ghidul municipiului ramnicu valcea

of 116 /116
2013

Upload: traian-moldoveanu

Post on 12-Jan-2015

421 views

Category:

Travel


3 download

DESCRIPTION

Ghid cultural si istoric al municipiului Ramnicu Valcea

TRANSCRIPT

Page 1: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

2013

Page 2: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 3: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 4: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 5: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Orice comunitate funcţionează precum o familie, iar oricare oraş este aidoma unei case.

Membrii comunităţii sunt uniţi – la fel ca membrii unei familii – de o istorie comună, de un prezent pe care şi l-au construit cu muncă asiduă şi de un viitor pe care şi-l închipuie pentru copiii lor. Locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea nu fac excepţie. Ne mândrim cu momentele glorioase din istoria noastră: Râmnicul a fost oraş domnesc începând de la domnitorul Mircea cel Bătrân, căruia îi datorăm prima atestare documentară în anul 1388. Apoi, pe vremea voievodului iubitor de cultură Constantin Brâncoveanu, oraşul a început să-şi construiască renumele de ”capitală a tiparului românesc”, iar în epoca modernă, de aici, de la Râmnic, a plecat în lume cântecul ”Deşteaptă-te, române!”, actualul Imn al României. Lucrăm împreună pentru un prezent care oscilează benefic între dezvoltare urbană şi performanţă culturală, între tehnologii moderne şi tradiţii pitoreşti, între confort şi spirit. Şi avem tot timpul în minte un viitor în care copiii noştri se vor simţi acasă într-un oraş – centru al unei zone metropolitane excepţional de frumoase şi atractive, un oraş cu un puternic caracter turistic şi animat de evenimente de anvergură.

Iar Râmnicul - casa noastră – este locul cel mai potrivit în care tradiţiile venite din istoria milenară se întâlnesc fericit cu tendinţele viitorului. La fel ca într-o casă de gospodari, ne îngrijim să facem din acest oraş

un loc în care locuitorii săi să se simtă confortabil şi în siguranţă. Proiectele noastre vizează domenii dintre cele mai variate, de la modernizarea şi extinderea reţelei stradale, până la crearea de noi zone verzi, de la finalizarea reabilitării reţelelor de utilităţi, până la realizarea unui sistem de transport în comun fiabil, modern şi eficient, de la construirea unor facilităţi de agrement de nivel cel puţin regional, până la protejarea mediului înconjurător şi ecologie. La români se spune despre o casă frumoasă că ”se învârte după soare”; noi spunem că Râmnicul nostru este într-atât de frumos încât soarele se învârte după el.

Acestea fiind spuse, noi, comunitatea locală, vă deschidem larg uşa de la intrarea în Râmnicu Vâlcea - casa noastră, pentru a afla singuri că toate cele pe care vi le-am spus sunt adevărate. Vă mulţumim că ne-aţi călcat pragul, că ne-aţi onorat cu vizita voastră şi vă invităm să vă bucuraţi de toate lucrurile frumoase pe care le avem de oferit. Ori de veţi sta o zi, ori de veţi vrea, poate, să rămâneţi alături de noi, gândurile noastre bune vă vor însoţi mereu şi pretutindeni. Fiţi bineveniţi în Râmnicu Vâlcea!

Emilian Frâncu,Primarul Municipiului

Râmnicu Vâlcea

Bun venitîn Râmnicu Vâlcea!

5www.primariavl.ro

Page 6: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Any community lives like a family and any town is like a home.

The community members are united - very much like the family members - by a common history, by a present built up with hard work and by a future they envisage for their own children. The inhabitants of the Municipality of Râmnicu Vâlcea are not an exception. We are proud of the glorious moments of our history: Râmnicu was a princely town starting with Mircea the Old’s rule, thanks to whom we have the first documentary attestation in 1388. Then, during the rule of the culture loving Constantin Brâncoveanu, the place started gaining its reputation as “the capital of the Romanian typography”, and finally, in the modern epoch, it was here that the song ”Wake up Romanian”, the current national anthem started from.

We are working together for a present that is advantageously swinging between urban development and cultural performance, between modern technologies and picturesque traditions, between comfort and spirit. And we always bear in mind a future when our children will feel like at home in this town-the center of an exceptional metropolitan zone, a place with a strong touristic feature, animated by major events.

And Râmnicu - our home, is the most suitable place where the traditions coming from our millenary history are happily meeting the future tendencies. Quite similarly to a wise householder, we see to it that we can do such a place out of this town, that its inhabitants

6 www.primariavl.ro

should feel safe and comfortable. Our projects cover most various domains, from the modernization of the street network, to the opening of a new green zone, from completing the rehabilitation of the utility networks, to the creation of a functional common transportation system, modern and efficient, from the building of recreation facilities, at least of a regional level, to the protection of environment and ecology. The Romanians say that a beautiful house is ”moving around, after the sun” and we say that Râmnic is so beautiful that the sun is moving around it.

With these words, we, the local community, are widely opening for you the entrance door to Râmnicu Vâlcea-our home, to let you convince by yourselves, that everything we have told you is true. Thank you for having passed our threshold, for having visited us and we invite you to enjoy all the beautiful things we have offered to you. No matter if you spend here one day, or if, eventually, you may want to stay with us, our good thoughts will always be with you.

Welcome to Ramnicu Valcea!

Emilian Frâncu,Municipality Mayor

Râmnicu Vâlcea

Welcometo Râmnicu Vâlcea!

Page 7: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Despre Râmnicu VâlceaAbout Ramnicu Valcea

Page 8: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 9: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

The municipality of Ramnicu Valcea, the capital town of Valcea county, is located in the central area of the county, 180 km far from Bucharest (DN7, E81), 118 km far from Craiova (DN 64), 100 km far from Sibiu (DN7, E81), 130 km far from Târgu Jiu (DN67), 60 km far from Pitesti (DN7, E81).

Municipiul Râmnicu Vâlcea, reşedinţa judeţului Vâlcea, este

situat în zona centrală a judeţului, la 180 km de Bucureşti (DN 7, E 81), 118 km de Craiova (DN 64),

100 km de Sibiu (DN 7, E 81), 130 km de Târgu Jiu (DN 67), 60 km

de Piteşti (DN 7, E 81).

9www.primariavl.ro

Primăria Municipiului Râmnicu VâlceaTown Hall of Ramnicu Valcea Municipality

Page 10: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea se află în zona colinară a Carpaţilor Meridionali, la o altitudine medie de 250 m, pe malul drept al râului Olt, la confluenţa acestuia cu râul Olăneşti şi este traversat de meridianul de 24°22'21" E şi de paralela 45°07' N.Municipiul Râmnicu Vâlcea se întinde pe o suprafaţă de 8.952 ha, din care cca. 5.000 ha intravilan.Populaţia Municipiului Râmnicu Vâlcea este de aproximativ 92.000 locuitori.

The municipality of Ramnicu Valcea spreads in the hilly area of the Meridional Carpathians, at an average altitude of 250 m, on the right bank of River Olt, at its confluence with River Olanesti and is crossed by the 24°22'21" E meridian and the 45°07' N parallel.The municipality of Ramnicu Valcea spreads over a surface area of 8,952 ha, out of which approx. 5,000 ha are inside the town area.The population of the municipality is about 92,000 inhabitants.

Un oraş plin de viaţăA lively town

10 www.primariavl.ro

Page 11: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

IstoricHistory

Page 12: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 13: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

13www.primariavl.ro

Vestigii arheologice descoperitela BuridavaArchaeological artifacts discoveredat Buridava

Râmnicul - Cetate domneascăRamnic - a Ruler's City

Datorită poziţiei sale geografice, Râmnicul s-a aflat pe ruta de acces a armatelor romane conduse de Traian în cel de-al doilea război între Imperiul Roman şi Dacia (105 - 106 d.Chr.). Principala arteră de circulaţie de azi - Calea lui Traian - se suprapune, în bună parte, anticei "Via Traianus" pe care au trecut oştile romane. Atunci a fost construit şi castrul roman de la Buridava (astăzi Stolniceni - localitate componentă a Municipiului), care şi-a luat numele de la mult mai vechea cetate dacă, ale cărei vestigii sunt localizate în comuna Ocniţa şi care a fost menţionată în scrierile geografului grec Ptolemeu (sec. II d.Chr.). Imagini din războaiele daco-romane din anii 101-102 şi 105-106 d.Chr. sunt prezentate pe Columna lui Traian din Roma, ridicată de împăratul roman în anul 113 d.Chr., în amintirea victoriilor sale.

Due to its geographic position, Ramnic was on the access route of Roman armies led by Traian in the second war between the Roman Empire and Dacia (105-106 AD). The main present traffic artery “Calea lui Traian” is mostly overlapped with the former “Via Traianus” where the Roman armies had passed. At that time, the Roman camp from Buridava had also been built (today Stolniceni a locality which is part of Ramnicu Valcea municipality), which derived its name from the much older Dacian fortification whose vestiges are located in Ocnita village and which was mentioned in the writings of the Greek geographer Ptolemeu (2nd century, AD). “Traian's Column” in Rome depicts some sequences of the battles fought by Dacians and Romans in the years 101-102 and 105-106, a monument built by the Roman emperor in the year 113 AD in the memory of its victories.

Page 14: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Domnitorului Mircea cel Batrân (1386 - 1418), sub a cărui conducere Ţara Românească (Valahia) cunoaşte cea mai mare întindere teritorială în Evul Mediu, i se datorează prima atestare documentară a Râmnicului, într-un hrisov emis la 20 mai 1388, la Mânăstirea Cozia.

Mircea cel Batran (Mircea the Elder), the King who lived between 1386 and 1418, under the rule of which Tara Romaneasca (Wallachia) had seen its largest territorial enlargement from the Middle Age, signed the first documentary certification in a charter issued on May 20, 1388 at Cozia Monastery.

Mircea cel Bătrân, frescă la Mânăstirea CoziaMircea cel Bătrân, fresco at Cozia Monastery

14 www.primariavl.ro

Page 15: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

În timpul domnitorului Radu cel Mare (1495 - 1508), ia naştere cea de-a doua episcopie a Ţării Româneşti - Episcopia Râmnicului Noul Severin, în 1504. Episcopia a fost înfiinţată ca o continuatoare a Mitropoliei Severinului, datând din 1370.

Under the rule of Radu cel Mare (Radu the Great) (1495-1508), the second bishopric from Wallachia had emerged in 1504 Ramnic Bishopric, New Severin. The bishopric had been set up as a continuance of the Severin Mitropoly, dating back in 1370.

Voievodul Pătraşcu cel Bun (1554 - 1557) pune la Râmnic bazele târgului săptamânal - care la început se ţinea lângă zidul oraşului, reunind negustorii din Sibiu, Braşov sau Buda cu cei turci, greci sau armeni - şi începe în 1557 construcţia Bisericii Sfânta Parascheva. Această zidire va fi finalizată 30 de ani mai târziu de fiul său, viitorul voievod Mihai Viteazul (1558 - 1601), primul domnitor român al tuturor celor trei provincii româneşti.

The ruler Patrascu the Kind (1554 -1557) sets the basics of the weekly trade fair in Ramnic which was first held nearby the town walls, gathering trademen from Sibiu, Brasov or Buda with the Turkish, Greek or Armenian ones; he starts in 1557 building the Saint Parascheva Church. This edifice will be completed 30 years later by his son, the future ruler Michael the Brave (1558-1601), the first Romanian ruler of all the three Romanian provinces.

15www.primariavl.ro

Arhiepiscopia RâmniculuiRamnic Archiepiscopate

Page 16: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

16 www.primariavl.ro

Râmnicul este oraş domnesc şi pentru Matei Basarab (1632 - 1654), care aduce aici prima moară de hârtie din Ţara Românească. Tot el înfiinţează tipografia de la Mânăstirea Govora, la care, în 1640, s-a tipărit "Pravila de la Govora" - cea mai veche culegere de legi tipărită în Ţara Românească. Tradiţia tipografică de la Râmnic i-a adus oraşului numele de ”capitală a tiparului românesc”.

Ramnic is a ruling town also for Matei Basarab (1632-1654), who brings here the first paper mill in Wallachia. He is the founder of the printing house from Govora Monastery, in 1640 “The Laws from Govora” being printed here, as the oldest gathering of laws printed locally. The printing tradition in Ramnic gave the town the name of “capital of the Romanian printing”.

Activitatea tipografică se va intensifica în vremea domnitorului Constantin Brâncoveanu (1688-1714), un alt voievod legat de aceste locuri. El îl aduce în ţară, prin 1689-1690, pe Antim Ivireanul (1650-1716), care este ales în 1705 Episcop al Vâlcii. În această calitate, Antim tipăreşte

The printing activity will become more intense in the time of the king Constantin Brancoveanu (1688-1714), another ruler with connections to these places. He is the one who brings into the country, around 1689-1690 Antim Ivireanul (1650-1716) who is elected as Bishop of Valcea in 1705. In this

Pravila de la GovoraThe Laws from Govora

Ierarhul Antim IvireanulAntim Ivireanul, the hierarch

Page 17: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

17www.primariavl.ro

La 29 iulie 1848, râmnicenii, adunaţi pe locul actualului Parc Zăvoi, intonează, pentru prima dată într-un cadru oficial, cântecul "Deşteaptă-te, române!", imnul de stat al României. Tonul l-a dat Anton Pann (1794 - 1854), poet, compozitor şi profesor de muzică, aflat pe atunci în oraş, care a adaptat o melodie proprie pe versurile poeziei "Un răsunet" a poetului şi revoluţionarului braşovean Andrei Mureşanu.

On July 29, 1848, the people in Ramnic, gathered on the site of the present Zavoi Park, play in, for the first time in official circumstances, the song “Awaken thee, Romanian!”, the current national anthem of Romania. The tone was given by Anton Pann (1794-1854), a poet, composer and music teacher, who was living in town at the time and who adapted one of its own tunes to the lyrics of a poem written by the poet and revolutionary Andrei Muresanu.

mai multe cărţi la Mânăstirea Govora şi înfiinţează o tipografie la Râmnic. Oraşul devine astfel, în secolul al XVIII-lea, unul dintre cele mai mari centre tipografice ale Ţării Româneşti. Astăzi, Antim Ivireanul este patronul spiritual al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

position, Antim prints several books in Govora Monastery and sets up a printing house in Ramnic. Thus, the town becomes in the XVIII century, one of the largest printing centers in Wallachia. Today, Antim Ivireanul is the spiritual leader of Ramnicu Valcea municipality.

Sărbătoarea Imnului Naţional la RâmnicThe National Anthem Festival in Ramnic

Page 18: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Râmnicul de OdinioarăThe Old Ramnic

Râmnicul începutului de secol trecut era un târg de provincie,

populat în majoritate de târgoveţi, cu clădiri frumoase şi străzi bine

întreţinute. Lumea de atunci, demult apusă, îndeamnă încă la

visare prin imagini de epocă din vechea urbe de pe malul Oltului.

Marele istoric Nicolae Iorga scria despre Râmnicul începutului de

veac XX: ”un juvaer de orăşel”, ”una din cele mai curate aşezări

urbane din toată România”, unde ”nu-s maidanuri, nici bordeie, ci

case curate”,”autorităţile au clădiri de gust”, iar ”arborii cresc din

belşug aici ca şi în luncă”.

The Ramnic, as seen in the beginning of the last century, was nothing but a provincial fair, populated mainly by trademen, with beautiful buildings and well-maintained streets. The world at that time, long bygone, still prompts to dreaming, picturing the age of an old city, from the bank of Olt River.

The great historian Nicolae Iorga wrote at the beginning of the twentieth century about Râmnic: ”a town like a jewel”, ”one of the cleanest urban settlements in all of Romania”, where “there are not weed-grown spaces, no huts, but clean houses”, where ”the official buildings are beautiful” and ”the trees are growing in abundance here, like in a meadow”.

18 www.primariavl.ro

Imagini din vechiul Râmnic - Piaţa TraianPictures from the old Ramnic - Traian Square

Page 19: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

19www.primariavl.ro

Imagini din vechiul Râmnic - Hotel “Splendid”Pictures from the old Ramnic - “Splendid” Hotel

Imagini din vechiul Râmnic - Hala oraşuluiPictures from the old Ramnic - The Town’s

Indoor Market

Page 20: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

20 www.primariavl.ro

Imagini din vechiul Râmnic - Poşta Veche

Pictures from the old Ramnic - The Old Post Office

Imagini din vechiul Râmnic - TerasaPictures from the old Ramnic - The Terrace

Page 21: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Moştenirea CulturalăThe Cultural Heritage

Page 22: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 23: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Un Oraş al CredinţeiA Town of Faith

Râmnicu Vâlcea se poate lăuda cu un mare număr de lăcaşe de cult

- monumente istorice cuprinse în patrimoniul naţional. De la

schituri izolate, până la biserici impunătoare, mergând prin

toate stilurile arhitectonice ale vremurilor, Râmnicul prezintă o

adevarată panoramă a arhitecturii religioase valahe.

Ramnicu Valcea can boast about an impressive number of sanctums historical monuments included in the national patrimony. From isolated hermitages to impressive churches, with architectonic styles from all ages, Ramnic provides a true panorama of the Wallachia religious architecture.

La intrarea dinspre Nord în oraş se află Schitul Cetăţuia, construit, în 1525, de către Radu de la Afumaţi pe locul unei mai vechi biserici datând din secolul al XV-lea. Domnitorul ctitor este asasinat de boieri potrivnici politicii de independenţă faţă de Imperiul Otoman, chiar în incinta bisericii schitului, 4 ani mai târziu. Frescele interioare, care datează din anul 1853, aparţin pictorului Gheorghe Tattarescu, autor şi al altor picturi în bisericile oraşului.

At the northern entrance of the town stands Cetatuia Hermitage, built in 1525 by Radu from Afumati on the site of an older church dating back in the XV century. The founding ruler was assassinated by boyars, who were against the policy of independence from the Turkish Empire, on the very premises of the hermitage church, 4 years later. The inner frescos dating from 1853 belong to the painter Gheorghe Tattarescu.

Schitul Cetăţuia, frescă

Cetatuia Hermitege,

a fresco

23www.primariavl.ro

Page 24: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Episcopia Râmnicului a luat fiinţă între anii 1503 - 1504 o dată cu reînfiinţarea Episcopiei Râmnicului, Noului Severin, în timpul domnitorului Radu cel Mare. Actuala biserică a fost ridicată pe temelia alteia mai vechi, datând din anii 1576 - 1586. Construcţia edificiului s-a derulat între anii 1851 şi 1856, sub domnia lui Barbu Ştirbei şi sub conducerea Episcopului Calinic, ale căror portrete se află în pronaos. Pictura murală în ulei, realizată în stilul Renaşterii, aparţine marelui artist al secolului al XIX-lea, Gheorghe Tattarescu.

Ramnic Bishopric was founded between 1503 and 1504, together with the revival of the New Severin Ramnic Bishopric, in the time of Radu the Great. The present church was built on the foundations of an older one, dating between 1576 and 1586. The construction of the edifice was carried out between 1851 and 1856, under the rule of Barbu Stirbei and Calinic, the Bishop, whose portraits are found in the nave. The wall oil paintings, performed in Renaissance style, belong to the great artist of the XIX century, Gheorghe Tattarescu.

24 www.primariavl.ro

Arhiepiscopia Râmnicului în sărbătoareFestivities at Ramnic Archiepiscopate

Page 25: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

25www.primariavl.ro

“Biserica Toţi Sfinţii” a fost zidită între anii 1762 - 1764. La 20 iunie 1848, râmnicenii s-au strâns în număr mare la această biserică şi au sfinţit steagurile revoluţiei paşoptiste. O lună mai târziu, râmnicenii se strângeau pe locul actualului Parc Zăvoi, unde intonau pentru prima oară într-un cadru oficial cântecul "Deşteaptă-te, române!", imnul de astăzi al României.

The Church of All Saints was built between 1762 and 1764.On June 20, 1848, the people in Ramnic gathered in large numbers at this church and consecrated the flags of the Revolution. One month later, the people in Ramnic gathered on the site of the present Zavoi Park where they played in, for the first time in official circumstances, the song “Awaken thee, Romanian!”, the current national anthem of Romania.

Biserica Toţi SfinţiiThe Church of All Saints

Page 26: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

26 www.primariavl.ro

Cu o construcţie începută în anul 1557, Biserica Cuvioasa Parascheva este cea mai veche zidire bisericească din Râmnicu Vâlcea, conservată aşa cum a fost concepută iniţial.

With a construction started in 1557, the Church of Saint Parascheva is the oldest church preserved in Ramnicu Valcea, as it was conceived from the beginning.

Biserica Sfânta ParaschevaThe Church of Saint Parascheva

Page 27: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

27www.primariavl.ro

O altă construcţie religioasă veche este Biserica Sfântul Dumitru. Nu se cunoaşte exact data la care a fost ridicată. Conform unei tradiţii, biserica ar fi fost înainte capelă a unei comunităţi franciscane. După unele documente, biserica a fost rezidită între 1783 - 1784, iar actuala construcţie datează din anul 1815.

Another old religious construction is the Church of Saint Dumitru. The exact date of its erection is not known. According to a tradition, the church would have been a former chapel of a Franciscan community. According to some documents, the church had been rebuilt in the period 1783-1784, and the current construction dates in 1815.

O foarte veche construcţie bisericească este Biserica Buna Vestire, cu o datare din vremea lui Mircea Vodă (1386 - 1418) sau Mircea Ciobanul (1545 - 1552).

A very old building is the Church of “Holy Annunciation”, dating back in the time of Mircea the Elder (1386-1418) or Mircea the Sheperd (1545-1552).

Biserica Buna Vestire

The Church of ”Holy

Annunciation”

Page 28: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

28 www.primariavl.ro

Biserica Catolică Sfântul Anton a fost construită între anii 1723 - 1724 ca urmare a prezenţei la Râmnic, încă din secolele XIV - XV, a unei comunităţi mari de saşi.

Saint Anton Catholic Church was built between 1723 and 1724 as a result of the presence of a large community of German people in Ramnic from the XIV-XV centuries.

Lângă Piaţa Centrală a oraşului se află Biserica Sfântul Gheorghe, a cărei construcţie iniţială datează dinainte de anul 1636 şi care a fost reparată în anul 1681 şi refăcută între 1737 - 1738. Biserica este rezidită din temelii între 1857 - 1860.

Nearby the Central Market of the town, there is Saint George Church, whose initial construction dates before 1636 and which had been repaired in 1681 and restored between 1737 and 1738. The church was rebuilt from the foundations in the period 1857-1860.

Schitul Inăteşti, construit în 1751, este un exemplar superb de arhitectură românească. Construcţia este, în prezent, înglobată în complexul Seminarului "Sfântul Nicolae".

Inatesti Hermitage, built in 1751, is a superb example of Romanian architecture. Currently, the construction is part of the complex of the Theological School “Saint Nicholas”.

Biserica Catolică Sfântul AntonSaint Anton Catholic Curch

Page 29: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

29www.primariavl.ro

La ieşirea din oraş spre Sud se găseşte Schitul Troianu. Biserica datând din secolul al XVIII-lea şi casa stăreţiei au fost refăcute în anii 1840-1842. În vara şi toamna anului 1848, aici s-a aflat comandamentul armatei revoluţionare conduse de generalul Gheorghe Magheru.

Alte biserici cu arhitectură deosebită au fost construite în ultimele două decenii în oraş: Biserica Sfinţii Petru şi Pavel, Catedrala din Ostroveni sau biserica greco-catolică Sfânta Rita. Tot aici, în premieră naţională, s-a pus piatra de temelie la un lăcaş de cult cu hramul Sfântului Antim Ivireanul, Patronul spiritual al Râmnicului.

At the entrance to the town from the south you can find Troianu Hermitage. The church dating from the XVIII century and the abbacy have been rebuilt in 1840-1842. In the summer and autumn of 1848, this was the headquarters of the revolutionary army led by the general Gheorghe Magheru.

Other churches, with special architecture, were built in the last two decades in the city: The Church of Saints Peter and Paul, The Ostroveni Cathedral or The Greek-Catholic Church Saint Rita. Also here, as a national premiere, the cornerstone was laid for a church dedicated to St Antim Ivireanul, the spiritual patron of Ramnicu Valcea.

Schitul TroianuTroianu Hermitage

Page 30: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

30 www.primariavl.ro

Parcuri Şi StatuiParks and Statues

Râmnicu Vâlcea a fost cunoscut în prima jumătate a secolului

al XX-lea drept "oraşul pensionarilor". A contribuit la această denumire liniştea

acestor locuri, împrejurimile deosebite şi străzile largi, pline

de verdeaţă, care îmbiau la promenadă. Sistematizarea

urbană desfăşurată în timpul regimului comunist a schimbat radical înfăţişarea oraşului. Au fost distruse nenumărate case

vechi, adevărate monumente de arhitectură, iar locul acestora

a fost luat de ansambluri de blocuri. Cu toate acestea, ceva

din farmecul vechiului Râmnic a rămas, îndeosebi în ceea ce priveşte bulevardele largi din

centru, mărginite de arbori, parcurile oraşului şi vechile statui.

Ramnicu Valcea was known in the first half of the XX century as a town suitable for retired people. This designation was accounted for by the stillness of the place, the exceptional surroundings and the wide streets, filled with green areas prompting for a walk. The urban systematization developed during the communist regime had radically changed the look of the town. Quite a large number of antique houses had been broken down, genuine architectural monuments, their place being taken by blocks of flats.However, some charm of the old Ramnic still persisted, induced especially by the wide open boulevards in the centre, bordered by trees, the town parks and theold statues.

Liniştea parculuiThe peace of the park

Page 31: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Parcul Zăvoi este unul din cele mai vechi parcuri din ţară organizate ca atare, datând din anul 1850. În parc, printre copacii seculari, se află Lacul Zăvoi, un restaurant, precum şi sediul Teatrului Municipal Ariel. La intrarea în parc se găseşte Monumentul domnitorului Barbu Ştirbei, operă a profesorului Constantin Mihăilescu din anul 1920. Tot în parc se află şi "Fântâna

Zavoi Park is one of the oldest parks in the country, dating back from 1850. Besides the secular trees, the park hosts Zavoi Lake, a restaurant, as well as the premises of the Municipality Theatre “Ariel”. At the entrance to the park, you can see the Monument of the ruler Barbu Stirbei, a piece of art comissioned by Professor Constantin Mihailescu in 1920. The park also houses “Turbatu’s Well”, built by C.

Parcul Zăvoi -Statuia domnitorului ŞtirbeiZavoi Park - Statue of Stirbei King

31www.primariavl.ro

Page 32: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

32 www.primariavl.ro

Maldarescu in 1844, the focal point of the revolutionary gathering from July 29, 1848 when, for the first time in official circumstances, the current Romanian anthem, “Awaken thee, Romanian!” was sung.

lui Turbatu", construită de C. Măldărescu, zis "Turbatu" în 1844, centrul adunării revoluţionare de la 29 iulie 1848 când, pentru prima dată într-un cadru oficial, a fost intonat actualul imn de stat al României, "Deşteaptă-te, române!".

Parcul Zăvoi - laculZavoi Park - the lake

Page 33: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

33www.primariavl.ro

În centrul oraşului se află Parcul Mircea cel Batrân. Intrarea principală este străjuită din 1970 de statuia domnitorului Mircea cel Batrân, operă a sculptorului Ion Irimescu. În parc se găseşte Casa Socoteanu, ridicată în sec. al XVIII-lea, imobil reprezentativ pentru zona Olteniei de Nord, actual Palat al Copiilor şi fost sediu al primăriei municipiului.

In the centre of the town there is Mircea the Elder Park. Since 1970, the main entrance has been guarded by the statue of the ruler, a work of art comissioned by the sculptor Ion Irimescu. The park hosts Socoteanu House, built in the XVIII century, a representative building from area of North Oltenia, currently the Children's Palace and former residence of the municipality’s Town Hall.

Statuia domnitorului Mircea cel BătrânStatue of King Mircea the Elder

Page 34: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

34 www.primariavl.ro

M o n u m e n t u l Independenţei a fost dezvelit la data de 17 mai 1915, este opera sculptorului I. Iordănescu şi cinsteşte eroii vâlceni căzuţi în Războiul de Independenţă, precum şi pe soldaţii şi ofiţerii morţi în timpul c a m p a n i e i balcanice din 1913.

The Monument of Independence had been uncovered on May 17, 1915 as the work of the sculptor I. Iordanescu, being built in the honor of the local heroes who sacrificed their lives in the War of Independence, as well as for the soldiers and officers dead during the Balkan campaign in 1913.

Monumentul Independenţei

Monument of Independence

Page 35: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Muzeele OraşuluiTown’s Museums

Spiritualitatea veche a oraşului este ilustrată de o serie de

instituţii muzeale, ce definesc deopotrivă istoria acestor locuri,

tradiţiile, creaţia artistică şi personalităţile ce au trecut pe aici.

Muzeul de Istorie se găseşte în-tr-un imobil reprezentativ datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Colecţiile permanente sunt dispuse cronologic, iar instituţia găzduieşte numeroase alte manifestări.

The History Museum is located in a representative building, dating back in the end of the XIX century. The permanent collections are presented chronologically and the institution houses numerous other events.

35www.primariavl.ro

The old spirituality of Ramnic is illustrated by a series of museums which define altogether the history of these places, local traditions and the artistic creations of personalities passing by.

Muzeul de IstorieThe History Museum

Page 36: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

36 www.primariavl.ro

Muzeul de Artă se află în- tr-un splendid imobil din 1940, cu o arhitectură ce reuneşte elemente stilistice romanice, gotice, renascentiste, creând o impresie generală de vilă italiană, accentuată de existenţa grădinii interioare, terasată, cu portic şi acoperiş din olane.

The Art Museum is found in a splendid building from 1940, with an architecture interconnecting Romanic, Gothic and Renaissance elements, giving the overall impression of an Italian villa, highlighted by the existence of the inner garden, built on terraces, with porch and tile roof.

Muzeul de ArtăThe Art Museum

Page 37: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

37www.primariavl.ro

Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni este conturat sub forma unui sat muzeu întins pe o suprafaţă de 8 hectare, ce oferă imaginea funcţională a unei aşezări rurale tradiţionale, cu toate instituţiile sale social-culturale. Arta populară este ilustrată şi prin prezentarea ei în decorarea interioarelor locuinţelor, în cadrul atelierelor meşteşugăreşti, prin piesele textile sau de ceramică, din lemn, metal, de iconografie şi mobilier popular.

The Village Museum from Bujoreni takes the form of a museum village spreading over a surface area of 8 ha, providing the functional picture of a traditional rural settlement, with all its social and cultural institutions. The popular art is also illustrated by its display in the decors of the houses interiors, within the popular craft shops, by the textiles or ceramic, wooden, metal pieces, by iconography and popular furniture.

Muzeul SatuluiThe Village Museum

Page 38: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Imobilul care adăposteşte Casa Memorială Anton Pann este un monument de arhitectură urbană, construit la jumătatea secolului al XVIII-lea, având foişor şi pivniţă. Expoziţia de aici punctează peregrinările pe meleagurile Vâlcii din anii 1826-1828, 1836-1840 ale lui Anton Pann, „dascăl de musichie” la şcoala organizată pe lângă Episcopia Râmnicului.

The building housing the Memorial House Anton Pann is an urban architecture monument built at the half of the XVIII century, having a pavilion and a basement. The exhibition displayed here points out Anton Pann's pilgrimages on the lands of Valcea, undertaken in 1826-1828, 1836-1840, “a musician master” at the school organized within the Bishopric of Ramnic.

38 www.primariavl.ro

Moment artistic în pridvorul Casei Memoriale Anton Pann An artistic moment on the porch of Anton Pann Memorial House

Page 39: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

39www.primariavl.ro

Cultura VieLiving Culture

Cultura Râmnicului nu s-a refugiat doar în muzeele oraşului. Ea trăieşte în mod cotidian sub diferite forme de expresie. Evenimentele culturale râmnicene sunt create de instituţii care şi-au câştigat reputaţia în manifestări de excepţie din ţară sau de peste hotare.

The culture of Ramnic did not take sole refugee in the town's museums. It leads its daily life under various forms of expression. The cultural events in Ramnic are developed by institutions which have earned their fame in exceptional events in the country and abroad.

În Râmnicu Vâlcea activează două instituţii teatrale: mai vechiul Teatru de Stat Anton Pann şi mai tânărul Teatru Municipal Ariel. Ambele prezintă în stagiune spectacole dintre cele mai diverse.Teatrul Municipal Ariel îşi desfăşoară activitatea într-un sediu complet renovat amplasat

Two theatre institutions are operational in Ramnicu Valcea: the older State Theatre Anton Pann and the younger Municipal Theatre Ariel. Both present most diverse performances during their season.The Municipal Theatre Ariel develops its activity in a completely renovated head residence located

Spectacol la Teatrul Municipal ArielPerformance at Municipal Theatre Ariel

Page 40: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

40 www.primariavl.ro

in the heart of Zavoi Park, and you can see its actors in traffic, performing in street shows with the occasion of various public events.Both theatre institutions are regularly attending national and international festivals, receiving numerous awards.

Muzica clasică este reprezentată de Filarmonica "Ion Dumitrescu", instituţie muzicală profesionistă, ale cărei concerte sunt găzduite într-o sală proprie, cu o acustică deosebită şi cu o capacitate de 400 de locuri.

The classical music is represented by “Ion Dumitrescu” Philharmonics, a professional musical institution, whose representatives are housed in their own hall, with exceptional acoustics and a capacity of 400 seats.

în inima Parcului Zăvoi, dar actorii săi pot fi întâlniţi şi pe stradă, în spectacole de animaţie ocazionate de diferite manifestări publice.Ambele instituţii teatrale sunt prezenţe obişnuite în cadrul festi-valurilor interne şi internaţionale, la care au fost laureate cu nume-roase distincţii.

Spectacol la Teatrul Anton Pann

Performace at Anton Pann Theatre

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” în concert”Ion Dumitrescu” Philarmonics in concert

Page 41: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

41www.primariavl.ro

În Râmnic activează o filială a Uniunii Artiştilor Plastici, care expune în mod constant lucrările proprii şi ale partenerilor din ţară şi de peste hotare în cadrul Galeriilor de Artă din centrul oraşului fiind implicată în proiecte culturale dintre cele mai diverse, de la expoziţii tematice până la happening-uri şi restaurări de monumente arhitectonice.Oraşul este gazda mai multor tabere de creaţie, soldate cu lucrări de artă plastică, din care unele împodobesc spaţiile sau instituţiile publice. Chiar sediul primăriei este, de multe ori, gazda unor expoziţii de grup cu lucrări rezultate în urma acestor întâlniri ale artiştilor râmniceni sau din afara ţării.

There is an operational Union of Plastic Artists in Ramnic, exhibiting constantly its own works and those of its partners from the country and abroad within the Art Galleries from the centre of the town, being involved in most diverse cultural projects, from thematic exhibitions to happenings and restoration works of architectonic monuments.The town hosts several creation camps, generating plastic art works, some of which decorating the spaces or public institutions. The Town Hall has been, several times, the host of some group exhibitions culminating in works following these meetings of artists from Ramnic or abroad.

Expoziţie la Galeriile de ArtăExhibition at the Art Gallery

Page 42: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

42 www.primariavl.ro

În ceea ce priveşte cartea, Râmnicul are, de câţiva ani, un nou sediu pentru biblioteca publică pe măsura renumelui de "capitală a tiparului românesc" atribuit oraşului de istoricul Nicolae Iorga. Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" este o construcţie modernă şi funcţională, având drept particularitate un vitraliu aparţinând unui artist plastic râmnicean, care o individualizează în rândul bibliotecilor de acest fel din ţară. Alături de colecţiile de carte, Biblioteca găzduieşte manifestări artistice dintre cele mai variate: conferinţe, lansări de carte, expoziţii etc.

As regards books, Ramnic has been provided, in the past years, with a central residence for the public library, appropriate for the designation of “capital of the Romanian printing”, given to the town by the historian Nicolae Iorga. The County Library “Antim Ivireanul” is a modern and functional facility, with the characteristic of a stained glass credited to a famous plastic artist from Ramnic, which makes it particular among the libraries of this type in the country. Alongside book collections, the Library hosts a most diverse range of artistic events: conferences, book releases, exhibitions etc.

Eveniment cultural dedicat lui Spiru Haret, fondatorul şcolii moderne româneştiCultural event dedicated to Spiru Haret,the founder of the modern Romanian School system

Page 43: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Timp LiberLeasure

Page 44: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 45: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

45www.primariavl.ro

Distracţie în Aer LiberOpen Air Entertainment

Pentru cei ce doresc să petreacă câteva ore în aer liber, destinaţia cea mai potrivită este zona de Sud a oraşului, unde se află un ansamblu format din Grădina Zoologică, Baza de Agrement Ştrand Ostroveni şi Complexul Turistic Ostroveni. Bazinele cu apă sărată de la Ştrandul Ostroveni sunt cunoscute în toată ţara pentru calităţile lor curative, iar în vecinătate se află un lac pe care se

For those who wish to spend a few hours in the open air, the most appropriate destination is the southern part of the town where gathers a Zoo Park, the “Ostroveni Leisure and Pool Centre” and a Tourist Complex. The salty water pools from the “Ostroveni” Pool Centre are renowned all over the country for their curative qualities, nearby being a lake suitable for practicing nautical sports.

Ştrandul Ostroveni“Ostroveni” Pool Centre

Grădina ZoologicăThe Zoo

Page 46: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

46 www.primariavl.ro

Another point of summer attraction is the outdoor pool from the Youth Club, with facilities appreciated by youngsters.In cold season, a visit at the White Bank, where winter sports can be played around camp fires, is truly grateful.

pot practica sporturi nautice.Un alt punct de interes estival este piscina în aer liber de la Casa Tineretului, cu un bazin de înot ce va fi pe placul amatorilor acestui sport.În sezonul rece, o vizită la Malul Alb, unde se pot practica sporturi de iarnă în preajma unui foc de tabără, poate fi cu adevărat reconfortantă.

Foc de tabără la Malul Alb Camp fire at Malul Alb

Plimbare cu bicicletaBike riding

Page 47: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Restaurante, baruri, cazare

Restaurants, bars, accommodation

47www.primariavl.ro

Cel ce optează pentru această variantă poate merge fie la unul din restaurantele cu specific românesc - unde alegerea între ciorba de burtă, mititei, sarmale sau tochituri olteneşti este una cu adevarat dificilă - fie la un restaurant cu specific internaţional. Alături de restaurante, un mare număr de baruri şi cluburi satisfac cererea de petrecere a timpului liber în condiţii deosebite.

The one who chooses this alternative can eat either in one of the traditional Romanian restaurants, where the choice between Romanian tripe soup, minced meat rolls, meat rolls in sauerkraut leaves or Oltenian meat stew is truly difficult, or in an international restaurant. Alongside the restaurants, a resonable number of bars and clubs meet the demand for entertainment in exceptional conditions.

Oferta de cazare este pe toate gusturile: de la hoteluri în centrul oraşului, la pensiuni sau campinguri în zonele mai liniştite.

The accommodation available is for all tastes: from hotels in the centre of the town, to boarding houses or camping sites in more quiet areas.

Atmosferă ospitalierăHospitable atmosphere

Spaţii de cazare pentru toate gusturile

Accommodation for all tastes

Page 48: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Cumpărături

Shopping

48 www.primariavl.ro

Cei pasionaţi de shopping pot petrece multe ore în multitudinea de magazine din Râmnic. Fie că vizitează River Plazza Mall sau Complexul Comercial Winmarkt, fie că dă o raită prin supermarket-urile oraşului, el va fi întâmpinat, de fiecare dată, de un personal amabil, profesionist, gata să satisfacă toate solicitările clienţilor.

Those who are fond of shopping can spend hours in the array of shops from Ramnic. The shopper, either visiting River Plaza Mall or the Commercial Complex Winmarkt, or taking a tour around the supermarkets in the town, will be welcome, every time, by a nice, professional staff who is ready to meet all customers' requests.

River Plazza MallRiver Plazza Mall

Page 49: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

49www.primariavl.ro

Viaţa Sportivă

Sports Life

Râmnicu Vâlcea are o viaţă sportivă deosebit de intensă. Meciurile de fotbal ale echipei Clubului Sportiv Municipal se desfăşoară pe un stadion modern, care adună în tribune, la fiecare etapă jucată acasă, sute şi mii de suporteri.Municipalitatea a investit masiv în ultimii ani în acest domeniu. Ca principal acţionar al Clubului Sportiv Municipal, Primăria a modernizat Stadionul din Zăvoi şi are în continuare planuri de dezvoltare a acestei baze sportive.

Ramnicu Valcea has a particularly intense sports life. The soccer games of the team from the Municipal Sports Club are played in a modern arena, gathering hundreds and thousands of fans in the tribunes with the occasion of every game played home. The municipality has made massive investments in the past years in this field. As a main shareholder of the Municipal Sports Club, the Town Hall has modernized the Stadium from Zavoi and foresees further developments for this sports facility.

Stadionul ZăvoiZavoi Stadium

Page 50: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

50 www.primariavl.ro

Tot de oraş îşi leagă numele şi echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Oltchim, campioană naţională, cu multiple participări în faza finală a Champions League şi deţinătoare a multor trofee europene şi internaţionale.

The town is also connected to the fame by the female handball team from the Sports Club Oltchim, a national champion, with multiple participations in the final stage of Champions League and holder of several European and international prizes.

Faze fierbinţi pe terenHot shots on the field

Handbalistele de la Oltchim sărbătoresc victoriaHandball players from Oltchim celebrating victory

Page 51: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

51www.primariavl.ro

Meciurile de acasă ale handbalistelor de la Oltchim, ca şi numeroase alte competiţii naţionale sau internaţionale, sunt găzduite de Sala Sporturilor, o structură sportivă modernă, la standarde europene.

The games played at home by the handball players from Oltchim, as well as numerous other national or international competitions, are hosted by the Sports Hall, a modern sports facility, built at high standards.

Sala Sporturilor ”Traian”“Traian” Sports Hall

Bază sportivă în cartier Sport facility in the neighborhood

Page 52: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

52 www.primariavl.ro

În Râmnicu Vâlcea există şi alte baze sportive în care iubitorii mişcării pot practica cele mai diverse sporturi. Sunt de amintit sălile de sport ale mai multor licee şi colegii din oraş, sau terenurile de tenis, baschet, volei şi handbal de la baza sportivă ”1 Mai” sau de la Ştrandul Ostroveni.

In Ramnicu Valcea there are also other sports facilities where those fond of movement can practice various sports. Are included here the sport halls from several high schools and colleges in town or the tennis courts, basketball, volleyball and handball fields from the sports centre “1 Mai” or from Ostroveni Pool Centre.

Meciîn nocturnă Floodlit Match

Page 53: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Dezvoltare. ParteneriatDevelopment. Partnership

Page 54: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 55: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Dezvoltare EdilitarăTown Development

Râmnicu Vâlcea este în centrul Zonei Metropolitane cu acelaşi nume, care numără o populaţie de peste 155.00 de locuitori. Dezvol-tarea integrată a întregii zone şi stabilirea unor politici coerente de evoluţie sunt principalele direcţii de acţiune ale acestei structuri.

Ramnicu Valcea is the center of the Metropolitan Area with the same name, which has a population of over 155.00 inhabitants. Integrated development of all areas and the establish of a coherent policy development are the main strands of this structure.

Scuarul Revoluţiei The Revolution Square

55www.primariavl.ro

Page 56: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

56 www.primariavl.ro

Procesul de modernizare recentă a municipiului a dus la extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare în toate zonele municipiului. Investiţii importante sunt în derulare în domeniile reabilitării şi modernizării reţelei de iluminat public şi a celei de distribuţie a energiei termice.Administraţia locală a municipiului acordă o atenţie deosebită zonelor verzi, care depăşesc 150 de hectare, în dorinţa de a asigura un aer cât mai curat pentru locuitorii oraşului. În fiecare an, toamna şi primăvara, în municipiu au loc campanii de plantare de arbori şi flori la care participă elevi şi organizaţii non-guvernamentale.

The recent modernization of the city resulted in extension of water supply and sanitation in all areas of the city. Significant investments are underway in the areas of rehabilitation and modernization of public lighting network and the distribution of heat.Local municipality pays special attention to green areas - that exceed 150 hectares – and the main desire is to ensure clean air as city inhabitants. Every year, in fall and in spring, the town held tree and flowers planting campaigns in which many students and NGOs are involved.

Un oraş verdeA green town

Page 57: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

57www.primariavl.ro

În municipiu funcţionează 33 de unităţi şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, 16 licee şi 4 universităţi.

The municipality has 33 operational education units for the pre-school, primary and secondary education, 16 high schools and 4 universities.

Sănătatea râmnicenilor este asigurată de 2 spitale în sectorul public, 3 farmacii publice, 43 de farmacii private, 131 cabinete medicale private şi 128 de cabinete stomatologice.

The health of the people in Ramnic is ensured by 2 hospitals in the public sector, 3 public pharmacies, 43 private pharmacies, 131 private medical offices and 128 dental offices.

Universitatea ”Spiru Haret”“Spiru Haret” University

Universitatea ”Constantin

Brâncoveanu””Constantin

Brâncoveanu” University

Page 58: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

58 www.primariavl.ro

EconomiaEconomy

Cele mai reprezentate ramuri industriale din Râmnicu Vâlcea sunt:• industria chimică (aici sunt produse peste 70 de produse diferite, printre care: soda caustică şi praf, PVC, insecticide, alcooluri, policarbonaţi, pesticide);• exploatarea şi prelucrarea lemnului, incluzând şi producţia de mobilă;• industria constructoare de maşini - produce echipamente pentru industria petrochimică, producătoare de autovehicule, elemente hidraulice;

The most represented branches in the industrial sector from Ramnicu Valcea are:• the chemical industry (producing over 70 various products, among which: caustic soda and ash, PVC, insecticides, alcohols, polycarbonates, pesticides);• the exploitation and processing of wood, including the production of furniture;• the machines manufacturing industry producing equipments for the oil-chemical industry, the industry manufacturing road vehicles, hydraulic elements;

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI – Râmnicu VâlceaNational Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies - ICSI Ramnicu Valcea

Page 59: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

59www.primariavl.ro

• industria energetică - utilizează potenţialul energetic al Oltului;• industria uşoară, prin fabrici producătoare de încălţăminte şi îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, textile şi materiale neţesute etc.;• industria alimentară este reprezentată de fabrici de conserve din legume şi fructe, de produse lactate, de panificaţie, băuturi răcoritoare şi alcoolice.

• the energetic industry using the potential of Olt river;• the light industry by plants producing leather and substitute leather footwear and clothes, textiles and unwoven materials etc.;• the food industry is represented by plants producing vegetable and fruit cans, dairy products, bakery products, as well as refreshments and alcoholic drinks.

Amenajări hidrotehnice pe râul OltHydro-technical facilities on the Olt River

Page 60: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

60 www.primariavl.ro

OportunităţiOpportunities

Râmnicu Vâlcea oferă investitorilor mai multe facilităţi pentru dezvoltarea unor afaceri în zonă.La Râmnicu Vâlcea funcţionează mai multe centre de afaceri care pun la dispoziţia celor interesaţi spaţii pentru birouri sau pentru conferinţe şi simpozioane.

Ramnicu Valcea offers to its investors several facilities for the development of businesses in the area.Ramnicu Valcea has several business centers available for to those interested in spaces for offices and conferences.

Centrul de Afaceri Flandra VâlceaFlandra Valcea Business Centre

Page 61: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

61www.primariavl.ro

Nu în ultimul rând, în municipiu activează o puternică filială a Camerei de Comerţ şi Industrie, care pune la dispoziţia celor interesaţi toate informaţiile de afaceri şi pentru construirea unor parteneriate durabile.Camera de Comerţ şi Industrie colaborează frecvent cu adminis-traţia locală a municipiului, unul din rezultatele acestei colaborări fiind Şcoala de Afaceri din Râmnic.

Last but not least, there is a powerful branch of the National Chamber of Commerce and Industry in the municipality, which provides those who are interested with all the business support and information for developing sustainable partnerships.The Chamber of Commerce and Industry frequently cooperates with the local administration of the municipality, one of the results of this cooperation being the Business School in Ramnicu Valcea.

Municipalitatea Râmnicu Vâlcea este deschisă colaborării cu toţi investitorii ce doresc să deschidă în oraş unităţi de producţie. În acest sens, conducerea Primăriei municipiului are în proiect o serie de extinderi de reţele de căi de comunicaţii şi de utilităţi pentru terenuri ce pot fi puse la dispoziţia celor interesaţi să investească în economia locală.

Ramnicu Valcea municipality is open to cooperation with all investors who want to start production facilities in the city. The Municipality is planning a series of extensions of communications and utilities networks for lands that may be available for those interested in investing in local economy.

Şcoala de afaceriBusiness School

Page 62: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Protecţia mediuluiEnvironment Protection

Administraţia locală a municipiului a acordat o atenţie specială protecţiei mediului înconjurător şi mai multe programe de amploare au îmbunătăţit substanţial acest domeniu în ultimii ani.Ca urmare a unei consistente finanţări nerambursabile din fonduri europene, în baza unui Program ISPA, Râmnicu Vâlcea este unul din puţinele oraşe din România care are o rampă de deşeuri ecologică, investiţie realizată în paralel cu închiderea fostei rampe de deşeuri şi transformarea ei în zonă verde.Municipiul a fost şi beneficiarul unui alt proiect ISPA referitor la alimentarea cu apă şi canalizare, în cadrul căruia s-a realizat şi reabilitarea completă a Staţiei de tratare a apelor reziduale, o investiţie care a redus semnificativ poluarea râului Olt.

The local administration gave special attention to environment protection and several large-scale programmes significantly improved this sector in the past years.Due to a substantial grant from the European Union through the ISPA Programme, Râmnicu Vâlcea is one of the fewest towns in Romania that has an ecological landfill, an investment made in parallel with the closure of the old landfill and its transformation into a green area.The municipality was also the beneficiary of another ISPA Project for water supply and sewerage system under which the full rehabilitation of the Wastewater Treatment Plant was achieved, an investment that significantly reduced the pollution of the Olt river.

Management eficient al

deşeurilorEfficient waste manangement

62 www.primariavl.ro

Page 63: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Alte proiecte de la nivelul municipiului vizează reducerea poluării şi protecţia mediului înconjurător. Printre acestea se numără reabilitarea şi extinderea parcurilor oraşului şi a spaţiilor verzi, modernizarea transportului local de călători, crearea de piste pentru biciclişti, fără a omite acţiuni de conştientizare a cetăţenilor faţă de impactul pe care fiecare îl are asupra mediului prin implicarea în evenimente de amploare cum ar fi ”Ora Pământului”, “Ziua Mediului”, “Săptămâna Mobilităţii Europene” etc.

Other municipality’s projects aim to reduce the pollution and protect the environment. These include the rehabilitation and extension of the town’s parks and green areas, modernization of the local passenger transport, creation of bicycle lanes, without missing the citizens raising awareness actions about the impact that everyone has upon the environment through their involvement in major events such as: „Earth Hour”, „Environment Day”, „European Mobility Week”, etc.

63www.primariavl.ro

Proiect finanţat din fonduri europeneEU funds financed project

Transport modern de

călătoriModern public transportation

Page 64: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Oamenii oraşuluiThe People

Municipalitatea Râmnicu Vâlcea a avut şi are permanent în atenţie cetăţeanul obişnuit, beneficiarul final al tuturor programelor derulate la nivelul administraţiei publice locale. Fie că vorbim de investiţiile masive făcute în toate unităţile de învăţământ din oraş destinate elevilor, fie de crearea de spaţii atractive de petrecere a timpului liber de către tineri sau de programele destinate vârstnicilor (între care se cuvin menţionată construirea de către Primăria municipiului a unui Centru rezidenţial pentru persoane de vârsta a III-a, la cele mai actuale standarde europene, sau realizarea mai multor cluburi pentru pensionari), fiecare cetăţean al oraşului este la fel de important.

The Municipality of Ramnicu Valcea has always focused on ordinary people, the final beneficiaries of all the programmes carried out at the local public administration level. Even if we talk about the huge investments made in all the town’s education institutions or about the attractive leisure spaces created for youth or the programmes destined to the elderly (among which it is worth mentioning the municipality’s construction of a Residential Center for the Seniors at the most recent European standars or the setup of several clubs for retired people), each citizen is of equal importance.

Un oraş prietenos pentru tineri...A friendly town for young people...

64 www.primariavl.ro

Page 65: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

65www.primariavl.ro

Reacţia acestora se poate măsura şi prin activa societate civilă din Râmnicu Vâlcea, care derulează constant proiecte cu finanţare externă, fie în colaborare cu alte organizaţii non-guvernamentale, fie alături de administraţia locală. Dar Râmnicu Vâlcea se poate mândri şi cu o serie de personalităţi care, născute pe aceste meleaguri, au devenit cunoscute dincolo de graniţele oraşului şi, unele, chiar mai departe de hotarele ţării. În ”Capitala tiparului românesc” s-a născut Nicolae Manolescu, critic şi istoric literar român, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, membru corespondent al Academiei Române şi ambasador al României la UNESCO. La Râmnic a văzut lumina zilei şi Constantin Mateescu, romancier autor a aproape 40 de cărţi (o parte din

Their reaction may be quantified through the active civil society of Râmnicu Vâlcea that constantly carries out external financed projects, either in cooperation with other non-governmental organizations or with the local administration. Ramnicu Valcea can boast with a series of personalities born in this region who became known outside the town’s borders, and some of them even far from the country’s bounderies. Nicolae Manolescu, a Romanian critic of literature and historian, president of the Romanian Writers’ Association, correspondent member of the Romanian Academy and ambassador of Romania to UNESCO was born in the ”Capital of the Romanian tipography”. In Râmnic saw the daylight Constantin Mateescu, a novelist, author of

... şi pentru vârstnici

... and for seniors

Page 66: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

66 www.primariavl.ro

acestea dedicate oraşului de odinioară) şi, în acelaşi timp, prin Jurnalul său, un lucid analist al vieţii de zi cu zi de sub dictatura comunistă. Gabriel Liiceanu, filozof şi scriitor, directorul prestigioasei Edituri Humanitas, este un alt râmnicean cu care oraşul are toate motivele să se mândrească. Schimbând domeniul de activitate, trebuie amintit că în Râmnicu Vâlcea s-a născut şi Dem Rădulescu, unul din cei mai mari actori de comedie români, afirmat în egală măsură în teatru, film şi televiziune, simultan cu o prodigioasă activitate didactică la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ”I.L. Caragiale” din Bucureşti. Iar în domeniul muzicii este de menţionat numele compozitorului Horia Moculescu, creator al unor şlagăre româneşti care au marcat generaţii de melomani.

almost 40 books (some of them dedicated to the old town) and, at the same time, through its Journal, a lucid analyst of the daily life under communist totalitarianism. Gabriel Liiceanu, a philosopher and writer, manager of the famous Humanitas Printing House, is another citizen of Râmnic of whom the town may be proud. Changing the field of activity, it must be mentioned that Ramnicu Valcea was the native town of Dem Rădulescu, one of the greatest Romanian comedy actors, who also became known in theatre, film and television, in parallel with a prodigious teaching career at the ”I.L. Caragiale” National University of Theatre and Film Arts of Bucharest. In the music sector it is worth mentioning the name of another personality born in Ramnic, namely the composer Horia Moculescu, author of some Romanian hits that influenced generations of music lovers.

Page 67: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

67www.primariavl.ro

Cooperare internaţionalăInternational cooperation

Râmnicu Vâlcea a fost în permanenţă deschis spre cooperarea la nivel internaţional. Încă din anii în care România se afla în proces de aderare la Uniunea Europeană, Râmnicu Vâlcea a fost recunoscut ca singurul oraş din România angajat pe drumul integrării în UE. Municipiului i-au mai fost recunoscute meritele în diverse alte competiţii internaţionale, cum ar fi cele de management urban, dezvoltare durabilă, exemplu de bune practici etc. În acest context, la Râmnicu Vâlcea s-au aplicat diferite programe de finanţare, cele mai multe cu participarea Uniunii Europene, dintre care cele mai importante sunt cele de reabilitare a managementului deşeurilor şi a alimentării cu apă, canalizării şi staţiei de epurare.

Ramnicu Valcea has permanently been open to cooperation at international level. Since the years when Romania has been in the process of accession to the European Union, Ramnicu Valcea has been renowned as the only town in Romania on the road towards the integration into the EU. Some other credits have been granted to the municipality in various other international competitions such as those related to urban management, sustainable development, examples of good practice etc. In this context, there have been various financing programmes implemented in Ramnicu Valcea, most of them with the European Union participation, the most important of which being the programmes of rehabilitation and waste management and water supply, sewerage and wastewater treatment plant.

Recunoaşterea dezvoltării durabile

Acknowledgement of the sustainable development

Page 68: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Fidel principiului că schimburile de experienţă sunt benefice pentru dezvoltarea unei comunităţi, municipiul Râmnicu Vâlcea este înfrăţit sau în curs de finalizare a documentelor de înfrăţire cu mai multe administraţii locale din străinătate. Printre ele se numără Straubing (Germania), Kromeritz (Cehia), Krusevac (Serbia), Sparta şi Salamina (Grecia) sau Aydin (Turcia).

Abiding by the principle that the experience exchanges are beneficial for the development of a community, the municipality of Ramnicu Valcea is twinned or on the verge of completing a twinning process with several local administrations from abroad. These include Straubing (Germany), Kromeritz (Check Republic), Krusevac (Serbia), Sparta and Salamina (Greece) or Aydin (Turkey).

68 www.primariavl.ro

Întâlnire cu delegaţi din străinatateMeeting with foreign delegates

Page 69: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Trasee În ÎmprejurimiRoutes in the neighboring areas

Page 70: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 71: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Râmnicu Vâlcea - Ocnele Mari

Oraş situat la 12 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN67, apoi ramificaţie dreapta, pe str. Alexandru Ioan Cuza).Principalele atracţii turistice în zonă sunt Salina Ocnele Mari, deschisă în anul 2009, şi ştrandurile cu apă sărată şi nămol sapropelic.Salina Ocnele Mari este amenajată la o adâncime de 225 de metri sub nivelul mării.Aceasta are o biserică (cea mai mare biserică subterană din România), un muzeu, un restaurant, magazine de suveniruri, baruri, terenuri de fotbal, de baschet, de tenis, mese de biliard, locuri de joacă pentru copii etc. În Salina Ocnele Mari pot fi tratate o serie de afecţiuni grave printre care se numără astmul bronşic, infecţiile respiratorii, sinuzitele, insuficienţa respiratorie, diverse tipuri de alergii, nevroza, stările de oboseală cronică ş.a

Town situated 12 km away from Ramnicu Valcea (on 67 National Road, then junction to the right on Alexandru Ioan Cuza Street). The main tourist attractions in the area are the salt mine of Ocnele Mari opened in 2009, and the swimming pools with salt water and saprogenic mud.The salt mine of Ocnele Mari is situated at 225 m depth beneath the sea level. The park has a church (the largest underground church in Romania), a museum, a restaurant, souvenir shops, bars, football fields, basketball, tennis courts, a pool table, and children playgrounds, etc. A series of serious diseases can be cured in the salt mine of Ocnele Mari, including asthma, respiratory infections, sinusitis, respiratory failure, various types of allergies, neurosis, chronic fatigue, etc.

Biserica din salinăThe Church from the salt mine

71www.primariavl.ro

Page 72: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

72 www.primariavl.ro

Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti

Oraş - staţiune balneo-climaterică permanentă, aflată la 18 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN 64A), aflat pe râul Olăneşti (afluent al Oltului), la o altitudine de 430-475 m. Izvoarele sunt cunoscute încă din secolul al XVIII-lea, iar apele minerale au fost medaliate în 1873, la Expoziţia internaţională de la Viena, cu medalia de aur. Atracţii turistice principale: biserica de lemn datând din 1746, Biserica Sf. Nicolae (1718).

Town - permanent spa, situated 18 km far from Ramnicu Valcea (on DN 64A), on the river Olanesti (branch of Olt River), at an altitude of 430-475 m. The springs are known since the XVIII century and the mineral waters have been awarded the gold medal in 1873 at the International Exhibition in Vienna. Main tourist attractions: the wood church dating back in 1746, Saint Nicholas Church (1718).

Izvorul 24Spring 24

Page 73: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

73www.primariavl.ro

Râmnicu Vâlcea - Călimăneşti

Staţiune turistică balneo-climaterică permanentă, aflată la 18 km distanţă de Râmnicu Vâlcea (pe DN 7). În 1869, Napoleon al III-lea, împăratul Franţei, a urmat o cură cu apă minerală de la Călimaneşti. În 1893, apa minerală de la Călimăneşti-Căciulata a obţinut medalia de aur la Expoziţia internaţională de la Bruxelles. Atracţii turistice principale: Mânăstirea Cozia, construită în anii 1387-1388 de domnitorul Mircea cel Batrân (care este înmormântat în incinta bisericii); biserica din Ostrov, ridicată între anii 1518 - 1522 de domnitorul Neagoe Basarab; Mânăstirea Turnu, cu biserica datând din 1676.

Permanent tourist spa located 18 km far from Ramnicu Valcea (on DN 7). In 1869, Napoleon the IIIrd, Emperor of France, was on a cure with mineral water from Calimanesti. In 1893, the mineral water from Calimanesti-Caciulata has obtained the gold medal at the International Exhibition in Brussels. Main tourist attractions: Cozia Monastery, built in the years 1387-1388 by the ruler Mircea the Elder (who is buried within the church); the Ostrov Church, built between 1518 and 1522 by the ruler Neagoe Basarab; Turnu Monastery, with the church dating from 1676.

Ştrand - CălimăneştiSwimming Pool - Calimanesti

Page 74: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

74 www.primariavl.ro

Râmnicu Vâlcea - Băile Govora

Staţiune balneo - climaterică permanentă, aflată la 20 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN 67), cu izvoare bogate în clor, sodiu, iod, brom, sulf (pentru cure externe) şi în magneziu, calciu, puţin sulf (pentru cure interne), izvoare cunoscute şi utilizate încă din 1866. Atracţii turistice principale: Mânăstirea Govora, ridicată în secolele XIV şi XV; aici a fost tipărită

în 1640 Pravila de la Govora - cea mai veche culegere de legi tipărită în Ţara Românească. Mânăstirea Dintr-un Lemn, construită în 1635-1636 - conform legendei, mânăstirea a fost construită din lemnul unui stejar uriaş în care a fost descoperită, în secolul al XVI-lea, o icoană a Maicii Domnului.

Permanent spa resort located 20 km far from Ramnicu Valcea (on DN 67), with springs rich in chlorine, sodium, iodine, bromine, sulphur (for external cures) and magnesium, calcium, little sulphur (for internal cures), springs which have been used and known since 1866. Main tourist attractions: Govora Monastery built in the XIV and XV centuries; this is the place where in

1640 was printed the Book of Laws from Govora - the oldest gathering of laws printed in Wallachia. One Wood Monastery, built in 1635-1636 - according to the legend, the monastery was built from the wood of a single huge oak tree where, in the XVI century, an icon of the Holy Mary was discovered.

Hotel PalasPalas Hotel

Page 75: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

75www.primariavl.ro

Râmnicu Vâlcea - Horezu

Oraş aflat la 43 km de Râmnicu Vâlcea (pe DN 67), renumit centru tradiţional de olărit. Aici se ţine, în fiecare an, în perioada verii, Festivalul ceramicii "Cocoşul de Hurez", care face apel la unul din motivele cele mai folosite în ceramica din zonă. Ceramica este prezentă atât în cadrul magazinelor specializate, cât şi la atelierele proprii ale ceramiştilor horezeni. Atracţii turistice principale: Mânăstirea Horezu, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, din anul 1690, monument înscris în patrimoniul UNESCO, reprezentativ pentru stilul arhitectonic brâncovenesc. Mânăstirea Bistriţa - ridicată în anii 1492 - 1494. Mânăstirea Arnota - ctitorie a domnitorului Matei Basarab din anul 1634.

Town, 43 km far from Ramnicu Valcea (on DN 67), renowned tra-ditional pottery centre. Every year, this town hosts in summertime, the Pottery Festival “Cocosul de Hurez”, which recurs to one of the most fre-quent pottery motives in the area. Pottery is present both in special-ised shops as well as in the potter's own shops from Horezu. Main tourist attractions: Horezu Monastery, a building built under the rule of Constantin Brancoveanu in the year 1690, a monument in-scribed in the UNESCO patrimony,

representative for the architec-tonic style of Brancoveanu. Bistrita Monastery built in the years 1492-1494. Arnota Monastery built un-der the rule of Matei Basarab in the year 1634.

Mânăstirea Horezu, patrimoniu UNESCO Horezu Monastery, UNESCO heritage

Ceramică de Horezu Horezu pottery

Page 76: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

76 www.primariavl.ro

Râmnicu Vâlcea - Voineasa - Vidra

Complex de staţiuni de odihnă şi tratament, aflată la 60 km NV de municipiul Râmnicu Vâlcea (pe DN 7 si DN 7A), amplasat la capătul sudic al munţilor Lotru (Carpaţii Meridionali), pe valea râului Lotru (afluent al Oltului). La Vidra s-a deschis din iarna anului 2012 cel mai modern şi mai nou domeniu schiabil din România.Atracţii turistice principale: Rezervaţia Latoriţa, lacul artificial Vidra.

A leisure and treatment complex resort, located 60 NW far from the municipality of Ramnicu Valcea (on DN 7 and DN 7A), located at the southern end of Lotru Mountains (Meridional Carpathians), on the valley of Lotru River (a branch of Olt River).At Vidra was opened, in the winter of 2012, the most modern and newest ski area in Romania.Main tourist attractions: Latorita reservation, the artificial lake Vidra.

Staţiunea VoineasaVoineasa Resort

Pârtii de ski la VidraSki slopes at Vidra

Page 77: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Calendarul manifestărilorCalendar of Events

Page 78: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 79: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

79www.primariavl.ro

Calendarul manifestărilor

• ianuarie – ”Serbările Zăpezii” la Malul Alb• 1-8 martie – manifestări dedicate Mărţişorului şi Zilei Femeii• martie - Târgul Apicol ”Oltenia”• sărbătoarea Floriilor - Proce-siunea de Florii• 1 mai – Petrecere Câmpenească la Malul Alb• mai, a doua jumătate a lunii – Festivalul Naţional de Muzică Cultă ”Tinere Talente”• 20 mai – Ziua Râmnicului• 1 – 2 iunie – manifestări dedicate Zilei Copilului şi Zilei Tineretului• 29 iulie – Ziua Imnului Naţional; Festivalul Internaţional de Teatrul ”Ariel Inter Fest”; Festivalul de Film Românesc ”CineVil”; Târgul Meşterilor Populari

• august – Festivalul ”Constelaţii Rock”• 27 septembrie – prăznuirea Sfîntului Ierarh Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al Râmnicului• octombrie, primul week-end din lună – Ziua Recoltei• noiembrie – Festivalul Naţional de Satiră şi Umor ”Povestea Vorbei”• 30 noiembrie – prăznuirea Sfântului Andrei, ocrotitorul României• 1 decembrie – Ziua Naţională a României• decembrie – manifestări dedicate Crăciunului• 31 decembrie – 1 ianuarie – Revelion în centrul oraşului”

Ziua RecolteiHarvest Day

Ziua Imnului NaţionalNational Anthem Day

Page 80: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Calendar of Events

• January – ”Snow Festival” at Malul Alb• March 1 to 8 – events dedicate to the first day of March (”Mărţişor”) and to the Women’s Day• March - ”Oltenia” Honey Fair• The Palm Sunday• May 1 – Open Air Party at Malul Alb• May, the second half – Classical Music National Festival “Young Talents”• May 20 mai – Ramnic’s Day• June 1 to 2 iunie – events dedicated to Children’s Day and to Youth’s Day• 29 iulie – National Anthem Day, ”Ariel Inter fest” International Theatre Festival, ”CineVil”

Romanian Film Festival, Craftsmen Fair• August – ”Rock Constellations” Festival• September 27 – The celebration of the Holy Hierarch Antim Ivireanul, the patron saint of Ramnicu Valcea• October, first week-end – The Harvest Day• November – National Festival of Satire and Humor ”Talking Story”• November 30 – Feast of St. Andrew, the spiritual patron of Romania• December 1 – The National Day• Decembrie – events dedicated to Christmas celebration• December 31 to January 1 – New Year’ Eve Open Air Party

Crăciun la Râmnicu VâlceaChristmas at Ramnicu Valcea

Procesiune religioasă pe străzile oraşuluiReligious procession on the city streets

80 www.primariavl.ro

Page 81: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

HărțiMaps

Page 82: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Harta Municipiului Râmnicu VâlceaRamnicu Valcea City Map

82 www.primariavl.ro

Page 83: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

83www.primariavl.ro

Page 84: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

84 www.primariavl.ro

Harta Judeţului VâlceaValcea County Map

Page 85: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Album FotoPhoto album

Page 86: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 87: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Parcul Mircea cel BătrânMircea the Elder Park

Page 88: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Muzeul Satului VâlceanValcea County Village Museum

Page 89: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Arhepiscopia RâmniculuiRamnic Archiepiscopate

Page 90: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Sărbători de iarnăWinter Holydays

Page 91: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 92: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Parcul Zăvoi noapteaZavoi Park by night

Panorama MunicipiuluiThe Town Panorama

Page 93: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Râul OlăneştiOlanesti River

Page 94: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Teatrul “Anton Pann”“Anton Pann” Theatre

Page 95: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 96: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Parcul Zăvoi iarnaWinter in Zavoi Park

Vitraliul Bibliotecii JudeţeneThe County Library Stained Glass Window

Page 97: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Scuarul RevoluţieiThe Revolution Square

Artificii deasupra RâmniculuiFireworks above Ramnic

Page 98: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Parcul Zăvoi toamnaZavoi Park on Fall

Page 99: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Bulevardul Tudor VladimirescuTudor Vladimirescu Boulevard

Fântâna - monument “Deşteaptă-te, române!” The National Anthem Fountain

Page 100: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Primăria MunicipiuluiThe Town Hall

Page 101: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Monument de arhitectură vecheOld Architecture Monument

Page 102: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Serbare de Ziua EuropeiChildren celebrating Europe Day

Page 103: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Colegiul Naţional “Al. Lahovari”“Al. Lahovari” National College

“Casa Căsătoriilor”Civil Service Weddings House

Page 104: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Foişorul din Parcul ZăvoiThe Turret Zavoi Park

Page 105: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Artă modernă în centrul oraşuluiModern Art Downtown

Page 106: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Vedere din centruDowntown view

Arhitectură tradiţionalăTraditional Architecture

Page 107: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Fanfara copiilor în concertThe Children’s Brass Band in concert

Spectacol la Teatrul “Ariel”“Ariel” Theatre Performance

Page 108: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Sărbătoarea Imnului NaţionalNational Anthem Celebration

O seară liniştită în centrul oraşuluiA quiet evening in the center of the town

Page 109: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Adrese UtileUsefull Contacts

Page 110: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea
Page 111: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Administraţie / Administration

• TelVerde / Toll-free number +40-800-809809• Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea / Ramnicu Valcea City Hallstr. General Praporgescu nr. 14, tel. +40-250-731016, www.primariavl.ro• Direcţia de Protecţie Socială / Social Protection Departmentstr. Matei Basarab bl. 113, parter, tel. +40-250-740161, www.primariavl.ro• Centrul de Servicii Terapeutice pentru Copilul cu Autism ”Mara” / ”Mara”

Therapeutic Service Center for Autistic Childrenstr. Copăcelu nr. 182, tel. +40-250-773383, www.primariavl.ro• Consiliul Judeţean Vâlcea / Valcea County Councilstr. General Praporgescu nr.1 , tel. +40-250-732901, www.cjvalcea.ro• Prefectura Vâlcea / Prefecture of Valceabd. Tudor Vladimirescu nr.1, tel. +40-250731168, www.prefecturavalcea.ro• Arhiepiscopia Râmnicului / Archiepiscopate of Ramnicstr. Episcopiei nr. 1, tel. +40-250-731170, +40-250-738821, www.arhiram.ro• Inspectoratul Judeţean de Poliţie / County Police DepartmentCalea lui Traian nr. 95, tel. +40-250-703012, +40-250-703013, vl.politiaromana.ro/• Biroul Siguranţă Rutieră / Road Safety Officestr. Râureni nr. 146, tel. +40-250-703213• Poliţia Locală / Local Police Department Calea lui Traian nr. 94, tel. dispecerat +40-250-711403, www.primariavl.ro• Spitalul Judeţean de Urgenţă / County Emergency HospitalCalea lui Traian nr. 201, tel. +40-250-746501, +40-250-743703, www.sjv.ro

Societăţi Comerciale / Companies

• Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea / Chamber of Commerce and Industry Valcea

str. Regina Maria nr. 7, tel. +40-250-733449, www.ccivl.ro• Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea / Trade Register Office of Valceastr. Carol I nr. 17, tel. +40-250-734556, www.onrc.ro• SC Apavil SAstr. Carol I, nr. 3-5, tel. +40-250-738921, 0250-820010 (Dispecerat), www.apavil.ro• SC ETA SAstr. Depozitelor, nr. 5, tel. +40-250-732548, www.eta-bus.ro• CET Govorastr. Industriilor nr.1, tel. +40-250-733601, www.cetgovora.ro

111www.primariavl.ro

Page 112: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

• SCDistrigazSudSA-ReţeleRâmnicuVâlcea/Ramnicu Valcea Networksstr.BanuMăracinenr.44A,tel.+40-250-928,+40-800-877778,www.distrigazsud-retele.ro• CEZRomânia-RegionalaRâmnicuVâlcea/Regional subsidiary of Ramnicu

Valceastr.ŞtirbeiVodănr.7,tel.+40-251-929,www.cez.ro• OficiulJudeţeandePoştăVâlcea/Post Office of Valcea Countybd.TudorVladimirescunr.6,tel.+40-250-734808,www.posta-romana.ro• Protecţia Consumatorului - Comisariatul judeţean Vâlcea / Consumers

Protection –Commissariat of Valcea CountySplaiulIndependenţeinr.7,bl.8,sc.A,ap.3,tel.+40-250-747120,www.opc.ro

Hoteluri / Hotels

• HotelAlutusScuarulMirceacelBătrânnr.2,tel.+40-250-732390,www.alutus-capela.ro• HotelCastelstr.GeneralPraporgescunr.5,tel.+40-250-730003,www.hotel-castel.ro• HotelGeminastr.ColonelBădescunr.20,tel.+40-250-735101,www.hotelgemina.ro• GrandHotelSofianustr.ŞtirbeiVodă,intrareaînParculZăvoi,tel.+40-350-431697,www.hotelsofianu.ro• HotelMariastr.AntimIvireanulnr.48,tel.+40-250-713603,www.hotelmaria.ro• HotelMirajal.Castanilornr.3C,tel.+40-305-800701,www.mirajhotel.ro• BoutiqueHotelSimfoniastr.GeorgeEnescunr.42–44,tel.+40-350-800800,www.hotelsimfonia.ro

Restaurante / Restaurants

• RestaurantAcademiadelGustostr.ReginaMarianr.19• RestaurantArielScuarulMirceacelBătrân• RestaurantCasaVâlceanăstr.CarolInr.8• RestaurantGalloNerrostr.CăpitanNegoescunr.2-4• RestaurantHanulHaiducilorCalealuiTraiannr.209• RestaurantOldCityGarden

112 www.primariavl.ro

Page 113: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Calea lui Traian nr. 120• Restaurant Paradisstr. Schitul Troianu nr. 7• Restaurant QueensplaiulMirceaVodănr.2• RestaurantZăvoiParculZăvoi

Cultură, sport, agreement / Culture, sports, leisure

• Teatrul Municipal ”Ariel” / Ariel Municipal Theatrestr.ŞtirbeiVodănr.11(ParculZăvoi),tel.+40-350-803575,www.arieltheatre.ro• Teatrul de Stat ”Anton Pann” / Anton Pann State Theatrebd.TudorVladimirescunr.23,tel.+40-250-737320,www.pann.ro• Filarmonica”IonDumitrescu”/Ion Dumitrescu PhilharmonicCalealuiTraian,nr.138B,tel.+40-250-732965,+40-350-803036,www.filarmonica-valcea.ro• MuzeulJudeţeandeIstorie/County History Museum CalealuiTraiannr.143,tel.+40-250-738121,www.muzee-valcea.ro• MuzeuldeArtă/Arts Museumstr.CarolInr.25,tel.+40-250-738121,www.muzee-valcea.ro• GaleriiledeArtă”Artex”/Artex Arts GalleryCalealuiTraiannr.114,blocLcentru,parter,tel.+40-350-805981,www.uapvalcea.ro• Biblioteca Judeţeană”AntimIvireanul”/Antim Ivireanul Library of Valcea

Countystr.CarolInr.26,tel.+40-250-739221,www.bjai.ro• Cinematograful”Ostroveni”/Ostroveni Cinemabd.Tineretuluinr.2A,tel.+40-350-427500,www.cinemaostroveni.ro• CasadeCulturăaSindicatelor/The Unions Cultural Centerbd.TudorVladimirescunr.25,tel.+40-250-738620• Sala Sporturilor ”Traian” / Traian Sports Hallbd.NicolaeBălcescunr.24,tel.+40-250-734314• ClubSportiv ”Oltchim”RâmnicuVâlcea/Oltchim Sports Club of Ramnicu

Valceastr.Uzineinr.1,tel.+40-250-730755,www.csoltchim.com• ClubulSportivMunicipalRâmnicuVâlcea/Municipal Sports Club of Ramnicu

Valceaspl.Independenţeinr.13(StadionZăvoi),tel.+40-250-739038,www.csmrmvl.ro• ŞtrandOstroveni/Ostroveni Swimming Poolstr.Ostroveninr.168,tel.+40-736-336584,www.pieteprest.ro• GrădinaZoologică/The Zoo str.Ostroveninr.95,tel.+40-736-336579,www.zoovalcea.ro

113www.primariavl.ro

Page 114: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

“Bine aţi venit!”Emilian Frîncu, primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea 5Despre Râmnicu Vâlcea 7Istoric 11 Râmnicul - cetate domnească 13 Râmnicul de odinioară 18Moştenirea culturală 21 Un oraş al credinţei 23 Parcuri şi statui 30 Muzeele oraşului 35 Cultura vie 39Timp liber 43 Distracţie în aer liber 45 Restaurante, baruri, cazare 47 Cumpărături 48 Viaţa sportivă 49Dezvoltare. Parteneriat 53 Dezvoltare edilitară 55 Economia 58 Oportunităţi 60 Protecţia mediului 62 Oamenii oraşului 64 Cooperare internaţională 67Trasee în împrejurimi 69 Râmnicu Vâlcea - Ocnele Mari 71 Râmnicu Vâlcea - Băile Olăneşti 72 Râmnicu Vâlcea - Călimăneşti 73 Râmnicu Vâlcea - Băile Govora 74 Râmnicu Vâlcea - Horezu 75 Râmnicu Vâlcea - Voineasa - Vidra 76Calendarul manifestărilor 77Hărţi 81Album foto 85Adrese utile 110

Cuprins

Page 115: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

“Welcome!”Emilian Frîncu, Mayor of Ramnicu Valcea City 6About Ramnicu Valcea 7History 11 Ramnic - A Ruler’s City 13 The Old Ramnic 18The Cultural Heritage 21 A Town of Faith 23 Parks and Statues 30 Towns’s Museums 35 Living Culture 39Leisure 43 Open Air Entertainment 45 Restaurants, bars, accommodation 47 Shopping 48 Sports Life 49Development. Partnership 53 Town Development 55 Economy 58 Oportunities 60 Environmental Protection 62 The People of the Town 64International cooperation 67Routes in the neighboring area 69 Ramnicu Valcea - Ocnele Mari 71 Ramnicu Valcea - Baile Olanesti 72 Ramnicu Valcea - Calimanesti 73 Ramnicu Valcea - Baile Govora 74 Ramnicu Valcea - Horezu 75 Ramnicu Valcea - Voineasa - Vidra 76Calendar of Events 77 Maps 81Photo Album 85Usefull Contacts 110

Summary

Page 116: Ghidul municipiului Ramnicu Valcea

Ghid editat dePrimăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

Strada General Praporgescu nr. 14tel. +40-250-731020, +40-250-731016

fax +40-250-731843http://www.primariavl.ro

e-mail: [email protected]

Guide edited byRamnicu Valcea Town Hall

14 General Praporgescu Streettel: +40-250-731020, +40-250-731016

fax +40-250-731843http://www.primariavl.ro

www.primariavl.ro

Text / TextDaniel Ionescu

Tehnoredactare / Desktop publishing Grafician Cezarina Tomulescu - SC CONPHYS SRL

Foto / PhotoPaul Balanca

Traducere / TranslationMariana Pop

Traducere ”Bun venit în Râmnicu Vâlcea!”/ ”Welcome to Ramnicu Valcea” translation”prof. Radu Alexandrescu

Tipărit / Printing