fiscal it ate - teste grila aa

Click here to load reader

Post on 05-Jul-2015

1.215 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. a) b) c)

Cine sunt potrivit Legii nr.571/2003 privind codul fiscal ,persoanele obligate la plata impozitului pe profit: persoane juridice romane in asociere cu persoane juridice straine; persoane juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania; persoane fizice rezidente,in asocieri care nu dau nastere unei persoane juridice. 2. Care este cota de impozitare pentru profilul realizat din export in anul fiscal 2005: a) 5%; b) 6%; c) 16%. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazionurilor: cota standard de 16%; cota standard de 16% plus o cota optionala de 22% ; cota standard de 16% dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din aceste activitati.

3. a) b) c)

4. Profitul impozabil se determina ca : a) diferenta intre veniturile realizate di orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal ; b) diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal,din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile ; c) diferenta intre veniturile incasate intr-un an fiscal si cheltuieli aferente acestora. 5. Care este , conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal ,regimul deductibilitatii dobanzilor : a) deductibile integral; b) limitate la nivelul veniturilor din dobanzi plus 10% din celelalte venituri, daca gradul de indatorare este mai mic ca unu ; c limitata la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei de la alte entitati decat institutiile de credit autorizate. 6. Regimul de amortizare accelerata de aplica pentru : a) activele corporale si necorporale ,indiferent de tipul acestora ; b).. numai pentru echipamente tehnologice ,respectiv masini si utilaje ,instalatii de lucru ,computere si echipamente periferice ale acestora ; c) pentru echipamente tehnologice,respectiv masini,utilaje si instalatii de lucru ,computere si echipamente periferice ale acestora ,precum si pentru brevetele de inventie. 7. In cazul leasigului financiar ,cheltuielele de amortizare se deduc de catre : a) . utilizator ; b) proprietar ; c) locator. 8. Un sediu permanent include : a) un loc de conducere,o sucursala,un birou, o fabrica,un magazin,un atelier,precum si o mina,un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale ; b) un loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse,de bunuri,sau colectari de informatii ; c) mentinerea unui stoc de produse sau de bunuri numai pentru expunerea in cadrul unui targ comercial sau al unei expozitii si care pot fi vandute la inchiderea targului sau a expozitiei. 9. Metodele utilizate pentru determinarea valorii de piata a tranzactiilor dintre persoane asociate, ce va fi recunoscuta de autoritatea fiscala,sunt : a) metoda compararii pretului ,metoda pretului de revanzare,metoda cost-plus ; b) metoda aprecierii, pe baza datelor disponibile ; c) metode pretului de cost. 10. Venitul net din salarii se determina prin deducerea din venitul brut din salarii a cheltuielilor reprezentand : a) contributiile obligatorii aferente unei luni ,datorate ,potrivit legii,de salariati ;deducerea personala acordata pentru luna respectiva ,cotizatia sindicala platita si contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale pana la echivalentul in lei a 200 euro anual ; b) contributia pentru asigurarile sociale de sanatate ; c) contributiile obligatorii datorate,potrivit legii, de salariati ,deducerile personale,precum si o cota de 15% din deducerea personala de baza, acordata cu titlu de cheltuieli profesionale. 11. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina : a) prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli de 30% aplicata asupra venitului brut ; b). prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut c) prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cote forfetare de cheltuieli : 50% aplicata la nivelul brut in cazul constructilor ; 30% aplicata la nivelul brut in celelalte cazuri.

12. Activitaile desfasurate in interiorul zonelor libere sunt purtatoare de TVA : a). da, cu unele exceptii ; b) nu

1

c)

da, cu conditia ca valoarea operatiunii sa depaseasca valoarea de 50.000euro.

13. Ce se intelege prin operatiuni cu plata ,in sensul legii,privind TVA. Prin operatiuni cu plata se intelege: a) obligativitatea existentei unei legaturi directe intre operatiunea efectuata si contrapartida obtinuta; b) obligativitatea efectuarii platii TVA in numerar ; c) efectuarea platii TVA prin virament. 14. In sensul legii privind TVA , se considera livrari de bunuri : a) vanzarea de bunuri cu plata in rate ; b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majora; c) scoaterea in mod gratuit a unor cantitati de produse din rezervele de stat pentru acordarea de ajutoare umanitare externe sau interne. 15. Cand intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata in cazul livrarilor de bunuri si/sau servicii care se efectueaza continu,ex.energie electrica ,termica,gaze naturale ? a) la data stabilirii debitului beneficiarului pe baza de factura fiscala sau alt document legal ; b) la data intocmirii decontului de TVA ; c) la data depunerii decontului de TVA la organul fiscal. 16. In baza de impozitare a TVA sunt cuprinse : a) dobanzile percepute pentru plati cu intirziere ,vanzari cu plata in rate,operatiuni de leasing ; b) impozitele,taxele ,daca prin lege nu se vede altfel ,exclusiv TVA ; c) sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia. 17. N u poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata aferenta intrarilor referitoare la : a) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate populatiei; b) operatiuni care au legatura cu activitatea economica a persoanelor impozabile ; c) bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol.

18. Care sunt persoanlele supuse impozitului pe veniturile microintreprinderilor : a) toate persoanele juridice romane,care , la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent ,indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,presteaza servicii si/sau desfasoara activitate de comert ;au de la 1 pana la 9 salariati ; au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro ; capitalul social este detinut de persoane ,altele decat statul,autoritatile locale si institutiile publice. b) Toate persoanele fizice sau juridice care,la data de 31 decembrie a a nului precedent ,indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,presteaza servicii sau desfasoara activitate de comert ;au pana la 9 salariati ; au realizat venituri reprezentand echivalentul inlei pana la 100.000 euro inclusiv au capital integral privat. c) Toate persoanele juridice care , la data de 31 decembrie a anului precedent , indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : sunt producatoare de bunuri materiale ,prestari servicii sau desfasoara activitate de comert ;au pana la 9 salariati ;au realizat venituri reprezentand echivalentul in lei de pana la 100.000 euro inclusiv.

19. Contribuabilii supusi impozitului pe venituri ( microintreprinderile) beneficiaza de : a) reducerea cu 50% a impozitului ,in cazul reinvestirii profitului in active corporale sau necorporale amortizabile ; b) nu beneficiaza de reducere sau scutire de impozit ; c) scutire de plata impozitului pe venit pe o perioada de 2 ani.

20. Ce sunt redeventele ? a) sume incasate pentru vanzarea bunurilor ; b) plati de orice fel ,inclusiv cele in natura,primite pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricarui drept(drept de autor,brevet,licenat de program de calculator) ; c) impozite de achitat.

21. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din transporturi internationale aeriene,navale,rutiere si feroviare realizate din Romania : a) 10% ; b) 15% ; c) 25%.

22. Cum se impun veniturile realizate de nerezidenti din inchiderea si subinchirierea bunurilor mobile si imobile aflate pe teritoriul Romaniei : a) aplicand cota de 10% asupra veniturilor realizate ; b) se impun potrivit legislatiei care reglementeaza impozitarea unor semenea venituri realizate de persoanele fizice sau juridice romane ;

2

c)

aplicand cota de 15% asupra veniturilor realizate.

23. Personale fizice romane fara domiciliu in Roamnia si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala pentru persoanele straine in vederea atribuirii numarului de identficare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala : a) in termen de 15 zile de la trecerea frontierei de sta a Romaniei ; b) in termen de 25 zile de la obitnerea primului venit ; c) in termen de 15 zile de la obtinerea primului venit.

24. Care sunt cotele de impunere aplicate veniturilor realizate de o persoana rezidenta a unui stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri si care prezinta certificatul de rezidenta fiscala , in original, eliberat de organul fiscal din tara de rezidenta ,prin care sa se ateste ca este rezident al statului respectiv si ca ii sunt aplicabile prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri : a) cotele prevazute de legislatia privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si persoane juridice nerezidente ; b) cotele prevazute in conventia de evitare a dublei impuneri ; c) cotele de impozitare din legislatia interna,daca sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri .

25. Cum se determina veni