girlshare.ro grile rezolvate-finante publice 2009-2010

of 24 /24
Dcnumirca disciplinci: FINANTE PUBLICE FISCALITATE Specializarca: CONTABILITATE SI IN-FORMATICA DE GESTIUNE Anul de studiu: II Titular disciplina: conf. univ. dr. Grigorie Nicolae 19 .1f)· ?"'/)/)!J G R I L E Cursul nr. I. ASI)Ccte genera Ie pri\'ind finantcle pub lice 1. Grila Dr. 1.1.11 Finantele reprezinta: a) procurarii veniturilor necesare farniliilor a modului de utilizare (cheltuire) a acestora; b) procurarii veniturilor necesare statului a modului de utilizare (cheltuire) a acestora; c) procurarii cheltuirii banilor de fiecare persoana fizidi Raspuns corect: b (1.1.11) 2. Grila Dr. 1.1.12 Finan!ele publice reprezinta: a) incasarii bani lor publici (de la popula!ie) a cheltuirii acestora in interes public (al tuturor cetatenilor), pentru realizarea de bunuri publice (in folosul tuturor); b) incasarii bani lor a cheltuirii acestora in interes personal pentru realizarea de bunuri proprietate personala; c) modul in care se folosesc banii de catre Banca Na!ionala. Raspuns coreet: a (1.1.12) 3. GriJa Dr. 1.1.13 Finantele stabilesc: a) regulile principiiIe dupa care statui procura, administreaza intrebuinteaza veniturile, banii publici; b) regulile principiile dupa care fiecare persoana fizica procura, adrninistreaza intrebuinteazli venituri1e, banii personali; c) regulile principiile dupa care fieeare persoana juridica procura, adrninistreaza intrebuinteaza veniturile, banii publici. Raspuns coreet: a (1.1.13) 4. Grila Dr. L 1.14 Obiectul de studiu al finantelor it constituie, in principal: a) regulile principiile de obtinere a veniturilor neeesare statului pe calea impozitelor; regulile principiile de cheltuire in interes public (in folosul tuturor) a bani lor publici, a banilor obtinu!i de la populatie pe calea impozitelor. b) veniturile averea persoanelor fizice; c) veniturile averea persoanelor fizice. Raspuns coreet: a (1.1.14) S. Grila Dr. 1.1.15 Bunurile publice sunt acele bunuri care: a) pot fi dobAndite pe pia!a (se vand, se cumpara se negociaza pe piata); b) sunt satisIacute pe seama unor activitati/servicii organizate de sectorul privat, contracost; c) nu pot fi dobandite pe pia!a (nu se vand, nu se cumparii nu se negociazii pe piata); sunt satisIacute pe seama unor activitati/servicii organizate de stat; consumul acestora este oferit gratuit, individual neconcurential intregii comunitati, indiferent de dorinta unom de a achizitiona, sau nu, aceste bunuri. Riispuns coreet: c 0.1.15) 6. Grila Dr. 1.1.133 Contribuabil este: a) orice persoana fizica saujuridica supusa unui datoreaza un impozit; b) orice persoana fizica sau juridica; .. c) orice persoana fizica sau juridica cu datorii la band.. Raspuns corect: a (1.1.133) 7. Grila Dr. 1.1.134

Upload: marya132000

Post on 21-Jun-2015

1.512 views

Category:

Documents


16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Dcnumirca disciplinci FINANTE PUBLICE ~i FISCALITATE Specializarca

CONTABILITATE SI IN-FORMATICA DE GESTIUNE Anul de studiu II

Titular disciplina conf univ dr Grigorie Nicolae 19 1f)middot ))J

G R I L E Cursul nr I ASI)Ccte genera Ie priind finantcle publice

1 Grila Dr 1111 Finantele reprezinta a) ~tiinta procurarii veniturilor necesare farniliilor ~i a modului de utilizare (cheltuire) a acestora b) ~tiinta procurarii veniturilor necesare statului ~i a modului de utilizare (cheltuire) a acestora c) ~tiinta procurarii ~i cheltuirii banilor de fiecare persoana fizidi ~ijuridica

Raspuns corect b (1111) 2 Grila Dr 1112

Finanele publice reprezinta a) ~tiinta incasarii bani lor publici (de la populaie) ~i a cheltuirii acestora in interes public (al tuturor

cetatenilor) pentru realizarea de bunuri publice (in folosul tuturor) b) ~tiinta incasarii bani lor ~i a cheltuirii acestora in interes personal pentru realizarea de bunuri proprietate

personala c) modul in care se folosesc banii de catre Banca Naionala Raspuns coreet a (1112)

3 GriJa Dr 1113 Finantele stabilesc a) regulile ~i principiiIe dupa care statui l~i procura administreaza ~i intrebuinteaza veniturile banii

publici b) regulile ~i principiile dupa care fiecare persoana fizica i~i procura adrninistreaza ~i intrebuinteazli

venituri1e banii personali c) regulile ~i principiile dupa care fieeare persoana juridica i~i procura adrninistreaza ~i intrebuinteaza

veniturile banii publici Raspuns coreet a (1113)

4 Grila Dr L114 Obiectul de studiu al finantelor it constituie in principal a) regulile ~i principiile de obtinere a veniturilor neeesare statului pe calea impozitelor regulile ~i

principiile de cheltuire in interes public (in folosul tuturor) a bani lor publici a banilor obtinui de la populatie pe calea impozitelor

b) veniturile ~i averea persoanelor fizice c) veniturile ~i averea persoanelor fizice Raspuns coreet a (1114)

S Grila Dr 1115 Bunurile publice sunt acele bunuri care a) pot fi dobAndite pe piaa (se vand se cumpara ~i se negociaza pe piata) b) sunt satisIacute pe seama unor activitatiservicii organizate de sectorul privat contracost c) nu pot fi dobandite pe piaa (nu se vand nu se cumparii ~i nu se negociazii pe piata) sunt satisIacute pe

seama unor activitatiservicii organizate de stat consumul acestora este oferit gratuit individual ~i neconcurential intregii comunitati indiferent de dorinta unom de a achizitiona sau nu aceste bunuri

Riispuns coreet c 0115) 6 Grila Dr 11133

Contribuabil este a) orice persoana fizica saujuridica supusa unui impo~care datoreaza un impozit b) orice persoana fizica sau juridica c) orice persoana fizica sau juridica cu datorii la band Raspuns corect a (11133)

7 Grila Dr 11134

Din momentul in care 0 persoana fizica sau juridica datoreazii un impozit aceasta persoana capata calitatea de

a) persoana majora care are dreptulla munca b) datornic fata de stat de persoana care datoreaza impozit statului numita in termeni fiscali

contribuabiI c) ceta~ean al statu lui respectiv Raspuns corect b (11134)

8 Grila Dr 11135 o persoana fizica sau juridica poate sa aiba calitatea de a) contribuabil incasator contribuabil creditor contribuabil incasator ~i creditor b) contribuabil finanlator contribuabil creditor contribuabil finanlator ~i creditor c) contribuabil suportiitor contribuabil pliUitor contribuabil platitor ~i suportator Raspuns coreet c (1135)

9 Grita Dr 1136 Contribuabil suportiitor este a) persoana care datoreaza impozit statului dar nu ea este cea care 11 plate~te direct ~i personal b) persoana care nu datoreaza ~i nu plate~te impozit statului c) persoana care datoreaza impozit statului dar pe care nu tl plate~te

Raspuns coreet a (1136) 10 Grita Dr 11145

Contribuabil pliititor este a) persoana care are obligatia de a calcula ~i de a-~i plati creditele la banca b) orice persoana care efectueaza plati clnd vrea dupa cum vrea ~i catre cine vrea c) persoana care are obligatia legala de a calcula de a reline (in general prin stopaj fa sursii) ~i de a

vira (in termenul ~i conditiile prevazute prin lege) impozitele datorate de el de alte persoane fizice ~isau juridice sau de el ~i de aite persoane fizice ~isau juridice

Raspuns corect c (11145) 11 GrUa Dr 11151

Contribuabil pliititor suportiitor este a) persoana care are obligatia de a plati creditele la banca ~i de a suporta dobanzile b) orice persoanii care efectueaza plati cand vrea dupa cum vrea ~i catre cine vrea c) persoana care are dubla calitate atat de contribuabil suportator cat ~i de contribuabil platitor Raspuns coreet c (1151)

12 GrUa Dr 11 1 I Sarcina de a obtine veniturile neeesare functionarii statului revine fmantelor publice prin functia a) de a emite legi de catre Parlament b) de a cheltui bani de catre Guvern c) de constituire (de strangere) a veniturilor bugetului de stat _ Raspuns corect c (131 1)

13 Grila Dr 13211 Veniturile bugetului de stat (numite ~i resursele financiare publice) se distribuie se repartizeaza (sub

forma de cheltuieli bugetare) persoanelor fizice ~i juridice in scopul a) de a avea din ce trai rara a munci b) satisfacerii unor nevoi economice ~i sociale personale ~i de interes general c) indeplinirii sarcinilor primite de la Uniunea Europeana Raspuns coreet b (13211)

14 Grila Dr 13311 Redistribuirea inseamna a) stimularea in mund a celor cu momente geniale de incompetenta b) a imparti din nou a reimparti intr-un proces continuu permanent ceea ce a fost deja repartizat in faza

initiala respeetiv in procesul de constituire a veniturilor bugetare c) impartirea din nou a veniturilor care nu au fost impiirtite intrucat acestea au fost consumate Raspuns coreet b (13311)

15 Grila Dr 14111 Procesul de redistribuire (de reimpartire) a veniturilor ~i averilor trebuie privit ca un proces prin care a) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor saraci b) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor bogati

l_ 2

c) se ia din venitul celor bogati pentru a se da celor saraci Raspuns corect c 04111)

16 Grila Dr 14211 Prin aplicarea unor masuri rationale de redistribuire se obtin a) multiple ~i importante efecte negative pe plan economic ~i social b) multiple ~i importante efecte pozitive pe plan economic ~i social precum eIiminarea saraciei

asigurarea unei armonii a pacii sociale dintre cei bogati ~i cei saraci infaptuirea statului bunastarii sociale etc

c) cre~teri deosebit de mari ale inflatiei Raspuns corect b (14211)

Cursul nr 2 Caracterizarea generali a impozitelor I Grila or 2112

Confuziile dintre notiunile de impozit taxa ~i tarifsunt generate a) cruar de prevederile legale in vigoare care nu respecHi sensul ~i continutul real al termenilor ~i

expresiilor folosite b) de faptul ca intre aceste notiuni nu exista nici 0 deosebire c) de neincasarea veniturilor la bugetul de stat din impozite ~i taxe Raspuns corect a (2112)

2 Grila or 21112 Elementul esential decisiv care face distinctia intre un impozit ~i 0 taxa it constituie a) lipsa sau existenla unui serviciu (a unei contraprestatii) in schimbul obligatiei bugetare pHitite b) caracterul benevol facultativ in plata impozitelor c) impozitele sunt reglementate de Banca Nationala iar taxele de sindicate Raspuns corect a (21112)

3 Grila or 2211 intre impozit ~i taxa a) nu exista nici un fel de deosebiri b) exista deosebiri esentiale de neconfundat atat din punct de vedere semantic (al sensurilor cuvintelor)

cat ~i din punct de vedere al continutului lor economic al interpretarii fiscale c) nu sunt cunoscute in fiscalitate asemenea notiuni Raspuns corect b (2211)

4 Grila or 2212 Impozitul reprezinta a) un venit obtinut de cei care nu muncesc b) plata obligatorie stabilita prin lege pe care cetatenii institutiile etc 0 varsa din veniturile lor la bugetul

statului c) plata facultativa benevola pe care 0 face fiecare cand dore~te sa ajute statuI Raspuns corect b (2212)

5 Grila or 24115 Impozitele au aparut a) din dorinta oamenilor de a plati impozite b) din necesitatea obtinerii de ciitre stat a fondurilor necesare pentru asigurarea bunurilor publice

precum apilrarea tarii ordinea publica educatia invatamantul sanatatea protectia sociala combaterea poluarii etc

c) din necesitatea societatilor comerciale de a-~i spori veniturile Raspuns corect b (24115)

6 Grila or 24213 Impozitul reprezinta a) un venit al persoanelor sarace primit sub forma de ajutoare sociale b) plata (1) baneasca (2) obligatorie (3) generala (4) nerambursabila ~i (5) fara obligatia din partea

statului la 0 contraprestatie sau un ecruvalent direct ~i imediat catre persoanele fizice ~i juridice care aumiddot obIigatia de a efectua plati catre bugetul de stat in cuantumul ~i la termenele precis stabilite prin lege

c) plati efectuate de catre persoanele fizice ~i juridice pentru procurarea unor bunuri necesare Raspuns corect b (2423)

7 Grila or 24214 Impozitele se stabilesc a) de catre Banca Nationala

3

b) prin licitalie de catre Ministerul Finantelor c) in funclie de veniturile obtinute averea detinuta ~i structura produselor ~i serviciilor consumate Raspuns coreet c (2424)

8 Grila nr 25211 Plata impozitelor a) se face in functie de cum are bani fieeare b) este reglementata prin lege ~i este obligatorie pentru toti ceUitenii c) este obligatorie pentru toate persoanele care au un venit mai mare dedit salariul minim pe tara Raspuns coreet b (25211)

Cursul nr 3 Impozitele directe l Grila nr 3111

Impozitul este d ire c t atunci cand a) eel care it suporta cunoa~te direct ~i nemijlocit marimea acestuia b) eel care it suporta merge direet la organul fiscal pentru a-I plati c) se plate~te direct de eel care it suporta spre exemplu de salariat Raspuns coreet a (3111)

2 Grila nr 3114 Denumirea de impozit direc t vine de la faptul ca un asemenea impozit a) duce direct la tinta de-a dreptulla eel care il datoreaza lara ocoli~uri cei care oblin (sau urmeaza sa

obtina) un venit sau 0 avere ~tiu dinainte anticipat ca datoreaza impozit pe acestea avand chiar posibilitatea A (daca se pricep) sa-~i calculeze singuri impozitul datorat shy

b) eel care it suporta (spre exemplu salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati c) se plate~te direet de eel care it suporta spre exemplu de salariat Raspuns coreet a (3114)

3 Grila nr 31116 Notiunea de impozit di rect provine de la faptul ca eel ce are de platit un asemenea impozit a) ia cuno~tinta direct ~i din timp (inainte de termenul de plata) de materia impozabila (venitul sau

averea supusa impozitiirii) de cotele de impozit prevazute prin lege de modul de calcul al impozitului de impozitul datorat ~i termenele de plata

b) eel care it suporta (spre exemplu salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati c) se plat~te direct de cel care il suporta spre exemplu de sa lariat Raspuns corect a (31116)

4 Grila nr 331 Impozitul pe profit a) dividendele x cota de impozit pe profit b) profitul neimpozabil x cota de impozit pe profit c) profitul impozabil x cota de impozit pe profit Raspuns corect c (331)

5 Grila nr 33211 Impozitul pe dividende = a) profitul impozabil x cota de impozit pe dividende b) dividendele brute x cota de impozit pe dividende c) dividendele impozitate x cota de impozit pe dividende Raspuns corect b (33211)

6 Grila nr 33311 Impozitul pe venit = a) venitul impozabil x cota de impozit pe profit b) venitul impozabil x cota de impozit pe venit c) venitul neimpozabil x cota de impozit pe venit Raspuns coreet b (313) I )

Cursul nr 4 Impozitele indirectc (sau impolitclc pc cheltuicli pc constlm) 1 Grila nr 4111

In materie de impozite prin indirect trebuie inteles faptul ca aceste impozite a) sunt platite cand vrea dupa cum vrea ~i in ce suma vrea fiecare b) nu exista notiunea de impozite indirecte c) afecteaza veniturile populatiei in mod indirect pe ocolite lara a fi vazute intrucat sunt invizibile

sunt ascunse in pretul produselor ~i in tariful serviciilor

4

L

I

Riispuns coreet c (4111) 1 2 Grila nr 4 J13 ~ Denumirea de impozite indirecte provine de la faptul cii acestea ~ Ij a) sunt nomina Ie se stabHesc direct pe persoanii

b) nu existii notiunea de impozite indireete c) nu sunt nominale nu se stabilesc directpe persoana Raspuns corect c (41 3) ~ 3 Grila nr G4115 Impozitele in d ire c t e sunt impozite a) nu exista noliunea de impozite indirecte b) stabilite pe cheltuieli pe consum sunt impozite care se platesc atunci cand banii sunt cheltuiti c) pliitite indirect Raspuns corect b (GA J 5)

4 Grila nr GAI7 Impozitul pe salarii a) se reline din venitul salariatului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face de

angajatorul sau care are calitatea de platitor al impozitului b) se reline din venitul angajatorului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face

de salariatii sai care au calitatea de platitori a impozitului c) se reline ~i se plate~te direct de salariat care are ~i calitatea de pliititor al impozituluL Raspuns corect a (GAl17)

5 Grila nr GAIlS La impozitele indirecte cei care Ie suportii efectiv ~i in mod real din veniturile lor sunt a) cei care cumpara produsele supuse acestora adica populatia cetatenii b) cei care vand produsele supuse acestora c) cei care oblin venituri neimpozabile Raspuns corect a (GA 118)

6 Grila nr GA21 In fiecare tara are loc ~i impozitarea cheltuielilor a consumului prin aplicarea de a) impozite indirecte b) impozite directe c) impozite pe venit Raspuns corect a (GA2ll)

7 Grila nr GA2I2 Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~i este impusa de necesitatea a) reducerii consumului de produse ~i servicii care diiuneazii gray sanamii fizice ~i mintale a

consumatorilor ~i de vicii ~i de lux ostentativ sporirii veniturilor bugetare b) reducerii consumului la produse ~i servicii prea mult consumate de populatie c) reducerii veniturilor bugetare Raspuns corect a (GA2l2)

8 Grila nr 404113 Impozitele indirecte au un dublu scop a) procurarea necesarului de venituri bugetare care nu pot fi asigurate numai pe calea impozitelor direete

franarea consumului ~i a importului unor bunuri ~i servicii din partea populaliei b) sporirea veniturilor populatiei ~i diversificarea impozitelor c) reducerea veniturilor bugetare ~i sporirea veniturilor populaliei Riispuns corect a (404113)

9 Grila nr 451 Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca a) genereaza cote progresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor bogate fata decele

ale persoanelor sarace b) genereazii cote regresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor sarace fatii de cele ale

persoanelor bogate c) genereazii cotefixe de impunere afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri Rispuns coreet b (451)

lO Grila nr 4512 Procentual partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0 pondere

5

a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate fala de cele ale persoanelor siirace b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace falii de cele ale persoanelor bogate c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace fatii de cele ale persoanelor bogate Riispuns coreet b (4512)

II Grila nr 4592 Impozitele indireete genereazii cote de impozitare a) progresive pe masurii ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura b) regresive pe masura ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceia~i masura c) fixe pe masurii ce veniturile creSC cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura Raspuns coreet b (4592)

12 Grila nr 4593 Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor cei bogali devin tot mai bogali iar cei sm-aci ajung tot

mai saraci b) cre~terea veniturilor populatiei c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor povara fiscala este invers proportionala cu marimea

veniturilor Raspuns corect c (45193)

13 Grila nr 45110 Impozitele indireete avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare conduc la a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor b) cele mai mari satisaelii in randul contribuabililor c) cele mai mari ineehitiiti in randul contribuabililor Raspuns coreet c (45110)

Cursul nr 5 Metode de impunere (I) lmpunerea in cote (sume) fixe 1 Grila nr 5211

Capitatia este a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie b) un impozit stabilit in com procentuala c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor Raspuns coreet c (5211)

2 Grila nr 5212 In literatura de specialitate capitatia este prezentata a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului de

marimea averii ~i de situatia personalii a contribuabilului b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului

nici de marimea averii ~i nici de situatia personala a contribuabilului e Raspuns corect c (5212)

3 Grila nr 5312 Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se intalne~te eel mai frecvent in cazul a) accizelor ~i al impozitelor ~i taxelor locale b) impozitului pe salariu c) impozitului pe venit Raspuns corect a (5312)

4 Grila nr 5314 Prin art 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede pentru anii 2009 ~i 2010 un nivel al accizei de 750

euro pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori Un producator de aleool pur a vandut in luna august 2008 cantitatea de 1000 hi de alcool pur Ce accize datoreazA pentru cei 1000 hI de alcool pur vanduti

a) 1000 euro b) 750 euro c) 750000 euro Raspuns coreet c (5314)

5 Grila nr 53111 Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsau juridice se datoreazii a) taxa pe teren

6

b) accize pe teren c) impozit pe teren Raspuns corect c (5311 1)

6 Grila nr 53112 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale se

datoreaza a) impozit pe teren b) accize pe teren c) taxa pe teren Raspuns coreet c (53112)

7 Grila nr 5317 Pentru anul 2007 s-a prevazut prin Codul fiscal ca pentru autoturisme impozitul se stabile~te avand in

vedere a) baza de impozitare in leilanJ200 cm3 sau fractiune b) impozitul in sumalXa 7 lei pentru fieeare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3

a) 56 lei b) 21 lei c) 65 Raspuns coreet a (53117)

Cursul nr 6 Metode de implinere (II) Impunerea in cote procentllale 1 Grila or 6111

Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca a) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa in lei de impozit b) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i cota de impozit c) pentru acela~i de venit contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite in lei de impozit Raspuns coreet b (6111)

2 Grila or 6119 In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala impozitul = a) venitul impozabil- venitul neimpozabil b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul impozabil x cota de impozit in lei Raspuns corect b (6119)

3 Grila or 61110 La 0 societate comerciala profitul impozabil (Pfiz) 10000 euro Cota de impozit pe profit (Cizpf) =

16 Impozitul pe profit (Izpf) = a) 160 euro b) 1600 euro c) nu datoreaza impozit pe profit Raspuns coreet b (61110)

4 Grila nr 6111 I Valoarea de inventar a unei cIadiri 1000 euro Cota de impozit din valoarea cIMirii = 15 Impozitul

pc c1iidiri a) nu datoreaza impozit b) 1500 euro c) 15 uro Raspuns coreet c (6111 1)

5 Grila nr 61121 Impunerea in cota procentuala (unica) prezinta neajunsul ca a) toti contribuabilii indiferent de marimea venitului indiferent de puterea lor contributiva sunt obligati

sa plateasca aceea~i cota de impozit b) este greu de aplicat c) nu prezinta neajunsuri Raspuns coreet a (61 1121)

6 Grila or 6111 Impunerea in cote procentuale progresive sau impozitul procentual progresiv consta in faptul ca a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul cr~te

b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul scade

7

bull r I~

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane pe masura ce venitul cre~te RAspuns coreet a (6211)

7 Grila nr 6212 in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit platit sub fOl1llB de impozit a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul b) scade pe masura ce cre~te venitul c) cr~te pe masura ce cre~te venitu RAspuns coreet c (6212)

Cursul or 7 Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1 Grila nr 71211

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege exprimat prin notiunea de deducere personaIa ~i (3) contributiilor sociale facultative

a) se supun impozitului pe venit b) se supun impozitului pe profit c) nu se supun impozitului pe venit Raspuns corect c (71211)

2 Grila nr 71212 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ) notiunea de deductibif are sensul de a) impozit admis la scadere ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final b) venit admis la impozitare ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinarii

cheltuielilor impozabile adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul c) venit admis la scadere ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil adica a venitului din care se calculeaza impozitul

Raspuns coreet c (71212) 3 Grila nr 71214

Cheltuielile deductibile = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative b) toate retinerile poundacute unui salariat pe ~tatul de plata c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale Raspuns corect a (71214)

4 Grila nr 71216 Venitul impozabil = a) venitul total- cheltuielile impozabile b) venitul total- cheltuielile deductibile c) venitul neimpozabil- cheltuielile deductibile RAspuns coreet b (71216)

5 Geila nr 7211 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza - aIte venituri salariale b) salariul de baza + alte venituri salariale c) salariul de baza + impozitele RAspuns corect b (7211)

6 Grila nr 73113 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie in cazul angajaJilor 0 constituie a) venitul net realizat lunar b) venitul brut reaIizat lunar c) venitul impozabi realizat lunar Raspuns coreet b (7313)

7 Grila nr 73114 Baza de calcul a unei contributii reprezinta a) ceea ce este scutit de la impozitare b) impozitul din care se calculeaza acea contributie

8

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 2: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Din momentul in care 0 persoana fizica sau juridica datoreazii un impozit aceasta persoana capata calitatea de

a) persoana majora care are dreptulla munca b) datornic fata de stat de persoana care datoreaza impozit statului numita in termeni fiscali

contribuabiI c) ceta~ean al statu lui respectiv Raspuns corect b (11134)

8 Grila Dr 11135 o persoana fizica sau juridica poate sa aiba calitatea de a) contribuabil incasator contribuabil creditor contribuabil incasator ~i creditor b) contribuabil finanlator contribuabil creditor contribuabil finanlator ~i creditor c) contribuabil suportiitor contribuabil pliUitor contribuabil platitor ~i suportator Raspuns coreet c (1135)

9 Grita Dr 1136 Contribuabil suportiitor este a) persoana care datoreaza impozit statului dar nu ea este cea care 11 plate~te direct ~i personal b) persoana care nu datoreaza ~i nu plate~te impozit statului c) persoana care datoreaza impozit statului dar pe care nu tl plate~te

Raspuns coreet a (1136) 10 Grita Dr 11145

Contribuabil pliititor este a) persoana care are obligatia de a calcula ~i de a-~i plati creditele la banca b) orice persoana care efectueaza plati clnd vrea dupa cum vrea ~i catre cine vrea c) persoana care are obligatia legala de a calcula de a reline (in general prin stopaj fa sursii) ~i de a

vira (in termenul ~i conditiile prevazute prin lege) impozitele datorate de el de alte persoane fizice ~isau juridice sau de el ~i de aite persoane fizice ~isau juridice

Raspuns corect c (11145) 11 GrUa Dr 11151

Contribuabil pliititor suportiitor este a) persoana care are obligatia de a plati creditele la banca ~i de a suporta dobanzile b) orice persoanii care efectueaza plati cand vrea dupa cum vrea ~i catre cine vrea c) persoana care are dubla calitate atat de contribuabil suportator cat ~i de contribuabil platitor Raspuns coreet c (1151)

12 GrUa Dr 11 1 I Sarcina de a obtine veniturile neeesare functionarii statului revine fmantelor publice prin functia a) de a emite legi de catre Parlament b) de a cheltui bani de catre Guvern c) de constituire (de strangere) a veniturilor bugetului de stat _ Raspuns corect c (131 1)

13 Grila Dr 13211 Veniturile bugetului de stat (numite ~i resursele financiare publice) se distribuie se repartizeaza (sub

forma de cheltuieli bugetare) persoanelor fizice ~i juridice in scopul a) de a avea din ce trai rara a munci b) satisfacerii unor nevoi economice ~i sociale personale ~i de interes general c) indeplinirii sarcinilor primite de la Uniunea Europeana Raspuns coreet b (13211)

14 Grila Dr 13311 Redistribuirea inseamna a) stimularea in mund a celor cu momente geniale de incompetenta b) a imparti din nou a reimparti intr-un proces continuu permanent ceea ce a fost deja repartizat in faza

initiala respeetiv in procesul de constituire a veniturilor bugetare c) impartirea din nou a veniturilor care nu au fost impiirtite intrucat acestea au fost consumate Raspuns coreet b (13311)

15 Grila Dr 14111 Procesul de redistribuire (de reimpartire) a veniturilor ~i averilor trebuie privit ca un proces prin care a) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor saraci b) se ia din venitul celor siiraci pentru a se da celor bogati

l_ 2

c) se ia din venitul celor bogati pentru a se da celor saraci Raspuns corect c 04111)

16 Grila Dr 14211 Prin aplicarea unor masuri rationale de redistribuire se obtin a) multiple ~i importante efecte negative pe plan economic ~i social b) multiple ~i importante efecte pozitive pe plan economic ~i social precum eIiminarea saraciei

asigurarea unei armonii a pacii sociale dintre cei bogati ~i cei saraci infaptuirea statului bunastarii sociale etc

c) cre~teri deosebit de mari ale inflatiei Raspuns corect b (14211)

Cursul nr 2 Caracterizarea generali a impozitelor I Grila or 2112

Confuziile dintre notiunile de impozit taxa ~i tarifsunt generate a) cruar de prevederile legale in vigoare care nu respecHi sensul ~i continutul real al termenilor ~i

expresiilor folosite b) de faptul ca intre aceste notiuni nu exista nici 0 deosebire c) de neincasarea veniturilor la bugetul de stat din impozite ~i taxe Raspuns corect a (2112)

2 Grila or 21112 Elementul esential decisiv care face distinctia intre un impozit ~i 0 taxa it constituie a) lipsa sau existenla unui serviciu (a unei contraprestatii) in schimbul obligatiei bugetare pHitite b) caracterul benevol facultativ in plata impozitelor c) impozitele sunt reglementate de Banca Nationala iar taxele de sindicate Raspuns corect a (21112)

3 Grila or 2211 intre impozit ~i taxa a) nu exista nici un fel de deosebiri b) exista deosebiri esentiale de neconfundat atat din punct de vedere semantic (al sensurilor cuvintelor)

cat ~i din punct de vedere al continutului lor economic al interpretarii fiscale c) nu sunt cunoscute in fiscalitate asemenea notiuni Raspuns corect b (2211)

4 Grila or 2212 Impozitul reprezinta a) un venit obtinut de cei care nu muncesc b) plata obligatorie stabilita prin lege pe care cetatenii institutiile etc 0 varsa din veniturile lor la bugetul

statului c) plata facultativa benevola pe care 0 face fiecare cand dore~te sa ajute statuI Raspuns corect b (2212)

5 Grila or 24115 Impozitele au aparut a) din dorinta oamenilor de a plati impozite b) din necesitatea obtinerii de ciitre stat a fondurilor necesare pentru asigurarea bunurilor publice

precum apilrarea tarii ordinea publica educatia invatamantul sanatatea protectia sociala combaterea poluarii etc

c) din necesitatea societatilor comerciale de a-~i spori veniturile Raspuns corect b (24115)

6 Grila or 24213 Impozitul reprezinta a) un venit al persoanelor sarace primit sub forma de ajutoare sociale b) plata (1) baneasca (2) obligatorie (3) generala (4) nerambursabila ~i (5) fara obligatia din partea

statului la 0 contraprestatie sau un ecruvalent direct ~i imediat catre persoanele fizice ~i juridice care aumiddot obIigatia de a efectua plati catre bugetul de stat in cuantumul ~i la termenele precis stabilite prin lege

c) plati efectuate de catre persoanele fizice ~i juridice pentru procurarea unor bunuri necesare Raspuns corect b (2423)

7 Grila or 24214 Impozitele se stabilesc a) de catre Banca Nationala

3

b) prin licitalie de catre Ministerul Finantelor c) in funclie de veniturile obtinute averea detinuta ~i structura produselor ~i serviciilor consumate Raspuns coreet c (2424)

8 Grila nr 25211 Plata impozitelor a) se face in functie de cum are bani fieeare b) este reglementata prin lege ~i este obligatorie pentru toti ceUitenii c) este obligatorie pentru toate persoanele care au un venit mai mare dedit salariul minim pe tara Raspuns coreet b (25211)

Cursul nr 3 Impozitele directe l Grila nr 3111

Impozitul este d ire c t atunci cand a) eel care it suporta cunoa~te direct ~i nemijlocit marimea acestuia b) eel care it suporta merge direet la organul fiscal pentru a-I plati c) se plate~te direct de eel care it suporta spre exemplu de salariat Raspuns coreet a (3111)

2 Grila nr 3114 Denumirea de impozit direc t vine de la faptul ca un asemenea impozit a) duce direct la tinta de-a dreptulla eel care il datoreaza lara ocoli~uri cei care oblin (sau urmeaza sa

obtina) un venit sau 0 avere ~tiu dinainte anticipat ca datoreaza impozit pe acestea avand chiar posibilitatea A (daca se pricep) sa-~i calculeze singuri impozitul datorat shy

b) eel care it suporta (spre exemplu salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati c) se plate~te direet de eel care it suporta spre exemplu de salariat Raspuns coreet a (3114)

3 Grila nr 31116 Notiunea de impozit di rect provine de la faptul ca eel ce are de platit un asemenea impozit a) ia cuno~tinta direct ~i din timp (inainte de termenul de plata) de materia impozabila (venitul sau

averea supusa impozitiirii) de cotele de impozit prevazute prin lege de modul de calcul al impozitului de impozitul datorat ~i termenele de plata

b) eel care it suporta (spre exemplu salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati c) se plat~te direct de cel care il suporta spre exemplu de sa lariat Raspuns corect a (31116)

4 Grila nr 331 Impozitul pe profit a) dividendele x cota de impozit pe profit b) profitul neimpozabil x cota de impozit pe profit c) profitul impozabil x cota de impozit pe profit Raspuns corect c (331)

5 Grila nr 33211 Impozitul pe dividende = a) profitul impozabil x cota de impozit pe dividende b) dividendele brute x cota de impozit pe dividende c) dividendele impozitate x cota de impozit pe dividende Raspuns corect b (33211)

6 Grila nr 33311 Impozitul pe venit = a) venitul impozabil x cota de impozit pe profit b) venitul impozabil x cota de impozit pe venit c) venitul neimpozabil x cota de impozit pe venit Raspuns coreet b (313) I )

Cursul nr 4 Impozitele indirectc (sau impolitclc pc cheltuicli pc constlm) 1 Grila nr 4111

In materie de impozite prin indirect trebuie inteles faptul ca aceste impozite a) sunt platite cand vrea dupa cum vrea ~i in ce suma vrea fiecare b) nu exista notiunea de impozite indirecte c) afecteaza veniturile populatiei in mod indirect pe ocolite lara a fi vazute intrucat sunt invizibile

sunt ascunse in pretul produselor ~i in tariful serviciilor

4

L

I

Riispuns coreet c (4111) 1 2 Grila nr 4 J13 ~ Denumirea de impozite indirecte provine de la faptul cii acestea ~ Ij a) sunt nomina Ie se stabHesc direct pe persoanii

b) nu existii notiunea de impozite indireete c) nu sunt nominale nu se stabilesc directpe persoana Raspuns corect c (41 3) ~ 3 Grila nr G4115 Impozitele in d ire c t e sunt impozite a) nu exista noliunea de impozite indirecte b) stabilite pe cheltuieli pe consum sunt impozite care se platesc atunci cand banii sunt cheltuiti c) pliitite indirect Raspuns corect b (GA J 5)

4 Grila nr GAI7 Impozitul pe salarii a) se reline din venitul salariatului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face de

angajatorul sau care are calitatea de platitor al impozitului b) se reline din venitul angajatorului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face

de salariatii sai care au calitatea de platitori a impozitului c) se reline ~i se plate~te direct de salariat care are ~i calitatea de pliititor al impozituluL Raspuns corect a (GAl17)

5 Grila nr GAIlS La impozitele indirecte cei care Ie suportii efectiv ~i in mod real din veniturile lor sunt a) cei care cumpara produsele supuse acestora adica populatia cetatenii b) cei care vand produsele supuse acestora c) cei care oblin venituri neimpozabile Raspuns corect a (GA 118)

6 Grila nr GA21 In fiecare tara are loc ~i impozitarea cheltuielilor a consumului prin aplicarea de a) impozite indirecte b) impozite directe c) impozite pe venit Raspuns corect a (GA2ll)

7 Grila nr GA2I2 Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~i este impusa de necesitatea a) reducerii consumului de produse ~i servicii care diiuneazii gray sanamii fizice ~i mintale a

consumatorilor ~i de vicii ~i de lux ostentativ sporirii veniturilor bugetare b) reducerii consumului la produse ~i servicii prea mult consumate de populatie c) reducerii veniturilor bugetare Raspuns corect a (GA2l2)

8 Grila nr 404113 Impozitele indirecte au un dublu scop a) procurarea necesarului de venituri bugetare care nu pot fi asigurate numai pe calea impozitelor direete

franarea consumului ~i a importului unor bunuri ~i servicii din partea populaliei b) sporirea veniturilor populatiei ~i diversificarea impozitelor c) reducerea veniturilor bugetare ~i sporirea veniturilor populaliei Riispuns corect a (404113)

9 Grila nr 451 Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca a) genereaza cote progresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor bogate fata decele

ale persoanelor sarace b) genereazii cote regresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor sarace fatii de cele ale

persoanelor bogate c) genereazii cotefixe de impunere afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri Rispuns coreet b (451)

lO Grila nr 4512 Procentual partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0 pondere

5

a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate fala de cele ale persoanelor siirace b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace falii de cele ale persoanelor bogate c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace fatii de cele ale persoanelor bogate Riispuns coreet b (4512)

II Grila nr 4592 Impozitele indireete genereazii cote de impozitare a) progresive pe masurii ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura b) regresive pe masura ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceia~i masura c) fixe pe masurii ce veniturile creSC cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura Raspuns coreet b (4592)

12 Grila nr 4593 Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor cei bogali devin tot mai bogali iar cei sm-aci ajung tot

mai saraci b) cre~terea veniturilor populatiei c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor povara fiscala este invers proportionala cu marimea

veniturilor Raspuns corect c (45193)

13 Grila nr 45110 Impozitele indireete avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare conduc la a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor b) cele mai mari satisaelii in randul contribuabililor c) cele mai mari ineehitiiti in randul contribuabililor Raspuns coreet c (45110)

Cursul nr 5 Metode de impunere (I) lmpunerea in cote (sume) fixe 1 Grila nr 5211

Capitatia este a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie b) un impozit stabilit in com procentuala c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor Raspuns coreet c (5211)

2 Grila nr 5212 In literatura de specialitate capitatia este prezentata a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului de

marimea averii ~i de situatia personalii a contribuabilului b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului

nici de marimea averii ~i nici de situatia personala a contribuabilului e Raspuns corect c (5212)

3 Grila nr 5312 Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se intalne~te eel mai frecvent in cazul a) accizelor ~i al impozitelor ~i taxelor locale b) impozitului pe salariu c) impozitului pe venit Raspuns corect a (5312)

4 Grila nr 5314 Prin art 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede pentru anii 2009 ~i 2010 un nivel al accizei de 750

euro pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori Un producator de aleool pur a vandut in luna august 2008 cantitatea de 1000 hi de alcool pur Ce accize datoreazA pentru cei 1000 hI de alcool pur vanduti

a) 1000 euro b) 750 euro c) 750000 euro Raspuns coreet c (5314)

5 Grila nr 53111 Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsau juridice se datoreazii a) taxa pe teren

6

b) accize pe teren c) impozit pe teren Raspuns corect c (5311 1)

6 Grila nr 53112 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale se

datoreaza a) impozit pe teren b) accize pe teren c) taxa pe teren Raspuns coreet c (53112)

7 Grila nr 5317 Pentru anul 2007 s-a prevazut prin Codul fiscal ca pentru autoturisme impozitul se stabile~te avand in

vedere a) baza de impozitare in leilanJ200 cm3 sau fractiune b) impozitul in sumalXa 7 lei pentru fieeare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3

a) 56 lei b) 21 lei c) 65 Raspuns coreet a (53117)

Cursul nr 6 Metode de implinere (II) Impunerea in cote procentllale 1 Grila or 6111

Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca a) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa in lei de impozit b) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i cota de impozit c) pentru acela~i de venit contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite in lei de impozit Raspuns coreet b (6111)

2 Grila or 6119 In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala impozitul = a) venitul impozabil- venitul neimpozabil b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul impozabil x cota de impozit in lei Raspuns corect b (6119)

3 Grila or 61110 La 0 societate comerciala profitul impozabil (Pfiz) 10000 euro Cota de impozit pe profit (Cizpf) =

16 Impozitul pe profit (Izpf) = a) 160 euro b) 1600 euro c) nu datoreaza impozit pe profit Raspuns coreet b (61110)

4 Grila nr 6111 I Valoarea de inventar a unei cIadiri 1000 euro Cota de impozit din valoarea cIMirii = 15 Impozitul

pc c1iidiri a) nu datoreaza impozit b) 1500 euro c) 15 uro Raspuns coreet c (6111 1)

5 Grila nr 61121 Impunerea in cota procentuala (unica) prezinta neajunsul ca a) toti contribuabilii indiferent de marimea venitului indiferent de puterea lor contributiva sunt obligati

sa plateasca aceea~i cota de impozit b) este greu de aplicat c) nu prezinta neajunsuri Raspuns coreet a (61 1121)

6 Grila or 6111 Impunerea in cote procentuale progresive sau impozitul procentual progresiv consta in faptul ca a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul cr~te

b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul scade

7

bull r I~

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane pe masura ce venitul cre~te RAspuns coreet a (6211)

7 Grila nr 6212 in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit platit sub fOl1llB de impozit a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul b) scade pe masura ce cre~te venitul c) cr~te pe masura ce cre~te venitu RAspuns coreet c (6212)

Cursul or 7 Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1 Grila nr 71211

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege exprimat prin notiunea de deducere personaIa ~i (3) contributiilor sociale facultative

a) se supun impozitului pe venit b) se supun impozitului pe profit c) nu se supun impozitului pe venit Raspuns corect c (71211)

2 Grila nr 71212 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ) notiunea de deductibif are sensul de a) impozit admis la scadere ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final b) venit admis la impozitare ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinarii

cheltuielilor impozabile adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul c) venit admis la scadere ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil adica a venitului din care se calculeaza impozitul

Raspuns coreet c (71212) 3 Grila nr 71214

Cheltuielile deductibile = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative b) toate retinerile poundacute unui salariat pe ~tatul de plata c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale Raspuns corect a (71214)

4 Grila nr 71216 Venitul impozabil = a) venitul total- cheltuielile impozabile b) venitul total- cheltuielile deductibile c) venitul neimpozabil- cheltuielile deductibile RAspuns coreet b (71216)

5 Geila nr 7211 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza - aIte venituri salariale b) salariul de baza + alte venituri salariale c) salariul de baza + impozitele RAspuns corect b (7211)

6 Grila nr 73113 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie in cazul angajaJilor 0 constituie a) venitul net realizat lunar b) venitul brut reaIizat lunar c) venitul impozabi realizat lunar Raspuns coreet b (7313)

7 Grila nr 73114 Baza de calcul a unei contributii reprezinta a) ceea ce este scutit de la impozitare b) impozitul din care se calculeaza acea contributie

8

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 3: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

c) se ia din venitul celor bogati pentru a se da celor saraci Raspuns corect c 04111)

16 Grila Dr 14211 Prin aplicarea unor masuri rationale de redistribuire se obtin a) multiple ~i importante efecte negative pe plan economic ~i social b) multiple ~i importante efecte pozitive pe plan economic ~i social precum eIiminarea saraciei

asigurarea unei armonii a pacii sociale dintre cei bogati ~i cei saraci infaptuirea statului bunastarii sociale etc

c) cre~teri deosebit de mari ale inflatiei Raspuns corect b (14211)

Cursul nr 2 Caracterizarea generali a impozitelor I Grila or 2112

Confuziile dintre notiunile de impozit taxa ~i tarifsunt generate a) cruar de prevederile legale in vigoare care nu respecHi sensul ~i continutul real al termenilor ~i

expresiilor folosite b) de faptul ca intre aceste notiuni nu exista nici 0 deosebire c) de neincasarea veniturilor la bugetul de stat din impozite ~i taxe Raspuns corect a (2112)

2 Grila or 21112 Elementul esential decisiv care face distinctia intre un impozit ~i 0 taxa it constituie a) lipsa sau existenla unui serviciu (a unei contraprestatii) in schimbul obligatiei bugetare pHitite b) caracterul benevol facultativ in plata impozitelor c) impozitele sunt reglementate de Banca Nationala iar taxele de sindicate Raspuns corect a (21112)

3 Grila or 2211 intre impozit ~i taxa a) nu exista nici un fel de deosebiri b) exista deosebiri esentiale de neconfundat atat din punct de vedere semantic (al sensurilor cuvintelor)

cat ~i din punct de vedere al continutului lor economic al interpretarii fiscale c) nu sunt cunoscute in fiscalitate asemenea notiuni Raspuns corect b (2211)

4 Grila or 2212 Impozitul reprezinta a) un venit obtinut de cei care nu muncesc b) plata obligatorie stabilita prin lege pe care cetatenii institutiile etc 0 varsa din veniturile lor la bugetul

statului c) plata facultativa benevola pe care 0 face fiecare cand dore~te sa ajute statuI Raspuns corect b (2212)

5 Grila or 24115 Impozitele au aparut a) din dorinta oamenilor de a plati impozite b) din necesitatea obtinerii de ciitre stat a fondurilor necesare pentru asigurarea bunurilor publice

precum apilrarea tarii ordinea publica educatia invatamantul sanatatea protectia sociala combaterea poluarii etc

c) din necesitatea societatilor comerciale de a-~i spori veniturile Raspuns corect b (24115)

6 Grila or 24213 Impozitul reprezinta a) un venit al persoanelor sarace primit sub forma de ajutoare sociale b) plata (1) baneasca (2) obligatorie (3) generala (4) nerambursabila ~i (5) fara obligatia din partea

statului la 0 contraprestatie sau un ecruvalent direct ~i imediat catre persoanele fizice ~i juridice care aumiddot obIigatia de a efectua plati catre bugetul de stat in cuantumul ~i la termenele precis stabilite prin lege

c) plati efectuate de catre persoanele fizice ~i juridice pentru procurarea unor bunuri necesare Raspuns corect b (2423)

7 Grila or 24214 Impozitele se stabilesc a) de catre Banca Nationala

3

b) prin licitalie de catre Ministerul Finantelor c) in funclie de veniturile obtinute averea detinuta ~i structura produselor ~i serviciilor consumate Raspuns coreet c (2424)

8 Grila nr 25211 Plata impozitelor a) se face in functie de cum are bani fieeare b) este reglementata prin lege ~i este obligatorie pentru toti ceUitenii c) este obligatorie pentru toate persoanele care au un venit mai mare dedit salariul minim pe tara Raspuns coreet b (25211)

Cursul nr 3 Impozitele directe l Grila nr 3111

Impozitul este d ire c t atunci cand a) eel care it suporta cunoa~te direct ~i nemijlocit marimea acestuia b) eel care it suporta merge direet la organul fiscal pentru a-I plati c) se plate~te direct de eel care it suporta spre exemplu de salariat Raspuns coreet a (3111)

2 Grila nr 3114 Denumirea de impozit direc t vine de la faptul ca un asemenea impozit a) duce direct la tinta de-a dreptulla eel care il datoreaza lara ocoli~uri cei care oblin (sau urmeaza sa

obtina) un venit sau 0 avere ~tiu dinainte anticipat ca datoreaza impozit pe acestea avand chiar posibilitatea A (daca se pricep) sa-~i calculeze singuri impozitul datorat shy

b) eel care it suporta (spre exemplu salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati c) se plate~te direet de eel care it suporta spre exemplu de salariat Raspuns coreet a (3114)

3 Grila nr 31116 Notiunea de impozit di rect provine de la faptul ca eel ce are de platit un asemenea impozit a) ia cuno~tinta direct ~i din timp (inainte de termenul de plata) de materia impozabila (venitul sau

averea supusa impozitiirii) de cotele de impozit prevazute prin lege de modul de calcul al impozitului de impozitul datorat ~i termenele de plata

b) eel care it suporta (spre exemplu salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati c) se plat~te direct de cel care il suporta spre exemplu de sa lariat Raspuns corect a (31116)

4 Grila nr 331 Impozitul pe profit a) dividendele x cota de impozit pe profit b) profitul neimpozabil x cota de impozit pe profit c) profitul impozabil x cota de impozit pe profit Raspuns corect c (331)

5 Grila nr 33211 Impozitul pe dividende = a) profitul impozabil x cota de impozit pe dividende b) dividendele brute x cota de impozit pe dividende c) dividendele impozitate x cota de impozit pe dividende Raspuns corect b (33211)

6 Grila nr 33311 Impozitul pe venit = a) venitul impozabil x cota de impozit pe profit b) venitul impozabil x cota de impozit pe venit c) venitul neimpozabil x cota de impozit pe venit Raspuns coreet b (313) I )

Cursul nr 4 Impozitele indirectc (sau impolitclc pc cheltuicli pc constlm) 1 Grila nr 4111

In materie de impozite prin indirect trebuie inteles faptul ca aceste impozite a) sunt platite cand vrea dupa cum vrea ~i in ce suma vrea fiecare b) nu exista notiunea de impozite indirecte c) afecteaza veniturile populatiei in mod indirect pe ocolite lara a fi vazute intrucat sunt invizibile

sunt ascunse in pretul produselor ~i in tariful serviciilor

4

L

I

Riispuns coreet c (4111) 1 2 Grila nr 4 J13 ~ Denumirea de impozite indirecte provine de la faptul cii acestea ~ Ij a) sunt nomina Ie se stabHesc direct pe persoanii

b) nu existii notiunea de impozite indireete c) nu sunt nominale nu se stabilesc directpe persoana Raspuns corect c (41 3) ~ 3 Grila nr G4115 Impozitele in d ire c t e sunt impozite a) nu exista noliunea de impozite indirecte b) stabilite pe cheltuieli pe consum sunt impozite care se platesc atunci cand banii sunt cheltuiti c) pliitite indirect Raspuns corect b (GA J 5)

4 Grila nr GAI7 Impozitul pe salarii a) se reline din venitul salariatului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face de

angajatorul sau care are calitatea de platitor al impozitului b) se reline din venitul angajatorului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face

de salariatii sai care au calitatea de platitori a impozitului c) se reline ~i se plate~te direct de salariat care are ~i calitatea de pliititor al impozituluL Raspuns corect a (GAl17)

5 Grila nr GAIlS La impozitele indirecte cei care Ie suportii efectiv ~i in mod real din veniturile lor sunt a) cei care cumpara produsele supuse acestora adica populatia cetatenii b) cei care vand produsele supuse acestora c) cei care oblin venituri neimpozabile Raspuns corect a (GA 118)

6 Grila nr GA21 In fiecare tara are loc ~i impozitarea cheltuielilor a consumului prin aplicarea de a) impozite indirecte b) impozite directe c) impozite pe venit Raspuns corect a (GA2ll)

7 Grila nr GA2I2 Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~i este impusa de necesitatea a) reducerii consumului de produse ~i servicii care diiuneazii gray sanamii fizice ~i mintale a

consumatorilor ~i de vicii ~i de lux ostentativ sporirii veniturilor bugetare b) reducerii consumului la produse ~i servicii prea mult consumate de populatie c) reducerii veniturilor bugetare Raspuns corect a (GA2l2)

8 Grila nr 404113 Impozitele indirecte au un dublu scop a) procurarea necesarului de venituri bugetare care nu pot fi asigurate numai pe calea impozitelor direete

franarea consumului ~i a importului unor bunuri ~i servicii din partea populaliei b) sporirea veniturilor populatiei ~i diversificarea impozitelor c) reducerea veniturilor bugetare ~i sporirea veniturilor populaliei Riispuns corect a (404113)

9 Grila nr 451 Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca a) genereaza cote progresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor bogate fata decele

ale persoanelor sarace b) genereazii cote regresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor sarace fatii de cele ale

persoanelor bogate c) genereazii cotefixe de impunere afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri Rispuns coreet b (451)

lO Grila nr 4512 Procentual partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0 pondere

5

a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate fala de cele ale persoanelor siirace b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace falii de cele ale persoanelor bogate c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace fatii de cele ale persoanelor bogate Riispuns coreet b (4512)

II Grila nr 4592 Impozitele indireete genereazii cote de impozitare a) progresive pe masurii ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura b) regresive pe masura ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceia~i masura c) fixe pe masurii ce veniturile creSC cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura Raspuns coreet b (4592)

12 Grila nr 4593 Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor cei bogali devin tot mai bogali iar cei sm-aci ajung tot

mai saraci b) cre~terea veniturilor populatiei c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor povara fiscala este invers proportionala cu marimea

veniturilor Raspuns corect c (45193)

13 Grila nr 45110 Impozitele indireete avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare conduc la a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor b) cele mai mari satisaelii in randul contribuabililor c) cele mai mari ineehitiiti in randul contribuabililor Raspuns coreet c (45110)

Cursul nr 5 Metode de impunere (I) lmpunerea in cote (sume) fixe 1 Grila nr 5211

Capitatia este a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie b) un impozit stabilit in com procentuala c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor Raspuns coreet c (5211)

2 Grila nr 5212 In literatura de specialitate capitatia este prezentata a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului de

marimea averii ~i de situatia personalii a contribuabilului b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului

nici de marimea averii ~i nici de situatia personala a contribuabilului e Raspuns corect c (5212)

3 Grila nr 5312 Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se intalne~te eel mai frecvent in cazul a) accizelor ~i al impozitelor ~i taxelor locale b) impozitului pe salariu c) impozitului pe venit Raspuns corect a (5312)

4 Grila nr 5314 Prin art 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede pentru anii 2009 ~i 2010 un nivel al accizei de 750

euro pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori Un producator de aleool pur a vandut in luna august 2008 cantitatea de 1000 hi de alcool pur Ce accize datoreazA pentru cei 1000 hI de alcool pur vanduti

a) 1000 euro b) 750 euro c) 750000 euro Raspuns coreet c (5314)

5 Grila nr 53111 Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsau juridice se datoreazii a) taxa pe teren

6

b) accize pe teren c) impozit pe teren Raspuns corect c (5311 1)

6 Grila nr 53112 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale se

datoreaza a) impozit pe teren b) accize pe teren c) taxa pe teren Raspuns coreet c (53112)

7 Grila nr 5317 Pentru anul 2007 s-a prevazut prin Codul fiscal ca pentru autoturisme impozitul se stabile~te avand in

vedere a) baza de impozitare in leilanJ200 cm3 sau fractiune b) impozitul in sumalXa 7 lei pentru fieeare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3

a) 56 lei b) 21 lei c) 65 Raspuns coreet a (53117)

Cursul nr 6 Metode de implinere (II) Impunerea in cote procentllale 1 Grila or 6111

Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca a) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa in lei de impozit b) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i cota de impozit c) pentru acela~i de venit contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite in lei de impozit Raspuns coreet b (6111)

2 Grila or 6119 In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala impozitul = a) venitul impozabil- venitul neimpozabil b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul impozabil x cota de impozit in lei Raspuns corect b (6119)

3 Grila or 61110 La 0 societate comerciala profitul impozabil (Pfiz) 10000 euro Cota de impozit pe profit (Cizpf) =

16 Impozitul pe profit (Izpf) = a) 160 euro b) 1600 euro c) nu datoreaza impozit pe profit Raspuns coreet b (61110)

4 Grila nr 6111 I Valoarea de inventar a unei cIadiri 1000 euro Cota de impozit din valoarea cIMirii = 15 Impozitul

pc c1iidiri a) nu datoreaza impozit b) 1500 euro c) 15 uro Raspuns coreet c (6111 1)

5 Grila nr 61121 Impunerea in cota procentuala (unica) prezinta neajunsul ca a) toti contribuabilii indiferent de marimea venitului indiferent de puterea lor contributiva sunt obligati

sa plateasca aceea~i cota de impozit b) este greu de aplicat c) nu prezinta neajunsuri Raspuns coreet a (61 1121)

6 Grila or 6111 Impunerea in cote procentuale progresive sau impozitul procentual progresiv consta in faptul ca a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul cr~te

b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul scade

7

bull r I~

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane pe masura ce venitul cre~te RAspuns coreet a (6211)

7 Grila nr 6212 in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit platit sub fOl1llB de impozit a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul b) scade pe masura ce cre~te venitul c) cr~te pe masura ce cre~te venitu RAspuns coreet c (6212)

Cursul or 7 Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1 Grila nr 71211

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege exprimat prin notiunea de deducere personaIa ~i (3) contributiilor sociale facultative

a) se supun impozitului pe venit b) se supun impozitului pe profit c) nu se supun impozitului pe venit Raspuns corect c (71211)

2 Grila nr 71212 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ) notiunea de deductibif are sensul de a) impozit admis la scadere ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final b) venit admis la impozitare ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinarii

cheltuielilor impozabile adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul c) venit admis la scadere ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil adica a venitului din care se calculeaza impozitul

Raspuns coreet c (71212) 3 Grila nr 71214

Cheltuielile deductibile = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative b) toate retinerile poundacute unui salariat pe ~tatul de plata c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale Raspuns corect a (71214)

4 Grila nr 71216 Venitul impozabil = a) venitul total- cheltuielile impozabile b) venitul total- cheltuielile deductibile c) venitul neimpozabil- cheltuielile deductibile RAspuns coreet b (71216)

5 Geila nr 7211 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza - aIte venituri salariale b) salariul de baza + alte venituri salariale c) salariul de baza + impozitele RAspuns corect b (7211)

6 Grila nr 73113 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie in cazul angajaJilor 0 constituie a) venitul net realizat lunar b) venitul brut reaIizat lunar c) venitul impozabi realizat lunar Raspuns coreet b (7313)

7 Grila nr 73114 Baza de calcul a unei contributii reprezinta a) ceea ce este scutit de la impozitare b) impozitul din care se calculeaza acea contributie

8

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 4: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

b) prin licitalie de catre Ministerul Finantelor c) in funclie de veniturile obtinute averea detinuta ~i structura produselor ~i serviciilor consumate Raspuns coreet c (2424)

8 Grila nr 25211 Plata impozitelor a) se face in functie de cum are bani fieeare b) este reglementata prin lege ~i este obligatorie pentru toti ceUitenii c) este obligatorie pentru toate persoanele care au un venit mai mare dedit salariul minim pe tara Raspuns coreet b (25211)

Cursul nr 3 Impozitele directe l Grila nr 3111

Impozitul este d ire c t atunci cand a) eel care it suporta cunoa~te direct ~i nemijlocit marimea acestuia b) eel care it suporta merge direet la organul fiscal pentru a-I plati c) se plate~te direct de eel care it suporta spre exemplu de salariat Raspuns coreet a (3111)

2 Grila nr 3114 Denumirea de impozit direc t vine de la faptul ca un asemenea impozit a) duce direct la tinta de-a dreptulla eel care il datoreaza lara ocoli~uri cei care oblin (sau urmeaza sa

obtina) un venit sau 0 avere ~tiu dinainte anticipat ca datoreaza impozit pe acestea avand chiar posibilitatea A (daca se pricep) sa-~i calculeze singuri impozitul datorat shy

b) eel care it suporta (spre exemplu salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati c) se plate~te direet de eel care it suporta spre exemplu de salariat Raspuns coreet a (3114)

3 Grila nr 31116 Notiunea de impozit di rect provine de la faptul ca eel ce are de platit un asemenea impozit a) ia cuno~tinta direct ~i din timp (inainte de termenul de plata) de materia impozabila (venitul sau

averea supusa impozitiirii) de cotele de impozit prevazute prin lege de modul de calcul al impozitului de impozitul datorat ~i termenele de plata

b) eel care it suporta (spre exemplu salariatul) merge direct la organul fiscal pentru a-I plati c) se plat~te direct de cel care il suporta spre exemplu de sa lariat Raspuns corect a (31116)

4 Grila nr 331 Impozitul pe profit a) dividendele x cota de impozit pe profit b) profitul neimpozabil x cota de impozit pe profit c) profitul impozabil x cota de impozit pe profit Raspuns corect c (331)

5 Grila nr 33211 Impozitul pe dividende = a) profitul impozabil x cota de impozit pe dividende b) dividendele brute x cota de impozit pe dividende c) dividendele impozitate x cota de impozit pe dividende Raspuns corect b (33211)

6 Grila nr 33311 Impozitul pe venit = a) venitul impozabil x cota de impozit pe profit b) venitul impozabil x cota de impozit pe venit c) venitul neimpozabil x cota de impozit pe venit Raspuns coreet b (313) I )

Cursul nr 4 Impozitele indirectc (sau impolitclc pc cheltuicli pc constlm) 1 Grila nr 4111

In materie de impozite prin indirect trebuie inteles faptul ca aceste impozite a) sunt platite cand vrea dupa cum vrea ~i in ce suma vrea fiecare b) nu exista notiunea de impozite indirecte c) afecteaza veniturile populatiei in mod indirect pe ocolite lara a fi vazute intrucat sunt invizibile

sunt ascunse in pretul produselor ~i in tariful serviciilor

4

L

I

Riispuns coreet c (4111) 1 2 Grila nr 4 J13 ~ Denumirea de impozite indirecte provine de la faptul cii acestea ~ Ij a) sunt nomina Ie se stabHesc direct pe persoanii

b) nu existii notiunea de impozite indireete c) nu sunt nominale nu se stabilesc directpe persoana Raspuns corect c (41 3) ~ 3 Grila nr G4115 Impozitele in d ire c t e sunt impozite a) nu exista noliunea de impozite indirecte b) stabilite pe cheltuieli pe consum sunt impozite care se platesc atunci cand banii sunt cheltuiti c) pliitite indirect Raspuns corect b (GA J 5)

4 Grila nr GAI7 Impozitul pe salarii a) se reline din venitul salariatului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face de

angajatorul sau care are calitatea de platitor al impozitului b) se reline din venitul angajatorului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face

de salariatii sai care au calitatea de platitori a impozitului c) se reline ~i se plate~te direct de salariat care are ~i calitatea de pliititor al impozituluL Raspuns corect a (GAl17)

5 Grila nr GAIlS La impozitele indirecte cei care Ie suportii efectiv ~i in mod real din veniturile lor sunt a) cei care cumpara produsele supuse acestora adica populatia cetatenii b) cei care vand produsele supuse acestora c) cei care oblin venituri neimpozabile Raspuns corect a (GA 118)

6 Grila nr GA21 In fiecare tara are loc ~i impozitarea cheltuielilor a consumului prin aplicarea de a) impozite indirecte b) impozite directe c) impozite pe venit Raspuns corect a (GA2ll)

7 Grila nr GA2I2 Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~i este impusa de necesitatea a) reducerii consumului de produse ~i servicii care diiuneazii gray sanamii fizice ~i mintale a

consumatorilor ~i de vicii ~i de lux ostentativ sporirii veniturilor bugetare b) reducerii consumului la produse ~i servicii prea mult consumate de populatie c) reducerii veniturilor bugetare Raspuns corect a (GA2l2)

8 Grila nr 404113 Impozitele indirecte au un dublu scop a) procurarea necesarului de venituri bugetare care nu pot fi asigurate numai pe calea impozitelor direete

franarea consumului ~i a importului unor bunuri ~i servicii din partea populaliei b) sporirea veniturilor populatiei ~i diversificarea impozitelor c) reducerea veniturilor bugetare ~i sporirea veniturilor populaliei Riispuns corect a (404113)

9 Grila nr 451 Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca a) genereaza cote progresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor bogate fata decele

ale persoanelor sarace b) genereazii cote regresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor sarace fatii de cele ale

persoanelor bogate c) genereazii cotefixe de impunere afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri Rispuns coreet b (451)

lO Grila nr 4512 Procentual partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0 pondere

5

a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate fala de cele ale persoanelor siirace b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace falii de cele ale persoanelor bogate c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace fatii de cele ale persoanelor bogate Riispuns coreet b (4512)

II Grila nr 4592 Impozitele indireete genereazii cote de impozitare a) progresive pe masurii ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura b) regresive pe masura ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceia~i masura c) fixe pe masurii ce veniturile creSC cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura Raspuns coreet b (4592)

12 Grila nr 4593 Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor cei bogali devin tot mai bogali iar cei sm-aci ajung tot

mai saraci b) cre~terea veniturilor populatiei c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor povara fiscala este invers proportionala cu marimea

veniturilor Raspuns corect c (45193)

13 Grila nr 45110 Impozitele indireete avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare conduc la a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor b) cele mai mari satisaelii in randul contribuabililor c) cele mai mari ineehitiiti in randul contribuabililor Raspuns coreet c (45110)

Cursul nr 5 Metode de impunere (I) lmpunerea in cote (sume) fixe 1 Grila nr 5211

Capitatia este a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie b) un impozit stabilit in com procentuala c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor Raspuns coreet c (5211)

2 Grila nr 5212 In literatura de specialitate capitatia este prezentata a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului de

marimea averii ~i de situatia personalii a contribuabilului b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului

nici de marimea averii ~i nici de situatia personala a contribuabilului e Raspuns corect c (5212)

3 Grila nr 5312 Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se intalne~te eel mai frecvent in cazul a) accizelor ~i al impozitelor ~i taxelor locale b) impozitului pe salariu c) impozitului pe venit Raspuns corect a (5312)

4 Grila nr 5314 Prin art 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede pentru anii 2009 ~i 2010 un nivel al accizei de 750

euro pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori Un producator de aleool pur a vandut in luna august 2008 cantitatea de 1000 hi de alcool pur Ce accize datoreazA pentru cei 1000 hI de alcool pur vanduti

a) 1000 euro b) 750 euro c) 750000 euro Raspuns coreet c (5314)

5 Grila nr 53111 Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsau juridice se datoreazii a) taxa pe teren

6

b) accize pe teren c) impozit pe teren Raspuns corect c (5311 1)

6 Grila nr 53112 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale se

datoreaza a) impozit pe teren b) accize pe teren c) taxa pe teren Raspuns coreet c (53112)

7 Grila nr 5317 Pentru anul 2007 s-a prevazut prin Codul fiscal ca pentru autoturisme impozitul se stabile~te avand in

vedere a) baza de impozitare in leilanJ200 cm3 sau fractiune b) impozitul in sumalXa 7 lei pentru fieeare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3

a) 56 lei b) 21 lei c) 65 Raspuns coreet a (53117)

Cursul nr 6 Metode de implinere (II) Impunerea in cote procentllale 1 Grila or 6111

Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca a) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa in lei de impozit b) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i cota de impozit c) pentru acela~i de venit contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite in lei de impozit Raspuns coreet b (6111)

2 Grila or 6119 In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala impozitul = a) venitul impozabil- venitul neimpozabil b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul impozabil x cota de impozit in lei Raspuns corect b (6119)

3 Grila or 61110 La 0 societate comerciala profitul impozabil (Pfiz) 10000 euro Cota de impozit pe profit (Cizpf) =

16 Impozitul pe profit (Izpf) = a) 160 euro b) 1600 euro c) nu datoreaza impozit pe profit Raspuns coreet b (61110)

4 Grila nr 6111 I Valoarea de inventar a unei cIadiri 1000 euro Cota de impozit din valoarea cIMirii = 15 Impozitul

pc c1iidiri a) nu datoreaza impozit b) 1500 euro c) 15 uro Raspuns coreet c (6111 1)

5 Grila nr 61121 Impunerea in cota procentuala (unica) prezinta neajunsul ca a) toti contribuabilii indiferent de marimea venitului indiferent de puterea lor contributiva sunt obligati

sa plateasca aceea~i cota de impozit b) este greu de aplicat c) nu prezinta neajunsuri Raspuns coreet a (61 1121)

6 Grila or 6111 Impunerea in cote procentuale progresive sau impozitul procentual progresiv consta in faptul ca a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul cr~te

b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul scade

7

bull r I~

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane pe masura ce venitul cre~te RAspuns coreet a (6211)

7 Grila nr 6212 in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit platit sub fOl1llB de impozit a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul b) scade pe masura ce cre~te venitul c) cr~te pe masura ce cre~te venitu RAspuns coreet c (6212)

Cursul or 7 Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1 Grila nr 71211

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege exprimat prin notiunea de deducere personaIa ~i (3) contributiilor sociale facultative

a) se supun impozitului pe venit b) se supun impozitului pe profit c) nu se supun impozitului pe venit Raspuns corect c (71211)

2 Grila nr 71212 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ) notiunea de deductibif are sensul de a) impozit admis la scadere ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final b) venit admis la impozitare ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinarii

cheltuielilor impozabile adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul c) venit admis la scadere ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil adica a venitului din care se calculeaza impozitul

Raspuns coreet c (71212) 3 Grila nr 71214

Cheltuielile deductibile = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative b) toate retinerile poundacute unui salariat pe ~tatul de plata c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale Raspuns corect a (71214)

4 Grila nr 71216 Venitul impozabil = a) venitul total- cheltuielile impozabile b) venitul total- cheltuielile deductibile c) venitul neimpozabil- cheltuielile deductibile RAspuns coreet b (71216)

5 Geila nr 7211 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza - aIte venituri salariale b) salariul de baza + alte venituri salariale c) salariul de baza + impozitele RAspuns corect b (7211)

6 Grila nr 73113 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie in cazul angajaJilor 0 constituie a) venitul net realizat lunar b) venitul brut reaIizat lunar c) venitul impozabi realizat lunar Raspuns coreet b (7313)

7 Grila nr 73114 Baza de calcul a unei contributii reprezinta a) ceea ce este scutit de la impozitare b) impozitul din care se calculeaza acea contributie

8

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 5: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

I

Riispuns coreet c (4111) 1 2 Grila nr 4 J13 ~ Denumirea de impozite indirecte provine de la faptul cii acestea ~ Ij a) sunt nomina Ie se stabHesc direct pe persoanii

b) nu existii notiunea de impozite indireete c) nu sunt nominale nu se stabilesc directpe persoana Raspuns corect c (41 3) ~ 3 Grila nr G4115 Impozitele in d ire c t e sunt impozite a) nu exista noliunea de impozite indirecte b) stabilite pe cheltuieli pe consum sunt impozite care se platesc atunci cand banii sunt cheltuiti c) pliitite indirect Raspuns corect b (GA J 5)

4 Grila nr GAI7 Impozitul pe salarii a) se reline din venitul salariatului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face de

angajatorul sau care are calitatea de platitor al impozitului b) se reline din venitul angajatorului care este adevaratul suportator (al impozitului) dar plata se face

de salariatii sai care au calitatea de platitori a impozitului c) se reline ~i se plate~te direct de salariat care are ~i calitatea de pliititor al impozituluL Raspuns corect a (GAl17)

5 Grila nr GAIlS La impozitele indirecte cei care Ie suportii efectiv ~i in mod real din veniturile lor sunt a) cei care cumpara produsele supuse acestora adica populatia cetatenii b) cei care vand produsele supuse acestora c) cei care oblin venituri neimpozabile Raspuns corect a (GA 118)

6 Grila nr GA21 In fiecare tara are loc ~i impozitarea cheltuielilor a consumului prin aplicarea de a) impozite indirecte b) impozite directe c) impozite pe venit Raspuns corect a (GA2ll)

7 Grila nr GA2I2 Aplicarea impozitelor indirecte a fost ~i este impusa de necesitatea a) reducerii consumului de produse ~i servicii care diiuneazii gray sanamii fizice ~i mintale a

consumatorilor ~i de vicii ~i de lux ostentativ sporirii veniturilor bugetare b) reducerii consumului la produse ~i servicii prea mult consumate de populatie c) reducerii veniturilor bugetare Raspuns corect a (GA2l2)

8 Grila nr 404113 Impozitele indirecte au un dublu scop a) procurarea necesarului de venituri bugetare care nu pot fi asigurate numai pe calea impozitelor direete

franarea consumului ~i a importului unor bunuri ~i servicii din partea populaliei b) sporirea veniturilor populatiei ~i diversificarea impozitelor c) reducerea veniturilor bugetare ~i sporirea veniturilor populaliei Riispuns corect a (404113)

9 Grila nr 451 Impozitele indirecte prezinta neajunsul ca a) genereaza cote progresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor bogate fata decele

ale persoanelor sarace b) genereazii cote regresive de impunere afectand mai mult veniturile persoanelor sarace fatii de cele ale

persoanelor bogate c) genereazii cotefixe de impunere afectand mai mult persoanele tara venituri decat pe cele cu venituri Rispuns coreet b (451)

lO Grila nr 4512 Procentual partea din venit preluati la buget pe calea impozitelor indirecte detine 0 pondere

5

a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate fala de cele ale persoanelor siirace b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace falii de cele ale persoanelor bogate c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace fatii de cele ale persoanelor bogate Riispuns coreet b (4512)

II Grila nr 4592 Impozitele indireete genereazii cote de impozitare a) progresive pe masurii ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura b) regresive pe masura ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceia~i masura c) fixe pe masurii ce veniturile creSC cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura Raspuns coreet b (4592)

12 Grila nr 4593 Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor cei bogali devin tot mai bogali iar cei sm-aci ajung tot

mai saraci b) cre~terea veniturilor populatiei c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor povara fiscala este invers proportionala cu marimea

veniturilor Raspuns corect c (45193)

13 Grila nr 45110 Impozitele indireete avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare conduc la a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor b) cele mai mari satisaelii in randul contribuabililor c) cele mai mari ineehitiiti in randul contribuabililor Raspuns coreet c (45110)

Cursul nr 5 Metode de impunere (I) lmpunerea in cote (sume) fixe 1 Grila nr 5211

Capitatia este a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie b) un impozit stabilit in com procentuala c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor Raspuns coreet c (5211)

2 Grila nr 5212 In literatura de specialitate capitatia este prezentata a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului de

marimea averii ~i de situatia personalii a contribuabilului b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului

nici de marimea averii ~i nici de situatia personala a contribuabilului e Raspuns corect c (5212)

3 Grila nr 5312 Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se intalne~te eel mai frecvent in cazul a) accizelor ~i al impozitelor ~i taxelor locale b) impozitului pe salariu c) impozitului pe venit Raspuns corect a (5312)

4 Grila nr 5314 Prin art 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede pentru anii 2009 ~i 2010 un nivel al accizei de 750

euro pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori Un producator de aleool pur a vandut in luna august 2008 cantitatea de 1000 hi de alcool pur Ce accize datoreazA pentru cei 1000 hI de alcool pur vanduti

a) 1000 euro b) 750 euro c) 750000 euro Raspuns coreet c (5314)

5 Grila nr 53111 Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsau juridice se datoreazii a) taxa pe teren

6

b) accize pe teren c) impozit pe teren Raspuns corect c (5311 1)

6 Grila nr 53112 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale se

datoreaza a) impozit pe teren b) accize pe teren c) taxa pe teren Raspuns coreet c (53112)

7 Grila nr 5317 Pentru anul 2007 s-a prevazut prin Codul fiscal ca pentru autoturisme impozitul se stabile~te avand in

vedere a) baza de impozitare in leilanJ200 cm3 sau fractiune b) impozitul in sumalXa 7 lei pentru fieeare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3

a) 56 lei b) 21 lei c) 65 Raspuns coreet a (53117)

Cursul nr 6 Metode de implinere (II) Impunerea in cote procentllale 1 Grila or 6111

Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca a) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa in lei de impozit b) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i cota de impozit c) pentru acela~i de venit contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite in lei de impozit Raspuns coreet b (6111)

2 Grila or 6119 In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala impozitul = a) venitul impozabil- venitul neimpozabil b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul impozabil x cota de impozit in lei Raspuns corect b (6119)

3 Grila or 61110 La 0 societate comerciala profitul impozabil (Pfiz) 10000 euro Cota de impozit pe profit (Cizpf) =

16 Impozitul pe profit (Izpf) = a) 160 euro b) 1600 euro c) nu datoreaza impozit pe profit Raspuns coreet b (61110)

4 Grila nr 6111 I Valoarea de inventar a unei cIadiri 1000 euro Cota de impozit din valoarea cIMirii = 15 Impozitul

pc c1iidiri a) nu datoreaza impozit b) 1500 euro c) 15 uro Raspuns coreet c (6111 1)

5 Grila nr 61121 Impunerea in cota procentuala (unica) prezinta neajunsul ca a) toti contribuabilii indiferent de marimea venitului indiferent de puterea lor contributiva sunt obligati

sa plateasca aceea~i cota de impozit b) este greu de aplicat c) nu prezinta neajunsuri Raspuns coreet a (61 1121)

6 Grila or 6111 Impunerea in cote procentuale progresive sau impozitul procentual progresiv consta in faptul ca a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul cr~te

b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul scade

7

bull r I~

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane pe masura ce venitul cre~te RAspuns coreet a (6211)

7 Grila nr 6212 in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit platit sub fOl1llB de impozit a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul b) scade pe masura ce cre~te venitul c) cr~te pe masura ce cre~te venitu RAspuns coreet c (6212)

Cursul or 7 Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1 Grila nr 71211

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege exprimat prin notiunea de deducere personaIa ~i (3) contributiilor sociale facultative

a) se supun impozitului pe venit b) se supun impozitului pe profit c) nu se supun impozitului pe venit Raspuns corect c (71211)

2 Grila nr 71212 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ) notiunea de deductibif are sensul de a) impozit admis la scadere ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final b) venit admis la impozitare ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinarii

cheltuielilor impozabile adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul c) venit admis la scadere ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil adica a venitului din care se calculeaza impozitul

Raspuns coreet c (71212) 3 Grila nr 71214

Cheltuielile deductibile = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative b) toate retinerile poundacute unui salariat pe ~tatul de plata c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale Raspuns corect a (71214)

4 Grila nr 71216 Venitul impozabil = a) venitul total- cheltuielile impozabile b) venitul total- cheltuielile deductibile c) venitul neimpozabil- cheltuielile deductibile RAspuns coreet b (71216)

5 Geila nr 7211 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza - aIte venituri salariale b) salariul de baza + alte venituri salariale c) salariul de baza + impozitele RAspuns corect b (7211)

6 Grila nr 73113 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie in cazul angajaJilor 0 constituie a) venitul net realizat lunar b) venitul brut reaIizat lunar c) venitul impozabi realizat lunar Raspuns coreet b (7313)

7 Grila nr 73114 Baza de calcul a unei contributii reprezinta a) ceea ce este scutit de la impozitare b) impozitul din care se calculeaza acea contributie

8

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 6: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

a) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor bogate fala de cele ale persoanelor siirace b) mult mai mare in veniturile totale ale persoanelor siirace falii de cele ale persoanelor bogate c) mult mai micii in veniturile totale ale persoanelor sm-ace fatii de cele ale persoanelor bogate Riispuns coreet b (4512)

II Grila nr 4592 Impozitele indireete genereazii cote de impozitare a) progresive pe masurii ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura b) regresive pe masura ce veniturile cresc cotele de impozit aferente se reduc in aceia~i masura c) fixe pe masurii ce veniturile creSC cotele de impozit aferente se reduc in aceea~i masura Raspuns coreet b (4592)

12 Grila nr 4593 Impozitele indireete (care sunt cuprinse in suma fixa pe unitatea de produs) genereaza a) 0 mare eehitate fiscala in randul contribuabililor cei bogali devin tot mai bogali iar cei sm-aci ajung tot

mai saraci b) cre~terea veniturilor populatiei c) 0 mare ineehitate fiscalii in rimdul contribuabililor povara fiscala este invers proportionala cu marimea

veniturilor Raspuns corect c (45193)

13 Grila nr 45110 Impozitele indireete avind un preponderent caracter regresiv al cotelor de impozitare conduc la a) cele mai mari eehitiifi in randul contribuabililor b) cele mai mari satisaelii in randul contribuabililor c) cele mai mari ineehitiiti in randul contribuabililor Raspuns coreet c (45110)

Cursul nr 5 Metode de impunere (I) lmpunerea in cote (sume) fixe 1 Grila nr 5211

Capitatia este a) nu existii un impozit cu denumirea de eapitalie b) un impozit stabilit in com procentuala c) impozitul in sumii fixa pe 0 persoana sau impozitul pe cap de locuitor Raspuns coreet c (5211)

2 Grila nr 5212 In literatura de specialitate capitatia este prezentata a) ca sistemul de impozitare eel mai eehitabil deoareee acesta tine seama de miirimea venitului de

marimea averii ~i de situatia personalii a contribuabilului b) nu exista un impozit cu denumirea de eapitafie c) ca sistemul de impozitare eel mai ineehitabil deoarece acesta nu line seama nici de marimea venitului

nici de marimea averii ~i nici de situatia personala a contribuabilului e Raspuns corect c (5212)

3 Grila nr 5312 Impunerea in suma fixa pe unitatea de miisurii se intalne~te eel mai frecvent in cazul a) accizelor ~i al impozitelor ~i taxelor locale b) impozitului pe salariu c) impozitului pe venit Raspuns corect a (5312)

4 Grila nr 5314 Prin art 162 din Codul fiscal al Romiiniei se prevede pentru anii 2009 ~i 2010 un nivel al accizei de 750

euro pentru fieeare heetolitru de alcool pur vandut de producatori Un producator de aleool pur a vandut in luna august 2008 cantitatea de 1000 hi de alcool pur Ce accize datoreazA pentru cei 1000 hI de alcool pur vanduti

a) 1000 euro b) 750 euro c) 750000 euro Raspuns coreet c (5314)

5 Grila nr 53111 Pentru terenurile proprietate privata ale persoanelor fizice ~ilsau juridice se datoreazii a) taxa pe teren

6

b) accize pe teren c) impozit pe teren Raspuns corect c (5311 1)

6 Grila nr 53112 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale se

datoreaza a) impozit pe teren b) accize pe teren c) taxa pe teren Raspuns coreet c (53112)

7 Grila nr 5317 Pentru anul 2007 s-a prevazut prin Codul fiscal ca pentru autoturisme impozitul se stabile~te avand in

vedere a) baza de impozitare in leilanJ200 cm3 sau fractiune b) impozitul in sumalXa 7 lei pentru fieeare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3

a) 56 lei b) 21 lei c) 65 Raspuns coreet a (53117)

Cursul nr 6 Metode de implinere (II) Impunerea in cote procentllale 1 Grila or 6111

Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca a) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa in lei de impozit b) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i cota de impozit c) pentru acela~i de venit contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite in lei de impozit Raspuns coreet b (6111)

2 Grila or 6119 In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala impozitul = a) venitul impozabil- venitul neimpozabil b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul impozabil x cota de impozit in lei Raspuns corect b (6119)

3 Grila or 61110 La 0 societate comerciala profitul impozabil (Pfiz) 10000 euro Cota de impozit pe profit (Cizpf) =

16 Impozitul pe profit (Izpf) = a) 160 euro b) 1600 euro c) nu datoreaza impozit pe profit Raspuns coreet b (61110)

4 Grila nr 6111 I Valoarea de inventar a unei cIadiri 1000 euro Cota de impozit din valoarea cIMirii = 15 Impozitul

pc c1iidiri a) nu datoreaza impozit b) 1500 euro c) 15 uro Raspuns coreet c (6111 1)

5 Grila nr 61121 Impunerea in cota procentuala (unica) prezinta neajunsul ca a) toti contribuabilii indiferent de marimea venitului indiferent de puterea lor contributiva sunt obligati

sa plateasca aceea~i cota de impozit b) este greu de aplicat c) nu prezinta neajunsuri Raspuns coreet a (61 1121)

6 Grila or 6111 Impunerea in cote procentuale progresive sau impozitul procentual progresiv consta in faptul ca a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul cr~te

b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul scade

7

bull r I~

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane pe masura ce venitul cre~te RAspuns coreet a (6211)

7 Grila nr 6212 in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit platit sub fOl1llB de impozit a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul b) scade pe masura ce cre~te venitul c) cr~te pe masura ce cre~te venitu RAspuns coreet c (6212)

Cursul or 7 Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1 Grila nr 71211

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege exprimat prin notiunea de deducere personaIa ~i (3) contributiilor sociale facultative

a) se supun impozitului pe venit b) se supun impozitului pe profit c) nu se supun impozitului pe venit Raspuns corect c (71211)

2 Grila nr 71212 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ) notiunea de deductibif are sensul de a) impozit admis la scadere ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final b) venit admis la impozitare ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinarii

cheltuielilor impozabile adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul c) venit admis la scadere ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil adica a venitului din care se calculeaza impozitul

Raspuns coreet c (71212) 3 Grila nr 71214

Cheltuielile deductibile = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative b) toate retinerile poundacute unui salariat pe ~tatul de plata c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale Raspuns corect a (71214)

4 Grila nr 71216 Venitul impozabil = a) venitul total- cheltuielile impozabile b) venitul total- cheltuielile deductibile c) venitul neimpozabil- cheltuielile deductibile RAspuns coreet b (71216)

5 Geila nr 7211 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza - aIte venituri salariale b) salariul de baza + alte venituri salariale c) salariul de baza + impozitele RAspuns corect b (7211)

6 Grila nr 73113 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie in cazul angajaJilor 0 constituie a) venitul net realizat lunar b) venitul brut reaIizat lunar c) venitul impozabi realizat lunar Raspuns coreet b (7313)

7 Grila nr 73114 Baza de calcul a unei contributii reprezinta a) ceea ce este scutit de la impozitare b) impozitul din care se calculeaza acea contributie

8

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 7: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

b) accize pe teren c) impozit pe teren Raspuns corect c (5311 1)

6 Grila nr 53112 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adrninistrativ-teritoriale se

datoreaza a) impozit pe teren b) accize pe teren c) taxa pe teren Raspuns coreet c (53112)

7 Grila nr 5317 Pentru anul 2007 s-a prevazut prin Codul fiscal ca pentru autoturisme impozitul se stabile~te avand in

vedere a) baza de impozitare in leilanJ200 cm3 sau fractiune b) impozitul in sumalXa 7 lei pentru fieeare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta Cat este impozitul pentru un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3

a) 56 lei b) 21 lei c) 65 Raspuns coreet a (53117)

Cursul nr 6 Metode de implinere (II) Impunerea in cote procentllale 1 Grila or 6111

Impunerea in cota procentuala consta in faptul ca a) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i suma fixa in lei de impozit b) pentru aceea~i categorie de venit toti contribuabilii sunt impu~i cu aceea~i cota de impozit c) pentru acela~i de venit contribuabilii sunt impu~i cu sume diferite in lei de impozit Raspuns coreet b (6111)

2 Grila or 6119 In conditiile aplicarii impunerii in cota procentuala impozitul = a) venitul impozabil- venitul neimpozabil b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul impozabil x cota de impozit in lei Raspuns corect b (6119)

3 Grila or 61110 La 0 societate comerciala profitul impozabil (Pfiz) 10000 euro Cota de impozit pe profit (Cizpf) =

16 Impozitul pe profit (Izpf) = a) 160 euro b) 1600 euro c) nu datoreaza impozit pe profit Raspuns coreet b (61110)

4 Grila nr 6111 I Valoarea de inventar a unei cIadiri 1000 euro Cota de impozit din valoarea cIMirii = 15 Impozitul

pc c1iidiri a) nu datoreaza impozit b) 1500 euro c) 15 uro Raspuns coreet c (6111 1)

5 Grila nr 61121 Impunerea in cota procentuala (unica) prezinta neajunsul ca a) toti contribuabilii indiferent de marimea venitului indiferent de puterea lor contributiva sunt obligati

sa plateasca aceea~i cota de impozit b) este greu de aplicat c) nu prezinta neajunsuri Raspuns coreet a (61 1121)

6 Grila or 6111 Impunerea in cote procentuale progresive sau impozitul procentual progresiv consta in faptul ca a) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul cr~te

b) ia 0 cota mai mare din venitul unei persoane pe masura ce venitul scade

7

bull r I~

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane pe masura ce venitul cre~te RAspuns coreet a (6211)

7 Grila nr 6212 in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit platit sub fOl1llB de impozit a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul b) scade pe masura ce cre~te venitul c) cr~te pe masura ce cre~te venitu RAspuns coreet c (6212)

Cursul or 7 Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1 Grila nr 71211

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege exprimat prin notiunea de deducere personaIa ~i (3) contributiilor sociale facultative

a) se supun impozitului pe venit b) se supun impozitului pe profit c) nu se supun impozitului pe venit Raspuns corect c (71211)

2 Grila nr 71212 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ) notiunea de deductibif are sensul de a) impozit admis la scadere ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final b) venit admis la impozitare ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinarii

cheltuielilor impozabile adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul c) venit admis la scadere ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil adica a venitului din care se calculeaza impozitul

Raspuns coreet c (71212) 3 Grila nr 71214

Cheltuielile deductibile = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative b) toate retinerile poundacute unui salariat pe ~tatul de plata c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale Raspuns corect a (71214)

4 Grila nr 71216 Venitul impozabil = a) venitul total- cheltuielile impozabile b) venitul total- cheltuielile deductibile c) venitul neimpozabil- cheltuielile deductibile RAspuns coreet b (71216)

5 Geila nr 7211 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza - aIte venituri salariale b) salariul de baza + alte venituri salariale c) salariul de baza + impozitele RAspuns corect b (7211)

6 Grila nr 73113 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie in cazul angajaJilor 0 constituie a) venitul net realizat lunar b) venitul brut reaIizat lunar c) venitul impozabi realizat lunar Raspuns coreet b (7313)

7 Grila nr 73114 Baza de calcul a unei contributii reprezinta a) ceea ce este scutit de la impozitare b) impozitul din care se calculeaza acea contributie

8

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 8: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

bull r I~

c) ia 0 cota mai mica din venitul unei persoane pe masura ce venitul cre~te RAspuns coreet a (6211)

7 Grila nr 6212 in cadrul impunerii in cote procentuale progresive procentul de venit platit sub fOl1llB de impozit a) ramane neschimbat pe masura ce cre~te venitul b) scade pe masura ce cre~te venitul c) cr~te pe masura ce cre~te venitu RAspuns coreet c (6212)

Cursul or 7 Cootributiile bugetare salariale datorate de 80gajat 1 Grila nr 71211

Pein Codul fiscal se prevede ca veniturile salariatului folosite pentru plata (1) contributiilor bugetare obligatorii (2) minimului mijloacelor de subzistenta necesare lui ~i membrilor sai de familie tara venituri ~ilsau cu venituri sub limita prevazuta de lege exprimat prin notiunea de deducere personaIa ~i (3) contributiilor sociale facultative

a) se supun impozitului pe venit b) se supun impozitului pe profit c) nu se supun impozitului pe venit Raspuns corect c (71211)

2 Grila nr 71212 Din punct de vedere fiscal (al impozitarii ) notiunea de deductibif are sensul de a) impozit admis la scadere ~i se folos~ pentru impozitele care pot fi scazute din impozitul total in scopul

determinarii impozitului final b) venit admis la impozitare ~i se fol~e pentru veniturile scazute din cheltuielile totale in scopul determinarii

cheltuielilor impozabile adica a cheltuielilor din care se calculeaza impozitul c) venit admis la scadere ~i se fol~ pentru platile I cheltuielile care indeplinesc condipile prevazute prin

Codul fisCal pentru a fi scazute din venitul total in scopul detenninarii venitului impozabil adica a venitului din care se calculeaza impozitul

Raspuns coreet c (71212) 3 Grila nr 71214

Cheltuielile deductibile = a) contributia pentru pensie + contributiile pentru sanatate + contributiile pentru ~omaj + deducere

personam + cotizatia sindicala + contributia la fondurile de pensii facultative b) toate retinerile poundacute unui salariat pe ~tatul de plata c) orice cheltuieli efeetuate de salariat pe baza de documente legale Raspuns corect a (71214)

4 Grila nr 71216 Venitul impozabil = a) venitul total- cheltuielile impozabile b) venitul total- cheltuielile deductibile c) venitul neimpozabil- cheltuielile deductibile RAspuns coreet b (71216)

5 Geila nr 7211 Venitul brut din salarii = a) salariul de baza - aIte venituri salariale b) salariul de baza + alte venituri salariale c) salariul de baza + impozitele RAspuns corect b (7211)

6 Grila nr 73113 Baza lunarii de calcul a contributiei pentru pensie in cazul angajaJilor 0 constituie a) venitul net realizat lunar b) venitul brut reaIizat lunar c) venitul impozabi realizat lunar Raspuns coreet b (7313)

7 Grila nr 73114 Baza de calcul a unei contributii reprezinta a) ceea ce este scutit de la impozitare b) impozitul din care se calculeaza acea contributie

8

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 9: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

c) venitul din care se calculeaza acea contributie Raspuns corect c (73114)

8 Grila nr 73115 Pentru angajat contribulia pentru pensie se calculeazA din a) venitul brut realizat lunar indiferent de condiliile de munca b) venitul impozabi1 c) venitul net realizat lunar in funclie de condiliile de muncii Raspuns coreet a (73 5)

9 Grila nr 74114 Baza de calcul a contribuliei pentru sanatate este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns coreet c (74 114)

10 Grila nr 751 Baza de calcul a contribuliei pentru ~ 0 m aj este a) venitul impozabi din salarii b) venitul net din salarii c) venitul brut din salarii Raspuns corect c (7511)

12 Grila nr 76111 Deducerea personala reprezintli a) acel minim din venitul unui s a I a ria t care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege b) acel minim din venitul unui ~ 0 mer care este folosit pentru asigurarea mijloacelor de subzistenta

necesare lui ~i membrilor sai de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevazuta de lege c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76111)

13 Grilanr 76112 Deducerea personala trebuie inteleasa a) ca 0 facilitate fiscalii ca 0 inlesnire focutii acordata salariatilor b) ca 0 povarii fiscalii ca 0 supraimpozitare aplicatii acelor salariati care consuma tigari ~i alcool c) nu exista 0 asemenea notiune Raspuns corect a (76112)

14 Grila nr 76113 Deducerea personala se acorda a) ca 0 miisurii de protecie socia Iii pentru salariafii cu venituri mici (sub limita prevlizuta de lege) ~i

pentru membrii lor de familie lara venituri sau cu venituri sub limita prevlizuta de lege b) ca 0 miisurii de protecie socialii pentru $omeri cu venituri mici ~i pentru membrii lor de familie

pensionari-~omeri

c) numai pensionarilor-~omeri Raspuns corect a (761 3)

15 Grila nr 76114 Deducerea personala acordata unui salariat se compune din a) deducere personala de bazii ~i deducere personala suplimentarii b) impozitul de bazii ~i impozitul suplimentar c) toate contributiile ~i impozitele pentru care salariatul este scutit la plata Raspuns corect a (7614)

16 Grilanr 76117 Deducere personalii se acorda lunar a) numai pentru veniturile din salarii la unitatea unde salariatul nu are contract de munca b) pentru orice venit ~i la orice unitate c) numai pentru veniturile din salarii ~i numai la unitatea unde se aflii functia de baza a salariatului Raspuns corect c (7617)

17 Grila nr 7618 Deducerea personala reprezintli a) 0 contribuie scutitii de la impozitare care are sens ~i continut numai in legaturli cu calculul

impozitului pe veniturile din salarii ale ~omeri1or

9

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 10: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

b) un venit scutlt de la impozitare care are sens ~i continut nwnai in legatura cu caIculul impozitului pe veniturile din salarii ~i asimilate salariilor

c) un impozit scutit de fa cafculul contribufiilor care are sens ~i continut numai in legatura cu calculul impozitului pe veniturile din pensiL

Raspuns coreet b (76118) 18 Grila nr 76119

Deducerea personala reprezinta 0 suma de venit neimpozabil acordata salariatului in functie de a) marimea venitului neimpozabil b) marimea venitului net lunar ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa indiferent de gradul de

rudenie al acestora c) marimea venitului brut lunar gradul de rudenie ~i numarul persoanelor aflate in intretinerea sa Raspuns coreet c (761 9)

19 Grila nr 76110 Persoana in intretinere poate fi a) sotullsotia copiii sau a1ti membri de familie rudele contribuabilului sau ai sotuluilsotiei acestuia pana

la gradul al doilea inclusiv ale ciiror venituri impozabile ~i neimpozabile nu depa~esc nivelul deducerii personale a salariatului

b) toate rudele salariatului indiferent de grad de rudenie de numar ~i de marimea veniturilor acestora c) orice persoana Raspuns coreet a (761110)

20 Grila nr 761111 Deducerea personal a totalii se acordii a) oricarei persoane indiferent de marimea venitului b) integral fieearei persoane fizice care are calitatea de salariat cu un venit lunar brut de pdnii la Umita

previizutd prin lege (de 1000 lei inclusiv in anul 2008) in funetie de numarul persoanelor aflate in intretinere

c) nwnai ~omerilor Raspuns coreet b (76111])

21 Grila nr 761114 Pentru salariatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 100001 lei $i 3000 lei

inclusiv (in anu12008) deducerile persona Ie sunt a) progresive (crese pe masura ce venitul cr~te) b) neschimbate (nu se modifica pe masura ce venitul cre~te) c) degresive (se reduc pe masura ee venitul ere~te) Riispuns coreet c (761 114)

22 Grila nr 761116 Salariatii - pensionari indiferent ca sunt incadrati cu limp de munca pat1ial sau integral pe perioada

nedeterminata sau determinata a) pensionarii nu au dreptul sa mai lucreze b) nu beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat (nu beneficiaza de deducere personala) c) beneficiaza de acelea~i drepturi ca orice alt salariat respeetiv de deducere personala Raspuns coreet c (761116)

23 Grila nr 7711 Cotizatia sindicalii platita lunar are regimul fiscal de a) cheltuialii deductibild (admisa la scadere) la calculul venitului impozabil b) cheltuiala nedeductibild (neadmisa la scadere) la calculul venitului impozabiJ c) nu este reglementata prin Codul fiscal Raspuns coreet a (7711)

24 Grila nr 7712 Prin Codul fiscal a) nu este reglementata cotizatia sindicala b) se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~isau anuale deductibila la calculul venituIui

impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibila (admisa la scadere) limitat la calculul venitului impozabil

c) nu se limiteazd marimea cotizatiei sindicale lunare ~ilsau anuale deductibila la calculul venitului impozabil Ca urmare cotizatia sindicala este deductibilii (admisa la scadere) nelimitat la caIculul venitului impozabil

10

I

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 11: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Raspuns corect c (7712) 25 Grila nr 7713

Reducerea venitului impozabil cu contributia sindicala se acorda a) numai 0 singurii dam ~i numai de catre unitatea la care salariatul ~ia deelarat functia de baza b) nelimitat ~i la orice unitatea dore~te salariatul c) numai salariatilor tara carte de munca Raspuns coreet a (773)

26 Grila nr 7714 Cotizalia sindicala se poate pliiti a) ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de bazii dar aceasta nu rnai este deductibilii la calculul

impozitului pe venitul din salarii b) dupa cum dore~te salariatul fiind deductibilii la calculul impozitului pe venitul din salarii la orice

unitate c) ~i de ~omeri dar numai din veniturile din salarii Raspuns coreet a (7714)

27 Grila nr 7715 Persoanele care nu au camet de muncii a) beneficiazii de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizalia sindicala b) nu beneficiaza de reducerea venitului impozabil salarial pentru cotizatia sindicalii c) platesc cotizalia sindicaUi dar numai la unitatea la care au functia de baza Raspuns corect b (7715)

8 Impozitul pe salalii 1 Grila nr 8111

Venitul impozabil numit ~i venit baZQ de calcuf reprezinm a) profitul din care se calculeaza impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege b) dividendele din care se calculeazii impozitul c) venitul din care se calculeazii impozitul cu cota de impozit prevazuta prin lege Raspuns coreet c (8111)

2 Grila nr 81111 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul are functia de baza = a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerile totale b) venitul brut + contributiile bugetare - deducerile totale c) venitul brut - contributiile bugetare - deducerile totale Raspuns corect c (81111)

3 Grila nr 81112 Venitul impozabU la unitatea la care saiariatul are functia de baza == a) venitul brut + contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindicala + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative b) venitul brut - contributiile bugetare + deducerea personala + cotizatia sindica1a + contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare deducerea personala cotizatia sindicala - contributia

deductibila la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (81112)

4 Grila nr 81113 Deducerile de venit din venitul total in vederea calcularii venitu1ui impozabil (a venitului din care se

calculeaza impozitu1) includ a) ca~tigurile de lajocuri1e de noroc b) alocatia de stat pentru copii c) deducerea personala cotizatia sindicala contributia la fondul de pensii facultative Raspuns corect c (81113)

5 Grila nr 81114 Pentru contributia la fondul de pensii facultative prin Codul fiscal a) nu se limiteazii (plafoneazii) nivelul deductibilitatii b) se limiteaza (plafoneazii) nivelul deductibilitatii c) nu este reglementam aceasta contributie Riispuns coreet b (81114)

6 Grila nr 81115

11

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 12: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Pentru cotizatia sindicala lunara a) s-a stabilit 0 limita a deductibiIitatii b) nu s-a stabilit 0 limita a deductibilitatii c) nu exista reglementm in Codul fiscal Raspuns coreet b (81U5)

7 Grila nr 8lU6 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributia la fondul de pensii facultative se acorda

salariatului a) la orice unitate b) dupa cum vrea acesta c) numai 0 singura data ~i numai la unitatea la care acesta are functia de bazii Raspuns coreet c (81116)

8 Grila nr 81U7 Deducerea personala cotizatia sindicala ~i contributiile la fondul de pensii facultative nu se acorda in nici

o conditie ~i sub nici 0 forma a) salariatilor cu un venit brut de peste 3000 lei b) salariatilor care au fost sanctionati c) de mai multe ori unui salariat ~i la 0 unitate la care salariatul nu are functia de baza (la care nu are

carte de munca) Riispuns coreet c (8117)

9 Grila nr 81211 Venitul impozabil la unitatea la care salariatul nu are functia de bazii = a) = venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) =venitul brut + contributiile bugetare obligatorii c) = venitul brut Raspuns coreet a (8121)

10 Grila nr 81214 La acela$i venit bru t impozitul este mai mic la unitatea la care salariatul a) nu are functia de bazii b) are functia de bazii c) lucreaza cujumatate de norma Riispuns coreet b (81214)

II Grila nr 8125 Din punct de vedere fiscal diferena dintre 0 unit ate la care un salariat are functia de baza ~i 0 unitate la

care nu are functia de baza consta in faptul eli a) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii reduceri ale venitului cu deducerile

personale cotizatia sindicala ~i cu contributia la fondurile de pensii facultative b) numai unitatea la care salariatul are functia de bazii ii acordii concediul medical _ c) numai unitatea la care salariatul are functia de baza ii acordii concediul de odihna Riispuns coreet a (81215)

12 Grila nr 8211 Cota de impozit pe salarii se aplica asupra a) profitului Jraquo dividendelor c) venitului impozabil corespunzator fieelirei surse de venit Riispuns corect c (8211)

13 Grila nr 8212 Baza de calcul a impozitului pe salarii 0 constituie a) profitul b) dividendele c) veniturile impozabile din salarii Riispuns coreet c (8212)

14 Grila nr 823 Impozitullunar se calculeaza ~i se reline a) prin stopaj la sursii b) de la domiciliul salariatului c) dupa cum hotiirii~te organul de control fiscal

12

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 13: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Raspuns corect a (8213) 15 Grila nr 82111

Impozitul pe salarii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra a) venitului brut nurnit ~i venit total b) venitului impozabil nurnit ~i venit bazii de calcul c) venitului neimpozabil nurnit ~i venit nefiscal Raspuns corect b (82111)

16 Grila nr 82112 La locul unde se afla funclia de bazii venitul impozabil =

a) venitul brut + impozitul b) venitul brut + contribuliile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut contributiile bugetare obligatorii - deducerea personala - cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns corect c (82112)

17 Grila nr 82114 Impozitul pe salarii =

a) venitul brut x cota de impozit b) venitul impozabil x cota de impozit c) venitul net (efeetiv incasat de salariat) x cota de impozit Raspuns coreet b (82114)

18 Grila nr 82212 La locul unde n u se afla functia de bazii venitului impozabil = a) venitul brut contributiile bugetare obligatorii b) venitul brut + contributiile bugetare obligatorii + deducerea personala + cotizatia sindicala +

contributiile la fondurile de pensii facultative c) venitul brut - contributiile bugetare obligatorii - deducerea personaia cotizatia sindicala shy

contributiile la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet a (82212)

19 Grila nr 82214 La unitatea la care nu se ajlii functia de baza a) salariatul benejiciazii de reducerea venitului impozabil cu (1) deducerea personala (2) cotizatia

sindicaHi ~i (3) contribulia la fondurile de pensii facultative b) salariatul nu beneficiazii de mai multe drepturi decat la unitatea la care nu se ajlii functia de baza c) salariatul nu benejiciaza de reducerea venitului impozabil cu (l) deducerea personala (2) cotizatia

sindicala ~i (3) contributia la fondurile de pensii facultative Raspuns coreet c (82214)

20 Grila nr 82215 Impozitul este a) egalla unitatea la care salariatul are functia de bazii cu cel de la unitatea la care nu are functia de baza b) mai mare la unitatea la care salariatul are functia de baza c) mai mare la unitatea la care salariatul nu are functia de baza Raspuns corect c (82215)

21 Grila nr 8411 Venitul efectiv cuvenit nurnit ~i rest de plata =

a) venitul brut - contributia pentru ~omaj - contributia pentru pensie contribulia pentru siinatate cotizatia sindicala - contribulia la fondul de pensii facultative - impozitul

b) venitul brut deducerea personala c) venitul brut -impozitul Raspuns corect a (8411)

Cursul nr 9 Contributiilc bugetare salariale datorate de angajator 1 Grila nr 9112

Contributiile bugetare salariale se datoreaza de fiecare a ngajato r in functie de a) marimea veniturilor brute din salarii ale angajatilor incadrati cu contract individual de mundi b) numarul de saiariati c) profitul unitatii Raspuns corect a (91 12)

13

I

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 14: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

2 Grila nr 9113 Contractul individual de mundi se poate incheia a) pe perioada nedelerminala nu se prevede perioada de timp pe care se incheie determinata de pana la

24 luni cu timp de munca integral de 8 ore pe zi parial pana in opt ore pe zi b) dupa cum vrea patronul unitatii neexistand reglementan legale pe aceasta linie c) dupa cum vrea salariatul neexistand reglementari legale pe aceasta linie Raspuns corect a (913)

3 Grila nr 9114 Angajatorul a) nu este obligat prin lege sa calculeze sa retina ~i sa plateasca contributiile bugetare b) calculeaza ~i plate~te contributiile bugetare ale fiecarui salariat dupa cum se intelege cu acesta c) este obligat prin lege sa calculeze sa retina prin stopaj la sursa ~i sa plateasca lunar contributiile

bugetare RAspuns coreet c (9114)

4 Grila nr 91112 La caiculul obligatiilor bugetare salariale a) se au in vedere numai salariatii tara serviciu b) nu are relevanta daca salariatii sunt incadrati pe perioadii determinata sau nedeterminata cu limp de

munca integral sau partial c) se au in vedere numai salariatii rara copii Raspuns coreet b (91112)

5 Grila nr 9211 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor pentru ~omaj 0 constituie a) fondul de salarii scutit de la plata contributiilor b) fondul de salarii brute c) fondul de salarii nete RAspuns coreet b (9211 )

6 Grila nr 9215 Pentru salariatii pensionari a) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de salariatul~pensionar

b) nu se datoreaza contributia pentru ~omaj nici de salariatul-pensionar nici de angajatorul sau c) se datoreaza contributia pentru ~omaj numai de angajatoruI sau RAspuns coreet b (9215)

7 Grila nr 9311 Baza de calcul a contributiei la bugetul asiguranlor sociale pentru pensie 0 constituie a) pensia salariatuIui b) fondul de salarii brute c) salariul pensionarului Raspuns coreet b ( 9311)

8 Grila nr 9414 Baza de calcul a contributiei pentru sanatate 0 constituie a) profitul salariatului b) fondul de salarii nete c) fondul de salarii brute Raspuns corect c ( 9414)

9 Grila nr 95111 Baza de cal cui a contributiei pentru concedii ~i indemnizatii 0 constituie a) fondul de salarii brute b) valoarea facturilor emise de unitate in luna respectiva c) valoarea facturilor incasate de unitate in luna respecliva Raspuns coreet a (95111)

10 Grila nr 96118 Baza lunara de calculla care angajatorul datoreaza contributia de asiguran pentru accidente de munca ~i

boli 0 constituie a) suma primita de salariat pe perioada concediului de odihna b) suma primita de salariat pe perioada concediului de boala c) suma veniturilorbrute realizate lunar adicafondul de salarii brute

14

I

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 15: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Raspuns coreet c (G9611R) Cursul Dr 10 Profitu) cootabil brut

1 Grila nr 10111 Veniturile totale exprima a) veniturile obtinute dupa ce au fost impozitate b) faptul ca aceste venituri sunt brute adica nu sunt purificate nu sunt curatate de veniturile

neimpozabile adica de acele venituri care sunt scutite de la impozitare care nu se iau in calculla determinarea profitului impozabil

c) profitul brut al unitatii Raspuns corect b (10111)

2 Grila nr 10211 Cheltuielile totale trebuie intelese ca fiind cheltuielile brute deoareee a) cheltuielile se fac de fiecare patron cand vrea ~i pentru ce dore~te b) nu sunt inregistrate in totalitate in evidenta fmanciar-contabila c) nu sunt curatate de cheltuielile nedeductibile adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute

din veniturile totale in vederea determinarii profitului impozabil Raspuns corect c (10211)

3 Grila nr 103112 Profitul este diferenta pozitiva dintre a) dividende ~i impozit b) veniturile totale (brute) obtinute din vanzarea bunurilor realizate de 0 unitate ~i cheltuielile totale

(brute) aferente acestora c) cheltuielile mai mari ~i veniturile mai mici Raspuns coreet b (103112)

4 Grila nr 103211 Profitul contabil brut a~ dupa cum it arata ~i denumirea de brut exprima acel profit care a) nu a fost impozitat b) este supus repartizarii pentru dividende c) nu a fost prelucrat care nu a fost curatat de veniturile neimpozabile ~i de cheltuielile nedeductibile Raspuns corect c (103211)

5 Grilanr 10Al1 in situatia in care 0 societate comerciala se inregistreaza cu venituri totale mai mici decat cheltuielile

totale rezultatul brut al exercitiului este a) pierdere fiscaUi b) pierdere de dividende c) pierdere contabil brut Riispuns corect c (1041 )

6 Grila nr 1051 Pierderea contabila bruta se reeupereaza din profiturile contabile brute a) obtinute in urmatorii ani Iara a fi limitata in timp perioada de reeuperare b) obtinute in urmatorii ani fiind limitata la cinci ani c) obtinute in urmatorii ani cu condilia de a nu se acorda dividende de pierderi Raspuns coreet a (I 0511 )

Cursu) Dr 11 Profitu) impozabil 1 Grila nr 11111

Veniturile impozabile sunt acele venituri care a) sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabil b) nu sunt admise a fi luate in calculla determinarea profitului impozabiJ c) au dimas dupa impozitare Raspuns coreet a (11 1 1 )

2 Grila nr 11211 Veniturile neimpozabile sunt a~a dUpa cum Ie arata ~i denumirea de neimpozabile acele venituri care a) sunt supuse impozitarii b) sunt incluse in veniturile impozabile c) nu sunt impozitate Raspuns corect c (11211)

3 Grila nr 11311

15

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 16: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Din punct de vedere fiscal cheltuielile totale includ a) venituri neimpozabile ~i venituri impozabile b) cheltuieli neimpozabile c) cheltuieli deductibile cheltuieli nedeductibile ~i cheltuieli cu deductibilitate limitata Raspuns coreet c (11311)

4 Grila nr 11411 Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care a) indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil b) nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii

profitului impozabil c) nu exista asemenea cheltuieli Raspuns coreet b (11411)

5 Grila nr 11511 Cheltuielile cu deductibilitate limitata sunt acele cheltuieli care a) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabil dar

numai pana la limita prevazuta prin lege adidi numai pana la un anumit nivel (plafon) b) sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile in scopul determinarii profitului impozabiJ dar

numai pauli la limita stabilita de patron c) nu sunt admise a fi scazute din veniturile impozabile nici total nici Partial Raspuns coreet a (11511)

6 Grila nr 11611 Profitul impozabil este profitul a) repartizat pentru dividende b) profitul ramas dupa ce s-a calculat impozitul c) supus efeetiv impozitului Raspuns coreet c (11611)

Cursul nr 12 Impozitul pc profit Pierderea fiscal bull Profitul contabil net Pierdere contabiHi neta

1 Grila nr 121111 Cota de impozit pe profit este stabilita prin a) negocieri ale Guvemului cu sindicatele b) Codul familiei c) Codul fiscal Raspuns coreet c (121111)

2 Grila nr 121211 Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit pe profit asupra a) profitului contabil brut b) profitului contabil net c) profitului impozabil Raspuns coreet c (121211)

3 Grila nr 122U3 Pierderea fiscala se inregistreazii in toate cazurile in care rezulta a) un minus de profit impozabil b) un minus de venit impozabil c) un minus de dividende Raspuns corect a (122113)

4 Grila nr 122111 Prin Codul fiscal se prevede ca pierderea Ii sea aanuala se reeupereaza a) din profiturile impozabile (fiscale) obtinute in urmiitorii 5 ani conseeutivi b) din veniturile oblinute in urmatorii 5 ani consecutivi c) din dividendele obtinute in urmatorii 3 ani anteriori Raspuns coreet a (122211)

5 Grila nr 123111 Profitul contabil net este a) profitul impozabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit b) profitul contabil obtinut dupa ce din profitul contabil brut a fost scazut impozitul pe profit

16

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 17: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

c) profitul brut oblinut dupa ce din impozitul pe profit au fost scazute dividendele Riispuns corect b (1 231 II )

6 Grila nr 123211 in cazul in care 0 unitate se inregistreaza cu pierdere contabila bruta aceasta se va inregistra ~i cu a) pierdere de impozit b) pierdere fiscala c) pierdere contabila neta Raspuns corect c (123211)

7 Grila nr 12331 Repartizarea profitului contabil net se face a) dupa incheierea fiedirei luni pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual b) numai dupa incheierea anului fiscal pe baza contului de profit ~i pierderi ~i a bilantului contabil anual c) cand hotara~te adunarea generala a asociatiloraclionarilor Raspuns corect b (1233])

Cursul nr 13 l)ividendele ~i impozitul pc dividende l Grila nr 13112

Dividendele brute reprezintd a) profitul fiscal neimpozitat b) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a actionarilor a hotmt sa fie repartizata

pentru dividende c) partea din profitul contabil net pentru care adunarea generala a aClionarilor a hotarat sa fie repartizata

pentru salarii Raspuns corect b (13112)

2 Grila nr 13311 Impozitul pe dividende este egal cu a) dividende brute x cota de impozit pe profit b) dividende brute x cota de impozit pe dividende c) dividende brute x cota de impozit pe salarii Raspuns corect b (1331 1 )

3 Grila nr 13411 Dividendele nete sunt egale cu a) dividendele brute - impozitul pe profit b) dividendele brute - impozitul pe dividende c) dividendele brute - impozitul pe salarii Raspuns corect b (13411)

4 Grila nr 13511 Dividende1e se repartizeaza asociatilor a) fie proportional cu cota de participare 1a capitalul social fie in cote diferite daca prin actul constitutiv

se prevede acest lucru b) proportional cu marimea salariilor c) fie proportional cu rnarimea salariilor fie proportional cu rnarimea profitului Raspuns corect a (13511)

Cursul nr ]4 Taxa pc valoarea adaugatii (I) Sens ~i eontinut Caraeterul de impozit indirect Notiunea de va]oare adiiugatii Calculul valorii adiiugate Mceanismul de functionarc a) ta

1 Grilanr 14111 Taxa pe va10area adAugata a) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra profitului in fiecare stadiu al circuitului economic (at

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitllfi b) este un impozit directstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic (al

productiei ~isau distributiei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fiecarei unitlifi c) este un impozit indirectstabilit ~i perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al circuitului economic

(al producliei ~isau distribuliei) al unui produs lucrare ~i serviciu din cadrul fieclirei unitati Riispuns corect c (1411 I )

2 Grila nr 141 5-8 Un agent economic a cumpiirat un frigider cu 500 euro prel fiira tva ~i I-a vandut cu 650 euro pre fiirii

tva Cota de tva Este de 19 Valoarea adaugatii = a) 500 x 19 = 95 euro

17

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 18: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

r~

t

I ~

-b) 650 x 19 = 12350 euro c) 150 euro Raspuns coreet c (14 I l5~8)

3 Grila nr 141I9 Taxa se deosebe$te de impozit prin faptul ca a) la plata unei taxe se ofem pe cat posibil direct ~i imediat 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand

plata unui imp 0 zit se face tam nici 0 contraprestatie b) la plata unei t a x e nu se ofem 0 contraprestatie (un serviciu) pe cand la plata unui imp 0 zit se ofera 0

contraprestatie c) plata t a x e lor se face de cei sm-aci pe cand plata imp 0 zite lor se face de cei bogati Raspuns corect a (14119)

4 Grila nr 141114 in sensuI LVa cAnd se vorbe~te despre pretul de vanzare ~i pretul de cumparare intre persoanele juridice

trebuie inteles preul a) tara tva b) cu tva c) stabilit de stat Raspuns corect a (141114)

5 Gri1a nr 14116 Legea prevede ca obligatoriu in orice document de vanzare a unei marfi (factura fiscala chitanlA fiscala bon

fiscal emis de casa de marcat etc) trebuie sa se inscrie distinct urmatoarele elemente _ a) prepd de vanzare cu tva adica valoarea impura a marfii taxa pe valoarea adiugata valoarea total a a

facturii =prepd de V3nzare cu tva + taxa pe valoarea adiugata b) pretul de V3nzare tara tva adica valoarea pura a marfii taxa pe valoarea adaugata valoarea totaUi a

facturii = va10area pura a miirfii + taxa pe valoarea adiugata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila taxa pe valoarea adiugata coleetata taxa pe valoarea adaugata de

incasat Raspuns coreet b ( 1411 6 )

6 Grila nr 14219 Care este impactul impozitelor direete ~i al impozitelor indireete asupra persoanelor fizice ~i juridice a) in timp ce impozitele direete vizeaza veniturile ~i1sau averea persoanelor fizice ~i juridice impozitele

indireete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~ijuridice respeetiv consumul unor bunuri ~i servicii

b) in timp ce impozitele direete vizeaza cheltuirea unor venituri ale persoanelor fizice ~i juridice respectiv consumul unor bunuri ~i servicii impozitele indirecte vizeaza veniturile ~ilsau averea persoanelor flZice ~i juridice

c) in timp ce impozitele directe vizeaza numai veniturile persoanelor fizice impozitele indirecte vizeaza numai veniturile persoanelor juridice

Raspuns coreet a (14219) bull 7 Grila nr 14317

in cadrul fieeirui agent economic valoarea adaugata in sensuI taxei pe valoarea adaugata este eehivalenta cu

a) diferenta dintre pretul de cumparare cu tva al unui produs ~i pretul de vAnzare cu tva b) diferenta dintre valoarea cumpararilor cu tva ~i valoarea vanzarilor cu tva c) diferenla dintre valoarea vanzarilor tara tva ~i valoarea cumparanlor tara tva respeetiv dintre

pretul de vanzare tara tva ~i pretul de eumparare lam tva al unui produs Raspuns coreet c (14317)

8 Grila nr 1444 o factum de cumparare este coreet intocmita ~i indepline~te conditiile legale pentru a fi primita

(acceptata) ~i inregistrata in contabilitate numai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct eele 3 elemente esentiale prevazute prin lege respeetiv

a) pretul de cumparare eu tva adica valoarea impura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata coleetata total pre de winzare

b) pretu1 de cumparare cu tva adica valoarea pura a marfii din factura de cumparare fora tva adica valoarea pura a marjii din Jactura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din Jactura de cumparare total pre de cumpiirare taxa pe valoarea adaugata din factum de vanzare total pre de vanzare

e) pretul de cumparare tara tva adica valoarea pura a miirfii din factura de cumparare taxa pe valoarea adaugata din faetura de cumparare total pre de cumparare

18

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 19: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Raspuns corect c (14414) 9 Grila nr 14415

o factura de vanzare (Fv) este coreet intocmita ~i indep1in~te conditiile legale pentru a fi intocmita inregistrata in contabilitate ~i emisa nurnai in cazul in care in aceasta sunt inscrise distinct cele 3 elemente esentiale prevazute prin lege

a) valoarea purti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare lara tva taxa pe valoarea adaugata din factura de vanzare valoarea totala a mArfii din factura de vanzare =total pre de vanzare

b) valoarea purti a mArfii din factura de cumptirare = preul de cumptirare cu tva taxa pe valoarea adaugata din factura de cumptirare valoarea totala a mami din factum de cumptirare = total pret de cumptirare

c) valoarea impurti a mArfii din factura de vanzare = preul de vanzare cu tva deductibila taxa pe valoarea adaugata deductibila valoarea totala a marfii din factura de cumptirare =total pre de vanzare

Raspuns coreet a (14415) 10 Grila nr 14417

Valoarea adaugata din pretul de vanzare = a) pretul de vanzare cu tva pretul de cumparare cu tva b) pretul de vAnzare rara tva - pretul de cumparare rara tva c) pretu1 de cumparare cu tva - pretul de cumparare cu tva Raspuns coreet b ( 14417)

11 Grila nr 14418 La nivel de unitate (societate comerciala) valoarea adaugata totala = a) valoarea purti a marfii din toate facturile de cumparare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

vanzare b) valoarea purti a mArfii din toate facturile de vanzare - valoarea purti a mArfii din toate facturile de

cumparare c) valoarea impura a mArfii din facturile inregistrate in contabilitate - valoarea purti a mArfii din facturile

neinregistrate in contabilitate Raspuns corect b ( 1 4418)

12 Grila nr 14419 Din punct de vedere al tva valoarea adaugata exprima

a) bazA de calcul a impozitului pe profit adica surna din care se calculeazA impozitul pe profit b) baza de calcul a impozitului pe salarii adica surna din care se calculeazA impozitul pe salarii c) baza de impozitare numita ~i bazA de calcul a tva adica suma din care se calculeaza tva Raspuns corect c (14419)

13 Grila nr 144110 Pentru taxa pe valoarea adaugata dinfacturile de cumparare se folose~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata coleetata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet c (144110)

14 Grila nr 144111 Taxa pe valoarea adaugata de due t i b it ti = a) valoarea purti a mArfurilor din facturile de vanzare x cota de tva b) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva c) taxa pe valoarea adaugata coleetata - taxa pe valoarea adaugata de incasat Raspuns coreet b (14411 I)

15 Grila nr 144112 Pentru taxa pe valoarea adaugata din facturile de vanzare se folos~te notiunea de a) taxa pe valoarea adaugata de incasat b) taxa pe valoarea adaugata colectata c) taxa pe valoarea adaugata deductibila Raspuns coreet b (144 112)

16 Grila nr 144113 Taxa pe valoarea adaugata cole eta t ii = a) valoarea purii a marfurilor din facturile de cumparare x cota de tva b) valoarea pura a marfurilor din facturile de vanzare x cota de tva c) valoarea purii a marfurilor din facturile platite x cota de tva

19

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 20: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

Raspuns corect b (14413) 17 Grila nr 144114

in cazul in care tva Coleetata este mai mare decat tva deductibila rezulta a) tva de incasat b) tva de plata c) tva de restituit Riispuns coreet b (144114)

18 Grila nr 144115 Taxa pe valoarea adiiugata de platii = a) taxa pe valoarea adaugatii coleetatli taxa pe valoarea adiiugata deductibilli b) taxa pe valoarea adaugatii coleetata - taxa pe valoarea adiiugata de inca sat c) taxa pe valoarea adaugatii deductibilli taxa pe valoarea adaugatii coleetata Rlispuns coreet a (144 115)

Cursul nr 15 Taxa pe valoarea adAugati (II) Baza de impozitare Cotcle de taxa 1 Grilanr 15lIl

La calculul tva baza de impozitare care reprezintii ceea ce se supune impozitarii (taxlirii) 0 constituie a) valoarea adaugata adicli ceea ce s-a creat nou in cadrul unei unitati b) taxa pe valoarea adiiugatii deductibila c) taxa pe valoarea adiiugatii coleetatii Rlispuns coreet a (15111 )

2 Grila nr 15211 Persoana juridicli stabilitii in Romania a carei cifra de afaceri anualli deelaratii sau realizata este

inferioaraplafonului stabilit prin lege a) este scutita de la plata tva b) este obligata prin lege la plata tv a c) pllite~e tva dupa cum dore~te Raspuns coreet a (15111)

3 Grita nr 15112 Pentru unitatile nepllititoare de tva cifra de afaceri care serve~te drept referinta pentru aplicarea

plafonului este constituita din a) mlirimea profitului b) volumul incasarilor c) volumul vanzarilor Rlispuns coreet c (15212)

4 Grila nr 15113 Persoana juridicli scutita de la plata tva (a carei citra de afaceri anuala realizata este inferioara

plafonului prevazut prin lege a) nu poate opta pentru a deveni platitoare de tva b) poate opta pentru a deveni platitoare de t va dar numai la inceputul fiecarui an calendaristic c) poate opta oricand pentru a deveni pllititoare de tva Raspuns corect c (1513)

5 Grila nr 15216 Dupa atingerea sau depa~irea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii de a deveni pllititor de

LVa persoana impozabila a) plat~te tva dupli cum dore~te b) poate deveni neplatitoare de tva c) nu mai poate deveni nepllititoare de tva Riispuns corect c (15116)

6 Grila nr 152181 o unitate neplatitoare de tva a) are dreptulla deducerea taxei aferente achizitiilor (cumplirlirilor) b) nu are dreptulla deducerea taxei aferente achiziliilor (cumpararilor) c) deduce tva dupa cum dor~te

Raspuns coreet b (152181) 7 Grila nr 152182

o unitate neplatitoare de tva a) nu are voie sa mentioneze tva pe factura sau aIt document

20

I

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 21: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

b) are voie sa mentioneze tva pe factura sau alt document c) inscrie tva dupa cum dore~te

Raspuns coreet a (152182) 8 Grila nr 152183

o unitate neplatitoare de tva a) poate folosi facturi dupa cum dore~te

b) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice platitorilor de tva c) este obligata sa foloseasca numai facturi speeifice neplatitorilor de tva Raspuns coreet c (152183)

9 Grila nr 1533 Pentru importu de bunuri a) cota de tva este cea aplicata in interiorul tarii din care se importii bunul b) cota de tva este diferita de cea aplicata in interiorul arii pentru vAnzarea (Iivrarea) aceluia~i bun e) cota de tva este aceea~i eu cea aplicata in interiorul tarii pentru vanzarea (livrarea) aceluia~i bun Raspuns corect c (15313)

10 Grila nr 15318 Unitatile platitoare de tva opereaza a) dupa cum dore~te fie cu un pre de vanzare tara tva fie cu un prel de vAnzare cu tva b) numai cu un singur pret de vanzare cel lam tva c) cu doua preturi un pre de vanzare lara tva ~i un prel de vAnzare cu tva Raspuns corect c (15318)

11 Grila nr 153110 Cand se formeaza pretul de vAnzare cu tva se porne~te a) de la valoarea totala a miirfii incusiv cu tva la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata

coleetata rezuItand prelul de vanzare cu tva b) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adaugata deductibila rezuItand

pretul de cumplirrare cu tva c) de la valoarea pura a miirfii la care se adauga ~i taxa pe valoarea adiiugata coleetata rezultand pretul

de vanzare cu tva Raspuns corect c (15311 ())

12 Grila nr 153112 in magazinele de vanzare cu amanuntu pentru produsele expuse la vanzare se afi~eaza a) un singur prel respeetiv prefu de vanzare cu amanuntu care include obligatoriu ~i tva-uI

aferent b) doua preturi respeetiv prefU de vanzare cu amiinuntu ~i prefu de cumpiirare cu amiinuntu c) nici un pre Raspuns coreet a (153112)

13 Grila nr 153113 Pentru produsele vandute pe bazii de Jacturii in factum se inscrie distinct a) numai valoarea pura a marfii tara tva b) valoarea pura a miirfii lara tva tvalc total factura c) numai valoarea total a a facturii Raspuns coreet b (153113)

14 Grila nr 15418l in condiliile apliciirii cotei de tva de 19 procedeu sutei miirite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) valoarea totala a unei facturi care include ~i tva b) valoarea totala a unei facturi care nu include tva c) valoarea totala a facturilor de cumparare de la unitali neplatitoare de tv a Raspuns corect a (154 181 )

15Grilanr1542JIS2 in conditiile aplidirii cotei de tva de 19 procedeu sute miirite se folose~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul inclus in a) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care nu inc1ud ~i tva b) pretul de vanzare cu amanuntul al produselor ~i lucmrilor care includ ~i tva c) pretul de cumparare cu amanuntul al produselor ~i lucriirilor care nu includ ~i tva Raspuns corect b (5421-2)

21

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 22: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

16 Grila nr 15421183 in conditiile apliciirii cotei de tva de 19 procedeul sute marite se folos~te pentru a calcula cu cota

(universal valabila) de 15966 tva-ul indus in a) incaslirile in nwnerar pe baza de factura ale unitatilor neautorizate de vanzare cu amanuntul platitoare

de tva b) incaslirile in nwnerar ale unitiitilor de vanzare cu amanuntul neplatitoare de tva c) incasarile in nwnerar ale unitatilor de vanzare cu amanuntul platitoare de tva RAspuns coreet c (15421183)

16 Accizele - aspecte generale (I) l Grila nr 16311

Armonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refer la a) stabilirea unor reguli $i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fieeare cetatean al VE

trebuie sa conswne produsele supuse accizelor b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la (a) baza de impozitare (b) nivelul

cotelor de impozitare (c) modul in care trebuie sa circule (sa se deplaseze) produsele supuse accizelor in special intre statele membre

c) nu exista asemenea reglementliri RAspuns coreet b (163)1)

2 Grila nr 16314 in domeniile reglementate prin directive ale Vniunii Europene (VE) dispoziiile din legislatia _

comunitara a) nu prevaleaza asupra prevederilor din actele normative nationale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile naionale b) prevaleaza asupra oricaror prevederi din actele normative naionale in caz de conflict intre acestea

aplicandu-se reglementarile comunitare c) se aplicii in funclie de interesele statului roman dupa cum vrea statui roman Raspuns corect b (16314)

3 Grila nr 16315 Dacii 0 prevedere din legislatia Romaniei contravine unei prevederi a unei direetive a UE se aplica a) prevederea din legislatia Romaniei b) direetiva oE c) prevederea care este in avantajul statului roman Rltspuns corect b (1635)

4 Grila nr 16317 De la data aderlirii la oE fieeare tara membra are obligatia a) sa aplice reglementarile care ii convin fie ale Romaniei fie ale VE b) sa aplice reglementlirile din Romania in domeniul accizelor c) sa aplice reglementlirile VE in domeniul accizelor RAspuns coreet c (16317)

5 Grila nr 1638 Prin directive ale oE se reglementeazii baza de impozitare nivelul cotelor de impozitare modul in care

trebuie sa circule produsele supuse accizelor numai pentru produsele supuse accizelor a) armonizate b) nearmonizate c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet a (1638)

6 Grila nr 163110 Accizele armonizate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) sunt reglementate prin legislalia Romaniei c) nu exista nOliunea de accize armonizate Raspuns corect a (163)10)

7 Grila nr 163115 Accizele n earm 0 n i z ate sunt accizele care a) sunt reglementate prin legislatia comunitarii b) nu sunt reglementate prin legislatia comunitarii ~i sunt stabilite in mod independent de fiecare dintre

tan1e membre

22

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 23: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

c) nu exista notiunea de accize nearmonizate Raspuns coreet b (163115)

CUlSulllr 17 Rcglcmcntarea accizclor prill Codul fiscal al Romaniei (II) 1 Grila nr 17112

Annonizarea accizelor in Uniunea Europeana se refera la a) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la modul in care fiecare cetatean sa

consume bauturi alcoolice b) stabilirea unor reguli ~i proceduri comune (unice) cu privire la baza de impozitare nivelul cotelor de

impozitare circulatia produselor supuse accizelor tntre statele membre c) nu exista asemenea reglementari Raspuns coreet b (1 7112)

2 Grilanr 1713 Accizele arm 0 n i z ate sunt accizele care a) trebuie platite de cei care nu datoreaza accize b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate in mod unitar la nivelul U E au stabilite nivelurile minime (prin legislatia U E)

trebuie respeetate obligatoriu de toate tarile membre Raspuns coreet c (17113)

3 Grila nr 17116 Accizele n earm 0 n z ate sunt accizele care a) nu sunt reglementate prin legislatia comunitara (a UE) nu au stabilite nivelurile minime (prin

iegislaia U E) sunt stabilite in mod independent de fieeare dintre tarile membre b) nu exista asemenea accize c) sunt reglementate de uE Raspuns corect a (1716)

4 Grila nr 1719 Pana la 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre

ale UE era definite ca import de bunuri Dupa data aderarii Romaniei la UE bunurile aduse in tara noastra din tarile membre ale UE sunt definite ca

a) import de bunuri b) export de bunuri c) achizitii intracomunitare de bunuri Raspuns corect c (17119)

5 Grila nr 171110 Importul de bunuri la nivelul Uniunii Europene este definit ca a) iel1irea pe teritoriul Comunitatii de bunuri in afara granitelor acesteia b) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din interiorul granitelor acesteia c) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri din afara granitelor acesteia Raspuns coreet c (171110)

6 Grila nr 171111 Importul pe teritoriul Comunitatii reprezinta a) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

aite tari care este membra a Comunitatii b) ie~irea de bunuri de pe teritoriul Comunitatii (adica din orice tara membra a UE) pe teritoriul oricarei

alte tari care este membra a Comunitatii c) intrarea de bunuri pe teritoriul Comunitatii (adica in orice tara membra a UE) de pe teritoriul oricarei

alte tan care nu este membra a Comunitatii Raspuns coreet c (171111 )

7 Grila nr 17113 Importul de bunuri in Romania este defmit ca a) ie~irea de pe teritoriul tarii noastre de bunuri in afara granitelor Uniunii Europene b) intmrea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din interiorul granitelor Uniunii Europene c) intrarea pe teritoriul tarii noastre de bunuri din afara granitelor Uniunii Europene Raspuns corect c (171113)

8 Grila nr 171114 Importul in Romania reprezinta a) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un stat care este membru al UE

23

I

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24

Page 24: Girlshare.ro Grile Rezolvate-finante Publice 2009-2010

middot

b 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un a1t stat care nu este membru al VE c) nu mai are importuri Romania Raspuns coreet b (17ll14)

9 Grila nr 171115 Dupa data aderarii Romaniei la UE introducerea in Romania a bunurilor din larile membre ale VE nu

mai este considerat import ci a achizilie intracomunitara b export extracomunitar c tot import este considerat Raspuns coreet a (17 1115)

10 Grila nr 171116 Achizitia intracomunitara reprezinta a 0 expeditie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii b 0 introducere de bunuri intr-o tara a VE dintr-un alt stat membru al comunitatii c 0 introducere de bunuri intr-o tara a UE dintr-un alt stat care nu este membru al comuniUitii Raspuns corect b (171116)

11 Grila nr 171117 Achizitia intracomunitara in Romania reprezinta a 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat membru al VE b) 0 introducere de bunuri in Romania dintr-un alt stat care nu membru al VE c 0 expediie de bunuri intr-o tara a VE dintr-un aU stat membru al comunitatii Raspuns coreet a (171117)

12 Grila nr 171118 Pana la data aderarii Romaniei la VE orice bunuri livrate din tara noastra in tarile membre ale VE era

definit a export b import c achizitie intracomunitarii Raspuns corect a (17 1118)

13 Grila nr 171121 Exportul din Romania reprezinta a) 0 expediere de bunuri din Romania catre orice alt stat care nu este membru al VE b) 0 intrare de bunuri in Romania din orice alt stat care nu este membru al VE c 0 expediere de bunuri din Romania catre orice stat membru al VE Raspuns coreet a (171121)

14 Grila nr 171122 Dupa data aderarii Romaniei la VE livrarea bunurilor din tara noastra pe piata unica a VE nu mai

este considerat export ci a livrare intracomunitara bull b import c) achiziti intracomunitara Riispuns corect a (17 1122)

15 Grila nr 1721321 Pentru produsele supuse accizelor ~i eliberate in consum in alt stat membru achizitionate de catre

persoane fizice pentru nevoile proprii ~i transportate de ele insele accizele se datoreaza a) in statuI membru in care produsele au fost achizitionate b in statui membru in care produsele au fost consumate c in statuI membru in care vrea persoana fizica Riispuns corect a (17 2132l)

24