florian garz - cia contra kgb

Download Florian Garz - CIA Contra KGB

Post on 23-Nov-2015

117 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • col.(r) FLORIAN GARZ

  Nepoatei mele Diana

  C,l.A. coNrRA K.G.B,ffiTE.iE SR\UETIItr. ffiT]E

  Editura

 • '

  oo

  "' r ^ !, orruru dmBl*lffi-qffiE'#F''ffir " ;:

  TeUFax: 0511413.842

  Tiplrit ta: tipografia casgandra

  Tehnoredactare comput erizatilz Adi imbucdturd

  ISBN: 973-97782-7-5

 • Cuv Antu I speci al istu I u iA LUME URATA gI FASCINANTA

  Pe sub ochii cititorului acestei cd(i defileazd o lume crudd,nemiloasd, uritd dar fascinantd in cel mai adevdrat sens al, cuvAn-tutui. E lumea spionajului si contraspionajului, lumea in carene-am cheltuito mare partedin viald. Eo lumede ndnteles pentrucei care o studiazd din cd cdrli, o lume a cdrei existenld e greu decrezut de cetdleanul romAn prea bulversat de propaganda post-decerhbrtstd. $itotugi, aceastd lume exis6,trdiegte;ise luptd dupdregulile ei nemiloase gi crude. O luptd ascunsd intre spionii sicontraspionii lumii e de preferat oricdrui conflict militar. Desigur,e de preferat pentru tdrile care si-au organizat seruicii secrefeputernice, bine pregdtite si bineinzestrate. Din pdcate, Romdnia-nu

  se numdrd printre ele.'in nici o altd lard din iu^" n-"" existat obatjocurd mai mare la adresa seruiciilor secrete cain RomAnia.in perioada socialistd, ideologia politicd dominantd;i obsesii/epersonale ale dictatorului Ceaugescu au sldbitserviciile secrete aleSecuritd{ii gi Armatei pAnd la limite insuportabile. Diversiuneafesenisti din decembrie 1989 a definitivat demolarea organelorinformative romdne. Ne trebuie ani lungi sd ne revenim la normal.Desigur, nevom reveni dacdvomfi ldsali s-ofacem, dacd lideriipolitici vorinlelege bine rotrul seruiciilor secrete.

  Ca si in celelate cdrli, col. (rez.) Florian GAn lucreazdcu informa{iiexacte, extrase inclusiv din lucrdri de prestigiu, astfelcd nu poate fi bdnuit de nici un fel de pdftinire. Dincola de coftinauielii, apar sforile prin care sunt manipulati oamenii politici gi cetdleniide rAnd. Bine ar fi ca mdcar liderii sd pund m6na sd studiezeastfel de lucrdri, sd nu se mai lase pringiin capcana propagan-disticd a seruiciilor secrete dugmane cum, din pdcate, s-a siintimplatin Romhnia. Nu suntem a lard tipsitd de dusmani, nusuntemin afara confruntdrii infarmative. Dupd decembrie 1989,RomAnia a devenit raiul spianilor dugmanio a manipulatorilorsi diversionigtitor de tot felut. Suntem.in pericot de a pierdepdr{i din teritariu dar nu ne trezim la realitate, nu punemaccentul cuvenit pe munca seruiciilor secrete. Despre acest lucrune yorbesfe Floria n G 6rc in cartea sa. E o earte avertis,ment pentruI id eri i pal iticr. Sper sdJ in {el eag d c orect.

 • Cui fotoselte o asemerned cdrte? fn primul rind, celorcare s-au trezitin inalte funclii politice sau administrative fdrd aavea un minim de cunogtinle din lumea informaliilor exacte.Eohligalia lorsd seinformezesisd ia mdsuriin cunostintd decauzd-in al doilea rAnd, e o carle necesard cetdleanului de rAnd, subiectal manipuldrii efectuate de seruiciile secrete adverse. Fiecare avemdatoia sd cunoa;tem, sd nu ne ldsdm manipulaliimpotrivafrcgilelorseruicii secrete nalruicii secrete nalionale, sd le i spriiinul necesar,chiar importiva prcpag andei desfdgunte de agenlii seruici ilorsecrefedu;mane ori de cdtre idiolii din neamul nostru. Citili'o si nu veliregreta!

  Pavel CORUTt

 • CUVANTUL EDITORULUI

  Editura ,,OBIECTIV" - Craiova isi continud, seria,,bomhelof' editoriale !

  Du pi revist a,,OBI ECTM AGAZI N" (cu difuzare in j ude-fele Olteniei, timp de 3 ani) givolumele ,,Rdzboiul parapsihologicimpotriva Romdniei" (Teodor Filip), ,,secrefele lui Pavel Corut"(Eugen Delcea 9i Oana Nufe) gi ,,Secretele UELA" (Teodor Filip),iatd acum, in libierii, chiogclri $i pe tarabele difuzorilor en-detail, onoud ,,bomb;d" din ,,coieclia' EXPLOZ|V": ,,CIA contra KGB -Secrefe/e se rvi c i i lo r s ec rete".

  Dupi unul din Sefii USLA anilor'80 (Teodor Filip) 9i dupiun contraspion militar (iavel Coru[), Editura ,,OBTECIIV'vi'p'ropuneun nou ,,Slreu" al serviciilor romihegti de informafii: col.(r) FlorianGArz, bihorean ca gi lt.col. (r) Teodor Filip.

  Adep{ii lui Ticu Dumitrescu 9i cei,,limurifi" dediversiunilepost-decemfiiiite ale agenfilor de iniuenli ai spicinajului strdin vorexclama excedali :,,trarse curigti ? !"

  Dar, oarb, ihtrebim, iei enumeriifi mai sus au fost cu ade-virat ,,secungt/', in sensul peiorativ atribuit dupd '89 uneiintregistructu ri de siguranli nafionali, pri n extrapolarea la intre g a,,ca li-td,tilor" de polilie poliiicid uneisingure pirfi, Direcfia la Securitifii?Este clarci nu!TeodorFilip afost un uslag care a contribuit la sal-varea multorvieti omeneSti si la eliminarea actelorteroriste de peteritoriul Romdni6i. PavelCorirl, desi nu maiare nevoie de prezentirisuplimentare,in calitatea contiaspionului Paul Gernescu, nu a fdcutnimic altceva decit si protejeze dezvoltarea Armatei gi industrieimilitare romdnesti de eventuale activititi ostile ale oiicinelor de,,spronaj 9trarne.

  ln cel priveste pe autorulcirlii de fa!!, col.(r) Florian G6g,o parte din activitatea 9i biografia sa o puteli afla lecturind rindurilede pe coperta-venso. Meriti, insi, a puncta gi adiuga citeva aspectemai mult decdt importante si interesante.

  Florian Girz este rinul dintre pufinii militari ce s-a expri-mat fifig impotriva lui Ceaugescu, cerdndu-i schimbarea, motivpentru care, la 1 iulie 1984, a fost destituit din Centrala M.Ap.N.,dupi 30 ani lucralica ofiferin Serviciulde Cercetare Strategici alArmatei. Pdni at'unci, flcuse pregdtire la Academia de Face aONU (1979-1981), participase ca expert la citeva seminarii sicolocvii internalionale, pe linie de securitate euro-peani 9i mon-dialS, giadusese (de la Viena, in 1979 9i 1981) primele regula-mente gi instrucliuni in legituri cu rolul si locul trupelor dementrnere a pacil.

 • Cum aproape intreaga sa pregdtire militari a fost efectuatdde pe pozilia de 9ef de promofie, nu e de mirare cd,in22 august1968, cipitanul Florian G6z, ofiferin Seclia de Legituri Externea Armatei romdne, a fost chemat urgent pentru a asiguratranslatia intilnirii istorice a ministrului lon loniti cu ambasa-dorul (Eiavis) 9i atagatul mititar (col. Rossalai Am6asadei S.U.A.'iar N,icolae Ceausescu l-a solicitat ca translator la intdlniri cuatasali militari si'delegaf ii mil itare stri ine.

  ' n Pute., ipoi, trecb oare cu usurinti peste faptul cdfostul

  9ef de prornofii (ia giAntonescu) aihoepilnit, intre i961 9i 1975,misiunispecifice pe linie militard la Londra, Beijing siAnkara, exactmetropolele in care a fost atagat militar viitorul maregal lonAntonescu?... ' '

  Fostul 9ef al Secfiei Analizd-sintezd din cadrul Servi-ciului de Cercetare Strategici a Armatei (anii '80) si Secreta-riatului Gonsiliului Suprem de Apirare al Jdrii (1991-97) esteconsiderat de specialigti, inci din anii '80, unul din cei maibunianaliEtiai domeniului politico-militar. O dovadi a profesio-nalismului'siu sunt;i preAitliile din ahierioarele cirfi, unele dejaimplinite (rdzboiul NATO - Jugoslavia, predicfie ficuti inainte de27.05.93!), altele in curs de realizare (a se vedea titlul cdrlii din1995: ,,IVATO - globalizare sau disparifie? De Ia rdzboiul rece Iapacea pierdutd"t).

  Col.(r) Florian Giz posedd o dozi iniredibili de modestiesi bun sim!, calitdli proprii doar marilorvalori, care nu maiau nevoiede elogii. in acestil conditii, subsemnatula fost gocat de o afirma{iea domlieisale, aparentiipsitd de modestie. ,,'rCIA contra KGb -Secrefele serviciilor secrete >> este o carte unicat in Europa deest!" Dupi surpriza de moment, am ajuns la concluzia ci trebuiesi-i dau dreptate. Un superprofesionistin domeniul analizei si sinte-zei informafiilorsecrete stiefoarte bine ce gindegte gi scrie. Cemanedoar si vi convingeli si dumneavoastri, stimafi cititori...

  f n ce ne priveste, promitem ca EDITURA ,,OBIECTIV*si continue, cu aceeasifrecvenli, aparifiile-bombi din cadrul,,Colectiei EXPLOZIV ", aducdnd in prim-plan si alte subiectesau alti ,,{lti" ai Serviciilor secrete din Romdnia. Pentru ci,intr-o perioadi de haos generalizat si de rizboitotalimpotrivaNeamului rominesc, in care nu cunoagtem mare lucru, nici micard in prezent g i trecutul apropiat, iar istoricii su nt trecu li p,,stan d bf'de legile in vigoare, cine oare poate descilci mai bine ltele plaseidlversioniste intinse deasupra Carpatilor decdt ,,greii " lnformaliilorronnine?...

  Eugen EEN-CEA

 • Gapitolul l:

  RAZBOAIELE MONDIALE9r SPToNAJUL MODERN

  Serviciile de informafii militare (spionaj) cu misiunistrategice la scari internafionali, ca organe permanente ladispozilia guvernelor, cu un rol esenlialin elaborarea politicilorexterne ale Marilor Puteri, s-au niscut la sfirgitul secoluluiXlXsiinceputul secolului XX, cu deosebire in contextul creat de primulrdzboimondial.

  Serviciile de informatii militare de nivelstrategic nalionalnu se confundi cu structurile de cercetare de la trupe, care au existatsi funcfionat de cind au apdrut afinatele..

  ""Gercetarea militard strategicd este legati de aparifiaarmatelor de masi, a ciilor ferate, a telegrafului 9i radioului denasterea statelor majore generale gi de aparifia practiciielaboririiinci din timp de pace a unor planuride operafii pentru viitoarelerdzboaie.iDeschizitori de orizonturi in acest domeniu au fostgermanii, sub conducerea generalului von Moltke, fondatorulprimului stat major general din lume, deriumit ,,creierularmatei", a primeiacademii militare de comandi sistat majordin istoria armatelor si autor al primelor planuri de operafiimilitare elaborate din timp de pace. Acestea aveau sd duci, inrizboiul franco-prusac din 1870-1871, la spulberarea armateifranceze in marea bitilie de la Sedan si la capitularea Frantei.Atunci,ls'-a demonstrat pentru prima daii, la scari mondiatd,'ceinseam ni cerceta rea strate g i ci in rizboi u I modern.

  "r

  in contextulprimului rizboi mondial, se