fisa de date a achizitiei - satu mare ii.pdf · sectia boli infectioase str.corvinilor nr.4 7 cod...

7
---- FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEACONTRACTANTA I.b Princi ala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante o ministere ori alte autoritati publice centrale 0 servicii publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau 0 aparare local 0 ordine publidi/siguranta nationalii o agentii nationale 0 mediu 00 autoritati locale 0 economico-financiare o alte institutii guvernate de legea publica 0 sanatate o institutie europeanaJorganizatieinternationala 0 constructii ~i arnenajarea o altele (specificati) teritoriului o protectie socialii o cultura, religie si actv. recreative o educatie o altele (specificati) Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante DA 0 NUOO 1 - - - - - --- --- - -- - - - Denumire: PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE Adresa: P-ta 25 Octombrie nr. 1 Localitate: Satu Mare Cod postal: I Tara:ROMANIA 440026 Persoana de contact: ing. Pop Mircea Telefon: 0261-807569, 0261-807515 E-mail: [email protected] Fax: 0261-710760 Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.satu-mare.ro Adresa Autoritatii contractante: P-ta 25 Octombrie nr.l, mun. Satu Mare, judo Satu Mare Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute: Primaria municipiului Satu Mare, P-ta 00 la adresa mai sus mentionata 25 Octombrie nr. 1, Serviciul o altele: (specificati / adresa/faxlinterval orar) investitii, earn. 36 Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: 05.11.2007 Ora limita : 12:00 Adresa : P-ta 25 Octombrie nr.l ,Registratura Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :07.11.2007 Institutia responsabila pentru solutionare contestatie

Upload: others

Post on 01-Mar-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Satu Mare II.pdf · Sectia Boli infectioase Str.Corvinilor nr.4 7 Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA 00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

----

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

I. a. AUTORITATEACONTRACTANTA

I.b Princi ala activitate sau activitati ale Autoritatii contractanteo ministere ori alte autoritati publice centrale 0 servicii publice centraleinclusiv cele subordonate la nivel regional sau 0 apararelocal 0 ordine publidi/siguranta nationaliio agentii nationale 0 mediu00 autoritati locale 0 economico-financiareo alte institutii guvernate de legea publica 0 sanatateo institutie europeanaJorganizatieinternationala 0 constructii ~iarnenajareao altele (specificati) teritoriului

o protectie socialiio cultura, religie si actv. recreativeo educatieo altele(specificati)

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractanteDA 0 NUOO

1

- - - - - --- --- - -- - - -

Denumire: PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MAREAdresa: P-ta 25 Octombrie nr. 1Localitate: Satu Mare Cod postal:

I Tara:ROMANIA440026

Persoana de contact: ing. Pop Mircea Telefon: 0261-807569,0261-807515

E-mail: [email protected] Fax: 0261-710760

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.satu-mare.roAdresa Autoritatii contractante: P-ta 25 Octombrie nr.l, mun. Satu Mare, judo SatuMare

Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:Primaria municipiului Satu Mare, P-ta 00 la adresa mai sus mentionata25 Octombrie nr. 1, Serviciul o altele: (specificati / adresa/faxlinterval orar)investitii, earn. 36Date limita de primire a solicitarilor de clarificari:

Data: 05.11.2007Ora limita : 12:00Adresa : P-ta 25 Octombrie nr.l ,Registratura

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :07.11.2007Institutia responsabila pentru solutionare contestatie

Page 2: FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Satu Mare II.pdf · Sectia Boli infectioase Str.Corvinilor nr.4 7 Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA 00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

----

Denumire: Consiliul National de Solutionare a ContestatiilorAdresa: str. Stavro oleos nr. 6

Localitatea: Bucure~ti,sector 3 Cod postal: 030084 Tara: RomaniaE-mail: office cnsc.ro Telefon: 021-3104641Adresa internet: Fax: 021-3104642

Lc.Sursa de finantare :, Se specifica sursele de finantare alecontractului ce urmeaza a fi atribuitBUGET LOCAL

Dupa caz, proiect/program finantat dinfonduri comunitare

DA 0 NU lID

Daca DA, faceti referire la proiect/program....................................................................

II: ODIECTUL CONTRACTULUI

ILl) Descriere

2

---- - - - - - - ---

11.1.1) Denumire contract: Achizitie de: "Centra Ii termici cu echipamente auxiliare imontaj la Spitalul Judetean II - Sectia Doli infectioase"

II. 1.2) Denumire contract i locul de livrareSpitalul Judetean II - Sectia Doli infectioase(a) Lucrari 0 (b) Produse lID (c) Servicii 0

Executie 0 Cumparare lID Categoria serviciului DO

Proiectare i executie 0 !-easing 0

Realizare prin orice mijloace Inchiriere 0 Se specifica din carecorespunzatoare cerintelor Cumparare in rate 0 categorie de servicii apartinespecificate de autoritate obiectul contractului fie dincontractanta 0 Anexa 2A , fie din Anexa 2B

da 0 nu 0

Principala locatie a lucrarii Principalulloc de livrare Principalulloc de prestareSpitalul Judetean 11-Sectia Boli infectioaseStr.Corvinilor nr.4 7

Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

termica

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :Contract de achizitie publica: lIDIncheierea unui acord cadru 0

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publicaAni DO luni DO 45 zile (de la atribuirea contractului)

Page 3: FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Satu Mare II.pdf · Sectia Boli infectioase Str.Corvinilor nr.4 7 Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA 00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

11.1.7) Divizare pe loturida 0 nu r&J

11.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DAo NU r&J

11.2)Cantitatea sau scopul contractului

11.2.1)Total cantitati: confonn caietului de sarcini

11.2.2)Optiuni (daca exista)Daca exista, descrierea acestor optiuni:

dao nu r&J

III: PROCEDURA

111.2) Etapa finala de licitatie electronica DA 0 NU r&J

Daca DA, infonnatii aditionale despre licitatia electronica

111.2.)Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare aferenta achizitiilorpublice - OUG 34/2006, actualizata ; HG 925 12006,dupa caz, alte acte nonnative, OrdinANRMAP nr.155/02.10.2006 - www.annnap.ro

IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Declaratie privind neincadrarea in prevederileart. 181 din ordonanta ~i indeplinireaobligatiilor

Solicitat r&J

IV.1 Situatia ersonala a candidatului 1ofertantuluiDeclaratii privind eligibilitatea Cerinta obligatorie: Declaratie pe propria

raspundere completata in confonnitate cuFormuiarul12A [Ord. nr. 155/2006]Cerinte obligatorii:-Formularul12B-Formularul 12C din [Ord.155/2006],certificate constatatoare privindindeplinirea obligatiilor exigibile de plata aimpozitelor si taxelor (formulare-tipeliberate de autoritatile competente dintara in care candidatullofertantul esterezident) la data de 30.09.2007:-Certificat DGFPCFS [bugetul de stat]- Certificat de la Primarie- taxele ~iimDozitelelocale rbm!etullocal

Nesolicitat 0

3

-- -----

111.1)Procedura selectataLicitatie deschisa 0 Negociere cu anunt de participare 0Licitatie restransa 0 Negociere fara anunt de participare 0Licitatie restransa accelerata 0 Cerere de oferta r&J

Dialog competitiv 0 Concurs de solutii 0

Page 4: FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Satu Mare II.pdf · Sectia Boli infectioase Str.Corvinilor nr.4 7 Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA 00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

- - - --. --. --- -- - --. - --- -----.

Se accepta doar formulare aflate inperioada de valabilitate.

IV.2 Ca acitatea de exercitare a activitatii rofesionale inre istrarePersoanejuridice/fizice romane Pentrupersoane juridice romane:

Certificat constatator emis de OficiulRegistrului Comertului emis cu eel mult 30zile inainte de data deschiderii ofertelor inoriginal sau copie legalizata.

Pentrupersoane juridice straine:Oocumente edificatoare care sa

dovedeasca 0 forma de inregistrare capersoana juridica, in conformitate cuprevederile legale din tara in carecandidatul/ofertantul este rezident.

IV. 3.) Situatia economico-financiaraInformatii privind situatia economico-

finaneiaraSolieitat 0 Nesolicitat [8]

IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionalaInformatii privind eapaeitatea tehnicaSolicitat [8] Nesolicitat 0

Informatii privind subeontraetantii

- - - - ---

1 euro = 3,3433 lei, la data de 31.10.2007

1. Se solicita prezentarea autorizatiilor deivrare si montare a produselor.2. Reeomandari din partea altorbenefieiari/clienti.

Autoritatea eontractanta solieWi, eacerinta minima, obligativitatea prezentariia eel putin trei reeomandari din partea unorbenefieiari/clienti.3. Experienta similara:

Autoritatea eontraetanta solicita, eacerinta minima, incheierea ~i indeplinireain ultimii 3 ani a trei contracte al carorobieet a fost fumizarea de produse similare~i care au avut 0 valoare egala eu 35.000lei = 10.468,69 Euro eumulat; [1 euro =3,3433 lei, la data de 31.10.2007]Se solieWi prezentarea formularului 120din Ordin ANRMAP nr. 155/2006.

4. Autoritatea eontractanta stabile~te cacerinta minima prezentarea de eatreexeeutant a autorizatiei IMAG conform PTAI-2002 sau sa prezinte subeontraetantautorizat.

Se solicita dupa caz, completarea unuiformular eu subeontraetantii si

speei~lizarea acestora conform formular nr.

4

Page 5: FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Satu Mare II.pdf · Sectia Boli infectioase Str.Corvinilor nr.4 7 Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA 00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

v. PREZENT AREA OFERTEIV.1) Limba de redactare a oferteiV.2) Perioada de valabilitate a oferteiV.3) Garantie de participareSolicitat ~ Nesolicitat 0

V.6) Modul de prezentare a propuneriitehnice

V.7) Modul de prezentare a propuneriifinanciare

V.9) Modul de prezentare a ofertei

12G - Ord. 155/2006 - [obligativitateaprezentarii listei cuprinzandsubcontractantii, a acordurilor desubcontractare, precum si a fonnularelorcare trebuie prezentate de subcontractantii -acelea~i ca ~i pentru contractant - care voravea 0 pondere de peste 10% inindeplinirea contractului].

limba romana45 zile calendaristice

- Cuantumul garantiei de participare: 1.000lei- Perioada de valabilitate a garantiei pentruparticipare: 45 zile calendaristice- Modul de constituire a garantiei pentruparticipare:

a) scrisoare de garantie bancara infavoarea autoritatii contractante[fonnular nr.11] in original,lichiditati, fila CEC sau ordin deplata. Contul pentru garantii departicipare la licitatii al Primarieimunicipiului Satu Mare deschis laTrezoreria Satu Mare este:R046TREZ5465006XXX00020 1.

Scrisorile de garantie bancara vor fieliberate, de regula, de 0 banca dinRomania sau, dupa caz, de 0 banca dinstrainatate, de preferinta cucorespondent in Romania.

- propunerea tehnica trebuie elaborataastfel incat, infonnatiile din propunereatehnica sa penn ita identificarea cu usurintaa corespondentei cu specificatiile tehniceminime din caietul de sarcini.

- este obligatorie prezentarea fonnularuluidin Formular Dr. lOA

-adresa autoritatii contractante: P-ta 25Octombrie nr. ], Registratura- data limita pentru depunerea ofertei:09.11.2007, ora 9:30

5

- ---

Page 6: FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Satu Mare II.pdf · Sectia Boli infectioase Str.Corvinilor nr.4 7 Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA 00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

V.IO) Posibilitateamodificarii ofertei

retragerii

V.11) Deschiderea ofertelor

VI. CRITERII DE ATRIBUIREVI.1) Pretul cel mai scazutV1.2)Cea mai avantajoasa oferta economicaFactor de evaluare1. Pretul ofertei

- Ofertele se vor depune astfel: 1ORIGINAL + 1 COPIE, in pacheteseparate. Pe fiecare pachet invelit in hfuiiealba se va scrie : ORIGINAL, respectivcaPlE.

Plicurile se vor introduce intr-unpachet exterior alb, inchis corespunzator ~inetransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fiemarcate cu denumirea ~iadresa ofertantuluipentru a permite returnarea ofertei:tara a fideschisa,in cazul in care oferta respectivaeste dec1arataintarziata.Plicul exterior trebuie sa fie marcat cuadresa autorittii contractante ~icuinscriptia: A NU SE DESCHIDEiNAINTE DE DATA: 09.11.2007, ora10:30

Daca pachetul exterior nu estemarcat conform prevederilor autoritateacontractanta nu i~i asuma nici 0responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

sau I - in cazul modificarii sau retragerii oferteidupa termenul de depunere, ofertantul va fieliminat din procedura de atribuire acontractului de furnizare ~iva pierdegarantia de participare-ofertele care sunt depuse la alta adresa,sunt depuse dupa data/ora limita, sau nusunt insotite de garantia de participare suntdec1araterespinse.

Data 09.11.2007, ora 10:30, Primariamunicipiului Satu Mare, P-ta 25 Octombriem.I, Sala de licitatii.Conditii pentru participantii la sedinta dedeschidere: participantii vor prezentaimputerniciri din partea firmelor pe care Iereprezintil.

[&]o

Pondere100%

- - -

6

--

Page 7: FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Satu Mare II.pdf · Sectia Boli infectioase Str.Corvinilor nr.4 7 Cod CPV / CPSA Cod CPV: Cod CPV /CPSA 00000000/000000 45251140-4 centrala 00000000/000000

Detalii privind apliearea algoritmului de ealcul1. Punetajul pentru faetorul de evaluare "pretul ofertei" se aeorda astfel:a) pentru eel mai seazut dintre preturile ofertelor se aeorda punetajul maxim aloeat

faetorului de evaluare respeetiv;b) pentru alt pret deeat eel prevazut la lit. a) se aeorda punetajul astfel:pen) = (pret minimlpret(n)) x punetajul maxim aloeat.

Se impune ca durata de executie sa fie de 30 zile calendaristice.

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUII INCHEIEREA ACORDULUI-CADRUVII.1 AJUSTAREA PRETULUICONTRACTULUI

Nu se aeeepta ajustarea pretuluieontraetului

DA 0 NU [RI

VII.2. GARANTIA DE BUNAEXECUTIE A CONTRACTULUI

DA [RI NU 0

-euantumul garantiei de buna exeeutie: 5%din valoarea eontraetului de exeeutie- garantia de buna exeeutie va fi eonstituitasub forma de garantie baneara.

Scrisoarea de garantie baneara prineare se constituie garantia de buna exeeutietrebuie sa fie intocmita in eonformitate cumodelul prevazut in Formular nr. 19.

Restituirea garantiei de bunaexecutie se va face in termen de 14 zilecalendaristice de la data intoemiriiprocesului verbal de receptie.

~ef SIPA,

iog. PO~

A.N.

7

-- ---