ghidul solicitantului pentru m6/6b

Click here to load reader

Post on 26-Jan-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENTRU
M6/6B
-DEZVOLTAREA SERVICIILOR I INFRASTRUCTURII DE BAZ, ÎN ECHILIBRU CU MEDIUL I ECONOMIA LOCAL-
LEADER 2014-2020
PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 2014 - 2020 Program finanat de Uniunea European prin
F O N D U L E U R O P E A N A G R I C O L P E N T R U D E Z V O L T A R E R U R A L i Guvernul României
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 2
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
Msura M6/6B „Dezvoltarea serviciilor i infrastructurii de baz, în echilibru
cu mediul i economia local” Versiunea 2 - 2019 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a potenialilor beneficiari ai msurii 06 prevzute în Strategia de Dezvoltare Local Podiul Târnavelor finanate prin intermediul Programului LEADER 2014-2020. Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea, elaborarea, editarea i depunerea proiectului de investiii, precum i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a implementrii proiectului contractat cu Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale. De asemenea, conine lista indicativ a tipurilor de investiii eligibile pentru finanri din fonduri nerambursabile, documentele, avizele i acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanare, al Studiului de Fezabilitate/Documentaiei de Avizare a Lucrrilor de Intervenie i al Memoriului Justificativ, al Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile realizrii proiectului i completrii corecte a documentelor necesare.
Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi rectificri ca urmare a actualizrii/modificrilor SDL, legislatiei naionale i comunitare sau procedurale – varianta actualizat a ghidului urmând a fi publicat pe pagina de internet a Asociatiei GAL Podiul Târnavelor
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 3
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
6.1 Tipuri de investiii i cheltuieli eligibile ..............................................................................15 6.2 Tipuri de investiii i cheltuieli neeligibile............................................................................17
CAPITOLUL 7 SELECIA PROIECTELOR ..............................................................................18
CAPITOLUL 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL................................................20
CAPITOLUL 13 TERMENELE LIMIT I CONDIIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLAT A AVANSULUI I A CELOR AFERENTE TRANELOR DE PLAT.............................. 27
CAPITOLUL 14 MONITORIZAREA PROIECTULUI............................................................... 28
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 4
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
DEFINIII I ABREVIERI
1.1 Definiii Asociaie de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) – structur de cooperare cu personalitate juridic, de drept privat, înfiinate în condiiile legii de unitiile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Administraiei publice locale nr. 215/2001). Aglomerare uman - zon în care populaia i/sau activitile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibile colectarea apelor uzate i dirijarea lor spre o staie de epurare sau spre un punct final de evacuare, calculat în locuitori echivaleni, care poate cuprinde mai multe uniti administrativ-teritoriale sau doar o parte a acestora, în corelare cu prevederile din master planul judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare; Beneficiar – persoan juridic / ONG care a realizat un proiect de investiii i care a încheiat un contract de finanare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; Cerere de Finanare – solicitarea completat electronic pe care potenialul beneficiar o înainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de investiii în vederea obinerii finanrii nerambursabile; Cofinanare public – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiie prin FEADR. Aceasta este asigurat prin contribuia Uniunii Europene i a Guvernului României; Derulare proiect - totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanare pân la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. Dosarul cererii de finanare – cererea de finanare împreun cu documentele anexate. Drum modernizat - Drumul care are partea carosabil acoperit cu una din urmtoarele categorii de îmbrcmini: beton-ciment, asfaltice de tip greu i mijlociu; Eligibilitate – îndeplinirea condiiilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanare i Contractul de finanare pentru FEADR; Evaluare – aciune procedural prin care documentaia ce însoete cererea de finanare este analizat pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate i pentru selectarea proiectului în vederea contractrii; Fia sub-msurii – document ce descrie motivaia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de aplicare i aciunile prevzute, tipurile de investiie, categoriile de beneficiari eligibili i tipul sprijinului; Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii încadrate în aria de finanare a sub-msurii i care nu trebuie returnate – singurele excepii sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea investiiei conform proiectului aprobat de AFIR;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 5
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
Implementare proiect – totalitatea activitilor derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanare pân la data depunerii ultimei trane de plat; Investitie noua - lucrrile de construcii montaj, utilaje, instalatii, care se realizeaza pe amplasamente noi sau pentru constructiile existente carora li se schimba destinaia. Modernizare – cuprinde lucrrile de construcii-montaj i instalaii privind reabilitarea infrastructurii i/sau consolidarea construciilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dac este cazul) aparinând tipurilor de investiii derulate prin msur, care se realizeaz pe amplasamentele existente, fr modificarea destinaiei / funcionalitii iniiale. Modernizare drum – reprezint amenajarea complex a unui drum existent, prin sistematizarea elementelor geometrice i aplicarea unei îmbrcmini moderne în cadrul unui sistem rutier dimensionat conform reglementrilor tehnice în vigoare. Msura - definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor (reprezint o sum de activiti cofinanate prin fonduri nerambursabile); Politica Agricol Comun (PAC) – set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole în Uniunea European i care acord o atenie crescând dezvoltrii rurale. Are la baz preuri comune i organizri comune de pia; Reprezentantul legal – persoana desemnat s reprezinte solicitantul în relatia contractual cu AFIR, conform legislatiei în vigoare. Solicitant – persoan juridic / ONG, potenial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; Valoare eligibil a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrri care se încadreaz în Lista cheltuielilor eligibile precizat în prezentul ghid i care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanare public i privat se calculeaz prin raportare la valoarea eligibil a proiectului; Valoarea neeligibil a proiectului – reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii i / sau lucrri care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizat în prezentul ghid i, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de ctre beneficiarul proiectului; Valoare total a proiectului – suma cheltuielilor eligibile i neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrri; Spatiu eligibil LEADER – in acceptiunea acestei masuri cuprinde totalitatea Unitatilor Administrativ Teritoriale partenere, impreuna cu satele componente.
1.2 Abrevieri:
AFIR – Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale, instituie public cu personalitate juridic,
subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât i financiar;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 6
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivelul
regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naional exist 8 centre regionale);
OJFIR – Oficiile Judeene pentru Finanarea Investiiilor Rurale, structur organizatoric la nivel
judeean a AFIR (la nivel naional exist 41 Oficii judeene);
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de finanare creat
de Uniunea European pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
MADR – Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
PNDR – Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi accesat
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare strategice de
dezvoltare rural ale Uniunii Europene.
AM POIM – Autoritatea de Management Program Operaional Infrastructur Mare
POS MEDIU – Programul Operaional Sectorial Mediu
UAT – Unitate Administrativ Teritoriala
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 7
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
2.1 Contribuia msurii 06 – Dezvoltarea serviciilor i infrastructurii de baz, în echilibru cu mediul i economia local:
Msura 06/6B „Dezvoltarea serviciilor i infrastructurii de baz, în echilibru cu mediul i economia
local” se încadreaz, în prevederile art. 20 din Regulamentuli (UE) 1305/ 2013, în Msura 07 –
„Servicii de baz i reînnoirea satelor în zonele rurale” i contribuie la domeniul de intervenie DI 6B
- Încurajarea dezvoltrii locale în zonele rurale.
Încadrarea cererii de finanare se va face pe domeniul de intervenie DI 6B – „Încurajarea dezvoltrii
locale în zonele rurale”.
2.2 Obiectivele msurii Obiectiv de dezvoltare rural – obinerea unei dezvoltri teritoriale echilibrate a economiilor i
comunitilor rurale, inclusiv crearea i meninerea de locuri de munc.
Obiective specifice ale msurii:
Reducerea disparitilor între mediul urban i mediul rural prin dezvoltarea infrastructurii de baz
i a serviciilor în teritoriu;
Protecia mediului prin reducerea consumului de energie din surse convenionale;
Îndeplinirea condiiilor pentru dezvoltarea mediului economic pe cuprinsul teritoriului i crearea de
locuri de munc, prin dezvoltarea utilitilor i a serviciilor necesare;
Îmbuntirea condiiilor de via a locuitorilor prin dezvoltarea si îmbuntirea mediului ambient
si a serviciilor publice locale;
Creterea numrului de locuri de munc la nivelul teritoriului.
2.3 Contribuia public total a msurii, tipul i rata sprijinului, sumele aplicabile Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit i nu va depi 200.000 Euro/proiect. Având în vedere costurile necesare implementrii proiectelor, care presupun în majoritatea cazurilor investiii cu construcii-montaj, precum i dotarea cu echipamente, valoarea sprijinului public a fost stabilit la maximum 200.000 Euro. Tip de sprijin:
•Rambursarea costurilor eligibile suportate i pltite efectiv
•Pli în avans, cu condiia constituirii unei garanii bancare sau a unei garanii echivalente corespunztoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) i art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2.4 Legislaia naional i european aplicabil msurii
PNDR 2014 – 2020; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1303/2013;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 8
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
Legea 10/1995 privind calitatea în construcii, republicat; Hotrâre 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-
economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii;
H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare i coninutul-cadru al documentaiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finanate din fonduri publice;
H.G 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor PNDR
cofinanate din FEADR i de la bugetul de stat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Alte reglementri aplicabile în domeniu;
2.5 Aria de aplicabilitate a msurii Msura se adreseaz investiiilor realizate pe raza teritoriului GAL ce acoper 14 uniti
administrativ teritoriale din judeul Mure reprezentate de ctre comunele Admu, Bahnea,
Bgaciu, Bichis, Bogata, Coroisânmrtin, Cucerdea, Cuci, Gneti, Mica, Ogra, Sânpaul, Suplac,
precum i de oraul Iernut.
Capitolul 3
DEPUNEREA PROIECTELOR
3.1 Locaia de depunere a proiectelor
Dosarul Cererii de Finanare ce cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate (conform Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finanare), va fi depus în format fizic la sediul GAL, dac nu se specific altfel în Anunul de lansare a sesiunii.
3.2 Perioada de depunere a proiectelor
Dosarul Cererii de Finanare ce cuprinde Cererea de Finanare completat i documentele ataate (conform Listei Documentelor - partea E din Cererea de Finanare), va fi depus la sediul GAL pân în termenul i ora limit prevzute în cadrul Anunului de lansare a sesiunii de depunere.
3.3 Alocarea pe sesiune
Valoarea alocata pe sesiunea de depunere a proiectelor este cea menionat în cadrul Anunului de lansare a sesiunii de depunere.
3.4 Punctajul minim pe care trebuie s-l obin un proiect pentru a putea fi finanat
Evaluarea proiectelor se realizeaz pentru proiectele ce au un punctaj estimat mai mare sau egal decat pragul de calitate menionat în anunul licitaiei de proiecte. Pentru aceast msur pragul minim este de 20 puncte.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 9
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Msura 6 de la nivelul GAL Podiul Târnavelor, sunt UAT-urile i asociaiile acestora, conform legislaiei naionale în vigoare. ATENIE! Reprezentantul legal al UAT poate fi Primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia. Reprezentantul legal al Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar este preedintele consiliului de administraie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare). Beneficiarii indireci: •Populaia teritorului GAL; •Agenii economici de pe teritoriul GAL, inclusiv cei sprijinii prin msurile M4/6A i M1/2A; •Minoritatea rom Solicitanii/beneficiarii pot depune proiecte aferente msurilor de investiii derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea condiiilor prevzute la art. 3, art. 6 i art. 61 din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor programului naional de dezvoltare rural cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i de la bugetul de stat, cu modificrile i completrile ulterioare. Prevederile indicate anterior se aplic corespunzator i în cazul ADI, dac un membru al asociaiei se afl în situaiile prevzute mai sus.
Capitolul 5
Este important ca înaintea depunerii cererii de finanare s stabilii, obiectiv, punctajul pe care proiectul îl realizeaz i s specificai valoarea punctajului în cererea de finanare, seciunea A6 „Date despre tipul de proiect i beneficiar”. ATENIE! Pentru justificarea condiiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastr este necesar s fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate/Documentaiei de Avizare pentru Lucrri de Intervenii, Memoriului Justificativ toate informaiile concludente, informaii pe care documentele justificative anexate le vor demonstra i susine. Solicitanii vor detalia în cadrul Cererii de Finanare seciunea A6 „Date despre tipul de proiect i beneficiar”. IMPORTANT Solicitanii pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii/, întocmit/ în conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru obiectivele/proiectele de investiii prevzute la art. 15 din HG 907/2016. Pentru achiztiile simple (proiecte fara constructii/montaj) se poate depune Memoriu Justificativ. • Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: Se vor verifica actele juridice de înfiinare i funcionare, specifice fiecrei categorii de solicitani.
Dac proiectul se afl în sistem (solicitantul a mai depus acelai proiect i în
cadrul altei msuri din PNDR), acesta nu poate fi depus i la
GAL.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 10
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
• Solicitantul trebuie s dein drept real principal asupra terenurilor sau cldirilor care fac obiectul investiiei. Se vor verifica actele juridice/inventarul domeniului public care demonstreaz dreptul real asupra terenurilor sau cldirilor care fac obiectul investiiei. Dincolo de dreptul de proprietate sunt acceptate urmatoarele drepturi reale principale: - dreptul de uzufruct, - dreptul de uz, - dreptul de abitatie, - dreptul de servitute, - dreptul de superficie. • Solicitantul trebuie s se angajeze c va asigura mentenana investiiei pe o perioad de minimum 5 ani de la data ultimei pli: Se vor verifica declaraia pe propria rspundere, Hotrârea Consiliului Local (Hotrârile Consiliilor Locale în cazul ADI. • Solicitantul nu trebuie s fie în insolven sau incapacitate de plat: Se vor verifica: declaraia pe propria rspundere, alte documente specifice, dup caz, fiecrei categorii de solicitani. • Investiia trebuie s se încadreze în cel puin unul din tipurile de sprijin prevzute prin msur: Aciuni eligibile:
Constructia (investitie noua) modernizarea i extinderea cldirilor publice i eficientizarea energetic a acestora, inclusiv dotarea cu surse de energie alternative (sedii de primrii, sedii administrative etc.);
Înfiinarea/ modernizarea, amenajarea spaiilor publice (amenajri de parcri, piee agroalimentare, spaii pentru organizarea de târguri, etc.)
Înfiinarea/ modernizarea, amenajarea spaiilor publice de recreere (parcuri, spaii de joac pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete etc.);
Înfiinarea/ modernizarea, amenajarea infrastructurii de interes turistic – trasee turistice tematice (pentru carue/ trsuri/ arete, ctre obiective turistice, teme gastronomice etc.), trasee pentru biciclete, faciliti turistice de agrement etc.;
Crearea i/sau dotarea serviciilor publice de baz pentru populaie (ex: intervenii în caz de urgen, servicii de salubrizare, întreinere infrastructur public, etc.);
Crearea infrastructurii de iluminat public utilizând energia regenerabil; Cadastrare/ intabulare blocuri fizice/ tarlale i proprieti publice, realizare plan parcelar; Modernizarea reelei de drumuri de interes local.
Aciuni neeligibile:
Costurile cu întreinerea, reparaiile i exploatarea investiiei realizate; Costuri privind închirierea de maini, utilaje, instalaii i echipamente; Costuri operaionale inclusiv costuri de întreinere i chirie.
ATENIE! Proiectul de investiii în infrastructura rutier de interes local trebuie s prevad structuri rutiere cu îmbrcamini din mixturi asfaltice i/sau betoane de ciment. Nu se admit la finanare proiecte de investiii în infrastructura rutier de interes local care prevd structuri rutiere cu îmbrcamini de tip pietruire macadam, precum i îmbrcamini provizorii (macadam semipenetrat cu bitum, macadam penetrat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, macadam protejat cu tratamente bituminoase)! Se va verifica Studiul de Fezabilitate/ Documentaia de Avizare pentru Lucrri de Intervenii.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – M s u r a 6 / 6 B 11
Asociatia GAL Podiul Târnavelor
• Investiia trebuie s se realizeze în cadrul teritoriului GAL Podiul Târnavelor: Se va verifica dac investiia se realizez la nivel de UAT, respectiv în satele componente GAL. Documente verificate: Studiile de Fezabilitate/Documentaiile de Avizare pentru Lucrri de Intervenii/ Memoriu Justificativ, i Inventarul bunurilor ce aparin domeniului public al UAT-ului, întocmit conform legislaiei în vigoare privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotrâre a Guvernului i publicat în Monitorul Oficial al României (copie dup Monitorul Oficial) i în situaia în care, în Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public, investiiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse întro poziie global, solicitantul trebuie s prezinte i Hotrârea Consiliului Local privind aprobarea modificrilor i/sau completrilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziiei globale existente sau clasificrii în drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimbrii categoriei de drum public (din categoria funcional a drumurilor de interes judeean în categoria funcional a drumurilor de interes local). avizul administratorului terenului aparinând domeniului public, altul decat cel administrat de UAT (dac este cazul) • Investiia trebuie s fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare local ( daca este cazul) Se va verifica extrasul din strategie • Investiia trebuie s respecte Planul Urbanistic General: Se va verifica dac investiia respect toate specificaiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementrilor Documentaiei de urbanism faza PUG. În situaia în care investiia propus prin proiect nu se regsete în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementrilor Documentaiei de urbanism faza PUZ. • Investiia trebuie s demonstreze necesitatea, oportunitatea i potenialul economic al acesteia: Se vor verifica Hotrârea Consiliului Local (Hotrârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Studiile de Fezabilitate/Documentaiile de Avizare pentru Lucrri de Intervenii/ Memoriu Justificativ inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu.
Capitolul 6
CHELTUIELI ELIGIBILE I NEELIGIBILE 6.1 Tipuri de investiii i cheltuieli eligibile
În cadrul unui proiect cheltuielile pot…