indicator de norme de deviz tersamente vol i

135
'  ' -- - ' J : '\i:) ' ,  l a A ' - - ' -K ·} Net- ' e  ' k f I m l I I O P E N T R U L l J C R  Ă R I D E TE R S  M E N T E  r r S  Ed i ţ a  98  V olum ul  

Upload: divasucran4782

Post on 31-Oct-2015

257 views

Category:

Documents


11 download

DESCRIPTION

Indicator de norma de devize

TRANSCRIPT

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 1/135

'~--"-'J:"'\i:) ',~

laA'--""~-K·}Net-

'e"'kfImIIO

P E N T R U L l J C R ' Ă R I D E

T E R A S A M E N T E

; r .rS

- Ediţa 1981 -

Volumul 1

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 2/135

1 5 1 4 . '1 < J 1 ) ; e f O } )CONSULTANŢ Ă, ORGANIZARE ŞI CIBERNKfICĂ ÎN CONSTRUCŢ II

c.O.C.C.-S.A.

INDICATOR DENORME DE DEVIZ-ENTRU LUCRARI DETERASAMENTE

Ts1981VERIFICATi

2002olumul J

• Cuprinde codificarea un itară pe 13caractere a resurselor în conformitate

cu adresa M.L.P.T.L. nr. I143/DGT/24.fJ3. 1999 şi cu prescriptiile U.E.,

f iind încadrate în noua clasificare C.A.E.N. şi C.P .S.A.

I l l i ~ I ~ ~ ~ i j ~ 1 1 1 1 12 0 0 J -!IC/\(1' 1 ) " •

. '- 1 1 fi. , '.!~r~1 " . ~6.9 J l J . , g o f'T. •••.. .••~M."_,,~OR • •••• ,••~ ••••••• " .•"--

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 3/135

r""-'"~''_...•'''''''",'',',\''''.,,',''~.~""· m·.v"wy• " , , ',*""",,,,~h~ _ ~ H""",= -....., ...•.......•..."""",_ .•.••.........._•_ • _ " • •__ •

Indicatorul este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului României 111: 6012001 privind achiziţiile publice

şi ale Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

pentru achizi ţia publică de lucrări, art. C.7. J .c. din secţuneaInformaţi generale , care st ipulează:

"INDJCATOARELE DE NORME DE DEVIZ, SERIA 1981,POT FI FOLOSlTE, iN MOD ORJENTATIV, ATÂT DE CĂTRE

PROIECTANT, 'CÂT ŞI DE CĂTRE OFERTANT,ÎN DESCRIEREA LUCRĂ RILOR, A CONDIŢIlLORDE MĂSURARE A LUCRĂ R1LOR, A EVALUĂRII

RESURSELOR NECESARE, A CONSUMURILOR SPECIFICEDE MATERIALE, MANOPERĂ ŞI UTILAJE."

' ~ '" " • • ~ ,, . ·, ·, . 'W . " " ' .A · /N· . . . . . . . . , . . . " ."m~, ' _· " '_ . h . v . . . . . . . , ~ •. . • · ~ " • . . • ' _ _ ~ N ' . . . . • •·' ~ ,o W . 'HM " •. , ~ ~ ' . . . . , . , . . . ,~ '" • . . . ..,.w .••• •.• •...•......,.w;-., .'W I•~ ••• • • •• • • •... . • • , , "' __ .~M " .•

EDITAREA, COPIEREA, MULTIPLICAREA SAUFOLOSIREA INFORMAŢ IILOR ÎN BAZE DE DATE

SAU APLICAŢ II SOFT ÎN SCOPURI COMERCIALE SEFACE NUMAI CU APROBAREA SCRISĂ A c.O.C.C.-S.A.,

SINGURA SOCIETATE ABILITAT Ă OFICIALDE CĂ TRE M.L.P.T.L. SĂ EDITEZE ŞI SĂDISTRIBUIE ACESTE INDICATOARE

© Toate drepturile asupra acestei ediţi sunt rezervateCOCC-SA®:.EiIiIl Consultanţă, Organizare şi Cibernetică În Construcţi

În conformitate cu Legea nr. 8/1996 pr ivind dreptul de autorşi drepturile conexe, art. 7 şi 8.

Calea Griviţei 8-10, sector 1, 781041 BucureştiTel.: 0040-021-2129841, Fax: 0040-021-312 56 41

www.cocc.ro e-mail: [email protected]

. . .. . . . . . ... .. . . . - . . . . . · . . . . . . . .

1

ARACO IAS OC IAT IA ROMÂ NĂ A ANTREPR~NO~l.OROE CONSTRucnl •

Splalullnd.p""d""ţ" "r .20 2A , tot i 77208 : . $d or 6. Bueur~ tI !Te! . 01 .21 2,S1Q 1 ; 01 .2 12.63.92 . F;u:Ql .11 Î.!l6 . :l 6: ~8 i1 : . rl lCo@fx .ro i

t;.? i31 . /0 ( . I 0 6 î. l!

I

C )

M IN IS T ERU L F IN AN ŢELO R PU BL.ICE

Dlrec;ţlaReglementarea Achiziţillor Publice

şi PrioriUzatea Inv6:.ii?ilor Publice

Domnului DIrector Ing.VENIAMIN PARASCHIV

Stimate Domnule DII'(f(;IO"

In Documentaţia Standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei penlr\J

ochiziţie publldl de lucrări, aprobată cu Ordinul comunal ministrului finan\elOr publice

şi ministrului luCrărilor pUblice. transporturilor şllaculnţei nr. 1014/874/2001 ICI pct. e7

aliniatul "c" a fost redactat un text incomplet În sensul că 'Indlcatoarele de 10nne

de devIz, seria 1981. pot fi fQlosite În mod orientativ.,: În loc da 'IndlcatoBrele

de nonne d. davil serie 1981, precum şi /101 norme orientative reViZUitat

completat. . aprobate de M in isterul LUGriiriior pU blice, T ransporturilor ,1Locuinţai pot fi foloGlte orientativ, atAt de către proiectant cai ,1 de

ontreprenor".Această precizare este necasar~Vn M d seama că din anul 1981 pli nă ÎI' 2001

IUUapărut, ca urmare firească, tehnologii de execuţie mai pertormante pre·;um şi

materiale noi cu alta consumun specifice deresurse.Vă rugăm in consecinţă da e ne confirma printr-o scrisoare p rop 'Jncre a

noastră şi care va trebui să fie pr&luată Cuocazia primei revlzuiri a Documllntaliel

Standard.

Custlmâ. II!!

ii

!

II

!!

"_ . , ,, . • •. . _ _ . . . . _ . . 1

,s~>·Ing. L IvIu oasC/)evlţI&

DirectOI':~~h/~

~

, .. •~ _ , _"'~w _ '. .WHN_ .~~~"••_.""""y. . •• " .""w"""~~,,,,~_~ ·._M" ~~~ " •w·" y . 1"•

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 4/135

MINISTERUL FINANTELOR PUBLrCF,Directia rcglcnwntarea nchizitJilor publicesi. priorÎIÎ'l.aI 'e<.\ illve!>titiiloT publiceNr.l<iUJlRI6.11.2001

ASOCIATIA ROMANAA ANTnEPRENORILOR DE CONSTRVCTJ J

DomnuluI Liviu DIIŞcJllcvit'i

Dlr"ctur Gener •.1

La adresa Dvs, nr, 1321/200 " va comunicam urmatoare le :

Propunere:·! dvs, este justificata avand in vedere evolutia unortehnologii de C)\cclItic precum si aparitia unor materiale noi, cuimpl icat ii benefice asupra consumuri lor spec if ice de resurse.

Precizam, insa, ca modu l de formularc al punctului C. 7.1 !it. c)din Ordinul MFP-MLPTL nr, 10 14/874/200 I nu creeaza obligatiauti lizari i indicatllurclor de norme deviz - scria /981 si nici nu

limiteaza, sub nici 1) forma, pos ibi li ta tea u ti li zari i altor normeactualizat\.:, cu atat mai mult in cazul in cnre acestea din urma ar puteaasigura obtinerea unor economii de natura financiara (in conditii decalitate cel plltill similara) de catre autoritatile cuntractama,

Cu stima.

~rector. _."'004' ••~t...--_,~,..,. f A/"" .~O." It;I"

Veniamin Pllraschl:f:.' ..• """,~~ \.t " "' 1 " " . ." . ,. .. . •. . .~".h:lltlOJ''IIIfI'LI'~.• • li " " O f " b . , ., ~~ ''' . ' ' 1 '' ' ' 1 . , "f7)

~ ~auC41 • 4 ./

~~'''~'''l'\O~''...'·.~:-:::.-:::;::~..

I1: 1

Il '

1

r..'-""'-~".----...-"".".."...........•.,"_.,_._...""~....__ .J•••••" •• ""_ ••• , w••,__ ,," •••••••• ,.

Către, ţ/rjN.!J/~rJ7/<lr.tJ.5,(11

S.C. C.O.C.C. S.A.

Prin prezenta vă facem cunoscut că, în conformitate cu:

" Acordul de princlplu Înt re MLPAT - Direcţa Coordonare, Cercetare

tIlntHică şi Reglementări Tehnice pentru Construcvţii şi Coruista Naţonală pentrutnttsucă, privind cod if icarea un itară a tuturor resurselor (materiale, meseril pe

rad de calificare şi utilaje) utilizate în ramura Construcţi (Sectiunea Gubsecţunea 45) in concordanţă cu Clasificarea Actlvităţ lor Economiei NationaleAEN) general izată pr in HG 656/1997 şi Clas if icarea Produselor şi Serviciilor petlvltăţ CPSA. a Sistemului Arrnonizat şi Codi ficăr ii din Tari ful vamal de import almâniel aprobată p rin HG120 /1993 şi completăr il e u lterioare;

- Concluzii le şedinţelor de avizare a le C1'S-MLPAT privind introducerea noii

IfIcări unitare a resur selor din noile specificatii tehnice privind consumurile de

esurse pe ar ti cole de deviz, elaborate începând cu anul 1998;

În veder ea elaborării unei codificări unitare, [mând cont de cele de mai susşi de armonizarea cu codificarea existentă în bazele de date ale utilizatorilor de

rograme de olertare, urmărire a preţurilor etc. din ramură. codificare la nivel de 7Hre cuprinsă în nomenclatoarele de materiale elaborate de către COCC În anul1081 şi In celelalte baze de date pentru manoperă şi utilaj pornind de la sistemul

CEC şi modificările ulterioare,

MLPAT - Direcţa Coordonare, Cercetare Ştiinţfică şl Reglementări TehniceIHlntrll Construcţi vă recomandă ca În calitate de elaboratori ai tuturorodlllcărllor anterioare. să realizaţ in primul semestru al anului 1999 o nouăorllftcare unitară a nornenclatoarelor rit' material, meser!i. utilaj completare cuusurse noi la nivelul auului 1999şi actualizabilc permanent 11 1 vederea editării lor.

Principiul de codificare stabili t împreună cu CNS \ii discutat III şedinţele devlxare elin CTS-MLPAT cu constructor! şi proiectnnţt este următorul:

noul cod va avea o structură alcătui tă din 13cifredin care primele ti reprezintăicadrarea în noua clasificare CAEN (4 cifre) şi CPSA (2 cltrc), iar următoarele 7 direprezintă codurile vechi existente in bazele de date ia nivel de ramu ră.

~

:-~;'::;';i-.'I."~~"l'l) c r - DCCSRT

=. rHR )'#;TO ing. O.~! ANOII J~ ~{J~"~~~I"\'.:' ~ ~

<~"":':~/:.' .

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 5/135

1i;,,16gS;j44.,~;~

~~~~~IIDi .P iCillC '= I,aC I ~1 ., ~ ~ SM, Pandllr llQr nr, 94 , Ş!lC.furS, BII~II~ti Tel. 4H 1'J7:tu':<".~ Nr. RCJ40Il654811?9Z , (?M fimd 2620769

::':::~ COllt2S11.1-11.I/ROl. ReR - Unirea Ilax 4H4813

Ci H rl l. 1 1 ~ l ~ : ~ ~ : 1 ~ ţ~ n

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI, PE VOLUME

VOLUMUL I

Simbolcapitol Denumire capitol

TsA Săpături manualeTsB Săpături În stâncăTsC Săpături mecaniceTsD Umpluturi ._,TsE Nivelări, finisări şi pregătirea platformei

VOLUMUL II

Simbolcapitol Denumire capitol

TsFTsGTsH

TslTsJ

Sprijinirea malurilorCurătareaJ erenuluiArnenaţăn de peluze, plantări şi transplantări, alei,terenuri de joc pentru copii, terenuri de sport şistâncărie ornamentalăTransport şi depozitare mecanizatăConsolidarea terasamentelor

7.. .- -

MINL.\TERlJL FINANŢEUlR PU8l,lCl~OlRECŢIA REGLEMEl\'T AREA ACHIZIŢUl.OR l.unuc.r.c

ŞI PRJ()RITIZAREA INVESTrrJlLORDomnului Dil'cetor Vlmiamin .Paraschiv

Stimate Domnule Director,

(Il dccu rue nraţ a standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru::dli:âtia publică de lucrări. aprobată cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.

;:114 din (, iunie 2001.,.Ia pct, C. 7 aliniatul " C" Sl' prec.jz~'UZil"lndicatoill"tlll' denorme de deviI: şeria 1981 pot f i t iJlosite " •••"

Această pr ec izare este interpretată de lmii investitorl publici şi chiar de organe::k)control ale curţi de contur i in sens limitativ, numai indicatoarel", din 1981 pot tifuJo$ite şi nu şi cele revizuire şi completata la nivelul anului J 999.

In dica toarc le cu prlnzănd consu murilc de re sur se din :198 1 su nt intr- un procesd~ revizuire ,~omp le tare pe riodică în con cordanţă cu mat eria lele şi tehno logi ile uoi

"lhrlll to şi agremenrate pe pi aţa r omân ea scă ca u rm are a progres u lu i tehnic ş. i suntavizate d e c ăt re M i ni st eru l Lu cră rilor Pu blice T ran sp orturilor şi L o cu inţei. Ac eas tă

rruerpretare este În contradicţe - chiar cu pr evederea de la acelaşi alini a t priv ind~~l:1'Hlterul orientativ al acesto r i ndicatoare.

Vă rugăm În consecinţă, cu ocazia primei revizuiri, să adău gaţ rexiu lui

e..D~k·nf dUF~ăseria 1<)81 ~cuviutcle "R~~~~!.~._~.~?~;!.~.~.!:':t~~·~~~je,tate şi avjzat.e 10

Cu stimă)

/;'1..;

IJIRE (;i(O'1{

lng.(,~e~~

i~~~~iţ;j

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 6/135

TABLA DE MATERII

Imbol Denumirea lucrării Pagina

2

INSTRUCTIUNI PRIVIND FOLOSIREA

INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATE

PENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE 19

SUMARUL CAPITOLELOR DE LUCRĂRI CAPITOLUL TsA

SĂPĂTURI MANUALE

VOLUMUL I Generalităţi .Săpătură manuală de pământ in spaţii intinse la deblee,in canale deschise, in gropi de imprumut, laÎndepărtarea stratului vegetal de 1d-30cm grosime etc.Săpătură rnanuală de pământ În spaţii limitate, avândsub 1,00 msau peste 1,00 m Iătime, executată fărăsprijiniri, cu taluz vertical "Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate, avândsub 1m lăţime, executată fără sprijiniri, cu taluz ÎnclinatSăpătură manuală de pământ În spaţii limitate, având'

sub 1m Iătime şi maximum 4,50 m adâncime, executatăcu sprijiniri, cu evacuare rnanuală. - , .Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate,avândpeste 1m lăţime, executată cu taluz inclinat, fărăsprijiniri, până la 6 m adâncime, cu evacuare manualăSăpătură manuală de pământ, de la2 m la 6 madâncime, În spaţii limitate, peste 1m lăţime, executatăcu taluz Înclinat, fără sprijiniri, pământul fiind evacuat cumacara Pionier.

l'nA07 Săpătură manuală de pământ În spaţii limitate, avândpeste 1m lăţime şi maximum 6 m adăncime, executarecu sprijiniri, cu evacuare manuală

roAOa Săpătură manuală de pământ, În spaţii limitate, avândpeste 1 m lăţime şimaximum 10m adâncime, executatăcu sprijlntri, cu evacuarea pământului, cu macara Pionier

IcA09 Săpătură manuală de pământ, În drenuri cu lăţime demaximum 1m, cu evacuare manuală, În terenuri cuÎmpingeri mari şi sprijiniri puternice

reA 10 Săpătură manuală de pământ, În drenuri cu Iătime depeste 1m, cu evacuare manuală, in terenuri cuÎmpingeri mari şi sprijiniri puternice

A11 Săpătură manuală de pământ, În drenuri cu lăţime de peste1m, cu evacuarea pământului, cumacara Pionier, Înterenuri cu Împingeri mari şi sprijiniri putemice

9

37A01•Pagina

37 • roA0294141237 IoA03262

loA04

A05

roM6

Simbolcae.itol

Denumire capitol41

Săpături manualeSăpături În stâncăSăpături mecaniceUmpluturiNivelări, finisări şi pregătirea platformei

TsATsBTsCTsDTsE

43

44

45

48

50

51

54

55

58

63

8

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 7/135

o 1 2 O 1 2TsA12 Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m TsA26 Montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare tip

adâncime, În gropi cu secţiune poligonală sau circulară, •Huding sau L.I.U. 91

având lăţimea sau diametrul cercului de până la 1,80 m, TsA27 Funcţionarea instalaţiei de aer comprimat, pentru lucrulexecutată cu sprijiniri, cu evacuare manuală 65 În cheson de aer comprimat sub presiune 92

TsA13 Săpătură manuală de pământ, de până la 14 madâncime, În gropi cu secţiune poligonală sau circulară, .J CAPITOLUL TsB

având lăţimea sau diametrul cercului de 1 - 1,80 m, '1 SĂPĂTURI ÎN STĂNCĂxecutată cu sprijiniri, cu evacuarea pământului cumacara de fereastră 67

TsA14 Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m Generalităţi 94adâncime, În gropi cu secţiune poligonală sau circulară, I TsB01 Dislocări de stâncă alterată, fără ajutorul explozivilor, Înavând lăţimea sau diametrul cercului de1,50 - 6 rn, volum total de 2-3 mc la un punct de lucru, executate cuexecutată cu sprijiniri, cu evacuare manuală 69 unelte de mână, În spaţii limitate, În puncte dispersate

TsA15 Săpătură manuală de pământ, de până la 6,00 m pe versanţi accidentali şi greu accesibili, fără spargereaadâncime, În gropi cu secţiune poligonală sau circulară,

~

blocurilor mai mari de 25 kg 97având lăţimea sau diametrul cercului de1,50 - 6 m, 1'0902 Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată În straturi cuexecutată cu sprijiniri, cu evacuare pământului cu ' grosime de până la 1m, cu ajutorul explozivilor, prinmacara Pionier 72 metoda găurilor de mină forate manual, fără spargerea

TsA16 Săpătură manuală de pământ, În spaţii limitate, În blocurilor mai mari de 25 kg 98tranşee de până la 4 m adâncime, pentru cabluri 1 11 00 3 Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată În straturi cu

electrice de Înaltă tensiune 74 grosime de până la 1 m, cu ajutorul explozivilor, prinTsA17 Săpătură manuală În gropi de fundatii poligonale sau metoda găurilor de mină forate mecanic, fără spargereacirculare monobloc, de până la 4 m~dâncime, pentru blocurilor mai mari de 25 kg 99linii electrice aeriene de Înaltă tensiune 80 Inll04 Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată În straturi cu

TsA18 Săpătură manuală de pământ, În urma excavării mecanice, grosime de 1-2 m, cu ajutorul explozivilor, prin metodapentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc j găurilor de mină forate mecanic, fără spargereade fundaţii, de până la4 m, adâncime pentru linii electrice blocurilor mai mari de 25 kg 101aeriene de Înaltă tensiune 83 I " II O / l Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată În straturi cu

TsA19 Săpătuiră manuală a şanţurilor şi rigolelor trapezoidale, grosime de 2-3 m, cu ajutorul explozivilor, prin metodapentru scurgerea apei 84 găuriior de mină forate mecanic, fără spargerea

TsA20 Săpătură manuală de pământ, la deblee săpate cu blocurilor mai mari de 25 kg 102excavator sau screpere pentru completarea săpăturii la 1 •• 1 1 1 1 1 1 Spargerea manuală a blocurilor mai mari de 25 kgprofilul taluzului , 85 provenite din săpăturile executate conform articolelor

TsA21 Săpătură manuală de pământ, executată În cheson TsB01, TsB02, TsB03, TsB04 şi TsB05, În cazuldeschis, de până la 16 madâncime, cu evacuarea Tncărcării manuale a materialului de derocare sau apământului cu macaraua Pionier 86 loloslrlliui În umpluturi compactate 104

TsA22 Săpălură manu_alăde pământ În cheson Închis, de 56- IM !}U ? SlIplltură de finisaj În stâncă În spaţii largi, cu restricţie75 m suprafaţă medie ' 88 dtl oxploziv, prin metoda găuri lorde mină forate mecanic

TsA23 Epuizarea cu pompa de mână a apelor din săpături, În ,Ittxplodare electrică 105teren cu infiltraţii moderate de apă 90 1 1 1 1 1 0 1 1 tH\pl'ltură În stâncă În spaţii largi, de până la 7 m

TsA24 Epuizarea mecanică a apelor din săpături, În teren cu IHlflnolme de abata], cu ajutorul explozivului, prin metodainfiltra ţii puternice de apă' , 90 mlnlmelor forate, cu exploda re electrică 106

TsA25 Epuizarea mecanică a apelor din săpături', În terenuri 1 . t . tO g !1 " p f l t u r O in stâncă În spaţii largi, de până la 10 mmsipoase

91 '\lI~\(J 'lno da abata], cu ajutorul explozivului, prin metodaI IIhuHlolor forate, cu explodare electrică 107

10 I 11

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 8/135

o 12

- -O 1 2810 Săpătu ră În stâncă În spaţii largi, de până la 15 m ".1121 Săpătură În stîncă, În spaţii limitate de peste 1 m lăţime,

adâncime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin metoda de până la 1,50 m adâncime, executată cu ciocanul de

TsBllcoloanelor forate, cu explodare electrică

108 abataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv), cuSăpăt~ră În stâncă În spaţii largi, de peste 15 m evacuare manuală, În gropi de fundaţie şi lucrări similare 123adăncime de abataj, prin metoda exploziilor masive cu j ••J 2 2 Săpătură În stâncă În spaţii de speste 1 m lăţime, de 2-

TsB12puţuri şi galerrii şi forare mecanică '

109 18 m adâncime, executată cu ciocanul de abatajSă?ăt~ra În stâncă În spaţii limitate, de până la 2 m pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv) şi evacuareaadan~~e, cu ajutorul explozivilor, prin metoda găurilor cu macaraua Pionier 125

de mina forate manual cu exploatare pirotehnică, În 1 1 1 1 1 2 3 Săpătură În stândă cu ciocanul de abataj pneumatic, laTsB13

gropi de fundaţie110 rigole cu secţiunea triunghiulară, având adâncimea de

Săpătură În stâncă În spaţii limitate, de peste 1 m Iătime până la 0,35 m 127d~2~6m adâncime, cu ajutorul explozivilor, prin met~da' I 1 1 1 1 1 2 4 Politura suprafeţei stâncoase cu mijloace manualegaUrilor de mină forate manual, cu exploata re (numai când este prescrisă) 128pirotehnică şi evacuarea manuală

111 1 iii1 2 5 Rânguirea suplimentară a taluzurilor de stâncă de laTsB14 Săpăt~ră În stâncă În spaţii limitate, de până la 2 m fundatiile lucrărilor hidrotehnice, pentru Îndepărtareaadan~~e, cu ajutorul explozivilor, prin metoda găurilor

; blocuii/or desprinse din masiv, executată Înainte dede mina forate ~ecanic, cu exploatare pirotehnică, În turnarea betonului de fundaţie 128

TsB15gropI de fundaţie' şi lucrări similare

113 1 1 1 I 3 "e Săpătura În stâncă sub nivelul apei, În cheson Închis, de, Săpătură În stâncă În spaţii limitate, de peste 1 m Iătime sub 45 m2 suprafaţă 129d~2~8m adâ,ncime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda ~ '1 1 1 1 2 7 Săpătura În stâncă sub nivelul apei, În cheson Închis, degaUrilor de mină forate mecanic, cu explodare sub 46-55 m2 suprafaţă 132pirotehnică şi evacuarea manuală, În gropi de fundatii şi 1 •• 1 1 ~ 1 3 Săpătura În stâncă sub nivelul apei, În cheson Închis. delucrări similare .

114 sub 56-75 m

2

suprafaţă ' 135Ts816 Săpătură În stâncă În spaţiilimitate, de peste 1 m Iătime illl\~e Săpătura În stâncă sub nivelul apei. În cheson Închis, dede 2-14 m adâncime, cu ajutorul explozivilor, prin ' , 1 sub 75 m2 suprafaţă 138~etoda g~ur~or de mină forate mecanic, cu explodareplrotehntca ŞI evacuarea manuală, În gropi de fundatii şi • CAPITOLUL TsClucrări similare .

117TsB17 Săp~tu,ră de finisaj În stâncă În spaţii limitate, cu • SĂPĂTURI MECANICErestricţia de exploziv, prin metoda găurilor de mină forate

141ecanic şi explodare electrică119 GeneralitătiTsB18 Săpătură În stâncă În spaţii largi, executată cu ciocanul j 11 1 , 0 '1 Scarificarea mecanică a terenului 147

TsB19d: a~at~ pne~matic şi cu unelte de mină (fără exploziv) 120 I.O O?, Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39Sapatura Instancă În spatii limitate În talazurile cu m3

, cu comandă hidraulică 148Înclinare mai mare de 1,1.' executată cu ciocanul de

1I III, O U Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 m3

, cuabataj pneumatic şi unelte de mină (fără exploziv), motor cu ardere internă şi comandă hidraulică 150pentru curăţarea şi Îndepărtarea peretilor În fundatiile -Ţ .I ; O ~ Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,71~1,25

barajelor precum şi ale talazurilor prevăzute a se ' m3, cu motor ardere internă şi comandă hidraulică 153

Ts820consolida cu lucrări speciale

121 T ij l 100 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 2,5-2,9Săpătură Înstîncă, În spatii limitate de sub 1m Iătime de m3

, acţionat electric 157până la1:50 madâncime,' executată cu ciocanul de abataj l 'Î III ,o u Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,5-08 m3

,

pneum~tl~ ŞI une,ltede mină (fără exploziv), cuevacuare cu motor de ardere internă şi comandă prin cabluri," cumanuala, In qrop: de fundaţie şi lucrări similare 122 echipament de drag lină 160I

12 î13

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 9/135

o 1 2 - -O 1 2

TsC07 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 0,81-1,2 ' r I l C l~ 3 Săpătură mecanică În spaţii largi, cu motoscreperm

3

, cu .motor de ardere internă şi comandă prin cabluri, motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW),cu echipament de draglină -, 163 având lada de 8-10 rn", inclusiv transportul şi

TsC08 Săpătură mecanică sub nivelul apei, cu excavator pe împrăştierea pământului de la 250 m ' 194şenile de 0,5-0,8 m

3, cu motor de ardere internăşi I I I O : . ! 4 - Săpătură mecanică cu screper de 2,75-3 m3

, cu tractorcomandă prin cabluri, cu echipament de draglină 166 pe şenile de 65 CP, inclusiv transportul pământului până

TsC09 Săpătură mecanică sub nivelul apei, cu excavator pe la 100 m 195şenile de 0,81-1,2 m3

, cu motor de ardere internăşi IlImS Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC24 şi TsC25,

TsC10Acomandă prin cabluri, cu echipament de draglină 170 pentru, transportul pământului, pentru fiecare 100 m În

196anouri de platelaj cu suport, pentru deplasarea plus peste distanţa prevăzută in articolele respectiveexcavatorului pe şenile În teren mocirlos 173 Ilim~6 Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou,

TsC11 Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri, necompartat şi impingerea lui până la 5 m 197executate cu excavator cu mai multe cupe, cu săpare T'~027 Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentrulongitudinală şicu rotor de 101-150 CP 174 împingerea pământului, pentru fiecare 5 m În plus peste

TsC12 Săpătură mecanică la şanţuri pentru conducte şi cabluri, distanţa prevăzută În articolul respectiv 198executate cu excavator cu mai multe cupe, cu săpare

1 1 1 0 2 8 Excavarea mecanică a tranşeei pentru pereţi mulaţi pentrulongitudinală cu elindă 174 ecrane de etanşare sau fundaţii adânci, sub protecţia

TsC13 Săpătură mecanică În profilul taluzului pe o grosime de noroiului bentonitic, executată cu instalaţiile ELSE şi KELLY 1990,5-0,8 m, de la faţa taluzului, În deblee şi canale IlIn~9 Excavarea baretelor pentru fundaţii izolate şi consolidări,deschise 176 executate sub protecţia noroiului bentonitic, cu ajutorul

TsC14Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 60-80 CP, instalaţiei tip KELL Y . 208cu echipament greifer de 0,5-0,6 m3 , 178 I••uno Săpătură În fundaţii, executată cu instalaţiile CALWELD,

TsC15 Săpătură mecanică cu excavator pe şenile de 100-120 cu diametrul de 1300 mm 210CP, cu echipament greifer de 0,7-1 ,0,m3 , 182 I l i O U 1 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate

TsC16 Săpătură mecanică În taluzurile debleelor, inclusiv meximă de 800 m3/h: În teren cu umiditate de sub 28% 211Îndepărtarea pământului rezultat din săpătură, precum şi

"IO~2 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximăpolitura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder 186 de 1600 m%, în teren cu umniditate de sub 26% 213

TsC17 Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiulară)11I1~33 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximă

cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul de 1800 m3/h, În teren cu umniditate de sub 26% 216autogrederului de până la 175 CP 188 1 1 I 1 ,l l4 Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate maximă

TsC18 Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de de 1900 m3/h, În teren cu umniditate de sub 26% 21965-80 CP, inclusiv Împingerea pământului până la 10m 189 Î Il!:3 6 Excavat, transport cu încărcător frontal, la distanţe de

TsC19 Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe şenile de până la 30 m 22281-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m 190 i••n e Săpătură mecanică cu screperul de 6,1-9 m3

, cu tractorTsC20

Săpătură mecanică În profile mixte, executată cu, ,'\ pe şenile de 150 CP .tn gropi de împrumut, inclusivbuldozer cu tractor pe şenile de 81-180 CP, inclusiv transportul pământului până la distanţa de 100 m, cuÎmpingerea pământului până la 10 m 191 descărcare În straturi uniforme 229

TsC21 Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, î 'h t)(i7 Săpătură mecanică cu motoscre~er (autoscreper) tipinclusiv Împrăştierea pământului la 10rn 191 TEREX ,cu lada de 10,7-15,3 m , inclusiv transportul şi

TsC22 Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, împreăştierea pământului la distanţa de 250 m 230TsC20, TsC21 , pentru transportul pământului pe fiecare :1 "limla Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC23 şi TsC37,1° m În plus, peste distanta prevăzută la articolele pentru transportul pământului, pentru fiecare 250 m Înrespective '

192 plus peste 250 m 2311 1 1 0 S 9 Săparea mecanică 'a qropilor, cuinstalaţia de forat pe

tren de lucru 232

14 I 15

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 10/135

o 1 2 -,;.1I~ 1 2

TsC40 Săpătură mecanică cu excavatorul pe şenile de 3,0-3,9 .rll,' Udarea mecanică a straturi lor de pământ cu

m3, acţionat electric 233 autorcisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire 253

TsC41 Săpătura mecanică cu excavator pe şenile de 4,0-.4,9 I.DW Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm,, , I

m3. acţionat electric 235 prevăzut cu prisma de balastare c.f. 253

. U lI I Strat de repartitie din balast cu granulatia de O~ mm,,-, CAPITOLUL TsD ,~ prevăz~t cu prisma de balastare c.f. " , . - 254

!,U ) 1 ' 1 Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime

UMPLUTURI '!j . medie de 0,50, executate manual, simultan cu execuţia

mecanizată a corpului rarnbleului 255Generalităti 237 1 1 1 1 1 1 1 1 Umplutură compactată În şanţuri, pentru cablurile

Ts001 Împrăştierea cu lopata a pământului afânat, În straturi Îngropate ale liniilor electrice de Înaltă tensiune 256

uniforme, de 10-30 cm grosime 240 I/IIIIU Umplutură de pământ compactată, la fundaţiile de la

-Ts002 Împrăştierea pământului afânat provenit din teren stâlpii liniilor electrice aeriene de Înaltă tensiune 257

categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu t"IJ :IOA Compactarea mecanică a terenurilor naturala slabe de

şenile de 65-80 CP 240 fundaţii, prin compactare dinamică cu mai de până la 10

Ts003 Împrăştierea pământului afânat provenit din teren t, cu macara de pneuri de 34 tf 257

categoria I sau IIşi categoria III sau IV, executată cu liilWI Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe

buldozer pe tractor cu şenile de 81-180 CP 241 pneuri, de 20 t 258Ts004 Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate I " I I ~ I ! Umpluturi la fundaţii poligonale În stâncă, la linii electrice

În săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea aeriene 259

fiecărui strat de pământ 242 Ifin:W Compactarea umpluturilor la fundaţiile de tip grătar,

- Ts005 Compactarea cu maiul mecanic de 150-2do kg_a pentru liniile electrice c.f. aeriene 260

umpluturilor În straturi succesive de 20-30 cmgrosime 243 Î~mMCompactarea terenurilor naturale cu excavator sau

Ts006 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor În macara pe şenile, cu mai greu de 5 t şide 10 t 261

straturi de 20-30 cm grosime 244-Ts007 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou ,1 CAPITOLUL TsE

compresor static autopropulsat de 10-12 t 245Ts008 Compactarea mecanică a umplurilor cu compactor pe NIVELĂRI, FINISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI

8neuri static autopropulsat de 10,1-16 t 247 Generalităţi 262Compactarea cu tăvălug picior de oaie de 2,5-5 t, cu i ~ I = O I Nivelarea manuală a terenurilor şi platformelor 263tractor pe şenile de 65-80 CP, a umpluturilor În straturi În 1 0 1 ' 1 I 1 o l Finisarea (politura) manuală a platformelor 263straturi succesive de 20-30 cm grosime 248 1810a Finisarea (politura) manuală a taluzuril'or 264

Ts010 Compactarea cu tăvălug piciorde oaie de 15t, a umpluturilor f li U J 4 Nivelarea terenului natural şi a platformelor de 265din pământ coeziv dincorpul barajelor şi digurilor 249 terasamente cu buldozer pe tractor pe şenile

Ts011 Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou ] . ,1 m I Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeţei 265compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de terenului natural şi a platformelor de terasamenteoaie, În straturi succesive de 40 cm 250

A r ~Il!! Pregătirea platformei de pământ În vederea aşternerii 266Ts012 Compactarea umpluturi/or În straturi de până /a 1,20 m unui strat izolator sau de reparaţie din nisip sau ba/ast,

grosime după compactarea, cu placă bătătoare prin nivelare manuală şi compactare cu rulou compresoracţionată cu excavator pe şenile, cu echipament de static autopropulsat de 10-12 tmacara de sub 10 t 251

Ts013 Udarea manuală a straturilor de pământ cu stropitoarea,pentru completarea umidităţii necesare compactării,precum şia suprafeţelor tnsămăntate sau brăzduite 252

16 I 17

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 11/135

MATPIODCATALOG

• PR ETuR I L A MATE RIAL E DE C ON STR UC TIIactualizate trimestrial

9AVANTAJE

• CUNOA/TERE:

M ATE RIA LE E XIS TE NT E Ş I N OU A PĂ R U TEfU R N IZ OR I· PR OD U CĂ T OR l P EN TR U F IE C AR E M AT ER IA LM AT ER IA LE O FE R lT E Î N J UD ETP R ETU R I D E SORT IM EN TE

• UTIl/ZARE:

E VALUAR EA CO STU L UI C ON ST R U CT II LORÎN TO CMIR E A D EV IZ U LU I D E C O NS TR U CŢ I E

- C ON TAC TAR EA FU RN IZ OR IL OR PE NTR UACH IZ IT IONAR EA MATE R IA L ELOR

• A G REMEN TE T EHN IC E ÎN CON STRU CTII-MON TA J

9AVANTAJE

• CUNOA$TERE:

M ATE RIAL E Ş I PR ODU SE D IN IM POR T S AU DINP RO DU C TIE IN TE RN Ă , A VÂ N D A GR EM EN T TE HN ICF IR ME A VÂ N D A GR EM EN TE T EH N IC E PE NTR UPR OD US ElE PU SE ÎN V Â NZ AR EVALAB I L l TATEA AGREMENTULU IU N IT Ă Ţ I C A RE A U A G REME N TA T MAT ER IA LE L E Ş IPRODUSELE

• UTIl/ZARE:

A SIG U R AR E A A C HIZ IT IO N Ă R II M AT ER IA LE L OR Ş IP RODU S EL OR D E C AL IT AT ERESPECTAREACER INŢELOR PR E VĂ Z U TE D E H .G . 7 66 /1 99 7 Ş IL E GE A 1 0/ 1 9 95 P RIV IN D C A LIT AT EA ÎN C ON S TR U CŢ I I

,io ţ+ IN FORMATI IL E D IN CATALOG

SU NT PREL UA TE D IR EC T D E L A f UR NIZ OR I-PRODUCĂ TOR I DEMATERIAL E D E C ON STRUCŢ I I

P EN TR U A GR EM EN TE TE HN IC E, IN FOR MAŢ IIL E S UN T PR EL UATE D E L A

C OMISIA DE AG RE MEN T TE HN IC ÎN 'C ON STR UC ŢII DIN H .L .P.T.l.

C A TA LO C UL S E E DIT EA ZĂ P ER IO DIC ( TR IM E ST RI AL )

INSTRUCTIUNIprivind

I.OSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ COMASATEPENTRU LUCRĂRI DE TERASAMENTE

Ts

1.Conţinutul indicatorului

1.1. Indicatorul Ts conţine normele de deviz pentru lucrări denmonte necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj, exclusivIm ra se execută În subteran (tunele, galerii etc.).1.2.Acest indicator cuprinde, de asemenea, norme de deviz pentru o

II " do lucrări de terasamente cu caracter special:lucrări de Îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundaţii;tranşee pentru cabluri Îngropate sau gropi de fundaţii pentru liniielectrice;lucrări de excavare a ecranelor de etanşare tip Else şi tip Kelly;incărcări de materiale executate cu Încărcătoare;lucrări de pregătirea terenului pentru construcţie, constând dincurăţirea terenului de iarbă. de tufişuri şi rădăcinile lor, tăieri dearbori şi scoaterea rădăcinilor etc.;lucrări. de amenajarea peluzelor, plantări şi transportări, alei,terenuri de joc pentru copii şi stăncărie ornamentală;lucrări de transport pe benzi transportoare a materialelorgranulare;lucrări de consolidări de terasamente.

2.Condiţii generale deexecuţie a lucrărilor

.1. Normele de deviz sunt elaborate În conditii medii de lucru privind

Iilliilinurile specifice de materiale, forţe de muncă şi ore utilaj..2. La stabilirea consumurilor specifice de forţe de muncă şi de orelIIul M -a ţinut seama de clasificarea rocilor din tabelele 1, 2 şi 3 anexate la

ln Instrucţiuni ..3. Consurnurile specifice cuprinse În normele de deviz sunt stabilite

1III I\IId seama de următoarele condiţii de lucru generale: .lucrările se execută la lumina zilei sau lumină artificialăcorespunzătoare;

• lucrările se execută la temperaturi peste +5°C;- materialele, uneltele şi utilajele se consideră aduse pe şantier, În

zonele de lucru respective;

19

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 12/135

J onsumurile de ore utilaj cuprinse În prezentele norme de deviz,

IIIIflllIlmai timpii de funcţionare efectivă a utilajelor pentru executarea

11II,1I~1o lucrare.IIIIIpl1 auxiliari inerenţi, pentru alimentare, pornire, oprire, schimbări de

1 ' " , 1 1 \1 1 , 1 reparaţii executate pe loc şi de întreruperi normale cauzate de

1111111"1xecutării lucrărilor etc., nu sunt cuprinşi în normele de deviz, fiind11I1'lllculul preţului de deviz pe ora de funcţionare.Illlliumurile de ore utilaj generate de condiţiile speciale ale unor

111111,\ LJ fost cuprinse În indicator sub forma unor coeficienţi tehnico-I _ U d , euro se aplică multiplicativ la norma de bază.

11 . :, 1 . Utllajele nominalizate În normele de deviz sunt grupate pe gamePfIIlltl\ţl, la nivelul parcului inventar al organizaţiilor de construcţii-

" 1 1 1 1 1 1 1 dnta elaborării indicatorului.Id\ Pentrudefinirea puterii sau caracteristicilor principalelor utilaje sau

IIth,lor a-au folosit unităţile tradiţionale CP şi kgf.I n normele de deviz unde nu s-au prevăzut utilaje, consumurile de

IIIIIlul(1 IJIJ fost stabilite în ipoteza că, atât executarea lucrărilor propriu-l"" , 1 transportul materialelor vertical şi orizontal la nivelul de lucru, se111/\tl/musl sau cu unelte şi dispozitive de mică mecanizare.

- pentru lucrări de terasamente care se execută în alte condidecât cele de la punctul 2.3 aliniatele precedente, urmează să saplice prevederile dispoziţiilor În vigoare privind modul d

Întocmire a devizelor.

3. Materiale

3.1. Consumurile specifice de materiale din normele de deviz cuprinatât cantităţile de materiale necesare executării unei unităţi de lucrare câtpierderile tehnologice şi netehnologice care se produc odată cu executareconstructiei.

3 .2 . Pentru materialele refolosibile consumurile specifice din normsunt stabilite ţinând seama de numărul mediu de refolosiri, normeicuprinzând numai cota parte de consum aferentă unei folosiri (montandemontare).

4. Forţa de muncă

4.1. Normele de deviz cuprind Întregul consum de forţe de rnuncnecesare efectuării operaţiunilor care intervin În procesul tehnologic d

execuţie a lucrărilor, pentru:4.1.1. Executarea lucrărilor propriu-zise În concordanţă cu procesultehnologic de execuţie corespunzător normativelor În vigoare precum Ş

precizărilor date În generalităţile şi normele respective.4.1.2. Curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de lucru.4.1.3. Degajarea locului de lucru de materialele şi mijloacele d

executie după executarea lucrărilor.4 . 2 . Încadrarea lucrărilor pe meserii, categorii tarifare de calificare ş i;

trepte de retribui re, s-a făcut conform prevederilor indicatoarelor tarifare dcalificare În vigoare, adoptându-se denumirile prescurtate din "Nomenclatorucodificat al forţelor de muncă folosite la lucrările de construcţii-montaj".

4.3. Consumurile de manoperă din normele de deviz sunt exprimatÎn:

- ore şi fracţiuni centezimale, defalcate pe meserii, care se folosesla stabilirea valorii de deviz a manoperei şi În operaţiunile dorganizare, conducere şi urmărire operativă a producţiei;

- ore şi fracţiuni totale, care reprezintă consumul total de manoperăindiferent de meserii şi de categorii tarifare de calificare care sfolosesc pentru supraveghere, planificare sau alte scopuorganizatorice.

4.4. În consumul de manoperă nu s-au cuprins orele de lucru almecanicilor care deservesc utilajele de construcţii, acestea fiind incluse Înpreţul de deviz pe ora de funcţionare a utilajelor respective.

20

UtilaJ ele de construcţii-montaj

cripţii tehnice

lucrările sunt considerate că se execută În conformitate cu

tandardelor În vigoare:rAS 1243/88 - Terenuri de fundare, clasificarea şi identificarea

Ilt'lmânturilorrAS 3197/2-90 - Lucrări de cale ferată. Infrastructura căii.

Profituri transversale tip - STAS 7582-91 - Lucrări de cale ferată.I'orasamente. Prescripţii de proiectareIHAS 2914/4-89 - Terasamente. Determinarea modului dedoformaţie lineară pentru terasamente, căi de comunicaţie şi

nornplexe rutiererAS 2916-87 - Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea

"Iluzurilor şi şanţurilor de scurgere a apelorlAS 2914-84 - Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii

ţone raleI'AS 9860-89 - Lucrări de îmbunătătiri funciare. Verificarea

compactăru terasamentelor 'rAS 1913/13-83 - Terenuri de fundare. Determinarea

Iracteristicilor de compactarerAS 1913/14-74 - Terenuri de fundare. Determinareamcterlsticilor de compactare. Încercarea prin rulare În laborator

21

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 13/135

f

: 1

I- STAS 1913/15-75 - Terenuri de fundare. Determinarea greutăţii

volumetrice pe terenSTAS - 1913/3-76 - Terenuri de fundare. Determinarea durităţiipământuriiorSTAS 1931/4-86 - Terenuri de fundare. Determinarea limitelor deplasticitateSTAS 1913/1-82 - Terenuri de fundare. Determinarea urnidităţii

STAS 10473/1-87.- Lucrări de drumuri. Straturi rutiere dinpământuri stabilizate cu ciment. Condiţii tehnice generaleSTAS 8840-83 - Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din pământuristabilizate mecanic.

S-a considerat că lucrările din cadrul indicatorului Ts se execută Înconformitate cu respectarea normelor tehnice de securitatea muncii Învigoare, prevăzute În normele republicane şi normativele departamentale detehnica securităţii muncii, precum şi de instrucţiunile de folosirea utilajelorprevăzute in cărţile tehnice a fiecărui utilaj În parte.

22

l i . . . . .

~

, . . . .... 1:: J... 1Wal«1-

.:.2ro "• . ro::J e.. • . • , r oro III

c ro'r o -e.e:: J ro

" O t : :i&.ro Eg ' o•• • CJ

DlCl)

l S " OC I I -

"O :: J. _ " O

CJ o

e E. . . .-o/h

: ! : : ! C I )ro .= :ro N. _ C I I/ho

•• • CJo ••.::: o.. . -::J C I )•.-- .-. . • . .

' ro , roE G Î

l ea - -e . Q .

ro eee..~'[!!:: :: J: « " 0

(3

<Il Q )'CQ) "':::l~ 'ro0.-.$ ;r o ;e<Il :::l o.oC : ::J ()ct:J-

-<Il "O Q) (J'

< ~r o

<Il . ,g2tr.1 ; 0 0 . -19'~ c :S M

~ . !!1 e..;(U .§•."0 0.0>C J CI I 'ro ..\ <:

E (J ' ~

~<Ilt

1 8Eo _o )",.... ; :J

~ÎiÎ g J-g~.9-.!::! o o,.{g a l.g~ ~9~Pou C1:::l0lE Q) ro~

I'~: : : l"O

'5: : : lC

~21 I I

I'~~~Q) roÎiÎ~O

•. .• C I ) o0..•..•

Oale~U:::l(J' U

6~ ( I~)I;?.. n '

-o oL{ oN r-,

1 l O 1 6

r-

oo oL{

, . . . . . -

Eal

:-Q

Q) ~ .~§'u ~._ o E oN _ Q) UQ) :_ "O

8 E'- ~C ii

<O

"o ? f. c f ~ ~' o oeo co N o coN N ( 1) N N. . i - . . i - e D .. i - . . i-. •. . . . • .. . N.- .• .. .

o o 00 oo o OL{ o- . ; 1 ' co o a:> r-,. •. . . . .- N.•.. .. -o o 66 oo o 00 oN - . ; 1 ' a:>.... L{

1 " - .. - - .. - - .. --

I L

It).-

:: : l

'u- . ; 1 ' 1 . 2

: = - -E

• . . .o< ' ' o

: : : l

E<Il

: -Q

Q ) ! '5 lE...o <IlJ !l:=. "O

E .-

>.o 'NC ) 1ro < Il

C ii oo

:g <I l':::l'C:;'N .2al . ~8'E

>.o 'Nro <Il-oJ' U

>'N<Iloo

.oro

Ci i

::J 'ro~('I) c·:JE .•..al (J' o C

:~~ 'u;,.ţ! ~ ( 1)- '*'ro rn (J' 0._

~,ffi s s :N~ ~N I'~o .<Il.a° ~,ro 8

'<Il 'c E 'ro Q) Q) C -)~'u ' C i .) l r o 1J > <[ o~ , ('O e tJ»)~ C l Q) E'ro "O c:::l Q) .ro J !l. E 'ro- e ) ~ ~ ; r o c a E ~ '0 0 . ::::J:::l E Q), ~ o 'ro ro O.ro

t-oEt-UîECl..Ci"'~

,. . . .N ( 1) -.;1' 1L{lco 1,....

23

C i > 0 < b1\1 : J .9- Cl) ,r o> OI,C "O C

<Il C o- =

o=alCOI

WX::J::JEQ)~

oro "OIn

~ ~ ci< I l < I l o ,ro

g - ~ ,~ ~-roC<Il8o~L-

; r o - Q)

Q) .~'CNo. al00

a : :U

•.. .o ,=Q

• . . . • . . .::JOI

C" '.ro N

E~'ro·- Q)00.•....o <Ilro"-OIQ) •. ••

.= : oE~:::l roC roQ . -oC/)oo

...:tZo

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 14/135

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 Zqură obisnuită afânată necoeziv idem I I I 1600-1700 5-7%

9 Pământ vegetal compac- slab coeziv idem I I I 1600-1700 14-28%tat cusau fără rădăcini

10 Argilă nisipoasă uşoară coeziune tare I " I 1600-1800 26-32%cu un conţinut de pietriş mijlociepână la 10% din volum

11 Nisip miilociu- -

necoeziv usor I II I 1600-1850 8-17%12 Nisip mare idem idem I " 1650-1850 8-17%

13 Nisip nrăfos slab coeziv mijlociu I " 1500-1700 8-17%14 Nisip fin (făinos) idem idem I II 1400-1700 8-17%

15 Nisip arailos idem idem I I 1500-1700 8-17%

16 Praf arcilos (loess) slab coeziv miilociu " " 1600-1700 8-17%17 Nisip cu pietriş (balast idem idem " II 1700-1900 14-28%

nisipos) cu dimensiunide până la 70 mm

18 Pietriş de râu cu nisip idem tare

"" - 1750-2000 14-28%

(balast) până la 150 mm19 Turbă cu rădăcini de idem idem II

"- 1100-1300 5-10%

peste 30 mm qrosirns20 Pământ vegetal cu idem idem

" "L I 1400-1600 14-16%

rădăcini cu grosime depeste 30 mm

21 Argilă prăfoasă (lut) coeziune idem II II " 1800-2000 24-30%miilocie

22 Argilă prăfoasă nisipoa- idem idem I I I 1800-1900 24-30%să (lut)

-

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 15/135

1 2 3 4 5 6 7 8 9

54 Pământ Îngheţat alcătuit foarte V V 1600-1800 14-28%din argilă şi argilă tarenisi oasă scarificare

55 Roci tari şi foarte tari coeziune idem V V 2000-2200 30-45%derocate rnlllocie

56 Roci stâncoase derocate idem idem V V 2000-2300 45-50%57 Umpluturi compactate foarte idem III III III 1900-2100 24-30%

din roci de la poziţiile: coezivă25;26;27;28;29;38;

39; 41.58 Depozite vechi necom- idem tare II II II 1800-1900 14-28%

pactate din roci de la

J\)poziţiile: 25; 26; 27; 28;

ro 29; 38; 39; 41.59 Umpluturi compactate coeziune tare II II II 1800-2000 24-30%

din rocile de la poziţiile: mijlocie5;21;22

60 Depozit vechi necorn- idem mijlocie II II II 1700-1800 14-28%pactat din rocile de laozitiile: 5; 21; 22

Pământuri de coeziune idem idem II II 1800-2050 24-30%

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 16/135

NOTĂ :

1. Pământurîie şi celelalte roci dezagregate din tabelul 1, se pot recunoaşte pe şantier, ţinând seama de criteriile dintabelul 2, ca aspect exterior şi de analizele geotehnice din studiile efectuate.În funcţie de aceste caracteristici, se face Încadrarea În categoriile de teren, astfel:_ pentru săpăturile manuale teren uşor, teren mijlociu, teren tare şi teren foarte tare;_ pentru săpăturile mecanice - teren categoria I-V - în categoria V intrând pământurile Îngheţate având conţinut de argilă

sau argilă nisipoasă.În funcţie de utilajul de săpat, acelaşi teren apare În tabelul 1 la categorii diferite, determinate de efortul mecanic şi

consumul de energie convenţională consumată, pentru efectuarea unităţii de lucru respective.1.1. S-a considerat că săpăturile manuale În terenuri de diverse categorii s-au săpat cu următoarele scule:

- teren uşor: se sapă cu lopata, se sapă uşor cu cazmaua;_ teren mijlociu: se sapă cu cazmaua şi parţial cu târnăcopul;- teren tare: se sapă cu târnăcopul şi cazmaua;

w - teren foarte tare: se sapă cu târnăcopul, ranga, şpiţul şi barosul etc., însă fără explozivi.

o 1.2. Săpături le mecanice_ teren de categoria 1 , II, III, IV şi V sunt diferite pentru acelaşi utilaj şi, În plus, acelaşi teren poate avea Încadrări

diferite, În funcţie de utilaj sau grupa de utilaje.2. Notaţiile W şi Wp au următoarele semnificaţii:- W este umiditatea pământului in situ;

_Wp este umiditatea la care pământurile argiloase trec În stare de consistenţă plastică.3. Încadrarea categoriilor de teren În conformitate cu tabelul 1 se va putea corecta la execuţie prin luare de probe

suplimentare (penetrări dinamice, umiditate etc.).

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 17/135

argilos când apare rapidănisip

Praf vizibile mat mat 2,3, aspră mică redusă rapidăÎn parte 4

Loess vizibile - mat 2,3 aspră mică foarte mijlocieÎn parte redusă

Argilă invizibile neregulat puţin 1,2, puţin mică redusă mijlocie

mărnoasă mat lucios 3, unsuroasă6,7,

8Marnă invizibile neregulat mat 1,2, foarte puţin mare foarte mijlocie

argiloasă mat 3, unsuroasă redusă6, 7

Marnă invizibile neregulat mat 2,3, foarte puţin mare foarte lentă4 unsuroasă redusă

5,6,8

Umplutură vizibile - - 1...9 aspră foarte - rapidăredusă

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 18/135

1 2 3 4

18 Gnais 2590-3000 foarte dură

19 Mica ist 2390-2870 idem

20 Calcar metamorfic 2630-2870 idem

21 Cuartit 2610-2680 idem22 Idem racile de la 18-21 alterate dure

23 Filite 2600-2800 dure

24 !!isturi rafitoase 2700-2800 dure

25 !!isturi cloritoase dure

26 !!isturi sericitoase dure

27 Rocile de la 23-26 alterate semidure

Roci sedimentate

w28 Conglomerat cu elemente din roci cea. 2490 dură

.ţ.sedimentare, cimentat cu siliciu,

idem brecie29 Conglomerat cu elemente din roci cca.2490 foarte dură

metamorfice şi eruptive cimentat cu

si lic iu, idem brec ie

30 Conglomerat cu ciment calcaros, cea. 2490 semidură

conglomerat slab cimentat, idem

brecie

31 Gresie cu ciment silicios 2300~2720 foarte dură

32 Gresie cu ciment calcaros sau 2300-2720 dură

ar ilos

Gresie cu ciment ar ilos alte-rată 2300-2720 semidură

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 19/135

COlII

II I I

Aplicaţia informatică COR ES , realizată de COCC , are ca scop urmărirea "mişcării"documentelorn interioruluneiins tituţii.

Un documenteste un act (cerere,ordin, procesverbal, fal i etc.) care are un emitentdininteriorulsaudin afara instituţieiş i care estetrimis spre rezo lvareunuia saumai multorservicii(persoane).Aceste servicii sau persoane îl pot transmite, la rândul lor, p e c ale ierarhică,subordonaţilor,mpunându-Iesarcini, termeneş i rezoluţii. În momentulÎn care un subordonatrezolvă sarcina, el notifică modul de rezolvare şi data rezolvării, oferind aceste informa~isuperiorilorsăi. C ând toy subordonaţiişi-au Îndeplinitsarcinile,documentulse poateconsiderafinalizatşipoate fi, eventual,trimisspreexteriorulinstitu~ei.n oricemoment,unsuperiorpoateştiundese găseşteundocumentşi În ce f a z ăa rezolvăriisalesea flă.

Avantajeleutilizăriiacesteiaplicaţiisunt:• urmărireaprecisăacirculaţieiunuidocumentÎn interiorulinstitutiei• posibilitateacontroluluifactorilor de decizie asupra Îndepliniriisarcinilor prevăzute În

documentulespectiv• creştereavitezeide rezolvarea sarcinilor• micşorareabirocraţieiegatede circulaţiadocumentului• obţinereade rapoartedetaliatereferitoarela undocument• accesulla undocumentnumaialpersoanelorautorizateCORE S este realizatăca o aplica~emodernă de baze de date, În mediu de programare

ACCESS97.

E a e ste exploatatăÎn reţea de tip WINDOWS N T , În regim multi-utilizator.Utilizatoriioacceseazăde la staţiiledelucru,avândasociatedrepturispecificeasuprabazeide date.

Funcyonareaaplicaţieieste urmărităde un administrator,care efectueazăşi întreţinerea'colecţieidedate aferente.

IIITIX

SISTEM INFORMATIC CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU

EXECUTIA ARE POSIBILITATEA:

< al ' SĂ T INĂ EVIDENTA DOCUMENTATIILOR TEHNICE PE CARE LEVERIF iCĂ ÎN

CADRUL ACTIVITĂTI I PE CARE o DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI

OBIECT DE CONSTRUCŢII

lGi' SĂ -ŞI ÎNTOCMEASCĂ ÎN MOD AUTOMAT REGISTRUL DE EVIDENTĂ A

LUCRĂRILOR LACARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ

CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

CAP I T OL UL T s ASĂPĂTUR I MANUALE

neralităţi

1.Conţinutulcapitolului

t ,1. Tn acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpăturiHlhlte manual În spaţii deschise ş i Î n chesoane, Î n p ământu ri şi a lte roc iImoate, necesare la lucrăr ile de construcţii-montaj.

• Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborarea'' 'lor dinacestcapitol

"" Consumuril e specif ice din normele de deviz sunt stabilite Îndll condiţiile specifice de lucru pen tru fiecare no rmă.,~, Normele de deviz din ace st c apito l s unt s tabil ite Î n u rmătoare le

,, 1 1 1 " tnhntce specia le d e lu cru: .,1. S -a ţinut seama de modul d e c omporta re la săpat a terenur ilor,

1 1 \ 1, ' i l e l Tn : teren uşor, teren mijlociu, te ren tare, teren foarte tare, arătate' . " " 1 1 1 1 nr, 1 anexat la instructiunile aces tu i indicator.

,2. Te renurile sunt considerate cu umidităti naturale1liilIIatoareunui grad de saturaţie mai mic de 1 (S<1). '

,3, P entru săpături În te renuri c oe zive Î n s ta re plas tic -moa le ( cut i i . consistenţă 10<0,5) sau În terenuri slab coez ive şi necoezive În

,. "plIll.ării apei, denumite "terenuri Îmbibate cu apă", se va acorda un, ellt 110% la consumurile de manoperă şi ore u tilaj, faţă de consumurileIlhII II lsbilite Î n condiţiile punctului 2.2.2.

,4, La săpăturile s ub nive lul pâ nz ei de apă s e va acorda sporul densumurile specifice de manoperă şi ore uti la j, faţă de normeleondiţiile punctului 2.2.2.

1,IIU ts por se va ac orda numai În situaţiile .in ca re e puiz area apeiU \ de săpătură nu ar fi economică.

,5, Tnfuncţie de spaţiu, săpăturile s-au considerat:pături În spaţii Întinse, când muncitorul nu este stânjenit lapat şi poate arunca pământul săpat d irec t În depoz it sau Într-un

mijloc de transport pe orizonta lă În ump lu tu ri sau depoz it;pături În spaţii l imitate, când muncito ru l e ste stânjenit la săpat şi

1 0 aruncarea pământu lui s ăp at d ire ct Î n d epoz it sau Într-un m ijlo cdo transport pe orizontaiă fiind necesară În p reala bil o e va cuare

verticală a pământului săpat:

37

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 20/135

I II

- săpături În chesoane Închise.2.2.6. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpături lor

curăţată de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor, precum şiÎn condiţiile şablonării prealabile a lucrărilor de săpătură.

2.2.7. La stabilirea normelor de deviz Ts A 16, Ts A 17 şiTs A 18, s-aţinut seama de prevederile "Normativului PE-104-" pentru construcţia liniilorelectrice aeriene de energie electrică peste 1000 V.

2.2.8. Pentru protecţia muncii s-au prevăzut:a. Ia săparea cu pereţi verticali nesprijiniţi, următoarele limite de

adâncime:- argile, terenuri tari şi foarte tari care se lucrează cu târnăcopul -

2,00m.- argile nisipoase, prăfoase, terenuri mijlocii şi tari care se lucrează

cu cazmaua - 1,25 m;- terenuri uşoare de coeziune redusă - 0,75 m.La săparea cu pereţi verticali săpături nesprijinite se vor executa cu

pereţi Înclinaţi (În taluz).Pământul unde se execută săparea fără sprijinirea pereţilor nu trebuie

să fie supus vibraţiilor.Pentru adâncimi mai mari, taluzurile verticale vor fi sprijinite pe toată

suprafaţa lor.

b, Evacuarea pământului rezultat din săpătură se va face astfel caÎntre marginea săpăturii şi marginea depozitului de pământ de pe mal săexiste o zonă liberă (banchetă) a cărei lăţime trebuie să fie:

- În cazul săpături lor nesprijinite, 'lăţimea banchetei cel puţin egalăcu adâncimea săpăturii;

- În cazul săpăturilor sprijinite, lăţimea banchetei de cel puţin 0,50. m, materialullemnos va fi aşezat la cel puţin 2,00 m de banchetă.

c. Săpăturile manuale pentru care se dau norme În acest capitol seconsideră executate la forma şi la cotele brute indicate În schiţele şi reperelede execuţie, fără a fi profilate definitiv la cote le proiectului.

3. Conţinutul normelor

Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice demateriale, manoperă şi ore utilaj, stabilite pentru fiecare normă, În funcţie deoperaţiile de lucru şi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutulfiecărui articol.

3.1. Consumurile specifice de materiale

Consumurile specifice de materiale cuprind materialul lemnos şimaterialele de prindere (cuie, scoabe) necesare executării platformelor deevacuare a pământului rezultat din săpături În spaţii limitate.

38

I 2 . Consumurile specifice de manoperă

t.oneurnunle specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama deIII tehnologic corespunzător condiţiilor specifice de lucru, arătate În

1IIIHticol.

•••.Consumurile specifice de ore utilaj

I'/lntru evacuarea mecanică a pământului rezultat din săpături s-auV A I I II:macara Pionier la art. Ts A 06, Ts A 08, Ts A 11, Ts A 15 şi Ts a1;

macara de fereastră la art. Ts A 13.litru montarea şi demontarea instalaţiei de filtre aciculare (Ia

III"" mi mecanică a .apei din săpături În teren nisipos) s-a prevăzut11II"H'lI'lElde apă de 13-22 kw (17-30 CP) la art. Ts A 26.

1'llIltru lucrul În chesoane Închise, la art. Ts A 27 s-a prevăzut1••il\11Ido aer comprimat sub presiune,

IA, Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol,11""1 ol\rora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.1, 3.2, 3.3,11111111110de deviz se cuprind şi consumurile datorită următoarelorIJ IIIlIiII de lucru:

pregătirea locului de lucru, manipularea şi purtatul uneltelor, amicului utilaj şi a materialului ajutător (şabloane, rigle, şipci,panouri de protecţie etc.) odată cu avansarea lucrului;urăţarea şi Întreţinerea uneltelor;ndepărtarea obstacolelor mici;urăţarea pereţilor şi fundul săpăturilor.

\ 1 1 . In normele de deviz pentru săpături manuale, nu se cuprindIIliiliiiIIrilo specifice pentru următoarele operaţiuni de lucru:

\ I t 1 , Epuizarea apei din perimetrul săpăturilor deschise executate ÎnIIItiI nnblbate cu apă, pentru care se aplică normele de deviz de laItltluhl 18 A 23, Ts A 24 şiTs A 25.

\ 1 1 , 1 ' . Tnlăturarea obstacolelor care se ivesc În perimetrul săpăturiihlnoml de beton, trunchiuri de arbori etc.), care se vor plăti separat.

ndlţii de măsurare a lucrărilor

I Volumele lucrărilor de săpătură manuală se măsoară la metru cubhutl, pentru fiecare normă În parte.

Volumele de săpătură În spaţii Întinse (Ts A 01) se vor calcula peIlplllfoţelor de săpătură din profilele transversale ridicate În punctele

IIIt II"", \ I ( ~ O ale terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor dintreIIll1hlllltnOvOrsale.

I 1 1 , cazul săpăturilor În gropi de Împrumut la care nu se poatelilI' Vlllilmui lor, volumul săpăturii se va putea stabili pe baza volumului

1 1 " 1 1 1 1 1 ,u m p lu t u r ă compactată prin relaţia:

39

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 21/135

Y duVs= Vux Y ds

În care:Vs - este volumul săpăturii În groapa de împrumut;Vu - este volumul umpluturii, realizat cu pământul

împrumut;Y du - e ste g reutatea volumetrică medie În sta re u sc ată a materialului

neturburat din umplu tu ra compactată;Y ds - este greutatea volumetrică medie În sta re u sc ată a materialului

neturburat din săpătură.4.4. Vo lumele săpături lor În spaţii limitate (Ts A 02 - Ts A 18) s e vor

calcula pe bază de secţiuni plane orizontale sau paralele cu faţa terenului (Iadrenuri şi tra nş ee execu tate În terenuri În pantă) şi pe baza adâncimilore fe ctive a le săpăturilor.

Cantităţi le lucrărilor de săpătură se vor stabili pe tre pte de a dâ nc impentru Încadrarea săpătu ri lo r În norme.

Adâncimea treptelor de săpătură se consideră În raport cu n iveluls up erio r a l malu lu i s ăp ăturii s au c u nive lul la c are s prijinire a ma lului impuneridica rea pământului săpat, la un nivel mai ridic at d ec ât n iv elu l malului.

4.5. Volumul s ăpăturilor În cheson deschis (T s A 21) şi cheson Închis(Ts A 22) se determină În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a

c he sonu lu i şi adâncimea săpăturii.

5. Precizări

5.1. Zona minimă de depozitare, coresp un ză to are p ământului săpat- ÎAspaţi i l imitate pe adâncimea unei trepte de 1,5 - 2 m s e co ns ide ră ne oc upa tă ,Înainte de depozitarea pământului d in săpătu ra f iecăre i trep te .

5.2. Operaţiile pentru eliberarea zonei minime de depoz itare nu s untc up rin se Î n normele de deviz pentru săpături manuale de pământ În spaţiilimitate.

\

40

TsA01

apatura manuala de pamant in spatii intinse,Ja deblee,

la canale deschise, la gropi de imprumut, la

Indepartarea stratului vegetal de 10·30cm grosime etc.

III IIftiT1A ntu umiditatenaturalăaruncarea in depozitsauvehicula căreiplatformăeste s~bIlIIull 0,60 m pestenivelulsăpăturiiteren uşor.

1II IIIIilI0niimbibat cu apăaruncareain depozitsauvehicula căreiplatfo rmăeste subsaucel

I II , n il 111estenivelulsăpăturii.IIItIIlvolulapeiaruncareaÎndepozitsau vehicul a căreiplatformăeste sub sau celmult0,60

1IIIIIvoiuisapăturii.11I1I"mOnlu umiditaten aturalăaruncareain depozitsauvehiculla H<0,6 m terenmijlociu.11\1I"",Onl1mbibatcuapă aruncareain depozitsauvehiculla H<0,6 mteren mijlociu.uit11lvolulpei aruncareaÎndepozitsauvehiculla H<0,6 mteren mijlociu.1\_ pII\\llntlnse in pământcu umiditate naturalăaruncareaÎn depozitsauvehiculla H<0.6 m

I I U I l

In IIIIIIIM I Imbibatcuapă aruncareain depozitsauvehiculla H<0.6 mterentare.uitIII\'olulapei aruncareain depozitsauvehiculla H<0.6 mteren tare.

111AI110ntu umiditatenaturalaaruncareaÎndepozitsauvehiculla H<0,6 m terenfoarte tare.In pllllllnllmbibat cu apăaruncareaÎn depozitsauvehiculla H<0,6 m teren foartetare.1111Ilvululapei aruncateaÎn depozitsauvehiculla H<0,6 mterenfoartetare.

i t i IIIIIIIQ l1tu umiditatenaturalăaruncarein vehiculla H de 0,61-2 m terenuşor.1IIIIIIIflBnt1mbibatcu apăaruncarein vehiculla H de 0,61-2 mterenuşor.1111llvolulapei aruncareÎn vehiculla H de 0,61-2 m terenuşor.III IIAIII~III cu umiditatenaturalăaruncareÎn vehiculla H de 0,61-2 m terenmijlociu.III "AIIiOntmbibat cuapă aruncarein vehiculla H de 0,61-2 m teren mijlociu.1111IIVlllulapeiaruncareinvehicullaH de 0,61-2 mterenmijlociu.'''\lA ltlAtll cu umiditatenaturalăaruncareain vehicullaH de 0,61-2 mterentare.III ,,/lIIIAnl1mbibatcu apăaruncareain vehiculla H de 0,61-2 m terentare.uitIllvulul apeiaruncareaÎn veh icul laH de 0,61-2 m terentare .'" I'AIIiO IiIcu umiditatenaturalăaruncareÎnvehiculla H de 0,61-2 m terenfoarte tare.

III pA lllAlIllmblbat cuapă aruncarein vehic ul l aH de0,61-2 mterenfoarte tare.1111Ilvfllul apeiaruncarein vehicullaH de 0,61-2 m terenfoartetare.

41

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 22/135

C AN TI TAŢ IliR E R E S UR S A U .M

A1 / Al / A3 / B1 / B2 / 83 1 C 1

anoperă

~alificat 1 ore 10.52J 0,7811.31 0.7711.1611.9311.45

~ [O E N U MM

93100600199001 Muncitor ne

TO TAL ore 0.52 0,78 1.3 0,77 1.16 1.93 1.45

CANT IT AŢ IC OD DE NU M IR E R ES URS A U .M

C 2 / ~3 1D1 1 D2 / D3 1 E 1 1 E 2

Manoperă

93100600199001Muncitor neca lificat 1 ore 12.1813.6312.31 '3.4515.751 0.7711.16

TO TAL ore 2.18 3.63 2.3 3.45 5.75 0.77 1.16'--

DE NUMIR E RE S UR S AC AN TlTAŢ I

C OD U. M

E 3 / F 1 I F 2 / F 3 I G1 I G2 I G3. Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat Iare 11.9311.0211.5312.5511.8312.7514.58

TOTAL ore 1.93 1.02 1.53 2.55 1.83 2.75 4.58

DE NUM IR ERE S URS ACANT I TAŢ I

U .M

H1 I H2/ H3._--

Manoperă

I rnecalificat 1 ore 12.7214.0816.8

I c o o l

9310060019900 1Munc

TOTAL ore 2.72 4.08 6.8

42

15

Sapatura manuaJ a de pamant in spatii limitate, avand

sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara

sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, cânale, subsoluri,

drenuri, trepte de infratire etc.

A ·In pămlnt.necoezv sa u slab coeziv ad âncime <0,75 m teren u şo r.

1 -In p am în t riec o e zi v sa u s lab coeziv adâncime ~Q,75m teren m ijlociu .:

1 -jn pamînt necoeziv s au s la b c oeziv adâncime <0,75 m teren tare.

U 1 -1n pamint necoez iv s au s lab coeziv adâncime <0,75 m teren foa rte tare.

- i n p ăm â n t coeziv mijlociu sa u foarte coez iv adâncime <1,5 m teren mijlociu.

1 - l n p ăm â n t coeziv mijlo ciu sau foarte c oeziv adâncime <1,5 m teren tare.

1 - în p ă m â n t coez iv mijlociu sau foa rte coeziv adâncime <1,5 m te ren foarte tare.

C uprinde:

• sa parea părnântulu i ş i a runcare lui p e mal;

• depozitarea pamântulu i e vacuat, asigurându-se o zona libera de la marginea s ă p ă n m i egala CII

dancimea ei;

• Indreptarea fundulu i ş i pe reţilor sapa turi i l a co tele b ru te.S e masoara la metr u cub i n sapa tura.

C ANT IT AŢ I

C OD I D;NUM IR E R E SU R SA L:l~~IilI

Manoperă

93100600199001 Mu ncitor neca lificat 1 ore 10.7511.1912.11 12.6

TO TAL ore 0.75 1.19 2.11 2.6:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~- - - - - - C l = C AN Ţ -ITA -'I-

I I hlU~~E NUM IR ER E S URS AOD

Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat Iare 11.3212.2512.8-

_ _ _ _ ~ . TO TAL ore 1.32 2.25 2.8

43

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 23/135

TsA03

Sapaturamanuala depamant inspatii limitate, avand

sub 1mlatime, executata fara sprijiniri, cutaluz

inclinat, la fundatii, canale etc.

A 1 - te re n necoe ziv sau s la b c oeziv co nsis tent, până la 0,75 m adânc ime teren uş or.B1 - te ren n ec oez iv sau s la b c oezi v c on si stent , pâ nă la 0,75 m adânc im e te re n m ij lo ciu.

C 1 - tere n n ecoez iv sau slab c oe ziv c on sistent, pân ă l a 0 ,7 5 m adân cime te re n tare.

01 - teren necoeziv sau slab coe zi v c ons isten t, până la 0,75 m a dâncim e te re n foa rte tare.

E 1 - teren de coez iune mijlocie sau fo arte coe ziv, p ăn ă la 1,50 m adâncime teren mijlociu.

F 1 - teren de coez iune mijlocie sa u foarte coeziv, p ă n ă la 1,50 m adân cime ter en t ar e.

G1 - tere n d e c oe zi une m ij lo c ie sau foarte coeziv, p ă n ă la 1,50 m adâncime teren foa rte tare .

Cu prinde:

- saparea p ă m â n t u l u i şi aruncarea lui pe ma l;

- depozitarea pamântului evacuat, asigu rându -se o zona libera de la marginea sapaturii egala cuadâncimea ei;

- indreptarea fundului ş i pe reţilor sa paturii la c otele brute.

S e m as oara la metru cub În sapatura.

C ANTIT AŢ IlE N UM IR E R ESUR SA U .M

A1 I B1 I C1 J 01

Manoperâ

/ ore /0.85/1.35/2 .39 / 3ifica t ore 0.27 0.29 0.3 0.32

C O O ~ I O

93120400196001 S ăp ă tor

9310060019~00 Munc itor necal

TO TAL ore 1.12 1.64 2.69 3.32--_ o _ -

DENUMIR E R E S UR S A U .MCANTlTAŢ I

, E1 I F 1 I G 1

Manoperâ

I c ~ ~ - - 1 ~93 .120 4001 9600 / sa

9310060019900 M/

2.39

1

0.6

TO TAL ore 1.92 2.99 3.64

44

Sapaturamanuala depamantin spatii limitate, avand

sub'1 mlatime si maximum~50 madancime, executata

cusprijiniri, ~uevacuaremanuala, la fundatii, canale,

âfumuri etc.

1 1 1 -ln p ă m â n t cu umiditate natu ra la ad ân cimea s ă p ă t u r i i 0-1,5 m teren uşor.

1 1 2 -ln p ăm â n t imbibat cu apa a dâ ncime a sap a tu ri i 0-1,5 te re n uşor.

1 1 1 - jn p ă m â n t cu um id it at e n atu ra lă ad ân cimea săpăfurii 0-1 ,S m teren mijloc iu.

1 1 2 • 1n pa m O nt imbibat cu a pa ad ân cimea s apa turii 0-1.5 m tere n m ij loc iu.

~1- În pămăntcu umidita te n atu ra la a dânc imea sapa turii 0-1 ,S m teren tare.

2 · ln p ă m â n t imbibat cu a pă ad ân cimea s apaturii 0-1,5 m teren tare.

1 - in p ă m â n t cu umidi ta te natu ra la ad ân cimea săpăturii 0-1 ,5 m te ren foar te tare.

1 > 2 ·1n pământ imb iba t c u a pa a dâ ncimea sap ăturii 0-1 ,S m te ren f oa rt e tare.

1 · ln p ă m â n t cu umiditate naturală a dâ nc im ea s ă p ă n m i 1,5-3 m teren mijlociu. * _1 : 2 - in p ă m â n t imbibat cu apa adâ ncime a s ă p ă ta r i i 1,S -3 m te re n fT)ijlociu. .

H-In p ă m â n t cu umiditate n atu ra la a dâncimea saP aturii 1,5-3 m teren tare.

P 2 · ln pământ imbibat c u a pa a dă nclmea sapăturii 1,5-3 m teren tare.

1 • in p ă m â n t cu umid itate natura lă adân cimea s ăpa tu rii 1,S -3 m teren foa rte tare.2· in p ă m â n t imbibat c u a pa a dâ ncimea săpăturli 1 , S -3 m teren foa rte tare.

111-1 n p ământ cu umiditate natura la a dâncimea săpăterii 3,01-4,S m teren mijloc iu.

\ - ! 2 - in p ă m â n t imb iba t cu a pa a dâ ncimea săpătarii 3,01-4,5 m teren mijlociu.

1 1 • in p ământ cu umiditate naturală ad ânc imea s apa tu rii 3;01 -4,5 m teren tare.

1 2 · ln pământîmbibat cu a pa a dâ nc im ea s ăpăturii 3,01- 4,5 m ter en tare.

J 1 - În p ă m ă n t cu umiditate naturală ad ân cim ea sap at ur ii 3,01-4,5 m teren foa rte tare.

J 2 -In pământ imbiba t cu a pa a dâ nc im ea sapatu rii 3,01-4,5 m teren foarte tare.

uprinde :

• sap ar ea p ământului şi a ru nc are a l ui p e m al s au evacuarea acestuia prin rele e d e l op ata:

depoz itarea pamântului evacuat, asigu rân du -s e o b an ch eta libera de O ,SO m de la margi

paturii;

xecutarea, montarea şi demon tare a p la tf ormelor pentru evacuarea pământului săpa t;-Indreptarea fundu lui ş i p er eţilo r sa PĂ turii la c ot el e b ru le.

Nu cupr in de s pr ij inirea malurilor.:O ma s o ara la metru cub În S ăpătura.

45

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 24/135

CANT I TAŢIC OD DENUM IR E R ES URS A U.M

A1 I A2 I 81 I 82 I C 1 I C 2

Manopera

9310060019900 1Muncitor necalificat

..

1 ore 10.9411.4111.4912.2412.6413.96

TO TA L ore 0.94 1.41 1.49 2.24 2 .6 4 3 .9 6

~~EMIRE RESURsA

CANT I TAŢ I

U .M

D1 I D2 I E 1' I E 2 I F 1 I F 2f-----. --_ ...-

Materiale,

2010102900888 \ Lemnrot cons rur

\=1m d sub!.m in 18cm 8

4342

1201010291422918cind .fag n ea b

cI .A .gr=40mm L=1,8-4m

1=60 88689

/2010102917685/ Dulapfag tiv ci C

gr=50mm L=2,50 m 8

8689/287414588695 4/ Cu ie cucap conic tip a 3

x8082111

287527631152818coabe d in oţel

Manopera

93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore \3.3214.981 2.81 / ,4~22 / 4.42

TO TA L ore 3.32 4.98 - 2.81 4.2l-./ 4.42

Im3 1 - 1 - 10.0001 10.009110.000110.00011;

1 m3 1 - 1 - 10.001210.00.1210.001310.00131

1 kg 1 - 1 - 10.014910.014910.013910.01391

1 kg 1 - 1 - 1 0.004 1 b.004 1 0.004 1 0.004

CODC ANT ITA Ţ I

DE N UM IR E R E S UR S A lU .MI---.- ..L.----. ._ ._. ~1_----L----------_.L----J

Materiale

2010102900888 1 l emn rotcon s ru r / m3 10.00071 0.00071 000061 0.00061 0.00071 0.0007co j f ag L=1md

sub!.m in 18cm 8

4342

46

DEN UM IR E R E S UR S A

CA NT ITAŢI

'D U. M --~

G1 G2 H1 H2 11

314229 S cind.fag neab m3 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

00

•1110102

clAgr=40mm L=1,8-

4m 1=60 S 8689

I 'U Hl1029176851Du lap fag ti vc i C

gr=50mm L=2,50 m

88689

1)11/41458869541Cuiecu capcon ic

tip a 3 x 80 S 2111

1 1 / 8 2 7 6 3 1 1 5 2 8 1 Scoabed in oţel

Manoperă

1100600199001M uncito r n ec alific at 1 o re \ 5.44 1 8.16 1 4 .25 1 6.38 1 5.95 1

TO TAL ore 5.44 8,16 4.25 6.38 5.95

c ~ 1 DENUMIREESURsA E J I T

1 m3 10.001310.001310.001210.0012\ 0.00131 (

1 kg 10.013910.013910.014910.014910.01391 n

1 kg 1 0.004 \ 0.004 1 0.004\ 0.004 \. 0.004 \ (

Materiale

~()101029008881Lemn rotcons rur co j f ag l=1m d sub t.min 18c m S

4342

010102914229 Scind.fag neabc l Agr=40mm L=1,8-4m1=60S 8689

010102917685 Du lap fag tiv e l C gr=50mm L=2,5 0m 886 89

1114145886954 C uie c u c ap c o nic tip a 3 x 8 0 S 2 111

"1176276311528 Scoabed in oţel

m3 0.0001 O . •

m3 0.0013 0.(

kg 0.0139 nr

kg 0.004 O .

6.63

6.63

1ore 1 7.31 11G

TO TA L ore 7.31 1()

1 m3 \ 0.00071 0.-

Manoperă

100600199001Munci lor necali ficat

::.

47

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 25/135

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avandpeste 1m latime, executata cu taluz inclinat, fara

sprijiniri, pana la 6madancime, cu evacuare manuala,la fundatii, subsoluri, 'canale etc.

A 1 - in pămân t cu umiditate na turală a dâ ncimea sapăfurii 0-2 m t eren uşor.

A2 - in p ă m â n t imb ibat cu apa adâncimea S ăpătu rii 0 -2 m te re n u şo r

81 - in pamănt c u umidita te n atura lă adânc im ea s apăturii 0 -2 m ter en m ij lo c iu.

82 - Î n p ăm ânt imbibat cu a pa a dâncimea sa păturii 0-2 m te re n m ijlociu.

C 1 - În p ă m â n t cu umiditate naturala a dâ nc im ea s ă p ăi u r i i 0-2 m te re n tare.

C 2 - i n pământ lm biba t c u a pă ad ân cime a s ap atu ri i 0-2 m te ren ta re.

01 - În pământ cu umiditate na turală a dâ nc im ea s ap ătu rii 0-2 m te ren f oa rte tare.

02 - Î n p ământ Îmbibat c u a pă a dâ ncimea săpăturii 0 -2 m te ren f oa rte tare.

E 1 - Î n pă mâ nt c u umiditate natura la a dâncimea s ă p ă t o n i 2,01-4 m te re n m ij lo ci u.

E2 - În p ăm ânt Îmb iba t cu a pă a dâ ncimea sapăturii 2,01-4 m teren mi jlociu.

F 1 - În pă mâ nt cu umidita te n atu rală adânc imea săpatur ii 2,01-4 m teren tare .

F 2 - Î n p ăm ânt im bib at c u a pă a dâ nc im ea săpăfurii 2,01 -4 m ter en t ar e.

G 1 - În pământ cu umiditate natu ra lă a dâ nc im ea s ăp ătu rii 2 ,0 1-4 m teren foar te tare.G 2 - În pămân t Îmb ibat cu apă adâncimea să pălurii 2,01-4 m te re n foa rte ta re.

H 1 - in pă mâ nt cu umid i tate n atu ra lă adâncime a s ăpăturii 4,01-6 m te re n mijloc iu.

H2 - in pam ănt im bib at c u a pa adâncimea sa păturii 4,01-6 m tere n mijloc iu.

11 - Î n p ămân t cu umiditate n atu ra lă a dâ nc im ea săpăfurii 4,0 1-6 m te ren tare .

12 - Î n p ământ lrnbibat c u ap a ad ân cimea săpătu ri i 4,01-6 m teren tare .

J 1 - În p ăm ă n t cu umiditate na tura lă a dâ ncime a săpăturii 4,01-6 m te ren f oa rte tare .

J 2 - in p ăm ân t im bib at c u a pă a dâ nc im ea s ă p ă furi i 4,01 -6 m te re n fo arte tare.

Cuprinde:

- s ap are a ş i a runcarea pământului sapat d irect p e m al s au p ri n a ru ncări su cce sive pe b an ch ete,

cu depozitarea lui pe ma l l a d is ta n ţă de 0,50 m de m argine a s apatu rii;

- Î nd rep ta rea f undului ş i p e reţilor săpă turii la cote le b ru te.

S e m ăs oară la me tru c ub Î n sapătura .

I

D ENUM I R E R E SUR S AC ANTI TĂŢ I

C OD U . M

A1 1 A2 1 81 I 82 I C 1 I c a~

Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 110811.6211.6312.4512.1413.22

48

TsA05 -. C AN TITAŢ ID ENUMIR E R E SU R SA U .M ---

82

TO TAL ore 2.45

C AN TI TAŢ I

U.M I ~ 02 [ E1 I E 2E NUM IR E R E SUR S AOD

Manoperă

11 :\'100600199001 Muncitor nec alificat 1 ore 13.1214.6913 .1914.79

TOTAL ore 3.12 4.69 3.19 4.79

COD~~ C AN TITAŢ I~MIRE R E SUR SA

Manoperă

U:110060019900 1 Munc ito r ne ca lificat/

1 ore 15.1417.71 14.2916.441

TOTAL ore 5.14 7.71 4.29 6.44

c~ DENUMIR E R ES UR sA E lManoperă

100600199001 Muncitor necalificat 1 ore 1

TO TAL ore

49

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 26/135

TsA06

Sapaturamanuala de pamant, de la2m la6m

adancime, in spatii limitate, peste 1m latime, executata

cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pamantul fiind evacuat

cumacara Pionier, la fundatii, subsoluri, canaleetc.

A 1 - În p ă m â n t cu umiditate naturala teren mijlociu.

A2 - În p ă m â n t Îmbibat cu apa ter en m ij lociu.

B1 - În pământ cu umiditate naturala teren tare.B2 - in pământ Îmbibat cu a pa teren tare.

C 1 - În pă mân t cu umid itate naturala teren fo arte tare .

C 2 - in p l m ă n t imbiba t cu apă teren fo arte tare.

1'

Cuprinde :

- s a parea pămâ ntului ş i e vacuarea lui pe m al cu ma ca ra P io nier, i nc lu si v trans portul pământului

s ăpat la punctul de Încă rca re in g ăle ata (0,25t - 0,5001);

- depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libe ra de 0,50 m de la margineasapăturii .

S e m ăs oară la metru cub in' să patură .

DE NUMIR E R ES UR SA C ANTI TATIC OD U. M

A1 I A2 I B1 I B2 I C 11 C2

Manopera

93100600199001 Muncitor nec alificat 1 ore 11.7812.6712.31 13.4713.3515.03

1 "

TOTAL ore 1.78 2.67 2.31

Utilaje

29221400067271~ara pioni~r 0,5-0,75 tf I vv I v.4 I v.V" IV '''''' I u."',

50

TsAC

Sapatura manuala depamant, in spatii limitate, avand

peste 1mlatime si maximum6madancime, executata

cu sprijiniri, cu evacuaremanuala, in fundatii,

subsoluri, canale, drenuri etc.

fi I f ii p ă m ă n t cu umiditate naturala adâncimea săpătur ii 0-2 m tere n uşor.

I! pământ îmbibat cu apa adâncimea săpaturii 0-2 m teren uşor.III p ă m â n t c u u midi.tate naturală adâncimea s ă p ăt u ri i 0-2 m teren mijloc iu.

n pemânt îmb ibat cu apă adân cimea săpăturii 0 -2 m te re n m ij lo c iu .

1 : I 1 11 parnănt cu umiditate n aturală adâncimea sapătu rii 0-2 m teren tare.

1 , I 1 1 1 pemânt îmb iba! cu apa adâncimea s ă p ă t u r i i 0-2 m teren tare.

III Inpământ cu umidita te naturală adânc im ea s ăp ăturii 0-2 m teren foarte tare.

II) I n p ă m â n t îmbibat cu apa adâncimea s apăturii 0-2 m teren foarte tare.

I I 1 1 1 pemânt cu umiditate naturală a dâ nc im ea sapăta rii 2 ,0 1-4 m teren mijlqciu.

I J I n p ă m â n t imb ibat cu a pă a dânc im ea s ăp ătu rii 2 ,0 1-4 m te ren m ij loc iu.

t I 1 1 1 pământ cu umiditate naturală adâ ncimea săpăturii 2,01-4 m te ren tare.

I I n p ăm â n t îmbibat cu apă adâncimea s ă pă fur i i 2,01-4 m teren tare .

III I n pământ cu umiditate naturală adâncimea S ăpăturii 2,01-4 m tere n fo arte tare.

I IJ In p ă m â n t îmb ibat cu apă a dâ ncimea s ă p ă t o r n 2,0 1- 4 m te re n foa rte tare .

III In ă m â n t cu umiditate naturală adâncimea s ă p ă t u r s 4,01-6 m teren mijlociu .II J I n p a m ă n t îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 4,01 -6 m teren mijloc iu.

II In p ă m â n t cu umiditate naturală a dâ nc im ea să păturii 4,01-6 m te re n tare.

I ~ I n pamâ nt Îmbibat cu a pă adâncimea săpăturii 4,01-6 m teren tare.

II Inpar rănt cu umiditate natura la adâncimea săpăturii 4,01 -6 m teren foa rte tare.

1 ) I n parnănt Îmbibat cu a pă adânc imea sapaturii 4,01 -6 m te re n foarte tare.

1 , II /1 rln d e:

parea pamântului ş i aruncarea lui pe ma l s au e va cuarea acestuia prin relee de lopata;

dupozltarea pamântului evacuat, as igurându -se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea

IIn lurii;

Ko cutarea , mon tarea şi demo ntarea platformelor pentru e va cuarea pământului sapat la co tele

1 1 i1 I 1 n .

N il ouprinde s prijinirea malurilor.U m ă s o a r ă l a metru cub În săpă tură.

51

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 27/135

CANTITĂŢ IC OD DENUM IRE RE S URS A U .M

A1 I A2 I 81 I 82 I C 1 / C 2

Manoperă

9310060019900 j Munci tor necali ficat 1 ore j1.0211.5311.6812.5312.29j3.44

TO TAL ore 1.02 1.53 1.68 2.53 2.29 3.44

D E NUM IR E R E S U R S AC ANTITĂŢ I

U.MI~

01 I D2 I E 1 I E 2 I F1 I F2CO D

)

I I I I ' I / /kg - 0.002 0.002 0.002 0.002

kg - 0.0069 0.0069 0.0079 0.0079

j m3j /0.0001 /0.0001 10.000 1/0.0001 /

Materiale

2875276311528/ S c oa be d in o ţel

2874145886954 C uie cu cap conic tip a 3 x

80 S 2111

12010102914229 j Sc ind .fag neab

cl.A.gr=40mm L=1 ,8-4m

1=6 0 S 8 68 9

120101029176851 Du la p fa g tiv c i C

g r=5 0mm L=2,50 m S

8689

12010102900888 j Lemn ro t cons ru r c oj fa g

L=1m d sub t.min 18cm S

4342

j m31 - 1 I 0.0 00 7j 0 .0 00 7j 0.00081 0 .0008j

1 m3 j - j - 10.0003j 0.00031 0.0003/ 0.0003/

Manoperă

9310060019900 / M unc itor necalificat Iare 13.515.26/ 3.52

TO T AL ore 3.5 5.26 3.52

5.29 I 4.67 I 7.01

5.29 4.67 7.01- .-- - --

CANT ITAŢIl ENUMIR E R ES UR SA U.M

G1 I G2 1 H1 1 H 2 1 11 Ţ 12---Materiale

s c o a b e din o ţe l1 kg 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002

;u ie c u c ap c onic kg 0.0079 0.0079 0.0069 0.0069 0.0079 0.0079

c~~]28752763115281

2874145886954

tip a 3 x80 S 2111

12010102914229 1 Sc ind.fag neab I m3 10.000 1 10.0001 10.0001 j 0.0001 I 0.000 1 10.0001 1

cI .A .gr=40mm L=1 ,8-

4m 1=60 S 8689

52

CANT ITAŢ IC OD D ENUMI R E R E S U R S A U .M

G1 G k l ~H1 H2 11 12

00008- 0.0007---

02917685 Dula p fa g tiv ci C m3 0.0008 0.0007 0.0008 0.0008J l l 1 0 1

g r=50mm L=2,50 m

S 8 68 9

1J 0 1 01029008881 Lemn rot cons rur 1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

c oj fa g L =1m dsub t.min 18cm S

4342

9.98

9.98

Mano peră

U :l100600199001 Munc ito r nec al ifi ca t Iare I 5.9 I 8.86 1 4.9 1 7.36 1 6.65

TOTAL ore 5.9 8.86 4.9 7.36 6.65-:~

-CANT

U.MJ 1 J 2

kg 0.002 0.002

kg 0.0079 0.0079

m3 0.0001 0.0001

m3 0.0 00 8 0 .0 00 8

m3 0.0003 0.0003

C OD D E N UM IR E R E S U Rs A ]

Materiale

11 '8276311528

11/414 5886954

J II 10 1 029 14229

I I 1 I l 1 02917685

I l 1 0 1 029 00888

S c oa be d in o ţe l

Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S 2111

Scind.fag neab clAg r=40mm L=1 ,8-4m 1=60 S 8689

D ula p fa g tiv c i C g r=5 0mm L=2,50 m S 8689

L em n rot c on s rur coj fag L =1m d subt.min 18cm S

4342

Manoperă

IHlO 600 199 00 I Munci to r necalifica t Iare 1 7.71 111.57

TO TAL ore 7.71 11.57

53

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 28/135

TsA08

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avandpeste 1m latime si maximum 10madancime, executata

cu sprijiniri, cu evacuarea pamantului cu macara

Pionier, la fundatii subsoluri, canale, drenuri etc.

Al - În p ăm â n t c u umi dita te natu ra la a dâ nc ime a s ă pă tu rii 2-6 m teren mijlociu.A2 - În p ăm â n t Îmb ib at c u a pa a dâ nc imea Să pă tu ri i 2 - 6 m te re n m ij lo ciu.

8 1 - Î n p ămân t c u umid ita te n atu ra lă a dâ nc im ea s ap ăturii 2-6 m te re n ta re.

8 2 - Î n p ămân t lr nb ib at c u a pă a dâ nc im ea s ăp ătu rii 2 -6 m te re n ta re.

C l - În p ăm â nt cu umidi tate n atu ra lă a dâ nc im ea s ap ătu rii 2 -6 m te re n f oa rte ta re.

C 2 - Î n pamăn t im bib at c u a pa a dâ nc im ea s ăp ătu rii 2 -6 m te re n foa rt e t are.

D 1 - Î n p ămân t c u umid ita te n atu ra lă a dâ nc im ea săpătu ri i 6,01-1 0 m te re n m ijlo ciu.

D 2 - Î n p ămân t Îmb ib at c u a pă a dâ nc imea s a pă tu rii 6 ,0 1- 10 m te re n m ijlociu.

E l - Î n p ămân t c u umid ita te n atu ra lă a dâ nc im ea săpătu ri i 6,0 1- 10 m te re n ta re.

E 2 - Î n p ămân t lm bib at c u a pă a dâ nc im ea s ăp ătu rii 6 ,0 1- 10 m te re n ta re .

Fl - in p amăn t c u um id ita te natu ra lă a dâ nc imea s a pa turii 6,0 1- 10 m te re n f oa rte ta re.

F 2 - in p im ân t im bib at c u a pă a dâ nc im ea S ă pă tu rii 6,0 1- 10 m te re n f oa rte I are.

Cuprinde:

- s ăp ar ea p ămân tu lu i ş i e va cu are a lu i p e mal c uma ca ra P io nie r, i nc lus iv J ranspor tu l pământu lui lap un ctu l d e in că rc are in g ale ată (0 ,2 50 t);

- d epoz ita re a pamântu lu i e va cuat, a sigurâ nd u- se o b an ch eta libera de 0,50 m de la margineasăpăhJri i.

N u c up ri nde s p rij in ir ea ma lu rilor.

S e m as oa ra la m etr u c ub in s ăp ătu ra.

C O D D E NU M IR E R E S U R S AC A N T I T A T I

U .M

A li A2 I Bl I 82 I C l I C 2 I D1

Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat 1 nrp / ? "Il /1117 " ')1: 1 A 110 1 A t:t: I " 01 I " TY

TO TAL ore 2.58 3.87 3.26 4.89 4.55 6.83 2.67

I Utilaje

~g0067271 M a ca ra p io nie r 0,5-0 ,75 It

54

00 D E N UM IR E R E S U R S A

C A N T I T A T I

U .M I--=-r;:::-i.=-.L- --- L1 J~J_~~_lEJ~

Manoperă

I 10000019900 I Munci tor necali ficat 1 ore 14.01 13.3515.0314.6516.9.

TO TAL ore 4.01 3.35 5.03 4.65 6.9:

I Utilaje

u m 4 0 ~ 1 Macara p io nie r 0 ,5-0,75 It ~079 J ~1 0.84 11.21

TsACJ

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latime de

maximum 1m, cu evacuare manuala, in terenuri cuimpingeri mari si sprijiniri puternice

'" In pământ c u umid ita te n atu ra la a dâ nc im ea săpa tu rii 0 -1,5 m teren uş or.

M In p ăm â n t im bib at c u a pa a dâ ncim ea s ap atu rii 0 -1,5 m teren uş or.

111• In p ământ c u umi di ta te natu ra la a dâ nc ime a s a pătu rii 0 -1,5 m te re n m ij lo ci u.

I W ,In pămân t im bib at c u a pă a dâ nc im ea săpa furi l 0 -1,5 m te re n m ijlo ciu.

fl1 .ln pămân t c u umid ita te n atu ra la a dâ nc im ea săpăturii 0 -1 ,5 m te re n ta re .

~ • In pămân t Îmb iba t c u a p a a dâ nc im ea săpăfu rii 0 -1 ,5 m te re n ta re.

1 1 1 • I n p ământ cu umidita te natu ra lă a dâncimea săpătu ră 0 -1 ,5 m te re n f oa rte ta re .

Il~· In p ămân t Î mb ib a! c u a pă a dâ nc im ea săpăturii 0 -1 ,5 m te re n f oa rte I ar e.

I 1 • In pămân t c u umidita te na turala a dâ nc im ea s ap ăiu rii 1,5-3 m teren m ijlociu.

1 .2 · In pămân t î mbib at c u a pă a dâ nc im ea s ăpătudi 1,5 -3 m te re n m ij lo ci u.

1 1 ·ln pământ cu umid ita te na tu ra lă a dâ nc ime a s ă păfu rii 1 ,5 -3 m te re n ta re.

1:2 ·ln pă mâ nt im bib at c u a pă a dâ nc im ea s ăpăfuril 1 ,5 -3 m te re n ta re.

1 · ln pămâ nt c u um id ita te natu rală a dâ nc im ea s ăp atu rii 1 ,5 -3 m te re n f oa rte ta re.

· ln pămân t Î mb ib at c u a pă a dâ nc im ea S ă pă tu rii 1,5 -3 m te re n f oa rte ta re.

111·ln pămâ nt c u umid ita te n atu ra lă a dâ nc im ea săpăturii 3,01-4,5 m te re n m ijlo ciu.

112·ln pământ imb ib at c u a pa a dâ nc ime a să p ă tm i 3,01-4,5 teren mi jlociu.

11 ·ln p ă m â n t c u umi di ta te natu ra lă a dân cime a Să pătu rii 3,01-4,5 m teren tare.

12-ln păm ân t im bib at c u a pă a dâ nc im ea săpăfu rii 3,01-4,5 m te re n ta re .

J 1 .ln pămân t c u umid ita te n atu ra lă a dâ nc im ea s ăpăturii 3,01-4,5 m te re n fo arte ta re.

J 2 • În p ăm ân t im bib at c u a pa a dâ nc im ea săpatu ri i 3,01-4 ,5 m te re n f oa rte tare.

uprinde :

55

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 29/135

- săparea pămân tu lu i ş i a r unca re a l ui pe mal s au e va cuar ea a ce s tu ia p ri n r el ee de l opată ;

- depoz ita re a pamântului evacuat, asigurându -s e o ba nc he ta libe ră de 0,5 0 m d e la m arg in ea

săpalurii;

- executarea, montarea ş i demonta rea p latforme lo r pentru evacua rea pă m ănfu lu i sapat.

Nu c up ri nde sprijinirea malurilar.

Se măsoară la metru cub În sapatura.

--CANT ITAŢ I

C OD DENUM IR E R E SUR SA U.M

A 1 1 A2 1 81 1 82 1 e1 1 C2

Manoperă

93100600199001 Muncitor necalif icat 1ore 11.2211.8311.9412.91 13.4415.16

TOTAL ore 1.22 1.83 1.94 2.91 3.44 5.16~

CA NT lTA ŢIDE NUM IR E R E SU R SAOD U . M f------r-----,-------,

F2__------------~-----------------------j----

Materiale

28752763115281 Sc oa be d in o te l

2874145886954 C u ie c u c ap con te lip a 3 x

80 S 2111

120101029176851 D ula p fa g liv e l C

g r=50mm L=2,50 m S

8689

120101029008881 Lemn r ol c on s r ur c oj fa g

L=1m d subt.min 18cm S

4342

120101029142291 Scind.fa g n ea b

c/.A.gr=4 0mm L=1 ,8-4m

1=60 S 8689

1

kg 1 1 - 1 0.004

1 0.004

1 0.004

1 0.004kg - 0.0149 0.0149 0.0139 0.0139

1 m3 1 - 1 - 10.001210.001210.001310.00131

1 m3 1 - 1 -10.000610.000610.000610.00061

1 m3 1 - 1 - 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1

Manoperă

93100600199001 Muncilornecalificat 1 ore 14.3316.51 3.66

TOTAL ore 4.33 6.5 3.66

5.49 1 5.77 1 8.6.6

5.49 5.77 8.66

56

C ANTIT ATI

1

kg 1 0.004 1 0.004 1 0.004\ 0.004\ 0.0041 0.004kg 0.0139 0.0139 0.0149 0.0149 0.0139 0.0139

COD I DENUM IR E R E SU RSA I U.M 1----, I121

Materiale

11//02763115281 S coabe din oţel

) 1 1 1 4 1 4 5 8 8 6 9 5 4 C u ie c u c ap c on ic

tip a 3 x 80 S 2111

IJ 0101029176851 Dulap fag livcl C

gr=50mm L=2,50 m

S8689

I~()101029008881 Lemn rol cons rur 1 m3 10.000610.000610.000610.000610.000610.0006

c oj fa g L=1m d

subt.min 18cm S

4342

I~0101029142291 S cind.fag neab 1 m3 10.0001 10.0001 10.000110.0001 10.000110.0001

clAgr=40mm L=1 ,8-

4m 1=60 S 8689

1 m3 10.001310.001310.001210.001210.001310.00131

Manoperă

100600199001 Muncilor necalifical 1 ore 1 7.1 110.65 1 5.55 1 8.33 1 7.77 111.66

TOTAL ore 7.1 10.65 5.55 . 8.33 7.77 11.66

: ~ - ' " ": . _= . = = : : : : ; 1 = = = = = = = = E J - 2 I îOD DENUM I R E R E SU R SA

Materiale

2875276311528 S coabe din oţel

2874145886954 Cuie cu ca p c on ic tip a 3 x 80 S 2111

2010102917685 Dulap fag tiv el C gr=50mm L =2,50 m S 8689

2010102900888 Lemn rol cons ru r c oj fa g L=1m d subt.min 18cm S

4342

20101029142291 S cind.fag ne ab c lA gr=4 0mm L=1 ,8 -4m 1=60 S 8 68 9

Manoperă

kg 0.004 0.004

kg 0.0139 0.013!:

m3 0.0013 0.001::

m3 0.0006 O . O O O E

1 m3 I 0.0001 10.000-

9310060019900 I Muncitor necalificat 1 ore 1 9.55 114.33

TOT AL ore 9.55 14.3~

57

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 30/135

Sapatura manuala de pamant, in drenuri cu latimea de

peste 1m, cu evacuare manuala, in terenuri cu

impingeri mari si sprijiniri puternice

A 1 - in pământ cu umid ita te n aturală a dâ nc imea săpălu rii 0-2 m, teren uşo r.

A 2 - În pământ Îmbiba t cu apa adân cimea sepaturii 0-2 m, teren uşor.

81 - Î n p ământ c u umidi ta te n atu rală adâncimea săpăturii 0-2 m, teren mijlociu.

82 - În p ăm ânt imb ibat cu a pă a dâncimea săpăturii 0-2 m teren mijlociu.C 1 - in pă mânt cu umiditate naturală a dâ nc im ea s ăpă tu rii 0-2 m, teren tare.

C 2 - in pământ imbibat c u a pă a dâ ncime a s ăp ătu rii 0-2 m, teren tare.

D1 - in pă mâ nt c u umiditate naturală a dâ nc im ea s ăp ătu rii 0-2 m , teren f oa rte ta re.

D 2 - i n pă mâ nt Îmb iba t c u a pă a dâ ncimea sapăturii 0-2 m, t er en f oarte tare.

E 1 - in p ăm ân t c u umidita te n atu rală a dâ nc im ea s ap aturii 2,01 -4 m, teren mijlociu.

E 2 - Î n p ăm ântimbibat c u a pă a dâ nc imea săpăturii 2,01-4 m, teren mi jlociu.

F 1 - i n p ăm ân t c u umid ita te naturala adâncimea săpăturii 2,01-4 m , t ere n tare .

F 2 - Î n p ăm ân t Î mb ib at cu apă adânc imea săpătuni 2,01-4 m, teren tare.

G 1 - Î n pământ c u umidita te n atu rală adânc imea sapaiurii 2,01-4 m, te ren f oarte ta re.

G 2 - i n p ământ Îmbibat cu apă adânc imea săpatoni 2,01-4 m, te ren f oarte t ar e.

H1 - În p ăm â nt cu umiditate naturală adâncim ea s ăp ăturii 4,01-6 m, teren mijlociu.

H2 - in pământ îmbiba t c u a pa a dâ nc im ea s ăp ăturii 4,01-6 rn, te re n mijlociu .

11 - i n p ăm ăn t cu umiditate natura la adânc imea sapaturii 4,01-6 m, tere n tare.12 - În pămâ nt Îm bib at c u a pa a dâ nc im ea s ăpă turii 4,01 -6 m, teren tare.

J 1 - in p ăm ân t cu umiditate na tu ra lă ad ân cimea S ăpă tu ri i 4,01-6 m, teren foarte tare.

J 2 - Î n pă mâ nt Îmbiba t cu a pa ad ân cimea s apă turii 4,01-6 m, teren foar te tare.

K 1 - in pămân t cu umiditate natu ra lă a dâ nc im ea s ăp ătu rii 6,01-8 m, teren mijlociu.

K 2 - in pământ imbibat cu apă ad ân cimea s ăpă tu ri i 6 ,0 1- 8 m , t er en m ij lo ciu.

L 1 - i n p ă m â n t cu umid itate n atu ra la a dâ ncimea sapăturii 6,01 -8 m, teren ta re.

L2 - in p ământ îmb lbat c u a pa a dâ ncimea sapăturii 6,01 -8 m, te ren tare.

M1 - Î n p ământ c u umidi ta te n a tu rală adâncimea săpaturii 6,01-8 m, teren foarte tare.

M2 - in păm ân t lm biba t cu api a d âncimea săp ăt ur il 6,01-8 m, te re n fo arte tare .

N 1 - in p ăm â n t c u umidita te n a tu ra lă ad ân cimea sapăturii 8,01-10 m , t eren mijloc iu.

N2 - În p ă m ân t Îmbibat c u a pă a dâ nc im ea s ap atorii 8,01-10 m, leren mij lociu.

01 - În pămănt cu umiditate naturală a dâ nc imea săpăturii 8,01-10 m, teren tare.

02 - În p ăm â n t im bib at c u a pa a dâ nc im ea s ap atu rii 8,01-1 0 rn , t ere n tare.P 1 - În p ăm ân t cu umiditate na tu ra lă a dâ nc im e a săpaturii 8,01 -10 m, tere n f oa rte ta re.

P 2 - În p ăm â n t Îmbibat cu apă adâncimea săpăturii 8,01-10 m, tere n foarte ta re.

C uprinde :

58

IIlU llB pamântului ş i arun ca re a lui pe m al sau evacuarea aces tuia prin relee de lopată;

!lo l.llarea pamâ ntu lu i e va cu at asigurându-se o banchetă liberă de 0,30 m de la marginea

,111 I11;IiIIlarea, m on ta rea şi demon ta rea p la tf orme lo r p ent ru eva c uarea pămâ ntului S ăpat.

IIl .llprlnde sp rijinirea malurilor.

IIUIKoa ră la metru cub În s apatura .

c~ D E N U M I R E R E S U R S A

Manoperă

\111\1)060019900 \ Munc itor neca lifica t\ ore \ 1.0811.62 \ 1.8512.7812.58

TOTAL ore 1.08 1.62 1.85 2.78 2.58

-===;:::=========~

~

~ A N T lT A Ţ I

C OD~ DE N UM IR E RE S UR S Ă U .M -T-;-~C 2 D1 D2~1~!

L- ~

Materiale

\ m31

\ kg 1

- \

1

- 1

1

1

10.00071 0.0007

10.00691 0.00691

- \ 0.0001 10.0001 1

10.000 31 0 .0 003\

- 1 0.002 1 0.002

- 1

- 1

\

- \

1

1110102917685 i Du lap fa g ti v c i C g r=5 0mm L;:2,50

m S 8689

1)/114 1458869541 C uie cu cap conic tip a 3 x 80 S

2111

I J 0101029142291 Scind.fag neab cI .A .gr=4 0mm L =1 ,8- 1 m3 1

4m 1=60 S 8689

1 J I)101029008 88 1 LemnrotconsrurcojfagL=1md 1 m31

subt.min 18cm S 4342

11762 76311528 1 S co ab e d in otel 1 kg 1

Manoperă

1 ore 13.8714.0216.031 3.6 1 \

TOTAL ore 3.87 4.02 6.03 3.61~ . _ . . . 0_ - - - - ~

IIC A N T IT A Ţ I

C O D I DE N U M IR E R E S U R S A . U .M - - F 2 J '

- - ' - - - I - - - : - ~I

F1 F 2 G~ H1._ - _ . ~ .----_ ..----Materiale

110 0600199001 Muncito r neca l if ic a t5.42

5.42

10102 9176851 Dulap fag tiv ci C gr=50mm 1 m31 0.000 7 1 0.0007 1 0_00071 0.000 71 0.0007

L=2,50 m S 8 68 9

59

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 31/135

CANT ITAŢ IJ .M

F 1 F 2 G1 G 2 H1

kg 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069 0.0069

_._--~-- .

DENUM IR ER E SUR SĂ I

" 8 7 4 1 4 5 8 a 6 J C ui , ;; c a p c o n l e lip a 3 x -

80 S 2111

120101029142291Scind.fa g neab 1 m3 10.0001 10.000110.0001 10.0001 10.0001 1cI .A .gr=40mm L=l ,8 -4m1=60 S 8689

120101029008881 Le mn ro tcons rur coj fag 1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031,

L=lm d subt.min 18cm S4342

28752763115281 S coab e d in oţel 1 kg 10.00210.00210.00210.002 1 0.002

COD I DE NUM IR ER ES UR SA

1 ~C ANTI TAŢ I

U .M -~~1 ._I~~I·M 1Materiale

20101029176851Dulapfag t iv c i Cgr=50mmL=2 ,5 0m S 8 68 9

128741458869541Cuie cu cap conic ti p a 3 x80 S 2111

120101029142291ScindJag neabciAgr=40mm L =1,8-4m1=60 S 8689

120101029008881Lemn rol cons rur co j fagL=lm d s ubt.m in 1 8cm S4342

28752763115281Scoabed in oţel

Manoperă

Manoperă

3100600199001Muncitor necalificat

93100600199001 Muncitor necalificat Iare 1 4.94 I 7.41 I 6.39 I 9.59 I 5.25

TOTAL ore 4.94 7.41 6.39 9.59 5.25-----_.- -

DENUMIR ERESURSA U.MCAN T IT AŢ I

._. I H2 1 11 I 12 1 J l I J 2

MateriaJg ::-L CAN T IT AŢI

COD DE NUMIRER E S :~_ .L: _ M2 N2 - l_ _~J 02-__ --L__ . _

C O ~ I

1 m3 10.00071 0.00071 0.00071 0.00071 0.0007

1 kg 10 .006910 .006910.006910.006910.00691

1 rn3 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031

1 kg 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002

6.9 110.35 1 9.79 114.69 1 10.4

6.9 10.35 9.79 14.69 10.4

Iare 1

TOTAL ore

20101029176851 Ou l

L=2,50 m S 8689128741458869541 C uie cu c ap c on ic tip a 3 x

80 S 2111

120101029142291 Scind Jag nea bclAg r=4 0mm L=l , 8- 4m1=60 S 8689

120101029008881Lemn ro! c on s rur coj fagl=lm d subt.min 18cm S4342

28752763115281 Scoabe d in oţel

Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat

I~1 kg 10.00691 0.006910.00691 0.0069 1 0.00691

1 m3 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1 0.0001 120101029176851Dulapfag t iv c i C gr=50mm

L=2 ,5 0m S 8 68 9

128741458869541C u ie c u c s p c on ic tip a 3 x80 S 2111

120101029142291Scind.fag neabcI .A .gr=40mrn L=1,8-4m1=60 S 8689

120101029008881Lemn rol cons rur co j fagL=lm d subl.min 18 cm S

434228752763115281Scoabe din o ţel

Manoperă

03100600199001Mu nci tor necalificat

Materiale

1 m3 10.00031 0.00031 0.00031 0.0003 1 0.00031.

1 kg 1 0.002 / 0.002 I 0.002 1 0.002 / 0.002

1 ore 1 7.88TOTAL ore 7.88

7.31 /10.97 1 8.557.31 10.97 8.55

12.8312.83

60

1 m3 10.000710.00071 0.00071 0.00071 0.0007

1 kg 10.00691 0.00691 0.00691 0.00691 0.00691

1 m3 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1

1 m3 10.00031 0.00031 0.0003/0.00031 0.00031

I kg / 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002 1 0.002

Iare 1 15.6 1 9.45 114.18 113.21 119.82

61

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 32/135

[ - - - I D CA NTITĂŢICOD DENUMIRE RESURSĂ U.M I I I I

M2 N1 N2 01 02---__ __ -i __~___L__~ ~___ L _ _

TOTAL ore 15.6 9.45 14.18 13.21 19.82.-

I CANT

COD DENUMIRE RESURSĂ U.M P 1 P 2~---- .....-._._------

Materiale

20101029 17685 Dulap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50 m S 8 689 m3 0.0007 0.0007

2874145886954 C uie c u ca p c onic tip a 3 x 80 S 2111 kg 0.0069 0.0069

2010102914229 Sc ind.fag neab cI.A .gr=4 0m m L =1 ,8-4m 1 =6 0 S 8 68 9 m3 0.0001 0.0001

2010102900888 lemn rot c on s rur c oj fa g L = 1m d s ub t.min 18cm S m3 0.0003 0.0003

4342

2875276311528/ S co ab e d in o ţe l / kg I 0.002 I 0.002

Manopera

9310060019900/ Munc itor necal if ica t I ore /13.42/20.13

TO TAL ore 13.42 20.13

. 1

62

TsA11

Sapatura manual a de pamant, in drenuri cu latimea de

peste 1 m, cu evacuarea pamantului cu macara Pionier,

in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice

A i - În pământ cu umi di ta te n atu rală a dâ ncime a sa pănmi 2-6 m, te re n mijlociu.

A2 - În p ă m ân t lr nb ib at cu a pa adânc imea săpăturii 2-6 m, te ren m ij loc iu.

111- În părnăn t c u u mi di ta te n atu ra lă a dâ ncimea sapătu rii 2- 6 m, teren ta re.

112- În p ăm â n t imbibat cu a pl adâ nc imea săpăturii 2-6 m, teren tare.

C 1 - În pământ cu um id itate natura la a dâ ncimea săpaturii 2-6 m, teren foar te tare.

C 2 - in p ă m â n t imbobat c u a pa a dâ nci me a s ap atu rii 2-6 m, tere n fo arte tare.

D1 - in p ă m â n t cu umiditate naturală a dâ nc im ea s apaiurii 6,01-10 m, te re n mijlociu.

D2 - În p ăm â n t im biba t c u a pă a dânc imea 5 ăp atu rii 6,01- 10 rn, teren mijloc iu.

1 - in pămân t c u u mi ditate naturală a dâ nc im ea s ăpă lurii 6-10 m, teren tare.

2 - În pă mâ ntimb ib at c u a pă adâncim ea s ap afu rii 6-10 m, teren tare . '

1 - În p ăm ân t cu umi di ta te n atu rala adâncimea sapafurii 6-10 m, teren foar te tare .

2 - in p ă m â n t imbibat c u a pă a dâ nc im ea s apăfurii 6-1 0 m , te re n f oa rte ta re .

81 - in p ă m â n t cu umidita te n atu rala adâncim ea s ap atu rii1 0,0 1- 14 m, te re n m ijlociu.

G 2 - i n p amănt imb ib at c u apă a dâ ncimea săpătruii 10,01-14 m, teren mijlociu.

H1 - in p ă m â n t c u umidita te n atu ra lă adânc imea sapălurii 10,01-14 m, teren tare.

H 2 - În părnănt lmblba t cu a pa a dâ ncime a săpătură 10,01-14 m, teren tare.

11-in p ă m â n t cu umidita te n atu ra la a dâ ncimea sapaturii 10,01 -1 4 m, t er en f oarte tare .

12- in p ăm â n t imbibat cu apa adânc im ea s ap atu rii 1 0, 01-14 m, teren foa rte tare .

J 1 - in p ăm â n t cu um id itate natu rala adâncimea săp atu ri i 1 4,01-18 m, teren m ijlociu.

J 2 - in pamântimbibat cu apa adâncime a s ap aturii 14,01-18 m, te re n mijlociu.

K 1 - in p ăm â n t cu umi di ta te n atu ra lă a d ân cimea s a pa turii 14,01 -1 8 m, te ren tare.

K2 - in pămănt im biba t c u a pa. adâncim ea s ap ătu rii 14,01-18 m, teren tare .

L 1 - in p ăm â nt cu umi dita te na tu ra la a dâ nc im ea săpăturii 14,01-18 m, teren foarte tare .

L2 - in p ă m ân t Îm biba t c u a pa a dâ ncimea săp ato ril 1 4,01-18 m, teren foarte tare .

Cuprinde:

- saparea pămân tu lui ş i e va cu are a lui p e mal c u m ac ara P ion ier, inc lus iv t ransportul pămân tu lu i

sap at la p unctul de inc arc are in ga le ata (0, 25 0 1 );

- depozita re a p amânt ul ui evacuat, a s ig ur ân du -s e o b an che ta liberă de 0,50 m de la margineasă păturii.

Nu cup ri nd e s pr ijinirea mal urii ar.

Se masoara la metru cub in sapatura.

63

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 33/135

COD = I DENUM IR E R E S U R sA '" L , •

Manoperă

93100600199001 M uncitor necalificat

U .M I I I I I II A 1

1 ore 12.861 4.3 13.5515.3315.0117.5212.95

TO TAL ore 2.86 4.3 3.55 5.33 5.01 7.52 2.95

U tilaje

292214000672? lMacarapionierO ,5-0 ,75tf I ore lu.o:J lu·:10lu.0:1II.Uqlu.IJ I 1.1 IU.I'!]

---1

C O D DE NU M IR E R E S U R S AU .M I CANT I TAŢ I

I I I I I IG2

I ._ ....L .._. IManoperă

,93100600199001 M uncitor necal if icat 1 ore 14.4313.6415.4615.11 17.6713.081 H3

TOTAL ore 4.43 3.64 5.46 5.11 7.67 3.08 4.63

U tilaje

,0006727 ~~~~a'pionier 0,5-0 ,75 It ~1.11 1.31

._-- -------,-_._...\ . . , , '

CANT I T AŢIC O D D E N U M IR E R E S U R S A U .MH1 K1

Manoperă

9310060019900 I Muncitor necal if icat 1 ore 13.7815.6715.2617.8913.2514.88 13.96I

129221~

TO TAL ore 3.78 5.67 5.26 7.89 3.25 4.88 3.96

I '~ I

~~~~~~~J M acara pionier 0,5-0,75 tf ~ 0.9811.4711.0~I ---- •.__.--

lE R E SU R S A U .MC A NT ITĂŢ I

K2 1 L1 T l2

Manoperă1 ore 15.9415.4418.16

C O D

9310060019900 I Munc

TOTAL ore 5.94 5.44 8.16

I U tilaje

~21400067EJ Ma ca ra p ionier 0,5 -0 ,7 5 I t

64

TsA12

Sapatura manuala de pamant, de pana la 6,00 m

adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau

circulara, avand latimea sau diametrul cercului de pana

la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala,

in fundatii, puturi etc.

fiI 111emant c u umiditate natu rală adâncimea sapăturii 0 -1 ,5 m, teren uşor,

f. , J In pamân t imb ib at c u apa adânc imea săpăturii 0-1,5 m, teren uşo r.

"1 III parnănt cu umiditate naturală adâncimea săpături i 0 -1 ,5 m, teren mijlociu.

Iti In pămân t imbibat cu apa adâncimea sapăiu rii 0 -1,5 m, teren mij loc iu.

I 1 In pamănt cu umiditate naturala adâncimea sapăta ri i 0 -1,5 m, teren tare.

t . J In pamântîmbibat cu apa adânc im ea s apătu rii 0-1,5 m, teren ta re.

III In p ăm â n t cu umi ditate natural ă adânc imea s apatu rii 0 -1,5 m, teren foarte tare.

Il) ,In pământ îmbibat cu apă adâncimea sapăiurii 0-1,5 m, teren foar te tare.

I 1 In parnănt cu umiditate naturală adânc imea sapătu rii 1,51-3 m, teren mijlociu.

1) In p amân t îmbibat c u a pa a dâncimea sapaturii 1,51-3 m, teren mijlociu.

II In pamănt cu umid itate naturala adâncimea sapaton 1,51-3 m, teren tare.

1) In păm ân t îmbibat c u a pa adâncimea s apanmi 1,51-3 m, teren tare.111.1n p ăm â n t c u umiditate naturala adânc imea săpaturii 1,51-3 m, teren foarte tare.

(l~. In p ăm â n t imbibat cu ap a adâncimea Săpatu rii 1,51-3 m, teren foarte tare.

111.1n pamănt cu umiditate natu ra lă adânc imea sapa tu rii 3,01-4,5 m, teren mijlociu.

II~ .ln p ăm â n t imbiba! c u apa adâncimea sapaturii 3,01-4,5 m, teren mij lociu.

II In p ă m â n t cu umiditate naturală adânc imea săpătură 3,01-4,5 m, teren tare.

I~ -ln p ă m â n t imbibat c u apa adânc im ea sapafurii 3 ,0 1-4,5 m, teren tare.

. 1 1 .ln pământ cu umiditate naturala adânc imea săpăturii 3,01-4,5 m, teren foarte tare.

1 " .ln pământ imbibat cu apa adânc imea sapatur ii 3,01-4,5 m, teren foarte tare.

1.1n parnănt c u umiditate natura la adâncimea sapaturi i 4,5 1- 6 m , teren mijlociu.

1 <2 .ln p ă m â n t im bib at c u a pa a dâ nc im ea s ăpătu rii 4,51-6 m, teren mijlociu .

l1 .ln p ă m ân t cu umiditate natura la a dâ nc im ea sapaturi i 4,51-6 m, teren Iare.

12 .1n pamântimbibat c u apa adâncimea sapaturii 4,51- 6 m, teren tare.

M1. În p ăm â n t cu umiditate natu ra la adâncimea săpaturii 4 ,5 1- 6 m , t eren foarte tare.

M2. in pamânt îm bibat cu apa adânc imea sapaturii 4,51-6 m, teren foarte tare,

C uprinde:• săparea ş i evacuare manuală a pamântu lu i s apat pe mal;• depozitarea pamântului evacuat, asigurându-se o bancheta libera de 0,50 m de la marginea

65

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 34/135

sapaturii .

N u c uprinde sp rijinirea maluri lor.

Se masoara la metru cub În sapatura.

~nn --'Ţ--,-

~~~_~UMIRE

Manop

9310060019900/ Muncitor neca lificat

-R ESU R SA U. M

CA NTITAŢI

I A1 / A2 / 81 I 82 I el TC 2

~

TOTAL ore 1.26 1.89 2.01 3.02 3.56 5.34--~--C OD ]- DE NUMIRE R E SUR S A U .M lCANT lT 1A Ţ I'1 I - - J

D1 D2 El E2 Fl F2I ----- ..------.-------~-,-~ _ _L_~ _ ___

Manoperă

93100600199 00 i Muncito r necalificat/ ore /4.48/6.72/3.79 i 5.69 i 5.98 i 8 . 97

TOTAL ore 4.48 6.72 3.79 5.69 5.98 8.97o

CANTlTA Ţ I

U .M ll I G2] Hl I H2 I 11 r 12

CO D DENU M IR E R E S UR S A

Manoperă

9310060019900 / Mu ncito r n ec alificat

i o re /9.89 /14.84 /7.85 i 11 .78/10 .23/15 .35

TOTAL ore 9.89 14.84 7.85 11.78 10.23 15.35

•" IC In op er ă

9310060019900/ Muncito r n ec alificat

~._--

CANTDENUMIR E R E SU RS ĂU .M -

M1 J M2Manoperă

a t1> /ore /12.5/18.75

c o o L = ~931006001990 0 I Muncitor ne

TO TAL ore 12.5 18.75

66

TsA13

Sapatura manuala de pamant, de pana la 14madancime, in gropi cu sectiune poligonala sau

circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1-1,50m, executata cu sprijiniri si evacuarea pamantului

cu macara de fereastra, la fundatii, puturi etc.

Al - În pă m â nt cu u miditate na tural a adânc imea s apa tu ru 2,0-6,0 m, teren mij loc iu.

A2 - in p ă m ă n t imbiba t cu apa adâncimea sapaturii 2,0-6 ,0 m, te ren m ijlociu.

81 - În p ăm â n t cu umid i tate naturala adâncime a s apa turii 2,0-6 ,0 m, teren tare.

82 - În p ă m ă n t imbibat cu a pa adâncimea sap at ur ii 2,0-6 ,0 m, teren tare.

C l - În p ă m â n t c u umiditate natu ra la adânc imea sapaturii 2,0-6 ,0 m, teren foa rte tare.

C 2 - in p ăm ă n t lrnbihat cu apa adâncimea sapaturii 2,0-6 ,0 m, teren foarte tare.

01 - in p ă m â n t cu umiditate na turala adânc ime a s apatu ri i 6 ,0 1-10 m, teren mij loc iu.

D2 - În p a m ă n t imbibat cu a pa a dâncimea sapatu ri i 6 ,0 1-10 m, te re n m ijlociu.

E l-in p ă m â n t cu umiditate naturala adân cimea s apa tu ri i 6,01 -1 0 m, t er en t are.

E 2 - in pamănt lmbib at c u a pa a dâ ncimea sapături i 6,01-10 m, teren Iare .

F1 - În pămănt cu umiditate naturala ad ân cimea s apă tu ri i 6,01 -10 m, teren foarte tare.

F 2 - in parnănt imbibat cu apa adâncimea sapaturii 6,0 1-1 0 m, tere n fo arte tare.G l - in pămănt cu umiditate naturala adâncimea sapăturii 10 ,01-14 m, teren m ijloc iu.

G 2 - in pământ imbibat cu apă adâncimea săpătu ri i 1 0,01 -14 m, teren mijlociu.

H1 - in pămâ nt cu umiditate naturală adâncim ea s apăturii 10,01-14 m, teren tare.

H 2 - in pământ imb ib at c u apa adâncim ea s ap ătu rii 1 0, 01 -1 4 m , t e re n tare.

11- În pământ cu umiditate na tura lă ad ân cimea sapaturii 10,01 -14 m, foarte tare.

12- in p ăm â n t imbibat cu a pa adâ nc ime a săpăfurii 10,01 -14 m, teren foarte tare .

Cu prinde:

- s a parea pămănto lul, evacuare lui pe mal cu mac ar a d e f er ea s tră ( in cl us iv incarcarea c u g aleata

de 0,150 t l;

- depozitarea pamântului evacua t, asigurându-se o b anchetă liberă de 0,50 m de la margineas ă p ă t c n i .

Nu cuprinde sprijinirea ma lurilor ..S e masoara la me tru cub in S ăpătură.

67

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 35/135

Manoperă

9310.0.60.0.1990.0.1 Mu n ci to r n ec alificat

1-:;--r~-MI R -E -R :SU :S~-l:M c~~~

1 wu J_:~ ~: A l A2 81 ~~f - - - - •• - • - . - - -- .- - - -- -

1 o re 12.731 4.1 14. 4316.6515.4518.1 812 .96

TO TAL ore 2.73 4.1 4.43 6.65 5.45 8.18 2.96

Utilaje

2922140.0.0.670.21 M acara fereastra de 0.,0.0.15 1 ore 10..5810..87\ 0..621 0..931 0..651 0..981 0..81

M N (0. ,15 ti )

CANT lTAŢ IDE NU M IR E R E SU R SA U .M

D 2 I E1 I E 2 I F 1 1 F 2 I G11 G 2__ o

Mano peră

uncitor necalifica t 1 ore 14.4514.6717.0.115.718.5513.261 4.9

~~

9310.0.60.0.1990 .0.1M

TO TA L ore 4.45 4.67 7.0.1 5.7 8,55 3.26 4.9I

Ut ilaje I292 2140.0.0.670 .21 Ma cara ferea stra de 0 .,0.0.15 1 ore 11.2210..86 11.29 I 0..911.3511.11 11.67

M N (0.,15 ti )-------_

~~ _ _ [ DE NU M ._ IR _ E _ R _ E S _ U _R _ SA l.._--'-_.-'------'L-,--'-----1

Ma noperă

9310.0.60.0.1990.0.1 M unc ito r n ec alificat 1 ore 14.9817 .4816.0.419.0.6

TO TA L ore 4.98 1 .48 6.0.4 9 .0 .6

I

~I U tilaje

~~)0.6? ~acara fereast~~~~_9.,0.0 .15 MN ( 0 . , 1 5 tf)

68

TsA14

Sapatura manuala de pamant, de pana la 6 m adancime,

in gropi cusectiune poligonala sau circulara, avand

latimea sau diametrul cercului de 1,50-6m, executata

cu sprijiniri, cu evacuare manuala, lafundatii, puturi,

rezervoare etc.

A l - În parnănt cu umiditate natu ra lă adânc imea s ă p ă turi. 0.-2 m, teren uşo r.

A2 - in p ă m â n t Îmbiba t cu apa adâncimea s ă p ă f u r i i 0.-2 rn, teren uşo r.81 - În pământ cu umiditate naturala a dâ ncimea săpăturii 0.-2 m, teren m ij loc iu.

82 - in pămân t imbibat cu apa adâncimea sapătarii 0.- 2m , te re n m ijlociu .

C l - În p ă m â n t cu um id itate natu ra la a dâncimea s ă p ă n m i 0.- 2 r n, teren tare .

C 2 - in p ă m ă n t Îmbibat cu apa adâncimea sapatu rii 0.-2 m, te re n ta re.

D l - in p ă m â n t c u umiditate natura la a dâ ncimea s ă p a tu r i i 0.-2 m, te re n f oarte tare.

D 2 - În p ăm ânt imbibat cu apa adâncimea săp atu rii 0.-2 m, te re n f oarte tare .

El - in pămân t cu um iditate naturala a dâ ncime a săpa fu ri i 2,0.1-4 rn, te re n mijloc iu.

E 2 - in pământ imbiba! cu apa adânc ime a s epătarii 2,0.1-4 m, teren mijlociu.

FI - În pam ănt cu umiditate natura la adânc imea săpăfurii 2,0.1-4 m, tere n tare.

F2 - Î n p ă m â n t lmbibat cu apa adâncimea săpătari i 2,0.1-4 m , te re n ta re.

G l - În pământ cu umiditate natura la a dâ nc ime a s apătarii 2 ,0 .1 -4 m, teren fo arte tare.

G 2 - in p ă m â n t imbibat cu apa adâncimea să păluni 2,0.1-4 m, te ren foar te tare

H l - in p ă m â n t cu umiditate na tural ă a dâ nc im ea sap a!urii 4,0.1-6 rn, te re n m ijlociu.H2 - În p ă m â n t Îmbiba! cu apa ad ân ci me a s ap aturii 4,0.1-6 rn, teren m ij loc iu.

11 - in pămân t cu umiditate naturală adâncimea săp at ur ii 4 ,0.1-6 m, teren tare.

12 - in pământ imbiba! cu apă adâncimea săpăfurli 4,0.1-6 m, teren tare.

J l - in p ăm â n t cu umiditate naturală adănc imea săpafurii 4,0.1 -6 m, te re n foarte tare .

J2 - in p ă m â n t lrnbiba t cu a pa adân cimea s a pa tu ri i 4,0.1-6 m , teren foar te tare .

C uprinde:

- sapar ea părnâ ntolui şi aru nc are a lui pe mal cu e va cuarea ac estuia prin relee de lopata;

- depo zita re a pamâ ntu lu i e vacuat, asigurâ nd u- se o b an ch eta libera de 0 .,50.m de la marginea

sapaturii;

- execu tare a montarea ş i d emontarea platforme i pentn u e va cua re a p am ân tului săpat.

Nu cuprinde sprijinirea ma lurilor.

S e masoara la m etru cub in sa patura.

69

- ---------,--- ..~- "--

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 36/135

r - - - - - J . - - - - - - - - - J - - - - r .CANTITAT I

I COD _ _ _ _ ':ENUMI RER ESURSA . ~~1 I A21~r Manoperă

193100600199001Muncitor necalifica t 1 ore 11.2811.9212.0613.1 12.81 14.22

TOT AL ore 1.28 1.92 206 3.1 2.81 4.22---_ .. _ . _ [ . •. .~-----"- ,-

I CANTI TA T I

.COD DENUMIRERESURSAJ :h.M --@ I ~D1 D2 E1 E2 F1 F2.,------- -~_ ..- "- -

Materiale

20101029142291S cind.fag neab

cI .A .gr=40mmL=1,8-4m

1=60 S 8689

120101029176851Dulapfag l iv ci C

gr=50mm L=2,50 m S

8689

128741458869541Cuie cu cap conic tip a 3 1 kg 1 - 1

x80 S2111

1

28752763115281S coabedin oţel 1 kg I

2010102900888 Lemn rol cons rur coj fag m31L=1md subl.min 18cm S

4342

1 m3 1 - 1 - 10.0001 10.000110.0001 10.0001

I m3 1 - 1 - 10.000810.000810.00081 0.00081

1 0.01491 0.0149 1 0.01491 0.01491

- I I ' 10.0693

1 0.0693

1 0.0693

1 0.0693

1

0.0005 0.0005 0.0005 0.0005(~

Manoperă

9310060019900 1Muncitor necalificat 1 ore 14.2716.411 4.16 1 6.25 15.53 1 8.3

TOTAL ore 4.27 6.41 4.16 6.25 5.53 8.3---_ _ _ ..._--_. _ _ ..---- -

_ _-_ -._C _ :~ F ;-UM -I_R -E _~E _ S _ :_ j_ -UME _G1 _ J G -2-J ~-~-:N -T=;2 I 11 I 12 iMateriale

20101029142291ScindJ agneab 1 m3 10.0001 10.0001 10.000110.0001 10.0001 10.0001

cI.A.gr=40mmL=1,8-4m 1=60 S 8689

120101029176851Dulap fag tiv c i C 1 m3 10.000810.000810.000810.000810.00081 o r c o s .

gr=50mm L=2,50 m

S 8689

70

DE NU MIRERES URS ACANTITATI

COD U.M ~G1 G2 H1 H2

2874145886954 kg 0.0149 0.0149 0.0149 0.0149lip a 3 x 80 S 2111

1

28752763115281 S coabe din oţel

2010102900888 Lemn rot con s rur

cojfag L=1m d

subl.min1 8cm S

4342

1 1 1 120.01490.0149 .

I kg 10.069310.06931 0.06931 0.069310.069310.06931nn3 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005

Manoperă

93100600199001Muncitornecalificat 1ore 1 7.02 110.541 5.81 1 8.72 1 7.92 111.88

_ _ _ _ _ _ _ _ _ TO_ T_A_ L--? re 7.02 10.54 5.81 8.72 ?Jl~~

~ __ ~ ~ ~l~C iTJ 2

Materiale

S cind.fag neabc I.A ·gf;::40mm L=1,8-4m1=60 S 8689

Du lap fag tiv ci C gr=50mm L=2,50m S 8689

C uie cu cap conic lip a 3 x 80 S 2111

S coabedinoţel

Lemn rolcons rur co j fag L =1md subt.min 18cm S4342

DE tilJM IR E RESURSAOD

I m3 I 0.0001 0.0001

m3 0.0008 0.0008

kg 0.0149 0.0143kg 0.0693 0.0693

m3 0.0005 0.0005

2010102914229

2010102917685

2874145886954

2875276311528

2010102900888

Iare 1 9.2 113.81

TO TAL ore 9.~

.M!Inoperă

93100600199001Muncilor necalifical

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

71

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 37/135

TsA15

Sapaturamanuala depamant, de pana la 14m

adancime, in gropi cusectiunea poligonala sau

circulara, avand latimea saudiametrul cercului de1,50-

6m, executata cusprijiniri, cu evacuarea pamantului cu

macara Pionier, la fundatii, puturi, rezervoare etc.

A 1 - in p ă m â n t cu umiditate naturala a dâ nc im ea s apaturii 2-6 m, te re n mijlociu.

A2 - in pămân t îmbi ba t c u a pa adâncimea sa pato rii 2 -6 m, teren mi jlociu.

B1 - in p arnăn t cu umiditate n atu rală adânc imea sapăiurii 2-6 m, tere n ta re.

B2 - in pamănt lmbibat cu apa adân cime a săpaturii 2-6 m, teren tare.

C 1 - in p ăm â n t cu umiditate naturala adâncimea sa p ă fur i i 2- 6 m, te ren foa r te tare.

C 2 - in pămân t îmbibat cu ap ă a dâ nc im ea s ap ato ni 2 -6 m, teren foa rte tare.

D1 - in p ăm â n t cu umiditate na tural ă adânc imea s ă p ă t u r i i 6,01-10 m, teren mijlociu.

D 2 - i n pa rnănt lrnblbat cu apă adân cim ea s ap atu rii 6,01-10 m, te re n m ijloc iu.

E 1 - Î n p am ăn t c u umid ita te n atu ra lă a dâ nc im ea s ap aturii 6,01-10 m, teren tare.

E 2 - În p ă m â n t Irnbibat c u a pa adânc imea săpaturii 6,01-10 m, te ren tare.

F 1 - În p ăm â n t cu umiditate na tura la adâncim ea s ap atu rii 6,01-10 m, te re n foarte tare.

F 2 - Î n p ăm ân t imbibat c u a pa a dâ nc im ea s ăpăfurii 6,01-10 m, te re n fo arte ta re.

G 1 - î n p ăm ân t c u umid itate naturala a dânc imea s apanrn 10,01-14 m, teren mi jlociu.

G 2 - in păm ân t î mbiba t c u a pă a dâ ncime a s ăp atu rii 10,01-14 m, teren mij loc iu.

H 1 - În p ă m â n t cu u midita te na tu ra lă a dâncimea s ă p ă f u r ii 10,01- 14 m, teren tare.

H 2 - i n p am ântimbibat cu apă adânc imea s ă p ă l u r i i 10,01-14 m, tere n tare.

1 1 - Î n pământ cu umiditate na turală a dâ nc im ea s apaturii 10,01-14 m, teren foarte tare.

12 - in p ă m â n t imbibat cu a pa adâncimea s ă p ă tu r i i 10,01-14 m, teren foarte tare.

Cuprinde:

- s ăp ar ea p ăm ântului şi evacuarea l ui c u maca ra P i on ie r, inc lusiv transportul pământului la punctu l

d e in că rc ar e in g ăle ată (0,2 50 t) ;

- depoz itarea pământului evacuat, asigurându-se o banc heta liberă, de 0,50 m de la marg ineasa păfurii.

N il cupr inde sprijinirea malurilor.

S e m ăs oa ră la me tru cub În sapatura.

DENUM IR E R E SU R SĂ C AN T IT ĂŢ IODU .M

A l I A2 I 81 J . 82 I C 1 / C 2/ D1

AL ore 2.57 3.86 3.35 5.03 4.89 7.34 2.66Utilaje . I

29221400067271 Maca ra p io n ier M- O , 75 tf Lore /0.65/0.98/ 0.69/1.04 ~~

--AN T ITĂŢ IDENUM IR E R E SU R SĂ U .M 1 - - - - - . - / _ . - - / - - - , . / ~ .

I I D2 _ E 1 ~~-~L~I~.~ I G2Manoperă

93 10 06 00 19 90 0/ Munc itor necalificat / ore /399 /3.44/5.16/499/7.49/279 /4.19

TOTAL ore 3~99 3.44 5.16 4.99 7.49 2.79 4.19

Utila~ . I2922140006727 MacarapionierO,5-0,75tf ore 111 0 .78 1.17/083/125J ~

r I -- :I---'~ -C ANT ITĂT ID EN UMI R E R E SU R SA U. M I'-'.--']-~-

H1 H 2 11 I 12---- ._---------- -_ . .----- - -- - - ----,Manopera

9310060019900/ Muncitor necali ficat

C OD

COD

Iare /358 /5.37/5.14/7.7'1

TOTAL ore 358 5.37 5.14 7.71

Ire 1 0 9 2 1 1 3 8 1 0 9 8 1 1 4 7 !

- - ] ' - : s - - - - - - - - - . . . . .- -AN T lTAŢ I

I COD I DENU ~IR E R E SU R SA _ _U .M A1

Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat

/ Uti/aje

~140006727/ Ma cara p io nie r 0 ,5 -0 ,7 5 tf

73

D1

Iare 12.5713.8613.3515.0314.8917.3412.66

72

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 38/135

TsA16

Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in

transe de pana la4 madancime, pentru cabluri

electrice de inalta tensiune

A l - in pământ cu umid itate na tural ă fără sprijiniri lăţime c 1 m, adâncim e c 1,5 m, teren uşor.A 2 - i n p ăm ânt cu um iditate naturală fără sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, te ren u ş or cu

obstacol.A3 - in pămân t cu umiditate naturală cu sp rijiniri lăţime < 1 m, adâncime c 1,5 m, tere n u şor.

A4 - in pământ cu umid i tate naturală cu spri jiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m , ter en u şo r c u

obstac ol.A5 - in pământ imbi ba t c u a pă cu sprijiniri laţime < 1 m, adâncime c 1,5 m, teren uşor.A 6 - in pămân t imbiba t cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adânc ime < 1,5 m , teren uşor cu obs tacol.

81 - in pământ cu umiditate naturală fără spri jin i ri lăţime < 1 m, adâncime c 1 ,5 m , t e ren m ijloc iu.82 - i n pământ cu umiditate natura lă fă ră sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren mijlociuc u o bstacol.83 - in pământ cu umid itate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m, a dâ nc im e c 1,5 m, teren mi jlociu.84 - in pămâ nt c u u miditate natura lă cu sp rijiniri lăţime < 1 m , a d âncim e < 1,5 m , t e ren mi jlociu cuobstacol.

85 - in p ă m â n t im bib at c u a p ă c u s pr ijinir i l ăţime < 1 m, ad ânc ime < 1 ,5m, teren mijloc iu.

86 - in pământ imbibat c u a pa c u s p rijin ir i lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m , teren mijlociu cuob stacol.C l - in p ăm â n t cu umidita te na turală f ără s prijiniri lăţime < 1 m, adânc ime < 1,5 m, leren Iare.C 2 - i n pămân t cu umiditate naturală fă r ă sprijiniri laţime < 1 m, adâ nc ime < 1,5 m, teren tare cu

obstacol.C 3 - in pă mân t cu umiditate na tura lă cu spr ijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5m , te ren tare

C 4 - in pămân t cu umidita te natura lă c u s p rijiniri lăţime < 1m , a dâ ncime < 1,5 m,tere n tare cu

obs tacol.C 5 - in pămân t imb iba t cu apă cu sprijiniri lăţime < 1m , a dânc ime < 1,5 m , teren tareC 6 - in pămân t imb iba t cu apă cu sprijiniri lăţime < 1 m, adânc ime < 1,5 m , t ere n ta re c u o bstac ol.D1 - i n pămân t cu um id ita te na tu ra lă fără sp rijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m , teren foarte

tare.D2 - in pămâ nt c u u midita te naturală fă ră sprij in i ri lăţime < 1m , a d âncime < 1,5 m , t eren foa rte

tare cu obs tacol.D3 - in p ăm â n t cu umiditate na tu ra lă cu s prijiniri lăţime < 1 m , adâncime < 1 ,5 m, leren foa rte tare.

D4 - i n pămân t cu um id ita te natura lă cu s prijiniri lăţime < 1 m, adâ nc im e < 1 ,5 m, teren foarte tarecu obs tacol.

D5 - i n pămân t imbiba t cu apă cu spri jini ri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare.D6 - Î n p ămân t Î mb ib at c u a p ă c u s prijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare cu

74

obstacol.

E l - În P ământcu umiditate naturala cu sprijiniri latltrl

E 2 - Î n p ământ c u umid itate naturală cu spri jiniri Iătlmcu o bs taco l.

E 3 - În pământ Îmbib at c u a p ă c u s prijiniri lăţime < 1 m, a d a "

E 4 - Î n p ămân t imb ib at c u a p a c u s prijiniri lăţime < 1 m, a c ă n c lm

obstaco l.

Fl - În p ă m â n t cu umiditate naturală cu s p ri ji niri lăţime < 1 m, adâncllII ll 1 ,

F 2 - În p ă m â n t cu umid i tate natura lă cu sprijin irilăţime < 1 m ,a dânclmo "obstaco l.

3 - i n pămân t Îmbiba t cu apă cu s p rijin ir i lăţime < 1m , a dâ nc im e 1,51-3111,urlltl t

4 - În pământ Îmbibat cu apă cu spri jin ir i lăţime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, lotU l! h U l i f i II

G l - În P ământcu umid i tate naturală cu sprijiniri lăţime < 1 m , a d ân cim e 1 ,51.3 m, I U l t l l I "

Iare.

02 - În p ăm â n t cu umid i tate naturală cu sprijin i ri l ăţime < 1 m, adânc ime 1,51-3 m, IO roflluurl11tere cu obs tacol.

C 3 3 - Î n pămân t Îmbiba t cu apă cu sprijin i ri lăţime < 1 m, adâncime 1,51 -3 m, teren foarte leru,

04 - in p ăm â n t imbibat cu a pă c u s p rijiniri laţime < 1m , a dâncim e 1 ,5 1- 3m , teren foarte tare ouobstaco l. I

1 - 11 - Î n pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, te ren uşo r.

1 1 2 - Î n pămân t cu umiditate naturală fa ră sprijiniri lăţime> 1 m, ad ânc im e < 2 m, teren uş or c uobstacol.

H3 - În p ăm â n t cu umiditate natura lă cu spri jini ri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor.

1 1 4 - În pămâ nt c u u miditate na tu ra la cu s pri ji ni ri l ăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren uşor cuobs tacol.

1 1 5 -1n pământ imbiba t c u a pă cu sp rijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, te ren u ş or.

1 1 6 - În pămân t Îmb iba t cu apă cu spr ijin i ri lăţim e> 1m , a dâ ncime <2 m , t er en u şo r c u o bstac ol.1 1 • T npămân t c u umiditate f ăr ă sp rijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu

1 2 • Tnpământcu umid itate fără spri jini ri lă ţim e> 1m , adâncime < 2 m, teren mijlociu c u o b s ta col.1 3 · Tnpământcu umid itate cu spri jiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mijlociu .

1 4 · In pământcu umid itate cu spri jini ri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, te ren m ij lo c iu cu ob stacol.Ib . Tnpământ Îmbiba t cu apă cu s p ri jini ri l ăţime> 1 m , a d ân cime < 2 m, teren mijlociu.

II I · In pământ Îmbibat cu apă cu s p ri jiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren mi jlociu cu obstacol .,)1 •Tnpămânl cu umidi ta te na tu ra lă fară s prijiniri laţime > 1 m , a dâncime <2 m , t er en Iare.

,I~ln pămân t c u umiditate nalurală tara spri jiniri laţime > 1 m, adâncime < 2 m, tere n tare c uIIhslacol.

, / : l . l n păm ânt c u umiditate naturală c u s p ri jiniri laţime > 1 m, adânc ime < 2 m, te ren tare.

1 4 · ln pămân t c u umiditate naturală c u s p rijin iri laţime > 1 m, ad âncime < 2 m, teren tare cuJ lhnlec ol.

1 0 · Tnpământ Îmbibat cu apă c u s pri jiniri lăţime > 1 m, adâ ncime < 2 m, teren Iare.

II!.Tnpământ Îmbib at cu apă cu s p ri jiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2 m, teren ta re cu ob staco l.

75

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 39/135

K 1 - Î n pămănt cu umiditate natura la fara sprijiniri l atime> 1 m, adâncime < 2 m, teren foa rte tare.K 2 - În p ă m â n t cu umidita te natura lă făra spri ji ni ri l ăţime> 1 m, adânc ime < 2 m, teren foa rte tarecu obstacol.K 3 - În p ăm ân t c u umiditate natura lă c u s priji ni ri l ăţime> 1 m, adânc ime < 2 m, teren f oarte tare.K 4 - Î n p ăm â n t cu umiditate n aturală cu sprij in iri lăţime> 1 m, adâncime <2 m, teren foarte tare cuobstacol.K 5 - În pământ lmb ibat cu apă cu spri ji ni ri l aţime > 1 m, adâncime < 2 m, terenfoarte tare.K 6 - În pămâ nt Îmbibat cu apă cu spri ji ni ri l atime > 1 m, adâncime < 2 m, teren foarte ta re cu

obstacol.L 1 - Î n p ă m ân t cu umiditate n aturala cu sprij in iri laţime > 1 m, adâncime 2,01 -4 m, teren mijlociu.L2 - În p ă m â n t cu umid itate natu rala c u s p rijiniri laţim e > 1 m, adâ nc ime 2,01-4 m, teren mijlociucu obstacol.L 3 - Î n p a m ă n t imbibat c u a pa cu sp rijiniri l aţime > 1m, adânc ime 2,01-4 m, teren mijlociu.L4 - În pământ imbibat cu a pa cu sprijiniri lă ţim e> 1m , adânc ime 2,01-4 m, teren mijlociu cuobs taco l.M 1 - Î n p ămâ nt cu umiditate natu ra la cu sprijiniri lăţim e > 1 m, adânc ime 2,01- 4 m , tere n ta re.M 2 - Î n p ămâ nt cu umiditate naturală cu s prijinir i lăţime> 1 m, adânc ime 2,01-4 m, teren tare cuobstacol.

M 3 - Î n p ăm â n t lrnbibat c u a p a c u s prijiniri lăţime> 1 rn,adâncime 2,01-4 m, teren tare .M 4 - Î n pământ imbibat cu apa cu sprij in iri laţime >1m,adân c ime 2,01-4 m, teren Iare cu obstacol .N 1 - in parnănt cu umid itate natura lă c u s prijiniri laţim e > 1m , a d ân cime 2,01-4 m, teren foarte

tare.N 2 - Î n p ăm ă n t cu umiditate naturala c u sprijiniri lăţime> 1m, adânc ime 2 ,01-4 m, teren foa rte ('\tare cu obstacol.N3 - În p ământ lrnbibat cu apă cu spri ji ni ri laţime > 1 m , adâncime 2,01-4 m, teren foarte tare.N4 - În pămân t imbibat cu apă c u s prijiniri lăţim e> 1m , adâncime 2,01-4 m, teren foar te ta re cuobs tacol.

Cuprinde:- saparea pă m â n t u l u i ş i a runcarea lui pe malsau evacuarea acestuia prin re lee de lopată;- depozita re a pamântului evacuat, asigurându-se o zonă li be ră de la margin ea trans eei,corespunzătoare stabilităţii sa pătorii executată fără sprijiniri, n uma imică de 1 m, sau o banche talibera de 0,50 m d e la marginea sapăturii executată cu sprijinire pe toa tă adâncimea.S e măs oa ră la metru cub În săpătură.

CANT ITĂŢ IDE NUM IR ER ES U RS A U .M

A1 ! A2 ! A3! A4 ! AS ! A6 ! 81

Manoperă

15001 E lectrician 1 ore 10.081 0.1 10.11 0.1 10.1510.1610.12

COD

713701001

76

I C O D ! D E N U M-IR E~:R -S A ] : J A 1 1 ~ ) - A 3 C I ~ T ~ - T ~ J - A 6M"MM~_~~" . r~0.79Ţo.96T 1 1.05 15~58J 1~

TOTAL ore 0.87 1.06 1.1 1.15 1.65 1.74 1.33._------.__ ._--_. _._ . .. •_----_._.

D E N U M I R E R E S U R S Ă [ U .Mf - i 1 Ţ - - = ~ - " ~

cJ -m~-:T -Ţ -I~-I-- -·r- ' 82 ~-L 84 85 ~~_~ C 2

Manoperă

7137010011500 / Electrician 1 ore 10.1410.151°.161°.231°.241 0.210.249310060019900 Muncitor n ecalificat ore 1.45 1.51 1.59 2.27 2.38 2.02 2.42

TOTAL ore 1.5

C OD

-- •....... ..,v Lu L,UL ~.~~ L .OO

C ANTI TATIOD DENUM IRERESURSA U .M

C 3 I C 4 I C S I C 6 -r~11E 2~~Manoperă

7137010011500/ Electrician

I ~ : : I ~ . ; ~~ . : ~~ 81 ~~~ I ~ . ~ :~361 0.38310060019900 Munci tor necalificat

TOTAL ore 2.78 2.91 4.18 4.37 3.15 3.91 4.08-------__---__----_ _ _ .__._---------I . R " i l ' - - - - - - - . - - - @CANT ITATI '1_ COD DENUMI R~_R E _ S U _R _ S A U .M ·0 4 - - -_ O _ S --] ~ ~ G _ E _ 1J-0?J E 4

Manoperă

71370100115°°1 E lectrician 1 ore 1°.391°.561°.591°.24/°.251°.361°.38310060019900 Muncitor n ecalificat ore 3.88 5.56 5.83 2.41 J53 3.62 3.81,

rom TOTAL ore .~~~ 2.65 2J8 J~~~r I , 1--·. _

CANTIT ĂTI

I DENUM IR ERES U RS A I U .M ~ C [ F 2 I F iJ F4 G~rG 2 J G3

Manoperă

1 1 3 7 0 1 0 0 1 1 5 0 0 /' Electrician

:11:110060019900Muncitor necalificat

C OD

,~

/ore 10.36/0.3810.5410.5710.471 0.491 0.71ore 3.56 3.74 5.34 5.62 4.7 .4.94 7.05

TOTAL ore 3.92 4.12 5.88 6.19 5.17 5.43 7.76- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

77

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 40/135

---

CANTITAŢI

~~-_ ._ -

DENU M IR E R ES UR SA U. MG 41 H1 I H2 1 H 3 I H4 I H5 I H6

Manoperă

4

4

=r7137010011500lEle

9310060019900 Mu \

ore \ 0.74\ 0.07\ore 7.43 0.73

TOTA L ore 8.17 0.8 0.96 1.05 1.5 1.58-

UM IR E R E S UR S A U .MCANTITAŢI

0 - --------11 I 12 I 13 \ 14 I 15 I 16 1 J 1

Manoperă

10.1410.2110.2210.18.11.51 2.16 2.27 1.8

I--CO D

1-· --

7137010011500 IElec

9310060019900 Mun 1

ore 10.11\ 0.13\ore 1.15 1.38

-----------

TO TAL ore 1.26 1.51 1.58 1.65 2.37 2.49 1.98--

CANTITAŢ I-M IR E R E S UR S A U .M

J 21 J 3 - 1 J 4 1 J 5 I J 6 I K1 I K 2-Manoperă

-~COD D

1---- -

7137010011500 I Electn

9310060019900 Munc \

ore \ 0.23\ 0.241 0.25\ore 2.26 2.35 2.46

TO TAL ore 2.49 2.59 2.71 3.89 4.07 3.03 3.64._---- --"------

CANTITAŢ ID E N UM IR E R E S U R S A U. M

K3 T K4 I K5 I K 6 I L1 I L2 I L3

.Mgnoperă

c o ~ - - l · -

II-----,-----~

1

o re 10.35\ 0.37\ 0.531ore 3.44 3.6 5.17

71370100115001

9310060019900

TO TAL ore 3.79 3.97 5.7 5.97 2.57 2.7 3.86

DENUM IR E .R E SU R SACANTITAŢ I

U.ML4 I M1 I M2 I M31 M 4 I N 1 I N 2

Manoperă

ilectridan Iare 10.3610.3410.3610.51 10.5410.4310.45

-c o ~ ~ ~ I

7137010011500\

78

CA NT ITA "CO D D E N UM IR E R E S U R S A U .M

l4 M1 M 2 M 3

9310060019900 M uncitor necalifica t ore 3.7 3.38 3.55 5.07

ŢI

M 4 Ţ N 1 ~

5:34141514.46

3.72 3.91 5.58 5.88 4 .6 8 4 .9 1

j UM t Lf[T rrrrAţ I

l3 N 4 ..

- - - 1

I : ~ : I ~ : : : 1 ~ . ~ ~ 1 ~ 1 ~ \ ~ \ ~

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T :..::O :.:.T :.::A l=_ .re 7~9_ ~_ ~_ 4 0_ 0_ 0_ 0

TOT AL ore 4.06

COD DENUM IR E R E S UR S A

Manoperă

7137010011500\ E lectrician

9310060019900 MU '1citornecalificat

NO TA :

la SăpăturiÎn condiţii diferite faţă de normeleA . ..N s e v or a c orda urmatoarele sporuri laconsumuri le specifice de forţe de muncă:- 25% la no rme le A , 8, C , D , 1,J , K p en tru s a o a n m cu sprij iniri- 20% la normele A , 8 , C , D , 1 ,J , K ş i 5% la n orm ele E , F , G , l, M , N , precumşi a tranşeelor culăţimea peste 1 ,00m ş i adâncimea 4,01 - 6 ,00 m pentruSăpăturiÎn terenuricu obstacole (cabluri

elec trice , conducte etc.).S po rul pentru sapatora În te ren cu obstaco le se acorda l avolumul sapă turii stingheritedeobstacolele respective.

V olumul sapaturilor executate Î n t ra nş e ed e p es te 1m lîţime şi cu adâncimea 4,01 - 6 m X 1,553 =

Volumul de sapaturiexecutate i n tr anşee de peste 1 m latime şi cuadâncimea 2,01 - 4 m.

79

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 41/135

TsA17

Sapaturamanuala depamant, in gropi defundatii

poligonale sau circulare monobloc, de pana la4m

adancime, pentru linii electrice aerienedeinalta

tensiune

A 1 - in pământ cu umiditate naturală tara sprijiniri laţime < 1 m , adâncime < 2,5 m, teren uşor,

teren mijlociu.

A2 - În p ăm ân t c u u miditate naturala cu sprijiniri lăţime < 1 m, adânc ime < 2 ,5 m , te re n u şo r, teren

mijlociu.

A3- in p a m ă n t i mb ib at c u a p a c u s p ri ji nir i lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, t er en u ş or, teren

mijlociu :

81 - În pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 m, teren tare.

82 - in pă mâ nt cu umiditate naturala cu s p rijin ir i l ăţ ime < 1 m , a dâ ncime < 2,5 m , te re n ta re.

83 - in p ăm ânt im bib at c u a pă c u s prijiniri lăţime < 1 m, adâncime < 2,5 rn , t e re n tare.

e1 - in p ăm ân t c u umiditate na turala fă r ă spr ijiniri lăţime < 1 m, adâncim e < 2,5 m , teren foarte

tare.

C 2 - in p ă m â n t cu umiditate na tura lă cu sprijinir i l ăţi me < 1 m , a d âncime < 2,5 rn, teren f oa r te tare.

C 3 - in p ă m ă n t imb ibat cu apa cu sp riji nir i lă ţime < 1 m , adâ ncime < 2,5 rn, teren foarte tare.

D1 - in pămâ nt cu umiditate n atu ra la f ar ă s prijiniri lă ţim e> 1 m, adâncime < 2,5 m, teren uş or,

teren mijlociu.

D2 -În p ăm â n t cu umid itate natura lă c u s prijiniri lăţime> 1 m, adânc ime < 2,5 m, teren uşor, teren

mijlociu.

D3 - in p ăm ân t im bib at c u apă cu sprij in ir i l ăţime> 1 m, adâncime < 2 ,5 m, teren u şo r, te re n

mijlociu.

E1 - in p ă m â n t cu umiditate natura lă fără sprijiniri lăţime> 1 m, adâncime < 2,5 m, teren Iare.

E 2 - in p ă m â n t cu umiditate naturala cu s prijiniri laţime > 1 m, a dân cime < 2,5 m, tere n tare.

E 3 - in pămâ nt im biba! cu a pă c u s prijiniri lăţime> 1 m, adân cime < 2 ,5 m, teren tare.

F 1 - in pă mâ nt cu umiditate naturala fara s prijin iri la ţim e > 1 m , a dâncime < 2 ,5 m, teren foarte

tare.

F2 - in p ăm â n t cu umiditate naturală cu s prijiniri lăţime> 1 m , a dâncime < 2,5 m, teren f oar te tare.

F 3 - in pămân t im bib at c u a pă cu s p ri jiniri la ţim e > 1 m , a d ân cim e < 2,5 m, ter en f oa rte t ar e.

G 1 - i n pământ cu umiditate naturala făra sprijiniri lă ţim e> 1 m, adâ ncime < 4 m, teren uşo r, teren

mijlociu .

G 2 - În pă mâ nt cu um iditate n atu ra lă cu s p rijiniri laţime > 1 m , adâncime < 4 m, t er en u ş or, teren

mijlociu.

G 3 - in p ă m â n t imbiba t cu apă cu sprijiniri l ă ţ m e > 1 r n, adâ ncim e < 4 m, teren uşor, t er en mijloc iu.

H 1- in pă mâ nt cu umidita te n atu rală fara s prijin iri laţime > 1 m, adânc ime < 4 rn , t e re n t are.

H2 - in p ăm ân t c u umidita te n aturala cu s prijiniri laţime > 1 m , a dâncime < 4 m, ter en t ar e.

80

H3 - in p arnănt lmbibat cu apă CU sprijiniri lăţime> 1 m, a dâ nc im e < 4 m , te re n t are.

11 - in pământ cu umidita te n atu ra lă fă ră s prijin ir i l ăţi me> 1 m , a dân cime < 4 m, teren f oa r te tare.

12- În pământ cu umid ita te n atu ra lă c u sprij in i ri laţime > 1 m, adâncime < 4 m , tere n f oa rt e t ar e.

13 - În pămâ nt Îm bibat cu apa cu sprij ini ri laţime > 1 m, adâncime < 4 rn, teren foarte tare.

Cuprinde:

- săpa re a p am ân tului şi evacuarea lui pe mal;

- depozitarea pământului e va cuat, a sigurându-se o zonă lib eră d e la ma rginea săpăturii,

core sp un ză to are s ta bilitaţii pereţilo r g ro pii, nu mai mică de 1 r n.

S e m as oa ra la m etru c ub În sapatura.

~-cA NT ITA Ţ I-'

D E N UMI R E R E S U R ~~ _ _~A2 ]!~~~~I _

I ~noperă

93100600199001 M unc it or n ec alificat

C OD

83

1 ore 12.5413.1814.781406 15.0817.63

TO TAL ore 2.54 3.18 4.78 4.06 5.08 7.6- - - - - - -- - - - = -

DE NUM I R ER ESURSACANTITAŢI

CO D

U .M cili~3 J ~TD2fD3MAnoperă

9310060019900 I Munc itor necalificat / ore 15.4516.81110 .2511.76/2.213.31

TO TAL ore 5.45 6.81 10.25 1.76 2.2 3.31--~-----._----_._.-.~_--

DE NUM IR ER E S URS A G A " " T A T ' G I 1OD U.M

E 1 J E2 I E 3 I F 1 F 2 F3

Mg ,n0peră

931006 00 19 90 0/ M u nc ito r n ec alifical 1 o re 12.83/3 .5415.3213.914.8817.331

TO TAL ore 2.83 3.54 5.32 3.9 4.88 7.33

F I~ ' CANTITAŢ I

DE NUM IR EESURSA _ .. ~M __~1. r-G 21~ ] _~!~I --.L_._ .. -._

M,[nopera

9310060019900 I Munc ito r n ec alifica t

CO D

1 ore 12.3412.93 /4.4/3.73 /4.6617.01

TOTAL ore 2.34 2.93 4.4 3.73 4.66 7.01----------- ----81

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 42/135

- - - ' IOD

____ ._.__ ...__ . I I I .. I

DENU MIR E R ESURS A U . M f - I . . . , . - - - - - - ,

Manoperă

9310060019900 [ M uncitor necalificat [ ore [5[6.25[9,4

TO TAL ore 5 6.25 9.4._---_.------~-,'--------

NO TA:- pentru sapăturile in gro pi p ol ig on al e ( circulare) cu l ăţimea sub 1 m.

V olu mu l s apatorâor În gro pi c u a dâ ncimea pănă la 3 m X 1,088 = v olu mu l sapaturilor in gro pi cu

a dâ nc im ea până la 2,50 m.

- p en tru săpături În grop i p ol ig ona le ( ci rc ul are) cu lă ţim ea de p es te 1 m .

V o lu mu l s apaturilor În grop i c u adân cimea pă n ă la 3 m X l ,180 = volumul sapannjor În g ro pi cu

adâncimea p ă n ă la 2,50 m.

V o lu mu l s ap aturilor În gro pi cu ad ânc imea p ă n ă la 3,50 m X 1,220 = volumul sapatur ilo r in g rop i

cu a dânc imea p ă n ă la 2,50 m.

82

TsA18

Sapaturamanuala depamant, in urmaexcavarii

mecanice, pentru aducerea lacotele din proiect a

gropilor cvadribloc defundatii, de pana la4m

adancime, pentru linii electrice aerienedeinalta

tensiune

I n p ă m â nt cu umid itate naturală fară sp ri jin iri cu adâncimea < 2,5 rn, teren uşor şi mijlociu .

I fi p am ă n t cu umiditate na turala cu sp ri jiniri cu adâncimea < 2,5 m, teren uşor şi mijloc iu.

In p a m ă n t îmbibat cu apa c u s p riji ni ri c u a dâ ncimea < 2,5 m, te re n u şor şi mijlociu .

I n p ă m â n t cu umid itate naturala fara sprijiniri c u adânc imea <2,5 m , teren Iare.

I n p ă m â n t cu umid ita te n a tu rala cu sprijiniri c u a dâ nc im ea < 2,5 m, tere n tare.

I n p ăm ă n t Îmbibat cu apa cu spri jini ri c u adânc imea < 2,5 m , teren tare.

1 ,1 , In p ă m â n t c u u miditate naturală fara sprijiniri c u adânc imea < 2,5 m, teren foarte tare.

t;; . ln p ă m â n t cu umidi ta te n a turală cu sprijiniri c u a dâncimea < 2,5 m , te re n foa rte tare.

1 .. 1 In p ă m â n t Îmbiba t cu apă cu sp ri jin ir i cu adâncimea < 2,5 m , teren foa rte tare.

1 )1 · I n p ă m â n t cu umiditate natu rala fara sp ri jiniri c u a dâ nc im ea < 4 m , teren uşor şi m ij lociu.

I)~ -In p ă m â n t c u umiditate na turala cu sprijiniri cu adâncimea < 4 m , teren uşor şi mijlociu.

Il:l.ln pamănt îmb ibat cu apa cu sprijin iri c u adânc imea < 4 m, tere n u şor şi mijlociu.

I 1 · ln p ă m â n t cu umidita te n a tu ra lă fără s pr ij in ir i c u a dâncimea < 4 m , leren Iare .I'~ln pământ c u umiditate natura la c u s prijin iri c u a dâ nc im ea < 4 m, te re n I are.

I~ln pamântîmbibat cu apa cu spriji ni ri c u a dâ nc im e a < 4 m, tere n I are .

1 '1 - l n p ă m â n t cu umid ita te natu ra la f ă r ă sp rij in iri c u a dâncimea < 4 m , teren foa rte tare.

1 1 2 · ln păm ân t c u umidi tate n atu ra la c u s prijin iri c u a d ân cim ea < 4 rn , te re n fo arte Iare.

1 1 3 · ln pământ l m b i b a t c u a pa c u s prijin ir i c u adân cimea < 4 m , t er e n foarte Ia re.

O uprind e:

aparea p ă m ă n t e lu , in cl us iv r id ic ar ea s u cc e si va p e r el euri in te rm ed ia re p entru a dâ nc im i p es te

1,6m;

curaţarea marginilo r gro pii p entru c re area zone i l ib ere;

• oxecuta rea, montarea şi demontarea p lat fo rmelor pentru e va cu are a p ăm ân tului sapa t.

a mas oara la metru cub În săpata ra.

m-------]ANT ITA ŢI

__ I U.M A1 _ . ~I~T ;TB2TB3TC1E NU M IR E RESURSAOD

Manoperă

9310060019900 [ Muncilor necalificat [ ore [2.71 13.3915.0914.2615.3318.01 15.82

83

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 43/135

SUR SACAN TITAŢI

U .MC2 1 C3 1 01 1 02 1 031 E 1 I E 2

o

@

I 1 ore 17.28110.9413.51 14. 3916.615.5916.99

~o:-T DENU M'R E R E

_ . L _Manope

93100600199001 M uncitor necalifica

TOTAL ore 7.28 10.94 3.51 4.39 6.6 5.59 6.99

CANTIT ATIDE NUM I R E R E SURSA U.M

E 3 1 F1 1 F 2 1 F3

Manoperă

lecalifical 1 ore 110.51 17.4919.36114. 08

· · = · · - - l ~ ~ _O D

.. ._-- ----

93100600199001 Muncitor

TO TAL ore 10.51 7.49 9.36 14.08

NOTA:

Volumul de săpături pen tru adân cim ea p ân ă la 2 m x 0,885 = volumul de sa o ă turi pentruadâncimea până la 2 ,5 m.

V olumu l d e s ăp ătu ri p entru adâncimea până la 3 m x 1,108 = v ol umul d e s ă p ă tc ri pentru

a dâ nc im e a p ân ă la 2,5 m.

V o lumu l d e s ă pă tu ri p en tr u a dâ nc imea până la 3 ,5 m x 1,181 = volumul de s ăpătu ri p entru

adâncimea p ăn ă la 2,5 m.

TsA19

Sapatura manuala asanturilor si rigolelor trapezoidale,

pentru scurgerea apelor, cu adancime < 0,5m, in:

Al - teren uşor.

81 -teren mijlociu.

C1 - te ren I are.

0 1 - te re n foarte Iare.

Cuprinde:

84

C1

5.82

• executarea s ă pă t o ril la p ro filul ş an ţu lu i s au rig olei, arunc are a p ământului săpat l at eral şi

lmprăş fie re a lui;

• fi ni sa rea taluz ur ilo r ş i f undu lui p re cum ş i n iv elarea te renu lui p e lă ţim e d e 0,30 m de fie ca re p arte

a marg in ii ş a nţului s a u r ig olei.

Nu cuprinde transportu l pământulu i s ap at Î n a lte z on e.

Se m a so ar a la m etru cub În s apatura.

] t~-CANTITAT I

CO D DENUMIR E R E SURSA U.M T - : : : - ]IA1 81 C1 ~

.-- ----------

Manoperă

9310060019 90 01 M un cito r n ec alifica l 1 ore 11.512.2213.3114.93\4.716.99

TOTAL ore 1.5 2.22 3.31 4.93 4.7 6.99

TsA20

Sapatura manuala de pamant, in taluzuri, la deblee

sapate cu excavator sau screper, pentru completarea

sapaturii la profilul taluzului

Il - leren uş or;

B l - teren mijlociu;

C1 - t eren tare;

D1 - tere n f oa rte ta re .

Cuprinde:

• saparea man u a lă a pămâ ntului şi aruncarea lui până la picio rul t al uzului.

Nu se apl iCă În s itu aţiile Î n c are c omple ta re a săpănmlor la p ro filul taluz ului se po ate executa cu

mijloace mecanice .

S a m a s oa ra la m etru cub in Săpătură, considerându-se grosimea medie a stra tu lu i S ă pat de 0,5 m

p a suprafaţa taluzului .

[ . I " T : : : : : CANTITA~

CO D _ _ ~NUMIRE ~E SURSA _ _ .. ..I~~[~-[ C ~L D1

Manoperă

93100600199001 Muncitor necali ficat 1 ore 11.51 12.0613.2313.91

85

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 44/135

---U M IR E R E S UR S A U. M

C ANTITĂŢ I

A 1 I 81 I c 11 D1

- _ •..." _ . _ - - - _ . _ [ _ . _ - _ _ - -_ .

COD DEN

,._-._-~~---

TOTA L ore 1.51 2.06 3.23 3.91

TsA21

Sapatura manuala de pamant, executata in cheson

deschis, de pana la 18 m adancime, cu evacuarea

pamantului cu macara Pionier

A1 - În p a m ă nt cu um id it ate na tural a adânc imea s ăp ă turil 2-6 m, teren mi jlociu.

A2 - in pământ im bib at c u a pa a dâ ncimea s apăturii 2-6 m, teren m ij lo ciu.

B 1 - in p ă m â n t cu um id ita te na turala adâncimea s ă p ă t u rii 2-6 m, teren tare.

B 2 - i n p ă m â n t imb ib at c u a pa a dâ nc im ea sa pa tu rii 2 -6 m , te re n ta re.

C 1 - in pământ cu umiditate n atu rala adâncimea sapătaril 2-6 m, te ren f oa rt e tare.

C 2 - În p ă m â n t imbiba! c u a pa a dâncimea s ă p ă t u r i i 2-6 m, lere n fo ar te I ar e.

D 1 - În p ă m â n t cu um id ita te na turala a dâ nc im ea s ă p ă t u r l l 6,01-10 m, teren mijlociu.

D2 - În p ă m ân t lrnbiba t c u a pa a dâ nc im ea săpafurii 6,0 1- 10 m, leren m ij lo c iu.E 1 - În p ă m â n t cu umiditate n atu rala a dâ ncim ea s ă p ă f u n i 6,01-10 m , t ere n ta re.

E 2 - i n p ă m â n t imb ib at c u a pa a dâ nc im ea s ă p ă tu r ii 6,01-10 m , te re n ta re.

F 1 - În p ăm â n t cu umid it ate na turala adâncimea să p ă fu rii 6,01-10 m, teren f oa r te tare.

F2 - În pământ imbib at c u a pă a dâ ncimea sapăturii 6,01-10 m, te ren f oa rt e tare.

G1 - in pământ cu umidita te n atura lă a dâ ncimea săpătur ii 10,01-14 m, teren mijlociu.

G2 - În pămân t [J mbibat cu apă adâncimea s a p a t a rii 10,01-14 m, teren mijloc iu.

H1 - in pămân t c u umi dita te naturala adâncimea s ăpăturii 10,01-14 m, tere n ta re .

H2 - i n pământîm bib at c u a pa a dâ nc ime a s ap atu rii 10,01-14 m, teren tare.

t1 - in p ăm ân t c u umid itate na turală a dâ nc im ea s ap afu rii 10,01-14 rn, t eren f oa rt e ta re.

12 - in pămân t um bib at c u a pă a dâ nc im ea s ăp ătu rii 10,01- 14 m , te re n f oa rte ta re.

J 1 - În pămân t c u umid ita te natu ra lă a dâ ncime a s ăp aturii 14,0 1- 18 m, te re n mijloc iu.

J 2 - În p ămâ ntimb ib at c u a pa adâ nc im ea sa pa tu ri i 14,01-18 m, te re n mijlociu.

K1 - in p ă m ân t c u umi dita te natu rala adânc ime a s ap aturii 14,01-18 m, tere n ta re.K 2 - in p ă m â n t imbib a! c u a pă a dâ nc ime a s apăturii 14,0 1- 18 m, teren tare .

L 1 - in pă m â n t cu um id it ate na tura la a dâ ncimea săpă ta rii 14,01-18 m, teren foarte ta re.

L 2 - i n p ămâ nt im bib at c u a pa a dâ ncimea săpăfurii 14,01 -18 rn, te ren f oa r te tare.

Cuprinde :

-s ăpar ea manua lă a pământului d in i nteriorul chesonului, i nc lu s iv o pe ra ţi il e n ec es a re pen tru

86

menţinerea vertica lă a ches onului Î n tim pu l c ob or ârii lui;

- incarc ar ea p ăm ântului săpat În găleţi (O ,25 t) ridic are a g ale ţii p e m al c u m ac ara P ionier,

d es c ă r c a rea pământulu i din g ăle ata şi in depar ta re a l ui d in juru l chesonului.

Nu cuprinde operaţiile de amplas are pe poziţie a c hes o nu lu i.

S e m a s oa ra la m etr u c ub in s a pa tu ra.

C ANT ITAŢ I

CO D DENUM IR E R ES UR SA U. M ~ A2 [ B1ŢB2 ]~ [ C 21 D1

Manoperă

93100600199001 M uncito r neca li fi ca l Iare 13.8415.7614.7217.0916.3519.5313.93

TO TAL ore 3.84 5.76 4.72 7.09 6.35 9.53 3.93

Utilaje I29221400067271 Macara_ pion ier 0,5-0,75 tf L~~~~ 1.041 0.73 ~

CANTITAŢ ICO D DE N U MIR E R E S UR S A U. M

D21 E1 r~l G11 G 2

Manoperă

1310060019900 I Muncito r n ec alificat 1 ore 1 5.9 14 .81 17.2216.4519.6814.0616.09

TO TAL ore 5.9 4.81 7.22 6.45 9.68 4.06 6.09

Utilaje

~922.14000672j M acara P ion iero,5-0,75~~~~1

I i ~

CA NT ITAŢ I

CO D I D E NU M IR E R E SUR SA I~~rH2 [it- r I 2 T " J 1 - I J 2 ] " K 1Manoperă

100600199001 Muncito r neca li fi ca t Iare 149517.431 6.6 19.91 14.231635 15.13

TO TAL ore 4.95 7.43 6.6 9.91 4.23 6.35 5.13

U tilaje I?2 14000 6727I Ma ca ra p io nier 0,5-0,75 It L O ! d 0.92~~~~ 0.9811.471~

87

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 45/135

--

E NU M IRE R ES UR S A U.MC AN T ITA TI

K 2 - 1 L1 1 1 2

Manoperă

: : .tI ore I 7.7 16.78 \ 10 .18

DCO D

9310060019900 \ M unci tor neca lificTO TAL ore 7.7 6.78 10.18

Utilaje

29221400 06727 [ Ma c~rapionierO ,5-0 ,75tf I vv I"WI"'-I - - I

TsA22

Sapatura manuala de pamant, in cheson inchis, de 56-

75 mp suprafata medie

A1 - pes te nivelul ape i te re n u şor.

81 - pes te n iv elu l apei teren mi jlociu.

C 1 - p es te n iv elu l a pe i le re n ta re.

0 1 - p es te n iv elu l a pei teren foa rte I are.E 1 - s ub n iv elu l a pe i la a dâ ncime 0,0-3 ,5 tere n uş or.

F 1 - s ub n ive lul apei la a dâ nc im e 0,0-3 ,5 teren mi jlociu.

G 1 - s ub nivelu l a pe i la a dâ ncime 0,0-3 ,5 te re n ta re.

H1 - s ub n iv elul apei la adâncime 0,0-3,5 te re n fo arte tare.

11 - s ub n ivelu l a pe i-la ad âncime 3,51-7,0 teren mi jlociu.

J 1 - s ub n ive lu l a pe i la a dâ nc ime 3,51-7,0 te re n Iare

K 1 - s ub n ive lu l a pei la a dâ nc im e 3,51-7,0 te re n foar te tare.

L 1 - s ub n ive lu l a pe i la a dâ nc im e 7,0 1- 10 ,5 m te ren mij lo c iu .

M1 _ sub n iv el ul a pei la a dâ nc im e 7,01-10,5 m teren tare.

N 1 - s ub n ive lu l a pe i la adâ nc ime 7 ,01 -10,5 m teren foarte tare.

01 _ sub nivelul apei la a dâ nc im e 1 0,51- 14 m te re n m ij lo ci u.

P 1 - s ub n iv elu l ap ei la adâ nc ime 10, 51-14 m teren tare.

Q 1- s ub n ive lu l a pe i la a dâncime 10,51-14 m teren foa rte tare .R 1 _ s u b n iv elu l a pei la adâncime 14,01-1 7, 5 m te re n m ijlo ciu.

S 1 - s ub n ive lu l a pe i la a dâ ncime 14,01-17 ,5 m teren tare .

T1- s ub n iv elul a pe i la a dâncime 14,01-17,5 m teren foa rte tare.

Cuprinde:_ executare a manuala a săpa turii în camera d e lu cru, inclusiv scoa terea calajelor de sub culit,

88

ridicarea pământului săp at şi evacu area lui, indepartarea ş i împrăştierea părnămului evacuat În

jurul chesonului la 10 m.

Nu cup rinde operaţiile de amplasare pe p oziţie a chesonulu i (lans area) montarea şi func ţionarea

ins tal aţi ei d e a er comprimat pentru lucru În cheson.

S e masoara la metru cub În sapatura.

--~-- ._---------_.-----------

. C ANTIT AT I

1COD

1_DENUM IR E R E S UR~ U.M A 1[~îL

c ~ r1-L ~-~

Manoperă

931 0060019900\ C hesonier \ ore \6.84\7.86\10.27\12.58\7.74\8.97

TOT AL ore 6.84 7.86 10.27

DENUM IR E R ES UR S AC AN T ITAŢ I

C OD U. MG 1 \ H1 I 11 I J 1 1 K1 1 L1

Manoperă

931 0060019900 \ C heson ier \ ore 111.64114.3719.66112.58 115.24111:13

TO TAL ore 11.64 14.37 9.66 12.58 15.2

DE NU MIR E R E SU R SAC AN T ITAŢ I

C OD U .M

~~11 01 1 P 1 1 Q1 1 R 1

Manoperă

93100600199001 C hesonier Ia re 114.37\17:62112.74\16 .51\20.35\14 .94

TO TAL ore 14.37 17.62 12.74-

- -

C ANTCOD DENUMIR E R E S U R SA \ U .M

S 1 1 T1

Manoperă

93100600199001 C heson ier 1 ore 11925 123.61

TOT AL ore 19.25 23.61o • . _ . _ _

89

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 46/135

TsA23

tpuizarea cu pompa de mana a apelor din sapaturi, in

teren cu infiltralii moderate de apa

Cuprinde:- montarea P a . . d - . d .rnpe i e mana ŞI emonta re a el;~p om :a re a apei pe toata durata executarii sapaturii, În o ri ce c atego rie de teren.

e m sc ara la metru cub d e s ap atura care necesita epuiza re a a pei.I-- CANT

D E NUM IR E R E S U R SA U. M f---COD

Manoperă

931 00600199nn I Mu ncitor necalificat 1 ore 10.15

TO ŢAL ore 0.15-------------TsA24

Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu

infiltratii puternice de apa, executate cu:

A 1 - m atap81 _ el atnpa de apa de 6,6-12 K w (9-16 C P )C l ectrapompa de a pa de 8,1-14 Kw , monoetaja ta, de joasa presiune.

- motopatnpa de apă de j oa s ă p res iu ne mon tată pe trac tor U 650, debi t 200-500 Mc /h .

C uprinde:

- m ontarea ~i demontarea pompei; .

- p om pa re a apei prove nita din infiltraţi i pu tern ice.S e m as oar~ la o ra e fe ctivă de pompare.

90

._._------]~~~.-NT ITADE NUM IR E R E S U R SA U .M .

A1 B 11 C1I ----------- ..- ...." .--- __"

CO D

2952270003303

2952270004702

2952270004704

3410440005604

Utilaje

Electropompă m on oe ta j. de jo as a p re s. d e 8 ,1 - 14,9 kw

M oto pomp a de a pa 6,6 - 12 kw ( 9- 16 c p)

Mo topompa monoe ta ja tă mon tata pe tractor 6 5 c p

T raclor p e p ne uri U 65 0 d e 4 8 kw (6 5 cp )

ore .[1,-ore 1 - -

ore - - 1ore - - 1

TsA25

COD DENUMIRE R ES UR S A

.-.-.--------- tII

CANT

Utilaje

2952270003636 Instala ţie de fi ltre aciculare cu motor Diesel de 37 cp ~re /- 11

2952270003635 lnstalaţie de filtr e ac icu lare cu 2 electro pom a cîte 20 kw ore. 1,-._ _ . ._ . . . _ . . . "

TsA26

(

Epuizarea mecanica a apei din sapaturi, in terenuri

nisipoase, cu:

A 1 - insla la lie d e filtre ac iculare L lU -5 cu 2 e lectro po mpe a câte 20 Kw.

81 - inslalalie de filtr e ac icu lare cu motor Diesel de 37 C P.

Nu cuprinde mon tarea ş i demontarea ins talaţiei.

S e m as oa ra la ora e fe ctiva de pompare.

. IL

Montarea si demontarea instalatiei de filtre aciculare tip

Hudig sau L.I.U.

91

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 47/135

Se masoa ra la metru liniar.

---~....._--~ ._._~

COD

-------

CANTU .M 1-

DE NUM IR E R ESURSA

Manoperă

Iare 13.84

TOTAL ore 3.84

_ _ _ _ - L I _ ore _ l'3J

7136020011600 I Instalator sanitar

Utilaje

2952270004703 \ Mo top ompa de a pă 13 • 22 kw (17·30 cp).-._--'-'

TsA27

Functionarea ins ta la tiei de aer comprimat, pentru lucru l

in cheson de aer comp rimat s ub p resiunea de:

A 1 - < 1,3 K gf/cmp pentru lu cru in c he soane cu s up ra fa ţa < 5 0 m p.

A2 - < 1,3 K gt/c mp p entru luc ru in c hesoane cu s up rafaţa 51-100 mp.81 _ > 1 ,3 K gf/ cmp pen tr u l uc ru in c he so an e c u s up ra faţa < 50 mp.

82 - > 1,3 K gf /c mp p en tru lu cru in cheso an e c u s upra faţa 51-1 00 m p.

Cuprinde:_ montarea-demontare a campan ei de lu cru;

• func ţionare a in tre gii in sta laţii.

Nu cupr inde:

- instalaţia de aeraj in cheso n;• montarea-demontarea instalaţiei de aer comprim at in staţie.

S e m ăs oară la ora de func ţionare e fe c tivă a i nstala ţiei .

- - . _ _ J _ _ . ._ . _ -

CO D

• ____0 __"•• " .- - -

CANT ITĂŢ I

D E N UM I RE R E S U R S A U.MA~A2 B!la2

ore 1 2 2 3

.ore 1 1 2 2

ore 1 2 2 2

2912340002505 \ Elecfroc orron

2 95 22 70 00 36 16 I nstala ţie de d

2912340002511 \ Motocompres

92

o

CANTITĂŢIU .M

A1 A2 81 B~------- ...ore 1 1 1 1

ore 1 1 1 1.._........___L.I_

NOTA:

1. Pentru suprafaţele de cheson peste 100 mp se va pre ve de a p entru fie ca re 1 00 m p in p lu s,peste varianta: "A2 " r es p ectiv "82" câte 1 e le c trocompre sor d e 10 ·2 0 m c/min .

2. P entru a cela şi caz motocompres oa re le de re ze rva s e vo r d im en siona a stfel incâ t sa acopere

cel p uţin 2 /3 din d ebitul compr es oa re lo r d e s erv ic iu , c onform preveder ilor N TS .

DENUM IR E R E SU RS AOD

1--- 1- ....

2952270003370 I R e ze rv or tamp on p t. ae r compr. 12 m c

295 22 70 00 661 2 T ro liu c u ac te lecmca 1 tf

93

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 48/135

CAPITOLUL Ts BSĂPĂTURI ÎN STÂNCĂ

Generalităţi

;1.Conţinutul capitolului

1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru săpături Înroci stâncoase În spaţii deschise, necesare la lucrări de construcţii-montaj.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborareanormelordinacestcapitol

2.1. Consumurile specifice din normele de deviz sunt stabilite pentrufiecare normă În funcţie de condiţiile specifice de execuţie şi modul deexecutare a săpăturilor, arătate mai jos:

2.1.1. S-a ţinut seama de modul de comportare al rocilor stâncoase lasăpat cu mijloace manuale, mecanice sau cu ajutorul explozivilor,clasificându-se aceste roci conform tabelului nr. 2 În:

- roci semidure;- roci dure;- roci foarte dure.

2.1.2. În funcţie de spaţiu, săpăturile sunt grupate În: 0săpături În spaţii largi, când muncitorul nu este stânjenit la săpat şipoate arunca materialul săpat direct În depozit sau Într-un mijloc

de transport;săpături În spaţii limitate, când muncitorul este stânjenit la săpat şila aruncarea materialului săpat direct În depozit sau intr-un mijlocde transport fiind necesară În prealabil o evacuare pe mal amaterialului rezultat din săpătură;săpături În chesoane Închise.

2.1.3. S-a ţinut seama de metode eficiente de execuţie În raport cuÎnălţimea frontului de lucru, la săpături cu ajutorul explozivilor, astfel:

prin metoda găurilor de mină forate manual pentru Înălţimeafrontului de lucru, de maximum 1,00 m, metodă aplicabilă În cazullucrărilor izolate şide volum mic;

_ prin metoda găurilor de mină forate mecanic pentru Înălţimeafrontului de lucru de maximum 3 m;

_ prin metoda coloanelor forate mecanic, pentru Înălţimea frontuluide lucru de la 31a 15 m;

94

- prin metoda puţurilor şi galeriilor pentru Înălţimea frontului de lucrupeste 15 m.

2.1.4. Săpăturile se execută conform normelor speciale pentruamplasarea lncărcănlor de exploziv şi dozarea lor, astfel ca să obţină efectuloptim de rupere şi dislocare a rocilor stâncoase, În funcţie de metoda desăpare cu ajutorul explozivilor, adoptată În diferite situaţii de lucru.

2.1.5. Săpăturile se execută "cu restricţie de exploziv" cu efectmoderat al exploziilor, pentru evitarea fisurării stâncii de fundaţie laconstrucţii hidrotehnice, conform normelor de deviz din articolele Ts B 07 şiTs B 17.

2.1.6. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile amprizei săpăturilorcurăţată de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri cu rădăcinile lor.

2.1.7. S-a ţinut seama de condiţiile de lucru pentru asigurareaprotecţiei muncitorilor din zona de lucru, prevăzându-se ca materialulevacuat din săpăturile În spaţii limitate să fie depozitat la 0,50 m de lamarginea săpăturii În terenul stâncos, precum şi sprijinirea taluzurilorverticale la săpături le În spaţii limitate, executa te În roci alterate, din care s-ar putea desprinde blocuri care să pericliteze viaţa muncitorilor.

Consum urile specifice pentru sprijinirile de mai sus nu sunt cuprinse Înnormele de deviz din acest capitol, urmând a se acorda prin norme de devizcorespunzătoare din capitolul Ts F. •

3.Conţinutul normelor

,

Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice demateriale, forţe de muncă şi de ore utilaj stabilite pentru fiecare normă Înparte, În funcţie de operaţiunile de lucru şi de condiţiile specifice de execuţiearătate În conţinutul fiecărui articol.

3.1. Consumurile specifice de materiale

Consum urile specifice de materiale explozive sunt stabilite În funcţiede metodele de săpat În spaţii limitate cuprind materialul lemnos şimaterialele de prindere (cuie, scoabe).

3.2. Consumuri/e specifice demanoperă sunt stabilite tinând seamade operaţiunile de lucru necesare, corespunzătoare modului de execuţie asăpăturii, arătate la fiecare articol.

3.3. Consumurile speci fice de ore utilaj

Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite În funcţie deoperaţiunile de lucru stabilita la fiecare articol.

Pentru evacuarea materialului rezultat din săpături În spaţii limitatepeste 2 m adâncime s-a prevăzut, pe lângă evacuarea manuală şi folosireamacaralei Pionier la art. Ts B 16 ş i Ts B 22.

95

3.4. Pe lângă operaţiunile principale de lucru arătate la fiecare articol,pe baza cărora s-au stabilit consumurile specifice de la punctele 3.1, 3.2 şi

Ts801

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 49/135

3.3, În normele de deviz se cuprind şi consum urile datorate următoareloroperaţiuni de lucru:

- deplasarea muncitorilor, materialelor, uneltelor, sculelor, de la unloc la altul În cuprinsul aceluiaşi şantier;

Diverse operaţii privind săpăturile În cheson Închis:- sprijinirea chesonului În timpul scufundării lui;- sifonarea sau pomparea apei pătrunsă În cheson;- Încărcarea chesonului În cazul Înţepenirii;

- Întârzieri provenite din epuismente În interiorul cămăşuielii,sondaje, măsurători, recepţii.3.5. În normele de deviz pentru săpături În stâncă nu se cuprind

consumurile specifice necesare amenajării drumurilor pentru transportulutilajelor şi materialelor necesare săpături lor.

4. Condiţii de măsurarea lucrărilor

4.1. Măsurarea săpături lor În roci stâncoase se face la metru cubmăsurat În săpătură, pentru fiecare normă În parte.

4.2. Volumul săpăturilor În stâncă În spaţii largi (Ts B 02 - Ts B 11) sevor determina după acelaşi procedeu ca şi pentru săpăturile manuale depământ arătate În generalităţile capitolului Ts A la punctele 4.2 şi 4.3.

4.3. Volumele săpături lor În stâncă În spaţii limitate (Ts B 12 - Ts B 17

şi Ts B 20 - Ts B 22) se vor determina după acelaşi procedeu ca şi pentrusăpături le manuale de pământ, arătate În generalităţile capitolului Ts A lapunctul 4.4.

4.4. Volumul săpăturiior În cheson Închis (Ts B 26 - Ts B 29) se vadetermina În funcţie de suprafaţa secţiunii orizontale a chesonului şiadâncimea săpăturii efective din fiecare treaptă pe adâncime specificată lafiecare articol. C>

5. Precizări

5.1. Depozitarea pe mal a materialului rezultat din săpături, În stâncăÎn spaţii limitate se face În condiţii similare cu precizările din generalităţile TsA punctele 5.1. şi 5.2.

96

Dislocari destanca alterata,faraajutorul explozivilor, in

volum total de 2-5mc la unpunct delucru, executate

cu unelte demana, inspatii limitate, in puncte

dispersate peversanti accidentali si greu accesibili,

fara spargerea blocurilor maimari de25kg

A1- rocasemidura;

81- rocadura;C1- rocafoartedura.

Cuprinde:

- fixareafrânghiilorşia centuriidesiguranţa,inclusivdesprindereaor;- urcareamuncitorilorapunctulde lucruplecânddela piciorulversantului,nclusivcoborârea;

- dislocareablocurilordinmasivcuajutorulspiţului,barosului,rangiişia penelor,precumşiîndepărtareacurangaablocurilordislocate.Semăsoară lametrucubdesăpatură.

CANTIT AŢICO D D E N UM IR E R E S U R S A U .M

A1 I B1 1 C 1

Manoperă

7111020030200Miner

9310060019900Muncitornecalificat \

ore \0.65\ 0.78\ore 2.48 2.48

_ _ _ _ _ _ _ - '-T O T A L ore 3.13 3.26 3.4

97

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 50/135

Ts802

Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi

cu grosime de pana la 1m, cu ajutorul explozivilor, prin

metoda gaurilor de mina forate manual, fara spargerea

blocurilor mai mari de 25 kg

A1 - cu explodare e le ctrică roca semidură;B1 - cu exp loda re elec trica rocă dură.

C 1 - cu explodare electric a rocă foa rte d ură .

D 1 - c u e xp lo dare plrotehnică rocă semcu raEI - cu exploda re p irotehnică roc ă dură.

F 1 - cu explodare pirotehnica roca foa rte dura.

Cuprinde :

- forarea ,manuală a gaurilor de m in a, tran spo rtul mate ria lu lu i n ecesar exploziei, pregatirea

e xp lo zi ei (introducerea explozivului, burarea gau ri lo r d e m in ă), da rea foculu i c u e xp lo dare electrică

sau pir ote hn ic ă , v erificarea frontului după exploz ie lichidarea găurilor sta te ş i rănguirea blocurilor.

S e mas o ara la m etru cub În sa patura.

._---

D E N UM I RE R E S U R SA CANT I TAŢ ICO D U .MAI 81 C I 'D l

Ma teriale

2 461 127 3224 07 F itil de amorsare (B ic kford tip A ) m - - - 0.594

3 13 01 34 83 28 89 C o nd uctor cey 6 m 2.277 2.475 2.97 -("

2461127307990 C apse electrice cu intirz iere c u f itil b ik ford buc 0.495 0.594 0.792 -

2461127308023 C apse pirotehnice S 3388 buc - - - 0.495

2 46 11 17 31 72 56 D in am ita tip 2 În car tuşe de 100 g kg 0.322 0.356 0.594 0.322

Manoperă

17111020030200 I Mi ner / o re / ,. 35/3.79/9.09/,.35

71 1202 003 010 0 A rtificier ore 0.12 0.36 0.89 0.12TOTAL ore 1.47 4.15 9.98 1.47

98

I COD_ 1 DENUMI R E R E S UR sA ~~

M ateriale

m O .E

buc 0.5

kg '0.31

2461127322407 F iti l d e amor sa re ( B ic kf ord tip A )

2461127308023 C apse-oirotehoice S 3388

2461117317256 D inam ită tip 2 În cartuşe de 100 9M anoperă

I ore Iore

7111020030200 I Miner

7112020030 1C) Artificier

3.r

0.3

4.1OTAL ore

Sapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi

cu grosime de pana la 1m, cu ajutorul explozivilor, prin

metor'a gaurilor de mina forate mecanic, fara spargerea

blocurilor mai mari de 25 kg

A 1 - cu exp lo da re e lectrica rocă se midura

81 - c u e xp lo dare electrică rocă dură.

C1 - cu explodare electrica rocă foarte dura.

D1 - c u explodare pirote hn ic ă ro că semidură .

E 1 - cu explodare pirotehnică rocă dură.

F 1 - c u explodare pirotehnică r oc ă f oarte dură.

Cu prinde:

Fo ra re a m ecanic ă a gaurilor de mină cu perforatorul rotativ pneumatic, transportul materiale .

necesare exp loz ie i , p regătirea exploz iei ( in tr oducerea exploz ivului, burarea gaurilor de mină :

darea foc ului cu exploda re electric ă s au pirotehnica, ve rificarea frontului după explozie,lichic

gău rilo r s ta te ş i rănguirea blocurilor.

S e ma so ara l a me tru cub in Să pătura.

99

---------

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 51/135

::--[ DE NUM IR E R E SU RS ACANT ITĂŢ I

U .MAl B1 C l D1

Materiale

i m 2.277 2.475 2.97 -

cu i ntirz ie re c u f itil bikford buc 0.495 0.594 0.792 -

ce S 3388 buc - - - 0.495

I c artu şe d e 1 00 9 kg 0.322 0.356 0.594 0.322

3 (Bickford tip A) m - - - 0.594

Manoperă

1 ore 1 0.08 1 0.17 1 0.51 1 0.08ore O .33 0.54 1.26 0.33

TO TAL ore 0.41 0.71 1.77 0.41

Utilaje

29522700028051 Pe r fo ra to r ro tativ p ne um atic d e 9 kg

2 91 23 40 00 25 09 M o to comp re so r m ob il d e j o as a p re siu ne

4,0- 5,9 mc lm in

3130134832889 C on

2 46 11 27 30 79 90 C ap

2 46 11 27 30 80 23 C ap

2 46 11 17 31 72 56 D in a

2 46 11 27 32 24 07 F itil

7112020030100 I Ar tifi7111020030200 M ine

Iore 10.16410.342 11.02610.164

ore 0.082 0.171 0.513 0.082

CANTC OD DENUM IR E RE S UR S A U .M

E l F1

Materiale

2461127308023 C aps e piro te hn ic e S 3 38 8 buc 0.594 0\7Q 2

2461117317256 Din amită tip 2 in c artuşe de 100 9 kg 0.356 0.594

2461127322407 F itil de amo rs a re ( Bickford tip A ) m 0.693 0.891

Manoperă

71120200301001 Artific ier 1 ore 1 0.171 0.517111020030200 M iner ore 0.54 1.26

TOTAL ore 0.71 1.77

Utilaje

2952270002805 Pe rfo ra to r ro ta ti v pneumatic de 9 k g

2 91 23 40 00 25 09 M o to comp re so r m ob il d e j oa să p re siu ne 4,0- 5,9 m c / m i n

1.026

0.513

100

Ts804

Sapatura in stanca in spatii largi, executata instraturi

cu grosime de 1-2m,cu ajutorul explozivilor, prin

metoda gaurilor deminaforate mecanic, fara spargerea

blocurilor mai mari de25kg

A1 - c u e xplo da re e le ctric ă r oc a s emidur a.

B 1 - cu exp lo da re e le ctric a ro ca d ură.C l - c u e xp lo da re e le ctric ă r oc a fo arte d ura .

01 - cu expl odare p ir ote hn ic ă ro că s em id ură.

E 1 - c u e xp lo da re p ir ote hn ic a r oc a dură.

F 1 - c u e xp lo da re pirotehnică r oc a f oa rte dur a.

Cuprinde:

- fo ra re a m ec an ic ă a g au rilo r d e m in ă c u p erfo ra torul ro la tiv pneumatic, t ransportul materialelor

nec es a re e xploziei, pregăti rea exploziei (introducerea explozivului, b ur ar ea gău ri io r de m ina)

da rea f ocu lui c u e xp lo da r ea e le ctric a s au pirotehnica, veri ficarea frontului dupa expl ozie,

l ich ida rea găur iior s tate ş i ranquirea blocurilor.

S e masoa ra la metr u c ub Î n s a pa tu ra .

C ANT I TAŢ IC OD D E NU M IR E R E S UR S Ă

U. M -A1 ŢB1ŢCl -101

Materiale

2461127322407 F itil d e amorsare (Bickford tip A ) m - - - 0.495

3 13 01 34 83 28 89 C o nd uc tor cey 6 m 0.941 0.99 1~485 -2461127307990 C aps e ele ctr ic e c u inti rz i ere cu f it il bikford buc 0.297 0.396 0.495 -2461127308023 Capse pirotehnice S 3388 buc - - - 0.297

2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.277 0.307 0.515 0.277

Manoperă

71110200302001 Miner 1ore

10.

28 10.42/1.

06 10.287 112 02 00 30 10 0 A rtific ier ore 0.06 0.11 0.41 0.06

1.47 0.34

29123400025091 Mo to comp re s or mo

, 4 ,0 - 5,9 mc/m in

CANTITAT ICOD DENUM IR E RESURSA U .M

A1 B1 C 1 D1

necesareexploziei, pregatirea exploziei (introducerea explozivului, burarea gaurilor de mina)dareafocului cu explodare electrică s au pirotehnică , verificarea frontului după explozie, lichidareauaurilorstate şi ranguirea blocurilor.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 52/135

_ .

2952270002805 P erfora tor rotativpneumatic de 9 kg ore 0.111 0.222 0.821 0.111

-'-L J~CANTCOD DENUMIR E RESURSA U .M

El Flf---- - ,

Materiale

2461127322407 F iti lde amorsare (Bickford tip A )

2461127308023 Capse pirotehnice S 3388

2461117317256 D inamita tip 2 in c artuşe de 100 9

m 0.545

buc 0.396

kg 0.307

Manoperă

71110200302001 M iner

7112020030100 Arti fi cier 1

ore 1 0.4211.06

ore 0.11 0.41

TOTAL ore 0.53 1.47

Utilaje

29123400025091 Mo tocompreso r mobil dejoasă presiune 4,0 -5 ,9 mc/min

2952270002805 Perforator rolaliv pneumati cde 9 kg

TsB05

oSapatura in stanca in spatii largi, executata in straturi

de grosime de 2-3 m, cu ajutorul explozivilor, prin

metoda gaurilor de mina forate mecanic, fara spargerea

blocurilor mai mari de 25 kg

A1 - cu explodareelectr ica rocă semidură.81 - cuexp lodare electr ică rocă dură.C 1 - c u explodare electr ica roca foa rte d ură.01 - cu exp lodarep i rolehn ică rocă semidură.E1 - cuexpl odare pirotehnică rocă dură.F1 . cu exp lodare pirotehnică roca foar te dura.

Cuprinde: .- forarea mecanică a gău riior de m ină cuper fo ratorul rotativpne umatic, transportul materialelor

102

e m ă s oa ră la metrucub in sapa t u ra .

1

0.371 0.05

0.97 0.27!

1.34 0.32

F 1:]"AmITAŢ I--'~DENUMIR E RESURSA U .M A1 81 [Gt] D1 I

COD

Materiale

3130134832889 Conductor c ey 6

2461127307990 Capse electr ice cu int irz ierecu fitil bikford2461127308023 C apse piro tehni ce S 3388

2461117317256 Dinamita tip 2 in c artu şe d e 100 9

2461127322407 Fi ti lde amorsare (8ickford tip A l

m 0.693 0.743 1.089

buc 0.168 0.198 0.297

buc 0.168

kg 0.24810.272 0.455 0.248

m - - - 0.446

Manoperă

' f 112020030100 1Artificier7111020030200 M iner

1

o re 1 0 .051 0.1ore 0.27 0.4

TO TAL ore 0.32 0.5

Utilaje

2912340002509/ Motocomp resor mobilde joasa presiune / ore / 0.047/ 0.098/ 0.368 / 0.047 "

4,0- 5,9 mc/min12952270002805/ P erforator rotativ pneumaticde 9 ~~~/ 0.735/ 0.094 i

C O D I DENUMIREESUR SĂ §Materiale -

2461127308023 Capse p irotehnic e S 3388

46111731 72 56 D inam ita ti p2 În cartuşede 1009

2461127322407 F iti lde amorsare (8ickfo rd ti pA l

buc 0.198 0.297

kg 0.272 0.455 :

m 0.495 0.792 "

1ore 1 0.1

I0'37j=. ore 0.4 I 0.97

TOT AL ore 0.5 1.34

Manoperă

11'120200301001Artificier

/111020030200 M iner

103

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 53/135

I

C AN TDENUM IR E R E SU RS A U.M

El 1 Fl

Utilaje

Motocomp reso r mobil d e j oa să p re s iu ne 4,0 - 5,9 mc/min1 ore 1 0.098 1 0.368

P erforator rotativ pneumatic de 9 kg ore 0.197 0.735

C O O _ ]

2912340002509

2952270002805

Spargerea manuala a blocurilor mai mari de 25 kg,

provenite din sapaturile executate conform articolelor

Ts801, Ts802, Ts803, Ts804 si Ts805, in cazul

incarcarii manuale a materialului din derocare sau a

folosirii lui in umpluturi compactate

Al - r oc ă s emidura;

81 - rocă dură ;

C 1 - roca f. dură.

Se m ă s o a ră la m etru cub la s aoa i u r a pen tr u v olumul stâncii prevazut a s e der oc a c on fo rm

artico lelor TS8 01, TS 8 02, TS803, T88 04 ş i T 8 805, c are s e in ca rc a manual s au s e f olo se ste in

umpluturi compacta te.

~----.,...-~_ ...- ,.-~..-- .,,-

I C tTIT Î~.MAl 81 C1

DENUM IR E R E SURS AOD

Manoperă

9310060019900 1 Munci to r neca lificat 1 ore 10.2510.31 10.48

TOTAL ore 0.25 0.31 0.48

104

Ts806

Ts807

Sapatura de finisaj in stanca in spatii largi, cu restrictie

de exploziv, prin metoda gaurilor de mna forate

mecanic si explodare electrica

A 1 - cu Încărcă tură de 0,1 kg/gaura roca s em i c u r a :

81 - cu l n c ă rc ă t u r ă de 0,1 kg/gaura rocă dura;Cl - cu Încă rcătura de 0,1 kg/gaură rocă foar te d ură.

01 - cu incarcatura de 0,2 kg/gaură roca s em lou ra:

E 1 - cu incarcatura de 0,2 kg /gaura rocă dura;

F1 - cu lnc arc ăta ra de 0,2 kg/gaură rocă f oa rte dura.

Cuprinde:

- forarea m ec anica a gaur ilor d e m ina;

- transportulexplozivului d e la d ep ozit la p un ctul de l uc ru , p regătirea, in car ca re a ş i b urarea

gau rilo r d e mina, da rea focului, verificarea frontului d up ă expl oz i e ş i l ich idarea găurilor sta te;

- ranguire a ş i s p ar ge re a b lo cu ri lor mai m ari de 2 5 kg;

- aruncarea laterala a ma teria lu lu i deroc at s au Încărcarea m an uală În mijlocul de transport.

S e mas oara la me lru cub În s apatura.

CA NTITAŢ I I

COD I DENUMI R E RE SU R SA U. M r- I I I J

A 1 81 C l 01I _ _

Materiale

3130164816172 C ablu Ipy 9 x O 3 0 n id 1 08

2461117317256 Dinamită tip 2 În ca rtuşe de 100 9

2461127307990 C apse electrice cu inti rz ie re cu fitil bikford

m 3.465 3.96 5.94 2.97

kg 0.366 0.401 0.663 0.297

buc 3.663 4.01 6.633 1.485

Manoperă

0.861 0.22

3.1 I 0.38

1 0.82

4.96 1.42

7112020030100 Artificier

7111020030200 M ine r

931 0060019900 Muncitor necalificat

ore 0.48 0.52

ore 0.55 0.94

ore 0.84 0.92

TOTAL ore 1.87 2.38

Utilaje

29123400025011 Cen lrala de aer comprimat,tip"R eşiţa" 45

mclmin

129522700028041 P erforator rotativ p ne umatic d e 1 6-3 0 kg

1 ore 10.01910.0381 0.1 1 0.01

1 ore 10.30410.608 11.596101521

105

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 54/135

C ANTIT ĂŢ I

D EN UM IR E R E SUR SA U .MA1 I 81 C 1 01

- !-. __ .

[CANT

C OD D E NU M IR E R E S UR S Ă U .ME 1 F 1

Materiale

172 C ablu Ipy 9 x O 30 nid 108 m 3.366 5.148

256 Din amita tip 2 Î n cartuşe de 100 9 kg 0.327 0.54

990 C a ps e e le ctrice cu intirz ie re c u fi til b ikford buc 1.653 2.703

Manoperă

100 Ar tificier ore 0.24 0.35

200 Miner ore 0.6 1.75

900 M uncitor necalificat ore 0.92 1

~

31301

24611

24611

71120

71110

93100

TO TAL ore 1.76 3.1

Uti@jg

29 12 340 00 250 1 C en tra la d e a er c om primat,tip"Reşi\!l" 45 mc/min

295227000280 4 P erforator rota tiv pneumatic de 16-30 kg

Ts808

(\

Sapatura in stanca in spatii largi, de pana l a 7 m

adancime de abataj, cu ajutorul explozivului, prin

metoda coloanelor forate, cu explodare electrica

A 1 - ro ca s ern id ură;

81 - ro ca du ra ;

C 1 - ro ca fo arte du ra.

Cuprinde:

- fo ra re a c ol oa ne lo r c u fo re za, tra ns po rtu l şi i n tr oduce rea explozivului, bara r ea co loanelor, dare

focului electr ic, verific are a fron tului du pa exploz ie şi lichidarea gauri lo r s ta te, rănqu irea ş i

s pa rg ere a blocurilor mai mari de 25 kg c u m ijlo ac e m an ua le ş i a ru nc are a lateral a a ma te ri al ului

rezultat din spargere la 3 m .

S e m as oa ra la me tru cub În sapatura .

106

C AN T ITĂŢIC OD DENUM IR E R ES UR SA U .M

A1 B1 C 1-Materiale

3130134832889 Conductor cey 6 m 0.139 0.178 0.198

2461 127308009 C a ps e e le ctric e i ns ta ntanee buc 0.011 0.Q 15 0.D18

2461117317256 Din amita tip 2 Î n cartuşe de 100 9 kg 0.267 0.297 0.495

Manoperă

7112020030100 A rtificier ore 0.04 0.1 0.21

7111020030200 Miner ore 0.29 0.44 0.73

9310 06 00 19 90 0 Munci to r n e ca li fi ca t ore 0.32 0.41 0.63

TO TAL ore 0.65 0.95 1.57

Utilaje

29522700028081 F ore ză percutantă ro ta ti vă t ip "BUhle r TH 11/25

HM -4720 "

129123400025111 Motocompreso r mo bil de joas a pres iu ne 10 - 20

mc/min

I ore 10.0331 0.0861 0.209

Iare 10.0331 0.086 1 0.2091

Ts809

Sapatura in stanca in spatii largi, de pana la 10m

adancime de abataj,. cu ajutorul explozivilor, prin

metoda coloanelor forate, cu explodare electrica

1 • roca sem idura;

III roca du ră;Ili ,rocă foarte dură.

I",prlnde :

Il llI lro a coloanelor cu fo reza, tra ns po rtu l ş i in tro du ce re a exploz ivului, burarea coloanelor, darea

1 11 1 u lu i electric. ve rifica rea fr on tu lu i d up a e xp lo z ie ş i l ic h id area g ău rilor sta te, rang uire a ş i

I"U I/O rea blocu rilor mai mari d e 25 k g c u m ijlo ac e m an uale ş i a run ca re a laterala a materialului

1III III Inl di n s pa rgere la 3 m .

III A8 0ară la me tru cub În S ăpătură.

107

.- ~

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 55/135

I COD~

3130134832889

2461117317256

2461127308009

7112020030100

7111020030200

9310060019900

C ANTITA Ţ IDE NU M IR E R E S UR SA U ,M

A1 B1 C1'---"--.Materiale

~onductor cey 6 m 0,099 0,139 0,168

)inamită tip 2 Î n c artuşe de 100 g kg 0.248 0,272 0,455

~apse electrice instantanee buc 0,006 0,009 0011Manoperă

\rtificier ore 0,02 0.08 0.18

v1iner ore 0.27 0.4 0.67

v1uncitor neca lificat ore 0.32 0.41 0.64

TOTAL ore 0.61 0,89 1.49

I Utilaje

12952270002808/ Fo rez ă percutanta ro ta tva tip "B lJ hle r TH 11/25

HM ·4720"

/2912340002511/ Motocompresor mobil d e j oa sa p re siune 10 - 20. mc/min

/ ore /0.025/0.075 /0.185

/ ore /0.025/0.075 /0.185/

A 1 '- r oc ă s emidu ră;

B1 - r oc ă d ur ă;

C 1 - rocă fo arte dură.

TsB10

Sapatura in stanca in spatii largi, de pana la 15m

adancime de abataj, cu ajutorul explozivilor, prin

metoda coloanelor forate, cu explodare electrica

n

Cuprinde:- forarea c o lo ane lor c u foreza , transportul ş i int roducere a e xplo zivului, bu rarea co loanelo r, da re a

focului e le ctric, verificarea fr on tu lu i d up ă explozie şi lich id ar ea g ău ri io r s ta te, răn qu ire a ş i

spargerea bloc uri lo r m ai m ari d e 2 5 k g c u m ijlo ac e m anuale ş i a ru nc are a late ra lă a m aterialului

rezultat d in s pa rg ere a la 3 m.

S e m as oa ra la m etru cu b in s ăp ătura.

108

D E NUM IR E R E S U R SACANT ITAŢ I

C OD U.MA1 B1 C1

Materiale

3130134832889 C on du cto r ce y 6 m 0.069 0.099 0.1~

2461127308009 C apse e l ec trice instantanee buc 0.003 0.005 O .O C

2461 11 731 72 56 D in am ită tip 2 În cartuşe de 100 9 kg 0.223 0.2480.41

Manoperă

7112020030100 Artificier ore 0.02 0.05 0.1

7111020030200 Miner ore 0.25 0.38 0.60

9310060019900 Muncitor neca lificat ore 0.32 0.43 O .i

TOTAL ore 0.59 0.86 1.:1

Utilaje

29522 70 00 28 08 / F o re ză percutanta ro ta tivă ti p " BUhler T H 11/25

HM -4720"

/2912340002511/ Motocompresor mobil de joasa presiune 10 - 20

mc/min

/ ore /0015/ 0.051 0.1

I ore 100151 0.05 1 0.1

TsEl

Sapatura in stanca in spatii largi, de peste 15m

adancime de abataj, prin metoda exploziilor masive, cu

puturi si galerii si forare mecanica

A1 - rocă semidura;

81 - rocă dură;

C 1 - roca foarte dura .

C uprinde:• executa re a p uţului ş i g aleriei laterale prin me to da gaurilo r d e m in ă fo ra te m ec anic, transportul ~

Introducerea explozivu lu i, b ur a r ea g ău ri lo r d e m in ă, darea focu lu i e lec tr ic l a Î n cărcătu ra p rinc ipa

verifi ca rea f ro nt ul ui d up a exp lo zie şi li ch idarea gaur ilo r s ta te, ranguire a ş i s pa rgerea blocurilor rr

mar i de 25 kg cu mijloa ce ma nuale .

S e masoa ra la metr u c ub Î n s ăpă tură.

109

..__._- _0 __ •__ • e măso ară la me tru cub in s apatura.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 56/135

~

CO D

- ---~-

2 46 11 17 31 72 56 D in am ita tip

2461127322407 F itil de arnon

2461127308023 Capse pirote3 13 01 34 83 28 89 C ond uc to r c e

2 46 11 27 30 80 09 C apse electr

7 11 2020030100 A rt if icier

711 10 20 03 020 0 M in er

9310060019900 Muncitor nec

D E N UM I RE R E S U R SĂCANTITĂŢ I

U .MA1 81 C1

Materiale

:artu şe d e 10 0 9 kg 0.2475 0.2723 0.4554

[Bickfo rd tip A l m 0.0149 0.0248 0.0644

~S 3388 buc 0.0149 0.0248 0.0644m 0.0099 0.0099 0.0099

stantanee buc 0.0001 0.0001 0.0001

Manoperă

ore 0.01 0.03 0.05

ore 0.2 0.25 0.3

at ore 0.28 0.34 0.52

TO TAL ore 0.49 0.62 0.87

1

Utilaje

29123400025091 Mo toco mp re so r m obil d e j o asa p re s iu ne 4,0- 1 ore 1 0.005 1 0.015 1 0.05

5,9 mc /min

/29522700028051 P erfora tor rotativ pne uma tic de 9 kg /~

Ts812

Sapatura in stanca in spatii limitate, de pana la 2m

adancime, cu ajutorul explozivilor, prin metoda gaurilordemina forate manual, cu explodare pirotehnica, in

gropi de fundatie si lucrari similare

A 1 - ro ca s em id ură;

81 - ro c a d ur a;

C 1 - r oc a fo arte d ura.

Cuprinde :

- forarea rnanuală a g au rilor de mină , t ranspor tu l explozivulu i, in tr od uc ere a lu i ş i b ur ar ea g au ri lo r

d e m in a, d are a fo cu lu i pirotehnic , ra ng ui re a ş i s pa rg ere a b lo cu ril or m ai m ari d e 2 5 k g c u m ijl oa ce

manuale, a ru nc ar ea şi d ep o zi ta rea p e ma l a ma te ri al ul ui d e ro c at a s tf el c a i nt re ma rg in ea s apă tu ri i

ş i a d ep ozitu lui s ă ra măna o ba nche ta libe ră de 0,50 m.

110

I U .M L(;ANmA~I A1 r B 1 T C 1 I

OD D E NU M IR E R ES UR SĂ

Materiale

1246112730 80 23 C aps e p iro te hnice S 3388 buc 0.495 0.594 0.792

246111 73 17 25 6 D in am ita tip 2 i n cartuş e de 100 9 kg 0.322 0.356 0.594

'461 127322407 F itil de amorsare (B ickfo rd tip A l m 0.594 0.693 0.891

Manoperă

19310060019900 Muncitor necalifica t ore 1.08 1.3 1.57

1 1 1 1 0 2 0 0 3 0 2 0 0 Miner ore 1.42 3.85 914 i1112 020030100 Artificier are 0.15 0.45 1.14

TOTAL ore 2.65 5.6 11 .95

Ts813

Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1m

latime, de 2-6madancime, cu ajutorul explozivilor, prinmetoda gaurilor de mina forate manual, cu explodarepirotehnica si evacuarea manuala, in gropi de fundatie

si lucrari similare

A1 ·2 ...4 m r oc ă s emidu ră;

1 1 1 ·2 ...4 m r oc ă d ur ă;

01· 2 . .. 4 m ro că f oarte dură;

1 1 1 ·4,01 6 m roca semidura;

1 1 1 ·4,01 6 m roc a dura;

1 1 ·4,0 1 6 m rocă foa rte dură.

(lllprinde:

t o r a rea manuală a g au rilo r d e mina , transportul explozivului, i nt ro du ce rea l ui ş i b ur ar ea g aur il or

1 1 1 1 mina. darea focului pirotehnic, ra nq uire a ş i s parg ere a b lo cu ri lo r m ai m ari d e 2 5 k g c u m ij lo ac e

IIiM nuale, evac uar ea. ş i depozitarea pe mal a materialu lu i de ro ca t, astfe l ca intre m arginea

pa tu ri i ş i a depozitului sa ram ăn a o bancheta libe ră de 0 ,50 m;

U )(O cutarea, mo nta re a ş i d em on ta re a p latfo rm ei a r d e e va cu area materialului rezu lta t din sapatura.

111

CANT ITAŢ I,

xecutare a, m onta re a ş i d em on tarea platf orme lo r p en tr u e vacu a re a ma te ri alului rezultat din

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 57/135

U M IR E R E SURSA U .MAl B l el

-

Mahoperă

ore 1.03 1.29 1.63

ore 0.11 0.2 0.61

ore 0.4 0.61 135

pătură.

măso ară la m etru cub in săpatura.:'.EN

93 10 06 001 99 00 M uncitor necalifica

7 11 20 20 030 10 0 Artificier

7111020030200 M iner

TOTAL ore 1.54 2.1 3.59

Utilaje

29123400025091 Mo to co mp re so r m obil de jo as a pres iun e 4,0- 5,9 1 o re 1 0.08 1 0.16 10.505

mc /min

29522700028051 Pe rf or ator rotati v p ne umatic de 9 kg

CANT IT AŢ I

C OD I DENUMIR E ~E S U RS A I:tl ~Cl I~

Materiale

201010290 08881 Lemn rot cons rur c oj f agl=trn d s ub l.min 18cm S

4342

1201010291422 91 S cind.fag nea b

cI.A .gr-40mm L::;l ,8-4m

1::;6 0 S 8 68 9

120101029176851 Du la p fa g tiv ci C gr::;50mm

L::;2,50 m S 8689

,2674 1458869541 Cu ie cu cap conic tip a 3 x

80 S 2111

075276311528 S co abe din oţel

~46112730 80 23 C ap se p iro teh nice S 3388

~461117317 25 6 D in am ita tip 2 in cartu şe d e

100 g

1?4611273224071 Fi ti l de amorsare (Bickfo rd tip

A lManoperă

Mu ncitor necalificat.,

Artificier

Miner

1 m3 10.00051 0.00051 0.000510.00051 0.0005

1 m3 10.0001 10 .0 00 1 1 0.0001 10.0001 10.0001 1

1 m 3 I 0 .0 00 81 0.00081 0.00081 0.00081 0.00081

kg 10.00791 0.008 1 0.008 10.00791 0.00791

kg 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

buc 0.495 0.594 0.792 0.495 0.594

kg 0.3218 0.356 4 0.594 0.3218 0.3564

Imi 0.594 1 0.693 1 0.891 I 0.594 I 0.693 1

ore 2.97 3.5 4.35 4.59 5.42

ore 0.11 0.21 0.6 0.11 0.21

ore 0.72 0.96 1.73 0.72 0.96

ore 3.8 4.67 6.68 5.42 6.59

1 ore 1 0.081 1 0.16 1 0.505 1 0.081 1 0.16

1 ore 1 0.1621 0.32 I 1.01 1 0.162 I 0.32 I

T5815

Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1m

latime, de 2-8 m adancime, cu ajutorul explozivilor, prin

metoda gaurilor de mina forate mecanic, cu explodare

pirotehnica si evacuarea manuala, in gropi de fundatii

si lucrari similare

A l - 2 .. .4 m roca sernidură:

81 - 2 4 m roca dură;

el - 2 4 m rocă foa rte d ur ă;

Dl - 4 ,01 6 m rocă semidură;

El - 4,01 6 m rocă dura;

F l - 4,01 6 m ro ca f oa rte d ura;

Gl - 6,01 8 m roca sernidura;

Hl - 6,01 8 m roca dura;

11 - 6 ,01 8 m ro că fo arte dura.

c

Cuprinde:

_ forarea m a c an i că a gaur ilor de mina, transport ul e xplozivului, introducerea lu i, b ur ar ea g au rilor

de min a, d ar ea fo cu lu i p irotehnic, rănqu irea şi s pa rg ere a blocu rilo r ma i mari de 25 kg cu mijloace

manuale, evacuarea şi depo zitarea p e m al a materialului derocat, astf el c a in tre ma rginea

săpaturil şi a depozitului sa ram ăn a o b an ch eta libe ră de 0 ,50 m;

114

10060019900

(112020030100

(111020030200

TOTAL

Ut ilaje

1111123400025091 Motocompresor mobil de

joa să pre siune 4,0- 5,9

mclminI~e522700028051 P erforato r ro tat iv pneumatic

de 9 kg

115

- - . - - - - - - - - . . - - - - - - - - . ._ - - . - - - - - - Ţ - - f ; = . .- -CAN TITĂŢI

COD ] __ _DENUMIRERESURSA U.M ~r-:-:Il

TsB16

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 58/135

F1 I G1 I H1 I 11 IMateriale

2010102900888 1 Lemn rol cons rur coj fag L =m d

subt.rnin 18cm S 4342

12010102914229 1 Scind.fag ne ab c I. A.g r=4 0mm L= ,8-

4m 1=60 S 8 68 9 .

120101029176851 Dulap fag liv c i C gr=50 mm L =2,5o m

S8689

1 m3 10.000510.000510.000510.0005

1 m3 I 0.0001 10.0001 10.0001 10.0001 1

'1 m3 10.0 0081 0.0008 1 0.00081 0.00081

2874145886954 Cu ie cu ca p co nic tip a 3 x 80 S 2111 kg 0.0079 0.0079 0.0079 0.0079

2875276311528 Scoabe din oţel kg 0.002 0.002 0.002 0.002

2461127308023 C ap se p irotehnice S 3388 buc 0.792 0.495 0.594 0.792

2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.594 0.3218 0.3564 0.594

2461127322407 F itil d e amo rs ar e (8 ic kfo rd tip Al m 0.891 0.594 0.693 0.891

Manoperă

9310060019900 Muncitor necalifica t ore 6.29 6.26 7.17 8.27

7112020030100 Artificier ore 0.6 0.11 0.21 0.6

7111020030200Miner ore 1.73 0.72 0 .Q 6 1.73

TOTAL ore 8.62 7.09 8.34 10.6

Utilaje

29123400025091 Motocompre sor mo bil de joasa 1 ore 1 0.505 1 0.081 1 0.16 1 0.505presiune 4,0- 5,9 mclmin

12952270002805 l!erfo ra to r ro taliv pneumatic de 9 kg

Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1 m

latime, de 2-14 m adancime, cu ajutorul explozivilor,

prin metoda gaurilor de mina forate mecanic, cu

explodare pirotehnica si evacuare cu macara Pionier, in

gropi de fundatie si lucrari similare

Al - 2 6 m roca se rnidură;

81 - 2 6 m roca dura;

Cl - 2 6 m roca foarte dura;D1- 6,01...10 m roca semidură;

El-6,01...10 m r oca dura;

F l - 6,01... 10 m roca foa rte dura;

G1 - 10,01...1 4 m ro ca s ern id ură;

H1 - 10,01 ... 14 m ro ca d ura;

11 -10,01...14 m roca foarte du ra.

Cup rinde:

- fora re a m ac anica a gaurilor, de m ina, transportu l e xp lo zivului, introduc ere a lu i, burarea gaurilor

de m ina ş i dar ea f ocu lu i p ir otehnic, r an gu ire a ş i s parge re a b lo c ur ilor m ai m ari de 25 kg c u m ijloace

manuale, i ncarca rea in galeţi a materi al ul ui drenat, ridicarea gale ţilor p e m al c u m ac ara P i on ie r,desc ărcarea materialului d in gal el i ş i depo zi tarea lui, a sig ur âd u- se o banche ta l ibera de 0 ,50 m d e

la margine a sa pămrii.

Se m as oara la metru cub i n sa pa tu ra.

- - . _ -~ l - - ' - - - - - ' - -AN TITĂTICOD I DENUMIRERESURSĂ l~·M --:r----.--[-J~

. Al_ J 81 Cl D1 I El II I - . . - . - - - - . . - . . ". - -- . - - - . .. - - -- -. - - - - . ..

Materiale

2461127308023 C aps e pirotehnice S 3388 buc 0.495 0.594 0.792 0.495 0.594

2461117317256 Dinamita tip 2 in cartuşe de 100 9 kg 0.322 0.356 0.594 0.322 0.356

2461127322407 F itil de amors are (B ickford tip A ) m 0.594 0.693 0.891 0.594 0.693

Man operâ

9310060019900 Muncito r n ec alificat ore 1.84 2.46 2.85 1.93 2.46

7112020030100 Artificier ore 0.11 0.21 0.6 0.11 0.21

7111020030200 Miner ore 0.72 0.96 1.73 0.72 0.96

TOTAL ore 2.67 3.63 5.18 2.76 3.63

116 I 117

CA NTITĂŢ IC OD DE NUM I RE R E S UR S A

T5817

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 59/135

A1 B1 C1 D1 E 1

Utilaje

295 22 700 02 805 P erforator rota tiv p ne um atic de 9 k g ore 0.162 0.32 1.01 0.162 0.32

2922140006 727 Ma cara p io ni er 0 ,5-0,75 tf ore 0.83 1.007 1.131 0.93 1.14

2 91 23 40 00 25 09 Mo to compr es or m ob il d e j oa s a ore 0.081 0.16 0.505 0.081 0.16 I

p re s iu ne 4 .0- 5 .9 mc/m in

CANT ITĂŢ ICO D DENUM IR E R E SUR SA U .M

F 1 G1 H1 11

Materiale

2461127308023 1 C apse p irotehnice S 3388 buc 0.792 0.495 0.594 0.792

2461117317256 D inamita tip 2 in cartuş e de 100 9 kg 0.594 0.322 0.356 0.594

24611273224071 F itil d e amo rs are ( Bi ck fo rd tip A ) m 0.891 0.594 0.693 0.891

Manoperă

9 31 00 60 01 99 00 M un cito r n ec al ificat ore 2.99 2.04 2.59 3.14

7112020030 100 Artificier ore 0.6 0.11 0.21 0.6

7 11 10 20 03 02 00 M in er ore 1.73 0.72 0.96 1.73

TOTAL ore 5.32 2.87 3.76 5.47

Utilaje

2 95 22 70 00 28 05 P e rf or ato r r otativ pne umatic de 9 kg ore 1.01 0.162 0.32 1.01

"922140006727 M ac ara pio nie r 0,5-0,75 tf ore 1.283 1.04 1.349 1.444

2912 34 00 02 50 9 Mo to compr es or m ob il d e j oa s ă p re s iu ne ore 0.505 0.081 0.16 0.505

4,0- 5,9 m c /m in._----._-~--_.-

118

Sapatura de finisaj in stanca in spatii limitate, cu

restrictie de exploziv, prin metoda gaurilor de mina

forate mecanic si explodare electrica

A 1 - c u În că rc ătu ră d e 0,1 00 kg/ ga ur a r ocă s emi du ră;

B 1 - cu lncarcaiu ra de 0 ,100 kg /g au ră r oca d ur a;

C 1 - cu in carcătura de 0,100 kg /gaură ro că f oa rte du ră ;D1 - cu incarcatură de 0,200 kg /gaura roca sern idura:

E 1 - cu ln c ă rc ă ta r ă de 0,2 00 k g/g au ra ro că d ură ;

F 1 - cu ln c ăr c ă tu r ă de 0,200 kg /g au ră ro că f oa rte dura.

C uprinde:

- fo ra re a mecanic ă a gă uri lo r d e mina;

- transportu l explozivului de la d epo zit la pu nctul de lucru, pregatirea , i nc ărc are a ş i b urareagaurilor d e m in a, d ar ea f ocul ui ;

- ranguire a ş i s pa rg ere a b lo cu ri lor mai ma ri de 25 kg;

- a runcarea la te rală a materi al ul ui d er oca t s a u i nca rc are a rn an ua la in m ij locul de transport.

S e m as oa ra la m etru c ub i n s ap atu ra.

._----_. --

CANTITAŢ ICO D D E N UM IR E R E S U R S A U .MA1 B1 C1 D1

Materiale

3130164816172 C ablu Ipy 9 x O 30 nid 108 m 3.465 3.96 5.94 2.97

2461127307990 C a ps e e le ctric e cu intirz ie re c u fi ti l bikfo rd buc 3.663 4.01 6.633 1.485

2461117317256 Dinamită tip 2 in c artu şe d e 100 9 kg 0.366 I 0.401 0.663 0.297

Manoperă

9310060019900 Muncitor neca l if icat ore 0.99 1.07 1.17 0.99

7111020030200 Miner ore 0.64 1.13 3.63 0.44

7112020030100 Artificier ore 0.51 0.56 0.91 0.22

TOTAL ore 2.14 2.76 5.71 '1.65Utilaje

2952270002804/ P erfora !or rota!i v p neumatic de 16-30 kg

2912340002501 C entrala de a er c om primat,tip"Re şiţa" 45

mc/min1

ore 10.361\ 0.741 \1.919 1 0.19

ore 0.023 0.047 0.12 0.012

119

:S URSĂCANT ITAŢ I

U .MAl 1 81 el D lJ

~-------O DE NUMIRE . R

- ~_._-_ ....

DE NUM IR E R ES UR SĂC ANT ITĂŢ I

C OD U.MAl 1 81 1 el

Manoperă

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 60/135

CANTR SĂ U .M

El Fl

m 3.366 5.148

buc 1.634 2.703

kg 0.327 0.54

ore1.0711.17

ore 0.73 2.02.

ore 0.23 I 0.37

DENUM IR E R E SUOD

Materiale

3130164816172' C ablu Ipy 9 x O 30 nid 108

2461127307990 C apse electrice cu intirz iere cu fitil b

2461117317256 Di nami ta tip 2 În cartuşe de 100 g

Manoperă

9310060019900 Muncitor necalifica t

7111020030200 M iner

7112020030100 Artificier

TO TAL ore 2.03 3.56

Utilaje

2952270002804 P erforator rotativ pneumatic de 16-30 kg

29 1234 0002 501 C entrală de aer comprimat,tip"Reşiţau 45 mc/min "

0.969

0.061

1s818

Sapatura in stanca in spatii largi, executata cu ciocanul

de abataj pneumatic si cu unelte de mina (fara

exploziv), in:

A l - roc ă s emidură;

81 - ro că dură;

C l - rocă foa rte dură.

Cuprinde:

- s ă pa re a cu c io c anul d e a bataj pneumatic , spargere a blocurilor mai ma ri de 25 kg şi aruncarea

materialului Să pat, la 3m.

S e m ăs oară la metru cub În S ăpă tură.

120

71110200302001 Miner 1 ore 11.813.2417.29310060019900 Munci tor necalificat ore 1.4 1.68 1.89

TOTA L ore 3.2 4.92.9.09

1

ore 1 0.9/1.6213.6ore 0.45 0.81 1.8

Utilaje

29522700028011 C iocan pneumatic 8 -15 kg

2912340002509 Motocompreso r mobi l de joasa pres iune 4,0 - 5 ,9

mc/min

1s819

Sapatura in stanca in spatii limitate, in taluzurile cu

inclinare mai mare de 1:1, executata cu ciocanul de

abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv),

pentru curatarea si indepartarea peretilor, la fundatiile

barajelor precum si ale taluzurilor prevazute a se

consolida cu lucrari speciale, in:

Al • rocă semidură;

81 - rocă dură;

el - roc ă foarte dură.

Cuprinde:

- executarea sa paturii cu c iocan de aba taj pneumatic Î n c o nd il ii le p re vă z ute prin n orm e d e

pro tecţia muncii (cu muncitorii prinş i c u c e nturi şi legaţi cu frâ ng hii de a nc ore de protecţie)

spargerea blo cur il or mai mari de 25 kg ş i s tr ânge re a materia lu lu i s a pat in grămezi.

Se mas oara la m etru cub În S ăpătură .

-

CANT ITĂŢ IC OD DENUMIR E R E S U RS Ă U. M

Al I 81 I C l

Manoperă

7111020030200 I Miner I ore 12.3414.21 19.36

121

c---

CANT ITĂŢ I· CANTITĂŢI

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 61/135

DE NUM IR E R E S UR S ĂCO D U .MA1 81 e1

- -9310060019900 Munci to r necalificat ore 1.82 2.18 2.45

TOTAL ore 4.16 6.39 11.81

Ut ilaje

29123400025091 Motocompreso r mo bi l d e j o as ă p re siune 4,0- 5,9

m c /m in

129522700028011 Ci ocan pneumatic 8 -15 kg

1 ore 10.5811.0512.34

~

NOTA:

Vo lumu l s a pat se considera În raport cu supraf aţa taluzurilo r p e o gro zime medie de 0,20 m l a

luc ra ri le de conso lida rea lor şi d e 0 ,2 0- 0,50 m la finisarea taluzurilor de la f undaţiile barajelor.

TsB20

Sapatura in stanca in spatii limitate, de sub 1m latime,de pana la 1,50m adancime, executata cu ciocanul deabataj pneumatic si unelte demina (fara exploziv)"cu

evacuare manuala, in gropi de fundatie si lucrari \similare

A1 - ro că s em id ură;

B1 - ro că dur ă;

C 1 - rocă f oa rte dură.

~~ '

- s ap area c u cioca nu l d e a ba taj pneumati c i nc lu s iv s pa rger ea b lo cu ri lo r mai mar i de 25 kg,

aruncarea mate ri alu lu i s ap at d irect p e m al ş i d ep oz ita re a lu i, a s ig ur ându -s e o bancheta lib er a de

0,5 0 m d e la m arg in ea să păturii,

S e mas oa ra la metru c ub Î n s a pa tu ra.

I CO D

L .DENUMIR E RESURSA

EC l I

Manoperă

7111020030200 1Miner

9310060019900 Munc itor necalificat 1

ore 12.4314.86110.53

ore 2.44 2.95 3.32

122

COD DENUM I RE R E SUR SĂ U.M~-- .~~

~~TOTAL ore 4.87 7.81 13.85

Utilaje - I2912340002509/ Mo tocompresor mo bi l d e j oa sa presiune 4,0- 5,9 1 ore / 0.60811.2151 2.64

m c / m i n

129522700028011 C iocan pneumatic 8 - 15 kg ~/1.2151 2.43 /5.265 /

TsB21

Sapatura in stanca in spatii limitate, de peste 1mlatime, de pana la4 madancime, executata cu ciocanulde abataj pneumatic si unelte demina (fara exploziv),cu evacuarea manuala, in gropi de fundatii si lucrari

similare

A1 - 0,00 2 m roca semidura;

81 - 0,00 2 m roca dura;

e1 - 0,00 2 m roca foa rte d ur a;01 - 2,01 .. .4 m rocă sernidură;1 - 2,01 .. .4 m ro că du ra;

1 - 2,01 .. .4 m roca foa rte dură.

Cuprinde:

• sapare a c u c io ca nu l d e a b ata j p neumatic, spargere a b lo cu ri lo r m ai mari. de 25 kg, evacuarea

manuala a material ul ui s ăp at p e mal ş i d ep oz itarea lui, as igurându-s e o b an ch eta lib era de 0:50 mde la ma rg in ea săpăturii;

• executarea, mon tare şi demontarea p la tf ormelor pen tru evacu a rea m aterialului rezultat dina p a to r ă.

Se mas oa ra l a metr u c ub În sapatura.

-------~CANTIT ĂŢI

COD DENUM IRE RESURSĂ U.MA1 / B1 / C1 I D1

Materiale

2875276311528/ S co abe d in oţel / kg / - 1 - 1 - I 0.002

123

- Ţ

~E R E S U R S A U.MCANT ITAŢ I

D ENUM IR

CANT

~oD D E NU M IR E R E S U R SA U.M ---_ .._-El F 1

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 62/135

A1 81 I el I 01

kg - - - 0.008

m3 - - - 0.0005

CO D

2874145886954 IC uie cu cap conte ti

20101029008881 Lemn ro t cons ru r c5ub t.min 18cm S 4342

120101029142291 scind.fag neabclAgr=40mm L=1,8-4m

1 : : : :60 S 8689

120101029176851 oulap fag tiv ci C gr==50mm L=2,50 m S

8689

1 m31 - 1

1 m31 - 1

10.00011

10.00081

Manoperă

71110200302001 Miner

9 31 00 60 01 99 00 M u nc ito r ne ca lificat Iare 12.4314.86110.531 2.43

ore 2.01 2.41 2.71 4.05

TO TAL ore 4.44 7.27 1324 6.48

Utilaje

29522700028011 C i oc an pne umatic 8 -15 kg

2912340002509 Mo to compre sor mob il d e j oa sa p re si un e

4 0 - 5 9 m c/m in

~----

/

ore /1.215 /2.43/5265 /1.215

ore 0.608 1.215 2.64 0.608

'Î --C AN T

J M I RE R E S UR S A U .MEl Fl

Materiale

kg 0.002 0.002

13x80 S 2111 kg 0.008 0.008

a g L =1m d sub l.min 18cm S m3 0.0005 0.0005

C OD

--2 87 52 76 31 15 28 S c oa be '

2874145886954 Cu ie cu

2010102900888 L emn ro4342

20101029142291 S cind.fag neab cI.A .g r=4 0mm L=1 , 8 -4m 1=6 0 S 8 68 9

2 01 01 02 91 76 85 D ula p fag tiv ci C g r=5 0mm L=2,50 m S 8689

Manoperă

1

m3/ 0.0001 .10 .0001

m3 0.0008 O .O O O B

71110200302001 M iner / ore /4.86 /10 .53

9310060019900 Munc ito r ne ca li fi ca t ore 4.81 5.39

TOTAL ore 9.67 15.92

Utilaje

295227000 28 01 1 C ioc an p ne um atic 8 -15 kg 1 ore 1 2.43 1 5.265

124

2912340002509 Motocompresor mobil d e j oa sa p re siu ne 4,0- 5 ,9 mc /min are 1.215 2.64

Ts822

Sapatura in stanca in spatii de peste 1m latime, de 2-18m adancime, executata cu ciocanul de abataj

pneumatic si unelte de mina (fara exploziv) si

evacuarea cu macara Pionier

2 .6 m roca semidura;A l - ··6 m ro ca dura;81- 2.··el _2...6 m roca foa rte dura ;

601 ... 1 0 m ro ca sem ideră;

D l - ,

601 ... 10 m roc a du ra;

El -, 10 f601 ... m roc a o arte d ura;

F l - , 1 14 id10

O . . . m roc a sem i u ra;Gl - ,

1001 ...1 4 m ro ca d ura;

H1 - ,

0 0 1 . . . 1 4 m ro ca foarte dura;11- 1, 18 ·d14

01 ... m ro ca s errn u ra;Jl - ,

1401 ... 18 m roca dura;

K l - ,

140 1 .. .1 8 m ro ca foa rte dura.

L 1 - ,

. dE f

cupnnreZl stânc ii c u c io ca nu l d e a ba ta j pneumati c i nc lu siv spa rgere a b lo cu ri lo r mai mari de 25 kg,

: S ăP~ l rea În gă le ţi spec ia le a mate ri al ul ui rezu lta t d in s ap a t a ra , ri di ca rea gal eţil ar p e mal c u

in ea r ril pionier, descarcarea materi alu lu i d in gal eţi ş i d epoz ita re a l ui, asigurându-se o b anc heta

~ac: d e 0,5 0 m d e la m arg ine a sa paturii.

liber .•oa ra la m etru cub În sapatura.S e r n o

U .M I I CANT ITAŢ II -.,.--- IC O D DE NU M IR E R E S UR S A

Al

Manoperă

71110200302001 Miner

9310060019900 Muncitor necalificat Iare 12.4314.86/10.53/2.43/4.86

ore 2.83 3.36 3.78 2.97 3.54

125

C ANTIT ĂŢ II TsB23

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 63/135

~

DENUMIR E R E SU R SĂ U .M

- A1 I 81 I C1 I D1 I E 1

Utilaje

2952270002801 C iocan pneumatic 8 - 15 kg

2922140006727 Macara pionier 0,5-0,75 tf

2912340002509 Motocompresor mobil dejoasăpresiune 4,0- 5,9 mc/min

TOTAL ore 5.26 8.22 14.31 5.4 1.40000

2.43

1.2

1.215

ore 1.215 2.43 5.265 1.215

ore 0.83 1.06 1.19 0.93

ore 0.608 1.215 2.64 0.608

CANT ITĂŢIC OD DE NU M IR E R E S UR SA U .M

F1 I G1 I H1 I 11 I J 1-----Manoperă

71110200302001M iner I ore 110.5312.4314.86110.5312.439310060019900 Muncitornecal ificat I ore 3.97 3.06 3.65 4.09 3.15

Utilaje

2952270002801 Ciocan pneumat ic 8 -15kg2922140006727 Macara pionier 0,5-0,75 tf

2912340002509 M otocompresor mobilde joasapresiune4 ,0- 5,9 mc/min--------

TOTAL ore 14.5 5.49 ,8\51 14.62 5.58

1.215

1.14

0.608

ore 5.265 1.215ore 1.35 1.04

ore 2.64 0.608

2.43

1.31

1.215

5.2651.47

2.64

CANTDEN UM IR E R E S U R SA U .M

K1 I L1

Mano peră

1 ore 14.86110.53aliticat ore 3.76 4.21

C OD -j.-I _.~

7111020030200 1M ine

9310060019900 Mun

TOTAL ore 8.62 14.74

Utilaje

2952270002801 C iocanpneumati c8 -15kg

2922140006727 Macarapionier0 ,5-0 ,75t f

2912340002 509 M otocompresor mobilde joasa presiune 4,0- 5,9 mc/min

ore 2.43 5.265

ore 1.42 1.59

ore 1.215 2.64

126

Sapatura in stanca cu ciocanul de abataj pneumatic, la

rigole cu sectiunea triunghiulara, avand adancimea de

pana la 0,35m

A 1 - rocă semidură;

8 1 - rocă dură;C1 - r ocă foarte dură.

Cuprinde:- execu tareasăpăturii la profil ş i evacuarea materialuluiS ăpatdinrigolă;- f inisarea taluzurilor p recum ş i a margini lor r igolei pe 0,3 0m l ăţime;- strângerea materialului Săpa t,În grămezi .Se măsoară la metru cub În S ăpătură.

D E N UMI R E R E S U R S ACANT ITAŢ I

C OD U. MA1 I 81 I C 1- -

Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat 1 ore 11.4 11.6811.897111020030200 Miner ore 2.77 4.63 10.13

TOTAL ore 4.17 6.31 12.02

Utilaje

29522700028011 Ciocan pneumat ic 8 -15kg

2912340002509 Motocompresormobilde joasă pres iune4,0- 5,9mc/min

I ore 11.38512.31515.065ore 0.693 1.158 2.533

127

1s824 - s pargerea rnanuală a blocu rilor ranguite ma i mar i de 25 kg;- transportul manual in zon a s au Î ncărcarea in mijlocul de transpo rt.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 64/135

Politura suprafetei stancoase, cu mijloace manuale

(numai cand este prescrisa), executata in:

A l - r ocă se rn ld ură;Bl - rocă dura;C 1 - rocă foarte dura.

Cuprinde:- executarea poli turii suprafeţelor s ăpaturii , constând dinÎ ndrepta re a ş i rectificarea suprafeţelor şievacuarea materialului rezultat din a ces te ope ra ţi i l a 3 m În depozit.Nu se apl ic ă la suprafeţele stâncoase finisate prin o peraţii le art. TSB19.S e măsoa ră la metru pătrat d e suprafaţa.

C ANT ITĂ Ţ IC OD DE NUM IR E R E S UR S Ă U .M

Al 1Bl l el

Manoperă

93100600199001 Muncitor necalifica t'\ I o re 10.251 0.31 0.48

TO TAL ore 0.25 0.3 0.48

1s825

Ranguirea suplimentara a taluzurilor de stanca delafundatiile lucrarilor hidrotehnice, pentru indepartareablocurilor desprinse din masiv, executata inainte de

turnarea betonului de fundatie, in:

A 1 - roca semidura;Bl - rocădura;C1 - ro că f oar te dură.

Cuprinde:-u rmărir ea v izua la şi cu ranga a peretelui de stâncă;- RÂngu ir ea b locurilor fisurate peste cea prevăzută În normele d e s ă patură in stâncă;- curata rea cu târnacopul a lacaşurilor din c are s-au desprins blocurile;

128

S e măsoară la metru pătratde taluz rănguit suplimentar.

- - · - - - - - - - } : B - - - - - - -ANTITĂŢI II C OD I DE NUM IR E R E SUR S Ă~.~~ _ _A 1 '- 1 B T L i l lManoperă

71110200302001 Miner9310060019900 Mu~citor necalificat

/ore 10.45/ 0.531 0.63ore 0.57 0.72 1.01

TOT AL ore 1.02 1.25 1.64- - _ ._ - ._-------------_ ..._----

1s826

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis,desub 45mp suprafata, executata cu ciocanul de

abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura saucu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura

Al - 0,00 3,50 m rocă sem idura;81 - 0,00 3,50 m rocă dura;C 1 - 0,00 3,50 m rocă foarte dură;0 1 - 3 ,5 1...7 ,0 0 m rocă semidură ;E 1 - 3,51 ...7 ,00 m rocă dură;F1 - 3,51... 7,00 m rocă foarte dură;Gl - 7,01...10,50 m roca semidură;H1 - 7,01...10,50 m rocă dură;F 1 - 7,01...10,50 m rocăfoarte dură;J 1 -10 ,51 14,00 m rocă semidură;K 1 - 10,51 14,00 m rocă dură;L 1 -10,51 14,00 m rocă foarte dură;M1 - 14,01 17,50 m rocă semidură;

N1 -14,01 17,50 m rocă dura;01-14,01...17,50 m rocă foarte dură.

Cuprinde:

- executarea săpaturii cu cioca n de abataj pneumatic (fără exploz iv) in rocă s emidură sau cu

ajutorul exp lozivilor in rocă dură şi foarte d ură, spargerea b locurilor mai mari de 25 kg, ridicarea În

129

campana a ma terialului sapatş i evacuarea lui pr in pipe , lndepărtarea şi lmprăsfierea materialuluila 1 0m Î n j uru l c hesonului. ---'--CANT ITAŢ IE ilid

COD

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 65/135

Nu cuprinde operaţia de amplasa re pe po ziţi e a chesonului (lansarea), montareaşi funcţionareains tala ţi ei de ae rcomprima t pentru lucru În cheson .Se masoara la metru c ub Î n s ap atura.

----

CANTITAŢ IU .M

A1 1 81 1 e1 1 D1 1 E 1 1 F 1

d 1 m3 1 - 10.0210.021 - 10.D21 0.02

DE NUMIRERESU R S AOD

Materiale

20101029008881 Lemn rot cons rurco j fag L=1msubt.min 18cm S 4342

1

31301348328891Conductorcey 6

2461127307990 Capsee lectr ice cu intirziere cu f itilbikford

24611173172561 Dinamita ti p2 În c a rtuşede 100 g

Manoperă

I mi - 14.9516.931buc 4.95 6.93 I 1

4.95 \6.93\4.95 6.93

1 kg 1 - 10.351 0.541 - 10.351 0.54

1 o re 123.7132.7138 .4128.8137.8143.65

TOTAL ore 23.7 32.7 38.4 28.8 37.8 43.65~)

1ore 13.161 -1-13.841 -1 -ore 1.58 2.18 2.56 1.92 2.52 2.91

71120200301001 Specialist

Utilaje

29522700028011 Ciocan pneumatic 8 - 1 5 k g

2912340 00 25 09 M otocompresor mobilde joasapresiune 4,0- 5,9 mc lmin

129522700028051Pe rforatorrolativ pneumaticde 9kg

1 ore 1 - 14.3615.121 - 15.041 5 .8 2 1

----

DENUM IRERESURSACANTIT ĂŢI

C OD U .MG1 1 H1 1 F 1 I J 1 1 K1 1 l1

Materiale

20101029008881 L emn r o t co ns ru r c oj f a g L=1m 1m3 1 - 1 0.02 10.021 - 10.02 1 0.02

d subl.min 18cm S 4342

1

31301348328891C onductorcey6 1 m 1 - '14.9516.931 - 14.95/6.9312461127307990 Capse e lectrice cu inti rz iere cu buc 4.95 6.93 . 4.95 6.93

fitil bikford

124611173172561Dinamitatip2 Înca rtuşede100 1 kg 1 - 10.3510.541 - 10.3510.541g

130

~DENUM IR ERE SUR SA U .M ~ -J~ .

I ~ H1 ~~ _ _ ~~_ L1

Manoperă

1ore 135.85144.85150.7137.8146.8152.65

TOTAL ore 35 .85 44.85 50.7 37.8 46.8 52.65

7112 0200301001Specialist

\ore \4.781 - \ - 1

5.041 - \ -

ore 2.39 2.99 3.38 2.53 3.12 3.51

Utilaje

29522700028011 Ciocanpneumatic 8 -15 kg

2912340002509 Motocompresor mobil de j o a sapresiune 4,0- 5,9mc/min

129522700028051P erforator rotativpneumaticde9 kg

1 ore 1 - 1 5.98 16 .761 - 16.251 7.02 1

~ . - "" " 'T A

l1

~J~~~,L- ~~ __----_DENUM IRERESURSAOD

Materiale

20101029008881 Lemnro t cons ru r coj f ag L=1md subl.min 18cm S 1 m3 14342

3130134832889 C onductor cey 6 m

246112 7307990 Capsee l ectricecu intirziere c u f itil b ikford buc

2461117317256 D inami ta tip 2 Î n ca rtuşede 100 9 kg

10.0210.02

Manoperă

4.95 6.93

4.95 6.93

0.35 0.54

71120200301001 Specialist 1 ore 141.7150.7156.4

TO TAL ore 41.7 50.7 56.4

Utilaje

29522700028011 Ciocanpneumatic8 -15 kg

2912340002509 Motocompresor mobil de joasă pres iune 4,0- 5,9mc/min

129522700028051P erfora tor retati vpneumatic de 9 kg

1ore 1

5.561 - 1 -

ore 2.78 3.38 3.76

_~ 6.7617.521

131

-_ ...- ---_ ....._-_ .._ _ .... __ .__ ._ ._._~C AN TI TĂ T I

DENUM"ERESUR~1u~ l - " i T B 1 J c ; Ţ . ; . I l ' ! ",1 F 1 .COD

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 66/135

Sapatura in stanca sub nivelul apei, incheson inchis,

de46-55mpsuprafata, executata cu ciocanul deabataj

pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau cu

ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura

A1 - 0 ,00 3,50 m rocă semidura:

81 - 0 ,00 3,50 m rocă dură;C 1 - 0,00 3,50 m rocă foar te dura;

01 - 3,51 .. .7,00 m roca sem idură ;

E1 - 3,51 .. .7,00 m rocă dura;

F1 - 3 ,51 .. .7 ,0 0 m roca f oa rte dura;

G1 - 7 ,01 10,50 m roca sem idura;

H1 - 7,01 10,50 m roca dură;

11- 7,01 10,50 m roc a foarte dura;

J 1-10,51 ... 14,00 m rocă sem idur a:K1 - 10,51...14 ,00 m rocă dură;

L1 - 10,51...14 ,00 m roc a f oa rt e dură;

M1-14,01 ... 17 ,50 m rocă sem idura;N1 - 14,01...17,50 m rocă dura;

01 -14 ,01 ... 17,50 m rocă foa rte dură.

"\

Cuprinde:

- executarea s ă pă tur ii c u c iocan de abataj p ne uma tic (făra exploziv) in rocă s em i d u ră sau cu

ajutorul explozivilor in rocă dură şi foarte dura, s pargerea blocurilor mai mari d e 2 5 kg rid icarea in

campană a materialului săpat şi evacuarea lui prin p ip e, indepar tarea şi Împrăş tierea materialului

la 1 0 m in ju rul chesonului.

N u c up rin de o pe ra ţia de amp la sa re p e p oziţie a c he so nului (lansarea), mon tarea ş i funcţionarea

instala ţie i d e a er c ompr ima t pentru lucru În cheson.

S e măs oară la metru c ub Î n s ă p ă t u r ă .

CANT ITĂ Ţ I- . - - . - - - - - - - - -_ ~~[~ DE NUM IR E R ESURS Ă

Materiale

24611173172561 Din amita tip 2 in c artuşe de 100

g

A1

U .M

I kg 1 I 0.351 0.541 - 1 0.35 1 0.54

132

F 1

rcojfagL=1m - + m3l .. ~02T o:O ir- oo i\ 0.02

d subt.min 18cm S 4342

\

'11:10134832889\ C o nducto r c ey 6

~461127307990 C apse electrice cu intirziere cu

fitil bikford

Manoperă

\

m \ - \4.95\6.93\buc - 4.95 6.93

I4.95 \ 6.93\4.95 6.93

(1120200301001 S pecialis t 1 ore 119.981 27 132.4126.1133.12138.52

TOTA L ore 19.98 27 32.4 26.1 33.12 38.52

Utilaje

~U6227 000280 1\ C i oc an pne umatic 8 -15 kg

"012340002509 M otocompres or mobil de joasă

presiune 4,0- 5,9 mc /min

120522700028051 Perforator rotati v pne umatic de 1 ore 1 - 1 3 1 3.6 I - 1 3.68 I 4.28 1

9 kg

~4611173172561 Dinamita tip2in cartuşe d e 1 kg 1

100 9

120101029008 881 Lemn rot cons ru r c o j fag 1 m3 1L=1m d s ubt.min 18cm S 434 2

[

313013 4832889\ C onduc tor cey 6 \ m \

2461127307990 C a ps e e lectrice cu intirziere buc l-

cu fitil bikford

Manoperă

\

ore \ 2 22\ - \ - \ 2 9 \ - \ -ore 1.11 1.5 1.8 1.45 1.84 2.14

10.35\ 0.54 1

- 10.021 0,02 1

1 0,35 1 0,54

1 0.02 1 0.02 1

[4.95\6.93\ - \4.95\6.93\4.95 6.93 4.95 6.93

'112 0200301001 S pec ialist 1 ore 134.56141 .4146,98136.9143.92148.72TO TAL ore 34.56 41.4 46.98 36.9 43.92 48.72

Utilaje

295227 00028011 C io ca n pneum atic 8 -15 kg 1 ore 1 3.84 1 - 1 - 1 4.1 1 - I -

133

CANT ITĂŢ IU .M

G 1 H1 11 J1 K1 L1\ - - - ~ : - - T DE NU M IR E R ES U

TsB28

Sapatura instanca sub nivelul apei, in cheson inchis,

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 67/135

ore 1.92 2.3 2.61 2.05 2.44 2.741291234000250 9~-;toc~mpresor mobil

j oas a pres iune 4, 0- 5 ,9 mc /m in

129522700028051 P erfora tor rota tiv p neumat ic 1 ore I - 1 4.6 I 5.22 I - 1 4.88 I 5.48 \

Uvv n..~

.--

CANT I TAŢ IrE N U M IR E R E SU R sA U .M M 1 I N1 I 01-- ---------_ . ._-------_.

Materiale

C OD

2461117317256 \

2 01 01 02 90 08 88 L em n rot cons rur co j f ag L=1m d s ubt.

S 4342

3130134832889 1 C on du cto r c ey 6

2 461 12 730 79 90 C a ps e e lectrice cu in tirziere c~ I bikford

Manoperă

7112020030100 I S pecialis t

Utilaje

295227000280 1\ C io ca n p ne umatic 8 - 15 kg

2912340002509 M otocompreso r mob il de joas a pres iune 4,0- 5,9

mc/min

\29522~~~2805 L~erf or at or r ota tb~J ~eumatic de 9 kg

134

\ ~ ~ I ~ I

\

m \ - \4.95\6.93buc - 4.95 6.93

1 ore 141.58148.42\53.82

TOTAL ore 41.58 48.42 53.82

\

ore \4.62 I - \ -

ore 2.31 \2.69 2.99

de56-75mpsuprafata, executata cuciocan deabataj

pneumatic (faraexploziv), in roca semidura sau cu

ajutorul explozivilor, in rocadurasi foarte dura

A1 - 0,00 3,5 0 m ro ca s ern id ura;

81 - 0 ,00 3,50 m roca dura;

C 1 - 0,00 3,50 m ro ca foarte d ura;D 1 - 3,51 .. .7,00 m ro ca s emido ra:

E 1 - 3,51 ...7 ,00 m roc a dura;

F1 - 3,51 ... 7,0 0 m ro ca f oa rt e dura;

G 1 - 7 ,0 1 ... 10 ,50 m roca sernidură:

H 1 - 7 ,01...10,50 m ro c a du ra ;

11 - 7,01...10,50 m roc a foar te d ura;

J 1 -10,51...14,00 m roca semicură:

K 1-10 ,51 14,00 m roc ă du ră;

K 1 - 10,51 14,00 m ro că fo arte d ură;

M1 -14,01...17 ,50 m roca s em i cu r a :

N1-14,01 17,50 m ro c ă du ră ;

01 -14,01 17,50 m ro c a f oa rte du ra.

C upr inde :

- executarea s ă p ă ta rii c u c io ca n d e a bata j p ne um ati c ( fa ra exploz iv) in ro ca se midură sa u cu

ajuto r ul exp lo ziv ilo r in ro că d ură ş i f oa rte d ura, sparger ea b lo c ur ilor mai mari de 25 kg , ri di ca re a i n

ca m p a nă a materia lului săp at ş i e v ac ua re a lu i p rin p ip e, in depa rta re a ş i imp raştie re a m ate rialuluila 1 0 m in ju ru l c he so nului. - . .'

N u c upri nd e o pe raţia d e a mp la sa re p e p oz iţie a chesonului (lansa rea ), monta r ea şi func ţionareainstalaţiei d e a er c om prim at p entru lu c ru i n c hes o n.

S e ma so ara la m etru c ub in săpătură .

D ENUM I RE R E S U R S Ă U _MCANT I TĂŢ I

COD

A1 I 81 I_ G 1 I D1 I E 1 _~

Materiale

31301348328891 Conductorcey 6

I b:C I-

/ 4 " / 6 9 3 / . / 4 9 5 / , . 9 3 '461127307990 C apse electrice cu intirz iere - 4.95 6.93 - 4.95 6.93cu fi til bikford

135

. . • . , . CANT ITĂŢ I~SĂ U ,M ..

A1 B1 C 1 01 E 1 F1

m3 .02

COD I DE NUMIRE R E D E NU M IR E R E S U R SĂCANT ITĂŢ I

C OD U, M; G1 H1 11 J1 K1 K1

2,18 2.1 2.31

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 68/135

- - 0.02 0.0220101029008881 L emn rot co ns rur _

L =1m d s ub t.rnin 18cm S 4342

124611173172561 Dinamita tip 2 În c artuşe d e 1 kg 1 - 1 0,35 1 0,54 1 - 1 0, 35 1 0 ,54 1

100 9

Manoperă

Iare 117.85124.15128.77125,2131.5

Î35.91

TO TAL ore 17.85 24,15 28.77 25.2 31.5 35,91

71120200301001 S pecialist

Utilaje

2952270002805 1 P erforator rotativ pneumatic

de 9 kg

1

29522700028011 Ciocan pneumatic 8 -15 kg 1 ore 11.7 1 - I - 12,41 - 1 - 1

2 91 23 40 00 25 09 Mo to compresormobilde ore 0,85 1,15 1.37 1.2 1,5 1.71

j oasă pres iune 4,0- 5,9 m c / m i n. _ ] - _ .._ - _ . _ . _ - _ . ~ - ] - - ~' i

, . " C AN T ITĂŢ IC OD DENUMIRE R E SU R SĂ U ,M ~~

G1 H1 I 11 I J 1 I K1 I K1--- -_.

Materiale

31301348328891 Conduclorcey6 1 m 1

2461127307990 C apse electric e c u intirziere buc

cu fitil bikford

120101029008881 L em n rot c on s r ur c oj fa g - 1 m3 1

L=1m d su bt.min 18cm S 4342

12461 11 73 17 25 61 D in am ită tip 2 Î n c ar tu şe d e . 1 kg 1

100 9

1 ore 1 - 1 2.31 2.74 1 - 1 3 1 3,42

1

4,9516,931 - 14,9516,934.95 6,93 4.95 6.93

I 0.02 I 0.02 I- I 0.35 1 0.54 1

I 0.021 0,02 I- 10.351 0.54 1

Manoperă

71120200301001 Spec ialist Iare 135,07141,37145.78137.8144.1148.51

TOTAL ore 35.07 41.37 45.78 37.8 44,1 48,51

IUtilaje

29522700028051 P erfo ra to r r otativ pneuma tic 1 ore 1 - 1 3.94 1 4.36 1 - 1 - 1 4.62de 9 kg

129522700028011 C ioca n p ne um atic 8 - 15 kg 1 ore 1 3.34 1 - 1 - 1 3,6 1 - 1 - 1

2912340002509 Motocompres or mobil de ore 1.67 1.97 1.8

J oas ă p re siu ne 4 ,0- 5,9 rnorn in

- --CANT ITĂŢ I

C OD D EN UMI R E R E SU R SĂ U,MN1 -[01 '1

Materiale

3130134832889 C on du cto r c ey 6 m - 4.95 6.93

2461127307990 C apse electrice cu inti rz i ere cu f it il b i~ford buc - 4,95 6.93

2010102900888 L emn r ot c on s ru r c oj fag L =1m d subt.m in 1 8c m m3 - 0,02 0,02

S 4342

24611173172561 Dinamită tip 2 În car tuşe de 100 9

Manoperă

1 kg 1 - 1 0.35 \ 0.54 1

\ ore 143.05\49.35153.761

TO TAL ore 43.05 49.35 53.76 '

7112020030100 \ Specialist

Utilaje

29522700 0280 5 P e rforato r ro ta tiv p ne um atic d e 9 k g ore - I 4.7 I 5,12

29522700 0280 1 C io ca n p ne um atic 8 -15 kg ore 4.1

2912 34 00 02 50 9 M o to comp re so r m ob il de j oa sa p re s iune4,0- 5,9 ore 2.05 I 2,35 I 2,56m c / m i n

"

CANTITAT I--_.- -

81 C1 01 E 1 F 1.~--------- -

Ts829

D E NU M IR E R E S U RS A _ _ f - : l : ' l lCOD

Sapatura in stanca sub nivelul apei, in cheson inchis,

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 69/135

0 .0 2 ( ) 1 î 2 l.02 0 . 0 2 -rurcojfagL=1md ~ ~subl.min 18cm S 4342

3130134832889/ Conductor cey 6

de peste 75 mp suprafata, executata cu ciocanul de

abataj pneumatic (fara exploziv), in roca semidura sau

cu ajutorul explozivilor, in roca dura si foarte dura / m / - / 4.95 /6931 - / 495 /6.93

ManoperăA1 - 0,00 3,5 0 m rocă s em id ura;

81 - 0 ,00 3,50 m rocă dură;

C t - 0,00 3,50 m rocă f oa rte d ură;01 - 3 ,51 .. .7 ,0 0 m ro că semidură;

E1 - 3,51 .. .7 ,0 0 m ro că d ur ă;

F1 - 3,51 .. .7,00 m rocă foarte dură;

G1 - 7,01 ...10 ,50 m rocă sa midură:

H 1 - 7 ,0 1...10,50 m rocă d ură;

11- 7,01 ...1 0, 50 m rocă foarte dură;

J 1 -10,51 ...14,0 0 m rocă s ernid ură;K1 -10,51...14,00 m rocă dură;l1 -10,51...14,00 m rocă foarte dură;

M1 - 14,01 ... 1 7, 50 m rocă semidură;

N1 -14,01...17,50 m ro că d ură;

01 -14,01 ... 17,5 0 m ro că fo ar te d ur ă.

/ ore /19.6/25.55/31.5/31.5/37451 '1.3.4

TO TAL ore 19.6 25.55 31.5 31.537 .45 1J .3.4

7112020030100/ Specialist

Utilaje

29522700028011 C io ca n p ne umatic 8 - 15 k g

2912340002509 M otocompres or mob il de joasă

presiune 4,0- 5,9 m c/min

12952270002805/ Perforator rotativ pneumatic de 9kg .

.------1ore 1

2 241 - / - 1

361 - 1 -

ore 1.12 1.46 1.8 1.8 2.14 2.48

/ ore / - /2.92 13.6/ - 1 4.28/4_9 6/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[ ------IT ~ CANTITĂŢI

COD DENUM IR E R E SURS A L~r-'~1=:G~I

Materiale

24611173172561 D in am ită tip 2 Î n c a rtu şe d e 1 00 9

2461127307990 C apse elect ri ce cu inti rz ie re cu f iti l

bikford

1201010 29 00 88 8/ L emn r ot c on s ru r c o j fa g L =1m dsubt.min 18cm S 4342

31301348 32 88 91 C onduc to r c ey 6

Manoperă

1

kg 1 - 1 0.351 0.54 1

buc 4.95 6.93 1

0.3510.544.95 6.93uprinde:

_ execu tarea săpătu rii cu ciocan d e aba ta j p neumatic (fă ra exploziv) Î n ro că s em idură s au c u

ajutorul explozivilor in ro că d ur ă ş i f oa rte d ură , s pa rg ere a blo cu rilo r m ai m ari d e 2 5 k g, rid icarea in

campan ă a mate ria lu lu i s ăp at ş i e vacuare a lu i p rin p ip e, îndepărtare a m ate rialuluila 10 m i n jurul

chesonului.N u cup rin de ope ra ţi a d e amp la sa re p e p oz iţi e a che s on ul ui ( la ns area) , mon tare a ş i f uncţionarea

instalaţiei de ae r compr imat p en tru l uc ru Î n che son.

S e măsoară la m etru c ub in Săpătura .

1 0.02/0.02/

/4.9516.93

/ m3 1 - 10.021 0.02 1

1 m 1 - 14951 6.93 1 -

71120200301001 Specialist 1 ore 147.6/53.9159.85152.5158.1164.4

TOTÂL ore 47.6 53.9 59.85 52.5 58.1 64.4~ ._.~__ . ---~.. I I I

CANTITAŢIU .M I I ID ENUM IR E R E S U R S AOD Utilaje

952270002801/ Ciocan pneuma tic 8 -15 kg

2912340002509 M oto co mpre so r m obil de jo as ă

presiu ne 4 ,0 - 5 ,9 mc/min

129522700028051 P erforalor rota tiv p ne umatic d e 9kg

A1

1ore 1

5441 - 1 - 1 6 1 - 1 -

ore 2.72 3.08 3.42 3 3.32 3.68 ,Materiale

24611173172561' D inamită t ip 2 in c ar tu şe d e 1 00 9 \ kg \

2461127307990 C apse electrice cu intirzie re cu buc

fitil bikford

- \ 0.35 \ 0.54 \ \ 0.35 \ 0.544.95 6.93 4.95 6.93

1 ore 1 - 16.1616.841 16.64/7.361

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -138 139

___.~~~_ [ DENUMIRERESURsA U.MI "c ICAP ITOLUL Ts C

SĂPĂTURI MECANICE

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 70/135

.Materiale

246111731 7256 D ina mita lip 2 i n cartuş e de 100 9

2 46 11 27 30 79 90 C a ps e e le ctr ic e c u i nti rz ie re c u f iti l b ik fo rd

20 101 029 008 88 L em n ro t c ons rur co j f ag L = m d s ubl.min 18cm S

4342

3130134832889 1 C o nd uc to r c ey 6

kg - 0.35 0.54

buc 4.95 6.93

m3 - 0.02 0.02

1 m 1 - 14.951 6.93

Manopera

1 ore 161.25167.2173.15

T O T A L ore 61.25 67.2 73.15

71120200301001 Specialist

Utilaje

2 95 22 70 00 28 01 1 C i oc an p ne um ati c 8 -15 kg

2 91 23 40 00 25 09 M o to co mp re s or m ob il d e j oa sa p re si un e 4,0- 5,9

mc/min

12 95 22 70 00 28 05 1 P e rf or ato r r eta ti v p ne um ati c d e 9 k g

Iore I 7 1 - I -ore 3.5 3.86 4.18

~

J/

140

v •

1.Conţinutulcapitolului

1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru:- săpături mecanice executate În spaţii deschise;- săpături mecanice la fundaţii şi tranşee pentru pereţi mulaţi cu

instalaţii speciale sau adaptate În acest scop;- Încărcătoare de diverse tipuri;- săpături mecanice executa le cu excavatoare cu rotor.1.2. Normele de deviz s-au elaborat pentru următoarele utilaje:- scarificalor pe tractor şiautogreder cuscarificator;- excavatoare cu lingură dreaptă şi inversă;- excavatoare cuechipament de draglină;- excavatoare cu mai multe cupe;- buldozere pe tractor;- autogredere;

- motoscreper (autoscreper), screpere pe tractor;- instalaţii pentru excavat tranşee la execuţia pereţilor mulaţi;- Încărcătoare.

2. Condiţiile tehnice speciale avute În vedere la elaborareanormelordincapitol

2.1. Consumurile specifice din normele de deviz ale acestui capitolsunt stabilite În funcţie de utilajele folosite şi condiţiile specifice de execuţie.

2.2. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarelecondiţii tehnice speciale de execuţie.

2.2.1. Terenurile În care se fac săpături le au fost clasificate, Înconformitate cu tabelul nr. 1, În următoarele categorii: teren categoria 1 , terencategoria a II-a, teren categoria a III-a, teren categoria a IV-a şi terencategoria a V-a (Roci tari şi foarte tari precum şi roci stâncoase). Clasificarea

utilajelor după modul de comportare la săpat În diferite categorii de teren s-aprevăzut conform tabel ului nr. 1 la prezentul indicator.2.2.1.1. La instalaţiile de excavat cu rotor şi cupe s-au luat În

considerare:- terenuri coezive;- terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic<0,5;

141

- terenuri coezive cu indice de consistenţă cuprins Între 0,5 < Ic1,00, iar la argile 0,5 <Ic <0,75;

90 kgf/cm cuţit2.2.2.8. Când excavarea se execută sub şenilă cu excavatorul cu rotor

I cupe, consumurile specifice din normele de deviz pe diferite trepte de

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 71/135

- terenuri coezive cu indice de consistenţă Ic>1,00, iar la argile I>0,75. ".

2.2.1.2. Pentru excavatoarele cu rotor şi cupe, treptele de excavare Înfâşii s-au stabilit În funcţie de tipul excavatorului utilizat.

2.2.1.3. Operaţiile de excavare cu instalaţii cu rotor şi cupe, În planînclinate de acces, În blocul de excavare, se Încadrează pentru treapta dfâşie de 1 m (volumul astfel Încadrat să nu depăşească 15% din volumul

total excavat).2.2.2. S-a ţinut seama de dificultăţile la săpat În condiţiile de umiditate

a terenurilor arătate mai jos. ,2.2.2.1. În terenuri argiloase (coezive) cu "umiditate naturală" când au

umiditatea W mai mică decât umiditatea Wp la care se trece În stareplastică.

2.2.2.2. În terenuri situate sub nivelul pânzei de apă.2.2.2.3. Pentru săpături mecanice În pământ argilos umed sau Înmuiat

(cu umiditatea W >Wp) care se lipeşte puternic de pereţii şi dinţii cupeiexcavatorului, precum şi În nisip fin îmbibat cu apă, se va acorda un spor de25% la consum urile specifice din normele de deviz stabilite În condiţiilepunctului 2.2.2.1. '

2.2.2.4. Când excavatorul se poate deplasa numai pe platelaje pentruexecutarea săpăturii, se vor acorda următoarele sporuri la consumurilespecifice din normele stabilite În condiţiile punctului 2.2.2.1:

- 10% pentru teren nisipos;- 15% pentru teren argilos Înmuiat.Pentru platelajul propriu-zis se aplică separat ca articol, norma de

deviz cuprinsă În Ts C 10.2.2.2.5. Când săpătura se execută În condiţiile punctului 2.2.2.3., iar

deplasarea excavatorului se poate face numai pe platelaje, se vor acordaurmătoarele sporuri la consumurile specifice din normele de deviz, obţinuteprin. Înmulţirea coeficienţilor de spor de la punctele 2.2.2.3. şi 2.2.2.4.

- 37,5% (1,25 x 1,10), În cazul platajelor montate pe teren nisipos;- 43,7% (1,25 x 1,15). În cazul platajelor montate pe teren argilos

Înmuiat.2.2.2.6. În cazul când terasamentele pentru: diguri, baraje,

regularizări, platforme de drum sau C.F. precum şi orice lucrări care seexecută În condiţiile specifice lucrărilor de gospodărirea apelor, În albia

răurilor sau torenţilor, În zone mlăştinoase sau În zone inundabile de deltă,pe malurile mării sau lacuri lor, consumurilor specifice din normele stabilite lasubpunctele 2.2.1. - 2.2.2.5. Iise va aplica un spor de 15%.

2.2.2.7. Pentru instalaţi a cu rotor şi cupe, În situaţia că rezistenţarocilor din descopertă este mai mare de 90 kgf/cm de cuţit, determinată pebaza analizelor de laborator se vor adopta normele de deviz prinmultiplicarea cu un coeficient de corecţie K =rezistenta reală determinată Înkgf/cm cutit

142

nxcavare se vor corecta astfel:- la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1600 rnc/oră

se va mări cu 50%1_- la instalaţiile de excavare cu o capacitate maximă de 1800 şi

1900 mc/oră, se va mări cu 33%.2.2.2.9. Pentru instalaţiile tip E lse şi Kelly normele de bază sunt

alculate pentru adâncime până la 18 m, urmând ca, pentru adâncimi maimari de 18 m, consumurile de resurse să se sporească procentual pe toatăidănclmea, astfel:

- de la 18,00 m până la 24,00 msporul de 1% pentru fiecare metru;- de la 24,00 - 32,00 sporul este de 2% pentru fiecare metru.2.2.2.10. La tranşeele cu pereţi mulaţi În cazul când În amplasament

par obstacole (elemente de construcţii, reţele de apă, conducte, cablurilectrice) care Îngreunează execuţia excavării, consum urile de resurse semajorează cu 10% (manoperă şi utilaj) pentru panourile respective.

2.2.2.11. în cazul. În care tehnologia lucrării impune execuţiapanourilor În mod discontinuu, cu deplasarea instalaţiei Else pe distanţe maimari de 6.00 m sau a instalaţiei Kelly pe distanţe mai mari de 18,00 m, seprevede distinct numai la utilaj un timp suplimentar de 3 ore pentru fiecaredeplasare.

2.2.2.12. S-a ţinut seama că normele de timp pentru săpături cu

excavatoare se aplică atât la utilajele comandate hidraulic, cât şi la celecomandate prin cabluri, lucrând cu echipament de lingură dreaptă sauinversă.

2.2.2.13. La baretele realizate cu instalaţiile de ecrane tip Kelly seacordă un spor unic de 2% pentru adâncimile ce depăşesc 18 m. Pentrucazurile când este necesară mutarea instalaţiei de la un grup de barete laaltul, Între 18 şi 30 m, se prevede distinct numai la utilaj un timp suplimentarde 3 ore pentru fiecare deplasare, se cuprinde cu preţul de deviz pentru orade functionare.î n cazul deplasării instalaţiei de la un grup la altul de barete, pedistanţe mai mari, care necesită demontarea instalaţiei, se prevede distinctÎn deviz numai la utilaj un timp suplimentar de 115 ore, cu preţul de deviz peora de funcţionare.

Pentru Iăţimi diferite ale cupelor, consumurile de resurse s-au adoptat

prin înmulţirea cu un coeficient rezultat din raportarea la cupa de referinţă.2.2.3. S-a considerat că utilajelede diverse capacităţi folosite În cadrullucrărilor de terasamente mecanice, se determină functie de dotare, decriteriul' economisirii carburanţilor, de realizarea optimă a productivităţiiutilajului, de specificul lucrării şi posibilităţile de acces la lucrare.

2.2.4. Nu s-au cuprins În norme situaţiile În care nu se pot folosiutilajele de săpat:

143

c- la săpături cu excavator cu lingură dreaptă În abataje mai micidecât înălţimea cupei;

- la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor, sub 15 cmgrasime de săpat;

- la săpături cu motoscreper sau screper cu tractor În pământuricare se lipesc de lada utilajului, În pietrişuri precum şi În celelalte

10% pentru Înălţimi mai mari de 4 m, la excavatorul cuechipament de draglină având cupa de la 0,5 mc - 0,8 mc şipentru Înălţime de peste s .o o m la excavatoarele cu echipamentde draglină având cupa 0,8 mc - 1,2 mc.S-a ţinut seama de normele de timp pentru săpături executate cu

to p r ,21 , /cupă

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 72/135

roci dezgrapate, indicate cu liniuţă În coloana 7 din tabelul nr. 1

anexat la instrucţiunile indicatorului.2.2.5. Normele de deviz sunt stabilite considerând ampriza săpăturilor

curăţate de iarbă şi buruieni, de arbori şi tufişuri, inclusiv rădăcinile lor, pebuturugi, rădăcini izolate etc. .

2.2.6. S-a ţinut seama că deplasarea utilajelor de la un loc la altul de

lucru, În cadrul aceluiaşi şantier, se face pe drumuri tehnologice amenajateÎn prealabil:

3. Conţinutul normelor

Normele de deviz din acest capitol sunt elaborate pentru utilaje 'desăpat medii reprezentative, cu precădere pentru utilaje economice care sefabrică În ţară şi ţinând seama de utilajele de masă existente În folosinţacurentă.

Normele de deviz cuprind consum urile specifice de materiale,manoperă şi ore de utilaj stabilite În funcţie de operaţiile de lucru şi condiţiilespecifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

3.1. Consumurile specifice de materiale

Executarea săpături lor mecanice nu necesită, În general, folosirea demateriale de constructie, În afara celor necesare pentru confectionareapanourilor de platelaie şi cele pentru executarea pereţilor muiaţi saubaretelor.

3.2. Consumurile specifice demanoperă

Consumurile specifice de manoperă În cuprinsul capitolului aparnumai la un număr redus de articole (confecţionarea panourilor pentruplatelaje, finisarea rigolelor cu.autoqreder, excavări pentru pereţi mulaţi şibarete etc.). .

3.3. Consumurile specifice deorede uti laj

Consum urile specifice de ore de. utilaj sunt stabilite pe baza operaţiilortehnologice şi În funcţie de condiţiile specifice de lucru arătate la fiecarearticol, cuprinzând şi sporurile datorate următoarelor situaţii de lucru:

- sporurile medii ponderate pentru condiţii diferite de lucru, ţinândseama de sporurile specifice fiecărui utilaj;

- 5% pentru Înălţimi de abataj mai mici de 3 ori Înălţimea cupei laexcavatoarele echipate cu lingură dreaptă;

144

inclusiv.- În normele de deviz s-a considerat că timpii pentru deplasarea

utilajelor de la un front de lucru la altul, În cadrul aceluiaşi şantier,sunt luate În considerare prin coeficienţii de folosire ai utilajelorrespective.

3.4. Normele de deviz pentru săpături cu motoscreper (autoscreper) şiscreper cu tractor, sunt stabilite considerând că rampele maxime pentrutransport cu Încărcătură nu depăşesc 15%.

3.5. Normele de deviz pentru săpături cu buldozer pe tractor suntstabilite În condiţiile În care rampele nu depăşesc 10% În sensul de mers cuîncărcătura.

3.6. La instalaţiile cu rotor şi cupe nu se vor aplica sporurile prevăzutela punctul 3.3. pentru alte tipuri de excavatoare.

3.7. În normele pentru excavatoarele de mare capacitate Ts C 40; TsC 41 şi Ts C 42 nu sunt cuprinse utilajele ajutătoare care le secondează; unexcavator de 0,4 - 0,7 mc/cupă pentru curăţirea cupei excavatorului mare şiun buldozer de 80 - 180 CP pentru nivelarea treptelor de lucru, asigurareaaccesului mijloacelor de transport şi aducerea pământului căzut dinautobasculante sau cupa excavatorului.

Evaluarea acestor operaţiuni se va face acordându-se resăpare În

teren categoria a IV-a cu excavator 0,4 - 0,7 mc/cupă conform art. Ts C 03 d1 pentru un procent de 5% din volumul total săpat de excavatorul mare şiÎmpingere de buldozer 80-180 CP pentru un procent de 6% din volumul totalsăpat de excavatorul mare conform art. Ts C 19 b 1 +Ts C 22.

4. Condiţiile de măsurare a lucrărilor

4.1. Volumele săpăturilor executate mecanic se măsoară la 100 mc Însăpătură; iar pentru alte unităţi de măsură, conform indicaţiei de la fiecarenormă.

4.2. Cantităţile de lucrări se vor stabili În devize pe articole separate,funcţie de procesele tehnologice şi Încadrarea În normele din indicator.

4.3. Volumele săpăturilor mecanice se vor calcula pe baza suprafeţeiprofilelor transversale, ridicate În punctele caracteristice ale terenului dinprofilul longitudinal şi a distanţelor dintre profilele transversale respective.

Pentru calculul volumelor realizate cu relee se va ţine seama decoeficienţii de înfoiere din tabelul 1 cu reducerea categoriei terenului la ceaimediat inferioară; Împingerea de buldozer la peste 10 m, respectiv peste 5mia dislocări, se va considera săpături În releu.

145

Profilele transversale executate mecanizat necesită completareamanuală a săpăturii pentru realizarea conturului proiectat astfel:

- pe o grosime medie de 0,80 m până la faţa taluzului, În urmasăpăturilor mecanice executate cu excavatoare mai mari de 0,71

TsC01

Scari fi carea mecan ica a terenului, C'"

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 73/135

mc capacitate;- pe o grosime medie de 0,40 m până la faţa taluzului pentru

completarea săpături lor mecanice executate cu excavatoare pânăla 0,71 mc capacitate, motoscrepere, screpere tractate subbuldozere;

- pe o grosime medie de 0,30 m de la fundul săpăturii executate

mecanizat cu excavatoare până la 0,71 mc capacitate,motoscrepere, screpere cu tractor, autogredere până la 175 CPsau buldozere;pe o grosime de 0,30 m de la fundul săpăturilor executate cuexcavatoare cu lingură sau cu echipament de draglină de 0,71 -1,25 mc/cupă capacitate;

- pe o grosime de 0,40 pentru excavatoare mai mari de 1,25mc/cupă capacitate.

4.3.1. Volumul echivalent transportat pe 10 m În plus la art. Ts C 21,pe 250 mÎn plus la art. Ts C 38, pe 100 mÎn plus la art. Ts C 25, pe 5 m Î nplus la art. Ts C 27, se calculează după relaţiile:

- pentru art. Ts C 21:- pentru art. Ts C 28:- pentru art. Ts C 25:

pentru art. Ts C 27:unde:Vi (m3) este volumul care trebuie transportat la distanţa d I (rn) peste

distanţa prevăzută În normă, pe care o completează, f I este coeficientul deÎnfoiere ce trebuie introdus conform tabelului 1.

4.4. Distanţele de transport se consideră pentru pământul săpat:- pentru motoscreper (autoscreper) şi screper cu tractor, distanţa de

transport este egală cu jumătate din distanţa parcursă de utilaj pentrurealizarea unui ciclu complet: săpat, transport cu Încărcătură, transportpentru descărcare, transport pentru Întoarcere la locul de săpat;

- pentru buldozer şi autogreder distanţa Între centrul de greutate almasivului săpat şi centrul de greutate al umpluturii sau depozitului realizat.

146

A l _bu ldo ze r pe şen il e r if ic ato r) 81- 180 cp peadânc imej ide 30cm te ren catg. 3.

B1_ bu ldoze r pe şen il e ( Sca ri fi c ~l lC im!la de 30 cm teren catg. 4.

e1 _autogreder cu scari ficato r p ân ă l a 1 75 C P p e a d ân cim ea d e 40 cm te re n c tg. 3.

D1 _autogreder cu scarific ato r p ân ă l a 1 75 C P p e a dâ nc im ea d e 40 cm teren ctg. 4.

S e măsoară la 100 metri pătraţi suprafaţă scarif icată.

I I CANT lTAŢ -1

U. MD ENUMI R E R E S U R S ACOD A1

Utilaje

2952220003546\ Autogreder pînă la 175cp

-----.---~~~ •. ~' .•Dzerpeşeni le 81-180 cp

147

._ -- ----,, ---- ---- - CANT lTAŢ I

I DENUM IR E RE S UR S A U .M 82 Bi1[0ŢC1~r C2 \C21C OD

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 74/135

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39

mc, cu comanda hldraullca, in:

A1- pămâ nt cu umidita te n atur ală d es că rc are Î n d ep oz it te re n c atq.f

A 1 1 - pă mâ nt cu um idita te na tur al ă d es că rc are Î n d ep oz it te re n c atg.1 in condiţiile q os po dăririi

apelor.

A2- pământ Îm bib at cu a pă de sc ărca re Î n de po zit te ren catg. II.

A 21 - p ăm ân t im bib at c u a pă d es că rc are Î n d ep olit te re n c atg . II În c on diţiile gospodări rii apelor.

81 - p ăm ân t c u u mid ita te natu rală , d es că rc are Î n d ep oz it te re n c atg . II. .

811 - pă mâ nt c u umid it at e natu rală, desc ărc are in de po zit te re n c atg.1I i n cond iţi il e g os pod ăririi

apelor.

82 - pămân t Îmbibat cu a pă descărcare in d ep oz it te re n ca tg. II.

8 21 - p ăm ân t imb ib at cu a pă d es că rc are in d ep oz it te re n c atg . I I Î n c on diţiile g os po dăririi apelor.

C1 - p ăm ân t c u umi di ta te n atu rală d es că rc are a uto in te re n c atg. 1.

C 11 - p ăm ân t c u umi dita te n a tu ra lă descărcare auto În tere n catg. I in c on diţiile gospodăr ir ii ape lor.

C2- păm ân t lr nbibat cu apă des că rc ar e a uto Î n te re n c a tg. 1.

C2 1 - p ământ imbiba t cu apă des cărcare auto În teren catg. I În condiţiile gospodăr ir ii a pe lo r.

D 1 - pă mâ nt c u u midita te n atu ra lă d es că rc are a uto in te re n c atg. II .

011 - p ăm ân t c u u mid ita te n atu ra lă d es că rc ar e a uto Î n teren c atg . I I i n c on diţi il e gospodăririi

apelor.D2 - p ăm ân t î mb ib at c u a pă d es că rc ar e a uto Î n te re n c atg. II.

021 - pămân t imb ibat cu a pă de sc ărc are a uto În tere n c atg. II in condiţiile gospodări ri i apelo r.

S e măs oară la 100 me tri c ub i in s ăpă tură.

CANT IT AŢ IE S UR S A U .M

A11A11 I A21A211 81-[811c o : - T DENUMIR E R

---~~---------Utilaje

29522600035211 E x ca va to r p e p ne uri

_ _ __ _ _ _ _ _ _ termic ~~_~,21-0,39 mc_b_u_ 'd_ oe_ x_ .--','-- _

148

\ ore \ 5.49 \ 6.31 \ 4.11 \ 4.71 \ 5.13 \ 5.9tila@

2952 26 00 03 52 1 \ E xc av ato r p e p ne ur i c u m oto r te rm ic

de 0 ,21 -0,39 mc buldoex.----- CANT ITAŢ I

01U .M 021D E N UMI R E R E S U R S A

C OD\ I -----

\ ore \ 4 .71 \ 5.49 \ 5 .9 7 \ 6 .86I . ';

149

TsC03 gos poda ririi apelor.

F2 - in pămân t a rg ilo s Înm uia t c u a pă, des cărc are a Î n a uto ve hi cule teren catg. 1.

21 - În pământ argilo s În mu ia t cu apă , descărcarea in au tove hic ule te re n catg. I În condiţiile

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 75/135

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in:

A 1 - p ăm ânt c u u mid ita te n atu ra la d es că rc are in d ep oz it te re n c atg. 1.

A 1 1 - p ământ c u umi di ta te n atu rala d es ca rc are in d ep oz it te re n c atg. I in condiţ ii le gospodar ir ii

ap şlor .

f: . 2 J p ă m â n t a rg il os d es c ăr ca re i n d ep oz it, ter en ca tg. 1.~2P- p ământ a rgil os d es c ăr ca re i n d ep oz it, ter en ca tg. I i n cond iţ ii le gospodă r ir ii apelor .

A 3 - pă mâ nt im biba t c u a pă , d epla sa re e xc a vator pe pla tela je , d es c ăr ca re i n d ep oz it, tere n catg. 1.

A3 1 - p ă m â n t Î mb ib at c u a pa, d ep la sa re e xc a va ta p e p la telaje , d esca rca re Î n depoz it, ter en ca tg. I

Î n cond iţ ii le gospodă r ir ii apelo r.

81 - p ă m â n t c u umi ditate n atu ra la , d es ca rc are Î n d ep oz it te ren c a tg . I I.

8 11 - p ăm ân t cu umid itate na tu ra la, des carcare În d ep oz it te re n c atg. II În c o nd iţii le g os po dă ririi

ape lor .

82 - in p ăm ân t a rg il os inmuiat cu apă, desc ărc are a i n d ep oz it te re n c atg . II.

821 - i n p ământ a rg ilos Înm uia t c u a pă, des că rc are a Î n d ep ozit tere n ca tg. II În condiţ iile

gospodăririi apelor.

83 - p ăm ân t im bi bat c u a pă, deplasa re excava to r pe p la te laje, descărca re in de po zit te re n c atg. II.

8 31 - p ământ îmbi ba! c u a pă , d ep la s ar e e xc avato r p e p la te la je, descărcare În de po zit te re n catg.

II În condiţiile g os po dă riri i a pelor.C1 - p ământ c u umi di ta te n atu ra lă , d es c ăr ca re i n d ep oz it, te re n c atg . III.

C 1 1 - p ăm ânt cu umid itate na tu rala, d es c ăr ca re i n d ep oz it, ter en ca tg. III in cond iţ ii le gospodăr ir ii

ape lor.

01 - pământ cu umiditate naturală, descărcare in depo zit, tere n catg. IV.

011 - pă mâ nt c u u miditate n atu ra lă , d es că rc are in d ep oz it, teren catg. IV În c on diţ ii le gospodăr ir ii

apelor.

E 1 - p ă m â n t c u umi ditate na tu ra lă, descarcare in au toveh icu le ter en ca tg. 1.

E 11 - pămân t c u u mid ita te naturala, d es c ar ca re Î n a uto ve hi cu le te re n c a tg. I Î n c ondiţiile

gospodaririi apelor. •E 2 - p ă m â n t argilos in mu ia t c u a pă , d es că rc are in a utovehicule În te ren c atg. 1.

E 21 - p ământ a rg il os i nmuiat cu apa, des c ăr ca re i n a uto ve hi cu le i n teren catg . I i n c on diţiile

gospodaririi apelor.

E 3 - p ă m â n t im bi ba t c u a pă, dep las ar e e xc a va to r p e p la te la je , d es c ar ca re i n a uto ve hic ule in te ren

catg.1.

E 31 - p ă m ă n t Îmbiba t c u a pa , deplasa re e xc av ato r p e p la telaje , descărcare Î n a uto ve hic ule in

te re n c atg. I i n c o nd iţi il e g ospodăririi apelor.

F r - p ă m ă n t c u umi dita te n atu ra lă d es c ar ca re Î n a uto ve hi cu le te re n c at g. Il.F J 1 - p ă m ă n t cu umi di ta te n atu ra lă desc ărcare În a uto ve hi cu le te re n c a tg. II in c on diţiile

150

gospodări ri i apelor.

F3 - pamănt lm biba t c u a pa d eplasa re excavator pe p la pe la je te re n c a tg . I I.

F31 - p ă m â n t Î mb ib at c u a pă dep la sa re e xc ava to r pe plape laje te ren catg . I I În c on diţiile

gospod ăr ir ii apelor .

G 1 - păm ân t c u u mid itate naturala d es ca rc are Î n a uto ve hic ule te re n c atg. III.

G1 1 - pământ cu umi di ta te n atu ra lă d es c ar ca re Î n a uto ve hi cu le te re n c at g. I II Î n c o ndiţiile

gospodăririi a pelor.

H1 - pămân t cu umid itate na tu rală, d es c ar ca re a Î n a u!o ve hicule, ter en ca tg. IV .

H1 1 - păm ânt cu umiditate n atu ra la , d es carc are a În a utovehiculs, te re n c atg . I V Î n condiţiile

gospodăririi apelor.'"

S e mă soară l a 1 00 me tr i c ub i Î n s ă pă tu ră.

~ D E N U M 'R E R E S U R S A

Utilaje

29522600035011 E x ca va to r p e ş en ile c u m oto r

term ic de 0,40~0,70mc cu ocupa

B1

1 ore 11.7512.01 12~12.5212.5212.8912.05

D E NU M IR E R E S UR S ACA NT ITĂŢI

C OD U. M

B11 1 8218211 B318311 c11c11

Utilaje

29522600035011 Ex c avato r p e ş e ni le cu mo tor 1 ore 12.3512.5612.9512.9513.3912.3512.7termic de 0 ,40-0,70mc cu o

cupa- "- _ .... . - - - -_ ..

DENU M IR E R E S UR S ACANT I TAŢ I

C OD U. M01 10111 E 1 I E 111 E 2 IE 211 E 3

__ .____ ._..__ L-.

Utilaje

29522600035011 E xcava tor pe ş en ile cu motor 1 ore 12.9513.3911.9512.2412.4412.812.8te rm ic d e O ,40-0 ,70mc cu o

cupa

151

D E N U M IR E R E S UR S A U .M I I I I "", I IOD

_ o I I-- I I I -.L.--l

Utilaje

2 9 5 2 2 6 0 0 0 3 5 0 1 ! E x ca va to r p e ş e nile c u m otor ! o re !3 .22 !2 . 25 ! 2 . 59 ! 2 . 81 !3 . 23 !3 .23 13 .7

/T~C04

Sapatura mtecanicacuexcavator pe senile de 0,71-1,25

mc, cu rnot'Or arderein tem asicomanda hidraulica. in: .

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 76/135

te rm ic d e 0 ,4 0- 0 ,7 0m c c u o

c u p a

D EN U MIR E R E SU R S A U .M 1 -1---r--,--'-OD

I I I I I I

Utilaje

2 9 5 2 2 6 0 0 0 3 5 0 1 ! E xca va to r p e ş en ile c u m oto r ter m ic d e 0 ,40 -

0 ,7 0m c c u o c up a---__---

! o re !2. 6 !2 . 99 ! 3 . 25 !3 .7

152

A 1 • p ăm â n t c u u m id itat e n a t u r al ă d e s c a rc a re a indepo z i te ,e r en c a tg . 1 .

A 1 1 - pă m â n t c u u m id itat e l1atura l~ , d e s c ă r ca r ean d e p o z it e, t e r en c a tg . I i n c o n d iţ ii le g o s p o d ă ri ri i

pe lo r.

A 2· p a m ân t a rg ilo s in m uia t oua a pă , d es căf! lI re ai ne p o z ite , t er e n c a tg . 1.

A 21 - p am ân t a rg il0 5 in mu ia t c u a pă , d es c ă f!lI rea inepo z i te , tere n c a tg . I in c o n d i ţi il e

U o s p o d a rir ii a p e l o r.A 3 • p ă m ă n t im b ib a t c u apa. <: fe p l a s a re e xc a va lo rp ea te la je d e s c arc a re a î n d e po z ite , te re n c a tg .1 ,

A 3 1 - pă m ân t imb i ba t cu a p ă, d ep la s are ex ca va lo r pela t e la j e d e s c ă r ca rs a in d e po z ite , teren

1 9 · I in co n di ţiile g O S P O d ă tirii a p e lo r.

U 1 - p ăm â nt c u um i d it a te tla tu ra lă , d e s c a rc a rea in d e p o z ite ,e r en c a tg . II .

01 1 - p ăm â n t c u u m id ita te na tu ral ă , de s c !l'C a re a inepo z i te , t er e n c a tg . I I i n c o n d i ţi il e' g o s p o d ă r ir ii

lpe lo r.

2 - p ăm ân t a r g il os i nm u i at ClJ ap ă , d e s c a rca reandepo z i te , te re n c a tg . I I.

02 1 - p ăm â nt a rg ilo s in m U iat Cu ap ă , de scă r ca r e a ine p o zite , t e re n c a tg . " in c o nd iţiileU o s po d ă r i ri i a pe l o r .

3 - p ă m â nt î mb ib at c u a pă , d ep la s are e xc a va lrip el a te l a je d e s c a r c a r e a î n d e p o z i te , t er e n c a tg .

I I .

3 1 - pă m â nt îm bib at c u a pa , dep l a sa r e e xc a va lrie p la t e la j e d e s c ă rc a re a in d e po z ite , terenc a tg . I I î n c o nd iţi il e 9 0 s p o d ă ririi a p e lo r.

C 1 - pă m â nt c u u m id ita te n atu ra la , d es car c a re a ind e p o z ite ,e r en c a tg . II I .

0 11 - p ă m â nt c u u m i di ta te n a tu r al ă, d e s c a r c are a Ine p o z i te , t e re n c a t g.1 I I î n c o r d iţ ii le

g o s po d ăr i ri i a p e lo r.

C 2 - p ăm â nt a rg ilo s in m uia t C u a pă , d e s c a rc a r e a inep oz ite , t er e n c a tg . II I

0 2 1 - p ăm â n t a rg ilo s î nm u iat C IJ a pă , d e sc ă rc a re a inepo z i te . t er e n c a tg . II I in c on diţiileo os po d ăr iri i a pe lo r.

0 3 - p ăm â nt im b iba t c u a pa , d ep la s are e xc a val o r~la t e /a j e d e s c ă rc a re a in d e po z ite , t er e n c a tg .I II .

C 31 - p ă m â n t im b iba t c u a p ă, d ep la sa re e xc a val o le p l a te la je o e s c a rc a re a i n d e p o z it e, teren

0 9 tg . I II i n c o n d iţ ii le 9 0 s p o d a ririi a pe lo r. .

D 1 - pă m â n t c u u m id ita te n a t ur a lă , d e s c a rc a re a in d epo z i te ,e r e n ca tg . IV .

01 1 - p ă m â nt c u u m id ita te n atu ra lă , d e s ca rca re a in d e p o z ite ,e r e n c a tg : IV in c o n d i ţi il eg os p odă r i rii a p elo r.

0 2 - p ă m â n t im b iba t c u a pa , d es c arc are a in d e jlJ Z ile ,e r en c a tg . IV .

0 21 - p ă m ân t im bib at c u a p ă , d e sca r ca r e a in d eJ m ite .e r en c a tg . I V i n c o n d iţ ii le g o s p o d ăr ii

1 53

apelor.

03 - p amâ n t Î mb ib at c u a pa, d ep la s ar e e xcav ato r p e p la te la je d es car ca re a Î n d ep oz ite, teren ca tg.II .

ca tg. I V Î n co nd iţi il e g os po dă ri ri i a pe lo r.

S e mă so ară la 10 0 m etri cub ~ăn săpatu ră .

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 77/135

031 - p ămân t imb ib at cu a pa , d ep la s ar e e xca va to r p e p la te la je o e sca rc a re a Î n d ep oz ite, teren

catg. I I Î n c o nd iţi il e g os po dă ri ri i a pe lo r: .

El - p ăm â n t cu um id itate natu ra la, descărcarea i n a uto vehi cu l, te re n ca tg. 1.

E 1 1 - p ămân t cu umi di ta te n atu ra la , d es car ca re a Î n a ut ov eh ic ul, teren ca tg . I Î n cond iţ ii le

gospodări i apelor.

E2 - p ă m ă n t l rn bi ba t cu a pă , d es car ca re a Î n a uto vehi cu l, te re n ca tg.1.E 21 - p ă m â n t imb ib at cu a pa , d es car ca re a i n a uto vehi cu l, teren ca tg . I in cond iţ ii le gospodări ri i

apelor.

E 3 - p ăm ân t i mb ib at c u a pa , d ep la sa re e xc ava to r p e p la te la je , d e s c ă r ca r ea i n au toveh icu le teren

catg.1.

E 31 - p ăm ân t im bib at c u a pă , d ep la sa re e xc ava to r p e p la te la je, descăr ca re a i n a uto vehi cu le te re n

catg. I i n c o nd iţi il e g os po dă ri ri i a pe lo r.

F l - p ăm ân t c u u mi dita te n atu ra lă , d es că rc are a in a uto ve hic ule te re n c atg. II .

F ll - p ăm ân t c u u mid ita te n atu ra lă, d es car ca re a i n a ut ov eh ic ul e te re n catg . I I i n c o nd iţi il e

gospodări ri i apelo r.

F 2 - p ă m ă n t a rg il os , d es car ca re a Î n a uto vehi cu le te re n catg. II.

F 21 - p ă m â n t a rg il os , d es căr ca re a i n a uto vehi cu le te re n catg. II Î n cond iţ ii le gospodări ri i apelo r.

F3 - p ă m â n t imb ib at cu a pa , d ep la s ar e e xcav ato r p e p la te la je d es căr ca re i ri a ut ov eh ic ul e te re n

catg.11.

F 31 - pă mâ nt im bib at c u a pă, d ep la s ar e e xca va to r p e p la te la je d es căr ca re i n a uto vehi cu le te re n

catg. I I in cond iţ ii le gospodări ri i apelo r.

G l - p ămân t cu umi di ta te n atu ra lă d es căr ca re i n a uto vehi cu le te re n ca tg . I II.

G ll - p ăm â n t cu umi di ta te n at ur al a d es car ca re i n a uto vehi cu le te re n catg. I I I in condiţii le

gospodări ri i apelo r.

G 2 - p ăm ân t Î mb ib at c u a pa d es ca rc are Î n a uto ve hi cu le te re n c atg. III.

G 21 - p ă m ă n t lm bib at c u a pa d es ca rc are Î n a uto ve hi cu le te re n c atg. I I I În condiţii le gospodar ir ii

apelor.

G 3 - p ă m â n t Î mb ib at c u a pa , d ep la sa re e xc av alo r p e p la te la je Î n a uto ve hic ule te re n c atg. III .

G 31 - p ă m â n t im bib at c u a pa, d ep la sa re e xca va to r p e p la te la je Î n a ut ov eh ic ul e te re n ca tg . I II Î n

cond iţ ii le gospodări ri i apelo r.

Hl - pamănt cu umi di ta te n atu ra lă d es car ca re i n a uto vehi cu le te re n ca tg. IV.

Hll - p ă m â n t cu umi di ta te n atu ra la d es car ca re 1 n au to vehi cu le te re n ca tq. IV În condiţii le

gospodari ri i apelo r.H2 - p ă m â n t î mb ib a! c u a pa , d es că rc are Î n d ep oz â te re n c atg. IV .

H2l - p ă m â n t î mb ib at c u a pa , d es ca rc are Î n d ep oz it te re n c atg. IV in cond iţ ii le gospodăr ir ii apelo r.

H3 - p ămân t l rn bi ba t cu a pă , d ep la s ar e e xca va to r p e p la te la je , d es car ca re Î n a uto vehi cu le te re n .i_ . ~ ~

H 3l - pa mă nt imbiba t c u a pa, deplasa re excavator pe p la te la je, descărca re Î n au toveh icu le te ren

,___-J---.

154

I

CANT ITAŢ I

D E NUM IR E R E S U R S A U. MAl !Al1 J A2!A21\ A3\A31j

CO D

29522600035

te rm ic d e O,7 1- 1, 25 mc c u o

cupa

.~~CANT ITAŢ I

I I D E NUMI R E R E S U R S A LU .M -:::T~I-::Tv 811 82 8~~~

Utilaje

2952260003502 \ E xc ava to r p e ş en ile c u m oto r \ ore \1.33\1.45\1.67\1.67\1.92\1.37\

te rmic d e 0,11- 1,25m c c u o

cupa

C OD

CO D D E NUM IR E R E S U R S Ă U .MC2 ! C2 1! C :

2952260003502 \

~

te rm ic de 0,11 -1 ,25 mc c u o

cupa

-~ ]'-~ - -- CANT ITAŢ I

DE NUMIR E R ES UR S A U .M ~~021 03 031 E l E l1 E 2 E :I I -- - - -- ---

Utilaje

2 952 260 0035 02\ E xc ava to rpe ş en ile c u m oto r \ o re \2.46\2.46\2.83\1.14\1.31\1.42\1.e

te rmic d e 0,11-1 ,25mc cu o

cupa

C OD

155

CO D DE NUM IR E R E SU RS A U .M 1-- I I I I I

Utilaje

29522600035 02 / E x ca valor p e şen il e cu mo to r / ore /1.64 r 1.8811.311.4911.6211.8711.87

TsC05

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2,5-2,9

rnc,act ionat e lect r ic, in:

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 78/135

termic d e 0,11 -1 ,2 5mc c u ocupa

I COOJ ~UMIRERESURSA " , , I

Utilaje

2952260003502 1 Excavato r p e ş enil e cu mo to rtermic de 0,11 -1 ,2 5mc c u ocupa

U .M I CANTITAŢ Ij I I I I I

I•_. I _. I_ ••I -- ,_•••I "'UIG3 1

/ ore /2.15 /1.5311.76/1.91/2.212.212 .53

CO D D E N UM I RE R E S U R SA U .M I CAN T ITAŢ II ; Ţ ' -:-:-T-':''---~ I

Utilaje

2952260003502 / E xcavator pe şen ile c um otor 1 ore 11.92/2.21 /2.46/2.7612.7613.17/-term ic d e 0 ,11-1 ,2 5mc c u o cupa

156

A l - p ă r n ă n t umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg . 1.

A l1 - p ă m â n t umiditate natura la , cu descarcare În depozit teren catg . I in c ondiţiile gospodaririiapelor.

A2 - p ăm â n t argilo s m oale sa u În n isip fin Îmbibat cu apa , cu descarcare În depozit teren catg. 1.A2 1 - pamănt argilo s moa le sau În n is ip fi n îmb ibat cu apa , cu desca rcar e Î n d epoz i t teren catg. I

In condiţiile gospodaririi ape lor.Bl - p ă m â n t umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. II .B ll - pam ănt um iditate naturala , cu descarcare În depozit teren ca tg. I În condiţi ile gospodaririiapelor.

B2 - p ă m â n t a rg il os moal e sau În nisip f in Îmbibat cu apa, cu descarcare În depozit teren ca tg. II .B2 1 - p ă m â n t argilo s moa le s au În n is ip f in Îmb ib at cu apa, cu descarcare În depozit teren catg. II.el - p ăm â n t umiditate natura la , cu descarcare În depozit teren catg. III .

el1 - p ă m â n t umiditate naturala, cu descarcare În depozit teren catg. III În condiţiile qospodaririlapelor.01 - p ă m â n t umiditate na turala, cu descarcare În depozit teren catg. IV .011 - pamâ nt umiditate naturala, cu descarca re Î n d ep oz it teren catg. I V În c ondiţii le gospodaririiapelor.E l - p ă m â n t umiditate naturala, cu descarcare in d ep ozit teren catg. V .

E l1 - p ă m â n t umiditate natura la, cu descarcare În depozi t teren catg . V În cond iţiil e qospodăririiapelor.

F 1 - p ă m â n t cu umiditate naturala, cu descarcare În autovehicule teren catg. 1.

F l1 - p a r n â n t c u umiditate naturala, cu descarcare În autovehicule terencatg. l În condiţiilegos podaririi apelor.F2 - p ă m â n t arg ilo s moa le s au in nis ip f in Îmbibat cu apa , cu descar care În autovehicule terencatg.1.

F 2 1 - p ă m â n t arg il os moale sau in ni s ip f in Îmbibat cu a pa, cu descarcare in autovehicule terencatg. l in condiţiile gospodaririi apelor.

G l - p a r n ă n t cu umiditate naturala, cu descarcare În autovehicu le teren ca tg. II.G l1 - p amănt cu umiditate na tu rala, cu descarcare Î n autovehicule teren catg. II in condiţiilegospodaririi apelor.

G 2 - p ă m â n t argilos moale sau in nis ip fin lmbib at cu a pa, cu descarcare În autovehicule teren

catg.lI.G 21 - p ă m â n t arg il os moale s au in nis ip f in lmb ibst cu apa, cu descarcare in autovehicule terencatg. II in cond iţi ile qospocanrf ape lo r.

H 1 - pamănt cu u miditate na turala , cu descarcare in autovehicule teren catg. III .

157

H11 - pământ cu um iditate naturală, cu descărcare in autovehicule teren catg. III in condiţiilegospodăririi a pel or.

11-pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule teren catg. IV .111- pământc u umiditate naturală , cu descărcare in autovehicule teren catg. IV in c ondiţiile

,

COD D E N UM I R E R E S U R S Ă U .M 1 1 1 1I TĂŢ I

111t1~

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 79/135

gospodăriri i apelor.J 1 - p ăm ă n t cu um iditate naturală, c u descărc are in autovehicule te ren catg. V .

J 11 - pământ cu umiditate na turală , c u descă rca re i n autovehicule teren catg. V in condiţi i legospodaririi apelor.

S e mas oar a l a 100metri c ub i i n s ăpătură.

,----

DENUM IR E R E S UR S ACANT I T AŢI

C OD U .MA1 I A11 I A2 I A21 I 81 I 811

Utilaje

2952260003511/ E xcavator p~ şenil e acţionat / ore / 0.34/ 0.391 /0.425 / 0.49/ 0.39/0.448electric de 2,5-2 ,9 mc

E N UM IR E R E S UR S ACANT I TAŢ I

U .M82 I 821 I C 1 I C 11 I 01 1.011- -

Utilaje

atorpe şenile a cţionat I o re 10.4871 0.5621 0.451 0.5171 0.561 0.645

COD -~

If-----~

295226000electric de 2,5-2,9 mc

--

CAN T ITA ŢIC OD DENUM IR E R E SUR S A U .M

E 1 I E 11 I F 1 I F 11 I F2 I F 21

Utilaje

29522600035111 E xcavator pe şenil e acţionat Iare 10.791 0.91 10.381 0.4361 0.4751 0.546electri c d e 2,5-2 ,9 mc

~ ..

D E NU M IR E R E S UR S AC ANT I TĂŢ I

C OD U.M

G1 I G11 I G21 G21 I H1! H1 1

Utilaje

2952260003511/ E xcavator p e ş e ni le a cţionat 1 ore 10.4410.50610.5510.6221 0.51 0.575electric de 2,5-2 ,9 mc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

158

2952260003511 \0.87\1.002

2,9mc --,

.,'

!

159

Sapatura mecanica cu excavalor pe senile de 0,5-0,8

mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri,

TsC06E l1 - p ăm ân t c u umidita te n atu ra lă c u descă rcare in autovehicule, teren catg. I I Î n c ondiţiilegospodăririi apelor.

E 2 - p ăm â n t arg il os Î nmu ia t c u apa, c u descărcare În autovehicul, teren catg. II.E 21 - pămân t argilos Înmuia t c u a pă, cu descarc are Î n aulovehicul, leren catg. II În condiţiilegospodăririi apelor.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 80/135

cu echipament de drag lina, in:

A1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depoz it, te ren catg. 1.A11 - pământ cu umidita te naturală, cu descărcare in depoz it, teren catg. I in condiţiile gospodăririi

apelor.

A2 - pământ argi los inmuia t cu apă, cu descărcare in depoz it, teren catg. 1.A2 1 - pământ argilos inmuiat c u apă, cu descarcare in depoz it, teren catg. I in condiţiile

gospodăririi apelor.A3 - pământ imbiba t cu apă. deplasarea excavator pe platelaje, cu descărcare in depoz it terenctg.1.A31 - pământ imb ibat c u apă, deplasarea excavator pe platelaje, cu descărcare in depoz it te renctg. I in condiţiile gospodăririi apelor.81 - pământ cu umiditate naturala, cu descarcare in depoz it, te ren catg. II.

811 - pământ cu umidita te naturala, cu descărcare in depozit, teren catg. " in condiţiilegospodăririi apelor.82 - pământ argi los inmuia t cu apă ,cu descărcare in depoz it, teren catg. II .821 - pământ argi los inmuiat cu apă ,cu descărcare in depoz it, te ren catg. I I in condiţi ile

gospodăririi a pelor.

83 - pământ argi los inmuiat cu apa, deplasare excavator pe pla te laje, cu descarcare in depo zi tteren catg. tI.831- pământ argi los inmuiat cu apă, deplasare excavator pe platelaje , cu descărcare in depoz it

te ren catg. " in condiţi ile gospodăriri i apelo r.Cl - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depoz it te ren catg. III.Cll - pământ cu umiditate naturala, cu descărcare in depoz it te ren catg. IIIÎn condiţiile

gospodăririi a pelor.01 - pământ cu umidita te naturală cu descărcare În autovehicule , te ren catg. 1.01 1 - pământ cu umidita te naturală cu descarcare În autovehicule, teren catg. I În condiţiile

gospodăririiapelor.02 - pământ argi los Înmuia t cu apa, cu descarcare În autovehicul, teren catg. 1.021 -pământ argi los inmuiat cu apă ,cu descarcare În autovehicul, te re n caf g. I Î n c ondiţiile

gospodăririi apelor.

03 - pământ îmbiba tcu apa, deplasare excavato r pe plate laje , cu descărcare În autovehiculete ren catg. 1.D3 1 • pământ Îmbiba t cu apa ,deplasare excavator pe pla te laje , cu descarcare În autovehiculeteren catg. I În condiţiile gospodaririi apelor.E l - p ăm ân t cu umiditate naturală cu descărcare În autovehicule, teren catg. II .

160

E 3 - pământ lmb ib at c u a p ă, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare Î n au lo vehicule terencatg.11.

E 31 - pământ Îmbiba t cu apă, deplasare excavator pe pla te laje, cu descarcare În autovehiculeteren catg. II În condiţi ile gospodăririi apelor.Fl - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare in depoz it te ren catg. III.Fll - pământ cu umiditate naturală, c u descărcare in depoz it leren catg. III Î n c ondiţiilegospodăririi ape lor.

S e m ăsoară la 100 metri cubi În Săpătură.

. _ .._-----

DE NU M IR E R E S UR S ACA NT ITĂŢ I

CO D U.M

A1 I A1 11 A21A211 A31 A3 1

Utilaje

29522600035061 Oraglina hidrauli ca pe sen il e 0,5-0 ,8 I ore 11 .95 ' 2.24 , 2.44 , 2.812.813.22mc

---_ ..•_--

DENU M IR E R E S UR S A CANTITAŢ IC OD U.M

81 I 811 I B2~TB-j1

Utilaje

29522600035061 Oraglina hidraulic a p e s enile 0,5- I ore , 2.2 4 , 2.59 12.81 13.23132313710,8 mc

D E N UM IR E R E S U R S ĂCANTITAŢ I

C OD U .MCl! cn ] 01 !Dl1 , D 2 - 1 0 2 1

Utilaje

29522600035061 Oraglina hidraulica pe senile 0,5-0 ,8 1 ore 12.713.11 12.29/2.6512.8713.3mc

------------_

161

~---~-

COD DE NUMIR E RESURS A

~- - _. ~- - - - ~~~- - - - __~- L~~~~ ~~~

TsC07

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2

mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri,

cu echipament de draglina, in:

Utilaje

2952260003506 l,p ra gl in a h i~~~e senile 0,5-0,8 mc 3.73r---'--'.--

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 81/135

Al - pământcu umidita te natura lă, cu descarcare in depoz it, te ren catg.1.A1 1 - pământ cu umiditate naturală, cu descărcare i n d e po zit , te ren catg. I În condiţiile gospodăririiape lor.A2 - pământ argi los inmu ia t c u a pă, cu descărcare În depoz it, teren catg. 1.

A2 1 - pămâ nt arg ilo s inmuiat c u apă, c u de sc ă rc are Î n depo z it, te ren catg. I În condiţiilegos podăririi apelor.A3 - pămân t imbiba t c u apA. deplasare excavator pe p latelaje, cu descărcare Î n depo zt, terencatg.1.

A3 1 - pământ Îmbibat c u a pA. deplasare excavator pe platelaje, c ude s cărc a re Î n depo zt, terencatg. I in condiţiile gospodăriri i ape lo r.81 - pământ umidita te naturală , c u de sc ă rc are in depo z it, teren catg. II .811 - pământ um id itate naturală, cu descărcare În depoz it, teren catg. II În condiţiile qospodariniapel or.82 - pământ argilos Înmuiat c u a pă, cu descărcare in depoz it, teren catg. II.821 - pământargi los Înmuia t cu apă, cu descarcare in depoz it, teren catg. IIin condiţiilego spodăririi apelor.83 - pământimbibat c u a p ă, dep las are e xcavato r pe p latelaje, cu descărcare in depozit, teren

catg.11.831 - pământ imbibarcu apă, deplasare excavato r pe plate laje, cu descărcare in depoz it, terenca tg. I I in c ondiţi ile gospodăririi apelor.C l - p ăm ân t cu umiditate naturală ,cu descărcare În depoz it, terencatg. III .C 11 - pământcu umidita te naturală, cu descărcare in depoz it, teren catg.1I1in condiţiiiegos podăririi apelor.0 1 - p ăm ân t c u umiditate naturală, c u de sc ărcare În autovehicule, teren catg. 1.011 - p ăm ân t c u umidita te naturală, cu descărca re in au to vehicu le, te ren catg. I in condiţiilegospodăririi apelor.02 - pământ argilos inmu iat c u a pă, cu descărcare În autovehicule , teren catg. 1.021 - pămân ta rg il os Înmu ia t c uapă , c u de sc ărcare În autovehicule, teren catg. I i n c o nd iţiilegospodăririi apelor.03 - pământ Îmbiba ! c u apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În autovehicule,

tere n c atg. 1. .031 - Pământ Îmbiba! cu apă, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare În autovehicule,tere n ca tg . I in c o nd iţii le gospodărir ii ape lo r.E l - p ăm ân t um id itate na turală , cu descărcare in autovehicu le, teren catg. II.

163

CANTITĂŢ ICOD DE NUM IR E RES URS A

U .M I E 3 T E 3 1 ] F 1 l F1 1

Utilaje

2952260003506 Oraglina hidra ul ic a pe seni le 0,5-0,8 mc ore 13 .7314.291~~ 3.62

162

E 1 1 - p ăm â n t umiditate na tu rală, cu descă rca re Î n au tovehicu le, teren catg. I I În condiţii legospodari ri i apelo r.E 2 - p ăm ă n t arg il os Î nmuiat cu apa, cu descarcare În autovehicule, teren catg. II .E 21 - p ă m ân t argi los Înmuiat cu apa , cu des carca re În autoveh icu le, teren catg. II Î n condiţiileqospodanr i' apelor.E 3 - p ă m ân t argilos Îmbibat c u a pa, deplasare excavator pe p latelaje, cu descarc ar e În

DE NU ~I ~E R E~URS~--~F 1 031o~~ lE iJ E 2 1 1COD

Utilaje

2952260003507/ Excavator h idrau lic drag lina pe / ore 12.2 /2.53/1.7512.01/2.1912.52

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 82/135

au tovehicule, te ren ca tg . I I.f31 - pământ argilos Îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare Înau tovehicule, teren catg. II În condiţi ile gospodaririi apelor.F 1 - p ăm â n t umiditate naturala, cu descărcare În autovehicule, teren catg. III .F 11 - p ăm â n t umiditate naturala , cu desca rca re Î n autovehicule, teren catg. III În condiţiilegospodaririi apelor.

S e mas oa ra l a 1 00 metri cubi În sapa tura

G~_-DENUMIRE RESURsA

Utilaje

29522600035071 E xcavato r hidrauJ icdraglin a p es eni le 0,81-1,20 mc

CANT ITĂŢ IU .M I I I

1 ore 11.311 .4911.6311.8711.87/2.15

CANT ITĂŢ I

DE I'jUMIR E R E S U R S A U.M I IOD

Utilaje

29522600035071 E xcavator h idrauli c d rag lina pesenile 0 ,81- 1,20 mc

- - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

/ ore 11.511.72/1.8712.16/216/2.48

CANT ITAŢ IDENUMI RE R E S UR S ĂOD U .M I I I

Utilaje

2952260003507/ E xcavator hidraul ic dra glin a p e s en ile / o re /1.8/2 .07/1.5311.76/1.91 /2.20,81-1,20 mc

164

senile 0,8 1-1 ,20 mc--_----

COD DE NU M IR E R E S UR S AC ANT ITĂŢ I

f---,--

~ ---'-_-'--_'----L--'L---I

Utilaje

29522600035071 E xcavator h idrau lic drag lina pe sen ile 0,81-1,20 1 ore 12.5212.8912.1 12.41

mc

165

TsC08

Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe

senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna sicomanda prin cabluri, cu echipament de draglina

F 1 1 - p ân ă l a 2 m a dâ nc im e, cu des carcare Î n au tov eh icu le t eren cat g. I I I În condiţ ii le gospodăririiapelor.

F 2 - p ân ă l a 2 m a dâ nc ime, dep las are cu ex cav at or pe p late laje, cu descarcare În autovehiculeteren catg . III.

F 2 1 - p ă n ă l a 2 m a d ân ci me, dep las are cu ex cav at or pe p late laje, cu descărcare Î n au tov eh icu le

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 83/135

A 1 - p ân ă l a 2 m a d ân ci me c u d e sc ă rc a re Î n d ep o zi t t er en c a tg . 1 .A 1 1 - p â nă l a 2 m a dâ n ci me c u d es c ăr ca re Î n d e po z it te re n c a tg. I În condiţii le gospodăririi apelor.A 2 - p ân ă l a 2 m a d ân c im e , d ep la s ar e e xc a va to r p e p la te la je, cu des cărcare Î n depoz it teren catg .1 .

A 2 1 - p ân ă l a 2 m a dâ nc im e, d ep la sare ex cav ator pe p late laje , cu des cărcare Î n depoz it t erencatg . I Î n con diţi ile gos podăriri i apelor .B 1 - p ân ă la 2 m a dâ nc im e, cu des cărcare Î n depoz it t eren catg. II.B1 1 - p â nă l a 2 m a d ân ci me, cu des cărcare Î n depoz it teren catg. I I În condiţ ii le gospodăririi apelor.B 2 - p ân ă l a 2 m a d ân c im e , d ep la s ar e e xc a va to r p e p la te la je , c u d es c ăr ca re Î n d ep o zi t t er en c a tg .II.

B 2 1 - p â nă l a 2 m a dâ n ci me , d e pl as a re e xc a va to r p e p la te la je,c u d e sc ă rc a re i n d e po z it te re ncatg . " in con diţi ile gos podări ri i apelor.C 1 - p ân ă l a 2 m a dâ nc im e, c u d es cărcare Î n depoz it t eren catg. III.C 11 - p ân ă la 2 m a dâ ncime , cu des cărcare Î n depoz it teren catg. I I I in condiţii le gospodăririiapelor.

C 2 - p ân ă la 2 m a dâ nc im e, deplasare ex cav at or pe p late laje , cu des cărcare Î n depoz it teren catg.III.

C 21 - pân ă la 2 m adâncime, dep las are ex cav ator pe p late laje, cu des cărcare in depoz i t t erencatg. I I I În condiţ ii le gospodăririi apelor.0 1 - p ân ă l a 2 m a d ân ci me , c u d es c ăr ca re Î n a u to ve hi cu le te re n c a tg. 1.

0 11 - p ân ă l a 2 m a dâ ncime, cu des cărcare Î n au tov eh icu le t eren catg. I Î n con diţi ile g9spodăririi

apelor. . \0 2 - p ân ă la 2 m a dâ nc im e, deplasare ex cav at or pe p late laje , cu des carcare Î n au tov e~c ul e te re ncatg.1. .

0 21 - p â nă la 2'm adâncime, dep las are ex cav at or pe p late laje , cu des cărcare Î n au tov h icu leteren catg. I În condiţii le gospodăririi apelor. \E 1 - p ân ă la 2 m a dâ nc im e, cu des cărcare Î n au tov eh icu le teren catg. II. .E 1 1 - p ân ă la 2 m a dâ nc im e, cu des cărcare Î n au tov eh icu le teren catg. I I in condiţ ii le gospodăririiapelor.' \

E 2 - p â nă l a 2 m a dâ nc im e , d e pl as a re e xc a va to r p e p la te la je. cu des cărcare Î n au tov eh icu le t erencatg. II.

E 21 - până la 2 m adâncime, deplasare ex cav ator pe p late laje , cu des carcare Î n au tov eh icu leteren catg. I I În condiţ ii le gospodăririi apelor.F 1 - p ă n ă l a 2 m a d ân ci me , c u d e sc ă rc a re Î n a uto ve h ic ul e te re n c a tg. III.

166

teren catg. 1/1n condiţ ii le gospodăririi apelor

G 1 - p es te 2 m a dâ nc im e, c u d es ca rc ar e Î n d e pozit teren catg. 1.

G 11 - p es te 2 m a dâ nc im e, c u d es ca rc are Î n d e pozi t t eren catg . I Î n con diţi ile gos podăririi apelor.G 2 - pes te 2 m adâncime, dep las are ex cav ator pe platelaje, cu descărcare Î n d e p oz it te re n c a tg. 1.

G 21 - p es te 2 m a dâ nc im e, deplasare ex cav at or pe p late laje, cu des carcare Î n depoz i t t eren catg.I În condiţ ii le gospodaririi apelor.

H 1 - pes te 2 m a d ân ci me , d e sc a rc a re Î n d ep o zi t t e re n c a tg . II.

H 1 1 - p es te 2 m a d ân ci me , c u d es c ăr ca re Î n d e p oz it te re n c a tg. II in con diţii le 9ospodăririi apelor.H 2 - pes te 2 m adâncime, deplasare ex cav at or pe p late laje , cu des cărcare Î n depoz it t eren cat g. II .

H2 1 - p e ste 2 m a dâ n ci me , d ep la s ar e e xc a va to r p e p la te la je , c u d es c ărc a re Î n d e pozi t t eren catg.II În condiţii le gospodăririi apelor.

11- p este 2 m a d ân c im e , c u d e sc ă rc a re Î n d e po z it lere n c atg. III.

1 11 - p e ste 2 m a d ân ci me, cu des cărcare Î n d e po zil le re n c atg. I I I În condiţ ii le gospodăririi apelor.12- peste 2 m adâncime, dep las are ex cav ator pe p la lela je, cu des carcare Î n depoz it teren catg. III.121- pes te 2 m adâncime, dep las are ex cav ator pe p late laje, cu des cărcare Î n depoz it teren catg.I I I În condiţ ii le gospodăririi apelor.

J 1 - p e ste 2 m a d ân c im e , c u d es c ăr ca re Î n a u to ve hi cu le te re n c a tg. 1 .

J 11 - p e ste 2 m a d ân c im e, cu des cărcare Î n au tov ehicule teren catg. I În condiţiile gospodar i r i i

apelor.

J 2 - pes te 2 m adâncime, dep las are ex cav at or pe p late laje , cu des cărcare Î n au tov eh icu le t erenca tg.1.

J 21 - peste 2 m a dâ ncime, dep las are excava to r pe platelaje, cu des cărcare in au tov eh icu le lerenca tg. IÎn condiţii le gospodări ri i apelor.

K 1 - peste 2 m adâncime, cu des cărcare Î n au tov eh icu le t eren catg. II.

K 11 - p es te 2 m adâncime, cu des carcare Î n au tov eh icu le teren catg. I I În condiţii le 9ospodăririiapelor .

K 2 - peste 2 m adâncime, dep las are ex cav ator pe p late laje , cu des cărcare Î n au tov eh icu le t erenca tg. I I.

K2 1 - pes te 2 m a d ân c im e , d ep la s ar e e xc a va to r p e p la te la je , c u d e sc ă rc a re Î n aulovehicule terenca tg. " Î n con diţi ile gos podari ri i apelor .

L 1 - p es te 2 m a d ân c im e , c u d es c ăr ca re i n a uto ve h ic u le te re n c a tg . I II .

L 11 - pe ste 2 m a d ân c im e , c u d e sc ă rc a re Î n a u to ve hi cu le te re n c a tg. I I I În condiţ ii le gospodăririiupelor

L2 - peste 2 m adâncime, dep las are ex cav ator pe p la lela je, cu des cărcare in au tov eh icu le t eren0 8 1g . III.

L 21 - pe s te 2 m a d ân ci me, deplasare excavator pe platelaje, cu des cărcare in au tov eh icu le teren

167

catg. III in condiţiile gospodaririiapelor.

Se măsoară la 100 metr icubi in săpătură

. c

CANT ITAŢ I.,.

J M IR E RESURSA U .MA1IA111 A21 A211 81 18111 82

cool-:

__ ~u)--'---'CANT ITAŢI

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 84/135

---

Utilaje

idraulicape senile Iare 12.4412.812.813.2212.81 13.2313.2329522600035061 Draglinah0,5-0,8 mc

. .CANT ITAŢ I .I~

DEN UM IR E R E SUR SA,

COD U.M821 1 C 1 1C11 1 C 2 1C 21 I 01 1011

Utilaje

29522600035061 Draglina hidraulica pe senile Iare 13.71 13.3713.8813.8814.4612.8713.30,5-0 ,8 mc

-------

R E R E S UR S ACANT ITAŢ I

U. MD21D211 E1 1E 111 E 21 E 211 F1

- -

)e senile Iare 13.313.813.2413.7313.7314.2913.94

CO D I DENUM

Utllale

29522600035061Draglina hidra

0,5-0,8 mc---._--,-------·r-

I R E R E SUR SACANT ITĂŢ I

U .MF 111 F 21F 211 G 1 1G 111 G 2 ~2

J tilaje

u lic a pesenile 0,5- Iare 14.5314.5315.213.0213.4713.4714

COD O

I -~.-._---

29522600035061 Oraglina0 .8 mc

.</

DEN UM IR E R E SUR SĂCANT ITAŢ I

.:

COD U.MH 1 1H 11 1 H 2 j ' H 21 1 11 1111 1 1 2

Utilaje

29522600035061 Draglinahidraulica pe senile 1 ore 13.4914.0114.0114.6114.1814.8114.810,5-0,8 mc

168

Utilaje

29522600035061Draglina hidraulic a pesen il e0,5 - I are 14.6415.3314.8815.6215.6216.461-O,8mc

-------- ----

DENUM IR E R E SUR SAODCANT ITAŢ I

U. MI IK2

._----_._---_._--

169

Sapaturamecanica sub nivelul apei cuexcavator pe

senile de0,81-1,2mc, cumotor cuardere interna si

comanda prin cabluri, cuechipament dedraglina

A 1 - pă n ă la 2 m a dâ nc im e , c u d es c arc a re Î n d ep oz it te re n c atg . 1 .

1 1 - p ă n ă la 2 m a d ân c im e , c u d e sc a rc a re i n a u to v eh ic u le te re n c a tg. 1 /1 n c o n d iţi il e q o s p od ă ririi

p O lar., ~ - p ă n ă la 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc ă rc a re in a u to v eh ic u le te re nl!tltg .1 I 1 .

1 '2 1 - p ă n ă la 2 m a d â n c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc a rc a re in a u to v eh ic u le

td re n c a t g . I II i n c o n d iţi il e g o s p od ă ri ri i a p e lo r.(~1- p es te 2 m a dâ nc im e , c u d es c arc a re Î n d ep oz it te re n c atg. 1.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 85/135

, A 11 - pă n ă la 2 m a dâ nc im e , c u d es că rc a re in d ep oz it te re n c a tg. I Î n c o n d iţ ii le q o s p o da r ir l' a p e lo r,A 2 - p ă n ă la 2 m a d ân c im e , d e p la s a re e x c a va to r p e p la te la j e, c u d es ca r ca re Î n d e po z it te re n c a tg,1.

A 21 - pă n ă la 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n

c a t g. I i n c o n d iţi il e g o s p o da r ir ii a p e lo r .81 - p ân ă la 2 m a d ân c im e , c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n c a tg . I I.

8 1 1 - p ă n ă la 2 m a dâ nc im e, c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n c a tg. I I i n c o n d iţ ii le g o s p o da r ir ii a p e lo r.82 - p ăn ă la 2 m a d â n c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc a rc a re Î n d e po z it te re n c a tg.II .

8 2 1 - p ă n ă l a 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc a rc a re in d e po z it te re nc a t g . I I i n c o n d iţ ii le g o s p od a ri ri i a p e lo r.

C I - p ăn ă la 2 m a dâ nc im e, c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n c a tg. I I I .

C II - p ăn ă la 2 m a dâ nc im e, c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n c a tg. I I I Î n c o n d i ţi il e g o s p o d a r ir iia p e l o r .

C 2 - p ăn a la 2 m a dâ nc im e , d ep la sa re e xc a va to r p e p la te la je, c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n c a tg.I I I .

C 2 1 - p ă nă la 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc a rc a re Î n d e po z it te re n

c a t g . I I I i n c o n d iţi il e g o s p o da r ir ii a p e lo r.0 1 - p ă n ă la 2 m a dâ nc im e, c u d e sc a rc a re Î n a u to v eh ic u le te re n c a tg. 1.

0 1 1 - p ă n ă la 2 m a dâ nc im e, c u d e sc a rc a re Î n a u to v eh ic u le te re n c a tg. I Î n c o n d i ţi il e g o s p o d ă r ir ii

a p e l o r . t :2 - p ân ă la 2 m a dâ nc im e , d ep la sa re e xc a va to r p e p la te la je , c u d es c ar ca re in a uto e hic ule te re n

c a t g.1.

0 21 - p ă nă la 2 m a dâ nc im e, d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc a rc a re in a to v eh ic u lete r e n c a tg . I Î n c o n d iţi il e g o s p o dă r ir ii a p e lo r. \

E I - p ân ă la 2 m a dâ nc im e , c u d es c arc a re in a uto ve hic ule te re n c a tg . I I.

E li - p ă n ă la 2 m a d ân c im e , c u d e sc a rc a re Î n a u to v eh ic u le te re n c a tg .1 I in c o nd iţiil~g o s p o d ă r i r i ia p e l o r . \

E 2 - p ă nă la 2 m a dâ nc im e, d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc ă rc are in a u to v eh ic u le te re nc a t g.lI.

E 2 1 - p ă nă la 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je , c u d e sc a rc a re i n a u to v eh ic u lete r e n c a tg . I I i n c o n d iţi il e g o s p o dă r ir ii a p e lo r .

F I - p ân ă la 2 m a d â n c im e , c u d e sc ă rc a re in a u to v eh ic u le te re n c a tg . I II .

170

( )11 - pe s te 2 m a d ân c im e, c u d e sc a rc a re Î n d e po z it te re n c a tg. I in c o n d iţi il e g o s p o da r ir ii a p e lo r .

- pe s te 2 m a d ân cim e , d e p la s a re e x c a v ato r p e p la te la j e, c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n c a tg. 1.1 - p e s te 2 m a d ân c im e, d e p la s a re e x c a v ato r p e p la te la j e, c u d e sc a rc a re Î n d e po z it te re n c a tg.

1 In c o n d i ţiil e g o s p o d a r ir ii a p e l o r.

1 1 1 - pe s te 2 m a d ân c im e , c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n c a tg. II .1 1 1 1 - pe s te 2 m a dâ nc im e , c u d es ca rc are Î n d ep oz it te re n c atg. I I Î n c o n d iţi il e q o s p o dă r ir ii a p e lo r.1 1 2 - pe s te 2 m a d â n c im e , d e p la s a re e x c a va to r p e p la te l aj e, c u d e sc ă rc a re in d e po z it te re n c a tg . I I.1 1 2 1 - pe s te 2 m a d â n ci m e, d e p la s a re e x c a va to r p e p la te la j e, c u d e sc a rc a re in d e po z it te re n c a tg.I I ln c o n d iţiil e g o s p o dă r ir ii a p e lo r.1 1 - pe st e 2 i n a d ân c im e , c u d e sc arc are in d ep oz it te re n c atg . I I I .

1 1 1 - p es te 2 m a dâ nc im e, c u d es c arc a re in d ep oz it te re n c a tg . I II i n c o n d iţ ii le g o s p o dă r ir ii a p e lo r .1 2 - p e ste 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je, c u d e sc a rc a re Î n d e po z it te re n c a tg . I II .

1 2 1 - pe s te 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je, c u d e sc ă rc a re in d e po z it te re n c a tg.I II In c o n d i ţi il e g o s p o d a r ir ii a p e l o r.J 1 - p e s te 2 m a dâ n c im e , c u d es c arc a re Î n a uto ve hic ule te re n c a tg . 1 .

J l1 - pe s te 2 m a d â n c im e , c u d e sc a rc a re in a u to v eh ic u le te re n c a tg. I i n c o n d i ţi il e g o s p o d a r ir ii

pe tor.

J 2 - p es te 2 m a dâ nc im e, d e p la s a re e x c a va to r p e p la te l aj e, c u d e s c a rc are Î n a u to v eh ic u le te re n81 g.1.

J 2 1 - p e ste 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je, c u d e sc a rc a re in a u to v eh ic u le te re no a tg. I Î n c o n d iţi il e q o s p cc a m ii a p e lo r .K l - pe s te 2 m a d â n c i m e, c u d e sc a rc a re in a u to v eh ic u le te re n c a tg. II .

K l1 - p es te 2 m a dâ nc im e, c u d e sc a rc a re in a u to v eh ic u le te re n c a tg. I I i n c o n d i ţi il e g o s p o d a r ir iio pe lo r.

K 2 - p es te 2 m a dâ nc im e , d ep la s are e xc a va to r c u p la te la je , c u d es că r ca re in a u to v eh ic u le te re no o tg .lI .

K 21 - p es te 2 m a dâ nc im e, d e pla s a re e x ca v ato r c u p la te la je , c u d e sc a rc a re Î n a u to v eh ic u le te re nc a tg. I I Î n c o nd iţii le g os po da ri ri i a p e lo r .L I - p es te 2 m a dâ nc im e, c u d e sc a rc a re in a u to v eh ic u le tere n c a tg . I I I .

L 11 - p e s tp2 m a dâ nc im e, c u d e sc a rc a re in a u to v eh ic u le te re n c a tg. 1 /1 n c o n diţ ii le g o s p o d a r ir ii

a pe lor .L 2 - p e ste 2 m a d ân c im e , d e pla s a re e x ca v ato r p e p la te la je, c u d e sc arc a re Î n a u to v eh ic u le te re nc a tg . I I I .

L 21 - p es te 2 m a dâ nc im e , d e p la s a re e x c a v ato r p e p la te la j e, c u d e sc a rc a re in a u to v eh ic u le te re n

171

r

catg. II I in cond iţii le gospodaririi apelor.

Se masoara la 100metri cubi in sapatura.II,

CANT ITĂŢ I

121

U .M I CANT ITĂŢ I: - = - - : r - - : - : : - I - . - - - - ~ I I

U tilaje

29522600035071E xcavator hidraulic draglina pe 1 ore 13.4612.2612.612.612.9912.5512.93

C OD DENUMIRERESURSĂ

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 86/135

_ COD [ DENUM'RERESURsA , , ... , .... ,._ , .. , , ,

Utilaje

29522600035071 Excavator hidraulic draglina

pe seni le 0,81-1,2 0 mc--------- ------

=~~NU::;E:sA

U tilaje

29522600035071 Excavator hidraulic draglinapesen ile 0,81-1,2 0mc

U .M :~T811-1 82

1 ore 11.5211.7611.7612.0211.7612_0212.02

C ANT ITĂŢI

U .M \ s 2 1 l C 1 Ţ c 1 1 Ţ C 2 Ţ C 2 1 Ţ D 1 l D11

1 ore 12.3212.11 12.4312_ 4312.7911.8212.09

__------

---'~-

DENUMIRERESURSĂCANT ITĂŢ I

U .MD2 1D211 E 1 1 E111 E 21 E 21-iF 1

1 ore 12.0912.412.0512.3612.3612.71 12.47

C OD

2952260003pe semle0,81-1,2 0mc

----

,~r;NUM'RE RESURsA

C AN T IT Ă~- .U .M

F11 1 F 2 1F 21 1G1 It1 1 G 2 1G 21

Utilaje

29522600035071 Excavator hidraulic draglina Iare 12.8412.8413_2711.9 2_ 1812.1812.51pe senile 0,81-1,2 0mc

~- CO~·]~UM'RE RESURS' U .MCANTlTftlrl-

H 1 IH 111 H21H2 1 \11 1111112

Utilaje

,29522600035071 Excavator hidraulic draglina 1 ore 12.1812.51 12_5112_8912.6213.01 13.01pesen ile 0,81-1,2 0m c

------ -------- , ._ "

172

r

senile 0,81-1,2 0mc--_._--,,----

r, - -- - - ~, - - -- - -- -- -- -~- . -

COD I DENUMIRERESURSA

Utilaje

29522600035071 Excavator h idraulicdraglina pe 1ore 12_9313.3713.0513.51 13.51 14.041-senile 0,81-1,2 0 mc

Panouri de platelaj cu suport, pentru deplasarea

excavatorului pesenile interen mocirlos

*) Se masoara la 100metr icubi in sapatura, executata cu excavatorde peplatelaje.

DENUMIRERESURS~--'--'-J ~~ ,COD

Materiale

2010102917673 Dulap fag tiv c i C g r=50mmL=2,00 m S 8689

2010322955998 Traverse norm fag impr.cat. l t ip A1 L=250 1 5 x 2 5 c m S 3 3 0 / 2

287414~887001 Cu ie cu cap conic tip a14 x100 OL34 S 2111

2811236309874 Confecti imet in rame simple din otel u < 50 kg/mp

Manoperă7124010010700/ Dulgher

9310060019900 Muncitor necalificatIare II ore

TO TAL ore----------------------------

173

TsC10A

CANT

m3 0.0013

buc 0.013

kg 0.015

kg 4.1

0.02

0.01

0.03

NOTA :

S e a plic a la volumul de s ap atu ra m ec an ic ă p en tru c are u ti lajul de sa pat se p o ate d eplasa numai

cu aju to ru l p latelajelor pe lo cul d e lucru.

TsC11

-COD I DE NUM IR E R E S U R SĂ

Utilaje

29 5 2 2 6 0 00 3 5 2 7 \ S ăpă tor d e ş anţ cu elinda de 61 -1 00 cp

29 5 2 26 0 0 0 3 526 S ăp ăto r de ş anţ cu el indă de 4 0 - 6 0 cp

3.77

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 87/135

Sapaturamecanica la santuri pentru conducte si

cabluri, executata cuexcavator cumaimultecupe, cu

sapare longitudinala si cu rotor de 101-150 .CP,inclusiv

descarcarea in depozit, in pamant cu umiditate

naturala, in:

Al - teren catg. I

Bl - teren catg. II

Cl - teren catg. III

Se măso ară la 10 0 metri cubi in s apămra .

~

--" .. -"_ ..

COD

f-----

C ANT lTAŢ IU .M~

1 Al 181 1 el

DENUM IR E R E S U R SA

Utilaje

2 9 5 2 2 6 0 0 0 352 51 Să pa to r d e ş anţ cu roto r d e 1 0 1 - 1 5 0 cp 1 ore 10 .71 1 1 1.5

rTsC12

Sapaturamecanica la santuri pentru conducte si

cabluri, executata cuexcavator cumaimulte cupe, cu

sapare longitudinala cu elinda, pamantcu umiditate

naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avand

A l - elindă de 40-60 CP , tere n c atg. 1.

81 - e li nd ă d e 40-60 CP , teren catg "Cl - elindă de 6 1- 10 0 CP , tere n c atg. 1.

Dl - elindă de 61 -10 0 CP, te re n ca tg. II .

S e m as oara la 10 0 metri cubi În săpatură.

174175

TsC13

Sapatura mecanica la profilul taluzului peo grosime de

0,5-0,8m, de la fata taluzului, in deblee si canale

deschise, inclusiv descarcare in depozit, executata cu:

treptelor de parnănt de pe taluz şi a rampelor fo losi te pentru acce s ul screperelor .- depozitare a p am ântulu i p ănă la 10 m distanţă.

B C A N T I T A T I

DE NUM IRE RE SURS A U .M A1 ~~ [A 2 IE1J~I

COD

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 88/135

A1 - e xc avator pe şen il e 0,5-0,8 mc , cu draglina În p ă m â n t cu umidita te n aturală, În teren catg. 1 .

A11 - excavato r p e şeni le 0,5-0 ,8 mc , cu dragli na Î n p ăm â n t cu umiditate naturala, În teren catg. I

in condiţi ile gospodăririi apelor.A 2 - e xc ava tor pe şenil e 0 ,5-0,8 mc , cu draglina in p ar nănt argi los moale, in teren catg. 1 .

A21 - excavator pe şeni le 0,5-0,8 mc , cu draglină in p ă m â n t arg ilo s m oale, i n te ren catg. lincondiţiile qospodariri i ape lor.B 1 - e xc av ato r pe şe nile 0,5-0,8 mc, c u d r ag li nă Î n p ământ c u umiditate n aturală, În tere n c atg. II .B1 1 - exc ava to r pe ş eni le 0,5-0,8 rn c, cu draglina in p ă m â n t cu umiditate na turală, in teren catg. 1/

in condiţiil e gospodăririi apelor.B 2 - e xc avator pe ş eni le 0,5-0 ,8 rnc, c u d raglină in p ă m â n t arg i los moale, În teren ca tg. II .

B 21 - e xc ava to r pe şenile 0,5-0,8 rn c, cu draglin a i n p ământ argilo s moa le, in te re n catg. II in

condiţiile gospodăririi apelor.C 1 - excavator pe ş eni l e 0 ,5-0,8 mc, cu draglina În p ă m â n t c u umiditate na turală, În te re n c atg. III .

C11 - e xc avator pe şeni le 0,5-0 ,8 mc, cu dragl ină În p ă m â n t cu umiditate naturală, În teren catg. III

În condiţiile gospodaririi ape lor .D1 - e xc avator pe ş eni le 0,81-1,2 mc cu dragl ina În p ă m â n t cu umiditate naturală, teren catg. 1 .

D1 1 - e xc ava to r pe ş enile 0,81-1,2 m c c u d ra glina in p~mânt c u umid itate naturala, teren ca tg. lin

condiţ iile gospodaririi apelor. \D2 - excavator pe şeni le 0,81-1 ,2 mc cu d rag li na in pamânt argi los moale, teren catg . 1.

D2 1 - excava to r pe ş eni le 0,81-1,2 mc cu draglina in p'mânt arg ilos moale, teren catg. lin

condiţ iile gospodăriri i ape lor . . IE1 - e xc ava to r pe ş enile 0,81-1,2 mc c u d ra gl in a in p aT ân t umiditate naturală, teren c atg. II.

E11 - excavator pe ş enile 0,81-1,2 mc cu d ra gli na i n P il\mân tumid itate naturala, tere n ca tg . I I in

condiţii le gospodaririi apelor.E 2 - excavator pe ş enile 0,81-1,2 m c c u d ra glina in p am ân\argilos moale, te ren catg. II .E l 1 - e xc av ato r p e ş e ni le 0,81-1,2 mc c u draglina in p ă m â n t argilos moale , teren ca tg. II in

condiţiile gospodaririi apelor.F 1 - excavator pe ş enile O ,B1 -1,2 mc c u d r ag lin a Î n p ământ cu umidita te naturala, teren catg. III .F11 - e xc avato r p e ş e n il e 0,81- 1, 2 mc cu draglină În pamănt cu umiditate naturala, teren catg. II I

În condiţiile gospodaririi ap elor .

S e mas oa ra la 100 me tri c ub i i n sapaturaCuprinde :- compacta re a săpăturii la prof ilul taluzu lu i sau r eprof ilarea talu zelo r existente, inclusiv sa parea

176

Utilaje

2952260003506' Dragli na hidraulica pe senile 0,5- , ore '3.42 , 3.9 3 , 4.2814.91 13.9414.530 ,8 mc

I I t - - - - , . -. - .

DENU MIR E RE SUR S ACAN T ITAT I

_ ~ ~ L ~ ~ - '2 1 T C ~ r C 1 1 [ O ~ - I011COD _ 1

Utilaje

2952260003507 1 E xca vator hidraulic drag li na pesenile 0,81-1,20 mc

12952260003506 1Draglina hid raulica pe sen ile 0,5-0.8mc

1 ore 1 - 1 - 1 - 1 - 11 .81 12.09

1 ore 149315 .6614.471 5.131 - 1- 1

DE NUM IR E R E SURS AC AN T ITA TIC O D U.M

D21 021 J E 1 J E 11[~

Utilaje2952260003507 1 E xcav ator hidraulic draglina pe I ore /226 /?fl1 I? 1" I?7 hQA.h ~Il

,81 -1,20 mc

- - - · - - · - - - - · - - · l - - - - · ~ - -CANTDE NUMIR E R E S UR SA U.M ~

F 1 F 11t ._ •. . .

C OD

Utilaje

295226000 35071 Exc ava torhidra ulic draglin a p e s e nil e 0 ,81-1 ,20 mc-------- I I

177

TsC14

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60-80 CP,

cu echipament greifer de 0,5-0,6 mc, in teren necoeziv,

in:

C 23 - p ă m â n t imbibat c u a pa, cu descăr ca re Î n depoz it, dislocare În spaţi i 12-16 m in condiţii legospodaririi apelor.

D1 - p ăm â n t c u u miditate na tu ra la , cu descă rcare În a utovehicule, dislocare in spaţi i 16-20 m.

D1 1 - păm ânt cu umid i tate naturală, cu descarcare În autovehicule, dislocare in s pa ţi i 1 6- 20 m Î ncondiţiile gospodariri i apelor .

D12 - pămân t imbiba t cu apă, cu descă rca re Î n au !oveh icu le, d is locare În spaţii 1 6- 20 m .

D13 - pămân t Îmbiba! c u a pa, cu descărcare În autovehicule, dis locare in spaţi i 16-20 m În

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 89/135

A 1 - pămân t cu umidi ta te na tu ra lă , cu descă rca re Î n au toveh icu le , d is lo care Î n s paţi i < 8 m.A 1 1 - p ă m â n t cu umiditate naturală, cu descărcare in autovehicule, d islocare În spaţi i < 8 m i ncondiţiile gospodari ri i apelor.

A 12 - pămân t imb iba t cu apă, cu descă rca re i n au toveh icu le, d islocare in spaţi i < 8 m.

A 1 3 - p ă m â n t imb iba t cu apă, cu descărcare in autovehicule, d islocare in spaţi i <8 m in condiţi ilegospodări ri i apelor.

A2 - pământ cu umid itate naturală, cu descă rca re i n depoz it, d is lo care i n s paţii < 8 m .A2 1 - pământ cu umid i tate naturala , cu descărcare in depoz i t, d is lo ca re i n s paţii < 8 m in c on diţiilegospodări ri i apelor.

A 2 2 - p ământ Îmb iba t cu apă, cu descă rca re i n depoz it, d is lo care Î n s pa ţi i < 8 mA23 - pămân t imb iba ! cu apă, cu descă rca re i n depoz it, d is lo care i n s paţi i < 8 m in condiţi ilegospodăririi apelor.

B1 - pămân t cu um id ita te na tu ra la , cu descă rca re i n au tov eh icu le , d is lo care Î n s paţi i 8 - 12 m.

B 11 - p amănt cu umiditate naturala, cu descărcare in autovehiculp, dislocare in s pa ţii 8 -1 2 m incondiţii le gospodăririi apelor. 1.B 12 - p ă m â n t imb iba t cu apă, cu descarcare În autovehicule, d is lo care i n s paţi i 8 - 12 m .

B 13 - p ă m ă n t imbiba t cu apă, cu descă rca re i n au tovehicule, di~' oca re i n s paţii 8-12 m i n

condiţii le gospodarir ii apelor .I

B2 - p ământ cu um id ita te na tu ra lă , cu descă rca re i n depoz it, d is lo care i n s paţii 8-12 m.821 - pămân t cu um id ita te na tu ra la , cu descă rca re i n depoz it, fislocare Î n s pa ţii 8 -1 2 m incondiţ ii le gospodăririi apelor. \

8 22 - p am ă n t imb iba t cu apă, cu desca rca re i n depoz it, d is lo ca re,in s pa ţii 8 -1 2 m.8 23 - p ămân t imb ib at c u a pă, cu desca rca re i n depoz it, d is lo care i n s paţi i 8 - 12 m Î n cond iţiilegospodăririi apelor.

C 1 - p ămân t c u umiditate naturală, cu descarcare in autovehicule, d islocare in spaţi i 1 2- 16 m.C 11 ~p ă m â n t cu umiditate natura lă, cu descarcare in autovehicule, dislocar e in s pa ţi i 1 2- 16 m i ncondiţii le gospodăririi apelor.

C 12 - p ă m â n t imb iba t cu apă, cu desca rca re i n au toveh icu le, dis lo care Î n s paţi i 1 2- 16 m .

C 13 - pământ îmb iba t cu apă, cu desca rca re i n au toveh icu le , d is lo care În s paţii 12-1 6 m Încondiţiile gospodări ri i apelor .

C2 - pămân t cu umidi ta te na tu ra lă , cu descă rca re i n depoz it, d islocare În spaţi i 12-16 m.C21 - pămân t cu um id ita te na tu ra lă, cu desca rca re i n depoz it, d is lo ca re Î n s paţi i 1 2-1 6 m Î ncondiţii le gospodă ririi apelor.

C22 - pamân timb iba t cu apă, cu descă rca re Î n depoz it, d islocare În spa ţi i 1 2-16 m.

178

condiţiile gospodăriri i apelor .

D 2 - p ământ cu umid itate naturală , cu descărcare În depoz it, d is locare În spaţii 1 6- 20 m.D21 - pământ cu umid i tate naturala, cu descă rca re Î n depozit, dislocare in sp aţii 16-20 m Î ncond iţiile g os podari rii apel or.

D2 2 - p ămân t l rr oi ba t c u a pa, cu descarca re În depozit, dislocare Î n s paţii 16 -20 m.

D23 - pămân t Îmb iba t cu apă, cu desca rca re Î n depoz it, d islocare in spaţii 16 -2 0 m Î n c ondiţiilegospodaririi apelor.E 1 - p ă m â n t cu um idita te n aturală, cu descărcare in autovehicule, d islocare În spaţii 2 0- 24 m .

E 11 - p ă m â n t cu umid i tate naturala , cu descă rca re Î n au toveh icu le , d is lo care Î n s paţii 2 0- 24 m Î ncondiţii le gospodăririi apelor.

E 12 - pământ Îmbiba! cu apa, cu descărcare in autovehicule, d isloca reÎn spaţi i 20-24 m.E 13 - pământ imbibat cu apă, cu descărcare in autovehicule, d islocare În spaţi i 20-2 4 m incondiţii le gospodăririi apelor.E 2 - pămân t cu umiditate natura la, cu descarcare În depoz i t, dislocare in s paţi i 2 0 -24 m.E 21 - p ă m â n t cu umiditate naturala, cu descarca re Î n depoz it, dis lo ca re Î n s paţi i 2 0-24 m i ncondiţii le gospodarir ii apelor.

E 22 - pământ imbiba t c u a pa, cu descă rca re i n depozit, dis l oca re i n s paţii 20-24 m.E 23 - p ă m â n t Îmbibat c u a pă, cu desca rca re În depoz i t, dis locare În spaţi i 20-24 m Î n c o nd iţiilegospodariri i apel or.

C uprinde:

- coborâ re a g raif erul ui l a niv el ul d e s apa re- executarea d is lo căr ii pamântur ilor necoezive d incateg. I ş i I I

- (Î n t erenur i coez iv e d in categ .lI, III ş i I V a c e ste a s e c on sid eră d is lo cate s eparat c u a lt u ti la j ce seva evalua separat)

- i nca rca rea g raiferu lu i cu păm ânt dis locat

- ridicarea graiferului la n ivelul la c ar e s e efectueaz ă descă rcarea În au tovehicul sau depoz i t- descărcarea, rotir ea pentru descărcare , descarcarsa şi rotirea braţului pentru rev enire Î n v ede reareînceperii unui nou ciclu.

Nu cuprinde:- d is locare a p ăm ânturilor coez iv e ca re s e ev alueaz â s epa ra t- sporuri le de umid itate şi al te condiţi i specia le În conformitate cu genera l ităţ ile TSC .

S e mas oa ra la 1 00 me tr i c u b Î n s ap atura.

179

DENUMIRERES UR SĂ U.M 1 - , -- - - .

A 1CO D

Utilaje

l'~~~[--'--'---AN TITA ŢI

I COD L DENUMIRE RESURSA _ L ~ ': J ~ ~ 2~JE1~]~2[ E 13-

Utilaje

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 90/135

29522600035221 Excavator pe pneuri cu motortermic de 0, 40 -0 ,10 mc_ . _ .._--_. _ _ ._ -_ . _ _ .._ ._ ._-_ . -----------

~

-C -A-NT -,T-A-Ţ,---'

COD DENUMIRERE SU RSĂ U.M - ~A22 A23 81 811 812 81 3'--"---.- ._ ...._---_._- .

Iare 14 .05 14 .66 15. 06 15 .8213.0913 .55

Utilaje

29 522 60003522 \ Excavator pe pneuri cu maior termic Iare 14 . 4415.11 14 .67 15 .3715 .83 16 .7

de 0 .40- 0 ,70 mc

~

- - - ]- - - - - - - .- -CO D DE NUMIRERESURSA

Utilaje (\

129522600035221 Excavator p e pneuri c umo~rtermic de 0, 40- 0 ,10 mc (

CA NTlTAŢIU.M I I

Iare 14 .11 14 .7315.141 5 .91 15 .3216 .112

~-- - - - - lU .CANTITAŢ I

COD DENUMIRERESURSA U.M . IC1 21

I ~

Utilaje

295 22 60 0035221 Excavator pe pneuri c u m otor fermicde 0 ,40 -0, 70 mc

----_~---_.

--[---_ .•_-_ ....- r-r-r-r-r-r-r-r-r-:

CO D DE NU MIRER ESURS A

._-- .

Utilaje

295226000352 21 Excavator pe pneuri cu motorlermic de 0 ,4 0- 0 ,10 mc

Iare 16.6517.6 514 .7715 .4815 .716.55

U.M I CANTITAŢI1 I

1 ore 15 .9316 .821 7 .41 18. 5215.24 16 .03 .

180

29522600035221 Excavator pe pneuri c umotor lermic 1 ore 16 .53 17 .51 16. 617 .59 18 .251 9 .49

_ ---- d-e 0_.4_0_-0_ ,7_0c _ _ . .__ ._ _ ._ _

C O D

1 =_ _D E ~ : E : E S U R s A = = r M -Utilaje

29522600 035221 Excavator p e pneur i cu motor lermic de 0 .40-

0 ,10 mc

Iare 15 .7916.6 61724 18 .33

---_._--------------------_. __.-

181

Sap at ur a m ec an ic a c u ex cav at or p e s en ile d e 100- 120

CP, cu ec hi pam en t g reif er d e 0,7-1,0 m c, i n t er en

necoeziv, in:

A1 - p ămân t c u umi di ta te n atu ra lă, c u descărcare in au toveh icu le, d is lo ca re in s pa ţii < 8 m.

T i ~3 o păm ân t i mb ib at c u a pă , c u d es că rc are in d ep oz it, d is lo ca re i n s pa ţi i 1 2- 16 m i n c on di ţiile

UUHpodăririiapelor.111• pământ cu um id itate natu ra lă, c u d es c ar ca re i n a uto vehi cu le , d is lo ca re i n s pa ţi i 1 6-20 m.

1111_ pământ c u umi di ta te n atu ra lă , c u d es că rc ar e i n a uto vehi cu le , d is lo c ar e i n s pa ţii 16-20 m i n

wndlţiile gospodări ri i ape lo r.1)12 _ p ăm ân t i mb ib at c u a pă , c u d es ca rc are i n a uto ve hic ul e, d is lo ca re in s pa ţii 1 6- 20 m .

ll13 opăm ân t im bib at c u a pa, c u d es c ăr ca re i n a uto vehi cu le , d is lo ca re i n s paţii 16-20 m În

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 91/135

A1 1 - p ămân t c u umi di ta te n at ur al a, c u d es ca rc ar e i n a uto vehi cu le , d is lo care in s pa ţii < 8 m In

cond iţ ii le gospodăr ir ii ape lo r.

A 12 - pa mâ ntim biba t c u a pa, cu descarcare in au toveh icu le, d is lo ca re i n s pa ţi i < 8 m.

A 1 3 - pă mâ nt im biba t cu a pă, cu descărcare in au toveh icu le, d is locare in spaţi i < 8 m Î n c on dl ţl U

gospodări ri i apelor.

A2 - p ă m â n t cu um id itate natu ra lă, c u d es că rc a re i n d ep oz it , d is lo ca re i n s pa ţi i < 8 m.

A 21 - p ăm ân t c u umid ita te n atu ra lă , c u d es că rc are Î n d ep oz it, d is locare in spaţ ii < 8 m in c ond lţl U

gospodărir ii apelor .

A22 - p ăm ân t im bib at c u a pa , c u d es ca rc are in d ep oz it, d is lo ca re Î n s pa ţii < 8 m.

A2 3 - p ămân t imb ib at c u a pă , c u d es că rc are in d ep oz it, d is lo ca re in s pa ţii < 8 m in c on diţi il e

gospodari ri i apelo r.

8 1 - p ământ c u umi di ta te n atu ra lă, c u descărcare in au toveh icu le, d is lo ca re in s pa ţii 8 -1 2 m .

8 11 - p ămân t c u umi di ta te n atu ra lă, c u descărc}s În autovehicue , d is lo ca re in s pa ţii 8 -1 2 m i n

cond iţ ii le gospodări ri i ape lo r. \

8 12 - p ăm ânt im biba t cu a pa, c u d es că rc are in a uto~e\hicule, d is lo ca re i n s pa ţii 8 -1 2 m:

8 13 - p ăm ân t im bi ba t c u a pă , c u d es că rc are in a uto ve hic ule , d is lo ca re i n s pa ţii 8 -1 2 m i n

cond iţ ii le gospodări ri i ape lo r. \

8 2 - p ământ c u umi di ta te n atu ra lă, c u d es că rc are i n d ep ofit, d is lo ca re in s pa ţii 8 -1 2 m.

8 21 - p ăm ân t c u umid ita te n aturală , c u d es că rc are in d epqzit, d is lo ca re in s pa ţi i 8 -1 2 m in

cond iţ ii le gospodări ri i ape lo r. \

822 - p ă m ă n t imbibat c u a pă , c u d es că rc are in d ep oz it, d is l.o ca re in s pa ţii 8 -1 2 m.

823 - p ăm ân t im bi ba t c u a pă , c u d es că rc are in d ep oz it, d is lo c ar e i n s pa ţi i 8 -1 2 m Î n c on di ţi il e

cospodăn ri i a pe lo r.

C l - p ămân t c u umi di ta te n atu ra lă , c u d es că rc ar e i n a ut ov eh ic ul e, d is lo ca re i n s pa ţii 1 2- 16 m.

C l 1 - P ămâ nt c u umid ita te n atu ra lă , c u d es că rc are Î n a uto ve hi cu le , d is lo ca re i n s pa ţii 1 2- 16 m in

cond iţ ii le gospodări ri i apelo r.

C 1 2 - p ăm ân t im bib at c u a pă , c u d es că rc are in a uto ve hi cu le , d is lo ca re in s pa ţi i 1 2- 16 m .

C 13 - p ăm ân t Î mb ib at c u a pă , c u d es că rc are in a uto ve hic ule , d is lo ca re i n s pa ţi i 1 2- 16 m in

cond iţ ii le gospodări ri i apelo r.

C 2 - p ăm ânt cu u mlditate natu ra lă, c u d es că rc are in d ep oz it, d is lo ca re Î n s pa ţi i 1 2- 16 m.

C 2 1 - p ăm ân t c u umid ita te n atu ra lă , c u d es ca rc are in d ep oz it, d is lo ca re in s pa ţii 1 2- 16 m incondiţii le gospodaririi a pe lor.

C 22 - pă mâ nt imb ib at c u a pă, c u d es că rc are i n d ep oz it, d is lo ca re in s pa ţii 1 2-16 m.

182

I;ondiţi il e gospodări ri i ape lo r.112_ pamânt c u umi di ta te n at ur al a, c u d es că rc ar e i n d ep oz it, d is lo ca re i n s pa ţi i 1 6- 20 m.

1121_ p ăm â n t c u umi dita te n atu ra la , c u d es ca rc ar e in d ep oz it, d is lo ca re in s pa ţii 1 6- 20 m in

Ilondiţi i le gospodăririi a pe lo r.

\)22 _ păm ân t im bib at c u a pă , c u d es că rc are in d ep oz it, d is lo ca re in s pa ţii 1 6-20 m.ll23 _ p ăm ân t i mb ib at c u a pă , c u d es că rc are i n d ep oz it, d is lo ca re in s pa ţi i 1 6- 20 m i n c on di ţii le

\ J ospodăriri i apelor.:1 ~pămân t c u umi di ta te n at ur al ă, c u d es că rc ar e i n a uto vehi cu le , d is lo ca re i n s pa ţii 20-24 m.

11 _ p ăm ân t c u umi di ta te n atu ra lă , c u d es ca rc ar e i n a uto ve hi cu le , d is lo ca re in s pa ţii 2 0- 24 m i n

cond iţ ii le gospodări ri i ape lo r .12 _ p amâ ntim bib at c u a pă , c u d es că rc are in a uto ve hi cu le , d is lo ca re i n s pa ţii 2 0- 24 m.

1013 _ p ăm â n t i mb ib at c u a pă , c u d es că rc are in a uto ve hi cu le , d is lo ca re in s pa ţi i 2 0- 24 m in

ondiţiile gospodărir i i' apelor.2 _ p ăm ân t c u umid ita te n atu ra lă , c u d es ca rc are i n d ep oz it, d is lo ca re in s pa ţi i 2 0- 24 m.

E 21 _ p ămân t c u umi di ta te n at ur al ă, c u d es c ar ca re i n d ep oz it, d is lo ca re i n s pa ţii 20-24 m in

condi ţi il e gospodări ri i ape lo r.E 22 _ p ăm â n t im bib at c u a pă, c u d es că rc are in d ep oz it, d is lo ca re i n s pa ţii 2 0- 24 m.

E 23 _ p ămâ nt i mb ib at c u a pă , c u d es că rc are i n d ep oz it, d is lo ca re in s pa ţi i 2 0-2 4 m i n c on diţi ilegospodări ri i apelo r.

183

C uprinde :_ cobo râ re a g ra if erulu i la n ive lul d e săpate_ efec tu ar ea d is lo carii p ăm ân tu ri lo r n ec oe ziv e din c a te g. I ş i ii ( in te re nu ri c oe zi ve d in cateq . II, III

ş i I V. A ce ste a s e c on sid eră d is lo ca te s ep ara t, c u a lt u ti la j c e s e v a e va lu a s ep ara t)

_ incar ca re a g ra if er ul ui c u p ăm â n t dislocat_ ri di ca re a g ra if er ul ui l a n iv el ul l a c ar e s e e fe ctu e az a d es ca rc ar ea i n a u to vehi cu l s a u d ep oz it

_ descărcarea , rot ir ea pent ru descărcare, dsscăr ca re a ş i r oti re a b ra ţu lu i p en tr u r ev en ir ea i n

vedere a re in ce pe rii u nu i n ou c ic lu ..

Nu cuprinde:_ d is lo ca re a p ămân tu ri lo r c o ez iv e c are s e e va lu ea za s ep ara t

_ s p o ru ri le d e umi di ta te ş i a lte c on di ţi i s pe ci al e i n c on fo rm it ate c u g en er al it ăţi le T S C .

S e măs oa ră la 100 m~n s ap atu ra.

--~3iI~ANTITĂŢID E N U M IR E R E S U R S A j U.M ----]---;l~ 1

E 2 E 2~J E 22 E 23--- == iJ... __ _ __

Utilaje

MI O :\b161 xcavato r graifer de 0)1-1,25 mc

D E N UM I R E R E S U R S A U .M I " •OD

~~ 3.86 l4.4414.81 15.53

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 92/135

Utilaje

~003516l§ xca~~?rgraiferde0 ,71-1,25mc 1 -· - J_._-J- ---J- · · I-nJ ,:;

, CO D I~E NU MIR E R E SU R SA ~ ,

Utilaje

2952260003516 1 Excavator gra i fe r de 0,71 -1,2 5 m c I _.- 1-·' . I_.·-1_.·-1_._-I -."i'

·-I· ~. CANTITAT l~OD _ . . _ DENU M I R E R E S U R S A U. M ••

Utilaje

2952260003516 1 Excava tor gra ife r d e 0,71- 1 ,2 5 m c

~~~--~

C O ~E NUM IR E R E S UR S A L

2952260003516

- - - = = - r - - - - - - . - - - - - . - - - . . . . 1 1 ,

~ _ _l _ _ _ D E N UM I R E R E S U R S A I~Utilaje

2952260003516 1 E xcavator graifer de 0,71-1,25 mc

184185

Sapaturamecanica in taluzurile debleelor, inclusiv

indepartarea pamantului rezultat dinsapatura, precum

si politura mecanicaa taluzurilor executate cu

autogreder, cu lungimea frontului de lucru S I inaltimea

1II_ "lIIll\r lr ll apelor.I ",liltlglme ş i > 1,5 m Î na lţim e p en tru a uto gr ed er > 1 75 C P , te re n c atg. III .

M I "'lungime şi > 1,5 m În al ţime p en tr u a uto gr ed er > 175 C P , te re n c atg. III in

'_ lIndnrlrll apelor .UI ! III lungime ş i > 1,5 m î nă lţime p en tr u a ut og re de r < 1 75 C P , te re n c atg.1 ş i II.

n o In lungime ş i> 1 ,5 m Î na lţi me p en tru a uto gre de r < 175 C P , te re n c atg. I ş i II Î n

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 93/135

taluzului, de:

A l - sub 200 m lungime ş i < 1 ,5 m î na lţime p en tr u a uto gr ed er < 1 75 C P , te re n c atg.1 şi I I.

A 1 1 - sub 200 m lungime ş i < 1 ,5 m i na lţime p en tr u a uto gr ed er < 1 75 C P , tere \~tg. I şi I I Incond iţ ii le gospodăririi a pe lo r. .

A 2 - sub 200 m lungim e ş i < 1 ,5 m î na lţi me p en tru a uto gre de r > 1 75 C P , te re n c a t ' - l ş i I I.A 21 - s ub 200 m lungim e şi < 1 ,5 m î na lţim e p entru a uto gre de r > 1 75 C P , te re n c atg . h.i II In

condi ţi il e gospoda ri ri i apelo r.B l - s ub 200 m lungime ş i < 1 ,5 m Î na lţ ime p en tr u a uto gr ed er < 175 C P , ter en ca tg. III .

B ll - s ub 200 m lungime şi < 1 ,5 m ina lţim e pe ntru a uto gre de r < 17 5 C P , ter en ca tg. I II î n

cond iţ ii le gospodă r ir ii apelo r.

82 - sub 200 m lungime ş i < 1 ,5 m î na lţi me p en tru a uto gre de r> 1 75 C P , te re n c atg. III .

821 - s ub 200 m lungim e şi < 1 ,5 m î na lţim e p en tru a uto gre de r > 1 75 C P , ter en ca tg. I II Î n

cond iţ ii le gospoda ri ri i apelo r.

C l - p es te 20 0 m lung im e ş i < 1,5 m î na lţim e p en tru a uto gre de r < 1 75 C P , tere n c atg. I ş i II.C 11 - pe ste 200 m lungim e şi < 1 ,5 m Î na lţime p en tr u a uto gr ed er < 175 C P , ter en ca tg . I ş i I I In

condi ţi il e gospoda ri ri i apelo r.C 2 - pes te 200 m lungim e ş i < 1,5 m Î na lţi me p en tru a uto greder > 1 75 C P, ter en ca tg. I ş i I I.

C 21 - pe ste 200 m lungime şi < 1 ,5 m În ălţim e pe ntru a uto gre de r > 175 C P , te re n c atg . I ş i II In

. cond iţ ii le gospodăr ir ii apelo r.

D l - peste 200 m lungim e ş i < 1 ,5 m î nă lţime p en tr u a ut og re de r < 1 75 C P , te re n c a tg. III .

. 011 - pe ste 200 m lungim e ş i < 1 ,5 m î na lţime p en tr u a uto qreder < 175 C P , tere n c atg. I II Î n

condi ţi il e gospoda ri ri i apelo r.

02 - pes te 200 m lungim e ş i < 1 ,5 m Î na lţi me p en tru a uto gre de r> 1 75 C P , ter en ca tg. III .

021 - pe ste 200 m lungim e ş i < 1,5 m î na lţim e p en tru a uto gre de r > 1 75 C P , ter en ca tg. I II î n

cond iţ ii le gospoda ri ri i apelo r.

E l - sub 200 m lungime ş i > 1,5 m În ălţime p en tr u a uto gr ed er < 175 C P , te re n c atg. 1 ş i II.

E1 1 - s ub 200 m lungim e şi> 1,5 m î na lţ ime p en tr u a uto gr ed er < 175 C P , tere n c atg . I şi II in

cond iţ ii le gospodă ri ri i apelor.

E 2 - s ub 200 m lungime ş i > 1 ,5 m in alţim e p en tru a uto gre de r > 1 75 C P , ter en ca tg. I ş i II.

E2 1 - s ub 200 m lungim e şi > 1 ,5 m î nă lţim e pe ntru a uto gre de r > 1 75 C P , te re n c atg . I ş i II î n

condiţii le g os po dă ri ri i a pe lo r.

F l - s ub 200 m lungime şi > 1 ,5 m î na lţime p en tr u a uto gr ed er < 17 5 C P , ter en ca tg. III .

F l1 - sub 200 m lungime ş i > 1,5 m înă lţ ime pent ru au tog reder < 1 75 C P , te re n c atg . I II î n

186

1II_ lIl1dO rlrllapelor.

I1 U '"lungime şi > 1,5 m î na lţi me p en tru a uto gre de r > 1 75 C P , teren catg. I ş i II.

~ tl O m lungime şi > 1 ,5 m î na lţim e p en tru a uto gre de r > 1 75 C P , te re n c atg . I ş i II Î n

1I~IIIl tIA r lrl l apelor.

' U O mlungim e ş i > 1 ,5 m î na lţim e p en tru a uto gre de r < 175 C P, ter en ca tg. III .i O t ) m lung ime şi > 1 ,5 m i na lţime p en tr u a uto gr ed er < 1 75 C P , te re n c atg . I II in

1 '• • "lluO r lr li apelor.tllI III lungime ş i > 1 ,5 m î nă lţim e p en tru a uto gre de r > 1 75 C P , t er en c atg. III .

o n m lungime şi > 1,5 m in alţi me p en tru a uto gre de r > 1 75 C P , ter en ca tg. II I în

1I~lIldO rlr ll apelor.

1 0 0 me tri cubi în săpatură.

. = E ' - CANT I TAŢIDE NUM IR E R E S UR S A U .M -~--':=T~

~L~~---~__--------- --

Utilaje

'n~M I Autogre de r p este 175 cp

IIllMn Au to gre de r p îna la 17 5 c p Iore I - 1 - 13.3213.821 - I - J 4.31

ore 3.68~J _~~~5_ -

DE N UM IR E R E S U R S AD 1 1

Utilaje

1 1 1 , 11 1 1 1' 1 Au togrederpeste175cp 1 ore 14.95 1 - J - l2'j3.26 I - I -1111110Autogre derpînăla 175cp ~_ -_ 3.16 ~~. .: -=_ ~

- ._~[----_ •.._ _ ........•_-. : . G CANT I TAŢ I

n ' DENU:RE~ESURSA_J~M 02 J : i i 2 :1 [~. J il~EUtilaje

1/liM ( 1 Autogreder pes te 175 cp

1 1 1 1 1 4 ( 1 Autogred er pina la 175 cp 5.5

187

~~~ D E N U M IR E R E S U R S Ă } I , , , ,

Utilaje

2952220003547 Au togred er p es te 1 75 cp

D E N U M I R E -: .::~~ - - rhiij~L I - - - - - - ~ I - - - - - - - - ~ = =COD

Manoperă I ore \ 1.38 \ 1.721 2.3

TO TAL ore 1.38 172 2.39310060019900 I Muncitor neca lificat

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 94/135

2952220003546 Autogred er p in a l a 1 7 5 cp--- -----CANT ITAŢ I

D E NUM IR E R E S U R SA U.M 1 1 - - , . - - - ,COD

H1

Utilaje

29522200035 471 Autogrede r p es te 1 75 cp

2952220!?~~~~ Au togreder p in a la 1 75 cp IV'" I "T.V' I vLv I - I - I

TsC17

Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea

triunghiulara) cu adancimea de 0,40 m, executata cu

ajutorul autogrederului de pana la 175 CP, in:

A1 - tere n c atg. IB1 - teren catg. II

C1 - teren catg. III

Cuprinde:- montare a ş i r e gl ar ea lame i la i nc linaţiil e n ece sa re p entru efectuarea operaţi ilor de s ă pate şinivelare ;- execu tarea săpături i ş i a n ive lă r ii taluzelor prin treceri succes ive ale uti lajului;- împraşti e rea sau inlaturarea d e p e p la tf orma ş i d e l ama rgi nea şanţului ş i a su rp lusului depământcu a jutoru ll ame i s au s trângerea lui î n g ramezi sau fâş ii.Nu se cupr inde:- scoaterea eventualelor cio turi şi b locu ri de p ia tra (bolovani) intâlnite În teren.S e m as oa ra la 1 00 metr i ş anţ.

188

H2 1

4.72

J_~ ,e_l'! -~~2 6 1Utilaje

2952220003546 \ Autogreder p in a la 1 7~ _

TsC18

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de

65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m ,

in:

A 1 - t er en c atg. 1A1 1 - te ren ca tg. 1 în condiţ ii le gospodaririi apelor.

B1 - teren catg. 2B1 1 - te ren ca tg . 2 Î n condiţ ii le gospodaririi ap~!or.

S e mas oara la 100 m etri' cubi În sapatura .

DE NUM IR E R E SU R SACOD

Utilaje

29522100035531 Buldozer p e ş enil e 6 1- 8 0 cp

189

TsC19

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de

81-180 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10

m,in:

A1 - te re n c atg. I<

TsC20

Sapatura mecanica in proflle mixte, executata cu

buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv

impingerea pamantului pana la 10 m si improstierea lui,

in:

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 95/135

A 11 - te re n c atg. I in cond iţiile qospodăriri apelor.

8 1 - te ren c atg. II

811 - teren ca tg. I I Î n condi ţiile qo sp odăr irii apelor.

e1 - teren catg. IIIe11 - te re n c atg. I I I in condiţ iile g os po da ririi a pe lor.

D 1 - teren ca tg. IV

D11 - teren catg. IV in condiţi il e gospodaririi apelor

l,

S e ma so ara la 100 metr i c ub i in s apatura.

~ . - - _._-----_ ..,--_.._-_ .. . . - -

CA NT ITA ŢIDENUM IR E R ESURSA U .M

A1 IA1 11 81 18111 C 1

Utilaje

luldozer pe şe nile 81-180 cp 1 ore 11.2111.3911.541 1.7711.86. -

C AN TIT AŢ IDENUM IRE R E SURS A U.M

C 11 I D1 I 011-- -~._ -- - . _ . ._._------

Utilaje

3uldozer pe ş e ni le 81- 180 cp 1 ore 12.1412 .1812.51

-.

2952210003554l!

~J29522100~355 4 ~

190

A1 -teren catg.1 sau II.

A 11 - te re n c atg. I sau II in condiţiile g os po daririi apelor.

81 - t eren catg.1I1

811 - teren catg. III În condi ţiile q os po dăririi a pe lo re1 - teren catg. IV .

e11 - teren catg. I V Î n c ondiţiile gospoda ririi a pelor.

S e masoa ra la 100 metri c ub i În sapatura.

U.M I C ANTIT ĂŢI, -- , - 1DENUMI R E R E SU RS AOD

A1

Utilaje

2952210003554\ Buldozer p e ş enile 81-180 cp

TsC21

Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP,

inclusiv imprastierea pamantului la 10 m, in:

A 1 - t e ren catg. I

Al l - teren catg.1 Î n c ondiţiile gospodaririi apelor.

81 - teren ca tg. II

8 11 - te re n c atg. I I Î n condiţi il e gospodar irii apelor.

Ct - te re n c atg. III

e11 - teren catg. III În condiţiile gospodaririi apelor.

S e maso ar a la 100 metri cubi in sapatura.

/

191

-C -O -D~1 =~~N-U -M -I~E -R -E~-UR S A __ --L..cU _ .M--L..--..l.--~-CA -N..LT-IT -AT ....J 1-----L----j

Utilaje

295222000354~~utogrede r pina la 175 cp IVI" I , .. ~ I ~.- I _ ._ . 1 .. - 1- . I

S e masoara la 100 metri cu bi În sapa tura, pentru vol umul echivalent tr an sportat pe 10 m În plus ,

ţin ând s eama de coe ficientul de Înfo ie re d in l abei 1.

C AN T ITA ŢICOD DE NUMI RE RESURS A U .M

A1 I A11 1 B1 TB11 l- C1 I C1 11 D1

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 96/135

TsC22

Spor la consum urile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19,

TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe '

fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la

articolele respective

A 1 - T S C 18 A1 teren catg.1A11 - TSC18 te re n c atg . I i n c ondiţiile gospoda ri rii apelor.

B 1 - T S C 18 B1 te ren catg. IIB11 - TS C 18 teren catg. II În cond iţ ii le gospodar ir ii a pelor.

C1 - T S C 19 A1 te re n c atg . IC1 1 - TSC19A1 te ren ca tg . I i n cond iţi il e gospoda ri ri i apel or.

0 1 - T S B1 9B 1 te re n c atg. II

011 - T S C 19 teren catg. I I in condiţ iile q os podăr ir ii apel or.

E1 - TSC19C1 teren catg. IIIE1 1 - T S C19C1 teren catg. III În c ondiţiile g os podar ir ii apel or.

F 1 - T S C 19 D1 te re n c atg. IVF 11 - T S C 19 D1 te re n c atg. I V Î n c on diţi ile qospodarir ii apelor.

G 1 - T S C 20 A1 te re n c atg. I ş i IIG 11 - T S C 20 A 1 t ere n c atg. I ş i II Î n c ondiţi il e qospcdări ri i apel or.

H1 - TSC20B1 tere n c atg. IIIH 11 - T S C 20 B1 te re n c atg. I I I Î n cond iţiile qospodăririi apelor.

11 - T S C 2 0C 1 te re n c atg. IV111- TSC20C1 tere n c atg. IV Î n c on diţi il e gospoda ririi apelor.

J 1 - T S C 21A 1 teren catg. IJ 11 - TSC21A 1te re n ca tg. I În condi ţiile g os po da ririi apelor.

K1 - TSC21B1 te ren ca tg. IIK 11 - T S C 21 B1 te ren ca tg. II În c ondiţiile gospodaririi a pe lor.

L 1 - TSC21C1 teren catg. II IL 1 1 - T S C21C 1 teren catg. I II i n condiţiile q ospodăririi apelor.

192

Utilaje

2 9 5 2 2 1 0 0 0 3 5 5 3 1 ,I,",,, P ' ' 0 0 " , 6 1 8 0 c p J : : ~t " l ' 6 1 l '~ _ b J~- i l o ~2952210003554 i Bu ldoz er pe şenile 81-180 c p ore - .:._ _ _ ~_ _ _ - 0.67 0.76 0.8

DEN UM IR E R E S U R sA U~ ~ I._--.-

COD1 G1 ŢG1 ,11 E 1 E 1---~ - - -----

Utilaje

29522100035541 Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore 10.9210.9411.( I~J ~~J~~~-=--.L.---L~=

I ,. --ce CANTIT AŢI I

DEN UM IR E R E SU R SA ~H~_~~~~1

CO D

Utilaje

2952220003546 Au togreder p in a la 1 75 c p

2952210003554 Buldozer pe şeni le 81-180 cp,

ore I - 1 - 1 - 1 - 11.1 11.265 I 1.6

~94 L ~ J ) . B _ 1.23.~~_~_~

CO D DENUM IR E R E SUR S A

U tilaje

,29522200035461 Au togrede r p înă la 175 cp I J_~ :J1.8412.6213.01

193

TsC2

Sapatura mecanica cu screper de 2,75-3 mc, cu tractor

pe senile de 65 CfI, inclusiv transportul pamantului

pana la 100 m, cu descarcarea in straturi de grosime:

Sapatura mecanica in spatii largi, cu motoscreper

motocompresor (autoscreper) de 160 CP (118 kW),

avand lada de 8-10 mc, inclusiv transportul si

imprastierea pamantului de la 250 m, in:

A1 - in gropi de imprumu t te ren catg. IA1 - s ub 20 cm teren catg. I

A1l - s ub 20 cm teren catg. I i n cond iţ iile g os podă ririi apelor.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 97/135

A 1 1 - in gropi de imprumu t te re n c atg. I in c on diţiile gospodăririi apelo r.81 - in g ro pi 'de imprumut tere n c atg. II

81 1 - i n gropi de imprumut tere n c atg. II in c ond iţii le g os podăririi apelo r.

C 1 - in gro pi d e imprumut teren catg. IIIC 11 - in g ro pi d e imprumut teren catg. III in c ondiţiile g os po dăririi apelor.01 - in c an ale teren ca tg. I

011 - in c an ale teren ca tg. I in condiţiile gospodăririi apelorE 1 - in c anal e teren ca tg. II

E 11 - in ca nale teren catg. II i n c ondiţi il e gospodăririi apelor.F1 - in canale teren catg. I II

F 11 - in canale teren catg. III in condiţi il e g o spod ăririi ape lor

S e m ăs oară la 100 metri cubi in săpătură.

CANT ITAT I."'~ {'

L J R S A U.M

A lIA1'1 B1IB1'lc1 Ic1 '1 01

cu / ore /1.67/1.91/2.06/2.36/2.3/2.65/1.76

B1 - s ub 20 cm tere n c atg. II

B 11 - sub 20 cm teren catg. I I i n c ondiţiile gospodăririi apelor.

C 1 - p este 20 cm teren catg. I

C 11 - pes te 20 cm teren catg. I in co ndiţiile gos podăririi ape lor.01 - pes te 20 cm teren catg. II

011 - p este 20 cm teren catg. I I i n c on diţiile g ospodaririi apelo r.

S e măso ară la 100 metri c ubi in săpătură.

COD I DE NUM IR E RE S

Ut ilaje

2952230003539/ Autoscreper (motosc

lad a 8 -1 0 mc .mo to r 1 60 cp

118KW- _ .. - ..- . . _ - - - - ,---- '._-.

DENUM IR E RE S U R S AC ANTITA Ţ IC OD U .M

011 I E 1 I E 11 I F1 I F1 1

Utilaje

2952230003539/ A u to s cr eper (moto sc re pe r) c u la da 8-10 / ore /203/2.21 /2.53/2.5/2.87mc.motor 160 cp 118KW

-------_._--_._------ -----

---]:/-- CA NTIT AT IC OD I DENUM IRE RE S UR S Ă _ U .M ,1 - ' ~~r:::-r,:-

~~~Utilaje

2952230003533/ S erepe r de 2,75- 3 me cu tractor pe I ore 13.0213.47 13.88/4.46 12 .7t .

ş en ile d e 65 cp_ . ._--_

194

r - l C AN T ITĂŢ I

DE NUM IR E R E S U R S A' J _ ~.M_ C C 11 [~~._---."_------- --~---.~,_ . _ . _ .-. _ -' ., .

COD

Utilaje

29522300035331 S erepe r de 2,75- 3 mc cu tr ac to r pe ş e nil~_ de 65 cp .. J ore L3~ 3.53 J 4.0E

195

TsC25

Spor laconsumurile deore-utilaj laart. TsC24si TsC36,

pentru transportul pamantului, pentru fiecare 100m in

plus pestedistanta prevazuta in articolele respective

A 1 - sp or la ari. TS C 24 pentru fiec are 100 m Î n p lu s ter en c al. I

TsC26

Dislocarea mecanica apamantului din depozit nou,

necompactat si impingerea lui pana la5m

A1 - cu buldoz er pe trac tor de 65-80 C P tere n catg. I sau II

A1 1 - c u b ul doze r pe trac tor d e 6 5- 80 C P te re n c atg . I s a u II În condiţiile.gospodari rii apelor.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 98/135

A 11 - executare luc rari de la ari. TS C 25A 1 În condiţi ile qospodăriri i apel or.A2 - sp or la ari. TS C 24 pentru fiecare 100 m În plus te ren ca tg. II

A21 - executare lucrari d e la ari. TS C 25A2 Î n cond iţi ile gospodari ri i apelor.

B1 - spo r la ari. TS C 3 6 p en tru f iecar e 100m in p lu s te ren ca tg. IB11 - executare luc rari de la ari. TSC25B1 in condiţi ile gospod aririi ape lor.B 2 - s p or la a ri. T S C 36 pen tru fiecare 100 m in plus teren ca tg. II

821 - executare lucrari de la a ri . TSC 25B 2 În c on diţiil e gospodar irii apel or.

S e mas oara la 10 0metri cub i În sapatura pentru volumul ech ivalen t t ranspo rtat la 1 00 m În plus,ţinând seama d e c oef icie ntul de Înfoie re p revaz u t Î n tabe lu l 1.

~J - - - - - - - - CANT IT ĂŢ I I

C OD DE NUM IRE R ES URS Ă U.M 1 1 1 1 1A1 A11 A2 A l1 B1

_______ . --..I-------'-_-L---L_-'------'-----j

Utilaje

29522300035 33 1 S c re pe r de 2,75- 3 m c c u t ra ctor pe Iare 11.9612.2512.2512.591şe nile de 65 cp

12952230003535 1 S crepe r de 6,1 - 9 m c cu t ractor pe şen ile 1 ore 1 - 1 - 1 - 1 - 11.461de 150 cp------

_ o

C ANT ITĂŢ IIRERES URS Ă U.M

B 111 B 2 1B2 1

Utilaje

j trac to r p e ş e n il e d e 1 50 c p Iare 11.6811.6211.86

- - - - - - - - j - - - - - - - - - - - - -, C OD DE NU M

>----- -- -----

2952230003535 1 S cre pe r d e 6,1 - 9 mc cu__..._.____1 _

196

81 - cu buldoz er pe tractor 81-1 80 C P teren ca tg. I sa u II

B1 1 - cu bu ldozer pe trac to r 81-1 80 C P te re n c atg. I sau " in condiţi ile qospoc ărlrii apelo r.

C 1 - cu bu ldozer pe trac to r 8 1-180 C P teren catg. III

C 11 - c u buldozer pe tractor 81-180 C P teren ca tg. III În condiţiile qospodaririi apelor.D1 - cu buldoz er pe trac to r 81- 18 0 C P tere n c atg. IVD11 - cu buldoz er pe tractor 81-1 80 C P te ren catg. IV Î n c ondiţiile qospod ărini apelor.

S e mas oara la 1 00 metri cubi În sapatura .

---------- ---_.. ---I DENU MIRE R E S URs A_ _ _ _ _~---.L_-'--~

11----

C OD

Utilaje

2952210003554 Bu ldozer pe ş en ile 81- 18 0 c p

295221000 3553 Buldoze r pe şeni le 61- 8 0 c p .__ .--..1-------'-_ 1.;_ 21_ .~_21_0._~5J _ 0.~_7l~·~7

___?~ J~~_~58

C ANT ITĂ ŢIU .M f - : - : : l - , - - - - J -

I L . . ._L-__L~2L~LD11DENU MIR E R ES UR S AOD

Utilaje

295221000 35541 Buldoz er p e ş enile 81-18 _ 0_ c.:..,p _

197

TsC27

Spor laconsumurile deore-utilaj laart. TsC26pentru

impingerea pamantului, pentru fiecare 5min plus peste

distanta prevazuta in articolul respectiv, cu:

A 1 - cu bu ldoze r pe trac tor 65-80 C P p ă m â n t proveni t d in teren catg. I sau"

A1 1 - e xe cutare lucrari de la a ri . T SC 27 A 1in c on diţii le g os po da riri i apelo r.

B1 - cu buldozer pe tracto r 8,1 -1 80 C P p ă m â n t pro ve nit d in te re n catg. I sau"

TsC28

Excavareamecanica atranseei pentru pereti mulati

pentru ecranedeetansare sau fundatii adanci,sub

protectia noroiului bentonitic, executata cu instalatiile

ELSEsi KELLY

A 1 - instalaţii E L S E cup a 0,5 m la l uc r. me trou

A 11 - spor. ptentru fiecare m adâncime 18c24 m cu lat. cupă 0,5 m la instala ţii E LS E la lu cr.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 99/135

B1 1 - execu tare lucrar i de la ari. T S C 27B1 in condiţii le qos podăr irii ap elor.

C 1 - cu buld. pe tr. 8 1-180 CP p ă m ân t pro ve ni t d in te re n c atg. III

C 11 - e xecutare lucrar i de la ar i. TS C 27C 1 i n c ond iţ ii le g o sp od a ri ri i a p el or.

01 - cu buldoz er pe tractor 81-180 C P p ă m â n t p ro ve nit d in te re n c atg. IV

0 11 - e xe cutare lucrare de la ari. T S C 27 D1 in c on diţii le q os po dăririi ap elo r.

S e maso ara la 100 metri cubi i n s ap atura, pentr u v ol umul echivalent transpo rlat pe 5 m in plus,

ţi nân d s eama de coe ficientul de infoiere d in ta be lul 1. .

, ,o.;7kk

CA NTITAŢ I

C 111D1 lD11

.-.' - - - - - , - - - - - - - - _ . __ .

COD I DE NU MI R E R ES UR SA

. J . -..L , IU. M 1--

Utilaje

2953.~_1~~35541B~~~ozer_ e~_ şenil~_ ~~:_180 cp ~~

198

metrou.

A1 2,- spor. ptentru fiecare m adân cime 24-32 m c u l at. cupa 0,5 m l a i nstalaţii E L S E la lu cr.

metrou.

A1 3 - spo r pentru obst acole din zona excav.la ari . TS C 28A 11a lucr. metrou.

81 - cu instalaţii E LS E cupa 0,55 m la lucr. metrou.

811 - s por pen tru fiec are m adâ nc im e 1 8- 24 m la I. c up. 0,55 m la instalaţiiE LS E la lucr. me tro u.

B1 2 - sp or pentru fiecare m ad ân cim e 24-32 m laI. cup. 0,55 m la instalaţii E LS E l a l uc r. m etrou.

813 - spo r. pentru obstacol din zona excav. Ia arlic. T SC 28B 11a lucru rrie trou.

C 1 - c u instala ţii E LS E cupa 0 ,6 0 m lu cr. m etro u.

C 11 - spor pentr u f ie c ar e m adâncime m 18-24 m la t. c up a 0 ,6 m l a i ns ta la ţi i EL S E la lud metrou

C 12 - s po r pentru fieca re m adâncime m 24-32 m lat. cupa 0,6 m la insta la ţii E L SE la lu cr. m etrou

C 13 - s po r pe ntru obstacol din zona exca v.la a ri. T SC 28C 11a lucr. me trou

01 - cu i ns ta laţii E L S E cup a 0,7 m la lucr. metrou.

011 - spor pentru fieca re m adâncime 18- 24 m la t. cup a 0,7 m la in stalaţii E LS E l a l uc r. me trou

012 - spor pentru fiec are m adânc ime 24-32 m laI. cupa 0,7 m la instalaţii E LS E l a l ucr. me tr ou

013 - s po r pen tru obstacol din zon a exca v la a ri. T S C28D 1 la l uc r. me trou .

E 1 - cu ins talaţiiH S E cu pa 0, 8 m la J u cr. m etro u .

E 11 - s por pentru fiecare m adâncime 18-24 m lat. cupa 0,8 m l a insI. E LS E la lucr. me tr ou.

E 12 -spo r pentru fiecare m adâncime 24-32 m lat. cupă 0,8 m la inst. E LS E la lucr . metrou.

E1 3 - sp or pentru obstacol din zona excav.la ari. TS C28E 1 l a l ucr. metrou

F1 - c u instalaţii E LS E lat. cupa 0,9 m la lu cr. metrou.

F 111

- spor pentru fie ca re m a dâ nc im e 1 8-24 m lat. cu pa 0 ,9 m la in sl. lu cr. m etro u.

F 12 - s por pentru fie ca re m a dâ nc im e 2 4- 32 m lat. cupa 0,9 m la ins t.lucr. me tro u.

F 13 - spor pen tru obs ta co l d in z on a d e e xc . I a ari . T S C 28 F 1

G 1 - c u i nstalaţii E LS E lat. cupa 1 mia luer. me trou.

G 11 - spo r pentru fiecar e m adâncim e 18-24 m l at. cupă 1 m ia inst. E L SE la lu cr. m etro u.

G 12 - sp or pentru fiecare m ad ân cim e 2 4-3 2 m la t. cupă 1 mia inst. E LS E la luer. me tr ou.

G 13 - s p or p entr u ob sta col din zona excav.la ar!. T SC 28G 11a lucr. metrou.'

H1 - cu insta la ţii K ELL Y H3 0/75 la I. cupa 0,50 m

H 11 - s por p en tru fiecare m adâncime peste 18 m p ăn ă la 24 m l aI . c up a 0,5 m la ins I. K E LL Y la

luc r. metrou .

199

• ump lerea transşeei pe s te c o ta d e b eto na re ;• racordarea cu al te s is teme de eta nş a re ( pereţi din p alplanşe);

• confecţionarea piese de curaţare ce se atase aza la c upa de s apat;• intervenţii pentru inlaturarea resturil or d e fu nd aţii, zidării sa u ro ci d ure care s e f ac cu alte uti laje.

Se măs oa ră la m etru pă trat de perete in proie cţie verticală.

H1 2· p es te 24-32 m

H1 3 - sp or p en tr u o bs tacol din zona excav.la art. TS C 28H 1

11 - cu instalaţii K E LL Y H 3 0 1 7 5 la I. c upa 0,55 m

111 - spor pen tru fieca re m adâncime 18-24 m laI . c upa 0,5 5 m la i ns ta laţii KE L L Y .

112 - s po r pentru fiecare m adânc ime 24-32 m laI. c up a 0 ,55 m la instala ţii K EL LY .

1 13 - spor pen tru obstaco l din zona e xc av l a a rt. T S C 28 11.

J 1 - cu ins talaţii K E L L Y H 30 17 51 al. 0,6 m

J 11 - spor pentru fi ec are m a dâ ncime 18-24 m laI. cup ă 0,6 m l a ins I. K E L LY . U .M

CA NTI TĂŢ I

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 100/135

J 12 - spor pen tru fi ec are m a dâ ncime 24-32 m l aI. cupă 0,6 m la ins I. K E LL Y .

J 13 - s po r pentru obs ta co l din z on a e xc a v.la art. TSC28J 1.

K 1 - c u i ns ta la ţii KE L L Y H30/75 laI . c upa 0,7 m

K1 1 - s po r p en tr u fiec are m a dâ nc im e 18 -24 m lat. cup ă 0,7 m la instalaţii K E L LY .

K1 2 - s po r p entru fiec are m a dâncim e 24-32 m lat. c up ă 0 ,7 m la in stalaţii K E L LY .

K1 3 - spo r pen tru o bsta co l d in z ona e xc av.la ari. TSC28K1.

L 1 - c u in stalaţii K E LL Y H 30/75 lat. c up a 0 ,8 m l a m etro u.

L 1 1 - s po r pe ntru fiec are m a dâncim e 18-24 m ins ta laţii K EL lY lat. cupa. 0,8 m la lucr. metrou.

L 1 2 - s po r pe ntr u f ie c are m a dâ nc im e 24- 32 m in sta laţii K ELLY laI. cupa. 0,8 m la lucr . metrou.

L 1 3 - s por pentru o bs ta co l d in z on a e xc av. Ia art. T S C28L 1.

M 1 - spor la util aj p en tru d ep la sa re l a i ns ta la ţii E L S E p este 6 m.

N1 - s po r la utilaj p en tr u d ep lasa re la ins tala ţii K E Ll Y pes te 18 m.

COD DE NUM IR E R ES U R S ĂA1 \ A 11

Materiale

~B1-IB11

\ 0.44 \ 0.004\ 0.008 \

140 kgf d=20 b m at z is S

1353

\2411115904512 \ O xigen tehn ic gazos S

2031

\2 513306619786 \ T ub c au ciuc spiraldn=120/8-9 mm pn20

\2413547308164 \ C arbu ră de c alc iu tehn ică

(c arbid) S 1 02

\27221 07356733 \ T uburi d in mat eria l dur

R EL I T

\ 0.33 \ 0.003 \

\ 0.005 \ 0.001 \

\ 0.33 \ 0.003 \

- \ 0.044 \ 0.001 \

\ m3 \ 0.3 \ 0.003 \ 0.006 \

\ m \ 0.005 \ 0.001 \ 0.001 \

\ kg \ 0.3 \ 0.003 \ 0.006 \

\ kg \ 0.04 \ 0.001 \ 0.001 \Excavarea se execu ta pe panour i de 4 la 6 m l un gim e.

Manoperă

9310060019900 M uncitor nec alificat

7212030022700 S udo r

8113020070100 S ondor

Cuprinde:

- p re gă ti re a i ns talaţie i p entru luc ru ş i fix are a p e amp lasamen t panou lu i;- e xc av are a tranşe ei c u s usţine rea pere ţi lo r să pă tu ri i c u aju to ru l n o ro iului bentonitic; ,

- cur ăţarea ş i verific are a c ote i d e fundare;

- r ac la re a r os tu lu i p en tr u s ă pa re a p an ou lu i u rmăt or;

- m en ţin ere a c ură ţe nie i i n z on a p un ctu lu i d e l uc ru;

0.53

0.34

1.06

1.93

0.05

0.03

0.1

0.18

0.01

0.01

0.02

0.04

ore 0.51

ore 0.32

ore 1.39

ore 2.22

0.01

0.01

0.01

0.01OTAL

Utilaje

2952270003642 \ Instalaţie de exec . ecrane

E lse h 3 0 1 7 5 de 59 kw

\ 3110500003005\ Convertiz or de s udu ră 15 -2 8 k w .

\ ore \ 0.51 \ 0.005 \ 0.01 \ 0.051 \ 0.53 \ 0.005

\ ore \ 0.15 \ 0.002 \ 0.003 \ 0.015 \ 0.17 \ 0002 \

Nu cuprinde:

- n ive la rea ter enului;

- e xe cu ţi a p retranşee i a p latformelor de lucru şi a căil o r de c i rcu la ţie pent ru ins ta laţ iile de săpat

s au m ijlo ac el e d e transporl;

- prepararea, recondiţi on ar ea ş i tr an sp or tu l n or oi ul ui ben tonitic;

- conductele de circulalie ş i i ns ta la ţi a d e p re pa ra re a n or oi ulu i b en to nitic;

- a rma re a ş i b eto nare a p an ou rilor ;

- re aliza re a ro sturilo r din tr e panou ri in cazul fo lo s ir ii e lementelo r d e r os t în g lobate sau recuperab ile;- transportul m aterialului prove ni t d in e xc a va re;

- acoperi re a tra nşeei exca va te cu grăta re s au c om ple ta re a c u m ate ria l d e umplutură;

- c ur ăţa re a d upă descoper ta a pere ţi lor mulaţi;

200

~---

C~_ J _ D_ ENUM IR E R E SUR SA

Materiale

2873114707797 1 Cab lu dublu normal6x19140kg f d:: :20b mal zis S1353

1241111590 45121 Oxigen lehnic gazos S

CANT ITAŢ I--

CANTITĂŢICOD DE N UMI R E R E S UR S Ă U .M ----

01 011 012 013 E1 E1 1f----2513306619786 Tu b c auciuc sp iral m 0.007 0.001 0.001 - 0.008 0.001

d n : : : 1 2 0 / 8 - 9 mm pn20

12413547308164 1 Carbură d e c alc iu tehnica(ca rbid) S 102

127221073567331 Tuburi din ma leria l dur

1 kg 1 0.42 10.0041 0.0081

1 kg 10.051 10.001 10.001 1

1 0.48 10.0051

10.064 1 0.001 1

U.M I B121 B13j-C 1l C 11 1 C 121 C 13

1 kg 10.009 1 - 1 0.48 10.0051 0.01 1 .-

m3 0.007 0.36 10.0041 0.007 1

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 101/135

2031

125133066197861 Tu b cauc iuc spiral

d n : : : 1 2 0 / 8 - 9 mm pn2012413547308164 1 Carbură d e c alciu te hnica

(ca rbid) S 10 2

12722107356733 1 T uburi d in maleria l d urR EL IT

Manoperă

REL I T .

ore 0.59 0.01 0.01 0.06 0.63 I 0.01

ore 0.44 0.01 0.04 0.51

ore 1.18 0.01 0.02 0.12 1.891 0.01

ore 2.21 0.02 0.04 0.22 3.03 0.02

1 ore 1 0.59 10.00610.012 10.0591 0.63 10.006

1 ore 1 0.21 I 0.002 1 0.004 1 0.021 1 0.24 10.0021

TOTA L

1 m31 0.01 I

1 m 100011

1 kg 1 0.01 1

1 kg 10.001 1

203

- -CANT IT ĂŢI

COD DENUMI R E R E SU RSĂ U .M E12 1 E13 1 F 1 1 F 1-11 -F 121F 13

Materiale

28731147077971 Cablu dublunormal 6x19 1 kg 10.013 1 - 1 0.72 10.00710.0141 -

1 0.54 10.005 1 0.011 1 - I

10.009 10.001 10.001 1 - 1

1 0.54 10.0051 0.011 1 - 1

- l0.0721 0.001 10.001 1 - 1

ore I 0.01 0.05 0.55 0.01 0.05

ore 0.01 0.03 0.38 0.01 0.04

, ore 1 0.02 0.11 1.5 0.01 0.02 0.11

TO TAL ore 0.04 0.19 2.43 0.01 0.04 0.2

I ~ I95227000364211ns tala ţje de exec . ecrane 1 ore 10.011 10.0531 0.55 10.0061 0.Q11 10.055E is e h 30/75 de 5 9 k w

131105000030051 Convertizo r d e s ud ură 15- 1 ore 10.003 10.0171 0.18 10.002 10.0041 0.01812 8 k w

931 0060019900 Muncilor necalif icat

7212030022700 Sudor

8 11 30 20 07 01 00 S ondo r

I I 1 - 1 1 -~

1 m 10.0011 - 10.006 10.001 10.0011- 1I

r;I kg 10.0071 - 1 0.36 10.0041 0.007 1 - 1

1. kg 10.001 1 - 10.048 10.0011 0.001/ -~ 1

CANT ITAŢICOD DENUMIR E R E SU R SA U.M

0110111 012J 013 1 E 1 1 E 11

Materiale

28731147077971 Cablu dublu normal6x19 1 kg I 0.51 10.005 1 0.01 1 - I 0.64 I 0.006140kg f d :::2 0 b mat zis S1353

124111159045 121 O xigen te hn ic gazos S203 1

1 m3 1 0.4 2 10 .0041 0.008 1 - 1 0.48 I 0.0051

202

Manoperă

9310060019900 Muncito r ne ca lificat

7212030022700 Sudor

8113020070100 Sondo r

Utilaje

295227000364211ns talaţie de e xec. ecraneE is e h 30/75 de 59 kw

131105000030051 Convertizorde sudură 15-2 8 kw

140kgf d:::2 0b mat zIs S1353

124111159045121 Oxigen te hni c gazo s S

2031

125133066197861 Tub c auciuc spirald n : : : 1 2 0 / 8 -9 mm pn20

124135473081641 Carbură d e calCiutehnica(carbid) S 102

127221073567331 Tuburi d in m ateria l d urRE L I T

.co~·~rEN U"'R E R E SU R SACANTITĂŢI I

'F 1 -1 F 1j] F 12 I F 13

Manoperă

9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.01 0.06 0.68 0.01 0.01 0.077212030022700 Sudor ore 0.01 0.05 0.57 0.01 0.01 0.068113020070100 Sondor ore 0.03 0.13 1.36 001 0.03 0.14

TOTAL ore 0.05 0.24 2.61 0.03 0.05 0.27

.I n ~:U : : : : : :~~+ G I ' 1 G 7 ! : ; : 1 o i m ~Kel ly protec.cu macara cuşenile

131105000030051Conve rtizorde sudura 15-28 Ia re 10.310.00310.00610.0310.1510.0021kw

COD

-__--------------

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 102/135

Utilaie

2952270003642[lnstal a\ ie de exec .ec rane [ o re [ 0.013 [ 0 .063 [ 0 .69 [0.007 [ 0 .014 [ 0 ,069E ls e h 3 0 1 7 5 d e59 kw

[3110500003005[ Convertizor desudura 15- [ o re [0 .005 [ 0 .0241 0 .27 10.0031 0 .00510 .027 [2 8 kw

--------.------------

COD I--~ -----DENUM IR E R ESUR S~AE ·UM J ~CANTITĂŢI

G 1 G 11 G 12 G 13 H1 H11·I -- . _

Materiale

28731147077971 Cablu dublu normal6x19140kg fd=20 b mat zi s S1353

\

24111159045121 Oxigen tehnic gazos S 2031

2513306619786 Tub cauciuc spiral d n = 1 2 0 / 8 -

9 mmpn20

[24135473081641 Ca r b u r ă de calciu tehnica(ca rbid) S 102

27221073567331 Tubu ri d in mater ia ldur REL IT 1 kg 10.0810 .001 10.0021

Manoperă

1 kg 1 0.8 I 0 .0081 0 .02 1 - 1 OA 10.004

1 m3\ 0.61 0.

006

1 0.

012

1m 0.01 0.001 0.001I0.3

10

.

0031

. 0. 00 5 0.001

1 kg 1 0.6 10.00610.0121 I 0.3 10.0031

1 0.04 10.001

9310060019900 Muncitor necalificat ore 0.74 0-01 0.01 0.07 0,46

7212030022700 Sudor ore 0.64 0.01 0.01 0.06 0 ..328113020070100 Sondor ore 2.28 0.01 0.03 I 0.15 1.32 I 0.01

TOTAL ore 3.66 0.03 0.05 0.28 2.1 0.01Utilaje

295227000364211nstalaţ ie de exec. ecrane Iare 10.7410.00710.01410.0741 I -E ls eh 3 0 1 7 5 de 59 kw

TO TAL

1m 31 0 .006 1

1 m 100011

1 kg 10.006 1

1· kg I 0 .001 1

10 . 33 10 .003 1 0.0071

10.00610 .001 10.001 1

10.33 10.003 1 0.007 1

1_ 0.04 410.00 1 [ 0.001 [

C ANT ITĂŢICOD DENUMIRERES UR SĂ U.M

H 1 2 l H 1 3 TM

i-1 T 111 1 112 - jI1 3Materiale "

28731147077971 Cablu dublu normal6x19 1 kg 10.008 1 - 1 0,44 10.00410.0091 -

Utilaje

2952270003639[lnstala\ ie de exec. ecra ne I are 10 .0 09 [ 0.0 46 [ 0 .4 8 1 0.0 05 1 0 .0 1 [0 .0 48K el ly protec.cu macara cuşenile

131105000030051C onverl izorde sudură 15- 1ore 10.00310.01510.16510.00210.00310.0161

28kw

140kgfd=20 b m at zi s S

1353

124111159045121Oxigen tehnic ga zo s S2031

125133066197861Tub cauciuc spiraldn=120/8-9 mm pn20

124135473081641Ca r b u r ă de calc iu tehnica( ca rb id ) S 1 02

127221073567331Tuburidin materia ldur

REL IT

0,48 0.01

0.35 0.01

0.96 0.01 0.02

1.79 0.01 0.04

Manoperă

9310060019900 Munc itor necalifical

7212030022700 Sudor

8113020070100 Sondor

0.05

0.03

0.09

0.17

ore 0.01

ore 0.01

ore 0.02

ore 0.04

204 205

1

- 1

1

- [

0.05

0.03

0.1

0.18

- - - J - - - =- - - - - - - - - . - - - - -COD DENUMIRE R ES URS A

--- -----Materiale

28731147077971 Cabludublu normal6x19

140kgfd=20 b matzi s S1353

C AN T IT AŢI

/ 0.56 10.006

DENUMIRE RE SU R SACAN TITAŢI

CO D U.M 1---K1 2 K13 l1 l11 112 l13

25133066197 86 T ub c au ciuc spiral m 0.001 - 0.008 0.001 0.001 -dn=120/8-9 mm pn20

124135473081641C arbură deca lc iu tehnică

(ca rb id ) S 102

U.M ~J ttŢmJ J 13/ K 1 l K l1

/ kg / 0 .48 / 0.005/ 0.01 /

1 kg 10.0081 I 0.48 10.0051 0 .01 1 1

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 103/135

12411115904512 / Oxigen tehnicgazos S

2031

12513306619786/ Tub cauciuc spiral

dn=120 / 8 -9 mmpn20

124135473081641 Carbură de calciu tehnica

(ca rb id ) S 102

/27221073567331 Tuburi din materia ldur

REL IT

IManoperă

9310060019900/ Muncitor necalificat

7212030022700 Sudor

8113020070100 Sondor

1 m3 1 0.36 / 0.004/ 0.007 /

/ m /0.006 /0.001 / 0.001 1

1 kg / 0.36 10_ 00410.0071

/ kg /0.048/0.001 /0.001 /

1 0.42'/ 0.004 /

/ 0.0 07 / 0.001 I1 0.42 10.0041

/0.05610.001 1

ore i 0.5 / - I 0.01 I 0.051 0.54

ore 0.38 - 0.01 0.04 0.44

ţ ore 1.48 0.01 0.02 0.1 1.08

TOTAL ore 2.36 0.01 0.04 0.19 2.060.01

0.G 1

-=,

CANTITAŢI---1D ENUM IR E R E S U R S A U .M

K12 J K1 3 I l1 1111 / L12 1l1~-Materiale

CO D

287311470779

140kgtd=20 b mat z is S1353

/2411115904512/ Oxigen tehnicgazos S 1 m31 0.008 / - / 0.4810.005 / 0.01 1 _ 12031

206

~NTITAŢI •

1 COD 1 _ DE NUM I~RS~ I~~~~I

127221073567331Tuburi din material dur

REL IT

Manoperă

Utilaje

2952270003639/'ns ta la ţi e deexec. ecrane / ore I 0.5 /0.005/ 0.01 / 0.05 / 0.54 10.005

Kel/yprotec.cu macara cuşenile

/3110500003005/ Converlizordesudurâ15_ / ore 1 0.18/0.002 /0.004 /0.018/ 0.21/0.002 /28kw

9310060019900 Mu ncitor necalificat

7212030022700 Sudor

8113020070100 Sondor

Utilafe

295227000363911nstala\ie de exec . ecrane

Kelly protec.cu macara cu

şenile

131105000030051Converlizor de sudură 15-

2 8 kw

I kg 10.001 1 10.0641 0.001 10.001 1 - 1

TOTAL

ore 0.01 0.05 0.58 0.01 0.01 0.06

ore 0.01 0.04 0.51 0.01 0.05

ore 0.02 0.11 1.79 0.01 0.02 0.12

ore 0.04 0.2 2.88 0.02 0.04 0.23

Iare I 0.011 1 0.054 1 0.58 10.0061 0.01210.058

Iare 10.00410.02181 0.24 10.00210.00510.0241

Util~

29522700036421,nslalalie de e xec. ecra ne E iseh 30175de 59 kw

2952270003639 Inslalall e de exec. e craneK el/y protec.cu macara cuşeni le

Iare 1

31-1-1-1-1-

ore - 3 - - - -

20 7

TsC29

Excavarea baretelor pentru fundatii izolate si

consolidari, executate sub protectia noroiului

bentonitic, cu ajutorul instalatiei tip KELL Y cu cupa de

A1_ teren categ. I 0,80 m, in:

DEN UMIRERESURS ACANTI TAŢI

U.Mf --,-- -- -- 1f - - - - - - - t - - - - - - - - - - - - - - l - !,~_A2 81 82 C 1 IP uieti a rbori fo i oa se fă ră b alot ..*) buc 1.5 - 1 5 - 1.5

2413337345851 s e c a cal cinata usoara ca!.1 na2 ca3 kg 5.4 - 4.62 3.15

minim 98%

COD

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 104/135

A2 - spor pentru deplasare inst. Kelly 18-30 mB1 - teren categ. IIB2 - spor pentru deplasare inst. Kelly cu demontarea acesteia

C1 - teren categ. III

Se cupr inde:'_ pregatirea ins talaţie i p en tru lu cru şi fixa re a e i p e amp la s amen tul baretei;

_ e xc av are a b are te i s ub protec ţi a no ro iu lu i benton it ic ;

_ prepararea, pomparea, c ondiţio na re a ş i r ec irc ula re a n oroiului bentonitic;

- cura ţa rea ş i ver if icarea cotei de fundare;

_ deplasarea instalaţiei d e la beretă la baretă;

_ m e nţin ere a c ur aţe nie i a n z on a p un ctu lu i d e lu cru;

_ m on ta re a ş i r ac or dare a c ond uctelor de noroi.

Nu cupr inde:

- n iv ela re a terenului;_ execuţi a pretranşeeii, a plattormelor d e lu cru ş i a c ailo r de c ir culaţie pentru instal aţi i sau m ij loace

de transport ;

- a rm ar ea ş i b eto na re a bar etelor;_ r ea li za re a e ve ntualelor rosturi în tre ba re te ;

_ transportul materialelor rezultate din excavare;

_ a co pe ri re a fundaţi ei e xc ava te c u p an ou ri;

- descopertarea şi cu răţarea dupa descopertare;

_ umple re a bar ete i p es te c ota de beto na re;

- ra co rd are a c u a lte s iste me d e fu nd are;_ c o n fe cţio na re a p ie s ei d e curatare ce se ataşează la c up a d e s ap at;

_ interv en ţii p en tr u in latura re a u no r o bs ta co le ( re stu ri d e fundaţii, z ida ri i sau ro ci dure) ce se

î ntâ ln es c i n timpul e xc a vării:

_ cond iţ ionarea no ro iu lu i de benton ita c u bar ita f lo ta ta ;

_ deplasarea ins talaţiei de la un gru p d e b are te la a ltu l;S e m as oar a la m etru p atra t d e b ar eta e xe cu ta ta m as ura ta in proiecţie verticală.

~ I - - · · - ~ - - - - - - - - - · · · · · · · ·COD DENUM IRERESURSA

-- .

CANTITĂŢ IU.M~

I A1 1A21 81 I 82 I C 1

Materiale

24135473081641 C arb ură d e c alciu te hn ic a (c arb id ) S 1 02 1 kg 1 0.48 1-1 0.56 1 - 1 0.67

208

m 0.008 - 0.008 0.008

m3 1.3 1.3 1.3

m3 0.48 - 0.56 0.67kg 0.64 0.64 0.64

1

kg 1182 1-11541 - 1105

kg 0.064 - 0.075 0.09

ore 1.45

ore 0.41

ore 4.32

ore 6.18

1.69

0.48

- I 5.03

O 7.2

2513306619786 Tub c au ciu c s piral dn=120/8-9 mm pn20

4100116202818 Apa pentru mortare şi be toane S 790

2411115904512 Oxig en te hnic gaz os S 20312873114707797 Cablu dublu normal6x19 140kg f d=20 b

mat zis S 1353

14221022055371 Bentoni ta bulgari d e G ura S ad ului

2722107356733 T ub uri d in material dur REL IT

TOTAL

1 ore 1 0.833 1 - 1 0.97 1

1 ore 1 0.833 1 - 1 0.97 1

1 ore 1 0.245 1 - 1 0.294 1 -

O

1.99

0.57

5.87

8.43

11.156 1

, 1.1561

, 0.353 /

1

ore 10.2351-10.2741 - 10.333 1

ore 1.656 - 1.931 - 2.323

, ore 10.833131 0.97 1115 /1.1561

.._ - _ .._._-__------------

Manoperă

9310060019900 Muncitor necalificat

72120300227 00 Sudor

8113020070100 Sondor

Utilaje

29522700033 561 C i ur v ibrator ac ţiona t e lec t. produc tiv.

ptna la7 m c /h

'295227 0003821 , Malaxor mecanic etajat 2x5001

acţ.el.pt.prep.su sp. etans.hidr

1291234 00025081 Motoco mpreso r cu 2 ciocane de abataj

4 - 5 ,9 m c/min

1

3110500003005\ C onvertizor de sudu ră 15-28 kw

2952270003302 Elec tropompa monoe taj.de joas a pres . de

2,8 -8 kw

1295227000363911ns talaţie de exec . ec ra ne K e lly pro tec .cu

mac ara cu şenile

NOTA:

') Se va preciza conform listei de materiale nexplicitate 10203

209

TsC30

Sapatura in fundatii, executata cu instalatie CALWELD,cu diametrul de 1300mm, in:

Al - teren categoria 1 şi 2

8 1 - te ren c a teg or ia 3

C 1 - s tâ nc ă m oa le

TsC31

Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate

maxima de800mc/h, in teren cu umiditate desub 26%

A 1 - teren n ecoe zi v, inalt fâşiei sub 1 m

A2 - te re n necoeziv, inalt fâş iei sub 1-2 m

A3 - teren necoeziv, Înal t fâşiei sub 2-3 m

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 105/135

Cuprinde:

- ins talarea in amp las ament

- fora re a p ropriu-zisa

- m uta re a in stala ţiei

- transportul pămănto lui e xcavat la 100 m cu roaba .

S e m as oara la 1 metru cub in sapatura

DE NU M IR E R E S UR S ACANTITAŢ I

C OD U .MA1 81 C 1

--------_

Materiale

1421402200410 Ba last sorta t n es p al at de mal 0-40 mm S 1667 m31o.162 0.162 0.162

2010322958902 T ra ve rs e n orm v ec hi buc 0.067 0.067 0.067~

2874115842702 Piuliţă hexag. M 10 S 4071buc 15.88

5.88 5.88

2735725901235 Electrod invelit E 51 2R 2 x 350 mm S 1125/2 kg 1.833 1.833 1.833

Manoperă

9310060019900 1 Muncitor necalif icat 1 ore 13.5813.5813.58

8113020070100 S ondor ore 7.9 8.94 10 .91

TOTAL ore 11.48 12.52 14.49

Utilaje

29522600035031 E xcava tor pe şe nil e c u m oto r te rmic de 1,26-

1 ,85mc cu o cupă

1

2952270003620 Iins ta la ţie de fo ra t ş i turnat pilo ţi 8S P -100 C alweld

2 95 22 70 00 33 03 E le ctropompă monoetaj.de j oa s ă pres. de 8,1 -

14,9 kw

1 ore 11.24511.401 11.695

1ore 11 .245 /1.401 /1.695 1

ore 0.323 0.412 0.451

210

81 - terenuri coezive cu indice de c ons istenţa IC <0,5 inal t. fâşiei < 1 m

82 - tere nu ri coezive cu in dic e d e c onsistenţă I C <0,5 inal t. fâşiei 1-2 m

83 - terenuri coezive cu indice de consisten ţă IC <0,5 i na lt. fâş iei 2-3 m

C 1 - tere nuri coe zive c u in dic e d e consisten ţă 0,50 < le < 1,00 (cu excep ţia a rg ilelor), in argi le

având indice de cons istenţa 0,50 < le < 0,75 Înalţimea fâşiei < 1 m

C2 - teren uri c oe zive c u indi ce d e c on sisten ţă 0,50 < IC < 1 ,0 0 (c u e xcepţia argilelor ), in argile

avâ nd in dice de consistenţă 0,50 < l e < 0,75 inal ţim ea fâş ie i 1-2 m

C 3 - terenur i coe z iv e c u in dic e d e c on si ste nţă 0,50 < IC <1,00 (cu excepţia argilelor), in argile

a vân d i nd ice d e c on sisten ţă 0,50 < le < 0,75 ina lţ imea fâşie i 2-3 m

01 - terenu ri coezive cu indice de consistenţă IC > 1,00 (cu excepţia argilelgr), În a rgile având

in dic e d e c on sistenţă IC > 0,75 Înălţimea f âş ie i < 1 m

02 - terenuri coe zive cu indice de consi stenţă IC > 1,00 (cu excep ţia argilelo r), in argile avâ nd

in di ce d e c on sistenţă IV > 0,7 5 Î nă lţimea fâşiei 1-2 m

03 - te re nuri co ez ive cu indice de consisten ţă IC > 1 ,0 0 (cu excepţ ia argilelor), in argile având

indice de co nsistenţă IC > 0,75 Înălţimea fâş iei 2-3 m

Se m ăs oară la 1 00 metri cubi.- ----_ . . ._-_.

DENUM IR E R ES UR S AC ANT ITAŢI

C OD U.MA1

-.-

Utilaje

2952220003546/ Aulogreder pînă la 175 cp / ore /0.104/0.06710.058 /0.109 / 0.07

2952260003525 S ăpător de şanţ cu rotor de 101- ore 0.207 0.134 0.115 0.219 0.141

150 cp

/341 0440005605/ Tr ac tor pe pneuri U - 65 0 ( 65 cp) cu

remorcă de 3 t

/

2922140006742' Ma cara pe şenile 2 0- 2 9, 9 tf29522 10003554/ Buldoze r p e ş eni le 81- 18 0 c p

/ ore 10.207/0.134' 0.115/ 0.2191 0.141 /

1

ore 10.12910.084/0.07210. 136 ,10.0881

ore 0.303 0.196 0.167 0.319 0.206

211

---~_---_

R ESUR SĂCANT ITĂŢ I

U. MA1 A2. A3 81 82

as ur .l a l uc ră ri d e ore 0.207 0.134 0.115 0.219 0.141l~·-OD DENUMIR E

3410540004004 j ""~ab"al"plmc ab lu 2 ,5t

1 295226000352911n s ta la ţi e d e e xc av at p e ş en il e, ro to r I ar e 1 0. 29610. 19210. 16410. 31210. 2021

cu productiv. 800mc/h

· · · · · ~ D = [ - D E N U M '" " - R f S U : - - ~ ~ E L B 3CANT ITĂŢ I

TsC32

Excavarea cu instalatie cu rotor, cu productivitate

maxima de 1600 mclh, in teren cu umiditate de sub 26%

A 1 - î n te re nuri n eco ez ive În ălţim ea tă sie i s ub 1 m

A2 . - Î n te re nu ri n ec oez iv e Î nă lţime a făslei sub 1-2 m

A3 - Î n te re nu ri n ec oez iv e Î nă lţime a fâ şiei s ub 2-3 m

A 4 - Î n te re nuri n ec oez iv e În ălţim ea fâ şie i s ub 3 -4 m

81 - te re nu ri c oe ziv e c u i nd ic e d e c on si ste nţă I C < 0 ,5 0 Î nă lţim ea fâ sie i s ub 1 m

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 106/135

Utilaje

2 9522200035461 Au togreder pînă la 175 cp

2952260003525 S ăp ăt o r d e ş an ţ c u ro to r d e 1 01 -

1 50 c p

134104400056051 T racto r pe pneuri U -650 (65 cp) cu Ia re 10.121 10.23910.15510.13210.2491remo rcă de 3 t

C1 ~

I

are 10.061 I 0.1210.07610.06710.124

ore 0.12110.239 0.155 0.132 0.249

29 22 14 00 06 742 M ac ara p e ş en ile 2 0- 2 9,9 tf

29 ~2 210 00 35 54 B uld oz er p e ş e nile 8 1-1 80 c p

3410540004804 Au !o lab or ator pt.rnăs ur.l a l uc ră ri d e

c abl u 2 ,5 t

1295226000352911nstalaţie de exca va t pe ş enile,rotor

cu productiv. 800mc /h----'----

ore 0.075 0.149 0.097 0.085 0,155

ore 0.175 0.349 0.225 0.192 0:365

ore 0.121 0.239 0.155 0.132 0.249

Iare 10.17210.34110.22110.18810.3571

-_._ ._ _ ._ -_ .._-----

-----

CANTDENUM IRE R ESURSA U.M

02 03

Utilaje

546 Auto gre de r pînă la 175 cp ore 0.08 0.Q7

525 S ăpa to r de ş anţ cu ra to r de 10 1 -150 cp ore 0,161 0.137

605 T ra cto r p e p ne uri U -6 50 ( 65 c p) c u re morcă de 3 t ore 0.161 0.131

742 M ac ara p e ş en ile 2 0- 2 9,9 tf ore 0.101 0.086

5 54 B uld oz er p e ş e nile 8 1- 1 80 c p ore 0.235 0.2

304 Auto labora lor p t. rnăs ur.l a l uc ra ri d e c ab lu 2 ,5 t o re 0.161 0.137

529I ns ta la ţi e d e e xc av at p e ş e ni le ,ro to r c u p ro du cti v. 8 00mc /h ore 0.23 0.196

r---CO D-J295222000

2952260003

3410440005

2922140006

2952210003

3410540004

2952260003

212

82 - te re nuri coezive cu in dic e d e c on si ste nţă I C < 0,50 Înălţ imea fâ $ie i Î ntr e 1 -2 m

8 3 - te re nu ri c oe zi ve c u i nd ic e d e c on si ste nţă I C < 0 ,5 0 Î nă lţim ea fâ şie i 2 -3 m

B4 - te re nuri co ez ive c u ind ic e d e c on sis te nţă I C < 0 ,5 0 î nă lţim ea fâ şiei 3-4 m

C l - terenuri c oe zive c u in dic e d e c on sistenţă 0,50 < IC < 1 ,0 0 ( cu e xc ep ţi a a rg ile lo r) î n argilă

având ind ice le de c on sis te nţa 0 ,5 0 < I C < 0 ,7 5 î nă lţim ea fă ş i e i sub 1 m .

C 2 - te re nuri c oe zive c u in dic e d e c on sis te nţă 0 ,50 < I C < 1 ,0 0 (c u e xc ep ţia arg i le lor ) Î n argi lă

a vâ nd in dic ele d e c on sis te nţă 0,50 < IC < 0 ,7 5 Î na lţim ea fâ şie i 1 -2 m

C3 - te re nuri c oe zive c u in dic e d e c on sis te nţă 0 ,5 0 < I C < 1 ,0 0 (c u exc ep ţia arg i le lor ) Î n argi lă

a vâ nd indic ele d e c on sis te nţă 0 ,5 0 < IC < 0,75 Înălţ imea f ă ş i e i 2-3 m

C 4 - tere nu ri c oe ziv e c u in di ce d e c on sis te nţă 0 ,5 0 < IC < 1 ,0 0 ( cu e xc ep ţi a a rg il el or ) Î n a rg il ă

a vâ nd in dic el e d e c on sistenţă 0,50 < IC < 0 ,7 5 î na lţim ea fâ şie i 3 -4 m

D l - te re nu ri c oe ziv e c u i nd ic e d e c on si ste nţă l e> 1, 00 ( cu e xc ep ţi a a rg if el or) În a rg ilă a vâ nd

i nd ic e d e c ons istenţă le > 0 ,75 Înălţimea fâ şiei s ub 1 mD 2 - te re nu ri c oe zi ve c u i nd ic e d e c on si ste nţă le > 1,0 0 ( cu e xc ep ţi a a rg il el or) În arg il ă având

i nd ic e d e c on s is te nţă I C > 0 , 7 5 Î na lţime a fâş iei 1-2 m

0 3 - te re nuri c oez ive c u in dic e d e c ons is ten ţă le > 1 ,0 0 (c u e xc epţi a a rg ile lo r) Î n a rg ilă a vâ nd

in dic e d e c on si ste nţă l e > 0 ,7 5 î nă lţi me a f âş ie i 2-3 m

0 4 - t ere nu ri c oe zi ve c u in dic e d e c on sistenţă IC > 1,00 (cu excepţia argi le lo r) î n a rg il ă având

in dic e de c on sis te nţă I C > 0 ,7 5 Î nă lţim ea fâ şie i 3 -4 m

S e m ăs oa ră În 10 0 m etri c ubi.

}-& CANT ITĂŢI

COD I DENUMIR E R ESURSA U .M ~_ A2 .t A 3 1 ~ ~ _ I1 .

Utilaje

34105400048041 Autolaborato r p trna su r.la lu crări de

c ab lu 2 ,5 t

129522200035461 Autogreder pînă la 175 cp

1 o re 10. 10310.08310.06410.05810.108

1 o re 10. 10310.08310.06410.05810.1081

213

:sACANTITAŢI

U .M

A1 Al . A3 A4 B1

J cp ore 0.305 0.245 0.189 0.172 0.319

sn i l e .r o t o r ore 0.145 0.117 0.09 0.081 0.152

-----~._--- . .. _ .... ...._---_._-

COD DENUMI RE R E S UR

2952210003554 1 Bu ld oz e r p e ş eni le 8 1- 18

2 95 226 00 035 30 Ins la la ţi e d e e xc ava t p e Ş

cu praductiv.1600mc/h

129221400067421 Ma ca ra p e ş e nile 2 0- 2 9, 9 tf

DEN UM I RE R E S U R SA U.MCANTITAŢ I

CO D t---C3 C4 D1 02 D3

2952260003530 Instala ţie de excava t pe şenile,rator ore 0.104 0.093 0.174 0.14 0.10 8

cu productiv. 1600mc/h

1

29221400067421 Macara pe ş enile 20- 29 ,9 tf

295226000352 5 S ă pa t or d e ş anţ cu rotor d e 1 01-I

are 10.093

/ 0.08410.157 \ 0.125/ 0.09 8/

ore 0.074 0.067 0.1231 0.1 0.076

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 107/135

/ 2952260003525 I S apăto r d e ş anţ c u ro to r d e 10 1-

1 50 c p

13410440005605 1 Tractor pe pne uri U -650 (65 cp) cu

remo rcă de 3 t

I are 1 0.1310.10510.08110.07410.1371

ore 0.103 0.083 0.064 0.058 0.108

Iare 10.10310.08310.06410.05810.108 .1

CANTITAŢ ICO D D E N UM IR E R E S U R SA U.M

B2 \ B3 \ 84 \ C 1 \ C 2----_

Utilaje

34105400048041 Au tolaboratorpt.masur.la lucrari de Iare 10.08710.0661 0.0610.11910.096

c ab lu 2,5t

29522200035 46 Auto gr ed er pînă la 175 cp

2952210003554 Bu ld oz er p e ş e nile 8 1· 18 0 c p

2952260003530 I ns talaţie de exc av at p e ş eni le,rator

cu productiv. 1600mc/h

1

2922140006742 1' Ma ca ra pe ş en ile 2 0· 29,9 tf

2952260003525 S ăpator d e ş anţ c u ro to r d e 10 1- .

150 cp

13410440005605 1 Traclor p e p ne uri U -6 50 ( 65 c p) c u

re mo rc ă d e 3 t

ore 0.087 0.06 6 0.06 0.119 0.096

ore 0.258 0.199 0.18 0.351 0.282

ore 0.123 0.095 0.085 0.167 0 .13 4

I are I 0.11 10.85210.0771 0.1510.1211

ore 0.087 0.06610.06 0.119 0.096

Iare 10.08710.0661 0.0610.119100961

U M IR E R E S U R SACANTITA Ţ I

U .M

C 3 \ C4 \ D1 \ D2 \ 03,

Utilaje

o r p t.rnăsur .la luc răr i de Iare 10.0741 0.0671 0.1231 0.1 10.076

CO D~_ _ ~ _ - . - l - - - - - ' :_ : _ ' .

3410540004804 1 Au tolabora

cablu 2,5t

/

29522200035461 Auto gre de r p in a la 175 cp

2 95 22 10 00 35 54 B uld oz er p e ş en il e 8 1- 180 c p Iare 10.07410.06710.123/ 0.1 /0.0761

ore 0.21 8 0.198 0.366 0.294 0.227

214

150 cp

134104400056051 Tracto r pe p ne uri U -65 0 (65 c p) cu

remo rc ă d e 3 t

1 ore 10.07410.06710.1231 0.1 10.0761

CANTCO D D E N UM IR E R E S U R SA U .M t---

04___ o

Utilaje

3410540004804 Autolaborator pt .m ă su r. la l uc ra ri d e c ab lu 2,51 ore 0.07

29522200035 46 A uto greder pină la 175 cp ore 0.07

2952210003554 B ul do ze r p e ş e ni le 8 1· 180 c p ore 0.206

2952260003530 Instala ţie de excava t p e ş en il e ,rato r cu praductiv .1600 mc/h ore 0.098

2922140006742 M acara pe şenile 20 - 29,9 tf ore 0.08 8

2952260003525 S ă p ăt o r de ş anţ cu rato r de 101-150 c p ore 0.07

3410440005605 T rac tor p e p ne uri U -6 50 ( 65 c p) c u r em orcă de 3 t ore 0.07

215

TsC33

Exeavarea eu instalatie eu rotor, euproduetivitate

maxima de 1800 melh, in teren eu umiditate de sub 26%

A1 - te re nuri n ec oe ziv e î na lţim ea f âş ie i s ub 1 mA 2 - terenur i n ecoez ive înal ţim ea f âş ie i î ntr e 1-2 mA3 - te renur i n ecoezi ve î na lţimea fâş ie i î n tr e 2 -3 mA4 - terenuri n ec oe z iv e îna lţimea fâş ie i î ntr e 3-4 m

DENU M IR E R E S U R SAC AN TITĂ Ţ I

C OD U .MA1 I A2 1 A3 1 A4 1 A5 1 B1

Utilaje

292214 00 067421 Maca ra pe s aniie 20 - 29,"\ O" \01 44\ 0.09 \ 0.077 1 0 06 '1 0 06 51 0 15 1

2952260003525 s ae a tor d e ş an ţ c u rotor de ore 0.114 0.072 0.061 10.0 54 0.052 0.12

101-150 cp

134104400056051 Trac to r p e pneu ri U -650 ( 65cp) cu remo rc ă d e 3 t

1 ore 10.114\ 0 .0721 0 .061 10.05410.052 \ 0.12 1

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 108/135

A5 - te renuri necoe zive înalţimea fâşiei Între 4-5 m81 - te renuri coezive cu i nd ice de cons is tenţă IC < 0,50 înălţimea fâ ş ie i la 1 m

82 - terenuri c oezive cu i ndic e d e c o nsistenţa IC < 0,50 î n alţime a fâş iei îbtre 1-2 m83 - terenuri co ez iv e cu indice de consis ten ţă IC < 0,50 înal ţimea fâş ie i î ntre 2-3 m84 - terenuri co ez iv e c u in dic e d e c o n sistenţa IC < 0,50 înă lţimea fâş i ei î ntr e 3-4 mB5 -terenu ri co ez ive cu in dic e d e c o nsistenţa IC < 0,50 înalţime a fâşi ei î ntr e 4 -5 mC 1 - te re nu ri coe zive cu ind ice le de consiste nţă 0,50 < le < 1,0 ( cu e xcepţia a rgilelor) în argileavând ind ice le de cons istenţa 0,50 < IC < 0,75 î nă lţimea fâşie i la 1 m .C 2 - terenuri coezive cu indice le de consistenţă 0,50 < I C < 1,0 ( cu excepţia argilelor) în argileavând ind ice le de consistenţa 0,50 < IC < 0,75 înălţimea fâş ie i în tre 1-2 m

C3 - te renur i coezive cu i nd ice le de cons is tenţa 0,50 < I C < 1,0 (c u excepţi a a rg ilelor) î n a rgileavând ind ice le de consis tenţă 0,50 < IC < 0,75 Înălţime a fâşie i În tre 2-3 m

C 4 - terenur i coeziv e c u i nd ic el e d e c on sisten ţă 0,50 < IC < 1,0 (cu excep ţia argilelo r) În argileavând in di ce le de consis ten ţă 0,50 < IC < 0,75 Înălţimea fâşie i Î ntre 3-4 m l

C 5 - t erenuri coeziv e c u in di ce le de cons i sten ţă 0,50 < IC < 1,0 ( cu excepţia argilel or ) în argile

având ind icele d e c on sis te nţă 0,50 < IC < 0,75 Înălţimea fâşiei i ntr e 4 -5 mD1 - te renur i coezive cu indicele de consisntentă I C > 1 , 00 (c u e xcep ţia argilelor) în argile avândind ice de consistenţă I C >0 ,75 în ă lţimea fâş ie i l a 1 mD2 - te renu ri coez ive cu i nd ice le de consisntenta le> 1,00 ( cu excepţi a a rgilelor) în arg ile avândind ice de cons isten ţă IC > 0,75 Înalţimea fâş iei Î ntre 1-2 m

D3 - te renur i coezive cu in dice le de cons isn ten ţă I C > 1 ,00 ( cu excepţi a arg ile lor ) În argi le avândind ice de cons is ten ţă I C >0 ,7 5 î nălţimea fâş ie i Î ntr e 2 -3 mD 4 - terenur i coezive cu ind ice le de consismenta IC > 1,00 (cu excep ţia a rgilelor) În argile avândind ice de consistenţă IC > 0,7 5 Înăl ţimea fâş ie i între 3-4 mD5 - terenuri c oe zive cu ind ice le de consisn tenţă IC > 1,00 (c u e xcepţia argilelor) În arg ile avândind ice de consisten ţă IC > 0,75 Înălţimea fâş ie i î ntre 4-5 m

S e măs o ară la 100metri c ubi.

216

1295221000 355 41 Buldo ze r p e şenile 81 - 1 80cp

\

2952220003546 \ Autogreder p în ă la 175 cp

34105 4000 4804 Au tolaborator pt.măsu r.laluc ră ri d e ca blu 2,51

1295 226000353111nsta la ţie d e e xca vat peşe nile,ra to r c upraductiv.1800mc/h

1 ore \ 0.3 381 0.2131 0.18 10.15810.153 \ 0.355 \

\

ore \0.114\0.072\0.061\0.054\0.052 \ 0.12 \ore 0.114 0.072 0.061 0.054 0.052 0.12

\ ore \0.16110.1011008610.075\ 0.073 \0.169 \

DE NUMIRE R E S U R S A U .MC AN TITĂŢ I

C ODB2 I B3 1 B4 1 B5 r C 1 I C 2

Utilaje

2922140006742\ Macarapeşenile20-29,9tf 1 ore 1°.0951°081 \0.071 \0.068 \0.166 \0.104

2952260003525 s a oa to r d e ş an ţ c u ro to r de ore 0.075 0.064 0.057 0.055 0.13 0.082 '

101-1 50 c p

134104400056051 Tractor pe pneu ri U -650 ( 65c p) c u remorcă d e 3 t

129522100035541 Bu ldo z er pe şen ile 81 - 1 80cp

\

2952220003546\ Au togreder pîn ă la 175 cp

3410540004804 Autolaborator ptm ăsu r.la

lucrări de c ab lu 2,5t

12952260D035311 Insta la\ie de excava t peşen ile,rator cu

productiv.1800mc/h

1 ore 10.075 10.06410.0571 0.0551 0.13 1°.082 1

1 ore 1°.22310.1891°.16610.161 \ 0.389 ,1 0.2451

1ore \ 0.075\ 0.064\ 0.057 \ 0.055\ 0.13 \ 0.082 \ore 0.075 0.064 0.057 0.055 0.13 0.082

1 ore 1°.1061 0.091°°791°.076 1°.185 1°.116 1

217

-[-_ . ._-

C OD ._ . D E NU M IR E R E S U RS A

Utilaje

29221400067 42/ M acara pe şenile 20- 29,9 tf

2 95 22 600 03 525 S ăpa to r de ş an ţ c u ro to r d e

101 -150cp

/3410440005605 / T ra cto r p e p ne uri U -6 50 ( 65

~

03

/

ore /0.089 /0.077 /0.074/0.17210.108/0.093

ore 0.07 0.062 0,06 0,136 0.086 0.073

/ ore / 0,07 /0,062/ 0.06 /0.136/0,086/0,073/

TsC 34

Exeavareaeu instalatie cu ratar, cu productivitate

maxima de1900melh, in teren cu umiditate desub 26%

A 1 - tere nu ri n ec oeiive inălţimea fâş iei până la 1 m

A2 - terenu ri n ec oe zive î nălţimea fâ ş ie i i ntre 1-2 m

A3 - terenuri necoezive în al ţimea f âşiei intre 2-3 m

A4 - terenuri necoezive înălţimea 'fâşiei intre 3-4 m

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 109/135

cp) cu re mo rcă de 3 t

/ 29 52 21 00 03 55 4/ B u ld oz e r p e ş eni le 8 1- 18 0

cp

/

2 95 22 20 00 35 46 / A uto gre de r p în ă la 1 75 c p

341054000480 4 Auto la bo ra to r p t.masur.la

lu cră ri d e c ab lu 2,5t

/2952260003531 /lnstalaţie de excavat pe

şenile ,rotor cu

productiv. 1800mc / h

·1 o re /0.20810.181 /0.17510.40610.254 /0.217 /

/

ore / 0,07/0,062/ 0.06/0.136 /0,086 /0,073/

ore 0.07 0,062 0.06 0,136 0.086 0.073

Iare 10.099 /0.087/0.083 I 0.193 1 0:1221 0,1041

C AN TCO D D E NU M IR E R E S U RS A U .M04 05

Utilaje

2922140006742 M ac ara pe ş en ile 20 - 29, 9 tf ore 0,081 0,0772952260003525 S ă p ă to r de ş anţ c u rotor de 101-150 cp ore 0,065 0,0633410440005605 T ra cto r p e p ne uri U -650 (65 cp) cu remorcă de 3 t ore 0.065 0,0632952210603554 B uld oz er p e ş en ile 81- 180 cp ore 0.189 0,'1832952220003546 Autogreder p î n ă la 17 5 cp ore 0.065 0,063341054000480 4 Autolaborator ptmasur.la l uc ra ri d e c ab lu 2,5t ore 0.065 0,0632952260003531 I ns ta la ţi e d e e xc av at p e ş eni le,ro to r c u ore 0.09 0.087

productiv. 1800mc / h._- -_ ._ - _ _---_._ _--- ..- -----------------

218

Bl - terenuri co ez ive c u ind ic ele d e co ns iste nţă le < 0,50 îna lţimea fâş ie i până la 1 m

B2 -te re nu ri c oe ziv e c u i nd ic ele d e c onsistenţă le < 0.5 0 i nă lţimea f âş ie i î ntre 1-2 mB3 - terenuri c oe z iv e c u i nd ic el e d e c on si stenţă le < 0,5 0 in ălţimea fâş ie i intre 2-3 m

B4 -terenuri c oe zive c u i nd ic ele d e c on si ste nţă le <0.50 înălţimea fâşiei în tre 3-4 m

e l - te re nu ri coez iv e c u i nd ic ele d e c on sistenţă 0,50 < le < 1,0 0 ( cu e xc epţi a a rg il el or ) Î n a rg il ă

a vâ nd in di ce le d e c on sis te nţă 0 ,5 0 < le < 0,75 înăl ţim ea fâ şiei până la 1 m

e2 - t er en uri c oe z iv e c u ind ic e le de cons istenţa 0,50 < le < 1,00 (cu e xcepţia argile la r) in a rgilă

a vâ nd in dic el e d e c on sis te nţă 0,50 < le < 0,75 Înălţimea fâşi ei intre 1-2 m

e3 - terenuri c o e z i v e c u i nd ic el e d e c on si stenţă 0,50 < le < 1,00 (c u e xc ep ţi a a rg il el or ) Î n a rg il ă

a vâ nd i nd ic ele d e c on sistenţă 0,50 < le < 0,75 Înă l ţime a fâ şie i intre 2-3 m

C 4 - terenuri c oe z iv e c u i nd ic el e d e c on si ste nţă 0,50 < le < 1,00 (cu excep ţia a rg il elo r) î n' argila

a vând i nd ic el e d e c on si ste nţă 0 ,5 0 < le < 0,75 inălţimea fâşie i în tre 3-4 m

D1 - terenuri coez ive cu indice le de cons isten ţa le > 1,00 (cu excep ţia a rg il el or) in a rgil ă a vând

i nd ic el e d e c on si st en ţă l e > 0,75 in ălţim ea fâ şie i până la 1 m

D2 - terenuri c oe zive cu ind ic ele de co nsis te nţa le > 1,0 0 ( cu e xc ep ţia argilelor) in argilă a vă nd

i nd ic el e d e c on sis te nţă le > 0,75 înăl ţime a fâ şie i in tre 1-2 m .'

D3 - te re nu ri c oe ziv e c u indi ce le d e c on si stenţă le> 1,0 0 ( cu e xc ep ţi a a rg il el or ) î n argil ă a vâ nd

i nd ic el e d e c on sistenţă le > 0,75 Înălţimea fâşiei in tre 2-3 m

04 - terenu ri coezive cu ind ic ele d e c on sistenţă le > 1,0 0 ( cu e xc ep ţia argilelor) Î n a rg il ă a vâ nd

i nd ic el e d e c on sisten ţă le > 0,75 înăl ţime a fâ şie i in tre 3-4 m

S e ma so ara la 1 00 m etri cu bi

C OD DE NU M IR E R E S U R S AB 1

Utilaje

341054000480 41 A u to la bo ra to r pt .mase r la l uc ră ri decablu 2,5t

12952220003546 1 Au togrede r pÎna la 175 cp

1 ore 10,06710.05110,041 /0.037 1 0.07

1 ore 10,067 10.051 /0,041 /0,037 / 0,07 1

219

TsC35

Excavat, transport , cu incarcator f ronta l, l a d is tante de:

A l - Î n c ă rc a re Î n au toveh ic ul c u Î nc ă rc ă to r f ron ta l pe ş enile de 0 ,5-0,99 mc , pământ din terenc a te gori a 1 la d is tan ţa <10 m

A l l - Î nc ă rc a re Î n au toveh ic u l c u Î n c ărcă to r f ron ta l pe ş eni le de 0 ,5-0 ,99 mc, pământ din terenc a te gor ia 1 la d is tan ţa de 11-20 m

A12 - incărcare in autovehicul cu incărcător fron ta l pe ş en ile de 0 ,5-0,9 9 m c, pământ din terenc a te gori a l la d is tan ţa de 21- 30 m

C l - Î nc ă rc a re Î n au toveh ic ul c u lncărca to r f ron ta l pe ş en il e de 0,5-0,99 mc, roci tari ş i toarte ta ri,p ân ă la 2 5 kg la d is ta nţa <10m

C11 - li nc ă rc a re in au toveh ic u l c u Î n c ărcă to r f ron ta l pe ş eni le de 0 ,5 -0 ,99 mc , roc i tari ş i f oartetari, p ân ă l a 2 5 kg l a d is ta nţa d e 1 1-20 mC 12 - Înc ăr ca re i n a utovehicul cu Î ncărcător trontal p e ş e ni le d e 0 ,5-0 ,9 9m c, roci tari ş i foarte tari,p ân ă la 2 5 kg l a d is ta nţa d e 2 1 -3 0 m

C2 - inc ă rc a re Î n au toveh ic ul c u I n c a rc a to r tron lal pe şenile de 1,0-2,5 mc , roci tar i ş i f oarte tar i,p ân ă la 2 5 kg l a d i sta nţa <10 m

C 21 - Înc ărcare În autovehic ul c u Î n cărcă to r f ron ta l pe ş eni le de 1,0-2 ,5 mc , roci tari ş i f oarte tar i,p ân ă l a 2 5 k g la d ista nţa d e 1 1- 20 m

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 110/135

A2 - Încărcare in autovehicul cu incarcator f rontal pe şenile de 1,0-2,5 mc , pământ dinte ren

categoria 1 la distanţa <1O mA21 - Î nc ă rc a re in au toveh ic u l c u tncarcator fron ta l pe ş en il e de 1,0-2 ,5 mc , pământ din terencategoria 1 l a d is ta nţa d e 1 1-20 m

A22 - in c arcare in autovehicul cu lncarcaior f rontal pe şenile de 1,0-2,5 mc, p ăm â n t din terenc a te gor ia l la d is tan ţa de21 - 30 m

A3 - in c arcare in au toveh ic ul c u lncarc a to r fron ta l pe pneur ide 1 ,5 -4,0 mc, p ământ d in te renc a te gor ia l la d is tan ţa <10 m

A31 - I nc a rc a re Î n autovehicul cu lncărc ăto r f ron ta l pe pneu ri de 1 ,5 -4,0 mc , pa rnăntdin terenc a te gor ia 1 lad i s tan ţa de 11-20 m

A32 - inc ă rc a re in au toveh ic u l c u t oca rc a to r f ron ta l pe pneur ide 1,5-4 ,0 mc , pământ din terenc ate go ri a ll a dis tan ţa de 21 -30 m

81 - lnc a rc are in au toveh ic u l c u inca rcăto r fron ta l pe ş en il e de0 ,5 -0 ,99 mc , p ământ din terenc a te gor ia 21a d is tan ţa < 10m

8 11 - incarcare in au toveh ic u l c u lncărca to r tron ta l pe ş eni le de 0,5-0 ,99 m c, pământ din terencategoria 2 la dis tan ţa d e 1 1- 20 m

812 - Î nc ă rc a re Î n au toveh ic ul c u lncsrcator tron ta l pe ş en il e de 0,5-0 ,9 9 mc, pământ din terenc a te gori a 2 lad i s tan ţa de 21 -30 m

82 - Încărcare În autovehicu l cu lncarcăto r tron ta l pe ş en il e de 1,0-2 ,5 mc , pământ din terencategoria 21ad i s tan ţa <10 m

821 - inc a rc a re in au toveh ic ul c u inc a rc a to r tron ta l pe ş eni le de 1,0-2 ,5 mc , pământ din terenc a te gor ia 2 lad i s tan ţa de 11 -20 m

822 - Încărcare În au toveh ic u l c u Î nc ă rc ă lo rtron ta l pe ş eni le de 1,0-2 ,5 mc , pământd in te re nc a te gori a 2 la d is tan ţa de 21-30 m

83 - incarcare in autovehicu l cu Incarcator trontal pe pneur i de 1,5-4,0 rnc. pământ din terenc a te gor ia 2 lad i s tan ţa <10 m

831 - in că rc ar e in a utovehicu l cu lncarcator trontal pe pneur ide 1,5-4,0 mc, pământ din terencategoria 21a dis tanţa de 11-20 m

832 - Încărcare În autovehicul cu Încărcător tron ta l pe pneu ri de 1,5-4 ,0 me , pământ din terenc a te gori a 21ad i stan ţa de 21- 30 m

22 2

C22 - I nc a rc a re Î n au toveh ic ul c u Î n c ărcă to r f ron ta l pe ş eni le de 1,0-2,5mc , roci tar i ş i f oarte tar i,p ân ă l a 2 5 k g l a d istanţa de 2 1-30 m

C 3 - in că rc a re Î n autovehicul c u Î nc ă rc ă to r fron ta l pe pneu ri de 1,5-4,0 mc , roc i tari ş i f oarte tar i,p ân ă la 2 5 kg l a d is ta nţa <10 m

C31 - Î nc ărcare În autovehicul cu lncarcator f rontal pe pneur ide 1,5-4,0 rnc, roc i tar i ş i f oarte tar i,p ân ă la 2 5 k g la d ista nţa d e 1 1- 20 m

C32 - i nc ărc a re in au toveh ic ul c u lncărcător fron ta l pe pneu ri de 1,5-4 ,0 mc , roci tar iş i f oarte tar i,p ân ă l a 2 5 k g la distanţa de 21-30 m

Dl - incarcare În autovehicul cu tncărca tor trontal pe şenile de 0,5-0,9 9m c, roci tari ş i foarte tari,până la 2 5 kg l a d is ta nţa <10 m

Dl1 - Î nc ă rc a re Î n au toveh ic ul c u t nca rc a to r fron ta l pe ş en il e de 0,5-0 ,9 9m c, roci tar iş i f oarte tar i,până la 2 5 kg l a d is ta nţa d e 1 1- 20 m

D1 2 - lnc a rc a re Î n autovehic ul c u Încă rc ă to r fron ta l pe ş eni le de 0,5-0 ,9 9m c, roc i tari ş i foarte tari,până la 2 5 kg l a d i sta nţa d e 2 1- 30 m

D2 - I n c a rc a re Î n au toveh ic u l c u incărcăto r fron ta l pe ş eni le de 1,0-2 ,5 mc , roc i tari ş i foarte tari,

p ân ă l a 2 5 k g l a distanţa < 10 mD2 1 - Încărcare În autovehic ul c u l n c a r c ă to r f rontal pe şenile de 1,0-2,5 mc , roci tar i ş i f oarte tari,p ân ă l a 2 5 kg l a d is ta nţa d e 11-20 m

D2 2 - incarcare În autovehicul cu Încărcător f ronta l pe ş en il e de 1 ,0 -2 ,5 mc, rocitari ş i foarte tari,p ân ă l a 2 5 k g la dis tan ţa de 21-30 m

D3 - Î nc ă rc are În autovehicu l cu Încărcător f rontal pe pneur i de 1,5-4 ,0 mc, roc i tar iş i f oarte tar i,p ân ă l a 2 5 kg l a d is ta nţa <10 m

D31 - Î nc ă rc a re Î n au tovehic ul c u ln c arca to r f ron ta l pe pneu ri de 1,5-4,0mc , roci tar i ş i f oarte tar i,p ân ă l a 2 5 kg l a d is ta nţa d e 1 1- 20 m

D32 - Încărcare În autovehicul cu Încărcător f rontal pe pneur ide 1,5-4 ,0 me, roc i tar i ş i f oarte tar i,p ân ă l a 2 5 kg l a d is ta nţa de 21"30 m

E l - des c ărca re Î n depoz it c u Î nc ă rc ă to r f ron ta l pe ş eni le de 0 ,5 -0 ,99 mc , pămân t in te re n c a tgo ri all a d is ta nţa <10m

E11 - descărcare În depo zit cu Încărcăto r f ron ta l pe ş eni le de 0,5-0 ,99 m c, pământ În terenc a tgo ri a 1 lad i stan ţa d e 11-20 m

E12 - d es cărca re Î n depozi t c u lncarcator t rontal pe şenile de 0,5-0,99 mc , pământ În teren

223

catgoria lla dis ta nţa de 21-30 m

E 2 - descarc are În d ep ozit cu incar cator frontal pe şenile de 0,5-2,5 mc, pă rnănt În te ren c atg oria 1

la d is tanţa <10 rn

E 21 - descarca re in depoz it c u in carca tor frontal pe şenile de 1,0-2,5 mc, p ă m ă n t in teren c atg oria

lla dis tan ţa de 11-20 m

E 22 - desc arca re in depozit cu incarcator frontal pe şenile de 1,0-2,5 mc , p ăm â n t in te re n c atg oria

lla distan ţa de 21-3 0 m

E 3 - descarcare În depoz it cu lnca rc at or fron tal p e pneuri de 1,5-4,0 mc , părnănt in teren ca tgoria

ll a d is ta nţa <10 m

G 22 _ d escărcare În depo z it cu inc arcator fron tal pe şen ile d e 1,0-2,5 mc, roci tari şi foarte tari

păn ă la 2 5 kg la dis tanţa d e 21-30 mG3 _ de s cărcare in depo zit cu inca rcatorfron tal pe pne ur i de 1,5-4,0 mc , roci tari şi foar te ta ri până

la 25 kg la distanţa <10 mG 31 _ descărcare in dep oz it cu Înc ărca tor frontal pe pneuri de 1,5-4,0 mc , roc i tari ş i f oa rte tari

p ăn ă la 25 kg la distanţa de 11-20 mG 32 - descărcare În depozit cu ţnc ărcator fron tal pe pne uri de 1,5-4 ,0 mc, ro ci ta ri ş i f oarte ta ri

p ăn ă la 25 kg la distanţa de 21-30 mH l _ desc arcare in depoz it cu jnc arcator fronta l pe şenile de 0,5-0,9 9 mc, roci ta ri ş i foarte tari

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 111/135

E 31 - descarca re in de pozit cu inc arcator fro nta l p e p ne uri de 1,5-4,0 mc, p ă m â n t in teren ca tgoria

1 l a d is tan ţa de 11-20 mE 32 - de sc a rcare În depozit cu inc arca tor frontal pe pneu ri de 1,5-4,0 mc , p ă m â n t in tere n ca tgoria

t l a d is tanţa de 21-30 m

Fl - descărcare În d epozit cu lncărcato r f ro nta l pe ş en ile d e 0,5-0 ,99 mc, pam ănt in teren catgoria

2 1a d istanţa <10 m

F l1 - d escarcare În d epozit cu incarcator frontal pe ş enile de 0,5-0,99 mc, pam ănt În teren

catgoria2 la distan ţa de 11-20 m .

< 1 1 2 '7 descarcare in depozit cu lnc arca tor fro nta l p e ş en ile d e 0,5 -0,99 mc, pămâ nt in teren

c atg oria 21a distanţa de 21- 30 m

F2 - d es ca rc are in depoz it cu inc arca tor fro nla l p e ş en ile d e 1,0-2,5 mc , pământ in teren catg oria 2

la d is ta nţa <10 m

F 2 1 - d es că rcare in depozit cu lncărca tor frontal pe şenile de 1,0-2,5 mc, pământ in teren catgoria

2 l a d is ta nţa d e 1 1- 20 m

F 22 - d es carca re in depozit cu l n c ă r că to r fro nta l p e ş enile de 1,0-2 ,5 mc , p ă m â n t in teren catgoria

21a d is ta nţa de 21-30 m

F3 - de sc ă rc are În depozi t cu incă rcator fro nta l p e p ne uri d e 1,5-4 ,0 mc, pământ in tere n catgoria

2 la d istanţa <10 m

F3 1 - descărcare in depo z it cu ln c ă rc ăt o r fron tal pe pneuri de 1,5-4,0 mc , p ăm â n t in te r en ca tgo ria

2 l a d is tanţa de 11-20 m

F 32 - d es cărcare in d ep oz it cu inca rcator fro nla l p e p ne uri de 1,5-4,0 mc , pământ in teren catqor ia

2 1a d is ta nţa d e 2 1- 30 m

G l - d es că rc are in d ep oz it c u lnc ărcător fron tal p e ş enile d e 0,5-0 ,99 mc, roc i ta ri ş i foar te tari

p ân ă la 25 k g la d is ta nţa <10 m

G 11 - de scărcare in d epoz it cu tncarcator fro nta l p e ş en il e de 0,5-0,99 mc , ro ci tari ş i foarte tari

p ă n ă la 25 kg la distanţa de 1 1-20 m

G 12 - d es ca rc are in d ep oz it c u ln c ă rc ă to r fro nta l p e ş en ile d e 0,5-0,99 m c, ro ci ta ri ş i fo arte ta ri

p ăn ă la 25 kg la d is tan ţa de 21-30 m

G 2 - d es că rc are În depoz it cu lncarcator frontal pe şen ile de 1,0-2 ,5 mc, roci tari şi foar te tari pân ă

la 25 kg la dis tanţa <10 m

G 21 - des cărcare in depozit cu ln c a r c a t o r frontal p e ş en ile de 1,0-2,5 mc, roc i tari şi foa rte tari

până la 25 kg la d is ta nţa d e 11-20 m

224

p ă n ă la 25 k g la dis tanţa < 1 0 mH l1 _ descarca re in depoz it cu în cărcător frontal pe şe nile d e 0,5-0 ,99 mc , roci tari şi foarte tari

până la 25 kg la d is tan ţa de 11-20 mH1 2 _ descărcare in depo zit cu lnc arcator fro ntal pe şenile de 0,5-0,99 mc , roci ta ri şi foa rte tari

pân ă la 25 k g la dis tanţa de 21-30 mH2 _ de scă rc are În depozi t cu inc arc ato r frontal pe ş en ile de 1,0-2,5 mc, roc i ta ri ş i fo arte ta ri p ănă

la 25 kg la dis tanţa < 10 mH2 1 - de scarcare in de p oz it c u lncarcator frontal pe şenile de 1,0-2,5 mc , roci ta ri ş i foa rte tar i

p ă n ă la 25 kg la distanţa de 11-20 mH2 2 - descarcare În d ep ozit c u i nc a rc a to r f ro n tal pe şenile de 1,0 -2 ,5 m c, r oc i t ari ş i f o arte ta ri

p ă n ă la 25 kg la d istanţa de 21-30 mH3 _ de sc arcare În de poz it cu incarcator fro nta l p e p ne uri de 1,5-4,0 mc, roci tari şi f oa rt e ta ri p ână

la 25 kg la dis tanţa < 10 mH3 1 - desc arca re În depo zit c u i n c a r c a t o r frontal pe pneu ri de 1,5-4,0 m c, ro ci ta ri ş i f oa rte t ar i

p ăn ă la 25 kg la dista nţa de 11-20 m

H32 - de scar ca re in de pozit cu i n c a r c a t o r fro nta l p e pneuri de 1,5-4,0 rn c, roc i tar i şi fo a rte tari

p ă n ă la 25 k g la d is tanţa de 21-30 m

S e măsoar ă la 100 me tru cub excavat (în ce rca t) ş i tran sportat la distanţele res pective.

C AN TI TĂŢ I

C OD DE NUMI R E R E S U R S A U. M" A 1 \ A 1 '1 T A 12\ A 2 \ A 21 r A2 2\ ~3

Utilaje

295227 0007 40611ncărcător frontal D e o n euri I ore I - I - I - I - I - I - 11.28

2,6 - 3,9 mc

1295227000740311ncarcato rfrontaiP eş eniie 1 ore 14.76\5.33160 21 - 1 - 1 - \ - \

0,5 -0,99mc

1295227 0007405\lncarcătorfronta l pe şeni le 1 - 1 ore 1 - \ - \ - 12.04\2.2812.581 - 1

2,5 mc

225

- ' - " ' - - - I - ~~ CANTITAŢ I_C()D_ __D~NUMIRERESURsA J U.ML. . .-4

Utilaje

29522700074061 Incarcator frontal pe pneuri 1 or.e 11.4411 ;631 - 1 . ' 1- l' ~ ·12,6- 3 ,9 m c

12952270007403llncarca torfronta' pe şenile Iare 1 - 1 - 15,4316.0216.891 - 1 - ~ 10,5 -0,99mc

12952270007405 1 Incarcator fronlal p e şenile 1 - Iare 1 1 1 - 1 - 1 - 12.3212.571

- - T - - -C A N T I T A Ţ i - -

CO D I DENUM IRER ES UR SA '" _~~~~O~~[D 3 ~

Ia re 1 - ! - 1 - 1 - 12.2612.6

Utilaje

29522700074061 Incarcato r fronta l pe pneuri ,2,6- 3,9 mc

1295227000740311nca rcalor fronlal pe şeni le0,5 -0,99mc

1295227000740511ncarcalor fronta l p eşen il e 1 -2,5mc

1ore 19.64110.741 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Iare! - 1 - 13.59!413!4.6! - 1 .: !

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 112/135

2,5mc-------c-- C O ~ I E -

-_._----------C ANT ITAŢ I

UM IR E R E SUR S A U .M8221 83 1831 18321 C 1 IC 111 C1 2

Utilaje

r frontal p e pneuri Iare 1 - 11.44116311.861 - 1 - 1 -'!9522700074061tncarcatl2,6- 3,9 mc

129522700074031 Incarcator frontal p eşenile Iare 1 - 10,5 -0,99mc

12952270007405 11ncarcatorfronta, p eşenile 1 - 1 ore 12.951, 2,5 mc s : ,

! - 15.83!6.717.67!

- ! - 1 -1 - 1 - ! ,-[.1

--- - - ; - '

CANT ITAŢ I .'".2...-

R E R ESURS A U.M c2l C 21 1C221 c31 C 31 I G 32j ~

- 1 - 11.5811.81 12.081 - I

COD ' DENUM I

Utllale

2952270007406!lnca rca tor fron2,6- 3,9 mc

129522700074031 Incarcator fronlal p e ş e nile 1 ore 1 - 1 - 1 ~ 10,5 -O ,99mc

129522700074051 Incarcator fronlal p e şenile 1 - Iare 12.512;8613.2812,5mc

18.39 1

1 - , 1

226

~ ] ~ C A N T I T A T ICOD I DE NU M IR E R ES UR SA U .M o~t] E 11J E !~[~ili~ E 22

Utilaie

2952270007406 11ncarcalor fronla l p epneuri 2 ,6-3,9 mc

129522700074031 Incarcatorf ronta l pe şen ileO,5- Iare 1 - !445!4.9815.6! - 1

0,99mc

!2952270007405 !lncarca lorfrontal pe şen ile 1-2,5 ! ore! 1 - ! - ! - !1.9!2.13!2.39!

mc

Iare 12.9 1 - ! - I - 1 - 1 ie 1I

1 - -

-

C ANTITAŢ I

C OD DENUM IRERESURS Ă

U.M f--@ E 31] E 3~rF1 TF~1E -12rF2Utilaje

2QI1?27000740al Incărcălor fronlal Denneuri Iare 11.211.34[1.51 [ - I - ! - ". 1 ~'

2 ,6 - 3 ,9 mc

1295227000740~ 1 Incarcator fronial p eşenile0,5 -0,99mc /

1295227000740511nca rcal or fr on la l p eşen ile 1 -2,5 mc

1 ore 1 -1 - 1 '- 15.0715.63'16.441-1

Iare 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - !2.171

227

f- C OD J : DE NUMIR E RE SURs A

Utilaje

29522700074061 Incarcato r f ron ta l p e pneu ri2 ,6 - 3 ,9 m c

1295227000740311ncărcătorfro nta i pe ş enile0,5 -0,9 9mc

C ANTIT ĂŢ IU M 1-::.;-r;::::Ir--:-r;:::-:T~

~~~~1

1 ore 1 - 1 - 11.3711.5211.731 -, 1 .-

1 ore 1 - 1 - I - 1 - 1 - 15.3916.151

NO TA :P ământul incarcat se consideră În p rea la bil e xc av at c u alte mijloace. p amântui care la săpa t a fos tde categoria 1 sau 2 , s e c on sid era de c ategoria 1 la l n c ă r c a r e cu t n c a r c ăto r u l P amântul decategorii superioare categoriei II s e c on sid er ă d e c ategoria II l a Î n căr ca re cu î n ca rcătorul.

TsC36

Sapatura mecanica cuscreperul de6,1-9mc, cu tractor

pesenilede150CP, in gropi deimprumut, inclusiv

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 113/135

1295227000740511ncărca tor fron tal p e şenile 1 -

2,5 m c

1 o re 12.412.751 - 1 - 1 - 1 -1 '. " .1 I

C ANT ITĂŢ IC OD DENUM I R E R E SU R SĂ

G 32_____ _ .. . ...-......L...._L

Utilaje

29522700074061 Incarc ator frontal p e pneuri 2,6-3 ,9 m c

1295227000740311nca rcător frontal p e ş e n ile 0,5-0,99mc

1295227000740511ncărcător frontal p e ş e nile 1 -2 ,5 m c

lore l-I -I

1ore 1711 - 1

1 ore 1 - 12.312.6313031

- 1

- , 1

- 11.4511.6611.91 '

- 1

- 1

- 1

_ . 1

---1 C AN TITĂŢ I

I C OD _ _ . L _ . . DENUM IR E R E S~:._ A_ ---..l_ U_ .M -L _ .L ................. ..L _ .......L ...._ L --- L -'---- I

Utilaje

295227000740611ncărcăto r f ro nta l p e p ne uri 2,6-3 ,9 m c

129522700074031 1ncarcător fronlal p e ş e nile 0,5-0,99mc

1295227000740511ncarcăto r f ro nta l p e ş e nile 1 -2 ,5 m c

1 ore 1 ~ 1 - 1 - 1 - 1 - 1-12.06

1 ore 17.6218.5819.341 - 1 - 1-1 - 1

1 ore 1 - 1 - 1 - 13.2513.67141 -.: 1

~]~:-C ANT

COD DENUM IR E R E S U R S Ă U .M H31 I H32-- ---___--_-._---_,- -

Utilaje

29522700~!~~~llncărcător frontal pe pne uri 2,6- 3,9 mc 1 ore 12 .31 12.52

228

transportul pamantului panaladistanta de100m,cu

descarcare in straturi uniforme, cu:

A 1 - strat gros <2 0 cm teren ca tg. IA 1 1 - strat gros <2 0 cm te re n c atg . I Î n c on diţiile gospodari ri i ape lor.

81 - s tra t g ros <20 cm te re n c atg. IIB 11 - s tr at gros <2 0 cm te re n catg. II i n condiţiil e g o sp odar irii ape lor.

C 1 - strat g ros> 20 cm te ren catg. IC 11 - stra t g ros> 20 c m teren ca tg. I in condi ţiil e g o sp odă rir ii a pelor.

D1 - strat gro s> 2 0 cm te re n c atg. IID1 1 - s tr at g ro s> 20 cm te ren catg. II În condiţ iile g osp odă ririi a p el or.

S e m as oara la 100 me tr i cu bi Î n sapatura.

CANT I TĂŢII I DENUM I R E R E SUR S~ _ _ .._ J ~J G lJ ~!1 \~~ ..J~ 1 C 1 I

Utilaje

295 2230003535 1 S c re pe r d e 6 ,1 - 9 m c c u tra ctor pe şen ile 1 o r e 1 2. 03 12.3312.5612.9411.85

de 15 0 c p,----- .._--_ ._ ..--_..._-----

COD

; 1

1

I !i-[ C AN T ITAŢI

DE NUM I R E RE SU R S A ..l~~~J ~1 1 ~Q D 1 11-- I --------....- - -_.... .. ----- _ - ..

COD

Utilaje

~ ..22300035351 S crepe r d e 6 ,1 - 9 mc c u tr ac to r p e ş enile d e 1 50 c p .. G .~d.03 ~

229

TsC37

Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip

TEREX, cu lada de 10,7-15,3 mc, inclusiv transportul si

imprastierea pamantului la distanta de 250 m, in:

A 1 - gro pi de Împ rumu t dec opertate În teren catg. I

A 11 - g ro p i de Împ rumut decope rtate În teren catg. I Î n c pndiţiile g os po dăririi a pe lo r.

81 - gropi de Împrumut decopertate În teren catg. II

811 - gro pi d e Împrumut decopertate În te re n c atg. II Î n c ondiţ ii le gospodăririi apelor.

e1 - gropi de imprumut decopertate În te ren catg. III

Spor la consum urile de ore-utilaj la art. TsC23 si TsC37,

pentru transportul pamantului, pentru fiecare 250 m in

plus peste 250 rn, la autoscrepere tip TEREX, in:

A 1 - te ren catg. 1A 11 - exec utare lucări de la ari. TSe38A 1 Î n c ond iţii le gospodărir ii a pe lo r.

81 - s por la ari. T SC 23 şi 37 pe ntr u f iec are 250 m În p lu s p este 250 m la autoscreper TE

teren ca tg. 2811 - executa re lucrări de la ari. TSC3881 În condiţ iile g os po dăririi ape lor.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 114/135

e11 - g ropi de Împrumut decopertate În teren ca tg. II I Î n c ond iţiile gospodăririi apelor.

D 1 - la c ana le În te ren catg. ID11 - Ia c an ale În teren catg. I În condiţ ii le gospodari rii apelor.

E 1 -Ia c an ale În te ren catg. II

E 11 - Ia c anal e În teren catg. 1 \ În condiţiile gospod ăririi a pe lor.

F1 -Ia cana le in teren catg. III

F1 1 -Ia c an ale În teren catg . I II Î n c on diţiile q ospodarin i a pe lo r.

S e măsoa ră la 100 metri cubi În s ăpătura.

I-_CO _D J =_~~_N-UM-'~~~_~U_~~ f----

A1-.-_,- --_ CAN,-- -TI_TA -,-T_ 1-,-,----1

Utilaje

29522300035421 S creper de 10,7 -15,3 mc ti p 1 ore 11.1311.2911.3811.5911 .5411.7611.21

Terex

- -

CA NTI TA ŢI~ RE RE S URS A U.M

D1 11 E 11E 111 F1 IF 11

Utilaje,

15,3 mc tip Terex Iare 11.3811.5411.7711 .71 11.96

_._---_ . ..._ [ _ ..._----_._._-

CO D DE N

----_._--_...-

2952230003~crepe ~ 0,7

230

C1 - s po r la ari. T SC 23 şi 37 pentru fieca re 250 m În p lu s p este 2 50 mia autoscrepe r TE

teren catg. 3C11 - exe cu ta re lu crări de la ari. TS C38C1 În condiţii le gospoda ri ri i a pe lor.

S e măsoa ră la 100 metr i cub i În săpătură, ţinând seama de coeficientul de ln fo ie re d in te

DE NUM IRER ES UR S ACANTITAŢI

CO D U.MA l IA lll 811811

Utilaje

295 2230003 542 1 S cre pe r d e 10,7 -15,3 mc tip Terex 1 ore 10.6910.7810.7410.84

231

-

-

TsC39

Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de torat petren de lucru, pentru:

Al - g ropi d e s tâlp i ş i a nc or e d e e le ctrific ar e Î n te re n c atg. 2-3 , a dâ nc im e 2 ,5 m

A 1 1 - g ro pi d e s tâ lpi ş i a nco re d e e le c tr if ic a re Î n te ren im bib at c u a pa c atg. 2-3 , a dâ nc im e 2,5 m

A 2 - g ro pi d e s tâ lp i ş i a n co re d e e le ctr ific are Î n te re n c atg . 2-3, a dâ nc im e 3,5 m

A 21 - g ro pi d e s tâ lp i ş i a n co re d e e le ctrific ar e Î n te re n im biba t c u a pă c atg . 2- 3, a dâ nc im e 3,5 m

COD = } ~ 'S ' - -CANTITAŢIDENUMIRERESURS Ă U.M -r-=-r;::-r:=-::-rl

I I Bl1~.J ~1 I~L~~~-II M . I

atena e

28112363098481 Co nfe ctii m et p t.lucra ri d e li ni i,statii

electrice

1 kg 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4 1 0.4

Manoperă

ore \ 0.08\ 0.081 0.08\ 0.081 0.087137010011500 \ Electrician

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 115/135

A 3 - g ro pi d e s tâ lp i ş i a n co re d e e le ctr ific are Î n te re n c atg. 2 -3 , a dâ nc im e 4 m

A 31 - g ro pi d e s tâ lp i ş i a nc or e d e e le ctrific ar e Î n te re n lrn bib at c u a pă c atg . 2 -3 , a dâ ncime 4 mB l - g ro pi d e s tâ lp i ş i a n co re d e e le ctr ific are in te re n c atg. 4 , a d ân cim e 2 ,5 m

B ll - gro pi de s tâ lpi ş i a nc ore d e e le ctrific ar e Î n te re n im bib at c u a pă c atg. 4 , a dâ nc im e 2,5 m

B 2 - g ro pi d e s tâ lp i ş i a n core d e e le ctr ific are Î n te re n c atg. 4, adâ nc ime 3,5 m

B 21 - g ro pi d e s tâ lp i ş i a n co re d e e le ctrific ar e Î n te re n im bib at c u a pă c atg. 4 , a d ân cim e 3,5 m

8 3 - g ro pi d e s tâ lp i ş i a n co re d e e le ctr ific are Î n te re n c atg. 4 , a dâ nc im e 4 m

8 31 - g ro pi d e s tâ lp i ş i a n co re d e e le ctrific ar e in te re n Îmb ib at c u a pă c atg . 4, a dâ nc im e 4 m

Se m ă s o a ră la bucata

DENUMIRERESURSÂCANTITĂŢI

CO D U.MAl1A111 A21A 211 A31A31 1 81

Materiale

2811236309848 1 Confe c tii met p t.lu cr ar i d e I kg I 0.4 I 0.4 I 0.4 I 0.4 I 0.4 I 0.4 I 0.4

linii,statii e lectr ice

Manoperă

7137010011500 \ Electrician

9310060019900 Mun ci to r n eca lif ic a t \

ore \ 0.0 8 \ 0 .08 \ 0.08\ 0.08\ 0.08\ 0.08\ 0.08ore 1.92 1.92 2.08 2.08 2.15 2.15 2.76

TOTAL ore 2 2 2.16 2.16 2.23 2.23 2.84

Utilaje

3520200005303 1 Tren de lucru cu ins ta laţ ies ap at grop i pt. stilpi

Iare 10.481 0.6 10.5710.7610.6210.7710.65

232

\ ore 2.76 2.98 2.98 3.08 308

TOTAL ore 2.84 3.06 3.06 3.16 3.16

9310060019900 Muncitor neca li fi ca t

Utilaje

3520200005303 1 T re n d e lu cru c u instalaţie s apa t g ropi p t. 1 ore 10.81 10.7610.9610.8311.04

stilpi

TsC40

Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 3,0-3,9

mc, actionat electric, in:

Al - in p ăm ăn t cu umid ita te n atu ra la cu d es căr ca re Î n d ep oz it te ren ca tg . I

A 11 - În pămân t ume d a rg ilo s c u d es că rc are in d ep oz it tere n c atg . I

Bl - in pământ c u u miditate naturală c u d es că rc ar e in d ep oz it te re n c atg. II

Bl1 - in p ămân t ume d a rg ilo s c u d es că rc ar e in d ep oz it te re n c atg. II

C l - in p ămân t c u umid ita te n atu ra lă c u d es că rc ar e in d ep oz it te ren c atg. III

Cl1 - in p ământ um ed arg ilo s c u d es că rc ar e Î n d ep ozit te re n c atg. III

Dl - in p ămân t c u umid ita te n atu ra lă c u d es că rc ar e in d ep oz it te re n c atg. IVDl1 - În p ă m â n t um ed arg il os n atu ra lă cu d es car ca re Î n d ep oz it te ren catg. IVE l - in p ăm â n t cu umid ita te n atu ra lă cu d es căr ca re i n auto vehicul e te ren catg. I

E l1 - Î n pământ ume d a rg ilo s c u d es ca rc ar e in a uto ve hicu le teren catg. I

F l - i n pămâ nt cu umidita te n atu ra la cu d es car ca re i n auto vehi cu le te ren ca tg . II

F l1 - În p a m ă n t umed a rg il os cu d es carca re i n auto vehicul e te ren ca tg . II

G l - Î n pământ cu umiditate na tu ra lă cu d es căr ca re in auto vehic ule te re n c atg. III

G11 - in p ăm ăn t umed argi los cu descarcar e in a uto ve hic ule tere n c atg. IIIH l - În pământ cu um id ita te n atu ra lă cu d es căr ca re Î n au toveh icu le teren catg . IVHl1 - i n p ământ umed arg ilo s c u d escărcare in autovehicule te re n c atg. IV

li'II

233

S e maso ara la 100 metr i cubi in sa patura .

CO D r D EUMIR E RE SURS ĂC ANTIT ĂŢI

U .MA1 1A111 81 1811 1 c11c11

.._---_.

U tilaje

pe şenile acţionat 1 ore 10.391 0.491 0.461 0.591 0.5 21 0.679522600035121 E xcavatorele ctric de 3 -3.9 mc

C ANTI TĂŢ I

TsC41

Sapatura mecanica' cu excavator pesenile de 4,0-4,9

mc, actionat electric, in:

A1 - p ă m â n t ş i roc a cu umiditate na turala cu descărcare in depozi t teren catg.1

A1 1 - p ă m â n t ume d a rgilos cu descarcare in depoz i t teren catg. I81 - pământ şi roc a cu umidita te naturala cu descarc a re i n depo z it t ere n ca tg. II811 - pamănt umed argilos c u de scarcare in d ep oz it tere n ca tg. IIC 1 - p ă m â n t şi roc a cu umiditate n aturală cu de s ca rc a re i n depozi t te ren ca tg. III

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 116/135

DEN !J MI R E RE S U R S ĂCOD U.M

D1 I D11 1 E 1 1 E11 1 F 1 I F1 1__---_ ....

Ut ilaje

29522600035121 E xcava to r pe şenile acţionat 1 ore 10.671 0.841 0.441 0.551 0.521 0.65electric d e 3 -3 ,9 mc

.!

DENUMIR E R E S U R S ĂC ANT IT ĂŢI

C OD U.MG1 I G 11 I H1 I H1 1

Ut ila je

29522600035121 Excavator pe şen ile ac ţionat electric de 3 -3,9 1 ore 10.6210.8310.7710.96mc

234

C 11 - p ă m ân t ume d a rg il os cu des căr care in depo z it tere n c atg. III

01 - p ă m â n t şi roc a cu um iditate na turală cu descarcare in d ep oz it teren catg. IV01 1 - pă mânt ume d arg il os cu descărc are in d epo zit teren catg. IVE 1 - roc i ta ri şi foarte ta ri c u d es cărc are in d epozitF 1 - roci stâncoas e c u d es cărca re in d eo zi!.G 1 - p ă m ân t ş i roc a cu umiditate n aturală cu descă rca re in autovehicule te re n catg. IG 11 - p ă m â n t umed argilos cu descărcare i n a u to veh icule te re n c atg. IH1 - pămân t ş i r oc a c u umiditate naturală c u d es carcare in autovehicule teren catg. IIH1 1 - pamăn t um ed argilos c u d es cărca re in autovehicu le tere n c atg. II11 -pămâ nt şi ro că c u umiditate na tu rală c u de sc ă rc a re i n a utovehi cule teren ca tg. III111 - pămâ nt umed argilo s c u d e sc ărcare in autovehicule teren catg. IIIJ 1 - p ământ şi rocă cu umiditate naturala c u de sc ă rc a re in a u to veh ic u le t eren catg. IVJ 1 1 - p ăm ân t um ed argi los cu descărcare in autovehicule te re n c atg. IVK 1 - pă mân t ş i rocă cu umidita te naturala cu de sărca re i n autovehicule

L 1 - pămănt şi rocă cu umidi tate na tur al ă c u des ărcare in autovehicule

S e m as oa ra la 100 met r i c ub i i n s ă p ă t u r ă

D E N U M I R : E S U R ~ - ] ~ ~ l ~ , - [ : ~ f ~ ~ ~ ~ ,I I

COD

Ut ilaje

29522600035131 E xcavator pe şeni le a cţionate lec tr ic de 4,0-4,9 mc

1 ore 10.2810.341 0.331 0.41 10.381 0.48

III

I I !I

235

· · C O D ~ 0C A N T IT A Ţ I

E N U M IR E R E S U R S A U .M

011 0111 E1 1 F 1 1 G1 IG11

Utilaje

şenileacţionatelectric 1 ore 1 0. 48 1 0 .5 9 1 0. 5 1 0 . 9 21 0 . 3 21 0 .4

CAPITOLUL Ts OUMPLUTURI

2 9 5 2 2 6 0 0 0 3 5 1 31

de4 ,0 - 4, 9 mc

"

D E N U M IR E R E S UR S AC A N T I T A Ţ I

U .M

H'1 1 H111 11 1111 I J 1 I J 11

Generalităţi

1.Conţinutulcapitolului

1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrărilenecesare executării umpluturilor la platforme, la infrastructura căilor ferate şi

COD

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 117/135

cţionat I ore 1 0 .37 1 0 .4 7 1 0 .4 5 1 0 .56 1 0 .5 4 1 0 .6 9rutiere, la diguri, la baraje etc., cuprinzând:

- Împrăştierea În straturi uniforme a materialului de umplutură;- nivelarea şi udarea straturilor În vederea compactării;- compactarea umpluturilor;- executarea straturi lor de repartitie de sub prismele de balastre ale

liniilor ferate şi ale altor construcţii similare.1.2. Tot În acest capitol s-au inclus normele de compactare la

fundaţiile stâlpilor de Înaltă tensiune la fundaţiile poligonale şi grătar la liniileelectrice C.F. precum şi normele de compactare a terenurilor sensibile laumezire pentru a le face apte pentru fundarea construcţiilor pe ele.

2_ Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborareanormelordinacestcapitol

2.1. Normele de deviz din acest capitol sunt stabilite În următoarele

conditii tehnice specia le de lucru:'2.1.1. Împrăştierea manuală s-a considerat că se execută În locuri

înquste (neaccesibile utilajelor de Împrăştiat) În straturi uniforme cu grosimeade la 10 cm la 30 cm, În vederea compactării fiecărui strat.

2 .1 .2 . Împrăştierea mecanică s-a considerat că se execută În spaţiilargi, În straturi uniforme de grosimile arătate la fiecare articol, În vedereacompactării fiecărui strat, precum şi pentru nivelarea pământului descărcat Îndepozit.

2.1.3. Compactarea manuală şi mecanică se consideră că se executăla urniditatea optimă de cornpactare, printr-un număr variabil de trecerisuprapuse peste fiecare strat de grosime diferită, În funcţie de gradul decompactare şi felul utilajelor, după cum searată În articolele respective.

2.1.4. Gradul de compactare a terasamentelor se consideră că serealizează conform STAS 7582-91 pentru lucrări de căi ferate, conform

STAS 2914/4-89 pentru lucrări de drumuri, iar pentru celelalte lucrăriconform proiectelor.2.1.5. Umiditatea optimă de compactare stabilită conform STAS

191311-82 se asigură prin stropire manuală În locuri înguste şi prin stropire

237

2 9 5 2 2 6 0 0 0

electricde4, 0 - 4 ,9 mc

C A N T)

D E N U M IR E R E S U R S A U .M

K 1 1 L 1

Utilaje,.

0 3 5 1 31 Exc~~tor peşenileacţionatelectricde4 ,0 - 4, 9 mc 1 ore 1 0 .6 1 1 .1

ca

2 9 5 2 2 6 0 0

236

mecanică În spaţii largi (în care pot circula mijloace mecanice de stropit),pentru completarea gradului de umiditate necesar.

2.1.6. Se consideră că prin compactare manuală se realizează gradulde compactare arătat mai jos:

- 90-96% când seface pe straturi de 10 cm grosime;- 80-90% când se face pe straturi de 20 cm grosime.2.1.7. La stabilirea consumurilor specifice pentru compactarea

manuală sau mecanică s-a ţinut seama de proprietăţile fizice alepământurilor grupate în pământuri coezive şi necoezive.

2.1.8. La compactarea terenurilor naturale sensibile la umezire - Ts D20 şi 24 - condiţiile s-au stabilit funcţie numai de utilajul de compactare şitehnologia de execuţie, fără a se ţine seama de încadrarea ca teren coezivsau necoeziv.

3.2. Consum urile spec if ic e de manoperă

Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite ţinând seama deprocesul tehnologic specificat la fiecare articol.

Consum urile specifice de manoperă din articolele privind compactareamecanică se referă la muncitorii care asigură activitatea normală a utilajelor,prin Îndepărtarea corpurilor străine, astuparea unor eventuale gropi, tăieri depraguri, dirijarea utilajului de compactat etc.

3.3. Consumur il e specifice de o re u ti laj

Consumurile specifice de ore utilaj sunt stabilite corespunzătoroperaţiunilor de lucru şi În condiţiile arătate la fiecare articol, ţinând seama şide condiţiile arătate la paragraful 2 din generalităţile la capitolul D.

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 118/135

2.1.9. La compactarea umpluturilor În condiţiile punctului 2.2.2.6. de lageneralităţi capitolul Ts C, consumurilor specifice din normele respective, lise va aplica un spor de 15%.

2.1.10. Normele de deviz sunt stabilite În condiţiile pregătirii prealabilea'amprizei umpluturilor conform prevederilor:

- STAS 1913/13-82Teren de fundare. Determinarea caracteristici lor de compactare.

Încercarea Proctor- STAS 2916-87Lucrări de drumuri şi căi ferate. Protejarea taluzurilor şi şanţurilor de

scurgere- STAS 9850-89Terasamente. Determinarea gradului de compactare. Metoda

compactărilor succesive

3. Conţ inu tu l normelor

Normele de deviz din acest capitol cuprind consumurile specifice demateriale, manoperă şi ore utilaj, stabilite în funcţie de operaţiunile de lucruşi condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

3.1. Consum urile specif ice de materiale

Consum urile specifice de materiale cuprind apa pentru compactareamanuală a umpluturilor, nisipul şi balastul pentru stratul de repartiţie.

3.1.1. Consumul specific de apă s-a stabilit pe baza volumului necesarpentru completarea umidităţii naturale corespunzător umidităţii optime decompactare, adoptându-se un consum mediu de 0,10 metru cub de apăpentru 1metru cub de umplutură compactată manual.

3.1.2. Pentru compactarea cu mijloace mecanice, volumul de apă

necesar se va stabili pe baza umidităţii optime de compactare, iar pentruoperaţiunile de udare propriu-zise se aplică normele Ts D 13 şi Ts D 14.

238

4. Cond iţ ii d e măsurare a l uc rărilo r

4.1. Volumul de pământ Împrăştiat manual se măsoară la metru cub Însăpătură de pământ sau stâncă derocată.

*) Volumul de pământ împrăştiat mecanic se măsoară la 100 metricubi săpătura de pământ sau stâncă derocată.

4.2. Volumul umpluturilor compactate manual se măsoară la metrucub, iar cel compactat mecanic la 100 de metri cubi după compactare.

4.3. Volumul compactărilor pentru Îmbunătăţirea terenurilor sensibilela umiditate se face la 1metru pătrat suprafaţă compactată.

4.4. Calculul volumelor de umplutură se va face pe baza volumelorrezultate din profilele transversale ridicate În punctele caracteristice ale.terenului din profilul longitudinal şi a distanţelor Între profilele transversalerespective. .

4.5. La stabilirea volumelor împrăştiate şi compactate mecanic se vaţine seama de volumele executate manual lângă taluzuri pe o grosime de0,50 m măsurate perpendicular pe suprafaţa taluzului, pentru care se aplicănorme Ts D 17, În concordanţă cu prescripţiile de protecţia muncii.

239

TsD01

Imprastierea cu lopata a pamantului afanat, in straturi

uniforme, de10-30 cmgrosime, printr-o aruncarede

pana la3mdin gramezi, inclusiv sfaramareabulgarilor,

pamantul provenind din:,

\A 1 - teren uşo r

B 1 -te ren mij lo c iu

C 1 - te re n I are

D1 - te re n f oa rte tare

~

--~~- --~_~

C ANT IT AŢI

U.M ~r::l~__ _ A1~~~

I CO D I DENUMIR E R ESU RsA

I LUtilaje

~100035531 Bu ldozer pe şen il e 61- 80 cp I ore ~~~5J 0.8~--'~~:

I[:~ANT IT AŢI

DENUMIRERESURSA U.M·~

1-- .. C 11 ~

COD

Utilaje

129522100035531 Bu ldoze r pe şenile 61- 80 ?p ~~~3.?~1 0.25

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 119/135

\ :

Se măsoa ră la m etru cub de pămân t Împ răştiat.

I I I

U.Mr---,-,.-----,----1

~_- - __- L- - - - - - -~~~ - - - - -~ -~~~~~~

~

COD DENUMIRERESURSA

Manoperă

9310060019900 I Munc ito r nec alificat 1 ore 10.1810.3110.4310.57

TOTA l.,. ore 0.18 O j1 0.43 0.57. 1

TsD02

'\

Imprastierea pamantului afanatprovenit dinteren

categoria I sau II.executata cu buldozer petractor cu

senile de 65-80 CP, instraturi cugrosimeade:

A1 -1 5-2 0 c m

A 11 - 15-20 c m În c ondiţi il e gospodă ririi apelor.

B1 - 21-30 cm

B1 1 - 21-30 cm În condiţii le gospodă ririi ape lor.

el -31-50 cm

C1 1 - 31-50 cm În c ondi ţii le gospo dăririi a pe lo r.

D 1 - 51-100 cm

D11 - 51-100 cm În condiţiil e gospo dăririi apelor.

I

I

1 .

Se maso ara la 100 metri c ubi pământ lrnptasfiat.

240

1 1 , "

J TsD03

Imprastierea pamantului afanat provenit din teren

categoria I sau II si categoria lll sauIV,executatacu

buldozer petractor cusenilede81::t'80 CP, instraturi

cugrosimea de:

A 1 - 15 -2 0 cm, te re n catg.1 sau II

A 11 - 15-20 cm, teren catg. I sau [1În condiţiile gospodăririi apelor.

B1 -15-20 cm, teren ca tg. I II sau IV

B11 - 15-20 cm, teren catg. III sau IV În condi ţi il e qospocănru apelor.

C 1 - 21-3O -cm, teren catg. I sau II

C 11 - 21-30 cm, teren catg. I s au II În condiţiile gospodă ririi apelor

D1 - 2 1- 30 cm, teren ca tg . I II sa u IV

011 - 2 1-30 cm, teren catg. III s au IV În condiţi ile gospoda ririi ap elor

E 1 - 31-50 cm, teren catg.l sau II

E 11 - 31-50 cm, teren ca tg. I sa u II În condiţii le qospoda ri ri i apelor

F 1 - 31-50 cm, teren catq, III sau IV

F 11 - 31-50 cm, teren catg ".111au IV În condiţiile q ospod ănni apelor

G 1 - 51-100 cm, teren catg. I sau II

G 11 - 51-100 cm, teren catg. I sau II În con diţiile g os po dări ri i apelor

H 1 - 51-1 00 cm, te re n catg.1I1 sau IV

H11 - 51-100 cm, tere n c atg.1II sau IV În con diţiile gospodăririi ape lor

Se măsoa ră la 100 metri cubi pământ t rnprăs tiat.

241

CO~r- OEN~E RESURSĂ el I

Utilaje

29522100035~Buldoz er pe ş enile 81-180 cp/ ore /0.65/0.75/0.79/ 0.91 ~ 0,

CA NTIT AT I

I .. . _

C OD DE NU M IR E R ESUR SAU.M r - I I l' ,

Utila.i!1

1 m3/ 0.1 1 0.1 / 0.1 / 0.1

, .000= C OENUMIRERESU"", _

CANTITAT IU .M

01

Materiale

41001162028061 Apa industr iala in c is teme p t.lucrari drumuri-

terasa m.

/ ore /0.87/0.7510.74/0.67

Manoperă

9310060019900 I Muncitor necalificat

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 120/135

~0003554/ Buldozer pe şenile 81-180 cp 1 ore /0.5810.67/0.27 J 0.

31

1 0.32/ 0.37

-- .~_.-._--~

D EN U MIR E R E S UR SA CANTITAŢ IO DU .M

Gl I G1 1 r H1 I ~Utilaje

_ ~952210003554l Buldozer pe şenile 81- 1~0 cp/ ore 1O ~1? 41 0 .143 / 0.1521 0.1

TsD04

Compactareacu maiul demanaa umpluturilor

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,

inclusiv udareafiecarui strat depamant in parte,avand:

A l - 10 cm g ro s ime p a m ăn t necoeziv

B l - 10 cm g ro sime p ămâ nt co eziv

C l - 2 0 c m grosime pământ necoeziv

01 - 20 cm grosime pamân t coeziv

Cuprinde:

- b ate re a c u m aiu l d e m ân a a co perin d s up ra fa ta fi ec ar ui strat, prin 3-4 re prize, l a umid itateaoptimă de compactare.

S e fo lo se şte la c om pa cta re a Î n locur i Îngus te.

S e ma so ara la metru cub d up ă compactare.

.242

75

TO TAL ore 0.87 0.75 0.74 0.67

TsD05

Compactarea cu maiulmecanic de 150-200kga

umpluturilor in straturi succesive de20-30cmgr~sime,

exclusiv udareafiecarui strat in parte, umpluturi/e

executandu-se din:

Al - p ăm â n t necoeziv

B 1 - p ăm ân t coeziv

C uprinde :- Compac tarea cu lovituri acoperind suprafa ţa fie ca ru i strat, prin 4-6 reprize , la umiditatea optima

de compac tare, pen tru realizarea gradulu i d e c om pa cta re d e 9 5% -lP O%.

- S e foloseşte la compactare cu locuri înguste.

S e masoara la 100 metri c ubi În umplutura dupa compactare.

I;~-I DEN UM IR E R : : : : ~ - P - - - - ' - - - - - ' - - I ~ - ~1-) / A 1 / B f /I I ._ .. ..

Manoperă

9310060019900 I Mu ncilor necalificat I ore / 8.82 /8.82

TO TA L ore 8.82 8.82l'

Utilaje

29522700040211 Mai me ca nic d e 1 50-200 kg cu mo tor te rmic 6 cp ~4 kw) ..~ 10.39/";43

243

I

TsDO

Compactarea cuplaca vibratoare aumpluturilor in

straturi de20-30cmgrosime, exclusiv udareafiecarui

strat in parte, umpluturile executandu-se din pamant

necoeziv, compactat cu:

A1 - p la ca v ib ra to are de 0,7t." ,81 - p la c ă v ibratoa re de 1 ,61.

TsDOl

Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou

compresor static autopropulsat de 10-12t, instraturi

succesive de 15-20cmgrosime dupacompactare,

exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile

executandu-se cu:

A1 - p ă m â n t necoeziv grad. compact. 92-94%

A 11 - pământ ne coeziv grad . compac t. 92-94% În c on diţiile g osp odăririi a pe lor

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 121/135

Cuprinde:

- C ompactarea pe in 4-6 trecer i su pra pu se p este fiecare strat, la umiditatea optimă de compactare,pent ru realizarea g ra du lu i de c ompa ctare de 95-100% .

S e masoara la 100 melri cubi in umplutura dupa compactare

- - -_ .. .._-------- - -

CODDE NUMIR E R E S U RSA /

- CANTU .M f--.-_

A1 81---------Manoperă

9310060019900/ M unc ito r necalifica t/ ore /4.4/ 2.95

TOTAL ore 4.4 2.95

Utilaje

2952270004020/ P laca vibratoare greu\.= 1,6 It,motor ardere inl.< 10 CP

29522700040191~~~ vibr~oare,greut.= O ,7If,m oto r a rdere in \.< 10 C P3.263

244

81 - p ă m â n t necoez iv grad. compact. 95-96%

811 - p ă m â n t necoez iv g ra d. c om pa ct. 95-95% În c on diţiile gospod ărir ii a pe lo rC 1 - pământ nec oeziv grad. compact. 97-98%

C 11 - pământ necoeziv grad . compact. 97-98% L in condiţ ii le gospodăririi ap elor

01 - pămân t necoeziv grad. compact. 100%

011 - p ământ nec oe ziv grad. com pact. 100% Un condi ţi il e gospod ăririi apelor

E 1 - pămân t coe ziv grad. compact. 92-94%

E 11 - pământ coez iv grad. compact. 92-94% Î n condi ţii le gos podăririi apelor

F 1 - p ământ coe z iv g ra d. compact. 95-96%

F11 - p ăm ân t c oeziv grad. comp act. 95-96% in condiţiile gospo dăr irii apelor

G 1 - pămân t coe ziv grad. compact. 97-98%

G11 - pămân t coe ziv grad. compact. 97-98% În condiţ iile gospodar irii apelor

H1 - pămân t coe z iv g ra d. compact. 100%

H11 - păm ân t c oez iv g ra d. compac t. 100% În condiţ iile gospodăririi ape lor

C uprinde:Compac ta re a fiecăruri strat prin treceri suprapuse la umiditate optimă de compactare , p en tru

realiza rea gradului de c om pactare presc ris,

S e măsoa ră la 100 metri cubi d up ă comp actare.

------.-., ..--r--

CANT ITĂ Ţ I

I I U .M 1 A1 -[A11 T_~_ iJ _ . .s1 1Ic.!._COD DENUM IR E R E SUR SA

Manoperă

9310060019900/ M unc itor necalifica t I ore I 5.07 I 5.07 I 5.07 I 5.07 I 5.07

TOT AL ore 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07

Utilaje

29522400040041 C ompactor auto cu rulouri pînă / ore /8.702110.001/9.104110.46619.516

la 12 tf

245

'\.

[ ~ r ~ ~ ~ M I R E : : R : ; - - F r A 1 J : 1 ~ 1 Ts008

Compactarea mecanica aumpluturilor cucompactor pe

pneuri static autopropulsat de 10,1-16t, instraturi

succesive de 15-25cmgrosime dupa compactare,

exclusiv udareafiecarui strat in parte, umpluturile

executandu-se cu:

A 1 - p ă mâ n t n e co e z iv

A 11 - p ă mâ n t n e co e ziv in condiţ ii le gospodăririi ap elo r

B 1 - p ăm ân t c oe ziv

C A N T I T A T I

~~~ _ _ D E N U ~ R E~E S U R ~_ J U.M tciiJ _ ,~ .1_1 01 1 J E1 [ E 1 1Manoperă

93100600199001 Munci tor necali ficat 1 ore 1 5. 07

T O T A L ore 5.07

5.07

5.07

5.07 1 4 .97 / 4.97

5 .07 4.97 4 .9'

Utilaje

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 122/135

B 1 1 - p ăm ân t c oe z iv i n c on diţii le g os p od ăr ir ii a pe lo r

Cu prinde:

- C o m pa cta re a p ri n 10-18 tr ec er i s up ra pu s e p es te f ie ca re s tra t, la u mi dita te o ptim a d e

c o mp a ct ar e, p e nt ru r ea li z ar ea g ra d ului de comp ac ta re d e 95 -100% .

S e m ăs oa ră la 10 0 metri c ub i i n u mp lu tu ra d up a c om pa cta re.

C OD I D E N U M I R E : : R S A~ - l - : : J ~ 1 J ~ I T ; ~ ~I

Manoperă

93100600199001 Munci tor necali ficat 1 ore 13 .02 13 .47 13.0213.47

T O T A L ore 3.02 3.47 3.02 3 .47

I

Utilaje

29522400040031 C o mp ac to r p e p n eu ri s la ti c a u to p ro p ul s al 10 ,1 - 1 ore 13 .74 1 4.313.32 13.82

16 tf

247

2952240004004/ Compactor au to c u ru lo uri p în ă / ore /10 .93 7110 .87 8112 .50 5 /4.626 /5.31 9la 12 tf-~-----__-- ..

~ - - c ~ ~ · r - : - - : U M I R E R E S U R ~ ~ - Ţ u : ~ I F 1 1 : : T î : 1 1~ 1 " ·Manoperă

93100600199001 Munci tor necali ficat1 ore 14.97 / 4.97 /4.97 / 4.97 / 4.97

T O T A L ore 4 .97 4 .97 4.97 4 .97 4.97

I Utilaje

~004004 LC o mp ac to r a ulo c u r ulouri pînă la 12 tf I ore I 1 · , I _ " 1 _ _n 1 _ . _ _

- - - - J ' - - - - - - . C A NTC O D D E NUM IR ER E S UR S A U.M'-.-- -----.--~--.-._--_-.r~[g

Manoperă

9310060019900 / Mu n c il or n e ca li ficat/ o re I 4.97

T O T A L ore 4.97

I Utilaje

~ 040041 C o mp ac to r a uto c u r ulo uri p în ă la 12 tf ~7

246

TsD09

Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu

tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi

succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare,

exclusiv uda rea fiecarui strat in parte, umpluturile

executandu-se:

'" Al - cu pămănt coeziv

A 11 - cu pământ coe ziv Î n c on diţiile g os po daririi a pe lo r

Cuprinde:

010

Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a

umpluturilor din pamant coeziv, din corpul barajelor si

dig uri lor, in straturi succesive de 25 crn grosime inainte

de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte

A1 - prin 2 treceri

A 11 - p rin 2 trece ri in condi ţi il e qospodanr ii apelor

B 1 - prin 8 trece ri

B 11 - p rin 8 treceri in condiţiile g os po daririi a pe lo r

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 123/135

- c om pa cta re a p rin 10.-16 treceri sup ra puse pen tru fie ca re stra t la umiditatea optima decompactare . pen tru realizarea gra du lu i de compac ta re de 9 5 - 1 0 .0 .% .

S e mas oara la J _ D .O -1Illilli..cub in ump lutura dupa compactare.

C A NT

1 1 R E R E S U R S A U. M

Al / A ll---

lanoperă,

1 ore /3.2513.74

D E N UOD

M

9 3 1 0 . 0 .6 0 .0 . 1 9 9 0 .0 . / Muncitor necalificat

TOTAL ore 3.25 3.74

Utilaje

2 9 5 2 2 4 0 . 0 . 0 .4 0 .0 . 1 C ompactor sta tic trac ta t fara trac tor de 2.5- 51f(tavalug)

2 9 5 2 5 0 . 0 .0 . 0 . 56 0 .7 Tractor p e ş en ile 8 0. cp_ • _ 0 ( ! - I

248

C uprinde:- Compactarea fiecarui s trat prin treceri suprapuse l a umid it atea optima de compactare, pen tru

rea li za re a gradului de compacta re de 98-10.0.% iar pentru un grad de compactare pănă la 97% s e

aplica no rma TSDlo.Al pentru volume echivalente:

- 2 V pentru 4 trece ri suprapuse peste fie care strat;

- 3 V pentru 6 trece ri suprapu sa, unde V este vo lumul umpluturii de compactare.

S e maso ara la 1 0 . 0 . metr i cubi În umplutura dup a compactare.

DENUMIRE:~RsA~- E I " I~:J fr~1- l _

COD

Manoperă

931 0.0.60.0.1990.0.1 Muncitor necalificat 1 ore 10..721 0 . .7 2 1 2.9 / 2.9TOTAL ore 0 .. 72 0 .. 72 2.9 2.9

Utilaje

2952240.0.0.40.0.31 C omp ac to r static tractat fara tr ac to r d e 1 0 . , 1 - 1 ore \ 0..84\ 0 . .9 66 \ 3 . 36 \ 3 . 8 64

16 tf(tavalug)

~9525o.o.o.o.56~/ T rac tor pe şen il e 15 0 . ~p cu r~mor~_ .. _ :_ . J ? !~ 9~1~.-l~~~13.36E .864 1

249

TsD11

Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruloucompresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu piciorde oaie, in straturi succesive de 40 cmgrosime dupacompactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea

fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamantcoeziv sau necoeziv

A1 - cu tractor. d e 8 1-150 C P

Ts012

Compactarea umpluturilor in straturi de pana la 1,20mgrosime dupa compactare, cu placa batatoare actionatacu excavator pesenile, cuechipament demacara desub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 rn,exclusiv

udarea fiecarui strat in parte

A 1 _ p l aca bătătoare de 150 0 k g pământ necoezivA 11 _ placă bătătoare de 1500 kgpământ necoe z iv În condiţi ile gospodăririi apelor

8 1 _ p l acă bătătoare d e 1500 k g p ămân t c oe ziv

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 124/135

A11 - c u tra ctor de 81-150 C P in c ondi ţiile gospodăririi ape lor

Cuprinde:- Compactarea fiecărui strat p rin6 treceri s uprapuse la umiditatea optimă in compactare , pentrurea lizarea gradului de compacta re de 98-100% .Se măsoară la 100 metr i c ub i i n ump lutu ră după compactare.

r------,.-.---- -..-..---

CANTMI R E RES UR SA U .M

A1 I A11o

_iIIanoperă

C OD J DE NU__ _ _ o, •• _ _ •. _ •• _

9310060019900 I Muncitor nec alificat

TOTAL ore 1.01

b : ~952500005614 Tractor pe şenile 150 cp cu remorcă ore 1.18

29523~~OO~~J .~.U I_ ~C!:lf!1~~~~_~~b~~~? !...~_ ~fărătraC !~ ~~~ 18

1.01

1.357

1.357

8 11 _ p lacă bătătoa re de 150 0 kg pământ c oez iv Î n c ondiţi ile gospodăririi a pe lorC 1 _ placă bătătoa r e d e 3000 kg pământ necoe zivC 11 _ placă b ătătoare d e 3 00 0 kg pământ necoez iv Î n c ondiţ ii le gospoda ririi ape lor

0 1 _ p laca bătătoare d e 3000 k gp ămâ nt c oe ziv011 _ p la ca bătătoar e d e 3000 kg pământ coez iv În condiţiile gospodarir ii apelor

Cuprinde:_ C ompacta re a cu lov ituri acoperind suprafaţa fiecărui strat prin4-6 rep rize, la umidil ate a optimă

de compactare , p entru real iza rea gradulţii d e c ompacta re de 95-100%.

S e măsoară la 100me tr i c ub i după compactare.

250

- L " - - " ~ - " - - - - - - - - - - - - - 1 - : ~ E - - - - " - - - - -ANTITĂŢ I

COD DENUMIREESURSA . U.M--------- -

1---___ ..._----------------------~j~11J....a1 -§:1Manoperă

9310060019900 \ M uncitor necal ifica t \ ore \ 2.07 \ 2.38 \ 2.52 \ 2.9 \ 1.42TOTAL ore 2.07 2.38 2.52 2.9 1.42

Utilaie

2952260003502 \ E xcavator pe ş enil e c u moto r te rm ic de \ ore \ 2.8 \ 3.22 \ 2 . 29 \ 2 .63 \2 . 09

0,71-1 ,25mc cu o c upa-_._-_._---;-_ .._ -- - -_ .._ -- -_ . ._ -_ ._ - - - - _ ... . _ . . _ .._--~---

-----------·--------l---T--·-1 COD I ~~UMI~~SURSA _ ~ _ - - I U ~ \C 1 ~ ~ T r ~ ~

Manope@ \ ore \ 1.63 \ 1.7 11.95

TOTAL ore 1.63 1.7 1.953100600199001 Munc itor neca lificat

251

- - - - J - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - "CO D DENUMIRE R E S URS A

CANTITATI

U.M I C 11 1 D1 J E11

Utilaje

29522600035021 E xc a va to r pe ş eni le c u m oto r te rm ic d e 0 ,7 1- 1 , 25mc

c u o c up a1 ore 1 2.411.5811.8~

NOTA:

Se apli ca :

_ il

Ts014A

Udarea mecanica a straturilor de pamant cu

autocisterna de 5-8t, prevazuta cu dispozitiv destropire, pentru completarea umiditatii necesare

compactarii mecanice, precum si pentru udarea

suprafetelor in alte scopuri

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 125/135

- L a c om pa ctare a ump lu tu ril or Î n locurile re strî ns e u nd e n u s e pot fo lo s i c u r andament celelaltemijloace mecani ce de compacta re;

- L a c om pa cta re a ump lu tu rilo r d in s tânca de r o ca tă s au a lte r oc i desagregate s im il ar e;

- P e ntru s porirea gradu lu i de c ompac tare la parte a s up erioara a rambleelor existente sau terenului

d in fu nd ul gropilor d e fu nd aţie , c u e fe ct p e o g ro sim e d e c ca 1 m s ub s up ra fa ţa c om pa cta tă .

Ts013A

Udarea manuala a straturi lor de pamant cu

stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesarecompactarii, precum si a suprafetelor insamantate saubrazduite pentru consolidarea lor, inzona inaccesibila

utilajului de udat mecanic

S e m as oa ra la m etru cub de apa.

CO ::]____ _~ENU :RE RESURsA = a = 'Materiale

4100116202806 1 Apa industr ia la i n c is te rne pt. luc ra r i drumuri -terasam. 1 m3 1 1

Manoperă

93100600199001 Munc ito r necal if ica t 1 ore 11.52

TOTAL ore 1.52

NOTA:

Î n norma I1 U se cup ri nde tr ansportul apei de la s urs ă la lo cu l d e u da re .

252

Cuprinde:_ stropi rea din mers cu autocis te rn a a fie că rui s tra t în ain te de compactare a lu i c u m ijlo ac e

mecanice.Se măs oară la metru cub de apă .

- - - : o l - = OEN~MIRE:SUR:-_ ~=- l-u .MAN

Materiale

41001162028061 A pa in ~u stria la i n c is te rne pUucra r i drurnur i- te rasam.

Utilaje

3410540005603 \ Autocisternă 5-8 t cu diS~O~~~~~:!r()Pir~--------~------~

1 m311

NOTĂ:In normă nu s e cuprinde transpo rtul ap ei de la sursă la lo cu l d e udare.

Ts015

Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:

A 1 _ ru lo u c ompresor sta ţie a uto p ro pu ls a t pâ nă la 12 T

A 1 1 _ ru lo u compreso r sta ţi e auto p ro pul sa t până la 1 2 T În condi ţi il e gospodăririi a pe lo r

B 1 _ c u p la că v ibratoare de 0,7 t c u motor c u a rder e in te rnă < 10 CPB 11 _ c u p la că v ibratoare de 0,7 t cu moto r c u a rd ere in te rnă < 10 CP În condi ţi il e qospodări rl l

apelor

Cu prinde:_ n is ip ul a du s Î n grăme zi la p un ctu l d e lu cr u;

25 3

- trans po rtu l c u lo pata ş i impră ştie re a m anua lă;

- uda rea manuală cu stropitoar ea;

- compactarea cu ru lou compresor s tatic a utopropulsat sa u placa vibratoare.

Se măsoa ră la metru cub de strat dup ă compacta re.

- - - [ - - - - - .-.-.-._._-C O D DE NU M IR E R E SU R SA

Materiale

41001162028061 A p a in dustriala in cisterne pt.lucr,

drumuri-terasam.

. ' CANT ITAŢ IU .M

A1 I .A1 1 I 81 I 811

a r i l,m3 / 0.1 1 0.1 1 0.1 / 0.1

- uda rea manuală cu stropitoarea:

- c om pa cta re a c u r ulou compreso r s ta ti c autopropulsa t sa u placă vibratoare.

S e maso ara la metru c ub d e s trat dupa compactare.

C OD DENUMI R E R ES UR SA -~IMateriale

1421402200393! Ba last pen tru beloa ne 0-71 mm S 1667

! :~ !100 116202806 A pa industriala in c isterne pt.lucrari

CANT ITA ŢI

--- ']'--- '-- l~:~ T~~-::A l A 11 8~

1.25!1.25 !1.25!1.25

0.1 0.1 0.1 0.1

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 126/135

114212022005251 Nisip so rta t ne spăla t d e r âu la cu ri 0,0-7,0 1 m3 1 1.2 1 1.2 11.2 1 1.2 1mm S 1667

Manoperă

9310060019900/ Munc itor necalificat

7129020012 80 0 P avator/

ore /0.18 /

ore 1.04

TO TAL ore 1.22

0.18]0.18 /

1.04 1.04

1.22 1.22

0.18

1.04

1.22

Utilaje

2952240004004/ C ompactor au to cu rulouri pina la 12 tf

295227000 40 19 P la că vibratoare,greut.= 0,7 tf,motor

ardere int.< 10 C P---_. __ ._._-~--._ ._ - ".. . . ._._--~---. -

Iare /0.098 /0.1127 /-/ -

ore / - - 0.05 0.0575

NO TA :

N u s e c uprinde transportul nis ip ulu i ş i a p ei d e la s urs a la p un ctu l d e lu cr u.

TsD16

Strat de repartitie din balast cu granulatia de0-7mm,

prevazut sub prisma de balastare c.f., compaetat cu:

A 1 . ruloucompreso r de 10 -12 t

A l1-rulOtJ compreso rde 10 -1 2 tin c on diţi ile gospodări rii apelor

81-placavibratoare de 0,7 t cu motor c u a rd ere inte rnă <10 C P

811 - placavib ra to a re de 0,7 t c u m otor cu a rde re in te rna <1o C P in c o nd iţi ile gospodar irii apel or

C uprinde:- ba las tul adusn grămezi la punctul de lucru;

- transportulcu lo pa ta ş i impr aş tie re a manuală;

254

drumuri-terasam.

Manopera

7129020012800! Pavator

931006001 99 00 M uncitor n ecalificat!

ore !1.08 !

ore 0.18

TO TAL ore 1.26

!

1.08!

0.18

1.26

1.08

0.18

1.26

1.08

0.18

1.26

!

ore ! 0.098 ! 0.1127! - ! -

ore - - 0.05 0.0575

Utilaje

295224000400 4! C ompac tor auto cu ru louri pînă la 12 tf

2952270004019 P l ac ă v ib ratoare,gre ul.=·O ,7 tf,motor

ardere int.< 10 C P

NO TA :

N u s e c up rinde transportul balastu lui şi a ape i de la sursă la punc tul de lucru.

TsD17

Umpluturi compactate la profilul taluzului, peo grosime

medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu

executia mecanizata a corpului rambleului, cu:

A 1 - pământ necoez iv

B1 - pământ coez iv

Cuprinde :

- aruncarea pământului cu lop ata lângă taluz;

- împrăş tierea pămân tU lui pe straturi de 1 0 cm g ro sim e;- compactarea cu ma iul de mâna a fiecarui strat, in c lu siv ud a rea.

S e a plic a u nde nu se poa te folos i ma i mec anic s au p l a că vibratoare.

S e masoa ra la m etru cub de umplutură d up a c om pa cta re.

255

-..OD DENUMIRERESURSA

--- - - ._ - - - -- _ ._ - -- ., . _ - - - - -

Materiale

4100116202806/ Apa industriala incisterne pt. lucran drumuri-terasam.

Manoperă

}M & J l i ,/ m3/ 0. 1/ 0.1

9310060019900/ Muncitor necalificat/ ore / 2 /1.66

TO TAL ore 2 1.66---__ _ ._--_ .._------_._--------------------

Ts019

Umplutura de pamant compactata, la fundatiile de la

stalpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu

pamant provenit din:

A l - teren uşor sa u mijlociuB 1 - tere n tareC 1 - teren foar te tare

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 127/135

Ts018

Umplutura compactata in santuri, pentru'cablurile

ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,

executata cu pamant provenit din:

A l - te re n u şo r;81 - teren mijloc iu;C l - teren tare;D1 - teren foar te tare

Cuprinde:

- aruncarea pamântu lu i În santş i impraştierea lui in straturi de 10-20cm;- udarea şi compactarea manuala a f iecaru i strat de umplutura.S e m as oa ra la metr u cub de şanţ ump lu tcu p ă m â n t ,

___DENUMIRE ~U~sA - - : - l : 1 - = Q ~ [9] I

Materiale

4100116202806/ Apa industriala i n c i steme p!.lucrari drumuri-terasam.

COD

D1

/ m3 I 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1

Manoperă

9310060019900/ M uncitor necalificat/ ore /0.76/0.97/1.24/1.54

TO TAL ore 0.76 0.97 1.24 1.54

256

C upr inde: .- aruncarea pămăntelui in grop i d e fundaţie in jurul stâ lpului in s traturi de 2 0 cm, uda rea şi burarea

fiecarui strat.S e măsoară la metru c ub de umplutură efectiv executată.

eGNTITATI

DENUMIREREsuRs_Ă______ t~El~c1LI ~ ~~ , ~ ~-- -~ ~ ~

COD

Materiale

41001162028061 Ap a industria la in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam. / m3 1 0.1 / 0.1 I 0.1

Manoperă

71370100115001 E lec trician 1 ore 1 1.61 /2.6213.71TO TAL ore 1.61 2.62 3.71

...-._-- -----

Ts020A

Compactarea mecanica a terenurilor naturale slabe de

fundatii, prin compactare dinamica cu mai de pana la 10

t, cu macara pe pneuri de 34tf

C uprinde :- r ealizarea co m pac t ă r ii pe fâşii a căror latime nu depăşeşte 14 m, c u m ai p ă n ă la 5 t inclusiv;

25 7

• compactarea se exec uta In 2 c ic luri ;

C iclul 1 - c u 1 4 lov i tu r i de la o ina lţime de2 -3 m, u rme l e maiului f iind tangente intre ele .

Ciclu/ll- cu 14 lov ituri de la o ina ltim e d e4 - 5m c u d ec al ari de 1 /2 d iametrul urmei faţa de urmeleciclului 1 .Nu se cupr inde:

- s apa rea ş i tr a n sportu l pământulu i de completare, atunci când es te cazul;

- operati ile de bu l dozer necesare pentru pamân tu l de comple tare şi nive lare dUPăfiecare cic lu;

- compactarea fi na la prin cilindrare dupa c ompacta rea c u ma iu l super greu.Se masos ra la metru d e s uprafaţa compactata.

I COD L . _ . : : N U M ~ ~~~~~~==Utilaje

29522400040171 Compactor vibra tor au top ropul sa t m ix t 20 tf şi ~_~~c.p J ore 12.244 12.381 INOTA :

Procesul de luc ru cupr inde:- strângerea manuală şi indepărtarea crengilor din stratu lde pământ d e 3 0 cm;- n ivelarea terenulu i pr in săparea dimburi lor ş i Împrăştierea pământului, inclusiv ve r if ica rea

suprafeţeiCOD

DENUM IRERESURS A CANTU .M 1--

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 128/135

Nu se cupr inde:- cos tu l apei necesare p roc es u lu i de luc ru şi transportul ei.

[~==---.. l I I

Manoperă

9310060019900 I Muncitor neca lificat Ts022I o re 10. 13

TOTAL ore 0.13

Iar e 1 0 1 5 1

Umpluturi la fundatii poligonale in stanca, la linii

electrice aeriene, de amplasamente, fara pamant de

umplutura, executate, cu:

UtiJ aje

29221400067431 Macara pe pneu ri 30- 39,9 tf

A1 - pământ s tab il izat81 - p ia trăs pa rtă s tab ilizată

Ts021

Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe

pneuri, de 20 t, in:

C uprinde:- lopătarea pamântu lui sau pietrei ş i cimentu lu i la două relee;- transportul apei de la su rs a c u gă lea ta pe distanţa de 20 m;- aşternerea strate lo r Î n fundaţii;- compac tare a man ua la a ump luturilor;-Ia varianta cu piatră spartă se cuprinde transportul ş i barosare pe ntru uniformizare a pietrelor .N u s e c uprinde :- c ostu l apei ş i a tran s po rtu lu i e i până la 20 m de g roapa poligonală, respectiv sapatul, incarcatulş i transportul pământul ui la 2 0 m de g ro ap a respectivă .S e m ă so a r ă la 1 mcde umplutura realizată. "

Al - te re n coeziv

81 - teren necoeziv

Se masoara la 100metri cubi in umplutura după compac tare.

CANTODDEN UM I R E R E S UR S A

U .M

A l I 81Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat I ore 11.54 I 2.08

__ -_0 __ •• __ ----_._--------_ .••_-

DENUMIR E RE S UR S A U .M 1----,----1

81I I

COD

MaterialeI Ma teriale ma runte pentru c ons trucţiiTO TAL ore 1.54 2.08 I lei I 0.01 I 0.01

258259

T

C-OD---~ --- DENUMIREESURSA U.M1---.--

A1 B1

2651122100402 C ime nt meta lu rg ic cu adao sun M 30 sac i S 1500 kg 0.5 0.65

Manoperă

C A N T

Compactarea terenurilor naturale cu excavator sau

macara pe senile, cu mai greu de 5t si de 10t

A 1 _ E x c av ato r 1 ,0-1,39 mc cup a, c u e ch ip am en t d e s oneta (m ai de 5 t)

B 1 _ M ac ara pe ş en ile de 60 tf şi mai greu de 10 t.3 1 00 60 01 99 0 01 M u nc itor necalificat 1 ore 1 3.7 814.78

TOTAL ore 3.78 4.78

Cuprinde:_ realizare a c om pa ctarii pe fâşii a c ăror lă ţim e n u d e pă şe şte 1 4 m c u m ai până la 1 0 t in c lu s

1,8 m d ia metru l u rme i, c ăz ân d d e la 2 0- 25 m Î na lţime . Compactarea se e xecu tă î ntr -o s in gu

d e 4 c ic lu ri:TsD23

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 129/135

_ C ic lu l I _ c o ns tă d in aplicare a u ne i lo vitu ri p e u rm ă_ C i clu l I I _ IV _ con stă din apl icare a a d ou a lo vitu ri p e u rm ă, u rm ele f ii nd decal ate cu 1/2 dia

fală d e c e le a ciclurilor anterioare.

N u s e c uprinde:_ s ă pa re a ş i tr an s po rtu l păm ân tu lu i d e c o mp a cta re a tu n ci c â nd es te c az u l;_ operaţiu nile d e b uld oz er n e ce s ar e p e ntr u p ămân tu l d e c om pac ta re ş i n iv elare după fiecar

_ compactarea finală d in c ilindrare după compactarea cu maiu l s uper greu.

S e măsoa ră l a m etr u p ă tr at d e s u pr af aţă c o mp ac ta tă.

Compactarea umpluturilor la fundatiile tip gratar.

pentru liniile electrice c.f. aeriene, executate interen:

A 1 - teren necoe ziv

B1 - tere n c oe z iv

Se cupr inde:

- Împrăşt ierea pământului, udarea pămâ ntului cu transportul apei cu găleata de la 20 m , b ate re a

p ăm ân tu lu i c u maiul În straturi.

N u s e c u pr in de:

- c os tu l a pe i ş i transp ortul ei

c o stu l p en tr u procurarea parnân tu lu i n ecesar cân d e l n u p ro vine din sap ătorile la fundaţie

(s ăpate , Încărcar e, transport).S e mas o a r a la 1 mc de umplutură realizata.

\ C O D \ _ = - : : : ' R E R E S U R ~_ ~ - - J u : t i

\

Manoperă

9310060019900 \ Mu ncitor necalificat \ ore \ OTO TAL ore O

Utilajg

2 92 21 40 00 67 45 M a ca ra pe şe n il e 6 0- 69,9 tf ore

29 522700040 22 M ai greu de 5 t mecanic ' ore

2 95 22 70 00 40 23 M ai greu de 10 t mec anic ore

2952260003510 E xcavator pe ş eri\e cu moto r te rm ic d e 0,75-1 ,25mc ore

echip.so n

--_._ ..._ ' ] _ . _ _ .__._---- ~. C A N T

__ CO~ .__ .__,_... ~~NUMIREESURS~______ U.M~ iJ B1

Materiale

1 M ateriale marunte pentru c on strucţii 1 lei 10.011 0.01

Manoperă _._ --_ .. ----- .---_ .._. - .. - -_ .._-_._.---

9 31 00 60 0 19 90 01 M u nc ito r n ecalificat 1 ore 11.5911.27

TO TAL ore 1.59 1.27

261260

TsE

CAP ITOLUL Ts ENIVELĂRI, F INISĂRI ŞI PREGĂTIREA PLATFORMEI Nivelareamanualaaterenurilor si platformelor, cu

denivelari de10-20.crn, in:

Generalităţi

1.Conţinutul capitolului

A1. terenuşor81- terenmijlociuC1- terentare01 - terenfoartetare

1.1. În acest capitol sunt cuprinse normele de deviz pentru lucrări denivelare manuală sau mecanică a terenurilor şi platformelor de terasamente,finisarea manuală a platformelor sau a taluzurilor şi pregătirea platfoimei

Cuprinde:_săpareadâmburilorşi umplereadepresiunilor,mprăştiereapamântuluin excesla maximum:

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 130/135

terasamentelor În vederea aşternerii unui strat izolator sau de repartiţie.

2. Condiţii tehnice speciale avute În vedere la elaborareanormelordin acestcapitol

distanţă;_batereacumaiula umpluturilorşi verificareasuprafe\elora coteleproiectului.

Se măsoarăla 100metripatraţiplatformănivelată. _.-j~._--ANT ITĂŢ I

D E NU M IR E R E S UR S A = J U .M - - : T :T \ :.:1 -A 1\~J _~

l! -. --- -- -- - - - -

Manoperă

\ ore \5.9 \8.38\ 10.69\ •

TOTAL or~5.9 8.38 .~O.:.~

COD.1. Consum urile specifice din normele de deviz sunt stabilite penorme În funcţie de condiţiile specifice de execuţie de mai jos:

2.1.1. P rin nivelare se asigură aplanarea definitivă, conformproiectului, a terenului şi platformelor, care au denivelări până la 20 cm.

2.1.2. Prin finisarea manuală se asigură profilarea definitivă, conformproiectului, a platformelor şi taluzurilor, care au denivelări sub 15cm.

2.1.3. S-a ţinut seama de modul de comportare la săpat a terenurilor,clasificate conform tabelului nr. 1 anexat la instrucţiunile indicatorului.

9310060019900Muncitornecalificat

3.Conţinutul normelor T

Normele de deviz din acest capitol cuprind: consumurile specifice demateriale, manoperă şi ore utilaj, stabilite În funcţie de operaţiunile de lucruÎn condiţiile specifice de execuţie arătate În conţinutul fiecărui articol.

Finisarea(politura) manualaaplatformelor, in:

4.Condiţii demăsurarea lucrărilorA1- terenuşor81- terenmijlociu

, C1- terentare01 - terenfoartetare..1. Lucrările stabilite la fiecare articol sunt prevăzute a se măsura la

100 metri pătraţi de suprafaţă nivelată, finisată sau de suprafaţă pregătităpentru aşternerea unui strat izolator sau de repartiţie.

Cuprinde:_săpareamicilorproeminen\edepământşiumplereadepresiunilor;_batereacumaiula umpluturilorşi verificareasuprafaţelaracoteleproiectului.

Se masoarala100metripatraţiplatformăinisată

262263

' : = I -OD DE NUMIRE RE S URSA

--_._-_ ...----~------

Manoperă

9310060019900/ Muncitor necalificat

------

C ANTITATIU .M

Al / 81 / el / 01

/ ore /3.42/3.93/7.27/10.69

---_._---_._---- TO TA L ore 3.42 3.93 7.27 10.69-----

TsE03

TsE04

Nivelarea terenului natural si a platformelor de

terasamente cu buldozer petractor pesenile, prin

taierea damburilor si impingerea ingoluri a pamantului

sapat, cu:

A1 - buld oz er p e t ractor pe şeni le de 65-80 CP teren c atg . I şi II

81 - buld oz er pe tractor pe şenile d e 8 1-180 CP teren catg. I şi II

01 - buldoze r pe tractor pe şenile de 81-180 CP teren catg. III şi U IV

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 131/135

Finisarea (politura) manuala ataluzurilor, in:

A1 - te re n uşor

B 1 - teren mijlociu

C 1 - teren tare

01 - teren foarte ta re.

Cu prinde :

- săparea micilor proem inente de pămân t şi ump lere a d epresiunilor

- bate re a c u maiul a acesto r um pluturilor şi verificarea suprafaţelor la cotel e p ro iectului

Se măsoară la 100 metri patrati taluz finisal.

! .'__"_ n •

CO D DE NUM IR E RESU

Manoperă

9310060019900/ Muncitor necalificat

CAN TITA Ţ IU .M

A1 / 81/ Cl / 011-

7

TO TAL ore 9.06 10.09 17.01 24.97

264

Se măsoară la 1 00 metri patraţi de s uprafaţă nivela lă.

CANT ITATI

COD I DEN UMI RE R ESU RS A ~.M ~

A1 ~l' . ---- ----

Utilaje

2952210003554 Buldozer p e ş enile 81-180 cp I ore I -2952210003553 Buldozer pe şen ile 61- 80 cp ~25 , ,

Ts E0 5

Nivelarea cu autogreder depanala 175CP asuprafetei

terenului natural si a platformelor deterasamente, prin

taierea damburilor si deplasarea ingoluri a pamantului

sapat in:

A 1 - teren catg. I

B1 - tere n c atg: II

C 1 - teren catg. II I

Se măsoa ră la 100 metri pătraţi suprafaţa nivelata ..

265

- J - - - - . . - E J CANTITAŢICOD DENUMIR E R ESURSA U.M ~

A1 I 81 I e1_ .._ . . •--- -------------------

Utilaje

295222~~~~61~utog!.~der pînă la 17~~~ ~~~1 0.1891 0.312

TsE06

Pregatireaplatformei depamantin vedereaasterneriiunui strat izolator saudereparatie din nisip saubalast,

'~'tiţ§{fJi;t~~§§§if§§;,,~S~~~~

DEL!A i O l € ) € )S is te m in fo rm ati c pentru elaborarea ofe rt el or p en tr u l ic it aţ i ,

p ro gram area , u rm ărirea şi deconta rea lucrărilor de const rucţ i -monta j, f in an ţa te d e s tat sa u d in a lte s ur se 1

,

·1

IConsul tanţă, Or ganizare şi C iber netică În Cons tru ctii - COCC a proiectat şi fi dat În ex ploatare

curen tă sis temu l in forma tic DE l;rA 20 00, care,răspu nde cerinţelor societăţlor tie p ro iectar e şi d e e xe cuţ e c on strue tii-m" n"~ 11 1elaborareaofertelor eco nomi ce şi a întocm ir ii t utu ror docume ntelor ( fllnnula rc\ or) nec esar e prez en tării

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 132/135

prin nivelaremanuala si compactare cu ruloucompresor static autopropulsat, de10-12t, in:

A 1 - p ăm â n t necoeziv

81 - pământ coe ziv

Cuprinde:- nivelarea manuală a platformei de sub s tratul izola torsau de repartiţie la profilul şi coteleproiectate- uda rea manua lă a pamân tului- compactarea stratului nivelat prin minimum 10treceri sup rapuse cu rulou compresor staticautopropulsa t d e 1 0-12t , cu completarea tas ărilor locale În timpul c ornpactarii.

.S e a plic a l a majorarea platformei Înguste, pecare n u p ot lucra s imultan utilajul pe compactat cuutilajul de n ivelatşi stropi!.Se masoara la 100metri pătraţi,

-I ~--..---AN TCOD DENUMI RERESUR SA U.M-- - -

A1 81._-- --__----_. "

Materiale

41001162028061 Apa indu striala in c is terne pt.lucraridrumuri-terasam. 1 m3 1 1 I 1

Manoperă

93100600199001 Muncitor necalificat ore 19.0319.03

TOTAL ore 903 9.03

I

'Utilaje

29522400040041 Compactor auto cu rulouri pînă la 1 2 tf 1 ore 1 1.2 1 1.4

266

I~I~~~~~

~l i Pi

W~ili~~l? h

~~IÎ~I~

Sistemul DE I.:I 'A 200 ll I, ~ t~ n,:llil.:.t în " < lu f ormitat! ' tu III 'rvcd nik cupr iu se· in 01 '11 0"'''1 \:1 ."'~Ur gl'I I\ă 11 1 ',60/2(101 pl'idU lI :.d.iziţi le Iw hlil" 'IlC ntru ,,' rvicii, I 'roied n re şi lucrăr].

So cietat ea noastră as igură prin co ntra ct i ns t alare a, instnurca şi ils i,ten!a tehnicii la s ed iul benefi cinr ulu i. . .

Pre ţul de bază pentru sistemul informatic D J o: L :T i \ 20 0 0 e st e de 700 s , fără TV II, la ca re se adaugă ~.

co ntravaloar ea div erselor servicii . ~Penu u firm ele calc au cumpărat de la CO CC vers iunea ant erioară D IWt II , preţur ile vor ti li §stab ilite prin nego cie re directă ! ! §

De asemenea, în func ţe d e mănmea socie tăţ ilor come : c ia lc ( numii. de pe. so na l, dotare in to: matic ă ~

etc), preţurile p ot d ev eni neg ociabile ;

~~~~~~~'l&.~~~~~'l&.rJ

I1 ,1IIB~~~

I1....~~

la licitat i. co nform legislaţei act ua le p ri vi nd a ch iz iţ ile publice , precum ~ i a "Normel or

meto dologice" de aplicare a ace ste ia .permite program area, urmărirea şi decontarea lucr ărilor executate pent ru investiţi,

indif erent de sursa de finanţar e, cu respe ctarea condiţ ilo r contract uale şi de l e[ \isla ţ c,ap licaţa permite editar ea tutur or rap oa rt elo r specifice h ,crf.rilor de inv e st iţ i b ug etarc şi

ext rab ugctarc, r apoa r te d e lip utilitar, inclus iv ! i ll lnularcle tip d o cument pentru prez entarea la licitatii :

ofertele po t ti înt ocmi te pr in ape la rea la indicatoar cle de no rm e de devit editate În: 1 98 1 -1 982 ,1 99 2-1 996 şi 1 999-2 00 1 şi Î n co nt inua re de COCe, ca re sunt cluborat c Împreună cu institute d e

cerce tăr i şi proiectar e de specialitate: men tionăm că indicat ourc le elahor a te Î n pe uoada 1 999 · 2 0 0 I

sunt i n di catoa re de no rme de deviz ediţ a 19 81· 1982 re vizu ite şi complctatc la ZI c u n orme pent ru

materiale şi tehn olog ii no i, prec um şi cu u n el e rnodilicări la z i a l e u no r norme:aplicaţa DEL1' A 2000 es te unica t În ţură d in punc t de veder e al b az ei de date normauve şi a

codificăr ii resurselor, ca re e st e real izată în con eo rd,,"ţ l eu prew de rilc Uniunii Eu ropene.

Amintim cii ('OCe c~t~! ~il1Mtll'n ,SlJtil.'t;lh a1Jilit;lt~i ttli( :îa l sit edi t.('zf., ~ci (tift1l.CJ,(~ şi , . jI.'OIlH"'c,:iali1f.'Il\t('~h' IIUrItlL' , În urmn cnntructe lor 114..'nre le-u avut cu i\: IC ln d. ~Î 1 \ '11P'I'l ..

Pe lângJ indicatoarele de norm e am inti te Illai sus, apliC iliia pcnnitl.! ca utiliza torii s; \~~ ipo ată c r ea norm e

proprii, Cli consumu ri de res urse pr opr ii ce s e c onstituie in baz e de date nonuat iv e p ro pri i u t il izu toru lui .Între utiliza torii c ar e f olos esc sistem ul DF ilJ 'A -20( )O , se po t e f ec t ua transferuri automa te de da te

(s elec ui de deviz e, d e obiec te, o investiţe sau se lecţ i de investiti i) pri n p r oc edeu l expi>rt/il llpo rt foarte rap id.Si stemul D. ~LTA 2 00 0 ar e p r ogramele elnborate Î/\ limbajul V isua l Basic (v ersiunea 6 .0), baze le d e d ate

gest ionate cu SQL Se rv er 7 .0 şi poate fi exploa tat pe ca lculatoare com pa tib ile IB M, mouopost sali î n r eţea,

pen tru utilizatori cu W i nd ow s 9 5 , W indow s 9 8, W in do ws N T 4 .0 sali W indow s 200 0 .Sis temu l J>ELTA 200 0 nece sită următoarea conliguraţ e m inimă neces ară: calculato r PC comp atib il

Il3M. PEN T IUM 200 MHz; 3 2 M b RAM ; 1 1DD -IOB, "DD 3 ,5" , CI l-ROM , imprima ntă M /A3

(recomandăm. PENT IUM II (K 6-2) la 30 0 M Hz, 6 4 M b R AM şi M onitor I S O I) .

MAT'IODCATALOG

• PRE ŢUR I LA M A TE RIA LE D E C ON ST RU CŢ IIactualiz a te t rimestrial

~ AVANTAJE• CUNOA$TERE:

LEXCONAgenţi economici şi specialiştii din construcţi, prin a ce st n ou si stem informatic LEXCON, au la

dispoziţe un instrument e fi ci en t d e a utoconsultanţă a cadrului normativ ce reglementează sectorul de

construcţi-montaj.Printr- o p rocedură prietenoasă, un ghid automat vă îndrumă spre găsirea rapidă a întregul ui c ad ru

de reglementări afer en t une i s it ua ti i: Lege, Ordonanţă, Hotărâre de Guvern, Normă metodologică,

Normativ şi Ord in min isterial. .Sis temul infonnatic cuprinde toate actele normat ive pub licate in Monitorul Oficial al României

Partea 1 şi asigură automat următoarele legături:

• succesiunea crono logică de actualizare a prevederilor reglementate: actul iniţal cu modificări,

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 133/135

M A TE RIA L E E XIS TE NT E Ş I N O U A PĂ R U T EF U RN IZ O Rl· P RO DUC Ă T O R l P E NT RU F IE CA R E M ATER IALM A TE RIA L E O FE RIT E ÎN J UD E TP RE TU R I D E S OR TIM ENTE

• UTILIZARE:

E V AL UARE A CO ST U LU I C ON ST R U CT II LORÎN T OCM IR EA D E VIZ UL UI D E C O NS TR U CŢ IEC ON TA CT AR EA F URN IZ OR I L OR P EN TR UACH IZ IT I ONAREA MATER IALELOR

• A GR EM ENTE TEHN ICE ÎN CONSTRUCŢ II -MONTAJ

~ AVANTAJE• CUNOA$TERE:

M AT ER IA LE Ş I P RO DU SE D IN IM PO RT SAU D INP RO DU CT IE IN TE RN Ă , A VÂ ND A GR EMENT TEHNICFIR ME A VÂ ND A GR EM EN TE T EH NIC E PENTRUP RO D US EL E P US E ÎN V ÂN ZA R EVALAB IL I TATEA AGREMENTULU IU N IT Ă Ţ I C A R E AU AGR EM EN TA T M A T ER IA L ELEŞ IPRODUSELE

• UTILIZARE:

A S IG U RA RE A ACHI ZI TI ON Ă R l I M A T ER IA L EL OR Ş IP RO D US EL OR D E C A LIT AT ERE S PECTAREACER IN Ţ E LOR PREV Ă Z UTEDE H .G . 766 /1997 Ş ILEGEA tO/1995 P R IV IN D CA L IT A TE A Î N C ON STRUCŢ II

~IN FO RM AT IIL E D IN C AT AL OG

S UN T PR EL UA TE D IRECT DE LA FURNIZORI-PRODUCĂTOR I DEM A TE RIA LE D E C ON ST RUCŢ I I

PENTRU AGR EM EN TE TEHN IC E , IN FORMAŢ I IL E SUNT PR ELU ATE D E LA

CO M ISIA DE AG REM EN T TEH NIC ÎN CONS TRU C Ţ II D IN H.L .P .T .L .

CAT AL OGUL SE ED ITEAZĂ PERI ODI C (TRI M ES TRI AL )

compl etări , republicări şi eventuale prorogăr i s au suspendăr i; s e păs trează toat e act el enounative şi după abrogare, ceea ce asigură o re trospectivă completă asupra unui ac t

normativ aferent domeniu lu i i nvestigat~corespondenţa tehnică a actelor normative: actele normative de regleme ntare cu actelenormative date În executarell acestora - legi, ordonanţe, hotărâr i ale Guvernului sau ordine

1ninisterialc; se identifică orice domeniu reglemen ta t c u t oa te a ct ele normat ive aferente pânăla nivelul normelor metodologice sau nomlativelor de aplicare care au fost p ub li ca te î n

Monitorul Oficial Partea 1;sunt cupnns c, de • •s emene., 700 STAS-uri În vigoare şi 476 normative tehnice e1aborate de

diverse institute despecialitate În domeniu;• gruparea actelor IIOl1nulive pe domeniile principale:

- ;\V\,ORIZAllM( ;ONSTIUlqlll.OREIAUOJMU F,\ I ' IAN \.U ll.Ok ~11U..(a,EMEN'rĂ1ULOUJEA ME .'iAJ,\ll li ,\ TEIU TO llilU $1 I lF

Ull Jl.v "~~1F\ 'l IiE'I 11· ; ,I]) \S lU \1.1 '" srnWE\(! J \ ]) IN n RCIJITI JL .~GmCOL i\ TEI!Ec\UI!IWR W'\l'RU

CONSTRUCI11 ,EX I'R tlPlllE llM 1' 1 '. N T l l l : C A C lJ \ 01 ' l i, ! ' I f . 1 r.~T E PU IlL ld, ] 'UnUClTAl'E IM Ol lllJAR .\ ,

co~ct);t(l\.~lll ~ll1Ă NCIm , 1)ATtPR O lflTI RM, IW IZA ltl(, I, '\!'!Ul1IAUg.\,li',('U IAI lE,\, R 1 iC E P ' \ 1A S I EX PERnZA ltl~ .\

C O N ~ 'T R U L 1 'lI L O l l

ACHlIXl 'lll'\ J1\l ,[CE

C A U 1 A I 'E A iN C O N S T R I J C ! ' l1

W Cl ! I~ " I'E ~l WCU IlI EPIK i\ 'ECflE. Sl{;l!RA NT ~ ~ l AM llIENTPENTRU O I N ST RliC 1' 11SI I\~ rEN A. 1A RM TE \( IT OlmlLI JI

L l i C R .Ă R . i ! 'UII L lCE ~ l CONSTItL lCl ll 'PRo m n u; G h' iE RA LE C O M U I I 1( Tl'J l!1l0Jl 1l0MEN lIJ.OR D E A c n V IT A T E

ARMONl1.AllJ !..A.; AQ l;lli-lIL ('OM I iN IT "R,

. . .

----istemul permite o informare treptată asupra unui act normativ:_ IdeDtifi~.re: număr, titlu, informaţi privind p ub licarea actului nonnativ in Monitorul Oficial;

_ Clarifieare pe conţnu.t: structura actului normativ -- titluri-capitole şi secţuni cu un rezumat

ce sintetizează ideile din conţnutul flctului normativ;_ Parcurgere text integral dacă după parcurgcrea primelor 2 trepte este necesară

editarea/consultarea textului reglementării.

Sistemul informatic LEXCON este pe ace laşi suport magnetic c u siste mul in formatic

STASOOC. Se asi gu ră a st fe l o si st emat iz ar e a î ntregului cadru de reg lementăr i d in domeniu: acte

normative publicate in Monitorul Ofi ci al , s tandarde şi al te norme şi normative în v igoare.

S I S T E M U l , L E X C O N E ST E O P E R A T I V Ş I P O A T E F I A C H I Z IŢ I O N A T !

COlIIAp lica ţia informatică COR E S , realiz ată de C OC C, are ca scop urmă rirea .mişcă rii"

doc umente lor În interiorul une i institu~i.

U n document este un act (c erere, o r d i n , proces ve rb al , f ax e tc .) ca re a re u n e mite nt d ininte riorul sau din afara institupei şi care e s te tr imis sp re rezolvare un uia s au m ai m ultor servicii

(pe rsoane). A ces te se rvici i s au pers oane îl pot transmite, la rând ul lo r, pe cale ierarhică,

su bordonaţilor, impunându- Ie s arc ini, terme ne ş i rezolupi. În m om en tu l În c are un su bordonat

rezolvă s arcin a, el notifică modul de re zo lv are şi da ta r ezo lvăr ii, ofe rin d a ce ste in fo rma~1

su periorilo r s ă i. C â nd toy subordonaţii ş i- au î nd epl ini t sa rcin ile , documentul se poate considera

,;, COCC··VĂ OFERĂ:

CĂRTI TEHNICE ŞI METODOLOGICE

MATPROD - Catalogde preţuri lamateriale deconstrucţii şi agremente tehnicePreţuri pentru principalele categorii de lucrări de construcţiiGhidul dirigintelui de specialitate În construcţii-instalaţiiGhid pentru Întocmirea cărţii tehnice a construcţiilorGhid pentru programarea controlului calităţii execuţiei pe şantierGhid pentru Întocmirea caietelor de sarcini - structuri metaliceGhid privind activităţile responsabilului tehnic cu execuţiaGhidul responsabilului cu urmărirea În exploatare a construcţiei

i i estiţii

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 134/135

finaliz at ş i p oate fi , eventual , trimis sp re exteriorul ins titupei. În o ri ce moment, un superior poate ş ti

unde se găseşte un document şi În ce f ază a rezo lvăr ii sa le se a f lă.A vantajele utilizări i aceste i aplicaţii sunt:• urmăr irea p rec isă a circul aţiei unui document În interiorul institutiei

• pos ibilitatea controlului factorilor de deciz ie asupra îndeplinirii sarcinilor prevăzute Îndocumentul respectiv

• creşterea vitezei d e rezolvare a sarcin ilo r

• micş or ar ea birocrape i legate de c ircula~a documentului• obţne rea d e r ap oa rte detaliate referitoare la u n d oc ument• a c ce sul la u n d ocument numai a l persoanelor au toriza te

C OR ES este re aliza tă c a o a plic a~e m od ern ă d e b az e d e d ate, Î n medi u d e p rogr ama re .A CCE S S97.

E a e ste e xp lo atată În re ţe a de tip W IN D OW S N T , Î n re gim m ulti-u tilizator. U U lizatori i oacc e sea ză d e la staţi ile de luc ru, având a so cia te d rep tur ispec i fi ce asup ra bazei de date.

Funcţonarea ap lica p ei e s te u rmărită de un administra to r, c a re e fe c tuea ză ş i Întreţinereacol ec ţe i de d ate aferente.

IIITIX

SISTEM INFORMATIC CU AJUTORUL CĂRUIA RESPONSABILUL TEHNIC CU

EXECUTIA ARE POSIBILITATEA:

~ SĂ TINĂ EVIDENTA DOCUMENTATI ILOR TEHNICE PE CARE LE VERIFiCĂ ÎN

CADRUL ACTIVITĂT II PE CARE O DESFĂŞOARĂ LA EXECUTAREA UNUI

OBIECT DE CONSTRUCŢII

~ SĂ -ŞI ÎNTOCMEASCĂ ÎN MOD AUTOMAT REGISTRUL DE EVIDENTĂ A

LUCRĂRILOR LA CARE ESTE DESEMNAT PRIN CONTRACT SĂ URMĂREASCĂ

CALITATEA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilorcontractate "LACHEIE"

Consumuri de resurse la apartamente În blocuri de locuinţe (2volume)Condiţii tehnice pentru executarea lucrărilor:

Betoane sizidăriiInstalaţii .Edilitare

Confectii metalice executate În ateliereConsumuri specifice de manoperă - norme de timp - Tencuieli - TeConsumuri specifice de manoperă - norme de timp - Armături - AConsumuri specifice de manoperă - norme de timp - Cofraje - CConsum uri specifice de manoperă - norme de timp - Betoane - BConsumuri specifice de manoperă - norme de timp - lp.sosărie si rabit- IRConsumurl specifice de manoperă - norme detimp - Zidării şi pereti pentru

inchideri si compartimentări interioare

Consumuri specifice de'manoperă - normede timp - Izolaţii- IZConsumuri specifice de manoperă - norme de timp - Pardoseli - PRConsumuri specifice de manoperă - norme de timp - Instalaţiideîncălzire- leColecţia de acte normative a achiziţiilor publice - 2 volumeSalarizareO echipă de succes. Ghid practic de managementManagementIngineria afacerilorOrganizarea performantă a firmelor de construcţii-montaj. Ghid practic

SERVICII

MANAGEMENT I CONSULTINGO TRAININGO EDITARE

O TEHNOREDACTARE

O MULTIPLICARE

O

- Indicatoare de norme de deviz pentru iucrăn de construi ..instalaţii şi reparaţii, ediţia 1981, revizuite şi completatăvând aprobare MLPTL sccietatea noastră fiind slnqura ab]să le editeze, distribuie ş~codifice În conformltate cu n9q:n~

- Norme de consum orientative pe artice'e de devizaprob?l~r. '_,"MLPAT, nr. 1IN/03.04.1992 şi ordin MLPÂ; 'Jr . 13INlr)8=03.·ţ99

- Norme de muncă pentru principalele activităti de co nstruct f-; .- Ghiduri şi rnetodolbqii pentru principalele activităţi rriallg9~ridexecuţie din sectorul de construcţii-montaj

- Produse informatice şi de consulting: ,

• DEILTA 2000 - sistem informatic pentru elaborarea do.c

economice a ofertelor pentru licitaţii, programarea,u r

7/16/2019 Indicator de Norme de Deviz Tersamente Vol I

http://slidepdf.com/reader/full/indicator-de-norme-de-deviz-tersamente-vol-i-5634f9ee160d1 135/135

~.

decontarea lucrărilor de construcţii

• flETA 2000 -gestiunea documentaţiei economice ,,:~er ef

• ., .EX CON - !egislFlţie În construcţii

'" MATPROD ~-preţuri la z i pentru materiale de co nstr uct il - i,

- Activitate de perfecţionare-instruire (iraining)

r

I.S.B.N.: 973~8059-86-0

973-8059-93-3