fitotehnie - agro-bucuresti.ro · manualul de fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor...

of 12 /12

Author: others

Post on 24-Sep-2019

71 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FITOTEHNIEYol.2

  Plante tehnice, medicinale qi aromatice

 • Manualul de Fitotehnie este structurat pebazaprogramelor analitice(fiqele disciplinelor) aprobate de Consiliile facultdlilor qi Senateleuniversitdlilor unde activ eazd autorii.

  Textul lucrdrii a fost elaborat de autori dup6 cum urmeazd:- Prof.univ.dr.Gheorghe Vulentin ROMAN - Universitatea de $tiinqe

  Agronomice gi Medicind Veteinar[ din Bucuregti: Cap. 4 (4'1,4.4); Cap. 5

  (5.1); Cap. 6 (6.1).- Profuniv.dr.Gsvril MORAR - Universitatea de $tiinfe Agricole gi

  Medicind Veterinard Clui-Napoca: Cap. 6 (6.2).

  - Prof.univ.dr.Teodor ROBU - Universitatea de $tiinle Agricole qiMedicind Veterinar[ ,,Ion Ionescu de la Brad" Iagi: Cap. a @l; Cap.9(e.6-e.2r).

  - Prof,univ.dr.Marin $TEFAN - Universitatea din Craiova, Facultateade Agriculturd si Horticultur[: Cap.4 (4.3).

  - Prof,univ.dr.Valeriu fABiruI - Universitatea de $tiinfe Agricole qiMedicind Veterinard a Banatului din Timiqoara: Cap. a @.5); Cap. 5 (5.3)'

  - Prof.univ.dr.Mihail AXINTE - Universitatea de $tiinfe Agricole giMedicin[ Veterinard ,,Ion Ionescu de la Brad" Iasi: Cap. 5 (5.2, 5.4,5.5);

  Cap.7.- Prof,univ.dr.Ioan BORCEAN - Universitatea de $tiin{e Agricoie qi

  Medicin[ Veterinard a Banatului din Timiqoara: Cap. 6 (6.3,6.4)-- Prof.univ.dr.Solovdstra CERNEA - Universitatea de $tiinte

  Agricole gi Medicini Veterinard Cluj-Napoca: Cap. 8; Cap. 9(e.1-e.s).

  Coordonarea lucrdrii a fost tealizatd, deP r of. u niv. dr. dr. h. c. G h e o r g h e V ule ntin RO MAN

  Membru corespondent ul Acudemiei de $tiin(e Agricole Ei Silvice

  ,, Gheorg he I one scu-$igeEti"

 • Referent qtiinlific:

  Prof.univ.dr.doc.st. Gheorghe BILTEANU

  Membru titular al Academiei de $tiinle Agricole qi Silvice

  Redactor: Gheorghe Iovan

  Tehnoredactor: Amelufa Vigan

  Coperta: Angelica Mdllescu

  Editurd recunoscutd de Consiliul National al Cercetdrii $tiinlifice (C.N.C.S.)

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a RomAnieiFitotehnie / Gheorghe Valentin Roman (coord.), Valeriu Tabdri,

  Gavril Morar, ... - Bucuregti : Editura Universitard, 2011-

  vol. 1ISBN 978-606-591-2'/ 6-2Vol. 2.: Plante tehnice, medicinale qi aromatice' - 2012

  rsBN 978-606 -s9 1 -567 -l

  L Roman, Gheorghe Valentin (coord.)II. Tabdr[, ValeriuIII. Morar. Gawil

  631

  DOI: (Digital Object Identifi er): 10.5682197 860659 I 567 1

  O Toate drepturile asupra acestei lucrdri sunt rezetvate,poate fi copiati fErd acordul Editurii Universitare

  Copyright @ 2012Editura UniversitariDirector: Vasile MuscaluB-dul. N. Bdlcescu nr.27-33, Sector 1, BucureqtiTel.: 021 315.32.47 1319.67.27www. edifu rauniversitara.roe-mail : [email protected],editurauniversitara.ro

  nicio parte din aceasti lucrare nu

  Distributie: o2t-31s.32.47 1319.67.27 I 0744 EDTTOR I 07217 [email protected])edirurauniversitara. ro

  O.P. 15, C.P. 35, Bucureqtiwww. editurauniversitara.ro

 • Cuvint inainte

  Manualul de Fitotehnie este destinat, in principal, studenlilor din institu{iilede invilimdnt superior agricol, fitotehnia fiind disciplind de profil in invSldmdntulagricol din toatd lumea Ei o componentd de bazd a qtiin{elor agricole. Manualul seadreseazd,, in egal6 mdsur6, tuturor specialiqtilor interesa{i in cunoaqterea celormai importante elemente de biologie, ecologie qi tehnologie de cultivare a plantelorde culturd mare din RomAnia.

  Acest Manual de Fitotehnie continui tradifia lucririlor fitotehnice deamploare redactate in colaborare de profesorii de fitotehnie din centrele universitarecu profil agricol din RomAnia, incepdnd cu manualele qi tratatele editate deProfesorii Nicolae Zamfiresct,Vasile Velican, Gheorghe Valuld, Nicolae Sdulescu,I.Safta, Filip Can!6r (1959-1960 qi 1965), continudnd cu manualele elaborate deProfesorii Gheorghe Bilteanu, Alexandru Salontai, Constantin Vasilicd, FloreaCiobanu, Ioan Borcean, Ioan Fazecaq, Victor BAmaure (1979,1983, 1991) qi cumanualele redactate de Profesorii Leon Sorin Muntean, Ioan Borcean, MihailAxinte, Gheorghe Valentin Roman (1995-2006).

  Trebuie eviden{iat ci, in ultimii20 de ani au vdzut lumina tiparului lucrdride fitotehnie valoroase elaborate de profesori de la universitS{ile din Cluj-Napoca(Leon Sorin Muntean, Gavril Morar, Solovdstru Cernea, Marcel Duda, q.a.),Timiqoara (Ioan Borcean, Paul Pirsan, Valeriu Tabdrd, Gheorghe David, q.a.),Craiova (Marin $tefan, Ecaterina Feher), IaEi (Aglae MogArzan).

  Volumul II al manualului trateazi plantele tebnice (oleaginoase, textile,tuberculifere, rdddcinoase; tutun, hamei) qi plantele medicinale qi aromatice. AHturide cereale ;i leguminoase pentru boabe (tratate in vol. I al manualului) acesteculhrri agricole ocupi peste 70o/o dinsuprafafa arablld. a Romdniei si detin o pondereinsemnatd intre plantele cultivate pe glob. TotodatS, ele asigurd o mare parte dinprodusele necesare alimenta{iei oamenilor qi furajdrii animalelor, reprezentdnd qio sursi importantd de materii prime pentru producerea de alte bunuri utile in via{azllnicd a comunitSlilor umane.

  in redactarea manualului autorii au acordat aten{ie mdsurilor tehnologicemoderne, de inaltd productivitate, eficiente economic si fbri impact poluant asupramediului, cu consumuri energetice reduse. Tehnologiile elaborate sebazeazd,pecunoaqterea biologiei qi ecologiei plantelor qi au in vedere punerea in valoare apoten{ialului genetic al soiurilor qi hibrizilor afla{i in cultur6. S-au urmirit captareaeficienti a energiei solare qi sporirea randamentului fotosintetic de producere abiomasei utile, consumuri echilibrate de energie fosild, ingrdqdminte chimice qipesticide. Au fost ar,ute in vedere transforrndrile care au alut loc in agricultura qispa{iul rural romdneqti, in contextul tranzi\iei de la economia centralizatd spreeconomia de pia!6, al modificdrilor in organizareaproduc{iei agricole qi in formelede proprietate, al aderdrii gi al integrdrii treptate in Uniunea Europeand.

  Autorii

 • CUPRINS

  cuvANT fNarxrs

  CAPITOLUL 4. PLANTELE OLEAGINOASE4.1. cENEnerrrAp

  4. 1. l. Sistematicd, suprafe{e, produclii....4.1.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utiliziri

  4.2. FLOAREA-SOAR_ELUI ............4.2.1. Importanld. RdspAndire4.2.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; lutllizdri4.2.3. Sistematicd. Hibrizi4.2.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone ecologice ..............4.2.5. Tehnologia de cultivare

  4. 2. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia)4. 2. 5. 2. Adminis trarea ingrdq dw intelor ........4. 2. 5. 3. Lucrdrile solului ........4. 2. 5. 4. Sdmdnla ; i s emcinatul ..................4.2.5.5. Lucrdrile de ingrijire.4.2.5.6. Recoltarea

  4.3. RAPrTA ...............4.3. 1. Importan{i. Rdsp6ndire.4.3.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; uirilizdri4.3.3. Sistematicd. Soiuri si hibrizi4.3.4. Pafticularitdli biologice gi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone ecologice ..............4.3.5. Tehnologia de cultivare

  4. 3. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia)4. 3. 5. 2. Administrarea ingrdqdmintelor4. 3. 5. 3. Lucrdrile solului4. 3. 5. 4. Sdmtin{a ;i s emdnatul ..................4.3.5.5. Lucrdrile de ingrijire.4.3.5.6. Recoltarea

  4.4. INUL PENTRU ULEI .........4.4. l. Importat[d. RdspAndire4.4.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utilizdri4.4.3. SistematicS. Soiuri4.4.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone ecologice ..............4.4.5. Tehnologia de cultivare

  4.4. 5. I. Amplasarea culturii (rotalia)

  Pag.

  5

  15

  15

  15

  t9262631aaJJ

  39

  49495053

  54576t626265

  66

  10

  808081

  8686

  9l96

  98

  9899

  100

  100

  105

  105

 • 4.4.5.2. Administrarea tngrd;dmintelor ........ 1054.4.5.3. Lucrdrile solului 1074.4.5.4. Sdmdnla;i semdnatu|.................. 1074.4.5.5. Luudrile de fngrijire. 1084.4.5.6. Recoltarea 109

  4.5. $OFRANELUL 1104.5.1. Imporlanli.RispAndire 1104.5.2. Sistematicd. Soiuri 1114.5.3. Particularitdli biologice qi relalii cu factorii de vegetafie.

  Zone eco1ogice.............. I124.5.4. Tehnologia de cultivare 113

  4.5.4.L Amplasarea culturii (rotalia) 1134.5.4.2. Administrarea fngrd;dmintelor 1134.5.4.3. Lucrdrile solului 1134.5.4.4. Sdmdnla ;i semdnatu|.................. ll44.5.4.5. Lucrdrile de tngrijire lI44.5.4.6. Recoltarea. 115

  CAPITOLUL 5. PLANTELE TEXTILE............ 1165.1. GENERALTTATT 116

  5.1.1. Sistematicd, suprafefe, produclii 1165.1.2. Compozi[ia chimicd Ei calitatea recoltei; utilizdri II9

  5.2. INUL PENTRU FIBRE 1235.2.1. Importanfd. Rdspdndire 1235.2.2. Compozi\ia chimicd qi calitatea recoltei; fiilizdri 1245.2.3. SistematicS. Soiuri 1255.2.4. Particularitdli biologice qi rela{ii cu factorii de vegetafie.

  Zone eco1ogice.............. I275.2.5. Tehnologia de cultivare 130

  5.2.5.L Amplasarea culturii (rota{ia) 1305.2.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor ......... .. 1305.2.5.3. Lucrdrile solului 1325.2.5.4. Sdmdnla;i semdnatu|.................. 1325.2.5.5. Lucrdrile de tngrijire. 1335.2.5.6. Recoltarea 134

  5.3. C4NEPA............. 1365.3.1. Importan\d,. RdspAndire 1365.3.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; utilizdri 1385.3.3. Sistematici. Soiuri 1405.3.4. ParticularitSli biologice qi relafii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone eco1ogice.............. 1425.3.5. Tehnologia de cultivare a cdnepii pentru fibre .................... 152

  5.3.5.1. Amplasarea culturii (rotalia) I525.3.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor ........ 153

  8

 • 5.4.

  5.5.

  5. 3. 5. 3. Lucrdrile solului ........5. 3. 5. 4. Sdmdnla ; i s emdnatut .................5.3.5.5. Lttcrdrile de ingrijire5.3.5.6. Recoltarea.

  5.3.6. Tehnologia de cultivare a cAnepii pentru s6mAn{d5. 3. 6. L Amplasarea culturii (rotalia)5. 3. 6. 2. Administrarea ingrd; dmintelor5. 3. 6. 3. Lucrdrile solului5.3.6.4. Sdmdnla gi semdnatut........ ... ....5.3.6.5. Lucrdrile de ingrijire5.3.6.6. Recoltarea.

  PRELUCRAREA INULUI SI CANEPII N TOPITORII5.4.1. Topitul biologic5.4.2. Topitul chimic5.4.3. Topitul fizic5.4.4. Zdrobitul $i melilatul tulpinilorBUMBACUL ................5.5. 1. Importanld,. RdspAndire5.5.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; fiilizdri5.5.3. Sistematicd. Soiuri5.5.4' Parlicularitdli biorogice qi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone ecologice..............5.5.5. Tehnologia de cultivare

  5.5. 5. 1. Amplasarea culturii (rotalia)5. 5. 5.2. Administrarea ingrd;amintelor5. 5.5. 3. Lucrdrile solului5.5.5.4. Sdmdnla ;i semdnatul....... ..5.5.5.5. Lucrdrile de ingrijire. . . . ....... ... ... .......... ...5.5.5.6. Recoltarea

  151

  157

  158

  159

  160

  160

  161

  t6l162

  t62163

  t65t67169

  170170170

  r70r73t74

  175

  180

  180

  181

  t82r82183

  i85

  CAPITOLUL 6. PLANTELE TUBERCULIFERE SI RADACINOASE ....6. 1. cENERALrrATr......

  6. l. 1. Sistematicd, suprafe{e, producfii....6.L2. Compozi\ia chimicd Ei calitatea recoltei; utihzdrj

  6.2. CARTOFUL...........6.2. 1. Importan\d,. Rdspdndire6.2.2. Compozilia chimicd qi calitatea recoltei; fillizlri6.2.3. Sistematicd. Soiuri6'2'4. particuraritili biorogice qi rela{ii cu factorii de vegetafie.

  Zone ecologice ..............6.2.5. Tehnologia de cultivare

  6.2. 5. I . Amplasarea culturii (rotatia)6. 2.5.2. Administrarea ingrdEdmintelor6. 2. 5. 3. Lucrdrile solului

  9

  187

  187

  187

  189

  r92192200202

  205221227

  228

  ZJJ

 • 6.2.5.4. Pregdtirea materialului de plantat. 2366.2.5.5. Plantarea cartofului 2446.2.5.6. Lucrdrile de ingrijire. 2496.2.5.7. Recoltarea cartofului 264

  6.2.6. Pdstrarea cartofu1ui.............. 2676.3. SFECLA PENTRU ZAHAR ,,,,.,........,..... 273

  6.3.1. Importan{i. Rispdndire .'..'..'.'..'..... 2736.3.2. Compozilia chimici qi calitatea recoltei; utiliz[ri .,............. 2746.3.3. Sistematicd. Soiuri ...... 2776.3.4. Particularitd{i biologice si rela{ii cu factorii de vegetafie.

  Zone ecologice.............. ..............'.. 2796.3.5. Tebnologia de cultivare ........'........ 286

  6.3.5.1. Amplasarea culturii (rotalia) 2866.3.5.2. Administrarea ingrd;dmintelor 2876.3.5.3. Lucrdrile solului 2936.3.5.4. Sdmdnya;i semdnatul ................. 2926.3.5.5. Lucrdrile de tngriiire 2946.3.5.6. Recoltarea. 298

  6.3.6. Producerea materialului semincer la sfecla pentru zahdt ..... 3006.3.6.1. Obtrinerea buta;ilor 3006.3.6.2. Cultura plantelor semincere.. 303

  6.4. CICOAREA.......... 3056.4.1. Importan{d. Rdspdndire 3056.4.2. Compozi{ia chimici qi calitatea recoltei; utilizdri 3056.4.3. Sistematicd. Soiuri 3066.4.4. Pafticularitdli biologice qi rela{ii cu factorii de vegeta{ie.

  Zone ecologice.............. ................. 3066.4.5. Tehnologia de cultivare 307

  6.4.5.1. Amplasarea culturii (rotalia) 3076.4.5.2. Administrarea tngrii;dmintelor 3076.4.5.3. Lucrdrile solului 3076. 4. 5. 4. Sdmdnla ;i s emdnatu| .................... j........................ 3086.4.5.5. Lucrdrile de fngrijire 3086.4.5.6. Recoltarea. 3086.4.5.7. Producerea semintelor 309

  CAPITOLUL 7. TUTLINUL..........,.. 3117.1. Importan{i. Rdsp6ndire .......... 31 17.2. Compoztliachimicigicalitatearecoltei;utilizdri...... .. 3137.3. Sistematicd. Soiuri ................. 3157.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegetalie. Zone

  ecologice 3167.5. Tehnologia de cultivare 320

  7.5.1. Amplasarea culturii (rota{ia) ........... 32010

 • 7.5.2. Administrarea ingrdqdmintelor ............ ............. 3207.5.3. Lucrdrile solului 3227.5.4. Producerea qi plantarea rdsadului .. 3227.5.5. Lucrdrile de ingrijire ... 32g7.5.6. Recoltarea .........: . r.i1rsl.t........... 3337.5.7. Insiraful, dospirea qi uscarea frunzelor.... 335

  CAPITOLUL 8. HAMEIUL ........... 3408.1. Importan!6. RispAndire............ 3408.2. Compozilia chimici a conurilor; utllizdri 3428.3. Sistematicd. Soiuri 3438.4. ParticularitSli biologice qi relalii cu factorii de vegeta{ie . zone

  ecologice 3458.5. Tehnologia de cultivare 353

  8.5.1. Amplasarea planta{iilor qi rota{ia..... 3538.5'2. Desfundarea, fertihzarca qi pregdtirea terenului inainte de

  plantare 3568.5.3. Materialul de plantare qi plantarea hameiului .. 3568.5.4. Administrarea ingriqdmintelor ............ 36I8.5.5. Lucrdrile de ingrijire 363

  8.5.5.1 . Lucrdrile de ingrijire in primur an de vegetalie..... 3638.5.5.2. Lucrdrile de ingrijire in planta{iile pe rod............. 364

  8.5.6. Recoltarea qi condilionarea conurilor 369CAPITOLUL 9. PLANTELE MEDICINALE SI AROMATICE ................

  9.1. GENERALTTATT9.2. FAMTLIA LAMTACEAE (LABIATAT) ...... .......

  9.2.1. Menta9.2.2. Levdn{ica9.2.3. Roini{a9.2.4. Jalequl9.2.5. Serlaiul9.2.6. Mdtdciunea9.2.7. Isopul9.2.8. Mdghiranul9.2.9. Cimbrul de culturi9.2.10. Cimbrul de grddind9.2.I1. Busuiocul9.2.12. Rosmarinul9.2.13. CStuqnica

  9.3. FAMTLI A ASTERACEAE (COMqOSITAD9.3.1. Muge{elul9.3.2. Coada qoricelului9.3.3. Piretrul

  1i

  372

  372J/J

  373

  315377

  378380381

  382383

  38s386

  387

  388

  390

  39r39r392394

 • 9.3.4. Pelinul9.3.5. Lemnul domnului9.3.6. Tarhonul....9.3.7. Schinelul9.3.8. Anghinarea9.3.9. Gdlbenelele9.3.10. Armurariul9.3.1 1. Crii{ele9.3.I2. Echinacea

  9.4. FAMILTA AP IACEAE (LrMB ELLIFERAE) ..'...'.......9.4.1. Coriandrul9.4.2. Chitrtlonul ..'.......'9.4.3. Fenicului ..........9.4.4. Anasonul ..'........9.4.5. Angelica........'....

  9.5. FAMILIA MALVACEAE ................9.5.1. Nalba mare9.5.2. Nalba de gridind9.5.3. Nalba de culturd (nalba de cimp)

  9.6. FAMILIA lALENANACEAEValeriana

  9.7. FAMILTA HYPENCACEAESundtoarea

  9.8. FAMILIA INDACEAE .........,.....StAnjenelul

  9.9. FAMILIA ARACEAE ..............,.Obligeana

  9. 10. FAMILTA ROSACEAE .............,.Trandafirul pentru ulei .'..........

  9.1 1. FAMILTA RANUNCULACEAE .9.1 1.1. Negrilica....9.11.2. Omagul

  9. l2.FAMILIA FABACEAE .,..............9.I2.1. Lemnul dulce ....'....9.12.2. Schindutul

  9. 1 3 . FAMILIA CARYOPHYLACEAE9.13.1. Ipcdrigea9.13.2. Sipunarila

  9. 1 4. FAMILTA P O LYGONACEAEReventul

  9. 1 5.FAMILIA GENTIANACEAE ...Ghinfura

  9. 1 6. FAMILTA P LAI{TAGINAC EAEPdtlagina ingustd

  t2

  395

  396397

  398

  399401

  402403404406406407

  4094t04ll4134134t44r6411

  4r74t941942t42r423423

  42542542842842943143143243443443643843844044044t44t

 • 9.17.FAMILIA SCROPHULARIACEAE .,..,.,,.,.,,,,. 4439.17.1. Dege{e1u116nos......... 4439.17.2. Degefelul ro$u ........... 445

  9.l8.FAMILIA PAPAVERACEAE 4479.18.1. Macul 4479.18.2. Rostopasca 449

  9.l9.FAMILIA SOLANACEAE 4509.19.1. Mitrdguna 4509.19.2. Laurul pdros ......... 4529.19.3. Mdselarila 454

  g.2O.FAMILIAAPOCYNACEAE .. 456Saschiul 456

  g.2|.FAMILIA HYPOCKEACEAE......... 457Cornul secarei 457

  BTBLIOGRAFIE.............. 460