ia - icc.ro · pdf filesi pontaj in cladirea consiliului judetean iasi din b ‐dul stefan ......

Click here to load reader

Post on 06-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Documentația de atribuire a  contractului de achiziţie publică de furnizare  pentru achizitionarea si montarea unui sistem de control acces  si pontaj  in cladirea  Consiliului Judetean Iasi  din B‐dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69 Iasi 

  2/46 

  DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului de achiziţie publică de furnizare sistem de control acces

  si pontaj in cladirea Consiliului Judetean Iasi din B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69 Iasi

  COORDONATOR COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE,

  Consilier, Costel Ciornei Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,

  legalitatea intocmirii acestui inscris oficial

  ELABORAT, Consilier, Raluca Guzu

  Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial

 • Documentația de atribuire a  contractului de achiziţie publică de furnizare  pentru achizitionarea si montarea unui sistem de control acces  si pontaj  in cladirea  Consiliului Judetean Iasi  din B‐dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69 Iasi 

  3/46 

  Documentaţia de atribuire se structurează astfel:

   SECŢIUNEA I - Fişa de date a achiziţiei,  SECŢIUNEA II - Formulare şi modele,  SECŢIUNEA III - Caietul de Sarcini,  SECŢIUNEA IV - Model de contract.

 • Documentația de atribuire a  contractului de achiziţie publică de furnizare  pentru achizitionarea si montarea unui sistem de control acces  si pontaj  in cladirea  Consiliului Judetean Iasi  din B‐dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69 Iasi 

  4/46 

  SECŢIUNEA I - Fişa de date a achiziţiei

 • Documentația de atribuire a  contractului de achiziţie publică de furnizare  pentru achizitionarea si montarea unui sistem de control acces  si pontaj  in cladirea  Consiliului Judetean Iasi  din B‐dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69 Iasi 

  5/46 

  FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

  SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

  Denumire oficială: JUDETUL IASI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, cod fiscal 4540712 Adresă: Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 69 Localitate: Iaşi Cod poştal: 700075 Ţara: ROMANIA Punct(e) de contact: În atenţia d-nei Anca Muscheru Director Directia Achizitii Publice

  Telefon: 0232/235100 int. 492

  E-mail: [email protected] Fax: 0232/214425 Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): www.icc.ro Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro Alte informaţii pot fi obţinute la:

   Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.I

  Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv şi sistemul de achiziţie dinamic) pot fi obţinute la:

  Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.II

  Ofertele sau solicitările de participare trebuie transmise la:  Punctul de contact menţionat anterior □ Altele: completaţi anexa A.III

  I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

  □ Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora □ Agenţie/birou naţional sau federal □ Agenţie/birou regional sau local Autoritate regionala sau locala □ Organism de drept public □ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană □ Altele: □ Altele (precizaţi): —————————

  □ □ Servicii generale ale administratiilor publice □ Apărare □ Ordine şi siguranţă publică □ Mediu □ Afaceri economice şi financiare □ Sănătate □ Construcţii şi amenajări teritoriale □ Protecţie socială □ Recreere, cultură şi religie □ Educaţie □ Altele (precizaţi): administraţie publică

  Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu 

 • Documentația de atribuire a  contractului de achiziţie publică de furnizare  pentru achizitionarea si montarea unui sistem de control acces  si pontaj  in cladirea  Consiliului Judetean Iasi  din B‐dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69 Iasi 

  6/46 

  SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

  II.1) DESCRIERE

  II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă Contract  de  achiziţie    publică  de  furnizare sistem  de  control  acces si  pontaj    in  cladirea   Consiliului Judetean Iasi din B‐dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69 Iasi II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor a) Lucrări □

  B) Produse  c) Servicii □

  Executare □ Proiectare şi executare □ Executarea, prin orice □ mijloace, a unei lucrări, conform cerinţelor specificate de autoritatea contractantă

  Cumpărare  Leasing □ Închiriere □ Închiriere cu opţiune de □ cumpărare O combinaţie între acestea □

  Locul principal de executare ........................ Cod NUTS □□□□□□

  Locul principal de livrare Livrarea produselor se va face la sediul Consiliului Județean Iași

  Locul principal de prestare: ……….. Cod NUTS □□□□□□

  II.1.3) Procedura implică Un contract de achiziţii publice  Punerea în aplicare a unui sistem de achiziţie dinamic (SAD) □ Încheierea unui acord-cadru □ II.1.4) Informaţii privind acordul-cadru (după caz) Nu este cazul II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor

  Obiectul contractului îl constituie achizitionarea si montarea unor echipamente de acces si pontaj la 6 usi ( pontarea numai la intrarea principala) din cladirea situata in B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69, in perimetrul in care isi desfasoara activitatea salariatii Consiliului Judetean Iasi;

  II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile) Vocabular principal Vocabular suplimentar (după

  caz) Obiect principal - 35120000-1 Sisteme si

  dispozitive de supraveghere si de securitate

  □□□□-□ □□□□-□ □□□□-□

  Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□

  □□□□-□ □□□□-□ □□□□-

 • Documentația de atribuire a  contractului de achiziţie publică de furnizare  pentru achizitionarea si montarea unui sistem de control acces  si pontaj  in cladirea  Consiliului Judetean Iasi  din B‐dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 69 Iasi 

  7/46 

  II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice da □ nu  II.1.8) Împărţire în loturi da □ nu  Dacă da, este necesar să se depună oferte pentru (bifaţi o singură căsuţă): un singur lot □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □ II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu 

  II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

  II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile) Valoarea estimata a contractului este de 15000 lei fără TVA, echivalent a 3327,79 euro la curs BNR din 13.12.2012, 1 euro= 4.5075 lei Monedă: Lei II.2.2) Opţiuni (după caz) da□ nu Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

  II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

  Durata în luni: □□ sau în zile: 30 (de la semnare) Durata contractului de furnizare este 30 de zile de la semnarea de catre parti.

  II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

  II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu 

  SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

  III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

  III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz) III.1.1.a) Garanție de participare da  nu □ Garantia pentru participare este in suma de : - 300 lei - si se va constitui, conform art. 86 alin. 1 din HG nr. 925/2006: prin virament in contul Consiliului Judetean Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate