in umbra pasilor tai - libris.ro umbra pasilor tai - vitali cipileaga.pdf · in umbra pasilor tai-...

of 11 /11

Upload: others

Post on 30-Jul-2020

38 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului
Page 2: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

VITALI CIPILEAGA

--.t4

Ilbestseller

Page 3: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

2O14

- Mai e mult pini ajungem?

Vive la Roumanie, replici tAnirul de la volan. Amgi trecut de Pitegti.

- Binuiesc ci asta e singura expresie cunoscuti infrancezd., $tefan.

Fata de lingi el, o blondi cu pirul creg, schi;a o

grimasi plictisiti.

- Siracul de tine, dupi gapte zile petrecute pe pimintfrancez...

- Nu-i adevirat, Andreea, se apiri tAnirul. Te-aq

putea uimi la cite cuvinte franfuzegti cunosc.

- Aga este. Presupun insi ci n-ai fi reugit si comanzinicio api plati fbri noi, se auzi din spate o voce masculini.,

rdzdnd.

- Mulpmesc, scump prieten, ci mi suslii, raspunse

tinirul pe acelaEi ton glume!.

- AE fi jurat ci vorbeqti serios.

Riseri zgomotos. Magina se indrepta spre Bucuregti

Page 4: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

VITAI,I CIPILEAGA

pe Autostrada Ar, inaintind pe asfaltul inci umed dupio ploaie zdravdnd,. Tinerii, patru la numir, se intorceau

entuziasmaf din Franfa, unde se aventurarl intr-ocllitorie pe care nu aveau s-o uite atit de ugor. Ai fi zis

ci sunt prieteni gi atit, daci blonda din fa$ nu se juca

cu degetele pe piciorul tAnirului gofer, iar perechea din

spate nu profita de presupusa intimitate ca si-gi mai fure

un sirut discret gi evadat.

- Nu wei si vii in locul meu?

Thnlrul de la volan ficu o privire rugitoare cltre bir-batul de pe bancheta din spate, Theodor, un brunet trecut

de doulzeci gi cinci de ani.,

- Mulpmesc, dar nu insista. Ai uitat ci am condus

din Marseille pAni aproape de hotarul cu Ungaria. Ar iegi

mai bine de gaptezeci la suti din tot traseul. !i-au rimas o

suti de kilometri, daci continui cu aceeagi vitezi ajungem

la BucureEti in cel mult o ori qi jumdtate.

- Un mare mullumesc pentru calcul, mormiibirbatul din fafi cu jumitate de guri.

Prieteni buni, tinerii impirtigeau pasiunea cilitorieicu automobilul. Portugalia, Turcia, $rile de Jos gi, mai

nou Franta: descopereau, se distrau, inventau de fiecare

datl noi alternative in fap unei viegi plictisitoare. Pini gi

birbatul brunet, cel mai sceptic dintre ei, capitulase incele din urmi gi recunoscu ci nu e chiar atlt de riu si tebucuri de via;I.

- Viitoarea ta solie va fi in curdnd studenti, nu-i aga?

intrebi $tefan pe un ton glumef.

i

I

Page 5: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

iN UMBRA PASILOR TAI

- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,

continuind si lini strAns mAinile birbatului de lAngi ea.

Era o bruneti cu un pir strllucitor, care-i evidengia gi

mai mult ochii negri.

- Pe douizeci Ei trei voi susline examenul de

admitere.

- Exact a doua zi dupi concertul lui Julio Iglesias

de la Sala Palatului, betu din palme plini de entuziasm

Andreea. Si nu cumva si-mi refizaliplicerea de a vi avea

alituri. Azi are concert la Constanla, driguful de el. Dac[

ag putea, ag fi in clipa asta acolo.

- Pe bune? ficu tinirul de l6ngi ea.

- Daci-1i zic. N-ar strica gi tu s[-mi susfii entuziasmul.

- Pe bune? repeti tinirul, manifestindu-qi viditdezinteresul.

- Hai c[ devii nesuferit deja.

igi intoarse capul spre fereastra din dreapta, privind

lung cum iarba parcl alergape alituri.

- Nu gtiu. Eu ag prefera si merg la un recital cu Nicu

Alifantis. Sau s[ mai cilitorim pe undeva. Sau pdni la

urmi si fim impreuni, in doi gi atAt.

- Fiecare cu pldcerile lui, strAmbi din nas fata.

- Recunoagte pentru o clipi ci [i-a plicut 9i lie ideea.

Privi in oglinda din fagi, reugind astfel si remarce ce

se intimpll pe bancheta din spate. Bruneta, pe nume

Paula, contempla profilul iubitului siu cu ochii bef de

extaz, mdngiindu-i cu dosul palmei fruntea inaltl. Apoi

puse capul pe umirul acestuia. inchise ochii mai mult ca

Page 6: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

VITALI CIPILEAGA

si nu intrerupi starea de visare, decnt ca si se odihneasci,in timp ce el ii trasa linia gitului cu degetele pe o ,suvigide par.

- Sunt atAt de fericiti, Theo, ii gopti ea.

- $i eu, minunea mea mici.Birbatul ii lui ambele mAini gi i le duse spre buze, si-

rutXndu-le, momentin care cei din faga scoaseri un chicot,amintindu-le celor doi ca nu sunt singuri in idila lor.

- Hei, ce e asta?

Magia momentului a fost intrerupti de nedumerirealui gtefan.

- Am intrat pe o porliune de gosea fhrd marcaje

rutiere.

- Binuiesc ci a fost asfaltati recent, replicd blonda.

- Posibil. Partea proastd e ci benzile pot fi ugorconfundate de un gofer incepitor. Apropo, e o cilduriinsuportabili aici. Mai avegi pulin 9i adormigi, gi pe urminu mai e mult gi adorm impreuni cu voi.

Lui mina stingl de pe volan gi deschise geamul. igirezemd apoi cotul de margine, pornind si caute o piesipotriviti. Se opri la un post de radio ce transmiteamuzicdelectronici. MulEumit, intoarse privirea spre oglinda dinstAnga, cind ochii i se miriri de spaimi. inlemni pe locciteva secunde, apoi brusc porni sa roteasci volanul spre

dreapta. Era prea tdrziu...

in clipa urmltoare automobilul se lovi frontal de ofurgonetl ce venea cu vitezi dinspre Bucuregti. incurcasebenzile gi trecuse pe contrasens. Impactul a fost atat de

10

Page 7: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

rI

iN ul4sRe PA$ILoR TAI

puternic, ci magina se rostogoli de citeva ori, oprindu-se

intr-un sfrrgit de marginea parapetului. Airbag-ul se

deschise in fagi, dupi care urml o linigte totali.

Page 8: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

2

- Cdnd va ieEi, oare cAnd va ieEi?...

Un domn imbricat in costum is,i privea nerlbditorceasul, mormiind sub nas. Se plimba incolo gi incoace

pe coridor. Respira din greu, ducindu-s,i frecvent minaspre nas, dovadi a faptului ci-i era insuportabil mirosulde spital. Din cdnd in cdnd se oprea in dreptul salonuluidin capit, privind cu deznldejde prin broasca cheii.

DupI mai bine de zece minute de chin, uga se

deschise larg. Matei Preda, geful Clinicii de ChirurgieCardiovasculari de la Spitalul de Urgengl Floreasca,

iegi gtergindu-gi transpiragia de pe frunte. Domnii se

apropiari unul de celllalt, privindu-se direct in ochi.

- imi pare foarte riu, ftcu medicul. CAteva ore, cel

mult o zi gi o pierdem. E la capitul resurselor biologice,

intr-o stare avansati de insuficienli cardiacl. Cum v-am gi

spus anterior, are nevoie urgentl de transplant.

Domnul in costum didu disperat din miini.

- Pei faceli ceva, trebuie si fie o solufie. Deja de cAte

ori am incercat 9i...

- Aveli dreptate, il intrerupse medicul. Pacienta a

13

Page 9: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

VITALI CIPILEAGA

ratat de patru ori efectuarea unui transplant, dar asta a fost

exclusiv din cauza unor diferen{e antropometrice, cdt si

biologice. Existi probleme de compatibilitate pe care nu leputem ignora.

- $i oare scopul vostru nu este si rezolvati aceastiproblemi?

Domnul igi desfhcu disperat nodul de la cravari,gesticuldnd la fel de activ.

- Oare nu trebuie si gisifi o solu{ie?

Doctorul il privi atent cateva clipe, apoi ii lui mdna,

stringlnd-o.

- Voi fi direct. intr-un caz de cardiomiopatierestrictivi sunt ganse minime si gisim solulii viabilegi rapide. $tifi prea bine, pacientei i-a fost inserat unpacemaker cardiac artificial, pentru a stimula musculaturacardiacd. Nu a fost eficient. RimAne agadar posibilitateaunui transplant. Problema e ci pacienta are gaisprezece

ani. Intervenfiile la asemenea grup[ de vArstd pediatricdsunt mult mai rare, deci gi donarea este mai problematicd.

Dar insist si mi infelegi ci vom face tot posibilul sd fie

bine. Mi auzi[i?

Birbatul insi nu-l mai atzea de ceva timp. Se pribugijos, rezemdndu-se cu spatele de marginea peretelui. igifriminta miinile, repetand intruna: ,,Nu mai e nicio gan-

si, nu mai e nicio sansl."

$eful clinicii, un birbatinalt de doi metri, cu umeri lagi,

privea coplegit de emofie scena din faga lui. Se gindi pref de

o clipi, apoifagai se imbuni intr-o expresie destinsi.

t4

Page 10: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

iN UN,lERR PASILOR TAI

- Mai avem o Eansi, Raphael. Mi auzi? Nu inceta sicreziinea, ii spuse pe un ton prietenesc, aqezindu-se alituri.

Birbatul il privi pe doctor citeva clipe, apoi igi ingroplfaga in umirul acestuia. Plingea in hohote, {ard. a incerca

si-gi reginl emoflile. Doctorul ii puse o mini pe umlr,incurajAndu-I. Stlteau aga de cdteva minute, cind de ei se

apropie grabit un tdnir imbricat in halat alb.

- Ce s-a intdmplat, Radule?

- Doui minute in urmi ne-a venit confirmarea unei

donalii de cord. Un accident rutier. Victima e in moarte

clinici. Indicii primari arati compatibilitate cu pacienta

din salonul doisprezece.

Dintr-o migcare, ambii erau in picioare.

- Am infeles. Trimite de urgenfi o echipi de medici

pentru a preleva cordul. $i ia legitura cu cei de la SMURD

pentru a facilita transportul.

intoarse capul spre birbatul in costum.

- Vedefi, gansele apar atunci cAnd ne agteptim mai

pufin.

Porni in goani si pregateasci toate cele necesare.

Avea indoieli daci era bine si-i transmitl sau nu

aceasti informalie gi tinerei, agteptand si se asigure de

veridicitatea ei. ii flcuse de patru ori aceeagi promisiune

gi de fiecare dati fusese nevoit si gi-o retragd, lisind inurmi un suflet gi mai distrus.

Ambulanfa SMURD a ajuns la clinici dupi miezul

nopfii. geful clinicii in persoani verifici compatibilitatea

gi remarci cu mirare ci se potrivegte perfect noului corp.

l5

Page 11: In umbra pasilor tai - Libris.ro umbra pasilor tai - Vitali Cipileaga.pdf · iN UMBRA PASILOR TAI- Am depus dosarul la medicini, rispunse fata,continuind si lini strAns mAinile birbatului

VITALI CIPILEAGA

Abia dupi asta intrl in salon cu un zAmbet larg.

- Ce zici, de mdine incepem o noui viali?Nu-i rlspunse nimeni. Pacientei deja i se administrase

un anestezic general. La doui dimineaga incepu operafia,realizlnd o sternotomie mediani. Conecti pacienta la unbypass cardiopulmonar (aparat care preia funcgiile inimii)

9i incepu anevoioasa gi, in acelagi timp, miraculoasaoperafie.

La 4zr5 sfhrgi ultimele proceduri gi medicul iegi incoridor. Birbatul igi scosese costumul gi cravata gi agteptanervos pe un scaun. Vizindu-l pe medic, se apropie cupagi repezi de el.

- S-au confirmat investigafiile anterioare. Lainceputul intervenfiei chirurgicale, in timpul manevrelorde inigiere, inima era epuizatl complet. Acest cord a fostca un dar de sus. Dar si gtii, gi domnul preda risuflI adinca usurare, pacienta e salvati.

Blrbatul il imbrigigi pe medic cu toatl puterea. igidldu seama ci depigegte anumite limite gi flcu un pas

inapoi, emofionat.

- Mulpmesc, domnule. Suntefi prea bun pentru a

vi limita la umilele mele multumiri. Am insl o singuriintrebare.

- Spune.

- Cine este donatorul?

Doctorul il privi direct in ochi, pistrAnd linigtea cite-va clipe.

- Asta nu vi voi putea spune niciodati.