golescu, dinicu - o insemnare a calatoriei mele

253
7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 1/253 IN SEM N A RE A CA LA TO RIEI M ELE . www.dacoromanica.ro

Upload: marian-tufaru

Post on 12-Feb-2018

425 views

Category:

Documents


69 download

TRANSCRIPT

Page 1: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 1/253

I N S E M N A R E

A

C A L A T O R I E I

M E L E

.

www.dacoromanica.ro

Page 2: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 2/253

Page 3: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 3/253

D E P E T R E V . H A N E S :

1 . A l e x a n d r u R u s s o , o p a g i n g i g n o r a t a d i n l i t e r a t u r a r o m a n s

( t i p a r i t a c u c h e l t u i a l a F u n d a t i u n i i U n i v e r s i t a r e C a r o l W u ) , B u -

c u r e s t i , 1 9 0 1

2 . D i n i n e d i t e l e l u i N i c o l a e B a l c e s c u

M a n u a l u l B u n u l u i R o -

m a n , B u c u r e s t i , 1 9 0 2

3 . D e s v o l t a r e a l i m b i i l i t e r a r e I n p r i m a j u m a t a t e a s e c o l u l u i a l

x i x - l e a ( p r e m i a t a d e U n i v e r s i t a t e a d i n B u c u r e s t i c u p r e r n i u l

H i l l e l d e 1 . 0 0 0 d e l e i ) , B u c u r e s t i , 1 9 0 4

3

4 . A l e x a n d r u R u s s o , S c r i e r i ( t i p a r i t e c u c h e l t u i a l a A c a d e m i e i R o -

m a n e ) , B u c u r e s t i , 1 9 0 8

5 . -

5 . S t u d i i d e l i t e r a t u r a r o m a n s . ( C u m t r e b u i e s c r i s a i s f o r i a l i t

r o m . E d i t i u n i d e t e x t e r o m .

D i n i n e d i t e l e l u i G h . A s a c h i .

M . K o g a l n i c e a n u . N . B a l c e s c u . 0 p o l e m i c s i n t r e A r d e l e n i

g i M o l d o v e n i . B . P . H a s d e u . I l i a d a i n r o m a n e s t e .

i o n

G h i c a s i I o n C r e a n g A . D e l a v r a n c e a p o r t r e t i s t l i t e r a r . S c r i i -

t o r i i g i r a s b o i u l i n d e p e n d e n t e i . - - C . N e g r u z z i g i p r o z a t o r i i d e

a s t a z i .

V l a h u t a g i l i m b a l i t e r a r a .

M o t i v e l e

l i t . p o p . i n l i t .

c u l t . A . A l . L a h o v a r i c a o r a t o r ) . v o l . 1 - i u , B u c u r c s t i , 1 9 1 0 .

.

2 . -

6 . E v a n g e l i a r u l r o m d n e s c d i n 1 5 6 1 I n c o m p a r a t i e c u c e l s l a v o -

n e s c , B u c . 1 9 1 3

1

7 . C u r s d e l i m b a r o m a n s p e n t r u i n v A t a m a n t u l s e c u n d a r a l b a l e -

t i l o r ( c l . I v i n ) , B u c u r e s t i , 1 9 0 4 - 1 9 1 4

2 6 . 5 0

8 . d e m , p e n t r u i n v a t a m a n t u l s e c u n d a r a l f e t e l o r B u -

m u e s l i , 1 9 1 0 - 1 9 1 3

1 2 .

1 -

I N B I B L I O T E C A S C R I 1 T O R I L O R R O M A N I ( M i n e r v a ) .

1 0 . M . K o g a l n i c e a n u , S c r i s o r i ( 1 8 3 4 - 1 8 4 9 )

. .

. .

. . . .

2 0 . B . K a t a r g i u , D i s c u r s u r i P a r l a m e n t a r e

3 0 . I o n G h i c a , S c r i e r i , v o l . 1 - i u . P a r t e a I - a d i n C o n v o r b i r i E c o -

n o m i c e

4 0 . l d e m , v o l . a l i i - l e a . P a r t e a 1 1 - a s i a I l l - a d i n C o n v o r b i r i E c o -

n o m i c e

5 0 . ( d e m , v o l . a t i i i - l e a . S c r i s o r i c a t r e V . A l e c s a n d r i .

. . . . .

6 1 . l d e m , v o l . a l 1 V - l e a .

A m i n t i r i d i n P r i b e g i e , A c a d e m i c e , 0 c u g e -

t a r e p o l i t i c A , P k m A n t u l g i o m u l , O c l i i r e a s u p r a s t i i n t e l o r , D e s p r e

c a i l e n o a s t r e d e c o m u n i c a t i e , I n v a t A t u r a P u b l i c s , e t c

7 ° . A n t i m I v i r e a n u , P r e d i c i C u v a n t a r i f u n e b r e

3

9 - -

2

9 . _

2 5 0

2 -

( e l . 1 - 1 v ) ,

. . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

. .

. .

. . .

- -

. .

.

. . . . . . . . . .

.

. . . . .

. . . . .

. . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . .

www.dacoromanica.ro

Page 4: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 4/253

P R E F A T A

V R E M E A C A N D A S C R I S

C o n s t a n d i n R a d o v i c i d i n G o -

C . G O L E S C I I .

l e § t i s a u D i n i c u G o l e s c u c u m

i s e z i c e d e o b i c e i u

s a u C o n -

s t a n t i n G o l e s c u c u m p r e f e r a e l s ' a n a s c u t l a

7 F e v r u a r i e 1 7 7 7 § i a t r a i t p a n g l a 5 O c t o m v r i e

1 8 3 0 . E c o n t e m p o r a n c u G h e o r g h e L a z a r § i I n

p a r t e c u E l i a d R a d u l e s c u § i

c u G h . A s a c h i . A

v a z u t s f a r § i t u l e p o c e i f a n a r i o t e § i a p u s c u U r i c

u m a r u l l a r i d i c a r e a c u l t u r a l l , I n s e a s r o m a n e s c ,

d e d u p a 1 8 2 1 .

D i n c a u z a r e v o l u t i u n i i d e l a 1 8 2 1 , s ' a r e t r a s , c a

§ i a l t i b o i e r i a i v r e m i i , l a B r a s o v , p e c a r e - 1 m a i

v a z u s e ° d a t a t o 1 8 0 2 . D e a c o l o a f a c u t c a l a t o r i i

I n A r d e a l , B a n a t , U n g a r i a § i I n E u r o p a c e n t r a l a

§ i n u s ' a i n t o r s I n t a r a d e c a l d u p a 1 8 2 6 . C a l a t o -

r i f l e a c e s t e a a u I n r a u r i t a d a n c a s u p r a s u f l e t u l u i

s a u § 1 a f a c u t d i n b o i e r u ] b u n , m a r i n i m o s , i u b i t o r

d e t a r a l u i ,

d a r o r i e n t a l I n c u g e t a r e , u n s p i r i t

www.dacoromanica.ro

Page 5: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 5/253

V I P R E F A T A

n i a i o c c i d e n t a l , s a u c a m 1 - a n u m i t P o m p i l i u E l i a d e

« c e l d i n t a i u R o m a n m o d e r n » 1 .

C a t t i m p a u s t a t l a B r a s o v }

S O C I E T A T E A L I T E R A R A .

.

b o i e r i

r e f u g i a t i s ' a u o c u p a t

D E L A 1 8 2 0 .

d e m i j l o a c e l e p r i n c a r i s ' a r

p u t e a a d u c e I m b u n a t a t i r e I n s t a r e a d e a t u n c i a

T a r i i - R o m a n e § t i . D i n p r e o c u p A r i l e f o r a i e § i t p r o -

i e c t u l u n e i « s o c i e t a t i . l i t e r a r e » , c a r e c u t o t t i t l u l s a u

u r m a r i a , l a i n c e p u t I n d e o s e b i e h e s t i u n i d e a g r i c u l -

t u r a , S i c o n v e r t . D i n e a f a c e a u p a r t e , i n t r e a l t i i , e p i s -

c o p a l I l a i i o n a t A r g e § u l u i , p o e t i i N i c o l a e G i I f f l a c u

V a c a r e s c u , a p o i G r . B a l e a n u , C . C a m p i n e a n u , C o n -

s t a n t i n G o l e s c u § i a l t i i . S o c i e t a t e a a d e v e n i t r e a l i -

t a t e a b i N , I n 1 8 2 7 , d u p a , i n t o a r c e r e a i n t a r n a l u i

G o l e s c u , A u f l e t u l e i , G i d u p a c e a p a t r u n s i n e a c a

s e c r e t a r E l i a d R a d u l e s c u . S e d i n t e l e s e t i n e a u l a ,

G o l e s e u i n c a s a p e l o c u l u n c l e e a c u m . I n B u -

c u r e § t i p a l a t u l r e g a l . S c o p u l s o c i e t a t i i e r a :

I n f i i n -

t a r e a d e § c o l i , a u n u i t e a t r t t , a u n u i z i a r § i i n

g e n e r e i n c u r a j a r e a l i t e r a t u r i i . L a § e d i n t e l e e i § i - a

c i t i t d e p i l c l a I o r d a c h e G o l e s c u g r a m a t i c a l u i § i

E l i a d R a d u l e s c u p r i m e l e l u i t r a c l u c e r i d i n L a m a r t i

1 P e n t r u d a t e l e d i n a c e s t c a p i t o l , a s e v e d e a , : P o m p i l i u E l i a d e ,

. H i s t o i r e d e l ' e p r i t p u b l i c e n R o u n t a n i e a u d i x - n e u v i e n e s i e c l e , P a r i s

1 9 0 5 , p a g 1 7 1 u r m . ( a s e c o n f r u n t a e a G h . B o g d a n D u i c k « I s t o r i o -

g r a f i ° l i t e r a r i l y i n C o n y . l i t . 1 9 0 6 , p a g . 7 7 9 § i 7 8 7 - 7 9 2 ) ; p r e f a t a l u i

N e r v a H o d o § l a I n s e i n n a r e a l u i 0 . G o l e s c u B u c . 1 9 1 0 ,

p a g . x x x v n ; P o m p i l i u E l i a d e , L a R o u n i a n i e a u x l x - e n z e s i e c l e ,

P a r i s

1 9 1 4 , p a g . 2 1 8 , 2 2 1 ; N . I o r g a , 1 s t . l i t . r o n t . i n v e a c u l a l

t , 8 0 , 8 7 , 8 8 .

2 N . B a n e s c u , V i e a t a

s c r i e r i l e n i a r e l u i v o r n i c I o r d a c k e G o l e s c u ,

- N e r d , 1 9 1 0 N . I o r g a , o p . c i t . , p a g . 7 9 , 8 0 , 1 0 1 , 1 0 4 .

2 c m - l e a ,

§ i

; i

www.dacoromanica.ro

Page 6: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 6/253

P R E P A T A .

V I I

C a l i t e r a t u r a r o m a n e a s c 5 ,

P R E G A . T I R E A U N I R P U B L I C

F A V O R A B I L L I T E R A T U R I I .

s a s e d e s v o l t e , t r e b u i a u n u

n u m a i t a l e n t e , d a r § i u n p u -

b l i c c a r e s a l e I n t e l e a g a § i s a l e I n c u r a j e z e . I n

s e c o l e l e

a l x v i r - l e a , § i

a l x v i r i - l e a , p u b l i c u l e r a ,

f o a r t e r e s t r a n s : v o e v o d u l t a r i i

§ i a c e l a n u t o t -

d e a u n a ,

c l e r u l s u p e r i o r § i c a t i v a b o i e r i . L a I n -

c e p u t u l s e c o l u l u i a t x i x - l e a , c a l i t a t i v p u b l i c u l e r a ,

a c e l a § ; i a r c a n t i t a t i v , c e v h m a i n u m e r o s . D a r c u

c e l m a l t . 1 0 0 d e c i t i t o r i n u s e s t i m u l a u t a L e n t e l e .

I n a c e s t m o m e n t i n t e r v i n e a c t i v i t a t e a g r u p u l u i d e

s c r i i t o r i f o r m a t d i n G h . L a z a r , E u f r o s i n P o t e c a ,

C . G o l e s c u , G h . A s a c h i S i E l i a d R a c l u l e s c u , e a r l

r i l s p a n d e s c g u s t u l d e c i t i t I n p a t u r i m a i l a r g i § i

p r e g a t e s c p u b l i c u l c a r e v a g u s t a p o e z i a u n u i G r .

A l e x a n d r e s c u o n A l e c s a n d r i § i p r o z a u n u i K o g a l -

n i c e a n u , N e g r u z z i , R u s s o o n B a l c e s c u l .

I n t e m e i e r e d e § c o l i , d e t i p o g r a f i i , d e z i a r e § i

t r a d u c e r e d i n s c r i i t o r i i s t r a i n i

a c e s t e a a u f o s t

m i j l o a c e l e p r i n c a r i

s c r i i t o r i i d e m a i s u s § i - a u

r e a l i z a t o p e r a f o r f o l o s i t o a r e p r o g r e s u l u i l i t e r a r .

I n a d e v a r , c u u o a § t e m § c o a l a l u i G h . L a z a r , d e s -

c h i s a I n 1 8 1 8 ;

d a r m a i a l e s d u p a 1 J u l i e 1 8 2 2

d a t a r e I n t r o n a r i i d o r n n i i l o r p r t m a n t e n e

§ c o l i l e

d e v i n m a i n u m e r o a s e . P o t e c a , A s a c h i § i

E l i a d

s e n t p r o f e s o r i ; i a r b o i e r i c a D i n i c u G o l e s c u , p r o -

1 A m i n s i s t a t m a i m u l t a s u p r a a c e s t u i c u r e n t i n C a r t e d e 1 . r o -

v i d n e t p . c l a s a v i l - a s e c u n d a r d , e d . i n - a , B u c . 1 9 1 2 , p a g . 3 7 7 , c a p i -

t o l u l ( C i r e i a r e a u n e i a t m o s f e r e f a v o r a b i l e l i t e r a t u r i i .

L a z a r , A s a c h i ,

E l i a d , . T e n t r u r o l u l a c e s t o r t r e i

i n f o r m a r e a l i m b i i l i t e r a r e , a s e

v e d e a c e a m s p u s i n D e s v o l t a r e a 1 .

l i t . , B u c . 1 9 0 4 , p a g . 4 0 - 5 4 .

www.dacoromanica.ro

Page 7: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 7/253

V I I I

P R E F A T A

t e c t o r i a i

l o r , c a § i a i l u i L a z A r . c o l i l e a u d a t

u n b u n c o n t i n g e n t d e c i t i t o r i p e n t r u l i t e r a t u r a

r o m a n e a s c g , d e a t u n c i .

T i p o g r a f i i l e b e c o n s i d e r a m a s t a z i m a i m u l t c a I n -

t r e p r i n d e r i i n d u s t r i a l e . A t u n c i e r a u i n s t i t u t i i c u l t u -

r a l e , f i i n c i c a n u s e i n t e m e i a u p e n t r u C a § t i g , c i c a

m i j l o c

d e ' c u l t u r e s .

i A s a c h i § i E l i a d R i t i d u l e s c u

a u f o s t t i p o g r a f i , c a

K o g a l n i c e a n u m a i t h r z i u .

C u z i a r e l e s u n t e i n a t a t d e o b i § n u i t i

D a r I n v r e m e a d e c a r e n e o c u p s a m n u e x i s t a u

d e l o c . U n p r o g r e s l i t e r a r f a r e s z i a r e s a u r e v i s t e

n u s e p o a t e i n c h i p u l . T o t s c r i i t o r i l o r d e m a i s u s

b e d a t o r A m p r i m e l e z i a r e r o m a n e § t i .

D a r § i o p e r e l a n i v e l u l

c i t i t o r i l o r l i p s i a u . O p e -

r e l e r e l i g i o a s e b e g u s t a u d o a r c l e r i c i i

§ i 6 a t i v h

b o i e r i . P e c e l e i s t o r i c e d e a s e m e n e a n u m a i c a t i v a .

T r e b u i a u p r o d u c t i u n i m a i w a r e . D e a i c i n e v o i a

t r a d u c e r i l o r .

G h . L a z a r I n p r e f a t a a r t i i s a l e P o v e t t u i t o r u l ( 1 8 2 6 ) ,

C . G - o l e s c u I n I n s e m n a r e a c a l a t o r i e i ( 1 8 2 6 ) 1 , E l i a d

R A d u l e s c u I n p r e f a t a G r a m a t i c i i ( 1 8 2 8 ) c e r t o t i I n -

t r ' u n g l a s I n m u l t i r e a t r a d u c e r i l o r § i

d e s c h i d c u

P o t e c a § i A s a c h i p r i n p r o p a g a n d a , i n c u r a j a r e a § i

a c t i v i t a t e a f o r u n a d i n c e l e m a i b o g a t e e p o c i d e

t r a d u c e r i d i n i s t o r i a l i t e r a t u r i i n o a s t r e . A v A n t u l s ' a

i n f r ' a n a t d o a r d e l a 1 8 4 0 I n a i n t e , C a n d K o g A l n i c e a n u

§ i R u s s o p r o t e s t e a z a , c o n t r a I n g b u § i r i i s p i r i t u l u i

o r i g i n a l I n n r i m o l u l t r a d u c e r i l o r .

A s e a r m a r i c u a . n t u l / a / n i a c i n ( v . i n d i c e l e d o l u c r u r i ) .

§ i

a s t i l z i . . .

1

www.dacoromanica.ro

Page 8: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 8/253

P R E P A

R O L U L L U I G O L E S C U

G o l e s c u a f o s t u n a p r i g p a r -

t N A U N T R U L C U R E N -

t i z a u a l r a s p a n d i r i i i n s t r u c t i u -

T U L U I D E M A I S U S .

n i i . C u a u t o r i t a t e a l u i d e m a r e

b o i e r § i d e c u - n o s c a o r a l s t a r i i

d e l u c r u r i d i n A p u s , a I n d e m n a t m e r e u a u t o r i a t -

t i l e s a s p r i j i n e d e s v o l t a r e a § c o l i l o r § i p e b o i e r i s a

c o n t r i b u e d i n .

a v e r i l e l o r . C u m u l t a , d r e p t a t e b i t i -

n u e § t e d - 1 T o r o e a , p r i n . s t a r u i n t e l e l u i G o l e s c u

b o i e r u l B a r b u V a c a r e s c u a , d a , r u i t

§ c o l i i d e l a S f .

S a v a 9 0 d e m i i d e l e i « u n d a r d e r e g e o , a d a u g a ,

d - s a 1 .

G o l e s c u a

§ i

s c r i s s t A r u i t o r I n d i r e c t i u -

.

n e a a c e a s t a . I n I n s e m n a r e a c a l e i t o r i e i

n o t e a z a % l a

f i e c a r e o r a § m a r e ( a s e v e d e h d e p i l d r t l a V i e n a § i

M u n c h e n ) c e l e m a i f u s e l - a - n a t e § c o l i S i a t a t p r e f a t a

c a t § i I n c h e i e r e a c a r t i i r e c o m a n d a , I n v K a m t i n t u l c a

u n u l d i n m i j t o a c e l e c e l e m a i e f i c a c e p e n t r u r i d i c a -

r e a n o a s t r a , 2 . A c e l a § l u c r u I n n o t e l e d i n t r a d u c e r i l e

l u i ( a s e v e d e h m a i j o s c i t a t e l e d i n a c e s t e s c r i e r i ) .

D a r G o l e s c u a m e r s § i m a i d e p a r t e :

a p r o i e c t a t

§ i a i n f i i n t a t e l I n s u § i . § c o l i . A p r o i e c t a t o S c o a l a

d e f e t e I n B u c u r e § t i s § i a i n t e m e i a t l a G o l e § t i o

§ c o a l a , d e l A i e t i 4 , a d u C a n d d i n A r d e a l c a p r o f e s o r

p e A a r o n F l o r i a n , i s t o r i c u l d e m a i t a r z i u .

O r g a n i z a r e a § c o l i i § i s c o p u l e i s e p o t v e d e a , d i n

u r m a t o a r e l e d o u a , a p e l u r i , u n u l a l l u i G o l e s c u , a l -

t u l a l l u i A a r o n F l o r i a n :

I o p . c i t . , I , 1 0 2 .

2 A s e u r r n a r i c u v a n t u l ? c o a l e ( v . i n d i c e l e d e l u c r u r i ) .

I o r g a , o p . c i t . , I , 1 1 3 .

4 D i n I n g i i n t a r e a d e m a i j o s r e z u l t a c 6 . § c o a l a p u t e a , p r i m i 5 i f e t e

. p e n t r u c a r i s u n t d e o s e b i t e l a c a p r i ) , s e z i c e a c o l o

d a r n u 5 t i r n s i g u r

d u g a p r i m i t i n a d e v a r .

3

www.dacoromanica.ro

Page 9: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 9/253

X

P R E F A T A

I n s t i i n t a r e p e n t r u S c o a l a d i n s a t u l G o l e s t i , c e s a a f l i i , i n j u d e t u l

c a t r a p a r i n t i i c e i c e v o r v o i s a i n v e t e c o p i i d u m n e a l o r

l i m b a r o m a n e a s c a , n e m t e a s e a , g r e c e a s c a , l a t i n e a s e i l S i i t a l i e n e a s e a :

S i m a i v i i r t o s s a i n v e t e e e l d i n t a i u t e m e i n a l o m u l u i , p e n t r u c a r e

S i

n v a t a t u r a s a

t i p a r e s e c a r t i l e c e l e t r e b u i n c i o a s e .

I n v i i a t a I n c a , f i i n d r a p o s a t u l i n t r u f e r i c i r e b a n u l R a d u l N i c o l a i u -

v i c i G - o l e s c u , p a r i n t e l e m i e u , s ' a u a § e z a t d a s c a l l a m o s i i a G o l e s t i f n

o i l a i l e c e s u n t I n n a i n t e a b i s e r i c i i , p e n t r u I t i y a t a t u r a c o p i i l o r s a t u l u i

f n l i m b a r o m a n e a s c a .

A c e a s t a s c o a l a s ' a u u r m a t s i d u p a c e a n v e n i t a c e a s t a n a o s i e i n

m o s t e n i r e a m o a , p a n g , I n v r e m e a c u n o s c u t e l o r I n t a m p l a t e r a s v r a t i r i , c a r i

a t t p r i c i n u i t t o a t e f e l i u r i m i l e d e p a g u b e s i

s t r i c a c i u n i , f a r d e a p r i -

c i n u i u n c a t d e m i c f o l o s l a o b s t e a s c a f e r i c i r e . D a r t c u t o a t e a c e s t e

n e o s t e n i n d a l u l u ' a c e a s t a c u g e t a r e s p r e u n f o l o s o b § t e s c c a t d e m i c ,

s i d i n n o r o c i r e l u m i n a n d u - m a m a i b i n e s p r e a c e s t f o l o s d i n c e a p u t i n a

c a l a t o r i e c e a m f a c u t I n t a r i s t r e i n e , y a z a n d d e o s e b i r e a c a r e e s t e i n -

W a n k n e a m u r i § i I n t r ' a l e n o a s t r e , § i b u n t d e s a v a r § i r e l a t o a t e l u c r u -

r i l e , a m f o s t s i l i t s a a l e r g u l a a c e l e m i j l o a c e p r i n c a r i s a f a c e o m u l

b u n c r e s t i n , b u n p a t r i o t , b u n o r i t s e a n , b u n p a r i n t e , b u n t o v a r o § I n c a -

s a t o r i e , s i t o a t i t t i n e r i m e a c a § t i g a , b u n e l e n a r a v u r i , s i c a d a s c a l u l § i

I n d e m n a t o r u l a c e s t o r b u n e l u c r u r i e s t e l u m i n a r e a § i d e s t e p t a r e a c e s a

d o b a n d e s c p r i n I n v i t t a t u r a . C u m s i n u p u t i n a d e s t e p t a r e § i i n d e m n a r e

l a a c e a s t a m i - a u d a t c u v i n t e l e c e l e p o v a t u i t o a r e , s c r i s e s i I n v i l e a g

c u v a n t a t e a l e i e r o m o n a h u l u i k y r E f r o s i n P o t e c a , p r o f e s o r u l f i l o z o f i e i

I n s c o a l e l e n A i o n a l e d i n T a r a R o m d n e a s c a , I n B u c u r e s t i , d i n t r u a c a -

r n i a I n d e s t u l a t a I n v a t a t u r a § i c e a c u r a y n a s a r g u i n t a , a 5 t e a p t a n a t i o ,

r o m a n e a s c a m a r e f o l o s § i r o d . A T I d a r r a y n a a c e s t u i o m c e a n a r a t a t - o ,

§ i p o v a t u i r i l e l u i , c u m s i c u n o s t i n t a c e a d i n c a l a t o r i a m e a d o b a n d i t a ,

m i - a u I n d e s t u l a t j u d e c a t a , a d e c a : c a p o s t e p u t i n t a e s t e d e a d o b a n d i

u n n e a r n b u n n a r a v u r i I n t e m e i a t e , i m b u n a t a t i r i , s i I n s c u r t p r e f a c e r s

d i n r a u s p r e b i n e , f a r d e I n t l i a c a t i g a r e a l u m i n i i , c a r e I s i i s I n c e -

p e r e a s i i n t e m e i a r e a d e l a i n v a t a t u r a . § i s o c o t i n d c a v r e m e a e s t e c a l i e s .

e i n e d i n f i i n o b l e t i i d u p l . p u t e r e a s a , s i m a i v a r t o s d i n c h e l t u i a l a l u c -

s u l u i f u r a n d , s i s p r e o b § t e a s c a . I n v a t a t u r a i n t r e b u i n t a n d , s a a j u t a m l a

a c e a s t a c e a d i n t a i f a c e r e d e b i n e c a t r a p a t r i e .

D e a c e e a a m h o t a r i t s a I n t o c m e s c l a i n o § i a m e a G o l e s t i § c o a l a

s l o b o d a o b § t e a s c a , u n d o p o t m e r g e f i i n o b l e t i i , a i n o r o d u l u i , § i m a c a r

s i r o b i , p a m a n t e n i s i s t r e i n i , p e n t r u l i m b a r o m a n e a s c a , n e n a t e a , s c a , g r e -

c e a s c g , l a t i n e a s c a s i i t a l i e n e a s c a . C a n n u a u a a s c u l t a n u m a i a c e a s t a , i n -

v A t a t u r a , c i i n c a t s v r o m e f i e s c a r e s a v a a f l a l a a c e a s t a s c o a l a , a r e

a a n a l s i I n t o a t e D u m i n e c i l e , d u p 6 , s A v a r s i r e a s l u j b e i , e u v a n t a r i p o -

v A t u i t o a r e s p r e d e p a r t a r e a r e l e l o r n a r a v u r i ,

a v i e t u i r i i c e i t r a n d a v i t e ,

M u a c e l u l u i ,

www.dacoromanica.ro

Page 10: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 10/253

p R E F A T

X I

§ i I m b r a t o s a r e a v i r t u t e i . A d e c a : c u m t r e b u i e t o t o m u l p a z e a s c a d a -

t o r i i l e s a l e c a t s m i l o s t i v a D u m n e z a i r e s i c a t r a ,

p a r i n t i i l o r , n e p r i c i -

n u i n d u - l e m a h n i r e I n t o a t a v i e a t a , m a c a r c e a m a i m i c a . D e a a d u c e

c i n s t e c a r d , o t c a r m u i t o r i u l l o c u l u i

s i a - s i r a s p u n d e l e g i u i t a d a j d i e .

D e a a d u c e c i n s t e c a t s t o t i b i t t r a n i i a i o r a s u l u i s a u a i s a t u l u i l o r , s i

d e a - s i d a p l e c a c i u n e a c a t r a t o t o m u l e n c a r e s a v a i n t a l n i , s i d e a - s i

s a v a r s i f i e s e i n e , m a c a r d e o r i c e t r e a p t a v a f i , s l u j b a s a c u c r e d i n t a ,

c i n s t e s i v r e d n i c f e , s i d e a n u f i n i c i u n u l l e n e s I n l u c r u r i l e s a l e , c a c i

l e n e v i i a e s t e c e a m a i m a r e p a g u b a s i v r a j m a s a l o m u l u i . S i I n s c u r t ,

t o . t e c a t ° s u n t c e r u t e d e D u m n e z e i r e d e l a f d p t u r a m a n i l o r s a l e , p l a -

c u t e s t i t p a n i r i i , c o n p a t r i o t i l o r s i o m e n i r i i . A s i j d e r e a s i

f e t e l e ( p e n t r u

c a n s u n t d e o s e b i t o l a c a s u r i ) b e z 1

i n v a t a t u r a c i t r t i i , v o r a s c u l t a s i

c u m l i s i c u v i n e s a s i p o a r t o l a I n t r e b u i n t a r e a u c r u r i l o r c e l o r c a s n i c e ,

s p r e o d i h n a p a r i n t i l o r , c u m s i p e n t r u v r e d n i c i a s i e c o n o m i a c o t r e b u i e s a

a i b a c a n d s a v o r c a s a t o r i .

i i I n v a t i t t u r a d e e a t e l u c r u r i s u n t c u v i i n -

c i o a s e d e a § t i o m u i a r e , c u m d o a i m p l e t i , d e a c o a s e , s i a l t e a s e -

m e n e a .

d a f i e s c a r e p a r i n t e , d e o n c e t r e a p t i t v a f i , s a u n e g u t a t o r i u ,

s a u b o i a r i u , s a u b i r n i c , s a u m a c a r s i r o b ,

p o a t e a - s i t r i m i t e

c o p i i l a

a c e a s t a § c o a l a , s p r e a c e s t e i n v a t a t u r i , f a r d e n i c i o p l a t a , l a T e a t 1 8 2 6 ,

3 1 a i u I n t a i u .

I a r c a r i d i n p a r i n t i v o r v o i c a f i i d u m n e a l o r s a l a c u e a s c a , d i n p e u n a ,

c u s c o l a r h u l 2 , c a t p e n t r u l a c u i n t a l o r s u n t j e r t f i t e t o a t e o d a i l e c e s u n t

i n n a i n t e a b i s e r i c i i , c u m s i c a s a c e a m a r e I m p r e j u r a t a c u z i d , s i

a l t e

m u l t e ° d a d i m p e j u r u l c u t i i . T o a t a g a d i n a c u f e l i u r i m e d e p o m e t u r i ,

u n c l e p o t d u p a . o b i c e i u I n p r e u n a c u d a s c a l u l s i s i p e u m b l e s i s a , s i

l u c r e z e p e n t r u I n s i t n a t o s i r e a t r u p u l u i , a v a n d t o a t e , s i i n v a t a t u r a , f a r

d o n i c i o p l a t a . I a r c a t p e n t r u h r a n a c o p i i l o r , s p a l a t u r a s i

I n b r a c a -

m i n t e a , s i v o r t o c m i c u s e o l a h u l .

D e a c e e a s i p o h t e s c p r e d u m n e a l o r p a r i n t i i a c e s t o r f i i , c a r i v o r v o i

s i t - 5 i t r i m e a t a c o p i i s p r e a c e s t e I n v a t a t u r i , s a n u s a b i u e a s c a d e a c e d

f i e a s c a m i l o s t i v i e W M , f i i , i e r t a n d u - l e s a f e e d c e l e n e c u v i i n c i o a s e

v r a n d c u a c e s t m i j l o c 0 , l e a a t e c a - s i i u b e s c f i i .

C a c i v a f i

c u p l e a t , c e l e c e d a s c a l u l v a I n r a d a c i n a i n s u f l e t e l e l o r c u a c e l e f o -

l o s i t o a t e p o v a t u i i , p a r i n t i i s i t b e d e s a d a c i n e z e , m a n g a i n d u - i a n d g r e -

s e s e s i d a n d n - l e I n c e p e r e d e r e l e n a a v u r i , f i i n d e a a c e s t m i j l o c e s t e

c e l m a i d i n t a i u s p r e b u n a c e s t e e a c o p i i l o , c a d i a t r e b u i e l u a m

f o a r t e b i n e s e a m a . S i c a c i n o a o a c e s t e m i j l o a c e I n c a , n u n e s u n t c u -

n o s c u t e b i n e , i a r a l t o r n e a m u i , c e s ' a u d e s t e p t a t d e m u l t i v e m e , l e

s t i n t f o a r t e c u n o s c u t e s i i m b r a t i s a t e . D e a c e e a i n v e c i p o v a t u i i l e

1 a f a r a d e .

2 c o n d u c a t o r u l s e o a l e i .

s a - § i

. A § a

f l u t e ,

s a - i

p t -

www.dacoromanica.ro

Page 11: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 11/253

S I I

P R E F A T A .

r i n t i l o r c a t r a f i i s a l e f i e d e a d a a s c u l t a r e d a s c a l i l o r , 5 i c a n d c a n d

c e r c e t a n d I n v a t a t u r a f o r f a t a c u § c o l a r h u l , a c e l o r a , p e n t r u c a 1 7 5 c o -

l a r h u l s a v a m u l t a m i , p a r i n t i i s a N e a d a r a c e l o r c o p i i d e u n l e u , s a u

j u m a t a t e ,

m a c a r d e o p a t h , d u p t t p u t e r e a f i e r a r u i a p a r i n t e . I a r a c e -

l o r a , p e n t r u c a r e 5 c o l a r h u l n u O . v a m u l t a m i , p a r i n t i i s a u m a i c i l e f o r

s a i s a r a t e c a s a d e s p t i r t e s c d e e i , 5 i f u g m a h n i t i , I n v r e m o c e a l t i

O r b * m e r g p e l a c a s e l e f o r v e s e l i , c a c i c o p i i f o r n u n u r n a i I n v a t a

b i n e , c i

u r m e a z a d u p a p o v a t u i r i l e d a s c a l i l o r .

c u a c e s t m i j l o c c o p i i

s a v o r f o l o s i c u I n v a t a t u r a c a 5 t i g a r e d e b u n e n a r a v u r i , p a r i n t i i s i t

v o r b u c u r a p e n t r u t o a t e a c e s t e a , s i m i e n u m i v a r a m a n e c h e l t u i a l a 5 i

s t r a d a n i i a i n t r ' u n z a d a r . C i l c i I n p o t r i v a u r m a n d , n i c i c o p i i c o n p a t r i o -

t i l o r M e i n u v o r d o b a n d i n i c i u n f o l o s ,

d i n c a r e p r i c i n a

5 i

s u f l e -

t e l e r a p o s a t i l o r p a r i n t i l o r m i e i n u v o r s i m t i n i c i o m u l t u m i r e , n i c i c e i

d i n u r m a n o a s t r a v i i t o r i , f i i , n e p o t i s t r a n e p o t i , n u v o r a v e a n i c i o

p a d a . f o l o s i t o a r e . A 5 a d a r n e g r e 5 i t t r e b u i e c a c a z a n d c u p o c a i n t a

r u g a c i u n e c a t r a m i l o s t i v u l D u m n e z e u , c a s i t n e a j u t e , . 5 i I n t a i s a . I r a -

b r a t i 5 i t m I n v a t a t u r a , c a r e e s t e c e a d i n t a i p r i c i n a , s p r e a c a 5 t i g a a d e -

v a r a t a l u m i n a , . A p o i v r e d n i c i i a e c o n o m i c s , u n i r e a , d r e p t a t e a § i b u n e l e

n a r a v u r i .

i s a d e p a r t a m l u x u l , j a f u r i l e , m a n d r i i a a c e a s t a t o a t a

d e s g h i n a r e , c a r e d i n z i I n z i n e e d u c e l a r e a d a r i t p a n a r e . A t u n c e a t r e b u i e

s a a v e m n a d e j d e c a n e v a i z b u t i g a n d u l c e l

f o l o s i t o r i u , s p r e c a 5 t i -

c r a r e a I n v b . t a t u r i i g i b u n e l o r n a r a v u r i .

C O S T A N D I N R A D O V I T

D i n G o l e § t i

T a t a ' ,

i a p e l u l l u i A r o n F l o r i a n . A f o s t s c r i s p e

d o u A , c o l o a n e , I n l a t i n e § t e § i r o m a n e ; i t e , § i s e p i t s -

t r e a z A l a A c a d e m i a R o m A n A , s e c t i a m a n u s c r i p -

l o r s u b n o . 4 0 7 6 , f i l a 4 4 . R e p r o d u c e r s n u m a i t e x t u l

r o m a n e s c :

I n 5 t i i n t a r e

t u b i r e a p a t r i e i s i d o r i r e a c e a n e c u r m a t a d e a m i 5 c a , f e r i c i r e a n a t i e i

r o m a n e 5 t i e s t e ' n d e m n u l c e l A r e a p e n t r u c a r e d u m n e a l u i

b o i e r u l C o n s t a n t i n G : o l e s c u , m a r e l e I o g o f i t t a l P r i n c i p a t u l u i

a u I n t e m e i a t 5 c o a l a i n l i m b a n a t i o n a l s , i t a l i e n e a s c i t , n e m t e a s c a 5 i

g r e c e a s c a , l a r a o 5 i a d u m n e a l u i , G o l e 5 t i , i n j u d e t u l 1 1 l u s c e l u l u i , s p r e

a s a I m p a r t a 5 i p l a c u t u l g u s t a l 5 t i i n t e l o r c u f i i n a t i e i r o m a n e 5 t i .

C a a c e s t s l a t c u i n g , n g a e r e s a s a i m p l i n e a s c a , n u s a p u t e a a l t m i j -

l o c 5 i m a i f o l o s i t o r c u g e t a d e c a t s a s a f a c a , r a n d u e a l a c a

l i m b a

l a t i n e a s c i t , c e e s t e p r e a d e l i p s a R o m a n i l o r , O . s s I n v e t e

p e n t r u c a .

§ i

§ i

§ i

§ i

§ i

l i i u d a t ,

§ i

s i

s

V a l a b i e i ,

www.dacoromanica.ro

Page 12: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 12/253

P R E F A T X

X I l l

R o m a n i i s i s u n t s t r a n e p o t i i R o m a n i l o r 5 i l i m b a f o r e s t e i n a p r o a p e

r u d e n i e c u c e a l a t i n e a s c i t .

F o l o s u l a c e s t i i l i m b i 1 - a u c u n o s c u t t o a t e n a t i i l e c e l e f e r i c i t e a l e E u -

r o p e i , c a r i t o a t e , g r i n a j u t o r u l l i m b i i l a t i n e g t i , a u a j u n s l a a c e a s t a

n a l t a s t a r e a s a . v a r g i r i i .

N u f a r t p r i c i n a a g a d a r s a s f a t u e s c t o t i f i i i n a t i e i r o m a n e g t i , c a r i i

v o e s c a - g i c u l t i v a l i m b a n a t i o n a l s , c a s a a l e r g e s p r e i m b r a t i g a r e a

l i m b i i l a t i n e g t i ; c a c i a c e a s t a f a c a n d , v o r c u n o a g t e m a i c u r a t d i n c e

s t r a l u c i t a , v i t a s u n t n a s c u t i , g i m a i a g e r i . v o r f i a u r m a s t r a m o g i l o r

s a i I n d e p r i n d e r e a v i r t u t i i .

I n t r ' a c e a s t a g c o a l a , c e e s t e r a d i c a t a c u m a r e r a v n a s p r e f o l o s u l

p a t r i e i , e u e e l m a i j o s i s c a l i t , i s p r a v i n d c u r s u l i n v a t a t u r i l o r i n l i m b a

l a t i n e a s c a I n C r l e a s c a U n i v e r s i t a t e d i n P e s t a , i n t a r i t f i i n d s i c u t e s -

t i m o n i u r i l e p r o f e s o r i l e r , s i c a u n n e a o g R o m a n , a v a n d g t i i n t a i n l i m b a

r o m a n e a s c a , I n v o i n d u - m a c u d u m n e a l u i b o i e r u l , m ' a m o r a n d u i t I n v a -

t r i t o n D e a c e e a , d u p a , d a t o r i e , I n g t i i n t e z p r e t o t i a c e i a c a r i i v o e s c a

p a r a s i c e a m a i d i n a i n t e n e d e g t e p t a r e g i a u r m a c a l e a f e r i c i r i i , c a s i t - g i

t r i m i t a c o p i i i I n a c e a s t a g c o a l a d i n G o l e g t i I n j u d e t u l M u s c e l u l u i s p r e

i n v a t a ' t u r a l i m b i i l a t i n e g t i ; u n d e a f a r a d o m i j l o a c e l e s p r e h r a n a t r e -

b u i n c i o a s e , p e n t r u l a m s s i i n v i l t a t u r a , n i m i c n u t r e b u i e a s a . i n g r i j i .

A i c i t o t i a c e i a c a r i v o r a l e r g a p r e l a n g a I n v a t a t u r i l e m a i d i n j o s

I n l i m b a l a t i n e a s c a , c e I n s o r o c d e 6 a n i e i s a v o r i m p a r t a g i , g i i n

l i m b a n a t i o n a l a , a c e t i , a s c r i e s i d u p a r e g u l a a l e g s c u v i n t e l e v o r

I n v a t a .

S t r a d a n i a m e a c e a m a i m a r e v a f i , c a , d u p a s i s t e m a s c o l a s t i c e a s c a

a a l t o r I n a l t e g c o l i , s a I n t r e b u i n t e z t o a t e a c e l e a c a r i i n t i p a r e s c i n

m i n t i l e t i n e r i l o r d r e a p t a c r e g t e r e , i u b i r e a L d e v a r u l u i , s i p r o p a g i r e a

s p r e f e r i c i r e a v i r t u t i i .

S p o r u l c a r e v o r f a c e I n t r u I n v a t a t u r a g i i n m o r a l i t e , c e p r e a

i u -

b i t a p a t r i e d o r e g t e , s f a r g i t u l p e n t r u c a r e t i n e r i i v o r a l e r g a , i t

i n l e s -

n e g t e s i

t o t i c e i b u - n i

i i p o f t e s c , v a a d e v e r i c a p a r i n t i l o r n u l e v a

p a r e s r a p p e n t r u t r i m i t e r d ' a c o p i i l o r l a a c e a s t a g c o a l a .

D I N C U R S U L G I M N A S T I C E S C 1 .

I . A c e t i , a s c r i e . P a r t e a i n t a i a d i n G r a m a t i c a . 4 s p e i i d i n a r i t -

m e t i c a . I n v a t a t u r a c r e s t i n e a s c a .

I I . A d o u a g i a t r e i a p a r t e d i n G r a m a t i c i t . I s t o n i a d e s p r e I n c e p u t u l

R o m a n i l o r . G e o g r a f i a T a r n R u m a n e g t i . A r i t m e t i c a . I n v a t a t u r a c r e g t i -

n e a s c a .

I I I . A p a t r a p a r t e d i n G r a m a t i c a . I s t o t i a R o m a n i l o r . P o v a t u r i l e

1 P r i n a e l e c i n c i c l a s e .

www.dacoromanica.ro

Page 13: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 13/253

X I V P R E F A T A

s p r e f a c e r e a c a t t i l o r 1 q i a j a l b e l o r . G e o g r a f i a t a r i l o r c e l o r m a i v e s t i t e

I n v A t A t u r a c r e § t i n e a s c g . A r i t m e t i c a .

I V . I t i t o r i c a . G e o g r a f i a E u r o p i i . I s t o r i a p o p o a r e l o r c e l o r m a i v e s -

t i t e d i n E u r o p a . I n v A t a t u r a c r e § t i n e a s e a . A r i t m e t i c a . A u t o r i i

V . P o e z i a .

I s t o r i a P o p o a r e l o r c e l o r v e c h i . G e o g r a f i a A s i e i , A f r i c i i ,

A m e r i c a t . i P o l i n e z i e i . M i t o l o g i a . I n v a t A t u r a c r e § t i n e a s c a .

D I N C U R S U L F I L O Z O F I C h S C .

V I . D i n F i l o z o f i e , L o g i c & M e t a f i z i a . c u r a t a § i a p l i c a t a . M o r a l i t . A l -

g e b r i t , G e o m e t r i a . I s t o r i a U n i v e r s a l a . I s t o r i a f i r e a s c a n a t u r a l . F i z i c a ,

A . F L O R I A N ,

I n v i i t u t o r u l

0 p a r t e § i m a i I n s e m n a t i t i a a v u t G o l e s c u l a i n -

t e r n e i e r e a p r e s e i n o a s t r e . L ' a m u r i r i g i i s i m i n p r i v i n t a

a c e a s t a l a P o m p i l i u E l i a d e 2 .

G o l e s c u a c e r u t f n t c t i

v o i e l u i G r i g o r e G - h i c a s a , s c o a t A , u n z i a r r o m a n e s c .

N u i s ' a d a t v o i e , d e t e a r n a R u s i e i . M a i t a r z i u

r e v e n i t f n s a , a d r e s a n d u - s e d i r e c t s a t p a n i r i i r u s e § t i .

c u m o r b . , b i n e v i l z u t d e R u § i , § i c u m a c e § t i a v e d e a u

c u o c h i b u n i o p u b l i c a t i e c a r e s a v o r b e a s c A b i n e d e

r e g h n u l r u s e s c I n P r i n c i p a t c , G o l e s c u a r e i l § i t ;

§ i a s t f e l a a p I r u t e e l d i n t a i u z i a r a l n o s t r u , 0 1 1 -

r i e r u l R o m e i n e s c , l a

8 A p r i l i e 1 8 2 9 , S u b c o n d u -

c e r e a l u i E l i a d R a d u l e s c u .

C e r a l a l t p u n c t , t r a d u c e r i l e , a a v u t I n G o l e s c u

u n s p r i j i n i t o r t o t a t a t d e a p r i g . L e - a r e c o m a n d a t ,

d . e s e o r i I n s c r i e r i l e l u i , a p r o p u s I n t e m e i e r e a u n c i

s o c i e t t i t i a n u m e c a r e s A , s e o c u p e c u e x e c u t a r e a d e

t r a d u c e r i § i a t r a d u s e l I n s u § i .

s c r i s o r i l o r .

2 O p . c i t . , p k g . 2 1 8 , 2 2 0 ; c f . § i G h . B o g d a n - D u i c a , a r t . c i t .

8 T o m x v n , a n u l 1 8 2 8 ,

s e r i e .

c l a s i c e 5 t i .

l i m f i i i l a t i n e § t i .

1 - a

a

S i

www.dacoromanica.ro

Page 14: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 14/253

P R E P A T A .

X V

S C R I E R I L E L I J I G O L E S C U :

A D U N A R E D E F O L O S I T O A R E

T R A D U C E R I

I N V A T A T U R I 1 1 8 2 6 , f o r m a t

d i n t r e i p a r i :

C e a d i n t a i c u p r i u d e m a x i m e r e l i g i o a s e § i m o -

r a l e : M a i a n e v o i e e s t e d e a c u n o a s t e c i n e v c q p e s i n e s ,

r a n d n u c u n o a s t e m a i i n t a l p e z i d i t o r u l s c i u ( p a g . 1 ) .

N e b u n u l i s a r e l i m b a i n b u z e , i a r ' i n t e l e p t u l l i n i b a i n

i n i n a a ( p a g . 2 ) .

P a r t e a a d o u a c u p r i u d e s c u r t e f a b u l e : 0 r a n d u -

r e a s e i g d l c e v i a c u o c i o a c d p e n t r u f r a m u s e t a l o r ;

c i o a c a a u z i s c a t s r d n d u r e a c a a t o f r u m u s e t d n u -

m a i v a r a e s t e , i a r t r u p u l m i e n r a b d a s i i a r n a . P i l d a :

c a p u t e r e a t r u p u l u i e s t e m a i b l i n d d e c e i t f r u m u s e t e a

( p a g . 1 3 3 - 1 3 4 ) .

0 M o l t e d , f i i n d u - i s e t e , s ' a u c o b o r i t

l a u n i z v o r d e a p e i , u n c l e l u d n d u - o c u r g e r e a a p e i , p u t i n

e r a d e a s e i n e c a ; c e i n d u n p o r u m b , c c i z e i n d a c e a s t a . a u

r u p t o r e i m u r i c e i

s i a u a r u n c a t - o

i n a i n t e a f u r n i c i i ,

p e c a r e u r c a n d u - s e a u s c d p a t ; d u d a c e a s t a 1 1 1 1

n d t o r i s i g e i t i a s d g e a t a p e n t r u p o r u m b , f u r n i c a v d -

z t i n d a c e s t f e l d e l u c r u a u m u s c a t p e v i t i a t o r d e p i -

c i o r , v a n C i t o r i u l d u r d n d u - 1 s i - a u a r u n c a t s a g e a t a , p o -

r u m b u l b e i g a n d s a m a a u s b u r a t . P i l d a : e a n e g r e s i t

t r e b u i e e e l c e p r i m e s t e ' f a c e r e d e b i n e d e l a a l t u l

1 C a r t e a a r a § i u n a l d o l l e d t i t l e s p e c o p e r t a i n t e r i o a r a : c A d u n a r e

d e p i l d e b i s e r i c e g t i g i f i l o s o f e g t i d e i n t a m p l c i r i v r e d n i c e d e n e i r a r e ,

d e b u n e g e i n d i r i b u n e n e r a v u r i , d e f a p t e i s t o r i c e ? t i g i a n e c d o t e ,

t a l m a c i t e d e p r e l i m b a g r e c e a s c a i n c e a r o m A n e a s c a d e C o n s t a n t i n d i n

G o l e § t i , d e o s e b i t t i I n t r e i p a r t i § i d a t a i n t i p a r . L a B u d a i n c r a i a s c a

t y p o g r a f i e a U n i v e r s i t a t e i i l n g u r [ e § t i ] , 1 8 2 6 ) . C a t o a t e c a r t i l e r o m a -

n e § t i t i p a r i t e a t u n c i l a B u d a , § i a c e a s t a a r e I n c a u n m i c t i t l u g e r m a n :

M o r a l i s c h e S a m l u n g e n a u s d e r , I i i r c h e n g e s c h i c h t e u n d ' ; . e m e i n n i i t z g e

S a t z e a u s d e r P h i l o s o p h i e k .

V a -

p i

s a - i

www.dacoromanica.ro

Page 15: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 15/253

X V I

P R E T A T X

r c I s p l t i t e a s c a c u b i n e ; s i e t n u s t i c u v i n e s e t c r e d e n t

c a n u p o a t e v e n ' t v r e m e s e t n e f a c e t e e l m a i m a r e b i n e

u n o n i c e i t d e c o n i c

( p a g . 1 6 0 - 1 6 1 ) . D e l a p a g . 1 7 0

p t t n a " , l a 1 8 6 s u n t s c u r t e a n e c d o t e i s t o r i c e . P a g .

1 8 6 - 3 4 2 s u n t o c u p a t e d e q e u v a n t a r e a l u i X e n o f o n

p e n t r u i c o n o m i e . »

P a d - e a a t r e i a c u p r i n d e a n e c d o t e i s t o r i c e , d a r i n

f f e n e r e t o t c u c o n c l u z i u n i m o r a l e .

D i n p r e f a t A a f l a m c a o p e r a a c e a s t a e s t e o c o r n -

p i l a t i u n e d i n u r n f a t o a r e l e p u b l i c a t i u n i : a ) P i l d e f i -

l o s o f e s t i , c u l e g e r e m a i m i d i , d e c u g e a r i m o r a l e ;

b )

S c r i e r i l e l u i t e f a n C o m i t h ; c ) L u m i n o a s a p a d a s a l t

n o u t i a d u n a r e , d e f a p t e i s t o r i c e s t i s i a n e c d o t e a l u i

« L e m e r u » 1 , t r a d u s A d i n f r a n t u z e § t e f n g r e c e § t e

d e A l . R a c o v i t i t i d i n g r e c e § t e I n r o m a n e § t e d e

G o l e s c u . P r e f a t a s e I n c h e i e a s t f e l :

C a r t e a c u p r i n d e o p a r t e o r i g i n a l A § i a n u m e

n o t e l e d i n j o s u l p a g i n i l o r , d i n t r e c a r i u n c l e d e s t u l

d e l u n g i 5 i d e i n t e r e s a n t e . i n t r . ' u n l o c d e p i l c i l l

( p a g . 2 8 8 ) , p r e t e x t a n d u - s e o e x p r e s i u n e a l u i S o -

c r a t e s c a « s A p A t u r a » e n e c e s a r a , s e m A n a l u r i l o r , G - o -

l e s c u p u n e o n o t i l , d o t r e i p a g i n i § 1 v o r b e § t e d e s -

p r e o u m t r e b u i e f A c u t l u c r u l c a m p u l u i ( p l i v i t u l ,

f o l o s u l s e m a n a t u l u i d r e p t , I n l o c u i r e a s e c e r i i c u o

P r i m e § t e d a r c u d r a g o s t o , o c e t i t o r i u l e , § i c a u t a n d n u l a m i c § o r i m e a ,

c i l a c o p r i n d e r e a e i c e p f o l o s i t o a r e § i l a r a v n a m e a , r o a g a - t e d i m p r e u n l

c u m i n e t a t a l u i l u m i u i l o r s i t l e r e v e r s e § i I n p a t r i a n o a s t a c e a a c o -

p e r i t a d e n o r u l e e l l n t u n e c o s a l

n e l n v A t i t t u r i i § i c a s i t p u t e m § i n o t

c e i r A m a § i I n u r m a t u t u r o r n a t i i l o r , z i t r i n d l u m i n a c e a a d e v h r a t g , s A

f i m f i i l u m i n i i § i s l I v i n d p r e c o l c e n e - a u a r A t a t - o s ä v e d e m p a n d a p e

p i t i n a n t u l n o s t r u § i b u n i t v o i r e I n t r e o a m e n i .

1 L e m a i r e .

§ i

www.dacoromanica.ro

Page 16: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 16/253

P R n F A T A .

X V I I

c o a s A , s p e c i a l h e t c . ) C u a c e s t p r i l e j I n t a l n i m o M e e

d i n I n s e m n a r e a C a l a t o r i e i 1 c a c e i d e s u s n ' a u v r u t

s a l u m i n e z e p e c e i d e j o s , d e t e a m h s a n u - i p i a r d a

s i t u a t i u n i l e f o r p r i v i l e g i a t e :

o s i c a r e s t i e ( f o l o s u l s a p a t u l u i ) n u p o a t e s

i - 1 a r a t e ( t a r a n u l u i ) , c i

c a r e p o : . t o n u v r e a , j u d e c a n d c a d e s a v o r d e t e p t a c e i a d o r m i t i , n o t

u n d o v o m m a i g a s i l o c . ( p a g . 2 9 1 - 2 9 2 ) .

M a i g h s i m o i r o n i z a r e a p A t u r i i d e s u s d i n v r e m e a

l u i . A r f i v r u t G o l e s c u s a a d u c h d i n S t i r i a o a s e -

m e n e a c o a s h s i s t e m a t i c h , d a r i - a f o s t f r i t h s a n u - 1

i s I n r a s n o b i l i i :

. . . I n v r e m e c e a r f i t r e b u i t s a l e t r i m i t u v r e o a p p , m e s t e 5 u g a r i

c u c a r e u n g a n d i s l i e i l e , h a i n e l e , p a p u c i i , s a s a f a d ) . t o a t e p o l e i t e ;

c i

a d e v a r a t c a e s t e d o m i r a r e c u m o a m o n i i c a r i i

i s e u r t e a z a , v i e a t a

s t r i a . o c h i i s p r e a g a s i f o l o s i t o a r e l u e r u r i p e n t r u n o r o a d e c u m n u s a

s i l e s c s i b g a s e a s c a u n m e s t e s u g p e n t r u c o c o n a s i i a i a c e s t u i c u i b u l e t

d e l o c d i n t o a d , l u m e a , c u c a r e c u m s a v o r s t r o p i

p o l e i a s c h h a i -

n e l e ( p a g . 2 9 2 ) .

0 a l t e r n o t e s d e d o u h p a g i n i ( p a g . 3 2 3 - 3 2 5 ) c o r n -

b a t e m a x i m a « n u m e r g e d e s l a p r i e t e n i i t a i . . . c a c i

m i c e e s t e m u l t e s t e s c h r b i t » . D u p e r G o l e s c u , p r i e -

t e n i a

d r a g o s t e a a c l e v a r a t h d u r e a z a , m a i m u l t ,

d a c h p r i e t e n i i s e v h d m a i d e s :

A m f o s t c u t o t u l I m p o t r i v i t o r i u l a a c e a s t i t j u d e c a t a a s c r i i t o r i u l u * ,

c a c i a m s o c o t i t e a p r i e t e n u l c u p r i e t e n u l t r e b u i e I n v e c i s r * , p e t r e a c a

c e a s u r i l e ( p a g . 3 2 3 ) .

N o t e s a c e a s t a i i o r n e c e s a r a l u i G o l e s c u , f i i n d c a

I n I n S e 1 1 1 1 2 a r e ( p a g . 8 9 - 9 0 ) r e c o m a n c 1 5 , s t a r u i t o r I n -

f i i n t a r e a . d e s o c i e t h t i p e n t r u c o m b a t e r e a l u x u l u i

p e n t r u t r a d u c e r e a i n c o m u n d e s c r i e r i s t r h i n e . E l

I * S t a p a n i t o r i i a u s f r i c a t § i a c e l e m i c i s c o a l e d i n a d i n s c a s a n u s e

d e § t e p t e n o r o d u l ) ( p a g . 2 4 ) .

C . G O L F S C V .

I n s e m n a r e a c a l a t o r i e i m e t e .

2

3 .

s i

s 5 - 5 1

s i

www.dacoromanica.ro

Page 17: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 17/253

X V I I I

I ' R E F A T A

p r e c i z e a z A , a n u m e c a f i e c a r e s a i s a o l u c r u c i t e

o p a r t e

c h i a r n u m e d e p e r s o a n e , p e c a r i

l e c r e d e I n s t a r e s A , I n d e p l i n e a s c a o a s t f e l d e m u n c 5 , .

M a x i m a d e m a i s u s v e n i l i t o c n i a i d e a c u r m e z i § u l

p l a n u l u i

t r e b u i h c o m b A t u t a .

L a c a p i t o l u l « I u b i r e a d e p a t r i e » a r e o n o t A d e

d o u a p a g i n i , c a s a d e s c r i e j a f u l l a c a r e e r h p c

a t u n c i e x p u s b i r n i c u l I n T a r a R o m a n e a s c g , :

. . . a n d s e a l : a d i n p a t i n a z a p c i u l u i p e n t r u b a n i i b i r u l u i ,

i t a ; t e a p t 6

1 1 c o p r i n d e p o [ l I c o v n i c u l p e n t r u g l o a b A I c u v i r e o p r i c i n a p r e f a c u t A ;

§ i

a n d s o c o t e § t e 6 t v a f i v , c A p a t d e a c e s t a , i t a § t e a p t A a p i t a n u l p e n t r u

a s e m e n e a t r e b u i n t e § i c u a s e m e n e a m i j l o a c e ; § i c a n d I n a n u s ' a u d e s -

m e t i t d e a c e s t e t u r b u r a r i , i t p o f t e § t e i a r z a p c i u l p e n t r u o a r e § c e f o l d s ,

§ i a l l u i , t o t c u p r i c i n i m e § t e § u g i t e ; a p o i d u p i t a c e § t i a i a t A . § i m u m -

b a § i r i i p e n t r u r A m a , 5 i t u r i , a l e c d r o r a u r m a r i

c z i s o c o t e l i n u m a i D u m -

u e z e u p o a t e l e § t i ; a p o i c A n d c a l c i t f o c u l e e l m a i m a r e , e s t e a n d y i n

p o [ l ] c o v n i c i i c e i m a r l , c a r i s u n t p e s t e t o a t e j u d e t e l e , § i a n d i n t r a I n

s a t , e s t e f o c § i p a r j o l , c a r i c e r c 7 t e a z A p r i c i n i d e a n i c i n c i , z e c e § i d o u l t -

z e c i , p e n t r u c a r i d e m u l t e o n s ' a u c e r c e t a t , s ' a u j u d e c a t § i s ' a u g l o b i t

o a m e n i i . A c e s t o r a d e l e v a v o r b i c i n e v a c u r a m p e n t r u a c e s t e n e l e -

g i u i t e . u r m A r i , n u m a i c l e a t t o I n f r i c o § e a z A c u n u m e l e s p A t a r u l u i , v i s -

t i e r u l u i ;

i a r d e l e v o r v o r b i c u m i j l o c i n c a t s a c u n o a s c a c a a c e s t e

u r m A r i n u s u n t o r a e n e § t i , a t u n c i i t i r a s p u n d i n t r ' a l t c h i p , z i c a n d c a c e

o s i t f a a . ? B a n i i c a r i i - a d a t , c u m p A r a n d a c e a s t A s l u j b a , s a - i p i a r d a ?

§ i u n d e s a I n § i r t o a t e c e l e n e p o m e n i t e , c a r i y i n p e c a p u l a c e s t u i n o -

r o d ? N u c u m v a s c o n d i c a r u l n u c u r n p A r a ? S i u r n m a z A a s e m e n e a , v a ,

m e q u I , c e d a I n z e c i t d e c a t c o n d i c a r u l . S i a s e m e n e a v a t a v u l d e p l a i n § i

c h i a r i s p r a v n i c u l , c a r e s e f a c e p r i n b a n i .

A p o i l a s s , z i c , t o a t e c e l e l a l t e i m p l i n i r i a l e h u z m e t u r i l o r , c u c a r e n e -

d r e p t m i j l o c s a v a n d , s a p r i m e s c d e l a l i t c u i t o r i , p e n t r u c a r i t o a t e m a i

p e l a n g s d v o r a r a t b . I n a k a c A r t i c i c l , c o i n u r m a a c e § t i i v a v e n l , u n d e

m A . s p , v e d e s c c h i a r e u . I n c e c h i p a m u r m a t p e a c e l e v r e m i , d i n c a r i

j u d e c c a u n n o r o d o c a r t n u i t c u a c e s t f e l i u d e m i j i o a c e n u p o a t e f i f e -

r i c i t , s i n i c i c e i m a r l , n i c i c e i d e m i j l o c , n i c i c e i m i d n u p o t f i f e r i -

c i t i . . .

( p a g . 3 4 8 - 3 5 0 ) .

I d e i l e a c e s t e a r e v i n I n i n s e m n A , r i l e d e c A l a t o r i e

I a m e n d A .

§ i i n d i c t

s a i l s i

www.dacoromanica.ro

Page 18: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 18/253

P R E F A T A

X I X

p r o a p e c u a c e l e a § i c u v i n t e ( v e r s o c o p e r t v i l u t e -

r i o a r e

i p a g . 8 4 ) . G o l e s c u d e c i s ' a t i n u t d e c u v a n t

i a p t i b l i c a t c a r t i c i c a a n u n t a t a .

N o t a d e l a p a g . 3 5 7 - 3 6 0 c u p r i n d e c a t e v a c a l d e

- c u v i n t e d e s p r e p a t r i e : « a c e a s t a d u l c e g a n d i r e

n u m e l u i p a t r i e i * , z i c e e l . V o r b i n d a p o i d e o a m e n i

c a r i s ' a u j e r t f i t p e n t r u C a r a l o r , a d a u g a : « s ' a u

t o r s I n p a t r i a f o r e n o a § a s l a v a , b l e a t t o t i I m p a -

r a t i i c u t o a t e a v u t i i l e f o r n u o p o t c u m p a r a » ( p a g .

3 5 8 ) . T r e c e a p o i l a j e r t f e l e d e b a n i § i d a e x e m p l e

d i n U n g a r i a , u n c l e c e i b o g a t i a u d a t s u m e e n o r m e

p e n t r u § c o a l e , p e & a n d n o i z i c e e l n u m a i

d e l a p a t r i e , d a r

d a m n i c i o d a t a :

o a r e p o s t e p u t i n t a e s t e s a s a s t r a n g a s i d e l a , n o i d e l a t o t i u n c o n -

k l e i u d e d o a o t r o i s u t e m i i , s p r e a s a p l a t i o a m e n i d e a t a l m a c i

l e x i c o a n c g r a m a t i c i , c a r i s u n t f o a r t e t r e b u i n c i o a s e s p r e l u m i n a r e a

n o r o d u l u i , m a i v a r t o s a c u m a l a d e s c h i d e r e a s c o a l e l o r , c a r i s a m u e s c

i n t o c m a c a l e m n a r i i s a u f i e r a r i i c e v o r d e s c h i d e p r a v i l l i i , M r d o a a x e /

n i c i u n a d i n u n e l t e . A c e s t f e l i u d e l u c r u r i , z i c , n u z i c p i e r d e r e d e t o t

a v u t u l , c i c u g e t a j u t a t o r i u s p r e f o l o s u l p a t r i e i § i l i p s i r e d e t a d u - m i ,

d a - m i t o m i e , p a t r i e ) , d a r c a t s i p e n t r u c e n u e s l o b o d d e a i n t r e b a ,

e a c i o b i c e i u l s i v o i a s ' a u f a c u t p r a v i l l ( p a g . 3 6 0 ) .

L a u r m a s e a n u n t a a l I I - l e a v o l u m , c a r e n ' a m a i

a p a r u t .

A D I I N A R E D E T R A O T A M E , 1 8 2 6 c u p r i n z a n d t r a c -

e A d u n a r e d e t r a c t a t u r i l e c e s ' a u u r m a t t a r e p r e a , p u t e r n i c a i m -

p a r A t i e a R u s i e i s i n a l t a P o a r t a ; i n s & a c e l e n u m a . c a r i s u n t p e s e a m a

p r i n t i p a t u r i l o r V a l a h i e i § i M o l d a v i e i , i n c e p u t e d e l a p a c e a c e s ' a u s a v a r s i t

1 a K a i n a r g i c i n a n u l 1 7 7 4 s i p a n a l a c e a d e a c u m d e l a A k e r m a n ,

t r i l m i c i t e d e O o n s t a n d i n R a d o v i c i d i n G o l e s t i , m a r e l e l o g o f a t d e t i a r a

d e j o s a l P r i n t i p a t u l u i V a l a h i e i . L a B u d a i n c r a i a [ s c a ] t y p o g r [ a f i e ] a

U n i v r s [ i t a t i i ] u n g a r i e i ,

1 8 2 6 . , 8 g p a g . T i t l u l g e r m a n : o F r i e d e n s

T r a c k t a t e n ) . P e v e r s o c o p e r t e i i n t e r i o a r e : c B i n e l e c e c a u t i l s p r e f o l o s u l

. o b s t i i , f i e c a t d e m i c , e s t e c u m u l t m a i f o l o s i t o r i u d e o b t e d e c a t e e l

m a i m a r e b i n e c e c a u t a n u m a i s p r e f o l o s u l p o c s o n a l e ) . i m a i j o t : :

< B u d a ° d i e 1 2 I a n u a r 1 6 2 7 , G . P e t r o v i t s , l i b r o r u m c e n s o r , .

f u -

l u A r n

c a c t i ,

1 8 A

a

n u - i

s i

.

www.dacoromanica.ro

Page 19: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 19/253

X X

P R E P A T A .

t a t e l e , c l i n t r e R u § i s i T u r c i d e l a 1 7 7 4 p a t i n a l a 1 8 2 6 ,

n u m a i c e l e I n c a r i s ' a , v o r b i t S i d e t a r i l e n o a s t r a

s i n u m a i p u n c t e l e p r i v i t o a r e l a e l e . E i n t e r e s a n t a

p r e f a t a , c a s a n e a r a t e s t 5 , r u i n t i a c u c a r e G - o l e s c u

r e v e n i a m e r e u l a i d e i l e c e - i e r a u s c u m p e § i a n u m e

l a d e s v o l t a r e a c o m e r t u l u i , I n m u l t i r e a § c o a l e l o r s i

I n d e p 6 r t a r e a l u x u l u i . D u p a

a r a t a b u c u r i a p e n -

t r u r e v e n i r e a d o m n i e i p a m a n t e n e , c o n t i n u a :

D e c i d a r d o b a n d i n d a c e s t e f o l o a s e c e s u n t p r i c i n u i t o a r e d e t o a t e f e -

l i u r i m i l e f e r i c i r i l o r c a r i

a d u n i i d i n n e g o t u l e e l s l o b o d , d i n d e s t c p -

t a r e a s i l u m i n a r e a p r i n s c o a l e , d i n d e p a r t a r e a l u c s u l u i s i a l e n e v i e i , d i n

i m b r i l t i s a r e a e c o n o m i e i s i a v r e d n i c i e i c e a c u v i i n , c i o a s a s p r e d e s c h i d e r a .

t u t u l o r p r o d u c t u r i l o r p A m a n t u l u i s i a f a b r i c i l o r s i s p r e o r i c e a l t a b u n a

f a p t A c e a u l u m i n a t s i a u I m b o g a t i t s i p e a l t e n a t i i ; n u v a l o n e v i t i ,

c a f i e s c a r e , d u p a a s a m e s e r i e , s a a d u c a b i n e l e i n f i i n t a t i n f o l o s u l o b -

s t e m p a r i n t i i s t r A d u i n d u - s a c u l u c r a r e a p a m a n t u l u i , m a i c i l e i m b r A t i -

s a n d t o a t A e c o n o m i a c a s i i s i f i i t o t i d e o b s t e a l t o t n o r o d u l u i a l e r g a n d

l a s c o a l e s p r e c a s t j g a r e a i n v a t a t u r i l o r .

E L E M E N T E D E F I L O Z O F I E M O R A L S , 1 8 2 7 1 , t r a d u c e r e

d i n g r e c e s t e d i n N e o f i t V a m v a . P r e f a t a v o r b e t ; t e

d e s p r e l i p s a u n e i § t i i n t e d e b u n a v i e t u i r e ,

s c u r t d e s p r e c e i m a i i n s e m n a t i m o r a l i s t i :

a ) D i n

l u r n e a a n t i a

Z o r o a s t r u , C o n f u c i u s , E s o p , S o c r a -

t e s , P l a t o n , A r i s t o t e l e s , T e o f r a s t u s , C i c e r o , S e n e c a ,

P l i n i u s e e l t a n a r , E p i c t e t , P l u t a r b , M a r c u s A u r e -

l i u s ;

b ) d i n r e l i g i a c r e § t i n 5 ,

G r i g o r i e , V a s i l i e ' e e l

M a r e , H r i s o s t o m ( I o n g u r a d e a u r ) . A p 6 i u r m e a z , 1

c u p r i n s u l i n s u § i , d i s t r i b u i t I n d o t a p a r t i , c u c a p i -

1 4 E l e m e n t u r i d e f d o z o f i e m o r a l c i , a l c a t u i t e d e N e o f i t V a m v a p e n t r n

i u b i t o a r e a d e i n v a t a u r i t t i n e r i m e a G r e c i l o r s i t A l m t i c i t e i n l i m b s r e -

m a n e a s c a s p r e f o l o s u l t i n e r i l o r R o m a n i d e O o n s t a n d i n E a d o v i c i d i n t r e

G o l e s t i , I n B u c u r e § t i , l a t i p o g r a f i a d e l a O i g m e a , 1 8 2 7 * , 3 7 4 p a g .

c e - § i

s d

i p o

www.dacoromanica.ro

Page 20: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 20/253

P R E P A T X

X X I

t o l e c a a c e s t e a :

d e s p r e v i r t u t e , d e s p r e l e g i , r 6 s -

p l a t i r i , p e d e p s e , f e r i c i r e , d a t o r i i e t c , e t c .

C a r t e a n u c u p r i n d e , c a A d u n a r e a d e p i l d e , § i

p a r t i o r i g i n a t e , d a r e t o t u i i n t e r e s a n a t p e n t r u

i s t o r i a l i t e r a t u r i i n o a s t r e p r i n l i m b a e i , s u p e r i o a r a

d e § i i n t e o t r a d u c e r e

l i m b i i d i n I n s e m n a r e a

e a l e t t o r i e i . P e d e a l t a p a r t e n e p u n e s u b o c h i s f o r -

t a r i l e p e c a r i l e - a M o u t l i m b a n o a s t r a , l a i n c e p u t u l

v e a c u l u i a l = d m . ' c a

s a " ,

i z b u t e a s c a , a e x p r i m a ,

i d e i l e a b s t r a c t e . I a t A c a t e v a r a n d u r i d i n p r e f a t a :

N a s c u t i ( o a m e n i i ) c a s a t r a e a s c a v i e a t a s o t i a l a 5 i s i l i t i d e f i r e a s c a

n e p u t i n t a s a c e a r a , a j u t o r i u u n u l d e l a a l t u l , s ' a u s t r i n s m u l t i l a u n

l o c 5 i I n c e t , m e e t a u f a c u t s a t e , o r a 5 e , d o m n i i 5 i I m p a r a t i i . D a r a d u -

n a r i l e f o r l e - a u f a c u t d i n i n c e p u t c o p i l a r e 5 t i d u p a p u t e r e a / n t e l e g e r i i

l o r , f i i n d n e i n v a t a t i 5 i f a r d e 5 t i i n t a d e l u c r u r i l e s o t i a l e , l i p s i t i d e

l e g i I n t e l e p t e 5 i r a t a c i t i I n i d e i l e c e l e p e n t r u . D u m n e z e u . D i n t r ' a c e s t e

f o r p r i c i n i t r e b u i a s i t i a s a , m u l t e 5 i m a r l I n p l a c i u n i , o b i c e i u r i 5 i n a -

r a v u r i v a r v a r e , n e c u v i i n c i o a s e 5 i I m p o t r i v i t o a r e l a o b 5 t e s c u l s c o p o s a l

u n i r i i f o r c e i p e n t r u v i e t u i r e . A c e s t e o b i c e i u r i 5 i I n 5 a i l i c i u n i I n r a d a c i -

n a n d u - s a c u v r e m e a

5 i . I n t a r i n d u - s a , c u l n d e l u n g a t a o b i c i n u i n t a , a u .

r a m a s d i n n e a m I n n e a m a t a t d e I n t a r i t e , t h a t a u f o s t p e s t e p u t i n t a

s a u c e l p u t i n a n e v o i e d e a s a d a s r a d a c i n a ( p a g . 3 - 4 ) .

F r a z a I n s p e c i a l e s t e n i a i c o r e c t 5 , , f a r A , s t a n g a c i a

c e l e i d i n I n s e m n a r e § i d e a c e e a § i s t i l u l m a i l i m p e d e .

S T A R E A D E A C U M . . . A P R I N C I P A T E L O R , 1 8 2 6 2 . T o t i n -

t r e t r a d u c e r i l e l u i G o l e s c u t r e b u i e t r e c u t

t e x t u l

r o m a n e s c a l u n e i p u b l i c a t i i e n g l e z e d e s p r e V i r i l e

m o a s t r e . L a 1 8 0 7 a p a r e l a L o n d r a T h e p r e s e n t s t a t e

I V e z i 5 i c e a m s p u s I n D e s v o l l a r e a l i i n b i i l i t . , B u c . 1 9 0 4 , p a g . 2 2 0

5 i 2 2 1 .

2 S t a r e a d e a c u m d i n o b i d d u i r e a g h e o g r a f i c e a s c d , o r 4 e n e a s c a F i

p o l i t i c e a s c d a P r i n c i p a t u r i l o r V a l a h i e i f i M o l a d v i e i d u p a i n g r i j i r i l e

( a c u t e d e o l a c u i r e d e a n i c i n c i s p r e z e c e , a t a t i n T a r i g r a d c a t 5 i i n

www.dacoromanica.ro

Page 21: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 21/253

X X I I

P R E V A T A .

o f T u r k e y , 2 T v o l . , d e T o m a T h o r n t o n , c o n s u l e n -

g l e z , c u t i l l c a p i t o l s p e c i a l d e s p r e t a r i l e n o a s t r e ( i t ,

4 3 3 - 5 1 7 ) . I n 1 8 0 9 a p a r e a d o u a e d i t i u n e . C u u n

a n i n a i n t e s e t r a d u s e s e I n l i m b a g e r m a n A . I n 1 8 1 2

s e t r a d u c e

i n l i m b a f r a n c e z A . D u p 5 , a c e a s t i l t r a -

d u c e r e s ' a M o u t u n a r o m f t n e a s c A , t i p A r i t i i , I n 1 8 2 6 ,

t o t l a B u d a

c a t o a t e s c r i e r i l e l u i D i n i c u G o -

l e s c u

d a r n u m a i p a r t e a p r i v i t o a r e l a n o t § i f a r a .

s a s e i n d i t e n u m e l e t r a d u c a t o r u l u i .

S ' a r e c t i n o s c u t

§ i p a n t a c u m s t r a n s a l e g a t u r i l ,

c l i n t r e p a r t i l e o r i g i n a l s a l e c r t r t i i ( p r e f a t a § i n o t e l e )

s i o p e r e l e l u i

G o l e s c u . T a t a

c e s p u n e P o m p i l i u

E l i a d e I n H i s t o i r e d e l ' e s p r i t p u b l i c e n R o u n i a n i e

a u 2 a x - e m e s i è c l e ( P a r i s , 1 9 0 5 , p a g . 2 1 9 ) : « N u e

t o t e l ( G o l e s c u ) t r a d u c a t o r u l a n o n i m a l u n e i p o -

v e s t i r i

d e e a l a t o r i e f o a r t e

a s p r r t , c u p r i v i r e

h i ,

V a l a c h i a , d a t o r i a E n g l e z u l u i T h o r n t o n § i c a r e e

1 m p a r a t i a t u r c e a s c a d e T h o m a s T h o r n t o n E n g l e z u l , s o l f i i n d l a T a r i g r a d ,

t i p a r i t a l a P a r i s I n a n u l 1 8 1 2 , i a r a c u m t a l m a c i t a i n l i m b a r o m a n e a s c a

s i d a t a l a t i p a r s p r e c u n o s t i n t a n e a m u r i l o r a c e s t o r J o a o P r i n i p a t u r i

d e u n R o m a n p o f t i t o r i u d e i n d r e p t a r e a n e r a v u r i l o r n e a m u l u i r o m a n e s e

s i a s a l u m i n a r e s p r e m a r i r e

b u n a f e r i c i r e . L a B u d a i n t i p o g r a f i e

a U n i v e r s i t a t e i U n g a r i e i , 1 8 2 6 k . T i t l u l g e r m a n : « D i e d e r m a l i g e g e o g r a -

p h i s c h = b u r g e r l i c h = - - u n d p o l i t i s c h e L a g e d e r F r u - s t e n t h i i m e r W a l a c h e n

u n d M o l d a u k .

T i t l u l f r a n c e z e s t e : E t a t a c t u e l d e l a T u r q u i e o u d e s c r i p t i o n d e l a

c o n s t i t u t i o n p o l i t i q u e , c i v i l e e t r e l i g i e u s e

d u g o u v e r n e m e n t e t d e s

l o i s d e l ' e m p i r e o t h o m a n , d e s f i n a n c e s , d e s e t a b l i s s e m e n t s m i l i t a i r e s d e

t e r r a e t d e m e r , d e s s c i e n c e s , d e s a r t s l i b e r a u x e t m e c a n i q u e s , d e s

m o e u r s , d e s u s a g e s e t d e l ' e c o n o m i e d o m e s t i q u e d e s T u r e s , e t a u t r e s

s u j e t s d u g r a n d - s e i g n e u r , a u q u e l o n a a j o u t e P e a t g e o g r a p h i q u e ,

c i v i l e t p o l i t i q u e d e s P r i n c i p a u t e s d e l a M o l d a v i e e t d e l a V a l a c h i e

d ' a p r e s l e s o b s e r v a t i o n s f a i t e s p e n d a n t u n e r e s i d e n c e d e q u i n z e

a n s t i n t d C o n s t a n t i n o p o l e q u e d a n s l ' e m p i r e l u r e p a r T h . T h o r n t o n ,

t r a d u i t d e l ' a n g l a i s p a r M . d e S . 2 v o l . P a r i s 1 8 1 2 .

s i

g i

www.dacoromanica.ro

Page 22: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 22/253

P R E F A T A

X X I I I

p r e c e d a t a

o p r e f a t a , I n c a 3 i m a i a s p r a i n r o -

m a n e t e ? »

I n a l t e r p a r t e : « e i n e e t r a d u c a t o r u l ?

N ' a i c r e d e c a a s c u l t i p e l o g o f a t u l G o l e s c u ? A r f i

a v u t c u r a j u n a l t u l s a , v o r b e a s d u a t a t d e a s p r u

c o m p a t r i o . t i l o r s a d ? N u s e p l a n g e e l i n I n s e m n a r e

d e r a i n p e c a r e s t r e i n i i i l s p u n , c u d r e p t a t e , d e s p r e

c e l e d o u a , P r i n . c i p a t e ?

i E n g l e z u l , p e c a r e 1 - a i n -

M i n a l a V i e n a § i c u c a r e a v o r b i t d e s p r e t e a t r u l

d i n B u c u r e § t i , s a , n u f i e t o c m a i E n g l e z u l T h o r n -

t o n ? . . D a r s e m a i p o a t e , l a u r m a u r m e l o r , i n c i u d a

t u t u r o r a p a r e n t e l o r l o g i c e c a c u r a g i o s u l t r a d u c a -

t o r s a n u f i e b o i e r u l G o l e s c u , c i u n a l t u l > ( p a g . 3 1 5 ) .

D e a s e m e n e a d - l I o r g a : « R e c u n o a § t e r n d e s i g u r i d e i l e

G o l e s c u l u i » . o p .

c i t . ,

I ,

9 9 ) . H o d o § s p u n e § i

e l :

« D a c a , n ' a t r a d t i s e l i n s u § i p a r t i l e p r i v i t o a r e l a

V i r i l e r o m a n e § t i d i n c a r t e a l u i T h o m a s T h o r n t o n . . ,

e l n u p o a t e f i s t r e i n d e a c e a s t a , t r a d u c e r e , d e o a r e c e

f a c e o a l u z i e l a e a i n t r ' o n o t a d i n c a l a t o r i a s a ,

I n c a I n a i n t e ' d e t i p a r i r e a e i l a B u d a ( o p . c i t . , X L V

x L v f ) . A l u z i u n e a s e g a s e . t e i n i n s o n n a r e l a p a g .

5 3 : « i n h u l a g u r i i l u m i i a m c a z u t

c o n d e i e s t r e i n e

n e - a u z u o T a v i t » . T h o r n t o n a r e I n a c l e V a r t e r m e n i

f o a r t e a s p r i p e n t r u _ m o r a l i t a t e a p u b l i c a d i n t a r i l e

n o a s t r e .

P u p a o s c u r t a a n a l i z a a c h e s t i u n i i , d - 1 I o r g a

a j u n g e l a c o n c l u z i a , c a l u c r a r e a « n u m a i c u g r e w s e

p o a t e p u n e I n s e a m a a c e s t u i a » ( a l u i G o l e s c u o p .

c i f . , 1 0 0 ) § i t n c l i n a m a i I n u i t p e n t r u E u f r o s i n P o t e c a ,

f a r a s a c o n s i d e r e i n s a c h e s t i u n e a c a l u m i n a t a .

N u e l o c u l i n p r e f a t a u n e i e d i t i u n i p o p u l a r e s a

i n t r a m i n c h e s t i u n i p r e a d e a m a n u n t , d a r i a r a , § i n u

d e

s i

www.dacoromanica.ro

Page 23: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 23/253

X X I V

P R E F A T A

t r e b n i e s a p i e r d e m o c a z i u n e a d e a I m b o g a t i l i s t e r

o p e r e l o r l u i G o l e s c u § i d e a l i m p e z i ° d a t a , c h e s -

t i u n e a t r a c l u c ' a t o r u l u i

l u i T h o r n t o n .

P o t e c a s e I n i a t u r a , I n d a t A d i n c h e s t i u n e p r i n u r -

i n a t o a r e a n o t

d e l a p a g . 2 7 - 2 8 a l e t r a c l u c e r i i

« E n a m p u t i n a , c u n o § t i n t a , l a

m a , r u n t i § u r i l e p l u -

g r i e l § i m a i v a r t o s c a p r i n g r a i l n e g r u I n t e l e g e

c i n e v A , g r a i l ] s a r a c i n e s c . . . » P o t e c a n u s e o c u p h e n

p l u g k i a § i n ' a r f i p u t u t p u n e o a s t f e l d e n o t e s .

C u m n e p u t e m c o n v i n g e a c u m

t r a d u c e r e a e

a l u i G o l e s c u ? I a t a , c a t e v a , p r o b e :

1 ° . L a p a g . 1 4 s e s p u n e c a , I n 1 4 1 8 V a l a h i a a

f o r t s u p u s a , d e T u r c i p r i n p u t e r e a a r m e l o r . T r a d u -

c a t o r u l p u n e o l u n g e s n o t e s , c a s a s u s t i n A e a n u

p r i n p u t e r e a a r m e l o r , c i d e b u n g v o i e , p r i n t r ' o s e r i e

d e t r a c t a t e ;

s i a d a u g a ,

c a , a c e l e t r a c t a t e s ' a u I n -

t a x i t d i n n o n p r i n i n t e r v e n t i a R u s i e i l a 1 7 7 4 , 1 7 9 1 ,

1 8 0 2 § i 1 8 1 2

t o c m a i c e l e p a t r u t r a c t a t e p e c a r i

l e - a p u b l i c a t I n b r c i § u r a , C o n s t a n t i n G o l e s c u i n 1 8 2 6

, § i d e s p r e c a r i a m v o r b i t m a i s u s .

. 2 ° . A s e m a n a r e a ' A n a , l a i d e n t i t a t e d i n t r e i d e i l e

p r e f e t e i a c e s t e i t r a d u c e r i § 1 i d e i l e d i n c e l e l a l t e t r a -

d u c e r i a l e l u i G o l e s c u o n d i n I n s e m n a r e :

a ) I n I n s e m n a r e s e s p u n e c a I n s t r e i n a l a t e b i b l i o -

t e c i l e s u n t p l i n e d e d e s c r i e r i d e c a , l A t o r i i ;

a c e l a §

k e r n I n S t a r e a d e a c o r n , t r a d u c e r e a d i n T h o r n t o n :

. . . I n b i l i o t e c i l e c e a m v a z u t

p o a t e c i n e v a 5 s a . I n c a r c e o a t h d e

c a r t i c o p r i n z A t o a r e d e c A l a t o r i i

f A c u t e d e E v r o p e i . . . ( G o l e s c u ,

I n s e m n a r e , p a g . 3 ) .

b ) F i i n d c a , m e r e u c o n s t a t a r e l e I n t a n i l e n o a s t r e ,

§ i d e a s e m e n e a c A r t i m a i

t o a t e b i b l i o t e c i l e § i m a i t o a t e

c a s e l e E u r o p e n i l o r p l i n e . . . ( p r e f .

S t c i r i i d e a c u m , p a g . i v ) .

c a

. . .

www.dacoromanica.ro

Page 24: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 24/253

P R E F A T A

x x v

G o l e s c u i n s i s t

s ' a , n u s e i s a c e a s t a c a a t a c p e r -

s o n a l . E i b i n e a c e l a § l u c r u f l f a c e t r a d u c a t o r u l l u i

T h o r n t o n :

. . . n u m a b l e s t e m a t i , c a c i c u

p e r s o a n e l e n u a m n i c i o p r i c i n A

c u n i c i u n u l ( I n s e n i n a r e , p a g . 5 6 ) .

A 5 f i P o s t v i n o v a t , c a n d l e - a 5

f i s c r i s e u d i n c a p u l m e u c u

v i r e o p i s m i i i n p a r t e c a t r e c i n e v A , . . .

S t a r e a d e a c u m , p a g . v i ) .

c ) R a u l c e l m a i m a r e d e c a r e s u f e r i m e s t e l u x u l ,

a c e a s t a r e v i v e m e r e u I n o p e r e l e l u i G o l e s c u .

c a

I n t r a d u c e r e a d i n T h o r n t o n .

v r e m e a

n o b l e t e i ,

e s t e c a f i e c a r e d i n

f i i i

d u p a p u t e r e a s a s i

m a i v i r t o s d i n c h e l t u i a l a l u x u l u i

f i t r A n d . . .

( I n g u n t a r e a p e n t r u

s c o a l a d e l a G o l e s t i , v . p a g . . . x

k i t m a i s u s ) .

s t

d e p a r t a m i u x u l , j a f u r i l e ,

m a n d r i i a ( i d e m , p a g . x i i ) .

( l a V i e n a s u n t s o c i e t A t i a i c d -

r o r m e m b r i ) s a s o c o t e s c p e n t r u

o r i c e l u c r u f o l o s i t o r , c u m p e n t r u

i c o n o m i e , p e n t r u d e p A r t a r e a d e

l u x . . . ( I n s e m n a r e , p a g . 5 3 ) .

I n t r ' a c e s t c u v A n t l u x s a c o -

p r i n d t o a t e f e l i u r i m i l e d e c h e l -

t u i e l i c e l e d e p r i s o s , c u m 5 i c h e l -

t u i a l a c e a m a i m a r e d e c a t v e n i -

t u r i l e ( I n s e m n a r e , p a g . 5 3 n o t a ) .

a c e l e a a u d e s t u l , d a r l u x u l

i h a i n e l e i m p e s t r i t a t e n u l e p l a c .

I a r a l e n o a s t r e s u n t d e s t u l d e

s a r a c e . . . d a r s u n t s t a p a m i t e g r o a z -

n i c d e l u x ( i d e n i , p a g . 6 3 ) .

v r a j r n a s u l p a t r i e i n o a s t r e

i z -

v o d i t o r u l s A r A c i e i . . . n o a s t r e , c a -

r e l e e s t e l u x u l ( i d e m , p a g . 9 2 ) .

p A r a s i r e a l u x u l u i , a d i c a

c h e l t u i e l i l o t p e s t e m A s u r a a v e r i i

f i e s t e d i r u i a ( S t a r e a d e a c u m ,

p a g . x v ) .

n e a m u l m e u e e l r o m a n e s c . .

s t A p a n i t n u m a i d e m A , n d r i e , t r u -

f i e 5 i d e u n l u x f l a s o c o t e a g

§ i g r a m a r g i n e ( s t a r e a d e a c u m ,

p a g . m u ) .

L i e n s ,

§ i

. 5 i

a

www.dacoromanica.ro

Page 25: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 25/253

x x v i

1 , 1 2 E F A T A

P e c a r e n u p o c i u z i c e c a i - a u

s a r l e i t a l t c e v a § , d e c a t i a r

( M e i n , p a g . 1 4 6 ) .

c 1 ) T J n a l t r A u d e c a r e s u f e r i m s i d u p a , G o l e h c n

d u p h t r a d u c A t o r u l l u i T h o r n t o n e s t e m a n d r i a ,

t r u f i a .

s i p

d e p A r t A m l u x u l , j a f u r i l e ,

n e a m u l m e n e e l r o m a n e s c . .

m a n d r i a . . . ( I n e i i n f a r e a v . p a g .

s t A p a n i t n u m a i d e m a n d r i e , t r u -

x i t ) .

f i e . . ( S t a r e a d e a r u m , p a g . m u ) .

e ) 1 1 5 , u 1 e e l m a i m a r e e s t e

c h i v e r n i s e a l a , v a n -

z a r e a f u n c t i u n i l o r p u b l i c e g i e x p l o a t a r e a t a r a n i l o r ;

a k a s p u n e G o l e s c u ,

a , a , s p u n e t r a d u c t a o r u l l u i

T h o r n t o n .

c a n d s c a p i t t a r a n u l d i n m a n a

z a p c i u l u i p e n t r u b a n i i b i r u l u i , 1 1

a 5 t e a p t A § i 1 1 c o p r i n d e p o l c o v n i -

c u l p e n t r u g l o a b a . . . ( a s e v e d e a

l a p a g x v i n i n t r e g c i t a t u l d i n

o l e s c u , A d u n a r e d e i n v a t c i t u r i ) .

. . . 5 i c a n d a c e § t i ( t A r a n i ) d i n

n o r o c i r e p r i n d e a d e v e s t s c a n d

v e n i a z a p c i u l , p o l c o v n i c u l . . .

c A c i § t i a c a p r i n z a n d u - i n u

m a i e s t e a l t A v o r b A d e c a t b a n i

§ i e i n e m a i a v a n d b a n i , v o r l u a

g a r b a c i u r i p e s p i n a r e ( I n s e m -

f l a r e , p a g . 8 2 , a s e c h i i n t r e g i

p a g i n i l e 8 0 - 8 9 ) .

( S A n e I m b o g a t i m , d a r ) n u

p r i n c u m p l i t a § i a f u r i s i t a c h i v e r -

n i s e a l a , c a r e n u m a i l a a c q t i i

n o 5 t r i i s e o b i c i n u i a 5 t e . c e e s t e

a c e a s t A . c h i v e r n i s e a l l ? D e s p u i a -

r e a § i j u p u i r e a f r a t i l o r n o § t r i ,

c a n c u s u d o r i l e f o r n e h r A n e s c

c a c i l a n o t n u m a i c o l a c a r e l e

e s t e c u o p i n c 6 i n p i c i o r , a p o i

t o t i c e i l a l t i c e s e 1 n v a r t e s c d e

o b § t e p r i n t r e n o r o d n u m a i ; t i u

n i c i u n f e l d e t o c m e a l a , n i c i u n

a l t f e l i u d e m a e s t r i e , d e c a t n u -

m a i u n e u v a n t t o t i § t i u s f i s c o a t i t

d i n g u l l : a d d § i a c e s t a d d e s t e

f A r A

s f a r § i t ( S t a r e a d e a c u m ,

p a g , x v i ) .

t ) S e r e c o m a n & t e c o n o m i a

g i

d e u n u l

g i

d e

l u x u l . . .

. . .

f u -

5 i

c e l M a l t :

s i

www.dacoromanica.ro

Page 26: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 26/253

P R E F A T X

X X V I I

( l a V i e n a s t i n t s o c i e t A t i a i c A r o r

m e m b r i ) s e s o c o t e s c p e n t r u o n c e

l u c r u f o l o s i t o r , c u m p e n t r u e c o -

n o m i e . . . ( I n s e m n a r e , p a g . 5 3 ) .

. . . f n l o c u - i s ä s e i n t e m e i e L e

i c o n o m i a , r o d n i c i a § i m u n c a p A -

m A n t u l u i ( i d e n z , p a g . 9 2 ) .

i i n l o c a l l i p s i r i i a c e s t o r c 4 -

t i g u r i p u e - s a . . I m b r A t i g a r e a i c o -

n o m i e i ( i d e m , p a g . 8 9 ) .

e c o n o m i a ,

c e e a c e

i n t e m e i a z a

b u n t s t a r e a ( S t a r e a d e a c u m ,

p a g . x v ) .

g ) S e m a i r e c o m a n d a i n g r i j i r e a m a i L u n a a m o § i i -

l o r § i d e t u a n l § i d e e e l a l a l t :

( a c e l e a § i s o c i e t a t i d e l a V i e n a ) s e

s o c o t e s c p e n t r u o n c e l u c r u f o l o -

s i t o r . . . § i i n m u l t i r e a v e n i t u r i l o r

( l n s e i n n a r e , p a g . 5 3 ) .

( t r a d . l u i T h o r n t o n c e r e § i e l )

i n g r i j i r e a c u o s a r d i e a m o § i i l o r

§ i a a l t o r a v u t u r i ( p a g . x v ) .

i t ) I n s f a r § i t a m b i i n e r e c o m a n a , e n c a l d m i t

n e g o t u l . N u p o a t e

f i a i c i d e a l t i n f l u e n t a

« s o -

e i e t A t i i l i t e r a r e » d e l a B r a § o v , d e s p r e c a r e a m v o r -

b i t m a i s u s s i c a r e i n s e r i s e s e S n

s t a t u t e l e

e i f n

p r i m u l r a n d n e g o t u l :

. . . I n l o c u - i ( a l l u x u l u i ) s A S e

i n t e m e i e z e . . . d e s c h i d e r e a n e g o -

t u l u i , c a r e I m b o g a t e § t e t o a t e I n a -

p A r a t i i l e ( I n s e m n a r e , p a g . 9 2 ) .

p u n e r e a i n l u c r a r e a n e g u -

t A t o r i e i , f b * e c a r e d u p a p u t i n t a

s a , c A c i p r i n m i j i o c i r e a n e g u t i t -

t o r i e i t o a t e n e a m u r i l e § 1 t o a t e

I m p A r A t i i l e s e I n a A A § i s e I m b o -

g A t e s c . . . ( S t a r e a d e a e u m , p a g .

x v - - x v . 1 ) .

I n t r o d u c e m a i c i u n p a s a j c a r e v o r b e § t e

s i d e

l u x § i d e e e o n o m i e s i d e i n g r i j i r e a a v u t u l u i s i c a r e

s e g A s e t e e u s e h i m b A t i d e c u v i n t e § i l a G o l e s c u

§ i l a t r a d u e r t t o r u l l u i T h o r n t o n :

m o i i l o r . . .

www.dacoromanica.ro

Page 27: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 27/253

i i n l o c u l l i p s i r i i a c e s t o r c a 5 .

t i g u r i , p u e - s g , g o n i r e a l e n e v i r i i ,

s t r a d a n i a p r i n a c a r e t u r i l e

r u i a , d e p a r t a r e a d e l u x 5 i I m -

b r a t i 5 a r e a i c o n o i n i e i ( I n s e n z i z a -

p a g . 8 9 ) .

r a g r A T A

a l d o i l e a : e c o n o m i a c e e a c e i n -

t o m e i a z i t b u n g . s t a r e s , - v i e t u i r e a

u n u i n e a m c a r e v o e 5 t e s a , f i e

o d i h n i t 5 i s c i t p a t d i n t i c a l o , i e ;

. 5 i e c o n o m i a e s t e p a r g s i r e a l u x u -

1 u i , a d i c a a c h e l t u i e l i l o r p e s t e

m a s u r a a v e r i i f i e 5 t e c a r u i a , i n g r i -

j i r e a c u o s a r d i e a m o 5 i i l o r 5 i a

a l t o r a v u t u r i ( S t a r e a d e a c t i n ,

p a g . x v ) .

3 ° . R e p e t a r e a u n e i a c e l e i a , § i e x p r e s i u n i c a r a c t e -

r i s t i c e i n d o u 4 d i n s c r i e r i l e l u i G o l e s c u § i i n t r a -

d u c e r e a d i n T h o r n t o n :

a d u - m i , d . - m i t o m i e ,

p a t r i e ( G o l e s c u , A d u -

n a r e d e

i n V i i ( a t u r i ,

p a g . 3 6 0 ) .

n u - i l i p s e 5 t e d i n a u z u l

u r e c h i i , d e c u m s e n a 5 t e

5 i p a n g , m o a r e , c u v i n -

t e l e a d u b a n i ( I n s e m -

n a r e , p a g . 2 0 ) .

n u m a i u n c u r s I t t o t i

5 t i u s g , s c o a t a , d i n g u r u :

a d a § i a c e s t a d d e s t e

f u r s , s f a r 5 i t ( S t a r e a d e

a c u m , p a g . x v i ) .

4 ° . U n u l t i m a r g u m e n t f l s c o a t e m d i n t r ' o n e v e -

g u l a r i t a t e g r a m a t i c a l 5 , , r e l e v a t h , i n t r a d u c e r e a l u i

T h o r n t o n d e d - 1 I o r g a . S u n t a c o l o c o n s t r u c t i u n i c a

a c e a s t a : « d a L l i m A r i / e a l e u n u i n e a m t n t r e g » , 1 e n

a r t i c o l d u b l u ;

a z i a m s p u n e

« d e f a i m i t i r i / e u n u i

n e a m i n t r e g » , c u u n s i n g u r a r t i c o l . D i n n e r e g u -

l a r i t a t e a a c e a s t a , d - 1 I o r g a s c o a t e u n a r g u m e n t

c o n t r a l u i G o l e s c u . T o t u § i c o n s t r u c t i u n e a d e m a i

s u s e s t e f o a r t e d e a s a , l a , e l . M I A , c a t e v h e x e m p l e :

c c o c o n a 5 i i a i a c e s t u i c u i b u l e § * ( A d i t i t a r i l e d e b l o t - a t - d u n , p a g . 2 9 2 ) .

. d e a a d u c e c i n s t e c a t r e t o t i b a t r g . n i i a i o r a p l u i s a u a i s a t u l u i

l o r . . . * ( I n f t i i n f a r e a , v e z i a i c i p u g . x i ) .

p r e s c r i e d i n c o n d i c a a d i v a n u l u i p ( I n s e m n a r e , p a g . 9 3 ) .

C r e d c a a r g u m e n t e l e s u e t d e s t u l d e c o n v i n e t -

I I o r g a , o p . c i t . , 9 9 .

X X V I I I

f i e c & -

r e ,

o t a - s i

www.dacoromanica.ro

Page 28: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 28/253

P R E F A T A

X X I X

t o a r e . T o t u § i v o i u r e v e n i c u a l t o c i t a t i i , d a t a v a

m a i r a m a n e

D e c e G o l e s c u n ' a s e m n a t t r a d u c e r e a ?

F i i n d e a T h o r n t o n v o r b i a f o a r t e r a u d e § 1 a d e -

v a r a t

d e s p r e b o i e r i

s i

d o m n i t o r i n s p e c i a l ;

t r a . , d u c a t o r u l u i i - a f o s t f r i c a

s i , n u

r i d i c e

I n c a p . I n p r e f a t a t r a d u c e r i i t o c m a i c h e s t i u n e a

a c e a s t a s e

d i s c u t a : d a t a e b i n e c a u n R o m a n

s a t r a d u c e s e l i n s u § i c o n s t a t A r i r e l e d e s p r e C a r a

l u i ;

§ i f i r e § t e s e a j u n g e i n c o n c l u z i a a f i r m a t i v a .

S C R I E R I L E L U I G O -

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I , 1 8 2 6 1 .

L E S C I I : O R I G I N A L E .

R a r n a n e s c r i e r e a c e a m a i d e s e a -

m a a l u i G o l e s c u , i n t e r e s a n t a n u

a t a t p r i n c e n e s p u n e d e s p r e A r d e a l , U n g a r i a , A u s -

t r i a , B a v a r i a , E l v e t i a § i I t a l i a , c a t p r i n z u g r a v i r e a

s u f l e t u l u i u n m b o i e r m a r e d e p e i n 1 8 2 0 § i a s t a r i i d e

l u c r u r i d e l a n o t d e p e a c e s , v r e m e . V o r b i n d d e s p r e

c e v e d e p e s t e h o t a r e l e t a r i i l u i , G o l e s c u s e d e s c o -

p e r a l a f i e c e p a s § i n i s e a r a t a u n s u f l e t b u n , m a i l -

n i t a d a n c d e r e l e l e d i n p r e j u r u l s a , u , d a r n i c p e n t r u

b i n e l e o b § t e i § i c o n v i n s c i s p r i n § c o a l a . p r i n t e a -

t r u , p r i n t r a d u c e r i , d i n l i m b i s t r e i n e , p r i n e c o n o -

m i e , p r i n b u n e o b i c e i u r i s e p o a t e r i d i c h u n p o p o r .

A O , e r a u a d e v a r a t i i b o i e r i d e p e i n 1 8 2 0

1 8 3 0 .

C e l e l i p s i a , e r a n u m h r u l . R e s t u l c l a s e i c o n d u c a -

t o a r e n u s i r a t i a , c a e i , s i d e a c e e a b u n e l e f o r i n t e n -

1 ( I n s e m n a r e a c a l a t o r i i m e l e C o n s t a n d i n R a d o v i c i d i n G o l e § t i f A -

e u t A . I n a n u l 1 8 2 4 , 1 8 2 5 , 1 8 2 6 . L a B u d a I n c r l i a s c a t i p o g r a f i e a U n i -

v e r s i t a t e i U n g a r ( i e i ) , 1 8 2 6 a , 2 4 0 p a g .

M a i a r e § i u n t i t l u g e r m a n

p e n t r u c e n s u r A : t R e i s e B e s c h r e i b u n g v o n C o n s t . G o l e § t i ) .

i n d o i a b a .

v i

www.dacoromanica.ro

Page 29: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 29/253

X X X

P R E F A T A

M u n i s ' a u l o v i t d e p i e d i c i p u t e r n i c e . T o c m a i p e n t r u

z u g r a v i r e a a c e s t e i c l a s e , e s t e m a i d e p a r t e i n t e r e -

s a n t a I n s e m n a r e a : c o n d u c a t o r i i t § i c u m p a r a f u n c -

t i u n i l e § i s t o r e a p o i p o p u l a t i u n e a , c a

s c o a t a

I n z e c i t p l a t a ; e i a u d e p r i n s p o p u l a t i u n e a c u i d e i a

c a s l u j b a § u l n u p o a t e f i d e c a t e x p l o a t a t o r ;

e i r a y -

n e s e l a l u x , l a t r a i u t m b e l § u g a t § i c o n s i d e r a c a

C a r a t r e b u i e s a l e d e a m e r e u § i s a n u .

l e c e a r a

n i m i c . C l e r u l e s t e l a f e l , j a r a v e r i l e i n a n a s t i r i l o r s e

r i s i p e s c p e n t r u t r a n d a v i a § i l u x u l s t a r e s i l o r o n t r e e

g r a n i t a i n o r i e n t . I n v a t a t o r i i p l a t i t i c a v i z i t i i i , e t c .

P r i n c o n t a c t u l c u A r o n F l o r i a n , p e c a r e - 1 a d u -

s e s e d i n A r d e a l c a d i r e c t o r § i p r o f e s o r a l § c o a l e i

d e l a G o l e § t i , G o l e s c u a f l a , d e i d e i l e § c o a l e i ] a t i -

n i s t e

c i t i s e p o a t e § i e l I s t o r i a p e n t r u i n c e p u t

' E l i M a j o r

§ i p u b l i c a I n I n s e m n a r e i d e i d e a c e s -

t e a : « § i v o i u s c r i e , f i i n d i n c r e d i n t a t c r t , I n a n i i c e i

m a i v e c h i a u f o s t i n t r u p u r i l e m o § i l o r n o § t r i s a n g °

r o m a n e s c , a u a v u t f a p t e v i r t o a s e » ( p u g . 5 8 ) .

I n s e m n a r e a e s t e i n t o a t e o s c r i e r e d e p r o p a -

g a n d a : a i c i § i - a s t r a n s G o l e s c u t o a t e a r g u m e n t e l e

P e v e r s o c o p e r t e i i n t e r i o a r e e u n f e l d e t i t l u a r a h n u n t i t :

( T h s e m -

n a r e a c A l A t o r i i c e a m f i c u t e u O o n s t a n d i n G o l e s c u . c o p r i n z A t o a r e d e

c a t s o r a § e a m v h z u t , § i I n t e i n s e l e o n c e v r e d n i c d e i n s e m n a r e , c u m k i

p r i n s a t e s a u p r e d r u m u r i o n c e d e o s e b i t l u c r u a m v a z u t . A § i j d e r e a

§ i d e o s e b i r e a n e a m u r i l o r § i a s e m A n A t u r i l o r , c u m § i a p e l e , § i p o § t e l e

§ i m i c e o b i c e i u § i f a p t i t b u n a m v a z u t , s p r e f o l o s u l n a t i i m o l e a m

I n s e m n a t , a r A t a n d § i u r m A r i l e e e l s r e l e c e c u n o s c c a s i t u r m a I n p a -

t r i a n o a s t r i l , c a r e l e n e l i p s i n d , h o t h r l t n i c i n o t c i n s t e , n i c i n o r o d u l f e -

r i c i r e n u p u t e m d o b A n d l . .

L a u r m r , t i p o g r a f i a a I n s e m n a t : 1 3 . i d a e d i e 2 S p t e m b . 1 8 2 6 i r n -

p r i m a t u r . G . P e t r o v i t s , l i b r o r u m c e n s o r > .

s a - s i

a

www.dacoromanica.ro

Page 30: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 30/253

P R E F A T A

X X X I

c u p r i v i r e l a p r o g r a m u l l u i c u l t u r a l , c a 5 i l i t e r a r .

I n i s t o r i a l i t e r a t u r i i , e a s t a a r a t u r i c u P o v e t t u i t o n d

l u i G h . L a z a r s i c u G r a m a t i c a l u i

E l i a d R A d u -

l e s c u .

E D I T I I I N I .

D e l a t a t d e i m p o r t a n t a , d e § 1 m a i a l e s

a t r a c t i v g c a r t e a a c e a s t a n u s ' a r e e d i t a t

d e i c e t i m p d e 8 4 d e a n i . I n 1 8 9 0 , N e r v a H o d o §

a v u t a c e a s t a i n t e n t i u n e , d a r n ' a i z b u t i t :

« D e

a t u n c i ( 1 8 9 0 ) a m p r o p u s c a e a s a f i e p u b l i c a t a d e

o I n a l t a i n s t i t u t i u n e c u l t u r a l a . § i a p o i d e o m a r e

c a s a d e e d i t u r a , d a r I n a m a n d o u a p a r t i l e c e r e r c a

m e a a f o s t r e s p i n s a i n t r ' u n c h i p f o a r t e « p o l i t e f -

s i t » , c u m a r f i z i s D i n i c u G o l e s c u ( e d i t i a I n s e m -

T O M d i n 1 9 1 0 , p a g . L x ) .

I n 1 9 1 0 , N e r v a H o d o

a d a t c u p r o p r i a l u i c h e l t u i a l a o i n g r i j i t a e d i t i u n c .

P e c o p e r t a e x t e r i o a r a a r e i n t r a r e a b i s e r i c i i d i n G o ;

l e § t i , d e s e m n d e d - 1 C o s t i n P e t r e s c u , i a r I n a u n t r u u n

f r u m o s p o r t r e t a l l u i C o n s t a n t i n G o l e s c u § i r e p r o -

d u c e r e a i n s c r i p t i u n i i d e l a b i s e r i c a d i n G o l e § t i . E

p r e c e d a t a § i d e o l u n e , § i i n t e r e s a n t a - p r e f a t a a

l u i N e r v a H o d o § d e s p r e f a m i l i a G o l e § t i l o r .

E d i t i a d i n 1 9 1 0 p a r e c a n d u - s e t o a t a , t o t N e r v a

H o d o § p u b l i c a I n a n u l u r m a t o r o e d i t i u n e p o p u -

l a r a i n h i b l i o t e c a S o c e c , n o . 1 0 8 - 1 1 0 , c u e x p l i -

c a r e a l a u r m a a c a t o r v h c u v i n t e . P r e f a t a e u n r e -

z u m a t a l c e l o r c e s e s p u s e s e I n 1 9 1 0 d e s p r e G o -

l e s c u .

A s t f e l e d i t i u n e a d e f a t a e s t e a i v - a d a r i i i

t i m p d e 8 9 d e a n i .

a

www.dacoromanica.ro

Page 31: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 31/253

X X X I I P R E F A T A

A m r e p r o d u s t e x t u l l u i H o d o ,

T E X T U L E D I T I U N I I

d i n 1 9 1 0 , r e p r o d u c e r e e x a c t a , § i e l

D E F A T A .

a c e l u i d i n 1 8 2 6 . A m i n t r o d u s

u r -

m a t o a r e l e m o d i f i a i r i :

a ) o r t o g r a f i a a c t u a l a ( n u p r e a

m u l t d e o s e b i t a d e a o r i g i n a l u l u i ) ; b ) i n l o c u i r e a

c a -

z u r i l o r o b l i c e c a d o h t o r i i , U n g a r i i , e t c . g r i n f o r m e l e

a c t u a l e : d o h t o r i e i , U n g a r i e i , e t c . ; c ) a d a u g a r e a a r t i -

c o l u l u i - 1 a c o l o u n c l e l i p s i a :

u l i u l I n l o c d e u l i a .

L a u r m a a m d a t u n i n d i t e d e l u c r u r i § i a l t u l d e

c u v i n t e , n u

§ i

u n u l d e l o c a l i a t i c u o r t o g r a f i a ,

f o r e x a c t a e c l i t i u n e a f i i n d f a c u U ' L p e n t r u i n t e r e s u l

e i l i t e r a r .

M a r t i e 1 9 1 5

P E T R E V . H A N E

www.dacoromanica.ro

Page 32: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 32/253

C O N S T A N T I N G O L E S C U ,

I C l i s e u l a c e s t u e s t e f a c u t d u p e o l i t o g r a f i e a d r e i L i l i F a l c o i a u u , l i t o g r a f i e

f a c u t a s i e a d u p e s p o r t r e t u l p a s t r a t g i a c u m l a G o l e s t i ( v e z i e d i t i a l u i G o l e s c u d e

N e r v e H o d o s , B u c u r e s t i 1 9 1 0 , p e g . x x v i i ) .

I

°

t i

G .

n .

www.dacoromanica.ro

Page 33: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 33/253

C A T R A . C I T I T O R

C . G o L z s c v .

I n s e m n a r e a e a l k t o r i e i m e t e .

www.dacoromanica.ro

Page 34: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 34/253

C c i t r a e d i t o r ,

D e e s t e s l o b o d a c e l u i a c e u m b r a n d p r i n c a s e l e

a l t o r a s a v a z h § i s a g h n d e a s c h l a a s a , s l o b o d a u

f o s t § i m i e , i n t o a t a c h l h t o r i a c e s h , c u p r i n d e i n t r u

a c e a s t a c h r t i c i c a , s h , g a , n d e s c n u l a c a s a , c i l a p a -

t r i a m e a , l a c a r e t i n e n u g a n d e § t e , n i c i f a c e p e n t r u

& A n s a o r i c e b i n e , p o a t e a ' a r e n i c i c a s h ; § 1 d e a r e ,

o l a s h .

i d o e s t e s h d i t h , f i r e § t e I n o m p o h t a a a y e & o n

c e l u c r u b u n v e d e l a a l t u l , § i f a r ' d e a - 1 h r A p i d e l a

a c e l a , s h , s a s i l e a s c h , d e n u 1 1 a r e , s a - 1 c a § t i g e ; i a r

d e . 1 1 a r e r h u , s a - 1 p r e f a c e s i n b u n ; n u p o a t e n i m e n i

d r e p t j u d e c a n d s h , m h , d o j e n e a s c h , c h c i i n t o a t e

p a s u r i l e m e l e , n u - a m p u t u t d u p e s , o r i c e v e d e r e s i

n u - m i i n t o r c c a t r h & A n s a o c h i i m i n t i i .

P r e a c e s t e v e d e r i , § i g h n d u r i l e c e Y m i a t a , t h i n s u -

f l e t i n t a m p i n a r e a l o r , a m s o c o t i t c a p r i n t i p a r s a l e

c o m u n e s c d o r i t i l o r m e i c o m p a t r i o t i , i m b o l d i t s p r e

a c e a s t a m a i m o l t d e r u § i n e , c h c i i n b i b l i o t h i c i l e

c e a m v h z u t p o a t e c i n e v a § s h i n c a r c e c a r e s d e

c a r d c o p r i n z h t o a r e d e c h l A t o r i i f a c u t e d e E v r o p e i

www.dacoromanica.ro

Page 35: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 35/253

4

C O N S T . G O L E S C I I

n u n u m a i p r i n I n d i a , § i p u n C h i n a , § i p r i n a l t e

t a r i § i o s t r o a v e m a i d e p a r t a t e § i p u t i n c u n o s c u t e ,

c i I n c a § i p r i n t a r i l e c e l e m a i a p r o p i e t e . I a r l a n o i

n u s ' a u v a z u t o a c e s t f e l i u d e c a r t e , n i c i d e a c e i a

c a r i i a n p u t u t s a s c r i e § i m a i m u l t e S i m a i b i n e .

I n f r a n a t d e c u n o § t i n t a m i c § o r i r i i m e l e I n § t i i n t e

§ i a s c u l t a r i i i n t r u i n v a t a t u r i , n u a § f i i n d r a z n i t

n i c i o d a t i i i s a a p u c c o n d e i u l . D a r c u m p u t e a m , o c h i

a v a n d , s a n u v a z ; v a z ' a n d , s a n u i a u a m i n t e ; l u a n d

a m i n t e , s a n u a s e a m a n ; a s e m a n a n d , s a , n u j u d e c b i n e l e

§ i s a n u p o h t e s c a - 1 f a c e a r a t a t c o m p a t r i o t i l o r m e i ?

c u m p u t e a m s a n u i n s a m n e z c e l e v a z u t e , d . e a c a ,

i n t o a t a c a l a t o r i a , § i I n p r i v i r e a l u c r u r i l o r c e l e m a i

m u l t e v r e d n i c e d e v a z u t , i n t o v a r a § i t d e m a i m u l t i

o a m e n i d i n t r ' a l t e n e a m u r i , i i v e d e a m p r e t o t i i n -

s e m n a n d § i c u l e g a n d b i n e l e , c a s a - 1 f a c a c u n o s c u t

c e l o r d e u n n e a m c u e i .

B i n e l e 1 - a u i n v a t a t o a m e n i i I n t a i u n i i d e l a a l t i i ,

n e a m u r i l e m a i p r e u r m a u n u l d e l a , a l t u l , p r e c u m v e -

d e m i n i s t o r i i , c a E l i n i i p r i n c a l a t o r i i l a E g h i p e t

a n t r a s d e a c o l o l u m i n a r i l e § t i i n . t i l o r , m u l t e d i n

m e § t e § u g u r i , § i R o m a n i l o r , s t r a m o § i l o r n o § t r i , I n -

m u l t i t e l e - a u c o m u n i c a t . I a r a c e § t i a I n t o a t a E v -

r o p a c e a l u m i n a t g , l e - a u r e v a r s a t , § i a c e a s t a , d i n z i

i n z i s p o r i n d u - l e , I n s u t i t r o d i t o a r e l e - a u f a c u t § i

i § i f e r i c e § t e n o r o a d e l e p r i n c o m u n i c a t i a b i n e l u i a -

d u n a t d i n c a l a t o r i i l e c e f a c n e a m u r i l e , u n e l e p r i n

t a r i l e a l t o r a , § i p u b l i c a r i s i n d u - l e p r i n c a r t i .

P I M A e s t e E v r o p a , p r e c u m d e a l t e l e , a § a , § i d e

a s e m e n e a c a r t i . N i c i u n u n g h i u e e l m a i n e b a g a t

I n s e a m a d e p a m a n t , n i c i o C e a r a , n i c i u n o r a § ,

S i

www.dacoromanica.ro

Page 36: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 36/253

C A T R A C I T I T O R 5

n i c i u n s a t , n u e s t e n e c u n o s c u t l a n i c i u n E v r o p e u ;

a j u n g e s ä § t i e c i t i . I a r n o i , c a s a n e c u n o a § t e m

C e a r a b i n e , t r e b u i e s ä c a § t i g a m a c e a s t a c u n o § t i n t a

d i n c i t i r e a a v r e u n i i e a x t i s c r i s a , d e E v r o p e i . l l u l t i m e

d e i s t o r i i a l e T a x i i R o m A n e § t i s a a f i a , i n E v r o p a ,

s c r i s e i n l i m b e l e e i § i i n l i m b a r o m a n e a s c a , d a r

t o t d e s t r a i n , i a r d e v r e u n p a r n A n t e a n a ] a c e § t i i

t a x i f a c u t a , n u s ä p o m e n e § t e . A c u m d a r c a n d § i

d o m n i a e s t e i n c r e d i n t a t a p e m a i n i d e o c a x m u i t o r § i

d o m e p a m a n t e a n , 1 1 Z a r i i a s a G r i g o r i e V v d . G h i c a ,

c a n d § i § c o a l e n a t i o n a l e s ' a u a § a z a t , c a n d § i f i l o -

z o f i a i n l i m b a r o m a m e a s c a a v o r b i a c u m i n t a i s ' a u

i n c e p u t p r i n p a r i n t e l e i e r o m o n a h u l E f r o s i n P o t e c a ,

p r o f e s o r u l f i l o z o f i e i , a l e c a r u i a o s c a r d i i n e d a u f o a r t e

b u n e n a d e j d i , c a n d m u l t i d i n n o b i l a t i n e r i m e a

p a t r i e i n o a s t r e , d u p a , c e § i - a u s a v a r § i t c u r s u l t n v a -

t a t u r i l o r i n E v r o p a c e a l u m i n a t a , i n p a t r i e s ' a u

I n t o r s , p r i n c a r e p u t e m s a d o b a n d i m § i m u l t e

m a , c i r i d e c A r t i i n l i m b a n a t i o n a l a , § i m i j l o a c e s p r e

f o l o s u l l u m i n i i , p o d o a b e i S i b u n e l o r o r a n d u i e l i a

p a t r i e i n o a s t r e , v r e m e a e s t e a n e d e § t e p t h , c a n i § t e

b u n e g a z d e , c a r i , c a n d i e s d i n c a s e l e l o r , a d u n a p e

s e a m a f o r § i a c a s n i c i l o r f o r ; a k a § i n o i , a d u n a n d

b i n e l e , c a r e d i n c i t i r i d e c a r t i b u n e § i f o l o s i t o a r e ,

c a r e d i n c a l a t o r i i , c a r e d i n i n t a l n i r i § i a d u n a r i c u

o a m e n i d e n e a m u r i l u m i n a t e ,

I m p a r t a § i m c o r n -

p a t r i o t i l o r n o § t r i § i s a c l i m I n p a m a n t u l n o s t r u ,

s p r e r o c l i r e i n m u l t i t a , c a s a c a t i g a r n § i n o i d e l a

r u m a t o r i i n o § t r i m u l t u m i r i l e c e l e a n d m o § i i § i s t r a -

m o § i i c a , t i , s a u d e l a s i n e a u a f l a t , s a u d e l a a l t i i

a u l u a t n e - a u l a s a t v r e u n b i n e . C a c i i a t a f e r i c i m

t a , l -

A A

§ i

www.dacoromanica.ro

Page 37: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 37/253

6

C O N S T . G O L B S C U

p r e i z v o d i t o r i i e a r t i i r o m a , n e § t i , p g , r i n t e l e C h i r i l , I n

a l r a p t e l e a v e a c § i i n t e m e i a t e I n V a l a h i a d e V v d .

V l a d D r a c u l a 1 4 3 9 , d u p e s S i n o d u l d e l a F l o r e n t i a .

P r e a d u c A t o r i u l t i p o g r a f i e i M a t e i B a s a r a b a V v d . ,

p r e a § e z A t o r i i d o § c o a l e , N i c o l a e V v d . M a v r o c o r d a t

§ 1 C o n s t a n d i n V v d . M a v r o c o r d a t , c a r e l e a u a l c i t t u i t

§ c o a l e e l i n e a s c A , i t a l i e n e a s c A , t u r c e a s c A , , s l o v e n e a -

s e a § i r o m A n e a s c A , § i p r e c e i i n t a i t A l m A c i t o r i a i

E v a n g h e l i e i § i B i b l i e i , i a r M a t e i B a s a r a b a i n a n u l

1 6 5 4 .

i p r e z i d i t o r i i

§ i z e s t r a t o r i i d e s p i t a l u r i ,

S p a t a r u l M i h a i C a n t a c o z i n o , § i p r e i n t a i u l i z v o d i t o r

a l g r a m a t i c i i , I o a n V a c A r e s c u § i i n t a i u l a d u c a t o r

a l s A m a n t i i p o r u m b u l u i , i a r C o n s t a n d i n M a v r o c o r d a t .

p r e a l t i i n c e p a t o r i S i s A d i t o r i d e o r i c e b i n e , § 1

i u b i t o r i d e o m , § i f o l o s i t o r i d e o b § t e , c a r e c u c a t

d e p u t i n i s u n t l a n u m a r , c u a t a t § i l a u d a f o r e s t e

m a i m a r e , § i v i n a n o a s t r a , a u r m a t o r i l o r i n n e a m

§ i n e u r m a t o r i l o r i n f a p t e , e s t e m a i n e i e r t a t A . § i

n e t A g A d u i t a .

* i

www.dacoromanica.ro

Page 38: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 38/253

A R D E A L U L

www.dacoromanica.ro

Page 39: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 39/253

A R D E A L I I L '

K R O N * T A D T , C E I Z I C R O M A N E U E B R M O V .

A c e s t G r a § e s t e I n t i n u t u l S i b e n b i r g e n , I n j u d e t u l

B a r s i i , m i c § i c e t a t u i t , d a r I n d e s t u l F a c i a , a v a n d

p e s t e d o a a z e c i d e m i i d e l a c u i t o r i , c a c i e s t e a -

p r o a p e d e h o t a r a l e P r i n t i p a t u l u i V a l a h i e i , § i n e g o t u l

s ä a f l a I n m a r e l u c r a r e . A c e s t a s a o t c a r m u e § t e c n

a l e s a l e d e o s e b i t e ; p r a v i l e § i o b i c e i u r i , s u p t s t a -

p a n i r e a a u s t r i e c e a s c h .

i c a n d j a l u i t o r i i n u s a o -

d i h n e s c d u p a h o t a r i r i l e m a g h i s t r a t u l u i a l c a t u i t d e

n a t i a s a s e a s c 5 p o r u e s c j a l b a f o r l a

S i b i i , § i d e

a c o l o n e m u l t u m i n d u - s e l a C l u j , § i d e a c o l o i a r a §

d e n u s a , v o r o d i h n i , l a V i e n n a , d e u n d e s ä d a

c e a d e s a v a r § i t h o t a r i r e .

P a m a n t u l a c e s t u i j u d e t e s t e e e l m a i m u l t c a m

p i e t r o s ; d e a c e e a s u e t s i l i t i a - 1 I n g r a , § a , c u g u n o i u

I n t o t i a n i i , § i I n c e l e m a i m u l t e p a r t i , a n u s e -

m a n & l o c u l d e e s t i m p § i l a a n u l v i i t o r .

1 T i t l u l a c e s t a l i p s e 5 t e i n o r i g i n a l .www.dacoromanica.ro

Page 40: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 40/253

1 0

C O N S T . G O L E S C U

D E S P R E S A S I 1

D a r a c e a s t h p a g u b t c e l e a d u c e

a c e s t p h m a n t o I m p l i n e s ° c u v r e d n i -

c i a f o r ;

f i i n d c h a c e a s t a , n a t i e s a s e a s c a , e s t e f o a r t e

m u n c i t o a r e , c h c i b e z 2 m u n c a c h m p u l u i , c a r e o

f a c l a v r e m e § i c u m u l t i s i r g u i n t h

i b u n h c h i b -

z u i r e , c i t e l u c r u r i s u n t a l e s h v a r § i f n c u r t i l e f o r

c u m : m e l i t a t u l , b A t u t u l s n o p i l o r d e g r a u , o r z , o v h z

§ i a l t o a s e m e n e a l u c r u r i , s a s c o a l h n o a p t e a c u l u -

m i n a d e l e s h v a r § e s c . S i I n s c u r t u n s t r a i n , c u m

v a i n t r h I n s a t e l e l o r , n u m a i d u p e c e l e c e v e d e

c u n o m t e a f o r v r e d n i c i e § i c a , a u p r a v i l i d r e p t e

s p r e f e r i c i r e a n a t i e i .

O k i v a v e d e h I n t o a t e s a t e l e c a s e c u c i t e t r e i § i

p a t r u o d h i , g e a m u r i p e l a f e r e s t r e , j a l o g i i v a p s i t e

§ i I n t r ' I n s e l e p a t u r i , 1 5 , v i t i , m e s e , U z i , s c a u n e , t o a t e

v a p s i t e , o g l i n z i , c h i p u r i , c e a s o r n i c e , r h n d u r i d e a -

§ t e r n u t u r i d e s t u l e § i d e m a s h c u p r i s o s , § i o r i c h t e

v a s e s p r e g h t i r e a b u c a t e l o r § i I n t r e b u i n t a r e a m e s i i ,

t o a t e l e a u o n p r i s o s , p e c a t s o c o t e s c c a l e - a r t r e -

b u i p e s t e t o t a n u l , § i I n v e c i I m b r A c a t i c a r a t ; i a r

S a s c u p i c i o r g o l , n u s a , v a I n v r e d n i c i n i m e n i s h

v a z h .

P e l a s a t e l e f o r a u f o a r t e b u n a , o r a n d u i a l h , s p r e

p o d o a b a , b u n a v i e t u i r e § i I n v A t A t u r a c o p i i l o r ; c h c i

t o t i c o p i i t r e b u i e s a I n v * c a r t e , I n c h t s h p o a t h

c i t i § i a s c r i e , § i c e l e t r e b u i n c i o a s e t r e i s o c o t e l i ,

a d u n a r e a , I n m . u l t i r e a § i s c h d e r e a . S i p r e o t i i f o r s u n t

d a t o r i ( ) d a t a p e s a . p t h m A n h , D u m i n i c a , l a d o a o c e a -

1 S u b t i t l u r i l e m a r g i n a l e l i p s e s c I n o r i g i n a l .

2

p e

www.dacoromanica.ro

Page 41: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 41/253

i N S B A I N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 1

s u r f d u p e p r a m , s a , c u v i n t e z e c h t r e t o t i c o p i i s a -

t u l u i c e s u n t f n v a r s t h d e z e c e a n i § i p a n h , s h , I n -

s o a r h , : c u m s h - § i p h z e a s c h , d a t o r i a c a t r h , D u m n e z e u ,

c u m s a , s h , p o a r t e c u p h r i n t i i l o r , c h t r h , c e i m a i b h -

t r a , - n i § i c h t r h , t o t i s h t e n i i , § 1 l a d a t o r i i l e c h t r h , s t h -

p h n i r e , § i c u m s h , l e f i e p e t r e c e r e a b u n h , § 1 c i n s t i t h , § i

l a v r e m e a l u c r u l u i d e a f i f o a r t e s i l i t o r i , I n c h t t r e a b a

d e a s t h z i n i c i o d a t a s a n u o l a s e p e n t r u m a i n e ,

c a c i a d o u a z i , s a u a l t a p o a t e i s h , v a i n t a m p l h ,

s a u v r e m e a Y i v a s t a i m p o t r i v h , § i a c e a s t a d e I n -

t r ' o z i l e n e v i r e p o a t e

f a c t l i p s i t p e s t e t o t a n u l .

i p e c a r e d u p h , m u l t a a u z i r e a p o v h t u i r i l o r 1 1 v a

d o v e d i n e a s c U l t i l t o r s i n e u r m h t o r p o v i i t u i r i l o r

f l

§ i . p e d e p s e s c ;

§ i p e d e a p s a e s t e g l o a b a l a c u t i a s a -

t u l u i c e a u s p r e f a c e r i d e b i n e , d e l a z e c e c r e i t a r i

s i p a n l a u n f i o r i n h a r t i e , i p e n t r u n e c u v i i n c i o a s a

u r m a r e a a c e l u i t h i a h r , t r e b u i e s h , f i e m A r t u r i e c a r e

s a s h , d e a I n f a t a a d u n h r i i § i a p h , r i n t i l o r l u i , c a c i

n i c i a c e i z e c e c r e i t a r i n u s a d a u d u p h v o i a p r e o -

t u l u i s a u a a l t u i c u i v a § , c i d u p h d r e p t a t e , § i c a c i

a c e a s t a s a s o c o t e § t e o m a r e r u § i n e I n f a m i l i a c e l u i

g r e § i t .

D i n t r ' a c e s t e b u n e i n g r i j i r i a l e a c e s t u i n e a m , j u -

d e c e f i e § c i n e , c a u n n e a m a . a i u b i t o r d e m u n c h ,

a s h , b i n e c r e s c u t , b i n e I n v a , t a t i n d a t o r i i l e s a l e , b i n e

p r h v i l n i c i t i n d r e p t h t i l e s a l e , b i n e m a n a t p e c a l e a

f e r i c i r i i , n u p o a t e s h , n u a j u n g a l a s f a r § i t u l s p r e

c a r e t o t o m u l p r i v e § t e .

S i d e v o i u v o i s a f a c d e s c r i e r e p e n t r u t o a t e

b u n e l e o r a n d u i e l i a l e o r a § u l u i B r a s o v , c u m p e n t r u

p r e o t i i b i s e r i c i l o r , c u m s u n t i m p o d o b i t i c u t o a t e c e l e

www.dacoromanica.ro

Page 42: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 42/253

1 2

C O N S T . G O L E S C U

c u v i i n c i o a s e u n u i p r e o t ; c u m o r a n d u i a l a § c o a l e l o r ,

u n c l e n u e s t e c o p i l m a c a r d e § a l a r , m a c a r d e § t r e n -

g a r , a n u m e r g e s p r e c k t i g a r e a l u m i n i i , § i m u l -

t i m e a l t e b u n e c h i b z u i r i § i u r m a r i s p r e o d i h n a § i

f o l o s u l a c e § t i i n a t i i , m i - a r f i t r e b u i t v r e m e § i h a r t i e ,

- m a i v ' a r t o s i n v r e m e c e a m A , c u v i n t e z p e n t r u

m u l t e o r k e .

S e m A n a t u r i l e a l e t o t j u d e t u l u i B a r s i i e s t e

e e l

m a i d i n t a i u g r a u l , a p o i p o r u m b u l , o v a z u l , r i § c a ,

s a -

c a r a , c a r t o f i i , o r z u l , m a z e r e a , l i n t e a , f a s o l e a ,

i a r b o b u l § i d o v l e c i i , p e n t r u v i c e . P o a m e l e s t i n t

c i r e § e l e , v i § i n i l e , p e r i l e , m e r i l e , p r u n e l e , n u c i l e .

D i n B r a § o v § i p a n a , i n F a g a r a § s u n t p o s t e t r e i ;

* a r c a i a § i F a g a r k u l : s a t r e c e a p a G h i m -

b a § a l u § i B a r s a .

F A G A R A .

O r a § m i c , c u o c o t a t e f o a r t e m i c a , i n j u d e t u l

F a g a r k u l : a r e u n p o d p e s t e a p a O l t u l u i , l u n g u l

p o a t e f i c a d e o p t z e c i s t a n j i n i , l a t u l d e t r e i , l u c r a t

c u m a r e m e § t e § u g , i n t e m e i a t n u m a i l a c a p a t a i e

§ i l a m i j l o c I n t r ' o z i d i r e t e a p a n a , i a r c e l a l a l t t o t

s p a n z u r a t c u m a r e m e § t e § u g a r h i t e c t o n i c e s c 1 , i n c h i s

d e a m a n d o a a p a r t i l e § i i n v a l i t . U n a s e m e n e a p o d

i n t o a t a , s t a p a n i r e a a u s t r i e c e a s c a n u a m m a i v a z u t ,

i a r f o a r t e m i c i § i c u a s e m e n e a m e § t e § u g l u c r a t e

s u a t m u l t e .

1 A r h i t e c t o n e s t e e e l m a i m a r e p a s t e m e s t e r i i z i d A r i e i , c A r u i a n o t f i

z i c e m M e i m a r b a s a , d a r I n v e t a t l a A c a d e m i e s i c u s t i i n t i i d e t o a t e a -

c e s t e l u c r u r i ( n o t a l u i G o l e s c u ) .

m e i u l :

V l i t d e n i i ,

www.dacoromanica.ro

Page 43: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 43/253

Page 44: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 44/253

1 4

C O N S T . G O L E S C U

m a i c a z i d u l , p h d u r i t h f o a r t e I n t u n e c o a s a , § i a l t e

m u l t e I n f r u m s e - t a r i , c u m a r e c h e l t u i a l h § i m u n c h

s a v a r § i t e . S i t o a t e a c e s t e a a c u m s u n t d e s t u l

s c a -

z u t e d i n c e e a c e e r a m a i n a i n t e c u d o a a z e c i § i p a t r u

a n i , c a n d I n t i i a § d a t h a m v h z u t . D e a c 1 p u t i n

m a i I n n a i n t e , s p r e S i b i u , s h t r e c e a p a O l t u l u i c u

p o d m i § c h t o r .

E R M A N T A D . S I B I I I L .

i

a c e s t o r a § e s t e I n c e t a t e , § i t o t i n t i n u t u l

S i b e n b i r g e n , I n j u d e t u l S a x i l o r , l h c u i t d e d e s t u i

d o m n i § i n e g u t a t o r i , c h c i § i a c i i a e s t e n e g o t u l m a r e ,

f i i n d i a r c u a p r o p i e r e d e h o t a r e l e P r i n t i p a t u l u i V a -

l a h i e i . L o c u i t o r i i s h u r e a p ' a n h l a 1 6 . 0 0 0 : § i I n t r ' a -

c e s t o r a § a u t o a t e c h i p u r i l e d e b u n e I u g r i j ~ i r i s p r e

b u n a o r a n d u i a l h , s p r e o d i h n h , s p r e p o d o a b h § i s p r e

I n l e s n i r e a I n v a t a t u r i i § i s p r e t o a t e u r m a r i l e c a r e l e

a d u c p e o m l a f e r i c i r e . A c i i a l a c u i a § t e § i c o m a n d i r u

o s t h a s c , a c a r u i a s t a p a n i r e s a I n t i n d e p e s t e t o t

A r d e a l u l , c u m § i v i s t i e r u l i a r h § a l t o t A r d e a l u l u i .

p e t o t a n u l ( ) d a t a s a s t r a n g e l a p o l i t i a u n i -

v e r s i t a t e c i t e u n s i n a t o r d i n t o a t e m a g h i s t r a t u r i l e ,

S i s a v a r § e s c p r i c i n i l e c e l e n e s a v a r § i t e I n j u d e t e l e

l o r . L a p o a r t a a c e s t i i c e t h t i f o f e z i n u s w a t , d i n p o -

r u n c a I n p a r a t u l u i I o s i v a l d o i l e a , c a r e l e , v i i n d I n

p a r t e a l o c u l u i

§ i m e r g a n d l a h o t a r u l G a i n e n i l o r ,

u n c l e v a z a n d c a t a u f o s t p e a n e v o i e a t r e c e c u s i -

l u i r e o o a s t e v r a j m h § e a s c a , c a n d a r f i f o s t o c a t

d e p u t i n h a d e v A r a t a , I n p o t r i v i r e ,

I n t o r c a n d u - s a l a

S i b i u , a n p o r u n c i t c a t o a t e f o f e z i l e p o r t i l o r s a s a

i

www.dacoromanica.ro

Page 45: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 45/253

I N S E M N A R E A E A L A T O R I E I M E L E

1 5

s t r i c e , c a u n l u c r u n e f o l o s i t o r , c a c i a c e l v r a j m a §

c a r e a u p u t u t A , a i b A , I n t r u n i m i c a c e l f i r e s c l o c ,

I n d e s t u l I n t e m e i a t d e c a l o c e t a t e c e a r e I n t r ' I n s a

r a c u i t o r i , p o r t i l e l e a r e I n t r u n i m i c , c A n d s a , v a a -

p r o p i h , d e a c e l o r a § .

i

a c i i a

a r e b a r o n u l B r u -

k e n t a l o m a r e c a s h , I n t r u c a r e a r e v i v l i o t h i c A c u

c A r t i d e o s i b i t e § i s t r A n s o a r e d e c a d r e v r e d n i c e d e

v e d e r e ,

§ i m u l t e l u c r u r i d i n v e c h i m e , § i d e s t u l e

b u c a t i d e m e t a l u r i c u p A m a n t u l f o r n e l u c r a t .

S e m A n A t u r i l e § i p o a m e l e s u n t a s e m e n e a .

D i n S i b i i § i p A n a I n o r m u l S a s s e b e § s u n t p o s t e

t r e i :

S a c e l e , R a i s m a r k § i S a s s e b e § :

s ' a

t r e c e a p a

S i b i u , a p r o a p e d e o r m u l S i b i u .

M I L E M B A H . S A S - S E B E S .

i a c e s t o r a § e s t e t o t I n - t i n u t u l S i b e n b i r g e n I n

j u d e t u l S a x i l o r , o r a § m i c , r a c u i t d e o a m e n i § i n e -

g u t a t o r i , § i m e § t e r i s p r e t r e b u i n t a o r g § a n i l o r . D e

a c i i a § i p a , n 5 , I n B e l i g r a d , o p o § t a % .

K A R L S B U R G . B E L I G R A D .

i a c e a s t a e s t e c e t a t e t o t I n t i n u t u l S i b e n b i r g e n ,

I n j u d e t u l u n g u r e s c , d a r c e t a t e a d e v A r a t 5 , d e o s e b i t

f r u m o a s a § i v r e d n i d , d e v e d e r e , p r e n n o i t h , d i n z i l e l e

l u i C a r o l a l v i - l e a . L a p o a r t A , m a i v a r t o s l a c e a

d e a l d o i l e a , s u n t s t a t u e ' v r e d n i c e d e v e d e r e § i

d e I n s e m n a r e . I n n g u n t r u o c a r n m e § t e g h e n e r a l o s t 5 , -

1 T r u p d e o m l u c r a t s a u d e m a r m u r t , s a u d e a r o m a , s a u d e o n c e

a l t m e t a l ( n o t a l u i G o l e s c u ) .

www.dacoromanica.ro

Page 46: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 46/253

1 6

C O N S T . G O L E S C U

§ a s c , a u s t r a i n s o a r e d e a r m e § i f a b r i c a , u n d e s a l u -

c r e a z a , m o n e t a c r o n t a l i l o r , t f a n t i h i § i g a l b e n i .

D e a c i i a § i ' A n a l a C l u j p o § t e § a s e : T e v i u § i ,

N a t e n e t , F e l v i n t i , T o r d a , B a n u a b i c § i C l u j u . A c l

a p r o a p e c u r g e a p a M u r e § u l .

T 0 R D A .

A c e s t a e s t e u n o r a § m i c , t o t I n t i n u t u l S i b e n -

b i r g e n , I n j u d e t u l u n g u r e s c . I n c a m p i i a c e s t u i o r a §

T u r d a s u n t a c e l e t r e i m a g i m o v i l i d i n v r e m i l e v e c h i

f a c u t e : a c o l o s ' a u o m o r l t p r e a s l A v i t u l d o m e M i h a i

V o d a , V i t e a z u l , i n b a t a i a c e a u a v u t c u A u s t r i a .

K L A U Z E N B U R G . C L U J U .

A c e s t a e s t e c e l d i n t a i u o r a § I n S i b e n b i r g e n , I n

j u d e t u l u n g u r e s c , u n d e e s t e § i s c a u n u l g u b e r n i e i ,

I n t r u

c a r e o c a r m u e § t e e x e l e n t i a s a g u b e r n a t o r

b a r o n u l I o j i c a . I n t r ' a c e s t o r a § s u n t c a s e f r u m o a s e

§ i m a r i , d a r p r i n t r ' a c e s t e a s u n t § i p r o a s t e , c u u n

I n v a l i § d i n v e c h i m e f o a r t e m i t , a v a n d s t r a § n a

s c o a s a , a f a r a , d i n z i d i r i p e s t e d o a a s p r e z e c e p a l m e ,

c a r e l u c r u f o a r t e m u l t s u p a r a , f r u m u s e t e a o r m u l u i ;

u l i t i l e i a r a § f r u m o a s e , c a c i s u n t f o a r t e a l t e , o a s e -

m e n e a r a t i m e I n t e a l t e ( w a r n ' a m v a z u t ;

i a r p a r -

d o s a l a t o t c u p i e t r e r A t u n d e , c a I n S i b i i

§ i I n

B r a § o v .

N O B I L I I y S I T A R A N I I

A c i i a r a c u e s c m u l t i d o m n i u n -

g u r i ,

d e n e a m m a r e , c a r i a u

i n . o § i i p r i n p r e j u r , u n i i c u a p r o p i e r e § i

a l t i i c u

www.dacoromanica.ro

Page 47: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 47/253

I S S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 7

( l e p A r t a r e ;

b e z I c e i c e s u n t i n s l u j b A , t o t i c e i -

l a l t i v a r y o p e t r e c p e l a i n o § i i , i a r i a r n a s a s t r a n g

i n C l u j . A c e s t n e a m d e o a m e n i e s t e f o a r t e i u b i t o r

d e s t r a i n i , m e s e l e f o r s u n t b o g a t e * i s l o b o d e , § i c u

b u c u r i e p r i m e s c p e f i e § c a r e , m a i v ' a r t o s p e a c e i a c a n

c u i n d r A z n e a l A a n t r a i n c a s e l e l o r , c a c i n u s a p r e a

i n d a t o r e a z ' a d e p o l i t i c a 2 c e a m u l t 5 , § i m i n c i n o a s 1 ;

i a r n o r o d u l u n g u r e . - c n u e s t e f e r i c i t . S u n t I m b r A -

c a t i p r o s t , a u F a c u i n t e p r o a s t e , § i f A r ' d e m u l t a

a v e r e . N e g o t u l i n t e a c e s t o r a § e s t e m i c , c a c i n u

e s t e s c h e l l i , n i c i d r u m m a r e d e t r e c e r e a n e g u t a -

t o r i l o r , c i t o t i i e g o t u l e s t e p e s e a m a t r e b u i n t i i

o r k a n i l o r , § i a c i i a c u d e o s e b i r e s a u r m e a z a t o a t e

c e l e s p r e b u n r b o r a n c l u i a l A u r n i , r i , m a i v a r t o s m A -

r i m e a s c o a l e l o r . S A m A r a t u r i l e c e l e m a i m u l t e s u n t

g r A u l , p o r u m b u l , o v A z u l ; p o a m e l e s t i n t t o t a c e l e a ,

o a r e § c e i n c e p v i d e p e u n d e s e n t d e a l u r i , § i p e p e n i

n e g r i

i g a l b e n i . U n u l d i n v e n i t u r i l e c e l e b a n e

e s t e / § i v r t n z a r e a t a i l o r , c a c i c e i m a i m u l t i d o m n i

d i n t o a t A U n g a r i a a n e r g h e l i i l a c A m p u r i § i g r a j -

d u r i f o a r t e m a x i p e i n m o § i i l e f o r § i s c o t

s o i u r i

d e c a i f o a r t e b u n i § i f r u m o § i . C h i a r e u a m V a z u t

c a l d e p r e t c i n c i

s a s e m a i f i o r i n i h a r t i e , d a r s i

c u m p A r A , a r m a s a r i s t r a i n i c a d o p r e t d o u A z e c i , t r i i -

z e c i m a i f i o r i n i . M a i m a l t s r i , w a n d a c e s t i c a i s p r e

t n t r e b u i n t a r e a o s t m i l o r d i n t o a t A , s t l i p a n i r e a A u s t r i e i ,

i n V a l a h i a § i i n M o l d o v a , § i I n a l t o l o c u r i m a i

d a p A r t a t e . N o r o d u l s a u r e a p a n 5 , l a 1 4 . 0 0 0 . A p a

S o m e § u l c u r g e p e l a n g A , C l u j . I n t o t t i n u t u l S i b e n -

1 d a r a d e .

2 p o l i t e t a .

r . G O L E S C U .

I n s e n z n a r e a c e i l c i t o r i e t n z e l e .

2

s i

:

s i

www.dacoromanica.ro

Page 48: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 48/253

i s

C O N S T . G 0 L E : , C I 5

b i r g e n s u n t b a i d e a u r , a r g i n t , a r a m a , o c n e d e s a r e ,

a p e m e t a l i c e s t i .

D i n C l u j s i p a n a , l a O r a d i a m a r e , p o s t e z e c e :

A n d r a s h a z a , B o g a r t , K i s p e t r i , N i r e s , F e k e t e t o ,

B a r o t E l e s t i , M e z o T e l e k , B a l e n t i s i G r o s v a r d a i n .

G R O S V A R D A I N . O R A D I A M A R E .

O r a § m a r i c e l c u o c e t a t e m i c a , I n t i n u t u l U n g a r i e i .

t n t r ' a c e s t o r a l s i I n t r e C l u j , l a s a t u l N i e r e § , e s t e

h o t a r u l U n g a r i e i d e c a t r e S i b e n b i r g e n , c e - i z i c

n . e s t e T r a n s i l v a n i a s i r o m a n e s t e A r d e a l . L a c u i t o r i i

d o m n i s i n e g u t a t o r i p u t i n i , c a c i s i a c e s t l o c n u e

d e n e g o t , c i i a r n u m a i c a t e s t e p e s e a m a t r e b u -

i n t i i o r a § a n i l o r . I n t r ' a c e s t o r a l s u n t s i t r e i b i s e r i c i

f r u m o a s e , u n a a p a p i s t a s i l o r , a l t a a u n i t i l o r , a t r e i a

a N e m t i l o r . ( " u r g e a p a C h i o r i o s .

D e l a O r a d i a m a r e § i . ' A n a . l a P e s t a , p e d r u m u l

e e l m a i d r e p t , n u p e d r u m u l p o s t i i , s u n t u n s p r e z e c e

o r h s e l e § i s a t e , I n c h m p i i . U n g a r i e i , p e u n d e e s t e

§ i a c e g r o a z n i c a , p u s t a , a d e c h l o c u l t o t n i s i p o s ,

u n d e c a r u l a b i a , s a m i s c a , a l b a , m a c a r d o a h z e c i d e

c a i . N u m e l e a c e s t o r s a t e , s u n t a c e s t e a : K e r e t i ,

U i f a l u , B a r a d , K a r t o g , K i s u i s a l , T e r i m s a m i k l o s ,

S o l n o u , u n c l e s a t r e c e a p a T i s a , A m a o n , T i g l e t ,

P i l e t , U l u . P a n a a t r e c u t a c e s t e s a t e n u v e d e c h l a -

t o r i u l a l t , d e c h t c e r i u l s i p h m a n t u l , I n t o c m a i p a r ' c a ,

a r f i p e m a r e . § i o n I n c e l o c s a v a a f l h , v e d e I n

c i t e p a t r u p a r t i l o c c a s i d e z e c e c e a s u r i , c a c i

d e a l s a u c o p h c e l n u s a , v e d e , d e c a l n u m a i I n s a t e .

C h n d i e s e c a l a t o r u l d i n t r ' u n s a t , v e d e p e e e l d i n

l a t i -

www.dacoromanica.ro

Page 49: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 49/253

h i S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L D 1 9

n a i n t e s a t p a r ' c a a r f i d r u m d e u n t e a s , d a r t o q

t r e b u i e s A c A l s a t o r e a s c a c e l p u t i n c i n c i c e a s u r i p a n &

v a a j u n g e . P e a s e m e n e a d r u m u r i c a l h t o r i n d o m u l ,

§ i p e m a r e , c u r a n d t r e b u i e s a , i m b a , t r a n e a s e a . T o a t e

a c e s t e c a m p u r i s u n t s a m A n a t e c u g r A u , o v s a z § i

p o r u m b , § 1 l i v e t i d e f a n . U n a s e m e n e a l o c , d e a r

f i i n C a r a n o a s t r 5 n u n u m a i n u 1 - a r s A m A n h , c i

a r f u g i d e e l c a d e c e l m a i m a r e v r A § m a § .

i c u

t o a t e a c e s t e a s A n a g n A t u r i l e U n g a r i e i h r A n e s c § i a l t e

t r t r i .

T A R A N I I U N G U R I

L A c u i t o r i i s u n t p r o § t i § i M r ' d e

I A I N O F I ' R I .

n i s i

a o i n v A r t t u r h , u r n § i

s o i o § i

i m b r a c a t i , c a c i u n i i l u c r e a z 5 , p e

a n 1 0 4 d e z i l e , i a r c e i d i n A r d e a l c e s h " h r A n e s c

d e s t A p a n u l m o § i e i , 1 9 8 . U n i i l u c r e a z A m a i p u t i n

d u p a t o c m i r i l e c e a u p r i n l e g A t u r i c u s t A p a n i i , § i

a c e s t e a z i l e s u n t b e z 1 z i l e l e c e l u c r e a z A i n i n t r e b u -

i n t a r e a i m p A r A t i e i , c u m l a f o r § p a n u r i l e , a d e a , l a t r e -

c e r i l e o f i t e r i l o r o s t a § e § t i , § i l a f a c e r e a § i d r e g e r e a

d r u m u r i l o r , c a r i z i l e t o a t e s t r a n g ' a n . d u - l e c i n e v a § ,

§ i a r a t u r A n d D u r n i n i c i l e § i s A r l i a t o r i l e i m p a r A t e § t i ,

§ i d e s ä v a i n t a m p l a , o m u l p e s t e a n b o l n a v c a t u § i

d e p u t i n e z i l e , n u § t i u d e l e v o r r A r n a n e z i l e A ,

m u n c e a s c A , p e s e a m a l o r . * i c u t o a t e a c e s t e a s u n t

m a i f e r i c i t i d e a l R o m a n i i n o § t r i , c a n

l u c r e a z a

n u m a i 1 2 z i l e p e a n . A c u m j u d e c e f i e § c a r e c a r e

p o a t e f i p r i c i n i l e d e a f i m a i i n b u n g , s t a r e a c e i a

c a n m u n c e s c a l t o r a p e s t e 2 0 0 z i l e p e a n , d e c e i

1 a f a r , d e .

www.dacoromanica.ro

Page 50: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 50/253

2 0

C O N S T . G O L E S C U

c e l u c r e a z g , n u m a i 1 2 , c l e a t n u m a i c A c i n u - i E p -

e e * d i n a u z u l u r e c h i i , d e c u m s ' a , n a g t e § i p a n g ,

.

m o a r e , c u v i n t e l e : a d u b a n i , c u f e l i u r i m i d e m i j l o a c e

p r e f a c u t e , I n a u z i r e n u m a i d r e p t e .

www.dacoromanica.ro

Page 51: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 51/253

Page 52: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 52/253

U N G A R I A I

P E T A

O r a § a l U n g a r i e i , f r u m o s § i v r e d n i c d e v e d e r e ,

p e n t r u m u l t i m e a l u c r u r i l o r c e a r e s p r e I n v A t A t u r a

o a m e n i l o r , p o d o a b a o r m u l u i s i o d i h n a n o r o d u l u i .

A r e z i d i r i f o a r t e m a r l s p r e I n t r e b u i n t a r e a s c o a l e l o r ,

u n d e p o a t e t i n e v a v o l s a a s c u l t e t o t c u r s u l a

t u t u l o r I n v a , V a t u r i l o r , c u m s i a d o h t o r i e i . O d a i c u

b u c A t i d e s p A r t i t e d i n t r u p u l o m u l u i I n m u l t e f e -

l i u r i m i t A i a t e § i a c e s t e t o a t e f a c u t e d e c e a r a , I n -

t o c m a i § 1 f a x 6 ' d e n i c i o d e o s e b i r e d i n c e l e a d e v 5 , -

r a t e ; c u m § i c o p i i ' A d e v A r a t i , I n v a s e m a r l d e s t i c l A

p u § i I n s p i r t u r i ,

c a r i s ' a u n a s c u t p o c i t i

§ i

a l t i i

c a t ° d o i l i p i t i , § i a l t e m u l t e a s e n i e n e a , t o a t e p e n t r u

i n v A t a t u r a d o h t o r i e i . S i c a p i t a l u l a t u t u l o r a c e s t o r

s c o a l e e s t e a t a t d e m a r e , M e a t d a v e n i t p e t o t

a n u l a p r o a p e d e p a t r u s u t e m i l f i o r i n i , § i t o t i a c e § t i

b a n i c h e l t u e s c p e f i e s t a r e a n n u m a i p e s e a m a

l i p s e 5 t e a c e s t t i t l u .

s t

u a i g , . . . l

www.dacoromanica.ro

Page 53: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 53/253

2 4

C O N S T . G O L E S C U

i n v A t A t u r i i . A c e a s t a P e § t a n u p o a t e s a s a p o t r i -

v e a s c a n i c i c u C r a i o v a , a t f t t l a v e n i t u r i , c a t

l a

t o a t e , § i a r e u n m i t , m a r e v e n t p e n t r u i n v A t A t u r A , ,

b l e a t n u . n u m a i n i c i I n v i s n u 1 - a u v i l z u t a i n o § t r i ,

c i d e m u l t e o n s t A p a n i t o r i i a n s t r i c a t § i a c e l e m i c i

§ c o a l e d i n a d i n s , c a s h n u s A , d e § t e p t e n o r o d u l ,

§ i d i n t r ' a c e l e p u t i n e v e n i t u r i , i a r k a u l u a t 1 - a u

i n t r e b u i n t a t i n a l t e l u c r u r i , n u s p r e f o l o s u l p a t r i e i .

A l t a z i d i r e i a r c u . m u l t e o d a i p l i n e d e d i r t i , § i c e l e

m a i m u l t e v e c h i , I n l i m b a u n g u r e a s a l a t i n e a s c 5 , ,

n a m t e a s c A , r o m i l n e a s c A , e l i n e a s d i , § i f r a n t o z e a s c A .

0 s a 1 5 , m a r e p l i n A , c u f e b u r i m i d e m o n e t e s t r a n s e

d i n v e c h i m e § i p a n a a c u m , s t r ' a i n e § i u n g u r e , § t i , d i n

i n c e p u t u l s t A p t i n i r i i U n g a r i e i § i p a , n l c a n d c u l e g A -

t u r i s ' a u I n c h i n a t A u s t r i e i . C u m § i f e l i u r i m i d e a c m e

t u r c e § t i , i n m u l t e f e l i u r i § i c u m a r e d e o s e b i r e d e

c e l e d e a c u m , c u m § i a l t e m u l t e a s e m e n e a l u c r u r i ,

p e n t r u c a r i a r f i t r e - b u i t v r e m e m u l t i s p r e a l e

i n s e m n a , . A § i j d e r e a § i s e m n u l o s t a § A s c a l u i B o n a -

p a r t e , u l i u l c e l p o l e i t , p e c a r e 1 - a u l u a t U n g u r i i i n

b a t a i e , b i r u i t o r i f i i n d . C u m S i t o a t e f e l i u r i m i l e d e

m e t a l u r i , c u p a m t t n t u l f o r ; p r e c u m § i p i e i d e t o a t e

n e a m u r i l e d o b i t o a c e l o r c e s a a f l a i n t o a t a U n g a r i a ,

a t i l t c e l e d e p r e p A n a t i n t , c a t s i c e l e d i n p A m a n t ,

c e l e s b u r i t t o a r e § i c e l e d e m a r e , u n i l e I n s p i r t u r i

l A g a t e § i a l t e l e a § a , d e f r u m o s u m p l u t e , i n c a t n i c i

o d e o s i b i r e d e c e l e v i i n u a n . M i k e b u c A i i m -

p i e t r i t e d e l e m n , d e p 5 , m k n t , d i n p i c A t u r a a p i i ,

c a r e l e s a f a c e n i n m u l t i r e a a n i l o r , § i o m u m i e

1 t r u p d e o m i n t r o ; n e s m i n t i t , c a r n e t , p i e l e a , n e a g r a § i u s c a t a p e

o a s e ( n o t a l u i G o l e s c u j .

§ i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 54: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 54/253

I N S E I N A R E A C A L X T O R I E I M E L E

9 5

i a l t e m u l t e o a s e d e a l t e d o b i t o a c e f o a r t e r n a r i .

A r e § a s a p i e t e , d i n c a r e u n a e s t e a t a t d e m a r e ,

f n c a t I n n i c i u n a l t o r a § a l A u s t r i e i a s e m e n e n u

s a a f R i , a c A r u i a o c o l i § u l t o t g a n d e s c c 6 , v a f i a p r o a p e

d e 8 0 0 s t a n j e n i , d u p e s n u m a , r u l p a § i l o r c e a m M o u t

l a o p a r t e d i n p a t r u p a r t i . A c i i a f a c s i s o l d a t i i

m u s t r a c e a o b i c i n u i t k u n d e a d e s e a v i n e § i c e l a l

d o i l e a d u p e s I m p A r a t , M A r i a s a P a l a t i n u l , c e P a c u -

e § t e I n B u d a , c a r e e s t e m a i m a r e l e o c h r m u i t o r

o § f a s g , s c p e s t e t o a t e o § t i r i l e U 1 1 g a i t i e i , a § i j d e r e a § i

o c a r m u i t o r i u

p o l i t i c e s c , d i m p r e u t h i , c u a l t i

r a s a

s e n a t o r i . 0 d e o s i b i t A c a z a r m k ( z i d i t a , d e v r e d n i c u l

d e p o m e n i r e I m p i t i r a t u l I o s i v a l d o i l e a ) , i m p r e j u r

c o p r i n d e c a s t a m j i n i § a s e s u t e , I n t r u c a r e s u n t p e s t e

u n a m i e o d ' a i , u n c l e r a c u . e s c n u m a i t u n a r i , § i I n -

t h i u n t r u i m p r e j u r u l c u r t i i s u n t p e s t e d o a r t s u t e p a -

t r u p o r t i , c i n z e c i t u n u r i § i m u l t i m e d e g h i r t l e l e .

L a p a t r u c o l t u r i , c u d e o s i b i t e I n e u n j u r d r i d e z i d ,

u n d e s u n t i a r o d A i s i g r a j d i u r i , p e n t r u c a i i c e i t r e -

b n i n c i o i l a a c e s t e t u n u r i . A l t e d o a a c a z a r m e , d i n

c a r e u n a i a r e s t e l u c r u v r e d n i c d e a - 1 v e d e h o m u l t

c a r e s u n t p e n t r u s o l d a t i , § i a l t a i a r a § c u 8 0 0 o c l h i ,

c e e s t e p e n t r u i n v a l i t i I .

A r e u n t h e a t r u m a r e , a d e c A c a s e s d e c o m e d i e ,

f o a r t e m a r e § i f r u m o s , I n t r u c a r e p o s t e , i n c a p e k ,

p e s t e t r e i m i i d e o a m e n i , i a r I n s t e n t 1 2 I n c a p e o s -

t a ' i a l A r e t i c u t u n u r i d i n p r e u n k

s o l d M i s l u t i t i . 5 i b a t r a n i c a r i l a a s b o a i e n u m e r g , c i s u n t p e n t r u

t r e b u i n t a o r a p l u i ( n o t a l u i G o l e s c u ) .

2 l o c u l I n t r u c a r e s t a u c o m e d i e n i i

a r a t 6 , i s t o r i i l e s a u j o c u r i l e c e

v o r S g , f a c e t ( n o t a l u i G o l e s c u ) .

1

www.dacoromanica.ro

Page 55: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 55/253

2 6

C O N S T . G O L E S C U

C e l e m a i m u l t e c a s e d i n t o t o r a § u l s u n t m a r l

s i f r u m o a s e , l u c r a t e t o t c u a r h i t e c t u r A , d i n c a r e

u n i l e d a u v e n i t s i p e s t e e i n c i z e c i

f i o r i n i

t i e p e a n .

0 z i d i r e d e b a e a t A t a d e o s i -

B A I L E D I N P E S T A .

b i t a ,

I n c h t n u n u m a i e n n u a m .

v A z u t a l t a a s e m e n e a ,

c i a m a u z i t

§ i

p e a l t i i ,

c a n

a u u m b l a t p r i n t a r i , a s e m e n e a z i c A n d e l

n u a n v A z u t o a t f r u m u s e - t e s i c u r A t e n i e , c a r e

e s t e I n t r ' a c e s t a § c h i p o z i d i r e m a r e I n . p a t r n c o l -

t u r i , d e j u r i m . p r e j u r o d a i , s i I n f i e § c a r e o d a i e e r a &

o b a i e s i C a t e d o a r t , u n i l e d e l e m n , a l t e l e d e a r a m A .

S A p l A t e § t e p e n t r u o i n b A i e t u r A d e l a t r e i z e c i d e

c r e i t a r i p a n g l a o s u t a d o u l z e c i , § i a c e s t e l o e u r i ,

c e l e m a i s c u m p e , s u n t I m p o d o b i t e , t n t o c m a i c a

c a s e l e c e l o r m a i m a r l § i m a i b o g a t i d o m n i , C u c a -

n a p e l e s i s c a u n e I m b r i c a t e c u § t o f A , o g l i n z i m a r l

d i n t a v a n p A n A I n p a r d o s e a r l , s i a s t e r B u t e c u c o -

v o a r e d e c e l e s c u m p e , s i h a i n e l e d e I m b a i a t f o a r t e

b o n e s i c u r a t e , - m e a t s i b a i a , I n t r u c a r e o s A I n t r e

o r n u l , o I m b r a c A p e s t e t o t c u o p a n z e r s u p t i r e , s i

a p o i l a s e s a p a . D e a s u p r a a c e s t o r o d A i d e j o s u n d o

s u n t b A i l e , a l t o o d A i d e s t u l d e f r u m o a s e s i I m p o -

d o b i t e . T o a t A c u r t e a e s t e o g r A d i n A f o a r t e f r u m o s

I n t o e m i t A , a v a n d l a m i j l o c u n h a v u z c u § a d A r v a i i

( s ' a u z i s c a h a v u z u l e s t e u n l o c m i c z i d i t , c u a p l

I n t r ' I n s u l ;

s i s a d a r v a n u l e s t e o a r u n c l t u r a d e a p I

I n

s u s , p e c a r e o f a c I n m u l t e f e l i u r i ) I m p r e j u r ,

p A n A l a o c l A i , l o z e c u b r a z d A , s i p r i n t r ' I n s e l e f l o r i

s i c o p a c i , S I d r u m u r i l e a s t e r n u t e e n p i e t r i c e l e a l b e ,

m i i

h A r -

www.dacoromanica.ro

Page 56: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 56/253

i N g E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

2 7

n u m a i m a g i c l e a t m a z e r e a , i n t o c m a i p a r ' c r i , l e - a r

f i a l e s a t e u n a . T r e i l u c r u r i a d u n 5 , p e o a m e n i

l a a c e a s t 5 , b a e , i n t a i c u r A t A n i a b a i l o r § i a h a i n e l o r ,

a l d o i l e a f r u m u s e t e a p o d o a b i i o d A i l o r , § i a l t r e i l e a

a c e d m i c a g r a d i n g , u n c l e m u l t i v i n n u m a i p e n t r u

p l i m b a r e , f a r ' d e a A I m b

C O M E R T U L .

N e g o t u l e s t e I n m a r e l u c r a r e , a w l

e s t e t r e c e r e a t u t u l o r m ' a r f u r i l o r c e v i n

d i n V i e n a , d i n L i p s i a § i d i n a l t e l o c u r i ,

s i t r e e

p e n t r u P r i n t i p a t u l V a l a h i e i , M o l d o v i i § i I n T e a r a

T u r c e a s e d .

i d i n t r ' a c e s t e a t A r i i a r k d u e l a V i e n a

i m a i n a i n t e m A r f u r i l e , c u m p i e i l e d e v i t a , l a m a , .

c e a r a

a l t e m u l t e , u n i l e c u c a r a l e § i

a l t e l e p e

D u n A r e . A S f i c u v a n t a t § i p e n t r u f r u m u s e t e a b i s e -

r i c i i , d a r t i n e a u v i t z u t b i s e r i c i l e R o s i e i , p o a t e n u -

m a i p e n t r u R o m a v a v o r b i . N o r o d u l A u r e a p A n 5 ,

l a 3 5 . 0 0 4 ; o G t i r i l e , d o a o p r e z e c e .

S e m A n i l t u r i l e t o t a c e l e a :

g r a u l , o v A z u l , s e c a r e a

§ i p o r u m b u l , l i p s i n d r i § c a c u t o t u l ; i a r p o a m e l e

s i l e g u m e l e , a s e m e n e a t o t a c e l e a § i m a i m u l t e . A r e -

s i d e s t u l e f i a k e r e , a d e c a c a r A t e § i c a l e s c i , c a r i s t a u

d e d i m i n e a t a § i p a n g s e a r a p r i n p i e t i ,

S i o r i c a r e

u n d e v o e § t e A m e a r g a , I u , o r a § § i a f a r a , , s a u c u

a p r o p i e r e , s a u c u d e p A r t a r e , t o e m e § t e § i I i i m p l i n e § t e

t r e b u i n t a .

O F E N . B U D A .

A c e s t o r a § e s t e s c a u n u l U n g a r i e i , u n d e e s t e § i

c e t a t e i n t r u c a r e l A c u e § t e p r e a i n a l t a t u l p a l a t i n u l ,

c a r e z i c d t , e s t e o m e n f o a r t e b u n a v o i n t g , a s u p r a , ,

§ i

www.dacoromanica.ro

Page 57: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 57/253

2 8 C O N S T . G O L E S C U

o m e n i r i i . 5 i s p r e m a r t u r i e , z i c c a n u s ' a n i n t a , m p l a t

v r e u n i n t r e b u i n t a t ,

f a c t I n d u - § i a r a t a r e a , a n u s a ,

f o l o s i l a n e v o i n t a l u i . E s t e c e l m a i m a r e d i n c e i

§ a p t e d i n t r u a c a r o r a h o t a r i r e s p a n z u r a , t o a t a ,

o c ' a r m u i r e a U n g a r i e i ; d u p a a c e § t i § a p t e s u n t a l t i i

c l o i s p r e z e c e , § i d u p a a c e § t i a a l t i i u n a s u t a , d i n

c a r i u n i i s a d l a B u d a , § i a l t i i n P e s , t a . A c i l a c u e § t e

u n e p i s c o p n e u n i t , d e b i s e r i c a

r a g i r i t u l u i . D i n

s u s u l o r a § t d u i s i d i n . j o s s t i n t b a i m e t a l i c e § t i , f i r e § t i

f i e r b i n t i . P r e u n m u n t e d e s t u l d e n a l t e s t e o c a s a

d e o b s e r v a t i e a s t r o n o m i c e a s c a 1 u n c l e F a c u e § t e u n

p r o f e s o r . D e a c i i a m a i i n t h i e s t i m p a u v a z u t c o r n i t u l

c e s ' a u a r a t a t . P r i n t r ' a c e s t e d o a o o r m e c u r g e a p a

D u n a r i i , p e c a r e l e i m p r e u n a u n p o d f a c u t p e

l u n t r e , c a r e l e d a v e n i t p e t o t a n u l 6 0 m i i f i o r i n i

h A r t i e , l a B u d a , § i 6 0 l a P e § t a . F o a r t e f r u m o a s a ,

v e d e r e e s t e d e a v e d e h c i n e v a § d i n o r m u l B u d i i

p e o r a § u l P e § t i i , c u m § i d i n P e s t a p e B u d a . M a i

v A r t o s p e p o d e s t e o p l i m b a r e m i n u n a t a , c e i

s a v a t i l a m A n d o a a o r m e l e , c u m § 1 m u l t i m e d e l u n t r e

m a x i n e g u t a t o r e t i , § i m i c i , d i n s u s S i d i n j o s u l

p o d u l u i ; p r e c u m § i s u m a d e t r e c a t o r i n e c o n t e n i t i

c l e l a u n o r a § l a a l t u l , § i c a l a t o r i . A c i i a s p r e s e a r a

e s t e c e a m a i f r u m o a s a , p l i m b a r e c a r e p o a t e f i , s p r e

a p e t - e c e c i n e v a § c u m u l t u m i t a l u i . L a c u i t o r i i s u n t

a p r o a p e l a 2 0 . 0 0 0 , i a r o s t a § i i c i n c i . S a m a n a t u r i l e

t o t a c e l e a , a s e m e n e a § i p o a m e l e ; i a r v i i l e d e t o t

i n t e m e i a t e , a v a n d d e a l u r i n e c u r m a t e .

L a c u i t o r i i a c e s t o r d o t t a , o r m e s u n t f o a r t e b l a n z i ,

L a c u i n t 5 . d e p r o f e s o r , c u t o a t e f e l i u r i m e l e d e o c h i a n u r i , c e c a u t 5 .

1 a m i s c a r i l e c o m i t i l o r , p l a n i t e l o r ( n o t a l u i G o l e s c u l

www.dacoromanica.ro

Page 58: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 58/253

I S S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

2 }

§ i s t a p h n i r e a l i n i § t i t a , ; n u A , a u d g a l c e v u r i , n u s a

v a d b a t a i , n u n e c i n s t e s c p e s t r a i n i i c a r i n u - i s u p a r a ,

n u s g , v a d I n t o t m i n u t u l r a d i c a r i p e l a I n c h i s o r i ,

c u m a m v a z u t I n a l t e o r a § e , u n d e p o l i t i a e s t e m a i

l u t e s i

t o t o a m e n i i f a c r e l e m a i m u l t e . D a r a c e § t i

o r a , a n i p a r ' c a a u d a s c a l p e l i n i § i t a v i e t u i r e a

V i e n e z i l o r , c a c i a c o l o c e a m a i d i n t h i g r i p , § i d a t o r i e

a f i e § i c a r u i a a c e a s t a e s t e , a n u w i n c e a l t u i a c h t t w

d e p u t i n a s u p a r a r e .

D i n B u d a p a n a I n N a i d o r f s u n t p o s t e t r e i : V e -

r e v a r , D o r o g § i . N a i d o r f .

N A I D O R F .

i a c e s t a e s t e u n o r a § m i c , t o t I n . t i n u t u l U n g a r i e i ,

I n C a r a d e s u s . c a c i c l i n c o a c e d e D u n a r e s i i , c h e a m a

C a r a d e j o s . D e a c i i a I n a i n t e , c a d e o p o t

d e

d r u m , s u n t t o t c a s e n e c u r m a t e , u n d e § e d p i e t r a r i ,

c a n l u c r e a z a r o a r t e f r u m o s , § i t o a t a , p i a t r a c a t a

a m v a z u t - o I n l u c r a r e a v e h f a t a m a h o n u l u i , a d e c a

p u t i n t e l m a i I n c h i s a d e c a l f a t a l e m n u l u i t i s a . S A r n a -

n a t u r i l e § i p o a m e l e a s e m e n e a .

D e a c i i a

§ i p a n a i n o r a s u l R a a b , p o s t e c i n c i :

N e r m e l i , K u m o r i n , E § i , G - h e n i u § i R a a b .

R A A B .

A c e s t o r a § e s t e m a r e , t o t I n t i n u t u l U n g a r i e i , I n

t a r n d e s u s . C u r g e p r i n t r ' I n s u l g h r l a R a a b , p e

c a r e c u m e § t e § u g o m a r e s c § i o m i c § o r e s c , f i i n d -

c a a c i i a A , l u c r e a z a l u n t r i m a r l p e n t r u m a r f u r i ;

§ i

C a n e l v r e u n a e s t e g a t a , u m f l a a p a § a n t u l u i § i

www.dacoromanica.ro

Page 59: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 59/253

3 0

C O N S T . G O L E . , C U

t i d A d r u m u l l a m a t c h . P e a c i i a a p r o a p e c u r g e § i

D u n h r e a , u n d e I n t r a a p a R a a b , § i I n p o t r i v a o r m u l u i

e s t e u n o s t r o v c a r e i t i n c u n j o a r h d o a h d e s p h r t i t u r i

a l e D u n a x i i ,

c a r i s u n t s a t e § i s e m h n h t u r i .

D e a c i i a p a u A I n V i s e l b u r g , p o s t e d o u a : H o l i s t r a s

s i V i s e l b u r g .

V I S E L B U R G .

O r a m i c , t o t I n t i n u t u l U n g a r i e i , I n t a r a d e s u s .

P e a t e s t d r u m e s t e o c a s h d e i c o n o m i e 1 a l u i

P r i n t C a r o l , u n c l e a u m u l t e v i c e , c u m § i v a c i l e

c e l e n e g r e § i

c e l e r o § i i , p e n t r u c a r i z i c c a d a u

l a p t e d e c i n c i o n m a i m u l t d e c a l c e l e l a l t e .

m u l t e v i c e , u n d e f i e § i c a r e n e a m a r e d e o s i b i t g r a j d ,

c u d e o s e b i t e c u r t i , § i

l i v e z i , t o a t e v r e d n i c e d e

v e d e r e .

D e a c i i a p a n g i n A i n b u r g p o s t e t r e i : R a g e n d o r f ,

K i t t e s § i A g e n b u r g .

A G E N B U R G .

S i a c e s t o r a § m i c , t o t I n t i n u t u l U n g a r i e i , I n t a r a

d e s u s . A c i i a a p r o a p e a r e g r a f u T u t e n o g r A d i n A

f o a r t e m a r e c i f d e o e b i t e l u c r u r i .

P R E Z B U R G . P O J O N U .

O r a § m a r e s i f r u m o s , I n m a r g i n e a D u n a r i i , § i c u

t o a t e c e l e s e r e o d i h n a § i p o d o a b h o r a n d u i e l i i . A c i i a

1 f e r m i .

p d

www.dacoromanica.ro

Page 60: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 60/253

I N S E N I N A R E A C A L A . T O R I E I M E I . E

3 1

I n v e c h i m e a u f o s t s c a u n u l i m p a r a t i e i U n g a r i e i , a c i i a

§ 1 p a n t a s t a z i s a p A s t r e a z r t , t o a t e a c e l e s e m n e a l e

s t A p h n i r i i

A c i i a a m a v u t o r o c d e a

M U L T I M E A F A T A D E

C A P I T L S T A T U L U I I N

v e d e h i n c o r o n a t i a a M a r i r u

A U S T R I A § I L A N O I .

s a l e r m p a r a t e s i i , a i m p A , r a -

t u l u i

A u s t r i e i F r a n t i § c

a l

d o i l e a . c e s ' a u s A v a , r § i t l a a n u l 1 8 2 5 , S e p t e m v r i e

2 5 , l u c r u a d e v r t r a t v r e d n i c d e v e d e r e § i i n s e r n -

n a v e . N u z i c a c e a s t a c A c i

s p e r i a t d e l u m i -

n o a s e l e l u c r u r i i m p a l i t t e § t i , n i c i d e m r t r i r e a p o d o a -

b i i U n g u r i l o r c e l o r d e m a r e n e a m § i b o g a t i ;

c i

c A c i , c u t o a t e c a e r a m n e i m p A r t A § i t d e d r e p t A i l e

a c e § t i i s a p a n i r i , c a u n s t r a i n ,

d a r

t o t n u a m

p u t u t s a - m i o p r e s c l a c r a m a c a r e m i s ' a u p r i c i n u i t

d e m u l t i m e a g l a s u i r i i § i s t r i g a r i i a n o r o d u l u i , c e c u

t o a t 6 a f o r s u f l e t e a s c A , m u l t u m i r e Y i u r h f e r i c i r e ,

c u v a a a t a n d : « t e c i e a s c A i m p A r A t e a s a n o a s t r g , . »

A c e s t e n e c o n t e n i t e g l a s u r i § i s t r i g A r i a l e n o r o d u l u i ,

§ i a l e m u l t o r a r a c r i l m i d e b u c u r i e , f a c e a , p e ' f i e § i c a r e

c u t r e m u r e . D a r e u c a r e l e m i - a m a d u s a m i n t e

c s a , p e l a n o i , l a . a c e s t f e l i u d e p a r a d i e , u n i i i n j u r a ,

a l i i s c u i p t ,

§ i m u i e r i l e b l e s t e m 6 , ;

c A c i n u n u m a i

n u a u p r i c i n a p e n t r u c a r e d i n t o t s u f l e t u l s a u r e z e

b i n e s t A p a n i t o r i l o r , c i . I n p o t r i v A . F o a r t e m i c l u c r u

e s t e § i f a r ' d e m u l t u m i r e s u f l e t e a s c A , f A r ' d e l a u d a

§ i c i n s t e , d e a s t A p a n i u n o m m a c a r

c u a s a n u m a i t i r a n i c e a s c g , p u t e r e , § i p r A p A d e n i a

n o r o d u l u i .

i i a r a § i m a r e f e r i c i r e , m u l t u m i r e s u f l e -

t e a s c i l , l a u d e , § i c i n s t e e s t e , c a n d u n s t A p a n i t o r

r n ' a n

s t s a

m u l t e t m p i l r a t i i ,

www.dacoromanica.ro

Page 61: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 61/253

3 2

C O A S T . G O L E S C U

e s t e I n c r e d i n t a t c a a c e l p u t i u n o r o d , p e c a r e e l

I l o t c a r m u e § t e , f l i u b e § t e , § i d e a c e e a n u a r e n i c i

p r i c i n a , a s A , t e m e d e a l

s i t u n o r o d ,

c i I n v e c i

e s t e p r i n t r e e i , f A r ' d e n i c i o p a z a , . M a i v a r t o s , c u m

I i s i m p t e , d i n t o a t e p a r t i l e , I i s t r i g 5 , : v i v a t A c e s t e

v e d e r i , a u z i r i § 1 g a n d . u r i m i - a u s t A p a n i t t o a t e s i m -

t i r i l e , i a r n u v e d e r e a s t r A l u c i r i i l u c r u r i l o r I m p a , r A t e § t i .

D i n t o a t e u l i t i l e , f e r e s t r i l e , w i l e s i

d u p r i n v A l i § u l

c a s e l o r ( a c i m u l t e c a s e d e s v A l i s e r 6 , c a s s a " , I n c a p A ,

l u m e a ) , i e s i a a c e s t f e l i u d e s t r i g a r i : I n c a l g a n d i a ,

c i n e v a § c g s ' A , c u t r e m u r i i , p A m a n t u l d i n r A s u n e t u l

g l a s u l u i

a l n o r o d u l u i . L a c a r e I m p A r A t e a s a e r a ,

s i l i t a d e b u n A v o i n t a ,

p e l a n o i , ( A n d u n m i c s g

I n c h i n g c e l u i m a r e , a c e l a I i r a s p u n d e n u m a i c u o

c h ' u t a r e a c o a d i i o c h i u l u i ) s a f a s p u n z g , c u o n e c o n t e -

n i t A m u l t u m i r e , c u p l e c a r e d e c a p I n t o a t e p a r t i l e .

A e a r i i a v e s e l i e , p e n t r u c i n s t e a n o r o d u l u i , o b r a z u l

e e l v e s e l o m A r t u r i s i a .

D i n t o a t e

p a r t i l e U n g a r i e i a n f o s t s t r a n d c e i

m a i d e n e a m § i m a i b o g a t i U n g u r i , c u m § i d e p u -

t a t i 1 d i n t o a t e o r a s e l e ,

§ i

a l t i m u l t i ,

§ i d i n c e i

m i c i , c u m § i V i e n n a m a i d e § A r t a t t i , . A c e § t i a t o t i ,

f o a r t e I m p o d o b i t i c u h a i n e l e n a t i o n a l e , § 1 p a r a c l i a

c u r t i i , s ' a c l u s , § i l u a n d p e I m p L i t t c s a s a d e a c a s h ,

a u c l u s - o l a b i s e r i c A , u n c l e d i v a , o b i c i n u i t a s A v i l x -

§ i r e a s l u j b i , i - a u p u s c o r o a n a U n g a r i e i p e u m e r e ,

( c a c i I n c a p s g , p u n e n u m a i c a n d c h i a r I m p a r a t e a s a s t 5 , -

p f t n e § t e ) . S i l a I n t o a r c e r e a v e a , o a l t e r c o r o a n A m a i

m i c a , § i o b i c i n u i t A , i a r c o r o a n a U n g a r i e i o a d u c e a ,

1 v e c h i l i c a r i t r i m i t d u p r i n o r a t e d i n p a r t e a n o r o d u l u i l a s c a u n u l

o t c a r m u i r i i ( n o t a l u i G o l e s c u ) .

( c A c i

www.dacoromanica.ro

Page 62: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 62/253

I N S E 3 I N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

3 3

I n u r m a

i n t r o c a r a t 6 d e § c h i s A , p a t r u

i n § i , d o i d i n p a r t e a b i s e r i c e a s c 5 , § i d o i d i n p a r t e a

p o l i t i c e a s c A , p e o p e r n 5 , d e f i r , t i n a n d f i e § c a r e d e

u n c o l t a l p e r i n i i . A § i j d e v r e a a l t e § a s e c a r a t e d e § -

c h i s e c u c o c o a n a a l e c u r t i i . P o d o a b a a t k a t a i l o r

u n g u r e § t i , c a t § i a t e l e g a r i l o r i l a c a r a t e l o r , § i a

f i e g c A r u i r a n d d e p a r a d i e , e s t e d e p r i s o s a p r e l u n g i ,

c A c i e u v o e s c s a a r A t n u m a i m u l t i m e a m u l t u m i r i i

c e a n c e r c a t s u f l e t u l a c e i I n p A r A t e s i i , p e n t r u c i n -

s t e a

i d r a g o s t e a c e i - a u a r a t a t n o r o d u l , § i a n o -

r o d u l u i c s a t e a , s t A p a n i r e m u l t u m i r e s i d r a g o s t e § i

t i c a l o § i i a l a c u i t o r i u l u i V a l a h i e i .

D i n P r e s b u r g p a n A l a V i e n n a p o § t e c i n c i , n u d e l a

c e a d i n t a i e s t e § i h o t a r u l U n g a r i e i c A t r a A u s t r i a :

A i n b u r g , R i e g e l z b u r g , F i § a m e n d , S v e h a t

V i e n n a .

D i n P r e z b u r g s p r e V i e n n a m e r g a n d , e s t e u n d r u m

c a d e d o a o c e a s u r i § i m a i m u l t , c u z i d d e p i a t i a

p e a m a n d o a o p A r t i l e , c a r e l e p e l a u n e l o c u r i e s t e

m a i n a l t c l e a t f a t a p A m a n t u l u i m a i § i d e c a t d o i

s t a n j i n i , s i c u a l e e , l u c r u v r e d n i c d e v e d e r e .

§ i

C . G O L Y , S C U . I n s e n t n a r e a e a l c i l O r i e i m e t e .

i n p a r a t e s i i ,

. i

1

www.dacoromanica.ro

Page 63: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 63/253

Page 64: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 64/253

A U S T R I A '

V I E N N A . B E C I U L .

A c e s t o r a § e s t e s c a u n u l I m p a , r a t i e i A u s t r i e i , u n d e

i m p a r a t e § t e p r e a I n n A l t a t u t a f t o c r a t o r z F r a n t i s c u l

a l d o i l e a ,

d e l a a n u l 1 7 9 2 I u l i e

I n

1 4 . A c e s t u i

o r a s d a r u r i l e s u n t n e p o m e n i t e . N u z i c p o d o a b a z i d i -

r i l o r s a n a l t e I n f r u m u s e c a r i , c A c i e s t e f o a r t e v e c h e ,

c i z i c o r a n d u i a l a o c A r m u i r i i c e a m i n u n a t a , § i c e l e

d u p e I m p r e j u r u l o r m u l u i p o d o a b e , c u m g r a d i n i l e ,

c e s u n t u n i l e I m p r e j u r u l V i e n n i i § i a l t e l e c u d e -

p a r t a r e d e u n t e a s § i d o u g p e c a r e . t r e b u i e e i n e -

v a § s a l e u m b l e d e s t u l A v r e m e s g l e v a z a ' , d e m u l t e

o n § i b a g a r e d e s e a m g . , c a p e u r m 5 , n e c o n t e n i t

s A , p o a t A p o v e s t i l u c r u r i v r e d n i c e d e a l e s p u n e .

1 t i t l u l l i p s e ; t e I n o r i g i n a l .

9 t i t u l u ; I m p a r l t t e s c : d i n s i n e ; i m p l r a t ( n o t a l u i G o l e s c u ) .

www.dacoromanica.ro

Page 65: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 65/253

3 8

C O N S T . G O L E S C U

N u e s t e m a i f o l o s i t o r l u c r u

O R D I N E A L A V I E N A .

d e a l t a p r i v l c i n e v a § c u m a r e

b a g a r e d e s e a m a m i j l o a c e l e c u c a r i s t a p a n i r e a

s - a u a d u s p e t o t n o r o d u l , m a r i § i m i c i , l a o a § a ,

b u n g o r a n d u i a l a ,

§ i l i n i s t i t a v i e t t a i r e , W a t t t o t i

p e t r e c c a n i § t e f r a t i , § i m a i v a r t o s a v e d e a e i n e -

v a § b l a n d e t e a c e l o r m a r i , c e a r a t a c a t r a c e i m i c i .

a c e l o r d e t o t p r o § t i v i e t u i r e , i a r e s t e v r e d -

n i c a d e p i l d a . C a c i p e s t e p u t i n t A ,

e s t e l a t r ' u n

a § a m u l t n o r o d s a v a d a o m u l d o i o r a § a n i

c e v i n d u - s a , s a u o c a r i n d - u - s ä , f i i n d c a p e a c e i a Y i r i -

d i c a , p o l i t i a , p e c a n i n t a i

t i c e a r t 5 , p e n t r u a f o r

n e c u v i i n c i o a s a , u r m a r e , c u c a r e a d u c d e f a i m a r e l a

t o t o r m u l , a p o i l e c e r c e t e a z a p r i c i n a

, c a r e

p o t

a v e a .

i c u m i n t e u n a § a , m i c o r a § , p e l a n g a m u l -

t i m e a n o r o d u l u i , s ' a r c u v e n i s a n u m a i a i b a , e i n e -

v a § l o c s a u m b l e d e m u l t i m e a c a r a l o r c e a r t r e -

b u i s a i n t r e § i s ä i a s a , c a r a n d c e l e t r e b u i n c i o a s e

s p r e h r a n a a c e s t o r O r a § e n i , § i p e n t r u z i d i r i l e c e l e

n o u n c e s a f a c § i , d u p a v r e m e , d r e s u r i l e c a s e l o r .

D a r § i a c e a s t a e s t e i n t e o a § a , b u n a o r a n d u i a l a ,

I n c a t r a r s a v e d e c a r . N u m a i a c e l e c u l e m n e c a r e

s u n t

s i l i t i s a ,

l e

d e s c a r c e i n n a i n t e a

u n d e n u a u c u r t i : i a r c e l e l a l t e t o a t e a u v r e m e h o -

t a r t t a f o a r t e d e c l i m i n e a t a , i n t r e n o a p t e § i i n t r e

z i , § - a p o i c a r d o r a § a n i i i n c e p a u m b l a , c a r a l e s u n t

d e m u l t i e § i t e a f a r a ,

§ i d r u m u r i l e t o a t e u d a t e § i

m a t u r a t e d e c e i o r a n d u i t i . U n l u c r u ,

§ i n u m a i ,

s u p a r a t o r : p r a f u l c e l m u l t d i n p i e t r e c a r e s A , p r i -

c i n u e § t e d i n n e c o n t e n i t u l u m b l e t a l c a l e t i l o r , e n

t o a t e c a n u s t a u d i n u d a t s i m a t u r a t .

g a l -

y S i

www.dacoromanica.ro

Page 66: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 66/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E 3 9

B e z 1 a c e a s t a s u p a r a r e , n u m a i

J U S T I T I A L A

e s t e a l t a , c i n u m a i o b § t e a s a , v i e -

V I E N A V L A N O L

t u i r e v e s e l ' a

§ i f e r i c i t a c a t s c e i

m i c i , c i § i c a t s c e i m a r i

§ i n u n u m a i c a r e

s 5 ,

p r i c i n u e § t e d i n d r e p t e l e h o t A r t r i p r a v i l n i c e § t i , c e

n u I § i . a u p u t e r e a u r m I t r i l o r n u m a i c A t e d , c e i

c i § i c A t r 5 , c e i b o g a t i . S i a § a , f i e § c a r e , d u p e s

a s a a v e r e

§ i

a g o n i s e a l A , r 5 , s p u n d e § i d r e p t u l

I m p s a r a t u l u i :

i a r n u e e l m a r e § i b o g a t n i m i c ,

c A c i f i o c o l e § t e p u t e r e a ,

§ i e e l m i c § i s A r a c s a

d e a t o t , m i c e a r e , f a r ' d e a m a i r A m a n e h § i p e

s e a m a l u i , c a u n u l c e e l a m u n c i t , § i a s h f n v e c i

s A n a u n c e a s c A , n e c o n t e n i t s a d e a , § i l u i n i m i c s A

n u - i f a m a i e ; c i , c u m a m z i s , p l a t e s ° t o t i

d u p e s

s t a r e a c a r e a u . C r i , c i o c r o t i t o r u l c e l u i m i c § i n e p u -

t i n c i o s e s t e c h i a r p r a v i l a c e a d r e a p t 4 l e g i u i t A , c a r e

f A r ' d e d e o s i b i r e I n v e a c s ä u r m e a z a % ; i a r n u c a p e

l a n o i , u n d e I m i t r e b u i e h A r t i e d e v o i u v o l s A I n § i r

n u m e l e a c e l o r t r a n t a r o § i § i c u p i c i o a r e l e g o a l e ,

s a u s t r a i n s a u p A m a n t e n i , c a r i f A r ' d e a v e r e d e

o s u a l e i a n a j u n s I n p u t i n i a n i m i l i o n i § t i c u p a -

l a t u r i 2 § i c u m o § i i I n t o c m a i c a f a m i l i i l e c e l e a g o -

n i s e s ° I n v r e m e d e d o u 5 , , t r e i s u t e a n i , § i n u a j u t h ,

n i c i p a t r i a , n i c i t r e b u i n t e l e o r m u l u i , c u n i c i u n

m i j l o c , m A c a r s A d e a d i n a v e r e a l u i d i n t r ' o m i e

u n a ;

c i s t r i n g n u m a i d i n a v e r e a n o r o d u l u i f A r ' d e

a s 5 , f o l o s i s i n o r o d u l d e l a e i . S i , I n s c u r t , d u p e s

a c e l e a c a r i § t i r i c a n d e u a m f o s t I n s l u j b e l e p a t r i e i ,

z i c e i t o t i a c e § t i m u l t i s p e c u l a n t i , s t A p a n i r e a c u .

1 a f A r l d e .

2

c a s e i n a p a r a t e s E

s a -

r a c i ,

www.dacoromanica.ro

Page 67: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 67/253

4 0

C O N S T . G O L E S C U

t o t i c e i d i n p r i n p r e j u r u - i § i f a r ' d e d e o s e b i r e , t o a t e

t r e p t e l e d r e g A t o r i i l o r d e l a m a r e p a a r t l a c e l m a i

m i c , n e c o n t e n i t § i f A r ' d e m i l o s t i v i r e s l e e s c t o a t 5 ,

s u d o a r e a n o r o d u l u i , f A r ' d e a p r i c i n u i n i c i u n u l a c e s -

t u i n e a m , a c e s t o r f r a t i , f o l o s m a c a r C a t b o b u l d e

m e i n .

I n s a t e , c a s e l e s A t e n i l o r , a d e d A ,

S T A R E A T A R A N I M I I

A C O L O S I L A N O I .

a

a c e l o r

p r o § t i b i r n i c i , s u n t d e

z i d , i n t o c m a i c a p e l a n o i p r i n

o r a t e , c a s e l e b o i e r i l o r ;

i a r o r a n d u i e l i l e c e l e b u n e

a l e a c e s t o r s a t e ,

n i c i c a s i p o m e n e s c p e l a n o i

i n o r a r : c A c i a c e l e s a t e a u t h e a t r e , d o h t o r i , g o -

r a h i , s p i t e r i , § c o a l e , p r e o t i v r e d n i c i c l e p r e o t i e , s i

t o a t e s a v a , r § i t e p r i n I n g r i j i r e a s t a p a n i r i i . A p o i s i

i n c a s e l e f o r a v e r e a m a i c u p r i s o s d u p e c u m a m

a r A t a t i n s a t e l e s A s e t i : § i a c e s t s A t e a n C R , d u p r i ,

s t a r e a l u i , a d e c a 5 0 s a u 1 0 0 f i o r i n i , i a r m i l i o n i § t i i

v i e n e z i , § i d i n a l t e o r a r , d a u 5 0 s a u o s u t i l , d e

m i i

i a r n u c a l a n o i , u n d e f i r ' d e d e o s i b i r e t o t i

c a u t a , n u m a i d i n s p i n a r e a R u m a n u l u i , d i n c a r e

p r i c i n 5 , l e s u n t § i s p i n ' a r i l e g o a l e , f a r ' d e a f a c e s i

l u i u n c a t d e m i c a j u t o r § i b i n e .

m ' a m d e p A r t a t d i n d e s c r i e r e a V i e n n i i , d a r

m o l t m i s ' a u § i a n A r i t s u f l e t u l , v r i z a n d a d e v 5 r a t a

f e r i c i r e a a l t o r n e a m u r i .

C a s e l e c e l e d i n c e t a t e a V i e n -

E D I F I C I I D E S E A M A

L A V I E N A .

s u n t p u t i - n e , n . u m a i p e s t e o

m i e t r e i s u t e , d a r s u n t f o a r t e

n a l t e , c a t e § a p t e § i o p t r A n . d u r i ; s i p e u n c l e s u n t u l i -

t i l e f o a r t e s t r a m t e , n i c i c a v A d s o a r e f n v e c i . L a

M u l t

n n

www.dacoromanica.ro

Page 68: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 68/253

n i S E S I N A R E A C A L A . T O R I E I M E L E

4 1

a c e s , t f e l i u d e l o c u r i l u c r e a z A § i z i v a c u l u m f t n a r e a .

N u m a r u l a l a , c u i t o r i l o r ,

a t i l t a c e l o r d i n c e t a t e a

V i e n n i i , c a t § i d i n 3 2 m a h a l a l e , c e s u n t I m p r e j u -

r u - i , t r e c e p e s t e d o t i a , s u t e m i i .

B i s e r i c a c e a m a i v e s t i t a d e c a t t o a t e , e s t e a

S f a n t u l u i S t e f a n , c a r e e s t e l u e r a t a , c u m a r e m e , -

t e § u g a r h i t e c t o n i c e s c . p e n t r u c a r e m u l t e i n s e m -

n a s e m , d a r d u p a , c e a m v a z u t b i s e r i c a d e l a M i l a n ,

l u c r a t a , c u a s e m e n . e a a r h i t e c t u r a , I n s a , c u m a i d e o -

s e b i t a p o d o a b i i , § i m e § t e p g , c a s a , n u s c r i u d e

c l o u d o n a c e l e l u c r u r i , l e - a m . r a d i c a t .

P l a t e I a r e c i n s p r e z e c e , d i n c a r e c e l e m a i d e o -

s i b i t e s u n t :

a i m p a r a t u l u i I o s i f a l d o i l e a , c a , r u i a

i - a u d a t a c e a s t a , n u m i r e p e n t r u c i n s t e § i a d u c e r e

a m i n t e , i m p o d o b i t a f i i n d s i c u s t a t u a i m p A r a t u l u i ,

M e l i a d e a r a m a , , d e d o u a % o n m a i m a r e d e c a t

u n s t a t d o o m , I m b r A c a t c u h a i n e : r o m a n e , § i f n

c a p c u c u n u n a , d e d a f i n , c A l a r e p e u n c a l , i a r ( l e

a r a m a , c u p o t r i v i t a m a x i m e , p u s i i , f n m i j l o c u l p i e t i i

p e u n m a r e t e m e i u , z i d i t d e p i a t r a , . P i a t a a S f i i n -

t u l u i S t e f a n , u n d e e s t e

v e s t i t a b i s e r i c a , c e m a i

s u s a m z i s . P i a t a S f i n t e i T r o i t i , c a r e a r e i n r n i j l o c

u n s t a l p d e m a r m u r a , n a l t c a d e z e c e s t a n j i n i ,

c a r e f i i n d f a u l t f n t r e i c o l t u r i , d i n t r e i p A r t i c u r g e

a p r i , i n s g h i a b u r i m a g i d e m a r m o r a , . S i d e l a

c u r s u l a p i i i p a n a i n \ - - a r t s u n t m u l t e c h i p u r i t o t

d e m a r m o r r t , d i n c a r i u n i l e i n c h i p u e s c e i n a c e a

d e t a i n r t ,

a l t e l e p e S f a n t u l D u h , a l t e l e z i d i r e a

1 L o c l a r g f a r ' d e a l a s e . s 6 , z i e 1 e a s c

n i m e n i p e e l n i c i o z i d i r e , M u d

p e n t r u I n t r e b u i n t a r e a t u t u l o r o r i l , a n i l o r , p e c a r i l o c u r i v a n d p a . i n e ,

p o a m e , v e r d * A u r i . l e g u m i

a s e m e n e l u c r u r i ( n o t a l u i G o l e s c u ) .

s i

www.dacoromanica.ro

Page 69: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 69/253

Page 70: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 70/253

1 N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

4 3

p i c i o a r e l o r , c a n

s g , I n d o e s c n u m a i l a i n c h e i e t u r i l e

t r u p u l u i o m e n e s c . S . a c e s t e a t o a t e a l e a c e l o r R o -

m a n i , c a r i a u f o s t n u m i t i § i m a i m a r i o t c A r m u i -

t o r i o s t a § e § t i . P u § t i , p i s t o a l e ,

i a t a g a n e § i

a l t e f e l i u r i m i d e m u l t n u m a r . C u a c e s t e t o a t e i n -

c h i p u i t e o d a i § i s a l i , I n t o c m a i p a r ' c g , a r f i o z u -

g r a v e a l a . P a n g , § i c h i a r s e m n u l a u s t r i a c e s c s g r i p -

s o r u l c u d o a o c a p e t e , p e u n t a v e r n d e s a l e , m a r e ,

I n t o c m a i p a r ' c a a r f i z u g r a v i t ;

s i a c e s t a t o t e s t e

a l c a t u i t n u m a i d e a r m e , c u a § h m e § t e § u g a § e z a t e ,

I n c a O n g , a n u v e n i c i n e v a § t o c r r r a i s u b e l , c r e d e

C a e s t e z u g r a v i t . d i n c e l e c e t i u m i n t e , p e n i l e

a r i p i l o r s u n t a l c h t u i t e d i n s a b i i , i a r f u l g i i p i e p t u l u i

d i n c u t i t e m a i m i c i . I n d e s t u l c u n o s c c a I n t f u n

z a d a r m a s i l e s c , c h e i c e t i t o r u l n u v a p u t e h r a -

m a n e t m u l t u m i t d e a c e s t e c l e s c r i e r i , n e p u t a n d s a ,

s o c o t e a s c a c u m o a s a a l c a t u i r e c u a r m e a n p u t e a ,

I n c h i p u l u n z g r i p s o r , I n t o c m a i z u g r a v i t ; d e a c e e a

a m § i z i s c a a c e l a c e n u v a m e r g e s g , v a z g , a c e s t

m i n u n a t l u c r u , e s t e v r e d n i c d e p e d e a p s i t .

A § i j d e r e a § i a l t e r z i d i r e d e s t u l d e . m a r e , c e o n u -

m e s e c a b i n e t f i r e s c 1 I n t r u c a r e a n p i e i l e c e l o r m a i

m u l t e d o b i t o a c e e l u m e s t r i c o § i s h l b a t i c e , s i

c u m § i c e l e c e p o t t r i l l I n a p g , § i p e u s c a t , § i c e l e

t a r I t o a r e , c e l e s b u r a t o a r e , c e l e d i n m a r e , c e l e d i n

a p e c u r g h t o a r e § i c e l e c e s g ,

I n c h i d I n c Q j i l e

l o r . A c e a s t a v e d e r e e s t e n e s h t i o a s a , c a c i f i e § c a r e

o m a b i h v e d e d i n t r ' o m i e u n a , d i n c a r e s u n t l u i

c u n o s c u t e .

m a i v a r t o s , c h i l d v e d e f e l i u r i m e a

1 C a s t I n c a r e a u s t r a n s e l u c r u r i f i r e 5 t i , c u m a c e s t e a c a n

s a e n -

p r i n d ( n a z i , l u i G - o l e s c u )

m u z e u , d e 5 t i i n t e n a t u r a l e .

s a b i i ,

S i

. 5 i

3 i

www.dacoromanica.ro

Page 71: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 71/253

Page 72: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 72/253

I N S E N I N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

4 5

o s t a t u g c u a r i p i c e i n c h i p u e § t e V e s t e a . T o a t e a c e s t e

l u c r a t e d e m a r m u r g § i f n n a g r i m e a t r u p u l u i o m e n e s c .

P e n t r u c a r e a c e s t l u c r u a l u i C a n o v a , z i c c a a u

f a g g d u i t E n g l e z i i

a p t e z e c i m i i g a l b e n i , § i n u a n

d a t - o , f i i n d f g g a d u i t a .

A r e c i n c i t h e a t r e , d o u g I n c e t a t e

t r e i a f a r k

u n u l I n u l i t a V i d e n , a l t u l i n L e o p o l d t a c l t § i

a l

t r e i l e a I n I o s e f § t a d t .

0 a l t a , m a r e z i d i r e u n d e a u s t r a n s o a r e d e m u l t i m e

§ i f e l i u r i m i d e m o n e d e , a n t i c i , f o a r t e v e c h i , § i a l t e

a s e m e n e a d e m u l t p r e t , s t a t u e d e m a r m u r g , d e

p e r s o a n e v e c h i v r e d n i c e d e a d u c e r e a m i n t e , c u m

a l t e d e a r a m g , m i c i § i m u l t i m e d e c u t i t e d i n

v e c h i m e , s i c o i f u r i , v a s e v e c h i , u n l i g h i a n l u c r a t

c u p i e t r e s c u m p e , § i a l t e m u l t e l u c r u r i , i n o c l g i

p l i n e l

0 a l t a m a r e z i d i r e , c e o n u i n e s c c o a l a a m u l t o r a

m e § t e § u g u r i , u n d e a u t o a t e u n e l t e l e c e l e i n t r e -

b u i n t e a z a , l a C a t e m e § t e § u g u r i p a n g a c u m s u n t c u -

n o s c u t e , c u m § i c e a d i n t a i b u c a t 5 , c e a u l u c r a t t o a t g

f a b r i c a , a § i j d e r e a § i t o a t e i n s t r u m e n t u r i l e m a t h e -

m a t i c e § t i .

A l t a z i d i r e u n c l e s g l u c r e a z g f a b r i c a d e f a r f u r i i ,

f e l i u r i m i d e f e t e , c u f l o r i , c u c h i p u r i

i

p o l e i t e ,

l u c r u a d e v i l r a t v r e d n i c d e v e d e r e .

k 5 i C a t e a l t e l u c r u r i s u n t m a i v r e d n i c e d e v e d e r e ,

d e c a l a c e s t e a c a r e a m v g z u t , p e c a r e n u a m a v u t

v r e m e I n t r u o l u n g d e z i l e , c a t a m 1 1 , z u t I n V i e n n a ,

v e a n d s a b a g s e a m a m a i m u l t l a a l t e i n t o c m i r i ,

c e c a u t a , s p r e b u n a p a z a , p o d o a b g , o d i h n a

§ i i n . s c u r t s p r e t o a t e f e r i c i r i l e ,

c u m e s t e I n g r i j i r e a

§ i

5 i

o b 5 t i i ,

www.dacoromanica.ro

Page 73: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 73/253

4 6

C O N S T . G O L E S C U

p e n t r u f a c e r e a d r u m u r i l o r , a p o i u d a t u l

m a t u r a t u l

n e c o n t e n i t , f e l i n a r e l e c a n l u m i n e a z a , d e c u m I n -

s a r e a z a , § i i n A , f a c e z i o l t i , I n t o a t h , V i e n n a , I n

t o a t e c e s u n t a f a r , d i n c e t a t e § i I n t o a t a

g r a d i n a c e e s t e i m p r e j u r u l V i e n n i i c e o n u m e s c

C l a s i . A p o i I n t o c i n i r e a S i i m p a r t i r e a p o p o a r e l o r c e

a r e p o l i t i a s p r e a i n g r i j i p e n t r u s i g u r a n t a n o r o d u l u i ,

p e n t r u I n t a m p l a t o a r e l e g a l c e v u r i , d e a l e d e s p a r t i

p a n a a n u a j u n g e ' n a t e ° a s , a , s u p a r a r e , i n c a t s a n u - i

p o a t a a - i f o l o s i ; d e a a v e a , i n f i e § c a r e p o p o r , u n

d o h t o r , u n g e r a h , u n s p i t i e r § i o m u i e r e c u b t m 6 ,

v i e t u i r e , s p r e i n g r i j i r e a s a r a c i l o r

§ i m a i m o l t a

a c e l o r c a r i s a s i r g u e s c e n m u n c a s i r e h r a n a

d a r n u p o t a § i - o a g o n i s i , s a u c A c i a u f a r n i l i e m a r e ,

s a u d i n a l t e p r i c i n i , c a r i I n g r i j e s c d u p a p o n t u r i c e

l e - a n d a t p o l i t i c . C u n t § i s l u j i t o r i i c a r i i n g r i j e s e

p e n t r u t o a t a s i g u r a n t i a , o d i h n a § i b u n a o r a n d u i a l A

a t o t o r k u l u i , § i i a r k i p e n t r u f i e § c a r e

d e o s e b i t ,

o r a n d u i t i c u d e o s i b i t e p o n t u r i .

C u m § i o c a s a d e l u c r u , u n c l e s t r a n g p e t o t i s a r a c i i ,

c i u n g i , § e h i o p i , o r b i § i l e n e s i , p e c a n Y i p u n d e l u -

c r e a z a l a f e l i u r i m i d e m e § t e § u g u r i , n e l a s a n d u - i s a

u m b l e p e d r u m u r i d e s p o i a t i c e r a n d

c a e i s t a -

p a n i r e a e s t e m a i m u l t d a t o a r e d e a i n g r i j i p e n t r u

a c e § t i a , d e c a t f i e § c a r e a l t o n a n d e a - i a j u t a c u c i t e

o p a r k .

c a a u i n g r i j i t c u a c e s t m i j l o c s p r e

a - i i m b r a c h , a - i I n c a l t a , § 1 a - i h r a n i , § i e i a m u n c l .

i r u t n u m a i p e a c e s t f e l i u d e o a m e n i t i s t r a n g l a

a c e a s t a § c o a l a d e I n v a t & t u r a m e § t e § u g u r i l o r , c i p e

c a t i g a s e s c p r i n ( ) r a p f a r ' d e s t a p a n i s a u f a r ' d e n i c i

o m u n c a , c i n u m a i p e t r e c v i e a t 5 , l e n e § r i , § i . b l e s t e r n a t A

s i

n l i t e l e

l o r ,

m i l e s ,

S i l a t e

www.dacoromanica.ro

Page 74: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 74/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

4 7

d i n c a r e p r i c i n a p e s t e p u t i n a , v r e m e v o r f i s i l i t i d e

a s a , a p r o p i h s a u l a h o t i e s a u l a a l t e r e l e

i c a r e d i n t e a c e § t i a d u p a v r e m e , I n v a t a n d v r e u n

m e § t e § u g , § i f a c a n d d o v a d a c u a s a b u n a v i e t u i r e

c a s a v a a p u c h s a s a s t r a d u e a s c a , I n m u n c a a c e l u i

m e § t e § u g . c e a u I n v a t a t , c u c a r e s a , s a p o a t a h r a n i

i s a d a s l o b o z e n i e .

C u m

m u l t i m e d e f i a c a r e , a c l e c a c a s t e , c a l e § t i ,

e a r u t e § i a l t e f e l i u r i m i m a i p r o a s t e s t a u p r i n p i e t e ;

c a § i a c e i , c a r i n u a u p u t e r e s a t i e c a l e § t i s , i s i

u A n e a s c a , I n v e c i c a i , i n t a m p l a n d u - s A , t r e b u i n t a , s a

p o a t a a § i - o I m p l i n i .

S i b e z 1

p o § t a c e a m a r e § i

S E R V I C T U L P O S T A L .

o b i c n u t a , e s t e p o § t a o r a § t i l u i ,

c e - i

z i c m i c a ,

p r i n c a r e o r i c i n e n u a r e s l u g a

s a u s l u g a n u § t i e s a m . e a r g a , a c o l o u n d e v a s a - 1

t r i m i e a t a , s a u c a e s t e s t r a i n ,

§ i n u § t i e l a c u i n t a

a c e s t u i a p e c a r e v a s a - l I n t r i l n e a s c a , d a , E w a n s c r i -

s o a r e l a a c e a s t a , m i c a p o § t a s a u a m a n e t , § i I n p u t i n e

c e a s u r i I § i v a a v e h r a s p u n s u l .

C A , t a r f i d e t r e b u i n c i o a s a p e l a n o t a c e a s t a , s u e t

p o l i t i e p o § t a , c a s a n u m a i t r e m u r e c e i c e v i n l a

r a s p u n s u r i , p r i n . s a l i § i p r i n . t i n z i , § i s a , v i e § i d e

d o a a z e c i d e o n p e n t r ' o t r e a b 5 , .

i A , n u m a i a u z a ,

t r i m i § i i : v i n o m a i n e l a , c u t a r e v r e m e , a n d v i i n d ,

b o i e r u l a u f o s t d e m u l t p l e c a t . ( N u m a d o j e n i , f r a t e

c i t i t o r u l e , u n c l e g a s e § t i I n t o c m a i a d e v a r u l , c i a d a s t a

p a n g v e i g a s I o m i n c i n o a s a a r a t a r e , s a u v r e o u r m a r e

1 a f a r / d e .

u . r m a r i .

G i

www.dacoromanica.ro

Page 75: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 75/253

4

C O N S T . G O L E S C U

c a r e s a , u r m e a z A , § i I n a l t e p a r t i d e l u m e d e § t A p t a t a , ,

p e n t r u c a r e n u s a , c u v i n e s a m a c i u c l e s c , c a c i s a ,

u r m e a z i l § i d e n o i , § i a t u n c i s i n g u r t o r o g s a m a .

d o j e n e § t i ) .

L a a c e s t e p o s t e , I n c e a s u r i h o t a x i t e , d e t r e i o n

p e z i , s i t d a u s c r i s o r i , § i d e t r e i o n s a i a u r a t s p u n s u r i

p e n t r u c a r e

s c r i s o a r e d e e s t e s a , s a d e a I n o r a § ,

p r a t e § t e p a t r u c r e i t a r i , i a r d e e s t e a s i t t r i m e t e

a f a i i i , d r u m c a d o u a , c e a s u r i , § a s e c r e i t a r i .

i c a , t e a l t e m u l t e l u c r u r i c e s a r

B I N E F A C E R I .

I m p a r t I n t r e i f a c e r i d e b i n e :

s p r e

u § u r i n t a s c a , p A t a t i l o r , s p r e p a z a s a , n i t t A t i i n o r o d u l u i

§ i s p r e l u m i n a r e a o m e n i r i i , c u m s t i n t v e n i t u r i l e c e

a n o r a n d u i t e s p r e f a c e r i d e b i n e , I n t r u c a r i

s a e n -

p r i n d e :

1 .

c o a l a , c e - i z i c c e a p e n t r u s t r a t i , l a c a r e n u _

n u m a i m e r g d e I n v a t a , u n c e p r i n c a r e

s i t p o a t a

a s a , ' h r a , n 1 , c i l e d a u § i b a n i p e n t r u h r a n a v i e t i i ,

a v A n d u - i I n t r e i p t r t i I m p a r t i t i . S i t o t i I n g r i j i t o r i i

a i a c e § t i i c a s e A , n u m e s c p a r i n t i i s 4 r a c i l o r . 0 v a ,

f i u n o m I n l u m e s a , n u s i m - t a , c e a m a i m a r e b u -

c u r i e , c h n d s a v a I n v r e d n i c i l n a c e a s t a % s l u j b a , c e - 1

n u m e , § t e p a . r i n t e l e s i i r a c i l o r . 0 c e d u l c e s l u j b a , o

c a l d e m u l t b a t e l a u r e c h e b , c e a s t a a u z i r e .

2 . A l t m i j l o c d e a j u t o r p e n t r u c e i m a i d e t r e a b a ,

§ i c u f a m i l i i g r e l e . A c e i a a d e s e s á c e r c e t e a z t § i

s a a j u t A , s a u l a b o a l e , s a u l a u § u r a r e a s o t i i l o r l o r ,

s a u l a p l a t a c h i r i e i c a s e l o r u n d e f a c u e s c , s a u l a c u m -

p a r a t u l l e m n e l o r d e f o c c e l o r t r e b u i n c i o a s e p e s t e t o t

a n u l . A c e s t c h i p d e a j u t o r a r e e s t e c u m u l t m a i c u v i -

s i t

;

www.dacoromanica.ro

Page 76: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 76/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

4 9

i n c i o s c l e a t l e f i l e c e s a , d a u d e l a c u t i i a o b § t i l o r ; c a c i

a c e i b a n i l u a n d u - i i n m a n y s a u b a r b a t u l , c e a r e

v r e u n r a u n a r a v , c h e l t u i e l n i c , j u c h l o r d e c a r t i s a u

n e v a s t a - s a d e a f i i u b e a t a , d e p a n g l i c u t e , I n z i v a

c e - i p r i m e s c , f i § i c h e l t u e s c f a r ' d e a s i m t i t o a t a f a -

m i l i a a c e l a j u t o r .

3 . A l t m i j l o c d e a j u t o r ,

l a o a m e n i c e a u m a i

p u t i n a , t r e b u i n t a , c a c i § i p e a c e i a n u - i l a s e s l i p s i i

d e a j u t o r , c i a u c a s e d e I m p r u m u t a r e , d e u n d e p e

u n i i 4 i I m p r u m u t a , c u d o b a n d a m i c a , § i p e a l t i i f a r &

d o b a n d a , d u p a s t a r e § i t r e b u i n t a .

4 . C a s a p e n t r u c o p i i i c e s a % l a p a d a d e m a i c i l e

l o r , p e n t r u o r i c a r e c u v & n t .

5 . C a s a p e n t r u c o p i i s i r i m a n i , p e c a r i d u p a , c e - i

h r a n . e s c , Y i I n v * , § i . m e § t e § u g u r i p r i n c a r i

p o a t a

a s a h r a n i , c u m . § i c a r t e . S i c a r e d i n t r ' I n § i i s a v o r

c u n o a § t e c a , a u c u g e t d e m a i m u l t a I n v a t a t u r a , f i

t r i m i t l a § c o a l e l e c e l e m a r i .

6 . C a s a d e u n d e s a d e s l e f i l a s l u g i l e c a n

a u

s l u j i t a n i 2 5 , I n s a n u a c e § t i t o t i a n i i l a u n s t a p a n ,

d a r n i c i l a m u l t i , c i l a d o i s a u t r e i . A c e l o r a l i s a

d a C a t e o s u t a c i n c i z e c i f i o r i n i , c a u n c h i p d e

c i n s t e

§ i a j u t o r , _ f a c a n d u - s a , d o v a d a c a t r e b u i e s a

f i e o a m e n i b i u d , d e v r e m e c e a u p u t u t s l u j i . 1 0 ,

1 5 a n i l a u n s t a p a n . S i c e l u i b u n t r e b u i e s a i s a

f a c a r a s p l a t i r e s p r e p i l d a c e l u i r a u .

7 . C a s a c u v e n i t u r i p e n t r u m a r i t i § u l f e t e l o r s ä -

r a c e .

8 . A d u n a r e d e c o c o a n e a d e v a r a t v r e d n i c e d e

l a u d a , c a r i s a c h i b z u e s c

§ i p u n I n l u c r a r e o n c e

v o r s o c o t i c a p o a t e f i s p r e f o l o s u l o b § t i i . L u c r u

C . G O L E S C U I n , s e n i n a r e a c c i l a t o r i e i n i d e

4

s a

www.dacoromanica.ro

Page 77: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 77/253

5 0

C O N S T . G O L E S C U

c e p e l a n o i , b a , r b a t i i n i c i f n v i s n u - 1 v a d , I n a l t e

p a r t i m u i e r i l e f l s a v a g e s ° .

S P I T A L E .

C e a d e a l d o i l e a p a r t e c e a m z i s c a

e s t e p e n t r u t n g r i j i r e a s a n a t a , t i i o r a § a n i l o r ,

e s t e m u l t i m e a s p i t a l u r i l o r c e a u c u d e o s e b i t a m a -

r i m e § 1 c u r a t e n i e , b l e a t f i e § c a r e s t a r e d e o m p o a t e

r a m a n e a m u l t u m i t .

D i n c a r i :

1 . S p i t a l u l e e l o b § t e s c .

2 . S p i t a l u l s a r a c i l o r .

3 . S p i t a l u l e e l c e e s t e s p r e a t n v i a p e c e i d u p a ,

p a r e r e m o r t i ,

4 . S p i t a l u l m a n a s t i r i i c a l u g a r i t i l o r e l i z a v e t i n e .

5 . I a r s p i t a l u l o b § t e s c . -

6 . S p i t a l u l m a n a s t i r i i F r a t i i d e m i l d , .

7 . S p i t a l u l p e n t r u p r e o t i i m i r e n i .

8 . S p i t a l u l p e n t r u a c e i a c e a u b o a l e n e l e c u i t e .

9 . S p i t a l u l p e n t r u O v r e i .

1 0 . S p i t a l u l p e n t r u r o b i .

1 1 . S p i t a l u l a l a c e l o r M u i e r i c a r i s e n t s i l i t e d e a

n a § t e f a r ' d e a § t i n i m e n e a § i f a r ' d e a l e c u n o a § t e .

O r i c a r e , d e o r i c e s t a r e , c a n d b s i c u n o a § t e c e a s u l ,

s a u z i v a s a u n o a p t e a , m e r g a n d l a p o a r t a , § i t r a -

g a l a d u n c l o p o t e l , i n t r ' a c e l m i n u t o § i p r i m e s ° , d a n d u - i

o d a i e c u t o a t e c e l e t r e b u i n c i o a s e , § 1 s l u j n i c a , § i l a

v r e m e d o h t o i , m o a § a , d o h t o r i i

§ 1 h r a n a , b n c a t a ,

v r e m e s a v a a f l a ,

a c i i a .

i p e n t r u t o a t e a c e s t e a

a r e s a , d e a p e t o a t a , z i o a 9 0 c r e i t a r i , § i o s c r i s o a r e

p e c e t l u i t a , f n m a n a c e l u i I n t a i I n g r i j i t o r , u n d e s a

s c r i e c a r i b i s u n t p a r i n t i i s a u c e l e m a i d e a p r o a p e

www.dacoromanica.ro

Page 78: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 78/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

5 1

r u d e , I n c a l c a n d d i n n e n o r o c i r e i s a , v a I n t a m p l a d i n

f a c e r e s ä i s a p r i c i n u e a s c a m o a r t e , s a , § t i e l a t i n e

s g , a r a t e p i e r d e r e a e i . T a r n e I n t a m p l a n d u - s e a c e a s t a

n e n o r o c i r e , I § i i s I n a p o i a c e c a r t e p e c e t l u i t a , § i

m e r g e c u c o p i l u u n d e v a v o l . T a r c a r e v a p o f t i

s a - § i l a s e c o p i l u a c o l o , l a s & § i - 4 0 d e f i o r i n i I n h a r t i e ,

§ 1 d i n t e a c e § t i b a n i I I . h r a n e s c , I I . I m b r a c a § 1 I l I n v a t a

c a r t e , d i n c a r i m u l t i p o t i e § 1 o a m e n i m a r i , d u p a ,

a f o r v r e d n i c i e § i n o r o c , c a d t o a t a , I n v a t A t u r a c e a

b u n g l i s a d a . i 5 i a c e s t e m u i e r i p o t a i n t r h , c u m a s c a

l a o b r a z , § i d e c i t e o n l e v i z i t a r i s e § t e d o h t o r u l s a u

m o a § a , i a r p o a t e f i c u m a s c a , c u t o a t e c 5 , n u e s t e

n i c i o t r e b u i n t a , c a c i n i c i t m p a r a t u l n u s a v a I n -

v r e d n i c l s r a f l e d e l a e i u n c e , f i i n d j u r a t i § i I n -

c e r c a t i .

i a c e a s t a f a c e r e d e b i n e e s t e t o t a l u i

I o s i v a l d o i l e a , c a r e l e a u j u d e c a t c a v a f i m a r e

p A c a t d e a n u s c 6 p e t , d i n m o a r t e p e a c e i p r u n c i

c e p e t o t a n u l p o t f i h o t a r i t i m o r t i i , d i n p r i c i n a

f r i c i i s a u a r u § i n l i m a i c i l o r l o r ,

a l c a r o r a p a c a t

a r e a 4 j u d e c h D u m n e z e i r e a , c u m § i c h i a r p a c a t u l

a l a c e l u i o t e a r m u i t o r , c a r u i a f i i n d u - i p r i n p u t i n t a

c u a c e s t m i j l o c s a s c a p e d i n p i e r z a n i e p e a c e i p r u n c i ,

§ i n u v a v o l .

1 2 . S p i t a l u l n e b u n i l o r , p e c a r e n ' a m a v u t n o r o c

s a - i v A , z , c a c i n u m i - a u d a t v o e d o h t o r u l , c e r A n d u - m i

d e s t u l a i e r t a c i u n e , p r i c i n u i n d c a s u e t I m b r a c a t c u

h a i n e t u r c e § t i , § i c u m m a v o r v e d e a , t o t i s a , v o r

t u r b u r h a t a t , I n c a t s p i t a l u l s a , v a a m e s t e c h . P e n t r u

c a r e a d e v A r a t m i - a u p a r u t f o a r t e r a n , d a r n u c a c i

n u i - a m v a z u t , c i d e c i u d a , p e n t r u c e n u m a i n e -

b u n i i s a n u p o a t a s u f e r l d e a v e d e a T u r c , i a r c e i

www.dacoromanica.ro

Page 79: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 79/253

5 2

C O N S T . G O L E S C U

i n t e l e p t i , § i l u m i n a t e n e a m u r i i n i n v a t d t u r i § i I n

c u n o § t i n t a d r e p t d , t i l o r o m e n i r i i , i § i p u n t r u p u r i l e

i n n a i n t e a g l o a n t e l o r g r e c e § t i , c a i n t a i e i s a l e p o -

p r e a s c d .

C O A L E .

I a r c e a d e a l t r e i l e a I n g r i j i r e s p r e f o -

l o s u l l u m i n i i , s u e t m u l t i m e a § c o a l e l o r

d i n c a r i :

1 .

c o a l a c e a u p e n t r u i n v a t a t u r a b u n e l o r v i e t u r i

a c o p i i l o r .

2 .

c o a l a p e n t r u s u r z i § i m u t i , p e c a r i f i i n v a t l

c e l e t r e b u i n c i o a s e a s u p r a d a t o r i e i l e g i i , c u m § i l i m b a

n e m t e a s c d , § i s o c o t e a l a , u n d e f i h r d n e s c § i i i i m b r a c A .

3 .

c o a l a p e n t r u c o p i i i c e i o r b i .

4 . * c o a l a p e n t r u I n v a t a u r a a b u n i i c r e § t e r i .

5 .

. * c o a l d u n d e s a i n v a t a t o t c u r s u l i n v a t A t u r i i

p r e o t e § t i § i c d l u g d r e § t i .

6 .

c o a l e l e c e l e m a g i § i o b § t e § t i .

7 .

c o a l l i , u n d e s a , i n v a t d n e g u t A t o r i a § i i c o n o m i a .

8 .

c o a l a i m p A r a t e s i i M a r i e i T e r e z i i , u n d e i n v a t 5 ,

f i i i n o b l e t i i : i n t a i i u b i r e a d e o m e n i r e ; a l d o i l e a , I n -

v a t d t u r a f i l o z o f i c e a s c d § i p o l i t i c e a s c A ;

a l t r e i l e a ,

l i m b i l e c e l e m a i t r e b u i n c i o a s e , § 1 a l p a t r u l e a , c u m

s d , c a d e u n f i u d e b u n n e a m s a § t i e s a i n c a l e c e

b i n e , s l p o a r t e a r m a § i s k j o a c e .

9 . A c a d e m i a p e n t r u i n v K a t u r a d o h t o r i l o r ,

I m p k a t u l u i l o s i f a l

1 0 .

c o a 1 5 , p e n t r u i n v d , f a t u r a f e t e l o r , u n d e i n v a t r t

l e g e a , s o c o t e a l a , i s t o r i a & e a s e d I , g h e o g r a f i a , l i m b a ,

I i s t o r i a n a t u r a l , .

a

u - l e a .

www.dacoromanica.ro

Page 80: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 80/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I B I B L E

5 3

n e m t e a s c i i § 1 f r a n t o z a s c a , ,

§ i t o a t e l u c r u r i l e c h t e

s u n t t r e b u i n c i o a s e u n i i f a m e i .

1 1 .

c o a l a p e n t r u f e t e l e c e a u p a r i n t i o f i t i e r i

s c A p A t a t i .

1 2 . c o a l a p e n t r u f e t e l e c e l e d e m a i m a r e n e a m ,

c a r e d u p e s c e I n v a t a c e l e l a n t e t r e b u i n c i o a s e , i n v a t a

a c i i a l i m b i § i j o c u r i .

1 3 . * c o a l a p e n t r u t o a t e f e t e l e o r k a n i l o r , u n d e

i n v a t 5 , c e l e t r e b u i n c i o a s e i n v A t A t u r i i .

1 4 .

c o a l a u n d e s a I n v a t a c u m s a t a m ' a d u e a s c 5 ,

b o a l e l e v i t e l o r .

1 5 . C a s a § t i i n t i i 1 p e n t r u a c e i a c a r i s a n a s c , m o r

§ i s a i n s o a r 5 , .

1 6 . I n s o t i r e i c o n o m i c e a s c A , u n d o s g , s t r a n g c e i

d e m a i m a r e n e a m ,

§ i a c e i c a r i a n m o § i i s a u

o r i c e a l t c h i p d e v e n i t , § i s a s o c o t e s c p e n t r u o r i -

c e l u c r u f o l o s i t o r , c u m p e n t r u i c o n o m i e , p e n t r u

d e p A r t a r e a d e l u x 2 § i i m u l t i r e a v e n i t u r i l o r m o § i i l o r .

1 s e r v i c i u s t a t i s t i c .

2 I n t r ' a c e s t c u v I n t l u x A c o p r i n d t o a t e f e n u r i m e l e d e c h e l t u i e l i

c e l e d e p r i s o s , c u m § i c h e l t u i a l a c e a m a i m a r e d e c a l v e n i t u r i l e . A p o i

u r m e a z g . § 1 p o f t a , n u = m a i d e a f a c e o r i c e v e d e l a a l t u l , c i § i m a i

s t u m p , n e m a i s o c o t i n d 3 e i A . c u v i n e s a u n u , § i d e a r e v e n i t p e c a t

a r e a c e l a , p e c a r e e l v a A - 1 I n t r e a c g c u p o d o a b a . D i n c a r e p r i c i n g , l a g .

s g r g c i a § i s t a n g e r e a d e f a m i l i i n e - a u c g l c a t , I n h u l a g u r i i l u m i i a m

e g z u t § i c o n d e e s t r g i n e n e - a u z u g r g v i t . C e n e v o m f o l o s i t e n d n o t

I n t r o n o t v o m v o l s g , l e i n e m a s c u n s e , § i v o m c r e d o c g n u s u n t § t i u t e ,

I n v r e m e c e t o a t e n e a m u r i l e l e c e t e s c , f i i n d s c r i s e d e a c e i c e n e

p i s m u e s c . M a i b i n e A n e c u n o a § t e m , s g l e m a r t u r i s i m , c a p r i n s t r a § n i c a

h o t g r i r e s g . l e I n d r e p t g m , d e p g r t a n d a c e s t e f o c u r i § i p a r j o a l e d i n p a t r i a

n o a s t r g , c g , c i l u x u l § i l u a r e a c e a f g e d e d r e p t a t e n e - a u s t i n s d i n f a t s ,

p g m a n t u l u i , r a d i c a n d u - n e d i n t o a t i t l u m e a c e a m a i p u t i n g c i n s t e c e

p o a t e - a v e a o r i c e n a t i e .

www.dacoromanica.ro

Page 81: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 81/253

5 4

C O N S T . G O L E S C U

L I P S A D E C U L T U R A

.

0

c e m a r e § i n e a d o r m i t l

L A N O I P E L A 1 8 2 5 .

I n g r i j i r e a u o t c a r m u i t o r i i d e

p r i n a l t e p A r t i s p r e t o a t A , I n -

c h i p u i r e a f e r i c i r i l o r n e a r n u r i l o r o m e n e § t i . C a t e f e i i u -

r i m i d e a j u t o a r e p e n t r u c e i s a p a t a t i , § i a l e i a r A § i

p e n t r u a l t i i , d e a n u a j u n g e I n s c A p A t r i , c i u n e . C a t e

s p i t a l u r i p e n t r u o r i c a r e t r e a p t a d e o m v - r e d n i c e . C a t e

m u l t i m i d e § c o a l e , p r i n c a r i s ' 6 , s t e a d u e s c a t i d e § t e p t a ,

n o r o d u l , a - 1 a d u c e l a a d e v k a t 5 , c u n o § t i n O , p r i n

c a r e p o a t e z i c e e a , a r e d e o s e b i r e d e u n d o b i t o c

n e c u v A n t a t o r . 0 c a t s ' a u I n n A l t a t i u b i r e a , d e o m e -

m i r e , e a c i c e a d i n t a i I n v A t s a t u r a a t i n e r i m i i n o b l e - 0 . i

a c e a s t a e s t e ; i a r p e l a n o t a c e a s t a I n v g , f a t u r a n u

s ' a u p o m e n i t , a d e c a d e a a u z i t i n e r i m e a s a u d e l a

p r e o t , s a u d e l a p r o f e s o r u l § c o a l e l o r , c u m . s 5 , s l

p o a r t e s t a p a n i t o r u l c a t r a , n o r o d u l l u i , p e c a r e s 5 , - 1

v a z a , I n t o c m a i c a p e n i § t e f i i a i l u i , I n g r i j i n d p e n t r u

e i , c u m c i o b a n i i p e n t r u o i , c e l e p a t e § i l e a d a p t s

p e n t r u m u l t u m i t a f o l o s u l u i c e d e l a e l e d o b A n d e § t e .

A s e m e n e a § 1 s t a p a n i t o r u l , p e n t r u d i c i t o t n o r o d u l

s ' a , s t r a c l u e § t e m u n c i n d s p r e a - i d a a v e r e § i c i n s t e ,

e s t e d a t o r p e n t r u a c e a s t a s a a i b r c A t r 5 , t u r m a l u i

d r a g o s t e § i I n g r i j i r e s p r e f o l o s , m a i v a r t o s h i n d .

c 5 , t u r m a l u i n u e s t e d e d o b i t o a c e n e c u v a n a t o a r e ,

c i c u v a n t A t o a r e , § i t o c m a i d e o p o t r i v A - i :

c a c i n u

v a 0 , s 1 n i m e n i v r e o d e o s i b i r e I n t r e c e n u § a d i n

t r u p u l I m p k a t u l u i § 1 d i n t r ' a g r a c u l u i . C u m , d e l a

t i n e § i c a n d a u a u z i t n o r o d u l c u m s A c u v i n e s l

s a , p o a r t e c g t r a " , s t A p a n i t o r § i I n t o a t e d a t o r i i l e l u i ,

s a u t o t i c e i m a r i c a . t s c e i m i d i , § i c e i m i d i c a t s

c e i m a r i , s a u b o g a t i i c a t s c e i s A r a c i , § 1 c e i s a r a c i

www.dacoromanica.ro

Page 82: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 82/253

I N S E M N A R E A C A L X T O R I E I M E L D

5 5

e a t e a b o g a t i i m i l o s t i v i s a u n e m i l o s t i v i , c u m § i p l r i n t i i

c ' a t r 5 , f i i , § i f i i i c A t r a p A r i n t i , i a r z i c , t i n e , c a n d

§ i d e l a t i n e l e - a u a u z i t , i n v r e m e c e t o a t e l u c r u r i l e

c e l e b u n e s L i , a t i V a i n o m s a u d i n a u z i r e a c u v a n a r i i

p r e o t u l u i , s a u a p r o f e s s o r i l o r , s a u a t h e a t r u r i l o r ,

c a r i p a n i i , a c u m t o a t e a u l i p s i t . * i d e v o r l i p s i

§ i d e a c u m i n n a i n t e , t o t a § a , v o i n f i , c ' a c i n o i c e i

b l t r A n i n e § t i i n d n i m i c d e t o t , p e l t i n g a a l t i i c l i n t e a l t e

p A r t i a l e l u m i i , c u n e § t i i n t a v o m § i l a t h , I n p a m a n t .

* i c o p i i n o § t r i n e a v a n d d e l a t i n e s ä i n v e t e § i a

s a , i n d r e p t h , a s e m e n e a c a n o i v o r § i u r m a , d e n u

§ i m a i i a u :

c a c i i n v e d e r a t l u c r u e s t e c a n o i a m

r a m a s i n u r m a t u t u l o r n e a m u r i l o r , i n v r e m e c e I n

a n i i c e i v e c h i a u f o s t I n c e p e r e d e d e § t e p t a r e p r i n

m u l t i c a r i a u d u s l a l u m i n ' c t , a l t i i t a l m A c i n d c a r t i ,

c u m § i g r a m a t i c a , t i p o g r a f i a , § c o a l e , s p i t a l u r i , c a r i

s ' a , c u p r i n d l a i n t i i a § c u v a n t a r e .

i

i n l o c s a ,

s ' a ,

i n m u l t e a s c ' a c u c u r s u l a n i l o r , n u n u m a i n u s ' a u

i n m u l t i t , c i n i c i a c e l e a n u a u s t a t i n f i i n t a l o r ,

§ i m a i v k t o s c e a s p r e m a i m a r e p a g u b A § i r u § i n e

e s t e , c a d . s ' a u § i i m p u t i n . a t , c u m § c o a l e l e , c a r i , c u

c u v a , n t d e m a i b u n g p r e f a c e r e , s ' a u s t r i c a t i n a n i i

t r e c u t i s p r e a n R s t i , l u m i n a n . e a m u l . P e n t r u c a r e

a § f i p u s c o n d e i u a s u p r a s t r a i n i l o r , d e n u a s § t i

e a a c e i a a u a v u t a j u t o a r e d e l a p A m a n t e n i .

A V E R I L E M A N A S T I R E S T I .

C u m § i s p i t a l u r i l e p e n t r u

c i u m a , c a r e m a i s ' a u t i a r a -

p A n a t , § i t o a t e l u c r u r i l e s ' a u r i s i p i t , d ' a n d u - s 6 v e n i t u -

r i l e m A n a s t i r e § t i c e e r a p e n t r u i n t r e b n i n t a r i l e s p i t a -

l u l u i , i n s t A p a n i r e a c A l u g A r i l o r s p r e d o b A n d i r e a c i

www.dacoromanica.ro

Page 83: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 83/253

Page 84: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 84/253

I N S E M N A R E A E A L X T O R I E I M E L E

5 7

- t i r e a r m e n e a s c a , a r f i s c r i s m a i m u l t d e c a l m i n e ,

p e n t r u a c e s t u r i t m i j l o c c a l u g a r e s c c e s a , u r m e a z a ,

i n p a t r i a m e a ;

m A c a r § i d e n u a r f i f o s t f i u a l

a c e § t i i p a t r i i , t o t a r f i a j u n s i n m a r e p o c h i n t a , § i

. a r f i s c r i s m a i m u l t e . C a c i a c e i c e s A i n a b r a c a , i n

n e g r u § i s a , n u m e s c c a l u g a r i , n u s a , i n c h i d i n m a , -

n a , s t i r e , h e a n i n d u - s a d i n s u d o a r e a f r a t e l u i l u i , c a r e

a r e n e v a s t a , § i c o p i i , § i p l a l e § t e m u l t e b i r u r i ;

c i

c h i a r e l , d u p e s c e m u n c e § t e p e s e a m a l u i , m u n c e § t e

§ i p e n t r u a p u t e a , s 5 , f a c e s m a n a s t i r e a a l t o r a b i n e ,

c a c i a c e s t e m a n d s t i r i a u s p i t a l u r i I n n a u n t r u , § i

n u n u m a i n u m i r e d e s p i t a l c a p e l a n o i , c i l u c r u

a d e v A r a t , i n t e m e i a t § i ' D r a c u t D u m n e z e u l u i .

i o r i -

c a t i c A l u g a , r i m a i m u l t i s u n t , a t a t § i f o l o s u l m a i

m a r e e s t e , f i i n d c a , u n i i m u n c e s c s e r e a a d u c e

v e n i t , § i

a l t i i

d i n m a n a s t i r e

s l u j e s c b o l n a v i l o r ,

m a l u r a n d u - l e

§ 1 s c o t i n d u - l e u d u l a f a r a , § i t o a t e

- c e l e l a n t e s l u j b e ,

§ i a v A n d f i e § c a i e

a t a , t i b o l n a v i

i n g r i j a l u i , i n c e s t t i c A l o s u l d e c a l u g a r s o m n u l § i - 1

f a c e m o t a i n d .

i p e c e l m a i m a r e d i n t r e e i v a , z r a n d ,

n u i n d r a z n e § t i s a , - i s a , r a t i m a m a , c i a d e v a r a t u r m a

p i c i o r u l u i . i f i e § c a r e a j u n g e b a t e ° a § a s i m t i r e d e

p o c a i n t A , i n c e s t § i - c a m a § a , d u p e e l s a , § i - o d e a l a

o a § a .

m a n a s t i r e . C u m § i

i n t r u o m a n a s t i r e c e

e s t e i n t e u n o s t r o v a p r o a p e d e V e n e t i a , d e l e g e a

a r m e n e a s c a , , c u m a x i c h e l t u i e l i a n a d u s p r o f e s o r i ,

F r a n t o z i , N e m t i § i s t r i n g a n d

§ i t i n e r i m e m u l t i ,

d u . p a , i n v a t a t u r a , d e § a p t e o p t a n i , a l t i i c a r i a n

c a , § t i g a t i n v A t a t u r a , m a i m u l t i , a u i n c e p u t l a V a l -

m a c i r i d i n t r ' a c e s t e l i r n b i , i n l i m b a f o r n a t i o n a l s ;

§ i a l t i i m a i t i n e r i § i - a u u r m a t i n v a , t a t u r a a l t i § a p t e -

www.dacoromanica.ro

Page 85: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 85/253

Page 86: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 86/253

1 N 8 E M N A R E A c A r X T O R I E 1 M E L E

5 9

V r e m e e s t e , f r a t i l o r , d e a s e d a

R F F O R M E N E -

o b u r s a o r a n d u i a l a , I n t a i l a c l i r o s u l

C E S A R E L A N O L

b i s e r i c e s c ; c a c i n e s u f e r i t l u c r u e s t e

d e a v e d e a c i n e v a s p r e o t i p r i n . c a r c i u m i , I m b r a c a t i

I n c a m a s i n u m a i , s i c u o p i n c i , c u c a r a l e l a t a r g u i

d e a f a r a , c u c h e r e s t i e l e d e v a n z a r e , s i c a r a n d n i s i p

s i c a r a m i d a , f a r ' d e n i c i o s t i i n t a d e d a t o r i i l e l e g i i

l u i , s i f a r ' d e n i c i o c u n o s t i n t a , d e c u v i o a s e l e u r m a r i .

C u m s i a c e l e v e n i t u r i m a n a s t i r e s t i , p a c a t e s t e s i

r u s i n e s ä n u s ä I n t r e b u i n t e z e s p r e p o m e n i r e a a c e -

l o r a c e l e - a u f a c u t , u n e l e a j u t a n d l a f e l i u r i m i d e

s c o a l e , l a p l a t a , d e m u l t i m e d e d a s c a l i c e t r e b u e s c

l a t o a t e j u d e t e l e , n u p l a t i n d u - l e a l e 5 , 6 s u t e d e

l e i p e a n , m a i p u t i n d e c a t p l a t a v i z i t i i l o r , c i d u p a ,

c a t s a c u v i n e u n u i a c e n u p o a t e a m a i f a c e a l t a

s p e c u l a t i e , c i n u m a i a & l u t a , s p r e f o l o s u l l u m i n i i .

i a l t e l e i a r a s s p r e a j u t o r i u l s p i t a l u r i l o r , s p r e l u t e -

m e i a r e a s i m u l t i r e a f o r ;

s i a l t e l e i a r a s s p r e p l a t a

d o h t o r i l o r , g e r a h i l o r , c e t r e b u i e s a , f i e

I n .

f i e s c a r e

j u d e t . C u m s i a j u t o r p e n t r u o I n s o t i r e d e 7 ,

8

o a m e n i t n v a t a t i I n l i m b i s t r a i n e , c a s a t a l m a c e a s c a ,

c a r t i t r e b u i n c i o a s e I n l i m b a n a t i o n a l a . e e l m a i

m a r e a j u t o r s p r e - a t i p a r i c a r t i l e c e m u l t i d i n n o u

p o t s c r i e , s a u t a l m a c e s c c a r t i f o l o s i t o a r e n a t i e i , s i

m i j l o c n u a n d e a l e t i p a r l . C u m s i a j u t o r d e a

t r i m e t e t i n e r i

t a x i s t r a i n e s p r e i n . v a t a t u r a d o h t o -

r i e i , c a c u v r e m e a a c e i a s a I n v e t e p e a l t i i I n p a t r i a

n o a s t r a , d e s c h i z i n d u - s e A c a d e m i e ;

c a c i a m z i s c a

P e s t a , c a r e a r e t o a t e a c e s t e , n u p o a t e a s a , s a m u l

n i c i c u C r a i o v a , n e c u m c u t o t p r i n t i p a t u l V a l a h i e i ,

f i i n d c a n u e s c a u n U n g a r i e i , c i u n j u d e t a l U n g a r i e i .

i n

www.dacoromanica.ro

Page 87: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 87/253

6 0

C O N S T . G O L E S C U

i m u l t e a l t e s p r e f e r i c i r e a § i l a u d a n a f e i , c a r i

s u n t a t a l d e l e s n e , I n c a t c a n d s t A p f t n i r e a s a , v a

u n i c u b o i e r i m e a , g i b o i e r i m e a c u s t a p ' a n i r e a , p o t

p e t o a t A l u n a s a , p u e I n l u c r a r e u n c e f o l o s i t o r

p a t r i e i .

I a r l a c a § u l I m p A r A t e s c

R E § E D I N T A I M P A R A T I I L I I I .

p e a f a r a n u a r e v r e o d e o -

s e b i t A , p o d o a b g , c A c i e s t e z i d i r e v e c h e

d a r d a r u l

l u i e s t e f o a r t e m a r e & a d e s t e o z i d i r e I n p a t r u

c o l t u r i c a m a s a , a v A n d u - § i c u r t e a l a m i j l o c , c u p a t r u .

p o r t i I n p a t r u p A r t i a l e z i d i r i i , p r i n c a r e s l o b o d

- t r e c e n o r o d u l I n v e c i , m A c a r S i l a m i e z u l n o p t i i .

N i c i c a , p o a t e c i n e v a g a g a s ' u n t e a s , c a n d n u f i e r b e

l u m e a § i

c a r a t e l e p r i n t r ' a c e l e p o r t i , s o c o t i n d u - s a

c u r t e a i m p A r a t e a s c a % c a o p i a t A , s l o b o d a . * i a c e s t e a

n e g r e g i t u r m e a z a i n t r ' a c e s t c h i p , c i t i c i n u a r e t r e b u i a t a

d e a s i t I m p r e j u r a c u z i d u r i , n i c i c a , n d

s A , c u l e a

a

s i t

i n c h i d e c u l a c a t e m u l t e , f i i n d c 5 , c u n o a g t e

i n t r u a d e v a r i u b i r e a n o r o d u l u i § i a t u t u l o r c e l o r

d e o b g t e p r u n l i n t e n i g i s t r a i n i ,

c a c i

s i n g u r s i t

s i m t e c 5 . - i s u n t u r m ' a r i l e e a t r 5 , n o r o d i n t o c m a i c a

a l e u n u i p A r i n t e c A t r e f i i .

* i m a i v a r t o s e c a n d

n o r o d u l n u - 1 v a i u b l , a c e l e l a c i i t e s 5 , p o t s o c o t i c a

n i g t e n o d a t u r i d e p a n g l i c e . A c e g t i o t c a r m u i t o r i

. e v r o p e n e § t i , a d e v A r a t f a r ' d e p l A c e r e t r e b u i e s 5 , i a s A ,

l a p l i m b g r i , a w l n u l e r s a m a n e m i n u t d e a - g i a r u n c a

o c h i i l a v r e o v e d e r e d e u n c e , f i i n d s i l i t i f a r ' d e

c o n t e n i r e s a m u l k u m e a s e a n o r o d u l u i § i c u p l e c a r e a

c a p u l u i , g i c u p A P A r i a I n m a n e s , l a i n c h i n A c i u n e a

g i s t r i g a r e a n o r o d u l u i d e v i v a t L a d o u ' a v r e m i

www.dacoromanica.ro

Page 88: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 88/253

I N S E E I N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

6 1

a r e n u m a i o s c a p a r e , c h i l d e s t e c a l d , c h c i Y s i t i n e

p h l h r i a s u p t m a n a , , § i . c a r e d m a n y s i n g e r c a i i d a r

t i c h l o s u l d e g h t , t o t t r e b u i e n e c o n t e n i t s h s a p i e c e .

0 c e d e o s e b i r e d e l a n o i : N e p l e c h m p A , n h n e

d h c a p u l d e p h m A n t , § i r h m a n e m f o a r t e m u l t u m i t i

c a r e d n u m a i c u c o a d a o c h i u l u i s , v o r u i t a ,

c h t e a ,

n o i ,

c h c i t r u p u r i l e n u l e m i § c h , p a e c h , s u n t d e

c e a r h § 1 l e t e m s h n u s e f r a m e d , . I a r c ' a n d n e v o r

z a m b i a r i d e , a t u n c i c u m a r e b u c u r i e t r e b u e

p o v e s t i m c h t r e f a m i l i e § i c h t r e o a m e n i i c a s i i .

I a r p o d o a b a c e a d i n n h u n t r u l h c a § u l u i I m p h r h t e s c

e s t e d e s t u l d e f r u m o a s h § i c u b u n a , p l A c e r e i n c h i p u i t h ,

a t a t o d h i l e t m p h r a t u l u i § i a l e I m . p h r h t e s i i , c e l e s p r e

t a c u i n t h , c u m § 1 a c e l e c a r i a u s p r e p r i i m i r e a a c e l o r

c a r e y i n s p r e I n c h i n h c i u n e l a z i l e m a r i . * i m a i c u

d e o s e b i r e v r e o c h t e v a o d h i § i o s a l , m a r e , f o a r t e

f r u m o s i m p o d o b i t h c u s t a l p i d e m a r m u r h , § i c u

m u l t e p o l i c a n d r e d e a r g i n t m a r i § i f r u m o a s e , u n c l e

d a u b a l u r i s a u p r i i m e s c d e o s i b i t e p e r s o a n e . R a n h ,

a c i i a a m i n s e m n a t l u c r u r i l e c e l e d e o s e b i t e a l e o r a § u -

l u i p e c a r i e u a m v h z u t § i b u n a i n g r i j i r e a s t h p A n i r i i

p e n t r u f e r i c i r e a n o r o d u l u i , m i j l o a c e l e c a r i a m c u -

v a n t a t ;

d a r f i i n d e h t o t o m u l d u p e s m u n c h , a l t i i d e

c e a s u r i § i

a l t i i d e z i l e , t r e b u i e s h ,

s , m i c e s p r e

i n s h n a t o § i r e a t r u p u l u i § i d e p h r t a r e a g h n d u l u i c e

d a , r a p h n h , p e o m , a u a v u t s t h p a n i r e a § i a c e a s t h ,

g r i j a d e a f a c e g r h d i n i , s p r e v e s e l i i a § i b u n a p e t r e c e r e

a n o r o d u l u i , d i n c a r e u n a e s t e a c e a s t a :

C l a s i . A c e a s t a e s t e o p l i m b a r e f r u m o a s h , I m p o d o -

b i t h c u f e l i u r i m i d e a l e e § i l u m i n a t h c u f e l i n a r e , d e

s ä

www.dacoromanica.ro

Page 89: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 89/253

6 2 C O N S T . G O L D S C e

c u m i n s e r e a z a , p a n g l a z i n g . C a r e g r a d i n a i n c u n j o a r a

t o a t a , V i e n n a , § i l a o p a r t e e s t e l o s t a r i e , u n d e s u n t

m u l t i m e d e m e § c i o a r e § i s c a u n e , u n i l e s u p t i n v e l i § u r i

§ i a l t e l e d e s c o p e r i t e , § i d a u t o a t e f e l i u r i m i l e . d e b a u -

t u r i , c u m : c a f e a , l e m o n a d e , p o n c i u , i n g h e t a t a , l a p t e

d e m i g d a l e , § i c i u b u c i l e s l o b o d e 1 . P r i n t r ' a c e l e a l e e a u

§ i m u l t e l a v i t i d e § e d e r e . L a a c e a s t a p l i m b a r e , b e z

c a § i z i v a s u n t m u l t i , d a r s e a r a n u p o a t e f i m a i

m u l t i f r u m u s e t e § i m u l t u m i r e , d e c a l a m e r g e c i n e v a §

d e a t i p e t r e c e c e a s u r i l e i n t e a c e a l u m i n a t a g r a d i n a ,

c u m u l t i m e a o a m e n i l o r . i s ' a u i n t a m p l a t s e a r a

s a f i u a c o l o , § i d e m u l t i m e a n o r o d u l u i s a n u m a i

m e r g u n d e v o i a m , c i u n d e m u l t i m e a m a d u c e a ;

f i n d s i l i t s a m a t r a g f o a r t e d e p a r t e , c a n u m a i c u

v e d e r e a , f a r ' d e - a m a m a i m i § c a , p r i v c s c p e

t o t i ; u n d e e r a , d e s t u i o a m e n i m a r i § i .

b o g a t i , § i

d e o s e b i t e d a m e , d a r c e a m a i m a r e e r a a n o r o d u l u i ,

§ i m a i t o t d e a u n a t r e i p a r t i s u n t d i n n o r o d § i a

p a t r a p a r t e d i n n o b l e t e ; d i n c a r e u n s t r a i n n u p o a t e

c u n o a § t e c a r e e s t e d i n n o b l e t e § i c a r e d i n n o r o d ,

s a u p e b o g a t d i n s a r a c , c a c i n u s u n t c e i m a r i

i m b r a c a t i c u f i u r i § i d a m e l e p l i n e d e s c u l e ,

c i

- t o t i t m b r a c a t i c u h a i n r n u m a i c u r a t e .

M u e r e a c e a p r o a s t a c u h a i n a d e z e c e f i o r i n i ,

d e s t a m b a c u r a t a § i c r o i t a , f r u m o s , § i d o a m n a c e a

d i n n o b l e t a § i b o g a t a , c u r o c h i e s a u d e m a l d e h i

s a u d e c r o a z a , s a u d e p e r c a l , c u r a t e § i c r o i t e p e

t r u p f r u m o s , f a r ' d e a a v e a p e r o c h i i c u t i i a l u i

B u c u r c u t o a t e

f e t e l e d e p a n g l i c e , c a n s u n t d e

1 f u m a t u l p e r m i s .

2 p e

l a n g l .

s a d

www.dacoromanica.ro

Page 90: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 90/253

I N S E M N A R E A C A L X T O R I E I M E L E

6 3

p r e t d e 5 0 , 6 0 d e f i o r i n i . C i n e v o r v e d e h p e a c e l e

d e m a i m a r e n e a m d a m e d i n V i e n n a § i p e a l e

n o a s t r e , p e c e l e d e a l t r e i l e a m a m a , v o r s o c o t i p e

v i e n e z e d e g r a c e , § i p e a c e s t e a a l e n o a s t r e , s t a r

p a n i t e d e l u x , m i l i o n i s t e . I a r a d e v a r u l e s t e c u t o -

t u l i m p o t r i v a , c a c i a c e l e a a u d e s t u l , d a r l u x u l § i

h a i n e l e i m p e s t r i t a t e n u l e p l a c . I a r a l e n o a s t r e

s u n t d e s t u l d e g r a c e , c a c i t o o t h , m a r f a s a i s p e r a b o j ,

p a n g I n c e p e a - § i p u n e m o § i i l e l a m e z a t , d a r s u n t s t a -

' A m i t e g r o a z n i c d e l u x . M a i b u c u r o a s e s u n t , a c a s a

s a l e m o a r d , c o p i i d e f o a m e , d e c a t s a i a g , l a p l i m -

b a r e f a r ' d e a a v e a p e r o c h i e a f t & s u t a d e b u c a t e l e

i n f e l u r i r n i c u s u t e , c e l e z i c g a r n i t u r i , c a r e l e e s t e

o i n d o i t a c h e l t u i a l a . A u s t r i g a t b i e t u l E f r o s i n I l a

p a r a d i e , n u s i l i t d i n v r e o v r ' a j m ' a § i e , c i d i n i u b i r e a

d e n a t i a l u i : c a s t o f e l e i n t o a t i E u r o p a l e p o r t

c o m e d i e n i i ;

d a r e i n e

a p r o p i a t a u z u l , d u p a

a u z j u d e c a t a , § i d u p a , j u d e c a t a h o t a r i r e a c a r e a u

f a c u t ?

A c e a s t a , g r a d i n g e s t e f a c u t a d e I o s i v a l d o i l e a ,

a l c a r u i a t r u p s ' a u f a c u t c e n u § a i a r n u m e l e l u i

d e s s a p o m e n e § t e d e n o r o d .

F o l x - G a r t e n . a c e a s t a g r a d i n g e s t e c u f e l i u -

r i m i d e i n f r u m u s e t a r i § i i a r l u m i n a t a , S i c u a p e o -

p i e r e d e c e a d i n s u s z i g . A r e o z i d i r e I n f a p t u r a

l u n i i c a n d e s t e d e z e c e z i l e , i m p o d o b i t c u p o l i c a n d r e

§ i p e a m a n d o u a m a r g i n i l e d e s t u l e m e § c i o a r e § i s c a u n e

u n d e d a u i a r a s i t o a t e f e l i u r i m i l e d e b a u t u r i , b e z

E u f r o s i n P o t e c a .

i - a u

i

I

www.dacoromanica.ro

Page 91: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 91/253

6 4

C O A T . G O L E S C U

c i u b u c i l e , c a r e n u s u n t s l o b o d e 1 . T o t i n t e a c e a s t h ,

g r A d i n 5 , e s t e § i o a l t e r z i d i r e c e o n u m e s c 1 6 c a § u l

l u i T h i s e u , u n d e I i e s t e

§ i . s t a t u a .

P a r a d a i s - G a d e n .

i a c e a s t 5 , g 4 d i n a , d i m p r e u n l

c u c e l e l a n t e d o a o t o t s l o b o d e p e n t r u o b g t e , i m p r e u -

n a t A c u c e a m a i d e s u s . i a c i i a i a r 5 , § i e s t e a l t ,

z i d i r e , u n d e i a r d a u t o a t e f e l i u r i m i l e d e b A u t u r i ,

§ i c i u b u c u l i a r e s t e s l o b o d 2 . I n t r u a c e s t e d o u ' a g r a -

d i n i g i a c e e a c a r e I n c u n j o a r 5 , t o a t ' a , V i e n n a , z i c c a

n u f o s t z i c A n d s ' a u a f l a t p e s t e 8 0 . 0 0 0 d e o a m e n i . .

P r a t e r . - - A c e a s t 5 , p l i m b a r e , c e A , n u m e g t e P r a t e r ,

e s t e d e p a r t e d e V i e n n a c a o j u m a t a t e t e a s . A c e a s t a .

i a r A , § a r e o f r u m u s e t e d e o s i b i t ' a , & l e i p o a t e v e d e a ,

c i n e v a § m i i d e c a l e g c i , c a r a t e § i d r o § t i , s u t e c a l a -

r e t i , § i i a r m i i p e j o s . E s t e o a l e a , p r e a m a r e , d e

c a s t a n i s a l b a t i c i f o a r t e n a l t i § i t u n g i i n t o c m a i c a .

z i d u l d r e p t ;

l a d r e a p t a a c e g t i a a l t e r , p e n t r u c e i c e

s á p l i r a l A , p e j o s . L u n g i m e a a c e s t o r t r e i a l o e p o a t e

v a f i p e s t e o m i e s t A n j i n i .

i c u m v a i n t r a c i n e -

v a g , l a m a m a d r e a p t a e s t e l l i c a § u l

a l l u i A r e o s .

A c o l o p o a t e v e d e h p r i v i t o r u l I n c a d r e t o a t A p u -

t e r e a o s t s d § a s e a a

A _ u s t r i e i , a t A t c e a d e p e u s c a t ,

c a l

§ i c e a d e p e m a r e . M a i n a i n t e , t o t l a m A n a

d r e a p t a . , a l t e r z i d i r e c e s 5 , n u m e § t e T i r c u s G h i m -

n a s t i c u s 2 . D e a c i i a g i O r a s 5 , i s p r ' a v e § t e a l e a , § i

I n c h g i m a i I n a i n t e , e s t e o c a m p i e m a r e § i

f r u -

1 f u m a t u l o p r i t .

2 f u m a t u l p e r m i s .

3

L o c u l u n d e 0 , I n v a t a O l a t h e , o z i d i r e r o t u n d a a § t e r n u t a c u n i s i p

m a r u n t , I n c a t t e n d v o r c a d e t i l c a l a r e t i i s a n u p i l t i m e a s c l

( n o t a l u i

G o l e s c u ) .

www.dacoromanica.ro

Page 92: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 92/253

I N S E M N A R E A C X L A . T O R I E T M E L E

6 5

m o a s a c u c o p a c i , u n c l e p o a t e v e d e h , o m u l t u r m e

d e c r i p r i o a r e , c e r b i s i i e p u r i , / c a r i t r e e p e s u b t c a -

l e s t i , f k ' d e n i c i o s f i a 1 6 . . L a m c t n a s t a , n 0 a a e e s t i i

a l e e , m u l t e l o s t t r i i s i b i r t u r i , s i b e r k i i , s i s c o a l c ,

u n c l e i n v a t r t , c u m s h " i n n o a t e . f i i

C o a t e a c e s t e a z i -

d i r i , c e d a u l A u t u r i l e , a u i m p r e j u r u l c o p a c i l o r m i i

d o m e s e s i s e a u n e , p e l a c a r i f i e s c a r e § a d e s i

1 s t

i m p l i n e s t e p o f t a . D o n a l u c r u r i d e o s i b i t e v e d e o m u l

l a

a c e a s t r i , p l i m b a r e , m k i m e a g r r i , d i n i i c a r e e s t e

i n c u n j u r a t ' c i , d e D u n n r e , s i m u l t i m e a o b s t i i s i a c a -

a c i i a z i c c r t , a u f o s t z i a n d s ' a u a f l a t

p a s t e o s u t r t , m i i o a m e n i . A d e v k a t a l t u l a n e v o i o

v i i c r e d o . i a r e u m a i l e s n e d u p e s c i l t i

a n y v A z u t ,

a n d i m p k a t u l

s i m a i t o t i c e i m a r l p e

l a 1 0 , i

s i m o s i i ;

c u n i s i n e g u t A t o r i i a s i j d e r e a ,

s i

D i u p u t i n i l a P o j u n 1 , u n d e s r t f r i , c e h g a t i r e a p e n -

t r u I n c o r o n a t i a f m p a r a t e s i i . A c e a s t r i , g r r i , c l i n r t , m a i

I n a i n t e e r h s l o b o d r i , n u m a i p e n t r u c a l e s t i , § i a c e a s t a

l a T i l e h o t k i t e , i a r n u s i p e n t r u o b s t e a n o r o c l u l u i

i n r i m p r t r a t u l I o s i f a l d o i l e a , c a r e l e a u i m p r u i i t i t

d e l a a n u l 1 7 8 0 N o e n t v r i e 2 9 s i p i t n r i , l a a n u l 1 7 8 8 ,

c o § i a c e l a m u l t s a

s t r i l d u i h s p r e a - s i m u l t u r n i

o b s t e a , a u l l i s a t - o s l o b o d r t , p e n t r u t o t n o r o d u l , d e

a n d s ' a u i m f r u m u s e t a t s i m a i m u l t .

B e l v e d e r e ( C e s u t a l m d c o t e : f r u m o a s d v e d e r e ) .

A c e a s t r i , g r r t d i n i i , e s t e i n t o c m a i d u p e s n u m i r e a e i ,

c i t c i n u e s t e n u m a i g r A d i n a d e s t u l d e f r u m o a s i t ,

c i s u n t I n t r ' i n s a s i l u c r u r i d e m a r e p r e t

s i v r e d -

n i c e d e v e d e r e . A c i i a c u m a j u n g e o m u l i n f e c t I n -

1 P o s s o n y , P r e s b u r g .

0 . G O L E 8 C 1 7 . - I n a e m n a r e a c c i l a t o r i e i m o l e . 5

l c c i l o r . i

l i p s i i U ,

:

www.dacoromanica.ro

Page 93: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 93/253

C O N S T . G O L E S C U

t r ' o m a r e c a s 5 , c u m u l t e o d i t i § i t e a t ° p l i n e c u

l u c r u r i d i n v e c h i m e ,

§ i l u c r u r i s c u m p e , d i n . c a r i

c e l e c c a m p u t u t i n s e m n a , s u n t a c e s t e a .

0 i c o a n r i , m a r e d e c i n c i s t A n i i n i l u n g u l § i t r e i l a t u l ,

I n t r u c a r e s a c u p r i n d e G i n a c e a d e t a i n a , a m i l o s t i v u l u i

I s . l i s . c u 1 2 a p o s t o l i I n c h i p u i t i I n t r u p u r i m a r i

§ i a c e s t t o t l u c r u n u e s t e z u g r A v i t , c i l u c r a t t o t

m o z a i c . S c u m p a t a t e a a c e s t u i m i n u n a t l u c r u l e s n e

p o a t e a s i i , s o c o t i ; i n v r e m e c e a s e m e n e a l u c r u

e s t e l u c r a t p e t a b a c h e r i , s a u c o t e o i s t o r i e s a u

p e c a t e u n c h i p d e o m , s a u d e d o b i t o c , § i s a % W i n d

c i t e u n a m i e s a u

d o u r t , d e

i e i .

I n o d a i a

d i n t r t i

s u n t a r m e t u r c e § t i n o r a i , § i m a i m u l t e v e c h i ,

c l i

m a r e d e o s i b i r e d i n c e l e d e a c u m , c u m a m m a i

z i s , § e l e , s t e a g u r i , c o i f u r i , d i n c a r e u n a a v e h I n

v a r f u n c o c o § d o a u r , t u i u r i § i a l t e l e m u l t e s e m n e

o s t a , § e § t i .

p e o p t c a i d e l e m n , i n t o c m a i c a c a i i

c e i f i r e § t i 1 , I m b e a c a t i c u h a i n e d e f i e r , o p t n u n i i t i

o s t a § i I m b r A c a t i c u a c e l e a a f o r h a i n e d e f i e r , d i n

e a r f u l c a p u l u i § i p r i m a . i n d e g e t e l e p i c i o a r e l o r . U n

t r u p d e o m i a r d e l e m n , a s a m u i t i n t o c m a i c u a c e l

v i t e a z , t r u p u l d e c l o u d o n m a i m a r e , m a i B r o s ,

d e c a l u n o b i c i n u i t t r u p d e o m , I m b r A c a t c h i a r e n

a c e l e a h a i n e d e f i e r , § i a r m e , c a r e p u r t a , c a n d s i i ,

a f l A i n r a s b o i u ; p e n t r u c a r e h a i n e § i a r m e a r t r e -

b u i o b u n i e i c a c A r u t A , c a s a s i t

I n c a r c e . I n t r e i

o d i t i u n c l e s u n t a c e § t i n o u a o s t a § i , I m p r e j u r u l z i -

d u r i l o r o d a i l o r , s u n t p o s t e 1 2 0 j A t u r i , I n t r u c a r i

s u n t r a n d u r i d e i m b r A c A m i n t e t o t d e f i e r , p e c a r i

p o a t e c i n e v a . § s i t

c u n o a s c A c a n u s u n t I n t r u p a i i ,

n a t u r a l i , a d e v t i r a t i .

G G

5 i

www.dacoromanica.ro

Page 94: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 94/253

I N S E D I N A R E A C A L X T O R I E I M O L E

6 7

i n i m a i d i n g a u r i l e o c h i l o r , c a c i n u m a i a t i l t l o c e s t e

u n c l e n u e f i e r , i a r I n c o l o e s t e p o s t e t o t f i e r , § i

i n -

t o c m a i c a t r u p u l o m u l u i , m i § c A n d u - s e d i n t o a t e i n -

c h e i e t u r i l e . A l t a , o d a e c u m a r i c a d r e , u n c l e p o a t e

v e d e a c i n e v a § t o t n e a m u l I m p a r a t e s c , d e c a n d s ' a u

I n c e p u t a c e a s t a I m p a r a t i e § i p a n i l a c u m . * a s e s t a -

t u e d e a r a m A , d i n c a n u n a e s t e a M a r i e i T e r e z i i ,

a l t a a p r i n t i p u l u i R u d o l f ,

§ i

c e l e l a l t e d e p a t r u

o t c h r m u i t o r i o s t a § e t i d i n t r ' o v r e m e . A p o i m u l t e

o d a i c u b u c a t i d e p a m a n t c u m e t a l u r i l e l o r , c u m

a m m a i z i s . A p o i i a r k i b u c a t i d e m a r g e a n f o a r t e

m a r i § i I n . f e l i u r i m i , s m a r a g d u r i , d i a m a n t u r i § i a l t o

p i e t r i i ; o b u c a t a , d e s m a r a g d c a t o n u c a , m a r e § i

a s u p r a - i l u c r a t c e a s o r n i c . A l t e p a t r u o d a i c u d u -

l a p u r i I m p r e j u r a t e , p l i n e d o d e o s i b i t e a n t i c i ; § i

m u l t e d a r u r i t r i m i s e d e l a I m p a r a t i i , c u m § i d e l a ,

P a p a , d o u a , c o r o a n e

i o t r u c e . 5 i . m u l t e v a s e v r e d -

n i c e d e v e d e r e , § i o m a s h c a o j u i r A t a t e d e s t a n -

j i n , p o s t e t o t l u c r a t i l c u p e r u z e l e i n a r g i n t , a c a r i i a ,

n u e s t e a t i l t

s c u m p l t a t e a , c a t e s t e f r u m u s e t e a .

A l t o o d a i c u m u l t i m e d e o r g a n e I n m u l t e f e l i u r i

d i n . v r e m e a c e a v e c h e , c e i a r n u s e a s e m u e s c c u

t a l e d e a c u m , d e c A t n u m a i b u c i u m u l s i f l u e r a u l

c i o b a n u l u i ( c a r i a d u c l a c r i l m a ) . V a s e m u l t e d e

c r i § t a l , p o r t o l a n e d e C h i n a § i o c u s e t u r a d e m a r -

g a r i t a r f o a r t e d e o s i b i t e , § i a l t e m i i d e l u c r u r i c o

n u l e - a m I n s e m n a t . D e l a a c e a s t a z i d i r e , c a v r e o

4 0 0 s t a n j i n i m a i I n . a i n t e , I n g r a d i n a , a l t a z i d i r e

m a r e , § i I n o d a i m u l t e m i i d e i c o a n e , § i

c a d r e

m i c i § i m a r i , n o n & s i d i n v e c h i m e , z u g r a v i t e d e

c e i m a i n u m i t i z u g r a v i , § i a f i e § a r u i a c e a c u m a i

www.dacoromanica.ro

Page 95: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 95/253

Page 96: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 96/253

Page 97: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 97/253

7 0

C O N S T . G O L E S C U

b u c u r e ; s a u v e s e l f i i n d , ° a n d . a u I n t r a t p o a t e

t r i s t e z e s a u d e § l n u v a f i f o s t s t a p a n i t , n i c i d e i n t r i s -

t a r e , n i c i d e b u c u r i e , u n a d i n t r u a m a n d o u n t r e b u i e

c u p r i n z a , : s c a p a r e d e a a v e a , e s t e p e s t e p u t i n t n .

L T n b o i e r f o a r t e v r e d n i c d e s m e r i r e m i - a u z i s e a m a i

m u l t i u n i t e s t e s n , f i e g r A d i n a r l a a c e a s t a , g r a d i n a , d e -

a l b a n i n t i e n l o a s a T a r n R o m a n e a s e n . C a t d e

m u l t m i - a u p l a c u t a c e a s t a D i n V i e n a , S i p A n 5 , l a

a c e a s t a , g r a d i n g , e s t e d r u m d e 1 c e a s c u p i c i o r u l

§ i t o t a c e s t d r u m c u a l o e d e p l o p i m a r l § i c u § p a l e r J .

A c i i a e s t e u n m a r e l a m s I m p A r a t e s c § i c u r n u l t i m e

° d a l i m p r e j u r u l z i d u l u i c u r t i i , u n d e z i c c a i n e a p e

1 0 . 0 0 0 o a s t e , c u t o a t e a l e f o r t r e b u i n c i o a s e . P e s u p t

a c e s t l a , c a § t r n p A r a t e s c t r e c e n o r o d u l s l o b o d . i n t r o

a c e a s t a , g r a d i n g , u n c l e v e d e u n o c h i u d e g r a d i n g

l i m p e d e f a r d e c o p a c i , n u m a i c u l o z e § i c u f l o r i ,

l u n g u l p e s t e 2 0 0 s t a n j e n i § i l a t u l p e j u m a a t e . L a

i s p r a v i t u l a c e s t o r d o u a s u t e s t a n j e n i , u n d e s a i n -

c e p e c a m d e a l , u n h a v u z I m p r e j u r a t c u z i d d o

p i a t r n , m a r e c a d e 5 0 s t a n j i n i l u n g u l , § i 3 0 l a t u l ,

p l i n d e f e l i u r i r n i d o p e s t e , d i n c a r e c o l m a i m u l t

c a f a t a a r g i n t u l u i S i r o § i i c a p a r a f o c u l u i . D i n s u s

l a m a r g i n e a a c e s t u i h a v u z , o z i d i r e d e p i a t r a , a s u -

p r a c a r i i a d o i c a i d e m a r e , a c a r o r a m a r i m e e s t e

i n d o i t a d e c a t e e l f i r e s e

c a l d o p e u s c a t ;

a s u p r a

a c e s t o r a , c a l i t r i d o u r ] , n i r e i d e 9 ,

§ i a c e s t e a d e c l o u d

o n m a i m a x i d e c a t t r u p u l u n i i m u i e r i ;

§ i p r i n p r o -

1 c o p 6 c e i m i c i I m p r e u n a t i § i t u n § i c a p l r e t e l e , s a u d e t r a n d a f i r i

s a u d e o r i c e a l t m i t r u n t s o i u .

E g h i p t e n i i , E l i n i i § i R o m a n i i c r e d e a u c 6 , I n m a r e ' s t i n t a c e s t e

d u m n e z e o a i c e , n i r e i d e ( n o t e l e l u i G o l e s c u ) .

s i t s i t I n -

;

s i t - i

e

www.dacoromanica.ro

Page 98: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 98/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L D

7 1

j u r u l f o r m u l t e a l t o d o b i t o a c e , S i t o a t e a c e s t e a d e

D i n t r u a c e a s t a z i d i r e d r e p t i n n a i n t e , i n c e t

M e e t s t f a c e d r u m d e s t u l d e h a l t , § i t o t l i m p e d °

f a r ' d e c o p a c i , a s u p r a c a r u i a e s t e u n f o i § o r m a r e

t o t d e p i a t r a , § i d e a s u p r a Y n v a l i t c u l e s p e z i

c u s t A l p i m u l t i , f r u m o § i , § i

t o t i d e p i a t r a ,

§ i

r u

s c i t i r i d e d o u a p a r t i l a a l e c r i , r o r a

i n c e p e r e s u n t

4 m a r l p o s t a m e n t u r i c a r i a u a s u p r a - l e 4 s t a t u e ,

T r u p u r i l e f o r d e d o u a o n m a i n a l t e d e c a t u n n a l t

o m , i m b r a c a t i c u t o a t e a c e l e v e c h i h a i n e o s t a r s , t i

d i n v r e m e a R o m a n i l o r ,

§ i i m p r e s u r a t i d e m u l t e

d o b i t o a c e s a l b a t i c e , c u m § i l e u l , t o c m a i i n m a r i m e a

t o a t e a c e s t e a t o t d e p i a t r a . I n t r ' a c e s t f o i § o r

e s t e

u n p a t c u m e § t e § u g , p e c a r e § e z a n d o m u l

c u r e p e z i c i u n e U . s u e d e a s u p r a f n v a l i , u l u i , u n c l e

a r e o v e d e r e m i n u n a t a , v a z a n d t o a t a g r a d i n a

a c e a s t a l i m p e d e c e a m z i s , I m p o t r i v a , l a c a p l

i m p a r a t e s c

c e l e l a i t e g r a d i n i , p e n t r u c a n m a i

n a i n t e v o i u v o r b i , § i t o a t a V i e n n a C u . m a r i m e a c a m -

p i i l o r . L a d r e a p t a § i l a s t a n g a a c e s t u i l i m p e d e

o c h i u d e g r a d i n A , s u n t m u l t e p o s t a m e n t u r i c u s t a -

t u e , t o t d e d e o s e b i t i o a m e n i d i n v r e m e a R o m a n i l o r .

L a s p a t e l e a c e s t o r s t a t u e , c o p a c i f o a r t e . n a l t i , d e l i

G i t u n § i . A c e s t o c h i u d e g r a d i n a c u r a t , c u a c e s t e

s t a t u e l a d o u a , p a r t i § i l a s p a t e l e l o r , a c e s t e d o u a

i n n a l t a t e z i d i r i d e c o p a c i , l a u n c a p , p a l a t u l

O r a t e s c , p r i n c a r e T a t r a l u r n e a , l a

c e l a l a l t

c a p ,

p e m u n t e p r i v d o r u l , l a m i j l o c h a v u z u l c u e e l e l a l t e

f e l i u r i m i d e l o z e , p r i c i n u e s c p r i v i t o u l u i o m a r e

m i r a r e , d a r v e s e l a b u c u r o a s i l § i d e d e s f a t a r e ( c a c i

a m z i s

c a s u n t

l o c u r i

c a r i p r i c i n u e s c i n -

p i a t r a .

S i

s i s i

s i

s i

3 i

.

I n t -

www.dacoromanica.ro

Page 99: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 99/253

7 2

C O N S T . G O L E S O U

t r i s t a r e ) . L a d r e a p t a a t o a t i i a c e § t i i

l u n g i m i d e

g r a d i n i ,

a l t f e l i u

d e

g r I I d i n a ,

c u m a i m u l t i

n A , r i r n e , d a r t o t d e c o p a c i , c u f e l i u r i m i d e a l e e ,

u n c l e i a r d e c o p a c i m a r l t u m i c a z i d u i . a l t e l e

b o l t i t e d e t o t i n t u n e c o a s e , § i a l t o c u c o p a c i m a r l

r a n i ;

i d e l a u n f e l i u d e a l e i u p a n l a a l t a , f e l i u -

r i m i d e g r A d i n i I n m u l t e c h i p u r i - a c u t e ,

§ i c u

m a r e s o c o t e a l a . M e i l a o p a r t e u i t a n d u - s r t c i n e v a ,

v e d e i n t r u a c e i L c o p r i n d e r e d e c o p a c i o b u c a t r i , d o

g r a d i n t t , m a r e , l i m p e d e i

s l o b o d r i , l a v e d e r e c u

f e l i u r i m i i n f r u m u s e - O x i d e l o n e , c a r i p r i c i n u e s c y e -

s e l i e , § i i n t o r c h n d u - s 5 , l a c e i a l a n t r t p a r t e , i n t r i s t a -

r e a

i

p o s o m o r t r e a t r e b u i e s a , l c o p r i n z a , c i t i c i

s i t

a f l a i n t r u o i n t u n e c o a 4 b p i l d u r e i n t o c m a i c a n o a p t e a ,

c u f e l i u r i m i _ d e f i g u r i § i § a d e n i a s c u n s e ,

l u -

c r u r i , c a r e t o a t e a d u c I n t r i s t a r e a § i g a n d u r i a m e s -

t e c a t e .

T o t a c i i a l a m a n a d r e a p e a , e s t e o c a s a r A t u n d g

o c a r i i a t i n p r e j u r a r e a z i d u l u i c u r - 0 i a r e m u l t e p o r t i ,

a l e c a r o r a f o f e z i l e s u n t d e f i e r , p r i n c a n m e r g i i n d

s a e t s e s c m i c i l o c u i r r t e d e d o b i t o a c e s A l b a t i c e , u n d o

s t i n t :

o f c u c o a d e l a t e , u r s a l b d e t o t

k ; i

a l t u l f o a r t e n e g r u d e l a I n d i a , c e r b i , t i g r i s , c r i p r i o r i

p e s t r i t e ,

a l t n e a m m a i m i c d e a l c e r b u l s i m a i

m a r e d e c a l -

c a n

a u p r i n t r e r t i m u r i l e

c o a r n e l o r o i m p r e u n a r e d e p i e l e n e a g r h , i n t o c m a i

c a l a t a l p a

c a s t o r , c r o c o d i l

f e l i u r i m i d e

i a r 4 t o t l a m a n a d r e a p t i i , o p i l d u r e m a r e

i n c h i s r t c u z a r e l e d e f i e r , u n c l e s u n t i a r d o b i t o a c e

s ' A l b a t e c e , d e a c e l e a c a r i n u s m i n t e § t e u n a p e a l t a ,

m u l t e § i s l o b o d e , u n d o § i v a n e a z a c e i c e v o e s c d i n

f i l d c s u l ,

§ i

c a p r i o a r a ,

g a § f i i ,

p a s a r i .

i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 100: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 100/253

Page 101: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 101/253

7 4 C O N S T . G O L E S C U

m a r e 1 § i a r e I n f r u m u s e t A x i l e e i , c A c i l a u n c l e l o c u r i

e s t e i n g u s t k § i c u r g e p r i n t r e d o i m u n t i d e p i a t r A , , § i

l a u n l o c c a d e d e s u s j o s , u n d e f a c e m a r e s g o r n o t ;

a p o i l a , a l t o l o c u r i s 6 , l i t i t e § t e f o a r t e m u l t , u n c l e s u n t

§ i p o s t e d o a u i l z e c i l u n t r i i , d i n c a r i I n u n c l e I n c a p

i : 3 0 d e o a m e n i . A p o i u n o s t r o v I m p o d o b i t c u o

O d u r i c e , S i I n g r A d i n i l a l e e , d u m b r i t v i S i u n p o d

= N a m r p e n t r u t r e c e r e a a c e l o r c e v o r s a t r e a d i ,

l a c e a d i n i m p o t r i v i l g r r i , d i n r t , u n d e i a r a s s u n t d e -

o s i b i t e l u c r u r i , p e c a r i t r e b u i e c i n e v a § n e g r e § i t S i t

l e v a z r t , c i c i n e v s a z a n c l u - l e , i a r f i l i p s e t e § t i i n t a d e

d e o s e b i t e l u c r u r i . A c o l o e s t e o c e t a t e m i c a ; i n t u i t

c a r e s t i n t l u c r u r i i n t o c m a i c a l a B e l v e d e r e , a c l e c i i ,

l u c r u r i d i n v e e h i m e . s t r a n s o a r e d e a r m e , a v u t i e

I m p i l i i i t e a s e 5 c o i f u r i , m u n e s e r n n e o s t A § e § t i , h a i n e

d e f i e r c A l A r e t i i a r i i § m a i v e s t i t i . A d e v i l r a t s u n t

m a i p u t i n e d e c a t l a B e l v e d e r e , d a r t o a t e s u n t m a i

v r e d n i c e d e i n s e m n a r e , f i i n d i n t r u t o a t e m a i d e -

o s e b i t e d e a l a c e l e a . A § i j d e r e a § i v r e o c a t e v a ,

p e n t r u l a c u i n t a t r n p A r i t i t e a s c 5 a c a r o r a p o d o a b 5 ,

i a r i l § e s t e d e o s i b i t k n u a t i l t p e n t r u c h e l t u i a l a c e a

m a r e , c i c a c i e s t e o p o c l o a b A d i n v e a c u l e e l v e c h i u ,

a d e c i i , d e a l 1 4 v e a c , c a r e a r e o m a r e d e o s e b i r e

d e c e l e d e a c u n i . T o t i n t r u a c e a s t A c e t a t e e s t e u n

t u r n f o a r t e n a l t , e n 1 7 0 t r e p t e , D i n v a r f u l a c e s t u i

t u r n e s t e o n e s p u s r i , f r u m o a s 5 , v e d e r e , c A c i s a v e d e

t o a t h , g r A d i n a , t o a t e i n v a r t i t u r i l e c e f a c e a p a c e a

m a r e , c u m § i c a n a l u r i l e , o s t r o v u l , p a l a t u l , m u l t i m e

d e s a t e , c a m p i i , p e e a r l t o a t e l e v e d e d e p a r ' c r i ,

a r f i o h a r t

s u p t p i c i o a r e . I n v a r f u l a c e s t u i t u r n

e s t e o o d a i e c e a r e l a m i j l o c O g a m i t c a t I n c a p e

§ i

o d a i

www.dacoromanica.ro

Page 102: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 102/253

t N S E M N A R E A C X L X T O R M I M E L i n

7 5

o m u l , r t i s p u n s t i , d e a c i i a p a n g l a p a m t t n t , u n d o e s t e

t e m n i t a . I n t r ' a c e A , o d a e z i c c a s a s a v a r s i t i j u d o -

c a t i l e a c e l o r a c e - i h o t a r a , l a m o a r t e , § i d u p r t , c e l e

l t i c e A , c u n o s c u t a h o t a r i r e a p r a v i l i i , l e g a n d u - i c u u u

l a n t , i i c o b o r h p r i n t r ' a c e h , g a u r t i , ' A n a i n f u n d u l

t e m n i t i i c e e d e s t u l d e i n t u n . e c o a s t i , 5 i i n f r i c o s a t a :

n u d e s , i a c u m a a u u n t i c a l o s l e g a l c u l a n t u r i d e

s i d e p i c i o a r e , C u a c e d f a t e s d e o m m a i m o r t ,

c u o h a i n t i n e a g r a s i p u t r e c l a , l a c a r e c a n d s a v a ,

a p r o p i h c i n e v a s , c u m a r e m a n i c T s i t r i t a t e s t e m I L l -

n i l e l a n t n i t e . P e n t r u c a r e t o t p r i v i t o r u l i n d e s t u l s t i ,

e n t r e n n t r a ; d a r s i c u r A n d s r t o d i h n e s t e , c a c i i n g r a b

i i s p u n c a a c e l t r a p n u e s t e d e o m , c i d e l e i n n

s i e n m e s t e s u g s t i v t i r s e s t e t o a t e a c e s t e a .

A u - G a r t o n .

a c e a s t a e s t e g r a d i n g i m p a r a t e a s c t i ,

i a r e n d e o s e b i t e i n f r u m u s e t a r i , p e c a n t o a t e l e t a c ,

d e v r e m e c e a m s c r i s p e t o l e d e l a * e n b r u n . A c i i a e s t e

u n n u m i t b i r t , p e n t r u c a r e z i c c a a s e m e n e a t n t r u a l t e

t a r i n n s a a n t i , n u p e n t r u m u l t i m e a

i

d e o s e b i t a

a r g i n t a r i e c e a n , n i c i p e n t r u p o d o a b a o d r t i l o r , c a r e

e s t e I n t o c m a i c a l a p a l a t u r i l e i m p t i r a t e s t i , c i p e n t r u

d e o s e b i t e l e l u c r u r i d e m a n c a r e c e i n v e c i a c o l o

s a a f l k u n d e 5 i u n s a r a c p r t t n z e s t e

s i

s t i ,

s a t u r a

p l a t i n d n u m a i u n f i o r i n ; d a r s i u n b o g a t d e v a

v o l , p o a t e p l a t i n u m a i p e s e a m a l u i s i o s u t r a , d e

f i o r i n i , c a c i a u l u c r u r i s t r a i n e s i s c u m p e . D e m u l t e

o n c h i a r i n V i e n n a s a i n t t i m p l a s t i , l i p s e a s c a l u c r u r i

s t r t i i n e , i a r a c o l o m e r g i l n d & e s t e s i a c e l e l u c r u r i

c o n u c r e d o e a , v a p u t e a , f i .

i c u t o a t e c a e s t e

m a i d e p a r t e d e a l u n t e a s d i n V i e n n a , d a r t o t -

f i i

m a i n i

www.dacoromanica.ro

Page 103: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 103/253

7 6

C O N S T . G O L t S C O

d e a u n a p r a n z e s e s u m

d e o a m e n i a c o l o ;

c A c i c e i

m i c i , m e r g a n d s p r e p l i m b a r e a g r A d i n i i

§ i g a s i n d

i n a n c a r e i e f t i n A , r a , m t t n d e p r a n z e s e . A § i j d e r e a c e i

b o g a t i p m i i n t e n i § i s t r a i n m i l o r z i i , m i l i o n i § t i i , c c

v o r

- § i m u l t u m e a s c i i , b i l , g a r e a d e s e a m r t , c e r A n d

a § A l u c r u r i s t r A i n e , . n u m a r A s u t a d e f i o r i n i , s a u m a i

p u t i n , s a u m a i m u l t , d u p 5 , l u c r u r i l e c e v a c e r e .

Z i c e a s ' a u I n t a m p l a t t a r n o z i s i i s b i r t a § u l 0 , 1 1 5

l a d o u a z e c i m i l f i o r i n i .

D o r n b a h .

A l o § i e I n t r e a g r i , § i t o a t a f A c u t i l , g r a m t ,

a l u i P r i n t , S f a r t e n b e r g , c u m u n t i g o l i , 5 i c u p A d u r i ,

o n V a i , c u a p e , § i I n a l t e p a r t i i a r t f e l i u r i m i d e a l o e ,

p o s t a m e n t u r i c u s t a t u e . P e a c e i m u n t i g o l i , p o a t e v e -

d o h c i n e v a § § i t u r n i e d e d o b i t o a c e s A l b a t i c e . A c i i a

s t i n t § i c o l i v i i m a x i , I n m u l t i m e d e s t a n j i n i c u m u l t e

d e s p a x t i r i , § i f i e § c a r e d e s p A r t i r e c u o d a i a e i , u n c l e

a u p i l s i l r i l e c e s i t n u m e s c f a z a n i , § i n u n u r n a i d e

u n f e l i u , c i d e m a i m u l t e . A c e a s t a , g r A d i n a o n p i -

c i o r u l a n e v o i e s a I n c o n j o a r 5 d e a c e e a a r e S i d r u -

m u r i d e c a l e § c i , c u m m i s ' a u I n t . a m p l a t s i t v i i , z p e

a l t i i .

K a l e n b e r g p s i L e o p o l d b e r g .

M o § i a a l u i L i h t e n -

§ t a i n , u n c l e s e n t d o i m u n t i f o a r t e n a l t i . D e a s u p r a

s t i n t z i d i r i d e c a s e , d i n c a r e u n a e s t e I m p o d o b i t r i ,

d u p a o b i c e i u l c h i n e z e s c

§ i t u r c e s c . D e l a u n m u n t e

S i p t t n r i , l a , a l t u l , § i p o s t e t o t l o c u l I m p r e j u r , s t i n t

O d u r i c u d r u m u r i p r i n t r ' I n s e l e ; i a r p o d e a l u i s i l e

c e l e g o a l e , e a n d e s t e s o a r e § 1 s a s t i n g s u m

d e

d o b i t o a c e s a l b a t i c e , n u e m a i f r u m o s l u c r u c l e c i l t

a

www.dacoromanica.ro

Page 104: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 104/253

I N S E M N A R E 1 A c A r . k r o m o t M E L E

7 7

l o v e d o h c i t t e v m c u m s t a u p t t i c u r i p A l c u r i , f i e § c a r e

n e a m d e o s i b i t . d i n c a r e u n c l e s t a u l u n g i t e , a l t e l e

p i a j o a c r i . P e l a p o a l e l e a c e s t o r m u n t i c u r g e a p a

D u n r t r i i ,

i s t a n d c i n e v a § I n v i t r f , y u l e c a t ° t r e l e

d o s p r t r t i t u r i a l e D u n t t r i i c o s a d e o s i b e s c , § i a f i e § -

c r t r u i a o c o l i 5 n r i l e , s i s u m o d e l u n t r i , u n i l e s u i n d

a l t e l e c o b o r i n d . , § i t o t o r m u l V i e n i i , c u m § i m u l t i m e

d e s a t e ; m i j d e r e a t o a t e , d e a l u r i c n v i i l e § i f e l i u r i m e a

s r t m r t i a r t t u r i l o r p e 3 t e c a m p u r i .

i e e l m a i v r e d n i c d o

a u z i r e e s t e c a s i t v e d e c h i a r P r e s b u r g u l , c a r e e s t e

d e p a r t e d o a c i i a 5 p o § t i i . A p o i j u d e c e f i e § c a r e c o d e o -

s e b i t r i , f r u m u s e t e p o a t e f i , d e a v e d e

t o a t e a c e s t e g ,

f i r e t i p o d o a b e .

i c u t o g a o s t e n e a l a c e f i e * c a e

c e a r c r t O r a a s i t s u l , d a r n i c i u n u l e n a s a m u l t u m i t r t

n u l a s i t i a c e a s t a v e d e r e , m a i v t i r t o s t o t i m i l o r z i i § i

o r i c a r e s t r e i n i , b u c u r o s a c i i a a l e a r g r t .

B a d e n .

A c i i a s u n t a p e m e t a l i c e § t i , u n c l e s u n t

m u l t i m e d o b r t i i n m u l t e z i d i r i , § i p r i n t r ' a c e s t e z i d i r i

d o b a i

m a i d e O r t a t , m u l t e a l t e c a s e m a r l ,

T h , r ' d e

g r e § a l r i , p o c i u z i c e , u n o r m m a r e . A c i l a v r e m e a

b a i l o r s a s t r o n g § i m u l t i s t r e i n i , u n d o i t u r m e a z r t ,

o p e t r e c a n i e f o a r t e v e s e l i t , d u p ` d , c u m a m a u z i t ;

c a c i c h i l d e u a m l o s t , o r s , v r e m e a c a m t r e c u t A . C e l

m a i f r u m o s l o c e s t e u n d o a r e p a l a t u l a r h i d u x i d .

C a r o l , f r a t e l e i m p r t r a t u l u i , u n d e e s t e o z i d i r e n u

n u m a i d e s t u l d e f r u m o a s i l , c i § i I m p r e j u r a t i l d e o

0

( T r 5 , d i n a e n b u n g u s t f a c u t A .

E l e n a t a l . D e l a B a d e n m a i n a i n t e c a o j u n u i l a t e

d e t e a s , e s t e o p l i m b a r e t i n p o d o b i t r t c u f i r e a s c a i n f r u -

m u s e t a r e , c e o n u m e s o E l e n a t a l , a d i c a O d u r e a E l e -

§ i

§ i

§ i

www.dacoromanica.ro

Page 105: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 105/253

Page 106: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 106/253

I N S E M N A R E A C A L X T O R I E t M I M E

7 9

C i t c i i i v a v e c l e i t a r a n d n u m a i e n d o i c a i , d a r f o a r t e

m a r l § i f r u m o § i ; a r r t t u r a f o a r t e d r e a p t i l § i

r i r t t u r a l i n e e p e u r m a p l u g u l u i ; p l u g u l t o t d e f i e r ,

p h n r i , S i r o a t e l e n u a u n i c i b u c i i , t i d t d e l e r n n .

v 5 z t t p . d u - i c i n e v a § c u m s u n t d e b i n e § i c a r a t i m -

b r A c a t i l a v r e m e a m u n c i i ,

h o t i l r e § t e c r t s u n t

f e r i c i t i , a v i t a d e e l m a i p r o s t § i l e n e § b i r n i c t o a t e

C a t e

s i t c u v i n e s i t a i b A o b u n g , g a z d i t . I m b r r t c a t

c a r a t § i e l § i n e v a s t a § i c o p i i i ; y i c i o r g o l p e s t e

p u t i n t i t e s t e d e a v e d e a , m A c a r a i b r t § i 1 0 c o p i i ,

t o t . ' c u c i z m e I n p i c i c a r e t r e b u i e s i t f i e . T a r a c e i a

c a n s u n t m a i d e § t e p t i , n e l e n e § i § i v r e d n i c i , a u § i

s t a r e d e a v e r e b u n . a , c u m s t a r e a u n u i c i i r b u n a r

l r t c u i t o r l a B a d e n , p e c a r e s u n t s n i t

f a c d e s -

c r i e r e a , c a s i b a f l e f i e § c i n e c e v a s a z i c r t u n c A r -

b u n a r c o l A c u e § t e i n t r u u n l o c , u n d e p r A v r i l i i l e a -

j u t i t

f i e r c e o m d e a f a c e

s t a r e ,

f i e n u r n a i

v r e d n i e .

U n d o l i t o r n e a m t c u n o s c u t

P O V E S T E A C A R B U -

N A . R U L U I D I N B A D E N ,

m i e , a f l a n d u - s e l a B a d e n C u

§ e d e r e a I n c a s a a c e s t u i c A r b u -

n . a r , d u p r t v r e o c a t e v a z i l e 1 - a u p o f t i t l a g r A d i n a l u i c e

a u a v u t d e p a r t e c a j u m a t a t e d e t e a s , u n d e m e r g A n d

a u g A s i t o g r A d i n i t a , o c a s a d e z i d c u v r e o 5 , 6

o d a i j o s , c u m § i d e a s u p r a J o r , § i o m o a r i t c a r e t r e -

b u i e s g s i t f i f a c u t c u t v i e o c a t e v a m i l f i o r i n i . A p o i

§ i o s p a . t i n d u - 1 ,

§ i v a z t t n d b e z 1 m a n c a r e a , & w a l n u t

r n e s i i , n u c a d e u n c r t r b u n a r , c i c a d e u n o m c u

a v e r e , a u f o s t s h i t s a - 1

i n t r e b e c a n u m a i f a c t i n d

1

a f a r 4 d e .

s e m i -

i a r r t § f i

p e

i i i

www.dacoromanica.ro

Page 107: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 107/253

8 0

C O N S T . G O L E S C U

c a r b u n i 5 i v a n z a n d u - i I n V i e n n a , a i f a c u t a c e a s t a

s t a r e ? E l i - a u r a s p u n s c a a § a s i c a p e n t r u c e s a

m i r r t ; c A c i u n o m m u n c i n d 4 0 d e a n i ( f i i n d e l d e

( 6 5 ) ,

s i

p l a t i n d I m p a r a t u l u i c u o r a n d u i a l a , a d i c a

n u m a i m o l t d u p a c a t s t c u v i n e , d n p a a v e r e a l u i ,

I n t r u a t i i t i a a n i m u n c i n d , c u m s i t n u f a c a s t a r e ?

i c a l p u t i n e z i l e s u n t d e c h i l d a u n u m a r a t 2 0 . 0 0 0

d e f i o r i n i s p r e c u m p a r a r e a u n u i a c a r e t , p e n t r u

s a u e e l m a r e .

R E A U A S T A R E A T A R A N I M I I

V e d e t i , f r a t i l o r f e r i c i -

N O A S T R E .

T O R T U R I L E S U - r e a o a i n e n i l o r c o l o r p r o s t i .

F E R I T E P E N T R U P L A T A B I - A c e s t e a

s i l e s c s a b a r a t

R U L U I .

p r i c i n i l e p e n t r u c a r i

T a r d l l o m a n e s t i , c a r e l a c u i a s t e I n t r ' a c e l b o -

g a t s i f r u m o s p a n i a n t , e s t e I n t r ' o s a r a c i e s i t a r n

o t i c a l o § i e a t a t d e m a r e , I n c a t u n s t r e i n e s t e p e s t e

p u t i n t a s i b c r e a m , a c e a s t a p r o a s t a s t a r o k

e n p e n -

t r u b a n i i d e b i r s ' a u u r m a t s i p e d e p s e , c a s a d e n

c e e a c e n u a r e , s i a t a t i c a t i n u p o a t e a g o n i s i . 0

s a c u t r e m u r a m i n t e a o m u l u i , c a n d T s i v a a d u c e

a m i n t e c a f a p t u r a D u m n e z e i r i i , o m e n i r e a ,

f r a t i i

n o s t r i , a u f o s t c o t e 1 0 w J e r n u t i p e p a m a n t c u o c h i i

I n s o a v e s i o b a r n a m a r e § i g r e a p u s a p e p a n t e -

c i t e l o r , c a n i u s c a n d u - i m u s t e l e t i n t a r i i , n i c i s i t

p o a t a a s a f e r i . A c e a s t a d e n u s ' a u u r m a t d e n i -

m e n e a , I m p u n g a - m a p r e m i n e c u g e t u l

c t i c i m i t t

o m i n c i u n a ;

i a r d e a u s a v a n s i t - o u n R o m a n c a t r a

f r a t i i l u i R o m a n i , n u m a i c a s a s a I n t o a r c a e n b a n i

m u l t i s t r a n s i ,

a r a t a n d u - s a , c u s l u j b a c a t r a s t a p a -

n i t o r , a c e l a c i t i n d s i a d u c a n d u t i a m i n t e , I m p u n g a - 1

f i i t t l

m u ,

b i r -

M e a d

b 5 i

S i

www.dacoromanica.ro

Page 108: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 108/253

I N S E M N A R B A C A L A T O R I E I M E L E

8 1

p e e l c u g e t u l , 0 d e a c u m I n a i n t e p g r a s e a s c i l - s g , d e

a c e l e a n r m a r i , c g , c i c o n d e i l e n u v o r m a i f i u s c a t e 1 .

a s e r n e n e a u r m g r i n u v o r m a i f i c u n o s c u t e n u -

m a i d u h o v n i c i l o r s i s u f e r i t e d e p A t i m a § i ; c i c o n -

( l e n d v a d a I n v e l e a g u l o b § t i i , a t i l t u r i n g , r i l e c e l e

s p r e f o l o s u l n e a m u l u i , c a t § i c e l e s p r e p r a p g , d e n i a

l u i . A l t i c r e § t i n i , t o t p e n t r u d a r e d e b a n i , a u f o s t

s p A n z u r a t i c u c a p u l I n j o s , § i a t t i i i a r g , § I n c h i § i I n

c o § a r e d e v i t e , u n d e l e - a u d a t f u m , § i a l t o m u l t e

a s e m e n e a p e d e p s e . P e c a r e t i n e v a v o l s a a f l e

v r e m e a i n t r u c a r e s ' a u u r m a t , § i o b r a z i l e c a r i a u

a v u t a , § h m u l t i , b u n g , v o i n t a s p r e s l u j b e 0 b u n c u . -

g e t , c e r c e t e z e s l u § b a § i i d e p e s t e O l t , p e c a r e v o r

a v e i t , t e m e r e d e D u m n e z e u .

A c e s t e n e d r e p t e u r n a r i , s i n e -

L O C U I N T E L E T A -

R A N I L O R N O U R I .

p o m e n i t e p e s t e t o t p i l m t m t u l , i - a u

a d u s p e t i c a , l o § i i P c i c u i t o r i I n t r u a G i t

s t a r e , i n c h t i n t r a n d c i n e v a § I n t r ' a c e l e l o c u r i , u n c l e

n u r n e s c s a t e , n u v a v e d e g , n i c i b i s e r i c g . n i c i

c a s k , n i c i g a r d i m p r e j u r u l c a s i i , n i c i c a r , n i c i b o u ,

n i c i v a c g , n i c i o a i e , n i c i p a s g r e , n i c i p g , t u l c u s g , -

m g a a r t t u r i l e o m u l u i , p e n t r u h r a n a f a m i l i e i l u i , S i , i n

s c u r t , n i m i c g , ; c i n u m a i n i § t e o d g i I n p g m a n t , c c

l e z i c b o r d e i e , u n d e i n t r a n d c i n e v a § n u a r e a v e d e i i

a l t , d e c a t o g a u r g , n u m a i i n p r t m a n t , i n c a l p o a t e

i n c g p e i t , c n n . e v a s t a § i c u c o p i i i I m p r e j u r u l v e t r i i ,

u n c o § d e n u i e l e s c o s a f a r g , d i n f a t a p g m l i n t u l u i

i

l i p i t c u b a l e g a . S i d u p g s o b t i I n c a o a l t g , g a u r g ,

I S e v o r g A s i o a m e n i c a r i s a s c r i e d e s p r e a c e a s t a .

O L E S C U .

I n s e m n a r e a e c i l i i t o r i a m e l e ,

s a

§ i

r ,

S i

www.dacoromanica.ro

Page 109: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 109/253

8 2

C O N S T . G O L E S C U

p r i n c a r e t r e b u i e e l s h , s c a p e f u g h n d . , c a n d v a s i m t i

e h , a u v e n i t c i n e v a § l a u § h - i ; c h c i § t i e c h , n u p o a t e

f i a l t , d e c a t u n t r i m i s s p r e I m p l i n i r e d e b a n i .

e l

n e a v a n d s h d e a , o n o A - 1 b a t h , o n o s h - 1 l e g e

§ i o s h - 1 d u a l s a - 1 v a n z h , p e n t r u u n a n , d o i , § i m a i

m u l t i , s a u l a u n b o i e r i n a § , s a u l a u n a r e n d a § , s a u

l a o r i c i n e s h v a g a s i , c a e l s h s l u j e a s c h a c e i a n i , S i

b a n i i c e s h d a u p e n t r u s l u j b a a c e l o r a n i , s h s h i s

p e n t r u b i r u l l u i ( i a r h § i z i c c a a d e v A r a t m i l o s t i v u l

D u m n e z e u e s t e f o a r t e r h , b d r b t o r ) . C e e r a d a t o r a c e a s t r t ,

f a p t u r a d u m n e z e i a s c h s h - § i r o b e a s c a , C a s h d e a § i

c c n u a r e D o m n u l ? a p o i , I n t r a n d c i n e v a § M t n o

a c e l e b o r d e i e a l e l o r , p o s t e p u t i n t h e r a d e a g A s i

p c t r u p u r i l e l o r , § i I n c a s h , l u c r e d e z e c e l e i ; c h c i

c r i l d a r e a c u c a r e o s h - § i f i l c h ,

n a r t m h l i g h , n u o

a r e f i e § c i n e , c i s u n t 5 , 6 t o v a r i l § i p e u n a .

S i c a n d a c e § t i a d i n n o r o c i r e

R E F U G I U L T A R A N I -

O R P R I N P A D U R I .

.

d e v e s t e c a n d v i n e h I n

s a t u l l o r z a p c i u l , p o l c o v n i c u l ,

c h p i t a n , m u m b a i r 1 i s p r a y n i c e s c , m u m b a § i r d o m -

n e s c , f u g i a , a t a t e i , c a t § i m u i e r i l e l o r , § i c o p i i i , c a r . ]

p u t e a f u g i , p r i n . p a d u r i § i p e m u n t i , I n t o c m a i c a

d o b i t o a c e l e t o l e s a l b a t i c e , c a n d l e g o n e s c v a n h t o r i i

c u c a i n i i . C h c i § t i a c h p r i n z a n d u - i n u m a i e s t e a l t h ,

v o r b i k d e a l b a n i , § i e l n e m a i a v a n d b a n i , v o r l u i L

g a r b a c i u r i p e s p i n a r e . N u c r e z c h c o l m a i r h u t i r a n

s t a p a n i t o r , v h z a n c l c h i a r c u o c h i i l u i p e a c e a s t h

f a p t u r h d u n i n e z e i a s c h , p e a c e a s t i l , d e o p o t r i v 4 c u

1

t , r i r n i s .

* i

I L

S i

www.dacoromanica.ro

Page 110: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 110/253

i N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

8 3

e l o m , f u g t t n d p e m u n t i G i p r i n p A d u r i , c u p i c i o a -

r o l e g o a l e p a n A , I n g e n u c h i S i c u m t t i n i l e O m i t I n

c o t n e g r e § i p a r l i t e , § i h a i n a c a r e o a u p e e i n u -

m a i d i n b u c A t e l e , i a r c o p i i i d e t o t d e s p o e a t i ,

n u

c r e z c t i s r t v a m u i i t 1 n i m i h , 6 1 d e s r t l b a t e e

r a n v a f i ,

§ i v a m a i c e r e b a n i d e l a a n t i s t a r e d e

o a m e n i . C i p r i c i n a e s t e c k i d o m n i i § i n o t b o i e r i i

n u v e d e r n p e a c e § t i a n i c i o d a a , c i t i v a d n u m a i

a c e i a c a r i m e r g

s i l u e a s d i ,

p e d e p s e a s c r t

S i s t I m p l i n e a s c A , c a r e a n s u f l e t e o t r i i v i t e § i f a r i t

n i c i o c u n o § t i n t r t d e d a t o r i i l e d t t r e o m e n i r e .

P e a c e s t f e l i u d e o a m e n i t r i m i t e h s t a p a n i r i l e

s p r e i m p l i n i r e a r a n f a § i t u r i l o r ( a c e s t f e l i u d e n u -

m i r e o b i c i n u e s e , c t u n d v o n s r b s t r a n g e r d i n t a r t b a n i ,

f A r ' d e n i c i o d r e p t a t e ) , c A c i m a i n a i n t e t r i m i t p c

a l t i i , c a r i p r e f k a n d u - s e c a s u n t t r i m i § i p e n t r u

d r e p t a t e , a d i d t c a s a c e r c e t e z e p e i s p r a v n i c i , s a -

m e § i , z a p c i i , d e a n u r m a r e d r e p t l a i m p l i n i r e a

s t r o n g d e p e l a l o c u i t o r i i r t v w l e z a p -

c i i l o r d e d o u a t r e i d a t u r i d e b a n i . A p o i p e s t e o

" l i m a d e z i l e s t t r i m e t e m u m b a § i r u l d u p l c ' t r r t m r t § i -

t u r i , c a r i i m p l i n e s c t o t a c e i b a n i c o a u d a t l o c u -

i t o r i i ( ) d a t a . S i p r o f e s s o r i d e a s e m e n e a i n v a t a u r i

s u n t a c e i a c a r i I n p u t i n i a n i a u o c u p a t m o 3 i i , a n

z i d i t p a l a t u r i , f a r ' d e a m o s t e n i a v u t i i p A r i n t e § t i

f ' A r ' d e a f i c u n o s c u t e n e g u c a t o r i i l e p r i n c a r i

a n p u t u t d t § t i g h c l o u t , t r e i m i l i o a n e .

c a r e l e

d i n c o m p a t r i o t i , c u n o s e a n d n u r n a i p r e c e i d e s p r e

l t i l o c u i t o r i , c a r i a u o a r e § c e s t a r e , v a z i c e c a

n u a m b u n g § t i i n t A , a C a r l , a c e l u i a

Y i

v o i u r a s -

p u n d e : c a n u : n e f a c e c i n s t e s a i n § i r u i m p r i c i ,

s i

s ä - i

s i

S i

www.dacoromanica.ro

Page 111: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 111/253

Page 112: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 112/253

Page 113: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 113/253

8 6 C O N S T . G O L E S C U

i n t a i i n c e l e m a i r n i c i s l u j b e , § i a c o l o d u p a c e s l u -

j e § t e t r e i a n i § i p r a c t i s e s c d e s t u l , i i u r e a l a a l t a ,

§ i d e a c o l o d u p a t r e i a n i , i a r a § l a a l t a , § i a § a , c a n d

s i t a f l a l a c e a m a i n a l t r t t r e a p t a , § t i e t o a t e o r a n -

d t t i e l i l e § i p r a v i l i l e , § i i i e s t e c a p u l i n d e s t u l a t d e

t o a t e § t i i n t e l e . I a r n u c a l a n o i , u n d e n e § t i i n d n i c i

c a t § t i u a c e i m i c i § i p r o § t i l o g o f e t i a i d i v a n u l u i

§ i a i . v i s t i e r i e i , § i u n i i d e l o c n u § t i u n i c i c a r t e a

r o n A n e a s e r t , c i n u m a i c a , s u n t e m f i i d i n n o b l e t e ,

d o m n i i , f i i n d c a a n t r e b u i n t a d e p a r i n t i i n o § t r i , d u p e s

o b o i e r i e s a u d o u r t , n e f a 8 b o i e r i a i d i v a n u l u i , u r -

a n d u - n e l a c e a d i n t a d t r e a p t a . A c e § t i b o i e r i , m u l t i

a n i i s c a l e s c o n c e a n a f o r a l e l e v o r d a c a l e m g i i i t a i

b o i e r i i l o r c u c a c i s u n t i n s a r c i n a t i , c a c i d e v o r

a n a f o r a l e l e i n m a m a s a l e c e t e a s c a § i s a , b e i n d r e p -

t e z e , l i s a v o r p a r e a , c a s u n t s c r i s e I n l i m b a a r -

m e n c a s c a , § i p a t r i a

e s t e d a t o a r e s a l e p i a t e a s c a

l a a s e m e n e a o a m e n i l e a f y s i i r a t d e o s i b i t , c a c i

s i u -

j e s c n o r o d u l u i . ( 0

a c e a s t a e s t e d e r ' a s ) . D i n c a r e

p r i c i n a c i t e l u c r u r i s a i n t a m p l a c e n u n e a d u c

c i n s t e , 1 m i e s t e r u § i n e s a § i l e p o v e s t e s c ; d e s t u l

s i t z i c c a m u l t i f e c i o r i d e b o i e r i d i n t r e a p t a d e a l

d o i l e a § i a l t r e i l e a s u n t m u r i t o r i d e f o a m e , c a c i

c e i c e a u a p u c a t o d a t a s a i n t r e i n s l u j b e l e c o n d i -

s a m e § i i l o r , c a l e m g i i l o r d i v a n u l u i § i a v i s -

t i e r i e i , a c e j a , s u n t p a p a m o r ; § i a c e a s t a n u s a , u r -

m e a z a , c a c i a § A , n e e s t e o b i c e i u l s a u p r a v i l a , f i i n d -

c r t t o a t e d r e g a t o r i i l e , d e l a c e a m a i m a r e p a n a , l a

c e a m a i m i c a , s a s c h i m b a p e t o t a n a l ;

n i c i n u

e s t e a c e a s t a u r m a r e c a o c i n s t e , c a o r a s p l a t i r e ,

1 s l u j b a § i i .

l u g

c t i r i l l o r ,

www.dacoromanica.ro

Page 114: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 114/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I B I M E L E

R 7

p e n t r u c a c i s a p o a r t a a c e l c a l e m g i u c u d r e p t a t e

c l e a c e e a i s a c u v i n e a f i 4 0 d o a n i I n t r ' o s l u j b a , ;

c i p r i c i n a e s t e

c a c i u n i i d i n v i s t i e r i

s i

l o g o -

f e t i , ( U l t r a a 7 c a r o r a h o t a r i r i S i u r m a r i s p a n z u r a

t o a t e p r i c i n i l e a l e t o

n o r o d u l u i P r i n t i p a t u l u i

l a h i e i , n u

t i u ( l e a I n c h i p u l o a n a f o r a . A p o i c u m

v a s c h i m b h p e c a l e m g i u l e e l v e c h i u ,

s i c u m v a

( A n d r a a n a l t t a n a r I n t r u a c e a s t a , s l u j b a ? S i p o a t e

l a a l t i i n u s a v a f i i n t a m p l a t a s h , p o a t e v o r f i

i n -

t r a t i n b o i e r i i a d a p a t i d e t o a t e s t i i n t e l e ;

i a r m i e

I n t o c m a i m i s ' a u i n t a m p l a t , G a u d m ' a m o r a n d u i t

i n t i m d a t a i s p r a v n i c , s i a m v a z u t p e s a m e s

p e c o n d i c a r i u v i i n d c u s a n u r i l e p l i n e d e h a r t i i ,

p e c a r i t o a t e c r a m d a t o r

s a , l e

v a z , s a l e j u d e c

s i s a l e i n t a r e S c c u i s c a l i t u r a m e a , m ' a u a p u c a t

c u t r e m u r u l . T a r G a u d a d o u a z i a m v a z u t 2 0 d e m o s -

n e n i c u s a n u r i l e p l i n e d e h r i s o a v e d e c i t e d o u a ,

i

t r e i s a t e d e a n i , s i a m f o s t s i l i t s a , t a u t p e e e l

d i n t a i m o s , a p o i s i i c e r c e t e z d i n t e i n s u l e l i t e p a r t i

s ' a u f a c u t , i f i e s c a r e j a l u i t o r d i n c a r e s a t r a g e , S i

s a , h o t a r i t i S c f i e s c a r n i a c a t i s a c u v i n e s i L

s t a p a -

n e a s c a , p e n t r u a , c e s t e g a n d i r i a m l a m a s i n l e m -

n i t , b l e s t e m a n d u - m i c e a s u l I n c a r e a m p r i i m i t a c e a s t a ,

d r e g a t o r i e , f i i n d c a a m c u n o s c u t c a i s p r a v n i c u l t r e -

b u i e s a a i b a m u l t e

n e a v a n d n i c i o d e o s i b i r e

d e u n d o m n . C a c i c u m d o m n u l a r e p e v i s t i e r i n

t o a t a C a r a , a s h s i i s p r a v n i c u l a r e p e s a m e s p o s t e

t o t j u d e t u l l u i ; c u m a r e p e i s p r a v n i c i . i s p r a v n i c u l

a r e p e z a p c i i ; c u m p e . l o g o f a t u l e e l m a r e ,

i s -

p r a v n i c u l a r e p e c o n d i c a r ;

s i c u m p e b o i e r i i

v a n i t i , i s p r a v n i c u l a r e p e j u d e c a t o r ; S i I n l o o n "

V a -

s i

§ t i i n t i ,

d i -

F s i

www.dacoromanica.ro

Page 115: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 115/253

Page 116: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 116/253

I N S E I S I N A R I I A C A L A T O R I E 1 M E L 1

8 9

l o a c e n k A s t u i t o a r e , z i c , v a n z a r e a d i j m a r i t u l u i , o i e r i -

t u l u i , v i n a r i c i l u i , o c n i l o r , v o r n i c i i l o r , t u t u n a r i t u l u i

t r e e M o a r e a v i t e l o r § i z a h e r e l i i ( c a r e e r h o f o a r t e

r e a u r m a r e a s t r t p h n i r i i , c r m i d e n u e a s l o b o d

- n e g u t U o r e a s c r t , c u v A n z a r e a z a h e r e l i i ,

p e c a r e c h i a r e i c u a f o r m u n c r t , o f a c , c u m v a f i

s l o b o d s t r I p a n i r i i s ä v a n z 5 , a c e a s t A s l o b o z e n i e l a o -

b r a z e l e c a r e v a v o l § i s A t r a g a a c e s t n e g o t a l t o t

n o r o d u l u i n u m a i p e s e a m a s a § 1 p e s e a m a a c e l o r a

c c v a v o l ) .

0 S O C I E T A T E L I T E R A R A .

f r a t i i c o m p a t r i o t i , s a u a s e -

m e n e a d e v o r f i u r m a t r i i , u c a m i n e , s a u b i n e ,

v r e m e a e s t e c a t o t i d e o b § t e , d e l a c e l m a i m a r e

§ i p a m i l l a e e l m a i m i c , ' s A h o t A r t m c a

s r t ,

n e

d e s b e a c i - i m d e a c e a s t r t , s t r e i n r t , h a i n a m i l o s t i v i r i i ,

u n i r i i § i a v i r t u t i i , h o t a r i n d f i e r a r e p a t r i e i d u p t i ,

c u m s l u j e s c i n t o a t 5 , E v r o p a .

I n l o c u l l i p s i r i i

a c e s t o r c a t i g u r i , p u e - s r l g o n i r e a l e n e v i r i i , s t r a d a n i a

p r i n a c a r e t u r i l e f i e § C a r u i a , d e p r b r t a r e a d e l u x § i

t m b i a t i § a r e a i c o n o m i e i .

§ i n o i § i f i e r i n e ,

v o m c l i § t i g h a d e v r t r a t i a , c i n s t e § i f e r i c i r e , § i n o r o d u

p e s t e p u t i n i a n i n o g r e § i t v a a j u n g e I n t r u a c e d

s t a r e I n t r u c a r e s l a f l a n o r o a d e l e a c e i l a n t i E v r o p e i i

c u m § i l u m i n a c e a c u v i i n c o a s a v a a j u n g e , c t u a c l

v o m l u a p i l d a d e l a a l t e n e a m u r i , § i v o m t n i n u l t i

v e n i t u r i l e r o a l e l o r , § i ° A n d s A v a h o t a r t s r t ,

s A

f a c t d i n f i i i n o b l e t i i , c e c u n o s c l i m b i s t r e i n e , o

e t a , d e m i c a s o t i e t h , s p r e a f a c e t A l m A c i r i d i r t c 5 , r t i

s t r e i n e f o l o s i t o a r e f n l i m b a n a t i o n a l A . A l a c e s t u i

D a r e u g h n d e s c c r t , t o t i

l l ' L c u i t o -

r i l o r s a , s i t

S i a t u n c i ,

a

S i

www.dacoromanica.ro

Page 117: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 117/253

9 0

C O N S T . G O L E S C U

l u c r u m a r e f o l o s , § i d e n u n e v o m t n v r e d n i c i c h i a r

n o t a - 1 v e d e h i n v e d e r a t , n e g r e § i t 1 1 v o r c u n o a § t e

u r m A t o r i i n o § t r i ;

c a c i

s a v a r § i r e v a

§ i b u n a ,

d u p a c u m z i c , c a c i i n c e p e r e a a f i e § c a r u i a l u c r u

e s t e i n j u r n a t a t i r e a

i s p r a v i t u l u i . N u c u m v h s u n t

p u t i n i a c e i a c a n § t i u l i m b i s t r e i n e , d i n c a n f i e § c i n e

i n s o r o c d e u n a n , c a n d v a h o t a r i , n u v a p u t e a

t a l m a c i o c a r t i c i c a , o i s t o r i e c a t m a i m i c a ? N u

a r p u t e ; ' i , i m p a r t i n d u - s a i n t r o d u m n e a l o r d i l e ° s l o v i l ,

J o a o , s a n e a d u c a l e x i c o a n e , a d u n a n d u - s r i , d e s § i

s p u i n d u n u l a l t u i a s o c o t e a l a s a , § i

c h i b z u i n d u - s 5 ,

t o t i d i n p r e u n a , § i f a c a n d c u v i n t e n o a o c a r e , n e

v o r l i p s i ?

c e v o r b e s c I n t r ' u n z a d a r ? 0 s o t i e t a

d e 1 0 o a m e n i p o a t e f a c e m a r e l u c r u , i n v r a m e

c e n u s u n t 1 0 n u m a i ,

c i

s t i n t m u l t i , d i n c a r i

t i n e v a § t i m a i m u l t , v a s c r i e m a i m u l t § i m a i

b i n e , § i c e l c e v a § t i m a i p u t i n , v a s c r i e p u t i a § i

m a i p r o s t :

§ i a c e l a , p e n t r u a s a p u t i n a § t i n t a , s f i i -

a l a n u t r e b u i e s a a i b a , c a t i n o r o d u l n u v a r a s p l a -

t i n u m a i m u l t a § t i i n t a ,

c i

§ i b u n a v o i n . t a , b u n a

c u g e t a r e c e v a a v e a f i e § c a r e , d u p a a s a p u t e r e ,

s a s l u j e a s c a p a t r i e i . C a c i § i e e l c c v a a d u c e f o l n s

e i u n b u l g a r e d e a u r , § i e e l c e v a a d u c e n u m a i

c a t u n g r A u n t d e m e i u , t o t t r e b u i e s a f i e c i n s t i t i ,

m a i m u l t d e c a t c e i c e i n u r m a v o r s c r i e , c a n i § t e

I n c e p a t o r i a i a c e s t u i s f a n t l u c r u , § i c a n i § t e i n l e s n i t o r i

l a c e i d i n u r m a .

G O L E S C I I I A N O T E

E u p l e c a n d d i n B r a s o v , a m i n -

I N G R E C E * T E .

c e p u t s a s c r i u c e l e c e v e d e a m

f n l i m b a n a t i o n a l s , § i n u d u p a ,

z i l e m u l t e , c i d u p t i , p u t i n e , a m f o s t s i l i t s a s c r i u

l u s t ,

S i

www.dacoromanica.ro

Page 118: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 118/253

N S E M N A R E A C i L A T O R I E I M E L E 9 1 .

I n l i m b a g r e c e a s c a ; c a c i f o a r t e d e s I n t i l m p i n a m

v e d e r i d e l u c r u r i c e l e a v e a m n u m i t e f n l i m b a

n a t i o n a l s , c u m : § a d a r v a n u l , I

s t a t u e , c a s c a d e § i

a l t e l e , p e n t r u c a r i a r f i t r e b u i t s a z a b o v e s c c e a -

s u r i , s o c o t i n d u - m a d e u n c l e s ' a r c u v e n i s a . l e I n -

t r e b u i n t e z , g i a § a , a m f o s t s i l i t s a , l a s l i m b a n a t i -

o n a l a

§ i s a b l e e p g r e c e § t e .

i

a c e a s t a n u f a e d e

a I n c e r c h r m i n e , c a , c i t o t i t o v a r r t 0 i d r u m a 0 s c r i i L

f i e F a r e I n l i m b a s a c e a n a t i o n a l s ,

s c r i i n d

i e u ,

m ' a u I n t r e b a t d e e s t e a c e a s t a s c r i s o a r e I n l i m b a

n a t i o n a l r t ?

5 i d e n e v o i e a m s p u s

c a e s t e g r e -

c e a s c a m a i p o f t o r i n d c a I n p a t r i a n o a s t r a

t o t i

f i i n o b l e t i i o b i c i n u e s c m a i m u l t l i m b a g r e c e a s c a

s a s c r i e .

D a r i n t r u a c e s t v e a c , c a n d s t a p a n i r e a s ' a u I n -

c r e d i n t a t l a d o m e p a m a n t e a n , c a t r a c a r e l e c u

I n d r a z n e a l a , p u t e m a l e r g h c a & A r a , u n p a r i n t e , a r a -

t a n d f i e § c i n e m i c e b i n e a u p u t u t c a n d

t o t i s u n t e m s i l i t i d e a I n b r a t i § a , t o a t e u r m a r i l e

* s p r e f o l o s u l l u m i n a r e a p a t r i e i , n u m a i t r e b u i e

z a b a v a , c i n u m a i d e c a t I m b r a t i § a r e a l u m i n i i , b i n e

e s a s a p u e I n u r m a r e ,

p e n t r u c a r e s t i n t m u l t i

f o a r t e d e s t o i n i c i c a s l u c r e z e f i e § t e c a r e d u p i t a

s a p u t i n t a , p e n t r u f o l o s u l p a t r i e i § i c i n s t e a f a m i l i i l o r

d u m n e a l o r ,

c u m :

d u r n n e a l u i N i c o l a e O b e d e a n u ,

f r a t i i C a m p i n e n i , N i c o l a e F i l i p e s c u l , I a n c u V a c r t -

r e s c u , I o r d a c h e G o l e s c u l , f r a t i i M i h a l a c h e i A l e c u

G h i c u l e § t i i , f r a t i i M i h a l a c h e § i C o s t a c h e C o r n e § t i i ,

M a n o l a c h e F l o r e s c u , A l e c a c h e V i l a r a , f r a t i i S t e f a n ,

C o s t a c h e § i I a n c u B a l a c e a n i i , f r a t i i C o n s t a n t i n ,

1 h a v u z .

c h i b z u i ,

s i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 119: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 119/253

9 2

C O N S T . G O L E S C U

e r b a n s i G r i g o r e G r A d i § t e n i i , N e s t o r , A l e x a n d r a

N i c o l a u . F i l i p e s c u l , A l e c u F i l i p e s c u l , f r a t i i

f r a t i i B i b e § t i , G r i g o r i e O b e d e a n u , T o r d a c h e O r e -

t e a n u , § i c a t i m u l t i s u e t c a r i n u t m i v o r f i v e n i t

i n g a n d . D i n t r u a t a t m u l t i f r a t i c o m p a t r i o t i , c u m

p o c i u z i c e a , n u s a v a p u t e h a d u n a , v r e o s o t i e t a t e ,

d i n c a r e e e l m a i c u p u t e r e t a l m A c i n d § i

a l t i i p r e s -

c r i i n d s a I m p l i n e a s c A l i p s a c e a m a r e c e a v e m d e

c a c t i .

b e z 1 a c e a s t r t s o t i e t h , m a i e s t e t r e b u i n t A

s i d e a l t a c a s a s a c h i b z u e a s a c u m s ' a , c f o n e a s e a

p r e v r A j m a § u l p a t r i e i n o a s t r e

i z v o d i t o r u l s r t r a c i e i

§ 1 s t r a n g e r i i n o a s t r e , c a r e l e e s t e l u x u l , § i c u m I n

l o c u - i s r t s 6 , i n t e m e i a z e i c o n o m i a , v r e d n i c i a § i m u n c a

p A m a n t u l u i , c u d e s c h i d e r e a n e g o t u l u i , c a r e I m b o -

g r t t e § t e t o a t e f m p a r a t i i l e . D e v o r b e s c f r a t i l o r ,

d o j e n i t i - m a ; d e v o r b e s c b i n e , p u n e t i I n l u c r a r e ,

a r u n c a t i , t r a n t i t i p i z m u i r i l e § i i m p r e u n a t i - v a , c a d e t i

l a p i c i o a r e l e o t c l i r m u i t o r i u l u i , c e r e t i t o a t e f e l i u r i -

m i l e d e a j u t o a r e , s p r e s c o t o c i r e

§ i s A v a r § i r e d e

b u n e l u c r u r i § i f o l o s i t o a r e p a t r i e i , c A c i n e g r e § i t s a

v a v e s e l i § 1 1 \ l ' A r i a S a d e a s e m e n e a u r m A r i , v a v a

a j u t a § i v a v a c i n s t i p e n t r u v i r t u t i l e

d u m n e a -

v o a s t r A , s o c o t i n d c a , s A v a r § i n d u - s 5 , a s e m e n e a l u c r u r i

I n z i l e l e 1 . M r i e i S a l e , v a c h § t i g h - v e c i n i c r t l a u d r t , § i

p o m e n i r e .

S T A B I L I R E A D R E P T U L U I

A p o i i a r 6 § n u p u t i n g , p r i -

D E P R O P R I E T A T E

c i n a d e m a r i c h e l t u i e l i § i

L A T A R A .

m a i v a r t o s s t i n g e r e e s t e ,

n e c o n t e n i t e l e p r i g o n i r i p e n t r u h o t a r e l e m o § i i l o r ,

1 a f a r 5 . d e .

i

r a u ,

B a l e n i ,

s i

www.dacoromanica.ro

Page 120: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 120/253

Page 121: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 121/253

9 4

C O N S T . G O L E S C U

t r e i m t t n A s t i r i ( a l e c A r o r a p r i s o a s e l e v e n i t u r i l o r l e

m i s t u e s c c a l u g a r i i , c a r i a u L i s a t l u m e a § i n u m a i

a n E r e b u i n t r t d e b a n i d e c a t n u m a i d e o

h a i n i t

p r o a s t r t § i p a i n e a c e a d e C o a t e z i l e l e , p e c a r e t r e -

h u e s i n g e r c u s t r g , d a n i a t r u p u l u i l u i s a § i - o c l o b t t n -

d e a s c a ) , v o r f a c e b u n 5 , o r ' a n d u e a l r t .

P R E O T I I N O * T R I .

A § i j d e r e a u n d e o s i b i t § i m a r e

f o l o s e s t e § i c u § c o a l e l e c e s u n t

s p r e I n v r i A r t t u r a p r e o t i l o r , a t c i a c e § t i n u i n v a V t

n u m a i c e l e c e t r e b u e a § t i p e s e a m a c l i r u l u i b i -

s e r i c e s c , c i I n c 5 , m a i i n v a t i l c a i n t a i e i t r e b u i e s r t

a i b r t n r t r a v u r i f o a r t e b u n e , s r t f i e b l a n z i I n c u v a , n -

t a r e § i I n u r m a r e , § i s m e r i t i l a v e d e r e § i I n f a p a ,

c i l c i a f o r d a t o r i e e s t e d e a d a b u n t p i l d r t I n s a t e l e

c e s 6 , a f r a m e j a t i .

S u n t m u l t i b o i e r i § i c o c o a n e c a r i a u f o s t h e i n

o s p r t t u r i , c h e m a t i d e p r e o t i d o p e l a

s a t e l e d i n

p r e j u r u l B r a § o v u l u i , a d u c e t i - v ä a m i n t e c u c e f e l i u

d e o a m e n i a t i v o r b i t ;

i n t o a r c e t i - v A , o c h i i § i i n p r e -

o t i i n o § t r i , § i l A c r a m a t i , h o t A r i n d c A , m a i b i n e e s t e

m o l e v e n i t u r i m A n A s t i r e § t i s a s a i n t r e b u i n t e z e c h i a r

s p r e I n v i l t a t u r a p r e o t i l o r , I m b r A t i a n d a d e v i i r a t a

v i r t u t e , f a c e r e a d e b i n e , i u b i r e a c a t s t u r m e l e c e l i

s a i n c r e d i n t e a z r t , I n t r u a d e v A r O t i m i n d I n t o c m a i

c a o m a i c a , p e n t r u c o p i i i e i . G a d t o t i a c e § t i p r e o t i ,

d u p r t c u m a m m a i c u v a n t a t , s u n t s i l i t i s a , c u v i n t e z e

c r t t r i t t o t i c o p i i i s a t u l u i , d i n m i c a n e v a r s t n i c i e

p a n t i n z i o a c A s A t o r i e i : c u m l i s i t c u v i n e

p o a r t e

d a t o r i i l e c e l e c a t s i m p a r a t , c u m § i c a t s p r i r i n t i

c u m a r e s u p u n e r e § i a s c u l t a r e , § i c u g r i j a , i n c a t

s a , - § i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 122: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 122/253

I N S E M N A R E A C A L X T O R I E I M U L E

9 5

a i c i o d a t i l s r i ,

n u . l e p r i c i n u e a s c a c e a m a i p u t i n A ,

m a h n i r e ; s a f i e p l e c a t i c A t e a t o t i s A t e n i i c e i m a i

t a t r a n i , § i . l a r ' d e d e o s i b i r e : s a a d u c I n c h i n A c i u n e

f i e § c i t i r u i a c c i n t a l n e § t e § i s s a % f i e f o a r t e m u n c i t o r i ,

g o n i n d l e n e v i r e a , c a c i v i e a t a t r a n d a v i , e s t e s c a r -

b o a s i l § i l u i D u m n e z e u § i o a m e n i l o r . A c e s t e a s u n t

d a t o r i p r e o t i i i n t o a t A s ' A p t a m a n a i n t r ' o z i s a c u -

v i n t e z e c a t r a t o t i c o p i i i s a t u l u i , b e z s l u j b a p r e o -

t e a s c k i a r n u c a a c e i a c a r i a t c u v i n t e a z A i n b i -

s e r i c k i n c a t n i c i e i n u p r i c e p c o z i c , n i c i n o r o d u l

c a r e a . , s c u l t A .

O k i d i n c u v a n t a r e a l u i , f i e § c a r e t a n i i r a s c u l t a n . d - o

a p r o a p e d e 1 5 a n i , c a 4 i g r i , m a r e f o l o s , f i i n d c a

e e l

d i n f i r e r i l l ' . n A r a v i t § i l e n e § t o t t r e b u i e s i t & á p r e -

f a c e s i n b i n e c a t d e p u t i n ; i a r e e l b u n , m a i m u l l

c a i m p o d o b e § t e . I a t a d a r n c a e e l d i n t a i u § i m a i

t e m e i n i c f o l o s a l o m e n i r i i f i r e v a r s i t p r e o t i i . 0

c a t a § f i v o i t a c e s t e f o l o s i t o a r e u r m a r i , c c a d u c

l u m i n a § 1 f e r i c i r e n o r o d u l u i , s A l e p o v e s t e s c , n u

d e 2 , 3 o r i , c i d e a r f i f o s t c u p u t i n t a § i d e o s u t a .

A c e s t e p a z e § i u r r n a , r i d e d a t o r i i l e c l i r u l u i b i s e r i -

c e s c , a c e s t e f a p t e b u n e a l e o t c a r m u i t o r i l o r § i a l e

f i i l o r n o b l e t i i , c e c a u t h , § i i n d r e p t e a z a p r e n o r o d

s p r e f e r i c i r e § i o d i h n a c a r e a m v a z u t c A , a r e

§ i

e e l m a i p r o s t o r n r n ' a u s i l i t d e a l u a a c e a s t a i n -

d r a z n e a l a s a d e s c r i u c e l e b u n e c e a m v a z u t ,

s i t

i n s e m n e z c e l e c e r ' a u s a u r m a i n p a t r i a

n o a s t r t t ,

t h e m p e f r a t i i c o m p a t r i o t i l a o s o t i e t a , c u m

a m v a z u t , c a r e s a s i l e § t e a d e p a r t h r e l i l e § i a i m -

b r A t i a b i i i e l e , § i l a a l r a t c i r i d e c A r t i .

a § i l i n

M i n g , v r e m e a c e a s t a m a i c a V a t r i e s s a v a b u c u r a r

§ i s a

S i

www.dacoromanica.ro

Page 123: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 123/253

9 6

C O S T . G O L E S C U

c a c i c e i a l e v A r a t i f i i a i e i v o r t n c e p e A A a r a t e

c i l , a l l v i r t u t e s i c a , a u . c u n o s c u t d a t o r i i l e f o r c r t t r a ,

e a . C a c i o a m e n i i m r t r t u r i s e s c § i z i c c 6 , p a t r i a e s t e

u n p a m t t n t , p e c a r e l e t o t i l A c u i t o r i i s a i n t e r i s a r i -

s e s c a - I p r t z l , s i n i m e n i n u v a A - 1 p a r a s e a s c r t , p e n -

n i m e n e a l a s r t n o r o c i r e a , § i m a i a l e s

a c e l e p r t r n t m t u r i I n c a n s t r e i n i i t s i

t a u n t , W c d e

s d , p a r e . A c e s t p A r n a n t e s t e o m a i e a c a r e

b e t e p e t o t i f i i i , c a r e n u - i d e o s i b e § t e , f r I r a I n t r ' a -

t a , t a , t r i a l e i v o r s i t s a d e o s i b e a s c a , . A c e a s t a e s t e

o h r a n i t o a r e , c a r e I § i ( 1 1 1 , l a p t e l e c u a t a a b u c u r i e ,

c u c a t e l e s t e p r i i m i t . A c e a s t a e s t e o m a i d i , c a r e

b i n e v o e § t e s i t

a f l e I n t r e t o t i c o p i i i s r t i ,

d i n c a r i

u n i i p o t f i m a i b o g a t i , § i a l t i d e m i j l o c , d a r p e

u i c i u n t i l n u p o f t e § t e A f i e s a ' , r a c , f i e n a c a r m a g i ,

m i t c a r m i c i , n i c i c i t v o e t e s a f i e v r e u n u l f m p i l a t

c u n e c a z u r i . D e a c e e a s i t n t r u I m p r t r t i r e a s a c e a

n e p o t r i v i t A . t o t p r t z e § t e u n f e l i u d e p o t r i v i r e , c l e § -

c h i z t t , n c l t u t u l o r c a l e a s p r e b o g r t t i e § i c a t r r t , c i n s t e .

l a c a r e p o t f i c h e r n a t i p e n t r u a l e f o r b a n e n r t r a -

v a r i ;

n i c i c a s u f e r e b u c u r o a s i i , v r e u n r i t u I n f a -

n i i l i a s a , f r t r r t n u m a i p r e a c e l e a p e c a r i l e p o a t e

l e p r o p r e a s c A , a d i c a b o a l a b A t r a n e t e l o r s i m o a r -

t e a .

P e n t r u a c e a s t 5 , d a r p a t r i e , t r e b u i e s a n e A r g u i m ,

c a c i t o a t ' a n o r o c i r e a s i t o a t i i , s l a v a c e a a d e v 5 r a t r t

a u n u i b u n p a t r i o t a c e a s t a e s t e : p r e a c e a s t a p a -

t r i e , L i c u r g , S o l o n , M i l t i a d , T h e m i s t o c l i s , A r i s t i d

o a v e h m a i p r e s u s d e a l t , t o a t e l u c r u r i l e l u m i i .

U n t i l d i n t e a c e s , , t i a i I n t e u n s f a t a d u n a t c a s i t g A n -

d e a s d i , p e n t r u u n l i t s b o i u a l p a t r i e i , v r t z a n d t o i a g u l a

t r u c h a t

n u - § i

t § i

i n -

s i t

s i t

www.dacoromanica.ro

Page 124: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 124/253

i N S E M N A R E A C A L X T O R I E I M E L E

9 7

l u i E v r i a d r f t d i c a t a s u p r a l u i , a z i s n u m a i a c e s t e

c u v i n t e :

« l o v e § t e - m a , d a r § i a s c u l t A - m 5 , » . A r i s t i d i s ,

i n v r e m e a c e a v e h s u b o c a r m u i r e a l u i t o a t e p u -

t e r i l e

i b a n i i A t h i n e i l o r , n u a n l l i s a t a v e r e n i c i

p e n t r u i n g r o p a r e a l u i .

P A T R I A .

s p a r t i a t A s a z i c a c a , t r 5 , f i u l s a u :

« m e r g i ,

f i u l e , i n t r a r m e a z A - t e p e n t r u p a t r i e

t o i n t o a r c e

s a u d i n p r e u n A c u p a v A z a t a , s a u a s u p r a e i . »

A c e a s t a p a t r i e a u f a c u t p e B r u t u l c e l m a r e s ä

t a i e c a p u l f i u l u i s a u .

G - a l e r i u s P u b l i c o l a , n u m a i a n u m i t n u m e l e p a -

t r i e i , § i f a r ' d e z A b a v A a u t u t o r s i n i m i l e s i n a t u l u i c a % -

t r r t , n o r o d .

C u n u m e l e p a t r i e i , M e n i n i u s A g r i p p a a n f A c u t

p r e n o r o d d e a s 5 , t n t o a i e e d e l a M u n t e l e c e l s f a m t

i n b r a t e l e R e p u b l i c i i .

I n p u t e r e a a c e § t i i n u m i r i d e b a t r i e , V e t u r i a a n

d e z a r m a t p e C o r i o l a n .

M a n l i u s C a m i l u S c h i p i o n u a u b i r u i t p e v e t j m a § i

n u m a i c u n u m e l e r o m a n e s c .

« D a r i n c a r e c o l t d e p A m a n t s a a f l a a s t A z i a c e a s t a ,

p a t r i e ? § i u n d e i i s e n t r a c u i t o r i i ? a p r i n s d e r a v n A ,

a u z i s a c e l n u m i t p a r i n t e C o n e . A m f a c u t I n m u l t e

l o c u r i c e r c a , r i a s u p r a s u p u § i l o r d e t o a t A b r e a z l a .

O r 4 e n i l o r a m z i s : D a r c u n o a § t e t i p a t r i a ? O m u l

d i n n o r o d a u p l t m s : b o i e r i u l j u d e c a o r a u s b a r c i t

s p r A n c e n i l e , p A z i n d o t A c e r e i n t u n e c a t 5 , ;

o s t a § u l

a u b l e s t e m a t ; c u r t e z a n u l m i - a u f l u e r a t § i p r i i m i -

t o r u l v e n i t u r i l o r o t c a r m u i t o r u l u i m ' a u i n t r e b a t :

C . G O L E S C O . - I n s e n i n a r e a e a l a t o r i e i m e t e .

7

A c e a s t A p a t r i e a u f A c u t p e o m u i e r e

s i

www.dacoromanica.ro

Page 125: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 125/253

9 8

C O N S T . G O L E S C U

a r e n d h e s t e a c e a s t i t i n u m i r e d e p a t r i e . s a u c e e s t e ?

I a r c a t p e n t r u c e i b i s e r i c e s t i c a r i , p r e c u m A n a x a -

g o r a , a r A t h ,

c e r i u l c u v a r f u l d e g e t u l u i ,

c ' a n d

t i

i n t r e a b h , c i n e v a § d e p a t r i e , n u e s t e n i c i o n a i r a r e

d a c h e i n u s l a v e s ° n i c i o p a t r i e . a s h , n e a v a n d

c i n e v a § p a t r i e , a d e v A r a t c a s a i m p u t i n e a z h n u n a h r u l

d a t o r i i l o r . a t u n c i v o r n a v e h , v r e m e d e a a s t e p t h

s a c h r a t o r i m s p r e m a r e I n v o i a n o a s t r a , d u p h , c e

s a v a l i n i s t i ; u r m a n d I n p o t r i v a f a p t e i m a r e l u i

P o m b i e , c a r e l e f i i n d s i l i t s a c h l A t o r e a s c h p e m a r e ,

p e n t r u t r e b u i n c i o a s a s l u j b a a p a t r i e i , § i i n t a r n p l a n -

d u - s h v r e m e f o a r t e i m p o t r i v h , p r i e t e n i i 1 1 s f a t u i h

s h , n u c h l h t o r e a s c h , I n v r e m e d e m a a s h , m a r e v i f o r ,

e l l e - a u z i s :

« e s t e d e m a r e t r e b u i n t a s h , c h l h t o r e s c ;

d a r n u e s t e § i d e m a r e t r e b u i n t h , s h t r h e s c » .

n u

n u m a i a c e s t i o a m e n i a u u r m a t s i a u v o r b i t a s h

p e n t r u o m e n i r e , c i § i a l t i i m u l t i , a l e c h r o r a n u m e

§ i f a p t e u n i l e s ' a u d a t I n t i p a r , a l t e l e

a c t u a l s i t

t h l m a c e s c , p e c a r e t i n e v a v o i l e v a c e t i . D e i l l s

l u c r u e s t e s h v a z h c i n e v a § c a s t h p a n i i d e d o b i -

t o a c e , d i n n a s t e r e a l o r , c u m a r e i n g r i j i r e b e c a u t h ,

c u m s i t b e I n v e t e a u m b l h s i a s t a f r u m o s ,

§ i d e

a a v e h l a v r e m e m A n c a r e a § i a d h p a r e a , s i t o a t h

o d i h n a ; i a r p e o a m e n i i c e D u m n e z e u i - a u f a c u t ,

§ i c u c h i a r i c o a n a l u i s h m u i n d u - i i - a u c i n s t i t , § i

p e n t r u e i p h t i n a i n d , d i n m o a r t e i - a u s c h p a t ,

v a z h , z i c , c a - i l a s h r h , t h c i t i I n c h i l e n e § t i n t i i , I n .

p e t r e c a n i e m a i r e a c l e a t d o b i t o a c e l e c e l e n e c u -

v h n t a t o a r e , I n o h t h r i § i I n l a c r i m i , f a r ' d e a a v e h

n i c i o I n g r i j i r e p e n t r u e i . M i l o s t i v u l D u m n e z e u I n -

t o a r c h - § i v e d e r e a c e a t h m a d u i t o a r e c a t s a c e s t n o -

s a r i

S i

www.dacoromanica.ro

Page 126: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 126/253

i N S E M N A R E A C A L A T O R I E & M E L E

9 9

r o d , p r e f a c a n d i n i m e l e c e l e r e l e , I n m i l o s t i v i r e ; P o

c e l e n e s a . t i o a s e d e c a § t i g u l b a n i l o r , I n d a r n i c e ;

§ i

p e c e l e s t a p a n i t e d e r e l e n r t r a v u r i , I n v i r t u t e .

D e l a V i e n a § i p a n a l a T r i e § t i , s u n t a c e s t e m a i

l a v a l e t n s e m n a t e s t a t i i , l a c a n n u a m p u t u t f a c e

m a i m u l t h . b a g a r e d e s e a m a , c a c i

§ i c a n d m ' a m

d . u s § i c a n d m ' a m t u t o r s , a m c l l a t o r i t t o t c u a i l -

v a g e n i , c a r e z i v a , n o a p t e a n e c o n t e n i t u m b l a , s t a n d

n u m a i l a l o c u r i l e c e l e h o t a r I t e p e n t r u p r a n z § i

c i n a .

1 A c e a s t a e s t e o m a t s d e p o s t s , i n d o i t m a i l u n g s d e c a l c e l e o b i -

c i n u i t e , c u 4 u § i , § i l a m i j l o c d e s p a r t i t a , I n t r u c a r e i n f r a 8 c a l a t o r i .

I n l o c u l v i z i t i u l u i , s u p s u n d e o s i b i t a c o p e r 4 i n t o c m a i c a c o § u l c a .

l e r i i , § a d e c o n d u c t o r u l ( a d i c a i n g r i j i t o r u l ) , i n t o v a r l § i t I n c a d e u n n ä -

l a t o r i u ; d i n n a p o i u l c a r e t i i a l t i d o i c a l a t o r i , a v a n d § e d e r e f o a r t e o d i h -

n i t a . O e i c e s a d I n c a r a t a , § i c e l c e § a d e c u c o n d u c t o r u l u n d e § e -

+ h a m m a i b u c u r o s ) p l a t e r e t o t o m u l d o i f i o r i n i I n h a r t i e p e n t r u

f i e § t e c a r e p o s t e , i a r c e i d i n n a p o i m a i p u 1 i n ,

s i

t o t o m u l p o a t e a

a v e t t g r e u t a t e d e h a i n e s a u m a r f a . d e 5 0 f u n t i , f a r d e a p l a t i d e o s e b i t .

I a r d e v a a y e & m a i m u l t i t g r e u t a t e , p e n t r u a c e l p r i s o s s a p l a t e § t e d e -

o s e b i t . i a c e s t e l u c r u r i a l e t u t u r o r c a l a t o r i l o r s a p o r n e s c c u o z i m a i

n a i n t e , p r i n d e o s e b i t c a r , d a n d u - s a f i e r a r u i a t i d u l a p e n t r u l a d a s a ,

l i p i n d u - s a § i p e l a d s a l t s a s e m e n e a i n s e m n a r e

c a r e v o e § t e , p o a t e

p r e t u e a s c a t o a t e h a i n e l e s a l e , s a u m a r f a , § i s u m a d e b a n i s a c o -

p r i n d e I n t i d u l l , c a p i e r z a n d u - s i t l u c r u r i l e , i i r a s p u n d e p o § t a a c e l p r e t .

y S i c u m v o r a j u n g e l a a c e l h o t a r I t l o c u n d e c a l a t o r e s c , f i e r i n e , c u

a c e b . t i d u l a , I § i i s a m a n e t u l d e l a p o s t s , c a r e a j u n g e m a i n a i n t e c u 6

c e a s u r i . F i e r a r u i a , n a n d p l e a t . , i s i t m a i d a o h a r t i e t i p a r i t a , i n t r u

c a r e s ä c o p r i n d e p r a v i l a c u m t r e b u i e s a , v i e t u e a s c a , i n c a t a v r e m e s a

a l l I n a i l v a g e n c u a c e d t o v A r a § i e , c u m a m z i c e , d e a r e v r e u n u l n a r a v

t o a t a z i v a s i t o a t a n o a p t e a O . n u l a s e c i u b u c u l d i n g u l l , § i d a t a

t o v a r i t g i a s a s u p i t r a p e n t r u a c e a s t a , e s t e s i l i t s a - 1 m a i r a r e a s c a . A § i j -

d e r e a § i l a § e d e r e t r e b u i e s a s . s c h i m b e , c e i c e § e d i n a i n t e s a § a z t t d i n

& r a p t , § i c e i d i n d a r a p t s a § a z a d i n a i n t e , c a t o t i d e o p o t r i v a s a s a

m u l t u m e a s c a s a u s . p i i t i m e a s c a .

a l t e m u l t e p o r u n c i a s e m e n e a p e n -

t r u I n v o i r e a t u t u r o r , p e c a r i t r e b u i e s a l e u r m e z e f i e I n l a u n t r u m a c a r

s i

§ i

www.dacoromanica.ro

Page 127: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 127/253

1 0 0

C O N S T . G O L E S C U

D i n V i e n a a m m e r s l a N a i d o r f , p o § t e

2

G u s e n d o r f

»

»

1

N a e s t a d t

»

»

1

N a i k i r c h e n » *

1

S k o l t v i e n

0 0

1 1 / 2

A l a r t s k a l g , t i t r e c a r e e s t e h o t a r u l A u -

s t r i e i d e c s a t e a S t i r i i a

*

1 1 / ,

K r i e n k a l g , i n S t i r i i a

» ,

1

1 1 1 A r t o v

»

1

B r u k h , o r a § d e s t u l d e m a r e § i I m p o - 1

d o b i t e n f r u m o a s e z i d u r i

»

1

R e t e l § t a i n .

»

1

P e g a u

» 1

o m d e t r e a p t i t m a c a r p r O s t , c a c i p l a t a e s t e t o t u n a .

d e m u l t e

o n s a I n t a . m p l a i n a i l v a g e n s i d a m e d e o s i b i t e , c a r e a r p u t e a . s i t i s

d e o s i b i t I n k a i l v a g e n , d a r t o t m e r g c u a c e s t m a r e , c a s a I n c e r c e s i

a c e s t f e l d e c a l a t o r i e , s i t o t s u n t s i l i t e s & s a s c h i m b e l a s e d e r e , f i e

W A § m a c a r d a m & d e n e a m , s i t o v a r a s i i c a t d e p r o s t i . A c e a s t a c a r e t &

a r e n u m a i t r e i a d a s t a r i h o t a r i t e , d i m i n e a t a o j u m a t a t e d e c e a s , p e n -

t r u b a u t u l c a f e l i i , l a p r a n z u n c e a s s i s e a r a a s e m e n e a p e n t r u m a n -

c a r e . S i c a n d c a l a t o r e S t e d r u m d e t r e i z i l e , a d o u a n o a p t e s t a p a -

t r u c e a s u r i p e n t r u s o m n . A c e s t e l o c u r i u n d e s t & s u n t s a u t e , h o -

t a r i t e c u p o s t a ; § i a t a t a s t i u c e a s u l § i m i n u t u l a n d e s t e s a s o s e a s c a .

a i l v a g e n , n e a t i n m i n u t u l c e c a l a t o r i i s & c o b o a r a § i i n t r a I n o d a i a

b i r t u l u i , c a f e a u a s i l a p t e l e t r e b u i e s a f i e n e g r e s i t p u s e p e m a s a . . 5 i l a

v r e m e a p r a n z u l u i , i a r a s i n t r a n d I n o d a e , s & g a s e s t e c a s t r o n u l c u s t p a

p e m a s a . I a r s c h i m b a t u l t a i l o r p e l a p o s t e e s t e a t a l d e c u r a n d , n e a t

a b i & s a m p t e c a l a t o r i u l c ' a u s t a t u t c a r a t a , s i c a i i I n

c l i p & s u n t s c o § i ,

s i a l t i i I n h a m a t i , c a d s i a c e s t i a s t i u z i v a , c e a s u l s i m i n u t u l S u t r a c a r e

o s a s & a f l e a i l v a g e n l a f i e s c a r e p o s t e , § i e i s u n t g a t a ; § i c o n d u c t o r u l

c a l a t o r e s t e c u c e a s o r n i c u l i n m a n a , s i d e - s a v a i n t a m p l a , p e n t r u o r i -

c a r e p r i c i n g . s a a d a s t e I n d r u m . I n u r m & a r e s a g o n e a s c a a t a t d e t a r e ,

  n e a t l a h o t a r l t a v r e m e t r e b u i e s a . s & a f l e I n p o s t e . N u e s t e m a i f r u -

m o s l u c r u d e c a t a c a l a t o r i c i n e v a § c u a c e s t m i j l o c , c a c i d r u m u l c e - 1

p o a t e f a c e I n n o u a z i l e , c a l a t o r i n d c u c h i r i g i u l , s a u c u H a a s , s a u c u

c a i i l u i , c u a c e s t a i l v a g e n c a l a t o r e s t e I n d o u a z i l e s i 3 n o p t i , § i b e z

c a s t i g u l c h e l t u i e l i i d e c e l e l a n t e 6 z i l e , a p o i § i p e l a b i r t u r i p e n t r u

M a l t a , S i

www.dacoromanica.ro

Page 128: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 128/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I D I E U ]

G R A Z 2

1 0 1

G r a t , e e l d i n t a i u o r a § a l S t i r i e i , c a r e l e s a o t c a r -

m u e § t e p r i n g u b e r n a t o r , c u t o a t e c e l e s p r e f e r i -

c i r e b u n e o r a m d u i e l i § i p r a v i l i . O r a § d e s t u l d e m a r e

§ i I m p o d o b i t f o a r t e c u z i d u r i f r u m o a s e , c u p i e t e

m a r i , d r u m u r i l a r g i . T r e c e p r i n t r ' a c e s t o r a § g a r l a

M u r , a s u p r a c k e i a a u u n p o d , c a r e l e d e a m a n d o u a

p A r t i l e e s t e a s t u p a t S i d e a s u p r a f n v a , l i t , p e c a r e

s u n t § i p r a v a l i i i . N e g u s t o r i § i d o m n i i n t r ' I n s u l s u n t

d e s t u i . a c e s t n e a m , m u n c i t o r ; § i c a n d m ' a m d u s

f i i n d v r e m e a s e c e r i § u l u i , i a r c a n d m ' a m T u t o r s a l

o g o r u l u i , a m v A z u t c a m p u r i l e p l i n e d e m u n c i t o r i ,

c a r e e r a m a , d e f r u m o s i m b r a , c a t i , b l e a t p u t e a z i c e

m a n c a r e p l a t e s c c u m u l t m a i p u t i n , d e c a l c a n d v o r i n t l . & I n b i r t u r i

c u a l t m i j l o c d e c a l a t o r i e , c a d f i i n d e a p r a n z e s c t o t p e l a a c e l e b i r -

t u r i , d e a c e e a e s t e g i t o c m i t c u b i r t a g i i d e n a d i n s , d e a s a p l a t ' m a i

i e f t i n . * i d e v a v o i c i n e v a g s a i s d e o s i b i t a i l v a g e n p e s e a m a l u i , c a -

r a t a , n u m a i d e p a t r u 1 1 3 § i c u d o i c a i ( c a c i c e a m a r e e s t e c u 4 ) , p o a t e

1 u a , d a r p l a t e g t e p e n t r u 4 p e r s o a n e , g i c a l a t o r e g t e d i n p r e u n a e u e a -

r a t a c e a m a r e , e a c i i n t r ' a l t c h i p n u a r e a c e l e c a g t i g u r i , f i i n d c a

s a

n u m e g t e e a m e r g e c u o b i c i n u i t a p o l i t e , c u c a r e m e r g e c u m v a , g i s t a ,

u n c l e g i c a t v o e g t e ; d a r n u a r e a c e d m u l t u m i r e a t o v a r a g i e i g i a c u n o -

s t i n t i i c e f a c e c u m u l t i v o i a j o r i ( c u m m i s ' a u I n t a i i i p l a t , l a I n t o a r -

c e r e a d e l a T r i e s t i l a V i e n n a , s a E r n 7 n e a m u r i I n c a r r i t a c e a m a r e ,

E n g l e z i , N e m t i , F r a n t o z i , I t a l i e n i , M o l d o v e n i , G r e c , g i e u R o m a n u l ) ,

d e l a c a r e m u l t e a f 1 6 . g i I n v a t k t o t d i n t r ' a c e l e a c e f i e s c a r e n ' a u g t i u t -

m a i v a r t o s c a n d b a g s , c i n e v a g s e a m a l a o b i c e i u r i l e n a t i o n a l i c e g t i

e a c i p e u n u l a u d e v o r b i n d t o a t a . z i v a , n e m a i d a n d a l t u i a v r e m e d e

v o r b a ; p e a l t u l v e d e u i t a n d u - s ä l a a c e l a , g i f a r ' d e a - i r a s p u n d e , f i

a r a t a c a s a m i r a d e e l ; g i p e a l t u l i a r a g v o r b i n d 4 c u v i n t e n u m a i i n

t o a t a , v r e m e a z i l i i g i n o p t i i ; g i p e a l t u l i a r a g c a e s t e c u f o a r t e b u n s ,

v o i e , g i v o r b e g t e c u f i e g c i n e c u d e s t u l a u m i l i n t a ;

g i p e a l t u l c a u t a n d

c a t r a t o t i , m a n d r u g i c u n e b a g a r e d o s e a m a , a l t u l t o a t e a c e s t e i n -

t a m p l a r i j u d e c a n d u - l e g i s p u i n d u - m i - l e . I a r b a g a t o r u l d e s a m a , c a u n

m a i n e I n v a , t a t d e c a t t o t i , m i r a n d u - s h .

2 t i t l u l l i p s e s t e i n o r i g i n a l .

5 i

5 i

S i

www.dacoromanica.ro

Page 129: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 129/253

1 0 2

C O N S T . G O L I S C U

c i n e v a § c h , s u n t g a t a d e b a l , i a r n u d e m u n c h :

c h c i t o t i a v e a I n c a p

p a l i t i r i i m a x i , l e g a t e C u o

p a n g l i c h l a t h § i e n c o l t u r i l e a t a r n a t e , I m b r h e a t i c u

s p e n t e r e d e p o s t a v r o § i u , c u p a n t a l o n i n e g r i n u m a i

p a n h t o g e n u n c h i , d i n g e n u c h e p a n g j o s , c i o r a p i

d e b u m b a c § 1 c i s i n e s c u r t e p u t i n m a i s u s d e g l e z n e ,

l e g a t e c a c e l e s o l d i l t e § t i .

C a n d a m v h z u t a c e l e c a m p u r i r o § i n d § i n e g r i n d ,

§ i c a p h t a i e l e p a n . g l i c i l o r f a l f a i n d i n v a n t , n ' a u f o s t

e n p u t i n t h s h n u - m i a d u c a m i n t e c a n d a m f o s t § i

e n I n c a m p l a s e c e r i § § i l a c o a s t s , e n d o u h , t r e i

s u t e o a m e n i , z i c , s h n u - m i a d u c a m i n t e d e t i c h -

l o § i i a l A c u i t o r i l o r T a r i i R o m a n e § t i , d e g o l i c i u n e a

§ i t r e n t e r h t u r a h a i n e l o r , § i m a i v a r t o s c u m e r a ,

d e p o s t e O l t , t r e b u i a s h f i e § i n e g r i p a r l i t i , i n t o c -

m a i c a u n e l e d o b i t o a c e c e i e s r h u d i n i a r n a , s l a b e

§ i s b a r l i t e .

L o c u l f o r e s t e p i e t r o s § i s e m h n h t u r i l e i a r 5 , § s h ,

p r e f a e , f i i n d e e l m a i m u l t p o r u m b u l , a p o i g r a u l § i

c e l e l a n t e . S u i § u r i

§ i

c o b o r * i § u r i , s i m u n t i e n p h -

d u r i , s u n t d . e s t u l e .

D i n G r a t a m m e r s i n

K a l t d o r f , o r a § p o s t e

1 1 / 2

L e r n b r i h

»

1

H e r e n h a u z e n

»

1

M a r b u r g , o r a § m a r e p r i n c a r e c u r g e g a r l a

D r a u , p o s t e

1

F a i s t r i t i .

»

1 1 1 2

G a n o v i c i .

»

1

S i l , o r a § p r i n c a r e c u r g e a p a

S o n .

p o s t e

i i i

- / 2

.

www.dacoromanica.ro

Page 130: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 130/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E 1 0 3

S a n t p e t e r .

p o s t e

1

F r a n t

»

1

O z b a d , s a t I n t i n u t u l

I l i r i e i

p o s t e

1

P o d p e s t . »

1

L a i b a h , e e l d i n t a i o r a § a l I l i r i e , p r i n c a r e c u r g e

g t o l a L a i . i a r p e a p r o a p e d e o r a § c u r g e g a r l a S a v a .

A c e s t n u m e d e o r a § , n u - 1 v o m u i t h a t a t n o t n e -

p o t i i , c a t s i c o p i i i n o , * i s i

s t r e n e p o t i i t o t i ,

c a c i

a c i i a s ' a u h o t 5 , r i t j u g u l t i r a n i c e s c a l c r e § t i n i l o r ,

c a r e d i n n e n o r o c i r e 1 5 , c u e s c p e E v r o p a f u r -

c e a s c 5 ,

p o s t e

1 1 / 2

O b e r l a i b a h

»

1 1 / 2

L o i t s t e

»

1

P l a m i n a

»

1

A d e l z b e r g

»

1

P r e v a l d

»

1 7 2

S e s s e n a

1 1 / , ,

T r i e § t i

»

1

A c e s t e t o a t e l o c u r i s u n t d e a l u r i § i c o b o r t p r i , s i

t o a t e o l e s p e d e d e p i a t r 5 , c a m a r m u r a a l b a ; § i t o t

a c e s t l o c e s t e s A d i t c u c o p a c i s i v i i , s i b e z c A , a

f i e § a r u i a s t A p a n i r e e s t e , I n l o c d e g a r d , o c o l i t c u

p i e t r e s t r i l n s e § i a c u t e c a u n z i d , n u m a i g r a m ' a -

d i t e , f i t i r ' d e v a r ; a p o i a u § i m u l t e m o v i l e d e p i e t r e

s t r A n s e f i e § c a r e d i n l o c u l s ' a u . P e a c e s t f e l i u d e l o c u r i

l i l c u e s c s i s a h r A n e s c o a m e n i , c a r e n u n u m a i s u n t

I m b r 5 , c a t i § i a u o n c e t r e b u e u n u i c a s n i c , c i a n § i

a v e r i d e b a n i .

www.dacoromanica.ro

Page 131: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 131/253

1 0 4

C O N S T . O O L E S C U

T R I E V T I .

A c e s t a e s t e a c e l n u m i t o r a § , I n g o l f u l 1 1 1 4 ' r i i A d r i -

a t i c e , s c h e l r t v e s t i t A , a d t r u i a f r u m u s e t e e s t e p o m e -

n i a . C a s e l e s u n t m a i t o a t e f o a r t e f r u m o a s e , l u c r a t e

c u a r h i t e c t u r 6 , § i t o a t e I n l i n i e . P a r d o s e a l a u l i t i l o r

n u c r e z c a v a m a i f i

I n a l t a p a r t e . F r u m u s e t e a

f o r § i t e m e i n i c i a s t i n t v r e d n i c e d e v e d e r e , c A c i s u n t

f o a r t e l a t e , d r e p t e , § i c e l e m a i m u l t e s a t a i e c r u c i § ,

p a r d o s i t e c u l e s p e z i d e p i a t r A , m a g i , d i n c a r e u n i l e

s u n t § i d e C a t e u n s t a a j i n . P e a m t i n d o a o i l p a r t i t e

c a s e l o r , l o c o s i b i t c u s t a l p i d e p i a t r a l a t d e u n s t a a a j i n

p e n t r u c e i c e u m b l r t , p e j o s , § i t o a t a % p a r d o s e a l a c u

s ' A p A t u r i f o a r t e M 6 r u n t e , c a s A , n u a l u n e c e n i c i v i -

t e l e , n i c i o a t n e n i i . L a a l t e p t i r i , d u p e s p l o a i e , n u

s a I n d e a m n 5 , o m u l s a i a s 6 , a f a r i , ,

i a r a c i i a n u e

m a i f r u m o s l u c r e d e t e s t a u m b l h c i n e v a § p e a c e l e

d r u m u r i , S i a c e a s t a p o d o a l A n u e n u m a i l a 5 s a u

1 0 u l i t e , c i I n t o a t e c i t e s a c o p r i n d I n o r a l . S t r e -

i n u l , c e l e m a i m u l t e c e a s u r i l e p e t r e c e I n t r ' a c e l e

I n c r u c i g a t e u l i t i , c a c i p e a c o l o s t A n d , v e d e I n 4

p A r t i f r u m u s e t e a u l i t i l o r , l i n i i l e c a s e l o r , m A r g i n i l e

m A r i i p l i n e d e c o r n i i , d e a l u r i l e p l i n e c u g r A d i n i

§ i c u v i i . i I n s c u r t , e s t e l i r r u d e m i r a r e , n u f o -

l o s e g t e a u z i r e a d e s c r i e r i i , e s t e t r e b u i n t A d e v e d e r e .

P e a c e s t e t o a t e d r u m u r i v e d e o m u l u n n o r o d n e -

c o n t e n i t a l e r g a n d , § i b e z p A r n t i n t e n i i , s u n t § i m u l t i

s t r e i n i d i n t o a t e p A r t i l e , f i i n d m a r e s c h e k i , C u . p o r t o

f r a n c o 1 . N e g u t A t o r i i a u d o a o m a r i z i d i r i d e c a s e

c e b e n u m e s c L o c a n t a § i B o r s a , u n c l e d e d o a o o n

1 S l o b o d 5 . v a n z a r e d e t o a t e f e l i u r i r n i l e m d r f u r i l o r d i n t o a t e p I r t i l e

( n o t a l u i G o l e s c u ) .

www.dacoromanica.ro

Page 132: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 132/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 0 5

p e z i , i n a i n t e a p r a n z u l u i § i d u p a p r a n z , s a s t r a n g

n u n u m a i t o i i n e g u t a t o r i i , c i § i c a t i a u t r e a b a c u

d - l o r , c a c i o r i c a r e , o n c u t i n e , m i c e t r e a b a a r e ,

a c i i a s a I n t a l n e s c . V i i . p a P a n g & a c e § t i a c a n a u t r e b i ,

s a , s t r a n g § i a l t i I n d o i t i § i I n t r e i t i , p e n t r u p e t r e c e r e a

d e v r e m e . p r i n c i t i r e d e g a z e t u r i , j o c u r i d e c a r t , i ,

b a u t u r i d e c a f e l e § i c i u b u c e . T a r l a z i d i r e a c o o

n u m e s c L o c a n t a , c a r e a r e o p o d o a b a d e p a l a t I m -

p a r a t e s c , f a c d e o s e b i t e a d u n a r i , I n c h i p d e b a l u r i

s a u c l u p u r i ; d a r l a a c e s t e a d u n a r i n u m e r g s l o b o d

o r i c i n e , c i n u m a i a c e l e a f a m i l i i c e s u n t s c r i s e p e n t r u

a c e a s t a a d u n a r e , c e p i k e s ° p e t o t a n u l u n c e h o -

t a r I t ;

u n d e n u p r i m e s c n u m a i O v r e i § i T u r e , c u

t o a t e c a a c o l o s u n t O v r e i c a r e a u d o o § i t r e i m i -

l i o a n e . P e t o t s t r e i n u l f l p r i m e s c I n s o r o c d e d o a o

l u n i , I n s a f a c a n d u - s a , c u n o s c u t I n t r ' a c e a a d u n a r e d e

u n u l d i n t r ' a c e i p a m a n t e n i t o v a r a l i , § i d u p a , d o a o

l u n i n u e p o p r i t ; l e a n u m a i m e r g e , c i t r e b u i e s a

p l a t e a s c a . T o a t e m a r g i n i l e m a r i i c e s u n t s p r e o r a §

§ i c a n a l u r i l e c e i n t r i i , I n o r a § s u n t p l i n e d e c o r a b i i ,

c a n a u i n t r ' I n s e l e m a r f u r i § i s t a u p a n g l e v a l i d ,

u n i i c u r i d i c a t a ,

§ i a l t i i c u m a r u a t i § u l ;

n u m a r u l

a c e s t o r c o r a b i i s a , u r e a p a p a l a 8 0 0 . 0 c o r a b i e d i n

c e l e c e s a n u m e s c C u r i e r e , p e t o a t a , z i o a p l e a c a ,

d i n T r i e § t i l a V e n e t i a , § i d e a c o l o i a r k i v i n e a l t a

l a T r i e § t i , c u o a m e n i § 1 c u m a r f u r i , i a r d i n a l t o

p a r t i m a i d e p a r t a t e p e t o a t a , s a p t a m a n a v i n d o a o

c o r a b i i

d i n T r i e § t i i a r a , a l t e d o a o s a p o r n e s c .

V a p o r u l I I n t r ' o s a p t a m a n a , d e d o a o o n m e r g e l a

1 V a p o r u l e s t e o c o r a b i e c a r e m e r g e p e m a r e c u u n m e § t e § u g d e

f o c , c e e s t e I n c A m a r a c o r a b i e i , i a r a f a r a v e d e n u m a i u n c o , d e

d

S i

www.dacoromanica.ro

Page 133: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 133/253

1 0 6

C O N S T . G O L E S C U

n a t i a s i s a I n t o a r c e l a x & c u o a n i i n i G i c u m A r f u r i .

T o t d e a u n a , a r e I n v a p o r , b e z m a r f A § i b e z c o r l -

b i e r i , d e l a 4 0 § i p a , n 5 , l a 6 0 c A l a t o r i , i a r m a i r a r

s a f n t a m p l a § i p a n & l a 1 0 0 ; a p o i s o c o t e a s a r s i l c e

n e c o n t e n i t A c r 1 1 6 , t o r i e d e m u l t i m e a o a m e n i l o r . P o § t a ,

p l e a d , I n t o a t e z i l e l e f n - t i n u t u l A u s t r i e i , § i i a r I n

t o a t e z i l i l e a l t a v i n e ; i a r l a I m p A r A t i i l e c e l e s t r A i n e

d e d o a o o n p e s A p t i l m a n A p o r n e § t e § i s o s e § t e . A r e

u n t h e a t r u f o a r t e m a r e S i f r u m o s , I n t r u c a r e I n c a p

p e s t e 3 5 0 0 o a m e n i ;

s ' a u I n t ' a m p l a t s e a r s c a n d a u .

f i e r , l u n g c a d e 4 s t a n j i n i , p r i n c a r e i e s e f u m u l , § i d o o r o a t e m a r l . d e

f i e r I n t o c m a i c a r o a t e l e d e l a m o r i c e u m b l a I n a p e , u n a d e o p a r t e

a f a r a , d i n c o r a b i e ,

§ i

a l t a d e c e i l a n t a p a r t e , I n t r ' o o s i e d o f i e r , c a r e

e s t e m a i n a l t a c l e a t r a t a a p i i d e s a s e p a l m e , r o a t e l e i n t r a . I n a p e o

p a r t e s i 3 p a r t i r a m a n a f a r a . A c e a s t a o s i e c u r o a t e l e

s i m t e

I n t o r c a n d u - s i i .

f o a r t e i u t e , g o n e 5 t e c o r a b i a a t a t d e t a r e , i n c a t t r u p u l o m u l u i

c u m c o r a b i a s p a r g e m a r e a s i r o a t e l e l a s & I n u r m a d o o c o a d e d e s p u m e

l u n g i . y S i c u m o r p u n e I n c u p t o r u n l e m n m a i m u l t , s a d u d u e t o a t a .

c o r a b i a . I n n a u n t r u , u n d e e s t e a c e l m e s t e s u g , n u l a g 6 p e n i m e n i s a

b a g e s e a m a , d a r d u p a . o a r e s c e b a g a r e d e s e a m s c e a m . p u t u t f a c e

e s t e u n c u p t o r z i d i t I n c a m a r a c o r a b i e i c a r e a r e u n c o § d e f i e r d r e p t

I n s u s p r i n c a r e i a s e f u m u l ; l a s p a t e l e c u p t o r i u l u i I n p o t r i v a g u r i i ,

u n a l t c o s d e f i e r , c a r e e s t e s c o s d i n c u p t o r i n s p r e m e h a n i c a c e a u ,

p r i n c a r e i e s e c a l d u r i i , c u a b u r d a , I n t o c m a i c a l a c a z a n u l c a r e s c o a t e

r a c h i u l , l a c a r e l a f u n d I i a r d e f o c u l s i c a p a c u l s t r a n g e l a c r a m a d e

a b u r e a l a . ; a s s a c e l a b u r a l c o s u l u i m i s c a c e a d i n t a i r o a t a , u n d e s u n t

p o a t e I n t r e i t e d e c a t l a u n c e a s o r n i c , s i c e a d i n u r m a , r o a t a p r i n d i n t i i

e i , 5 i p r i n d i n t i i c e s u n t p e o s i e d e f i e r , s u c e s t e o s i a d i m p r e u n ' a c u

r o a t e l e

c a c i a b u r u l e s t e c a r e f a c e c e a d i n t a i m i s c a r e a r o a t e i , d e -

a c e e a c a n d d a u f o c m a i m u l t , p r i s o s i n d u - s i t a b u r u l , s i l e s t e t o a t e r o a -

t e l e 5 i O . c u t r e m u r a , t o a t a c o r a b i a .

i

b e z a c e s t m e 5 t e s u g a r e 5 i C a -

t a r g u r i c u p a n z e , c a c a n d e s t e v a n t u l s p r e l o c u l u n c l e v a s a m e a r g i t ,

I n t i n d e p a n z e l e s i m a i s l a b e 5 t e i u t e a l a r o a t e l o r , I m p u t i n a n d f o c u l

D e l a T r i e s t i s i p a n ' s l a V e n e t i a s u n t 8 0 m i l u r i , p e c a r e l e i s I n 1 0

m i l u r i , a d e c i t 2 0 d e c e a s u r i ;

5 i p l e a c a t o t d e a u n a s a u d e l a u n l o c ,

s a u d e l a a l t u l , d u p e c e s a a p r i n d l u m i n a r i l e . ( A n d a m m e r s d e l a

T r i e s t i l a , V e n e t i a , c a l a t o r i n d c u v a p o r u l , a m m e r s S m i l u r i , i a r a n d

m ' a m I n t o r s , v r a n d s a a f l u § i d r u m u l c e f a c c e l e l a n t e c o r a b i i , a m

4 i

www.dacoromanica.ro

Page 134: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 134/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 0 7

f o s t i n t h e a t r u p e s t e 2 0 0 0 , § i i n f g . t i § a r e a 1 a u f o s t

a t a t d e s i m t i t o a r e , i n c e s t n ' a u f o s t 1 0 0 o a m e n i a c e i a

c a r e n u i - a m v g z u t § t e r g a n d u t i l a c r a m i l e .

A § i j d e r e a § i § c o a l g , , c u t o a t e o r a n d u i e l i l e c e l e

f o l o s i t o a r e , § i d o a o b i s e r i c i p r a v o s l a v n i c e c u o r g , n -

d u i a l g , c g , t , u § d e p u t i n n e s c h i m b a t g , I n c h t t o t p r a -

v o s l a v n i c u l r g m a n e m u l t u m i t . T o a t e c e l e s p r e h r a n a

v i e i i t r e b u i n c i o a s e s u n t c u I n d e s t u l a r e § i

i e f t i n e ,

i a r c a r n e a

p A i n e a s c u m p g , . T o a t e f e l u r i m i l e d e

v e r d e t u r i § i d e l e g u m e s u n t c u i n d e s t u l a r e ; a § i j d e -

r e a § i p o a m e l e , c u m : m e r e , p e r e , c i r e § e , v i § i n e , p r u n e

n u c i , a l u n e , g u t u i , p e p e n i v e r z i § i g a l b e n i , s t r u g u r i , .

s m o c h i n e , c a i s e , z a r z g r e . p i e r s i c i , s c o r u § e , m o § m u l e , _

r o d i i , i a r p o r t o c a l e l e 2 0 d e u n s f a n t i h , § i

t o a t e c e l e l a n t e i e f t i n e , c A c i § i a l e n u l e f a c e l o -

c u l , c i

s a l , a d u c d i n a l t e p A r t i p r i n m a r e , s a , a d u c

i e f t i n e . C A n d . d e s c a r c g l a m a i l e § i p o r t o c a l e l e d i n

c o r g b i i , p a r ' c g , d e s c a r c a c a r e s c u f a n t r i t e ( )

§ 4 5 , ;

c u m § i f e l i u r i m e a § i m u l t i m e a p e § t e l u i e s t e n e s o -

c o t i t g , , d i n . c a r e :

s a r d e l e , p e s t e r o § u ,

l i -

c u r i n i , h e l i , m i d i i , s t r i d i i , r a c i , c g r i d e , s c o i c i , a h i -

v a d e , c t e n i i , s u p i i , c a r a c a t i t g , s c a t h a r i i , m e l a n u r i i ,

r u f f , I n u m g r i i , 1 . 5 a l a m i d e , g u f a r i , p e t u d e , c h e f a l i ,

x i f i i , b a r b u n i , s c o r p i d i i , s c u m b r i i , z m a r i d i i , s a l a h i i ,

c a l a m a r u r i , p a g u r o m a n e , p a g e i i , t a g a n i i , p e t a l i d e r

s b u r d u c l e , p i n e , s t a c o j i .

i n t r a t i n c o r a b i e , d a r m i - a m b l e s t e m a t c e a s u l i n t r u c a r e a m h o t a r i t

s a a m a c e d b a g a r e d e s e a m s , c a c i a m c a l a t o r i t O a , l a T r i e § t i 4 0 d e -

c e a s u r i , s i I n t e a c e a s t a t o a t a v r e m e , n i c i a m m a n c a t , n i c i a m d o r m i t , .

, c i n u m a i a m v a r s a t § i a m p l a n s c a u n c o p i l m i c .

1 r e p r e z e n t a t i a .

s i

1 1 1 m a i ,

§ c h i l o p s a r ,

www.dacoromanica.ro

Page 135: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 135/253

1 0 8

C O N S T . G O L E S C U

C a s r t i n t r e c i n e v a $ I n o r m u l T r i e § t i , t r e b u i e s a

p o g o a r e u n d e a l I n v r e m e c a d e u n t e a s , § i d i n d

u r e a , p e s t e d o a o . D i n t r ' a c e s t d e a l e s t e o v e d e r e

n e s p u s a , d e f r u m o a s a , c a c i d u p a c e v e d e d i n t e o a § h

n a l t i m e n e i s p r a v i t a

§ i n e m a r g i n i t a m a r e , l u c r u

p e n t r u c a r e c u d r e p t a t e s a c u t r e m u r a , o m u l e e l n e o -

b i c i n u i t , a p o i v e d e § i a c e a f r u m u s e t e a o r m u l u i ,

. c e e s t e m a i p e j u m a t a t e I m p r e j u r a t d e c o r a b i i , S i

p e c o r a b i e r i u r c k i d u - s e p e c a t a r g u r i § i c o b o r m n d u - s e

c u m a r e I n d r a z n e a l a , f i e § c a r e c u d e o s i b i t e h a i n e

n a t i o n a l i c e § t i I m b r a c a t i , § i p e b r o a g t e l e d e c o p i i ,

c a r e t o a t a c o r a b i a t r e b u i e s a a i b a , a r u n c a n d u - s e

d u p e c a t a r g u r i l e c o r a b i i l o r I n . f u n d u l m a r i i . T o a t a ,

m a r e a , c a t o c o p r i n d e v e d e r e a o c h i l o r , p l i n a d e

p a n z e , c a r e l e a u p e l a l u n t r i l e c e l e m a r i g i

c e l e

m i c i , c e n e c o n t e n i t m e r g , y i n , d u p e l a I m p r e j u r a -

t e l e s a t e , 0 a l t e l e p e s c a r i n d ; 0 m a i v A r t o s I n

- s p r e s a r i , C a n d t o a t e u l i t i l e o r m u l u i s u n t l u m i n a t e

p r i n f e l i n a r e m a r i , g i v e d e o m u l t o t o r a g u l g i t o a t a ,

m a r e a p a r ' c a e s t e a p r i n s a , 0 I n s c u r t s u n t t o a t e

p o d o a b e l e , t o a t e l u c r u r i l e c e l e d e s p r e m a n c a r e g i

v i e t u i r e s l o b o d a

c u b u n g o r a n d u i a l a . O a r n e n i d i n

t o a t e p a r t i l e l u m i i : L o c d e n e g o i . L o c u n c l e t o t

o m u l , c a r e l e

d i n o r i c e p r i c i n g n u m a i g a s e § t e

m u l t u m i r e s a t r a e a s c a u n d e v a f i t r a i t , a c o l o r n e a r g a ,

c a s a - g i g a s e a s c a m u l t u m i r e . D e a c i i a n u e d e p a r t e

n i c i r a i u l e e l p a n i t t n t e s c , a d i c a I t a l i a , n i c i V i e n n a ,

u n d e t r e b u i e s a t r a e a s c a t o t o m u l c a r e a r e a v e r e ,

- c a c i l i n i § t i t a v i e t u i r e 0 d e o b § t e b u n e n a r a v u r i ,

a n e v o i e l e v a g a s i c i n e v a § i n m u l t e l o c u r i .

§ i

www.dacoromanica.ro

Page 136: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 136/253

I T A L I A

www.dacoromanica.ro

Page 137: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 137/253

I T A L I A '

V E N E T I A .

O r a § m a r e v e c h i u , z i d i t d e a n i o m i e § i t r e i s u t e 2 ,

§ i t o t o r m u l i n m a r e , a v a n d I n l o c d e u l i t e 5 3 0

c a n a l u r i , § i I n l o c d e c a r a § i c a l e § c i , m u l t i m e d e

l u n t r i , a c a r o r a l u n g i m e a e s t e 5 s t a n j i n i § i 1 5 , t i m e a

l a m i j l o c d e u n s t a m i n a , u n d e a u § i u n a c o p e r i § i n t o c -

m a i c a c o § u l d e c a r a t a , p e c a r e c a r e d

r i d i c a .

A c e s t e l u n t r i , c a n d a u s a , m e a r g a , a f a r a , d i n o r a § ,

r a d i c a § i p a n z e , c a r e l e f i i n d f o a r t e m u l t e , s t a u p e

l a m u l t e l o c u r i , § i c a r e u n d e v o e § t e s a m e a r g a ,

t o c m e § t e § i 1 § i t m p l i n e § t e t r e b u i n t a , i n t o c m a i c u m

s u n t p e l a a l t o o r m e f i a c a r i l e . A s u p r a a c e s t o r c a -

n a l u r i s u n t 3 6 0 p o d u r i d e p i a t r a b o l t i t e , p e s u p t

c a r e t r e e s l o b o d . l u n t r i l e .

C a s e l e p e a f a r a n u s u n t f r u m o s I m p o d o b i t e d u p 5 ,

1 T i t l u l l i p s q t e 1 f n o r i g i n a l .

2 G o l e s c u a e r i e I n 1 8 2 0 .

v o i . f l

www.dacoromanica.ro

Page 138: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 138/253

1 1 2

C O N S T . G O L E S C U

o b i c e i u l a r h i t e c t o n i c e s c d e a c u m a , c i I n f e l i u r i m i

d e f a p t u r i d i n v e c h i m e , c a r i f r u m u s e t e a § i - a u p i e r -

d u t - o , d a r u r m e l e s a c u n o s c . S A c u n o a § t e c a a n

f o s t a c e s t o r a s u n c e d e o s e b i t , A , c u n o a § t e c 5 , a n

l a c u i t I n t r ' I n s u l o a m e n i m a x i § i c a o d a t a a u d a t

p r a v i l a I n t o a t a E u r o p a . A c i i a v e d e c i n e v a § f e l i u -

r i m e d e i z v o a d e d e z i d i r i , v e d e m u l t i m e s t a t u e , I n -

e a t p o a t e z i c e o m u l c r t , f i e § c a r e c a s h e s t e o b u c a t a

d e a n t i c a , p e n t r u c a r e a l e a r g a o a m e n i i p r i n f a r i ,

s p r e a l e g a s 1 § i a l e v e d e a , I n o d a i ; d a r t o a t e

a c e s t e a a n p l e c a t s p r e o a § a , d a r a p a n a r e , I n c a t p o a t e

& A m u ' a c e s t o r a s c u u n o m t r e c u t d e 1 0 0 a n i , p e

c a r e l e d u p a c e 1 - a u t a s a t t o a t e p u t e r i l e § i

s r i , M i l t

i n t r u a § a , p r o a s t a s t a r e , s t a l a n g a e l § i u n O m a r

v o i n i c § i f r u m o s , c a r e l e p r i v e § t e c u m d i n z i , I n z i

s A , d e a b A t r a n u l u i b r a n c i I n r a p t . D a r c u t o a t e

a c e s t e a , c u m a m m a i z i s , d i n c e l e c e v e d e f i e § c i n e

p o a t e j u d e c h c a a u f o s t ° d a t a v r e m e c a n d n ' a u

m a i f o s t a l t o r a s m a i f r u m o s , m a i I n p u t e r e § i m a i

l u m i n o s .

P I A T A S F . M A R X

C a c i l a f i e s c a r e p a s c e f a c e o -

m l v e d e l u c r u r i c e a u f o s t s a v a r -

§ i t e c u m a g i c h e l t u i e l i : c u m p i a t a S f a n t u l u i M a r c u ,

c a r e e s t e d e s t u l d e m a r e , a c A r i i a t r e i p a r t i s u n t

t o t z i d i r i d e c a s e u n d e p e a c e a v r e m e l a c u i a t o t i

d u c h i i , c a r i e r a u c e i m a i m a x i a i s i n a t u l u i . A c e s t e

t r e i p a r t i d e z i d i r i I § i a u f e t i l e d e s p r e p i a t 5 , p e

s t a l p i , I n r a n d u l c e l d e j o s ;

I n t r e

o d r i i

§ i I n t r e

s t a l p i

s u n t

u l i t e

s l o b o d e d e p i c i o r , l a t e d e d o i

s t a n j i n i , p a r d o s i t e c u l e s p e z i d e p i a t i a .

www.dacoromanica.ro

Page 139: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 139/253

i N S E 3 I N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 1 3

I n t o a t e o c l i t i l e d e j o s c e s ' a c o p r i n d I n t r u a c e s t e a

t r e i p r i x t i a l e p i e t i i s u n t p r A v i i i i i c a r i v a l i d m a r

-

f u r i l e c e l e m a i s c u m p e § i m u l t i m e d e l o s t A r i i ,

d e n u v a f i m i n c i u n a , c u m m i - a u s p u s , c 5 , s u n t

p o s t e s u t A ,

u n c l e d a u t o a t e f e l i u r i m i l e d e b a i l -

t u r i , a v a n d I n n a i n t e a u § i l o r m e § c i o a r e § i s c a u n e .

A c e A p i a t 5 , § i a c e l e t r e i u l i t e s u n t p l i n e d e o a m e n i ,

d e § A z A t o r i § i t r e c n o r i , u n c l e c i t e s c g a z e t u r i , d a u

§ i p r i i m e s c s c r i s o r i , § i o r i c a r e t § i

s A v A r § e § t e o r i c e

t r e a b A . i m a i v A r t o s s e a r a , c A n d s u n t t o a t e a c e s t e

l o c u r i l u m i n o a s e , a v a n d , b e z f e l i n a r e l e o r m u l u i , § i

f i e § c a r e p r a v A l i e § i l o s t A r i e c a t e d o a o t r e i l u m i l , -

n ' a r i .

B I S E R I C A S F . M A R C .

L a c e a d e a p a t r u l e a p a r t e S i

c a p p i e t i i e s t e b i s e r i c a S f A n t u -

l u i A l a r m ; § i I n a i n t e a u § i l o r b i s e r i c i i s u n t 3 s t A l p i

f o a r t e n a l t i ,

c a r i m a r t u r i s e s c b i r u i n t a c a n d a u

s t i t i p A n i t

V e n e t i a n i i C h i p r u ,

C r i t a § i M o r e i a . L a

s t a n g a , t r i t e ° z i c l i r e n a l t A , u n c e a s o r n i c ;

d e a s u p r a

c e a s o r n i c u l u i e s t e o s c o b i t u r A , I n z i d , I n t r u c a r e

e s t e M a i c a P r e c e s t a i n t r u p a t r i , § i p o l e i t h , c u a u r .

L a d r e a p t a § i l a s t a n g a d o a o u § i i a r k i p o l e i t e , § i

d e l a u n a / A n a l a a l t a b a l c o n d e f i e r .

I n z i o a s A r b a . t o r i i I n n a l c a r i i , d u p 5 , c e b a t e c e a -

s u l d i n t A i u , s a % d e s c h i d e u § a c e a d i n d r e a p t a , d i n

c a r e e s e u n I n g e r , i a r A , § I n t r u p a t § i

t o t p o l e i t , § i

p r i n b a l c o n m e r g a n d p ' a n a , I n n a i n t e a M a i c h i i P r e -

c i s t i i , u n c l e s t l , § i d u p a c e s a p l e a c r i , , r a d i a , o

t r a m b i t a , c u c a r e s t r i g A , d e 3 o n ;

a p o i i a r k p i e -

c a n d u - s r t , m e r g e s p r e u § a d i n s t a n g a , u n c l e a p r o - .

C . G o L n s c u . I n s e i n n a r e a e d i a t o r i e t n i e l e .

8

www.dacoromanica.ro

Page 140: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 140/253

1 1 4

C O N S T . Q O L E S C U

d e § c h i d e § i i n t r a . I n g e r u l . A t u n c i d i n

u § a c e a d i n d r e a p t a i e s a c e i 3 v r a j i t o r i , i a r I n t r u -

p a t i § i

p o l e i t i , c u d a r u r i l e c e a d u c c r a t e M a i c a

P r e c i s t a , c a r i i a r ,

s t a n d § i p l e c a n d u - s & , u r m e a z i l

d u p A , I n g e r , § i I n t r a n d p r i m u s a d e a s t a n g a , s ä § i

I n c h i d a m a n d o a o . A c e s t l u c r u s & u r m e a z A , d i n z i o a

s A r b a t o r i i , 1 5 z i l e , d e C a t e o n b a t c e a s u r i l e ; § i a p o i

l a v i i t o r i i a n i , i a r l a a c e A , A r b a t o a r e u r i n e a z r t . a § i j -

d e r e a , i a r I n c e i a l a l t 5 , v r e m e r a m a n e n u m a c e a -

s o r n i c u l I n l u c r a r e . i t o c m a i I n v a r f u l

z i d i r i

f a r ' d e I n v a l i § e s t e c l o p o t u l c e a s o r n i c u l u i , u n c l e d e

a m a n d o a o p A r t i l e s t a r t d o i d r a c i m a r i d e a r a m A ,

c a r e

i n c i o c a n e I n m a m a , § i b a t c e a s u r i l e . I a r l a

d r e a p t a e s t e o c l o p o t n i t a m a i n a l t h , d e 2 5 s t a n j i n i .

C u m § i a l e b i s e r i c i i d e m i r a r e l u m i n o a s e l u c r u r i ,

l e s f a r § e s c n u m a i c u o d e s c o p e r i r e , a d e c A

t o t i

s f i n t i i § i t o a t e c a t e s g , o b i c i n u e s c d e a s A , z u g r r i v i

I n t r u o b i s e r i c a , , I n l o c d e a f i z u g r A v i t e , s u n t l u -

c r a t e t o a t e m o z a i c , c u m § i l o c u l c e r a m a n e d e l a

u n d a n t § i p a n i l l a a l t u l , i a r & 5 m o z a i c p o l e i t I n

a u r .

i p a r d o s e a l a b i s e r i c i i , c u b u c A t i d e p i e t r i i

m a r i § i m a r u n t e f A c u t e f l o r i , c a u n c h i p d e m o -

z a i c .

i p e a f a r & b i s e r i c a , n u m a i t u r n u l i a r a i l u c r a t

m o z a i c .

d e a s u p r a u § i i c e i d e l a m i j l o c , s u n t p a t r u

c a i , t o r n a t i d i n t r ' o a m e s t e c h t u r A d e m e t a l u r i , c e

p a n & I n z i o a d e a s t a z i n u p o t a f l a , o a m e n i i a c e l e

m a t e r i a l u r i d i n c a r i s ' a u a m t . F a t a b e e s t e f o a r t e

p u t i n . v e r d e , I m p A t r i t h , d e c a l v e r d e l e a l b a s t r u , § i

I n z e c i t 5 , c a a u r u l , d a r a c e s t e f e t e n u d e o s i b i t e , c i

a m e s t e c a t e , c u m A , v e d e f a t a u n e l o r b u c a t i d e

m a l d e h i c e s u n t I n d o a o f e t e . L a c A p A t a i u l a c e § t i i

p i i n . d u - s i p , ,

9 i

o r s

a c e s t i i

www.dacoromanica.ro

Page 141: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 141/253

I N S E M N A R E A c A L A T o n i n i M E L E

1 1 5

m a r i p i e t i , l a m h n a d r e a p t a , s a i m p r e u n a u n c a p

d e a l t e r p i a t A , a l c a r u i a c e l a l a n t c a p s a i s p r a v e s t e

i n m a r g i n e a m a r i i . L a d r e a p t a a c e s t i i p i e t i , i a r

s u n t m a r i z i d i r i c u s t h l p i s i c u u l i t e t i t r e o d a i ,

c a r e l e s e r a t i n t o t u n a d e z i d i r i l e p i e t i i c e i m a r l .

I a r

l a

s t a n c r l , e s t e

o m a r e

P A L A T I I L D O G I L O R .

b c

z i d i r e u n d e p e a c e a

v e c h e

v r e m e l a c u i h e e l m a i m a r e d o j u 1 , o t c h r m u i t o r i u l

V e n e t i e i , s i a c u m a u b i b l i o t e c a s i a l t e m u l t e l u c r u r i

d e m a r e p r e t . A a c e s t i i z i d i r i , m e s t e s u g u l , f r u m u -

s e t e a s i n e o b i c i n u i t a p o d o a b a p e v r e m e a d e a c u m a ,

s u n t v r e d n i c e d e v e d e r e , m a i v h r t o s o s t a r e r

t i t a , a c a r i i a b o l t e r e s t e d e l e s p e z i d e m a r m u r a c u

m u l t i m e m i c i s t a t u e s i f e l i u r i m i d e f l o r i s i s t o c a -

t u r i a r c b i t e c t o n i c e s t i , t o a t e d e m a r m u r a , s i a s h

a t h r n a t e , i n c h t s o c o t e s t e o m u l c a o s a c a z a ; s i

t o a t e a c e l e s c o s u r i l u c r a t e i n a u r . I n t r u o s a r a , m a r e ,

p e u n p a t , p u s j e t u l d o j i i ; s i i m p r e j u r u l a t o a t i i

s a i l 3 r a n d u r i d e j e t u r i , p e n t r u a c e i d u c h i s i p e n t r u

o a m e n i i c e i s t r e i n i c e s a t r i m e t e h d e l a , a l t e i m p r t -

r a t i i s a v o r b e a s c a p e n t r u p r i c i n i l e c e a v e h i n t r e e i .

P a r e t i i a c e s t i i s a l i , i m p o d o b i t i c u c a d r e m a l l . d e

3 s i 4 s t a n j i n i , i n t r u c a r i s a c o p r i n d e h a c e l e

m i s e p e r s o a n e s i t o a t a t e r i m o n i a c e s a c o p r i n d e h

d e p e r s o a n e l e c e l e p a m a n t e s t i . A l t a s a l a c u m u l t e

l u c r u r i d i n v e c h i m e f o a r t e s c u m p e , c u m m u l t e s t a t u e

d e m a r m u r a , d e d e o s i b i t e p e r s o a n e , d i n c a r i c e l e

c e a m i n s e m n a t s u n t s t a t u a l u i O d i s e i u , a C h i -

1 d o g e .

b o l -

t r i -

www.dacoromanica.ro

Page 142: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 142/253

1 1 6

C O N S T . G O L E S C U

v e l i i , a A t h a n a l i e i , a A r t e m i d e i , a A f r o d i t i i , h r a p i r e a

l u i G - a n i m i d , I m p r e u n a r e a l u i Z e f s c u L i d a , I n j u n -

g h i e r e d e v i t a s p r e j e r t f a , § i

a l t e m u l t e t o t d e

m a r m u r a . C a d r e I n t r u c a r i s ä a r a t a m i i d e o a m e n i

c u m r a s b o i u l c e s ' a u f a c u t l a N a f p a c t u , u n d e s ' a u

s o c o t i t I m p o t r i v a u n u i o m 3 5 , c u m a m z i c e , l a

1 0 0 0 : 3 5 , 0 0 0 ;

§ i c a c i c e i p u t i n i s ' a u h o t a r I t c a

n e g r e § i t s a u s a c a t i g e b a £ a i a , s a u n i c i u n u l s a , n u

s c a p e c u v i e a t a ; d e a c e e a c e i p u t i n i a n c k t i g a t , i a r

c e i m u l t i s ' a u b i r u i t , c a n i § t e o a m e n i t r i m i § i

s i l l . C u m § i o i c o a n a I n t r u c a r e s a , c o p r i n d e r a i u l ;

I n t r u a l t a r o b i r e a M o r e i i , p e c a r e o a n z u g r a -

v i t a I n c h i p d e m u i a r e l e g a t a c u l a n t u r i , § i o t c a r -

r n u i t o r i u l o s t k e s c o c l a I n m a n a § i s t a p a n i r e a

V e -

n e t i e i , f i i n d § i e a z u g r a v i t a i a r I n c h i p m u e r e s c ,

s t a n d I n j e t u l I m p a r a t e s c ,

a l t o m u l t e a s e m e -

n e a z u g r a v e l i . A p o i a l t e ° c l a d c u c a r t i , d i n c a n

c e l e m a i d e o s e b i t e s u n t m a n u s c r i p t u r i .

D i n t r u a c e a s t a d e a l d o i l e a p i a t a s a , i m p r e u n a

u n d r u m l u n g c a d e u n t e a s

i f o a r t e l a t , p e l a

u n i l e l o c u r i § i d e 1 0 s t a n j i n i , p a r d o s i t t o t c u l e s -

p e z i d e p i a t r a , a v a n d l a m a m a s t a n g a I m p r e u n a t e

z i d i r i d e c a s e , i a r l a m a n a d r e a p t a , m a r g i n e a m a r i i

c u m u l t e c o r a b i i § i l u n t r i . L a s f a r § i t u l a c e s t u i d r u m

e s t e o g r a d i n a f o a r t e f r u m o a s a , s l o b o d a p e n t r u t o a t a ,

o b § t e a o r k u l u i , u n d e z i c c a a n f o s t o m a n a s t i r e

c u m u l t i c a l u g a r i , p e c a r e v a z a n d u - i B o n a p a r t e

i - a u I n t r e b a t c e l u c r u m u n c e s c s p r e f o l o s u l o b § t i i ?

S i s f i n t i i a f o r r a s p u n z a n d c a n i c i o m e s a r i e n u a u ,

c i n u m a i s u n t r u g a t o r i c a t r a D u m n e z e u , a u p o -

r u n c i t d e a - i g o n i p e t o t i , s a m e a r g a s p r e m u n c a ,

:

i n

q i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 143: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 143/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 1 7

§ i a c e l l o c s a r a r n a e p e s e a m a o r m u l u i , c a s a l i

r e v e r s e b u n a t a t e a l a t o g a , o b § t e a . S ' a u I n t a m p l a t

z i c a n d a m v a z u t t o t a c e s t d r u m c u a m a n . d o a o

p i e t e l e c e s a I m p r e u n a . , p l i n d e o a m e n i , l a n t i i n -

d u - s 5 , u n l i t d u p 5 , a l t u l ;

§ i l a I n t o a r c e r e f i i n d n o a p t e

§ i m a i f r u m o s , f i i n d t o t d r u m u l l u m i n a t § i t o a t e

a c e l e p r a v a l l i , i n l u n g i m e a a c e l u i d r u m , d e s c h i s e

§ i l u m i n a t e . T a r I n t r u a c e s m a r e p i a t a n u m a i m e r -

g e h n i m e n i u n c l e u r e a , c i u n d e n o r o d u l f l I m b r a n -

c i a , u n d e c a n t s § i m u z i c a c e a o s t k e a s c a , § i t o t

a c e l l a n t d e o a m e n i a c i i a s a I m b u l z i a .

A r e § i o t a r s a n a f o a r t e m a r e , u n d e s a l u c r e a z a

c o r a b i i , l u n t r i , d i n n o u , § i a l t e l e v e c h i s a , p r e f a c .

u n d e z i c c a s a a f l a . I n l u c r u , z i c u z i , p e s t e 5 0 0

o a m e n i . A c i i a l a c u e s c . i m u l t i o s t m i . S u n t § i m u l t e

o d a i c u a d u n a r e d e a r m e § i d e m u l t e a l t o l u c r u r i

d i n v e c h i m e , c u m § i i n V i e n a , u n d e s a , a f l a § i c h i a r

c o i f u l a c e l u i n u m i t A t i l a .

A c e s t o r a l , f u n d t o t z i d i t I n m a r e , n u a r e n i c i

u n l o c d e a d a c e l e t r e b u i n c i o a s e s p r e h r a n a o r a -

§ a n i l o r , d a r n u n u m a i c a n u l i p s e § t e i t i m i c d i n

c e l e c e s u n t p r i n t e a l t e o r a § e , c i p o c i u z i c e c a , s u n t

§ i m a i c u p r i s o s d e c h t i n t e a l t e p a r t i , a d u c a n d u - s i l ,

c u I n l e s n i r e d e p r i n p r e j u r a t e l e s a t e t o a t e f e l i u r i m i l e

d e v e r d e t u r i , l e g u m i , p o a m e , p A s a r i , c a r i d u p e s c e

s a \ r a n d I n m u l t e l o c u r i h o t a r i t e u m b l i t i § i m u l t i

o a m e n i p e d r u m u r i c u c o § u r i p l i n e , p a p a § i c u

g a i n i , r a t e , g k t e , t o a t e j u m u l i t e , s t r i g a n d u - l e p e

d i n a i n t e a f e r e s t r e l o r . N e l i p s i n d n i c i u n a d i n c a t e

a m n u m i t i n T r i e § t i , § i m a i v a r t a s § i c u p r i s o s ,

www.dacoromanica.ro

Page 144: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 144/253

1 1 8

C O N S T . G O L E S C U

c a c i n o r o d u l e s t e m a i m u l t d e c a l l a T r i e § t i , a j u n -

g a n d i n n u m A r d e o s u t a % d e m i i .

D e l a V e n e t i a § i I A E A l a F u z i n a , m a r g i n e a

s p r e I t a l i a 1 , e s t e t a l e p e m a i e d e u n t e a s .

P A D U A .

A c e s t a e s t e

o r a § a l L o m b a r d o - V e n e t i c i i I t a l i i ,

h i c u i t d e m a i p u t i n i o a m e n i , c l e a t a r c u p r i n d e

o r a s u l , c 5 , c i p r i n p i e t e e s t e i a r b a c r e s c u t a . I a r d r u -

m u l d i n F u z i n a § i p a , n 5 , a c i i a , § i s p r e t o a t e s a t e l e

I t a l i e i , e s t e l u c r u v r e d n i c d e v e d e r e . C A c i d u p e s c e

e s t e a § e z a t i i , p i a t r a p e d r u m i n t o c m a i c a m a s a ,

a p o i § i d e a m a n d o a o p A r t i l e s u n t § a n t u r i c u a p t

c u r g a t o a r e , p e l A n g a c a r i s u n t a l e e d e c o p a c i m a r i ,

§ i l a u n e l o c u r i i n d o i t e § i c u s p a l e r , l u c r u c e a b i a ,

p o a t e c i n e v a § a v e c l e a , p r i n g r A d i n i R i c u t e c u m u l t e

c h e l t u i e l i . A p o i b e z f r u m u s e t e a d r u m u r i l o r , p e a m a n -

d o a o p A r t i l e d e d r u m s u n t l o c u r i l e d e s e m a n A t u r i ;

f i e s c a r e m u n c i t o r i s i a r e l o c u l i n c h i p u i t I n t o c m a i

c a o

g r A c l i n i t i , h o t h , r i t i n 4 c o l t u r i

§ i i m p r e j u r a t

c u § a n t , p r i n c a r e c u r g e a p t .

i c h i l d c u n o a § t e c a

s e m ' c l n A t u r i l e a u t r e b u i n t A , d e u d i l t u r a , n u a § t e a p t a ,

i n t a m p l a o a r e a p l o a i e ; c i i n c h i d e § a n t u l d e l a v a l e

p r i n s t a v i l a c e f i a s c a r e a r e , § 1 a p a u m f l a n d u - s A S a

r e v a r s a " , p e s t e t o a t e s e m A n d , t u r i l e , § i c a n d n u m a i

a r e t r e b u i n t A i § i r A d i c a , s t a v i l a . P e l f t r i g a a c e s t e

§ a n t u r i c e I m p r e j o a r a l o c u r i l e f i e § c a r u i a , s u n t a l e e d e

c o p a c i , § i a t s g , t i n l a n e s l o c d e l o c , d e o s e b i n d u - s &

l o c u l u n u i a d e a l a l t u i a c u a c e l e § a n t u r i § i a l e e .

1 h o t a r u l d i n 1 8 2 6 ( c a n d a s c r i s G o l e s c u ) a l I t a l i e i s p r e A u s t r i a .

p 5 , -

m a n t u l u i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 145: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 145/253

I N S E N I N A R E A C A L A T O R I E I I I E L E

1 1 9

D e a c e e a z i c c a i n I t a l i a n u t r e b u i e o m u l s a c a -

l A t o r e a s c a c u p o s t e , c i c u p i c i o r u l ; c a c i p r e s t e t o a t e

l o c u r i l e n u a r e a l t a v e d e h , d e c a t g r a d i n i , c u

a c e s t e a l e e s i i m p r e j u r a t e c u § a n t u r i , s i a c e l e m a g i

g h r l e d i n C a l i C r a g a p a p e § a n t u r i , § i a p r o p i i n d u - s h ,

d e s a t e l e l o x a u a - v e d e a , b e z t o a t e c e l e l a n t e p o a m e ,

s i r o d i i , s m o c h i n i , l a m a i , p o r t o c a l i . I a r p e n t r u

I n -

c h i p u i r e a s h m a n a t u r i l o r c e f i e § c a r e a r e i n t r u a c e l

o c h i u d e l o c , m a i n a i n t e v o i u c u v a n t h . A p o i v a ,

v e d e a c h l a t o r u l § i c a s e m a x i d e z i d , c u s t a t u e § i

c u b a l c o a n e d e f i e r § i a l t e m u l t e p o d o a b e .

A c e s t o r a l P a d u a e s t e z i d i t d e a n i 1 7 0 0 , § i ' D a n a ,

a n u s a z i d i V e n e t i a , a c i i a , o r s c a u n u l o t c a r m u i r i i ,

§ i c a c i s a a s u p r i a p r e a m u l t d e c r a i u l A t i l l a , s ' a u

z i d i t V e n e t i a

s ' a u t r a s s t a p h n i r e a a c o l o . S e n n a -

n h t u r i l e c e l e m a i m u l t e e s t e p o r u m b u l , e a r e l e s a

s e a m a n a d e d o a h o n i n t r ' u n a n . G a u d m ' a m a f l a t

i n I t a l i a i n l u n g l u i A v g u s t , e e l d i n t h i u e r a , c u l e s ,

i a r e e l d e a l d o i l e a I n c e p u s e a f a c e § t u l e t e . A p o i

g r a u l , o v a s u l , o r e z u l § i t o a t e c e l e l a l t e , c u m § i t o a t e

f e l i u r i m i l e d e p o a m e c e a m c u v a n t a t l a T r i e § t i ,

d a r e n _ m a r e d e o s e b i r e l a d u l c e a t a § i m i r o s u l l o r .

V I T E N T I A

O r a , , , t o t I n c e a L o m b a r d o - V e n e t i c e a s c h I t a l i e ,

c u z i d u r i i a r a , v e c h i § i c u t h e a t r e . * i d u p a c e s u n t

c i t e t r e l e I n l u c r a r e , d e m u l t e o n d a u C a t e o b u -

c a t a § i d e 1 0 o n ; § i a c e a s t a n u s a u r m e a z h c a c i

e s t e o r m u l p r e a m u l t l a c u i t , c i m a i v a r t o s f n p o -

t r i v a , c i c a c i a c e s t n e a m e s t e f o a r t e i u b i t o r i u d e

§ i

www.dacoromanica.ro

Page 146: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 146/253

1 2 0

C O N S T . G O L E S C U

m u z i c a , § i v o r p r e a m u l t s a a u z a f a p t e l e c e l e v i r -

t u a s e § i i r o i c e § t i a l e a c e l o r m a r l § i v r e d n i c i d e

l a u d a o a m e n i d i n v e c h i m e .

i e e l m a i s k a c o r a § a n

t r e b u i e s a m e a r g A c u n e v a s t a § i c u c o p i i i , c u m a m

v a z u t § i l a s a t e l e A u s t r i e i , b i r n i c i c u n e v a s t a § i c u

c o p i i i l a t h e a t r u ;

c a c i I n t e a c e s t e l o c u r i s o c o t e s c

t h e a t r e l e d e f o l o s i r e , f i i n d c a n e a r a t a p i l d e l e a c e l o r

v r e d n i c i d e p o m e n i r e .

I N

I M B A G E R M A N i k .

A c e a s t a o r a n d u i a l a n u s a U r -

T E A T R U L N A T I O N A L

m e a z a , c a p e l a n o t u n d e e s t e

D I N B U C U R E $ T I .

u n t h e a t r u I n t o a t a T a r a R o -

m a n e a s c a I n o r a § u l B u c u r e § t i ,

I n s c a u n u l o t c a r m u i r i i , c e a r e n o r o d p o a t e p e s t e

o s u t a d e m u i § 1 d e m u l t e o n i n t e a c e s t § i n u m a i

u n t h e a t r u , a b i h , s u n t 1 0 0 o a m e n i § i a c e a s t a m i c -

§ o r a r e s ä p r i c i n u e § t e , c a c i I n N a t i o n a l R o m a n e s c

v o r b e s c I n t h e a t r u l i m b a n e m t e a s c a , p a r ' c a a r f i

s i l i t

a c e s t n o r o d d e a § t i

t o t i l i m b a n e m t e a s c a .

i p e n t r u a c e a s t a , u r m a r e a m p i t o d e s t u l a r u -

§ i n e I n V i e n a , c a c i I n t a m p l a n d - u - m a l a o a d u n a r e ,

u n c l e e r a § i u n E n g l e z , c a r e l e d i n T a r i g r a d v i i n d ,

a u t r e c u t p r i n B u c u r e § t i , § i v a z a n d u - m a , c u f i n -

b r a c a m i n t e t u r c e a s c a , a u c e r c e t a t d e u n d e s u n t ? '

i d u p a c e a u a f l a t c a s u n t d i n B u c u r e § t i , a u I n -

c e p u t s a , s p u i e c a ° A n d a u f o s t I n B u c u r e § t i , e n

m a r e r a v n a , a u a l e r g a t l a t h e a t r u , c a s a , a u z a a r a -

t a r e a 1 I n l i m b a n a t i o n a l s , u n d e a u z i n d c a v o r b e s c

I n l i m b a n e m t e a s c a , a u I n t r e b a t p e a c e i c u c a c i

v e n i s e ( c a r e § t i a r a v n a l u i , d a r d e n a d i n s n u i - a u

1 r e p r e z e n t a t i a .

www.dacoromanica.ro

Page 147: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 147/253

I N S M I N A R E

C A L A T O R I E L 2 1 E 1 . 1 3

1 2 t

s p u s c a , l a t h e a t r u v o r b e s c i n l i m b a n e m t e a s c a , ) ,

d e § t i e

a c e s t t o t n e a m l i m b a n e r n t e a s c r t . A p o i

a f l a u d c a d i u c a t i s a a f l a i n t h e a t r u , n u m a a z e c e a

p a r t e p o t p r i c e p e , a u z i s c a a c e s t l u c r u , n u n u m a i

n u 1 - a u v a z u t i n c a t a , l u m e a u m b l a t , c i n i c i c a c r e d o

c a I n t r ' a l t r t p a r t e v o r v o r b i i n t h e a t r u i n t r u a k a ,

c i n u i n t r u a c e s , n a t i o n a l i i , . C a c i a f i e § c a r i i a

t a x a , t h e a t r u e s t e i n t e m e i a t Y n t a i p e n t r u n a t i o n u l

l u i , a p o i s a I n t a m p l A d e v i n § i a l t e t r u p u r i l s t r a i n e .

D u p a , a c e a s t a a u t n c e p u t s a i n t r e b e d e n u a r e a c e s t

n a t i o n l i m b A

§ i s c r i s o a r e n a t i o n a l i c e a s c a ? C a r e

a c e s t e v o r b e n e g r e § i t t o a t e l e M o u s e I n B u c u r e § t i

c u a c e i a d e c a r i a f o s t i n t o v a r a § i t ;

c i a c i a u d e § -

c h i s a c e a s t a v o r b a n u m a i c a s a m r t b u c u r e u , a u z i n d

c u m v o r b e § t e f r u m o s p e n t r u n a t i a m e a . J u d e c e

a c u m f i e s c i n e

c a t a m f o s t d e s t r a , m t o r a t d e a - i

r a s p u n d e , § i c e ? A d e v r t r u l ? A r f i f o s t s e r e

m a r e a n a t i e i m e l e . 0 m i n c i u n a p r e f i t c u t a ? N ' a m

p u t u t , c a c i e r a u m u l t i c a r i n u n u m a i § t i u t o l e c e

s i t u r m e a z r t , c i p a r ' c A a u c o n d i c e § i

d e v i e t u i r e a

f i e § c a r u i a .

d e a u z i s a l t u l c a i n T a r a R o m a -

n e a s c a , m u l t i § t i u l i m b a n e m t e a s c A , i a r n u m ' a u

a j u t a t , c a c i i s ' a u i m p o t r i v i t z i c a n d u - i c r k 2 0 0 n e -

g u t a t o r i § i 2 0 b o i e r i c e § t i u a c e a s t a , l i m b i c n u p o t

t i n e a , t h e a t r u , § i c e i l a l t i n e p r i c e p a n d , n u p o t g A s i

p l a , c e r e , § i a § a , n . a t i a n u p o a t e a l e r g h . d i , d e a r

f i v o r b i t i n . t h e a t r u I n l i m b a n a t i o n a l s , d u p e l u m e a

c e e l a u v a z u t I n B u c u r e § t i , § i 4 t h e a t r e a n f i p u t i n e .

A p o i i n t o r c a n d u - m a l a S i b i i , m i - a u s p u s § i u n p r i e -

t e n d e m i r a r e a § i r a s u l a c e s t u i E n g l e z i a r a s u p r a

1 t r u p e .

d e f a i -

y S i

www.dacoromanica.ro

Page 148: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 148/253

1 2 2

C O N S T . G O L E S C U

t h e a t r u l i t i , § i c u a l t e m u l t e p r i s o s u r i . A c u m a n u

a m c e a l t m a i z i c e , d e c a l c a e e l c e n u a r e m a n -

d r i e n a t i o n a l k t h m A n e n e s u p A r a t .

V E R O N A .

p i m a l a a c e s t o r a § , c l r u m u l t o t a § h , I n f r u m u -

s e t a t e s t e , M e a t s t r e i n u l d l i t i t o r t r e b u i e

s a , v o r -

b e a s c A t n t a i p e n t r u d r u m u r i , a p o i p e n t r u o r a § e .

A c e s t o r a § e s t e d e s t u l d e f r u m o s § i a t a t d e m a r e ,

I n c A t a r e t r e b u i n t r t , d e l A c u i t o r i , i a r n u l a c u i t o r i i

d e n o a o z i d i r i . T o t o m u l p e d r u m u r i t r e b u i e

b u c u r e , i a r I n o r a t e i n t r A n d , s a s a I n t r i s t e z e ; c a c i

d i n 3 e l e c e v e d e , j u d e d , m ' a r i m e a I n t r u c a r e s a " ,

a f l h I n t r u a c e i v e c h i a n i . A r e t r e i t h e a t r e , d a r e e l

m a i v r e d n i c d e I n s e n m a r e e s t e e e l c e s ` a , n u n i e § t e

a m f i t h e a t r u

1 .

C i ' t c i d e § 1 a u f o s t I n a l t e l o c m - i

a m f i t h e a t r e m a i m a r l c l e c A t a c e s t a , d p r s ' a u s t r i c a t , .

n e m a i r A m a i n d a l t u l I n f i i n t a , c a a c e s t a , p e s t e t o a t P " ,

l u m e a , n i c i c a e s t e a c u m a I n l u c r a r e , c A 2 i a c e l e d i n

v e c h i m e j o c u r i n u l e m a i f a c ; § i m a i v A r t o s

c a s s a , u m p l e a c e s t a m f i t h e a t r u d e o a m e n i , t r e b u i e

s A v i e a c u m a p r i v i t o r i d i n a l t e t r e i , p a t r u o r a § e .

S i d i n t r u a c e a s t a n u m a i m r t r i m e , s a c u n o a § t e G A ,

p A n . a n u a a j u n g e a c e s t o r a § I n s c r t d e r e , v a f i a v u t

p o p u l a t i e p e s t e o s u t A m i l s u f l e t e S i a c u m p o a t e n u

v o r f i n i c i d o a o z e c i m i l .

Z i d i r e a a c e s t u i a m f i -

t h e a t r u e s t e t o a t i , d e z i d I n f o r m a o u l u i , § i t o a t e

1 6 . v i t i l e d e b o l o v a n i d e p i a t r k t r e i p a l m e l a t u l § i

1 0 z i d i r e r i t t u n d a c u

d e p e c a r e s 5

p o a t 6 . v e d e i t t o t o m u l

l a m i j l o c ( n o t a l u i G o l e s c u ) .

s d . s a

c a t ,

S i

1 1 v i j i ,

www.dacoromanica.ro

Page 149: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 149/253

i . N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 2 3

d o a o n a l t u l , a § a z a t e p e a c e a z i d i r e . * i a c e l u i d i n -

t a i u r a n d d e l a v i t i , d u p e p a m a n t , t o t o c o l i § u l e s t e

d e 1 0 0 s t a n j i n i . A s u p r a a c e § t i i l a v i t e , a l t a m a i

I n d a r a p t , § i m a i n a l t a , i a r d o a o p a l m e n a l t u l § i

t r e i l a t u l ; § i a s u p r a a c e § t i i d e a l d o i l e a a l t a ,

§ i

t o t a s e m e n e a u r m a n d , l a r g i n d u - s a i n d a r a p t § i u r -

c a n d u - s r t p a n a s a i m p l i n e s c 4 4 d e R i v i t i , d e j u r

I m p r e j u r , ' t o a t e d e l e s p e z i d o p i a t r a m a n , c u m a m

z i s . I a r o c o l i § u l e e l d i n u r m a § i m a i m a l t e s t e d e

s t a n j e n i 4 0 0 . P e a c e s t e t o a t e l a v i t i I n c a p t r e i z e c i

d e m i i o a m e n i , a C a r o r a u r c u § u l e s t e p r i n 4 0 s a r i .

I a r p e n t r u c e i c e f a c e a j o c u r i l e s w a t d o a o p o r t i

m a n b o l d i t e p e s u p t a c e a s t A z i d i r e , u n a I n p o t r i v a

a l t i i a , l a c a p e t e l e a m f i t h e a t r u l u i ( c 5 , c i a m z i s c a

a r e f o r m a o u l u i ) . J o c u r i l e e r a a c e s t e a :

s a r i t u r i ,

a l e r e t t u r i c i t e d o i i m p r o u n a , a r u n c a t u r i d e p i e t r i i ,

M t a i c u p u m n i i § i l u p t a r i , § i c a r e d i n j u c a t o r i

c a § t i g h a v e a l o c h o t a n t d e c i n s t e I n v i l e a g 1 , u n c l e

s a § i u r e a . I a r c a r e s a b i r u i a , c a u n r u § i n a t f u g i a

s u p t b o l t a a c e l o r p o r t i . A c i i a § i c a r e d a v e a v r e u n

o m h o t A x i t d e m o a r t e , a d u c e a I n t r u a c e l m i j l o c

a l a m f i t h e a t r u l u i o j i g a n i e , p e c a r e o i m p r e j u r a

c u u n m a r e b a l c o n d e f i e r , u n d e b a g a § i p e a c e l

o m § i s a l u p t a ; § i d e p u t e a s ä o o m o a r e , f § i d o -

b a n d i a s l o b o z e n i a ;

i a r d e n u , s a " f a c e a , j e r t f a a

a c e i j i g a n i i . C u r g e p r i n t r ' a c e s t o r a § g a r l a L a d i s .

N u m a r u l o r k a n i l o r a j u n g e ' A n a l a 2 0 . 0 0 0 . D e a c i i a , .

d o a o c e a s u r i I n n a i n t e , e s t e u n o r a § m i c c e s a , n u -

m e § t e C a s t e l n u o v o , § i d e a c i i a , i a r

i n n a i n t e c a

v e d e r e .

www.dacoromanica.ro

Page 150: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 150/253

1 2 4

C O N S T . G O L E S C U

J o a o c e a s u r i , e s t e o c e t a t e p r i n c a r e c u r g e u n r a u ,

c e v i n e d i n t r ' o b a l t 5 , f o a r t e m a r e , a n u m e G a r d a ;

a c i l r i a m a r g i n e n u s ' a r v e d e a , d e n u a r f i m u n t i

d e p i a t r a , f o a r t e n a l t i . T o t d r u m . u l d e l a . a c e a s t i t

c e t a t e I n s p r e B r e s t i i a , m e r g e p e m a r g i n e a a c e § t i i

b A l t i

B R E S T I I A .

a c e s t o r a § e s t e d e s t u l d e m a r e , § i t o t I n L o m -

b a r d o - V e n e t i c a I t a l i e . A r e c i § m e l e f o a r t e f r u m o a s e ,

c u f e l i u r i m i d e s t a t u e § i s g h e a b u r i m a r i d e m a r -

m u r k , m a d e c u r g e a p a , P o p u l a t i a 2 5 . 0 0 0 .

M I L A N U .

A c e s t f r m n o s o r a § , c e a u l u a t n u m i r e d e P a r i s u l

c e l n o n , p o a t e s a s a s f r t d e a s c g , c u t o a t e o r m e l e c e

p a m i , a c u m a a m n u m i t p e n t r u i n t a i r e a f r u m u s e -

a t a t p e n t r u c l i m a l u i c e a d u l c e § i p o t r i v i t a ,

c a t § i p e n t r u f r u m u s e t a r e a c e a d e o a m e n i a l c 5 , -

- t u i t i i . A c k ' r i i a c e t a t i i n c u n j u r a r e a e s t e a p r o a p e

d e z e c e m i i s t a n j i n i . E s t e e a p e t e n i a a t u t u r o r o r a -

§ e l o r d i n L o m b a r d o V e n e t i c a I t a l i e ,

§ i

s c a u n u l

d u c h i i , u n d e r a c u e * t e o t c a r m u i t o r i u l R e n i a l , c a r e l e

i n t e r n e i a z r i , t o a t e c e l e s p r e p o d o a l A . G a r l a A d a

c u r g e p e a p r o a p e . A c i i a a u s t A t u t e p i s e o p S f a n t u l

A r n v r o s i e , a r h i e p i s c o p u l M e d i o l a n u l u i .

D O M U L .

d o a b a , m e § t e § u g u l

a r h i t e c t o n i c e s c , s t a -

t u e l e c e s u n t i m p r e j u r u l a t o a t i i z i d i r i i , t u r n u -

E s t e o b i s e r i c k a c ' A r i i a m A r i m e a , p o -

t a r i i ,

S i

www.dacoromanica.ro

Page 151: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 151/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 2 5

r i l e

, ; ; i f l o r i l e , § i t o a t e a c e s t e a d e m a r m u r i l , s u n t

l u c r u r i v r e d n i c e d e m i r a r e . C A n d I n c e p e c i n e v a *

s t t i c u v i n t e z e p e n t r u r a r i t a t e l e V i e n n i i , c e S A , c o -

p r i n d I n z i d i r i , t r e b u i e s a n u m e a s c t I n t r a i

b i -

s e r i c a S i f i n t u l u i * t e f a n ;

d a r a c e a s t a a M i l a n u l u i

e s t e m a i p r e s u s , § i l a m i l r i m e § i l a m e § t e § u g u L

l u c r u l u i , § i t o a t e a c e l e a t u m u l i d e m a r m u l i t m a i

c u d e o s e b i r e s 4 a t e , i t o a t e s r y l i t u r i l e f l o r i l o r m a i

I n v o a l t e , § i c u u n p r i s o s f o a r t e d e o s i b i t , c i t i c i a r e

t o a t 5 , f a t a z i d i r i i d e p e a f a r A , p e s t e 7 0 0 s t a t u e d e

m a r m u r h , m a i m a r l c l e c a t t r u p u l

I m p r e -

j u r u l a t o a t e i z i d i r i , d e p e j o s p a n r i , I n s t r e m n A ,

c a r i s t a u p e n i § t e p o l i t e i a r d e m I r m u g s c o a s e

a f a r

d i n z i d i r e , n u m a i c a t c o p r i n d p i c i o a r e l e ;

S i

p r i n t r e a c e s t e

s t a t u e , a l t e b l i c A t i d e i n a r r n u r A ,

I n t r u c a r i s u n t s A p a t e f e l i u r i m i d e f l o r i ,

s i a t t i , t

p u t i n a p r o p i e t e d e z i d i r e , § i m i t d e m u l t s c o a s e -

a t a r n a t e , t h e t a s o c o t e § t e c i n e v a l c a t r e b u i e

S i

i t G a z a .

I n s c u r t , t o t e a c e a s t A m i l r i m e d e z i d i r e ,

a c A r i i a I m p r e j u r a r e e s t e c a d e 2 4 0 s t f I n j i n i , e s t e

t o a t h , d e m a r m u r a .

A r e 5 t h e a t r e , d i n c a r e u n u l n u

T E A T R E $ 1 G R A D I N I .

n u m a i e s t e c e l d i n t a i u I n t o t t i -

n u t u l A u s t r i e i , c i

s i t s o c o t e § t e c u c e l e d i n t A , 1 § i d i n

a l t e t a r i . A r e o p l i m b a r e c a l a P r a t e r , p e z i d u i e a -

t a t i i , m a i n a l t d e a l t c e a l a n t A , f a t A a p a m a n t u l u i , p e

l a u n e l o c u r i S i . d e d o i s t a n j i n i , s , i t o a t a a c e a s t a , n s a l -

t i m e § i F a t i m e s t c o p r i n d e I n d o a o z i d i r i .

i

e n

t o a t e c a .

l a v r e m e a c a n d a m P o s t , l i p s i a , c e i m a i

m u l t i d i n n o b l e t e , § i d i n n e g u t i t t o r i i c e i m a x i , p c

a f a r a

o m c l u i ,

. a i

www.dacoromanica.ro

Page 152: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 152/253

1 2 6

C O N S T . G O L E S C U

l a m o § i i , p e l a b a i , p e l a s a t e , c a c i a c e a s t a I n C o a t e

p a r t i l e s i t u r m e a z a , c u m l a V i e n n a c a n d m a

. a f l a m , b e z p o l i t i i a

n e g u t a t o r i i p r a v a l i a § i , p u t i n i

e r a d i n c e i l a l t i , l i p s i n d m a i t o t i c e i m a r i , m i n i s t r i i ,

b o i e r i i , n e g u t a t o r i i , s i c h i a r i m p a r a t u l § i I m p a r a -

t e a s a , t o t i p e M a r a , * i d i n c e i c e r a m a s e s e r a f n

V i e n n a , c e i m a i m u l t i p l e c h S a m b A t a . s e a r a , § i s a

I n t o r e e h L u n i d e d i m i n e a t a .

I a r n o t n u m a i , n e n a § t e n a

p u t r e z i m I n o r a § ,

a § t e p t a n d r n i l a s t a p a n i r i i , c i t e c i n c i s i z e c e a n i ,

s a u p a n a n e v a v e n i r a n d u l , s a u p a p a c a n d s e v a

m i l o s t i v i s t a p a n i r e a , s a u p a n a v o m a j u n g e i n t r u

a c e a v a r s t a , l a c a r e n i s a c u v i n e s a d o b a n d i m

a c e a b o i e r i e , c a r e o c e r e m c u d o o z e c i d e a n i m a i

n a i n t e , s a u p a n a c a n d v o m a f l a m i j l o c u l p r i n c a r e

p u t e m a o d o b a n d I .

S i

c u a c e s t m i j l o c t r a i n . d ,

p i e r d e m v i e a t a I m p a r a t e a s c a , v i e a t a v e s e l a , v i e a t a

o d i h n i t a , c e a t a r a n e a s c a , c a c i a t u n c i a m t r a l d i n t r u

a l

n o s t r u , a t u n c i n u a m a v o w l i p s a n i c i o d a t a .

P o c i u z i c e c a c e i c u m a i m u l t e

a r s t r a n g e

b o g a t i e , § i l i p s i n d u - n e a c e l e a f u m u r i § i

g a n d i r i , c u m s a u r m a m s a u I m p o t r i v a

s a u s p r e

f o l o s u - i ( i a r a c u m i n t r u o a m e -

- O a t h ' , d e g a n d i r i , c u m t o t i s a d o r m i m )

d o b a n d i n d

a e r u l c e l c u r a t , a m f i s a n a t o § i , a m a v e h p u t e r e § i

s a n g e m a i c u r a t , a m g a n d i m a i b i n e , § i t r a i n d

I n t r e n o r o d , n e - a m o b i c i n . u I d e a - 1 i u b i , § i a n i s a

- f a c e m i l a d e e i . $ i a p o i c a n d v o m f i c h e m a t i d e

s t a p a n i r e , c a s a n e o r a n d u e a s c a i n s l u j b e l e

n e g r e § i t v o m v o r b i p e n t r u n o r o d m a i d e s b i n e , § i

I n s c u r t , c u n i c i u n u l n u s a , v a I n t ' a m p l h , c e e a c e

§ i

s i

s i

m o s i i , c a

s i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 153: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 153/253

1 N S E M N A R E A C X L A T O R I E I M I M E

1 2 7

a c u m n i s a , I n t a m p l a , d o I n o t e n i m m o i i p a r i n t e § t i

p e s t e p u t i n i a n i l e i v i n d e m , f a r ' d e a § t i i n c a r e

p a r t e d e l o c a u f o s t . S i u n i i l e p i e r d R i e d e a l i

s a I n t a m p l a p a g u b e i n n e g u t a t o r i i , R i e d e a I n m u l t i

v e n i t u r i l e l a a l t e m o s i i p r i n t r ' a c e l e d a t o r i i , f a e d e

a b a t e m a c a r u n c u i u l a , o u l u c a a c a s i i , R i e d e a

t r a i i n b i l § u g a r e d e a r g i n t a r i i , m e s e m a g i § i s l o -

b o d e , g i u v a e r u r i § i a l t e d e o s i b i t e p o d o a b e a l e c a s i i ,

f a e d e a f a c e l a s c a p a t a t i d e o s i b i t e m i l o s t e n i i ;

c i

n u m a i t n p o d o b i n d u - n o c a n i c i u n b a r b a t d i n t o a t a

E u r o p a . A c e a s t a , f e r i c i r e c a § t i g a m n o t t r a i n d t o t

I n o r a § .

i c u m z i c c a , c u t o a t e c a l i p s i a c e i m a i

m u l t i § i m a i m a x i p e l a m o § i i , t o t e r a p e s t e d o a o

m i i c a l e § c i

i c a r a t e , S i c e l e m a i . m u l t e c a r a t e d e

4 o a m e n i , d e § c h i s e d e a s u p r a , § i a p r o a p e d e z e c e

m i i p e j o s § i c a l a r e t i . i o s u t a s o l d a t i u l a n i

I m p a r t i t i I n t o a t a a c e a l u n g i m e a p l i m b a r i i , s p r e

a s a p r i z i b u n a o r a n d u i a l a .

i a c i i a a u n e g u t a t o r i i

o m a r e z i d i r e § i f r u m o s i m p o d o b i t a , c e o n u m e s c

i a r a s L o c a n t a , u n d e d a u § i b a l u r i I n t r e d u m n e a l o r ,

§ i c a n d s u n t m u l t i s t r a n s i , s a u r e a § i p a n g l a n u m a r

d e d o a o m i i o a m e n i , u n d e a u § i d a t b a i l t o t o r m u l

p r e y i n n a l t a t u l u i I m p a r a t , I n t e a c e a s t a v a r a , c a , n f t

a u § e z u t l a M i l a n . D i n t r u a c e a s t a c a s a i e s e i n t r u

o g r a d i n g m i c a , u n d e s t r a i n u l , b e z g r a d i n a , v e d e

I m p o t r i v a § i u n m u n t e f o a r t e m a r e , a s u p r a c a r u i a

s u n t c o p a c i , § i p r i n t r e e i d r u m u r i d e p i c i o r , r a p e ,

s c o r b o r i , p e § t e r a , u n f o i § o r c h i n e z e s c , § i

m u l t i

s t a l p i d e p i a t r a l a s f a r § i t u l m u n t e l u i , a s u p r a c a r o r a

e s t e g a l e r i a s p r e p l i m b a r e . A c e a s t a v a z a n d , f i e § -

g i

www.dacoromanica.ro

Page 154: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 154/253

1 2 8

C O N S T . G O L O S C U

c a r e i § i s i l e § t e p a s u r i l e c a s ä I n c e a p 5 , a s a s u l p e

a c e h f r u m o a s 5 , g a l e r i e

§ i p e m u n t e , § i c a n d s a

a p r o p i e c a d e d o i s t a m j i n i , a t u n c i c u n o a § t e c a n u

e s t e m u n t e i n f i i n t a , c i u n z i d f o a r t e n a l t z u g r a v i t ,

i n f i i n t r t f i i n d n u m a i p e § t e r a , c h i l d n u m a i f a r n a n e

a l t , d e a d a v o r b i d e s p r e a c e l m a r e i n e § t e § u g a l

z u g r a v u l u i . U l i t i l e o r a p l u i s u n t f o a r t e l a t e , p e c a r i

l e u d A § i l e m a t u r a i n t o a t e z i l e l e i n n a i n t e a v r e m i i

p l i m b a r i i . L a o b i s e r i a , a n 6 c l o p o t e , p e c a r i t r i t i -

o . a n d u - l e f a c o a r m o n i e m a i d u l c e d e c a t a u z u l u n i i

i n u z i c i . P o p u l a t i a n o r o d u l u i - s a u r e a p e s t e u n a s u t h ,

d o a o z e c i § i c i n c i m i i , b e z s t r A i n i i c a r i s u e t ' p e s t e

c i n c i s p r e z e c e m i i . M u l t i d i n v o i a j o r i c e s a i n t a m p l a

s i t v i e ° d a t a i n M i l a n , O m a n p e n t r u m u l t i a n i .

U n i i i m p u t i n e a z A , z i l e l e c e a u h o t A r i t p e n t r u a l t e

l o c u r i , § i z a b o v e s c a c i m a i m u l t . A l t i i m e r g d e i i

r a d i c A , f a m i l i i l e § i v i n a c i i a , m a d e v i e t u e s c a n i . D e -

a c e e a I n t o a t a v r e m e a s i t a f l a o a m e n i m a x i d e p r i n

a l t e i n a p a r a t i i . C u m . m i - a u s p u s , s u n t § i p r i n p r e -

j u r u l o r a u l u i , c u d e p a r t a r e d e u n t e a s S i

f o a r t e f r u m o a s e

I n t o r c a n d u - m a l a T r i e § t i , u n d e f a c e a m b A i i n

m a r e , i n t r e a l t i i c e s a s c a l d a , s ' a u i n t a m p l a t § i u n

N e a m t , c a r e l e i n t r e b a n d u - m a d e u n d e s u n t § 1 p e

n u d e a m u m b l a t , § 1 s p u i n d u - i ,

c a n d a u a u z i t c a

n u m e s c § i n u m e l e M i l a n u l u i , c a u n n e b u n a u s a r i t

§ 1 m ' a u i n a b r A t i § a t , s t r i g a n d : « A M i l a n u l , M i l a n u l > >

i a c e s t a , N e a m t f i i n d § i o m c a d e 6 0 a n i , l a c a r e

e s t e f o a r t e a n e v o i e d o a f i a t d e l e s n e f u r i o s , a p o i

s p u i n d u - i c a d i n n e n o r o c i r e n u m a i o z i § i

j u n a a , -

t a t e a m § e z u t i n M i l a n , p u t i n a u f o s t s a m a s c u i p e .

d o a o ,

p l i m b a r i .

www.dacoromanica.ro

Page 155: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 155/253

t N S E M N A R E A C A L X T O R I E I M E L E

1 2 9

D O M U L D I N M I L A N .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d e P e t r e V . R a n e e ) .

D O M U L D I N M I L A N .

F R A G M E N T L U A T D E P E P R I M U L A C O P E R I .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d e P e t r e V . H a n e § ) -

0 . G o l d m a n .

i n e e m n a r e

a c l i t e i t o r i e i m e r l e .

9

. 1

_

Z ; )

.

r l

, -

1

- - ,

r . - . . g r - - 0 1 1 t .

L 3 ' t

' ' ' '

n ,

- - i . - -

" _ 1 . 7 u . ' - - -

. 4 .

)_

"

r s - - - - ,

* 1 '

i 4

4 1 1 . 1 7 1

' "

f 1 , 1

1 4 , 1

e

" 3

a

) .

t

I

,

-

4 1 1 1 V I - - ;

1 - 4 /

' 1 '

u k l

c i p c j

I

F -

.

)

L r f t

j 1 v

www.dacoromanica.ro

Page 156: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 156/253

1 3 0

C O N S T . G O L E S C U

A O , e s t e M i l a n u l d e f r u m o s , i n c e s t l a t t r a n u l N e a m t ,

a w l § e z u s e I n a n u l t r e c u t 3 l u n i d e z i l e , c u v a n -

t a n c l n u m e l e M i l a n u l u i , 1 ' 1 c o p r i n s e s e n e a s t a m p A r a r e .

P A . V I I A .

A c e s t o r a l a u f o s t s c a u n d u c a t u l u i L o m b a r d i e i .

A c i i a s u n t c e l e m a i b u n e § c o a l e , U n i v e r s i t a t e , d i n

t o a t e c a t e s u n t i n . I t a l i a c e a L o m b a r d o - V e n e t i -

c e a s c k u n d e v i n t i n e r i i § i d i n t r u a l t e t a r i s p r e

i n v r t t a t u r A .

S i a c i i a , c u m m a i i n t o a t e o r a § e l e ,

e s t e o a p e s m i c a c u r g l i t o a r e , p e c a r e c u m e § t e § u g

p r i n i n c h i d e r e d e p o r t i , c a c u o s t a v i l a , o n a r e s e

§ i o m i c § o r e s c , u n d e § i c h i l d a u t r e b u i n t A . S i c u

a c e s t n n j l o e u m b l A p r e a c e a , a p § o a r 5 , , c e n u e s t e

n i c i c a t a p a t r a p a r t e d i n D a m b o v i t a , l u n t r i n e -

g u t e t o r e § t i I n c a r c a t e c a u n m u n t e . A c e s t m e s , t e § n g

f o a r t e m u l t e s t e i n m u l t i t i n t i n u t u l A u s t r i e i ;

n u

c a c i . a u a v u t f i r e § t e a j u t o r i u l a p e l o r , m u l t e § i m a r i

f i i n d , c i e a c i p e c e l e m i d i d e t o t c u a c e s t m e § t e § u g

l e - a u i n t r e b u i n t a t , § i p e c e l e m a r i c u c a n a l u r i l e - a n

i r n p r e u n a t . 5 i . d u p r t , c e s a f a c c e l e m a i m u l t e t r a n s -

p o r t u r i i n t i n u t u l e i p r i n l u n t r i , a p o i , § i t o c m a i

d e l a , T r i e § t i i n c e p a n d m u l t i m e d e m a r f u r i , & A r a n -

d u - l e c u c a r e s p u t i n d r u m n u m a i ' D a n a , I n * g a r b ,

S a v a . D e a c i i a l e t r a n s p o r t a r i s e s c t o t c u l u n t r i

p a n e s i n V i e n n a , P e § t a , B e l i g r a d , l i o § a v a , V i d i n ,

N i c o p o l i , * l i s t o v , S i l i s t r a , H a r § o v a § i G a l a t i , M e a n -

d u - s a s o c o t e a P a , c a c u a c e s t m i j l o c e s t e o i n l e s n i r e

f o a r t e m a r e , c a c i o m a r f a % c e s ' a r c u v e n i s a o i n -

c a r c e c i n e v a § I n 2 0 0 c a r e s , c a s a o d u d e s p a n e s l a

§ i

www.dacoromanica.ro

Page 157: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 157/253

L I S B M N A R E A C A L X T O R I E I M E L E

1 3 1

u n l o c h o t A r i t , p e n t r u c a r e s ' a r c u v e n i s a , p l A t e a s d ,

c h i r i a

t r e i m i i f l o r i n i , d u c a n d a c e a s t a , m a r f a c u

c o r a b i e n e g u t A t o r e a s c 5 , c e u m b l A p e a c e s t e g a r l e ,

n u p l l t e § t e n i c i 5 0 0 . U n n e g u t i t o r v i e n e z b A t r a n

a n - a u s p u s c a d i n V i e n n a d e 1 6 o n a n a d u s m a r f a

l a M o l d o v a p r i n D u n A r e , § i a , d e a r f i f o s t s i l i t

s 5 , m e a r g 5 , p e u s c a t , n u s ' a r f i d u s n i c i d e c i n c i o r i .

C R E M O N A .

A c e s t o r a § e s t e p e g A r l a c e s i l l n u m e § t e P o , c a r e

& A s A m u e § t e c u u n a d . e v r t r a t

s c A p i l l a t n e g u t e t o r

§ i c u u n n e a m p i e r d u t , p e n t r u c a r e z i c o a m e n i i c a

o d a t a a n f o s t m a r e § i t a r e . I a r d r u m u r i l e § i s e m A -

n A t u r i l e , p e s t e t o a t e l o c u r i l e , s u n t l u c r u r i a t a t d e

m i r a r e , i n c a t d e n u a r f i f o s t f A r ' d e o r a n d u i a l a , d e

m u l t e o r i a § f i c u v a n t a t t o t p e n t r u e l e .

M A N T U A .

A c e s t o r a § e s t e c o l m a i v e c h i u , n u n u m a i

d i n

t o a t e o r m e l e I t a l i e i , - c i § i d i n m u l t e a l t o o r a § e a l e

a l t o r a i ' m p A r a t i i , m a i v e c h i u f i i n d d e C a t R o m a c u

4 3 0 d e a n i , d e c a l V e n e t i a c u 1 7 0 8 , § i m a i n a i n t e

d e I n t r u p a r e a m i l o s t i v u l u i n o s t r u D o r a n I s . I - I s . c u

a n i 1 1 8 2 . E s t e o r a § m a r e , p o p u l a t i e a r e p u t i n i t ;

§ i a c i i a s u n t § c o a l e , d a r n u c a c e l e d e l a P a v i a .

O r a § I n c e t a t e , § i c e a m a i t e a p A n a d e e l i t e a m

v a z u t , a v a n d 3 p h r t i a l e c e t a t i i o c o l i t e d e o b a l t a

c u r g a t o a r e § i a p a t r a p a r t e , c e a f a r ' d e a p r t ,

e s t e

f o a r t e I n t e m e i a t a .

www.dacoromanica.ro

Page 158: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 158/253

1 3 2

C O N S T . G O L E S C U

P e s t e t o t l o c u l a l L o m b a r d o - V e n e t i c i i I t a l i i c e

a m u m b l a t , l o c u r i l e d e s e m a n a t u r i t o a t e s u e t c u m

a m m a i z i s , c v a d r a t e , a d i a I n 4 c o l t u r i , d e s p a r -

- t i l e u n u l d e a l t u l c u § a n t u r i , p e c a r i c u r g a p e , § i

c u f e l i u r i m i d e a l e e . I n t r u a c e l e a o c h i u r i d e l o c u r i ,

c e i c e a u v i i , a n v i t a s a d i t a , p r i n t r e s a m r t n a t u r i

I n t r ' a c e s t a § c h i p :

f i e - j c i n e i n l o c u l l u i a r e r a n d u r i

d e c o p a c i n e r o d i t o r i , I n t o c r n a i a l e e , p e s f o a r a p u § i ,

s a d i t i u n u l d e a l t u l d e p a r t e d e d o i s t a n j i n i I n l u n -

g i m e , i a r I n l a t i m e d e c i n c i , I n t r o c a r i t § i a u s e -

m a n a t u r i l e ;

i a r I n r a n d u l c o p a c i l o r , I n f i e § c a r e

m i j l o c , c a t e o v i t a s a d i t a , g r o a s a c a m i n a , n a l t a

c a u u s t a t d e o m , d e u n d e s a d e o s i b e § t e p a t r u c a -

p e t e s p r e u n c o p a c i u , § i a l t e 4 s p r e c e l a l a n t , a

c a r o r a l u n g i m e e s t e d e d o i § i t r e i s t a n j i n i , i m p r e -

s u r i i n d c o p a c i u l c a p e t e l e d e v i t a c e y i n d e l a a m a n -

d o a o p a r t i l e , t n e a t n u s a m a i v e d e f r u n z a c o p a -

c i u l u i , c i t o t c o p a c i u l i m p o d o b i t c u s t r u g u r i n o -

g r i ,

a l b i f i i n d f o a r t e p u t i n i , p o c i u z i c e ' n o a o p a r t i

n e c t r u s i u n a a l b .

s

A c u m j u d e c e f i e § c i n e c a c e f e l i u d e g r a d i n d , v e d e

c a l a t o r i u l p e s t e t o a t e c a m p u r i l e I t a l i e i , d e a c a t o t

o m u l t r e b u i e s a - § i a i b a , l o c a l c v a d . r a , t , i m p r e j u r a t c u

S a n t § i a l e e , § i a p o i I n t r ' i n s e l e a c e l e r a n d u r i d e

v i t e p e c o p a c i , § i c e l e l a n t e r a m a s e l o c u r i I n t r o

v i t e , g r a u e , p o r u m b u r i , § i t o a t e f e l i u r i l e s e m a n a -

t u r i l o r ? A c e a s t a v e d e r e d e a m a n d o a o p a r t i l e d r u -

m u r i l o r , c a t c o p r i n d e o c h i i , a d u c e p e c a l a t o r i l a

o m i r a r e , b a g a r e d e s e a m , § i m u l t u m i r e a t a t a , I n -

u i t c a r e d a l e a r g a p o § t a , s a , s a m p t e c a , s a a f l a , I n t r u

o n e m u l t u m i r e , I n t o c m a i p a r ' c a a r p i e r d e u n l u c r e

www.dacoromanica.ro

Page 159: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 159/253

t N I S E M N A R E A C A L / X . 1 ' 0 R M M E L T ]

1 3 3

c e - 1 a r e i n m a n e s , p i e r z a n d b A g a r e a d e s a m i l .

C a -

r A l e c e c a r e s m A r f u r i n u s u n t c u p a t r u r o a t e , n i c i

c u o i O e l a m i j l o c , u n d o s a i n h a m e d o i c a l ; c i

n u m a i c u d o a o r o a t e , § i u n c a l t a r e d o i c r a c i ,

I n -

t o c m a i c a s a c a u a d e a p e s , n u m a i a t i l t d e . m a r l , t e a -

p a n e § i g r o s I n l e m n l u c r a t e , I n c a i n c a r c a p o s t e

d o a o m i l d e o c a ;

§ i c a i i Y i i n s i r e s c o t e u n u l i n a i n t e a

a l t u i a , d a r m a g i § 1 f r u m o § i . L a y c a r A l e c e u m b i l l ,

p r i n p r e j u r u l s a t e l o r s u n t c u e l i t e 4 r o a t e § i c u b o i ,

m a g i , f r u m o § i , b a l t a t i . P r e t u l m a i n i i c e i d i n t A i d e

d o i b o i e s t e 7 0 0 s f a n t i h i . S i l a t o l e m a i m u l t e c a r d

b o i i n u c a r e s f n g r u m a z , c i i n c o a r n e c u h a m d e

p i e l e . I t a l i e n i i c e i n o b i l i § i

n e g u t i t o r i i s u n t v r e d -

n i c i d e i u b i r e , c A c i s u n t o a m e n i s l o b o z i § i g a l a n -

t o m i , § i I m p o d o b i t i c u a d e v A r a t e c l a r u r i d e n o b l e t e ;

i a r c e i p r o § t i s u n t e a u n A r A v i t i , c a m c e r § i t o r i § i

n e m u l t u m i t o r i , c A r o r a § i d e l e v a d a c i n e v a § 3

s f a n t i h i , p e n t r u c e a u t o c m i t , m u l t u m i r e n u v a

a u z i , c i t o t v a m a i c e r e .

1 3 1 1 , n r i , i n t r u a c e s t o r a § a l I t a l i e i , m i - a u f o s t

c e s l a -

t o r i a d e e s t i m p ; i a r c A l A t o r i a c e a m f A c u t i a r i n .

T r a n s i l v a n i a , U n g a r i a § i B a n a t s 5 , c o p r i n d e m a i

l a v a l e .

B R A P V - P E * T A P R I N A R A D 1

D i n B r a s o v m e r g a n d l a P e § t a p r i n . A r a d , e s t e

t o t a c e l d r u m , p r i n S i b i i § i p a n e s l a S a s S e b e § . A p o i

d e a c i i a s e s s c h i m b A , d r u m u l p r i n O i § t e a , D e v a , o r a §

m i c , L e a § i n i c , D o b r a , o r a § m i c ; d e a c i i a p u t i n m a i

1 t i t l u l l i p s e § t e I n o r i g i n a l .

www.dacoromanica.ro

Page 160: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 160/253

1 3 4

C O N S T . G O L E S C I I

n a i n t e s a t r e c e g A r l a M u r A s u l , a p o i i n s a t i n T o e ,

Z a m a , u n d e m a i n a i n t e e s t e h o t a r u l T r a n s i l v a n i e i

d e c i t i t r A U n g a r i a , I n j u d e t u l A r a d u l u i , S o v a r s t i a ,

V a r a d i i a , R a d n a . A c i i a e s t e o b i s e r i c a m i c a , c e z i c

c a e s t e i n t o c m a i c l u p a f a p t u r a b i s e r i c i i d e l a R o m a .

a c i i a s a f a c e v i n u l a u s b r u l i . A p o i d e a c i i a

I n A r a d , c a r e e s t e o r a l m A r i c e l , c u o p i a t a f o a r t e

m a r e , u n c l e e s t e s i v a r m e d i i a , a d e c r i ,

i s p r A , v n i c a t ,

p e l a n g i t i c a r e c u r g e g h r l a M a r o s t . D e a c i i a I n s a t u l

B a t a n i , d e u n c l e a b A t i t i n d m a i n a i n t e , p u t i n l a m i n a

d r e a p t A , e s t e s a t u l M e z o H e g h e § , I n t r u c a r e s u n t

z i d i r i i m p i L r a t E s t i , c u g r a j d u r i f o a r t e m a r l , a v L t i n d

a c o l o / u n i t e p r A s i l i d e e r g h e l i i . A p o i I n s a t u l A r e s -

h a z a , S e n t e s . . D e a c i i a m a i n a i n t e

t r e c e g a r l a

T i s a , I n t r u c a r e i n t r a g a r l a M a r o s ; a p o i . I n s a t u l

C i o n g r a d , A l p a r , T i g l e t , H a r o m r o z a , P i l e s . A c i i a

e s t e m o s i a g r a f u l u i K a s t e l B e l e z n a i , p e c a r e l e

1 - a u o m o r i t f i u l s ' a u t r A g A n d d e d o a o o n c u p u s c a

I n t a i c i i c s a a , e n c u v a n t c a s a p u r t a c u m u t a t e c a r e

s u p u s i i l u i . S i d u m u e a l u i , c a u n o m c e

n i c i u n d a y , a u h o t r u i t s a I n d r e p t e z e p e t a i c r t - s A u ,

o m o r i n d i i - 1 ; p e c a r e l e p r i n z a n d u - 1 s t i t i p a n i r e a , 1 - a u

i l t i c l i c a t l a I n c h i s o a r e , d e u n d e s c A p a n d , n u a u f u g i t

I n t r ' a l t e p h r t i , c i s ' a u d u s i a r l a a c e d m o s i e u n d e

a u o m o r I t p e t a i c 6 , - A u , d e u n d e i a r i t i § p r i n z a , n d . u 4

n i j u d e c a n d u - 1 , a n h o t ' a r i t p r a v i l a d e m o a r t e , s i

a s h l a P e s t a I n v i l e a g u l o b s t i i i - a u t A i a t c a p u l . D e

a c i i a I n s a t u l U l i u , s i a p o i I n P e s t a . D e l a A r a d

s i ' A n i l , l a P e s t a , l o c u l e s t e a s e m e n e a n i s i p o s , c u m

1 M u r e § .

P r t u l i § ,

n u - i

s i t

www.dacoromanica.ro

Page 161: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 161/253

I N S E M R A R E A

c A L X T o r t i n i

M E L E

1 3 5

B U D A - P E S T A .

S T R A D A A N D R A S S Y .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d o P e t r e V . H a n e l ) .

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

m i n i m a

B U D A - P E S T A .

  M U Z E U L P E D A G O G I C .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d e P e t r e V . R a n e e ) .

:

1 1 1 1 1 s

S .

4 1 ;

i i t i f I l f i t j t i t i t t i n i A n t i l m i t

. 1 . 1 4 1 0

r i l

'

E

.

1 .

a t e ,

:

< a l i t

4 * .

i n u

. d g m t e o s

. , : r 0 4 C " 1 , 1 1 1 4 1 1 f 1 1 / 7 . 1 1 F r : T A P I S ; E P L i o a p

www.dacoromanica.ro

Page 162: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 162/253

1 3 6

C O N S T G O L E S C U

e s t e p e d r u m u l C l u j u l u i , d e l a O r a d i i a m a r e p a n ,

i n P e s t a .

s a m a n a t u r i l e a s e m e n e a , t o t a c e l e a ;

c u m s i o a m e n i i c e i p r o s t i , t o t c u a c e d i m b r a c a -

m i n t e .

B R A S O V - P E g A P R I N B A N A T

D i n B r a s o v i a r a s m e r g a n d l a P e s t a p e d r u m u l

c e l m a r e a l p o s t i i , e s t e p r i n S i b i i , S a s s e b e s , D e v a ,

D o b r a , , u n c l e s a t r e c e h o t a r u l T r a n s i l v a n i e i d e c a t r a ,

B a n a t , T o t e d , C o s o v a , P a g e d , B o s u r , L u g o s , o r a l

m i c p r i n c a r e c u r g e g a r l a T e m e s .

T E M I * O A R A

A p o i I n s a t u l C h a t e a u , R e c a § s i T e m e s v a r 3 , c a r e l e

e s t e u n o r a § m i c i n c e t a t e , d a r v r e d n i c d e d e s c r i e r s

p e n t r u f r u m u s e t e a c a s e l o r , u l i t i l o r s i a c u r a t e n i e i . C h o i

t o a t e c a r e l e s u n t m a i d e o p o t r i v a , i a r n u p a n t r e c e l e

m a r l , m i c i d e t o t , c a r i a d u c u r a c i u n e l a v e d e r e ;

u l i t i l e d e s t u l d e l a t e , s i t o a t e l i n i e d r e p t e s i

I n -

c r u c i s a t e , u n d e o n l a c a r e i n c r u c i s a r e v a s a d e h

o m u l , v e d e i s p r a v i t u l u l i t i i s i a l i n i e i c a s e l o r ,

p a n & i n m a r g i n e a o r a s u l u i . C u m s i o m a r e p i a t a ,

i n t r u c a r e l a z i l e

h o t a r t t e , d e d o a o o n p e s t i p -

t a m a n a , c a n t s , m u z i c a o s t a s e a s c a c e e s t e i n n u -

m a r d e

6 0 p e r s o a n e ,

, § i m u l t e

a l t e p o d o a b e .

C u r g e p e a p r o a p e g a r l a B e g a , d i n c a r e e s t e s c o s

s i c a n a l c e o c o l e s t e t o a t a c e t a t e a ,

s i 6 1 6 p r i c i -

t i t l u l l i p s e g t e I n o r i g i n a l .

2 i d e a l .

8 T e m i g o a r a .

S i

,

www.dacoromanica.ro

Page 163: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 163/253

i N S E M N A E E A t A L A T o R i g t M E L E

1 3 7

n u a s t r i c a r e a e r u l u i c e l u i c u r a t , a u p o p r i t a p a § 1

a n f k u t a c e l e § a n t u r i f r u m o a s e g r A d i n i . A c l

c u e t e g h e n e r a l o s t k A s c , e x c e l e n t i a s a

* n e l e r ,

c a r e e s t e f o a r t e i u b i t d e t o t i , c i l c i e s t e o m b l a n d

§ i c u m i n t e . N u m i l r u l s i t

u r c a . p a n i i l a

1 0 . 0 0 0 .

B A N A T I I L .

p a t r u j u c l e t e : I l i r i i , S e g h e d i n u l u i

, C r a s n a

E j i i u M i l i t A r e a s c a G r a n i t A , c e c a d e i n p o t r i v a P r i n c i -

p a t u l u i V a l a h i e i i S e r v i e i . S e m A n a t u r i l e c e l e m a i

m u l t e , § i m a i p e s t e t o a t e l o c u r i l e , e s t e p o r u m b u l , c e l e

l a n t e m a i p u t i n e : m i j d e r e a § i d i n p o m e t u r i , c e l e

m a i m u l t e p r u n e l e , i n t o c m a i c a § i p e l a n o i . T a r

l a c u i t o r i i n e a o § i R u m a n i , f i r ' d e n i c i o d e o s i b i r e ,

§ i i n v o r b A , § i I n p o r t , a t a t a n u m a i e a c i s a s o c o -

t e s c c u a i n o § t r i c a r i s u n t I n c e a m a i b u n 5 , s t a r e ,

§ i e a c i , d u p g , c 5 . 1 A r i m e a U n g a r i e i , c e a m a i b u n g § i

c r e d i n c i o a s 5 , o a s t e s u n t R o m a n i i ,

S i m a i v a r t o s

c y A i r i l e

c e s u n t I m b r i c a t e I n h a i n e h u s r t -

r e * t i , c u c a i s u p t e i d e 1 0 0 0 l e i ,

5 i m a i m a l t .

P e a c e § t i a v A z a n d u - i u n n e a e l R o m a n , t r e b u i e

s a s i L b u c u r e § i s a s i t

i n t r i s t e z e . L a a c e a s t a , a m

§ i n - a r t u r i e p e d u m n e a l u i f r a t e l e M a n o l a c h e

l e a n u ,

§ i f r a t e l e I a n c u

B a l i l c e a n u ,

5 i

c o c o a n a

E l e n c a , s o r a d u m n e a l u i , c a n d a m f o s t c u t o t i i l a

M e h a d i a , § i c e r a n d s p r e p a z a d r u m u l u i d o i o s t a § i ,

n e - a u d a t o t c a r m u i t o r u l o s t g , 5 5 , s c R o m a n , d o i h a -

s a r i R o m a n i , s 5 , p A z e a s c i i , p e n o i R o m a n i i . 0

c e

b u c u r i e S i i n t r i s t a r e n e - a u c o p r i n s

B u c u r i e , c A c i

a m v i l z u t d i n n e a m u l n o s t r u a § a , v o i n i c i o s t a § i ,

S a i r n p a r t e a c e s t t i n u t a l B a n a t u l u i

o r i i § a n i l o r

c r t l a r e § t i

I n

B r t -

www.dacoromanica.ro

Page 164: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 164/253

1 3 8

C o N S T . a O L E S C U

b i n e i m b r a c a t i , b i n e I n v a t a t i § i b i n e I n d e m n a t i I n

c a l e a f e r i c i r i i § i a c i n s t i i . I n t r i s t a r e i a r a § , c a c i

v a z a n d f e r i c i r e a a c e s t o r a , m A n d r i i a n a t i o n a l i c e a s c a ,

n e - a m a d u s a m i n t o § i d e v r e d n i c i i d e ' M I A a i n o § t r i

f r a t i R o m a n i , c e o d a t a a h f o s t v e s t i t i .

S E G E D I N t

D e a c i i a a m m e r s I n B e c i c h e r e c , C o m l o s , M o c r i n ,

C a n i z a , m a d e s t i , t r e c e g a r l a T i s a , O r g a c i § i S e -

g h e d i n , p e l ' a n g t i c a r e c u r g e g a r l a S e g h e d i n , u n c l e

e s t e h o t a r u l B a n a t u l u i d e s p r e U n g a r i a , A c e s t o r a §

e s t e m a r e , a v a n d § i o t c a r m u i r e o s t a § e a s c a s u p t

g h e n e r a l ; § i T a n g a § c o a l a c o p i i l o r s o l d a t a § t i a n o

z i d i r e I n t e m e i a t a , I n t r u c a r e e s t e u n c h i p d e t e r n -

n i t a , a v a n d o d a i m u l t e z i d i t e § i d e o s i b i t e I n t r ' u n

m a l , I n t o c m a i c a n i § t e p e § t e r e ,

§ i f i e § c a r e g a u r a ,

f o a r t e I n t u n e c o a s t i ,

§ i u m e d a , c u d e o s i b i t e u § i § i

c u p a z a d e s o l d a t i , p e n t r u o a m e n i i c e i d e n e a m

c o f a c r a u t a t i . P e n t r u c a r e t r e b u i e s a v i e t u e a s c a

T a r n a c e l e p e t e r i 5 , 1 0 5 i 2 0 d e a n i , d u p a v i n o .

c a r e v a a v e a , n o r o c s a t r a e a s c i i , a c e i h o t a r i t i a n i ,

l i

s l i t d a s l o b o z e n i e . D a r c r e z c a f o a r t e p u t i n i v o r

p u t e a s c a p h c u v i e a t a , c a c i c a n d a m f o s t a c o l o ,

s ' a u I n t a m p l a t D u m i n i c t i , § i a m v a z u t p e t o t i s c o -

t a n d u - i

b i s e r i c a , c e e s t e I n c o p r i n s u l z i d i r i i t e r n -

n i t i i , § i p e t o t i i - a m v a z u t c u a § a f e t e , M e a t n u

a r f i p u t u t c i n e v a § s t i , h o t a r a s c a c a a r p u t e t i , a v e r

v r e u n u l v i e a t a d e u n a n s a u d o i , I n v r e m e c e f i e § -

1 t i t l u l l i p s e § t e i n o r i g i n a l .

s i

S i

4 n u

www.dacoromanica.ro

Page 165: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 165/253

t N S t I M N A R l i l A C X L A T O R t E l M E L T 1 3 9

c a r e a v e h s A m a i s a z A , & a t e 8 s i 1 0 a n i . D e a c i i a

i n G e s m a r , K i s t e l e k , P e t e r , F e l e g a , P a k a , K e c i -

k e m e t , L a i u s , O r k e n i , I n a s , O c s a , S o r o k s a r s i P a s t a .

D i n S e g h e d i n s i p a n i l l a P a s t a , a c e s t t o t d r u m ,

i a r e s t e t o t p t i m i i n t u l n i s i p o s s i a r a t u r i l e t o t a s e -

m e n e a , c u m s i l a c u i t o r i i , c u m a m z i s e s t e p e

c e l e l a l t e J o a o d r u m u r i ,

a l A r a d u l u i s i a l C l u j u -

l u i , c A c i a c e s t a e s t e t o t o \ T a r a d e p i l m t u n t i n . t o a t 5 ,

l u n g i m e a T J n g a r i e i , p e c a r e l e n u m e s c r o m a n e s t e

c A m p u r i l e U n g a r i e i , s i u n g u r e s t e

B R A V V - M E H A D I A

i i a r A s d i n . B r a s o v m e r g A n d l a M e h a d i a , d r u -

m u l e e l m a i b u n e s t e t o t a l p o s t i i , s i m e t h e i a r a s

p r i n S i b i i , S a s s e b e s , D e v a , D o b r a s i p i l n A i n L u -

g o s . A p o i d e a c i i a c t i r m e s t e l a m a m a s t a n g g , C A W ,

s a t - a l S a c o l , C a r a n s e b e s , S l a t i n a , G h e r e g o v a , C o r n i i a

s i M e h a d i a , c e e s t e i n t i n u t u l B a n a t u l u i , i n M i l i -

t r t r i e e a s c a

M E H A D I A 2

A c i i a s t i n t

f & l i u r i m i d e a p e M o t a l i c e s t i , f i r e s t e

f i e r b i n t e 3

c u d e o s i b i t A f i e r b i n t e a l t i u n a [ d e c A t r e

a l t e r ,

d i n c a r e u n a e s t e a t a t d e f i e r b i n t e , i n c t a

p e s t e p u t i n t i l e s t e o m u l d e a - s i L i n e a t r u p u l s u p t

c u r s u l a p i i , m a c a r p a n g a n u m i l a i t c i d d e c u r a n d

d e l a u n a D a n l a c i n c i . D e a c e e a s i a u u n m a t d e

t i t l u l l i p s e 5 t e I n o r i g i n a l .

2 i d e m .

8 i e s c a l d e d i n p g m a n t .

c r i ,

p u s t r i , .

G r a n i t i t

www.dacoromanica.ro

Page 166: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 166/253

1 4 0

c O N S T . G O L E A C U

p i e l e , p e c a r e t i i n d u - 1 n e p u t i n c i o s u l 1 I n m a n a , 1 1

t r e c e f o a r t e r e p e d e p e s t e a c e a , p a r t e d e t r u p c e

t i m e § t e . S t i n t z i d i r i d e s t u l e p e n t r u t n t r e b u i n t a r e a

c o l o r c e y i n s p r e c 4 t i g a r e a s a n c t a t i i ; m a i y a r t o s o

z i d i r e f o a r t e m a r e § 1 f r u m o a s a , c e s ' a u s a v a r § i t i n

a n u l 1 8 2 4 c u c h e l t n i a l a I m p a r a t e a s c a , c a r e , b e z c e l e -

l a n t e t r e b u i n c i o a s e , a r e n u m a i o d a i p e s t e u n a s u t a

p a t r u z e c i . A c i i a s u n t S i t o a t e c e l e t r e b u i n c i o a s e ,

c u m :

d o h t o r i , s p i t a r i e , g e a r a h i , b i r t ,

u n c l e p o t

m a r a c a c e i c e n u v o r s a - § i g a t e a s c a d e o s i b i t , c a c i S i

l a a c e a s t a e s t e I n l e s n i r e , f i i n d c a a d u c t o a t e c e l e t r e -

b u i n c i o a s e s p r e h r a n a d e p r i n s a t e l e c e s t i n t I m p r e -

j u r . E s t e § i o t c a r m u i t o r o s t a § e s c . A c i i a a m v a z u t o f i -

t i e r a t a t d e p r a p a d i t , i n c a t i n p a t u r a 1 - a u l u a t d i n C a -

l e a § c a § i l - a u d u s I n o d a e , a y a n d u - § i m a i n i l e s i p i c i o a -

r e l e s g a r c i t e - d e t o t , § i I n 1 6 z i l e 1 - a m Y a z u t d r e p t

§ i p e p i c i o a r e , c u o n e s p u s a , b u c u r i e I n f a t a o b r a z u l u i .

0 c e n e m a r g i n i t i i , f a c e r e d e b i n e s a v a r § e s c a c e i

o t c a r m u i t o r i , c e a u d u r e r e d e i n i m a , d e p a t i m m e l e

n o r o a d e . 0 c a t s a c u v i n e I n t r ' u n a d e v a r

n u -

r n e a s c a n o r o a d e l e a d e y a r a t i p a r i n t i . O a r e c a c i o a -

m e n i p e t o t a n u l s i t i c o p r i n d d e o a § a m a r e b u -

c u r i e , I n t o c m a i c a u n m o r t c a n d a r I n y i a , c a c i

p o a t e m u l t i § i - a r v o l m a i m u l t m o a r t e a , d e c a l o

y i e a t a s l u t i t a .

A P E L E N O A S T R E

C a t e a s e m e n e a a p e s u n t § i

I n

M I N E R A L E .

P

a t r i a n o a s t r a , d a r t o a t e I n I n t u -

n e r e c u l p a m a n t u l u i , c a c i c h i a r n o t

p a n g a c u m n u n e - a m l u m i n a t , c a s a a d u c e m l a

1 b o l n a v u l .

p a ,

s r t - i

www.dacoromanica.ro

Page 167: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 167/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I B I M E M O

1 4 1

l u m i n a a s e m e n e a l u c r u r i f o l o s i t o a r e o b § t i e i , p r i n

c a r e s a , s A f o l o s e a s c a § i c e i s c a p a t a t i p a t i m a § i , c e

n u a u m i j l o a c e d e a c a l a , t o r i I n t a r i s t r i i i n e s p r e

d o b f t n d i r e a s a n a t a t i i , r a m ' a i n d a c e s t c h § t i g d e f o -

l o s n u m a i p e s e a m a b o g a t i l o r , c a r i s u n t f o a r t e p u -

t i n i p e l a n g a , p a t i m a § i i s t r a t i .

D e l a M e h a d i a , d r u m c a d e 3 c e a s u r i , e s t e u n

o r a § m i c c e s a n u r n e § t e O r § o v a , I n m a r g i n e a D u -

n a r i i , u n d o e s t e h o t a r u l . A u s t r i e i d e c a t r e P r i n t i -

p a t u l V a l a h i e i § i . a l S e r v i e i .

i I n s a t u l S l a t i n a , c e m a i s u s a m n u m i t , e s t e

a p a m e t a l i c e a s c a d i n c a r e b e a u § i f a c § i b ' a ' , i .

D i n B r a s o v , i a r A § c a r a t o r i n d t o t T a t r a a c e l a n s p r e

M a r o r m a r h e l i u § i p e l a a l t e m o § i i d e d o m n i U n -

g u r i , a m t r e c u t p r i n M a r t o n f a l v a , c e e s t e I n t i n u -

t u l S i b e n b i r g e n , I n j u d e t u l S e k l e r , O l a d i f a l u , A l i -

k l o § v a r , S e n t - D e m e t e r § i

M a r o § v a § a r h e l i u , o r a §

m a r e p e l a n g a c a r e c u r g e a p a M u r a § u l u i . A c i i a e s t e

T a b l a c e a c r A i a s c a , , a c a r i i a o t c a r m u i t o r i u l e s t e

p r e z i d e n t ;

a c i i a l a c u e s c § i m u l t i d o m n i d e n e a r n

m a r e . A c e s t o r a § e s t e I n t i n u t u l S i b e n b i r g e n , I n

j u d e t u l u n g u r e s c . L a c u i t o r i i c e i m a i m u l t i s t i n t

U n g u r i , § i R o m E i p u t i n t e i . D e a c i i a f n s a t u l R a d -

n o t , , 5 e z b u r g , S e g h i § o a r a , o r a § m a r e I n j u d e t u l S a -

x e n , E l i s a , b e t § t a d t , o r a § m a r i c e l , u n d e s u n t

k e n -

i t o r i i t o t i A r m e n i , t r a i n d C u a l e f o r o b i c e i u r i § i

p r a v i l i , t o a t e h a r a z i t e § i I n t e m e i e t e d e s t a p i t n i r e a

A u s t r i e i , d u p e a f o r r u g a c i u n e . A p o i I n r e d i a § ,

i a r m a r i c e l § i f r u m o s o r a § .

www.dacoromanica.ro

Page 168: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 168/253

1 4 2

C O N S T . G O L E S C U

A P R E C I E R I A S U P R A S T A R I I D E

L U C R U R I L A N O I

I n c e a d e a l d o i l e a a n c A l a t o r i e , m a i e u d e n a -

d i n s u l l u a n d s e a m a l a c e a i n t o t c h i p u l o b , t e a s a ,

f e r i c i r e , c e v e d e a m l a t o a t e t r e p t e l e b o i e r e § t i

b r e s l e

n e g u t i t o r e § t i , c u m § i l a o b § t e a n o r o d u l u i , m A a f l a m

i n m a r e m i r a r e , n e § t i i n d c u m s a p o a t e t o t i n t r ' o

v r e m e s A f i e t o t i b o g a t i , u n i i m a i m u l t § i a l t i i m a i

p u t i n .

p r i c i n a p e n t r u c a r e n u r n A p u t e a m a m i l ,

d u m e r i , a u f o s t c r i c i e u f i i n d r A u o b i c i n u i t S i c o -

p r i n s d e § t i i u t e c a r i s u n t i m p o t r i v a p r r t v i l e l o r o m e -

n e § t i , j u d e c a m C A d e a f i b o g a t i c e i c e p o a r t r t ,

p a p u c i , t r e b u i e s i t f i e s i l r a c i c e i c o p o a r t r b o p i n c i .

I n t e a s e m e n e a , z i c , j u d e c i t i t i a f P a n d i t - m A

v r t z a n d

p e t o t i s f e t n i c i i , n e g u c a t o r i i § i p r a v a L 1 a 5 1 1 b o g a t i ,

a § t e p t a m s a v A d p e n o r o c s A r a c ; d i n c a r e p r i c i n i i ,

a m

f o s t s i l i t s A c e r c e t e z f e l i u r i m i d e o a r n e n i ,

c a s a a f l u a c e s t m i e n e c u n o s c u t m i j l o c . 5 i d e l a

t o t i a m h e a t r A s p u n s c a a c e a s t a e s t e c e a d e a c u m a

m a i m a r e p o l i t i c e a s c r t , c h i b z u i r e a o t c a r m u i t o r i l o r

E v r o p i i , d e a I n c l e m n h § i a i n d r e p t h p e t o t l o c u i -

t o r u l s p r e d r u r n u l f e r i c i r i l o r , h o t A r i n d :

i n o r - -

c a r e p a r t e d e l o c v a f i b o g i l t i a n u m a i

l a d i t e v h

p e r s o a n e n u m A r a t e , a c e s l o c e s t e n u r n i t s a r a c , d i m -

p r e u n r i c h i a r c u a c e i b o g a t i ;

s i c A a t u n c i e s t e

b o g a t i a s t a t o r n i c A , c a n d t o t i d e o b § t e s u n t f e r i c i t i .

a c e l u i p r e a b o g a t b o g a t i e s i I n s t a t o r n i c e a z A

c u c e a p u t i n ' c i , a c e l u i m a i " M c . A d a d a r d i n t r ' a c e s t e

a u z i r i , d e s t u l m ' a m n e d u m e r i t l a a c e a s t a p r i c i n g

1 t i t l u l l i p s e , t e I n o r i g i n a l .

§ i

c a

c a " ,

S i

s i

1 t

s i

l i

www.dacoromanica.ro

Page 169: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 169/253

t N S E M N A R E I A C A L X T O R I E I M E L E 1 4 3

d a r c e f o l o s ? c t c i m ' a u a m e t i t i a r t a l t e s t r a m b e

j u d e e a t i ,

f i i n d e a , v e d e a m m u l t i m e d o m n i m a x i § i

m i c i , a f l i l n d u - s ' a , n u n u m a i t o t i t o s l u j b a , c i c e i c e

n u s ' a u a , b ' a t u t d i n d a t o r i i l e l o r , f i i n d I n s l u j 1 3 5 , § i

a l e 4 0 d e a n i § i m a i v A r t o s , d u p 5 , 3 § i 4 a n i , u r -

d i n d u - s A , f i e § c a r e I n m a i n a l t g , t r e a p t A .

i § t i i n d

c A , p e l a n o i , c u . C o a t e e l l s a , s c h i m b r i , p e t o t a n u l

d r e g A t o r i i l e , d a r t o t a § t e a p t r i c o t e 1 0 l a n n a ;

§ i

d i n b o i e r i n a § i i j u i l e t e l o r , m u l t i s ' a , n a s c § i m o r E i r ' d e

a c u n o a § t e s l u j b a p a t r i e i . A c e s t e § t i i n t e i m i s t a

i m p o t r i v 6 , c e l o r p e a i c i v l z u t e , l a c a r e i a r k a m

] u a t r t s p u n s d i a c e a s t 5 , u r m a r e a E v r o p i i e s t e f o a r t e

c u c u v t t n t § i . f i r e a s c A , ; c i t c i t o t t h n A r u l , d u p i l , c e 1 , , ; i

s A v a r § e § t e c u r s u l i n v ' a t a t u r i l o r , t r e b u i e s r i , i n t r e i n

s l u j b a , d a r l a c e a m a i d e j o s t r e a p t r i ; § i s l u j i n d

a n i m u l t i , d i n v r e m e I n v r e m e t r e b u i e A , s a , s u e

l a m a i i n n a l t e t r e p t e , c r i c i f i r e § t e b A t r a n i i m o r , § i

a c e § t i a d u p r i d a n § i i s i t u r d i § i

i n l o c u l a c e s t o r a

a l t i i m a i m i c i u r m e a z a . i . i p r e m a i m u l t i l u c r e -

( l i n t a r e , m ' a u I n t r e b a t p c c a r e s f e t n i c I m p a r r i t e s c

c u n o s c e u , c i i a u a j u n s i n c e a m a i I n n a l t i l . t r e a p t h ,

f f i r ' d e a s l u j i I n t a i l a c e a m a i m i c a . i d i p o a t e

m i e n u m i A , p a r e a c e a s t r i u r m a r e d i e s t e c u v i i n -

c i o a s a , , f i i n d o b i c i n u i t s r i , v i z o a m e n i f i l r ' d e n i c i o

§ t i i n t r i , i n v i l t a t u t i i , § i d a r , f A r ' d e n i c i o s l u j b a d i t r ,

p a t r i e , i n t r ' o G E O u r c a t i l a c e a m a i i n n a l a t r e a p t r i ,

c i n u m a i g r i n d a r e d e b a n i ; c u m S i p e c e i m a i

s l i t v i t i , i n n a l t e t r e p t e § i b o g a t i , c a u n t r A s n e t a -

r u n c a t i j o s § i s ' a r a c i , f a r ' d e n i c i o g r e § e a l r i § i j u -

d e c a t A , c i n u m a i c A c i a u c o n t e n i t d a r e a d e b a n i ,

§ i c a , d e a c e e a n u e s t e n i c i s l a v a , n i c i b o g i t i a t e -

www.dacoromanica.ro

Page 170: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 170/253

1 4 4

C O N S T . G O L E S C U

m e i n i c a . D u p a a c e s t e a u z i r i , a d u c A n d u - m i a m i n t e

s i c h i a r e u p e c a t i a m c u n o s c u t n a l t i s i b o g a t i ,

s i I n p u t i n l v r e m e s e a p d , t a t i , n ' a m m a i f a c u t n i c i

o I n t r e b a r e , c i a m I n c e p u t a f a c e o l A g a r e d e s e a m a

I n v r e m e d e 3 0 a n i , d e c a n d a m p u t u t L i n e a m i n t e , l a

a c e a s t A n e n u m a r a t a , s u d o a r e s i d a r e d e b a n i a l a c e s t u i

n o r o d r u m a n e s c , c a d o a r v o i u g a s i u n d e s ' a u c u -

f u n d a t .

c A u t a n d t n t a i l a m u l t i m e a d o m n i l o r c e

a u f o s t T a t r a a c e s t i a n i , s i u i t a , n d u - m a i n t o a t e

I n t r e l A n d s i c e r c e t I n d p r e m u l t i p r i e t e n i ,

n u g l i s e s c n i c i u n f e l i u d e f e r i c i r e l a n i c i o f a m i l i e ,

n e m a i t r e b u i n d s a o c a u t l a n e p o t i s a u f i i , s i c h e l -

t u i t e p e n a m e s t i i 1 , m o s i i s i a l t e a v e r i , c s a c i t o t i s a

a f l i 1 I n n e p o m e n i t a , A r A c i e , d e s p ' a r t i t i s i r a s p h n d i t i

t o t i I n t o a t e p g r t i l e , f a r ' d e n i c i o j u d e c a t a , s i

I n -

v e d e r a t 6 , v i l l a , A t d a r t n e g a s i n d s t r A d a n i a n o r o -

d u l u i I n f i i n t a t a , I n a v e r e a d o m n i l o r , a m f o s t s u i t

s a o c a u t

i i n f a m i l i a ° n o a s t r e , s i a d u c a n d u - m i

a m i n t e d e s t A r i l e b o i e r e s t i , p u t e r e a s i c i n s t e a c e

a v e a , I n t r ' a c e i v e c h i a n i , n u g a s e s c f a m i l i i l e m a i

b o g a t e , c i m a i A r a c e , s i t u n i l e d e t o t p r k A d i t e ;

c r i c i p e a c e l e v r e m i , t o t i n e g u t i t o r i i s a i m p r u m u t a ,

d e p e l a c a s e l e b o i e r e s t i , a v a n d f i e r a r e b o i e r c i t e

u n t i l s i d o i , p e c a r i

T i

i u b i a s i

i i

a j u t a , ;

a c u m a

b o i e r i i s u n t e m d a t o r i p c , l a n e g u t i t o r i . A t u n c i t o a t e

c a s e l e b o i e r e s t i a v e a u t o a t e c e l e t r e b u i n c i o a s e d o p e

l a m o s i i , c u m z a h e r e a u a , v i n u r i l e , v e r d e t u r i l e ,

p e t o a t A z i o a s a d a m e r t i c u r i , j i m b l A , y i n s i

m a m c a r e l a f a m i l i i , c e l e e r a , r u § i n e s á c e a r a ,

;

1 c l A d i r i .

s a r i s i

m i l l

p a r t i t e ,

www.dacoromanica.ro

Page 171: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 171/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I B I B L E

1 4 5

i a r a c u m t r i m t o t i p e r h b o j 1 . A t u n c i c a s e l e b o i e -

.

r e t i , c e l o r m a r i , e r a p l i n e d e b o i e r i d e a l d o i l e a

s i a l t r e i l e a t r e a p t h , a s t e p t h n d t o t i a j u t o a r e p r i n

f e l i u r i m i d e m i j l o a c e , s i m a i v A r t o s p r i n h u s m e t u r i 2 ;

c h c i t o a t e h u s m e t u r i l e s g , c u m p h r h d e b o i e r i , s i m a i

v a r t o s d e m u l t e o n l i s t d a I n c r e d i n t h , l u c r u c e

p e v r e m e a a c e a s t a n u s h p o m e n e s t e ;

s i a s h t o t i

a c e s t i m i c i , a j u t A n d u - s h d e c e i m a r i , i i i u b i h s i I i

c i n s t i h , s i b o i e r i i p r i n t r ' a c e s t e a s h I m p u t e r n i c i h s i

s h i n m A r i h . I a r a c u m , a c e i m i c i n u n e m a i i u b e s c ,

c i n u m a i n e l i n g u s e s c , c h c i d e l a o v r e m e I n c o a c e

a d e v A r a t I s i f a c i n t e r e s u r i l e t o t p r i n n o i , d a r p r i n

d a r e d e b a n i ;

s i a s h n o i r h m A i n d s i n g u r i , I n t o c m a i

c a o p a s h r e C a r ' d e a r i p e , I s i b a t j o t s i

c o p i i i d e

n o i . F a m i l i i l e s u n t t o t a c e l e a , d a r e e l b o g a t , s h r a c ,

s i c e l c i n s t i t , ( ) e a r n . C u m s i d i n c e i m i c i , d e -

s i s i - a u f A c u t u n i i s t a r i , a m e s t e c A n d u - s i i n t e r e s u r i l e

d u m n e a l o r c u a l e d o m n i l o r , d a r a v a n d t o t a c e l

t e m e i u a l n e d r e p t h t i i s i a l n e c i n s t i i , n u a u n i c i o

s t a t o r n i c i e , p e n t r u c a r e p r i c i n g , s u n t m u l t i c i n s t i t i ,

v r e d n i c i , d a r m u r i t o r i d e f o a m e , c h c i , p r i n a c e s t e

d a r u r i n u p o t a s g , f o l o s i .

A s h d a r , n e g h s i n d s t r A d a n i a n o r o d u l u i I n t e r n e i a -

C h . n i c i I n a v e r e a d o m n i l o r , n i c i I n t e a n o a s t r a ,

a m f o s t s i l i t s h o t a u t I n s i s t e m a n e g u s t o r e a s c h ,

p e n t r u c a r e s i l u a n d v o r b g , c u 2 b h t r a , n i n e g u t h -

t o r i , m i - a u z i s : s h n u b a g s e a m a l a c e i d e a c u m ,

c a r i n u t i n c h t e o c a l e a s c h , c i 2 , 3 ,

n i c i a t e

o p e r e c h e t e l e g a r i , c i 3 , 4 , s i

t o t u n g u r e s t i , s i

1 p e d a t o r i e .

2 a n t r e p r i z e p u b l i c e .

C . G o m c s c u . , l a s e m n a r e a c c i l d f o r i e l T h e l e ,

1 0www.dacoromanica.ro

Page 172: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 172/253

1 4 6

C O N S T . G O L E S C U

p o c l o a b a c o c o a n e l o r d u m n e a l o r e s t e n u m a i p r i n

g i u v a e r u r i ; c i s g , m a I n t o r c o a r e s c e l a c e i d i n

a n i i t r e c u t i , c a r i t o t n u e r a p r e a m u l t d a t i l a l u x ,

p h z i n d o a r e s c a r e o r a n d u i a l h n e g u s t o r e a s c h , s i

i a -

r g § n u p u t e a m v e d e h , n u n e p o t i , s i n i c i m a c a r f i i ,

c a r i s g , s t A p h n e a s c h a c e l e p A r i n t e s t i s t r a d A n i i ;

§ 1

m a i ' v h r t o s c e i m a i m u l t i , n i c i I n t o t i a n i i v i e t i i

d u m n e a l o r n ' a u t r a i t I n f e r i c i r e ,

c i c u r a n d s ' a u

I m b o g A t i t , § 1 m a i c u r a n d s ' a u m u f l u z i t , p h g u b i n c i

s i a l t o m u l t e c a s e . P e c a r e n u p o c i u z i c e c a i - a u

s g r a c i t a l t c e v a s , d e c h t i a r l u x u l § 1 n e b u n a o r a n -

c e c u r g e I n t r e n o i t o t i . i l u h n d s e a m a b i n e

l a t o t i c e i c e c u n e g o t u l s g s p e c u l a r i s e s c , u n u l § i

n u m a i s h v e d e s t a t o r n i c I n a v e r i l e s a l e , s i n e g r e s i t

c u v a n t u l n u p o a t e f i a l t u l , d e c h t e h n u s ' a u s t g , -

p a n i t l a n i c i u n l u x , d i n I n c e p u t s i p a n g , a c u m a ,

c a r e l e e s t e d - l u i

v i s t i e r u l H a g i m o s c u l . S A n u s o -

c o t e a s c h c i n e v a s c a l a u d p e a c e a s t g , p e r s o a n g , c a

p e u n p r i e t e n , c a c i s i n g u r p o a t e m h r t u f i s i c a d e

c h n d c u n o s c l u m e a § i p h n g a c u m a n ' a m a v u t i n t r e

n o i c h t u § d e p u t i n p r i e t e § u g , c i i t n u m e s c c g c i m g ,

f a g g , d u e s c s A s c r i u a d e v h r u l . S i c h e i n u s c r i u n u m a i

p e n t r u I n d r e p t a r e a n o a s t r a , c i s i a c l i r u l u i b i s e r i -

c e s c s i a s i s t e m i i n e g u t e t o r e s t i , c u m s i a t o n o -

r o d u l u i , f i i n d c g , a c e s t e 4 s i s t e m e d e o a m e n i s u n t

I n c l i n a t e , s i c t i n d u n a c u a l t a n u s h v a I n d r e p t h

s i n u s h v a a j u t h , p e s t e p u t i n t a e s t e d e a c h s t i g h

t o t i d e o b s t e f o l o s s t a t o r n i c .

A t d a r , f r a t i l o r n e g t s i n d s t r h d a n i a a c e s t u i n o -

r o d l a n i c i o t r e a p t g , d e o m i n t e m e i a t A , c i n u m a i

d e l a u n u l p a n g , l a a l t u l p r e u m b l a t h , d i n c a r e p r i -

c l u i a l i t

www.dacoromanica.ro

Page 173: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 173/253

f b I S E M N A R E A C A L X T O R I E T M E M O

1 4 7

c i n r i , f n p u t i n i a n i a j u n g e e e l b o g a t s A r a c , § i

e e l

s r a v i t n e c i n s t i t , s u n t s i l i t s a z i c c a :

f i i n d c a t o a t e

u r m a r i l e n e s u n t i n t e m e i a t e i n n e d r e p t a t e § i i n

n e o r a n d u i a l A b u n a , d e a c e e a p r e a p u t e r n i c a d u m -

n e z e i r e n u m a i p e d e p s e § t e l a a l 7 - l e a n e a m , c i c h i a r

p e n o i I n s u § i , c u p i e r d e r e d e c i n s t e § i d e a v e r i § i

i n s c u r t c u p r e f a c e r e a c e i i d e a s t a z i v e s e l i e , m a i n e

i n . t r i s t a r e .

D e c i d a r , l u a n d t o t i s e a m a o s a n d i i i n . t r u c a r e

n e a f l a m , t r e b u i e s a n e i n p u t e r n i c i m § i s a j u d e c a m

c a r i s u n t d a t o r i i l e u n u i b u n p a t r i o t , v r e d n i c d e

l a u d a , o r g a n , i u b i t o r d e f i i p a r i n t e , § i

c a r i s u n t

a c e l e u r m a r i c e i n s t a t o r n i c e a z a % t e m e i u r i l e c a s e l o r

n o a s t r e , c u m § i c a r i s u n t c e l e c e d e s r a d a c i n e a z a ,

t o a t e f e r i c i r i l e n o a s t r e : § i a § h t o t i

d e o b § t e d e -

p a r t a n d d e l a n o i c e l e r e l e f a p t e s i i m b r a t i § a n d p e

c e l e b u n e ( a c a r o r a e e l d i n t a i u p a s e s t e u n i r e a s p r e

o b O e s c u l f o l o s ) , s a r i d i c a m m a i n r u g a t o a r e c a t r a

m i l o s t i v u l P a r i n t e l e c e r e s c , s a n e i n d r e p t e z e s p r e

d r u m u l f e r i c i r i l o r § i s a c e r e m t o t c h i p u l d e a j u t o r

d e l a p r e a i n a , l t a t u l n o s t r u d o m e , c a l a u n p a r i n t e

§ i c a d e l a u n m a d u l a r n e a m u l u i r u m a n e s c , c a s a

p u t e m u r m a , c e l e m a i n a i n t e z i s e f o l o a s e c a t r a , n a t i a ;

c a c i , c u m a m m a i z i s , i n f e r i c i r e a o b § t i i , n e v o m

g A s 1 f i e § c a r e i n p a r t e S i p r e a s a .

www.dacoromanica.ro

Page 174: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 174/253

C A C A T O R I A D I N 1 8 2 6

www.dacoromanica.ro

Page 175: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 175/253

C A L A T O R I A D I N 1 8 2 6 I

T a r I n a n u l 1 8 2 6 c h l a t o r i n d i a r a § i d i n B r a § o v

s p r e B a v a r i a § i E l v e t i a , a m m e r s t o t p e d r u m u l

T i m i § v a r u l u i , P e § t a § i V i e n a , p e c a r e d r u m c e l e

c e a m v A z u t s ' a u § i d e s c r i s .

M i i N C H E N 2

l a r d i n V i e n n a C a l A t o r i n d s p r e M i n h e n , c a r e e s t e

s c a u n u l c r a i c i B a v a r i e , a m v A z u t t o a t e l u c r u r i l e m a i

d e o s e b i t e . C a c i d u p a c e v e d e a u c A l a t o r i u l u n l o c c e f i -

r e a 1 - a u T m p o d o b i t c u m u l t e c h i p u r i c e a d u c o c h i l o r

m u l t u m i r e , a p o i § i c u a l u c r U o r i l o r s t r M a n i e , n u p u -

i n s ' a u p r i s o s i t f r u m u s e t e a c u f e l i u r i m i d e m i j l o a -

c e . A c i i a v e c l e o m u l a c l e s e d e a l u r i , d i n c a r i u n e l e

s e n t c u p A d u r i , § 1 a l t e l e o c h i u r i l i m p e d o s ' a i n i n a -

1 t i t l u l l i p s e , t e i n o r i g i n a l .

2 i d e m .

www.dacoromanica.ro

Page 176: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 176/253

i 5 ` 1

G O L E S C O '

t o ;

§ i I n t o c m i r e a p A d u r i l o r i a r g , § n u s u n t p r e c u i r i

f i r e a n u m a i l e - a u o d r A s l i t , c i l e a u c u r A a t e , b i n e

I n g r i j i t e § i c u d r u m u r i c u r a t e , p e c a r i n u g r e § a -

§ t e c i n e v a § d e l e v a § i n u m i g r a d i n i . P r e c u m § i

l o c u r i l e d e s A m A n . a t u r r t s u n t c u o a § a o r A n d u i a l a , ,

I n c a t t r e b u i e u n s t r a i n s a s t e a § i s ä l e i s s e a m . a ,

c r t c i a r e a v e d e a , o a § a , I m p A r t i r e § i o r A n d u i a l a , I n -

t o c m a i p a r ' c a a r f i d e i n g i n e r I n t o c m i t e .

u n d e f i r e a c o p a c i n u a u o d r h s l i t , o a -

m e n i i c u f e l i u r i m i d e m e § t e § u g u r i § i m u n c i , p A -

d u r i I n t r e g i a u s A d i t . A p o i § 1 f n c a T a t o r i e d e p o -

§ t a , c e s h " s o c o t e § t e u n a c u a l t a 3 c e a s u r i , p o a t e

v e d e a c i n e v a § 5 , 6 s a t e n u m a i p e d r u m ; i a r p e

a l a t u r e a p o a t e § i I n d o i t e v e d e h , c u m § i

f i e § c a r e

s t a t i e d e p o § t a t r e b u i e s a f i e n e g r e § i t o r a § . A c e a -

s t a d a r d e s i m e , t i n e n u p o a t e a o j u d e c h , c a s ä

a d u n 5 , d i n d r e a p t a § i p a r i n t e a s c a o t c a r m u i r e , § i c a

e a r i m e a r a c u i t o r i l o r , c e s a n t I n p a r t e a l o c u r i l o r n o a -

s t r e , c u t o a t e a e s t e a c e l b l a g o s l o v i t p A m ' a n t , c a

s a p r i c i n u e § t e d i n s t r A i n a , n e s u f e r i t a § i v r a § m a § e a s c a

o t c a r m u i r e . i p r e t o a t e a c e s t e s a t e d e p r e a i c i ,

d e l e v a § i n u m I c i n e v a § o r a § e , n u g r e § e § t e ; c A c i

c a s e l e s u n t c u m m a i n a i n t e v o i u c u v a n t h , § i l a c a r e

s a t v o r f i c u r t i b o i e r e § t i , a c e l e s u n t I n t o c m a i c a

n i § t e p a l a t u r i I m p a r A t e § t i .

L a c u i t o r i i s u n t c u s t a r e b u n g , f o a r t e m u n c i t o r i ,

c u p u r t a r e b u n g , § i r e g u l a t i .

S A m A n A t u r i l e s u n t :

g r ' a u l , o v A s u l , s e c a r a , o r z u l ,

p e c a r e n u f l d a u l a v i t e , c i f i f a c b e r e :

r i § c a ,

p o r u m b p u t i n , c a r t o f i ; b r o § b e § i r a c l i c h i m u l t e , v a r z a , ,

b O N f e r .

$ i i a r a g i

www.dacoromanica.ro

Page 177: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 177/253

i N S E M N A R E A C A L A T O R I E I A i 8 L E

1 5 3

g u i i i , s f e c l e , m o r c o v i § i a l t e v e r d e t u r i § i l e g u m i

i n d e s t u l e , c u m § i t o a t e f e l i u r i m i l e d e p o a m e .

V i t e l e s u e t m a r l , § i d e o g i a s i m e n e c r e z u t 5 , ; § i

a c e a s t a c u r g e i a r A § d i n b u n a o r a n d u i a r a , d u p 5 , c u m

m a i n a i n t e s ä v a c u n o a § t e .

www.dacoromanica.ro

Page 178: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 178/253

A U S T R I A

www.dacoromanica.ro

Page 179: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 179/253

A U S T R I A '

C 5 , 1 6 t o r i a m i - a n f o s t p r i n B u r k e r s d o r f , c e e s t e

s t a t i e , p o p e 1 . o r a l . S i g a r t s k i r c h e n , p o p e 1 . o r a l .

P e r i l i n g , p o s t e 1 / 2 o r a l . S a n t P e l t e n , p o p e 1 . o r a l

m a r e , a r e o b i s e r i c l a c A r i a m a r i r n e § i z u g r a m e a 1 5 , d i n

n A u n t r u e s t e u n l u c r u f o a r t e d e o s e b i t ) p a n a , a n u

i n t r o , I n o r a l , s a t r e c e g a r l a T r a s i n p e p o d s t a t a t o r .

M e r k , p o s t e 1 / 2 , o r a l I n t r u c a r e , p e o s t a n a d e p e a t r A

f o a r t e i n a l t A , e s t e o m a r e § i m i n u n a t a , z i d i r e c u

n A n ' a s t i r e , u n d e s u e t m u l t i c a l u g a n c a r e s ' a , g r a , -

d u e s c s p r e u § u r i n t a s c A p a t a t i l o r . K e m e l b a h , p o s t e

1

1 / 2 o r a l . I n t r ' a c e s t e 2 o r a t e s a t r e c e g a r l a E r l a v

p e p o d s t a t o r . A m s t e t e n , p o s t e 1 1 / 2 , s a t m a r e . S t r e m -

b e r g , p o s t e 1 1 / 2 , s a t m a r e . E n s , p o p e 1 , o r a l u n d e s a

t r e c e g a r l a E n s p e p o d s t a t a t o r . L i n t p o s t e 1 1 / , o r a l

1 t i t l u l l i p s e § t e t n o r i g i n a l ,

www.dacoromanica.ro

Page 180: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 180/253

1 5 8 C O N S T . G O L E S C U

m a r e . I n t r e a c e s t e 2 ( ) r a p s d , t r e c e g a r l a T r a u m

p e p o d s e a t d . t o r , f r u m o s § 1 t e m e i n i c 1 .

L I N T .

A c e s t o r a § L i n t e s t e u n u l d i n t r ' a c e l e m a i f r u -

m o a s e c e a m v d , z u t , p e n t r u m u l t e d a r u r i c e a r e ,

f i i n d § i p e m a r g i n e a D u n d r i i , c a r e p u t i n m a i n a i n t e

d e o r a § n u c u r g e p e l o c § e s , c i p i n t r e 2 m u n t i c e

s u n t i m p o d o b i t i d i n f i r e c u f e l i u r i m i d e p a d u r i , c e

s á c o b o a r d , p t i , n d , I n m a r g i n e a D u n d r i i , u n d e s u n t

§ i d r u m u r i l e d e a m ' a n d o a o p d r t i l e , p e c a r e e s t e

c e a m a i f r u m o a s d p l i m b a r e a o r a § a n i l o r . C a . c i a c e i

m u n t i , c u p d d u r i § i c u c u r g e r e a D u n a r i i p i n t r e e i

a d u c o c h i l o r a t a l a m u l t u m i r e , b l e a t s d , i n t r i s t e a z d

o m u l c A n d s d , d e p A r t e a e c i , d e L i n t . A c i i a s u n t § i

f a b r i c i i m p A r d t e § t i , u n d e s i i , l u c r e a z d , p A n z e l e c e s d ,

n u m e s c d e L i n t .

E f e r d i n g , p o § t e 1 1 / 2 , o r a § . B a i e r b a h , p o § t e 1 1 / 2 , o r a § .

S i g h a r d i n , p o § t e 1 , o r a § .

a r d i n g p o s t e 1 , o r a § m a r e

I n m a r g i n e a g h r l i i I n n , c e s d , t r e c e p e p o d s t d e a t o r ,

u n d e § i e s t e h o t a r u l A u s t r i o i d e e a t r d , B a v a r i a .

1 P e d r u m u l a c e s t a , a p o i p r i n L i n z l a M u n c h e n , a u m b l a t § i K o -

g a l n i c e a n u , c l n d s ' a d u s l a s t u d i u l a L u n e v i l l e . A s e v e d e a M . K o -

g a l n i c e a n u , S c r i s o r i , B u c u r e § t i , M i n e r v a 1 9 1 3 , g a g . 1 3 . D e s c r i e

§ i

K o g a l n i c e a n u V i e n a l a p a g . 1 1 .

www.dacoromanica.ro

Page 181: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 181/253

B A V A R I A

www.dacoromanica.ro

Page 182: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 182/253

B A V A R I A '

D e a c i i a i n t r a n d I n h o t a r e l e e r r t i e i 1 3 a v a r i e i , § i

p u t i n c a l A t o r i n d , n u m a i d e c a t s ' a u c u n o s c u t d r e a p t a

§ i d u l c e a o b l a d u i r e , f e r i c i r e a , f i r e a s c a s l o b o z e n i e

a n o r o d u l u i § i I n d r a z n e a l a c e a c a r a d e o b r a z n i c i e ,

c i n u m a i p e c a t s a c u v i n e l a o m e n i r e .

T o t i l o c u i t o r i i , i n § i e e l m a i s a r a e , c u n t t m -

b r a c a t i c u r a t ;

e a r p i t

s a u d e s c u l t n u s r ' , v e d e ,

m a c a r b a r b a t , n a c a r n e v a s t i i , m a c a r c o p i l . A m

z i s c a a u f i r e a s c i t i s l o b o z e n i e S i I o . d r A z n e a l a f A r i l

d e o b r A z n i c i e ; e a c i e a n d . s a I n t a l n e s e c u a l t u l , s a u

d e t r e a p t A , m a r e , s a u d e o p o t r i v a , n u m a i d e c a t

i i * d a u i n c h i n A c i u n e e n p a l a r i i l e I n m a n s . S i d e l e

v a f a c e c i n e v a § o r i c e I n t r e b a r e , f i r A s p u n d c u I n -

d r a Z n e a l a , d a r c u m i j l o c a t d e p o l i t e f s i t 2 § 1 d u l c e ,

b l e a t I n t r e b a t o r u l r A m a n e f o a i t e m u l t u m i t . D i n -

1 t i t l u l l i p s e § t e i n o r i g i n a l .

2 , p o l i t i c o s .

O . G O L E S O U . - I n s e m n a r e a c a l a t o r k i m t g e .

1 1

www.dacoromanica.ro

Page 183: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 183/253

1 6 2

C O A S T . G O L E S C U

t r ' a c e a s t a a f o r u r m a r e c e a u c A t i i i , t o t o m u l , s i t

c u n o a § t e c a s u n t p o l i t e f s i t i § i l u m i n a t i p r i n I n -

v a t A t u r A ,

f i e § c a r e d a t o r i a s a ; § i d e a c e e a

d e b u n A , v o i e s a p o a r t a b i n e c u f i e § e i n e .

T a r l a n o i , l i k u i t o r i i d i n m u l t a

P U R T A R E A T A R A N I -

L O R N O M I

F A j u g u i r e c e a u a v u t n e l u m i -

D E D E C E I M A R L

n a r e ,

n u - § i c u n o a § t e n i c i d a -

t o r i a & I V A a l t u l , a d u c a n d i n -

c h i n A c i u n e n u m a i a c e l u i a d e c a r e s a t e m e , c u m

s t i t i p t u m l u i

s A , u , z a p c i u l u i , i s p r a v n i c u l u i ,

d e - 1 v a

c u n o a § t e

i a r c a , t r a o r i c a r e o m , n u - § i s c o a t e e i t i -

c i u l a , f i e r n i t c a r d e c e a m a i m a r e t r e a p t A . C u m

n i i s ' a u I n t a m p l a t c h i a r m i e s i t m a i n t t u l n s c e n

m u l t i l i l c u i t o r i c u c A r u t e p e d r u m u r i , § i n i c i u n u l

n i c i c a c i u l a § i - a u s c o s , n i c i d r u m u l j u m A t a t e m i - a u

I n v r e m e c e 1 v a z i n d u - m ä c u b a r b h , r n ' a u c u -

n o s c u t a t , s u n t d e t r e a p t a d i v a n u l u i . T a r m a i t a n r i r

f i i n d ,

d a r i s p r a v n i c , § i I m p r e j u r a t d e s l u j i t o r i ,

a t u n c i I n t a l n i n d u - m a , a u c s a z u t l a p c i m a a t c u c a -

p e t e l e g o a l e , c a n i § t e v i n o v a t i d e m o a r t e c e a r f i

m t e p t a t s c r i p a r e a d e l a m i n e . C u m § i c h i a r s u p u § i i

m e i , m i e I m i d a u i n c h i n b % c i u n e , i a r a l t u i a f i e § i

m a i m a r e § i m a i b a t r a n , c a c i n u a r e t r e b u i n t A d e

a c e l a , n u - i d a I n c h i n A c i u n e . D i n c a r e s á a d u n 5 , c a

n e i n v a t A t u r a § i i n j u g u i r e a p r o s t e § t e p r e o m , M e a n -

d u - 1 § i f a u .

i d e a c e e a c u d r e p t a t e s a u i t a a s u p r a

f i e § c A r u i a c u v r 5 j m a § i e , s o c o t i n d c a p o a t e § i a c e s t a

v a y e n ' v r e m e f a c a v r e u n r A u c a c i b i n e

n ' a u v i l z u t d e l a n i m e s a u c a § i a c e l a f i v a s e r e

d e , I .

s i

g t i i n d u - g i

l a s a t ,

s i t - i

www.dacoromanica.ro

Page 184: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 184/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I B I B L E

1 6 3

c e v a § , c a c i l u i n i m e n u - i d a n i m i c , n i c i m a c a r o

i n v A t a t u r r t , n i c i u n a j u t o r , n i c i o I n d r e p t a r e I n

d a t o r i i l e

l u i ,

c i

t r a e § t e c a u n d o b i t o c s a l b a t i e .

C u m § i c e i c e s u n t o a r e F ; c e d o m a i t u n a l t a t r e a p t a

d e a d p r o § t i i t e r a n i , o b i c i n u e s c e a t r a , t r e a p t a c e a

m a i . . m a r e s a , s a a r a t e c u o n e s p u s a , § i n e c u v i i n -

c i o a s r t l i n g u § i r e , i a r c a t r r t e e l m a i m i c , r a s t i t S i

t n g a n f a t , v r a n d n u m a i & c a t s r t - i a r a t e c a e s t e

m a i m a r e d e a l t a c e l a . 0

c a t n e - a m f o l o s i t o t i d e -

o b § t e , c a n c l § i l i n g u § i r e a e a r l c e i m a i m a r l m a c a r

o a r e § c e s ' a r m a i i m p u t i n i t , d e n u v a f i m i j l e c c u

t o t u l s a l i p s e a s c a .

i r a s t e a l a c a t r a c e i m a i m i c i ,

m a c a r d e s ' a r I n j u m a t a t i ,

c a c i a t u n c i

s ' a r m a i

c u n o a § t e b u n u l d i n r a n , p r i e t e n u l d i n v r a j m a § , § i

c u r a t u l d i n p r e f a c u t . C a r e a c e s t e t o a t e p r e f a c e r i

s i t v a d e s c c a n d v r e u n u l c e e s t e I n n a l t a , t r e a p t a

s c a d o d i n p u t e r e - i :

f i i n d c r t a t u n c i a c e h m i n c i -

n e a s a , p l e c k i u n e § i p r e f a e u t p r i e t e § u g , § i I n s c u r t

l i n g u § i r e a c e s a a r a t a & g r a , e e l m a i m a r e s a u b o g a t ,

n u m a i i n v r e m e a c e a v e a , t r e b u i n t a d o a c e l a ,

s i t p r e f a c e I n r a u t a t e , o b r a z n i c i e § i n e d u n o 0 i n t r u ,

A c e s t e a t o a t e n u f a c _ m a r t u r i e d e o m s l o b o d , l u -

m i n a t § i c i n s t i t , c a c i a c e i a c e s a p o a r t a c u a c e d

f i r e a s c a , s l o b o z e n i e , c e m a i s u s a m c u v a n t a t , s a

a r a t a I n t o a t a v r e m e a t o t c u u n m i j l o c c t i t r a t o t i ,

c i n s t i n d p e f i e r a r e p e c a t s a c u v i n e .

D i n , a r d i n g a m n i e r s l a 1 V 1 i n h e n g r i n c e l e m a i

d e l a v a l e s t a t i i

M a l h i n g p o s t e 1 1 / 2 o r a l . L e n d o r f p o s t e 1 , o r a l .

M a l k t l e p o s t e 1 o r a l . A l t e n t i n g p o s t e 1 1 / 2 , o r a l .

M i l d o r f , ° e a r l u n d e s a t r e c e g a r l a T i r s . A m f i n g .

s i

www.dacoromanica.ro

Page 185: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 185/253

1 6 4

C O N S T . G O L E S C U

p o s t e 1 1 / 2 o r a § . H a a g p o s t e 1 1 / 2 o r a l . H o h e n l i n -

g e n p o s t e 1 , o r a l . P a s d o r f p o s t e 1 , o r a § , § i M i n c h e n

p o s t e 1 .

M I N H E N .

A c e s t a e s t e s c a u n u l a l c r a i e i B a v a r i e i , i n t r u c a r e

s t i n t m u l t e l u c r u r i v r e d n i c e d e v e d e r e § i d e I n -

s e m n a r e , d a r e u a m i n s e m n a t n u m a i c e l e d e l a

v a l e , c a c i a m l u a t s e a m a m a i m u l t l a m i j l o c u l c e l

b l a n d § i p a r i n t e s c a l . o t c a r m u i t o r i l o r § i l a n e c u r -

m a t a g r i p , c u m s a - § i f e r i c e a s c a , n o r o a d e l e c e s t a -

p a n e s 6 .

A c e s t c r a i u d e a c u m a l B a v a r i e i ,

R E G E L E L I I D O V I C

a n u m e L u d o v i c , m u l t s a s i l e § t e

n u A L B A V A R I E I .

s p r e f a c e r i d e b i n e : a r e m a r e

b u n c u g e t p e n t r u n o r o a d e l e c r e § t i n e § t i c e s a a f l a

f n n e d r e p t a t i . i c u t o a t e c a n u a r e n i c i o I n c l i n i r e

§ i e s t e f o a r t e d e p a r t a t , d a r d i t p a c a t p o a t e , t o t

a j u t a . N u e s t e m a i m a r e b u c u r i e d e a l t v e d e a

c i n e v a s c u m . u m b l a p r i n n o r o d u l s a u , p r i n o r m ,

p r i n .

g r t i c l i n i § i l a t h e a t r u , I n t o c m a i c a f i e § c a r e

o r r i , 5 , a n , s i i m b r a c a t c u n i c i u n c h i p d e l u x , c i c u

f o a r t e o b i c i n u i t e h a i n e , c a s t i , d e a b u n a p i l d t i l a

c e i a l a l t i . I n c o t e a d u n a r i

o b § t e § t i 1 - a m

v a z u t ,

n ' a u a v u t n i c i o b u c t i t i c a , d e s e m n s a u f o r m a i m -

p a r a t e a s c a , u n c l e e r a a l t i i m u l t i s c u m p i m b r a c a t i

s i i m p o d o b i t i . M a i v a r t o s l a o l i t a n i e , c e s t i f a c e

p e t o t a n a l o d a t k s a n d & A d u c e m a i t o t o r m u l

d e f l i s d e l a p a l a t § i m e r g l a b i s e r i c a , d e u n c l e

www.dacoromanica.ro

Page 186: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 186/253

i N S E B I N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

1 6 5

V E D E R E D I N G R A D I N I L E P A L A T I l L U I R E G A L D I N M U N C H E N .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d e P e t r e V . H a n d y )

C A T E D R A L A D I N M U N C H E N .

( l u t u g r a f i e d i n 1 9 1 4 d e P e t r e V . H a n e y ) .

.

= . _

r

, F , ,

r i r j .

f a i l j

l a . .

f . - i f

r t .

i I I

°

r

f t '

r i 7

.

www.dacoromanica.ro

Page 187: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 187/253

1 6 6

C O N S T . G O L E S C U

s A v A r § i n d u - s r l , s l u j b a , f l p r e u m b l r t ,

p r e m u n e u l i t e

d u c e i a r 5 , § l a p a l a t , a f l a n d u - s a I n m i j l o c u l

0 A R I P A A P A L A T U L U I R E G A L D I N M U N C H E N .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d e P e t r o V . H a n e q ) .

n o r o d u l u i p e j o s , i a r n u I n c a s t e c u 6 t e l e g a r i ,

i m p r e s u r a t d e t n t e a r m a t i . M a i n a i n t e a a e e s t i i l i t a n i i ,

e s t e o s r t , r b r I t o a r e c e s a s a r b i l t o r e § t e 1 5 z i l e , f n

l u n a l u i O c t o m v r i e , c a n d c r a i u l e s t e d a t o r I n t o a t o

a c e s t e z i l e s a i a s a ,

a f a r r t ,

l a u n l o c

h o t ' a r t t , c u

m u l t i d i n m i n i § t r i i s a l , § 1 m a i t o

o r m u l . A c o i o

e s t e o b i c e i u s a s a s t r A n g r t , d u p r i n s a t e § i o r a t e

l i t c u i t o r i i c u c a r i v i t e a u m a i m a r l , m a i g r a s e § i

m a i f r u m o a s e , c u p l u g u r i m e § t e § u g a r i t e s e r e u § u -

r i n t a , s a u c u o r i c a r e a l t m e § t e § u g v a f i i z v o d i t

d i n c a p u l s a u , § i

o r i c a r e l e v a f i l u c r a t v r e o n o a o

b u c a t I d e v r e u n p a n z e t , s a u v a f i M o u t v r e o

p i m a I l

` 7 , k . ' " 7 . 2 . : S 2 7

: 1 % 4

V i r t i r 4 7

; M Y -

A _ T Z

' E r :

1 - 4 1 1 '

6 = 1 1 1 : = 1 0 = .

= s z i r . a i e l l = i s r . ?

.

T i m . a

P a a

z a c t I t I f a r

www.dacoromanica.ro

Page 188: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 188/253

I N S E M N A R E A C X L A T O R I E I M I M E

1 6 7

r n e h a n i e r t , s p r e v r e o I n l e s n i r e , t o t i a c e § t i a , c u a c e l o

f r u m o a s e v i t e s a u m e § t e § u g u r i t r e b u i e s a t r e a d i

p e l a a c e l l o c , u n d o c r a i u l s t i r , c u m i n i § t r i i s a i , § i

i a u d a r u r i d e l a s t A p i t n i t o r , p e n t r u c a c i s ' a u s i l i t

s a s c o a t r t , s o i u d e v i t e b u n e , s a n c a , c i l e - a u i n g r i j i t ,

c u m S i c e i c e a u i z v o d i t u n c e s p r e f o l o s u l

D u n n a c e § t i a v i n s u t r a d e o a m e n i c A l A r e t i c e

a l e a r g 5 , c u f u g a g r o z a v n i c 5 , , § i c a r e i n t r e c e p e a l t i i ,

i a r a s i a u d a r d e l a c r a i u .

i e e l c e e s t i m p a u I n -

t r e c u t p e t o t i a u f o s t u n c o p i l c a d e 1 4 a n i . D u p 5 ,

a c e a s t A , u r m a r e § i A v i t r § i r e , s 5 , f a c e a c e h l i t a n i e ,

c a u n c h i p d e m u l t u m i r e a n o r o d u l u i c a t r a

c r a i u ,

F A N T A N A L E I L O R D I N M U N C H E N .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d e P e t r a V . H a n e . O .

A c e s t e s e n t , f r a t i l o r , m i j l o a c e l e , c u c a n z i c c a

o b l a d u i t o r i i I n d e m n e a z a p e n o r o d s p r e f m b u n a t a t i r i

a l e t u t u r o r l u c r u r i l o r c e a d u c f e r i c i r e § i p o d o a b A , _

L a

' s r .

1 . 1

I

www.dacoromanica.ro

Page 189: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 189/253

1 6 8

C O N S T . G O L E S C I I

C a r e v a f i

a c e l a c e n u v a F a c r A m & l a c r a m ' a d e

b u e u r i e i n o a t v e d e r e , p e n t r u o a t i m p r e u n a r e

a o b l i t d u i t o r u l u i c u n o r o d u l s r i , u ? C r a i u l p e n o r o d

§ i c i n s t e § t e , p e n t r u o a l u i b u n t u r m a r e .

N o r o d u l p e c r a i u i u b e § t e

§ i c u a s a b u n 5 , v o i e i

s a s u p u n e . C r a i u l , c u a c e s t e m i c i d a m r i § i c i n s t i ,

t u d e m n e a z A p e n o r o d .

I n g r i j e a s c i t i

v i t e l e ,

t o a t e l u c r u r i l e s g , l e I n t e m e i e z e § i

s r t l e i n f r u m u -

s e t e z e . N o r o d u l , s u p u i n d u - s t , i § i i m b o g A t e § t e p a t r i a ,

p r i c i n n i n d . § i c r a i u l u i l a u d i i , S i m r t r i r e .

D i n G a t e a m v k u t I n t r r u

B I B L I O T E C I

I M I I Z E E .

a c e s t o r a § , e e l m a i v r e d n i c

d e v e d e r e , § i a t a t d e d e o s i b i t l u c r u , I n c a p o c i u

z i c e c d , i n p i a - t i n e l o c u r i s a v a m a i a f l h ,

e s t e o

m a r e z i d i r e c o p r i n z A t o a r e d e 5 2 s A l i § i o d A i , I r a n i

c a r e a u o m i n u n a t A , b i b l i o t i a , d e c t r t i d e o s i b i t e

§ i i n t o a t e l i m b i l e , I n n u m A r d e p e s t e 4 0 0 . 0 0 0 d e

t o m u r i , d i n c a r i 1 2 . 0 0 0 s u n t n u m a i m a n u s c r i p t u r i

d i n v r e m e a c e I n c a t i p a r u l n u

i z v o d i s r t , § 1 d i n t r u

a c e s t e , p e s t e 6 0 0 0 s u n t g r e c e § t i , d i n t r u c a r i 1 0 6 0

s u n t n u m a i t o m u r i a l e l u i A r i s t o t e l . A p o i s o c o t e a s -

d t - s a c e c o m o a r A , d e c A r t i s c u m p n , e s t e a c e a s t a .

T a r c e l e a l a n t e m a n u s c r i p t e , p t . t i , l a i m p l i n i r e a d e

1 2 . 0 0 0 , s u n t i n l i m b a l a t i n e a s c 5 c e a v e c h e n e m -

t a s c a , o v r e i a s c r l , t u r c e a s c t , a r A p e a s c A , p e r s i e n e a s c h

§ i e g i p t i e n e a s c r t . d i n t o a t i l a c e a s t r t m a r e s u r n a

d e c A r t i ,

c e l e c e a u a r a a t o r A n d u i t u l o m 1 s w a t

a c e s t e :

1 c u s t o d e .

m i l u i m t e

s i t

s i

S i

www.dacoromanica.ro

Page 190: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 190/253

h i S E M N A R g A C A L A T O R I E I B I B L E

1 6 9

I l i a d a l u i O m i r , t o a t A t i p k i t 6 , c u s l o v e m a H ,

I n f i e § t e c a r e f o a i e l a i n c e p e r e a i s t o r i e i , e s t e

c a d r a

a c e i i i s t o r i i , c a r e e s t e p r e s c r i s i i , d u p 5 , o r i g h i n a l u l

c e l . m a i v e c h i u c e s s a f l a ,

I n t r ' a c e l f r u m o s o r a §

M i l a n , p e n t r u c a r e a m c u v a n t a t I n c A l i t i t o r i a

d e

a l c l o i l e a a n .

C a r t e a l u i T h e o c r i t , c e

s i t i n u m e § t e I d i l i e n L , m a -

n u s c r i p t h , d e l a a n u l 1 3 9 5 .

L e x i c o n l a t i n e s c , m a n u s c r i p t p r e m o i n v r a n i i , d e l a

a n u l 1 1 5 8 .

C a r t e a c a r e s ' a u O s i t d i n v r e m e a c e s ' a u d e s -

c o p e r i t I r a c l i a § i P o m b i a 2 ,

M t n ] . c a r e ( A t e s l o v e

s ' a p u t u t b i n e c u n o m t e , s ' a u t i p a r i t c u s l o v e n e g r e ,

i a r c i t e n u s ' a u p u t u t d e s l u § 1 , § i s ' a u c h i p z u i t d e

c e i m a i i n v A t a t i c a s ' a r c u v e n i a 8 5 , p u n e c u t a r e

c u v a n t s a u s l o v a , a c e l e s ' a u t i p a r i t c u s l o v e r o 4 i i ;

i a r u n d e a u l i p s i t m u l t e c u v i n t e § i n u a u p u t u t

n i m i c a c h i p z u i , a c o l o e s t e l o c 1 5 , s a t .

I s t o r i a f i r e a s & a , " d e t o a t e f e l i u r i m i l e a l e n e a m u r i l o r

d o b i t o c e § t i c e s t i n t p r e O n A n t § i I n O r n ' a n t ,

t o a r e § i I n a p a , , t i p r t r i t 5 , c u s l o v e d e a u r ,

H a r t 5 , g h e o g r a f i c e a s c A , c e a m a i d i n t a i , c e s ' a u

t i p : 1 1 . A i n o r a u l B o l o n i e i a l I t a l i e i , m a i n a i n t e d e

a n i 3 8 5 .

B i b l i a m a n u s c r i p t h , l a t i n e § t e p e m e m v r a n 4 .

C a b i n e t f i r e s c , u n d e a u d o b i t o a c e , m o t a l u r i ,

m 5 , r g e a n u r i , p o c i t u r i a l e f i r i i , 5 m u m i i ,

f e l i u r i m i d e h a i n e v e c h i d e 1 0 0 i 1 0 0 0 d e a n i ,

1 I d i l e .

2 H e r c u l a n u m P o m p e i .

S i

s b u r i l -

i m -

p i e t r i r i ,

§ i

, i

www.dacoromanica.ro

Page 191: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 191/253

1 7 0

C O N S T . O O L E S C U

d u p r e l a a l t e n e a m u r i § i d e o a m e n i n u m i t i , § i a l t e

m u l t e l u c r u r i a s e m e n e a , p r e c u m s ' a u m a i z i s p e n t r u

c a b i n e t u l f i r e s c t a l V i e n n i i .

0 m a r e z i d i r e , I n t r o c a r e e s t e a d u n a r e d e p e s t e

1 0 . 0 0 0 i c o a n e § i c a d r e , d i n c a n u n e l e s u n t n o a o ,

i

a l t e l e f o a r t e v e c h i , z u g r i l v i t e d e c e i m a i v e s t i t i

l a m e § t e § u g u l z u g r a v i e i , d i n c a r i c e l e c e m i s ' a u

p i l r u t m a i d e o s e b i t e I n a s e m u i r e , a m i n s e m n a t :

I c o a n a S f a x i t u I u i I o s i f 6 e t i n e i n b r a t e t r u p u l

m i l o s t i v u l u i n o s t r u D o r n n I s . H s .

N a r t i s e e l f r u m o s , c e s i n g u r s ' a u d r A g o s t i t d e

s i . u e § .

D u x C a r o l a l B a v a r i e i , c A l a r e § i o t a i r m u i n d r e -

g h i m e n t u l s A u .

T h i s e i u , c a r e l e l a s a n d

s i n g u r t i , p e A r i a d n a I n

o s t r o v u l N a x u , s t A g a t a d e a p l e a t , .

A p u n e r e a s o a r e l u i c e s a v e d e d u p i l d a r i l m g , t u r i l e

p a l a t u l u i I n i p a r A t e s c d e l a R o m a .

M a r i a M a g d a l i n a .

I T n c o p i l c e s a s i l e § t e s u f l a n d s a s t i n g y o l u m a -

D a r e c e o t i n e o f a t i n m a n s , § i e a r a d e p e n t r u

z r t d a r n i c a m u n e - A a c o p i l u l u i .

T a t * M a r i a M a g d a l i n a , a n d s a a f l a c u f u n d a t i l

I n p o c h ' i n t r t .

S e n e c a , c a n d s i n g u r s a o i n . o a r a

i n b a e , s l o b o -

z i n d u t i s A r i g e l e d i n v i n e l e m A i n i l o r § i a l e p i c i o a -

r e l o r , c A c i a § A , a u v r u t u c e n i c u l l u i , N e r o n T i r a n u l ,

s i p s a o m o a r e n e g r e § i t , c u o n c e m o a r t e 1 § i v a a l e g e .

www.dacoromanica.ro

Page 192: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 192/253

N S E M N A t t E A t X L X T O R I H I n u m b

1 7 1

A r h a n g h e l u M i h a i l a r u n c a n d j o s p r e r a s v r a t i t o r i u l

I n g e r .

T o a t a c e a t a I n g e r e a s c A , a r u n c a n d u - s a d i n n a i n -

t e a j e t u l u i p r e a p u t e r n i c u l u i D u m n e z e u , I i i

T a d .

A m a z o a n e l o r .

B i r u i n t a l u i T h i s e i c e a u f a c u t - o a s u p r a P a l e s t r i i .

i m p a r a t e s i i A m a z o a n e l o r , s a v a r § i n d - o l a p o d u l d e

p e s t e g a r l a F e r m o d o n .

D o n F e r d i n a n d , f r a t e l e l u i F i l i p a l i v - l e a , c r a i u

a l I s p a n i e i .

A v r a a m , s t a n d g a t a s a j e r f e a s c a p r e f i u l

s i t u

I s a c , § i I n g e r u l 1 . 1 p o p r e , t e .

R a f a i l c e l v e s t i t .

F e c i o a r a M a i c a , t i i n d I n b r a t e p r e I s . H s .

M o a r t e a p r u n c i l o r c e l o r n e v i n o v a t i

I m p o t r i v i r e a

m a i c i l o r , c e s ' a u u r m a t I n v r e m e a l u i T r o d .

I s . H s . p r i i m i n d c u b l a n d * p e p o c a i t a p a c r a o a s a .

T o a t e a c e s t e i c o a n e § i c a d r e a u o a § h a s e m a -

n a r e , u n i l e I n b u c u r i e , a l t e l e I n I n t r i s t a r e , c u m § i

I n m a n i e i I I n b a t a e ,

d u p e r c u m a m z i s p e n t r u

m a i c i l e

c e s ' a u I m p o t r i v i t t r A g a n d p e c o p i i i f o r

d i n m a i n i l e v r a § m a § i l o r , S i . m a i v a r t o s a c e e a e n

l u m i n a , c e s a a s n e § t e c o p i l u l s e r o s t i n g e r , a t a t l e

e s t e a s a m u i r e a , M e a t s t a u l a f i e F a r e c o t e 3 0 , 4 0

d e p r i v i t o r i , v r e m e d e s t u l a , f a r ' d e a - i l a s h i n i m a s e r

s a m u t e § i l a a l t e r v e d e r e . M u l t m ' a § f i I n t i n s a s u -

p r a m i r a r i i a c e s t o r a s e m ' a n a r i , d a r m i - a u f o s t t e a r a

s a n u s a s u p e r e c i t i t o r i i . I a r c a n d v r e u n u l , I n

u r m a a c e s t i i c i t i r i , a r v e d e h a c e s t e z u g r a v e l i , c u m

J L t s b o i u l

s i

www.dacoromanica.ro

Page 193: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 193/253

1 7 2

C O N S T . G O L E S C U

§ i c e l e d e l a V i e n a c e s u n t l a B e l v e d e r e , a t u n c e a

a § f i I n c r e d i n t a t c a a r z i c e e l l a m s c r i s p u f f i n a s u p r a

A l a z i d i r e , i a r A § c u c a d r e , d a r n u § i v e c h i , c i

n u m a n o a o , z u g r A v i t e d e c e i m a i v e s t i t i z u g r a v i

d e a c u m a , d i n c a r i i a r 5 , § ' c e l e c e a m I n s e m n a t s u n t :

c a d r a a c e l u i d e a c u m c r a i u a l B a v a r i e i , L u d o v i c 1 - i u

i

1 a c r A i a s i i , c u m § i a a l t o r a d i n f a m i l i a c u r t i i .

U n c l e a u § i f e l i u r i m i d e s t a t u e d e m a r m u r r b § i m a r i

t a p i s e r i i d e C h i n a .

G R A D I N I .

p a l a t u l c r a e s c , d e s p r e a l t a o c a s e r n A , m a r e ,

I n n a i n t e a e a r i i a I n t o a t e z i l e l e s ' a f a c e m u s t r a s o l d a -

t i l o r , c a l t i g a n d p l i m b a r e a g r a d i n i i § i a c e a s t r i , v e d e r e ;

§ i c e l e l a n t e 2 p A r t i s u n t n a m e s t i i 2 m a r i p e s t r a p i ,

u n d o s u n t c a d r e l e c e a m n u m i t m a i s u s . A c e a s t r t ,

t o a t h , p l i m b a r e a r e n u m a i c o p a c i m u l t i § i m a r i ,

p r i n t r ' i n § i i a § t e r n u t n i s i p , § i p e l a l o c u r i c u b r a z c l i i ,

§ i l ' a v i t i d e § e d e r e . L a m i j l o c u n f o i § o r r n u n d , u n d o

d a u b A u t u r i ; l a 4 c o l t u r i , 4 h a v u z u r i . D i n t e a c e a s t r i ,

g r a d i n r i , t r e e I n t r ' a l t a , c e o n u m e s c g r A c l i n A , e n g l e -

z e a s c A . A c e a s t a e s t e a t A t d e m a r e , I n . c h t m a c a r c o l

m a i o b i c i n u i t o m l a u m b l e t , n u v a , p u t e h i n t r u o z i

s r t , o I m p r e j u r e . S r t , 1 n p l i m b A , p r i n t e i n s a c u c a r a t e l e

§ 1 c a l a r i , a v a n d d r u m u r i s l o b o d e § i p e n t r u c a r d , c e

m a i d e d r e p t v c r s c ` r i , t r e a c 5 , l a a l t e s a t e , § i c u t o a t r i ,

a c e a s t a % s l o b o z e n i e , t o t e s t e o g r a d i n a d i n c e l e d i n -

G r A d i n a c u r t i i , c a r e d e s p r e o p a r t e a r e

2 c l W i r i

a s t m u r i i .

www.dacoromanica.ro

Page 194: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 194/253

I N S E M N A R E A C . / L I T C H I = M E L D

1 7 3

M U Z E U L M I L I T A R D I N M U N C H E N .

( f o t o g r a f i e _ d i n 1 9 1 4 d e P e t r e V . H 1 1 1 1 . 3 0 1 .

V E D E R E D I N G R A D I N & M U Z E U L U I M I L I T A R D I N M U N C H E N .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d o P e t r e V . H a n e y ) 2

1 , 2 P u b l i c u l e x a m i n e a z a t u n u r i l e l u a t e d e l a F r a n c e z i I n l u p t e l e d i n

a c t u a l u l r a s b o i u ,

A

N C

' C J -

,

t

I I I

4

P

www.dacoromanica.ro

Page 195: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 195/253

- 1 7 4

C O N S T . G O L E S C U

C u r g p r i n t e i n s a r a u r i c u r g a t o a r e , p e s t e e a r i

s t i n t f e l i u r i m i d e p o d u r i f o i § o a r e . A r e a l e e i n

m u l t e f e l u r i m i , c u m § i

s p a l e r u r i , p a d u r i § i

a l t e

p o d o a b e , u n d e e s t e § i p a l a t u l p r i n t u l u i C a r o l , f r a -

t e l e c r a i u l u i .

A i m g r a d i n g c r a i a s c 6 , p e c a r e c u d r e p t a t e o

n u m e s c N i m f e n b u r g , a d e a

z a n e l o r , c a r e

e s t e d e p a r t e d e o r m u l M i n h e n t a l e c a d e u n

c e a s , m e r g a n d c u c a i , § i t o t a c e s t d r u m e s t e f r u -

m o s l u c r a t c u a l o e d e t e i

p l o p i . T r e i m a r l p o -

d o a b e a r e a c e a s t a g r a d i n a :

g a r l e , g r k l i n i § i p a l a t ,

c a r e d e s p r e o p a r t e a r e g r a d i n g , § i d e s p r e a l t a

c u f t e a c e e s t e f o a r t e m a r e § i r o t u n d a , a v a n c l b e z

p a l a t u l , a c a r u i a o c o l i §

e s t e 4 0 0 s t a n j e n i , § i a l t e

1 0 c a s e i n o c o l i § u l c u r t i i , d e o s e b i t e u n a d e a l t a

i I m p r e u n a t e c u z i d u r i l e c u r t i i . I n m i j l o c u l a c e s t i i

m a r l c u r t i § i n a m e s t i i , u n m i c h e l e § t e u , I n m i j l o c u l

c a r u i a e s t e o m o v i l i t a d e b o l o v a n i d e p i a t r a , d i n t r ' a

c a r i i a m i j l o c s a a r u n c a d r e p t i n s u s a p a n a l t a c a

d e 5 s t a n j i n i , s i g r o s u l c a p e m a m a . D i n t e a c e a s t a

a p t % u m p l a n d u - s i i , h e l e § t e u l , s a m a i f a c e o g a r l i t a

c e e s t e p e r n a r g i n e a d r u m u l u i , a c a r i i a l u n g i m e

t i n e c a o j u m a t a t e d e c e a s , § i l a t i m e a c a d e 1 0

s t a n j e n i . A c e a s t a c u r t e r o t u n d a , c u h e l e § t e u l l a

m i j l o c § i § a d r i v a n u 2 , c u p a l a t § i c e l e l a n t e 1 0 c a s e ,

a d u c o m a r e p l a c e r e l a o c h i i p r i v i t o r i l o r , § i p o c i u

z i c e c a o a s e m e n . e a c u r t e n u a m m a i v a z u t . I a r

g r a d i n a a r e t o t c a m o f o r m a c u c e a d e l a S e e n b r u n ,

1 p e I t t n g &

2 h a v u z .

t a i .

. § i

r i

www.dacoromanica.ro

Page 196: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 196/253

i N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E 1 7 5

a v i t n c l I n n a i n t e a P a l a t u l u i u n m a r e o c h i u d e g r A d . i n ' i t

c o p a c i , c i n u m a i a § t e r n u t c u b r a z a , § i

f e -

l i u r i m i d e f l o r i ; § i l a m i j l o c u l a c e s t u i l o c , u n h a v u z

m a r e e n § a d r i v a n , a v i t i n d i a r o a r u n c h t u r 5 , d e a l : 4

a s e m e n e a , t n a l t 6 , S i g r o a s h , . c a c e a d i n c a r t e . D i n

a m a n d o a o p a r t i t e a c e i g r a d i n i c u f l o r i n u m a i , s u n t

v r e o c a t e v a , p o s t a m e n t u r i , d e a s u p r a c r t r o r a a u s t a -

t u e d e m a r m u r r t , ; a p o i d e c i t e t r e l e

i n t i n d

g r a d i n i c u c o p a c i i n t r u 0 m a r i m e n e s p u s A , G i i a r r t $

e n f e l i u r i m i d e a l e e , u n i l e 1 n t u n e c o a s e , a l t e l e l u m i -

n o a s e , c u m . § i s p a l e r u r i , § i a l t e m u l t e f i g u r i p r i n

c o p a c i f o r m a l i s i t e , § i p e a l o c u r e a f e l i u r i m i d e f o i -

o a r e , c u m § i c a s e i n t r e g i , p e a l o c u r e a m o b i l a t e

c u m a r s g u s t ,

i I o r a n g e r i e c u s u m r t d e f l o r i

c o p a c i d e o s e b i t i s t r e i n i ;

§ i p r i n t o a t r a , a c e a s t r t

m u i -

r i m e d e g r a d i n g , s u n t

m u l t e c a n a l u r i c u

c u r g A t o a r e , l a t e d e 5 - 1 0 s t a a i j i n i , § i a l t e l e s u n t i n -

t r e g i g A r l e , d i n c a r i s r t f a c e l e § t e e , u n c l e a n § i

l u n t r i p e n t r u p l i m b a r e . A c e s t e m u l t e - o c o l i § u r i d e

c a n a l u r i § i g a r l e , u n d e a u § i f e l i u r i m i d e p o d u r i

a s u p r r t - l e , p r i c i n u e s c c e a m a i m a r e f r u m u s e t e s i

m u l t u m i r e p r i v i t o r i l o r . . . D i n t r ' u n a l t i z v o r i a r t t § s r t

a r u - n c 5 , a p a c u r g a n d I n . t o a t e p a x t i l e , 1 n t o c m a i c a

o u m b r e l i t , d i n c a r e m a i l a v a l e i a r k s r t f a c m u l t e

f i g u r i , u n c l e s u n t § i 3 s t a t u e d e m a r m u r A , , s c o b i t e

c h i a r d e a c e l v e s t i t C a n o v a .

i c a t e a l t o m u l t e

f e l i u r i m i d e 1 n f r u m u s e t i t r i m a i s u n t . L a a c e s t p a l a t

§ i - a u d a t s f a r § i t u l M a x i m i l i a n I o s i f c r a i u l , p A r i n t e l e

a c e s t u i d e a c u m c r a i u , c u u n s f a r § i t f o a r t e o d i h -

f i i r ' d e

p a r t ' , s i t

§ i

a p i i ,i

www.dacoromanica.ro

Page 197: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 197/253

1 7 6

C O N S T . G O L E S C U

n i t , I n t o c m a i c a i u b i t o r i u l d e D u m n e z e u e p i s c o -

p u l n o s t r u , r h ' p r t o s a t u l T u t u f e r i c i r e , I o s i f A r g e § i u ,

c a r e l e d u p 5 , c e § i - a u f a c u t I n c h i n a c i u n e a c r a m m i -

l o s t i v u l D u m n e z e u , a d o r m i n d , n u s ' a u m a i d e § t e p t a t .

G - r A d i n a c e r b i l o r , u n c l e p o a t o f i p e s t e 1 5 0 c a p e t e

d e v i t e s A l b a t i c e § i d e m u l t e f e l i u r i .

C r e A d i n a c u t o a t e b u r u i e n i l e c i t e s e n t t r e b u i n c i o a s e

. l a m e § t e § u g u l d o f t o r i i l o r , s i a l t e m u l t e g r A d i n i , p c

c a r i n e v A z A n d u - l e n u a m p u t u t a l e s c r i e .

C a b i n e t d e m i n i a t u r i , u n d o a u f e l i u r i m i § i

m i -

n u n a t e m i c i c h i p u r i l u c r a t e p e f i l d e § § 1 p e a l t o

m e t a l u r i .

0 a l t 5 , z i d i r e I n t r u c a r e a u a d u n a r e d e m u l t e

l u c r u r i d e m a r e p r a t , c u m m u l t i m e d e a n t i c i , m a r i

b u c A t i d e m A r g e a n u r i , s i t o a t e f e l i u r i m i l e d e m e t a -

l u r i . i

a l t o m u l t e d u l a p u r i p l i n e c u a s e m e n e a

l u c r u r i .

A l t a z i d i r e , i a r c u a d u n a r e d e m u l t e m o n e d e ,

m e d a l u r i

i a l t e m ' a r u n t a e t o t d i n v e c h i m e .

a l t z i d i r e , t a r u c a r e a n o l * e a s c i t i a d u n a r e

d o t o a t e u n e l t e l e a t u t u l o r m e § t e § u g u r i l o r .

I p a t 2 a n , I n t r u c a r e e s t e c r a i a s c a , a d u n a r e d e

c a d r e l u c r a t e c u m i n a f r t r ' d e f e t e , c u m § i

m i n i a -

t u r i p e s m a l t i 3 I n f i l d e § s t i p a t e , § i m o z a i c u r i .

I p a t 4 a l t a , I n t r u c a r e a u a d u n a r e d e l u c r u r i f i r e § t i

s i i n s t r u m e n t u r i m a t h e m a t i c e § t i .

1 § i .

2 i d e m .

3

4 i d e m .

§ i

T

www.dacoromanica.ro

Page 198: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 198/253

I N S E M N A B E A C X L A T O R I E I M E L E

1 7 7

F a b r i c : A , d e t o a t e i n s t r u m e n t e l e m a t h e m a t i c e § t i .

F a b r i c a , d e p o r t e l a n u r i .

C O A L E .

5 c o a r A , n u d e I n v a t a , d a m e l e c e l e d e c e a

m a i b a n a n a . t r e a p t a m e § t e § u g u l o p t i c e s c .

I a r § c o a l a , u n d e i n v a t a A p a t u l p i e t r i l o r .

L i t e u l e e l m a r e , u n d e ( 1 6 i n v A t a r e I n l i m b a e l i n e a s c r t

a c e l v e s t i t p r o f e s o r d i n t o a t a E v r o p a , a n u m e T h i r s i e ,

o m d e n e a m s a x o n , i n v a t a t , b l a j i n § 1 f o a r t e i u b i -

t o r d e o m e n i r e , p e n t r u c a r e d a r u r i e s t e § i s f e t n i c

a l c u r t i i c e d e § t i .

k o a l a c e n u m e § t e g h i m n a s i u m .

, 5 ' c o a l a u n d e s a I n v a t a , p a j i i c r A e § t i .

k o a l a d e c a d e t i .

k o a l a c e - i z i c I n s t i t u t u l , u n d e m i - a m l A s a t 3 f i i ,

p e R a d u § i A l e x a n d . r u .

, 5 c o a l a a p r a c t i c e § t i i I n v A t a t u r i d e d o f t o r i .

i " c o a l a , d e g e a r a h i .

k o a l a d e m o w .

k o a l a c r a l a s d , p e n t r u b u n g c r e § t e r e a t i n e r i l o r .

p e n t r u c o p i i i g a r n i z o n i l o r § i a i n v a l i t i l o r ,

a d e c a a i b r a r t u a i l o r § i a i r A n i t i l o r , § i p e n t r u c e i c e

n u m a i p o t l u c r a p e n t r u v e r i c a r e p r i c i n g .

k o a l a o b § t e a s c g , c e e s t e d e o m A r i m e n e s p u s A .

* c o a l e d e I n V a t a t u r i i n p a r t e .

k o a l a f i l o z o f i c e a s e d .

b e z 1

a c e s t e a , m a i s u e t § i a l t e § c o a l e , d a r e n

n i c i v r e m e a m m a i a v u t a l e a f l h , n i c i a m p u t u t

a m a i a l e r g a , a f l a n d u - m g , t o t b o l n a v d i n G e n e v a

§ i p A n 6 m ' a m t u t o r s a c a s 5 , .

1 p e M e g a .

0 . C i o L z s c o ,

h i e e m n a r e a e d l e i t c r i e i m e l e .

1 2

s a

s a

k o a l a

S i

www.dacoromanica.ro

Page 199: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 199/253

' A c a d e m i a

t i i n t e l o r .

A c a d e m i a C r a i a s c

a m e s t e s u g u l u i z o g r a f i c e s c 1 .

C r e s t e r e d e c o p i i l a p a d a i i i s i

I N S T I T U T I I I N I D E

s a r m a n i .

A J U T O R S I S P I T A L E .

C a s A d e a I m p r u m u t h p e s c A -

p A t a t i i n m u l t e c h i p u r i .

S p i t a l u l a l c r a i u l u i I o s i f .

S p i t a l u l c e - i z i c a t S f a n t u l u i D u h .

S p i t a l u l O s t A s e s c .

S p i t a l u l p e n t r u c e i a c e n u m a i p o t a v e h t A m i l -

d u i r e ; s i s p i t a l u r i , i a r m a i s u n t .

0 m a r e z i d i r e I n t r o c a r e s t r i n g p e t o t i c e i s e t -

p r t t a t i , s i s p r e f e r i c i r e Y i I n d e m n e a z A , s i t i t r i d r e p -

t e a z A p r i n i n v A t A t u r i d e m e s t e s u g u r i , c u m a m c u -

v h n t a t s i l a V i e n a .

B e z 2 t h e a t r e o b i c i n u i t e

u n u l a l P a -

T E A T R E .

l a t u l u i , d a r s l o b o d s i o b s t i i , m a i e s t e s i

a l t u l ,

c e - 1 n u m e s c c r A e s c , d a r i a r a s i s l o b o d , c a r e

p e n t r u m i t r i m e a s i p o d o a b a c e a r e s a n u m A r a c u

t o l e d i n t a i s i r e n u m i t e d u p r i n a c e s t e t t r i . B e z t o a t e

a c e s t e c e a m I n s e m n a t , m a i s u n t s i a l t o m u l t e l u -

c r u r i f o l o s i t o a r e o b s t i i s i s p r e p o d o a b a o r a s u l u i , p e

c a r e n e v i t i z a n d u - l e n u l e - a m s c r i s .

I a r d i n o r a s u l M i n h e n c h l A t o r i n d s p r e E l v e t i a a m

t r e c u t p r i n s t a b i l e c e l e - m a i d e l a v a l e : P f a i f e n o f e n

p o s t e 1 o r a l ; I n i n g p o s t e 1 . s a t m a r e ; L a n d b e r g

p o s t e 1 1 / 2 o r a l m a r e I n c e t a t e , d i n c a r e i e s i n d s a

p i c t u r a .

s i

,

www.dacoromanica.ro

Page 200: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 200/253

I N S E M N A R H A C A L X T O R I E I M E L D 1 7 9

t r u c e g a r l a L e h p e p o d s t a t a t o r , f o a r t e t e a p a n § i f r u -

m o s . I n t r ' a c e s t e 2 s t a t i i a j u n g e c a p u l b a l i i i c e s a

n u m e t e A m m e r z e e . B u h l o e p o s t e 1 . o r a § . K a u f b e -

r e n p o s t e 1 1 / 2 o r a l . O b e r g i n g b u r g p o s t e 1 . s a t m a r e .

K e p t e n p o s t e 1 . o r a l m a r e I n c e t a t e , u n c l e s a ,

t r e c e g a r l a T i l e r , d i n c a r e a u M o u t u n c a t a r a c t

f o a r t e m i n u n a t , l u n g c a d e 4 0 s t a n j i n i c u 3 s e t u r i ,

p a r d o s i t e c u p o d i n e § i f o a r t e d r e p t c u m p a n i t e , I n -

c a t s a a r u n c a , a p a p o s t e t o a t a l u n g i m e a t o t l a o

m a s u r a , d i n s e t I n s e t , c a r e v e d e r e n u e p u t i n m i -

n u n a t a . A p o i I n I s n i , o r a § e 1 ; B a n g e n p o s t e 1 1 / , o -

r a § R e t e n b a c h p o s t e 1 / 2 o r a l . L i n d a u , p o s t e 2 , o r a l

c u c e t a t e I n o s t r o v u l c e e s t e I n b a l t a B o d e n

1 , u n d e

e s t e s i h o t a r u l B a v a r i e i d e c a t r a E l v e t i a .

I n t o t a c e s t t i n u t a l B a v a

D E S P R E L O C U I T O R 1 1

r i m , s a m a n a t u r i l e s u n t c e l e c e

B A V A R I E I .

m a i i n a p o i a m c u v a n t a t ;

§ i p a -

d u r i l e t o a t P d e b r a z i § i m o l i t f i , I n c a t s i p e l o c u r i l e c e l e

§ e s e , I n l o c d e m a r a c i n i s i t u f e , s t i n t n u m a i b r a z i ;

f i i n d c a t o t p a m a n t u l e s t e p i e t r o s § i e e l m a i b u n

n i s i p o s , d e a c e e a s i a l t f e l i u d e c o p a c i n u o d r i l s l e § t e .

T o a t e c h e r e s t e l e l e d e c a s t i s i l e m n e l e d e f o c , c u -

n o s c u t l u c r u i a s t e , s u n t t o t d e b r a d . V i t e l e

s u n t m a r i , § i m a i , m u l t c a i d e c a t b o i I n t r e b u i n -

t e a z a , l a t o a t e l u c r u r i l e c a m p u l u i § i l a t r a n s p o r -

t a x i ;

§ i d i n b o i , c e i m a i m u l t i s u n t s a u n e g r i l u -

c i u , s a u c a s t a n i i , § i 1 3 6 4 4 n e g r i c u a l b , § 1

c a s -

t a n i i i a r a c u a l b .

i z i c c a a c e s t n e a r d e v a c i

1 l a c u l O o n s t a n p . .

§ i

c a

www.dacoromanica.ro

Page 201: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 201/253

1 8 0

C O N S T . G O L E S C U

d a u l a p t e d e 5 o n m a i m u l t d e c a t c e l e l a l t e . G r a j -

d u r i l e , c e a u p e l a C o a t e s a t e l e , s u n t v r e d n i c e d e

v e d e r e , c a s u n t p a r d o s i t e c u t e m e i u S i c u o r a n c l u -

i a l a d e a p u t e a s a f i e t o t c u r a t e , a v a n d

i f a n t a n a

I n t r l a s e l e c u r g a t o a r e . I a s l e l e s u n t d e p i a t r a ,

g r a t a r u r i l e § i d e f i e r , i t o a t a v i t a d e o s e b i t a , c u

s t a l p i § i c u s c a n d u r i . I n t r ' a c e s t e g r a j d u r i a u v a -

c i l e l e g a t e c u l a n t u r i d e 2 p a r t i .

C l i m a a c e s t u i l o c n u e s t e m a i c a l d n r o a s a d e a l t

a n o a s t r a ; d a r f i i n c i c a l u c r e a z a , p a r n a n t u l b i n e § i

f l a j u t a , c u m u l t e c h i p u r i , m a i n u r a m a n e l o c p e

c a r e n u f l s a m a n a d e 2 o n i n t r ' u n a n , § i p e c e l e

m a i m u l t e l e s a m a n a c u s a m a n t a d e t r i f o i u § i d e

a l t e f e l i u r i m i f a n b u n , c a r e l e , c r e s c a n d n u m a i d e 2

p a l m e , f l c o s e s c . a c e a s t a n e g r e § i t o f a c ,

e a c i

l a c u i t o r i i s u n t m u l t i § i l o c u l s t r a m t . D i n t r ' a c e a s t a

a f o r s t r a m t o a r e , § i p e u n l o c p i e t r o s , s a f a c e d o -

v a d a c a a u d r e a p t a o b l a d u i r e .

P o r t u l n a t i o n a l i c e s c e s t e p a l a r i e m i c a , c r i m a § a

c u r a t a , v e s t e s a u s p e n t e r , p a n t a l o n i p a n d , I n g e -

n u n c h e ,

c i o r a p i l u n g i a l b i s a u a l b a s t r i .

l u c r a t i

p r e s t e t o t c u g a u r e l e s i f l o r i , p a n t o f i c u c a t a r a m a

d e s u p r a . I a r c u m n u e s t e p l u g a r , c i o r a § a n , d o o r ,

e i s m a r , f i e r a r , a c e § t i a t o t i p o a r t a c a t o t n o b i l u l , a -

v a n e d e o s e b i r e n u m a i p r e t u l m a t e r i i l o r ;

i a r i n t r ' a l t

c h i p , s t i n t i m p r e u n a c u c e a m a i n a l t a , n o b i l i t a ,

c h i a r c u c r a i u l , l a t h e a t r e , l a I m p l i m b a r i o b § t e § t i

l a g r a d i n i , d e s t u l n u m a i s a , f i e c u r a t i m b r a e a t

s a p o a r t e b i n e , l u c r u c a r e f l v e d e o m u l l a

t o t i d e o b § t e . I a r c a t p e n t r u s t a r e a n o r o d u l u i , d i n

c e l e m a i d e l a v a l e s e n s e , p o a t e f i e § c a r e s a j u d e c e .

§ i

§ i

; ; ; i s a

S i

t j i

www.dacoromanica.ro

Page 202: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 202/253

t N S E M N A R D A C A L X T O R I E I m a u l

1 8 1

C o b o r I n d u - m a l a u n s a t s a i n t r u 4 n

b i r t , a m

v a z u t a p r o a p e o c a § c i o a r a d e c h t t o a t e c e l e l a n t e

m a i I m p o d o b i t a § i c u r a t e s , z u g r a v i t a , c u g e a m u r i

m a r i , c u j e a l o g i i § i o p o a r t a f o a r t e f r u m o s l u c r a t a ,

§ i I n t r e b a n d p e s l u g a b i r t u l u i t i n e l a c u e § t e I n -

t r ' a c e a c a s e s , m i - a u s p u s c a u n g l e a n . A t u n c i c o -

p r i n z i n d u - m a m i r a r e , m ' a m I n d e m n a t § i m ' a m s u i t

s a v a z c e l e d i n n a u n t r u , u n d e I n t a m p i n a n d p e

g a z d a , i - a m s p u s c u r a t c a " , s u n t c A l a t o r s t r e i n § i

c a f r u m u s e t e a § i c u r a t e n i a c a s i i m ' a u I n d e m n a t

s a m a s u i u e a s a v a z § i c e l e d i n n a u n t r u ; a t u n c i

s a t e a n u l c u m a r e b u c u r i e m ' a u I n d r e p t a t I n t a i I n

d o a a o d a i , u n d e a v e a , n u m a i p a t u r i c u a t e r n u t u r i ,

s c a u n e , m e s e , c a d r e § i h a r t a p a t r i e i l u i ; a p o i m ' a u

I n d r e p t a t I n a l t e 3 o c l a i , u n c l e e r a , t o t p o l i t e , c l e a -

s u p r a c a r o r a a v e a , t o a t e f e l i u r i m i l e d e v a s e , d i n

f i e § c a r e m a i m u l t e d e c h t a r f i p u t u t f i t r e b u i u -

c : . o a s e u n i i b u n e § i b o g a t e g a z d e ; § i d i n t o a t e a r a t

n u m a i u n f e l i u , c a a v e a p e s t e 5 0 n a s t r a p i l d e a p a . ,

d i n c a r e c a v r e o 3 0 e r a d e s t i c l a ,

c e l e l a n t e d e

p a m a n t a l b , § i t o a t e e u f u n d u r i l e S i

c a p a c e l e d e

c u s i t o r i u , d u p e s c u m p e a c o l o s a o b i c i n u e § t e . A t u n c i

1 - a m I n t r e b a t , p e n t r u c e d i n f i e § c a r e f e l a r e o a . § A ,

m u l t i m e ? E l m i - a u r a s p u n s c d ,

c a n i § t e l u c r u r i

t o t d e u n a t r e b u i n c i o a s e

c a s i i ,

l e - a u c u m p a r a t l a

v r e m e d e V a r g , c A c i s a v a n d c u p r e t u l j u m a t a t e ,

§ i a p o i n u m a i a r e g r i p , m u l t a v r e m e . A c u m j u -

d e c e f i e § c i n e s t a r i l e o a m e n i l o r p r o § t i 2 d e p r i n a c e s t e

1 a n i .

2 d e j o s .

G i

:

www.dacoromanica.ro

Page 203: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 203/253

1 8 2

C O N S T . G O L E S C U

l o c u r i ; ) 1 § i a c e s t f e l i u d e s a r i a u v d z u t m u l t i f r a t i

c o m p a t r i o t i , c a r i a u i n t r a t i n A u s t r i a § i a u u m -

b l a t p r i n s a t e l e s A s e § t i . A p o i i a r a § m a i i n t r e b a n -

d u - 1 c u m a u a g o n i s i t o a § a , i n d e s t u l a t d s t a r e , c u

c e m e s e r i e n e g u t i t o r i n d u - s e ? E l m i - a u r d s p u n s c u

p u t i n e c u v i n t e c a , l u c r a n d i n t o a t e z i l e l e d e p r e s t e

a n , i n c e l e b u n e l a c a m p § i I n t a l e r e l e l a l u c r u -

r i l e c a s i i ,

§ i p r a t i n d c r a i u l u i a 1 1 - l e a p a r t e d i n

a g o n i s e a l a l u i , , p e n t r u c a r e § i m u l t u m e § t e m i l o s t i -

v u l u i D u m n e z e u .

A c e a s t a b a l t a B o d e n e s t e

L A C I T L C O N S T A N T A .

i m p r e j u r a t d d e 6 s t d p a n i r i : d e

a B a v a r i e i , V i r t e m b e r g , B a d e n , E l v e t i a § i T i r o l ,

a c d r i i a l u n g i m e a e s t e c a d e 2 0 c e a s u r i § i l a t i -

m e a c a d e

6 .

i

c a s a % n u t r e e a c e a s t d b a l t 5 ,

i n r a t i m e a e i , h i n d . § i v a n t u l i m p o t r i v d , m ' a m l a -

s a t t o c m a i l a c a p u l d e s p r e C o n s t a n t , u n d e e s t e

b a l t a m a i i n g u s t d . i t r e c a n d p r i n s t a p a n i r e a c r a d e i

V i r t e m b e r g § i B a d e n , § i m e r g a n d t o t p e m a r g i n e a

b d l t i i , a m v d z u t o n e s p u s d f r u m u s e t e ;

c a c i p e t o t

a c e s t d r u m s d

i n l a n t c a s e l e , a v a n d d e s p r e o

p a r t e d e d r u m v i i , § i d e s p r e a l t a g r d d i n i , p a n & I n

m a r g i n e a a p e i .

i v i l e , i n t o a t e a c e s t e t i n u t u r i ,

a u o f o a r t e b u n g , o r a n d u i a l d l a s d d i r e a l o r , f i i n d

i n t o a t e p A r t i l e p e l i n e f o a r t e d r e a p t d p u s e , § i

i n c h i s o a r e a f i e § c d r i i a v i i , a t a t d e c d t r d v e c i n i , c a t

§ i d e c d t r d d r u m , e s t e t o t c u s p a l e r u r i . A c e a s t d

v e d e r e d e v i i , c a s e , g r A d i n i , § i p e s t e t o a t d b a l t a

m u l t i m e d e l u n t r i c u p ' a n z d , e s t e o f r u m u s e t e

d e o s e b i t d .

www.dacoromanica.ro

Page 204: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 204/253

W U R T E M B E R G

I B A D E N

www.dacoromanica.ro

Page 205: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 205/253

W U R T E M B E R G

I B A D E N

D i n L i n d a u a r a t o r i n d p r i n c e l e m a i d e l a v a l e

s a t e § i c r a p a l e c r A i e i V i r t e m b e r g

m a r e l u i d u x

d e B a d e n , c a r e l e n e f i i n d p e d r u m u l p o § L i i c e l m a r e ,

n u I n s e m n a i s t a t i i § i p o s t e , c i n u m a i n u m e l e s a -

t e l o r § i a l e o r m e l o r , c a r i s u n t a c e s t e a : . E § a , E n -

z e s v a i l e r , K r e z b o r , N o l l e n b a r k , B e z n a u , G i z e n v a i l e r ,

O b e r d o r f , E r i s k i r c h e n § i F r i d r i h § a f e n , o r a § f r u m o s

I n m a r g i n e a b a l i i , a v a n d § i o l i n i e d e c a s e n o a o

f o a r t e f r u m o a s e a f a r

d i n o r a § p e m a l u l V a l t i i , a

c a r o r a p o d o a b l § i f r u m u s e t e e s t e d e o s e b i t l u c r u ;

c a r i b e z a r h i t e c t u r a a t o a t i i l i n i e i c a s e l o r , d o b a n -

d e § t e v e d e r e a m a r e m u l t u m i r e , d i n p r i c i n a b a l i i ,

g e a d i n i l o r § i .

v i i l o r . A p o i d e a c i i a I n s a t u l O f e n ,

M a n t e l , F i § b a h , I m a n § t a t ( i n t r ' a c e s t e 2 s a t e e s t e

h o t a r u l V i r t e m b e r g d e c A t r a , B a d e n ) , R i p e n , H a a g -

t i t l u l l i p s e g t e I n o r i g i n a l .

'

- , i

a

I

www.dacoromanica.ro

Page 206: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 206/253

1 8 6

6 O N S T . G O L E S O t i

n a u , S t e f e t i

§ i M e r t b u r g ; o r a § l a r A , i n m a r g i n O ,

b a l t i i , d e u n d e t n t r a n d i n l u n t r e m a r e c u O u z o

a m t r e c u t i n 2 c e a s u r i l a o r m u l C o n s t a n t . P r i n -

t r ' a c e a s t A b a l e d c u r g e g a r l a R i n u l , c e i z v o r e § t e d i n

m u n t i i A l p i a i E l v e t i i , S i p e t r e a , n d p r i n b a l t 5 , § i

i e 0 . n d , f a c e h o t a r u l E l v e t i e i d e e a t r 5 , B a d e n , § i i a -

r 6 . § a l B a d e n d e c A t r 5 , F r a n t i a , § i a p o i t o c m a i l a -

i n t r A I n m a r e : c a r e g a r l d , s a § i t r e c e i n -

& A n d i n o r m u l C o n s t a n t p e u n p o d s t a . e a t o r , f o a r t e

t e m e i n i c , a v a n d i m p r e u n a t c u p o d u l § i n a m e s t i i

d e f a b r i c e c u f e l i u r i m i d e m o r i § i h e r a s t r a e d e s c a , n -

d u r i . A c e s t o r a § e s t e d e s t u l d e f r u m o s , § i i n c e -

t a t e f o a r t e t e m e i n i c A , p r i s o s i n d u - s á f r u m u s e t e a c u

v e d e r e a R i n u l u i § i a b A l t i i .

1 c l a d i r i .

o l a l t a

www.dacoromanica.ro

Page 207: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 207/253

E L V E T I A

www.dacoromanica.ro

Page 208: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 208/253

E L V E T I A l

D e a c i i a m a i n a i n t e s a , I n c e p e h o t a r u l E l v e t i e i , i n

c a r e i n t r A n d § i m e r g a n d d r e p t s p r e G e n e v a , a m

t r e c u t g r i n 9 c a n t o a n e d i n 2 2 c i t e a r e . C a n t h r a l l

s 5 , p o a t e s o c o t i c a u n j u d e t , c u M a t h , n u m a i d e o s e b i r e ,

e i , f i e r a r e c a n t o n i § a r e o b i c e i u r i l e § i p r a , v i l i l e l u i ,

c a r i s a , p o t r i v e s c c u f o l o a s e l e l o c u l u i , f a r ' d e a a v e h p u -

t o r e d e a s a , a m e s t e c h u n c a n t o n l a s t A p a n i r e a a l t u i a ;

c u t o a t e c a , I n c a n t o n u l B e r n l a c u e s c t o t i e l c i i i 2

c e i s t r e i n i , § 1 p o a t e a s 5 , n u m i e e l d i n t h i u o r a l .

F i e r a r e c a n t o n T O i t a e m o n e d 6 , a v a n d d e o s e b i r e

m a r c a u n u i a d e a a l t u i a .

I n t o a t g , E l v e t i a , n o b i l 2 § i p r o s t n u e s t e , c i t o t i

s u n t f r a t i c o m p a t r i o t i . P e u r m A t o r i i o r a n d u i t e l o r

s l u j b e a l e f i e r r t r u i a c a n t o n i i o r h n d u e s c d e p u t a t i i

a i f i e r g r u i a s a t , c a r i s u n t d a t o r i a s l u j i I n s o r o c

d e t r e i a n i .

I t i t l u l l i p s e g t e i n o r i g i n a l .

2 a m b a s a d o r i i .

8 i n o r i g i n a l n o b i .

www.dacoromanica.ro

Page 209: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 209/253

1 9 0

C O N S T . G O L B S C U

T o t i l a c u i t o r i i s u n t o s t a § i , § i l a v r e m e d e t r e b u i n t a

f i e § c a r e t r e b u i e s a s l u j e a s c a : i a r I n v r e m e d e p a c e

n u m a i p e n t r u b u n a o r a n d u i a l l s l u j e s c c u r a n d .

C A N T ° N U L T U R G A I I

D i n C o n s t a n t a m I n t r a t I n C a n t o n u l T i u r g a u ,

a l C a n n a l a c u i t o r i s u n t s u f l e t e 7 9 . 3 0 0 , § i a m t r e -

c u t p r i n F r a u e n f e l d p o § t e 1 1 1 2 , o r a § m i c , d a r f o a r t e

f r u m o s , f i i n d o a m e n i i c u t o t u l d a i i l a p o d o a b a

c a s e l o r § i i n f r u m u s e t a r e a g t h d i n i l o r . C a s a p o § t i i

e s t e u n l u c r u d e o s i b i t , § i g r a d i n a e i a § i j d e r e a , c u

t o a t e o i l e s t e m i c a , d a r e s t e v r e d n i c a d e a p r i m l

p e o r i c a r e o m i n t e i n s a , c a c i a r e c e v e c l e a . 5 i o n -

c a r e a l t a c a s a a o r a § u l u i a u a v u t J o e m a c a r n u -

m a i d e 5 s t a n j a n i , i t a r e f a c u t g r a d i n a , p r i n c a r e

d a m i r o s § i a e r c u r a t o r m u l u i ; c a c i i n t e a c e l e m i c i

l o c u r i

( c a r i s u n t f o a r t e m u l t e ) a u m o v i l i t e , a s u -

p r a c i t r o r a s u n t s a d i t e t o a t e f e l i u r i m e l e d e f l o r i

c e l e c u m i r o s ;

§ 1 p r i n t r ' a c e s t e a , c o p a c i s t r o i n i § i

a l t i i t u n § i i n f e l i u r i m i d o f o r m e , l a c a r i p o a t e § e -

d e h c i n e v a § v r e m e d e s t u l a s a , l e b a g e s e a m a , § i

t o t b u c u r o s n u s a v a d e p a r t h . T o a t e c a s e l e o r a -

§ u l u i s u n t l u c r a t e c u a r h i t e c t u r a c e a n o a o , z u g r a -

v i t e , § i c u f e l i u r i m i d e p o d o a b e , d a r d i n t o a t e , c u m

a m z i s , e s t e d e m i r a r e c a s a § i g r a d i n a p o § t i i . C a c i

c u m s a ,

a p r o p i e c a l a t o r u l d e o r a § , p e a c e a s t a o

v e d e m a i b a n d , m a r e § i i m p o d o b i t a , § 1 c u d e o s e -

b i t e l u c r u r i i n g r a d i n g , p e n t r u c a r e § i s o c o t e § t e c a

e s t e a v r e u n u i p r i n t § i f o a r t e b o g a t . A p o i v i i n d i n

p o t r i v a p o r t i i § i c e t i n d c e l e s c r i s e , a f l a c a e s t e p o § t a ,

I

t i t l u l l i p s e § t e I n o r i g i n a l .

www.dacoromanica.ro

Page 210: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 210/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L D

1 9 1 .

A t u n c i c e r s a m . h n e s a f a c t u n u l c a m i n e , d e -

a l t a d u c a n d u - m i a m i n t e c a I n p a t r i a m e a , d i n

p r i c i n a n e s t a t o r n i c i e i , n i c i u n f e l i u d e p o d o a b 5 , n u

p o a t e s t a I n f i i n t a , z i c , c e r a m a n e s a f a c r i , a l t , d e -

c a t a o f t h . C a c i c e l e c e l u c r A m m u n c i n d I n 1 0 a n i ,

n u m a i I n t r ' o z i l e p i e r d e m , 1 5 , s ' a n d u - n e p a t r i a § i

f u g i n d p r i n t a r i s t r e i n e . I m p A r a t i i E v r o p i i s ä b u -

c u r t ' , c h i l d V a d a c e s t f e l i u d e c a s A , § i c a m d s u p u § i i

f o r z i d e s c ; s A d e s e § i I n f r u m u s e t e a z 5 , o r a r l e § i s a -

t e l e ; i a r a i n o § t r i s a b u c u r a , c a n d n u n e r i b - n a n o

c a r a m i d a p e s t e c a r A m i d A . C a n d v o i u u r e a s a b l e s -

t e r n p e c e l m a i m a r e v r a j m a § a l m e u , e d e s t u l d e

v o i u z i c o s t - i f i e I n t r ' u n z a d a r l u c r u r i l e s a l e , n u -

m a i a z e c e a p a r t e d i n a l e c h i a r m a i n i l e m e l e a u

l u c r a t , § i n u m a i I n t r ' a c e l e r e l e z i l e , I n t r u c a r i t o t

o m u l s t a I n c h i s l a c a l d u r A ,

§ i a c u m l a c e l e m a i

m u l t e s a d i r i , n i c i l o c u r i l e n u s 5 , c u n o s c .

c a n d

v o i u v o l s a I i i s e m n e z p r A p M e n i a a t o a t i i T a r i i I t u -

r n ' a n e § t i c e a u I n c e r c a t - o I n 5 r a n d u r i I n s o r o c d e

2 (

d e a n i , t r e b u i e s a f a c u n t o m I n t r e g , c u p r i n -

z A t o r i u n u m a i d e a c e l e o § t e § t i

s t i n g e r i a l e t i t r i i .

D i n F r a u e n f e l d a m m e r s I n I s l i c o n , u n d e s t i n t

m u l t e f a b r i c i , I n t r u c a r i s a l u e r e a z a s t a m b e .

C A N T O N U L Z U R I C H

A c i i a e s t e § i h o t a r u l c a n t o n u l u i T i u r g a u d e c a t s ,

c a n t o n u l u i Z u r i h , c e a r e l a c u i t o r i s u f l e t e 1 8 2 . 1 0 0 ,

a p o i I n V i n t e r t u r p o § t e 1 1 / 2 , o r a § m a r e S i

I m -

p o d o b i t c u m u l t e c a s e b u n e § i g r a d i n i f r u m o a s e . I n

l i p s e § t e I n o r i g i n a l .

I

i a r a §

I

t i t l u l

S i

www.dacoromanica.ro

Page 211: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 211/253

1 9 2

C O N S T . G O L E S C U

T e s s , u n d e s a t r e c e g a r l a T e s s , d i n c a r e i a r a § f a c

u n c a t a r a c t c a c e l e c e a m ' m a i n u m i t .

P r i n t r ' a c e s t e n u m a i p u t i n e o r m e c a l a t o r i n d . I n -

c r e d i n t e z p e c i t i t o r i d i n u a m p u t u t r a b d a , d e a

m e r g e p a p a l a G e n e v a , s a u L o z a n a , s a u B e r n , c e

s u n t o r m e m a r i , § i a p o i s a f a c

d e s c r i e r e .

C a c i

I n t f a c e a s t a s c u r t a c a l a t o r i e m i s ' a u f a c u t

d e s l u § i r e d e t o a t e c h i p u r i l e f e r i c i r i l o r a l e a c e § t i i

n a t i i .

N e g r e § i t a c e l G u l i e l m T e l l , c a r e l e a d e s r o b i t p e

a c e s t n e a m s i i - a u d a t o a § a , I n c e p e r e d e b u n a o t -

c a r m u i r e , s l a n t n u v a f i , i a r t n t r ' a c e i m a i m a x i f a c a -

t o r i d e b i n e d i n l a m e t r e b u i e a s a n u m a r a . L a e e l

m a i d e n i m i c s a t , a n u m e G - r i h d o r f , I n o p t a n d , a m

g a z d u i t l a b i r t , u n d e I n t r a n d u n s a t e a n I n o d a i a

c e e r a m , n e - a u I n t r e b a t d e e s t e p r i i m i t s a s t e a c u

n o t d e v o r b a p e n t r u p e t r e c e r e a d e v r o m e . C a r e l e

d u p a , m u l t e v o r b e § i I n t r e b a r i c e i - a m f a c u t , p e n t r u

o b i c e i u r i l e

s i

p r a v i l i l e l o r , d u p a c e n e - a u d a t S i b

p r i c e p e m c a v o r b a ; t e f r a n t o z e § t e , n e m t e § t e s i i t a -

l i e n e § t e , a u I n c e p u t § i e l l i n i c h , z i c a n d t r e i p a t r u

r a n d u r i d i n X e n o f o n , § i v r e o d o a o s t i h u r i 1 d i n O m i r .

I n t r e b a n d u - 1 u n d e a u i n v a t a t

m i - a u

r a s p u n s c a , I n . t o a t e s a t e l e f o r t r e b u i e s a f i e § c o a l a

I n l i m b a n a t i o n a l a , § i c a r e d i n § c o l a r i s a i n d u l c e § t e

l a I n v a t a t u r i , m e r g e l a § c o a l e l e d u p r i n o r a § e , u n d e

s u n t i n v a , V a t u r i l e m a i n a l t e s i I n m u l t e l i m b i ; s i

l a a c e l e § c o a l e p o a t e f i e § c a r e a c a § t i g h I n v a t a t u r a ,

d u p a , c a t a r a v n a , v a a v e a . A p o i a u v e n t c o p i l a

y e r s u r i .

S i e l l i n i c h ,

d e s t u l l i

www.dacoromanica.ro

Page 212: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 212/253

I N S E M N A R E A C X L A T O R I L I A I E L B 1 9 3

b i r t m u l u i c a d e 1 0 a n i § i n e - a u c a n t a t c u c l a v i r u l

G i c u g l a s u l , s i a l t i i c e s a s i l i a I n t o t c h i p u l s i t n o

o d i h n e a s c a .

a l t e m u l t e c e a v e r , l c v e d e c i n e v a

§ i f o a r t e r a r f n o r m e l e n o a s t r e , l e - a m v A z u t i n t r u

a c e s t s a t u c e a n , p e c a r e h a r t a n i c i c a f i a r e p e n t r u

m i c p r a r e a l u i . D a r I n t o c m a i p a r ' c i t i § i f i r e a a u v r u t

s a s l u j e a s c a a c e s t i i n a i l , c a c i I n a l t o p a r t i a n e v o i e

s i t v a d a l t i c o p a c i d e c a t b r a z i ;

i a r i n E l v e t i a , d e

t o a t e f e l i u r i l e , c a l a b l a g o s l o v i t u l p A m i i n t a l V a l a -

h i e i . 5 i c a n a p u r i l e , p e l a c e l e m a i m u l t e l o c u r i , a u

u n a s e z a m a n t f o a r t e f r u m o s , f i i n d i n t o c m a i c a a l b i a ,

u n l e i n s u s d e a m a n d o a o O r t , i l e a u v i i l e , m a i l a

v a l e a u l i v e z i c u p o m e t u r i ,

s i

l a m i j l o c s i t m a n A -

W r i t e , i n t r o c a r i e s t e § i d r u m u l , C u m § i u n d o s ' a u

I n t A m p l a t c o t e o r A p r t s a u c e a m a i m i c a n e p o t r i -

v i r e a l o c u l u i , e i p o t o t a n u l c u t e p u t i n a u & T a t

d o s u s § i a u a r u n c a t i n g r o a $ , p a n g a u o b l i t § i

a l l i n f r u m u s e t a t l o c u l c e a u f o s t u n i t § i n e f o l o s i t o r .

A s e m e n e a l u c r u r i a m v a z u t c h i a r I n c i i r t t o r i i a m e a ,

S i i n t r e b a n d p r e m u n c i t o r i p e n t r u c e s i t s t r i t i d u e s c

l a a c e l c o l t E m i l d o f o l d s , m i - a u r a s p u n s c a

a c e a s t a m u n c A , o f a c I n t r u a c e a s t a v r e m e c A n d n u

a n l u c r u t r e b u i n c i o s , s i

c i t i a c e s t l o c o b l i n d u - s i t , Y i

v a f o l o s i , § i c i L s u n t c l a t o r i u n b e u n i t s a - 1

f a c t

f r u m o s , c a r e d v a f i p r i n p u t i n t A . A c u m j u d e c e f i e § -

c a r e c a t a c e s t l o c § i n e a m s u n t i n c e l e m a i n a l t e

f e r i c i r i , I n c h t a n v r e m e § i r a p e l e s A , l e o b l e a s c a .

A p o i § i s e m n e l e c e a n p e d r u m u r i p e n t r u t a l e s -

n i n e a c a l i t t o r i l o r s u n t m a i d e o s e b i t e d e c a t i n c e l e

l a n t e t i n u t u r i , c a c i l e a u i n t o c m i t e f n t o a t e s a t e l e ,

i n t r a n d § i i e s i n d , p c c a r i s c r i u p e n t r u f i e § c a r e d r u m ,

c . i n h e m n a r e a c a l a t o r i e i m e t e .

1 3

i i

G e m n b e r . www.dacoromanica.ro

Page 213: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 213/253

1 9 4

C O \ S T . G O L E S C I J

l a c a r e l o c m e r g e ;

a s i § d e r e a § i l a r a s p A n t i i l e c e

p e c l r u m u r i s u n t , c u m § i l a t o t c e a s u l , a l t i s t a l p i

c u I n s e m n a r e d e c i t e c e a s u r i m a i s u n t p i m a l a c o l

d i n n a i n t e o r a § .

o r i u n d e e s t e v a l e

m a r e , u n d e

t r e h u i e c A l l i k o r u l

I m p i e d e c e r o a t a , i a r 6 § e s t e

s c a l p c u o r o a t a

z u g s r A v i t t i , § i p u s A , p e p i e d e c a ,

s c r i i n d c a n e g r e i t t r e b u i e s a i m p i e d e c e . P e a c e s t e

d r u i n u r i , n u m a i a c e l a p o a t e p i e r d e d r u m u l c a r e n u

v a f i c A i i n d n i c i o l i m b k e v r o p e n e a s c A . 5 i c i t e a l t e

m u l t e p o d o a b e § i f e r i c i r i o b § t e * t i s t i n t , p e c a r i n u

l e c u n o s c , d i n p r i c i n a g r a b n i c i i m e l e t r e c e r i . D i n

T e s s a m i n e r s I n s a t u l V a l i z e l e e , u n d e p u t i u m a i

n a i n t e s r t t r e c e r u b T l a t p e p o d s t a t A t o r , l u n g d e

d e 1 2 s t . , i n c h i s d e a m a n d o a o p A r t i l e I n v E i t c u

t i g l c .

S i a c e a s t 5 , t o a t A g r e u t a t e s p l i n z u r 5 , n u m a i

i n n i e § t e § u g , c a c i e s t e I n t e m e i a t n u m a i l a c A p A t a e ,

f a r ' d e a m a i a v e i t v r e u n s t i a l p I n a p a , i n

t o a t i l

l u n g , i m e a .

Z U R I C H I

S i I n Z u r i h , p o § t e 2 , o r a t ; m a r e I n c e t a t e ,

f o a r t e f r u m o s , c a , r u i a

t i i n t i r e § t e f r u m u s e t e a c u r -

g e r e a p r i n , t r ' i n s u l d e t r e i g h r l e , d i n c a r e c e a d i n -

t a d e s t e g a , r l a L i m a t , c e s a t r e c e p e u n p o d s t A -

t a t o r f o a r t e m i n u n a t . A p o i l a m i j l o c u l o r a u l u i

c u r g e b a l t a Z u r i h , a c A r i i a l u n c r i m e a T i e s t e c a d e

1 2 c e a s u r i ,

i 1 a i m e a c a d e 2 . A c e a s q i , b a l t 1 I n -

g u s t a n d u - s a , l a c a p u l d e s p r e o r a l , c u r g e p r i n m i j -

l o c u l o r m u l u i § i s a t r e c e p e u u p o d a t a t d e l u n g ,

1 t i + l u l l i p s e § t o I n o r i g i n a l .

§ i

9 i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 214: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 214/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M U L E

1 9 5

l a t G i t e a p a n , M o n t a c i i a e s t e c e a m a i m a r e p i i a t ' a "

a o r m u l u i , u n c l e G e c l m i i d e o a m e n i , c u m p a r a t o r i

v a n z a t o r i d e t o a t e f e l i u r i m i l e , c u m : l e g u m e , p o a m e ,

p a s a r i , p a i n e , t o a t e v e r d e t u r i l e , p e s c a r i i 5 i o n c e

l u -

c r u r i o b i c i n u e s c

d e a d u c f n p i e t , e

s p r e v a n z a r e . S i

b e z a c e a s t A m u l -

t i m e d e o a m e n i

l u c r u r i , s u n t

S l

v r e o

a t e v i l

p r a v a l i i c u m a r -

f u i , t o t a s u p r a

a c e s t u i p o d .

i n

c e e a l a n t i V m a r g i ,

l i e d e o r a § c u r g e

g A r l a G e e l e , c e

s a t r e c e i a r a , § p e

u n p o d s t a t a t o r

§ i b i n e l u c r a t , § i

f i i n d c a a c e s t e 2

g l i d e s u n t m a r i ,

a u § i d e o s e b i t e

c a n a l u r i .

i n

s c u r t , a c e s t o r a l

e s t e u n u l d i n c e l e

S T A T U I A L U I P E S T A L O Z Z I , M A R E L E P E D A G O G

d i n t a i a l e E l v e -

E L V E T I A N .

( f o t o g r a f i e d i n 1 9 1 4 d e d - r a M a r i o a r a M a r n e ) .

D e a c i i a a m t i l e r s I n s a t u l

T A R A N I I D I N E L V E T I A .

A l s t e t e n , u n d e

m i s ' a u

i n t a m p l a t o v r e d n i c a d e

s c r i s I n t a m p l a r e .

C o -

s i

r .

i s -

;

i

t i e i .

i a r a §

;

§ i

S i

www.dacoromanica.ro

Page 215: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 215/253

1 9 6 ( ' O N S T . G O L 1 . S C U

b o r i n d l a

b i r t ,

m ' a u i n t r e b a t u n o i n d e u n c l e

v e n i a l ? E u s p u r l a n d u - i c a d e l a K r o n § t a t , e l a u p r i -

s o s i t :

c u e d e l a . K r o n § t a t u l d i n T r a n s i l v a n i a c e

s i i ,

l i o t A r e § t e c u V a l a h i a ? ( C a c i e s t e K r o n § t a t

R o s s i a , § i t r e b u i a

f a c d e o s e b i r e ) . E u v a z a n d

c r ) , a r e § t i i n t A g h e o g r a f i c e a s c r t , a m i n t r e b a t p e b i r t a § :

c o o m e s t e ' ? E l m i - a u f a s p u n s 6 . 1 e s t e O r a n

p i n -

g a r , § i c a , a u v e n i t c r t c i a s t A z i e s t e z i v a g a z e t u r i l o r ,

§ i c a s a s t r i n g u n i i d e l e c e t e s c ; § i c a , d e v r e m

s a l e c e t i m , s a i n t r a m I n o d a i a o b § t i i , u n c l e i n t r a n d

a m g i t s i t a l t i t r e i ,

p a t r u c u a c e l a , c u f o i d e g a -

z e t u r i

f u m a u a . A t u n c i m ' a u c u p r i n s g a u c l u r i l e ,

v A z a n c l c t t i t e r a n i i E l v e t i e i , v r a n d . s a § t i e c e c u r g e

i n l u m e , s a s t r i n g § i c e t e s c g a z e t u r i .

c e l e c e

m ' a u i n t r e b a t d e u n d e v i u m i - a u f i t i e u t d e s t u l a

o -

v a c l i L s a u a u c e t i t g h e o g r a f i e , s a u C a d e m u l t e

o n s ' a u u i t a t p e h a r t A . 0 c e i n t r i s t a t A a d u c e i e

a m i n t e C a c i i n a n a l 1 8 2 4 , m e r g a n d . l a C l u j , P e § t a

§ i M e h a d i a c u d u m n e a l u i f r a t e l e l o g o f a t u l M a n o -

l a c h e R i l e a n u l , a u p r i m i t o s c r i s o a r e d e l a c i n s t i t a -

c a n t e l a r i a l o g o f e t i e i c e i m a x i , a s u p r a c a r i i a w i r e s -

s a l e r a : C a r a D u m n e a l u i .

.

.

l a M e h a d i a , i n t i -

n u t u l T r a n s i l v a n i e i . D i n c a r e s r t , c u n o a § t e c t i n i c i

u n u l d i n c a n t e l a r i § t i n u a u § t i u t c a M e h a d i a n u

e s t e i n t i n u t u l T r a n s i l v a n i e i , c u t o a t e c a e s t e § i

a p r o a p e d e h o t a r e l e V a l a h i e i , i a r E l v e t u l p l u g a r ,

§ i p o s t e p a t r u i m p a r a t i i d e p a r t e , a u § t i u t , c a r e

u n c l e e s t e § i c u c a r e l o c s b . " ,

h o t a r a § t e .

A p o i a m m e r s f n s a t u l D i e t i c o n , u n c l e s a

h o t a r u l c a n t o n u l u i Z u r i h , § i i n c e p e a l c a n -

s a - i

c i t

i s p r i i -

v e § t e

s i i n

www.dacoromanica.ro

Page 216: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 216/253

I N S E M N A T I E A C A I A T O R I E I M F 1 1 7

1 ' 9 7

t o n u l u i A r g a u , c a r e c o p r i n d e l a c u i t o r i 1 4 4 . 4 0 0 s u -

f l e t e , u n d o

t r e c e g a r l a R i t e n .

B a d e n , p o § t e 1 7 2 , o r a ' m i l r i c e l I n c e t a t e ,

m a r g i n e a g a r l i i L i m a t . A l e l i n g e n , p o t e

o r a §

i n e u n g i u r a t e n e e t a t e , u n d o s i p t r e c e g a r l a R , e n s s ,

p e p o d s t W a t o r , m a r e § i f r u m o s . L i n t b u r g , p o t e

1 1 / 2 , o r a § u n c l e e s t e m a r e f a b r i d i , d e p a n z e t u r i , u n c l e

s i L i s p r a v e t o c a n t o n u l A r g a u s i

s i t i n e e p e a ] u i

B e r n . c a r e a r e l k u i t o r i 2 9 4 5 0 0 s u f l e t e . k a l e n b e r u ,

p o s t e 1 , u n c l e s i t t r e c e g a r l a G r o s . P a p i r m i l e , a d e d ,

m o a r a d e I t h r t , i e .

B E R N .

D e a c i i a c s i p a , n a , l a B e r n , t a l e c a d e u n c e a s ,

s a i n e e p e u n d r u m f r u m o s , o n d e o s e b i t e s p a l e r u r i

§ i a l o e , u n c l e e s t e s i p l i m b a r e a o r m a n i l o r , a v ' a n d

l a m a n n , s t h n g a u n d e a l f o a r t e n a l t , k d l u n g , d r e p t

o b l i t b r o z d u i t . * i l a d r e a p t a d e d r u m e s t e a l e a u a

p e n t r u p l i i n b a r e , c a r e a l e i t § i d e a l t i n e p A u r l , a i n t r h

i n o r a . - ; . I n t r u c a r e i n t r t t n d , s a t r e c e g a r l a A a r p e

u n p o d d e p i a t r a f o a r t e t e m e i n i c § i f r u m o s , a v i A n d

p e a m l i n d o a o p A r t i l e , i n l o c d e p a r m a c l a , c , b a l e o a n e

d e f i e r , a c a r n i a l u n g i m e e s t e c a d a 3 0 s t . A c e s t

o r a l B e r n , p e n t r u v r e o c 4 t e v h l u c r n r i d e o s e b i t e

c e a r e . p o a t e a s i t s o c o t l c a u n s c a n n a l E l v e t i e i .

A c i i a 1 4 . m e s e f i l t o i l e l c i i i 1 c u r t i l o r s t r a i n e . E s t e z i c l i t

p e o m o v i l a f o a r t e m a r e s i n a l t a , c a r e m o v i l 4 p u t i n

l o c r a m a n e d e n u s a o c o l e t e d e g A r l a A a r , r a -

r e i r e z e n t 3 n t i ,

s i t

1 ' / 2 ,

1

l a v a ,

s i

www.dacoromanica.ro

Page 217: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 217/253

1 9 8

C O N S T . G O L E S C U

m a i n d m o v i l a e n o r a s u l i n t o e m a i c a u n o s t r o v ,

a v t i n c l n a l t i m e p e s t e 5 0 s t . , s o c o t i n d u - s A d i n l u m i n a

a p i i p a n e s i n e e l m a i n a l t l o c a l o r a s u l u i , i n s a l i n i e

d r e a p t a I n s u s , i a r n u s t r a n a b ' a , e a c i a § A , p o a t e f i

s i 1 5 0 . L a a c e s t m a i n a l t t o e a l o r m u l u i e s t e u n

t u r n e n c e a s o r n i c , c e a r e o m e h a n i c a p r i n c a r e

V E D E R E D E L A E X P O Z I T I A N A T I O N A L A E L V E T I A N X D I N 1 9 1 4

( f o t o g r a f i e d e d - r a M a r i o a r a t w e e ) .

b a t e s f e r t n r i l e o s t a t u e s m i c a , d e o m , § i a l t e S s t a -

t u e s a , i n t o r c i m p r e j u r . T a r i n v a r f u l c l o p o t n i t i i ,

b a t e c e a s u r i l e o s t a t u e m a r e , c a e e l m a i m a r e t r a p

d e o m , i m b r a e a t c u : h a i n e d e h i e r c a e e l e v e c h i

r o m a n e s t i .

0 p l i m b a r e 1 d e z i o a s i n o a p t e a , h i n d e r + , o l u m i -

n e a z a c u f e l i n a r e , f o a r t e f r u m o a s a 5 i r o m a n t i c e a s c a .

A c e a s t a a r e c o p a c i m u l t i s i m a r l , i n r a n d s a d i t i ,

1 g r a d i n A .

( " I 6

o

www.dacoromanica.ro

Page 218: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 218/253

I N S E M N A I Z E A C A L A 1 ' 0 1 1 1 M M E L D

1 ( 1 9

r a m u r i l e t o a t e i m p r e r m a t e , a p o i d e a s u p r a t u n § i

d r e p t , v a z a n d u - s a i n t o e m a i c a u n i n v i l l i § v e r d e ;

m i j d e r e a § i p e d e d e s u p t , n a l t c a 2 s t . , i a r t u n § i ,

v i l z a n d u - s a p e s t e t o t c a u n t a v a n v e r d e . A c e a s t a

e s t e i n m u c h e a d e a l n l u i , m a d e p e j o s e s t e c u r g e r e a

g ' a r l i i , d i n c a r e a n c a t a r a c t - M e a t , l u n g u l c a d e 3 0

s t . , c e I n m u l t e § t e f r u m u s e t e a p l i m b a r e , c u v e d e r e a

c a t a r a c t u l u i a u z i r e a s g o m o t u l u i .

i t o a t a a -

e e a s t a n r t l t i m e e s t e I n t e m e i a t a , c u u n z i d d e p i q t r a ;

s i p o a t e f i d i n l u m i n a a p i i § i p A n a l a v a r f , l a a c e a s t a

p l i m b a r e , c a 3 5 s t . r a l t i m e . D i n t e a c e a s t a n a l t i m e ,

l a a n u l 1 6 5 4 M a i 2 5 , c a n d i n t e a c e s t l o c n u e r b ,

p l i m b a r e , c i l o c u n d e t i n e r i m e a I n v a t a c a l a r i i a , a u

c a z u t t o c m a i j o s e n c a l a l d i m p r e u n a u n p r o p o v e -

d u i t o r 1 , a n u m e T e o b o l d V a i n d e p f e n ,

n u a n m u r i t ,

c i n u m a i 0 - a u f r a n t u n p i c i o r , G i d o t t o r i n d a - 1 , a u

m a i t r a i t I n c a 6 a n i t o t p r o p o v e d u i n d . A c e a s t a

I n -

t i i m p l a r e

s e r i s a h a t e ° p i a t r a c e e s t e z i d i t a t o e -

m a i i n l o c u l I n t a m p l a r i i .

0 b i s e r i c a c a t e d r a l a , a d e e a S o b o r , c e a r e o l u -

c r a r e d e o s e b i t a a t a t f n n a u n t r u , c a t

s i p e a f a r a .

I n t r a t u l e s t e p r i n t r e i u s i , F i l a c e a d i n m i j l o c § i

m a i m a r e , e s t e I m p r e j u r u - i s u m a d e t r u p u r i m i c i

d e m a r m u r a , s c o a s e M a r a d i n f a t a z i d u l u i ,

i t o a t e

d i n i s t o r i i l e b i s e r i c e § t i , l u c r a t e c u m a r e m e t e s , u g .

T u r n u l a r e a t t d a i n a l t i m e § i l a t i m e , m e a t s t i n t I n -

n a u n t r u m u l t e l a c a § u r i d e o a m e n i . A u n o a o c l o -

p o t e , p e c a n t r a g a n d u - l e c u m e ; i t q u g , n u f a c n u -

m a i s u n e t e d e c l o p o t e m a x i s a u m i c i , c i f a c o a r -

1 p r o f e s o r ( d e e a l g r i e ) .

§ i

§ i e n

. i

s t 1 i

www.dacoromanica.ro

Page 219: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 219/253

2 0 0

C O N S T . G O L E S C U

m o n i e f o a r t e p l a c u t a u r e c h i l o r , d i n p r e u n r t j a l n i c a

s i u r o z a v n i c r t .

P e m a r g i n e a g a r l i i e s t e o a c e s t f e l i u d e z i d i r e ,

m e a t o c h i i m e i v A z A n d - o , a m h o t a r I t c t e s t e w e -

n n p a l a t , p e n t r u a s a m A r i r e s i f r u m o a s r t l u c r a r e

c e a r e p e d i n a f a r r t , i a r f n n a u n t r u s u n t

m o r i .

D i n c e l e d e o s e b i t e l u c r u r i , e s t e s i u l i t a c e a m a r e

p e c a r e s ' c i , u r a , o m u l l a m i j l o c u l o r a s u l u i , C a d e s t e

l a t e r

c a d e

1 0 s t .

i p r i n m i j l o c c u r g e u n r a u l e t

d e a p A , p e § a n t d e p i a t r c i , a v A n d s i u n t o b i n e p a r -

d o s i t e , s i z i d i r i l e d e a m A n d o a o p A r t i l e f n l i n i e .

b e z e r t u l i t a e s t e a t a t a d e l a t h , a p o i s i d e a m A n -

d o a o p a n t i l e s u n t z i d i r i l e p e s t a l p i e n b o l t e , r a -

m a i n ( ' d i n s t A l p i s i p t u a r t l a w i l e p r a v a l i i l o r J o e d e

1

s t . j u m r u t a t e , c a r e l o c e s t e p a r d o s i t e n l e s p e z i

d e p i a t r k p r i n c a r e , u m b l r t t o t i e e l p e j o s , c i t c i

s u n t a p u r u r e a c u r a t e s i n e p l o a t e . O r a s u l e s t e t o t

l u m i n a t .

M a g a z i e d e t o t f e l i u l d e a r m e 5 i t n n u r i , § i v r e o

c h t e v A , t r a p u r i I m b r a c a t e e u a c e l e h a i n e d e b i e r

r o m a n e s t i , d i n t r A , c a r e u n u l e s t e B e r t h o l d a l v - l e a ,

d u x d e G e r i n g e n , e e l c e I n t A i m ( l a t h ' a n z i d i t o r a s u l

B e r n I n m a u l 1 1 9 1 .

A s i j d e r e a § i t r u p u l a c e l u i a

c e a u p u t r e z i t , i a r n u m e l e i n v e c i f i v a f i n e m u -

r i t o r , a d e c a a l u i G u l i e l m T e l , e e l c e a n f o s t p r i -

c i n g d e a n a j u n s E l v e t i a I n t r u a c e a s t a m a r e f e r i -

c i r e m u l t i I m p i l r a t i R i c r a i m o r d i n p r e u n t i c u n u m e l e

A l t t r i e i l o r , i a r a l a c e s t o r f r t a t o r i d e b i n e o b § t e s t i ,

I n v e c i l e r a m a n n u m e l e n e m u r i t o a r e .

C u m s i o m a r i m e d e z i d i r e c e p o a t e o s t e n i p c ,

e e l m a i s p r i n t e d t a n k , d e v a v o l s a o p r e u m b l e ,

§ i

N j

www.dacoromanica.ro

Page 220: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 220/253

i N S E M N A 1 2 E A G A L A T o m E i M I I E

2 0 1

u n c l e a u c r e § t e r e a d e c o p i i s a r m a n i , c u o o r t t n c l u i a l r t

f o a r t e b u n t . A c e a s t r t f a c e r e d e b i n e d e l a n i c i u n

o r a . l m a r e n u l i p s e § t e .

A l t a z i d i r e m a r e , u n c l e a u f o a r t e a d i t n e f u p r t -

n a t i n t p i v n i t i i , i c l e a s u p r a m a g a z i a o r a § u l u i . ( I n d

z i c z i d i r e m a r e , s a n u s o c o t e a s c r t c i t i t o r u l a , e s t e

o c o l i , u 1 z i d i r i i d e 1 0 0 s t . , c i 4 - 5 .

H O T E L U R I L E I N E L V E T I A .

l a s a t e

f i i

o r a e , c u m l e

v o i u l a s h , f r t r " d e

a n u e u v A n t h p e n t r u m r t r i m e a

z i c l i r i l o r , p o d o a b a o d a i l o r c u r A t e n i a a 4 e r n u t u -

r i l o r c e s u n t t o a t e f n p a t u r i l u c r a t e f r n m o s , d e

l e m n d e m a h o n s a u d e n u c , p e r o a t e d e a r a m r t s i

a c o p e r i t e e u f e l i u r i m i d e p e r d e l e , u n i l e d e m a l d e h i ,

a l l e l e d e p o r t a l , a t a r n a t e p e f e l i u r i m i d e l e m u e p o -

l e i t e ,

s c u r t , i n t o e m a i c a p a t u r i l e a c e l o r d a m e

c e f i r e s j t e s u n t c u r a t e , § i b a n i § i g u s t .

a s e -

m e u e a p a t u r i n u a n l a u n b i r t 3 - 4 , c i

a p o i m a i p r o a s t e a u i n t r e i t e . C a l a t o r i u l , m r t c a r v a r a ,

m i l c a r i a r n a e s t e f o a r t e o c l i h n i t , p e n t r u I m b u n a t a -

t i r e a d r u m u r i l o r § i l a c a § m i l o r .

D a r b i r t u r i l e c e s u n t p e

D e a s t a u n c a d t i t o r s a u c h i r i a § m a r -

D R U M U R I L E .

f u r i l o r m a c a r u n s f e r t p e n t r u r A u -

t a t e a d r u m u r i l o r , a c e a s t a e s t e p o s t e p u t i n t A , s a s a

i n t a m p l e , f n t o a t e a c e s t e p r t r t i d e l o c u r i c e a m

u m b l a t , b e z f n p u s t a U n g a r i e i . I a r p e l a n o i , a m

s t a t d e m u l t e o r i , § i e n p o § t a e r t l a t o r i n d , n r t m o l i t

f n

t i n e s ,

d e c u s a i d , p a r a a d o a z i

c b m i n e a t i ? l , ,

c u m § i d e m u l t e o r i a m d o l m a p e s a i n d m i l

§ i

c i f n

a n

* i

1 0 - 2 1 ) ,

www.dacoromanica.ro

Page 221: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 221/253

2 0 2 C O N S T . l i 0 1 . E S C U

i n o d a i a c a r c i u m i i , c u c l e s t u l c a l a b a l a c d e c o p i i .

N u B o a r c a § i p e l a n o t n u s ' a r

f i p u t u t f a c e

a s e m e n e a d r u m u r i , § i m a i c u i n l e s n i r e , c u m s i b i r -

t u r i c u a s e m e n e a b u n e o r a n d u i e l i ,

d a r d i n d o a o

p r i c i n i , c u m a m m a i z i s , n u s ' a u M e u t . D i n c a r e ,

c e a d i n t a i e s t e i a e s t a t o r n i c i a ;

c a c i i n v r e m e d e

2 4 a n i , d e 4 o n n e - a m l a s a t c a s e l e § i t o t a v u t u l

f u g i n d i n s t r a i n a t a t e , § i c a n d n e - a m i n t o r s , a m

g a s i t t o a t e d e s f i i n t a t e . T a r c e a d e a l d o i l e a e s t e

c a c i , c h i l d s a f a c e t c h i p z u i r i

§ i t o c m e l i d e a s a

l u c r h v r e u n c e o b § t e s c , I n s o c o t e a l a c o n t r a c c i i l o r ,

i n t i i a § c o n d e i u c u m e § t e § u g i r e s a t r e c e h b a n i i c e

t r e b u i h s a s a d e h l a d o m n i e d a r , c a s i t p r i m e a s c a

d o m n u l s a s a f a c a , a c e l b u n l u c r u ,

i n l o e

§ i

d e l a s i n e s i t f i j e r t f i t o m i c a s u m a d e b a n i s i t o a t e

c h i p u r i l e d e a j u t o a r e . c a s i t p o a t a a s a s l a v l , c a c i

f n z i l e l e o t c a r m u i r i i A l a r i e i s a l e s ' a u i n t e m e i a t u n

c o f o l o s i t o r . T a r I n c r a i i a B a v a r i e i s a s t r a d u e s c c u m

s a f a c a d r u m u r i l e t a r i i d e f i e r , e n u n a § h m e t e § u g

f o l o s i t o r , I n c a t o g r e u t a t e d e i n e a r e a t u r a c e a b i h

o a r t r a g e 1 6 c a i , s a o t r a g - A f o a r t e u § o r n u m a i

2 . C a r e T h e § t e § u g s a § i p r o b a l u e § t e c h i a r I n g r a -

d i n a t r n p a r a t e a s c a d e l a N i m f e n b u r g , u n c l e a m § i

m i § c a t 4 i m p r e u n a t e c a n * § i I n c a r e a t e c u b o l o -

v a n i d e p i a t r A , t r a g a n d n u m a i c u o m a n a f o a r t e

p u t i n , c a c i d e a s f i

t r a s e n t o a t a p u t e r e a , a s f i

f o s t s i l i t s a a l e r g , i n t r e b u i n t a n d u - m i p u t e r e a c a s a

l e p o p r e s c .

www.dacoromanica.ro

Page 222: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 222/253

I N S E M N A R E A c A L X . r o r t i E i 3 1 E L E

B E R N A - G E N E V A

2 0 3

D i n B e r n a c a l a t o r i n d s p r e G e n e v a , a m t r e c u t

p r i n K e m e n e , n u d e s a t r e c e g a r l a Z a r a p e p o d s a -

t a t o r , f r u m o s s i t e m e i n i c ; B i b e r e , u n c l e e s t e h o t a r u l

c a n t o n u l u i B e r n d e e a t r A c a n t o n u l F r e i b u r g , c e a r e

l i t c u i t o r i 6 7 , 8 0 0 s u f l e t e ; M o r a t , p o s t e 1 7 2 , o r a s

b a l t a b r a t , a e t i r i i a l u n g i m e e s t e c a d e 6 c e a s u r i ,

s i r a t i m e 2 , I n t r u c a r e i n t r r t g r i r l a B r o i e . A p o i l a

p i r a m i d a c e I n s e r r m e a z d . b a t a i a c e a n c k t i g a t n a t i a

i n a n u l 1 4 7 6 , c a r e e s t e n a l t a c a d e 9 s t . l a t u l ,

g r o s u l j o s c a d e 1 s t . s i m a i p u t i n d e j i u n A t a t e i n

f i e § c a r e p a r t e , t o a a l u e r a t A , c u l e s p e z i d e p i a t r a

I n t r e g i , a s e z a t e u n a p e s t e a l t a . D e a c i i a f n A v a n g i ,

p o s t e 1 . o r a l ; E n n i e t , u n c l e s u n t b a i ; L u s e n t , h o t a r u l

c a n t o n u l u i F r e i b u r g d e c a t s c a n t o n u l V o d , a c a r n i a

l a c u i t o r i s t m t 1 4 4 , 5 0 0 s u f l e t e . A c i s a t r e c e s i g a r l a .

B r o i e p e p o d d e p i a t r a b o l t i t . M u s l o n , p o s t e 1 1 / 2 o r a § ,

s i L o s a n n a , p o s t e 2 , o r e s m a r e I n m a r g i n e a b a l t i i G e -

n e v i i , e a r i i a f i z i c

s i L e m a n , a v a n d l u n g i m e 3 0

c e a s u r i s i l a t i m e 8 . P e a c e a s t a b a l t a , b e z - a l t o m u l t e

l u n t r e m a d s i m i c i C u p A n z e , s t i n t § 1 3 v a p o r u r i ,

s i

t o a t e u m b r a d i n o r a § I n o r a 5 , c u o a m e u i

c a l a -

t o r i s i m a r f u r i . S i t n t r ' a c e s t o r e s n u s u n t p a t i n e

l u c r u r i s p r e b u n a o r t i n d u i a l A , a d e v i i r a t A l u m i n a r e

I n s c u r t , o b § t e a s c A f e r i c i r e . D e a c i i a s i p a d a l a

v e s t i t u l o r a s G e n e v a , t o t d r u m u l e p e m a r g i n e a

b a l t i i e n a l o e , s p a l e r u r i , v i i , g r A d i n i , c u f e l i u r i m i

d e f o i § o a r e s , i c a s e d o m n e s t i , p e n t r u c a r i s i

e s t e

1 t i t l u l l i p s e § t e i n o r i g i n a l .

1 6 1 1 0 ,

1 i .

www.dacoromanica.ro

Page 223: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 223/253

9 0 1

C O N S T . G O L E S C U

c o l m a i f r u m o s d r u m , i n t o c m a i c a i n I t a l i a . D i n .

L o s a n n a a m n i e r s p r i n . W a d i , P r e v e r e g e ; i n t r ' a c e s t e

d o a o s a t e s t t r e c e r i t u l R e n o e . M o r g e s , p o t t e 1 , o r a l ;

a p o i p e l A n g a 3 c e t r b t i , D u l i , s i i a r D u l i , s i P r a n -

g i n s ; N i o n , p o s t e 1 , o r a . C o p e t , o r a l f n c e t a t e , u n c l e

e s t e s i h o t a r u l c a n t o n u l n i V o d d e c A t r a c a n t o n u l G e -

n e v i i c o a r e h t c u i t o r i 4 1 , 7 0 0 s f . , V e r g o n , p o s t e 1 ,

o r a ; § i G e n e v a , p o s t e 1 .

G E N E V A .

A c e s t o r a

e s t e d e s t u l d e m a r e , d a r c a s e l e c e l e

m a i m u n e s t r u t f o a r t e v e c h i , a v t i n d p u t i n e l i t e r a t e

e n a r h i t e c t u r a c e a n o a o . E s t e p u s t o c m a i i n c o l t u l

b a l t i i , i n t r u c a r e , b e z a l t o g A r l e r t t u r i c e i n t r a ,

c e a m a i m a r e e s t e g a r l a R o n , c a r e i e § i n d d i n h a l t a

c a r g o p r i n m i j l o c u l o r m u l u i i n l A t i m e c a d e 6 0 s t . ,

§ i d r i p & c e i n t r a i n o r a , p u t i n m a i l a v a l e s a f m -

p a r t e d e u n o s t r o v , p e c a r e s t i n t z i d i r i o r m e n e § t i ;

§ i l a i n c e p e r e a z i d i r i l o r , l a c a p u l d i n s u s a l a p i i ,

e s t e o m a r i n a v e s t i t A , p r i n c a r e u r e a a p a a p r o a p e

d e 3 0 s t . , i m p i i r t i n d u - o l a t o a t e f a r i t c m i l e

C 4 c i t o a t e o r a s e l e d i n B e r n § i

' A n i l l a G e n e v a

s t i n t t o t p e l o c u r i n a l t e , i a r n u § e s e s a r i i n

I n t r ' a c e s t o r a l e s t e a c e l t u r n c e s ' a u z i d i t c h i a r

d e I u l i e C h e s a r ; m i j d e r e a § i c a s a I n t r u c a r e s ' a u

n a s e u t I o a n I a c o v R u s s o 1 , § i s p r e c i n s t e - i , a u o t a b l A

m a r e , s c r i s r t , c u s l o v e d e a u r , a t A r n a t i l d ' a s u p r a , u § i i

c e e s t e I n u l i t r t , § i s p r e t i n e r e - i d e m i n t e a n s i d a t

1 j e a n J a c q u e s R o u s s e a u .

' § i

o r m u l u i .

v i i i .

www.dacoromanica.ro

Page 224: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 224/253

N S M I N A 1 1 1 1 1 A C X L A T O R I E I

2 0 5

u l i t i i a c e i a n u m i r e u l i t a l u i R u s s o , u n c l e o r i c t i n a

v a m e r g e c i n e v m , t r e b u i e s g , g A , s e a s a , s t r e i n c a n -

t h u d l a t a b l e s § i s c r i i n d s c r i s e l e . I a t A , c u m n o r o a -

d o l e r A s p l r t , t e s c c e l o r b u n i s i f o l o s i t o r i c u v e c i n i c a

s l a v a ,

c k i I n c a t a v r e m e v a f i a c e d a l i t t f u

o a m e n i i t o t v o r a l e r g h l a c m u l

I n t r u c a r e s ' a u n a s c u t , c u c a r e s i t m ' a r e § t e ; ; i

M m u l t e , , ; t e s l a v a l u i .

E s t e o s a t i e t a d e o a m e n i t a v A t a t i , c e t o t d e a u n %

s a c h i p z u e s c s p r e d e s c o p e r i r e a

§ i I n l e s n i r e a m e § -

t e u g u r i l o r , s i m a c a r p e n t r u o r i c a r e n o u c e \ a

p u t e h f i s p r e f o l o s u l

A u o m a r e b i b l i o t h i c r i , o b § t e a s c a ,

B I B L I O T E C I ,

a s i j d e r e a § i u n o b s e r v a t o r i u m ;

M U Z E E , $ C O L I .

C u m § i c a b i n e t f i r e s ° , d u p a c u m

l a a l t e p r i x t i a m c u v A n t a t .

P r e c u m s i a c l u n a r e d e l u c r u r i d i n v e c h i n i e , c u m

i a r a 5 I a a l t o o r m e a m I n s e m n a t .

S c o a l a o l * e a s c A , p e n t r u I n v A a r e a z u g r A v e l i i .

* I c o a R - 1 , p e n t r u s c o b i t u l f n p i a t r A , s i i n t r ' a l t e m e -

t a l u r i .

k o a l a U n i v e r s i t a t e p e n t r u t o t c u r s u l I n v a t r i t u -

r i l o r , u n c l e a m s i i l i s a t p e t e f a u i I N i c o l a e , f i i m e i ,

s p r e i n v a t a t u r a . S i f i i n d c a I n t r ' a c e s t a n a m u m b l a t

n u m a i p e n t r u a c e a s t h , t r e b u i n t A , d e a c e e a a m c e r -

c e t a t C o a t e c h i p u r i l e c e a n p e l a u n i v e r s i t 4 , i n -

s t i t u t u r i s i p a n s i o a n e , § i i n d r A z n e s c s a z i c c a r 5 ,

p a r i u t i i c e v o e s c

c o p i i i Y n t r t r i s t r e i n e

M E L D

f i i n t 6 , - i ,

s i t - i c a c t i

N i l .

o b § t i e i .

s ' 6 , - § i t r i m i t i i ,

www.dacoromanica.ro

Page 225: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 225/253

2 0 6

C O S T . G O L F C U

s p r e i n v r t t a t u r i d e c a r t e § i b u n e n a r a v u r i , s a n u

s a m a i i n § a l e t r i m i t a n d u - i i n v a x s t A d e 2 0 - 2 2 a n i

c u i n g r i j i t o r i t o c m i t i , c u m e s t e o b i e e i u l l a n o i , c r t c i

p e n t r u m u l t e p r i c i n i g r e s e s c ; c i t r i m i t r t i n i n -

s t i t u t u r i l e i m p r t r A t e t i , e r a e t i s a u n a t i o n a l i c e § t i c e

s u n t m a i i n t o a t e s t a p a n i r i l e , a n d s e n t i n v a r s t A

d e 8 a n i , f A r ' d e n i c i o s f i a l r t S i f a r ' d e n i c i o g r i y t .

C i c i l a a c e s t e i n s t i t u t u r i s u n t c l a s e a l i p e n t r u t o a t e

l i m h i l e c e l e m a i t r e b u i n c i o a s e § i o b i c i n u i t e , c u m :

f r a n t o z e § t e , n e m t e s t e , e l i n e § t e , l a t i n e s , t e § i

n e § t e ;

a § i j d e r e a § i c l a s e r t l i d e j o c , d e z u g r r w i t , l e

m u z i e r t § i d e a t i i n v a t a t r u p u l c u o a r e s c e s t r A -

d a n i e , § i c e a m a i d i n t a i : d e a e k t i g h t i n e r i m e a

b u n e n a r a v u r i ,

a v a n d o r a n d u i e l i e n a c e s t f e l i n

d e r n i j l o a c e , t h e t a p e s t e p u t i n t a e s t e d e a p u t e I

u n c o p i l s a i s r e l e n a r a v u r i . T J n c o p i l d e 8 a n i ;

c e v a i n t r a i n t r ' u n i n s t i t u t , e a n d v a f i d e a n i 1 5 ,

v a f i d e s t o i n i c s a d e a r A s p u n s l a i n t r e b a r e a m r t e a r

o r e r t r u i a p r o f e s o r a s u p r a g r i t n u t t i c i i , r i t o r i c i i , p o e -

z i e i , a r i t h m e t i c i i , i s t o r i e i i n p a r t e , g h e o g r a f i e i ,

e r e d i n t i i ;

d i n f i l o z o f i e , a s u p r a l o g h i c i i ,

m e -

t a f i z i c i i . m o r a l u l u i ; a l g e b r i i , g h e o m e t r i e i , i s t o r i e i a

t o a t r t l u m e a , i s t o r i e i f i r e § t i , f i z i c i i , a s t r o n o m i e i , a n -

t i c h i t a t e l e § i e s t e t i c i i , m a i r a m a i n d u - i d e s t u i 5

a n i p a n t l a 2 0 , d e v a v o l s a f a c g , u n b u n p r a v i -

l i a § , s a u o s t a § , s a u d o f t o r , s a u m a t h e m a t i c . s a u p o -

l i t i c o s 1 , s a u n e g u t e t o r . i a t u n c i , a v a n d t e m e i u l

i n v r t O l u r i l o r s i c u a l e b u n e l o r n a r a v u r i , p o a t e c a r e

v a v o i § i v a a , v e h m i j l o c u l c h e l t u i e l i i , s t c t l i t t o -

I ° i n p o l i t i c .

s a - i

i t a l i c -

l a v a -

t A t u r i i

www.dacoromanica.ro

Page 226: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 226/253

, E N I N A R E A C A L A T O R I E T M E L E 2 0 7

r e a s c a § i I n t r ' a l t e I n a p a r k i i . C a c i § i a c e a s t A v e d e r e

d e f e l i u r i m e a o b i c e i u r i l o r a f i e s c a r u i a n a t i e n u e s t e

m i c a § c o a l A , m i l c a r p e n t r u o r c a r e o m .

i i a r r t § z i c

d i , n u p o t a v e h p A r i n t i i n i c i o g r i j a , f i i n c i c t f i v o r

t r i m i t e I n v a r s t a c o p i n t r i e i ; c a c i I n t r ' a c e s t e m a x i

l a c a § n r i s u n t o r a n c l u i e l i § i o d i h n e , c u m u l t m a i p r e -

s u s d e c h t c h i a r p r e l a c a s e l e n o a s t r e . C r i c i b e z I n -

v A t i l t o r i i d a s c a l i , c e s u n t I n c e r c a t i l a I n v a , t a t u r i l e

f o r s i b u n e n i i r a v u r i , § i p e n t r u a c e l e t o a t e i n g r i j i r i

s u n t d i r e c t o r i ,

i c o n o m i , c l o c t o r i ,

s l u g s I n c e r c a t e ,

o d a i f o a r t e c u r a t e , a § t e r n u t u r i l e a § i j d e r e a , I n v W -

t u r a , h r a n a § i s o m n u l c u o r A n d u i a l r t , c u m § i s l o -

b o z e n i a p r i n g r r t c l i n A , s p r e j o c u r i l a v r e m e h o t a i i t r t .

n u p o a t e c i n e v a § z i c e c a a c e s t e I n g r i j i r i § i b u n e

o r a n d u i e l i , c a s a p a z e s c n u m a i l a f i i a c e l o r d e t r e p t e

n a l t e , s a u l a a i p t i , m a n t e n i l o r i m m a i ; c a c i l a a c e s t e

i n s t i t u t u r i , f i u m r t c a r d e p r i n t i n g , c a r d e n o b l e t e ,

m A c a r d e e e l m a i p r o s t o r n , t o t i I n t r ' u n f e l i u I n -

v a t k s a h r a n e s c , § i u n f e l i u d e I m b r A c A m i n t e a u ;

d e o s e b i r e e s t e n u m a i l a § e d e r e a m e s i i , c a c i p u n

p e c e i m a i s i l i t o r i l a I n v A t r a u r r t § i l a v i r t u t e m a i

s u s ,

§ i p e c e i I m p o t r i v r i , d e t o t l a v a l e . A § i j -

d e r e a e i p r o f e s s o r i i c a r i o b i c i n u e s c d e a n c a s e m a r l

- c u g r i t d i n i , p r i n o r a § e , d a r m a i m u l t p e l a t a r t ,

c a r e

i n § i a l t i t r e i p a t r u d a s c i t l i , § i p r i m e s c c r i t e

3 0 - 4 0 - 5 0 c o p i i l a

p a n s i o n , a d e c r t c u t o c m e a 1 5 ,

p e n t r u I n v A t r t t u r i , b u n a c r e § t e r e § i h r a n A . N i c i a c e s -

- t i a n u - i p r i m e s c d e v i i r s t A m a i m a r e , c i m a i v a r t o s

f i p r i m e s c m a i l e s n e d e 5 a n i d e c a l d e z e c e , z i -

c a n d e a , c u e a t s u n t m a i m i c i , c u a t A t a m a i m u l t r t

t n l e s n i r e a n d e a s a p r a m a d i d u p e s a l e f o r I n v a t i t -

www.dacoromanica.ro

Page 227: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 227/253

2 0 8

C O N S T . G O L E S C U

t u r f , c e l e d a n s p r e b u u a c r e § t e r e . T a r n o t i i t r i -

i n i t e m i n t r ' o a t v a r s t a , I n c a r e n u n u m a i s e n t

p l a m a d i t i , c i § i c o p t i d e s t u l , e a v i r t u t e l e o a m e n i l o r

c a s i i . L a a c e s t e i n s t i t u t u r i § i p a n s i o a n e a m v a z u t

m u l t i c o p i i f n v a r s t a , d e 6 § i 7 a u i d e l a E n g l i t e r a ,

d e l a A m e r i c a § i F r a n t a ,

c h i a r d i n t r ' a c e s t e o r a s e ,

c o p i i d e p a r i n t i b o g a t i , m i l i o n i s t i , § i a l t i i d e t r e p t e

n a l t e . N u c u m v a § p e l a a c e l e l o c u r i § i c r a i i , n u

a u a s e m e n e a i n v a t a t u r i , S i m a i b a n e ? N u c u m v a §

a c e i p a r i n t i b o g a t i n ' a r p u t e a , t i n e a i n c a s a - l e d a s -

? D a r s a c u n o a § t e c a a . s h a n g a s i t - o c a e s t e

m a i s p r e f o l o s

A u s t r i a s a - i t r i m e a t a l a I c h v a r i a ,

s i B a v a r i a l a A u s t r i a ; § i a s e m e n e a f i e § c a r e t i n u t

l a a l t u l , c u m a m v a z u t c h i a r d i n P a r i s F r a n t o z i n

P o s t a , § i d i n B r a s o v i n P a d u a , § i d i n E l v e t i a i n

B a v a r i a . i f n s t a r t , o r i c a r e p a r i n t e v a v o i t r i -

m i t a c o p i l u l i n a l t o t a r i , . t r i m i t a , - 1 l a a c e s t e i n s t i t u -

t u r i s i p a n s i b a n e , & I n d e s t e i n v a r s t a d e 8 a n i . c a .

( A n d v a f i i n v h r s t a , d e 2 0 m a i , s a s e L b u c u r e a t i l t

p a r i n t e l e , c a t

i c h i a r t a n a r u l d e d o b a n d i r e a a l u m e i

c r e § t e r i § i a i n v a t a t u r i i . E u d e n u a § f i a l e r g a t a t i l t

d e m o l t , § i a j u t a t § i c l e t o v a r a § i i c e a m a v u t i n

c a l a t o r i e , § i p o c i u z i c e § i o a r e s c a r e n o r o c , g a s i n d p e

u u p a m a n t e a n c u d e o s e b i t a r a v n a d e a s l u j i § i a f o -

l o s i o m e n i r e a § i a - i n p r i m i c o p i i i c h i a r f n c a s a

m a r t u r i s i n d u - m i a l t i v e c h i p r i e t e n i , c e s ' a u i n t a m p l a t

s a - i g a s e s c I n G e n e v a , a l e a c e l u i o r o § a n b o n e

n a -

r a v u r i § i r a , v n a , p o a t e m . ' a § f i T u t o r s c u c o p i i i

c e i m a g i i n n a p o i . 0 a s e m e n e a t n s e m n a r e n u a s f i

i n d r a z n i t u i c i o d a t a s a , o f a c , d e a n f i

f o s t n u m a i

c u a m e a j u d e c a t a , ;

c i c a c i s ' a u i n t a m p l a t p i a

g i

c t i l i

:

s i c - s i

M i t

www.dacoromanica.ro

Page 228: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 228/253

i N S E M N A R E A C A L K T O R I B I M E L E

2 0 9

m a p l e p r i n c a n

§ i p e l a c a r t s t t r i m i t

c o p i i d e

a i n o § t r i , s a I n t a l n e s c d a s c a l i I n v A t a t i § i v e s t i t i d e

a i n o § t r i p r o f e s s o r i s t r e i n i , c u m § i s c r i s o r i a m

v A z u t a l e u n o r a c A t r a , a l t i i , c a r i t o t i a d e v A r a t I n -

d e m n e a z 5 , § 1 p o v A t u e s c c a n e g r e § i t t i n e r i m e a

a l e r g e I n s t r e i n A t a t e s p r e c a § t i g a r e a I n v a t g , t u r i l o r

0 a v i r t u t i i , d a r l a v r e m e a c e a c u v i i n c i o a s 6 , c u

m i j l o a c e l e c e l e m a i b a n e , , d a n d u - § i p e n t r u t o a t e

c u v a n t u l . A c e s t e a t o a t e a u z i r i § i v e d e r i m ' a u s i l i t s a

f a c c u n o s c u t f r a t i l o r c o m p a t r i o t i a d e v A r u l a s u p r a

a c e s t u i f o l o s , z i c a n d c ä p r t r i n t i i n u s h " c u v i n e

m a i a i b 5 , a l t

g r i j e , c l e a t d e l a v a r s t a c a r e a c o -

p i l u l ' i n c e p e a v o r b i ,

I n c e a p t a - i I n v e r t e r I n l i m b a

n ' a t i o n a r a a c i t I § i a s c r i e . , d e § t e p r a n d u - i s p r e d a -

t o r i i l e c a t e h i s m u l u i l e g i i , § i o a r e § c e I n v a t A t u r g ,

I n t e a c e h s t r e i n 5 ; l i m b e r , p r i n c a r e s o c o t e § t e c a s a

v a c u v e n i s t i a u z A , t o t c u r s u l I n v A t r t t u r i l o r . P o a t e

c i n e v a § v a z i c e

p a n ' l a v a r s t a d e 8 a n i c e

v a p u t e a , c o p i l u l I n v A t h ? L a a c e a s t a r A s p u n z c 6 ,

a c e s t f o l o s s t a I n m a n a m e § t e § u g u l u i d a s c A l u l u i

0 a p A r i n t i l o r I n d e m n a r e § i m i j l o c , c A c i e u d e s -

t u l m ' a m r u § i n a t & A n d a m v a z u t I n p a n s i o a n e c o -

p i i d e 8 - 9 a n i t i e c e n ' a u § t i u t a s m e i d e 2 0

d e a n i , ' s s a , v o r b e a s c t , z i c , t r e i l i m b i s l o b o d s i

s r l ,

a i b r t

§ t i i n t ' a

d e c a t e h i s m u l

b i s e r i c e s c

a t h t ,

c a t

p o s t e p u t i n t A a r f i f o s t c r e z , d e n u a § f i a u z i t ,

c u m § i m a r e p r o p a § i r e l a t o a t A I n c e p e r e a

D i n G e n e v a p o r n i n d I n a p o i , n u a m u r m a t t o t

a c e l d r u m , c i c a s a , v g , z m a i m u l t e l o c u r i I n t i -

n u t u l E l v e t i e i , § i a c e l v e s t i t c a t a r a c t a l R i n u l u i ,

C . G O L E S C U . - I n s e t n n a r e a e a l a t o r i e i m e t e . 1 4

s 6 ,

s a

s a

c a

s a

s a

I n v a t A t u r i i .

§ i

s i

s i

www.dacoromanica.ro

Page 229: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 229/253

2 1 0

C O N S T . G O L E S C U

c a & á i n t r u m a i m u l t I n d u c a t u l B a d e n § i i n c r a i i a

V i r t e m b e r g , a m s c h i m b a t d r u m u l d i n s t a t i a M o -

r a t , m e r g a n d p r i n A r b e r g , p o § t e 1 1 / 2 ,

o r a § , u n d e

s h t r e c e g a r l a A a r ; B i o r e n , p o § t e 1 , o r a § I n m a r -

g i n e a g a r l i i A a r , u n d e e s t e § i h o t a r u l c a n t o n u l u i

B e r n d e c h t e a , c a n t o n u l S o l u t u r , a c h r u i a r a c u i t o r i

s u n t 4 7 . 8 0 0 s u f . ;

S o l o t u r , p o s t e 1 , o r a § m a r e , p r i n

c a r e m e r g e g a r l a A a r t o c m a i p r i n m i j i o c , a v a n d

p o d u r i p e n t r u c o m u n i c a t i a o r a § a n i l o r ; V i t l i s b a , o r a §

I n c e t a t e ; D e r m i h l e , c e t a t e ;

O l t e n , p o § t e 2 , o r a §

i n m a r g i n e a g a r l i i . A a r ;

c e s h t r e c e p e p o d s t h -

t h t o r ; A r g a u , p - o § t e

1 , o r a § , I n t r u c a r e s h l u c r e a z h

f a b r i c e d e p a n e ;

V i l d e g u n d e e s t e f a b r i c & d e

s t a m b e .

L I P S A D E F A B R I C '

A c e a s t h m u l t i m e d e f a b r i c e s u n t

L A N M .

I n t o a t e t i n u t u r i l e e v r o p e n e § t i ,

c a c i c u a c e s t e f a b r i c i f i e § c a r e

s t h p a n i r e I § i f o l o s e § t e n o r o d u l , d e a c e e a f a c § i f e -

l i u r i m i d e a j u t o a r e a c e l o r a c e i n . t e m e i a z h f a b r i c e ,

i a r n u I m p o t r i v h , s h l e i s d o m n i i b a t h , p e n t r u

c h c i a u f a b r i c i . M a r e p a g u b h e s t e l a o C a r a d e a - § i

s c o a t e t o t m a t e r i a l u l n e f a b r i c a r i s i t , v A n z a n d u - 1 I n

a l t e t a m c u u n p r o s t p r e t ,

§ i a p o i s h - 1 c u m p e r e

i a r h § c u p r e t d e 3 0 o n m a i m u l t . M a r e p a g u b h

e s t e c a n d o T a r a i n v e c i c u m p h r h t o a t e l u c r u r i l e

d u p r i n a l t e t h r i , § i a c e l e n u c u m p h e a n i c i u n l u -

c r u f a b r i c a r i s i t d i n t r ' a c e a s t a ,

c u m e s t e I n i d e a -

l o a s a p a t r i a n o a s t r h , c a r e a r e I n l u n g 2 h o t a r e ,

u n u l d e s p r e m e a z h z i , § i a l t u l d e s p r e m e a z a n . o a p t e ,

§ i p e a m t i n d o a o I n v e c i s l e x p o r t a r i s e § t e m o n e d a ,

www.dacoromanica.ro

Page 230: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 230/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

2 1 1

n e i m p o r t a r i s i n d u - s e p e n i c i u n h o t a r m a c a r u n

b a n .

i p r i n e e l d e s p r e m e a z : I n o a p t e e x p o r t a r i s e s c

n e g u t i t o r i i p r i n m A r f u r i l e d e l a L i p s i a § i P a r i s , i a r

p r i n e e l d e s p r e r n e a z A z i , m i l o s t i v i i d o m n i , p r i n

a r e n d e l e d o m n i i l o r .

0 p r e a p u t e r n i c e p A r i n t e a l t u t u r o r n o r o a d e l o r

N i c i o d a t h , n u o s g , s a r i d i c e d e a s u p r a n e a m u l u i

r o m A r l e s c a c e s t n o r i n t u n e c o s p l i n d e f a u t r t t i § i

d e c h i n u r i ? 0 p r e a b u n u l e s t A p ' a n e N u o s a f i m

i z b a v i i i o d a t A d e t o a t e R e v o i l e ? N u o s a n e I n -

v r e d n i c i m s a v e d e m o r a z e s d e l u m i n A , c a r e s a n e

i n d r e p t e z e s p r e o b § t e a s c a f e r i c i r e ? D a r c e z i c ?

r a z 5 , ? I a t 5 , i n t r e a g A l u m i n a s ' a u a r A t a t d e c A t r a ,

p r e a I n d u r A t o r i u l d u m n e z e u t r i m i s A , p r i n p r e a

p u t e r n i c u l p r o t e c t o r § i a p A r A t o r i u a l p a t r i e i n o a s t r e ,

c a r e l e a § t e a p t a d e l a n o t n u m a i o m i c a § i u § o a r a

u r m a r e u n i r e a , z i c e

c e a s p r e f e r i c i r e a o b § t i e i ,

c a c i d u p e s a c e a s t a y i n t o a t e f e r i c i r i l e ; i a r f a r ' d e

a c e a s t a , n i c i u n b i n e i n l u m e n u s 5 , i n t e m e i a z A ;

§ i c A c i i n o b § t e a s c a f e r i c i r e v a g a , s 1 f i e § c a r e p e a

s a , i a r i n p a r t e n u m a i s t r a d u i n d u - n e , a v e m d e s -

t u l e p i l d e : c a n e - a m p i e r d u t s l a v a s t a r e a § i c i n s t e a ,

a j u n g a n d § i i n h u l a l u m i i . U n i r e a s p r e f o l o s u l

o b § t i i n e f e r i c e § t e , u n i r e a s l A v e § t e , n u i r e a i n t e r n e -

i a z a t o t b i n e l e . D u p e s a c e a s t a a l e r g a n . d , f r a t i l o r ,

s a , o i n b r a t i § a m , c a p r i n f a p t e s ä n e c u n o a § t e m

e a a m v r u t , d a r n ' a m p u t u t s a s l u j i m p a t r i e i

D i n V i l d e g a m m e r s i n s a t u l A b s b u r g , u n d e

s u n t b a i . B r u k , p o s t e 1 1 / 2 , o r a § m a r e i n m a r g i n e a

g A r l i i A a r . D e a c i i a p u f f i n m a i n a i n t e s a t r e c e

www.dacoromanica.ro

Page 231: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 231/253

2 1 2

C O N S T . Q O L E S C U

K a r l a R e i u s p e p o d s t 5 1 5 , t o r , § i B a d e n , p o § t e 1 1 / 2 u n d e

s a , t r e c e g a r l a L i m a t . A c e s t e 3 m a x i g a r l e A a r ,

R e i u s § i L i m a t , s A , I m p r e u n A l a u n l o c , p u t i n m a i

n a i n t e d e S a t u l V e n i n g § i d e a c o l o m e r g i m p r e u -

n a t e p a n 5 , s ' A , v a r s ' a I n R i n , M a g a . s a t u l K o p l e n d .

A p o i I n K a i s e r s t u l , p o § t e 1 , o r a l f r u m o s I n m a r g i n e a

R i n u l u i , u n d e e s t e h o t a r u l E l v e t i e i d e & I d e a d u c a -

t u l B a d e n , t r e c a n d u - s e R i n u l p e p o d s t 5 , t h t o r ,

f o a r t e m a r e § i t e a p A n , u n d e a p r o a p e d e c a p u l p o -

d u l u i e e l d e s p r e B a d e n , e s t e u n t u r n d e c e t a t u e

z i d i t d i n v r e m e a R o m a n i l o r .

D e a c i i a I n N a e s t e t e n , p e n t r u

c A D E R E A R N U L U I .

v e d e r e a c e l u i v r e d n i c d e m i r a r e

c a t a r a c t a l R i n u l u i , p e n t r u c a r e a l e a r g 5 , o a m e n i d i n

t o a , t e p k t i l e l u m i i § i m a i v ' a r t o s F r a n t o z i § i E n g l e z i .

A m z i s m i n u n a t a , , c A , c i n i c i c u c o n d e i u l , n i c i c u

z u g e a v e a l a n u p o a t e c i n e v a , s 5 , - i f a c a a r A , t a r e § i

d e s c r i e r e , I n c a t e e l c e I l v a v e d e a z u g r a v i t ) s a u

S i v a c e t i d e s c r i e r e a , s s a ' p o a t 5 , a - 1 p e t r e c e c u s i m -

t i r e a , I n t o c m a i c u m s a n d 1 - a r v e d e a , c u o c h i i .

C a l e d e u n t e a s d e p a r t e , I n c e p e a s 5 , a u z 1 u n

s g o m o t c u o o a r e § c a r e d u d u i a l g , c e

s h " p r i c i n u -

i a § t e d i n r e p e d e a a r u n e a t u r 5 , a R i n u l u i ; d a r a -

c e a s t a e s t e n i m i c p e l ' a n g 5 , m i r a r e a § i s f i a l a c u

p r a c e r e c e c o p r i n d e p e o m , c a n d v i n e l ' a n g a , a r u n -

c a t u r a - i § i I m p o t r i v a - i , § i v e d e c r t , d i n t r ' o n a l t i m e

d e 1 0 s t . § i 1 5 , t i m e 3 5 , s 5

a r u n c a a p a j o s , f i M d

s t r a m t o r a t A d i n p a r t e a d r e a p t h , d e u n m u n t e d e

p i a t r A , a s u p r a c A r u i a e s t e z i d i t

o c e a t u e ,

§ i I n

v e c i t o a t 5 , z i d i r e a s 5 , c u t r e m u e d ;

§ i . d i n s t a n g a , d e

www.dacoromanica.ro

Page 232: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 232/253

i N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

2 1 3

a l t m u n t e m a r e , p e c a r e c u n t 4 f a b r i c i d e t a b a c ,

a r p a c a § , M i n a . § i d e f i e r , u n d e a r u n c a n d a c e a ,

t r a d i n c a r e s r t f a c e f i e r u l § i f i e r b a n d m a i c u m u l t

z o r d e c a t l a f a b r i c a d e s t i c l a , s a f a c e u n m a t e r i a l

c u r g a t o r , d i n c a r e t o r n § i l u c r e a z a , o r c e f e l i u r i m i

v o e s c . P r i n t e a c e § t i 2 m u n t i c u r g a n d g a r l a R i n u -

l u i I n l a t i m e a c e a m z i s , § i a v a n d t o c m a i l a m u -

c h e a m a r g i n i i , u n d e c a d e a p a , a l t e 2 c o l t u r i d e

p i a t r a c e i e s d i n l u m i n a a p i i c a d e 3 s t . ,

s a , d e s -

p a r t e c u r g e r e a I n t r e i l i m b i , t o c m a i I n l o c u l r e -

p e z i c i u n i i § i c a d e r i i , u n d e s t r a m t o r a n d u - s a , c u r g e -

r e a a p i i , i s o i u e a l a g r o z a v n i c a § i n e c r e z u t a , l a

c e l c e n u a u v a z u t - o ;

a c i i a s a p r i c i n u e § t e a c e l

f r i c o § a t s g o m o t § i j o s I n c a d e r e a a p i i , n e m a i v a -

z i n d u - s a , c u r g e r e d e O r i g . , c i I n t o a t a , l a t i m e a o

a l b a s p u r n a , c a z a p a d a u m f l a t A § i p r i n r e p e z i c i u n e

a r u n c a t a f o a r t e d e p a r t e .

d e j o s ,

i a r a , d i n p r i -

c i n a l o v i t u r i i Y n a p a c u a § a i u t e a l a , s a r a d i c a , u n

n o r i n t r u p a t d e a c e l e m a r u n t e s t r o p i t u r i p e k e

t o a t a a c e a l a t i m e , s t a n d I n v e c i a c e l n o r I n v a z -

d u h , p r e d i d i n d t o t d e u n a a l t e s t r o p i t u r i p e c e l e c e

c a d . 5 i a c e a s t a p r i v e a l a i a r a § T § i a r e v r e m e a , c a c i e s t e

d e 1 0 o n m a i p r e s u s d e a o v e d e a c i n e v a § s p r e s a r a ,

c a n d l o v e s c r a z e l e s o a r e l u i I n t o t c a t a r a c t u l , d i n

c a r e p r i c i n g s a p r e v e d e § i s a c u n o a § t e c a t d e m a r e

§ i n a i l e s t e a c e l n o r p r i c i n u i t d e s t r o p i t u r i , § i a c e a

s p u m a , c e e s t e p e l a l o c u r i g r o a s a , § i p e l a a l t e

s u b t i r e , p e t r e c a n d - o i a r a § r a z e l e s o a r e l u i , f a c e o

v e d e r e , p e c a r e e u n ' a m p u t e r e d e a o d e s c r i e .

C u m § i f r u m u s e t e a § i p l a c e r e a e s t e n e s p u s a , c a n d

v a v e d e a - o c i n e v a § n o a p t e a , i a r a § c a n d l u n a v a f i

p i a -

i n -

i i

www.dacoromanica.ro

Page 233: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 233/253

2 1 4

C O N S T . G O L E S C U

l u m i n o a s a , § i v a l o v i i m p o t r i v a c a t a r a c t u l u i : a t u n c i

c r e z e a n u s a v a g a s 1 o m c a r e c u m u l t u m i t a s a

8 5 , p o a t a a s a d e p a r t h d e a c e a s t a v e d e r e . L a a n u l

1 8 0 5 , I n v r e m e a v e r i i , c a n d g a r l a a f o s t m a i m i c a

a u i n d r a z n i t u n u l d e s ' a u d u s c u o t r u c e § i a u

p u s - o I n v a r f u l u n u i c o l t d e p i a t r a d i n t r a a c e l e

d o a o c e a m z i s . i

e s t i m p v a r a , i a r a § I n v r e m e a

m i c § o r a r i i g a r l i i , d i n c a c i a u m e r s a c o l o , o F r a n -

t o a z a a n i n d r a z n i t d e s ' a u d u s l a c e a m a i d e a -

p r o a p e s t a n a d e p i a t r a . D e a m e r g e p a n g l a a c e l e

2 p i e t r i , c a n d a p a e s t e m i c a ( c a c i c a n d v a f i p u t i n

m a r i c i c a , a d e c a m a i I n s u s d e g e n u n c h e , d e a .

m e r g e n u e l u c r u o m e n e s c ) , n u a r e t r e b u i n t a d e

v r e o d e o s i b i t a p u t e r e c i d e n e c o n t e n i t a I n d r a z n e a l a ,

c a c i c a n d a c e a s t a v a p i e r d e - o , p u t e r e a n u f l v a f o l o s l ,

f i i n d c a , t n t r ' o c l i p a v a f i a r u n c a t I n r a p a , n e m a i c u .

n o s c a n d u - s a , n i c i . b u c a t i c a d i n t r u p u - i ,

c a c i f i e -

c a r e l o v i t u r a d e o s t r o p i t u r a s a s o c o t e § t e c a d e u n

g l o n t .

i i a r a § z i c , c a e s t e t n t r ' u n . - z a d a r s a , m a

s i l e s c d e a - i f a c e I n t o c m a i c u n o s c u t a a c e d p r i v e a l a .

D e a c i i a a m m e r s I n * a f h a u s e n , p o § t e 1 / 2 , o r a § m a r e

§ i s c a u n a l c a n t o n u l u i , a l c a r u i a l a c u i t o r i s u n t

2 6 , 0 0 0 s u f l e t e .

A c e s t e 9 c a n t o a n e g r i n c a c i a m t r e c u t

a u s u f l e t e

1 , 0 2 8 , 1 0 0

I a r

c e l e l a n t e

1 4

7 5 5 , 7 0 0

A d u n a n d u - s e s u f l e t e p e s t e t o t

.

. 1 , 7 8 3 , 8 0 0

A c e § t i a l a c u e s c p e u n l o c m a i m u l t p i e t r o s

§ i

I n d o i t m u n t i d e c a t c a m p , § 1 m a i m i c d e j u m a t a t e

www.dacoromanica.ro

Page 234: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 234/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E I M E L E

2 1 5

d e c a t T e a r a R u m a n e a s c A . A c u m j u d e c e f i e § c i n e .

c h n d a c e a s t 5 , n a t i e I c e P a c u e § t e p e u n a § h r o d i t o r

p A m A n t , a r a v e a o d r e a p a o t c h r m u i r e , c a t s ' a r

c u v e n i s ä - i f i e p o p u l a t i a ?

A p o i a m m e r s I n B i s e n g e n , D a r f i n g e n , R a n d e k ,

G o t n a t i n g e n , R i e d e r n , S i n g e n , S t a t i g e n , N e n t i g e n

§ i S t o k a u , p o § t e 1 , o r a § ; I v e r l i n g e n , p o § t e 1 , o r a § i n

m a r g i n e a b a l i i B o d e n 2 ; M a r d o r f , p o § t e 1 1 / 2 o r a § ;

E b a h , S t a d e l , A l t a u s e n , I n t r ' a c e s t e 2 s a t e e s t e h o t a -

r u l d u c a t u l u i B a d e n d e e a t r a c r a i i a V i r t e m b e r g .

1 a n o a s t r A .

2 l a u d C o n E t a n t a .

www.dacoromanica.ro

Page 235: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 235/253

W O R T E N B E R G

www.dacoromanica.ro

Page 236: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 236/253

W U R T E N B E R G 1

V e d e r e a a c e s t i i m i c § o r i s t a p a n i r i c e n u c u p r i n d e

m a i m u l t l o c d e c a t a c e l e 5 j u d e t e d e p e s t e O l t , § i n u - i

l i p s e § b e n i c i u n f e l i u d e f e r i c i r e d i n C a t e a m v A z u , t

p e l a c e l e m a i m a r l I m p A r a t i i § i c r a i i ,

a c e a s t a

v e d e r e z i c , m a i m u l t m a u i n d e m n . a t s a , i n s e m n e z

t o a t e G a l e f a d , § i s r i , a m t e m e i n i c a , n A d e j d e c a p a -

t r i a n o a s t r a p o a t e c u m u l t m a i m u l t a s a f e r i c i ,

f i i n d u - i t i n u t u l m a i m a r e § 1 p a m a n t u l d i n f i r e b o -

g a t . V i t e l e a l e a c e s t u i t i n u t s u e t m a x i § i b i n e I n -

g r i j i t e . S a m A n g , t u r i l e t o t a c e l e a , a § i j d e r e a § i p o a -

m e l e . C u l e s u l v i i l o r l a c a t e p a t r u a c e s t e t i n u t u r i ,

E l v e t i a , B a d e n , V i r t e m b e r g § i B a v a r i a , s ' a i n c e p e

d e l a 5 p a n . l a 1 0 O c t o m . v r . ; i a r f a t a . c i u n e a o i l o r

i n t o a t e a c e s t e t i n u t u r i e s t e c u o d e o s e b i t a , b u n g

o r a n d u i a l a , c a c i d e p r i m a v a r a d e C a n d i n c e p a

1 t i t l u l l i p s e § t e I n o r i g i n a l .

www.dacoromanica.ro

Page 237: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 237/253

2 2 0

C O N S T . G O L E S C U

f a t a , § i ' A n a a c u m a I n 2 0 o e m v r . c a n d m a a f l u

i a r a , § I n V i e n n a , n e c o n t e n i t a m v a z u t p e s t e c a m -

p u r i o f c u m i e i f a t a t i d e f i e c a r e z i .

A c P a s t a n u

e s t e u r m a r e a f i r i i d o b i t o a c e l o r , c i m e § t e § u g i r e a

s a t e n i l o r , § i p e n t r u f o l o s u l § i m u l t u m i r e a a c e l o r a

c e v o r v o l s a a l b a c a m e d e m i e l t o t d e a u n a . P o r -

t u l e s t e I n t o c m a i c a I n E l v e t i a , a d e c a ;

p a l a r i e ,

r o c ( o h a i n a p a n & l a g e n u n c h e ) , v e s t e , c a m a § a

p a n t a l o n i l u n g i , c i s m e ; i a r m u i e r i l e I n c a p a u c a

u n c h i p d e & A A A c u p e r v a z l a t p e u t r u s o a r e , c a -

m a § a , r o c h i e § i u n s p e n t e r n e g r u , c e a r e I m p r e u -

n a t § i o l e g a t u r a d e g a t , r a m a i n c l m a n e c i l e c a -

m a s i i § i p i e p t u l a f a r & d i n s p e n t e r , s c r o b i t a c u s c r o -

b e a l a a l b a s t r a . I a r c e l e c e s u n t p r i n o r a t e , s u n t

I m b r a c a t e c a

f i e c a r e d a m a , d i n n o b l e t e .

c o a l e

n u a n n u m a i p r i n o r a r , c i n e g r e § i t p r i n t o a t e s a -

t e l e . P a m a n t u l d i n n a t u r a e s t e s a r a c , f i i n d i a r a

c a m p i e t r o s § i n i s i p o s ; d a r n e c o n t e n i t a I n g r i j i r e

f l p r e f a c e I n r o d i t o r . C u m § i I n c r a i i a V i r t e m b e r g

t n t r a n d , a s e m e n e a a m v a z u t t o a t e u r m a n d u - s a

s p r e f e r i c i r e o b § t e a s c a , § i p o d o a b a § i l o c u l

o a r e c e m a i b u n ; c a c i a m v a z u t n u n u m a i b r a z i ,

c i § i a l t e f e l i u r i m i d e c o p a c i , s i d i n t o a t e s a c u -

n o a § t e c a p A m a n t u l e s t e m a i d u m e s t n i c , n e f i i n d

§ i d e a l u r i n e c o n t e n i t e .

i

f i i n d c a I n v r e m e a c e

m a a f l a m p e a c e s t e l o c u r i , e r a I n 1 0 - l e a O c t o m v r r e ,

n ' a m p u t u t v e d e a p e s t e c a m p u r i a l t e s a m a n a t u r i ,

d e c a t c a r t o f i , v a r z a , b r o § b e , r i d i c h i , g u l i i , s f e c l e ;

§ i d i n p o a m e , m e r e , p e r e § i p r u n e , c u m § i f a n u l

e e l s e m a n a t . D a r d u p a , p o t r i v e a l a e l i m i i § i d u p a ,

l o c u r i l e c e l e I n c a n e o g o r i t e , s a c u n o § t e a , e a a n

l o c u l u i ,

www.dacoromanica.ro

Page 238: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 238/253

I N S E M N A R E A C A L A T O R I E 1 M E L E

2

L

t o a t e s A m a n d , t u r i l e - d i n v e c i n k a t e , p r i s o s i n d u - s d

d u p d a m e a p I r e r e m u n c a p a m a , n t u l u i , c a e s t e m a i

m o l t a d u s d , l a d e s d v a r § i r e .

I a r l o c u r i l e p r i n c a r i a m c d r a t o r i t s u e t a c e s t e

T a l d o r f , O b e r t e l , O t e r l o c h , R a v e n b u r g , p o s t e 1 , o r a § ,

A e l i g e k r a i t , A l t d o r f , c e t a t u e I n t r ' u n J o e f o a r t e I n a l t ,

d e u n d e z i c c d , s a v e d e S t r a s b u r g , c e e s t e h o t a r a l

F r a n t i i d e c d t r d , c l u c a t u l B a d e n . p e g ' a r l a R i n u l u i ;

V a i g a r t e n , B a n e f u r t , S t e k l i n . B e r t a i t e , F o r s t , A i n t i -

r e n , A r n a h , R i n e l d i n g e n , S f i n g e n , B u r t a h , p o § t e 1 . ,

o r a § , B a i e r s , . F r a u e n l o t o r i e l , D r e h e r g , A n t r a h .

I n t r ' a c e s t e 2 s a t e e s t e h o t a r u l V i r t e m b e r g d e c a -

W A , B a v a r i a .

a m m e r s p r i n F e r t o f e n , I l e r f e l d , F o l k e r t o f e n ,

M e n i p g e n , p o § t e 1 , o r a § m a r e . U n g e r a u s e n E r k h a i m ,

O b e r k a m l a h , O b e r a u e r b a h , M i n d e i h a i m p o § t e 1 ,

o r a § m a r e , K i r h d o r f , V i d e r g e t i n g e n § i B u h l o e , p o s t e

1 , o r a § . A c i i a a m d a t I n d r u m u l e e l m a r e , c a r e

s ' a u s c r i s m a i n a i n t e . I a r d e l a M i n h e n c d r a t o r i n d

s p r e V i e n n a m ' a m a b d t u t n u m a i l a o r a u l P a s s a u

p e n t r u f r u m u s e t e a c e a m a u z i t c a a r e :

c d c i e s t e

t o c m a i I n c o l t u l c e f a c e g a r l a I n n , w a d e i n t a f n

D u n d r e , c a r e f i i n d c d e s t e m a i j u t e d . e c a , t , c u r g e r e a

D u n a r i i , t a e D u n d r e a c l e c u r m e z i § p a n d , l a m a l u l

e e l d i n p o t r i v d . D e a c i i a , I n t o r e a n d u - m a d r e p t I n

V i e n n a , § i n e m a i a v a n d c e a l t a a s c r i e d e s p r e

c d , r a t o r i e , a m g A n d i t c a t r e b u i e s a m a s o c o t e s c c a

u n v i n o v a t , c a r e d n u v o i u i s p r A v i c u v a n t a n d § i d e a l

d o i l e a o a r 5 , v i e t u i r e a c e a l i n i § t i t d , a V i e n e z i l o r ,

f r u m u s e t e a a m u l t e l o r p l i m b a r i d e p r i n p r e j u r u l

V i e n n i i , § i c e a d e p u r u r e a l u m i n a t i e d e c u s a r a

:

.

S i

www.dacoromanica.ro

Page 239: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 239/253

2 2 2

O O N S T . G O L E S O U

p a n g , I n z i o , c e e s t e i n t o a t 5 , g r A d i n A c e t i n p r e j u r 5 ,

c e t a t e a V i e n n a .

i c A c i n g d e j d e a e s t e n e d e s p A r t i t A d e t o t o m u l

c e s a . a f l A I n c a p r e p r t m a n t , a c e a s t a n e d e j d e a v A n d

§ 1 e u , m a b u c u r n a d A j d u i n d c a n . e g r e § i t v a y e n '

v r e m e I n t r u c a r e p a t r i a m e a , n u z i c , I n p u t i n i a n i ,

s A A , s a m u e a s c A I n t o c m a i c u o r a r l e c e l e m a r i c e

a m v A z u t , c i m a c a r p a s u l c e l d i n t a i u s A s A f a c a , , c e

a d u c e t o a t e n o r o a d e l e s p r e f e r i c i r e , c a r e l e p a s e s t e

u n u l § i n u m a i , u n i r e a s p r e f o l o s u l o b § t i i , c e d e

m u l t e o n a m . c u v A n t a t .

www.dacoromanica.ro

Page 240: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 240/253

I N D I C E

www.dacoromanica.ro

Page 241: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 241/253

i N D R E P T A R I

p u g .

I n l o e d e

s a s e c i t e a S c e i

1 1 2

S f . M a r e

S f . M a r c

' 1 7 0 n o t

c a b i n e t d e f i z i c a .

M u z e u d e g t . n a t u r a l e

1 8 2

i §

g i

C . G o L r s c o .

I n s e m n a r e a c d i d t o r i e i m e t e .

www.dacoromanica.ro

Page 242: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 242/253

I N D I C E D E L U C R U R I

e n a f o r a , 8 6 , 8 7 .

4 t r - b o r i , 1 7 9 .

. 1 3 6 . i , 2 6 .

b i n e f a c e r i , 4 8 .

b o i e r i m e , 6 0 .

b o r d e i e , 8 1 .

c a d a s t r u , 9 3 - 9 4 .

- c a l e a s c k 6 4 , 6 5 .

c a l e m g i i , 8 5 , 8 6 .

c a r e c u d o u t i , r o a t e , 1 3 3 .

e a s e d e i m p r u m u t , 4 9 .

a p i t a n , 8 8 .

c A p i t g n i e , 8 4 .

c o m e r t c u V i e n a , 1 3 1 .

e o n d i c a r i , 8 5 .

. c u t i a o b § t e i , 4 9 .

c l a s c a l i , 5 9 .

d i j n a 6 . r i t , 8 9 .

t I o b a n d A , 4 9 .

c l o r o b i t n t i e , 8 5 .

e r c o n o m i e ( c a s h , d e ) , 3 0 ( f e r m i s ) .

- e d i f i c i i , 4 0 .

e x e c u t a r e a c l A r i l o r . 8 2 .

f i o r i n i , 1 7 , 2 6 , 5 1 , 6 3 , 7 5 ; f l o r i n ' ,

1 3 1 .

g a r b a c i u , 8 2 .

g u n o i u , 9 .

h e r g h e l i i , 1 7 .

h u s m e t u r i , 8 8 , 1 4 5 .

i r i g a t i i , 1 1 8 .

i s p r a v n i c , 8 7 .

i s p r a v n i c i e , 8 4 .

i u b i r e a d i n c a p u l s a t u l u i , 3 1 ,

3 2 , 6 1 .

i z b a , i e , 8 5 .

I n h a m a r e d e b o i , 1 3 3 ; - d e c a i .

j o c u r i

a m f i t e a t r u ) , 1 2 3 .

j u s t i t i e , 3 9 .

l i n g u § i r e , 1 6 3 .

l o c u i n t e , 8 1 .

l u p t e c u f i a r e , 1 2 3 .

x r a n a s t i r e s t i ( a v e r ' ) , 5 5 , 9 4 .

m o z a i c , 6 6 .

m u m i e , 2 4 .

( I n

www.dacoromanica.ro

Page 243: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 243/253

2 2 8

1 N D I C E D E L U C R U R I

n e g o 1 , 1 0 8 .

n e s t a t o r n i c i a ( l a n o i ) , 1 9 1 , 2 0 2 .

n o r o d u l , 1 2 6 .

o i e r i t , 8 9 .

p a n s i o n , 2 0 5 , 2 0 8 .

p A d u r i , , 1 5 2 .

p A t u l , 8 1 .

p e d e p s e , 8 0 .

p e 0 e , 1 0 7 .

p o l c o v n i c , 8 8 .

p o l c o v n i c i e , 8 4 .

p o m e t u r i , 1 2 , 1 7 , 1 0 7 , 1 9 3 , 1 9 5 ,

2 2 0 .

p o p u l a t i a ( l a n o i ) , 1 5 2 .

p o s l u j n i c i , 8 4 .

p r e o t i , 9 4 , 9 5 .

p r o p r i e t a r i d e m o § i i , 1 2 7 .

p u s h , 1 8 .

r A r n A § i t e ( d e ( U r i ) , 8 3 ,

s a m e § , . 8 5 , 8 7 .

s a t e , 4 0 .

s a m e § i e , 8 4 .

s k t i c i e , 8 2 .

s c u t e l n i c i , 8 4 .

s e m A n g t u r i ,

1 2 , 1 3 ,

1 7 , 1 9 ,

2 7 ,

2 8 , 2 9 , 7 8 , 8 1 , 1 1 9 , 1 3 2 , 1 5 2 ,

1 7 9 , 1 8 0 , 2 2 0 .

s e r v i c i u p o § t a l , 4 7 .

s f a n t i h , 1 0 7 , 1 3 3 .

s l u j b e , 8 5 .

s o c i e t a t e l i t e r a r 5 . . , 8 9 ,

s p l t a r , 8 8 .

s p A t A r i e , 8 4 .

s p i t a l e , 5 0 .

v c o a l e , 6 , 1 2 , 1 7 , 2 3 , 3 2 , 5 4 , 5 5

5 9 , 8 5 , 8 9 , 9 4 , 1 3 1 , 1 7 7 , 2 0 5 ,

2 2 0 .

t a l m i t c i r i ,

5 5 , 5 8 ,

5 9 ,

8 9 ,

9 0 ,

9 2 , 9 5 .

T e a t r u l - N a t i o n a l , 1 2 0 .

t i s A , 2 9 .

t o r t i n i , 8 0 .

t r e t i i , 8 5 .

t u i u , 6 6 .

t u t u n i t r i t , 8 9 .

p r a n i : d i n B a v a r i a , 1 6 1 , 1 8 1 ;

s a § i , 1 0 ;

u n g u r i , 1 7 , 1 9 ;

a i n o § t r i , 1 9 , 8 0 , 1 0 2 , 1 6 2 .

u n i t i , 1 8 .

v 6 t a § i d e p l a i u , 8 5 , 8 8 .

v a n z a r e a s l u j b e l o r ,

8 4 , 8 5 , 1 4 3 .

v i e a t 6 ( f e i n t n o s t r u d e ) , 1 2 6 .

v i i , 1 8 2 , 1 9 3 .

v i n a r i c i u , 8 9 .

v i s t i e r , 8 7 .

v i t a , 1 5 3 .

z a h e r e a , 8 9 .

z a p c i l l c , 8 4 .

z a p c i u , 8 7 .

www.dacoromanica.ro

Page 244: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 244/253

I N D I C E D E C U V I N T E

I F O R M E

a c a d e m i e , 1 7 8 .

a c e s t a q , 2 6 .

a c i i a , 1 4 , 1 5 , 1 6 ,

1 7 , _ 2 5 , 2 8 , 2 9

p e s t e t o t .

a f t o c r a t o r , 3 7 .

a i l v a g e n ( d i l i g e n t 6 . ) , 9 9 , 1 0 0 n o -

1 9 1 n o t § . .

a j u t o r i u , 5 9 .

a l e a , 6 4 ; W e e , 3 3 , 6 1 ; a l e i u , 7 2 .

a m f i t h e a t r u , 1 2 2 .

a m a n d o a 6 1 0 4 ; a m A n d o a o ,

1 1 8 .

a n a l o g h i e , 8 4 .

a a t a r e ( r e p r e z e n t a t i e ) , 1 2 0 ;

( c e r e r e , p a n g e r e ) , 2 8 .

a r h i d u x , 7 7 .

a r h i t e c t o n i c e s o , 1 2 , 1 1 2 .

a r b i t e o t u r k 2 6 ,

4 1 ,

1 0 4 ,

1 8 5 ,

2 0 4 .

a s e m u i ( a s e ) , 6 7 .

a s t r o n o m i c e s c , 2 8 .

a § i j d . r e a , 2 4 , 2 5 , 4 3 .

a u s t r i a c e s c , 4 3 ; a u s t r i a c e s c , 9 ,

1 2 .

T a a l , 6 1 , 1 0 2 .

( n i c i o d a t a l a c ) , 1 2 4 , 1 7 9 .

- b A l i t b a n i ( a s e ) , 8 4 .

b i l l s K o n u i t , 6 9 .

b e z , 1 0 , 1 7 , 1 9 , 3 9 , 4 7 , 6 2 , 6 3 , 7 3 ,

7 9 , 9 2 , 9 3 , 9 5 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 6 ,

1 1 3 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 6 , 1 2 7 , 1 7 4 ,

1 7 7 , 1 7 8 , 1 8 5 , 1 9 5 , 2 0 1 .

b i b l i o t i c k 1 6 8 , 2 0 5 .

b i r n i c , 4 0 , 7 9 .

c a b i n e t 1 7 6 ;

f i r e s c , 4 3 .

c a d e t , 1 7 7 .

c a l e a s c a , 2 7 .

c a n a l , 1 0 5 .

c a n t e l a r i e , 1 9 6 .

c a p i t a l , 2 4 .

c a r k 2 7 , 3 8 , 5 9 , 7 2 .

c a r a t , , 2 7 , 3 3 , 4 7 , 6 0 , 6 4 , 9 9 n o t b . ,

1 6 6 ; c a r e t k 1 0 0 n a g .

c a r e l e , 2 8 , 3 1 , 4 4 , 9 1 , 1 2 8 .

c a r t e ( s c r i s o a r e ) , 5 1 .

c a s c a d k 9 1 .

c a s e r n k 1 7 2 .

c a s n i c ( s u b s t . ) , 1 0 3 .

c a t a r a c t , 1 3 , 1 7 9 , 1 9 2 , 2 0 9 , 2 1 3 .

c a t e h i s m , 2 0 9 .

c a v a l e r i e ( d e c o r a l i e ) , 8 5 .

c a z a r m 5 . , 2 5 ; v . § j c a s e r n A .

c A i t 6 . , 2 2 0 .

c 5 . 1 6 . t o r i u , 9 9 n o t t t .

g i

t 5 . ,

: A .

b a l t d .

www.dacoromanica.ro

Page 245: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 245/253

2 3 0

I N D I C E D E C U V I N T E R I F O R M E

c A t r a , 3 s i p e s t e t o t .

c a l l t o r i u , 1 8 .

c e a l a n t l , 1 2 5 ; c e e a l a n t a ; 7 2 ; c e i -

l a n t t , 1 0 6 ; c e i l a n t i , 8 9 , c e i l a l t i ,

1 2 6 ;

c e l a l a n t , 1 1 5 , 1 3 1 ;

c e l e -

l a n t e , 4 4 , 5 3 , 6 4 , 1 0 2 , 1 8 1 .

c e r i u , 8 1 .

c e t h t u i t , 9 .

c h e l t u i e l n i c , 4 9 .

c i n e v a s , 2 8 , 5 6 , 6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 7 .

c i u b u c , 6 2 , 6 4 .

c i u d i ( a s e ) 4 8 .

c l a v i r , 1 9 3 .

c l i m a , 1 b 0 .

c l i r , 9 4 , 9 5 , 1 4 6 ;

c l i r o s , 5 9 .

c l u p , 1 0 5 .

c o m e d i e n i , 6 3 .

c o m i t ( c o m e t s ; ) , 2 8 , 2 8 n o t h .

c o m p a t r i o t , 3 , 8 8 , 8 9 , 1 8 9 , 2 0 9 .

c o m u n i ( a ) , 3 .

c o n d i c a r , 8 7 ; c o n d i c a r i u , 8 1 .

c o n t r a c c i u , 2 0 2 .

c r a e s c , 1 7 4 , 1 7 8 .

c r a i e , 2 2 0 .

c r e i t a r , 4 8 .

c r i s t a l , 6 7 .

c r o a z t , 6 2 .

c r o n t a l i , 1 6 .

c u m b a r a l e , 5 2 .

c n p t o r i u , 1 0 6 .

e v a d r a t , 1 3 2 .

d a t u r i , 8 3 .

d A r a p A n a ( a s e ) , 5 5 .

d A r A p A n a r e , 1 1 2 .

d e a c i i , 1 3 2 .

d e n a d i n s , 1 2 0 .

d e p e r t a m e n t a r , 9 3 .

d e p u t a t i , 3 2 .

d i n n a p o i n l , 9 9 n o t A .

d i p l o m a t i c a ( d i p l o m a t i c ) , 5 7 .

d o a A , 2 5 , 2 6 , 1 8 1 ; d o a o , 2 8 , 4 3 ,

9 3 , 1 0 4 ; d o o , 1 0 6 .

d o h t o r , 4 0 , 5 0 , 5 1 , 5 2 , 5 9 , 7 9 ; :

d o f t o r , 1 7 7 , 2 0 6 .

d o h t o r i e ( m e d i c i n g . ) , 2 3 , 5 0 , 5 9 ;

d o f t o r i e , 1 7 6 .

d o j u ( d o g e ) , 1 1 5 .

d r o s c A , 6 4 .

d r u m a s , 9 1 .

d r u m u l e t , 7 8 .

d u c h i ( d u e l ) , 1 1 2 , 1 1 5 .

d u m e s t n i c , 2 2 0 .

d n p r i n , 9 3 , 1 6 6 , 1 7 8 , 1 9 2 .

d u x , 1 8 5 .

e l c i n , 1 8 9 , 1 9 7 .

e s t i m p , 9 , 2 8 , 1 3 3 , 1 6 7 , 2 1 4 _

v r o p a , 8 5 .

e v r o p e n e s c , 1 9 4 , 2 1 0 .

e x c e l e n t i e , 1 3 7 .

e x p o r t a r i s i ( a ) , 2 1 0 , 2 1 1 .

f a b r i c a r i s i t , 2 1 0 .

f a b r i c A , 1 7 7 .

f a t a c i u n e , 2 1 9 .

f e l i n a r , 6 1 .

f e l i u , 4 , 2 4 , 2 6 , 3 2 .

f e l i u r i m e , 4 3 , 5 9

f e l i u r i m i , 1 3

2 0 , 2 3 , 2 4 , 6 7 .

f i a c a r , 1 0 0 n o t '

; f i a k e r , 2 7 , 4 7 .

f i e s c a r e , 2 3 .

f i e s c i n e , 9 1 , 1 8 1 .

f i i u , 6 8 .

f i l d e s ( c u s a n s d e e l e f a n t ) , 7 2 _

f i l o z o f i c e s c , 5 2 , 1 7 7 .

f o f e z i , 1 4 , 6 8 , 7 2 .

f o r m a l i s i t ( f o r m a t ) , 1 7 5 .

f o r s p a n , 1 9 .

f r a n t o z A s c , 5 3 ; f r a n t o z e s c , 2 4 , 5 3 .

f u n t i , 9 9 n o t A .

g a l a n t o m , 1 3 3 .

g a r n i z o n , 1 7 7 .

g e a r a h , 1 7 7 ; g e r a h , 4 0 , 5 9 , 1 4 0 . .

g h e n e r a l , 1 3 7 .

www.dacoromanica.ro

Page 246: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 246/253

I N D I C E D E C U V I N T E § I F O R M E

2 3 1

g h e o g r a f , 9 3 .

g h e o g r a f i c e s c , 1 6 9 , 1 9 6 .

g h e o g r a f i e , 5 2 .

g h e o m e t r i c e s t e , 9 3 ,

g h e o m e t r u , 9 3 .

g h i m n a s i u m , 1 7 7 .

g h i r l a n t a , 4 4 .

. g l a s u i r e , 3 1 ,

g l o a t s , 1 1 .

g o l i ( g o i ) , 7 6 .

g r o z a v n i c , 1 6 7 , 2 1 3 .

g u b e r n a t o r , 1 6 ,

1 0 1 .

g u b e r n i e , 1 6 .

h a r t a , 1 6 9 , 1 8 1 , 1 9 3 , 1 9 6 .

h a v u z , 1 3 , 2 6 , 7 0 , 1 7 5 .

h i e r , 1 9 8 , 2 0 0 .

h r A p i ( a ) , 3 .

( , i ) , 2 5 , 3 3 , 1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 5 ,

2 0 5 .

i a s e ( i e s e ) , 1 0 6 n o t k

i c o n o m i e , 5 3 , 8 9 , 9 2 .

i m p o r t a r i s i ( a ) , 2 1 1 .

i n g i n e r , 1 5 2 .

i n s t r u m e n t , 1 - 6 , 1 7 7 .

i n t e r e s a t , 5 6 .

i n t e r i s a r i s i ( a ) , 9 6 .

i n v a l i t , 2 5 , 1 7 7 .

i p a t ( i d e m ) , 1 7 6 .

i r a t , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 8 .

i r o i c e s c , 1 2 0 .

i s p r a v n i c a t , 1 3 4 .

i u b e a t 5 , , 4 9 .

i z v o d i ( a ) , 1 6 7 .

i z v o d i t o r , 6 .

i z v o d i s l ( s e ) , 1 6 8 .

i n c h i n a c i u n e ( s a l u t a r e ) , 9 5 , 1 6 1 ,

1 6 2 .

i n c o r o n M i e , 3 1 , 6 5

i n c u n j u r a r e , 2 5 .

I n d u r A t o r i u , 2 1 1 .

I n f a t i s a r e ( r e p r e z e n t a 4 e ) , 1 0 7 .

1 n j u g u i r e , 1 6 2 .

i n p l i m b a . ( a s e ) , 1 7 2 .

I n p l i m b a r e , 1 8 0 .

i n t e a r m a t , 1 6 6 .

i n t r e b u i n t a t ( f u n c t i o n a r ) , 2 8 .

j a l o g i i , 1 0 , 1 8 1 .

j a l u i t o r , 9 .

j u d e , 1 5 , 1 6 .

j u g u i r e , 1 6 2 .

l a c u l ( a ) , 9 , 1 4 , 1 5 .

l a c u i n t a , 1 7 .

l a c u i t o r , 9 .

1 7 6 ,

l e m o n a d k 6 2 .

l e x i c o n , 9 0 .

l i t a n i e , 1 6 4 , 1 6 6 .

l i t e u , 1 7 7 .

l o s t f t r i e ( o s p a t A r i e ,

6 5 , 1 1 3 .

l o z e , 2 6 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 7 2 .

l u d e , 8 4 .

l u x , 5 3 , 5 3 n o t k 6 3 , 8 9 , 9 2 , 1 4 6 ,

1 6 4 .

i m p l i n i ( a = a e x e c u t 4 ) , 8 5 .

I m p l i n i r e ( e x e c u t a r e ) , 8 8 .

t n b l i e t u r k 2 6 .

I n c h i n a ( a s e - = a s a l u t t ) , 6 9 .

b e a r i e ) , 6 2 ,

x n a g h i s t r a t , 9 .

m a i a . , 4 9 .

m a l d e h i , 6 2 , 1 1 4 .

m a t e r i a l , 2 1 3 .

m a t h e m a t i c e s c , 1 7 6 , 1 7 7 ,

m & d u l a r , 1 4 7 .

m e d a l u r i . ( m e d a l i i ) , 1 7 6 .

m e h a n i c a , 1 0 6 n o t g , 1 6 7 , 1 9 8 .

m e l i t a t , 1 0 .

m e m v r a n k 1 6 9 .

m e r t i c , 1 4 4 .

m e t e . u g a r i t , 1 6 6 .

i

www.dacoromanica.ro

Page 247: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 247/253

2 3 2

I N D I C E D E C U V I N T E

1 F O R M E

m e t a l i c e s c , 2 2 , 7 7 , 1 4 1 .

m i c g o r , 2 1 9 .

r n i c g o r i ( a ) , 2 9 .

m i c g o r i m e , 4 4 .

m i l i o n , 1 0 5 .

m i l i o n i s t , 3 9 , 4 0 , 6 3 , 7 6 , 2 0 8 .

m i l o r z i , 7 6 , 7 7 .

m i n i a t u r i , 1 7 6 .

m i n i s t r u , 1 6 7 .

m o b i l a t , 1 7 5 .

m o n e d k 1 8 9 .

m u f l u z i ( a s e ) , 1 4 6 .

m u i a r e ,

1 1 6 ;

m u i a r e ,

5 0 ,

5 1 ,

6 2 , 7 0 .

m u m b a g i r , 8 2 , 8 3 .

n a m e s t i i , 1 4 4 , 1 7 2 , 1 7 4 , 1 8 6 .

n a t i e , 9 , 1 2 , 5 3 , 5 9 , 1 2 1 , 1 4 7 .

n a t i o n , 1 2 1 .

n a t i o n a l ,

5 7 , 5 9 ,

9 0 , 9 1 ,

1 9 2 ,

2 0 9 .

n a t i o n a l i c e s c , 1 0 1 n o t a , 1 0 8 , 1 2 1 ,

1 3 8 , 1 8 0 , 2 0 6 .

n a s t r a p k 1 8 1 .

n e p r A v i l n i c i t , 8 8 .

n i r e i d e , 7 0 .

n o a o , 1 3 2 .

n o b l , 1 8 9 n o t e .

n o b l e t k 6 2 , 1 3 3 .

n o r o d , 1 7 .

o a m i n i , 1 0 6 .

o b l a d u i r e , 1 8 0 .

o b l a d u i t o r , 1 6 7 .

o b l i ( a I n d r e p t b . ) , 1 9 3 .

o b r a z e , 8 9 .

o b s e r v a t o r i u m , 2 0 5 .

o b g t e , 5 6 .

o b g t e s c , 3 9 , 5 0 .

o c a r m u i t o r i u , 2 5 .

o c o l i g , 2 5 , 7 7 , 1 2 3 , 1 7 4 , 1 7 5 , 2 0 1 .

o d r i t s l i ( a ) 1 5 2 , 1 7 9 .

o f i t i e r , 1 4 0 .

o h t a r e , 9 8 .

o p t i c e s c , 1 7 7 .

o r a n g e r i e , 1 7 5 .

o r i g h i n a l , 1 6 9 .

o s i b i t , 1 0 4 .

o s t r o v , 3 0 , 5 7 .

o g t i t s A s c , 2 5 .

o t c A r m u i ( a ) , 9 , 3 2 , 1 0 1 .

o t c a r m u i t o r , 4 3 , 5 1 , 5 4 , 6 7 , 9 5 ,

9 7 ;

o t c a r m u i t o r i u , 1 1 5 , 1 2 4 . ;

v . g i o c I r m u i t o r i u .

p a j , 1 7 7 .

p a l a t , 3 9 , 7 1 , 8 3 .

p a n g l i c u t 6 4 9 .

p a p i s t a g i , 1 8 .

p a r a d i e ,

p a r m a c l f t c , 1 9 7 .

p a t r i e , 3 , 2 4 , 3 9 , 5 6 , 5 8 , 6 b , b 5 ,

8 8 , 8 9 , 9 1 , 9 6 , 9 7 , 9 8 , 1 4 0 , 1 6 b ,

1 8 1 , 2 2 2 .

p a t r i o t , 1 4 7 .

P 6 ' ( P e ) , 1 0 5 .

p A d u r i t a , 1 4 .

p k i a n t e a n ( l o c a l n i c ) , 1 0 4 .

p A m a n t e n e s c ( i n d i g e n ) , 4 2 .

p A n t r e , 1 3 6 .

p A n z e t , 1 6 6 .

p e n t r u ( d e s p r e ) , 1 2 2 .

p e r c a l , 6 2 .

p e r u z e e . , 6 7 .

p e s c A r l ( a ) , 1 0 8 .

p i a t a , 4 1 , 6 0 .

p i e r z a n i e , 5 1 .

p i r a m i d 4 , 4 4 .

p i v 5 . , 4 2 .

p l a n i t k 2 8 n o t a .

p l i m b a r e , 6 5 , 1 5 8 , 1 7 2 , 1 9 7 .

p o c i u , 5 8 , 6 9 , 7 7 , - 7 8 , 9 2 , 1 1 7 , 1 2 6 ,

1 6 8 .

p o f t o r i ( a ) , 9 1 .

p o g o r t ( a ) , 1 0 8 .

p o h t k 3 .

3 1 .

www.dacoromanica.ro

Page 248: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 248/253

I N D I C E D E C O V I N T E § I F O R M E

p o h t i ( a ) , 4 .

, p o l c o v n i c , 8 2 .

p o l i t e f s i t , 1 6 1 , 1 6 2 .

p o l i t i c A ( p o l i t e - 0 ) , 1 7 .

p o l i t i c e s c , 2 5 , 3 3 , 5 2 , 1 2 6 , 1 4 2 .

p o l i t i c o s ( o m p o l i t i c ) , 2 0 6 .

p o l i t i e , 1 4 .

- p o l i t i e , 3 8 , 4 6 .

p o n c i u , 6 2 .

P o r t o - f r a n c o ; 1 0 4 .

p o r t e l a n , 1 7 7 ; p o r t o l a n , 6 7 .

p o s t a m e n t , 6 9 , 7 1 , 1 7 5 .

p r a c t i c e s ° ( a d j . ) , 1 7 7 .

p r a c t i s i ( a ) , 8 6 .

p r a v i l i a § ( o m d e d r e p t ) , 2 0 6 .

p r a v i l n i c e s c ( a d j . ) , 3 9 .

p r a p A d e n i e , 3 1 .

p r O v i l i ( l e g i ) , 1 9 2 ,

p d i v i l n i c i t , 1 1 .

p r e , 1 3 0 .

p r e d i d i ( a ) , 2 1 3 .

n r e s c r i e ( a ) , 9 2 .

p r e u m b l e . ( a ) , 2 0 0 .

p r e u m b l a t , 1 4 6 .

p r e z i d e n t , 1 4 1 .

p r i i m i ( a ) , 8 7 .

p r i s o s i ( a s e ) , 1 0 6 n o t t i .

p r i v e a l a , 2 1 3 .

p r o O l u i ( a s e ) , 2 0 2 .

p r o f e s s o r , 5 5 , 8 3 , 8 4 , 2 0 9 .

p r o p o v e d u i t o r ( p r o f e s o r ) , 1 9 9 .

p u b ] i c a r i s i ( a ) , 4 .

r a r i t a t e l e ( r a r i t l t i l e ) , 1 2 5 .

r A t u n d , 1 6 , 1 2 2 , 1 7 4 .

r A s v r i t t i t o r i u , 1 7 1 .

r e g h i m e n t , 1 7 0 .

r o m a n e s c ( r o m a n , a d j . ) , 9 7 .

s a ( r e f l e x l y ) , 3 1 , 6 8 .

s a m u l ( a ) , 9 8 .

s O m u i r e , 6 8 .

s c l i p a t i c i u n e , 5 4 .

2 3 3

s c h e l k 1 7 , 1 0 4 .

s c o s ( s n b s t . ) , 1 1 5 .

s c r i s o a r e , 5 0 ( v . g i c a r t e ) .

s e m a n g t o r i , 3 0 .

s e n a t o r , 2 5 .

s e t , 1 3 , 1 7 9 .

s g r i p s o r , 4 : 3 .

s i g u r a n t i e , 4 6 ; s i g u r a n t a , 4 6 .

s i n a t ( s e n a t , 9 7 , 1 1 2 ; d a r s e n a t o r .

s i n e t , 9 3 .

s i r i m a n , 4 9 .

s i s t e m g , 1 4 5 , 1 4 6 .

s l o b o d , 3 , 1 7 , 6 5 .

s l o b o z e n i e , 4 7 , 1 6 3 , 2 0 7 .

s l u j b a g , 8 5 .

s m i n t i ( a ) , 7 2 .

s o t i e t a , 8 9 , 9 0 , 9 2 , 9 5 , 2 0 5 .

s o t i e t a t e , 9 2 .

s p a l e r , 1 1 8 , 1 7 5 ,

1 8 2 , 1 9 7 ; v .

g i g p a l e r .

s p e c u l a n t , 3 9 , 8 4 .

s p e c u l a t i e , 5 9 .

s p e c u l a r i s i ( a s e ) , 1 4 6 .

s p e n t e r , 1 0 2 , 1 8 0 , 2 2 0 .

s p i e r , 4 0 .

s t a t u O , 5 , 4 1 , 4 4 , 6 7 , 1 7 5 .

s t a n g e r e , 5 3 .

s t i h , 1 9 2 .

s t e n k 2 5 .

9 a d a r v a n , 2 6 , 9 1 , 1 7 4 , 1 7 5 ;

g a -

d r i v a n u r i , 1 3 .

g a s k 2 5 .

g l i d e r s , 7 2 .

g p a l e r , 7 0 ; v . g i s p a l e r .

g t o c a t , 1 1 5 .

g t o f k 2 6 .

t a r s a n a ( g a n t i e r ) , 1 1 7 .

t e m e i n i c i e ( c u s o n s c o n c r e t ) , 1 0 4 .

t h e a t r u , 2 5 , 4 0 , 1 0 6 .

t i g r i s , 7 2 .

t i r a n i c e s c ( a d j . ) , 3 1 , 1 0 3 .

www.dacoromanica.ro

Page 249: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 249/253

2 3 4

I N D I C E D E O U V I N T I O I p F O R M E

t i t u l u e , 3 7 n a l .

t o c m i r e , 1 9 .

t r a n s p o r t a r i e l ( a ) , 1 3 0 .

t r e n t e r a t u r 6 . , 1 0 2 ,

t r u p u r i ( t r u p e ) , 1 2 1 .

L e a p , n ( A c e t a t e t e a p a n a o ) , 1 3 1 .

t e a r s , 4 .

e r i m o n i e , 1 1 5 .

- t g f a n 0 h , 1 6 .

9 9 n o t a .

u n i v e r s i t a t e , . 1 4 .

v a p o r , 1 0 5 .

v a r m e d i e , 1 3 4 .

v e l e a g , 8 1 ; v i l e a g , 1 2 3 , 1 3 4 _

v i s t i e r i u , 8 4 .

v i v l i o t h i c a , 1 5 .

v i z i t a r i s i ( a ) , 5 1 .

v o i a j o r , 1 0 1 n o t a , 1 2 8 .

v o r n i c e i , 9 3 .

z a h e r e a , 1 4 4 .

z o g r a f i c e s c , 1 7 8 .

i i d u l k

www.dacoromanica.ro

Page 250: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 250/253

C U P R I N S U L

www.dacoromanica.ro

Page 251: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 251/253

C U P R I N S U L

P A G I N A

P r e f a t a

x x x u

M i t r e c i t i t o r a

A r d e a l u l .

K r o n g t a d t , c e - i z i c r o m a n e g t e B r a g o v

9

F a g g r a g

1 2

A v r i c

1 3

E r m a n g t a d . S i b i u 1 4

M i l e m b a h . S a s - S e b e g

1 5

K a r l s b u r g . B e l i g r a d .

1 5

T o r d a

1 6

K l a u z e n b u r g . O l u j u . .

1 6

G r o s v a r d a i n . O r a d i a M a r e . .

1 8

U n g a r i a .

P e g t a

2 3

O f e n . B u d a

2 7

N a i d o r f 2 9

R a a b

2 9

V i s e l b u r g

3 0

A g e n b u r g

3 0

P r e z b u r g . P o j o n u

3 0

A u s t r i a .

V i e n n a . B e c i u l

G r a z

T r i e g t i

I t a l i a .

V e n e t i a

3 7

1 0 1

1 0 4

1 1 1

.

, .

. . . . . . . . . . .

.

. . . .

. . . . . . . . . . .

.

www.dacoromanica.ro

Page 252: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 252/253

. 2 3 8

C T T P R I N S

P A G I N A .

P a d u a

1 1 8

V i t e n t i a

1 1 9

V e r o n a

. . . . . . .

1 2 2

B r e s t i i a

1 2 4

M i l a n u

1 2 4

P a v i i a

1 3 0

C r e m o n a

1 3 1

M a n t u a .

.

.

.

. .

. . . . . . . . . . . .

. . .

1 3 1

B r a g o v - P e g t a p r i n A r a d .

1 3 3

B r a g o v - P e g t a p r i n B a n a t

1 3 6

T e m i g o a r a .

1 3 6

S e g e d i n

1 3 8

B r a g o v - M e h a d i a . . . . .

. . . . . . . . . . . .

1 3 9

M e h a d i a

1 3 9

A p r e c i e r i a s u p r a s t a r e d e l u c r u r i l a n o t

1 4 2

M a n n a d i n 1 8 2 6 .

M u n c h e n

1 5 1

A u s t r i a .

L i n t

1 ) 8

B a v a r i a .

M i n h e n

1 6 4

W i i r t e m b e r g s i B a d e n .

E l v e t i a .

C a n t o n u l T i i r g a u

1 9 0

C a n t o n a l Z u r i c h

1 9 1

Z u r i c h

1 9 4

B e r n

1 9 7

B e r n a - G e n e v a

2 0 3

G e n e v a .

2 0 4

W i i r t e m b e r g .

I n d i e s .

. ) 2 5

.

.

. .

.

www.dacoromanica.ro

Page 253: Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

7/23/2019 Golescu, Dinicu - O Insemnare a Calatoriei Mele

http://slidepdf.com/reader/full/golescu-dinicu-o-insemnare-a-calatoriei-mele 253/253