h o t a r  r e a nr. 222 din 5 iulie 2007 · r o m  n i a judetul mures consiliul local...

of 106 /106
R O M Â N I A JUDETUL MURES CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES H O T A R Â R E A nr. 222 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor în municipiul Tîrgu Mures Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru, Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tirgu-Mures nr. 312 din 11.06.2007, privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor în municipiul Tîrgu Mures, prezentata de Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta, În baza prevederilor art. 36, alin. (1), lit. „c” si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, H o t a r a s t e : Art. 1. Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor în municipiul Tîrgu Mures, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre. Art. 2. Un exemplar din prezenta hotarâre se comunica Inspectoratului pentru situatii de urgenta „HOREA” al judetului Mures. Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures – dr. Dorin Florea prin Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta. Presedinte de sedinta ing. David Csaba Contrasemneaza Secretarul municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

Author: others

Post on 20-Jan-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • R O M Â N I A JUDET�UL MURES� CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES�

  H O T A� R Â R E A nr. 222 din 5 iulie 2007

  privind aprobarea Planului de analiza� s�i acoperire a riscurilor în municipiul Tîrgu Mures�

  Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mures�, întrunit în s�edint�a ordinara� de lucru, Va�zând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tirgu-Mures nr. 312 din 11.06.2007, privind aprobarea Planului de analiza� s�i acoperire a riscurilor în municipiul Tîrgu Mures�, prezentata� de Serviciul voluntar pentru situat�ii de urgent�a�,

  În baza prevederilor art. 36, alin. (1), lit. „c” s�i art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, republicata�,

  H o t a� r a� s� t e :

  Art. 1. Se aproba� Planul de analiza� s�i acoperire a riscurilor în municipiul Tîrgu Mures�, conform anexei, care face parte integranta� din prezenta hota�râre.

  Art. 2. Un exemplar din prezenta hota�râre se comunica� Inspectoratului pentru

  situat�ii de urgent�a� „HOREA” al judet�ului Mures�. Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se încredint�eaza�

  Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea prin Serviciul voluntar pentru situat�ii de urgent�a�.

  Pres�edinte de s�edint�a� ing. David Csaba

  Contrasemneaza�

  Secretarul municipiului Tîrgu Mures� Maria Cioban

 • Anexa nr.__1_ LISTA AUTORITA�T�ILOR S�I FACTORILOR DE URGENT�A� CARE AU

  RESPONSABILITA�T�I ÎN ANALIZA S�I ACOPERIREA RISCURILOR ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MURES�

  Nr.crt. Denumirea autoritate Persoana de

  contact Funt�ia Telefon Atribut�ii în situat�ii de urgent�a�

  conform anexei nr ---- Servici Acasa�/mobil 1 I.S.U.”HOREA”MURES� Mr.AVRAM

  CORNEL Comandant companie

  D:269660 C:269661

  A: 316959 M:0745065635

  1;2;3:5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;

  2 POLIT�IA MUN. TÂRGU MURES�

  DAMASCHIN IOAN

  Comisar D:202313 C:202305

  A:226046 M:0742139468

  1;2;3:5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;

  3 COMANDAMENTUL DE JANDARMI

  Lt.col. DOBRE MARIAN

  Ofit�er stat major

  D:319856 C:319856

  A: M:

  1;2;3:5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;

  4 BATALION POLIT�IE MILITARA�

  Lt.col.MOS�NEAG GHEORGHE

  Cdt.B.Polit�ie Militara�

  D:250272 M:0740489671 1;5;6;7;9;10;11;14;16;17;18;19;

  5 POLIT�IA COMUNITARA�

  FILIP VIOREL Director executiv

  D:250664 C:250760

  M:0726222791 M:0742832657

  1;2;3:5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20;

  6 DIR.GEN.PT.AGR.S�I DEZV.RURALA�

  NAZNAN JENO Director executiv

  D:262145 A:266788 M:1744510677

  1;6;11;13;18;19;

  7. AGENT�IA PENTRU PROTECT�IA MEDIULUI

  CONDURACHE OVIDIU

  Comisar D.315006 C:315007

  A:268664 M:0744902973

  1;2;8;10;12;16;18;19

  8 GARDA NATIONALA� DE MEDIU-COMISARIAT

  GYEKENY GHETRUDE

  Comisar s�ef D:315007 A:243653 M:0744797876

  1;2;8;10;12;16;18;19

  9 SERVICIUL DE GOSPODA�RIRE AL APELOR

  BA�RBIERU NICOLAE

  Director D:214610 C:214610

  A:243961 M:0744361520

  1;2;8;10;12;16;18;19

  10 AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA�

  MORARIU SILVIU

  Director D:215146 C:212111

  A:216731 M:0744757246

  1;7;8;16;18;19;

  11 DIRECT�IA SANITAR VETERINARA�

  CUCORANU IOAN DRAGOS�

  S�ef laborator D:314975 C:314976

  A:0365409457 M:0745775658

  1;6;8;13;16;

 • Nr.crt. Denumirea autoritate Persoana de contact

  Funt�ia Telefon Atribut�ii în PAAR conform anexei nr ----

  12 S.C.AZOMURES� S.A. S�OLERIU IOAN Director tehnic D.212714 C.253700

  A.365404147 M:0744645739

  9;10;11;12;15;16;18;19;

  13 E-ON GAZ ROMANIA VIS�OVAN DRAGOS�

  Manager tehnic D:260316 C:269999

  M:0745260053

  1;7;8;16;18;19;

  14 SNGN. ROMGAZ SUSURSALA T.T.M. MURES�

  SCRIDON IOAN

  Director tehnic D:250501 C:250501

  M:0744583468 1;7;8;16;18;19;

  15 SNGN ROMGAZ SUCURSALA MURES�

  RUSU GRAT�IAN

  Director D.402860 INT.2803

  M:0744585899 1;9;10;11;12;15;16;18;19;

  16 S.C. COMPANIA AQUASERV SA

  MORARU MARIN

  Manager apa� potabila�

  C:215263 A:244430 M:0744781548

  9;10;11;12;13;15;16;18;19;

  17 SC LAPTE MURES� NAGY ERNEST Director D:208600 C:263654

  A:225815 M:0744590614

  9;10;11;12;15;16;18;19;

  18 SC TRANSPORT LOCAL SA

  TATAR BELA Director C.250702 D:260833

  A:312622 M:0744556598

  1;6;11;18;

  19

  SC ELECTRICA SA FLOREA FLORIN

  Sef C.D.U.Târgu

  Mures�

  D:205870 C:205999

  AQ:265677 M:0722216635

  9;10;11;12;15;16;18;19;

  20 SC DRUMURI S�I PODURI S.A.

  SERBAN RADU Director D.266885 C:268652

  M:0740210249

  1;11;12;19;

  21 SC LOULIS SA MIHALCEA FANEL

  Director tehnic D:233313 C:

  A:226166 M:0723588607

  9;10;11;12;13;18;20;

  22 SC CITADIN SA COSTIN LAUREAN

  Director D:210101 A:269031 M:0744500828

  1;7;9;10;11;12;16;18;19;

  23 SC SOCOT SA DIANA PAUL Director D:232470 C:230382

  A:263056 M:0743012478

  1;7;9;10;11;12;16;18;19;

  24 SC SALUBRISERV SA T�ERBEA IOAN ADMINISTRATOR

  D:214338 C:212842

  A:269732 M:0745300030

  9;10;11;12;13;15;16;18;19;

  NOTA�: anexei de la pag. 69 – 64 privind „repartizarea principalelor funct�ii de sprijin pe cale le asigura� institut�iile” în lega�tura� cu prevenirea s�i gestionarea situat�iilor de urgent�a�.

 • Nr.crt. Denumirea autoritate Persoana de

  contact Funt�ia Telefon Atribut�ii în situat�ii de urgent�a�

  conform anexei nr ---- 25 DIRECT�IA

  TELECOMUNICAT�II MURES�

  FLUERAS� TEODOR

  S�ef centru T.C.Mures�

  C:204003 A:265222 M:0766600843

  1;2;4;18;19;

  26 SC ENERGOMUR SA BOTA ZOLTAN Director tehnic D:216532 C:215952

  A:218705 M:0744348060

  12;15;18;19;

  27 REGULATORUL DE CIRCULAT�IE TG.MURES�

  TUDOSE VIOREL

  S�ef regulator circulat�ie

  D:2300660 C:233436

  A: M:0722693625

  1;11;12;19;

  28 SERVICIUL JUDET�EAN DE AMBULANT�A�

  IVANICI IOAN Director D:210878 A:263095 M:0722595129

  1;7;8:16;18;19;

  29 SNP PETROM SA SUCIU FLORIN Ofit�er de inplementare

  C.233428 A:216023 M:0722513038

  1;7;8:16;18;19;

 • REPARTIZAREA PRINCIPALELOR FUNCT�II DE SPRIJIN PE CARE LE ASIGURA� Anexa nr.2 INSTITUT�IILE ÎN LEGA�TURA� CU PREVENIREA S�I GESTIONAREA SITUAT�IILOR DE URGENT�A�

  Nr. Crt.

  Funct�ii de sprijin Institut�ii Din judet� Subordonate Ministerelor (ministerele sunt Stabilite la anexa HG.288/2004) M

  on

  ito

  riz

  ar

  ea

  pe

  ric

  ole

  lor

  s�i

  ris

  cu

  ril

  or

  sp

  ec

  ific

  e,p

  re

  cu

  m

  s�i

  ef

  ec

  telo

  r n

  eg

  ati

  ve

  ale

  ac

  es

  tor

  a

  In

  fo

  rma

  re

  a,

  îns�

  tiin

  t�ar

  ea

  s�i

  av

  ert

  iza

  re

  a

  Pla

  nif

  ica

  re

  a s

  �i p

  re

  ga�

  tir

  ea

  re

  su

  rse

  lor

  s�i

  se

  rv

  icii

  lor

  Co

  mu

  nic

  at�i

  i s�

  i in

  fo

  rm

  ati

  ca�

  Ca�

  uta

  re

  a,

  de

  sc

  ar

  ce

  ra

  re

  a s

  �i s

  alv

  ar

  ea

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  Ev

  ac

  ua

  re

  a p

  er

  so

  an

  elo

  r, p

  op

  ula

  t�ie

  i s

  au

  bu

  nu

  ril

  or

  pe

  ric

  lita

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a a

  sis

  ten

  t�ei

  me

  dic

  ale

  de

  ur

  ge

  nt�a

  Pr

  ev

  en

  ire

  a î

  mb

  oln

  a�v

  iril

  or

  în m

  as

  a�

  Lo

  ca

  liz

  ar

  ea

  s�i

  sti

  ng

  er

  ea

  in

  ce

  nd

  iilo

  r

  Ne

  utr

  ali

  za

  re

  a e

  fe

  cte

  lor

  ma

  ter

  iale

  lor

  pe

  ric

  ulo

  as

  e

  As

  igu

  ra

  re

  a t

  ra

  ns

  po

  rtu

  lui

  fo

  rt�e

  lor

  s�i

  mij

  loa

  ce

  lor

  de

  in

  ter

  ve

  nt�i

  e,

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  ev

  ac

  ua

  te s

  �i a

  lto

  r r

  es

  ur

  se

  Ef

  ec

  tua

  re

  a l

  uc

  ra�

  ril

  or

  pu

  bli

  ce

  s�i

  in

  gin

  er

  es�

  ti

  la

  co

  ns

  tru

  ct�i

  ile

  , in

  sta

  lat�i

  i s

  �i a

  me

  na

  ja�r

  ile

  ef

  ec

  tua

  te

  As

  igu

  ra

  re

  a a

  pe

  i s�

  i h

  ra

  ne

  i p

  en

  tru

  pe

  rs

  oa

  ne

  le

  s�i

  an

  ima

  lele

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a c

  az

  a�r

  ii s

  �i a

  da�

  po

  sti

  rii

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a e

  ne

  rgie

  i p

  en

  tru

  ilu

  min

  at,

  în

  ca�

  lzir

  e

  s�i

  alt

  e u

  tili

  ta�t

  �i

  Ef

  ec

  tua

  re

  a d

  ep

  olu

  a�r

  ii s

  �i d

  ec

  on

  tam

  ina�

  rii

  Me

  nt�i

  ne

  re

  a s

  �i s

  tab

  ilir

  ea

  or

  din

  ii p

  ub

  lic

  e

  Lo

  gis

  tic

  a i

  nte

  rv

  en

  t�ie

  i

  Re

  ab

  ilit

  ar

  ea

  zo

  ne

  i a

  fe

  cta

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a d

  e a

  juto

  ar

  e d

  e p

  rim

  a� n

  ec

  es

  ita

  te,

  de

  sp

  a�g

  ub

  iri

  s�i

  as

  iste

  nt�a

  � s

  oc

  iala

  � s�

  i r

  eli

  gio

  as

  a�

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - Prefectura judet�ului Mures�

  - Consiliul Judet�ean - Inspectoratul Judet�ean pentru Situat�ii de urgent�a� - Inspectoratul Judet�ean de Polit�iie - Comandamentul jud.Jandarmi Mures� - Primaria Mun.Târgu Mures�

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

 • Nr. Crt.

  Funct�ii de sprijin Institut�ii Din judet� Subordonate Ministerelor (ministerele sunt Stabilite la anexa HG.288/2004) M

  on

  ito

  riz

  ar

  ea

  pe

  ric

  ole

  lor

  s�i

  ris

  cu

  ril

  or

  sp

  ec

  ific

  e,p

  re

  cu

  m

  s�i

  ef

  ec

  telo

  r n

  eg

  ati

  ve

  ale

  ac

  es

  tor

  a

  In

  fo

  rma

  re

  a,

  îns�

  tiin

  t�ar

  ea

  s�i

  av

  ert

  iza

  re

  a

  Pla

  nif

  ica

  re

  a s

  �i p

  re

  ga�

  tir

  ea

  re

  su

  rse

  lor

  s�i

  se

  rv

  icii

  lor

  Co

  mu

  nic

  at�i

  i s�

  i in

  fo

  rm

  ati

  ca�

  Ca�

  uta

  re

  a,

  de

  sc

  ar

  ce

  ra

  re

  a s

  �i s

  alv

  ar

  ea

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  Ev

  ac

  ua

  re

  a p

  er

  so

  an

  elo

  r, p

  op

  ula

  t�ie

  i s

  au

  bu

  nu

  ril

  or

  pe

  ric

  lita

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a a

  sis

  ten

  t�ei

  me

  dic

  ale

  de

  ur

  ge

  nt�a

  Pr

  ev

  en

  ire

  a î

  mb

  oln

  a�v

  iril

  or

  în m

  as

  a�

  Lo

  ca

  liz

  ar

  ea

  s�i

  sti

  ng

  er

  ea

  in

  ce

  nd

  iilo

  r

  Ne

  utr

  ali

  za

  re

  a e

  fe

  cte

  lor

  ma

  ter

  iale

  lor

  pe

  ric

  ulo

  as

  e

  As

  igu

  ra

  re

  a t

  ra

  ns

  po

  rtu

  lui

  fo

  rt�e

  lor

  s�i

  mij

  loa

  ce

  lor

  de

  in

  ter

  ve

  nt�i

  e,

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  ev

  ac

  ua

  te s

  �i a

  lto

  r r

  es

  ur

  se

  Ef

  ec

  tua

  re

  a l

  uc

  ra�

  ril

  or

  pu

  bli

  ce

  s�i

  in

  gin

  er

  es�

  ti

  la

  co

  ns

  tru

  ct�i

  ile

  , in

  sta

  lat�i

  i s

  �i a

  me

  na

  ja�r

  ile

  ef

  ec

  tua

  te

  As

  igu

  ra

  re

  a a

  pe

  i s�

  i h

  ra

  ne

  i p

  en

  tru

  pe

  rs

  oa

  ne

  le

  s�i

  an

  ima

  lele

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a c

  az

  a�r

  ii s

  �i a

  da�

  po

  sti

  rii

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a e

  ne

  rgie

  i p

  en

  tru

  ilu

  min

  at,

  în

  ca�

  lzir

  e

  s�i

  alt

  e u

  tili

  ta�t

  �i

  Ef

  ec

  tua

  re

  a d

  ep

  olu

  a�r

  ii s

  �i d

  ec

  on

  tam

  ina�

  rii

  Me

  nt�i

  ne

  re

  a s

  �i s

  tab

  ilir

  ea

  or

  din

  ii p

  ub

  lic

  e

  Lo

  gis

  tic

  a i

  nte

  rv

  en

  t�ie

  i

  Re

  ab

  ilit

  ar

  ea

  zo

  ne

  i a

  fe

  cta

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a d

  e a

  juto

  ar

  e d

  e p

  rim

  a� n

  ec

  es

  ita

  te,

  de

  sp

  a�g

  ub

  iri

  s�i

  as

  iste

  nt�a

  � s

  oc

  iala

  � s�

  i r

  eli

  gio

  as

  a�

  2 - SCFiliala de Distribut�ie s�i Furnizare a Energiei Electrice Sucursala Mures� - Inspectoratul de Construct�ii Mures� - SC Petrom SA Tg.Mures� - SC Azomures� SA - E-ON Gaz Romania - SNGN Sucursala TTM Mures� - SNGN Romgaz Sucursala Tg.Mures�

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

 • Nr. Crt.

  Funct�ii de sprijin Institut�ii Din judet� Subordonate Ministerelor (ministerele sunt Stabilite la anexa HG.288/2004) M

  on

  ito

  riz

  ar

  ea

  pe

  ric

  ole

  lor

  s�i

  ris

  cu

  ril

  or

  sp

  ec

  ific

  e,p

  re

  cu

  m

  s�i

  ef

  ec

  telo

  r n

  eg

  ati

  ve

  ale

  ac

  es

  tor

  a

  In

  fo

  rma

  re

  a,

  îns�

  tiin

  t�ar

  ea

  s�i

  av

  ert

  iza

  re

  a

  Pla

  nif

  ica

  re

  a s

  �i p

  re

  ga�

  tir

  ea

  re

  su

  rse

  lor

  s�i

  se

  rv

  icii

  lor

  Co

  mu

  nic

  at�i

  i s�

  i in

  fo

  rm

  ati

  ca�

  Ca�

  uta

  re

  a,

  de

  sc

  ar

  ce

  ra

  re

  a s

  �i s

  alv

  ar

  ea

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  Ev

  ac

  ua

  re

  a p

  er

  so

  an

  elo

  r, p

  op

  ula

  t�ie

  i s

  au

  bu

  nu

  ril

  or

  pe

  ric

  lita

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a a

  sis

  ten

  t�ei

  me

  dic

  ale

  de

  ur

  ge

  nt�a

  Pr

  ev

  en

  ire

  a î

  mb

  oln

  a�v

  iril

  or

  în m

  as

  a�

  Lo

  ca

  liz

  ar

  ea

  s�i

  sti

  ng

  er

  ea

  in

  ce

  nd

  iilo

  r

  Ne

  utr

  ali

  za

  re

  a e

  fe

  cte

  lor

  ma

  ter

  iale

  lor

  pe

  ric

  ulo

  as

  e

  As

  igu

  ra

  re

  a t

  ra

  ns

  po

  rtu

  lui

  fo

  rt�e

  lor

  s�i

  mij

  loa

  ce

  lor

  de

  in

  ter

  ve

  nt�i

  e,

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  ev

  ac

  ua

  te s

  �i a

  lto

  r r

  es

  ur

  se

  Ef

  ec

  tua

  re

  a l

  uc

  ra�

  ril

  or

  pu

  bli

  ce

  s�i

  in

  gin

  er

  es�

  ti

  la

  co

  ns

  tru

  ct�i

  ile

  , in

  sta

  lat�i

  i s

  �i a

  me

  na

  ja�r

  ile

  ef

  ec

  tua

  te

  As

  igu

  ra

  re

  a a

  pe

  i s�

  i h

  ra

  ne

  i p

  en

  tru

  pe

  rs

  oa

  ne

  le

  s�i

  an

  ima

  lele

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a c

  az

  a�r

  ii s

  �i a

  da�

  po

  sti

  rii

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a e

  ne

  rgie

  i p

  en

  tru

  ilu

  min

  at,

  în

  ca�

  lzir

  e

  s�i

  alt

  e u

  tili

  ta�t

  �i

  Ef

  ec

  tua

  re

  a d

  ep

  olu

  a�r

  ii s

  �i d

  ec

  on

  tam

  ina�

  rii

  Me

  nt�i

  ne

  re

  a s

  �i s

  tab

  ilir

  ea

  or

  din

  ii p

  ub

  lic

  e

  Lo

  gis

  tic

  a i

  nte

  rv

  en

  t�ie

  i

  Re

  ab

  ilit

  ar

  ea

  zo

  ne

  i a

  fe

  cta

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a d

  e a

  juto

  ar

  e d

  e p

  rim

  a� n

  ec

  es

  ita

  te,

  de

  sp

  a�g

  ub

  iri

  s�i

  as

  iste

  nt�a

  � s

  oc

  iala

  � s�

  i r

  eli

  gio

  as

  a�

  3 - Ministerul Tarnsporturilor, Construct�iilor s�i Turismului - Sect�ia Drumuri Nat�ionale Tg.Mures� - SC Drumuri s�i Poduri SA Tg.Mures� - Regulatorul de Circulat�ie CFR Mures�

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  4 - Inspectoratul Sanitar de Stat Tg.Mures� - Autoritatea de Sa�na�tate publica� - Casa de Asigura�ri de Sa�na�tate Mures� - S.M.U.R.D. - Serviciul Jud. Ambulant�a�

  *

  *

  *

  *

  *

  *

 • Nr. Crt.

  Funct�ii de sprijin Institut�ii Din judet� Subordonate Ministerelor (ministerele sunt Stabilite la anexa HG.288/2004) M

  on

  ito

  riz

  ar

  ea

  pe

  ric

  ole

  lor

  s�i

  ris

  cu

  ril

  or

  sp

  ec

  ific

  e,p

  re

  cu

  m

  s�i

  ef

  ec

  telo

  r n

  eg

  ati

  ve

  ale

  ac

  es

  tor

  a

  In

  fo

  rma

  re

  a,

  îns�

  tiin

  t�ar

  ea

  s�i

  av

  ert

  iza

  re

  a

  Pla

  nif

  ica

  re

  a s

  �i p

  re

  ga�

  tir

  ea

  re

  su

  rse

  lor

  s�i

  se

  rv

  icii

  lor

  Co

  mu

  nic

  at�i

  i s�

  i in

  fo

  rm

  ati

  ca�

  Ca�

  uta

  re

  a,

  de

  sc

  ar

  ce

  ra

  re

  a s

  �i s

  alv

  ar

  ea

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  Ev

  ac

  ua

  re

  a p

  er

  so

  an

  elo

  r, p

  op

  ula

  t�ie

  i s

  au

  bu

  nu

  ril

  or

  pe

  ric

  lita

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a a

  sis

  ten

  t�ei

  me

  dic

  ale

  de

  ur

  ge

  nt�a

  Pr

  ev

  en

  ire

  a î

  mb

  oln

  a�v

  iril

  or

  în m

  as

  a�

  Lo

  ca

  liz

  ar

  ea

  s�i

  sti

  ng

  er

  ea

  in

  ce

  nd

  iilo

  r

  Ne

  utr

  ali

  za

  re

  a e

  fe

  cte

  lor

  ma

  ter

  iale

  lor

  pe

  ric

  ulo

  as

  e

  As

  igu

  ra

  re

  a t

  ra

  ns

  po

  rtu

  lui

  fo

  rt�e

  lor

  s�i

  mij

  loa

  ce

  lor

  de

  in

  ter

  ve

  nt�i

  e,

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  ev

  ac

  ua

  te s

  �i a

  lto

  r r

  es

  ur

  se

  Ef

  ec

  tua

  re

  a l

  uc

  ra�

  ril

  or

  pu

  bli

  ce

  s�i

  in

  gin

  er

  es�

  ti

  la

  co

  ns

  tru

  ct�i

  ile

  , in

  sta

  lat�i

  i s

  �i a

  me

  na

  ja�r

  ile

  ef

  ec

  tua

  te

  As

  igu

  ra

  re

  a a

  pe

  i s�

  i h

  ra

  ne

  i p

  en

  tru

  pe

  rs

  oa

  ne

  le

  s�i

  an

  ima

  lele

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a c

  az

  a�r

  ii s

  �i a

  da�

  po

  sti

  rii

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a e

  ne

  rgie

  i p

  en

  tru

  ilu

  min

  at,

  în

  ca�

  lzir

  e

  s�i

  alt

  e u

  tili

  ta�t

  �i

  Ef

  ec

  tua

  re

  a d

  ep

  olu

  a�r

  ii s

  �i d

  ec

  on

  tam

  ina�

  rii

  Me

  nt�i

  ne

  re

  a s

  �i s

  tab

  ilir

  ea

  or

  din

  ii p

  ub

  lic

  e

  Lo

  gis

  tic

  a i

  nte

  rv

  en

  t�ie

  i

  Re

  ab

  ilit

  ar

  ea

  zo

  ne

  i a

  fe

  cta

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a d

  e a

  juto

  ar

  e d

  e p

  rim

  a� n

  ec

  es

  ita

  te,

  de

  sp

  a�g

  ub

  iri

  s�i

  as

  iste

  nt�a

  � s

  oc

  iala

  � s�

  i r

  eli

  gio

  as

  a�

  5 - Direct�ia de telecomunicat�ii Mures�

  * * * * *

  6 - Direct�ia pentru Agricultura� s�i Dezvoltare Rurala� - Direct�ia Silvica� Mures�

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  7 - Agent�ia de Protect�ia Mediului Mures� - Comisariatul Judet�ean al Ga�rzii Nat�ionale de Mediu

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  8 - Direct�ia pentru Cultura�, Culte s�i Patrimoniu Cultural Nat�ional Mures�

  *

 • Nr. Crt.

  Funct�ii de sprijin Institut�ii Din judet� Subordonate Ministerelor (ministerele sunt Stabilite la anexa HG.288/2004) M

  on

  ito

  riz

  ar

  ea

  pe

  ric

  ole

  lor

  s�i

  ris

  cu

  ril

  or

  sp

  ec

  ific

  e,p

  re

  cu

  m

  s�i

  ef

  ec

  telo

  r n

  eg

  ati

  ve

  ale

  ac

  es

  tor

  a

  In

  fo

  rma

  re

  a,

  îns�

  tiin

  t�ar

  ea

  s�i

  av

  ert

  iza

  re

  a

  Pla

  nif

  ica

  re

  a s

  �i p

  re

  ga�

  tir

  ea

  re

  su

  rse

  lor

  s�i

  se

  rv

  icii

  lor

  Co

  mu

  nic

  at�i

  i s�

  i in

  fo

  rm

  ati

  ca�

  Ca�

  uta

  re

  a,

  de

  sc

  ar

  ce

  ra

  re

  a s

  �i s

  alv

  ar

  ea

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  Ev

  ac

  ua

  re

  a p

  er

  so

  an

  elo

  r, p

  op

  ula

  t�ie

  i s

  au

  bu

  nu

  ril

  or

  pe

  ric

  lita

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a a

  sis

  ten

  t�ei

  me

  dic

  ale

  de

  ur

  ge

  nt�a

  Pr

  ev

  en

  ire

  a î

  mb

  oln

  a�v

  iril

  or

  în m

  as

  a�

  Lo

  ca

  liz

  ar

  ea

  s�i

  sti

  ng

  er

  ea

  in

  ce

  nd

  iilo

  r

  Ne

  utr

  ali

  za

  re

  a e

  fe

  cte

  lor

  ma

  ter

  iale

  lor

  pe

  ric

  ulo

  as

  e

  As

  igu

  ra

  re

  a t

  ra

  ns

  po

  rtu

  lui

  fo

  rt�e

  lor

  s�i

  mij

  loa

  ce

  lor

  de

  in

  ter

  ve

  nt�i

  e,

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  ev

  ac

  ua

  te s

  �i a

  lto

  r r

  es

  ur

  se

  Ef

  ec

  tua

  re

  a l

  uc

  ra�

  ril

  or

  pu

  bli

  ce

  s�i

  in

  gin

  er

  es�

  ti

  la

  co

  ns

  tru

  ct�i

  ile

  , in

  sta

  lat�i

  i s

  �i a

  me

  na

  ja�r

  ile

  ef

  ec

  tua

  te

  As

  igu

  ra

  re

  a a

  pe

  i s�

  i h

  ra

  ne

  i p

  en

  tru

  pe

  rs

  oa

  ne

  le

  s�i

  an

  ima

  lele

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a c

  az

  a�r

  ii s

  �i a

  da�

  po

  sti

  rii

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a e

  ne

  rgie

  i p

  en

  tru

  ilu

  min

  at,

  în

  ca�

  lzir

  e

  s�i

  alt

  e u

  tili

  ta�t

  �i

  Ef

  ec

  tua

  re

  a d

  ep

  olu

  a�r

  ii s

  �i d

  ec

  on

  tam

  ina�

  rii

  Me

  nt�i

  ne

  re

  a s

  �i s

  tab

  ilir

  ea

  or

  din

  ii p

  ub

  lic

  e

  Lo

  gis

  tic

  a i

  nte

  rv

  en

  t�ie

  i

  Re

  ab

  ilit

  ar

  ea

  zo

  ne

  i a

  fe

  cta

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a d

  e a

  juto

  ar

  e d

  e p

  rim

  a� n

  ec

  es

  ita

  te,

  de

  sp

  a�g

  ub

  iri

  s�i

  as

  iste

  nt�a

  � s

  oc

  iala

  � s�

  i r

  eli

  gio

  as

  a�

  9 - Inspectoratul Scolar Judet�ean Mures�

  * *

  10 - Centrul Militar Judet�ean Mures� - B.3 Polit�ia Militara�

  * * * 9 * * * *

  11 -Direct�ia Gen.Finant�e Punlice Mures�

  * *

  12 - Inspectoratul Teritorial de Munca�

  * *

  13 - Consiliul Local al I.M.M. Tg.Mures�

  *

  14 - Direct�ia Sanitar Veterinara� Mures� - Oficiul udet�ean pentru Protect�ia Consumatorului

  * * * * *

 • Nr. Crt.

  Funct�ii de sprijin Institut�ii Din judet� Subordonate Ministerelor (ministerele sunt Stabilite la anexa HG.288/2004) M

  on

  ito

  riz

  ar

  ea

  pe

  ric

  ole

  lor

  s�i

  ris

  cu

  ril

  or

  sp

  ec

  ific

  e,p

  re

  cu

  m

  s�i

  ef

  ec

  telo

  r n

  eg

  ati

  ve

  ale

  ac

  es

  tor

  a

  In

  fo

  rma

  re

  a,

  îns�

  tiin

  t�ar

  ea

  s�i

  av

  ert

  iza

  re

  a

  Pla

  nif

  ica

  re

  a s

  �i p

  re

  ga�

  tir

  ea

  re

  su

  rse

  lor

  s�i

  se

  rv

  icii

  lor

  Co

  mu

  nic

  at�i

  i s�

  i in

  fo

  rm

  ati

  ca�

  Ca�

  uta

  re

  a,

  de

  sc

  ar

  ce

  ra

  re

  a s

  �i s

  alv

  ar

  ea

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  Ev

  ac

  ua

  re

  a p

  er

  so

  an

  elo

  r, p

  op

  ula

  t�ie

  i s

  au

  bu

  nu

  ril

  or

  pe

  ric

  lita

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a a

  sis

  ten

  t�ei

  me

  dic

  ale

  de

  ur

  ge

  nt�a

  Pr

  ev

  en

  ire

  a î

  mb

  oln

  a�v

  iril

  or

  în m

  as

  a�

  Lo

  ca

  liz

  ar

  ea

  s�i

  sti

  ng

  er

  ea

  in

  ce

  nd

  iilo

  r

  Ne

  utr

  ali

  za

  re

  a e

  fe

  cte

  lor

  ma

  ter

  iale

  lor

  pe

  ric

  ulo

  as

  e

  As

  igu

  ra

  re

  a t

  ra

  ns

  po

  rtu

  lui

  fo

  rt�e

  lor

  s�i

  mij

  loa

  ce

  lor

  de

  in

  ter

  ve

  nt�i

  e,

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  ev

  ac

  ua

  te s

  �i a

  lto

  r r

  es

  ur

  se

  Ef

  ec

  tua

  re

  a l

  uc

  ra�

  ril

  or

  pu

  bli

  ce

  s�i

  in

  gin

  er

  es�

  ti

  la

  co

  ns

  tru

  ct�i

  ile

  , in

  sta

  lat�i

  i s

  �i a

  me

  na

  ja�r

  ile

  ef

  ec

  tua

  te

  As

  igu

  ra

  re

  a a

  pe

  i s�

  i h

  ra

  ne

  i p

  en

  tru

  pe

  rs

  oa

  ne

  le

  s�i

  an

  ima

  lele

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a c

  az

  a�r

  ii s

  �i a

  da�

  po

  sti

  rii

  pe

  rs

  oa

  ne

  lor

  af

  ec

  tate

  sa

  u e

  va

  cu

  ate

  As

  igu

  ra

  re

  a e

  ne

  rgie

  i p

  en

  tru

  ilu

  min

  at,

  în

  ca�

  lzir

  e

  s�i

  alt

  e u

  tili

  ta�t

  �i

  Ef

  ec

  tua

  re

  a d

  ep

  olu

  a�r

  ii s

  �i d

  ec

  on

  tam

  ina�

  rii

  Me

  nt�i

  ne

  re

  a s

  �i s

  tab

  ilir

  ea

  or

  din

  ii p

  ub

  lic

  e

  Lo

  gis

  tic

  a i

  nte

  rv

  en

  t�ie

  i

  Re

  ab

  ilit

  ar

  ea

  zo

  ne

  i a

  fe

  cta

  te

  Ac

  or

  da

  re

  a d

  e a

  juto

  ar

  e d

  e p

  rim

  a� n

  ec

  es

  ita

  te,

  de

  sp

  a�g

  ub

  iri

  s�i

  as

  iste

  nt�a

  � s

  oc

  iala

  � s�

  i r

  eli

  gio

  as

  a�

  15 - Serviciul de Mobilizare a Economiei s�i Prega�tirea Teritoriului pentru apa�rare

  *

  *

  16 -Sect�ia Judet�eana� Mures� SRI * * * 17 - Crucea Ros�ie Filiala

  Judet�eana� * * * * * * * *

  18 - Inspect�ia Judet�eana� de Stat în Construct�ii

  * *

  19 - Studioul de radio Tg.Mures� - Posturi de televiziune locala�

  *

  20 - A se vedea punctul 5 * * * * * 21 - Filiala B.N.R. Tg. Mures� *

 • 1

  ROMÂNIA JUDET�UL MURES� PRIMA�RIA MUN. TG. -MURES� Primar

  DISPOZIT�IA NR________ din

  privind constituirea Centrului operativ pentru situat�ii de urgent�a� Primarul municipiului Târgu - Mures�

  Având în vedere Referatul S.V.S.U. din care reiese necesitatea constituirii Centrului Operativ cu activitate temporara� pentru situat�ii de urgent�a� la nivelul municipiului Târgu-Mures� ; În baza dispozit�iei cuprinse în Ordonant�a de Urgent�a� a Guvernului Nr.21/2004 privind Sistemul Nat�ional de Management al Situat�iilor de Urgent�a� , art. 15 alin 1; 4 ; 5 , pecum s�i a H.G. 1491 / 09.09.2004 , privind “ Structura organizatorica� , atribut�iile , funct�ionarea s�i dotarea comitetelor s�i centrelor operative pentru Situat�ii de Urgent�a� , art.6 , alin 1 , 2, 3 s�i art 17 din “ Regulamentul Cadru “ , în temeiul art 71 (1) coroborat cu art. 68 alin 1 lit “ h “ din Legea 215 / 2001 privind administrat�ia publica� locala�

  DISPUNE Art.1 – Se constituie Centrul operativ cu activitate temporara� pentru situat�ii de urgent�a� în urma�toarea component�a� :

  - S�EF CENTRU OPERATIV – GORON NICOLAE – S�ef serviciu S.V.S.U. - MEMBRII :

  - Ing.Racz Lucian – Director tehnic adj. - Ing.Ros�ca Angela – S�ef serviciu - Ing.Kagan Ildiko –S�ef serviciu - Ma�cean Laurent�iu – Inspec de specialitate - Bordeianu Gheorghe – Inspec de specialitate - Csegedi Imre – Analist programator - Oltean Dumitru – Referent - Petka Janos – Referent de specialitate

  Art. 2 – Centrul operativ cu activitate temporara� asigura� s�i organizarea Secretariatului tehnic al comitetului local pentru situat�ii de urgent�a� Art.3 – Atribut�iile s�i dotarea Centrului operativ cu activitatea temporara� se preva�d în regulamentul de organizare s�i funct�ionare , în raport cu specificul situat�iilor de urgent�a� s�i al funct�iilor de sprijin pe care le îndeplinesc Art.4 – Documentele s�i baza de date referitor la situat�ii de urgent�a� se gestioneaza� de ca�tre dl . Goron Nicolae Art.5 – Pe timpul îndeplinirii atribut�iilor de serviciu , personalul Centrului operativ cu activitate temporara� este investit cu exercit�iul autorita�t�ii publice

 • 2

  Art.6 – Coordonarea tehnica� s�i de specialitate a Centrului operativ cu activitate temporara� se realizeaza� de ca�tre Inspectoratul pentru situat�ii de urgent�a� “ Horea “ al judet�ului Mures� , care asigura� ment�inerea fluxului informat�ional cu acesta Art .7 – Fondurile ba�nes�ti necesare pentru realizarea dota�rilor se asigura� de la bugetul local Art.8 – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozit�ii , se încredint�eaza� s�eful S.V.S.U. Art.9 – Prezenta se va comunica persoanelor din comisie , Inspectoratului pentru situat�ii de urgent�a� ” HOREA “ al judet�ului Mures� s�i Prefecturii Mures�.

  Primar , Viza� de legalitate Dr.Dorin Florea Secretar Cioban Maria

 • 1

  COMPONENT�A CENTRULUI OPERATIV S�I A SECRETARIATULUI TEHNIC

  PENTRU SITUAT�II DE URGENT�A� În baza Legii nr. 481/2004 s�i a O:U: nr. 21/2004 , s-a constituit Comitetul Local pentru Situat�ii de Urgent�a� , iar în baza H.G. 1491/2004 s�i a aproba�rii primarului Târgu-Mures� cu Nr………… din …………. S-a constituit Centrul Operativ , care asigura� s�i organizeaza� Secretariatul Tehnic în situat�ii de urgent�a� . S�eful Centrului Operativ – GORON NICOLAE – S�ef serviciu al S.V.S.U.

  CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAT�II DE URGENT�A� (SECRETARIATUL TEHNIC )

  Nr. Crt.

  Numele s�i

  prenumele

  Funct�ia Locul de munca�

  Telefoane În protect�ia

  civila� Administrativa� Serviciu Acasa�/mobil

  1. Goron Nicolae

  S�ef Centru Operativ

  S�ef serviciu S.V.S.U.

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT:142 C:268330 D:266201

  A:265249 M:0722353413

  2. Ing.Racz Lucian

  Membru Director tehnic adj.D.T.A.P.

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT :152 C:268330

  A:265249 M:0722252583

  3. Ing.Ros�ca Angela

  Membru S�ef serviciu A.P.D.P.P.

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT:187 C:268330

  A:221066 M:0723508054

  4. Ing.Kagan Ildiko

  Membru S�ef serviciu C.G.C. s�i P.M.

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT :141/189 C:268330

  A:221963 M:0722284353

  5. Ma�cean Laurent�iu

  Membru Inspec.de spec.-Serv.aut.s�i Disc.Constr.

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT:211/158 C:268330

  A:254014 M:0744796878

  6. Bordeianu Gheorghe

  Membru Inspec de spec.-Serv.aut.s�i Disc.Constr.

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT:161 C:268330

  A:426404 M:0745391055

  7. Csegedi Imre

  Membru Analist programator la Serv. Informatica�

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT:156 C:268330

  A:267296 M:0722605603

  8. Petka Janos

  Membru Referent de spec.-S.V.S.U.

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT : 123 C : 268330 D: 266201

  A: M:0727-001987

  9. Oltean Dumitru

  Membru Referent S.V.S.U.

  Prima�ria Târgu-Mures�

  INT:123 C:268330 D: 266201

  A:267598 M:0726425745

 • 2

  Atribut�iile membrilor secretariatului tehnic Conform H.G. 1491 ; ART 18 / 2004 a) asigura� convocarea Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a� s�i transmiterea

  ordinei de zi D-na Ing.Ros�ca Angela

  b) primesc s�i prega�tesc materialele pentru s�edint�ele Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a� s�i le prezinta� pres�edintelui s�i membrilor C.L.S.U.

  - dl Goron Nicolae s�i dl.Petka Janos c) asigura� redactarea hota�rârilor adoptate , precum s�i a proiectelor de ordine sau

  dispozit�ii , pe care le prezinta� spre aprobare ; - dl.Oltean Dumitru s�i dl. Petka Janos

  d) difuzeaza� la componentele Sistemului Nat�ional s�i la autorita�t�ile interesate documentele emise de Comitetul Local pentru Situat�ii de Urgent�a� privind activitatea de prevenire s�i intervent�ie

  - dl. Goron Nicolae e) întocmesc informa�ri periodic privind situat�ia operativa� sau stadiul îndeplinirii

  hota�rârilor adoptate , pe domenii repartizate ; - membri - pe domenii de competent�a�

  f) executa� lucra�ri de secretariat pe timpul s�edint�elor -dl. Csegedi Imre

  g) întocmesc proiecte de comunicate de presa� -Dna. Kagan Ildiko s�i dna. Ros�ca Angela

  h) urma�resc realizarea suportului logistic pentru desfa�s�urarea s�edint�elor Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a�

  - dl. Oltean Dumitru i) gestioneza� documentele Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a�

  - dl . Goron Nicolae j) asigura� lega�tura permanenta� cu secretariatul tehnic permanent al I.S.U. “ HOREA “

  - Ofit�erul de serviciu pe Centrul Operativ k) îndeplinesc s�i alte sarcini primite de la pres�edintele Comitetului Local pentru Situat�ii

  de Urgent�a� s�i I.S.U. “HOREA”

  -Permanent�a se asigura� în punctul de comanda� al Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a� sau în sediul S.V.S.U.

  - Asigurarea lega�turilor între Punctul de Comanda� s�i I.S.U.” HOREA “ se realizeaza� prin urma�toarele mijloace :

  - sistem de îns�tiint�are - alarmare F 1001 B - telefon mobil : 0722353413 - telefon / fax 266201; - telefon prima�rie : 268330 - alte telefoane ( mobil , radiotelefon ; stat�ii portabile Motorola Lega�tura cu operatorii economici ce intervin în sprijin , prin telefon astfel:

 • 3

  1.S.C. ELECTRICA – Telefon : 205702 sau 205650 2.ROMTELECOM – Telefon :204400;204089 3.SC.COMPANIA AQUASERV –Telefon : 213239 4.SC.E.ON GAZ ROMANIA - Telefon : 0365403703

  5.SC.ENERGOMUR SA. – Telefon: 215952 sau 218464 6. S.N.G.N.ROMGAZ – sucursala T.T.M.- Telefon : 250501 7. S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. – Telefon :267099 8. S.C. MOBEX S.A.- Telefon :210652 9. S.C. ILEFOR – Telefon :253779 10. S.C. SALUBRISERV – Telefon : 214338 11.S.C. AZOMURES� S.A. – Telefon : 253700 12. S.C. MURES�ENI S.A – Telefon : 252298 13.S.C. SOCOT S.A. –Telefon : 232740

  Întocmirea rapoartelor pe situat�ii de urgent�a� se organizeaza� astfel : - întocmesc rapoarte privind evaluarea situat�iilor de urgent�a� pe domenii de risc urma�torii :

  a) pentru inundat�ii , aluneca�ri de teren , avarii , pra�bus�iri de construct�ii dl.Goron Nicolae s�i dl.Ing.Racz Lucian b) pentru accidente grave pe ca�ile de comunicat�ii în urma ca�rora s-a

  produs eliberarea de substant�e toxice pentru om , mediu s�i animale dl. Ma�cean Laurent�iu - pentru îmbolna�viri în masa� cauzate de norul toxic , scurgeri de

  substant�e toxice de la instalat�ii chimice dl.Csegedi Imre s�i dl.Goron Nicolae c) pentru cutremure ,explozii la agent�ii economici cu sursa� de risc dl.Goron Nicolae s�i dna. Ros�ca Angela d) pentru epizootii , ca�deri obiecte cosmice , alte calamita�t�i naturale . dna.Ing.Kagan Ildiko s�i dl.Goron Nicolae .

  Întocmit Goron Nicolae

 • 1

  Atribut�iile membrilor secretariatului tehnic Conform H.G. 1491 ; ART 18 / 2004 a) asigura� convocarea Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a� s�i transmiterea

  ordinei de zi D-na Ing.Ros�ca Angela

  b) primesc s�i prega�tesc materialele pentru s�edint�ele Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a� s�i le prezinta� pres�edintelui s�i membrilor C.L.S.U.

  - dl Goron Nicolae s�i dl.Petka Janos c) asigura� redactarea hota�rârilor adoptate , precum s�i a proiectelor de ordine sau

  dispozit�ii , pe care le prezinta� spre aprobare ; - dl.Oltean Dumitru s�i dl. Petka Janos

  d) difuzeaza� la componentele Sistemului Nat�ional s�i la autorita�t�ile interesate documentele emise de Comitetul Local pentru Situat�ii de Urgent�a� privind activitatea de prevenire s�i intervent�ie

  - dl. Goron Nicolae e) întocmesc informa�ri periodic privind situat�ia operativa� sau stadiul îndeplinirii

  hota�rârilor adoptate , pe domenii repartizate ; - membri - pe domenii de competent�a�

  f) executa� lucra�ri de secretariat pe timpul s�edint�elor -dl. Csegedi Imre

  g) întocmesc proiecte de comunicate de presa� -Dna. Kagan Ildiko s�i dna. Ros�ca Angela

  h) urma�resc realizarea suportului logistic pentru desfa�s�urarea s�edint�elor Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a�

  - dl. Oltean Dumitru i) gestioneza� documentele Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a�

  - dl . Goron Nicolae j) asigura� lega�tura permanenta� cu secretariatul tehnic permanent al I.S.U. “ HOREA “

  - Ofit�erul de serviciu pe Centrul Operativ k) îndeplinesc s�i alte sarcini primite de la pres�edintele Comitetului Local pentru Situat�ii

  de Urgent�a� s�i I.S.U. “HOREA”

  -Permanent�a se asigura� în punctul de comanda� al Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a� sau în sediul S.V.S.U.

  - Asigurarea lega�turilor între Punctul de Comanda� s�i I.S.U.” HOREA “ se realizeaza� prin urma�toarele mijloace :

  - sistem de îns�tiint�are - alarmare F 1001 B - telefon mobil : 0722353413 - telefon / fax 266201; - telefon prima�rie : 268330 - alte telefoane ( mobil , radiotelefon ; stat�ii portabile Motorola Lega�tura cu operatorii economici ce intervin în sprijin , prin telefon astfel:

 • 2

  1.S.C. ELECTRICA – Telefon : 205702 sau 205650 2.ROMTELECOM – Telefon :204400;204089 3.SC.COMPANIA AQUASERV –Telefon : 213239 4.SC.E.ON GAZ ROMANIA - Telefon : 0365403703

  5.SC.ENERGOMUR SA. – Telefon: 215952 sau 218464 6. S.N.G.N.ROMGAZ – sucursala T.T.M.- Telefon : 250501 7. S.C. TRANSPORT LOCAL S.A. – Telefon :267099 8. S.C. MOBEX S.A.- Telefon :210652 9. S.C. ILEFOR – Telefon :253779 10. S.C. SALUBRISERV – Telefon : 214338 11.S.C. AZOMURES� S.A. – Telefon : 253700 12. S.C. MURES�ENI S.A – Telefon : 252298 13.S.C. SOCOT S.A. –Telefon : 232740

  Întocmirea rapoartelor pe situat�ii de urgent�a� se organizeaza� astfel : - întocmesc rapoarte privind evaluarea situat�iilor de urgent�a� pe domenii de risc urma�torii :

  a) pentru inundat�ii , aluneca�ri de teren , avarii , pra�bus�iri de construct�ii dl.Goron Nicolae s�i dl.Ing.Racz Lucian b) pentru accidente grave pe ca�ile de comunicat�ii în urma ca�rora s-a

  produs eliberarea de substant�e toxice pentru om , mediu s�i animale dl. Ma�cean Laurent�iu - pentru îmbolna�viri în masa� cauzate de norul toxic , scurgeri de

  substant�e toxice de la instalat�ii chimice dl.Csegedi Imre s�i dl.Goron Nicolae c) pentru cutremure ,explozii la agent�ii economici cu sursa� de risc dl.Goron Nicolae s�i dna. Ros�ca Angela d) pentru epizootii , ca�deri obiecte cosmice , alte calamita�t�i naturale . dna.Ing.Kagan Ildiko s�i dl.Goron Nicolae .

  Întocmit Goron Nicolae

 • Anexa nr.8 OBIECTIVELE

  CE SE AVERTIZEAZA� DE CA�TRE COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAT�II DE URGENT�A�

  AL MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES� ( C.L.S.U.)

  Nr. crt

  CURS DE APA�

  DENUMIREA OBIECTIVELOR NUMERE DE TELEFON PERSOANA RESPONSABILA� serviciu acasa�

  1 Mures� S.C. MOBEX S.A. 210652, 211887 231497, 0722-404689 EGRI DANIEL 2 Mures� S.C. ELECTROMURES S.A. 217817, 261421 0745-607016 FOLLO GABRIELE 3 Mures� S.C. ILEFOR S.A. 253090, 253878 0740-333450 GHERASIM IOAN 4 Mures� S.C. TEXTILA SOCOM S.A. 231646, 215749 254559, 0744-511929 BODO FRANCISC 5 Mures� S.C. MURES�UL S.A. 211531,218251 213577 SZABO JOZSEF 6 Mures� S.C. REMAT S.A. 265506 0745-624591 SUCIU DANIEL 7 Mures� S.C. ELECTRICA SA–

  S.D.F.E.E. TÎRGU-MURES� 205999, 205702 266692, 0722-283143 MACARIE

  ALEXANDRU 8 Mures� S.C. ELECTRICA S.A.-A.I.S.E.

  TÎRGU-MURES� 205652, 205650 311370, 0722-283145 CRIS�AN EUGEN

  9 Mures� E-ON GAZ ROMANIA S.A. 267601, 266383 0745-260142 BORDA DORU 10 Mures� S.C. FORAJ - SONDE S.A. 263266, 263163 311230, 0722-225166 ARON VASILE 11 Mures� S.C. SOCOT S.A. 230382, 232740 212133, 0744-556190 VASILE PETRE 12 Mures� S.C. ENERGOMUR S.A. 216532, 215265 264508,0744-334885 BAUER ANDREA 13 Mures� S.C. COMPANIA

  AQUASERVS.A. 215702, 213239 213904, 0744-613684 DA�RA�BAN OTTO

  14 Mures� S.C. SALUBRISERV S.A. 212842, 214338 216156, 0722-121479 TOMPEA ALEXANDRU

  15 Mures� S.C. IMATEX S.A. 260805, 268032 231750, 0723-291011 TURDEAN GHEORGHE

  16 Mures� S.C. MANPEL S.A. 252084, 252085 269283, 0745-650516 PA�TRAR AURELIU 17 Mures� S.C. AZOMURES� S.A. 253700, 252633 254138, 0744-645741 OGREAN MIHAI 18 Mures� DIRECT�IA DE

  TELECOMUNICAT�II MURES� 204000, 204004 266009, 0722-409357 BLAGA IOAN

  MIHAIL 19 Mures� S.C. DRUMURI S�I PODURI

  MURES� S.A 266885 265835, 0744556582 SIGMIREAN

  MIRCEA 20 Mures� S.C. CITADIN-PREST S.A. 210101 269031, 0744-500828 COSTIN LAUREAN 21 Mures� DEPOZITUL DE ARMA�SARI 232953 238853 CHIOREAN MARIN 22 Mures� SCOALA GENERALA� NR. 7-B 217240 246501 MATEI DUMITRU 23 Mures� SCOALA GENERALA� NR. 7 217960 246501 MATEI DUMITRU 24 Mures� SCOALA GENERALA� NR. 13B 232950 311551 VODA� IACOB 25 Mures� SCOALA GENERALA� NR. 13 232371 311551 VODA� IACOB 26 Mures� SCOALA GENERALA� NR. 16 215248 247834,0722-268557 PACURARIU

  LILIANA 27 Mures� GRUPULS�COLAR DE CHIMIE

  INDUSTRIALA� 252807 311539, 0742-653897 CORNEANU

  MARIELA 28 Mures� COLEGIUL AGRICOL 213623 217218, 0744-507999 MATEI DUMITRU 29 Mures� GRUPUL S�COLAR

  ELECTROMURES� 254961 256941,0745-613097 KALMAN

  FRANCISC 30 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI

  NR.10 ALEEA CARPAT�I 210692 CRA�CIUNESCU

  LARISA 31 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI

  NR.12 ALEEA CARPAT�I 216273 PETRUT� LENUT�A

  32 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.14 ALEEA CARPAT�I

  210830 FEKETE ANDREI

  33 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.15 ALEEA CARPAT�I

  214818 212283 BARTOK ALBERT

  34 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.16 ALEEA CARPAT�I

  214858 IFRIM GHEORGHE

  35 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.53,55 ALEEA CARPAT�I

  211844 RASOL IOAN

  36 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.22 ALEEA CARPAT�I

  219480 FRUNZA� IOAN

  37 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.47 ALEEA CARPAT�I

  211954 CÎMPEANU MIRCEA

 • 38 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.222 ALEEA CARPAT�I

  213529 DARABAN ISTVAN

  39 DENUMIREA OBIECTIVELOR NUMERE DE TELEFON PERSOANA RESPONSABILA� serviciu acasa�

  40 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.223 ALEEA CARPAT�I

  211861 IONCIU ILEANA

  41 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.229 ALEEA CARPAT�I

  215306 APOSTOLACHE EVA

  42 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 267 ALEEA CARPAT�I

  211227 IOSIF S�TEFAN

  43 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 304 ALEEA CARPAT�I

  216554 CRA�CIUN ARTENIE

  44 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 342 ALEEA CARPAT�I

  210915 OLTEANU PETRU

  45 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 343 ALEEA CARPAT�I

  210116 CINCEA GRIGORE

  46 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 492 ALEEA CARPAT�I

  213367 BOANCA� ALEXANDRU

  47 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 499 ALEEA CARPAT�I

  214380 CIUCHINA� IOAN

  48 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 823 ALEEA CARPAT�I

  213037 BUCUR REDNIC

  49 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 28 P-T�A GA�RII

  232801 265752

  ROS�U IOAN VIT�A IOAN

  50 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 914 P-T�A GA�RII

  269585 221339

  FA�GA�RAS� C. PIPER C.

  51 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 989 P-T�A GA�RII

  234739 NEMES� KATALIN

  52 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 1046 P-T�A GA�RII

  263527 NEMES� LIVIA

  53 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR.1078 P-T�A GA�RII

  227768 FA�GA�RAS� MARIA

  54 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 1079 P-T�A GA�RII

  265752 VIT�A IONEL

  55 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 137 LIVIU REBREANU

  267352 DOBRESCU C-TIN

  56 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 138 LIVIU REBREANU

  264263 HAMPEL I.

  57 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 139 LIVIU REBREANU

  267511 IGNAT ANDRAS

  58 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 140 LIVIU REBREANU

  267102 TOTENCO ANA-MARIA

  59 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 18 CART. ROVINARI

  232545 BÂNDEAN MIRCEA

  60 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 19 CART. ROVINARI

  260774 OPRICA MARCEL

  61 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 21 CART. ROVINARI

  236090 FOGAROSI FRANCISC

  62 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 218 CART. ROVINARI

  239330 NEGREA IOAN

  63 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 219 CART. ROVINARI

  233271 BAGCSI MIRCEA

  64 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 226 CART. ROVINARI

  231423 BOROBASI E

  65 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 230 CART. ROVINARI

  235496 COLUMBAN L.

  66 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 231 CART. ROVINARI

  224496 PALFI E.

  67 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 306 CART. ROVINARI

  232254 BEUDEAN M.

  68 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 617, 878, 1072 CART. ROVINARI

  354752 231412 BALOGH. E.

  69 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 716 CART. ROVINARI

  265827 BIRO E.

 • 70 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 717 CART. ROVINARI

  237549 227511 ERDELY M

  71 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 812, 947, 1038, 1064, 1066, 1105 CART. ROVINARI

  225988 MOLDOVAN LUMINIT�A

  NR. CRT.

  CURS DE APA�

  DENUMIREA OBIECTIVELOR 75NUMERE DE TELEFON PERSOANA RESPONSABILA� Servi76ciu acasa�

  72 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 1150 CART. ROVINARI

  235496 COLUMBAN L.

  73 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 1156 CART. ROVINARI

  235496 COLUMBAN L.

  74 Mures� ASOCIAT�IA DE PROPRIETARI NR. 1080 CART. ROVINARI

  0722/751733 SUICA� MARIA

  75 Mures� LOCUINT�E DIN CARTIERELE UNIRII S�I ALEEA CARPAT�I

  268330-189 GRAUR FLORIN

  76 Mures� LOCUINT�E DIN CARTIERELE 22 DECEMBRIE S�I AL. CORNIS�A

  268330-189 TOMOIOAGA� LAUREAN

  77 Mures� LOCUINT�E DIN ZONA CENTRULUI MUNICIPIULUI

  268330-189 MAKFALVI LASZLO

  78 Mures� LOCUINT�E DIN CARTIERELE SA�VINES�TI, LIBERTA�T�II ROVINARI

  268330-189 OLTEAN SORIN

  79 Mures� P. Cocos� P. Budiu

  LOCUINT�E DIN CARTIERELE MURES�ENI, L. REBREANU P-T�A GA�RII

  268330-189 TÂRNA�VEAN PETRU

  80 P. Budiu S.C. MATRICON S.A. 264794, 250810 235442, 0723-471403 GYORGY LASZLO 81 P. Budiu S.C. INDUSTRIALIZAREA

  LAPTELUI MURES� S.A. 220205, 268177 268185, 0744-590614 NAGY ERNEST

  82 P. Budiu S.C. PRODCOMPLEX S.A. 253460, 252970 215572, 0722-300826 DELEANU MARCELA

  83 P. Budiu S.C. TRANSPORT LOCAL S.A.

  269077, 236639 312622, 0744-556598 TATAR BELA

  84 P. Budiu COMODEX S.C.C.A. 220843, 232387 213412, 0744-504680 CÂNDEA RADU 85 P. Budiu S.C. TRANSMUR S.A. 231815, 268259 316090, 0745-121717 PSZOTA MARCEL 86 P. Budiu S.C. ISECO S.A. 224589, 265696 256912, 0744-639233 ZOLYOMI KAROLY 87 P. Budiu LOCUINT�E DIN CARTIERELE

  DÂMBUL PIETROS, B.N. ANTAL

  268330-189 MURES�AN CRISTIAN

  89 P. Poclos� SCOALA GENERALA� NR. 1 253836 263580, 0723-121741 GÂNT�A� VASILE 90 P. Poclos� GIMNAZIUL M VITEAZU 256875 217374 SUCIU DORINA 91 P. Poclos� GIMNAZIUL DE STAT DACIA 230858 256032 EVI SAVETA 92 P. Poclos� LOCUINT�E DIN CARTIERUL

  TUDOR VLADIMIRESCU 268330-189 S�ERBAN C.-TIN

  NISTOR FLORIN 93 S.C. MOPAN MURES� S.A. 261926, 233313 0723-356928 BLOJ CA�LIN

  MIRCEA

 • LOCURI (OBIECTIVE) VULNERABILE SAU CU GRAD RIDICAT DE PERICOL

  Nr. Crt

  Agentul economic Profil de activitate

  Adresa Nr. Telefon/fax

  Obs.

  1 SC.AZOMURES� S.A.

  Product�ie îngra�s�a�minte

  chimice

  Str.Gh.Doja Nr.300 253700; 252986

  2 SC.MOBEX S.A. Prelucrarea lemnului

  Str.Ca�prioarei nr.2 210488 211020

  3 S.C.ILEFOR SA Prelucrarea lemnului

  Str.Recoltei Nr.2 253090; 252429

  4 SC.COMPANIA AQUASERV S.A.

  Tratarea s�i distribut�ia apei

  potabile

  Str.Koos Karoly 1/B 211557 208881

  5 COMPLEX C.F.R.

  Transport persoane/

  marfa�

  Str.Liviu Rebreanu Nr.52 230150; 230060

  6 E.ON GAZ ROMANIA

  Distribut�ia gazelor naturale

  Piat�a Trandafirilor 21 267601; 260418

  7 ROMTELECOM Servicii de telefonie fixa�

  Piat�a Ma�ra�s�es�ti Nr.15 204400; 23 2555

  8 SC.GITOGI SERVICE SRL.

  Product�ie înca�lt�a�minte

  Str.Gh.Doja Nr.66-68 264708

  9 SC.ELECTRICA S.A.

  Distribut�ia energiei electrice

  Str.Ca�la�ras�ilor Nr.103 205999; 205654; 205704

  10 SC.LAPTE MURES SA Prelucrarea laptelui

  Str.Bega nr.1 208680; 263654

 • ACTIVITA�T�I SPECIFICE LA URGENT�E CIVILE

  Nr. Crt Activita�t�i specifice Cine executa�

  Cutremure s�i aluneca�ri de teren

  1 Întreruperea alimenta�rii cu gaze, energie electrica�

  C.L.S.U.

  2 Asigurarea pazei s�i ordinii în zona calamitata�, combaterea panicii

  3

  Evaluarea pierderilor s�i distrugerilor: - numa�rul mort�ilor s�i ra�nit�ilor; - populat�ia s�i salariat�ii blocat�i sub da�râma�turi; - avariile la ret�elele electrice, gaze, apa�, telefoane; - incendii, explozii, contamina�ri sau alte pericole; - cla�dirile care amenint�a� cu pra�bus�irea.

  4

  Prega�tirea s�i ducerea act�iunilor de intervent�ie pentru: - salvarea ra�nit�ilor, acordarea primului ajutor medical s�i transportul acestora la spital; - deblocarea ca�ilor de acces; - da�râmarea cla�dirilor care amenint�a� cu pra�bus�irea; - consolidarea cla�dirilor avariate; - alte ma�suri impuse de situat�ia creata�; - scoaterea s�i înhumarea mort�ilor.

  Servicii pentru situat�ii de urgent�a�

  5 Introducerea ma�surilor de profilaxie s�i igiena� sau a carantinei (la nevoie). 6 Informarea C.J.S.U. asupra ma�surilor luate s�i evolut�iei fenomenului (raport operativ). C.L.S.U.

  7 Întocmirea s�i transmiterea raportului sinteza� la C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea fenomenului

  Inundat�ii

  La primirea avertiza�rii de precipitat�ii se intra� în situat�ia "DE ATENT�IE"

  1

  Instituirea permanent�ei la sediul prima�riei; Verificarea lega�turilor cu Centrul Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. Verificarea funct�iona�rii mijloacelor de alarmare s�i instruirea echipei de alarmare. Verificarea modului de îns�tiint�are, avertizare s�i primirea datelor s�i informat�iilor despre probabilitatea cres�terii nivelurilor torent�ilor s�i cursurilor de apa�. Informarea Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. asupra ma�surilor luate s�i a evolut�iei fenomenului (raport operativ).

  Pres�edintele C.L.S.U.

  La primirea avertiza�rii de atingere a cotei de atent�ie la postul hidrometric se intra� în "SITUAT�IA DE ALERTA�"

  2

  Convocarea Comitetului Local pentru Situat�ii de Urgent�a� Anunt�area s�i instruirea format�iilor de intervent�ie Verificarea s�i prega�tirea stocului cu materiale pentru situat�ii de urgent�a� Supravegherea torent�ilor s�i a cursurilor de apa� Informarea Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. asupra ma�surilor luate s�i evolut�iei fenomenului (raport operativ)

  C.L.S.U.

  La primirea avertiza�rii de atingere a cotei de inundat�ie la postul hidrometric se intra� în "SITUAT�IA DE PERICOL"

  3

  Informarea populat�iei despre pericolul producerii de inundat�ii pe teritoriul municipiului Târgu-Mures� Supravegherea în continuare a nivelurilor torent�ilor s�i a cursurilor de apa� Stabilirea s�i prega�tirea spat�iilor pentru cazarea eventualilor sinistrat�i, pentru asigurarea condit�iilor de trai s�i a asistent�ei medicale Asigurarea ma�surilor de evacuare a populat�iei, animalelor s�i bunurilor, materiale din zonele inundabile Introducerea restrict�iilor de circulat�ie în zonele ce pot fi afectate de inundat�ii

  C.L.S.U.

 • Luarea primelor ma�suri de eliminare a blocajelor de pe cursul râurilor s�i torent�ilor Informarea Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. asupra ma�surilor luate s�i evolut�iei, fenomenului (raport operativ). Daca� este cazul se solicita� ajutor Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U.

  La primirea avertiza�rii de atingere a "COTEI DE PERICOL" de la postul hidrometric

  4

  Alarmarea populat�iei (sirene, clopote, fluiere, portavoce, stat�ia radioficare) Evacuarea oamenilor, animalelor s�i bunurilor materiale din zona ce este posibil a fi inundata� Asigurarea caza�rii sinistrat�ilor, asigurarea cu apa� s�i alimente de stricta� necesitate Supravegherea în continuare a cursurilor de apa� s�i a continua�rii lucra�rilor în vederea limita�rii fenomenului de inundat�ie acolo unde este posibil Întreruperea alimenta�rii cu energie electrica�, gaze, apa� , în zona de intervent�ie Informarea Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. asupra ma�surilor luate s�i evolut�iei fenomenului (raport operativ)

  C.L.S.U.

  Prega�tirea s�i ducerea act�iunilor de intervent�ie

  5

  Salvarea persoanelor care nu au reus�it sa� se evacueze s�i acordarea primului ajutor medical Continuarea lucra�rilor de limitare a inundat�iei în raport cu evolut�ia situat�iei de inundat�ie Asigurarea cu materiale s�i utilaje de intervent�ie a format�iunilor ce intervin Solicitarea sprijinului Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. cu format�iuni s�i mijloace specializate (daca� este cazul) Informarea Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. asupra ma�surilor luate s�i evolut�iei fenomenului (raport operativ)

  Servicii pentru situat�ii de urgent�a�

  C.L.S.U.

  La primirea informa�rii de sca�dere a nivelurilor sub cotele de apa�rare

  6

  Înla�turarea urma�rilor inundat�iei Aplicarea ma�surilor antiepidemice necesare Inventarierea pagubelor fizice s�i valorice determinate de inundat�ii Evacuarea apelor din inundat�ii s�i ba�ltiri Refacerea ca�ilor de comunicat�ii s�i ridicarea restrict�iilor de circulat�ie Primirea, înregistrarea s�i distribuirea ajutoarelor umanitare Sprijinirea populat�iei pentru refacerea locuint�elor Întocmirea s�i transmiterea raportului sinteza� la Centrul Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea fenomenului

  C.L.S.U.

  Accident chimic, nuclear, biologic

  La primirea avertiza�rii despre producerii unui accident N.B.C. în care municipiu se afla� pe urma norului radioactiv, biologic sau chimic, se executa� urma�toarele activita�t�i

  1 Introducerea alarmei la dezastre

  C.L.S.U.

  2 Îns�tiint�area s�i avertizarea populat�iei despre situat�ia creata�

  3 Asigurarea protect�iei individuale a populat�iei privind folosirea mijloacelor de protect�ie speciale s�i improvizate 4 Asigurarea protect�iei colective prin folosirea ada�posturilor s�i spat�iilor ermetizate

  5 Asigurarea protect�iei surselor de apa�, alimentelor s�i bunurilor materiale de stricta� necesitate 6 Executarea cerceta�rii s�i a controlului de radiat�ie, chimic s�i biologic 7 Introducerea restrict�iilor de consum a apei, alimentelor s�i furajelor 8 Aplicarea ma�surilor antiepidemice s�i de profilaxie medicala� 9 Introducerea ma�surilor de paza� s�i ordine s�i de combatere a panicii

  10 Evacuarea populat�iei (numai la ordin) 11 Prega�tirea s�i ducerea act�iunilor de intervent�ie: Servicii pentru

 • - acordarea primului ajutor, transportul s�i spitalizarea victimelor; - decontaminarea populat�iei, animalelor s�i terenului - colectarea , transportul s�i depozitarea materialelor contaminate

  situat�ii de urgent�a�

  12 Informarea Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. asupra ma�surilor luate s�i a urma�rilor produse C.L.S.U. 13 Întocmirea s�i transmiterea raportului sinteza� la Centrul Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului

  Accident chimic pe timpul transportului substant�elor periculoase

  La primirea informat�iei despre producerea unui accident pe timpul transportului substant�elor periculoase (S.P.) cu mijloace auto sau pe calea ferata� în zona de responsabilitate se executa� urma�toarelor activita�t�i

  1

  Culegerea datelor s�i informat�iilor despre accident; - timpul s�i locul producerii accidentului; - tipul mijlocului de transport; - identificarea substant�elor periculoase (consultarea documentelor de transport,

  identificarea etichetelor s�i indicatoarelor de avertizare înscrise pe autovehicul) - Evaluarea pericolului (fisurare rezervor, ra�sturnare, împra�s�tiere pe teren, degajare

  gaze sau vapori, incendiu, explozii); - direct�ia s�i viteza vântului (propagarea norului chimic); - detalii despre teren; - persoane, animale s�i bunuri materiale în pericol

  C.L.S.U.

  2

  Îns�tiint�area Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. si a altor autorita�t�i publice cu atribut�ii în domeniu: - Inspectoratul Judet�ean de Polit�ie - Serviciul Judet�ean de "Ambulant�a�" - Agent�ia pentru Protect�ia Mediului - Direct�ia Sanitar veterinara� (Laboratorul de Toxicologie) - Îns�tiint�area localita�t�ilor vecine

  C.L.S.U.

  3

  Ma�suri de protect�ie s�i intervent�ie ce trebuie întreprinse dupa� producerea accidentului: - delimitarea s�i marcarea zonelor de pericol s�i evacuare; - stabilirea direct�iei de deplasare s�i dimensiunile zonei de act�iune a norului toxic cu

  efecte periculoase; - informarea s�i alarmarea populat�iei din zona de act�iune a norului toxic (daca� este

  cazul); - introducerea restrict�iilor de circulat�ie în zona� - asigurarea protect�iei populat�iei prin izolare în locuint�e cu etans�area us�ilor s�i ferestrelor

  s�i folosirea mijloacelor de protect�ie antichimice individuale (M.C.G.) sau improvizate - evacuarea s�i autoevacuarea temporara� a populat�iei s�i a animalelor din zona de act�iune

  a norului toxic (daca� este cazul) - scoaterea va�ta�mat�ilor din zona accidentului (neutralizarea s�i cura�t�irea zonei, ridicarea,

  îndepa�rtarea autovehiculului avariat, restabilirea circulat�iei, controlul s�i supravegherea sca�derii contamina�rii în zona�)

  ATENT�IE! - pentru neutralizarea s�i împiedicarea ra�spândirii norului toxic, natura s�i concentrat�ia substant�ei pentru neutralizare se stabiles�te de ca�tre specialis�ti

  C.L.S.U.

  4 Întocmirea s�i transmiterea raportului sinteza� Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului

  Incendiu de mari proport�ii

  La primirea informat�iei despre producerea unui incendiu de mari proport�ii se executa� urma�toarele activita�t�i:

  1 Întreruperea alimenta�rii cu gaze s�i energie electrica� în zona afectata� de incendiu Culegerea datelor s�i informat�iilor despre incendiu, cauze probabile, împrejura�ri; C.L.S.U.

 • Evaluarea pericolului Direct�ia s�i viteza vântului (propagarea incendiului) Persoane s�i animale, bunuri materiale în pericol

  2

  Îns�tiint�area Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. s�i a altor autorita�t�i publice cu atribut�ii; - Inspectoratul Judet�ean de Polit�ie - Agent�ia pentru Protect�ia Mediului - Inspectoratul Silvic

  C.L.S.U.

  3

  Ma�suri de protect�ie s�i intervent�ie ce trebuie întreprinse dupa� producerea incendiului: - stabilirea direct�iei probabile de extindere a incendiului s�i a dimensiunii zonei de

  intervent�ie precum s�i a direct�iei de deplasare a norului de fum; - informarea s�i alarmarea populat�iei din zona probabila� de extindere a incendiului ; - introducerea restrict�iilor de circulat�ie în zona�; - asigurarea protect�iei populat�iei pe urma norului de fum prin izolare în locuint�a� s�i

  folosirea mijloacelor de protect�ie individuala� (M.C.G.) sau improvizata�; - evacuarea sau autoevacuarea temporara� a populat�iei, animalelor sau a bunurilor

  materiale din zona probabila� de extindere a incendiului (daca� este cazul); - acordarea primului ajutor s�i a asistent�ei medicale de urgent�a� a ra�nit�ilor s�i intoxicat�ilor; - izolarea s�i limitarea extinderii focului prin crearea de culoare de protect�ie s�i prin

  act�iuni de stingere

  Servicii pentru situat�ii de urgent�a�

  4 Întocmirea s�i transmiterea raportului sinteza� Centrului Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului C.L. S.U.

  Epidemii

  1 Cercetarea s�i delimitarea focarului

  C.L.S.U. s�i servicii pentru situat�ii de urgent�a�

  2 Asigurare pazei s�i ordinii s�i introducerea restrict�iilor de circulat�ie 3 Introducerea carantinei 4 Asigurarea protect�iei populat�iei s�i imunizarea prin vaccinare 5 Aplicarea seroterapiei la contactat�i s�i suspect�i s�i izolarea lor 6 Dezinfect�ia, dezinsect�ia s�i deratizarea 7 Asigurarea ajutorului medical s�i tratamentului bolnavilor 8 Arderea s�i înhumarea cadavrelor la adâncimi corespunza�toare

  9 Întocmirea s�i transmiterea raportului sinteza� la Centrul Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului

  Epizootii

  1 Cercetarea s�i delimitarea focarului 2 Aplicarea ma�surilor de izolare a animalelor suspecte s�i bolnave 3 Izolarea pa�s�unilor unde s-a contactat infectarea

  C.L.S.U. s�i servicii pentru situat�ii de urgent�a�

  4 Introducerea carantinei s�i izolarea epizootica�

  5 Introducerea ma�surilor de circulat�ie a animalelor, oamenilor, produselor de origine animala� s�i furajelor

  6 Asigurarea regulilor sanitar-veterinare s�i de zooigiena�, observarea s�i tratamentul animalelor bolnave 7 Dezinfect�ia, dezinsect�ia s�i deratizarea 8 Înhumarea s�i arderea animalelor decedate sau ucise

  9 Întocmirea s�i transmiterea raportului sinteza� la Centrul Operat�ional al I.S.U. s�i C.J.S.U. în termen de 10 zile de la producerea evenimentului

 • Pag. 1 din 2

  REPARTIZAREA managementului tipurilor de risc generatoare de situat�ii de urgent�a�

  Nr. crt.

  MINISTERE S�I INSTITUT�II PUBLICE CENTRALE DE

  SPECIALITATE TIPURI DE RISC

  1.

  - Inspectoratul Judet�ean pentru Situat�ii de Urgent�a� Mures� - Inspectoratul Judet�ean de Polit�ie Mures� - Comandamentul Judet�ean de Jandarmi Mures� - Prefectura judet�ului Mures� - Consiliul Judet�ean Mures� - Consiliul Local

  • inundat�ii • incendii • accidente nucleare s�i/sau urgent�e radiologice • accidente chimice cu implicat�ii în afara amplasamentului • avarierea grava� a sistemelor de gospoda�rie comunala� • explozii necontrolate ale munit�iei ra�mase din timpul conflictelor militare • evenimente publice de amploare care pot genera situat�ii de urgent�a� • ca�deri de obiecte din atmosfera� s�i din cosmos

  2.

  - SNCFR – Regulatorul de circulat�ie CFR Mures� - Sect�ia de Drumuri Nat�ionale Mures� - Consiliul judet�ean Mures� - S.C. Drumuri s�i Poduri S.A. Târgu Mures� - Inspect�ia în Construct�ii Judet�eana� Mures� - Sistemul de Gospoda�rire a Apelor Mures� – Târgu Mures� - SC Electrica Transilvania Sud – SDFEE Târgu Mures�

  • accidente majore pe ca�ile de transport • cutremure puternice • aluneca�ri de teren • ca�deri masive de za�pada�, polei s�i blocaje de ghet�uri pe cursurile de apa� interioare

  3. - agent�ii economici sursa� de risc

  • accidente, avarii, explozii s�i incendii în industrie • accidente chimice cu implicat�ii pe amplasament • avarii grave la magistralele de transport gaze, produse petroliere, energie electrica� • accidente la construct�ii hidrotehnice • aluneca�ri s�i pra�bus�iri de teren la exploata�ri miniere, inclusiv la cele cu implicat�ii asupra infrastructurii ret�elelor de transport a energiei s�i gazelor naturale

  4.

  - Direct�ia Judet�eana� pentru Agricultura� s�i Dezvoltare Rurala� Mures� - Direct�ia Fitosanitara� Mures� - Direct�ia Silvica� Mures� - Direct�ia Sanitar – Veterinara� Mures� - Sistemul de Gospoda�rire a Apelor

  Mures� – Târgu Mures�

  • incendii la fondul forestier • seceta� • ca�deri de grindina� • invazii de da�una�tori • contamina�ri de culturi vegetale

 • Pag. 2 din 2

  5.

  - Agent�ia de Protect�ie a Mediului Mures� - Comisariatul Judet�ean de Mediu Mures� - Sistemul de Gospoda�rirea a Apelor Mures� - Târgu Mures� - SC Electrica Transilvania Sud – SDFEE Târgu Mures�

  • fenomene meteorologice periculoase • polua�ri ale cursurilor de apa� interioare • polua�ri marine în zona costiera� • accidente la construct�ii hidrotehnice • inundat�ii

  6. - Direct�ia de Sa�na�tate Publica� Mures� • epidemii

  7. - Direct�ia de Telecomunicat�ii Mures� • avarii grave la sistemele de comunicat�ii s�i informatica�

  8. - Direct�ia Sanitar – Veterinara� Mures� • epizootii • contamina�ri de produse vegetale s�i animale

 • Anexa nr.13

  S I T U A T� I A RESPONSABILITA�T�ILOR AGENT�ILOR ECONOMICI PENTRU APA�RAREA DIGURILOR DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI

  NR. CRT.

  SECTORUL

  INTREPRINDEREA

  FORT�E DE INTERVENT�IE

  RESPONSABIL

  UTILAJE DE INTERVENT�IE RESPONSABIL

  CANTI TATE

  1

  MALUL STÂNG AL DIGULUI DE LA CALEA FERATA� LA POD CA�LA�RAS�I

  S.C. MOBEX S.A. - 211887

  CIOATA� CORNEL Mob.0740791939 Tel.s 210488/225 -10 persoane

  ARDELEAN ALEXANDRU Telefon:0742050781 - tractor cu remorca� - Ifron - Autocamion DAC

  1 buc 1 buc. 1 buc.

  2

  MALUL DREPT AL DIGULUI DE LA SÂNTANA -POD CA�LA�RAS�I

  S.C. AZOMURES S.A. -253700

  CODARCEA IOAN Format�ia III cu 20 persoane Format�ia V cu 20 persoane

  - MA�TIES� OVIDIU Tel.0265214110 Mob.0740247266 - agregate pentru sudura� - utilaje terasiere, buldozere S.1500 - excavatoare - motocositori - Autobasulanta� Roman diesel

  2 buc. 2 buc. 2 buc. 4 buc. 2 buc.

  S.C. ILEFOR S.A. sect�ia Voiniceni -253090

  CHET�AN AUGUSTIN Tel.243696 Mob.0720333268 - 10 persoane

  OLARU CORNEL - înca�rca�tor frontal cu cupa� - electrostivuitoare - motostivuitoare - înca�rca�tor cu furci laterale - autocamion cu plarforma gasculanta� tip bena

  1 buc. 2 buc. 1 buc. 2 buc. 1 buc.

  3

  MALUL STÂNG AL DIGULUI DE LA POD CA�LA�RAS�I LA PRIZA II

  S.C. SALUBRISERV S.A. -214338

  SUCIU LASZLO Tel.0265-214338 -20 persoane

  KACSO KAROY - tractor cu remorca� - iforn - autobasculanta�

  2 buc. 2 buc. 2 buc.

  4

  MALUL DREPT AL DIGULUI DE LA POD CA�LA�RAS�I LA PRIZA II

  R.A. AQUASERV -213239

  CSOMOR SANDOR -26 persoane

  PIESCU CORNEL Serviciu: 208820 Acasa�: 217926 - Înca�rca�tor/excavator - autobasculanta�

  1 buc. 2 buc.

  5

  MALUL STÂNG AL DIGULUI DE LA PRIZA II LA SERE- CRISTES�TI

  S.C. SOCOT S.A.. -232740

  GIURGEA IULIU Mob.0745/510991 -10 persoane

  RODEANU LIVIU Serviciu: 233611 Acasa�:0723-270827 - autobasculanta - automacara Hidrom 18

  tone - înca�rca�tor frontal tip

  fadrom - camion carosat 10 tone

  3 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

 • NR. CRT.

  SECTORUL

  INTREPRINDEREA

  FORT�E DE INTERVENT�IE RESPONSABIL

  UTILAJE DE INTERVENT�IE RESPONASABIL

  CANTI TATE

  6

  MALUL STÂNG AL DIGULUI DE LA SERE – CRISTES�TI

  S.C. AZOMURES� S.A. -253700

  CODARCEA IOAN Format�ia III cu 20 persoane Format�ia V cu 20 persoane

  - MA�TIES� OVIDIU Tel.0265214110 Mob.0740247266 - agregate pentru sudura� - utilaje terasiere, buldozere S.1500 - excavatoare - motocositori - Autobasulanta� Roman diesel

  2 buc. 2 buc. 2 buc. 4 buc. 2 buc.

  7

  PÂRÂUL BUDIU

  S.C.C.A. COMODEX -220843

  COLCER ALEXANDRU -10 persoane

  COLCER ALEXANDRU Serviciu: 220843/33 Acasa�. 247070 - camion

  1 buc.

 • R O M A N I A JUDET�UL MURES� N E S E C R E T MUNICIPIUL TÎRGU MURES� Exemplar nr.___ COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAT�II DE URGENT�A� Nr. 314 din 11.06.2007

  PLANUL DE ANALIZA� S�I ACOPERIRE

  A RISCURILOR AL

  MUNICIPIULUI TÎRGU MURES� V A� Z U T PRES�EDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAT�II DE URGENT�A� TÎRGU MURES� PRIMAR ÎNTOCMIT DR.DORIN FLOREA S�EF SERVICIU SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAT�II DE URGENT�A� GORON NICOLAE

 • Anexa nr.14

  REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUl PRODUCERII UNEI SITUAT�II DE URGENT�A�

  REGULI GENERALE DE COMPORTARE

  - Înva�t�at�i semnalele de alarmare transmise prin sistemul protect�iei civile; - pa�strat�i-va� calmul; - deschidet�i aparatele de radio s�i TV s�i ascultat�i informat�iile generale emise pe aceste stat�ii, buletine meteorologice, sfaturi transmise de autorita�t�ile în drept; - folosit�i telefonul numai pentru a anunt�a (semnala) autorita�t�ilor locale - prin „Dispeceratul Integrat 112 „- evenimente importante, cum ar fi incendii, explozii, inundat�ii, aluneca�ri de teren, accidente majore, înza�peziri etc.; - avet�i la îndemâna�, în casa� sau în jurul ei, un stoc de provizii, suficient de mare, ca sa� va� ajute sa� supraviet�uit�i câteva zile; - daca� suntet�i acasa�, aceste provizii va� vor ajuta sa� trecet�i fa�ra� greuta�t�i peste perioada de pericol; - daca� suntet�i evacuat�i s�i trebuie sa� va� deplasat�i în alte localita�t�i, trebuie sa� luat�i cu dumneavoastra� rezervele de alimente pentru a le folosi pe drum sau dupa� ce ajunget�i în noua localitate;

  Cele mai importante articole pe care trebuie sa� le pa�strat�i la îndemâna� sunt: 1.apa (de preferat pa�strata� în vase de plastic sau canistre); 2.hrana (în pachete conservate sau sigilate care nu necesita� pa�strarea la rece,

  fierbere sau coacere); 3.medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastra� s�i în special trusa de prim

  ajutor; 4.cuverturi, saci de dormit, lanterne, lumâna�ri, radioreceptor portabil; 5.documentele de identitate.

  Dupa� producerea dezastrului act�ionat�i astfel:

  - respectat�i cu strictet�e ma�surile stabilite, îndruma�rile s�i comunica�rile organelor de protect�ie civila�; - intrat�i cu extrema� precaut�ie în interiorul cla�dirilor care au fost avariate sau sla�bite; - nu intrat�i cu tort�e, lumâna�ri sau t�iga�ri aprinse în cla�dirile avariate sau care au fost inundate; - nu atinget�i firele electrice ca�zute sau rupte; - daca� simt�it�i miros de gaze deschidet�i toate ferestrele s�i us�ile, închidet�i robinetul principal de gaze, pa�ra�sit�i casa imediat s�i anunt�at�i (daca� este posibil) societatea de distribut�ie a gazelor; - daca� diferite aparate electrice sunt ude, întâi întrerupet�i sursa principala� de curent electric, s�terget�i-le de umezeala�, uscat�i-le s�i în final, conectat�i-le la priza� (ATENT�IE ! NU FACET�I ACEST LUCRU DACA� SUNTET�I UD SAU STAT�I ÎN APA� !); 97

 • A. REGULI DE COMPORTARE S�I ACT�IUNE LA ACCIDENT CHIMIC Accidentele chimice pot duce la ra�spândirea în mediul înconjura�tor, în mod necontrolat, a unor cantita�t�i mari de substant�e chimice toxice industriale, în concentrat�ii mult mai mari decât concentrat�iile maxim admise, punând în pericol viat�a s�i sa�na�tatea populat�iei din zona afectata�. În urma unor accidente majore se formeaza� un nor toxic care se deplaseaza� pe direct�ia de deplasare a vântului s�i poate act�iona timp de câteva minute sau ore, în funct�ie de situat�ia meteorologica� locala�, cantitatea s�i natura substant�ei toxice. În cazul deplasa�rii norului de amoniac (clor) înspre zonele populate (operator economic) populat�ia s�i salariat�ii surprins�i de acesta s�i aflat�i în imposibilitatea de a pa�ra�si zona în sigurant�a� s�i în timp util, se vor izola în spat�ii corespunza�toare, care pot fi ermetizate .În cazul folosirii unor înca�peri (birouri, hale) acestea se aleg astfel încât sa� aiba� cât mai put�ine deschideri (us�i, ferestre) care se vor ermetiza cu materiale obis�nuite (buret�i, benzi adezive, chit, purfix, materiale textile îmbibate în solut�ie de ot�et:50ml ot�et s�i 100ml apa�, iar în cazul clorului: solut�ie 2-3% bicarbonat de sodiu sau numai cu apa�). Persoanele care se izoleaza� vor avea în înca�perea respectiva� provizii de apa� potabil, ot�et (pentru a-s�i prega�ti ma�s�tile necesare în situat�ia în care ermetizarea nu a fost bine executata�), aparate de radio, echipament gros, lanterna�. Într-o înca�pere de cca 10 mp. bine ermetizata�, vor putea sta timp de 2-3 ore numai 3 persoane. Personalul surprins de norul de amoniac(clor) fa�ra� masca� contra gazelor sau cu masca defecta�, va ies�i din zona afectata� mergând la pas întins s�i relaxat, perpendicular pe direct�ia de deplasare a norului tovic ( direct�ia de deplasare a vântului pe cât posibil cu respirat�ia oprita�, acoperindu-s�i nasul cu ma�s�ti improvizate : batiste, prosoape, etc. îmbibate cu apa�, solut�ii : 50ml ot�et sau 50g sare de la�mâie, amestecat cu 100ml apa� în cazul amoniacului s�i solut�ie 2-3% bicarbonat de sodiu în cazul clorului, în funct�ie de timpul avut la dispozitie. Ma�s�tile improvizate se pot confect�iona dintr-un prosop sau dintr-o fas�a� de tifon sau pânzâ în care se pune un strat de vata�. Prosopul se înfa�s�oara� pe lungime, de mai multe ori, se îmbiba� cu una din solut�iile ment�ionate mai sus s�i se acopera� nasul s�i gura, iar capetele se prind la ceafa�. Cu mijloace improvizate, nu se poate stat�iona în atmosfera contaminata� ! Va� ada�postit�i în înca�peri ermetizate sau pa�ra�sit�i zona imediat! Nu pa�ra�sit�i înca�perea ermetizata� pâna� nu se indica� acest lucru de ca�tre personalul din Serviciul voluntar pentru situat�ii de urgent�a� ! Aplicarea în totalitate a ma�surilor s�i regulilor ce se impun în asemenea situat�ii contribuie la salvarea viet�ii! În cazul intoxicat�ilor cu substant�e chimice toxice industriale, primul ajutor trebuie acordat imediat astfel:

  - Asigurarea protect�iei proprii, a salvatorului, înaintea intrarii în focarul chimic, prin folosirea ma�s�tii contra gazelor s�i a costumului de protect�ie;

  - Scoaterea din mediul toxic a celor intoxicat�i, imediat dupa� ce li s-a aplicat masca contra gazelor cu cartus� specific;

 • - Acordarea primului ajutor în afara