TOTAL

U.M

rnp 1.05

rn 0.95

rn 1.5

rn 1.75

m 0.45

buc 0.65

buc 0.75

buc 0.75

buc 0.75

buc 0.75

ore 2.25

ore 2.25

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 104: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

*)Se vor preCIZa caractensticile placilor acustice conform listei anexe LC27 *') Se vor prec1za caracteristicile tijelor conform listei anexe LC41 *") Se vor preciza caracterisl!cile lijelor conform listei anexe LC23

Corectii:

1. Pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp.

DENUMIRE RESURSA

ManoQerâ

Se scade Montator prefabricate beton

200

TOTAL ore

Tavane suspendate din gipsc:arton pe schelet de sustinere metalic

A- 1 placa RF de 12,5 mm pentru RF 30'. B - 2 placi RF de 4 5 mm pentru RF 60' C- 3 placi RF de 15 mm pentru RF 90'.

Cuprinde: - montajul scheletului metalic de sustinere - montajul placilor din mm~r.a1rrnn - chituirea rosturilor si a de suruburi

Nu se cuprinde izolatia termica.

CD23

Se va preciza inaltimea tijelor in functie de inaltimea de suspendare a tavanului, grosimea placilor de (12,5 sau 15 mm) si calitatea acestom (RB, RBI sau

Se masoara la metru de tavan.

CANTITĂŢI DENUMiRE RESURSA U.M

c .M~~

Placa din gips carton ... *) mp 1.05 2.1 3 15

Profile C 27160 pentru plafon m 3.5 ! 4.4 1

47 Profile UD 30x30x30 rnm m 1 1.2 Î 2

TiJe cu ochiuri de suspensie ... **) buc 2 2.5 3

Elemente de incrucisare buc 3 3.5 4

Elemente de imbinare rapida buc 03 0.4 0.55

Oibluri din lemn buc 2 2.5 3

Suruburi autofiletanle tip 251212 buc 22 22 22

Surubun autofiletante tip 35/212 buc 22 22

Suruburi autofiletanle lip 45/212 buc 22

Pasta de imbinare pentru rosturi si capele de surub kg 0.35 o 35 0.35

Suruburi ***) buc 2 2.5 ! 3

201

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 105: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

1

DENUMIRE RESURSA

Banda din fibra de sticla de 50 mm grosime

Ma[)Q2§>ra

1 Montalor prefabncate beton ore 3.35 i 3.6 i 385

TOTAL ore 3.35 3.6 3 85

') Se vor preCIZa caracteristicile placilor conform listei anexe LC 27. **)Se vor precrza caracteristicile tijelor conform listei anexe LC41 '**)Se vor preciza caracteristicile tije!or conform listei anexe LC41

Corectii:

1. Pentru incaperi cu suprafete masurate in plan orizontal egale sau mai mari de 16 mp.

DENUMIRE RESURSA U.M ' A

~

Se scade Montator prefabricate beton ore 0.6 ! 0.6 : 0.6

TOTAL ore 0.6 0.6 0.6

202

Placare ghena de instalatii cu

A 1 -distanta intre montanti 1 m si RF 30'; A2 ··distanta intre montanti 1 m si RF 90'; 81 ··distanta intre montanti 0,6 m si RF 60'; 82- distanta intre montanti 0,6 m si RF 90'

Cuprinde: - montarea structurii de sustinem - montajul din gipscarlon - chiluirea rosturi lor si a de suruburi, montarea profilelor din aluminiu

Observatii: In spatii umede ultima placa RF se inlocuieste cu RBI

Se masoara la metm patrat

--· -~-~-·-----

CANTITAfl DENUMIRE RESURSA

A1 A2 1 81 - --- -·- -------

Materi~J&

Profil UW 50 x 40 x 0,6 m 0.8

Profil UW 75 x 40 x 0,6 m 0.8 0.8

Profil CW 50 X 50 X 0,6 m 3.75

Profil CW 75 x 50 x 0,6 m 1 4 1 4

Suruburi autofilelante pentru tabla 3,5x9,5 buc 3.6

Placa gips carton RF de 12,5 mm grosime 1 rnp ? • ,,,.1 Î 05

Placa gips carton RF de 15 mm grosime rnp

Placa gips carton RF de 25 mm grosime mp 1.05

Coltar din aluminiu m 1.1 u 11

Banda din fibra de sticla de 50 mm grosime m 3 ~ J 3

Pasta de imbinare pentru rosturi si capete de surub kg 0.4 04 0.4

Suruburi autofrleîanle lip TN 25 mm buc 8

Suruburi autoftletanle tip TN 35 rnm buc 12 12 22

Suruburi autofiletanle tip TN 55 rnm buc 22

203

CD24

B2

0.8 i

'1

3 75

3.6

1.05

1.05 1

1i 1

3

0.4

22

22

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 106: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA -T·

1

Suruburi autofrletanle tip TN?O mm buc

Montator prefabncate beton ore 1 2.15 1 2.15 1 2.6 i 1

TOTAL ore 2.15 2.15 2 .. 6 2 65 -·

Corectii:

i. Pentru protectie la foc se pol utiliza si placile din vata minerala bazaltica

DENUMIRE RESURSA CANTITATI

A2 81 B2

Se adauga: Vata mrnerala bazaltica mp ! . ! . ! 1.2 1 1.2 1 1.2 i 1.2

Se adauga Mon!ator prefabricate beton 1 ore /0.015i0015I0.015iOo15

' • 1

TOTAL ore 0.015 0015 0.015 0.015

204

Zidarie de caramida tip POROTHERM, zidul având grosimea de:

Blocuri ceramice pentru pereti structurali/neslructurali A- 30 cm; B- 30 cm; C 25 cm;

Blocuri ceramice cu nu! si feder pentru pereti structumli/nestructurali D- 44 cm; E 38 cm; F- 30 cm; G -25 cm; Blocuri ceramice tip S pentru pereti structuralilnestructurali H-38cm; 1-30 cm; J- 25 crn; Blocuri ceram1ce cu nul+ feder si S pentru pereti neslruc!urali despartitor; K- 20 cm (S); L- 20 cm (N+F); M 11,5cm(N+F); N - 10 crn (N+F).

Cuprinde: - udarea caramizilor; - trasarea, executarea zidariei si verificarea executiei; • montarea ~ll!'wennel<lior; - montarea barelor orizontale de OB cu D '"' 6 mm la distante pe verticala de 50 cm.

Se masoara la metru cub.

DENUMIRE RESURSA

Bloc 250x380x238

Bloc 250x300><238

205

U.M

buc

buc 54

CD25

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 107: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

----·-'-----·----

Bloc 375x250x238

Bloc N+F 250x440x238

Bloc N+F 250x380x238

Mortar pentru zidarie M 50 Z i M ano.illt@ 1

Zidar ore

TOTAL ore

~ 1

1 M~c~ra

DENUMIRE RESURSA

-----------··--- -

~ia le 1 1 Bloc N+F 250x3QOx238 buc

Bloc N+F 375x250><238 buc

Bloc S 250•380·'238 buc

i Bloc S 250x300x238 buc 1

1 Bloc S 375x250x238 buc

Mortar pentru zidarie M 50 Z mc

[\11 an o.rulli!

i, Zidar ore

TOTAL ore

Y!lli!jQ

Macara ore --------- -- - -----

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Bloc S 500x2()Qx238

206

1 3.5 3.5 3.5

3.5 3.5 3.5

54

44 43

1

1

! o 059 0.062 0.123

3.5 i 3.5 1 3.5

3.5 3.5 3.5

1

buc 40

3.5 i 3.5

3.5 3.5

54 44

0.115 0.109

35 3.5

3.5 3.5

DENUMIRE RESURSĂ

Bloc N+F 500x200x238

Bloc N+F 50Qx 115x238

Bloc N+F 500x1QQx238

Mortar pentru zid arie M 50 Z

r!!ano12et:E!

Zidar

Macara

ore 3.7 3.7 i 3.9 3.9 i

TOTAL ore 3.7 3.7 3.9 3.9

ore 0.25 0.25 r 0.25 0.25

207

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 108: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CAPITOLUL CE

ÎNVELITORI ŞI ŞARPANTE DIN LEMN

GENERALITĂŢI

1 .î Capitolul de cuprinde normele de consumuri medii de resurse pea~11cole de ae\n:.precum şi corecţiile la normele de bază pentru lucrările de. mveltion, lucranle accesorii ale acestora Qgheaburi, burlane la acopenşunl~ construcţiilor civile şi industriale precum şi pentru lucrările de dulghene la mveliton (şarpante, astereală etc.)

1.2. Normele medii din acest capitol sunt diferentiate in funcţte de volumul lucrărilor ce sunt executate !a un punct de lucru. ' . 1.3. Nu sunt prevăzute artic.olele de izolaţii hidrofuge pentru

am beto!_l sau dm metal care sunt cupnnse în indicatorul Iz. 14. 1~ acest capitol nu se cuprind norme pentru cofraje şi cin!re (care se

!rateaza m cap1tolul cofraje).

2.1. La elaborarea normelor medii pentru lucrările de învelitori s-a seama de caracteristicile materialelor ale invelitorii definite şi normele mterne de fabncaţ1e, precum ŞI de prevederile in

C 37/1988 ·- Normativ pentru alcătuirea şi executarea invelitorilor la construcţii.

De asemenea s-au avut în vedere şi Instrucţiunile tehnice prevăzute în dosarele tehmce d111 agrementele elaborate in perioada 1992-2006.

3.1. Consumunle specifice de materiale Consumurile de materiale toate matenalele necesare

pentru executarea lucrărilor de înveliton de calitatea corespunzătoare lucrărilor de 'fnvelitori. inclusiv netehnolog ice. ·

Se va preciza, unde este cazul, tipul şi natura materialului de bază

La stabilirea consumurilor specifice de materiale s-a dimensiunile geometnce ale elementelor de înveliton sau solzi, coame, plăci de azbociment ondulate, tablă suprapunerile sau petrecerile la montarea rnalerialelor respective, de matenalele necesare executării doliilor, paziilor şi racordurilor din tablă ztncată la coşuri şi calcane ele.; precum şi de celelalte materiale de montare

208

şi etanşare a invelitorilor conform prescripţiilor tehnice în şi a m·"'"'"'"'"lnr date prin testele ale normelor

La articolele care conţin lucru la in ateliere nu se cuprind cheltuielile de transport pentru ducerea şi aducerea matenalului lemnos la şi de la atelierele de tâmplărie mecanică în cazul geluirii, fălţuirii sau a altor

ale materialului lemnos, acestea urmând a se prevedea in dev1ze in vigoare.

rnedii ale normelor de deviz din prezentul indicator nu se schelele exterioare grele şi eşafodajele necesare executării lucrărilor, care se vor estima pe baza normelor de deviz

3.2. Consumuri de manoperă Consumurile specifice de manoperă cuprind toate operaţiile necesare

unei bune executări a lucrărilor de 'invelitori şi dulgherie şi anume - transportul vertical şi orizontal, la locul de lucru al materialelor

necesare; . .. executarea a lucrărilor, conform prescnpţiilor şi normelor în

şi a celor in agrernente (perioada 1992-2006); • montarea in lucrare a pieselor prelucrate. Normele transporturile la 30 m pe orizontală şi verticală 3.3 Consumuri de ore-utilaj La lucrările care necesită ridicarea mecanică s-au prevăzut ore de

functionare efectivă pentru ' de ridicat (la care se va de către utilizatori ŞI

caracteristicile utilajului de ridicat); - malaxor, pentru prepararea mortarelor.

4.1. din ţiglă, olane, tablă, azbociment, tablă arnprentată,

material ondulat sau cuta!, şindrilă şi se măsoară la metru de real executată, măsurată in planul înclinat al lucrării cu

scăderea mai mari de 0,5 mp şi a golurilor de tabachere, lucarne, luminatoare etc.

4.2 Pentru unele materiale de i'nvelitori, cum sunt tabla proftlată,

ondulată sau cutată azbocimentul ondulat, etem1tul ondulat (CE09), stabilirea consumului s-a făcut la de acoperire.

4.3. Doiiile, paziile, îmbrăcatul coşurilor, racordurile la calcane executate din tablă plană, se măsoară distinct. la metru liniar, ca vanantă de normă şi sunt în normele pentru invelitorile la consumurile "'"'"'"m"'"'

4.4. Tavanul din de azbociment ondulat se măsoară la metru pătrat de a tavanului, intre pereţi.

4.5. Rostuirea în pod a ţiglelor învelitorilor, la fără asterealfl, se măsoară la metru pătrat de l'nve!itoare rostuită, fiind cuprinsă în normele Ul\l!::l!il~JOIIW ''-''~1-''~'J'"~ SUb formă de rnr<><'tiP

209

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 109: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

4.6. Jgheaburi le (CE1 9, CE20A), burlanele (CE21, CE22A), (de orice sectiune) glafuriie, copertinele (CE23) din tablă zincată, materiale plastice, se ~ăsoară la metru lungime real executată.

4.7. Diverse accesorii la învelitori: tabachere, vazoane simple, gargui, rozete manşon, trape pentru evacuarea fumului {CE24) şi cupolete (CE18) se măsoară la bucată.

4.8. Şarpantele din lemn (CE26, CE27) se măsoară la metru pătrat în proiecţie orizontală (la picătură) cu excepţia şarpantelor pentru cupole şi turle (CE28A), care se măsoară la metru cub de lemn real pus in operă. în normele de şarpantă nu se cuprinde astereala lnvelitorii, care se prevede separat

4 9. Astereală (CE30) se măsoară la metru pătrat de suprafată real executată, scăzâdu-se toate golurile mai mari de 0,50 mp'

4.1 O. Streaşinile (CE31) se măsoară la metru pătrat în proiectie orizontală, lăţimea calculându-se de la faţa zidului netencuit, 'la marginea exterioară a căpriorilor sau a paziilor.

Paziile se măsoară la metru liniar. 4.11. Riglele de lemn aşezate in lungul căpriorilor de beton armat sau

metalici (CE32), se măsoară la metru pătrat de învelitoare, măsurată în planul acesteia

4. 4 2. Ară mi rea tablei (CE33) dacă tabla se foloseşte la învelitori, măsurarea se face la metru pătrat iar dacă se foloseşte la Jgheaburi, burlane, glafun (pentru CE19, CE20A, CE21, CE22A, CE23), măsurarea se face la metru liniar.

4.13. Tăierea plăcilor de azbociment, eternit, tablă profilată sau a panourilor portante termoizolante, la realizarea dimensiunilor pentru montaj şi a golurilor pentru accesorii (CE34) se măsoară la metru liniar de tăietură.

4.2 1 Plasele de siguranţă refolosibile (CE36) se măsoară la metru pătrat de Învelitoare.

210

invelitod din profilata din

A tigle din argila arsa; 8 -coarne din argila arsa; C -ligle din beton (colora! in masa) sau dm mortar de ctment, D- coarne din beton; E ltgle speciale din beton (sistem BRAMAC); F- coarne speciale din beton (sistem BRAMAC).

- executarea invelitorii si montarea coamelor;

CE01

arsa sau beton

-executarea doliilor, sor1uri!or, si imbracarea cosurilor cu tabla plana zincala de 0,5 mm grosime la variantele de norme A si C;

montarea cartonului bitumat, a foliei de PVC sau polietilena

Nu cuprinde: astereala invelitolii care se evalueaza

- variantele de norme A, C, E nu D,F

Se masoara la: - ia metru - varianlele A, C, E -metru variantele B, D, F

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

T1gla profilala . ')

Tigla speciala ... *)

Coarne ... *)

Tabla zincata de 0,5 mm

Stpca de rasinoase de 28 x 48 mm

Vopsea miniu plumb

S1rma moale zincala O ~- 1 ,25 rnm

si nici aslereala de la do!îi si margini coarnele care se evalueaza la variantele de norme 8,

CANTITĂŢI

A F

buc 16 10

buc 10

buc 3 2.5 2.5

kg 0.39 04

rnc 0.005 0.006 o 006

kg 0.005

kg 0.01

211

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 110: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CANTITA]'I

DENUMIRE RESURSA CANTITATI DENUMIRE RESURsA B c D 1 E F

U.M - --: -- 1

A B

Cwe pentru construc!Ji .. *") ... ·t 0.028 i

Clema fixare tigla coama 1 ' Se adauga Cuie pentru constructii .. **) kg 001

Nisip sorta! nespalai 0-3 mm Se adauga Carton bitumat . ***) mp 115

Ciment 11 B 32,5 (M 30) sac1 kg

de lipit staniu-plumb LP30 kg 0.01 1 Dulgher constructii ore 0.15 1 Se adauga:

f'ol1e de polietilena mp 1 Se adauga: Muncitor deservire construclli ore 0.2

Tigla aerisire ... *) buc ! 0.1 montaJ

T1gla laterala *) buc r o.·14 TOTAL ore 0.35 o o o o o

Consola parazapada buc 1.8

1 Banda aeris1re streasina m 0.14 Se adauga Ulii~Ld~-~id:r;_a~ _

'r ore O.Oi . -~--- _L

Profil aensire coama m

Ancore foloSiîe la pante mai mari de 45% buc 10

Dolie PVC m 0.005 2. Pentru executia rostuîrii in a tiglelor

Material marunt (cuie cu cap plat lip B, apa % 3 3 3

tare, carbune, apa) CANTITATI

DENUMIRE U.M i E f .M~eră. A B c D 1

Dulgher construct11 ore 0.65 i 0.06 0.6 1 0.05 0.5 1 0.035 'i --···-~ - ----

1

1 0.005 i 1

Muncilor deservi re constructii montaj ore 0.05 1 0.05 i 0.005 0.05 1 0.01 ', Se adauga Ciment 11 B 32,5 (M 30) saci kg 1.5

TOTAL ore 0.7 0.065 0.65 0.055 0.55 0.045 Se adauga N1sip sortat nespalat 0-3 mm mc 0.005

Util&~ i Se adauga: Var

mc 0.00151

UtilaJ de ridicat .. ****) ! ore 0.02 1

Macara de fereastra O, 15 tf 1 ore 0.3 __ l Se adauga Dulgher constructii ore

TOfAL 0.3 o o o o o ') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC20

ore ·-

'*) Se va preciza caracteristicile materialului confonm listei LCOS Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48

'"**)Se va prew:a t1pul si caracteristicile u!ilajului conform listei LCU01 3. Pentru mai mici sau de 50 mp

Corectii: 1. Pentru montare pe asteraala si un strat de carton bitumal

213 212

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 111: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DH~UMIRE RESURSA CANTITATI

A

Manoper~

' Se adauga Dulgher constructii ore 1 0.2 0.2 0.2 1

1

TOTAL ore 0.2 o 0.2 o 0.2 o ·-·-

214

lnve!itoare din solzi din argila arsa la

A tigle solzi din argila arsa montate pe sipci de rasinoase, fara astereala; B ligle solzi din argila arsa montate pe sipc1 de rasinoase, pe aste reala si un strat de carton bitumal; C - coarne rnici din argila arsa; O .. tigle speciale solzi din beton (sistem BRAMAC); E ·· coame speciale din beton (sistem BRAMAC).

Cuprinde: ·· executarea invelitorii si montarea coamelor;

CE02

- executarea doliilor, sorturilor, paziilor si imbracarea cosurilor cu tabla grosime la variantele de norme A si B;

zincata de 0,5 mm

- montarea cartonului bitumat la norma B.

Nu cuprinde: - astereala invelitorii care se evalueaza separat si nici astereala de la dolii si .. variantele de norme A, C, D nu cuprind coarnele care se evalueaza la variantele de norme C si E

Se masoara la: -la metru variantele A, B, D - metru - variantele C, E

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

solzi din argila arsa ... *)

Ti(Jia speciala solzi ... *)

Coarne ... *)

i Tabla zincata de 0,5 rnrn

1 Sipca de rasinoase de 28 x 48 mrn

Cuie cu cap

Cwe pentru constructii . ")

buc

buc

buc

kg

mc

kg kg

215

D E

39 39 32

3.5

0.395 0.395

0.011 0.009 0.013

001

0.05 0.045 0.045

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 112: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIHE RESURSA U.M

Ci ema fixare tigla coama buc

~ Vopsea minru plumb kg

Carton bllumat . mp

1 Crment 11 B 32,5 (M 30) saci kg

sortat nespal<lî 0-3 mm rnc

i AltaJ de staniu~piumb PL30 kg

Folre de polret1lena mp

i T rgla aerisire . ') buc

ligla laterala .. *) buc

Consola parazapada 1 buc

Banda aerisire streastna rn

Profil aenstre coama .*) m

Ancore folosite la panle mai mari de 45% buc

i Dolre PVC m

Matenal marunt iare, carbuni, benzina, apa) %

Ma11~

1 ore

ore

: Muncitor deservrre cons1ruc!1i rnonlaJ ore

TOTAL ore

Y..tli!ti~

'J Se va preciza carac!enslicile materialului conform listei LC20 '*) Se va preci<a caracteris!icllo materialului conformlis!et LC05

2

0.7

0.2

0.1

'"*) Se va caracteristicile materialului conform l1slei LC48

!

va tipul s1 caracteristicile utilaJului conform listei LCUO 1

Coreclii: 1. In cazul solzi asezate dublu

216

~ l B D E

o 055 001 1

1

1

1 1

i

1 '1

1.8 i

10

0.005

!. 2

i 0.4 0.6 0.2

0.2 0.2

0.1 0.1 0.05 0.1

1.3 0.5 0.85 03

1 DENUMIRE RESURSA U.M

13 c D E

·, Se adauga Tigla solzi din arsa .') buc 9 9 8 i

Se adauga T:gla speciala *) buc 8

' 0.14 0.16 0.15 Se adauga Dulgher constructii ore

TOTAL ore 0.14 0.16 o 0.15 o

1lli!lli~ O Oi 1 001

1 0.01 Se adauga UtilaJ de ridicat . ore

' i

2. Pentru mai mici sau de 50 mp

~1

DENUMIRE RESURSA B c

Se adauga Dulgher conslructil ore o 25 025

fOTAL ore 0.25 o 25 o 0.2 o

217

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 113: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

lnvelitoare din pentru

plane bituminoase tip bardoline cu pante

P., -cuprinse intre 20% 30% mclus1v; FJ - cupnnse intr(; 30% 70% 1nclusiv; C - ma1 rnan de 70%.

Cuprinde: - veriiicarea s!ratului suport; -- pregatirea materialelor; -executarea inve!itorii;

verificarea calitatii lucrarilor executate; - strat suplimentar sub irweli!oare din folie de PVC sau polietilena

Nu cuprinde: - racordarea la racordarea pe contur etc.

Se masoara fa me!lu patra!

DENUMIRE RESURSA

_Materialt;:t

Plac1 plane bi!uminoase inlocuitoare de tigla (sistem Bandoline) .. _ *)

Accesorii metalice pentru prindere (cuie galvanizale etc.) __ "*)

FoliB PVC sau polietilena .

Material marunt (profil din zinc snu plumb pentru protejarea frontonuiUI)

Izolator hidrofug

Muncilor deservi re constructii montaj

de ridlcdt .. h**)

218

TOTAL

pante< 30

CANTITĂŢI

B

rnp 2.35: 2.35 i 2.35

kg 0.11 0.125 0.25

rnp 112 % ! 5 fJ i 5

ore 0.6 0.65 i 0.85

orB 0.2 0.2 02

ore 0.8 0.85 1.05

ore 1 0.05' 0.05 i._.

0.05

'!Se va carac!Bristicile materiai!Jiui conform listei LC50 '~) Se va preciza caractensticile materialului conform listei LC49 ''')Se va caracteristicile materialului conform listei LC15

Se va preCIZa tipul si carac!eristiciiB conform listei LCUOî

219

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 114: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CE04

ilwelitoare din olam.:J de presa din arsa la

A- olane de presa man. fJ coarne man olane C -cu olane de presa rnrcr; [J - coame rnrcr olane

Cuprinde. .. executarea invelitorii si montarea coamelor; executarea doliilor, sorturilor, si imbmcar'!la cosurilor cu tabla montarea cartonului bitumat.

Nu astereala mveli!orii care S!l evalueaza separa!

- normele A si C nu coamele care se evalueaza in normele 8 si D

Se mas()am ia: - metm ·· varian1ole A, G

metru- variantele B,

DENUMIRE RESURSĂ

Mal!;!.riale

Olane de presa mari sau mici ')

Coarne man sau rnid . *)

labla zinca!a de 0,5 mm

Carton bi!umal . '*)

Cwe cu cap '*')

1 Br!um pentru hrdrorzolatrr

' Frler de calcar

Mortar M 25 T

de

Cositor

220

U.M A

buc 30

buc

kg 0.35

mp 115

kg 0.02

kg O.i

kg 0.08

mc 0.002

kg 0.005

kg o 01

zinca!a de 0,5 mm;

B c

i 63

3 3.5

o 35

115

o 02

0.1

0.08

001 0.002 001

0005

001

DENUMIRE RESURSĂ U.M

kg Lemn de foc

marun! (apa tare, carbuni, benzina ele.) %

0.2 1 0.95 ore 0.9 t 1

Dulgher Muncitor deservi re constructii montaj

ore 0.3 0.08 0.35

TOTAL ore \2 0.2B u

ore i 0.028 .,0002_!, 0.028

'1 Se va preciza ") Se va preciza

Se va Se va

Corectii: 1 Pentru

materialului conform listei LC20 materialului conform listei LC48

caracteristicile materialului conform \istet LCOf) . 1

. . utilaj·ulur conform lrster LCUO · !rpul sr

de 40 mp

U.M .!

ore Se adauga Dulgher constructii

TOTAL ore

221

CANTITATI

A B c

03 0.35

0.3 o 0.35

D

0.2

o 1

0.3

0.002

D

o

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 115: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

neagra sau tabla nr,.,,.,,;~,!r"" anticorozîv

A- fo1 plana din tabla de 0,4 mrn grosime: B foi plane din tabla de 0,5 mm grosime

executarea invelito:ii cu încheieturi duble in ambele sensuri din: foi de tabla neagra care se vor vopsi cu un strat de vopsea din miniu de

. foi plane de tabla zincata, cromala etc .

CEos

. foi plane de tabla uzina! cu pelicula anticorozive din mase plastice sau vopsele speciale - executarea doliilor, sorturi!or, mcorduri la cosuri din tabla plana de 0,5 mm

Nu cuprinde: · astereala care se evalueaza separat stratul de miniu d!.! de pe tabla neagra

Se masoam la metru patra! invelitoare

DENUMIRE RESURSA

~rial~

, Tabla planilllncata de 0,4 x 1000 x 650 mm Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 rnm

CUie de tabla . ')

Accesorii metalice '*)

Matenal rnarunl (ulei mineral. alb de zinc, cositor, miniu de plumb)

!\!@J:!QP_~t@

11n1ci'Hg1u

Muncitor deserv1re cons!rucl11 montaj

222

DENUMIRE RESURSA

'! UtilaJ de ridicat *'') l -- .--·------- -

'1 Se va caracteristicile materialului conform listei LC~5 ,::Se va preciza caracteristicile rnatenalu!ui conformlislel LC49 CIJO'I

1 t"ipul si caracteristicile utllaju!ul conform listei L " Se va

Corectii: 1 Pentru mai mici sau egale de 40 mp

DENUMIRE RESURSĂ

Se adauga Tmichigiu

223

UM

ore

U.M

ore

-roTt\L ore i

CANT

A

A

0.2

0.2

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 116: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CE06

!nveiitoare din tabla ondulata sau cutata

f:; -lot de tabla profilata cuprindere cu agrafe speciale si surubun mecanice, de talpa superioara; l:l for de tabla cu cu liJe metalice (81 cu !iJa mare, cu caliig pentru prinderea de

rne!altce sau cu 82 tija mrca st ciema de otel 30x3 rnrn pentru prinderea metalice);

cu prindere cu suruburi autofiie!ante talpa supenoara a panei metalice) consolidate cu nitun

· executarea inveli!milor din tabla anii

ondula!a ;o.au cutata neagra, tabla pro!ejala

solidarizarea foilor de tabla cu niluri; - executarea sorturilor, doliilor, racordurilor la cosuri din tabla zincata piana -executia si montarea coamelor din piese indoite si taiate dupa forma

se exiJCUta din !abia zincata plana)

Se masoara la metru pa!m! inveliloare

DENUMIRE RESURSA

M.!lli'Jri a le

Tabla Lincata ondulala sau cuta la .. ')

T abia zincattJ de o ,75 rnrn ')

Nrturi POP

St!ruburr mecanice sau autofilelan!e .... )

Accesoni melaltce zincale pentru din tabla prof1lata

Otel la! lamrnat cald 30 x 6 mm

Snur d;n ntastic

IV.atenal marunt pentru lipit

224

i U.M

mp

i<g

buc

buc

kg

kg

kg

%

ore

1 A 1

B

1 15 115

0.6 0.6

5 5 5

i 0:33 1 1

i 0.3251

0.1 0.1

5 5

1.1 11

c

115

0.6

5

5

0.15

5

1 u 1

DENUMIRE RESURSA

i Muncilor deservi re constructii montaj

de ndicat

')Se va

Corectii: 1. Penlru

TOTAL

caracleris!lcile materialului conform listei LC11 caracteristicile materialulUI conform listei LC23

si caracteristicile utilnJului conform lister LCU01

de 40 mp

DENUMIRE RESURSA

UM

ore

ore

ore

U.M

c o 1 o 1

1.2 1.2

0.022 :o 022 1 0.022 _l

ore 0.35 0.35 i 0.35 Se adauga: Ttmchigiu

TOTAL ore O 35 0.35 O 35

225

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 117: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

din tabla ondulata tip UNDAB

A tabla cuta!a f3 tabla plana;

tabla cutala.

montarea foliei de condens si a învelitorii; executarea coamelor si doliilor pentru varianta B;

suport din lemn (25><50 mm) la variantele A si C.

Nu cuprinde:

- montarea doliiim, paziilor, sorturilor, racordurilor

Panoun de tabla

r abia plana

Tabla cutata

Folie ant1condens

S1pca 25x50 rnm

Suruburi de fixare

Suruburi de Iesere

: Ag rafe de fixare

Cu1e de fixare

Corectii: 1 In cazul acoperisurilor

DENUMIRE RESURSA

226

mp 11

mc. 0.008

buc 11

buc

buc

buc L

115 115 11

0.008 1 0.008

1

1 7

4

5

DENUMIRE RESURSA

-~ Se adauga: Panouri de tabla

Se adauga Tabla plana

Se adauga: Tabla cutala

. Se adauga: Folie anticondens

i Se adauga Suruburi de fixare

• Se adauga Suruburi de tesere

; Se adauga: Agrafe de fixare

Se adauga Cuie de fixare

Se adauga: Gel de etansare

Mim2~

Se adauga: Tmicl1igiu

Se adauga UtilaJ de imbinat tabla

2. La varianta B, in cazul montarii automate a tablei

DENUMIRE RESURSA

Se scade:

227

mp

mp

mp

mp

buc

buc

buc

buc

ore

TOTAL ore

ore

UM

ore

TOTAL ore

r CANTITATI

B c

0.25

0.25 i

0;5 1

i 0.25 026 0.25

3 2

1

3

0.02

1

o 1 1 0.12 0.1

0.1 0.12 0.1

0.2

CANTITATI

A B 1

___ j__ 1_ __ _

o 0.15

0.15 o www.co

nstru

ctii-n

eamt.ro

Page 118: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

A- coarne; B- dolli; C pazii; O- streasini; E- sorturi

Cuprinde:

Coarne, dolii, pazii, streasini pentru învelitori din tabla ondulata si profilata tip LINDAB

montarea doliilor, paziilor, streasinilor, coamelor, sorturilor_

Norma considera ca se folosesc elementele de tinichigerie standard tip UNDAB.

Se masoara la metru liniar_

Coama

Carton bitumat

: Dolie

Pazie

Streasina

Sort de tabla

: Profil etansare

• Suruburi

Material marunt

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Manoperă

m 1.05

mp 1.15

m 1.1

m 1.05 m

m

m 2 2 buc 6 6 6 %

CE os

1 051

lto5

4 4

Tinichigiu ore ! O 25/ 0.25/ 0.25 ! 0.25 i 0.25

___ _!_()!A~ _ or~ _Jl_~--9~25_0 25 O 2_5_Q_I~

228

lnvelitori din placi plane mici de 400 x 400 x 4 mm tip Eternit fixate pe sipci de 24x48 mm, batute direct pe

ca priori

CE09

A- din placi tip Eterni! (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) 1ntr-un strat la acopensuri fara astereala, montate intr-un strat; B- coarne tip Eterni! (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest)

Cuprinde: - executarea invelitorii si montarea coamelor; . executarea sorturilor, doliilor, racordurilor la cosuri din tabla zincata plana etc, - montarea cartonului bitumat

Nu cuprinde: - astereala de la dolii si margini care se evalueaza separat

Nota: Norma A nu cuprinde coarnele care se evalueaza separat la norma B

Se masoara la: - metru patrat - varianta A

metru - varianta B

DENUMIRE RESURSA

Materiale

: Placi plane mici (400x400x4 mm) lip Eterni!.,.*) 1

i Coarne tip Etemit pentru placi mici , _. **)

Tabla zincata de 0,5 mm

S1pca de rasinoase de 28 x 48 mm

, Cuie cu cap plat ... ***)

Cuie pentru constructii ... *"*)

Accesorii metalice pentru prindere

Aliaj de lipit staniu-plumb LP30

229

buc

buc

kg

mc

kg kg kg

kg

B

11

3.5

0.41

0.05

001

0.04

0.1

001

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 119: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Mortar de tencuiala M 25 T

Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)

M.m1~1!

constructii

Muncitor deservire construcli1 rnonlaJ

')Se va preciza caracteristicile m::.~terialului conform listei LC50 ")Se va preciza caractens!icile materialului confo;m listei LC51 "')Se va prec1za car<Jcteristicile materialului conform listei LCOS "'") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48

TOTAL

Se va preciza s1 caracleris!lcile ut1lajulw conform listei LCU01

Corectii: . Pentru placi plane lip !ltemil montate in doua straturi

DENUMIRE RESURSA

Mi!!.!'!! ia le

Se arJ<-wga Placi tip E!er111t . ')

Se de rasinoase de 28 x 48 mm

Se adauga Cuie cu cap

Se constructii

TOTAL

Se

230

ore

ore

ore

CANT

0.65 i

B

001

4

0.2

02 1

1 o 05

0.85 0.25

1' ore 1 0.03 0.002

- l

CANT

rnp 11

mc 0.004

kg 0.002

ore 1 03

ore 0.3 ()

2 Pentru tip etemil montate pe astereala pe un s!ral de carton

DENUMIRE RESURSA

Se scade: Sipca de raslnoase de 28 x 48 mm

, se adauga: Carton bitumal .

se adauga: Cwe cu cap

Se scade: Dulgher constructii

Se adauga: Utilaj de ridicat

3. Pentru invelilori executate pe

,, Se adau(Ja: constructii

TOTAL

cu 40 mp

TOTAL

231

UM

n1c

mp

kg

ore

ore

ore

U.M

ure

ore

CANT

A 8

o 05

1 15

0.015

0.1

0.1 o

! 001

CANT

A 13

0.3

0.3 o

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 120: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

_lnvelito~i din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip Etermt, montate pe pane metalice, din beton sau din

lemn la acoperisuri neizolate termic

1\ pe pa ne metalice sau din beton armat 8 pe pane din lemn; ' C ~ coarne trp Eterni!

Cuprinde:

~ executarea invelitorii si montarea coamelor

CE1o

~ executarea doliilor sorturi/ • ··1 f ' .. O 5 , , or, pazu or, a ICe SI Imbracarea cosurilor cu tabla plana zincata de

, mm,

. confectionarea dispozitivelor de fixare (cleme ele.)

~ etansarea cu chil bituminos a rosturi/ar formate la suprapuneri/a neetanse ale placilor

Nu cuprinde:

~ executarea sciJelelor ajutatoare si a platformelor de lucru

Se masoara la: ~ metru patrat varianta A, B ~ metru ~ varianta C

DENUMIRE RESURSA

, Materiale

Piaei ondulate tip Etern it cu ondule man .. *)

· Coarne lip Eterni! pentru placi medii sau mari ... **) Tabla zincata de 0,5 mm

Accesorii metalice zincate pentru placi ondulate Eterni!

Chit de cutit pe baza de rasrni alch1dice ... ***) ' Pazie .. **)

' Scinduri rasinoase ...... )

Mortar de tencuiala M 25 T

i Material marunt (rondele cu guler si capac de polietilena, disc

232

rnp

buc

kg

kg kg rn

mc

mc

%

8

1.25 1.25

0.35 0.3

3.7 3.5

0.2 0.11

0.04 004

0.003 0.003

5 5

3

0.01

abraziv, cuie)

! Dulgher constructii

r Tinichrgiu

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Muncitor deservi re constructii montaj

Utrlaj de ridicat .. ****')

Masrna portabil a de taiat cu disc abraziv

TOTAL

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC50 *') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC51 *'*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC09 "*') Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 "***) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1 . Pentru invelitori din placi ondu!ate din material plastic

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade: Placi ondulate tip eterni! cu ondule mari .. .*)

Se scade Coarne tip etemrl pentru placi medii sau mari ... **)

Se scade: Chil de cutit pe baza de rasini a/chidice .. ***)

Se adauga: Placi ondulate din material plastic

Se adauga: Coama PVC

Se adauga: Chit pe baza de rasini alchidice (ROMCHIT)

Se adauga: Accesorii metalice zrncate pentru placi ondulate Eterni! -- --

2. Pentru suprafete mai mici sau egale de 40 mp

233

ore 08 0.53 0.2

ore 0.13 0.05 1

0.02 0.08 i ore 1 0.02

ore 0.95 0.6 0.28

ore 1 0.2 0.2

ore 1

' 001 0.01

A

mp 1.25

buc 3

kg 0.2

125

2

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 121: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Se

DENUMIRE RESURSA

MaJlQP~râ

constructii

234

A

ore 1 O 2'- 1 O 25 1 i :.li . 1

TOTAl ore 0.25 0.25 o

Tavane din placi ondulate tip eternit montate pe talpa inferioara a panelor

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Placi ondulale tip Eternir (panou) ... *)

Ciment 11 B 32,5 (M 30) saci

Nisip sortat nespalat 0-3 rnrn

Var pasta

Apa

Manoperă

mp

kg

mc

mc

mc

CE11A

1115 1

0.007 i

0.00013

0.001

' Dulgher constructii ore 0.36

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC50 **) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC25 ***)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1 Pentru tavane izolate termic

DENUMIRE RESURSA

Materiale

1 Se adauga: Saltele din vata minerala .. .**)

235

TOT AL ore 0.36

CANT

mp

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 122: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Se adauga Accesorii metalice zincate pentru montare saltele vata minerala

Manoperă

Se adauga: Izolator termic

TOTAL ore

236

0.15

lnvelitori din placi ondulate din carton bitumat pentru acoperisuri cu pante

A cuprinse intre 10% - 20%; B cuprinse intre 20%- 30%; C- mai mari de 30%.

Cuprinde: - controlul si pregatirea suportului - sipci fara astereala; - executarea invelitorii si montarea coamelor;

CE12

- executarea doliilor, sorturilor, paziilor, atice si imbracarea cosurilor cu tabla plana zincata de 0,5mm;

Nu cuprinde: - astereala de la dolii si margini

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Placi ondulate din carton bitumat ... *)

Coame pentru placi ondulate ... **)

Sipca de rasinoase de 28 x 48 mm

Dolii ... **)

. Cuie cu cap plat lip B ... ***)

Accesorii metalice zincate pentru fixare placi ondulale

Tabla otel ztncata de 0,5 mm

Pazie din tabla plana de 0,5 mm ... **)

Material marunt (suruburi autofiletante, etansari frontoane)

Manoperă

Dulgher constructii

. Muncitor deservire constructii montaJ

237

mp

buc

mc

buc

kg

buc

kg

m

% i

ore

ore

132 1.28 1.24

0.15 0.15 . 0.15

0.004 0.004 0.004

0.1 0.1 0.1

0.2 0.2 0.2

20 20 20

0.35 0.35 0.35

0.04 0.04 0.04

5 5 5

0.35 0.35 1 0.38

0.1 0.1 1

0.1

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 123: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

-- --

TOTAL ore

i Utilaj de ndicat .. *"*) ------- ------ --------

:: Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LCSO ) Se va preCJZa caracteristicile materialului conform listei LC51

""Se va preCIZa caracteristicile materialului conform listei LC05 ) Se va preciza tipul SI caracteristicile utilajului conform listei LCU01

238

005

lnvelitoare din carton bitumat (panza) montata pe astereala

A- un strat de carton bitumat balul in cuie;

CE13

B un strat de carton bitumat batut in cuie, cu petrecerile lipite cu bitum inclusiv cu aplicarea unui strat de bitum cald pe inveliloare; C doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum, inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare; O - un strat de carton bilumat batut in cuie cu petrecerile lipite cu bitum si al doilea strat din pinza bi!umata lipit de primul cu bitum, inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste învelitoare.

Cuprinde: -executarea straturilor suplimentare de carton bitumat pentru executarea paziilor, doliilor si eventualelor racorduri la calcane, cosuri etc. -executarea invelitorii si a stratuluî de protectie de bitum presarat cu nisip.

Nu cuprinde: - astereala care se evalueaza separat

Se masoara la metru patrat.

·--·-------·-·--- ----~- .. ,

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Carton bitumat ... *) mp 1 1.15 1.15 2.3

Pmza bitumata ... *) mp

: Cuie cu cap plat..**) kg 0.02 0.02 0.03 0.02 ! , 1 81tum pentru hidroizolalii , : Fller de calcar tip 1 saci

Nisip sortat nespalat 0-3 mrn

Lemn de foc

Manoperă

Izolator hidrofug

· Muncitor deservire constructii montaj

kg

kg

rnc

kg

ore

ore

239

u 3 3.1

0.5 0.1

0.002 0.002 0.002

1.7 3 3.1

0.11 : 0.151 0.181 0.19 0.04 0.08 . 0.11 0.11

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 124: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

TOTAL ore 0.3

0.03

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48 ") Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05

Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 "**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajuiUJ conform listei LCU01

Corectii: 1. Pentru fixarea cu sipci

DENUMIRE RESURSĂ

Materiale

! Se adauga Sipc1 de rasinoase .. ***)

Se adauga: Cuie pentru constructii ..... )

~

Se adauga Izolator hidrofug

2. Pentru suprafete mai mici sau cu 50 mp

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Se adauga: Izolator hidrofug

' Se adauga Muncilor deservire constructii montaJ

240

---r---------r--- ~------ ------~-- --

TOTAL

TOTAL

U.M

mc f 0.001 1 0.001 / 0.001 i 0.001

kg : 0.01 i 0.01 1 001 1 001

ore 1 1 i 0.1 i 0.1 i 0.1 1 0.1

ore 0.1 0.1 0.1 0.1

ore 0.05 1 0.06 . 0.07 / 0.08

ore 0.02 r 0.02 1 0.02 ! 0.02

ore 0.07 0.08 0.09 0.1

lnvelitori cu membrane bituminoase modificate montate pe suport continuu

A - membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala; B - membrane fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala; C membrane lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala; O - membrane lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala.

Cuprinde: - verificarea stratului suport; - pregatirea materialelor; - executarea izolatiilor hidrofuge; - verificarea calitatii lucrarilor executate.

Se masoara la metru patrat.

r ------- ----

l DENUMIRE RESURSA

il Materiale

Membrana bt!ummoasa ... *)

i Gaz bulan (in butelii)

mp 11511.15

1 Accesorii pentru fixari mecanice .. **) 1

Adeziv la rece ... ***)

Material marunt

Manoperă

kg

buc

kg

%

0.3 0.3

4

1 5 5

CE14

115

0.3

0.7

5 5

!Izolator hidrofug i

ore 1 1 . 0.3 . 0.3 ; 0271 0.33

10.18 0.1210.12 0.15 1 Muncitor deservi re constructii montaj

Arzator cu flacara

Utilaj de ridicat .. ****) -~--------,---~--------

TOTAL

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform ltstei LC48

241

ore

ore 0.48 0.42 0.39

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 125: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC49 •**) Se va preciza caracteristicile matenaluiUI conform listei LC52 '***)se va preciza tipul si caracteristicile utilajului cgnform listei LCU01

Corectii: 1 . Pentru membrane bituminoase lipite in puncte cu adeziv la rece

Materiale

Se scade: Adeziv la rece ... ***)

Manoperă

Se scade: Izolator hidrofug

2. Pentru membrane bituminoase in sistem bistrat

DENUMIRE RESURSA

Materişle

Se adauga: Membrana bituminoasa ... *)

Se adauga: Gaz butan (in butelii)

Se adauga: Accesorii pentru fixari mecanice .. .**)

Manoperă

Se adauga Izolator hidrofug

Se adauga Muncitor deservire constructii montaj

TOTAL

kg

ore

ore

U.M

mp

kg

buc

ore

ore

o

- i ' 1

1 1 0.3 1

1 0.1 1 -o o 0.1 o

A

1.15 1.15 1.15 1.2

.0.3 0.3 0.3 0.3

3.5

0.15 015/015/015

0.05 0.05/ 0.05/ 0.05

TOTAL ore 0.2 0.2 0.2 0.2

Utilaje /

1 Se adauga Arzator cu flacara f ore 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 O 17/ L~~(l(ja_u_ga_:_Ut~j_d_e r~~ca_t_ ... ::*L _______ .. ______ j_d~_:92lO 02! o~ .. ~l~~~~]

242

inveiitoare din sindrila sau sita batuta pe asezata pe astereala in:

A- doua randuri, din sindrila; B- trei randuri, din sindrila; C - trei randuri, din sita. D - patru randuri, din sita.

Cuprinde: - executarea invelitorii.

Nu cuprinde: - astereala care se evalueaza separat.

Se masoam la metru patrat.

DENUMIRE RESURSA

Sindrila, sita ... *)

Sipca rasinoase .. .**)

Cuie cu cap plat ***)

Materiale

Cuie pentru constructii .. ***)

Lignolineum (solutie antiseplica)

.M1!!JOperâ

Dulgher constructii

Muncilor deservi re conslruc!ii montaJ

buc

mc

kg

kg

kg

ore

ore

TOTAL ore

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC53 '')Se va preciza caracteristicile materialului conform 11ste1 LC03

243

50

0.008

0.05

0.05

0.5

0.8

0.2

CE15

si

c D

70 82 110

0.012 0.007 0.009

0.07 ' 0.08 0.1

0.06 1 0.06 0.08

0.7 0.7

1.1 1 1.05 1.35

1 0.25 i 0.2 0.3

1.35 1.25 1.65 www.co

nstru

ctii-n

eamt.ro

Page 126: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

**') s; va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 , ~ va precrza li pul sr caracteristicile utilaj ului conform listei LCUO 1

Corectu: 1· Pentru trasul si sindrilei si sitei

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Se adauga Dulgher constructii

Se adauga Muncitor deservi re constructii montaj

2. Pentru suprafete mai mici sau egale cu 50 mp

U.M A

ore 2

ore 0.2

TOTAL ore 2.2 ----·---~-

CANTITĂŢI

8

2.3 i 1.5 . 0.85 1 '

0.2 i 1 '

1 0.15 1 0.15 1

2.5 165

,-1

DENUMIRE RESURSA

Manon~

Se adauga Dulgher constructii

TOTAL --"-~----·-·

244

1 ' •

ore 1 0.25 i 0.35 1 0.33 i 043

ore 0.25 0.35 ~Q~~- o43_

lnvelitori traditionale din materiale celulozice (stuf in snopi asezati pe prajini din lemn rotund de foloase)

A- pe doua randuri de snopi; B - pe trei randuri de snopi.

Cuprinde: -legarea snopilor cu D= 10- 12 cm cu sirma zincata; - montarea de prajini D= 7 cm batute la 50 cm distanta.

Se masoara la metru patrat

r. -------- --~--- ~-- ------1 1 DENUMIRE RESURSĂ

1

-- Materiale

Stuf m maldar, nesortat

1 Cuie cu cap conic tip A 1 3 x 70 mm

! Sirma din otel moale zincata D= 1 mm

1 Sipca rasinoase ... *)

' Lemn rotund de foi oase ... '*)

Manoperă

Dulgher constructii

Muncitor deservire constructii montaj

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LCO:l **)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04

245

TOTAL

CE16

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 127: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

lnvelitori tristrat din panouri portante montate pe pane metalice

Cuprinde: - verificarea suportului; - executia invelitorii si fixarea mecanica.

Nu cuprinde: - etansarea rosturilor intre panouri.

Se masoara la metru patrat.

----~------ ---------~------

----- ------

DENUMIRE RESURSA

---- -----··-~-- ---- -

Materiale

Panouri din tabla cu termoizolalie din poliuretan ... ') Suruburi autofiletante ... **)

Material marunt (saibe, etc.)

Mano!!eră

Monta!or constructii metalice

Muncitor deservi re constructii montaJ

Utilaj de ridicat . - - --

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC1 1 **) Se va preciza caracterislicile materialului conform listei LC23 ***) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUO 1

246

TOTAL

CE17A

U.M

mp 1.15

buc 9

% 5

1

ore 10.95

ore 10.25

ore 1.2

1

Strat suplimentar sub invelitori

A- strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare; B - strat de carton bitumat

Cuprinde: - montarea si fixarea stratului suplimentar pe sipci sau aslereala.

Se masoara la metru patrat.

DENUMIRE RESURSA

Folie polimerica ... *)

Carton bitumat ... *)

Accesorii metalice pentru fixare .. .**)

Material marunt (saibe, etc.)

Manoperă

Izolator hidrofug

Muncitor deservire constructii montaj

l~tilaj~e ridi~l ..

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48 **)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC49 ***)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUOî

247

TOTAL

CE18

mp 115

mp 1.15

buc 12 12

% 3 3

ore 1 0.21 0.2

ore : 0.05 0.05

ore 0.25 0.25

1

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 128: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Luminatoare- diverse tipuri

A placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat; 8- cupolele din PAS sau PMN; C- rebord pentru luminatoare din produse lemnoase, tabla zincata sau de aluminiu cu miez termoizolator cu inaltime medie de 30 cm;

Cuprinde:

CE19

-executarea si montarea luminatoerelor din sipci ondulate sau cutate din PAS, PVC, cupolele din PAS, PVC ele. - executarea rebordului pentru luminatoare; - executarea chiluirii cu chil pe baza de rasina alchidica si etansarea cu banda poroasa din cauciuc

Nu cuprinde: -Normele A si B nu cuprind executarea rebordului (care se evalueaza separat in varianta C)

Se masoara la: - metru patrat - varianta A - bucata - varianta B - metru - varianta C

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Placi ondulate sau cutate tip PAS, PVC ... *)

Cupolele tip PAS sauPMN .. ')

Accesorii metalice pentru prindere . **)

Bolt impuscat cu cartus si piulita .. ***)

Saibe ... ****)

Rondel a cu guler si cap de polietilena

Chit pe baza de rasini alchidice (ROMALCHIT)

Placi polis!iren expandat ... *****)

Banda de cauciuc-0,98 kg/ml

248

mp 1.2

buc

kg 0.22

buc 4

buc 10

buc 10 14

kg 0.05

kg 0.004 0.02

kg 0.007 0.1

DENUMIRE RESURSĂ

Suruburi .. ****)

Scinduri rasinoase .. ******)

Sipca de rasinoase de 28 x 48 mm

Material marunt (distantieri de pozitie, suruburi cu p1ulita etc.)

Manoperă

Dulgher constructii

1 Lacatus constructii metalice

'i Muncitor deservi re constructii montaj TOTAL

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC10 **)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC49 ***)Se va preciza caracteristicile materialulu·, conform listei LC46

1

1

1

U.M

buc

mc

mc

%

ore

ore

ore

ore

.... ) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC23 *****)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC25 ******) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 *******)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

249

CANTITĂŢI

j T----

A B c 14

5 5

0.7 0.7 0.7

0.1 0.1

0.1 0.1 0.1

0.8 0.9 0.9

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 129: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Jgheaburi din tabla zincata executata pe santier sau industrial

A- semirotunde cu 0=12,5 cm; B- semirotunde cu 0=15,0 cm; C- semirotunde cu 0=18,0 cm; D dreptunghiulare cu sectiunea de 7 x 1 O cm; E- dreptunghiulare cu secliunea de 8 x 14 cm; F- dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm.

Cuprinde:

CE20

-executarea si montarea jgheaburilor, inclusiv colturile, stuturile de racordare la burtane si cartige de sustinere, gata confectionate.

Se masoara la metru.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Tabla zincata de 0,5 mm kg 11.25 1.5 176 1.45 1.74 2.2 Otel beton OB 37 O = 6 mm kg i 0.23 0.23 0.23 023 0.23 023 Cariige din otel zinca!e pir. Jgheaburi buc 1 5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 Banda din otel zincata 30x3 mm kg 0.245 0.245 1 0.245 0.18 0.18 018 Cositor (aliaj de lipit) kg 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Aliaj de lipit staniu-plumb LP30 kg 0.06 0.06 0.06 o 06 0.06 0.06 Material marunt (apa tare, carbuni) % 3 3 3 3 3 3

M~noperă

1 0.7 0.7 0.9 1 Tinichigiu ore 0.7 0.9 1 0.9 1 Muncitor deservi re constructii montaj ore 1 0.15 0.15 i 0.15 0.2 0.2 1 0.2

1

TOTAL ore 0.85 0.85 0.85 11 1.1 i1 1

Utilaje 1

1 ~~~~_der~<Ji~~~ 0.01 1 1 ore 0.01 i001j

250

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC54 **)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform lis!e1 LCU01

Corectii: 1. Pentru jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade: Tabla zincata de 0,5 mm

Se scade Material marunt (apa Iare, carbuni)

Se adauga Jgheaburi confectionate industrial . *)

kg

% 1

1 m

1.25 i 1.5

2 2 1

1.05 1 1 05

1 1.76

2

1.05

i Manoperă ! Se scade Tinichigiu 1

1 ore 1 0.45 i 0.45 1 0.45 1

TOTAL ore 0.45 0.45 0.45 o o o

2. Pentru jgheaburi montate cu aulotumul telescopic

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Se scade Tinichigiu ore 0.25 0.25 i 0.25 1 0.25 0.251 0.25

TOTAL ore 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

1

1 ~ .

t 1 ) or 0.15 __ 1 _0.15 11 _0.15 0.15 0.1 __ 5_, 0_._1_5

1 Se a~~u_!l_a Auloi€J~~c~(platforma ~_e_s_C()pl~a__ e ~- ~- ~ ~~-~~ ~ ~ ___ _

3. Pentru jgheaburi montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 cm.

251

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 130: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

A

Se adauga Tinichigiu ore i 0.25 1 0.25 • 0.25 / 0.25f 0.25 i O 25'

TOTAL ore .. 0~?.5 ___ ~?-~ ... .Q?~ 0.25 025 ' 025 '

252

CE21A

Sisteme de jgheaburi tip BRASS din tabla

Se masoara la metru.

.. ·······- ···--·· ·········-· .... ·-········-~, ..... 1

U.M I'CCANT .. ,,

DENUMIRE RESURSA 1-

Materiale

Jgheaburi tip BRASS

Carlige din otel zincate ptr. Jgheaburi

] Element de inchidere jgheab ... **)

Elemente de legatura ... **)

Racord jgheab burlan (element de legatura jgheab-burlan) .. **)

Cot de jgheab sau de burlan ... **)

Suruburi ... ***)

Material marunt

Manoperă

Tinichigiu

i

TOTAL

U~.til_aj_9~ r~~~~~ · · · .. .:.·-········--· . ----- ----------

*)Se va preciza caracteristicile materialului confom1 listei LC54 **) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC55 ***)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 ****)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUOî

253

m : 1 05

buc 1.4

buc 0.2

buc 0.1

buc 0.2

buc 1 0.2

! buc 1

10

1% 1

3

' 0.3 ore ' : ore 0.3

1

ore 0.02]

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 131: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier sau industriale

A- rotunde cu O= 10,2 cm; B- rotunde cu D= 12,3 cm: C rotunde cu O= 15,4 cm;

O- dreptunghiulare cu sectiunea de 7,5 x 11,5 cm; E- dreptunghrulare cu sectiunea de 10 x 14 cm

Cuprinde:

- Confectionarea si montarea burtanelor, bratarilor, coturilor si aruncatoarelor.

Se masoara la metru.

DENUMIRE RESURSA

--"--"-- ------- -------~-~--~--------

Tabla zincata de 0,5 mm

Bratara din otelzmcat pentru burlane

Aliaj de lipit staniu-plumb LP30

Material marunt (apa tare, carbuni etc.)

_Manoperă

kg

buc

1 kg

%

1.4 1.7 1

2.14 1

0.6 0.6 0.6

0.07 0.07 0.07

2 2 2

17

0.6

0.07

2

CE22

2.14

0.6

0.07

2

Tinichigiu

Muncrtor deservrre constructii montaj ore 1 0.85 / 0.85 f 0.88 /1.05 f 1.05

ore 1 0.2 1 0.2 1 0.2 r 0.2 1 0.2

TOT AL ore 1.05 1.05 1.08 1 25 1.25

Utilaj de ridicat ... **)

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC54 **) Se va preciza tipul si caracteristicile utilaJului conform listei LCU01

Corectii:

1. Pentru burtane uzinate rotunde din metal sau material plastic

254

1

0.012 i 0.0121 --- j__ ---- _j

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade: Tabla zincata de 0,5 mrn

Se scade: Material marunt (apa tare, carbuni etc.)

Se adauga: Burlane confectionate industnal .. *)

Manoperă

Se scade: Tinichigiu

TOTAL

2. Pentru burlane montate cu autotumul telescopic

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade: Utilaj de ridicat ... **)

Manoperă

Se scade Tinichigiu

TOTAL

U.M

kg

%

m

ore

ore

U.M

ore

ore

ore

1.4 1.7 • 2.14

! 1

1.1 1.1 1.1

1

i

0.6 0.6 1 0.6 1 i

1

0.6 0.6 0.6 o o

0.012 0.0121 0.012 0.0121 0.012

1 0.25 i 0.25 i 0.25 : ' 1

0.25 1 0.25

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

1 Utilaje

l Seadauga ~ut~elesc!:J!liPiatf~~!Tl_~ leles~~.P~~al __ Lo~j ~ 15 i 0.15 0.15 i 0.15 0.15

3. Pentru burlane montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 cm.

DENUMIRE RESURSA

,Mano12eră

Se adauga: Tinichigiu

CANTITĂŢI

o

ore 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TOTAL ore 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

255

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 132: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Sisteme de burlane tip BRASS din tabla

Se masoara la metru.

DENUMIRE RESUHSA

Materiale

Burlane tip BRASS ')

Cot de bulian ... ")

Racord jgheab-bulian (element de legatura Jgheab-burlan) ... **)

. CI ema fixare element de streasina pentru burlane ... ") 1 Paln1e de curatire . ") 1

! Cot de capat la burlan (anmcator apa) . *') Elemente de inchidere

Material marunt

· Tinichigiu

Utilaj de rid1cat ... "')

:~Se va preciza caracteristicile materialului confonrn listei LC54 •• ~Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC55

) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

256

TOTAL !

CE23A

U.M

m 1.05

buc 0.5

buc 0.25

buc 0.5

buc 0.25

buc 0.25

buc 0.25

% 2

ore 1 0.35

ore 0.35 1

1

ore 0.015( j

Glafuri si copertine de tabla zincata

A- cu lat1mea desfasurata pana la 15 cm; B - cu latimea desfasurata intre 16 30 cm; C- cu lalimea desfasurata intre 31 50 cm O- cu latimea desfasurata intre 51 100 cm.

Cuprinde:

CE24

-confectionarea si montarea glafurilor si copertinelor din tabla zincata, a cartonului bitumat si a sapei

Se masoara la metru.

---- ··--·-----

DENUMIRE RESURSA

----------·--

Material!t

Tabla zincata de 0,5 mm kg 0.73

Benzi olellaminate la rece 2 x 20 mm (agrafe) kg 0.09

Carton bitumat ... *) mp 0.18

Aliaj de lipit staniu-plumb kg 0.025

Mortar de ciment - var M 100 T mc 0.003

Material marunt (sarma, cuie, apa tare, carbuni etc.) OI 10 5

Manoperă

Tinichigiu ore ! 0.45

i Zidar ore

i Muncitor deservi re constructii montaj ore

TOTAL ore

Utilaje

Utilaj de ridicat ... ***)

•) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48 **)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC46 '**)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUOi

257

0.3

0.1

0.85

o

125 1.85 1 3.2

o 1 0.15 1 0.2

0.33 0.5 1

1

003 0.05 1

0.08 !. ; 1

0.005 o 0061 o 011 1

4 4 1

4

0.5 1 0.55 0.55

0.35 1 04 0.5

0.1 0.15 0.2

0.95 1.1 1.25

001 10.0151 0.02

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 133: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

"**) Se va preciza caracteristicile ma!erialuli conform listei LC23

Corectii: 1. Pentru grosimea tablei de 0,4 mm

DENUMIRE RESURSĂ

1.85 i 3.2

-······-'--·---L.1 .. 4_5 1 2.6

2. Pentru fixarea pe elemente de beton

DENUMIRE RESURSA

Se adauga Bolt .. **)

Se adauga Cartus .. **)

Se adauga Piulite . .'***)

Maooperâ

buc 4 buc 4

buc 4

1 0.08 1 1

Se adauga: Tinichigiu ore

TOTAL ore 0.08

3. Pentru montarea pe lungimi mai mici sau egale cu 2 m

DENUMIRE RESURSA

·-· -·- - __ "_ ·---·---··-· ----·-·-'

Manoperă

1

4

4

4

0.1

0.1

1 0.11 i 0.13 1

1 1

0.11 0.13 ~----~----------··-

D

Se adauga Timchigiu ore 1 0.22 1 0.25 0.28 1 0.33

TOTAL ore 0.22 0.25 0.28 0.33

4. Pentru montarea cu autotumul telescopic

DENUMIRE RESURSA

Manoperă

Util aLe

Se scade Utilaj de ridicat .. ***)

TOTAL

Se adauga Autotelescop (Eiatforrna_t~~~~()IJ.ICa) __

ore 0.2

ore 0.2

ore 1 0.01

ore o 1

i 0.25 1 0.35 ! 0.5 1

0.25 0.35 0.5

0.01 0.015 0.02 1

0.1 0.15 0.2

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 134: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Diverse accesorii la învelitori:

A- tabachere, de 50 x 70 cm din tabla zincata 0,5 cm grosime, confectionate si montate cu balarnale cu brat de sustinere, inclusiv scheletul din otel profila!, lemn si geam riglat; B- gargui (gura de scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu sectiunea 10 x 15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare; C- gargui (gura de scurgere) din tabla zincata de 0,5 mm din teava de otel zincat D = 2', confectionat pe sanlier, montat prin cimentare; O- rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime la intrarea monlantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete etc.;

CE25

E -luminalor Ira pa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kglbuc, montat la acopensuri metalice sau din beton armat; F -luminalor trapa pentru evacuarea turnului, dublu de 70 kglbuc, montat la acoperisuri metal1ce sau din beton; G - vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionat pe santier, de forma rotunda cu O = 20 crn si lungime 25 cm; H - vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionat pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungimea de 25 cm; 1 -caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea turnurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilaiie la acoperisuri; J manson dereglare (palnie de scurgere) folosi! ca piesa de protectie si slut din tabla zincata de 0,5 rnrn grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fanta sau PVC, D = 100 mrn.

Se masoara la bucata.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Tabla zincata de 0,5 rnrn

Trapa automata de fum de 45 kg

Trapa automata de fum de 70 kg

Teava de otel sudata O= 30 x 2 rnm

Cornier cu aripi egale 30 x 30 x4 mm

Scinduri rasinoase .. *)

260

CANTITĂŢI

kg 2.55 0.4 0.18 0.3

buc

buc

rn 0.5

kg 2.2

mc 0.007

E i F j_

DENUMIRE RESURSĂ

Cuie cu cap plat .. **)

Aliaj de lipit staniu-plumb LP30

Ciment 11 B 32,5 (M 30) saci

Geam riglat de 5,5 mm grosime

Chil de bitum filerizat

Bolt impuscat cu cartus si piulita

Material marunt (apa tare, carbuni etc.)

Manoperă

Tinichigiu

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Tabla zincata de 0,5 mm

Aliaj de lipit staniu-plumb LP30

Chit de bitum filerizat

Material marunt (apa tare, carbuni etc.)

Manoeeră

Tinichigiu

TOTAL

kg rnp 0.4

kg

buc

% 4

ore 9.8

ore 9.8

TOTAL

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03

5

18 \

1.8

kg

kg

kg

%

ore

ore

**) Se va caracteristicile materialului conform listei LC05 ***) Se va preciza caraclerislicile materialului conform l1ste1 LC46 ****)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform l1s!e1 LCU01

261

0.2

20 30

3 4 4

1.4 1 1.9 4 6

1.4 1.9 4 6

\14 1.9

0~210~2

4 3 1 3

; 1 1 1 2.8 ' 2.8

2.8 2.8 www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 135: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CE26

Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi

A cu chituri sau masticuri polimerice; B cu profile din polimer expandat;

C cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla <Je plumb sau de aluminiu.

Cuprinde: -verificarea suportului; - executarea etansarii suplimentare; - verificarea etansarii suplimentare.

Se masoara la metru.

,------- ---------- --- -- ·---- -----~---·-- --- ~-- -~---·

DENUMIRE RESURSA

Materiale

i Chit polimeric ... *)

Profil din polimer expandat ... '*)

Banda bituminoasa .. ***)

Solutie de amorsaJ __ '***)

: Material marunt (adeziv, diluant)

Manoperă

Izolator hidrofug

Muncitor deservi re constructii montaj

TOTAL ----- --~----~--~---

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC09 **)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC15 ***)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC48 ****)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC67

262

1 1

1

1

kg 1

1015 m 1.1

mp

1 . 0.01! %. 5 1 5

ore ' 1 0.3 1 0.15. 0.25 . 1 -ore 0.05 1 0.05 i 0.05

ore 0.35 0.2 0.3

Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri (fara scaune) din pane si capriori

A - lemn ecarisat; B- lemn rotund cioplit, la constructii definitive; _ _ C- lemn rotund cioplit, la constructii provizorii (baracamente) inclusiv fieraria de pnndere s1 ancorare.

Cuprinde: -sortarea si ajustarea materialelor la dimensiunile dorite; - executarea si verificarea sarpantelor; - montarea sarpantelor si a lierariei de ancorare si prinde re

Nu cuprinde: - schelele de sustinere pentru montarea sarpantelor.

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSĂ

rasinoase ... *)

rasinoase *)

~ateriale

mc 1 0.008

rnc 001

CE27

' rotund de rasinoase .. **)

Cuie pentru constructii .. ***)

mc 0.025 1 0.024

Scoabe otel pentru constructii din lemn

Buion M20 L= 300 mm ....... )

Piulite M20 ... ****)

Saiba plata M 20 ... ****)

Suruburi M 12 . .****)

Piulita hexagonala M 12 .. ****)

Saiba plata M 12 .. .****)

263

kg

kg

buc

buc

kg

buc

buc

kg

0.1 0.12 0.12

0.1 0.12 0.2

2 2

2 2

0.131 0131

4 4

4 4

. 0.138 0.138

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 136: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Dulgher constructii

Muncitor deservire constructii montaJ

1

TOTAL ore 0.7 0.7

1 UtilaJ de ridicat ... ***'*)

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 **) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04 '**)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 **'*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC23 *****)Se va prec1za tipul SI caractensticile utilajului conform listei LCUOi

Corectii:

1. Pentru suprafete pana la 25 mp la un punct de lucru

DENUMIRE RESURSA

ore [ 003 l 0.03 0•0251

c

Se adauga: Dulgher constructii ore 1 0.14 f 0.16 1 0.12 !

TOTAL ore 0.14 0.16 0.12

264

CE28

Sarpante pe scaune din lemn la cu 1 - 4 pante, cu contur regulat pentru incarcari climatice

normale

A - la acoperisun usoare executate dm lemn ecarisat; B .. la acoperisuri usoare executate din lemn rotund cioplit si ecarisal; C - la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat; O la acoperisuri grele executate din lemn rotund cioplit si ecarisat.

Cuprinde: -trasarea sarpantelor pe sablon conform proiectului; - sortarea si ajustarea materialelor la dimensiunile din proiect; - executarea si verificarea sarpantelor; - montarea sarpantelor si a fierariei de prindere

Nu cuprinde: - schelele de sustinere pentru montarea sarpantelor

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA U.M

Grinda rasinoase .. *)

Dulap rasinoase ... *)

Rigle rasinoase .. *)

Materiale

Lemn rotund de rasinoase ... *')

Cuie pentru constructii .

Scoabe otel pentru constructii din lemn

Buion M20 .. *'**)

Piulite M20 .

Saiba plata M20 ... '***)

Suruburi M12 ....... )

Piulita M12 ... ****)

265

mc 0.011

mc 0.004 0.003 0.0041 0.004

rnc 0.011 1 O 01 i 0.014 i 0.014\ ' 1

0.0041 0.021 ' 0.004 0.027 '

kg '1 0.15 ' 0.16 1 0.28 0.3

kg ' 0.15 0.16 0.28 03

rnc

buc 3.5 4 4 6 :

buc 3.5 4 4 6 1

kg 0.14 0.15 0.15 0.15 '

5 6.5 6 .. 5 '1 9 5 1 65 65 9

buc

buc

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 137: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSĂ

Saiba plata M12 .. ****)

Dulgher constructii ore 0.9 0.95 / 1.1 1.15 Muncitor deservi re constructii montaj ore 0.25 ; 0.3 1 0.35 04

TOT AL ore 1.15 1 .25 1.45 1.55

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 '*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC04 ***) Se va preciza caraclensticile materialului confom1 listei LC05 ****) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC23 *****)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

Corectii: 1. Pentru acoperisuri cu contur neregulat

DENUMIRE RESURSĂ

Manoperă

Se adauga Dulgher constructii ore i 0.55 i 0.55 1 0.75 ) 0.75

TOTAL ore 0.55 0.55 0.75 0.75

2. Pentru suprafete pana la 25 mp la un punct de lucru

DENUMIRE RESURSĂ

Mşnoperă

Se adauga: Dulgher constructii

TOTAL

266

ore 1

0.25

ore 0.25 ~--~-- ·---··--- --

1 0.3

1 0.35 1 0.4 i

0.3 0.35 0.4 -----------------

3. Pentru montarea copertinei pe scheletul sarpanlei

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga Rigle rasinoase .*)

Se adauga: Cuie pentru constructii .. ***)

ManoQeră

Se adauga Dulgher constructii

TOTAL

267

U.M

mc

kg

ore

ore

001 0.01 0.01 0.01

0.1 0.1 0.1 0.1

i 0.35 1 0.35 1 0.35 ! 0.35

0.35 0.35 0.35 0.35

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 138: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Cuprinde:

din lemn de rasinoase pentru acoperisuri speciale (cupole si turle)

• executarea si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de prindere si ancorare

Se masoara la metru cub.

Grinda rasmoase ... *)

Rigle rasinoase .. *)

Dulap rasinoase ... *)

DENUMIRE RESURSA

Cuie pentru constructii .. **)

Surub cap hexagonal precis M20

Piulite hexagonal precise M20

Saiba M20

Surub cap hexagonal prec1s M16

Piulite hexag.precise M16

Saiba M16

Dulgher constructii

Muncitor deservire constructii montaj

1 Utilaj de ridicat **') --- - -~----~-

*) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03

**) Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 ***) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCO 1

268

TOTAL

mc

mc

mc

kg

buc

buc

buc

buc

buc

buc

ore

ore

ore

ore

CE29A

0.3

0.35

5

12

12

12

20

20

20

60

5

65

1

! 1.5 1

CE30

Sarpante din ferme pentru acoperisuri

A -la acoperisuri usoare, din lemn ecarisat cu lungimea mai mica sau egala cu 8 m; B -la acoperisuri grele, din lemn ecarisat cu lungimea mai mica sau egala cu 8 m; . . C - confectionate din scanduri batute in cuie pentru invelitori usoare cu lung1mea ma1 m1ca sau egala cu 8 m.

Cuprinde: - trasarea fermelor pe sablon conform proiectului; . sortarea si ajustarea materialelor la dimensiunile din proiect; - executarea si verificarea fermelor; . montarea fermelor.

Nu cuprinde: - schelele de sustinere pentru montarea fermelor

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Grinda rasinoase ... *)

Rigle rasinoase ... *)

Scinduri rasinoase .. .*)

Dulap rasinoase .. .*)

Cuie pentru constructii .. .**)

Materiale

Scoabe otel pentru constructii din lemn

Suruburi M20 ..... *)

Piulite M20 ..... )

Saibe M20 ... ***)

ManoQera

1 Dulgher constructii

) Muncitor deservire constructii montaj

269

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 139: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

:~Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 .. l Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 ... ~ Se va preciza caractenstlclle materialului conform listei LC23

) Se va preciza tipul SI caracteristicile utilajuiUI conform listei LC01 Corectii:

1. Pentru ferme cu lungimea intre 8 si 14 m

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga Grinda rasinoase ... *)

Se adauga: Scindun rasinoase ... *)

Se adauga Cuie pentru constructii ... **)

Se adauga Scoabe otel pentru constructii din lemn Se adauga Suruburi M20 . .***)

Se adauga Piulite M20 ' .. ***) Se adauga: Saibe M20 ' .. ***)

Se adauga Dulgher constructii

TOTAL Utilaje

_Se_~da~ga Utilaj de ridicat .

270

mc 0.003 0.004 mc

kg 0.03 0.02 kg 0.03 0.02

buc o 15 0.2 buc 0.15 0.2 buc 0.15 0.2

ore 0.1 0.8 1

ore 0.1 0.8

1 0.02 0.02

0.002

0.04

0.15

0.15

0.15

0.1

0.1

0.02 J

Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din:

1

A- scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime) la constructii obisnuite; B- scanduri gel uite pe o parte de 24 mm grosime la constructii obisnuite; C- din placi tip PAL de 22 mm grosime la constructii obisnuite.

Se masoara la metru patrat

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Scinduri rasinoase ... *)

Placi tip PAL de 22 mm grosime

Cuie pentru constructii ... **)

Lucru la masina

Manoperă

Dulgher constructii

Muncitor deservire constructii montaj

mc

mp

kg

ore

ore

ore

TOTAL ore

1 Utilaj de ridicat ...... ) ore

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 **)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC05 ***) Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCUO 1

Corectii: 1. Pentru astereala la cupole si turle

271

0.025

0.12

1 0.225 007

0.295

CE31

0.0271

lto5 1

0.12 0.1

. 0.05

0.32 10.23

0.1 i 0.05 i

0.42 0.28

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 140: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se adauga Scinduri rasinoase .. *)

Se adauga Cuie pentru constructii ... **)

Manoperă

Se adauga Dulgher constructii

272

U.M

1 1 ;

mc l 0.001 1 0.001 1

kg 1 0.07 i 0.07 1

1 1 1

ore 1 0.14 1 0.14 1

TOTAL ore 0.14 0.14 O

Pazii si streasini din scanduri de rasinoase

A- pazii la streasma sau frontoane din scanduri gel uite simple; B- streasina s1mpla cu capriori aparent! gata geluiti, pe fetele vizibile, cu proftle simple s1 cu aslereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m;

CE32

C- streasina infundata, fara console aparente, din scanduri de rasinoase fai!Uite s1 gel Uite pe o parte, cu lalimea de 0,4 m; O- streasina infundata, cu console aparente in casete.

Nu cuprinde: - astereala care se evalueaza separat

Se masoara la metru

- 1

CANTITĂŢI ! DENUMIRE R!CSURSA

Materiale

Scanduri gel uite si fatuite ... *)

Rigle rasinoase ... *)

Pervazuri de rasinoase ... *)

Cuie pentru constructii .. **)

Lucru la masma

Dulgher constructii

Muncitor deservire constructii montaJ

Utilaj de ridicat .

TOTAL

U.M

mc

mc

m

kg

ore

ore

ore

ore

ore

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC03 **)Se va caracteristicile materialulUI conform listei LC05

A ~~ l

! 0.0055 ; 0.005 .

0.0281 0.15

0.015 1 0.06

0.24 1.8

0.2

0.24 2

0015[

Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

273

0.04

0.04

5

0.4

0.06

3.7

0.3

4

0.03

1 0.04

0.045

7

o 45

0.06

4.1

04

4.5

0.03

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 141: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Corectii: 1. Pentru pazie profilata

DENUMIRE RESURSA

_Manoperă

Se adauga: Dulgher constructii 1 ore 0.5

TOTAL ore 0.5

2. Pentru scindura din PAL in loc de scindura geluita si fatuita

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Se scade Scanduri gel uite si fatuite ... *) mc Se scade: Lucru la masina ore Se adauga Placi tip PAL 6 mm grosime mc

Mano[:!erf:\

Se adauga Dulgher constructii 1 ore :

TOTAL ore o

274

o o

B c

1 0.04 i ' 0.06

10.0065

0.15

o 0.15

o

0.04

0.06

o 0065

0.15

0.15

Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat sau metal ici

Cuprinde si dispozitivele de prindere.

Se masoara la metru patrat învelitoare.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Rigle rasinoase cu muchii asculite 58 x 78 mm

Otel lat ... *)

Material marunt (cuie, suruburi etc.)

Lacatus constructii metalice

Dulgher constructii

Manoperă

*)Se va preciza caracteristicile materialului conform listei LC40 **)Se va preciza tipul si caracteristicile utilajului conform listei LCU01

275

TOTAL

CE33A

mc o 006.

kg 0.75

% 3

ore i 0.55

ore 0.25

ore 0.8

ore 1 001

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 142: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

CE34

Aramirea tablei zincate pentru:

A învelitori din tabla; B- jgheaburi, burlane, copertine.

Cuprinde: - curatarea cu PS.ria de sarma a ruginei si a impuritatilor si indepartarea deseurilor rezultate; -aplicarea solululor pentru aramire.

Se masoara la: - metru patra! - varianta A •) - metru- varianta 8. *)la tablele profilate (cutate sau ondulale) se masoara la metru patra! suprafata desfasurata

DENUMIRE RESURSA

Ma~

Acid sulfuric tip 98 cu minimum 98,5% acid sulfuric monohidrat

Sulfal cupru tehnic

Amofllac solutie cu continut minim 25%

Ulei de in sicativat

Carpe de sters din bumbac

Apa

Dulgher constructii

Tinichigiu

Manoperă

276

TOTAL

kg

kg

kg

kg

kg mc

ore

ore

ore

0.025 0.015

0.035 0.022

0.025 0.015

0.06 0.035 i 0.015 001 1

0.0021 0.001 11

'r

i 0.35 1 -

1

1 i 0.15

0.35 0.15

Taierea placilor de invelitoare in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru

accesorii

A- pentru placile tip eterni! {din fibre celulozice sau cu fibre din azbest);

8 -pentru placile din tabla profilala; C pentru panourile portanle termoizolante

Se masoara la metru de taietura.

DENUMIRE RESURSA U.M

CE35

CANTITATI

A B C

kg 0.055 0.065 0.11 Disc abraziv ... *)

Manoperă ore 11 0.12 0.15 0.25

Tinichigiu TOTAL ore 0.'12 0.15 0.25

i Utilaje 1

1 Masina portabil a de taiat cu disc abraziv ___ ___ __ l ___ --------------------- -·--------- ------- - --~---------------

ore 0.08 0.1 0.16

*) Se va preciza caracterislicile materialului conform listei LC56

277

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro

Page 143: Indicator Norme Deviz Constructii c 2007

Plasa de siguranta, refolosibila utilizata la executarea invelitorii constructiilor

Se masoara la metru patrat de suprafata învelitoare.

DENUMIRE RESURSA

Materiale

Plasa din relon, dimensiunea 6 x g m

Material marunt (sfoara ele.)

Manoperă

Tinichigiu

de ridicat ... *) L- ..• ~-·-··-

*) Se va preciza tipul SI caracteristicile utilajului conform listei LCU01

278

TOTAL

CE36A

buc 001

% 5

ore 10.14

ore 0.14

Pnntr-t\ procedura pndc;nons;i un g!w.l atltoma! indnun;~

d.c n:·g!erncntări situaţii Lc!Je. Ordonanţă. Hotărâre de Guvem, Nonnă metodo!o~oc<'L :\;orrnat!\ O!dm nmustcnal

S!:.tt:mu1 mfonna!1c cupnnd~ toate actele nomli.itlVt: in l\10111torul Otîcial al

Partefl l şt automat legă tun· succ.es1unea cronologică de as:tt.mlizare a prevederilor reglementate (omplet-8ri 1

Hotmatl\ e :Jl dup{t ahrngarc. ce domen.~ului ~nvestiga.L

core-.pondcnţa tehmctl 31

mmhieriale, se !a m\·clu! normdor mctodolO!JICC sat1 normahvdor \ lonitorul Oficial Pa1iea L sunt CLtfinrtsc, de asc!nenca, 700 STAS-uri în \1goarc Ş! 476 normative'tehnice elaborate de d!\CTSC msWute de spe-ctalitate în domeniu, t:.ruparea actelor :nom1a11ve pe domeniile principale

Il !IlHI/ \111 \ W~\1 Rl i,l lll,ilH Li ·liiOR\1<!.1 1'1 \\! Ull oii 'il HL<;II.III·.\1 \iHWl!I>L 1\IL\\.IIRF 1 lllllrilil Wl \llll·

t iW\ \1~·\l 1 \1111 \ !1. C\ll\' 111\I.L. 'i(ll\1 L!li'.\ DL\ riR\'1 li\ 1 \\,RI\ !JL\ 'ii'IU\UIIIIJR !'!·\ IHI.: UI\;>TRLt'lll. \Pklll'HILHLI Pl :'ill<t Uri 1 lll.l. TIU 1 li U'Lill.ll \, Pll!I.II.'IIAIL 1\lOililJ\11.\.

i <1\< 'JSII >\11<1 \1 !1·1 \\.llll IJ\11 I'Rilll\ 1\RI 1. 1\ 11..\lll \, \i'l((li!\I<L \. 1·.\1-U 1 IRi·\. Rlt.HTI \\1 1\I'Ui! IZ.\IiU

1 il\;,IIU n111 nH lllll!lllli'IIIIIU l\i \11\!\1.0\\TRI\'111 li!\ 11\li 'iii\Jlllill. 1'11! il'lt'!ll" 'IU.tt\M.\ \l 1\liiiE'iT I'L\HU ( ll~'il 1\l (III ~1 \\11>:\ \J.\RI 1 1 EHITOR!!JI.U 11 Cft.iRII'l 1\11\J:~I UJ\\11111111 I'RIIIII L\li.\:1· \Hl 1!1 1 0\ il \1 Tl' llllUH IX 1\\1 \li' rm Il!· ICII\Il'\Tl \R\lll\J/.\Kl\ U V)! h·l 1 i <J\ll;\11 \il.

Sistemul pt>:rnutc o inform<.\re asupra umn act norrnal!v număr, titlu, pnvind publicarea a~;tului nonnativ in i'viomtoml Oficial;

siructum actu!w nomw.ti\ titlun~capitole ŞI secţium cu un rezumat

ce sm!etB.o~az;:î 1de!le dm conţinutul a..::!ului nonm.uiv, dacă după pan:::urgerea primdor 2 trepte este necesară

cd1tarca·cons111tarea textulu1 rc~lementăni.

este pe acelaşi suporrt il1Htgnetic cu sistemul informatic . Se a§~~ură astfel o sistemat~zare :a întreguha8 cadru de reglementări din domeniu: tlde

normative publicate în .\lonitorui Oficial, standarde şi norme şi normative in vigoare.

ESTF OI'ER\TlY ~~

www.cons

tructi

i-nea

mt.ro