in bratele lui - jodi ellen maplas - cdn4.libris.ro bratele lui - jodi ellen... · abia am reugit...

of 8 /8

Author: others

Post on 22-Oct-2019

15 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Capitolul unu

 • Abia am reugit si-mi adun puterile ca si md duc azi la munci. Suntcinci zile de cAndl-amvdzut ultima dati pe fesse Ward. Cinci zile pline deagonie, vid qi hohote de plAns.

  De cdte ori inclrid ochii, e acolo, iar imaginile se perindi firlgeritor,trecind de la birbahrl frumos, sigur pe sine, care m-a luat cu totul pe sus, la

  creaturabeati, glunoasi, flinn de jigniri, care m-a distrus. Firi el mi simtpustiiti gi desperecheati. M-a ficut si am nevoie de el gi acum s-a dus.

  ln intuneric ii vid chipul gi in ticere ii aud vocea. Nu existl scipare.Nu sunt congtient[ de ce se-ntfunpli in jurul meu - orice sunet e unzl.lrnzet indepdrtat, orice imagine e o formi lenti qi incefogati. Sunt ininfern. Goald. Incompletl. Torturati necontenit.

  L-am lisat pe ]esse duminica trecuti beat qi furibund in apartamenttillui. N-am mai primit nicio veste de la el din ziua in care am plecat gi l-amllsat urldnd gi poticnindu-se prin casd. Nu tu telefoane, nu tu mesaje, nutu flori... nimic,

  Sam continul si fie o prezenfi regulati, semidezbricati, acasi laKate, dar qtie c[ nu e cazril. si deschidi subiectul fesse cu mine. lgi fine'

  ro in bretala hli

  Jodi Ellen Mdpns 'n

  gura gi pdstreazi o distanll respectabill. Cred ci e dureros si te aflitn preajma mea in perioada asta. Cum e posibil ca un bdrbat pe care-lcunosc de numai cdteva siptimAni si mi facd sd md simt in halul dsta?Dar in acele cdteva sdptimAni cdt l-am cunoscut am aflat ci e pasional;temperamental qi obsedat de control, insi qi bldnd, afectuos qi protector.Mi-e tare dor de acel ]esse. Dar nepricopsitul beat pe care l-am glsit in

  apartament nu era |esse cel de care mi indrigostisem. Prefer de o mie deori tot comportamentul lui enervant, obositor, in locul uriteniei in care se

  transforml |esse atunci cind e beat.

  Se pare ci reciderea lui fesse era totalmente vina mea. M-a anun{atbolborosit ci mi avertizase cd aveau si fie consecinle dacl-l plrlseam.Era adevirat. Doar ci nu mi-a explicat ce fel de consecinle gi de ce. Ar fitrebuit sl insist si-mi dea detalii, dar eram prea ocupati si mi pierd cutotul in el. imi distrigea atenlia de la tot, eram orbitd de dorinli gi milnecam in pasiunea lui. Nici prin cap nu mi-a trecut c[ avea sd se dove-cleascd a fi Domnul de la Conacul Sexului gi, categoric, nu mi-a trecutprin cap ci era alcoolic. Efectiv umblarn cu ochii larg inchigi.

  Am noroc c[ am reuqit si evit intrebdrile insistente ale lui Patricklegate de proiectul domnului Ward. CAnd in contul bancar de la Rococo

  Union au aterizat o suti de mii de lire din partea domnului Ward, amfbst recunoscitoare pini la lacrimi. Cu un avans atAt de mare gata pldtit,puteam si-l aburesc pe Patrick cu o c[,litorie de afaceri imaginar6 care-lrefine pe domnul Ward peste hotare gi din cauza cireia proiectul e pus in

  aqteptare. $tiu ci va trebuila un moment dat sd dau piept cu situafia asta,

  dar deocamdati nu mi simt suficient de puternici gi nici nu gtiu cdnd ostr fiu. Poate niciodat6.

  Biata Kate a incercat din risputeri si mi scoati din gaura neagri incare m-am cufundat. A incercat si-mi ocupe timpul 9i mintea cu ore deyoga, cu biute la bar gi cu decoriri de torturi. Dar sunt mult mai fericitisi zac in pat. $i in fiecare zi, negregit, vine si md scoati la prAnz. Nu ci aEputea si mlnAnc ceva. Mi-e greu si-mi inghit gi saliva, darimite si incerc

  str trec mAncarea dincolo de nodul ce pare si se fi infepenit pentru tot-deauna in gAtul meu.

 • Singurul lucru pe care-l agtept cu nerlbdare zilele astea e plimbareamatinali. Nu dorm, aga ci-mi vine relativ ugor se me terisc din pat la oracinci in fiecare diminea!5.

  in aerul proaspit, in linigtea diminefii, mI indrept spre locul dinGreen Park unde m-am pribugit epuizatd in dimineala in care fesse m-atdrAt pe strizile Londrei intr-unul dintre maratoanele lui chinuitoare. Stauacolo ticut6, smulgdnd cdte-un fir de iarbi inrourat, pini-mi amo4e$tefundul gi se udi fleagci. Abia atunci sunt gata s-o iau incet inapoi, ca simi pregdtesc pentru o noui zi ftri |esse.

  Oare cit o mai pot {ine aga?Fratele meu, Dan, se intoarce mdine la Londra dupi vizita la pirinli,

  in Cornwall. Ar trebui si agtept cu nerdbdare revederea, doar au trecutgase luni de c6nd l-am vizut ultima datl, dar unde am si glsesc, oare,energia ca si-mi pun pe chip masca fericirii? :

  Mobilul incepe si urle de pe birou, smulgdndu-mi.din visarea cu ,ochii deschigi gi din bntutul aiurea cu creionul in masi. E Ruth euinn.MirAi exasperati in sinea mea. Ruth e o clienti noud gi deja se dovedeqte afi o provocare. M-a sunat marli qi rni-a cerut si-i programez o intdlnire inaceeagi zi.I-am explicat ci eram ocupate gi i-am sugerat ci era posibil sigdsim pe altcineva care s-o preia, dar a insistat cI md wea pe mine. pinila urmi am cizut la inlelegere pentru o primi intAlnire, care int1mplitore azi,.De atunci m-a sunat in fiecare zica si-mi aminteasc[.

  - Buni ziua, domnigoari Quinn, o salut cu lehamite.- Bunl, Ava, ce faci?intotdeauna mi intreabi, ceea ce e un gest drdgu! s[ zicem. N-o si-i

  I

  spun adevdrul.

  - Bine. Dumneavoastrl?- Da, da, bine, ciripegte ea. Voiam doar si reconfirm intAlnirea

  noastri.

  - La patru jumate, domniqoari Quinn, confirm din nou, a treia ziconsecutiv.

  incep si cred ci tariful meu e prea mic pentru proiectul ista.

  - Minunat. Abia agtept!

  rz in bratele lui

  JodiEllenKolpas g

  lnchid 9i expir prelung, ca si mi calmez. Ce-o fi fost in capul meucAnd am decis si-mi inchei ziua de vineri cu un client nou, gi lnci unuldificil?

  Victoria intri ca o boare in birou, cu guvilele lungi, blonde, revS.rsatepe umeri. Arati altfel. Arat6... portocalie!

  - Ce-ai frcut? intreb, de-a dreptul alarmat5.$tiu ci nu am mintea tocmai limpede in momentul ista, dar nuanla

  pielii ei e imposibil de ratat.

  Di ochii peste cap gi-gi scoate oglinjoara din pogeta Mulberry casi-qi studieze chipul.

  - Nu incepe! mi avertizeaz\. Amcerut un bronz uqor.iqi freacl fala cu un gervelel.

  - Idioata a gregit sticla. Arit ca pufulelii cu cagcaval!Continui s6-gi frece fala pufnind nervoasd.

  - Trebuie si iei nigte exfoliant si s,o tai la dug, o sfrtuiesc, intor-cdndu-mi spre calculatorul meu.

  - Nu pot s[ cred ci mi se intAmpli aga ceva! lipi ea. Drew mi scoatein seara asta in oraq. O s-o rupl la fugn cind o si mi vad{ aqa!

  - Unde vi duceli? intreb.

  - La Langan's. O si fiu confundatd cu o Neica Nimeni. Nu pot simi duc aga!

  Chestia asta e o adevirati catastrofr pentru Victoria. Ea qi Drew suntimpreuni de numai o siptdmdni - incd o relalie ndscutd din nenoro-cirea in care s-a transformat viala mea. Mai lipsegte sd intre Tom pe ugi gi

  si anunfe ci se insoari. Egoismul mi impiedici sd md bucur pentru ori-care dintre ei.

  Sally, fata buni la toate a biroului nostru, iese gribiti din bucltdrie giinlepeneqte cand dl cu ochii de Victoria.

  - Uau! Te simli bine, Victoria? intreabi, iar eu zdmbesc in sinea meacdnd Sally imi arunci o privire alarmatd.

  Toate chestiile astea de infrumuselare o depigesc complet pe Sal anoastrd cea urA1ici.

  - Da! o repede Victoria.

 • Sally se retrage in zona siguri a dulapului cu papetdrie, scipand deiritarea Victoriei gi de nefericirea mea.

  - Unde e Tom? intreb incercind si-i distrag Victoriei aten{ia de lacriza bronzului fals.

  Trdntegte oglinjoala pe birou gi se risucegte pe cilc6ie cdtre mine.

  Daci ag avea energia necesarl, m-ar pufni rdsul. Arati oribil.

  - E la doamna Baines. S-ar pdrea cd incd nu s-a terminat cogmarul,pufnegte nervoasd, ciufirlindu-gi pletele blonde ca si-i incadrezefala.

  O las pe Victoria cu chipul ei fluorescent gi mi holbez din noutdmp la monitorul calculatorului. Abia agtept si se termine ziua ca simi tArisc in pat, unde nu trebuie si vid, si vorbesc sau si interaclionezcu nimeni.

  ***.Ajung la fix la o casi uimitoare de pe Lansdowne Crescent, iar

  domnigoara Quinn imi deschide uga. Sunt total surprinsi - vocea einu se potrivegte cAtugi de pulin cu infbligarea. O etichetasem drept o,domnigoari bltrdnl de vArsti mijlocie, genul profesoard de pian, dar n-aqfi putut si mi ingel mai teire. E foarte atrigltoare, cu pir lung gi blond,ochi mari albagtri gi piele albi, intinsi, gi poarti o rochie neagrd superbigi platforme mortale.

  ZAmbegte:

  - Egti Ava, presupun. Intre, te rog.Md conduce intr.o bucitirie oribild, inspirat[ din stilul anilor'7o.

  - Uitali portofoliul meu, domnigoari Quinn.ii intind dosarul qi-l ia neribditoare. Are un zimbet foarte cald.

  Poate m-am inqelat complet in privinla ei.

  - Spune-mi Ruth, te rog. Am auzit foarte multe despre realiziriletale, Ava, spune risfoind dosarul. Mai ales despre Lusso.

  - A, da?O spun pe un ton surprins, dar nu mi mir. Patrick a fost extrem de

  incintat de reac$ile primite de Rococo Union in urma publicitalii aduse de

  Lusso. Aq prefera si uit tot ce arelegiturl cu Lussq dar e pulin probabil si pot."

  u in bratele lui

  JiliEllenholpos t5

  - Bineinteles! Toati lumea vorbeqte despre el. Ai Hcut o treabicxceptionali. Vrei ceva de biut?

  - Aq bea o cafea, mu\umesc.ZAmbegte qi se apuci de preparat biuturile.

  - Ia loc, te rog, Ava.M[ aqez gi scot dosarul cu specificaliile clien$lor mei.

  - Deci, cu ce te pot ajuta, Ruth?lncepe si ridi gi fluturi lingurila in jur, aritAnd vag spre incipere.

  - Mai e nevoie si intrebi? E hidoasi, aga-i? exclaml ea intorcdndu-sela cafea.

  Adevirul e ci da, dar n-am sI md apuc sl icnesc oripilati la vedereaaranjamenttrlui maro cu galben, cu pereli de cirlmidi aparenti.

  Continui:

  - Evident ci am nevoie de nigte idei ca si transform monstruozi-tatea asta. Mi gindeam si sparg peretele gi si fac o sufragerie spalioasi.Hai si-{i arit!

  lmi d[ cafeaua qi-mi face sernn s[ merg cu ea in camera urmitoare.Decorul e la fel de sinistru ca in bucitirie. Pare foarte tiniri - poate siaibi weo tteizeci gi cinci de ani - aga ci presupun ci nu s-a mutat demult aici. Locul ista nu pare si fi fost atins de o bidinea in ultimii patru-

  zeci de ani.

  *{€{€

  Dupi o ori de disculii, sunt siguri ci gtiu ce wea Ruth. Are o viziunefoarte clari asupra lucrurilor.

  - O s[ schifez citeva idei de aranjamente, potrivite bugetului gi ide-llor tale, qi fi le trimit impreuni cu onorariul meu defalcat, ii spun Ia ple-care. Vrei ceva anume frti dq care nu concepi decorul?

  - Nicidecum. Sigur, weau toate facilitefile luxoase elementare pecare te agtepii si le gisegti intr-o bucitirie.

  lmi intinde mAna gi i-o iau politicoasi.

  - Un frigidei pentru vin, spune rdzAnd.

  - Absolut.

 • Zdmbesc crispat, fiindci simpla pomenire a alcoolului imi ingheali

  singele in vene.

  - Jinem legitura, domnigoari Quinn!- Te rog, spune-mi Ruth! clatini ea din cap. Abia agtept, Ava.

  *:l€*

  Mi tdrisc pe stradi spre casa lui Kate, sperAnd ci nu-i acolo, ca sdmi pot retrage in camera mea inainte si porneasci iar in misiunea ,,Siridicim Moralul Avei".

  - Ava!Mi opresc giJ vdd pe Sam iegit pe geamul maginii lui, pe care-o con-

  duce incet pe lingi mine.

  - Salut, Samuel, spun zAmbind chinuit 9i-mi vid de drum.

  - Ava, te rog din suflet si nu te alituri prietenei tale malefice inClubul ,,Hai Si-l Enervim pe Sam". S-ar putea si fiu obligat sI md mut.

  Parcheazd gi coboard din Porsche, apoi vine la mine pe trotuarul din

  fala casei lui Kate., Aratl la fel de degajat ca de obicei, cu pantaloni scurli ridicol de

  largi, un tricou cu Rolling Stones gi pirul qaten-cenuqiu ciufulit in toatepdrIile.

  - Scuze, te-ai mutat cumva permanent cu noi? intreb, ridicAnd osprinceani.

  Sam are propriul lui apartament moilern langn Hyde Park, mult mai

  spa{ios, dar, fiindci atelierul lui Kate e la parterul casei, aceasta insisti sd

  stea la ea.

  - Nu. Kate a spus c[ s-ar putea si ajungi acasi pe la qase. Speram site prind.

  Pare deodati teribil de agitat, ceea ce mi nelinigtegte cumplit.

  - S-a intimplat ceva? intreb.imi arunci un zAmbet palid, care nu-i scoate la iveall gropi{ele din

  obraji.

  -- Mi tem cI da. Trebuie si vii cumine, Ava, spune incet.

  - Unde?

  ra la hrrrala h,i

  )odiEllenhdpos 17

  De ce se poarti aqa de dubios? Nu e deloc genul lui Sam. De obicei e

  foarte relaxat gi flri relineri.

  - Acasi la |esse.Probabil cd vede expresia de groazi de pe chipul meu, fiindcl face

  un pas spre mine cu o mutri rugitoare. Numai la auzul numelui lui micuprinde panica. De ce wea si merg acasd la fesse? Dupi ultima noastri

  lntAlnire, n-ag mai cilca acolo decit tirdtl cu for,ta, urlind 9i opu-nAndu-mi din risputeri. Nicio gansd s[ mi intorc in locul ila - nicilntr-o mie de ani.

  - Sam, nu cred.Fac un pas inapoi, scuturAnd din cap. Am inceput si tremur din tot

  trupul.

  Ofteaz|gi-gi freaci de asfalt tilpile adidaqilor.

  - Av4 incep si mi ingrijorez. Nu rispunde la telefon gi nimeni n-amai auzit nimic de el. Nu gtiu ce sl mai fac. $tiu ciL nu wei sd vorbeqti

  despre el, dar au trecut aproape cinci zile. M-am dus la Lusso, dar por-

  tarul refuzl si ne lase si urcim. Pe tine o s[ te lase. Kate spune c[-lcunogti. Nu poli s[-l convingi si ne dea drumul si urcitn? Vreau doar si

  qtiu ci e teaflr.

  - Nu, Sam. imi pare riu, dar nu Pot, rostesc gttuit'

  - Ava, mi-e team[ sl nu fi frcut weo prostie. Te rog.Simt ci mi sufoc, iar Sam pornegte spre mine cu bralele intinse. Nu

  mi-am dat seama c[ mi trigeam inapoi.

  - Sam, nu, te rog. Nu pot si fac asta. N-o si wea si mi vadi qi nicieu nu vreau s[-l vid pe el.

  Mi apuci de miini gi m[ line stt'ans lipiti de el.

  - Ava, nu ti-aq cere asta, zlu ci nu, dar trebuie si urc ai s[ vid ce selntAmpls cu el.

  Mi se pribugesc umerii, infrinti de imbriligarea lui, 9i din piept imiscapi un suspin ticut. Tocmai cdnd credeam c[ nu mai am lacrimi.

  - Nu pot si-l vid, Sam.

  - Hei.Se trage inapoi ca si se uite la mine.

 • - Nu trebuie decAt si ne treci de portar. Asta-i tot ce-fi cer.imi gterge o lacrimi rlzlea{i qi zimbeqte rugitor.

  - Nu intru, declar, cu stomacul frcut ghem de panici la gandulrevederii lui.

  Dar dacl afdcut o prostie?

  - Ava, du-ne doar pind sus, la apartament.Dau din cap gimi gterg lacrimile ce mi se rostogolesc pe fa1i.

  - Mu\umesc.Mi trage spre Porsche.

  - Urci. Ne intA.lnim acolo cu Drew gi |ohn.Deschide portiera din stinga qi mi conduce iniuntru.Urc Ai-l las pe Sam si mi ducd la Lusso, la docurile St Katherine -

  un loc unde am jurat si nu md mai intorc weodat6.

  t8 lnbratelelui

  Capitolul doi

 • Cand Luss o aparela orizont, incep si respir precipitat. Rezist cri greudorinlei coplegitoare de a deschide portiera ca si sar din .maqina aflatdin mers. Sam se uiti la mine cu o expresie clarl de nelinigte pe chipul luidrigilag, de parc6-pi simte intenlia de a o rupe la fug6.

  Odatd parcafi la por(i, ocolegte magina ca si mi ajute si cobor gimi conduce linAndu-mi bine pin[ la intrarea pentru pietoni, unde neagteapti Drew.

  E lmbrdcat in finefurile lui obiqnuite, tras la patru ace, cu pirul negruperfect aranjat, dar nu mi mai face si mi simt stingheriti. insi sunt maimult decit gocati cdnd mi ia din mAna fermd a lui Sam gi mi trage lapieptul lui, strangandu-mi tare. E primul contact fizic pe care l-am avutweodati cu omul ista.

  - Ava, iEi rnullurnesc cI ai venitNu spun nimic, fiindci habar n-arn ce sd spun. Sunt foarte ingrijorafi

  pentru |esse gi md simt vinovatd, iar acum gi mai panicatS. Drew imi didrumul si-mi surdde linigtitor. insi nu mi liniqtegte deloc.

  Sam arati citre qosea: .

  zo in bratelelui

  IodiEllutholrr.s a

  - Uite-l qi pe barosan.Ne intoarcem qi.lvede;n pe I'ohn trigand Range Roverul lui negru in

  frtele maqinii lui Sar.n gr gprind brusc, cu scfiAit de rqti. lgi extr4ge trupul

  uda$ dp magini, igi scoate ochelarii de soare gi,ne saluti cu o inclinare din

  €rp. E modul lui obignuit de a te biga in seami firi vorbe. Doamne, cefurios parel Abia daci i-am zirit o dati ochii pdnd acum - de ob'icei suntilcungi in spatele ochelarilor chiar gi noaptea sau in interior, dar acum soa-

  rcle stri,lucegte, aqa ci habar n-am de ce qi i-a scos. Poate ci wea si Etie toati

  lumea cit e de furios. Funclioneazi. Atati inspdiurintitor.

  Trag addnc aer in piept qi tastez codul, apoiirnping poartl qi'i las pe

  blteli s[ intre. Mi-ag dori s[ nu fiu nevoiti si merg mai departe de acest

  Punct. Gentleman ca intotdeauna Drew lrni face semn s-o iau inainte,

  rga c[-mi indernn picioarele si se rniqte gi pornesc.si traversez parcarea

  ln tlcere. Vid magina lui |esse 9i observ ci geamul e tot sPart. Stomacul

  mi se stringe cind intrim in foaierul de marmuri de Ia Lusso, a cirui

  tlcere e tulburati doar de tropiitulpagilor nogtri. lgcep sd mi se'risu-

  ceasci miruntaiele gi mi,se accelereazd respiralia. Aqa de multe lucruri

  r-au intimplat aici... Lusso a fost prima mea realizare majori in design.

  Prima mea partidi de sex:cu Jesse s-a intAmplat tot aici, la fel 9i ultima

  mea intAlnire cu el. Totul a inceput gi s-a terminat aici. ,Cand ne apropiem, Clive ridici ochii de dupi imensa receplie

  curbatl, din marmuri, arittnd elar ca un om situl pdni pestd cap.

  - Clive, spun cu un zdmbet forfat.Mi misoari din priviri intAi pe rnine, apoi pe cele trei fiinle amenin-

  fltoare care mi insofesc, dupi care ochii ii PoPosesc iar asupra mea.

  - Buni, Ava. Ce mai faci?

  - Bine, Clive, il mint. Tu?

  - $i eu.E prec4ut, firl tndoiali consecinJa celor cAteva ciocniri,aprinse cu

  cei trei birbali'care mi escorteazi. |udecind dup[ felul rece in c.bre'm'a

  lntdmpinat, experienple respective nrau fust deloc pbcute. r i

  - Clive fi.aq fi tare.recunoscltoare daci ne-ai lisa sl urcim la apar-tamentul de lux ca si vedem ce e cu fesse.