fitotehnie - agro-bucuresti.ro · manualul de fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor...

12

Upload: others

Post on 24-Sep-2019

91 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil
Page 2: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

FITOTEHNIEYol.2

Plante tehnice, medicinale qi aromatice

Page 3: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

Manualul de Fitotehnie este structurat pebazaprogramelor analitice

(fiqele disciplinelor) aprobate de Consiliile facultdlilor qi Senatele

universitdlilor unde activ eazd autorii.Textul lucrdrii a fost elaborat de autori dup6 cum urmeazd:

- Prof.univ.dr.Gheorghe Vulentin ROMAN - Universitatea de $tiinqe

Agronomice gi Medicind Veteinar[ din Bucuregti: Cap. 4 (4'1,4.4); Cap. 5

(5.1); Cap. 6 (6.1).- Profuniv.dr.Gsvril MORAR - Universitatea de $tiinfe Agricole gi

Medicind Veterinard Clui-Napoca: Cap. 6 (6.2).

- Prof.univ.dr.Teodor ROBU - Universitatea de $tiinle Agricole qi

Medicind Veterinar[ ,,Ion Ionescu de la Brad" Iagi: Cap. a @l; Cap.9(e.6-e.2r).

- Prof,univ.dr.Marin $TEFAN - Universitatea din Craiova, Facultatea

de Agriculturd si Horticultur[: Cap.4 (4.3).

- Prof,univ.dr.Valeriu fABiruI - Universitatea de $tiinfe Agricole qi

Medicind Veterinard a Banatului din Timiqoara: Cap. a @.5); Cap. 5 (5.3)'

- Prof.univ.dr.Mihail AXINTE - Universitatea de $tiinfe Agricole gi

Medicin[ Veterinard ,,Ion Ionescu de la Brad" Iasi: Cap. 5 (5.2, 5.4,5.5);

Cap.7.- Prof,univ.dr.Ioan BORCEAN - Universitatea de $tiin{e Agricoie qi

Medicin[ Veterinard a Banatului din Timiqoara: Cap. 6 (6.3,6.4)-

- Prof.univ.dr.Solovdstra CERNEA - Universitatea de $tiinteAgricole gi Medicini Veterinard Cluj-Napoca: Cap. 8; Cap. 9

(e.1-e.s).

Coordonarea lucrdrii a fost tealizatd, de

P r of. u niv. dr. dr. h. c. G h e o r g h e V ule ntin RO MANMembru corespondent ul Acudemiei de $tiin(e Agricole Ei Silvice

,, Gheorg he I one scu-$igeEti"

Page 4: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

Referent qtiinlific:

Prof.univ.dr.doc.st. Gheorghe BILTEANU

Membru titular al Academiei de $tiinle Agricole qi Silvice

Redactor: Gheorghe Iovan

Tehnoredactor: Amelufa Vigan

Coperta: Angelica Mdllescu

Editurd recunoscutd de Consiliul National al Cercetdrii $tiinlifice (C.N.C.S.)

Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a RomAnieiFitotehnie / Gheorghe Valentin Roman (coord.), Valeriu Tabdri,

Gavril Morar, ... - Bucuregti : Editura Universitard, 2011-

vol. 1

ISBN 978-606-591-2'/ 6-2Vol. 2.: Plante tehnice, medicinale qi aromatice' - 2012

rsBN 978-606 -s9 1 -567 -l

L Roman, Gheorghe Valentin (coord.)

II. Tabdr[, ValeriuIII. Morar. Gawil

631

DOI: (Digital Object Identifi er): 10.5682197 860659 I 567 1

O Toate drepturile asupra acestei lucrdri sunt rezetvate,

poate fi copiati fErd acordul Editurii Universitare

Copyright @ 2012Editura UniversitariDirector: Vasile MuscaluB-dul. N. Bdlcescu nr.27-33, Sector 1, Bucureqti

Tel.: 021 315.32.47 1319.67.27www. edifu rauniversitara.roe-mail : redactia@,editurauniversitara.ro

nicio parte din aceasti lucrare nu

Distributie: o2t-31s.32.47 1319.67.27 I 0744 EDTTOR I 07217 CARTEcomenzi@)edirurauniversitara. ro

O.P. 15, C.P. 35, Bucureqtiwww. editurauniversitara.ro

Page 5: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

Cuvint inainte

Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iilede invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil in invSldmdntulagricol din toatd lumea Ei o componentd de bazd a qtiin{elor agricole. Manualul se

adreseazd,, in egal6 mdsur6, tuturor specialiqtilor interesa{i in cunoaqterea celormai importante elemente de biologie, ecologie qi tehnologie de cultivare a plantelorde culturd mare din RomAnia.

Acest Manual de Fitotehnie continui tradifia lucririlor fitotehnice deamploare redactate in colaborare de profesorii de fitotehnie din centrele universitarecu profil agricol din RomAnia, incepdnd cu manualele qi tratatele editate deProfesorii Nicolae Zamfiresct,Vasile Velican, Gheorghe Valuld, Nicolae Sdulescu,I.Safta, Filip Can!6r (1959-1960 qi 1965), continudnd cu manualele elaborate deProfesorii Gheorghe Bilteanu, Alexandru Salontai, Constantin Vasilicd, FloreaCiobanu, Ioan Borcean, Ioan Fazecaq, Victor BAmaure (1979,1983, 1991) qi cumanualele redactate de Profesorii Leon Sorin Muntean, Ioan Borcean, MihailAxinte, Gheorghe Valentin Roman (1995-2006).

Trebuie eviden{iat ci, in ultimii20 de ani au vdzut lumina tiparului lucrdride fitotehnie valoroase elaborate de profesori de la universitS{ile din Cluj-Napoca(Leon Sorin Muntean, Gavril Morar, Solovdstru Cernea, Marcel Duda, q.a.),Timiqoara (Ioan Borcean, Paul Pirsan, Valeriu Tabdrd, Gheorghe David, q.a.),

Craiova (Marin $tefan, Ecaterina Feher), IaEi (Aglae MogArzan).Volumul II al manualului trateazi plantele tebnice (oleaginoase, textile,

tuberculifere, rdddcinoase; tutun, hamei) qi plantele medicinale qi aromatice. AHturide cereale ;i leguminoase pentru boabe (tratate in vol. I al manualului) acesteculhrri agricole ocupi peste 70o/o dinsuprafafa arablld. a Romdniei si detin o pondereinsemnatd intre plantele cultivate pe glob. TotodatS, ele asigurd o mare parte dinprodusele necesare alimenta{iei oamenilor qi furajdrii animalelor, reprezentdnd qio sursi importantd de materii prime pentru producerea de alte bunuri utile in via{azllnicd a comunitSlilor umane.

in redactarea manualului autorii au acordat aten{ie mdsurilor tehnologicemoderne, de inaltd productivitate, eficiente economic si fbri impact poluant asupramediului, cu consumuri energetice reduse. Tehnologiile elaborate sebazeazd,pecunoaqterea biologiei qi ecologiei plantelor qi au in vedere punerea in valoare apoten{ialului genetic al soiurilor qi hibrizilor afla{i in cultur6. S-au urmirit captareaeficienti a energiei solare qi sporirea randamentului fotosintetic de producere abiomasei utile, consumuri echilibrate de energie fosild, ingrdqdminte chimice qipesticide. Au fost ar,ute in vedere transforrndrile care au alut loc in agricultura qispa{iul rural romdneqti, in contextul tranzi\iei de la economia centralizatd spreeconomia de pia!6, al modificdrilor in organizareaproduc{iei agricole qi in formelede proprietate, al aderdrii gi al integrdrii treptate in Uniunea Europeand.

Autorii

Page 6: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

CUPRINS

cuvANT fNarxrs

CAPITOLUL 4. PLANTELE OLEAGINOASE4.1. cENEnerrrAp

4. 1. l. Sistematicd, suprafe{e, produclii....4.1.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utiliziri

4.2. FLOAREA-SOAR_ELUI ............4.2.1. Importanld. RdspAndire4.2.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; lutllizdri4.2.3. Sistematicd. Hibrizi4.2.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie.

Zone ecologice ..............4.2.5. Tehnologia de cultivare

4. 2. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia)4. 2. 5. 2. Adminis trarea ingrdq dw intelor ........4. 2. 5. 3. Lucrdrile solului ........4. 2. 5. 4. Sdmdnla ; i s emcinatul ..................4.2.5.5. Lucrdrile de ingrijire.4.2.5.6. Recoltarea

4.3. RAPrTA ...............4.3. 1. Importan{i. Rdsp6ndire.4.3.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; uirilizdri4.3.3. Sistematicd. Soiuri si hibrizi4.3.4. Pafticularitdli biologice gi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.

Zone ecologice ..............4.3.5. Tehnologia de cultivare

4. 3. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia)4. 3. 5. 2. Administrarea ingrdqdmintelor4. 3. 5. 3. Lucrdrile solului4. 3. 5. 4. Sdmtin{a ;i s emdnatul ..................4.3.5.5. Lucrdrile de ingrijire.4.3.5.6. Recoltarea

4.4. INUL PENTRU ULEI .........4.4. l. Importat[d. RdspAndire4.4.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utilizdri4.4.3. SistematicS. Soiuri4.4.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie.

Zone ecologice ..............4.4.5. Tehnologia de cultivare

4.4. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia)

Pag.

5

15

15

15

t9262631aaJJ

39

49495053

54576t626265

66

10

808081

8686

9l96

98

9899

100

100

105

105

Page 7: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

4.4.5.2. Administrarea tngrd;dmintelor ........ 105

4.4.5.3. Lucrdrile solului 107

4.4.5.4. Sdmdnla;i semdnatu|.................. 107

4.4.5.5. Luudrile de fngrijire. 108

4.4.5.6. Recoltarea 109

4.5. $OFRANELUL 110

4.5.1. Imporlanli.RispAndire 110

4.5.2. Sistematicd. Soiuri 111

4.5.3. Particularitdli biologice qi relalii cu factorii de vegetafie.Zone eco1ogice.............. I12

4.5.4. Tehnologia de cultivare 113

4.5.4.L Amplasarea culturii (rotalia) 113

4.5.4.2. Administrarea fngrd;dmintelor 113

4.5.4.3. Lucrdrile solului 113

4.5.4.4. Sdmdnla ;i semdnatu|.................. ll44.5.4.5. Lucrdrile de tngrijire lI44.5.4.6. Recoltarea. 115

CAPITOLUL 5. PLANTELE TEXTILE............ 116

5.1. GENERALTTATT 116

5.1.1. Sistematicd, suprafefe, produclii 116

5.1.2. Compozi[ia chimicd Ei calitatea recoltei; utilizdri II95.2. INUL PENTRU FIBRE 123

5.2.1. Importanfd. Rdspdndire 1235.2.2. Compozi\ia chimicd qi calitatea recoltei; fiilizdri 1245.2.3. SistematicS. Soiuri 1255.2.4. Particularitdli biologice qi rela{ii cu factorii de vegetafie.

Zone eco1ogice.............. I275.2.5. Tehnologia de cultivare 130

5.2.5.L Amplasarea culturii (rota{ia) 130

5.2.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor ......... .. 130

5.2.5.3. Lucrdrile solului 1325.2.5.4. Sdmdnla;i semdnatu|.................. 1325.2.5.5. Lucrdrile de tngrijire. 133

5.2.5.6. Recoltarea 1345.3. C4NEPA............. 136

5.3.1. Importan\d,. RdspAndire 136

5.3.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utilizdri 138

5.3.3. Sistematici. Soiuri 1405.3.4. ParticularitSli biologice qi relafii cu factorii de vegeta{ie.

Zone eco1ogice.............. 1425.3.5. Tehnologia de cultivare a cdnepii pentru fibre .................... 152

5.3.5.1. Amplasarea culturii (rotalia) I525.3.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor ........ 153

8

Page 8: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

5.4.

5.5.

5. 3. 5. 3. Lucrdrile solului ........5. 3. 5. 4. Sdmdnla ; i s emdnatut .................5.3.5.5. Lttcrdrile de ingrijire5.3.5.6. Recoltarea.

5.3.6. Tehnologia de cultivare a cAnepii pentru s6mAn{d5. 3. 6. L Amplasarea culturii (rotalia)5. 3. 6. 2. Administrarea ingrd; dmintelor5. 3. 6. 3. Lucrdrile solului5.3.6.4. Sdmdnla gi semdnatut........ ... ....5.3.6.5. Lucrdrile de ingrijire5.3.6.6. Recoltarea.

PRELUCRAREA INULUI SI CANEPII N TOPITORII5.4.1. Topitul biologic5.4.2. Topitul chimic5.4.3. Topitul fizic5.4.4. Zdrobitul $i melilatul tulpinilorBUMBACUL ................5.5. 1. Importanld,. RdspAndire5.5.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; fiilizdri5.5.3. Sistematicd. Soiuri5.5.4' Parlicularitdli biorogice qi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.

Zone ecologice..............5.5.5. Tehnologia de cultivare

5.5. 5. 1. Amplasarea culturii (rotalia)5. 5. 5.2. Administrarea ingrd;amintelor5. 5.5. 3. Lucrdrile solului5.5.5.4. Sdmdnla ;i semdnatul....... ..5.5.5.5. Lucrdrile de ingrijire. . . . ....... ... ... .......... ...5.5.5.6. Recoltarea

151

157

158

159

160

160

161

t6l162

t62163

t65t67169

170170170

r70r73t74

175

180

180

181

t82r82183

i85

CAPITOLUL 6. PLANTELE TUBERCULIFERE SI RADACINOASE ....6. 1. cENERALrrATr......

6. l. 1. Sistematicd, suprafe{e, producfii....6.L2. Compozi\ia chimicd Ei calitatea recoltei; utihzdrj

6.2. CARTOFUL...........6.2. 1. Importan\d,. Rdspdndire6.2.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; fillizlri6.2.3. Sistematicd. Soiuri6'2'4. particuraritili biorogice qi rela{ii cu factorii de vegetafie.

Zone ecologice ..............6.2.5. Tehnologia de cultivare

6.2. 5. I . Amplasarea culturii (rotatia)6. 2.5.2. Administrarea ingrdEdmintelor6. 2. 5. 3. Lucrdrile solului

9

187

187

187

189

r92192200202

205221227

228

ZJJ

Page 9: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

6.2.5.4. Pregdtirea materialului de plantat. 236

6.2.5.5. Plantarea cartofului 244

6.2.5.6. Lucrdrile de ingrijire. 249

6.2.5.7. Recoltarea cartofului 264

6.2.6. Pdstrarea cartofu1ui.............. 267

6.3. SFECLA PENTRU ZAHAR ,,,,.,........,..... 273

6.3.1. Importan{i. Rispdndire .'..'..'.'..'..... 273

6.3.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; utiliz[ri .,............. 274

6.3.3. Sistematicd. Soiuri ...... 277

6.3.4. Particularitd{i biologice si rela{ii cu factorii de vegetafie.

Zone ecologice.............. ..............'.. 279

6.3.5. Tebnologia de cultivare ........'........ 286

6.3.5.1. Amplasarea culturii (rotalia) 2866.3.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor 287

6.3.5.3. Lucrdrile solului 2936.3.5.4. Sdmdnya;i semdnatul ................. 292

6.3.5.5. Lucrdrile de tngriiire 294

6.3.5.6. Recoltarea. 2986.3.6. Producerea materialului semincer la sfecla pentru zahdt ..... 300

6.3.6.1. Obtrinerea buta;ilor 300

6.3.6.2. Cultura plantelor semincere.. 303

6.4. CICOAREA.......... 305

6.4.1. Importan{d. Rdspdndire 305

6.4.2. Compozi{ia chimici qi calitatea recoltei; utilizdri 305

6.4.3. Sistematicd. Soiuri 306

6.4.4. Pafticularitdli biologice qi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.

Zone ecologice.............. ................. 306

6.4.5. Tehnologia de cultivare 307

6.4.5.1. Amplasarea culturii (rotalia) 307

6.4.5.2. Administrarea tngrii;dmintelor 307

6.4.5.3. Lucrdrile solului 307

6. 4. 5. 4. Sdmdnla ;i s emdnatu| .................... j........................ 308

6.4.5.5. Lucrdrile de fngrijire 308

6.4.5.6. Recoltarea. 308

6.4.5.7. Producerea semintelor 309

CAPITOLUL 7. TUTLINUL..........,.. 311

7.1. Importan{i. Rdsp6ndire .......... 31 1

7.2. Compoztliachimicigicalitatearecoltei;utilizdri...... .. 313

7.3. Sistematicd. Soiuri ................. 315

7.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegetalie. Zoneecologice 316

7.5. Tehnologia de cultivare 320

7.5.1. Amplasarea culturii (rota{ia) ........... 320

10

Page 10: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

7.5.2. Administrarea ingrdqdmintelor ............ ............. 3207.5.3. Lucrdrile solului 3227.5.4. Producerea qi plantarea rdsadului .. 3227.5.5. Lucrdrile de ingrijire ... 32g7.5.6. Recoltarea .........: . r.i1rsl.t........... 3337.5.7. Insiraful, dospirea qi uscarea frunzelor.... 335

CAPITOLUL 8. HAMEIUL ........... 3408.1. Importan!6. RispAndire............ 3408.2. Compozilia chimici a conurilor; utllizdri 3428.3. Sistematicd. Soiuri 3438.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie . zone

ecologice 3458.5. Tehnologia de cultivare 353

8.5.1. Amplasarea planta{iilor qi rota{ia..... 3538.5'2. Desfundarea, fertihzarca qi pregdtirea terenului inainte de

plantare 3568.5.3. Materialul de plantare qi plantarea hameiului .. 3568.5.4. Administrarea ingriqdmintelor ............ 36I8.5.5. Lucrdrile de ingrijire 363

8.5.5.1 . Lucrdrile de ingrijire in primur an de vegetalie..... 3638.5.5.2. Lucrdrile de ingrijire in planta{iile pe rod............. 364

8.5.6. Recoltarea qi condilionarea conurilor 369

CAPITOLUL 9. PLANTELE MEDICINALE SI AROMATICE ................9.1. GENERALTTATT9.2. FAMTLIA LAMTACEAE (LABIATAT) ...... .......

9.2.1. Menta9.2.2. Levdn{ica9.2.3. Roini{a9.2.4. Jalequl9.2.5. Serlaiul9.2.6. Mdtdciunea9.2.7. Isopul9.2.8. Mdghiranul9.2.9. Cimbrul de culturi9.2.10. Cimbrul de grddind9.2.I1. Busuiocul9.2.12. Rosmarinul9.2.13. CStuqnica

9.3. FAMTLI A ASTERACEAE (COMqOSITAD9.3.1. Muge{elul9.3.2. Coada qoricelului9.3.3. Piretrul

1i

372

372J/J

373

315377

378380381

382383

38s386

387

388

390

39r39r392394

Page 11: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

9.3.4. Pelinul9.3.5. Lemnul domnului9.3.6. Tarhonul....9.3.7. Schinelul9.3.8. Anghinarea9.3.9. Gdlbenelele

9.3.10. Armurariul9.3.1 1. Crii{ele9.3.I2. Echinacea

9.4. FAMILTA AP IACEAE (LrMB ELLIFERAE) ..'...'.......

9.4.1. Coriandrul9.4.2. Chitrtlonul ..'.......'9.4.3. Fenicului ..........9.4.4. Anasonul ..'........

9.4.5. Angelica........'....9.5. FAMILIA MALVACEAE ................

9.5.1. Nalba mare

9.5.2. Nalba de gridind9.5.3. Nalba de culturd (nalba de cimp)

9.6. FAMILIA lALENANACEAEValeriana

9.7. FAMILTA HYPENCACEAESundtoarea

9.8. FAMILIA INDACEAE .........,.....

StAnjenelul9.9. FAMILIA ARACEAE ..............,.

Obligeana9. 10. FAMILTA ROSACEAE .............,.

Trandafirul pentru ulei .'..........9.1 1. FAMILTA RANUNCULACEAE .

9.1 1.1. Negrilica....9.11.2. Omagul

9. l2.FAMILIA FABACEAE .,..............

9.I2.1. Lemnul dulce ....'....

9.12.2. Schindutul9. 1 3 . FAMILIA CARYOPHYLACEAE

9.13.1. Ipcdrigea9.13.2. Sipunarila

9. 1 4. FAMILTA P O LYGONACEAEReventul

9. 1 5.FAMILIA GENTIANACEAE ...

Ghinfura9. 1 6. FAMILTA P LAI{TAGINAC EAE

Pdtlagina ingustd

t2

395

396397

398

399401

402403404406406407

4094t04ll4134134t44r6411

4r74t941942t42r423423

42542542842842943143143243443443643843844044044t44t

Page 12: FITOTEHNIE - agro-bucuresti.ro · Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iile de invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil

9.17.FAMILIA SCROPHULARIACEAE .,..,.,,.,.,,,,. 4439.17.1. Dege{e1u116nos......... 4439.17.2. Degefelul ro$u ........... 445

9.l8.FAMILIA PAPAVERACEAE 4479.18.1. Macul 4479.18.2. Rostopasca 449

9.l9.FAMILIA SOLANACEAE 4509.19.1. Mitrdguna 4509.19.2. Laurul pdros ......... 4529.19.3. Mdselarila 454

g.2O.FAMILIAAPOCYNACEAE .. 456Saschiul 456

g.2|.FAMILIA HYPOCKEACEAE......... 457Cornul secarei 457

BTBLIOGRAFIE.............. 460