generarea ¥â€i gestionarea de¥â€eurilor, £n anul 2006...

Download GENERAREA ¥â€I GESTIONAREA DE¥â€EURILOR, £N ANUL 2006 Statisticile privind generarea, colectarea, valorificarea

Post on 24-Sep-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GENERAREA ŞI GESTIONAREA DEŞEURILOR, ÎN ANUL 2006

  Bucureşti 2008

 • Cuprins Introducere ........................................................................................................1 I. Prezentarea rezultatelor obţinute ......................................................................3

  1.1 Generarea deşeurilor................................................................................................................................................ 3

  1.2 Deşeurile industriale ................................................................................................................................................. 3

  • Generarea deşeurilor industriale ...................................................................................................................... 3

  • Valorificarea deşeurilor industriale ................................................................................................................... 4

  • Eliminarea deşeurilor industriale ...................................................................................................................... 5

  1.3 Deşeurile municipale ................................................................................................................................................ 5

  • Colectarea deşeurilor municipale ..................................................................................................................... 5

  • Valorificarea deşeurilor municipale .................................................................................................................. 7

  • Eliminarea deşeurilor municipale ..................................................................................................................... 8 II. Tabele generale ..............................................................................................9

  Tabelul 2.1 Deşeuri generate, valorificate şi eliminate, pe activităţi economice, în anul 2006..................................... 11

  Tabelul 2.2 Deşeuri industriale valorificate şi eliminate la nivel naţional, pe tipuri de operaţii, în anul 2006................ 12

  Tabelul 2.3 Deşeuri municipale colectate, valorificate şi eliminate, pe categorii de deşeuri,

  în anul 2006.............................................................................................................................................. 12

  Tabelul 2.4 Deşeuri municipale colectate, pe principalele categorii de deşeuri, pe regiuni de

  dezvoltare, în anul 2006 ........................................................................................................................... 13

  Tabelul 2.5 Deşeuri menajere şi asimilabile, după sistemul de colectare, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2006 ...... 13

  Tabelul 2.6 Populaţia deservită de serviciile de salubritate, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2006 ........................... 14

  Tabelul 2.7 Deşeuri municipale colectate, valorificate şi eliminate, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2006 ............... 14

  Tabelul 2.8 Compoziţia deşeurilor menajere şi asimilabile, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2006 ............................ 15 III. Concepte şi conţinutul cercetării statistice..................................................... 16

  3.1 Definiţii.................................................................................................................................................................... 16

  3.2 Geneza cercetării statistice şi sfera de cuprindere ................................................................................................. 16

 • 1

  Introducere

  Statistica oficială, potrivit principiilor fundamentale care o guvernează, constituie un element indispensabil al sistemului informaţional al unei societăţi democratice. Conform Regulamentului nr. 322/97/EC, Comunitatea Europeană trebuie să aibă acces la informaţii statistice comparabile între Statele Membre, informaţii care sunt actuale, de încredere, pertinente şi produse cât mai eficient posibil pentru a permite formularea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor sale. Acest spirit al dimensiunii europene a statisticilor oficiale se îngemănează firesc cu dimensiunea naţională: politicile europene şi cele naţionale se sprijină reciproc, iar evaluarea progreselor se bazează într-o proporţie covârşitoare pe date statistice.

  Statutul României de membru al Uniunii Europene implică asumarea totală a responsabilităţilor ce revin Sistemului Statistic Naţional din implementarea legislaţiei europene în domeniul statisticii.

  Programul guvernamental stabileşte principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene şi internaţionale, asigurând protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia.

  Una dintre direcţiile în care România şi-a concentrat eforturile în domeniul protecţiei mediului a reprezentat-o problema deşeurilor, constând în transpunerea şi implementarea legislaţiei şi standardelor europene în cadrul legislativ naţional.

  În România, generarea anuală a unei mari cantităti de deşeuri, reprezintă una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului, pentru care un management al deşeurilor nesigur şi inadecvat poate prezenta un potenţial risc pentru mediu. Diferite practici şi metode de gestionare a deşeurilor implică emisia unor poluanţi în mediu care conduc la numeroase cazuri de contaminare a solului şi apei subterane, ameninţând sănătatea umană.

  Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor trebuie să implice schimbări semnificative ale practicilor actuale, în cadrul cǎrora stabilirea unui sistem de raportare adecvat şi obţinerea de informaţii de înaltǎ calitate şi eficiente ocupǎ un loc important. Implementarea acestor schimbări necesită participarea tuturor segmentelor societăţii, de la operatorii economici şi gospodǎrii pânǎ la instituţiile care au obligaţia de a monitoriza problematica deşeurilor în contextul economic, ceea ce crează cerinţe speciale de date. Fǎră un sistem informaţional bine structurat, managementul deşeurilor va suferi din punct de vedere calitativ.

  În aceastǎ direcţie, Institutul Naţional de Statistică împreunǎ cu Agenţia Naţionalǎ pentru Protecţia Mediului, implementeazǎ Regulamentul nr. 2150/2002 privind statistica deşeurilor şi raporteazǎ datele obţinute la Eurostat.

  Pe baza datelor statistice privind generarea, colectarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, se calculează indicatori ce caracterizează presiunea asupra mediului, evaluarea stǎrii mediului şi activitǎţile de protecţia mediului în strânsǎ legǎturǎ cu activitatea economicǎ şi socialǎ.

  Statisticile privind generarea, colectarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor sunt utilizate pentru diferite scopuri, cum ar fi:

  stabilirea obiectivelor strategice şi condiţiile care trebuie îndeplinite de către sistemele de gestionare a deşeurilor;

  elaborarea unui cadru informaţional, unitar, pentru toţi factorii implicaţi în prevenirea producerii deşeurilor, valorificarea şi eliminarea acestora;

  introducerea măsurilor politice şi utilizarea instrumentelor adecvate pentru încurajarea şi susţinerea schimbărilor necesare;

  asigurarea unui cadru adecvat pentru aplicarea strategiei gestionării deşeurilor, în care toţi factorii implicaţi să înţeleagă responsabilităţile lor.

 • 2

  Cadrul legal al producerii statisticilor privind generarea, colectarea şi eliminarea deşeurilor

  este asigurat de: Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenţa gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea

  listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; Regulamentul Consiliului şi Parlamentului Europei nr. 2150/2002/EC privind statistica

  deşeurilor (amendat prin: Regulamentul Comisiei Europene nr. 574/2004 – Anexa I şi III şi Regulamentul Comisiei Europene nr. 783/2005 – Anexa II );

  Ordinul Preşedintelui INS nr. 599 din 14.02.2005 privind aprobarea Metodologiei cercetării statistice pentru generarea şi gestionarea deşeurilor,

  Ordinul Preşedintelui INS nr. 548 din 25.05.2006 pentru aprobarea Metodologiei cercetării statistice privind importul şi exportul de deşeuri,

  Hotărârea de Guvern nr. 838/2007 privind aprobarea Programului Cercetărilor Statistice (PCS) în anul 2007.

  Datele prezentate în aceastǎ publicaţie sunt rezultatul cercetǎrii statistice privind generarea şi

  gestionarea deşeurilor, realizatǎ în comun de cǎtre Agenţia Naţionalǎ pentru Protecţia Mediului şi Institutul Naţional de Statisticǎ, în anul 2007.

  Publicaţia prezintă date cu referinţă la anul 2006, privind:

  - generarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor industriale; - colectarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor municipale; - compoziţia deşeurilor municipale.

  Indicatorii prezentaţi în publicaţie sunt construiţi în conformitate cu reglementările europene în domeniu, dar calitatea acestora depinde în mare măsură de o serie de condiţii existente la nivelul unităţilor raportoare