exercitii de gramatica

49
Mihaela Nicolae Limba română teste pentru bacalaureat şi admiterea în facultate

Upload: ana-maria

Post on 09-Aug-2015

155 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

.

TRANSCRIPT

Page 1: Exercitii de Gramatica

Mihaela Nicolae

Limba română

teste pentru bacalaureat şi

admiterea în facultate

Page 2: Exercitii de Gramatica

Testul nr.1

Sunt sinonime (adevărat/fals):

1. pueril - infantil2. ineluctabil - inevitabil3. învederat - vechi4. inveterat - evident5. doct - erudit6. mizericordios - milos7. fastidios - plicticos8. factice – prefăcut, artificial9. consuetudine - obişnuinţă10. abstrus – confuz11. encomiastic - laudativ12. olograf – scris de mână13. efuziv - vulcanic14. a decava - a ruina15. dezabuzat - optimist16. detriment - câştig17. devalizare - jaf18. a omologa - a autoriza19. oneros – împovărător, necinstit20. obsecvios – slugarnic, smerit21. obturare - astupare22. a pertracta - a dezbate23. reviriment - ameliorare24. retenţie - reţinere25. resurecţie - renaştere26. reminiscenţă - rămăşiţă27. riguros - strict28. revolut - încheiat29. draconic - drăcesc30. docimologie - studiul examenelor31. distona - a nu se potrivi32. exod - plecare33. impediment - obstacol34. hibernal – de iarnă35. imanent - intrinsec36. imberb - tânăr37. ignar – ignorant, incult38. iremisibil - de neiertat39. elucubraţie - aberaţie40. coercitiv - constrângător

41. acquis - legislaţie europeană42. acribie – corectitudine, exactitate43. acolit – complice44. aborigen - băştinaş45. acrimonios – caustic, maliţios46. alpestru - alpin47. alogen - străin48. histrion - bufon49. idiosincrazie - intoleranţă50. ibidem - tot acolo51. iconoclast - rebel52. impunitate - exceptare de la

pedeapsă53. morbid - bolnăvicios54. moratoriu - suspendare a taxelor55. mostră - eşantion56. mutual - reciproc57. belicos - războinic58. molesta - a lovi59. mofluz - sărac60. simulare - simulacru61. inavuabil - de nemărturisit62. inalienabil - de neînstrăinat63. mefient - neîncrezător64. magalomanie - grandomanie65. nupţial - ref.la nuntă66. obnubilaţie - slăbire (a vederii)67. obstinaţie - răbdare68. olograf - scris de mână69. oţios - de prisos, inutil70. porfiriu - roşu aprins71. oficios - publicaţie a guvernului/

partidului72. onctuos - mieros, insinuant73. preopinent- antevorbitor74. amfitrion - gazdă75. prerogativă - împuternicire76. prestidigitaţie - scamatorie77. problematic - nesigur78. dipsomanie - alcoolism79. propensiune - tendinţă80. prostraţie - apatie81. a proroga - a suspenda, a amâna82. proxim - cel mai apropiat

83. ratifica - a aproba

Page 3: Exercitii de Gramatica

84. redevenţă – taxă, impozit85. recrudescenţă - reizbucnire86. campanilă - clopotniţă87. calin - drăgăstos88. rectitudine - corectitudine89. colporta - a răspândi ştiri90. aplomb - timiditate91. a se excoria – a se jupui92. diatribă - pamflet violent93. inexigibil – care nu poate fi pretins94. execraţie - repulsie95. exciza - a extirpa96. evaziv - vag97. fantasc - ciudat, bizar98. facsimil - reproducere exactă99. expia - a ispăşi100. fervent – apatic

Răspunsuri - Testul nr.1:

1.A; 2.A; 3.F; 4.F; 5. A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A; 10.A; 11.A; 12.A; 13.A; 14.A; 15.F; 16.F; 17.A; 18.A; 19.A; 20.A; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.A; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A; 31.A; 32.A; 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.A; 41.A; 42.A; 43.A; 44.A; 45.A; 46.A; 47.A; 48.A; 49.A; 50.A; 51.A; 52.A; 53.A; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A; 59.A; 60.F; 61.A; 62.A; 63.A; 64.A; 65.A; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.A; 71.A; 72.A; 73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A; 78.A; 79.A; 80.A; 81.A; 82.A; 83.A; 84.A; 85.A; 86.A; 87.A; 88.A; 89.A; 90.F; 91.A; 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.F.

Page 4: Exercitii de Gramatica

Testul nr.2

Sunt sinonime (adevărat/ fals):

1. felonie - trădare2. flegmatic - calm3. flasc - moale4. filistin - mărginit5. funest - nefast6. friabil - sfărâmicios7. frugal - cumpătat8. frustra - a lipsi9. galanton - generos10. fugos – leneş, apatic11. gratitudine - recunoştinţă12. gregar - de turmă13. incunabul - carte veche14. incurie - neglijenţă15. a incumba - a-i reveni cuiva (sarcină)16. indigenţă - sărăcie17. indelebil - de neşters18. intempestiv - pe neaşteptate19. insanitate - nebunie20. insidios - viclean21. insipid - gustos22. libertin - destrăbălat23. laconic - lapidar24. verbiaj - vorbărie25. robust - puternic26. echitabil - drept27. a vexa - a jigni28. tranşant - categoric29. a suprima - a desfiinţa30. veleitate - pretenţie, ambiţie31. trivial - vulgar32. vehement – calm, temperat33. surogat - contrafăcut34. torţionar - călău35. traiect - traiectorie36. suspiciune - bănuială37. a suscita - a provoca38. a releva - a descoperi39. redundanţă - abundenţă inutilă40. salutar - salvator

41. a salvargarda - a apăra42. sardanapalic - belşug exagerat43. a segrega - a separa44. sibarit - care trăieşte în lux45. solicitudine - solicitare46. soliloc - monolog47. a surescita - a tensiona48. summum - sumă49. superfluu - inutil50. subsidiu - subvenţie51. subliminal - sub pragul conştiinţei52. temeritate - curaj53. poltron - modest54. temperanţă - cumpătare55. torsiune - răsucire56. triscupid - cu trei vârfuri57. tribulaţie - frământare58. turpitudine - faptă ruşinoasă59. galopant - cu evoluţie rapidă60. versatil - schimbător61. vorace - cupid62. ultraj - calomnie63. tutelă - ocrotire64. utopie - himeră65. vicisitudine - greutate66. a vitupera - a defăima67. volubil - locvace68. şovinism - naţionalism69. frivol - neserios70. genuin - pur, brut71. grosier - grosolan72. gurmand - care apreciază

mâncărurile bune73. venal - lipsit de scrupule74. xenofob - care urăşte străinii75. talus - călcâi76. taluz - pantă77. a drena - a usca78. a decela - a scoate în evidenţă79. delator - colaborator80. duplicitar - ipocrit81. judicios - chibzuit

82. aprehensiune - teamă

Page 5: Exercitii de Gramatica

83. asentiment - consimţământ84. aserţiune - afirmaţie85. anahoret - defăimător86. abominabil - atroce87. decadenţă - declin, regres88. auster - sobru89. a deferi - a trimite în judecată90. discrepanţă - nepotrivire91. dubitativ - incert92. dubios - suspect93. a decanta – a limpezi94.deferenţă - respect95.deficit – lipsă96.decrepitudine – senilitate97.a denega - a nega, a tăgădui98.derogare - excepţie99.depoziţie – mărturie100.a inverti – a transforma

Răspunsuri – Testul nr.2:

1.A; 2.A; 3.A; 4.A; 5.A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A; 10.F; 11.A; 12.A; 13.A; 14.A; 15.A; 16.A; 17.A; 18.A; 19.A; 20.A; 21.F; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.A; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A; 31.A; 32.F; 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.A; 41.A; 42.A; 43.A; 44.A; 45.F; 46.A; 47.A; 48.F; 49.A; 50.A; 51.A; 52.A; 53.F; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A; 59.A; 60.A; 61.A; 62.A; 63.A; 64.A; 65.A; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.A; 71.A; 72.A; 73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A; 78.A; 79.F; 80.A; 81.A; 82.A; 83.A; 84.A; 85.F; 86.A; 87.A; 88.A; 89.A; 90.A; 91.A; 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.A.

Page 6: Exercitii de Gramatica

Testul nr.3

Sunt sinonime (adevărat/ fals):

1. racilă – defect, cusur2. euritmie - armonie3. erpetologie - studiul reptilelor4. îndrituit - îndreptăţit5. a epura - a elimina, a curăţa6. a exala - a degaja vapori7. evaziv - vag, imprecis8. exsudaţie - transpiraţie9. fezabil - care se fărâmă10. gongorism - stil afectat11. imemorial - vechi, mitic12. viscere - măruntaie13. vârtute - calitate14. virtute - forţă, putere15. uranian - cosmic16. truculenţă - brutalitate în exprimare17. sic - aşa, întocmai18. simeză - galerie de tablouri19. nişă - firidă20. areopag- judecător21. cozerie - discuţie22. avuabil - care poate fi mărturisit23. foburg - suburbie24. frondă - opoziţie25. forfetar - pauşal26. arierat - taxe27. futil - inutil28. pleiadă - grup, alai29. fiduciar - bazat pe încredere30. luciolă - licurici31. levantin – necinstit, ipocrit32. prolegomene - prefaţă33. fungibil - care poate fi înlocuit34. expurga - a elimina35. exegeză - critică, interpretare36. rabat - reducere37. fronton - faţadă38. anodin - banal39. etanş - ermetic40. a preleva - a predomina, a se folosi 41. cambie - poliţă42. filipică - discurs violent

43. probaţiune - eliberare condiţionată44. probatoriu - ansamblu de probe45. epigraf - inscripţie cu data construrii46. excrescenţă - proeminenţă47. reprobabil - condamnabil48. flegmatic – nepăsător49. reticenţă – rezervă50. sagace – isteţ51. sicofant – denunţător52. servaj – şerbie53. a deplânge – a compătimi54. crapulos – vicios, decăzut55. gheşeft – afacere (necinstită)56. emulaţie – întrecere57. incriminator – acuzator58. luctuos – lugubru, trist59. lucrativ – neproductiv60. a impesta – a molipsi61. increment – spor, adaos, creştere62. lavalieră – cravată63. epitaf – inscripţie funerară64. a escamota – a scunde, a denatura65. esopic – distinct, clar66. etalon – model67. a estompa – a diminua68. a extorca – a stoarce (de bani)69. mandat – împuternicire70. maledicţie – binecuvântare71. ipochimen – individ, om72. irascibil – iritabil, nervos73. indigest – greu (de mâncare)74. index – arătătorul75. a inciza – a cresta76. febril – intens, încordat77. exuviabil – care îşi schimbă pielea (despre animale)78. fiasco – succes79. glosar – dicţionar80. a lacera – a sfâşia81. filotimie – culanţă82. a denota – a vădi, a indica83. corrigenda – erată84. confiat – glasat (despre fructe)

Page 7: Exercitii de Gramatica

85. persiflare – ironizare86. cenobit – călugăr87. biotop – habitat88. a deborda – a da pe din afară89. reconciliere - împăcare90. pertinent – inadecvat91. desant – trupe de infanterie92. a exonera – a scuti pe cineva de obligaţii93. igniţie – aprindere (la automobil)94. imprecaţie – blestem, ocară95. predilect – favorit96. a imbrica – a suprapune (ţigle)97. recrudescent – agravat98. liminar – iniţial, introductiv99. oponenet – opozant100. deliberare - chibzuire

Răspunsuri – Testul nr.3:

1.A; 2.A; 3.A; 4.A; 5.A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.F; 10.A; 11.A; 12.A; 13.F; 14.F; 15.A; 16.A; 17.A; 18.A; 19.A; 20.A; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.F; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A; 31.A; 32.A; 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.F; 41.A; 42.A; 43.A; 44.A; 45.A; 46.A; 47.A; 48.A; 49.A; 50.A; 51.A; 52.A; 53.A; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A; 59.A; 60.A; 61.A; 62.A; 63.A; 64.A; 65.F; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.F; 71.A; 72.A; 73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A. 78.F; 79.A; 80.A; 81.A; 82.A; 83.A; 84.A; 85.A; 86.A; 87.A; 88.A; 89.A; 90.F; 91.A; 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.A.

Page 8: Exercitii de Gramatica

Testul nr. 4.

Sunt sinonime (adevărat/ fals):

1. insurgent/ urgent, vital2. conviv/ comesean3. comoţie/ şoc4. peremptoriu/ incontestabil5. a remite/ a transmite6. judicios/ cumpănit, înţelept7. filiform/ în formă de fir8. famelic/ înfometat9. fungibil/ care poate fi înlocuit10. zenit/ orizont11. xenofil/ care iubeşte străinii12. vorace/ echilibrat13. voucher/ bon valoric14. volant/ detaşabil15. vicinal/ vecin16. vetust/ demodat17. viager/ pe timpul vieţii18. veracitate/ aciditate19. vademecum/ ghid20. utilitar/ practic, folositor21. turnură/ schimbare22. transfug/ exilat23. translucid/ transparent24. titrat/ cu studii universitare25. tom/ volum26. tertip/ vicleşug27. testimoniu/ dovadă, document28. timora/ a intimida29. tenace/ dârz30. teluric/ pământesc31. teleast/ specialist în tv32. tandem/ grup de trei33. teleologie/ teoria finalitaţii34. tangaj/ balansare35. tehnocrat/ specialist36. tauromahie/ luptă cu tauri37. sutură/ cusătură( med)38. surclasa/ a depăşi39. surescita/ a enerva40. sucomba/ a muri41. subsidiar/ în primul rând42. sufragetă/feministă

43. supleant/ înlocuitor, suplinitor44. subzistenţă/ trai45. stupoare/ uimire46. stenic/ reconfortant47. statu-quo/ situaţie existentă48. spectacular/ spectaculos49. sperjur/ jurământ strâmb50. specimen/ exemplar51. solicitudine/ compromitere52. a spolia/ a înşela53. soteriologic/ salvator54. soporific/ somnifer55. solecism/ greşeală de sintaxă56. sine die/ fără termen57. sincronic/ concomitent58. sibilic/ profetic59. sofism/ raţionament greşit60. servitute/ aservire, dependenţă61. siestă/ plimbare62. similitudine/ asemănare63. sextuplu/ de 6 ori mai mare64. serenisim/ preamărit65. septentrional/ nordic66. sepulcru/ mormânt67. septic/ infectat68. senectute/ bătrâneţe69. rigolă/ şanţ70. scrupulos/ meticulos71. sechelă/ cauză72. scrutin/ alegere73. scriptologie/ birocraţie74. scolastic/ rupt de realitate75. scelerat/ nebun76. satrap/ despot77. saţietate/ îndestulare78. sapienţă/ înţelepciune79. samsar/ negustor80. salvgarda/ a apăra81. sagacitate/ prostie82. rupestru/ de stâncă83. rovină/ mlaştină84. rocambolesc/ extravagant

Page 9: Exercitii de Gramatica

85. rigolă/ alee86. ripostă/ replică87. rezoluţie/ rezolvare88. rezolut/ hotărât, ferm89. rezilia/ a desface un contract90. ritos/ categoric91. a ricana/ a risca92. a retracta/ a retrage93. rezecţie/ înlăturare (chirurgical)94. revocat/ scos din funcţie95. revuistic/ ref.la spectacolul de revistă96. retroactiv/ care se aplică unor fapte din trecut97. revanşard/ răzbunător98. a retuşa/ a corecta99. a returna/ a trimite înapoi100.osmologie/ studiul mirosurilor;

Răspunsuri – Testul Nr.4

1.F (insurgent/revoltat, rebel); 2.A; 3.A; 4.A; 5.A; 6.A; 7.A; 8.A; 9.A; 10.F (zenit/culme); 11.A; 12.F (vorace/ lacom, gurmand); 13.A; 14.A; 15.A; 16.A; 17.A; 18.F (veracitate / veridicitate); 19.A; 20.A; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A; 25.A; 26.A; 27.A; 28.A; 29.A; 30.A; 31.A; 32.F (tandem/ bicicletă pentru 2 persoane, grup de doi); 33.A; 34.A; 35.A; 36.A; 37.A; 38.A; 39.A; 40.A; 41.F (subsidiar/în al doilea rând, auxiliar); 42.A; 43.A; 44.A; 45.A; 46.A; 47.A; 48.A; 49.A; 50.A; 51.F solicitudine/ bunăvoinţă, prietenie); 52.A; 53.A; 54.A; 55.A; 56.A; 57.A; 58.A; 59.A; 60.A; 61.F (siestă/ odihnă de după–amiază); 62.A; 63.A; 64.A; 65.A; 66.A; 67.A; 68.A; 69.A; 70.A; 71.F (sechelă/urmă, consecinţă); 72.A; 73.A; 74.A; 75.A; 76.A; 77.A; 78.A; 79.A; 80.A; 81.F (sagacitate/perspicacitate); 82.A; 83.A; 84.A; 85.A; 86.A; 87.A; 88.A; 89.A; 90.A; 91.F (a ricana/a râde batjocoritor); 92.A; 93.A; 94.A; 95.A; 96.A; 97.A; 98.A; 99.A; 100.A;

Page 10: Exercitii de Gramatica

Testul nr.5

Alegeţi varianta corectă:

1. chebap/ chebab2. carbid/ carbit3. igrasie/ egrasie4. fermoar/ fermuar5. foitaj/ foetaj6. exsudat/ exudat7. gablonz/ gablonţ8. deszăpezire/ dezăpezire9. chiuvetă/ ghiuvetă10. clarobscur/ clar-obscur11. distructiv/ destructiv12. va-să-zică/ vasăzică13. relanti/ ralanti14. îngurguta/ ingurgita15. alva/ halva16. gol-averaj/ golaveraj17. golgeter/ golgheter18. a fonda/ a funda19. carnagiu/ carnaj20. conteiner/ container21. flor/ fluor22. echinocţial/ echinoxial23. eczemă/ exemă24. dezosa/ deszosa25. cancioc/canciog26. bulină/ bulin27. agheasmă/ aghiasmă28. asterisc/ asterics/ asterix29. abţibild/ acţibild30. buncăr/ bunkăr31. berbec/ berbece32. conmesean/ comesean33. desconspirare/ deconspirare34. dizident/ disident35. bazorelief/ basorelief36. halviţă/ alviţă37. aeropag/ areopag38. garafă/ carafă39. pudibund/ pudibond40. set-averaj/ setaveraj

41. scurt-circuit/ scurtcircuit42. întreprinzător/ intreprinzător43. întreprindere/ intreprindere44. încunoştinţa/ încunoştiinţa45. înştiinţa/ înştinţa46. lungmetraj/ lung-metraj47. pursânge/ pur-sânge48. oblojeală/ oblojală49. marijuana/ marihuana50. marou/ maro51. maiou/ maieu52. prooroc/ proroc53. preerie/ prerie54. spasmotic/ spasmodic55. înnota/ înota56. ultimile/ ultimele57. juristprudenţă/ jurisprudenţă58. repercursiune/ repercusiune59. maseză/ maseuză60. maser/ maseur61. pancardă/ placardă62. machieur/ macheur63. vizavi/ vis-à-vis64. zilier/ ziler65. el înşală/ el înşeală66. să decerneze/ să decerne67. să deroge/ să deroage68. el deşartă/ el deşeartă69. el aşază/ el aşează70. eu continui/ eu continuu71. a displăcea/ a displace72. abrudan/ abrudean73. arădan/ arădean74. huşian/ huşean75. băi-mărean/ băimărean76. târgjian/ târgujian77. giurgean/ giurgiuvean78. afganistan/ afgan79. vatradornean/ dornean80. ucrainian/ ucrainean81. someşan/ someşean82. paradei/ parăzii83. monedei/ monezii

Page 11: Exercitii de Gramatica

84. bunicii/ bunicăi85. arendei/ arenzii86. azaleei/ azaleii87. acneei/ acneii88. cefaleei/ cefaleii89. chibrituri/ chibrite90. curcubeie/ curcubee91. pedigri/ pedigriu92. eschimoş/ eschimos93. eschimosi/ eschimoşi94. caramea/ caramelă95. gips/ ghips96. linoleu/ linoleum97. canaluri/ canale98. brezi/ breji99. dârzi/ dârji100.crustaceie/ crustacee

Răspunsuri –Testul nr.5:

1.chebap; 2.carbid; 3.igrasie; 4.fermoar; 5.foitaj; 6.exsudat; 7. gablonz; 8.deszăpezire; 9.chiuvetă; 10.clarobscur; 11.distructiv; 12.vasăzică; 13.ralanti; 14.ingurgita; 15.halva; 16.golaveraj; 17. golgheter; 18.a fonda; 19.carnaj; 20.container; 21.fluor; 22.echinocţial; 23.eczemă; 24.dezosa; 25.cancioc; 26.bulină; 27.agheasmă; 28.asterisc; 29.abţibild; 30.buncăr; 31.berbec; 32.comesean; 33.deconspirare; 34.disident; 35.basorelief; 36.alviţă; 37.areopag; 38.carafă; 39.pudibond; 40.setaveraj; 41.scurtcircuit; 42.întreprinzător; 43.întreprindere; 44.încunoştinţa; 45.înştiinţa; 46.lungmetraj; 47.pursânge; 48.oblojeală; 49.marijuana; 50.maro; 51.maiou; 52.proroc; 53.prerie; 54.spasmodic; 55.înot; 56.ultimele; 57.jurisprudenţă; 58.repercusiune; 59.maseuză; 60.maseur; 61.placardă; 62.machieur; 63.vizavi; 64.zilier; 65.el îşală; 66.să decerneze; 67.să deroge; 68.el deşartă; 69.el/ei aşază; 70.eu continui; 71.a displăcea; 72.abrudean; 73.arădean; 74.huşean; 75.băimărean; 76.târgujian; 77.giurgiuvean; 78.afgan; 79.dornean; 80.ucrainean; 81.someşean; 82.paradei; 83.monedei; 84.bunicii; 85.arendei; 86.azaleei; 87.acneei; 88.cefaleei; 89.chibrituri; 90.curcubeie; 91.pedigri; 92.eschimos; 93.eschimoşi; 94.caramelă; 95.ghips; 96.linoleum; 97.canale; 98.breji; 99.dârji; 100.crustacee.

Page 12: Exercitii de Gramatica

Testul nr.6

Alegeţi formele corecte:

1. avatare/ avataruri2. dictoane/ dictonuri3. fenicşi/ fenixi4. gălbenuşuri/ gălbenuşe5. portmonee/ portmoneie6. paşale/ paşe7. croşee/ croşeie8. foarfecă/ foarfece9. congresmen/ congresman10. congresmeni/ congresmani11. adaosuri/ adaose12. izraelian/ israelian13. alba-iulian/ albaiulian14. argeşan/ argeşean15. gabon/ gabonez16. năpraznic/ năprasnic17. piureu/ piure18. tânjală/ tânjeală19. soartei/ sorţii20. roz-alb/ rozalb21. zmântână/ smântână22. uzufruct/ usufruct23. strangula/ ştrangula24. venezuelean/ venezuelian25. corvadă/ corvoadă26. acont/ aconto27. baligă/ balegă28. bogdaproste/ bodaproste29. becisnic/ bicismic30. tăiţei/ tăieţei31. ghiudem/ ghiuden32. fărăstrău/ fierăstrău33. incarna/ încarna34. derbi/ derby35. clovn/ claun36. chiorăi/ ghiorăi37. corigent/ corijent38. abnegare/ abnegaţie39. porcoi/ purcoi40. uranisc/ oranisc41. tumoare/ tumoră42. atât/ atâta

43. darămite/ darmite44. diseară/ deseară45. cearşeaf/ cearceaf46. pedigrie / pedigriuri47. aleii/ aleiei48. aşijderi/ aşijderea49. atunci/ atuncea50. cofeină/ cafeină51. calmar/ calamar52. cana/ canea53. cincila/ şinşila54. bulgăr/ bulgăre55. cartilaj/ cartilagiu56. adineauri/ adineaori57. bodigard/ bodyguard58. filozofie/ filosofie59. dieceză/ dioceză60. dumeri/ dumiri61. incorporare/ încorporare62. corvadă/ corvoadă63. îmbrăcăminţii/ îmbrăcămintei64. pieii/ pielii65. sorei/ surorii66. slogane/ sloganuri67. debuşee/ debuşeuri68. elvetic/ elveţian69. băiaş/ băieş70. corale/ corali71. buret/ burete72. carioca/ cariocă73. analoagă/ analogă74. jeans/ jeanşi75. împăratul Roşu/ Roşu Împărat76. miscellanea/ miscelaneu77. mănăstire/ mânăstire78. Majestăţile/ Maiestăţile Voastre79. clasa întâi/ întâia80. leber/ lebervurst81. muschetar/ muşchetar82. molitvă/ moliftă83. pezevenghi/ pezevenchi84. locşor/ locuşor

Page 13: Exercitii de Gramatica

85. lăvicer/ lăicer86. carevasăzică/ care va să zică87. drajee/ drajeuri88. paradoxuri/ paradoxe89. trebi/ treburi90. tăpşane/ tăpşanuri91. maidane/ maidanuri92. pardesie/ pardesiuri93. etrusci/ etruşci94. monede/ monezi95. sarcofage/ sarcofaguri96. reşouri/ reşeie97. moschee/ moschei98. simptome/ simptoame99. scurtmetraje/ scurtmetrajuri100. poieni/ poiene

Răspunsuri – Testul nr.6

1.avataruri; 2.dictoane; 3.fenicşi; 4.gălbenuşuri; 5.portmonee; 6.paşale; 7.croşee; 8.foarfecă; 9.congresmen; 10.congresmeni; 11.adaosuri; 12.israelian; 13.albaiulian; 14.argeşean; 15.gabonez; 16.năprasnic; 17.piure; 18.tânjală; 19.sorţii; 20.rozalb; 21.smântână; 22.uzufruct; 23.strangula; 24.venezuelean; 25.corvadă/ corvoadă; 26.acont/ aconto; 27. baligă/ balegă; 28. bogdaproste/ bodaproste; 29. becisnic/ bicismic; 30. tăiţei/ tăieţei; 31. ghiudem/ ghiuden; 32. fărăstrău/ fierăstrău; 33. incarna/ încarna; 34.derbi/ derby; 35. clovn/claun; 36.chiorăi/ghiorăi; 37.corigent/ corijent; 38.abnegare/ abnegaţie; 39. porcoi/ purcoi; 40 uranisc/ oranisc. 41. tumoare/ tumoră; 42. atât/ atâta; 43. darămite/ darmite; 44. diseară/deseară; 45 cearşeaf/cearceaf; 46.pedigriuri; 47.aleii; 48. aşijderi/ aşijderea; 49. atunci/ atuncea; 50. cofeină/ cafeină; 51.calmar/ calamar; 52.cana/ canea; 53.cincila/ şinşila; 54.bulgăr/ bulgăre; 55.cartilaj/cartilagiu; 56.adineauri/ adineaori; 57.bodigard/ bodyguard; 58.filozofie/ filosofie; 59.dieceză/ dioceză; 60.dumeri/ dumiri; 61.incorporare/ încorporare; 62.corvadă/ corvoadă; 63.îmbrăcăminţii/ îmbrăcămintei; 64.pieii (de animal)/ pielii; 65.sorei (medicale)/ surorii; 66.slogane/ sloganuri; 67.debuşee/ debuşeuri; 68.elvetic/ elveţian; 69.băiaş (lucrător la o baie publică)/ băieş (miner); 70.corale (cântece)/ corali; 71.buret/ burete (ciupercă); 72.carioca (dans)/ cariocă (creion); 73.analoagă/ analogă; 74.jeans/ jeanşi; 75.împăratul Roşu/ Roşu Împărat; 76.miscellanea/ miscelaneu; 77.mănăstire/ mânăstire; 78.Majestăţile/ Maiestăţile Voastre; 79.clasa întâi/ întâia; 80.leber/ lebervurst; 81.muschetar/ muşchetar; 82.molitvă/ moliftă; 83.pezevenghi/ pezevenchi; 84.locşor/locuşor; 85.lăvicer/lăicer; 86.carevasăzică; 87.drajeuri; 88.paradoxuri; 89.treburi; 90.tăpşane; 91.maidane; 92.pardesie; 93.etrusci; 94.monede; 95.sarcofage; 96.reşouri; 97.moschei; 98.simptome 99.scurtmetraje; 100.poieni.

Page 14: Exercitii de Gramatica

Testul nr.7

Alegeţi formele corecte:

1. fundă/ funtă2. genuflexiune/ genoflexiune3. ospiciu/ ospici4. pasămite/ pasă-te5. pancartă/ pancardă6. placardă/ placartă7. incas/ incaş8. ierarhie/ erarhie9. îndeajuns/ în deajuns10. într-adevăr/ întradevăr11. fascicula/ fascicolă12. arpagic/ arbagic13. alură/ aliură14. anticameră/ antecameră15. antedeluvian/ antidiluvian16. arap/ harap17. arar/ arareori18. bacalaureat/ bacaloreat19. glaspapir/ glaşpapir20. jersee/ jerseuri21. întrucât/ întru-cât22. judo/ jiudo23. judocan/ judoka24. erbivor/ ierbivor25. chisea/ chesea26. chepeng/ chempeng27. milieu/ mileu28. alviţă/ halviţă29. aisberg/ iceberg30. lugojean/ lugojan31. cardiovascular/ cardio-vascular32. airbagul/ airbegul33. alibi-uri/ alibiuri34. pahiderme/ pachiderme35. petroşenean/ petroşănean36. piranha/ pirania37. spalier/ şpalier38. sociocultural/ socio-cultural39. spicher/ şpicher40. spaghete/ spaghette41. smaralde/ zmaralde42. smoching/ smoking

43. prim ajutor/ prim-ajutor44. filozoafă/ filozofă45. smalţ/ zmalţ46. ştampilă/ stampilă47. perspicace/ perspicaci48. parti-pris/ party-pris49. parking/ parching50. optsprezece/ optisprezece51. proces-verbal/ proces verbal52. schi/ ski53. spray/ şprey54. pogrom/ progrom55. posttraumatic/ postraumatic56. transsiberian/ transiberian57. preajmă/ preaşmă58. şvaiţer/ şvaiţăr59. ştecăr/ ştecher60. ştras/ stras61. ştachetă/ stachetă62. traheii/ traheei63. dandy/ dandi/ dendy64. livrescă/ livrească65. păianjen/ paianjen66. păianjeni/ păienjeni67. filologă/ filoloagă68. evreică/ evreucă69. carbogazos/ carbo-gazos70. sandvici/ sendvici71. sandviciuri/ sendvice72. sendviş/ senviş73. sendvişuri/ senvişe74. şotron/ şodron75. porridge/ poridge76. pop-corn/ popcorn77. videofon/ video-fon78. vermicid/ viermicid79. vinietă/ vignetă80. vicepreşedinte/ vice-preşedinte81. preşedinţie/ preşidenţie/ preşedenţie82. stomatologă/ stomatoloagă83. steward/ steuard84. suzetă/ susetă85. premisă/ premiză

Page 15: Exercitii de Gramatica

86. patriotă/ patrioată87. mă-sii/ mă-si88. mâzgăli/ măzgăli89. peruan/ peruvian90. mingii/ mingiei91. kitsch/ kitsh92. pietrifica/ petrifica93. luminiscent/ luminescent94. lăcaş/ locaş95. poker/ pocher96. omologă/ omoloagă97. pricopsi/ procopsi98. leţcaie/ lăţcaie99. lezmaiestate/ lezmajestate100. om-senviş/ om-senvici

Răspunsuri – Testul nr.7

1.fundă; 2.genuflexiune; 3.ospiciu; 4.pasămite; 5.pancartă; 6.placardă; 7.incas; 8.ierarhie; 9. îndeajuns; 10. într-adevăr; 11. fasciculă; 12. arpagic; 13. alură; 14.anticameră; 15. antediluvian; 16.arap; 17.arar/ arareori; 18.bacalaureat; 19.glaspapir; 20. jersee/jerseuri; 21.întrucât; 22.judo; 23.judocan/ judoka; 24.erbivor; 25.chisea; 26.chepeng; 27.milieu; 28.alviţă; 29.aisberg; 30.lugojean; 31.cardiovascular; 32.airbagul; 33.alibiuri; 34. pahiderme; 35.petroşean; 36.piranha; 37.spalier; 38. sociocultural 39.spicher; 40.spaghete; 41.smaralde; 42.amoching; 43.prim ajutor; 44.filozofă/filozoafă; 45.smalţ; 46.ştampilă; 47.perspicace; 48.parti-pris; 49.parking; 50.optsprezece; 51. proces-verbal; 52.schi; 53.spray; 54.pogrom; 55.posttraumatic; 56.transsiberian; 57.preajmă; 58.şvaiţer; 59.ştecăr; 60.ştras/stras; 61.ştachetă; 62.traheii; 63.dandy; 64.livrescă; 65.păianjen; 66.păianjeni; 67.filologă; 68.evreică; 69.carbogazos; 70.sandvici; 71.sandviciuri; 72.sendviş; 73.sendvişuri; 74.şotron; 75.porridge; 76.pop-corn; 77.videofon; 78.vermicid; 79.vinietă; 80.vicepreşedinte; 81.preşedinţie; 82.stomatologă; 83.steward; 84.suzetă; 85.premisă; 86.patriotă; 87.mă-sii; 88.mâzgăli; 89.peruan; 90.mingii; 91.kitsch; 92.pietrifica; 93.luminiscent/luminescent; 94.lăcaş/locaş; 95.poker/ pocher; 96.omologă/ omoloagă;97.pricopsi/procopsi;98. leţcaie/ lăţcaie; 99.lezmaiestate/ lezmajestate; 100. om-senviş/om-senvici;

Page 16: Exercitii de Gramatica

Testul nr.8

Alegeţi formele corecte:

1.îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii2.dicţie/ dicţiune3.cetăţeancă/cetăţeană4.inopinat/ inopinant5.chipie/ chipiuri6.hiaturi/ hiate7.sanda/ sandale8.tatei/ lui tata/ tatălui9.mătuşicăi/ mătuşicii/ mătuşichii10.zăbavei/ zăbăvii11.cremenii /cremenei12.echivocă/ echivoacă13.grotescă/ grotească14.indo-european/ indoeuropean15.infarcte/ infarcturi16.ingurgita/ îngurgita17.pântec/ pântece18.halo/ halou19.tontoroiul/ ţonţoroiul20.vârstat/ vrâstat21.ghiudem/ ghiuden22.angină/ anghină23.germene/ germen24.banner/ benner/ bener25.punk /punck26.forfait/ forfet27.passacaglia/ passacalia28.sotto-voce/ sottovoce29.broccoli/ brocolli30.confeti/ confetti31.happening/ hapening32.fitness/ fitnes33.kibbutz/ kibuţ34.bowling/ bawling35.hacker/ hecker36.babysitter/ baby-sitter37.rummy/ remmy38.planning/ plening39.homeless/ homeles40.feedback/ feed-back41.commedia del’arte/comedia del arte42.yală/ ială

43.ikebana/ ichebana44.fortissimo/ forttissimo45.ful-time/ full-time46.bravisimo/ bravissimo47.whiscky/ whisky48.deadwaight/ deadweight49.Ileanei/ Ilenei50.incarna/ încarna51.inoportun/ importun52.stand-by/ standby53.skatebord/ skateboard54.inter-activ/ interactiv55.interegn/ interregn56.isbi/ izbi57.infirmierie/ infirmerie58.cuter/ cutter59.bein-marie/ bain-marie60.dresing/ dressing61.jocker/ joker62.yes-man/ yesman63.passpartu/ paspartu64.higienă/ igienă65.intermezo/ intermezzo66.inter-naut/ internaut67.al o miilea/ al o mielea68.meeting/ miting69.mozarella/ mozzarella70.mezosoprană/ mezzosoprană71.maică-mi/ maică-mii72.mediteraneian/ mediteraneean73.memento-ul/ mementoul74.miază-noapte/ miazănoapte75.manechiură/ manichiură76.mareii/ mareei77.metal-azbest/ metalazbest78.mânuşă/ mănuşă79.maşină unealtă/ maşină-unealtă80.mureşan/ mureşean81.marou/ maro82.minionă/ mignonă83.mixandră/ micsandră84.mini-market/ minimarket

Page 17: Exercitii de Gramatica

85.matinee/ matineuri86.marşalier/ marşarier87.dobânde/ dobânzi88.monoloage/ monologuri89.seminarii/seminare90.lelicăi/lelichii91.tinzii/ tindei92.tranşeii/tranşeei93.corneii/ corneei94.pieţei/ pieţii95.gâştei/gâştii96.luntrii/ luntrei97.lunei/ lunii98.lenei/lenii99.decolteuri/ decoltee/ decolteie100.vămii/vamei

Răspunsuri – Testul nr.8

1.îmbrăcămintei/ îmbrăcăminţii; 2dicţie/dicţiune; 3. cetăţeancă/cetăţeană; 4.inopinat; 5. chipie/chipiuri; 6.hiaturi; 7.sanda/ sandale; 8. tatei/ lui tata/ tatălui; 9.mătuşicăi/ mătuşicii/ mătuşichii; 10.zăbavei/zăbăvii; 11.cremenii; 12.echivocă; 13.grotescă; 14.indo-european; 15.infarcte; 16.ingurgita; 17.pântec/pântece; 18.halo/halou; 19.ţonţoroiul/tontoroiul; 20.vârstat/vrâstat; 21.ghiudem/ghiuden; 22.angină; 23.germene/germen; 24.banner; 25.punk; 26.forfait; 27.passacaglia; 28.sotto-voce; 29.broccoli; 30.confeti; 31.happening; 32.fitness; 33.kibbutz; 34.bowling; 35.hacker; 36.babysitter; 37.rummy; 38.planning; 39.homeless; 40.feedback; 41.commedia del’arte; 42.yală; 43.ikebana; 44.fortissimo; 45.full-time; 46.bravissimo; 47.whisky; 48.deadweight; 49. Ileanei/ Ilenei; 50.incarna/ încarna; 51.inoportun; 52.stand-by/ standby; 53.skateboard; 54. interactiv; 55.interregn; 56.a izbi; 57.infirmerie; 58.cutter; 59.bain-marie; 60.dressing; 61.joker; 62.yesman; 63.paspartu; 64.igienă; 65.intermezzo; 66.internaut; 67.al o mielea; 68.miting; 69.mozzarella; 70.mezzosoprană; 71.maică-mii; 72.mediteraneean; 73. mementoul; 74. miazănoapte; 75. manichiură; 76.mareei; 77.metalazbest; 78. mănuşă; 79.maşină-unealtă; 80.mureşean; 81.maro; 82.mignonă; 83.micsandră; 84.minimarket; 85.matinee (spectacol), matineuri (capot); 86.marşarier; 87.dobânzi; 88.monologuri; 89.seminare; 90.lelichii/lelicăi; 91.tindei; 92.tranşeei; 93.corneei; 94.pieţei; 95.gâştei; 96.luntrii; 97.lunii; 98.lenei; 99.decolteuri; 100.vămii.

Page 18: Exercitii de Gramatica

Testul nr.9

Alegeţi formele corecte:

1.a)summum b)sumă de activităţi2.a)şerpaş b)şerpar nepalez3.a)declinarea b)declinaţia substantivului4.a)depănarea b)depanarea amintirilor5.a)poţiune b)porţiune otrăvitoare6.a)invocaţia b)invocarea poetică7.a)disimilarea b)disimularea vocalelor8.a)a deferi b)a diferi justiţiei9.individ a)pedant b)pendant10.rubin a)pedant b)pendant11.expresia în a)uz b)uzanţă12.pronunţarea a)dialectală b)dialectică13.plachetă a)de versuri b)de crap14.elidarea a)unei probleme b)unei vocale15.produse a)patentate b)potentate în ţară16.a)virtuoz b)virtuos al chitării17.eşantionul a)prelevat b)prevalat18.poezia cu formă fixă este a)sonet b)sonată19. are o pasiune pentru a)echitate b)echitaţie20.a)echitatea b)echitaţia socialistă21.a)dezinsecţia b)dezinfecţia blocului22.statură a)impozabilă b)impozantă23.urmează un master de a)restaurare b)restauraţie24.a)montajul b)montura inelului 25.a)speculaţie b)speculă filozofică26.a)cartă b)carte a drepturilor omului27.a)declinarea b)declinaţia responsabilităţii28.a)invocarea b)invocaţia muzelor29.diplomaţia respectă a)uzanţele b)uzul30.a)potentaţii b)patentaţii zilei sunt politicienii31.depanarea a)aparatelor electrice b)amintirilor32.a)versul b)viersul ciocârliei33.Italia îi expulzează pe

a)apatrizi b)apolitici34.a)edem b)eden pulmonar35.pedeapsă a)privativă b)privată de libertate36.a)dezinfecţia b)dezinserţia rănii e obligatorie37.naraţiunea a)prevalează b)prelevează asupra naraţiunii38.a)pronostic b)prognostic sportiv39.medicul are un a)prognostic b)pronostic rezervat40.a)restaurarea b)restauraţia monarhiei 41.zahăr a)cubic b)cubist42.pictura a)cubistă b)cubică43.peisaj a)insolit b)insolent44.purtare a)insolentă b)insolită45.reţeta a)prescrisă b)proscrisă46.a)investirea b)învestirea ca ministru47.şarpe a)constrictor b)constrictiv48.consoană a)constrictivă b)constrictoare49.flori a)fanate b)famate50.pronunţie a)defectivă b)defectuoasă51.judecători înşelaţi de argumente a)speciale b)specioase52.a)sonată b)sonet de Bach53.a)consemnarea b)consemnaţiunea faptelor54.venit a)impozabil b)impozant55.a)fasciculă b)fascicul de lumină56.haină de a)vizon b)bizon57.a)virtuoz b)virtuos al cifrelor58.sezon a)competiţional b)competitiv59.ton aspru, a)marţial b)marţian60.obţinerea unui rezultat a)competitiv b)competiţional61.În Italia se dansează a)tarantela b)tarantula62.a)imprimeul b)imprimatul floral63.a)obscuritatea b)obscurantismul veacului nostru

Page 19: Exercitii de Gramatica

64.acord a)tacit b)taciturn65.prinţul a)consort b)consorţiu66.este acuzat de a)exclusivism b)exclusivitate67.a)suveranul b)suzeranul pontif68.are o fire a)taciturnă b)tacită69.televiziunea obţine a)exclusivitatea b)exclusivismul70.dezamăgeşte cu discursursuri a)patriotarde b)patriotice71.a)amplitudinea b)amploare sunetului72.economie de a)dumping b)doping73.sportiv acuzat de a)doping b)dumping74.a)magnificenţa b)magnitudinea cutremurului75.filmul se a)toarnă b)turnează la Buftea76.tapiserie a)de aur b)de ştejar77.alimente a)perisabile b)perimate78.metode de lucru a)perimate b)perisabile79.a)coroborarea b)colaborarea faptelor80.sentinţă a)executorie b)executivă81.guvernul are putere a)executivă b)executorie82.a)contestarea b)contestaţia alegerilor83.a)izolaţie b)izolare termică84.a)maestru b)maistru al sportului85.un gurman preferă a)delicatesele b)delicateţele86.a)eclozele b)ecluzele hidrocentralei87.text a)incomprehensibil b)incompresibil88.a)reparaţie b)reparare morală89.trupe de a)comando b)comandă90.auditoriul este impresionat de a)expoziţie b)expozeu91.topirea calotei a)glaciare b)glaciale92.trup plin de a)escale b)escare93.a)jargonul b)argonul englezesc94.efecte a)adverse b)adversative95.conjuncţii a)adversative b)adverse96.face a)figuraţie b)figurare în spectacol97.persoanele a)ministeriabile b)ministeriale98.hotărâre a)ministerială b)ministeriabilă99.a)legislatura b)legislaţia rutieră100.a)interpolarea b)interpelarea textelor vechi

Răspunsuri – Testul nr.9

1.b; 2.a; 3.a; 4.a; 5.a; 6.a; 7.a; 8.a; 9.a; 10.b; 11.a; 12.a; 13.a; 14.b; 15.a; 16.a; 17.a; 18.a; 19.b; 20.a; 21.a; 22.a; 23.a; 24.b; 25.a; 26.a; 27.a; 28.a; 29.a; 30.a; 31.a; 32.b; 33.a; 34.a; 35.a; 36.a; 37.a; 38.a; 39.a; 40.b; 41.a; 42.a; 43.a; 44.a; 45.a; 46.b; 47.a; 48.a; 49.a; 50.a; 51.a; 52.a; 53.a; 54.a; 55.b; 56.a; 57.a; 58.a; 59.a; 60.a; 61.a; 62.a; 63.b; 64.a; 65.a; 66.a; 67.a; 68.a, 69.a; 70.a; 71.a; 72.a; 73.a; 74.b; 75.b; 76.a; 77.b; 78.a; 79.a; 80.a; 81.a; 82.a; 83.a; 84.a; 85.a; 86.b; 87.a; 88.a; 89.a; 90.b; 91.a; 92.b; 93.a; 94.a; 95.a; 96; 97.a; 98.a; 99.b; 100.a;

Page 20: Exercitii de Gramatica

Testul nr.10

Alegeţi formele corecte:

1.individ a)dubios b)dubitativ2.a)decolteuri b)decoltee3.a)hamace b)hamacuri c)ambele4.fatuitate înseamnă: a)trufie b)inutilitate5.specimen înseamnă: a)exemplar b)specie6.a)halva b)alva7.a)happy-end b)happy end8.harpie înseamnă: a)monstru b)harpă9.a)pâraie b)pârâuri10.a)hematoame b)hematomi11.tratament a)ambulant b)ambulatoriu12.unde a)hertziene b)herţiene13.Dinu a)Lipatti b)Lipati14.Anton a)Pan b)Pann15.a)Zambaccian b)Zanbaccian16.Alexandru a)Rosetti b)Roseti17.a)Ca-ra-gia-le b)Ca-ra-gi-a-le18.Cezar a)Bolliac b)Boliac19.Ion a)Pillat b)Pilat20.Gheorghe a)Tattarescu b)Tătărăscu21.Anghel a)Saligny b)Saliny 22.Alexandru a)Philippide b)Philipide23.Vasile a)Pârvan b)Pîrvan24.Maria a)Filotti b)Fillotti25.Constantin a)Brâncuşi b)Brâncuş26.a)Nicolae a)Tonitza b)Toniţa27.a)homeless b)homeles28.a)horrorul b)horror-ul29.a)hornuri b)hoarne30.a)ierburi b)ierbi31.intarsie cu a)alcool b)sidef32.a)interpelare b)interpolare parlamentară33.a)interregn b)interegn34.”introspecţie”înseamnă: a)autoobservare b)control35.a)Istambul b)Istanbul36.capitala a)Brazilia b)Brasilia37.a)itemi b)itemuri c)iteme d)toate38.a)izlaz b)islaz

39.a)hipiot b)hippiot40.a)foitaj b)foietaj c)foetaj41.Turnul a)Eiffel b)Efel42.a)Medgidia b)Megidia43.a)Găieşti b)Găeşti44.a)Ottawa b)Otawa45.a)Pnom-Pehn b)Pnom-Pen46.a)Amman b)Aman47.a)Adamclisi b)Adam-clisi48.a)Beijing b)Beijin49.a)Baia Mare b)Baia-Mare50.a)Râmnicul Sărat b)Râmnicu-Sărat51.a)Râmnicu-Vâlcea b)Râmnicul Vâlcea52.a)Târgu-Jiu b)Târgu Jiu53.New Delhi b)New Dely54.a)Bistriţa-Năsăud b)Bistriţa Năsăud55.a)Djakarta b)Djakartta56.a)Dakar b)Dackar57.a)Câmpulung b)Câmpu-Lung58.a)Liechtenstein b)Liecktenstein59.a)Djibouti b)Djibutti60.a)Helsinki b)Helsincki61.făină a)vraf b)vrac62.motor cu a)propulsie b)propulsare63.dicţionar a)explicativ b)explicit64.acuzaţie a)explicită b)explicativă65.a)fias-co b)fi-as-co c)ambele66.a)fermoar b)fermuar67.a)patinoar b)patinuar68.eu a)învârt b)învârtesc c)ambele69.a)nivele b)niveluri c)ambele70.creta este un material a)friabil b)fiabil71.finalitate înseamnă: a)final b)scop72.a)marfar b)mărfar73.a)marşalier b)marşarier74.a)mărfii b)marfei75.a)miază-noapte b)miazănoapte

Page 21: Exercitii de Gramatica

76.a)muschetar b)muşchetar c)ambele forme77.a)decoji b)a descoji78.a)de cu seară b)decuseară 79.deconspira b)desconspira80.aşezământ a)monahal b)monarhal81.a)audierea b)audiţia martorilor82.a)aderenţa b)aderarea pneurilor83.a)dibuie b)dibuieşte c)ambele forme84.calitatea berii ţine de: a)malţ b)smalţ85.catedrala a)mitropolitană b)metropolitană86.cipercile sunt a)criptogame b)criptograme87.a)criblură b)griblură88.a)crişean b)crişan89.a)cromozom b)cromozon90.a)facţiunea b)fracţiunea unui partid91.a)contractă b)contractează muşchii92.a)contractează b)contractă petrol93.a)a obţine b)a opţine93.a)obstetrică b)obstretrică94.a)luntrei b)luntrii95.a)arce b)arcuri de cerc96.a)dineuri b)dinee97.zbor a)demonstrativ b)demonstrabil98.a)deviz b)deviză de cheltuieli99.a)drajeuri b)drajee100.a)albaiulian b)alba-iulian

Răspunsuri – Testul nr.10

1.b; 2.a; 3.c; 4.a; 5.a; 6.a; 7.a; 8.a; 9.a; 10.a; 11.b; 12.a; 13.a; 14.b; 15.a; 16.a; 17.a; 18.a; 19.a; 20.a; 21.a; 22.a; 23.a; 24.a; 25.a; 26.a; 27.a; 28.a; 29.a; 30.a; 31.b; 32.a; 33.a; 34.a; 35.b; 36.b; 37.d; 38.a; 39.a; 40.a; 41.a; 42.a; 43.a; 44.a; 45.a; 46.a; 47.a; 48.a; 49.a; 50.a; 51.a; 52.a; 53.a; 54.a; 55.a; 56.a; 57.a; 58.a; 59.a; 60.a; 61.b; 62.a; 63.a; 64.a; 65.a; 66.a; 67.a; 68.c, 69.a; 70.a; 71.a; 72.a; 73.b; 74.a; 75.b; 76.c; 77.b; 78.a; 79.a; 80.a; 81.a; 82.a; 83.c; 84.a; 85.a; 86.a; 87.a; 88.a; 89.a; 90.a; 91.a; 92.b; 93.a; 94.b; 95.a; 96; 97.a; 98.a; 99.b; 100.a;

Page 22: Exercitii de Gramatica

Test complex - .1

1.Sunt corecte: a)patinoar, opţiune, pietriş, minge, passacaglia b)patinuar, opţiune, pietriş, mingie, passacaglia; c)patinoar, obţiune, petriş, minge, pasacalia; d)patinoar, opţiune, petriş, minge, passacaglia;

2.Mi-e că va ploua şi, cum n-am umbrelă, risc să răcesc. a)SB, CM, CD; c.c.m, exprimat prin adverb de mod; b)SB, CM, CD, c.c.mod, exprimat prin adverb de mod; c)SB, CNS, CD, conjuncţie fără funcţie sintactică; d)CI, CZ, CD, conjuncţie fără funcţie sintactică;

3.Sunt corecte formele: a)cuartet, quasar, cvintet, quiproquo, cvorum; b)quartet, quasar, quintet, quiproquo, quorum; c)cvartet, cuasar, cvintet, qui-pro-quo; cvorum;4.1.ibidem/ în acelaşi loc; 2.alibi/ în altă parte; 3.honeste vivere/ să trăieşti cinstit; 4.manu militari/ cu măsuri drastice; 5.do ut des/ îţi dau ca să-mi dai; 6.ipso facto/ prin însuşi acest fapt - sunt corecte:

a)toate b) niciuna; c)1,3,5, 6; d)altă soluţie;5.Cuvântul "a refula" are sensul: a)a-şi schimba concepţiile; b)a-şi îndeplini aspiraţiile; c)a-şi asuma o răspundere; d)a-şi înăbuşi dorinţe neîmplinite;6.Litera "e" nu redă vocala în toate cuvintele din seria:

a)cheag, gherghef, cine b)cer, ea, este, cearcăn c)ghimpe, bea, cercei d)el, cheag, deal, cearcăn, gheaţă;

7.Intravilan are sensul: a) zonă situată între 2 oraşe; b)zonă situată între un oraş şi o localitate rurală c)zonă care cuprinde suprafaţa unei aşezări umane limitate administrativ; d)zonă care cuprinde suprafaţa din afara unei aşezări umane;

8.În enunţurile: 1.Al cui este stiloul? 2.Contra cui suntem noi? 3.Care este cartea primită? 4.Cu al cui creion scrii? 5.De cine ai fost bătut? cuvintele subliniate sunt:

a)1,2 - n.pred; 3,4 - c.ind.; 5 - c.de agent; b)1,2,3,5 - c.ind; 4 - atrib.pr.genit; c)1,2,3 - n.pred; 4 - atrib.pr.genitiv; 5 - c.ind; d) 1,2,3 -n.pred; 4 - atrib.pr.genit; 5 - c.de agent;

9.Precizaţi care cuvinte sunt derivate: 1.beteală; 2.concitadin; 3.monopol; 4.apolitic; 5.moral; 6.rediscuta:

a)2,4,6; b)1,2,4 c)3,5,6; d)altă interpretare;

Page 23: Exercitii de Gramatica

10.În enunţurile: 1.În privinţa lor am îndoieli; 2.Cu totul erau 7; 3.Ploua de parcă ar fi fost toamnă; 4.De asta nu învăţ, fiindcă nu vreau; 5.Au plecat toţi, afară de Ion; 6.Relativ la subiect, am parcurs toată materia; 7.Faţă de cât învăţase, merita 10;

a)1, 6 loc-prepoziţ; 2,4 -loc.adverbială; 3,5,7 - loc.conjuncţională;b)1,5,6 - loc.adverbială; 2,3,4 -loc.prepoz; 7 - loc.conjuncţională;c)1, 5 - loc.prepoz; 2, 4, 6 - loc.adverbială; 3, 7 - loc.conjuncţională;d)1, 5, 6 - loc.prepoz; 2, 4 - loc.adverbială; 3, 7 - loc.conjucţională;

11.Coluziune are sensul: a)ceartă; b)încăierare; c)dispută verbală în public; d)înţelegere secretă între 2 persoane în prejudiciul alteia;12.Sunt perechi sinonimice toate grupurile din seria: a)maiestuos/grandios; reflecta/oglindi; a regiza/ a dirija; neviabil/ nevralgic; b)nipon/japonez; regres/declin; spirit/glumă; referinţă/înclinaţie; c)a regenera/ a reface; sordid/neplăcut; a spicui/ a bârfi; a specula/ a folosi; d)reiterat/ repetat; malacof/crinolină; poetard/poetastru; nociv/dăunător;13.Prin ce procedeu intern de formare a cuvintelor se explică prepoziţiile "mulţumită" şi "datorită": a)derivare progresivă; b)derivare regresivă; c)împrumut d)compunere e)conversiune;14.Sinonimul lui trată este: a)troliu; b)corrigenda; c)preaviz; d)cambie; 15.Acrofobie are sensul: a)indispoziţie; b)teamă de întuneric; c)spaimă de adânc; d)teamă patologică de înălţimi;16.Sunt perechi de antonime grupurile din seria: a)crud/proapăt; emfatic/afectat; culant/zgârcit; b)a frapa/ a şoca; curent/frecvent; somptuos/simplu; c)nevinovat/culpabil; revolut/neîncheiat; rezistent/ fragil; d)specios/artificial; handicap/avantaj; haotic/ordonat;17.Fiind bolnav, n-a fost în stare să-i spună ce ar fi dacă ar fi ajutaţi mereu - verbul "a fi" este, în ordine: a)auxiliar, predicativ, copulativ, copulativ; b)predicativ, predicativ, predicativ, copulativ, c)copulativ, predicativ, predicativ, auxiliar; d)copulativ, copulativ, predicativ, auxiliar;18.Eurocrat înseamnă: a)membru al Parlamentului European; b)element chimic din familia pământurilor rare; c)funcţionar al organismelor europene; d)membru al unei uniuni democratice europene;19.Numele de locuitori sunt corecte:

Page 24: Exercitii de Gramatica

1.târgmureşean/Târgu-Mureş 2.giurgean/ Giurgiu 3.timişean/Timişoara 4.turnean/ Turnul Măgurele 5.zimnicean/ Zimnicea 6.humorean/Gura Humorului

a)toate b)numai 1, 2, 4, 6; c)numai 4, 5, 6; d)niciuna

20.Sunt corecte:a)altercaţie verbală; mică alocuţiune, atelier de blănărie, a avertiza din timp; dar totuşi; mai am încă o întrebare;b)caligrafie frumoasă, coexistenţă paşnică, mare colos industrial, ceremonie protocolară;c)debuşeu pe piaţă, debut iniţial, echivantă ca valoare, a extermina în masă, evocare retrospevtivă;d)altercaţie frecventă, alocuţiune laudativă, aprobare imediată, a avertiza binevoitor;21.În juru-i sunt mulţi care luptă contra noastră, deşi ne-a fost milă de ei cândva - a)pr.personal, D, c.c.de loc; pr.relativ, N, S; adj.pron.pos, Ac, c.ind; subst, N, S; b)pr.pers, G, atrib.subst; pr.rel, N, S; pr.pos, G, c.indirect; subst, Ac, c.direct; c)pr.pers, G, atrib.subst; pr.rel, Ac, c.direct; pr.pos, D, c.indirect; subt, Ac, c.indirect; d)altă interpretare;22.Sinologie înseamnă: a)ştiinţă care studiază cultura japoneză; b)ştiinţă care studiază cultura coreeană; c)patologia inflamaţiilor mucoasei sinusurilor nazale; d)ştiinţă care studiază cultura chineză;23.Precizaţi rădăcina cuvântului "înfăţişare": a)înfăţ-; b)-făţiş-; c)făţ-; d)-făţişa-; e)înfăţiş-;24.Lusitan înseamnă: a)privitor la Andorra şi populaţia ei; b)privitor la regiunea sudică a Spaniei şi la populaţia ei; c)privitor la Portugalia şi la populaţia ei; d)al treilea etaj al jurasicului superior;25.Nu-i plăcea tot ce se cânta, dar, cum nimic din ce făcea el nu-l plictisea, nu încerca niciodată să-şi spună vreo părere, de vreme ce el credea că e prea mic ca să se priceapă cât de cât. a)PP AT AT CZ PP CD CZ CD CNS; b)PP SB AT CM PP CD CS CD CV; c)PP CD AT CZ PP CD CZ CD CS; d)altă interpretare;26.Nu-mi vine a crede că a fost cu putinţă să se întâmple ce s-a întâmplat: a)PP SB SB SB; b)PP CD SB SB c)PP CD CM CD d)PP SB CM CD;27.Nu s-a vrut să se ştie că trebuie să fie mai atenţi. Subordonatele sunt în ordine: a)CD CD SB b)SB SB SB c)CD SB SB d)CD CD SB; 28.Sunt numai locuţiuni prepoziţionale în seria: a)faţă în faţă, dincolo de, din cauza; b)faţă de, alături de, zi de zi; c)de către, departe de, an de an; d)faţă de, pe deasupra, în numele, împreună cu;29.Cosmopolit este folosit corect în:

Page 25: Exercitii de Gramatica

a)interogaţie cosmopolită; b)vulcan cosmopolit; c)căldură cosmopolită; d)oraş cosmopolit;30.În enunţurile: 1.Mergeam pe stradă şi mă gândeam la problemele mele. 2.Se grăbea să nu piardă trenul. 3.Ai carte, ai parte! a)1.două S subînţelese; 2.două S incluse; 3.două S incluse; b)1.două S incluse; 2.două S subînţelese; 3.două S nedeterminate; c)1.două S subînţelese; 2.două S incluse; 3.două S subînţelese; d)altă interpretare;31.Când e să-i meargă omului rău, orice ar face se strică - a)CŢ CD CD PP; b)CT PR CV PP; c)CT SB SB PP; d)altă interpretare;32.Sunt triftongi în cuvintele din seria: a)grecoaică, iubeau, voioasă; b)douăzeci, îndoială, păzeau; c)căprioară, perioadă, vorbească; d)ghioagă, pufoaică, rouă;33.Sunt corecte formele de G-D: a)ţepii, pielii, şeii, lui taica, cremenei; b)ţepei, pieii, nurorii, îmbrăcămintei, taichii; c)pielii, norei, îmbrăcăminţii, Ilenei, şeii; d)Ileanei, ţepii, taichii, ordinei;34.Ea nu părea a fi crezută de nimeni - predicatul este: a)nu părea a fi; b)nu părea crezută; c)nu părea a fi crezută; d)nu părea;35.Forme corecte sunt în seria: a)elidarea problemelor, recensământ anuar, din punct de vedere al legii, două mingi, două noiembrie; b)eludarea problemelor, eu enumăr, recensământ anual, două mingi, doi noiembrie; c)consoane dentale, desinenţă cauzală, summum de calităţi, doi arbitrii, doi dublii decalitrii; d)consoană dentală, desinenţă cazuală, eră glaciară, două noiembrie, două mingi, doi arbitri;36.Ce e regretabil pentru mine e că totdeauna, după ce am urmat pe unul, când mă uit înapoi, mă bucur că n-am urmat povaţa celuilalt, de aceea trebuie să stau aşteptând singur o împăcare care este imposibilă. a)SB PP CT CT PR CI PP SB AT; b)CD PP CZ CT SB CZ CZ SB AT; c)SB PP CT CT PR CI CZ SB AT d)altă interpretare;37.Lecţia a fost învăţată bine şi repetată cu atenţie fiindcă era dimineaţă şi îi era frică deja că nu avea ce face în această situaţie, de vreme ce oamenii păreau cruzi şi neîngăduitori. Probabil că devenise nerăbdător să fie ascultat oricum. a)6 PV şi 3 PN; b)5 PV şi 3 PN; c)7 PV şi 3 PN; d)altă interpretare;38.Sunt derivate cu sufixe diminutivale: 1.fetiţă; 2.scăunel; 3.măgăruş; 4.inel; 5.doctoriţă; 6.fecioraş; 7.căţel; 8.cosaş; 9.fetică; 10.furnică; a)toate; b)1,2,3,6,9; c)1,2,3,6,9,10; d)altă interpretare;39.Sunt corecte formele din seria: a)servici, exudat, ultraj, paleativ, asterics; b)reşou, exsudat, patrat, obstretrică, tomnatic;

Page 26: Exercitii de Gramatica

c)molatic, obstetrică, exsudat, delincvent, paliativ; d)capod, pătrat, exsudat, reşou;40.Nu au grade de comparaţie toate adjectivele din seria: a)rotund, eroic, mort, gol, alb; b)strămoşesc, absent, fructifer, pătrat; c)viu, maxim, egal, viteaz; d)superior, verde, înalt, extern; 43.Proprii tăi prieteni au rămas imobilizaţi în gips, pentru că au căzut pe linoleu, la servici - Greşelile sunt în număr de: a)5 b)6 c)4 d)altă interpretare;42.Nu conţine greşeli seria: a)clarvăzători, mic-burgheze, nou-născute, răufăcători; b)liber-cugetători, noi-veniţi, răuvoitori; c)clarivăzători, mici-burghezi, răuplatnici; d)drept-credincioşi, noi-născuţi, răi-platnici;43.Sunt superlative absolute în toată seria: a)destul de bună, tare rea, foarte acră, mult iubită; b)acrră, extraordinar de rea, ultrasecret, tare bun, atotştiutor; c)ultraelegant, rarisim, tot atât de bun, extrafin; d)arhicunoscut, cel mai înalt, teribil de bun, grozav de deştept;44.Ştie ce poate deveni colegul ei şi fratele acestuia - a)n.predicativ, pr.relativ, Ac; At.pron, pr.pers, G; At.pron, pr.demonstrativ, D; b)S, pr.relativ, N; At.adj, pr.pers, G; At.pron, pr.dem, G; c)At.adj, N; pr.demonstrativ; At.pron, pr.pers, G; At.pron, pr.dem, G; d)n.predicativ, pr.relativ N; At.pron, pr.pers, G; At.pron, pr.dem, G; e)altă interpretare;45.Zbura ca vântul şi se ducea ca gândul în drumu-i spre mare. a)c.c.de mod; c.c.de mod; At.pronominal; b)c.c.de mod, c.c.consecutiv, At.pronominal; c)c.c.de mod, c.c.de mod; c.c.de loc; d)altă interpretare; 46.Sunt compuse cuvintele: a)dantelărie, preîntâmpinat; b)deontologie, sufragerie; c)pedologie, istoriografie; d)trepied, anuar;47.Se înţelegeau de minune fiind prea buni pentru a greşi - a)c.c de mod, n.pred, c.concesiv; b)c.consecutiv, n.pred, c.cde scop; c)c.c.de mod, c.c.mod, c.c.de scop; d)altă interpretare;48.E mai uşor de citit decât de scris, fiindcă, îmbolnăvindu-se nu mai voia să-şi facă temele. a)c.c.mod, c.c.cauză, fără funcţie sint; b)c.c.mod, c.c.consecutiv, At.pron; c)c.c.mod, c.c.cauză, At.pron; d)altă interpretare;49.A citit tot, reuşind să termine filele acestui roman - a)c.direct, c.c.consecutiv, A.adj; b)S, c.c.scop, A.pron; c)c.direct, c.c.concesiv, Apron; d)altă soluţie;50.Mă întreb al cui eşti tu, de vreme ce dânşii nu recunosc în orice fotografie. a)pr.rel, G, n.pred; pr.personal, N, S; adj.pr.rel., Ac, A.adj; b)pr.inter, G, c.ind; pr.de politeţe, N, S; pr.relativ, Ac, A.adj; c)pr.rel, G, n.pred; pr.personal, N, S; adj.pr.nehot, Ac, A.pron;

Page 27: Exercitii de Gramatica

d)altă interpretare;

51.Nu pariaţi pe acest cal! A dat vina pe mine. Nu mă pot baza pe tine. Am un coleg invidios pe toată lumea. a)c.indirecte; b)c.directe; c)3 c.indirecte, 1 c.direct; d)altă interpretare;52.Mi-ai văzut poza în ziar şi mi-am dat seama de ce mi-ai dat telefon - a)pr.pers, D, A.pron/ pr.reflex, D, fără fcţie sint/ pr.pers, D, Apron; b)pr.reflex, D, Apron/ pr.reflex, D, A.pron/ pr.pers, G, c.ind; c)pr.reflex, D, c.ind/ pr.pers, D, fără funcţie sint/ pr.pers, D, A.pron; d)altă interpretare;53.Sunt corecte enunţurile: 1.A reuşit datorită talentului şi a muncii sale perseverente. 2.Dat fiind noile condiţii, n-a putut rămâne pe postul care l-a ocupat. 3.Întrucât eram să cad, m-am întrebat ce-s cu gropile din faţa scărilor. 4.Le-am dat amândorura dreptate, deşi nimeni nu agreează atutiudinea mea. a)toate; b)nici unul; c)1,3,4; d)altă interpretare;54.Au forme de plural diferenţiate semantic: bandă, han, copertă, ghid, cireaşă, pas, robinet, corp, vis; a)toate b)nici unul c)5 d)6 e)altă interpretare;55.În vara lui 2005, în zilele lui iulie, lui Ion i-am spus ce nu i-am spus surorii lui George - "lui" este: a)numai articol nehotărât; b)articol nehot.şi pr.personal; c)numai pr.personal în D şi G; d)altă interpretare;56.În fiecare vară, omul se trezeşte dimineaţa şi întreabă de scara de jos. a)adverb, c.c.timp/ advb, c.c.timp/ adverb, c.c.loc; b)subst, Ac, c.c.timp/ adverb, c.c.timp/ adverb, Aadverbial; c)adverb, c.c.timp/ adverb, c.c.timp/ adverb, Aadverbial; d)altă interpretare;57.După ce i-au sosit bagajele, i-a venit inima la loc. - "i" este: a)exclusiv atribut pronominal în D; b)exclusiv c.indirect; c)atrib.pron.în D + c.ind, D; d)altă interpretare;58.Acordarea de diplome participanţilor e un gest minunat. a)subt, G, c.ind; b)subst, D, c.ind; c)subst, G, atribut subst; d)altă interpretare;59.Câţiva prieteni ai lui l-au sprijint. a)pr.pos, G., A.pron; b)adj.pos, G, A.adj; c)pr.pers, G, A.adj; d)altă interpretare;60.Deasupra sa norii se buluceau.a)pr.pos, G, c.c.timp; b)pr.pers, G, c.c.timp; c)adj.pos, G, A.adj; d)altă interpretare;

Răspunsuri – Test complex - 1

1-a; 2 –d; 3 –a; 4 –a; 5 –d; 6 –d; 7 –c; 8 –d; 9 –a; 10 –d; 11 –d; 12 – d; 13 – e; 14 – d; 15 –d; 16 –c; 17 –d; 18 –c; 19 –c; 20 –d; 21 –a; 22 -d; 23 –c; 24 –c; 25 –a; 26 -b; 27 –b;28 –d; 29 –d; 30 –b; 31-c; 32 –a; 33 –b; 34 – c; 35 –d; 36 –a; 37 –a; 38 –b; 39 –c; 40 –b;41 –a; 42 –a; 43 –b; 44 –d; 45 –a; 46 –c; 47 –d; 48 –c; 49 –a; 50 –d; 51 –a; 52 –d; 53 –b; 54-d; 55 –d; 56 –b; 57 –c; 58 –d; 59 –d; 60 –d;

Page 28: Exercitii de Gramatica

Test complex - 2

1.În cuvintele cincinal, chirpici, ghiveci sunt, în ordine:a)5 consoane, 4 consoane, 3 consoane;b)4 consoane, 3 consoane, 4 consoane;c)4 consoane, 4 consoane, 3 consoane;d)altă soluţie;

2.Sunt corecte formele: 1.doi arbitri, 2.trei fii, 3.propriii copii, 4. genoflexiune, 5.aşază cartea, 6.mă sfii;

a)toate; b)1, 2, 3, 5; c)1, 3, 4; d)2, 4, 5, 6; e)altă soluţie;

3.Sunt sinonime în seria: Lucrativ=rentabil; fastidios=plicticos; infailibil=fără cusur; fortuit=accidental; libertin=desfrânat -

a)toate perechile; b)4 perechi; c)3 perechi; d)altă soluţie;4.Una e să înveţi şi alta e să ştii - subordonatele sunt:

a)PR, PR; b)SB, SB; c)SB, PR; d)altă soluţie;5.Sunt scrise incorect: a)Adamclisi, Cluj-Napoca, Valea Călugărească; b)Biblioteca central universitară, România Liberă; c)Scânteia tineretului, O scrisoare pierdută, Dama cu camelii; d)Byron, Bolliac, Filotti, Lipatti, Frunzetti; 6.Muntele, că-i munte, şi tot are doruri multe - subordonata subliniată este:

a)CZ b)CM c)CV d)altă soluţie;7.Sunt corecte formele:a)summum de calităţi, consoane dentale, eră glaciară, eludarea problemelor;b)potentaţii zilei, elidarea vocalelor, inept pentru armată, învestit în funcţie;c)prelevarea de eşantioane, flori fanate, amputarea datoriilor, alocuţiune verbală;d)cenzura epocii, ţinut petrolifer, coroborarea datelor, finalitatea proiectului e umanitară;8.pogrom, fuzelaj, micsandră, ierbivor, biologă, paliativ, exsudat, eczemă, bancrută - sunt corecte:

a)toate formele; b)8 forme; c)7 forme d)altă soluţie;9.Seriile: 1.colector /conector 2.resentiment /duşmănie 3.auxiliar /anex 4.aplomb/ îndrăzneală 5.renal/ renan 6.altruist/ egoist conţin: a)paronime, sinonime, antonime;

b)paronime, sinonime;c)paronime, omonime, sinonime;

10.Lizieră înseamnă: a)mijlocul unui câmp; b)haină de damă; c)marginea unei păduri, d)text citibil;

11.Sunt aşezate alfabetic: a)babă, babysitter, băieţoi, bădică, bioritm, bineţe; b)birjar, bulină, caftan, căţel, câteodată, cerc, ciubăr, decret; c)ebraic, erbivor, egidă, filigran, făptuitor, familie, film, furaj;12.Nu sunt dublete diferenţiate semantic:

a)dicţie/dicţiune, obnubilare/obnubilaţie, creaţie/creaţiune;

Page 29: Exercitii de Gramatica

b)permisie/permisiune, băiaş/ băieş, manifestă/manifesteazăc)toarnă/turnează, pensie/pensiune, acordă/ acordează;

13.Litera e are 4 valori fonetice în: a)elan, este, cercel, deal;

b)pleavă, ceapă, rea, stea;c)putere, idee, alee, epopee;

14.Fac parte din vocabularul fundamental: a)pădure, pământ, fereastră, casăb)calcul, linoleum, ghips, cerc; c)perje, arină, pită, slană, harbuz;

15.Conţin triftongi: a)ziceau, păzeau, ghioagă; b)leoarcă, turcoaică, ceai, oierit; c)inimioară, ţineau, auzeai, englezoaică;

16.Sunt perechi de antonime în seria: a)crud/prospăt, emfatic/afectat, culant/zgârcit; b)solitudine/solicitudine, bun/nebun, simulare/simulacru;

c)apatic/energic, rezervat/nestăpânit, poltron/temerar;17.Turda /turdean; Roşiorii de Vede / vedean; San Marino /sanmarinez; Slobozia/slobozean; Sălaj/sălăjean; Afganistan/afgan; - sunt corecte:

a)toate; b)5; c)4; d)altă soluţie;18.Nu au grad de comparaţie toate adjectivele din seria:

a)fenomenal, grandios, esenţial, infim, vast;b)colorat, suprem, tragic, verde, veşnic;

c)sănătos, sublim, splendid, ultim, ulterior;19.1.ex abrupto/brusc; 2.ipso facto/prin însuşi acest fapt; 3.sine die/fără nici o dată; 4.sui-generis/în mod original; 5.tale/quale/aşa cum e; 6.ad libitum/după voie; sunt corecte:

a)toate; b)1, 2, 3, 5, 6;c)2, 3, 4, 5; d)altă soluţie;

20.A comemora înseamnă: a)a omagia, a celebra; b)a sărbători, a serba;

21.Rufele au fost călcate şi aranjate acolo – în text există:a)PN cu nume pred.multiplu; b)1PV; c)2 PV;

22.Şi-a luat cartea – cuvântul subliniat este:a)c.indirect; b)fără funcţie sintactică c)Atribut pronominal în Dativ;

23.A luat-o la dreapta – cuvântul subliniat este:a)complement direct; b)fără funcţie sintactică; c)complement indirect; d)altă soluţie;

24.Bătător la ochi, de-a binelea, la un an o dată, din ce în ce, cu nici un chip, de bună credinţă - locuţiunile sunt:

a)adjectivale şi adverbiale; b)adjectivale, adverbiale, conjuncţionale; c)altă soluţie;

25.Dragul meu, eşti frate vecinii mele şi sfetnicul amicului ei; cuv.subliniate sunt în cazul:

Page 30: Exercitii de Gramatica

a)V, D, N, G; b)N, D, N, D; c)V, G, Ac; G; d)altă soluţie;

26.Sunt corecte formele: 1.aceluiaş băiat; 2.noi însene (fem); 3.băiatului acesta; 4.unui coleg de-ai mei; 5.unei prietene de-ale mele;

a)toate; b)2, 4, 5; c)2, 3, 4; d)altă soluţie;

27.Acestea sunt lucrările alor mei – cuvântul subliniat este în cazul:a)G b)N c)D d)altă variantă

28.Graţie muncii tale am reuşit – cuvântul subliniat este în cazul:a)D b)G c)Ac d)N;

29.lucrările dumneavoastră; deasupră-mi; în faţa voastră; în dreptul aceleiaşi case; termenii sunt în cazul:

a)G, D, Ac, G; b)N, G, G, G; c)G, D, G, G; d)altă soluţie;30.Conţine termeni compuşi seria:

a)a îmbunătăţi, cardiovascular, releu, nedrept, ceea ce; b)telecablu, mononuclear, Plafar, Tarom, alb-argintiu;

c)injusteţe, reluare, cazare, floarea-soarelui, făt-frumos;31.Cătinel, dihai, ducă-se-pe-pustii, de abia - sunt din punct de vedere morfologic: a)substantiv, adjectiv, verb+prepoziţie+substantiv, prepoziţie+adverb; b)adverb, adjectiv, locuţiune verbală, adverb; c)substantiv, substantiv, locuţiune adverbială, adverb; d)adverb, adverb, substantiv, locuţiune adverbială;32.Sunt corecte formele de plural: panaceu/ panacee; preaviz/ preavize; chibrit/ chibrituri; gramofon/ gramofoane; decolteu/ decolteuri; mătuşă/mătuşi –

a)toate b)4; c)3 d)altă soluţie;33.Participaţie este sinonim cu:

a)profit; b)partinic; c)prostraţie; d)punitiv;34.Cartea de mi-ai dat-o…; Niciun băiat nu a venit; Ce bine îmi pare! – în text există: a)pronume relativ; pronume negativ; adverb;

b)pronume relativ; adjectiv pronominal negativ; adverb;c)prepoziţie; adjectiv pronominal nehotărât; pronume interogativ;

35.Acelui om i-am spus; Ce vrea? – în text există:a)Atribut adjectival; complement direct; b)Atribut pronominal; complement indirect;c)altă soluţie;

36.Tot a cules tot grâul deşi avea tot ce dorea – cuvintele subliniate sunt:a)adverbe; b)adverb; adjectiv pronominal nehotărât, pronume nehotărât; c)pronume nehotărât, adjectiv pronominal nehotărât; pronume nehotărât; d)altă soluţie

37.Pomii cei galbeni ai toamnei aminteau de nişte epave - indică numărul articolelor: a)6; b)5; c)4; d)altă soluţie;

38.Viteaz cum era, îi plăcea să rămână cum îl ştiau toţi - subordonatele sunt: a)CM, SB, PR; b)CM, CD, CM; c)AT, SB, PR;

Page 31: Exercitii de Gramatica

d)altă soluţie;39.În ultimele trei zile, prima întrebare a acelui om a rămas dacă altă frumoasă întrebare îi aşteaptă în seara aceea - atributele adjectivale sunt în număr de:

a)8; b)7; c)6; d)altă soluţie;40.Privirea ta, copilo, cuprinde tot - subiectul este:

a)exprimat "privirea"; b)exprimat "copilo" c)neexprimat inclus; d)neexprimat subînţeles;

41.E prea grăbit ca să-i pese că reacţionează aşa – subordonatele sunt:a)CS, CI; b)CZ, CD; c)CNS, CI; d)altă soluţie;

42.Uite că i-a fost dat să plângă – subordonatele sunt: a)CD, SB; b)SB, CD; c)SB, SB; d)altă soluţie;

43.Normal ar fi să-i dea prin gând să vină – subordonatele sunt: a)CD, CD; b)SB, CD; c)SB, SB; d)CD, SB;

44.Drumul dinspre gară e asfaltat; A visa nu înseamnă a trăi; e plin de viaţă; formele subliniate sunt:

a)complement circumstanţial de loc; complement direct; atribut substantival; b)atribut substantival; nume predicativ; complement indirect; c)complement circumstanţial de loc; nume predicativ; atribut substantival; d)altă soluţie;

45.copilul ale cărui surori; mă bizui pe el; în cărţile lui; în cărţile sale; - cuvintele subliniate sunt:

a)Atribut pronominal; complement direct; Atribut pronominal; Atribut adjectival; b)Atribut pronominal; c.indirect; Atribut pronominal; Atribut adjectival; c)Atribut adjectival; complement direct; Atribut pronominal; Atribut adjectival;

Răspunsuri – Test complex - 2

1.a; 2.b; 3.a; 4.b; 5.b; 6.c; 7.d; 8.b; 9.a; 10.c; 11.b; 12.a; 13.a; 14.a; 15.c; 16.c; 17.b; 18.a; 19.a; 20.a; 21.c; 22.c; 23.b; 24.a; 25.a; 26.b; 27.a; 28.a; 29.a; 30.b; 31.d; 32.a; 33.a; 34.b; 35.a; 36.b; 37.b; 38.a; 39.b; 40.a; 41.c; 42.a; 43.c; 44.b; 45.b;

Page 32: Exercitii de Gramatica

Test complex - 3

„<Nu aruncaţi gunoiul. Din el se fac emisiuni TV>, avertiza Woody Allen cu două decenii în urmă, indispus de oferta americană a ecranului. Înaintea lui, Fred Allen trăsese deja liniile unei forme de compromis adânc, conchizând că televiziunea este <un sistem în care nişte oameni care nu au nimic de făcut se uită la alţi oameni care nu ştiu să facă nimic>. În spatele acestor expresii ale dezamăgirii stă un paradox desluşibil şi în televiziunea de la noi: cel mai eficient comunicator public e populat de o pletoră de veleitari care nu se pricep să comunice.”

Radu Paraschivescu, Dubios mediocraţia venea (şi nu mai pleca), (Dilema, Anul III, nr.131)

I.1.Precizaţi atributivele din text, menţionând elementele regente.2.Identificaţi în text: un complement direct, un complement indirect, un atribut adjectival şi un atribut pronominal.3.Precizaţi cazul pronumelui relativ „care” din ultima frază; realizaţi exemple în care acelaşi relativ să se afle în alte două cazuri diferite; precizaţi şi funcţia sintactică a relativelor;4.Selectaţi toate adjectivele pronominale din text.

II.1.Daţi, din fondul vechi de cuvinte, echivalentul semantic pentru: pletoră, veleitari, să comunice, indispus.2.Dovediţi polisemia a doi termeni din text, ilustrând-o cu câte 3 exemple; precizaţi prin sinonime fiecare sens.3.Comentaţi, din punct de vedere al expresivităţii, titlul fragmentului – „Dubios mediocraţia venea (şi nu mai pleca)”

III.Realizaţi 2 eseuri argumentative (max.20 de rânduri fiecare), în care, plecând de la ideile exprimate în text, să apăraţi puncte de vedere opuse.

Rezolvare - test complex - 3

I.40 de puncte1”în care nişte oameni... se uită la alţi oameni” (regent substantivul „un sistem”); „care n-au nimic de făcut” (regent substantivul „nişte oameni”); „care nu ştiu” (regent substantivul „oameni”); „care nu se pricep” (regent substantivul „veleitari”); .(4 x 2 = 8 p)2.De exemplu: complementul direct – „gunoiul”; complementul indirect – „de oferta”; atribut adjectival – „alţi”; atribut pronominal – „de la noi”; .(3 x 4 = 12 p)3.relativul ”care” în text se află în cazul nominativ; în acuzativ: „Ştiu de care eşti mulţumit” (complement indirect); în dativ: „Ştiu căruia i-ai dat cartea” (complement indirect). (3 x 5 = 15 p)4.alţi (adjectiv pronominal nehotărât); acestor (adjectiv pronominal demonstrativ). (5 p)

Page 33: Exercitii de Gramatica

II.30 de puncte1.pletoră = aglomerare veleitari = ambiţioşi să comunice = să se exprime indispus = deranjat (4p)2.Aruncă seminţe de castravete în pământ (a semăna) Luna arunca o lumină palidă în jur (a răspândi) S-a aruncat asupra duşmanului. (a se năpusti) S-a lăsat o linişte adâncă (deplină). Rătăcind printr-o pădure adâncă poţi înţelege metafora labirintului (vastă). Clopotul avea un sunet adânc (grav). (6p)

3.Titlul este o parafrază după „Duios Anastasia trecea” (textul lui D.R.Popescu). Mai întâi, se observă asemănarea fonetică dintre termenii „duios” („tandru”) şi „dubios” („îndoielnic”, „suspect”), care a permis substituirea ironică prin fenomenul de atracţie paronimică. Apoi, substantivul propriu „Anastasia” a fost înlocuit pe baza aceleiaşi asemănări fonetice cu o falsă creaţie lexicală, „mediocraţia”, termen născut prin asocierea termenului „mediocritate”, rescris parţial, „medio-” asemănător cu „media” (presă) şi elementul de compunere savantă „-krat” (putere). Verbul „a trece” a fost înlocuit cu două verbe care au semnificaţii opuse: „a veni” şi „a pleca”. Cu alte cuvinte, mediocritatea „vine” în media românească, dar nu mai „pleacă”. Prin titlul ironic, autorul atrage atenţia asupra importului de mediocritate din mass-media românească, o soluţie îndoielnică pentru dezvoltarea acestui domeniu. (20 p)

III.(10+10 = 20 p)Eseurile argumentative vor avea în vedere:1.Conţinutul şi structura argumentării:- formularea clară a ipotezei/ a opiniei proprii faţă de afirmaţia dată – 1p- enunţarea a 2 argumente (pro şi/sau contra)viabile, pertinente, adecvate ipotezei (1+1) şi dezvoltarea lor convingătoare, prin exemplificări sau prin explicaţii clare (1+1)- formularea unei concluzii adecvate – 1p2.Construcţia discursului de tip argumentativ:- organizarea ideilor în scris (coerenţa şi coeziunea textului; text clar organizat, cu echilibru între cele trei componente: ipoteză – argumente – concluzie; construcţia paragrafelor subliniază ideile; 1p- utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate discursului de tip argumentativ (de exemplu, verbe de opinie: a crede, a considera, a presupune etc; adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii evaluative: probabil, posibil, desigur, fără îndoială etc.; conjucţii/ locuţiuni conjuncţionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, conclusiv etc.: deoarece, din cauză că, încât, ca să, aşadar etc.; conectori argumentativi: în primul rând, în plus, de fapt, oricum, în ceea ce priveşte, prin urmare etc.) – 1p3.Corectitudinea limbii utilizate:- corectitudinea exprimării – 1p- ortografia şi punctuaţia – 1 p

Page 34: Exercitii de Gramatica

Oficiu - 10 puncte

Page 35: Exercitii de Gramatica

Test complex - 4

I.(9 puncte + 1 punct din oficiu)

Se dă textul:

„În afară de megalomania care-i gâdilă pe edilii Capitalei şi pe câte un arhitect ambiţios, care are planurile lui şi un premiu al său gata de afişat, Piaţa de aici are două probleme majore: una, că are nevoie de un mare parking subteran, şi cealaltă, că s-a format anarhic, prin intervenţii rupte de context. Specialiştii ar trebui să propună excavarea zonei din spatele Muzeului de Artă, intenţionându-se chiar să se demoleze zona, oricât ar costa.” (Andrei Pippidi - SOS Bucureşti, Dilema veche)

1.Există în fragment subordonate subiective, predicative şi circumstanţiale? Dacă există, extrageţi-le, indicaţi felul lor şi stabiliţi, pentru fiecare, natura elementului de relaţie. (4 puncte)2.Extrageţi din fragment un atribut adverbial, un complement indirect şi un complement circumstanţial de mod şi analizaţi-le din punct de vedere morfologic.(3 puncte)3.Comparaţi din punct de vedere morfologic şi sintactic formele subliniate: „care are planurile lui” şi „un premiu al său”. (2 puncte)

II.(9 puncte + 1 punct din oficiu)

1.Selectaţi din text 3 neologisme şi daţi echivalentul lor semantic din fondul vechi al limbii; (3 puncte)2.Demonstraţi, cu argumente lingvistice, în ce stil al limbii se încadrează fragmentul dat (comentariul să nu depăşească o pagină) – (3 puncte)3.Corectează enunţurile:- Fratele tău, nu-mi place de el.- Cine nu munceşte lucrul nu-i sporeşte.- Fii fără grijă în ceea ce privesc examenele alor noştri. (3 puncte)

Rezolvare – Test complex - 4I.1.SB: „Specialiştii... să propună excavarea zonei din spatele Muzeului de Artă, intenţionându-se chiar” („Să”- conjuncţie subordonatoare simplă) „să se demoleze zona” („să” conjuncţie subordonatoare simplă) CV: „oricât ar costa” („oricât” adverb nehotărât)

- în text nu există subordonate predicative;2.de aici = atribut adverbial, exprimat prin adverb de loc, fără grad de comparaţie;de context = complement indirect, exprimat prin substantiv comun, simplu, neutru, singular, Ac, nearticulat, însoţit de prepoziţia simplă „de”;anarhic = complement circumstanţial de mod, exprimat prin adverb de mod, gradul pozitiv;

Page 36: Exercitii de Gramatica

3.Cele două forme sunt de pers.aIII-a, singular/un posesor, masculin; totuşi, prima formă („lui”) este un pronume personal, în genitiv, cu funcţie de atribut pronominal; a doua formă („al său”) este în acest context un adjectiv posesiv, în cazul Ac, cu funcţie de atribut adjectival;

II.1. zona = locul; majore = mari; excavarea = săparea; 2.Textul aparţine stilului publicistic

Argumente de ordin general: textul conţine informaţii de interes public, din actualitatea internă (situaţia unei zone din mijlocul Bucureştiului, pe care municipalitatea ar putea să o demoleze pentru amenajarea unui parking subteran); discursul persuasiv se bazează pe stilul polemic, concretizat în trimiterile ironice. Ca atare, se face remarcată funcţia conativă a limbajului, dar şi funcţia referenţial-denominativă. Stilul se caracterizează prin claritate, corectitudine şi precizie (prezenţa toponimelor contextualizează problema abordată – zona din spatele Muzeului de Artă).

Argumente lexico-semantice: limbajul rămâne accesibil, deşi se remarcă utilizarea unor neologisme, unele chiar neadaptate („parking”, „subteran”, „megalomanie”, „context” etc.); câteva forme se apropie de registrul colocvial („megalomania care-i gâdilă”; „gata de afişat”; „oricât ar costa”). Se remarcă sensurile conotative ale unor cuvinte: metafora verbală („gâdilă”), epitetul („arhitect ambiţios”).

Argumente gramaticale (morfosintactice): verbele la condiţional-optativ („ar trebui”, „ar costa”) şi cele la conjunctiv („să propună”, „să se demoleze”) susţin tonul polemic al textului, laolaltă cu verbele la prezentul actualităţii („are nevoie”), cu referire la responsabilităţile autorităţilor. Se observă exprimarea nespecifică în folosirea substantivelor la plural, tinzând spre stereotipie („edilii Capitalei”), cu intenţia de generalizare. Se observă sintaxa bazată pe atributive insuficiente, prin care se oferă informaţii importante, precum şi structurarea simetrică a frazelor, prin mijlocirea conectorilor argumentativi („una... cealaltă”). Topica este subiectivă (vezi incipitul – „În afară de megalomania...”).

3.De fratele tău nu-mi place. (anacolut) Cui nu munceşte lucrul nu-i sporeşte. (anacolut) Fii fără grijă în ceea ce priveşte examenele alor noştri. (expresie invariabilă)

Page 37: Exercitii de Gramatica

Test complex - 5

“La sfârşitul săptămânii trecute, preşedintele nostru i-a strâns în jurul său, la Castelul Foişor din Sinaia, pe jurnaliştii străini şi, în timp ce aceştia înfulecau prepeliţă pe pat de mere şi sorbeau un vinişor demisec, alesul nostru prindea din ce în ce mai mult curaj şi-i bătea obrazul lui X, că la el nu e democraţie şi că dă gazul prea scump, silindu-i astfel pe unii să-şi micşoreze comisioanele. Ba mai mult, încurajat de faptul că ziariştii ăştia stăteau şi ascultau fără să-l deranjeze cu întrebări, s-a apucat să facă câteva fandări graţioase şi să deseneze cu sabia prin aer două-trei direcţii optime spre care Europa ar face bine să meargă, de vreme ce globalizarea trebuie să-şi fi atins obiectivele sale economice, deşi sărăcia se stie că e generalizată.”

I.1.Încadraţi textul într-un stil funcţional, cu argumente lingvistice.2.Identificaţi în text 2 funcţii lingvistice (argumentaţi)3.Faceţi un rezumat de max.15-20 de cuvinte al textului de mai sus.4.Identificaţi în text subordonatele necircumstanţiale, elementele regente şi elementele de relaţie.5.Precizaţi valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate.6.Găsiţi în text 3 cuvinte polisemantice şi ilustraţi câte 3 din sensurile lor.7.Alegeţi din text 3 cuvinte formate prin diferite mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului.8.Daţi sinonimele neologice a 3 cuvinte din text.9.Identificaţi în text şi grupaţi părţuile de vorbire neflexibile;10.Alcătuiţi 2 eseuri argumentative, de max.20 de rânduri, în care să susţineţi opinii contrare despre globalizare.

II.Explicaţi mijloacele de realizare a comicului în următoarele cazuri:

Popoarele denigratoareHaina îl face pe fotbalistMinisterul Părerii NaţionaleSpagina întâiParagini auriiAudio şi n-am cuvinteFamilia, celula de bază a societăţii de consum nervosCinem-a pârâtSe perindau pe acolo foşti şi viitori generali DIE, SIE, ŢIE şi MIEDirectori adjuncţi de conştiinţă, vânzători de ţară şi miliţieni de oraşRăpirea din SRI

Page 38: Exercitii de Gramatica

ANEXE

abisinianabnegareabnegaţieabrudeanabţibildacajuulacnee/acneeiacont/aconto acord-cadruacquisadaos/adaosuriad-hocadineauri/ adineaoriaerotermăaffectuoso afganafişeafrikaansafrodiziacaftershaveagheasmăaide-memoireairbagaisbergalbaiulian alba-neagra aldămaşaleiialibi/alibiurialică/ alicealişverişalivancă/ alivenciallegrettoallegroaltminterialură alviţăambigenambiguu ambulatoriu

ambulatoriu amnistie/amnistiereamor-propriuamvon anacolut/anacoluturia-nal-fa-bet an-al-fa-bet/analoagă/analogăandaluz andorrananginăangoraangroanşoaantediluvian anticameră antonpannesc antreu/antreuriaragaz/aragaze araparădeanarbore-de-cauciucarc-ticardei iutearendă/arende/arendeiareopagargentiferargeşeanariergardăarpagicart decoarterioscleroză/ ateroscleroză

as-pruastă-searăasteriscasteriscastm/ast-mul astrahan (el/ei) aşază aşijderea/ aşijderiatât/ atâtaa-tletatoateştiutoratriu/atriumatu/ atuulatunci/ atunceaaudiovizual aug-men-ta-tivautocolant a-u-tum-nalavatar/ avataruri ax/ axăaxuri/ axeayatollahazalee/azaleeiazbest azerbaidjanazi-noapteaztec

babysitter/babysittere/babysitteribacalaureatbadminton bain-marie baligă/balegăbalneoclimatericbancnotă

banjobankingbannerbaracă/ barăcii bară/ bare/ bareibardă/ bărziibaseballbasedowbasmbasma basoreliefbazileu bazilicăbăia (baia publică)băieş (miner)băimărean becisnic/bicisnicBeijing/Pekinbele-artebelgrădean belvedereberbecbestseller bezmeticbeznăbihoreanbikerbikinibildungsromanbilingvbine-crescut binefăcătorbine-venitbinoclubiochimiebioenergiebiolog/biologă

Page 39: Exercitii de Gramatica

bi-o/bi-op-si-e biscuitbitter blacheubleu bleumarinblocnotes/-uriblocstart bloc-turnbluejeans/ blugi bluesbluffbodyguard/bodigardboeufBogdaproste/ bodaprosteboj-deu-că bomfaierbonsoarBordeauxBoschet/boscheteboss/boşibowlingbox-officebrandy brasardăbravissimo breakfastbreaz/ breji/ brezebridgebriefing brizbizbroccolibrokerbrustureBruxelles/bruxellezbuburuz(gândac)/buburuzi

buburuză(mugur)/buburuzeBuda/ Budha buldogbuldozerbulgăr/ bulgărebulină buncăr bungalow/-uribunică-mea bunică/bunici/buniciibun-placbun-platnicbun-rămas bun-rămasbun-simţburet(ţesătură) burete(ciupercă)burlesc/ burlescăbusiness/-uribusinessman/businessmeni bypassbyte/ byţi

café-frappecafeină/cofeină calamar/calmarcalcio-vecchioCalea-Lacteecalea-valea cambodgian

camee/cameea/cameeicameraman camilpetresciancampingcâmpulungean cana/caneacanaf/canafuri/canafi canal/ canalecancioccangrenaca-nioncantautorcapelmaistru capotcapuchehaia/capuchehaiecarafă caramelă/caramele carbidcardiovascularcarevasăzicăcargou/cargouricarioca (dans)cariocă (creion)carnaj/carnajecaro/ caroul (culoare la cărţi)carou/ caroul/carouri (pătrăţel) cartilaj/ cartilagiu

cashcasierie ca-si-e-ri-ecatering caudillocazinoucazma călărăşean căpşună/căpşuni/căpşunecâmpulungean(Câmpulung)Cea-hlăucearceaf/cearşafceartă/ certeicefaleea cementa/ a cimenta (dinţi)cenzitarcerceveacerdac/cerdace/cerdacuricerebel/cerebele/

cerebelice-re-mo-ni-alcernavodean cer-no-ziomcerşetor cetăceancă/cetăţeană ceylonez challenger chardonnaycharismaticcharlestoncharterchat/ chatulchebap

Page 40: Exercitii de Gramatica

cheeseburger/cheeseburgerichepeng/-uri chermezăcherry chewing-gum chiantichibrit/ chibriturichifteachilianchilug (tuns)chimioterapiechinez/ chinezichiorăi/ghiorăichipiu/ chipie/ chipiurichips/-urichisea chiuvetăchou à la crèmechow-chowcicatrice(pl.)cicatrice/cicatricicincila/şinşilaciné-veritécinquecento cin-stecireaşă/ cireşi/ cireşecitronadăciubuc/ciubuce(pipă)ciubuc/ciubucuri(mită)

cizmar clarosbcurclarvăzătorclaun/clovncleşte/pl.cleşticlişee clujeancoa-fe-ză coasociatcoautoare cocker-spanielcockpit cocktailcocoloş/cocoloaşecocoloşi cocscodalb cogeamite colind/colindă colos/coloşi comesean commedia dell'arte (a se) complăcea (el) concedeConcertmaistru

(a)conclude

concluziv confetticongresmen/congresmenico-niaccontainer(eu) continuicontor/comptoar(birou)contracandidat copertă/

coperte/coperţi copreşedinte copyrightcorale (muzicale)coralicoreean corigent/ corijent corneei corner cornflakes coroziune/ corozivcorpusculi/corpuscule corvadă/ corvoadăcostarican cotidiancotiniene(ziar) cottage country cowboy cozeurcrai-noucremene/ cremenii crenvurst/crenvurşti criblură crişean cromozom croşeu/ croşeecrustaceu/ crustaceee cuanticcuarţ cubanez cumulonimbuscuproxidcurcubeu/

curcubeie curmeziş curriculum vitae currycuşetă/-e cutter cuvânt-cheiecvasitotalitate cvasiunanimcvintă/chintă cvorum cyborg

dancingdandy danez daravelă/daraveră darămite/darmitedâmboviţean dârz/dârji/ dârzede cu seară (loc.advb)de-a fir a părdealerde-a puia-gaia de-a v-aţi ascunslea deadweight debuşeu/debuşeedebuşeuri de-ca-tlon (să) decerneze decolteu/decolteuridecret-legededesubt defileu/defileuri

Page 41: Exercitii de Gramatica

deînmulţit delincvent demâncarea deochi derby/ derbi (el) derogă/să deroge Desdemona deseară/ disearădescojidesfrunzi design desprimăvăra deszăpezire (el) deşartă/ (să) deşerte deux-pieces (a se) dezagrega (a) dezalcooliza (a) dezosa diaree/diareiidibuie/dibuieşte dicton/ dictoanedicţie/ dicţiunedieceză/ dioceză Dieseldimprejuruldinăuntru dindărăt dineu/ dineuri disc-jokey discount disertaţie disident display displăcea distructiv

ditamai/ditaidizenteriedjiboutian dojană/dojenidoldora Domnia Ta(un) donjuanDon Juan(un) donquijote Don Quijotedornean drag/dragi/dragiidrajeu/drajeuridrept-credincios/ drept-credincioşi dressing drink driver drum-de-fier dumiri/ dumeri dumpingduo/duoul duracid după-amiazădu-te-vino duty-free

echinocţial echinocţiu echivoc/echivocăeconom/econoamă eczemă EiffelEinstein electrocasnic elicopter

e-li-cop-ter/ e-li-co-pterelvetic/ elveţian e-mailuri Eminenţa Sae-mis-fe-ră/e-mi-sfe-răen détailepopee/epopeiierbivor escaladaescamotaescatologieeschimos/eschimoşiescrocespadrilăetrusc/etruscievreicăexcavator exfoliere exit-pollex-preşedinteex-prim-ministru exsudat extaticextract extravertit/ extrovertitextravilan

factotumfairplay fanion/-nefa-ni-onfascicul/fascicule(mănunchi)fascicula/fasciculei (de carte)

fast-foodfata morganafeedbackfeldmareşal fenix(palmier) fenicşifermoar a fi/fusei/fuifierăstră/ferăstrăufifty-fiftyfii-miu/fiu-miufiligranfilolog/filologăfilon/filoanefilosofie/ filozofiefirimiturăfitnessflashbackfloare-de-colţ fluorfoarfecă/ foarfeci fohn foitajfol-clor/ folc-lorfolkist(a) fonda foraibăr forfait fortissimo fotbal fotomodelfratricid frecţiona/fricţionafrecventfrustrare full-timefundă funeralii

Page 42: Exercitii de Gramatica

funerar furnir/ furnirefursec/fursecurifusiform fuzelaj

gablonz gabonez gafeur gafeurga-i-ţă galantongangstergay gălbenuş/-urigâde/gâdei/gâdelui geacă/ gecigeneral-maiorgenuflexiunegeofizicăgermen/ germeneget-begetghanezgheară gheată ghei-şăghei-zerghetou/ ghetourighiont/ghionţi/ghionturighips ghiudem/ ghiudengigologiuvaier glaspapir glasvand glau-comglobe-trotter

a glosa/glosă gofraj gogoşărie golaveraj golgheter graden gradene graffiti grimasăgrisgrizonantgrizzlygroggygrosso modogrotesc/grotescă Guineea-Bissau/guyanez guturai/guturaiuri/guturaie

hackerhaikuhalo/ halourihalva hambal hamburger hamsterhandbalhappeninghappy-endhardwareharfă/harpă harghiteanhasdeianhasmaţuchihaşişhawaiianheirupheleşteuhematom/hematoamehenţhigh-life

hilar/ilarhobbyhocheistholdup homelesshopa-miticăhorezean(Horezu)horn/ hornuri horror hotdog hotel/ hotelurihotline htonian humorean (Gura Humorului)hunter huşean hybris

iacătă ia-nu-a-ri-eiarbă/ierburi/ierbii icefield ici-colo icră/icre/icreiierarhieieromonahieşeanigienăig-no-ra/i-gno-raigrasiei-gua-năikebanaIlenei/Ileaneiimbroglioimpiegatimportun/inoportun/importunaincarna/încarna

incas/incaşiincorporare/ încorporareincriminator incrusta incrustaţie indice/indiciindigo/indigoulindo-europeanin-e-gal/i-ne-gal infarct/infarcteinfirmerie ingurguta inopinatinteractivintermezzoi-nun-da-ţi-e/in-un-da-ţieipsosirakian israelian israelitIstanbulitem/itemi/itemuri/itemeiuncherizbiizlazizmă

îmbrăcămintei/îmbrăcăminţii împăratul Roşu/ Roşu-Împăratînainte-mergătorîncunoştinţa

Page 43: Exercitii de Gramatica

încurcă-lumeîndeajunsîndeaproapeîndrumăa înfloraa înfloria se îngrijaa se îngrijiînota (el, ea, ei) înşalăÎnştiinţa(clasa) întâi/ întâiaîntr-adevărîntreprindere întreprinzătorînvârt/învârtesc jackpot jacuzzijamaican jandarmeriejantă/jantejaponezjargon/ jargoanejavanezjazzjazzband jăraticjeans/ jeanşi jecmănijecmănijeep jerseu/jersee/ jerseurijgheabjianjilţ/jilţuri jiu-jitsujobjogging

joimăriţă/-ejoint-venturejokerjudojudocan/judolajumpingjune-primjur-împrejur jurisconsult jurisprudenţă

kaizerkakikalaşnikov Kamikazekampuchian karate karmakazah kenyan ketchupkhmer kibbutzkidnapping kieveankilocalorie kilohertzkilowatt /kilowaţikilt/ kilturi kinoteterapeutăkitschkiwi knockoutknockdownknow-howkoalakripton

lacrimale(glande)lacto-egetarianlady

laitmotivlaolaltălaoţianlapislazulilaptoplasoulayoutlăcaş/locaşlăcătuşărielănţug lănţuşorLăsatul-seculuiLăsata-seculuilăvicer/lăicerlână/ lâniileafă/lefiuri/lefi (găvan)leber/lebervusrtlelică/lelicăi/lelichiilenjereasălesothianleţcaie/lăţcaie lezmaiestate/lezmajestateliber-arbitruliber-cugetătorliberă practicăliberoliber-profesionistlibido/libidoulliderliechtensteinianliedlighean/ligheane/lighene

linc-şiilingoare/lângoarelin-gvistliniar linoleumlipom/lipoameliving-roomlivresc/ livrescălobbylocşor/ locuşorlogoree/logoreeiloisirlookloopingluare-aminte lubrifiantlugojeanluminescent/luminiscentlungmetrajluntre/pl.luntri

MaastrichtMacferlanMachiavellimachieurmachieuzămachomacrameu/ macrameuri magazioner/magazionerămaică-miiMaiestăţile/ Majestăţile Voastre maiestuosmaioreasămaiou majoretă

Page 44: Exercitii de Gramatica

make-upmalahitmalaysianmalian(Mali) mall Mallorcamalpraxis maltez malversaţiemangalmanichiurămaree/mareeimarfarmariachimarijuanamarmoreeanmaroMarseillezamarşariermaseur/maseuzămasterandmaşină-capcanămaşină-unealtămatineu/matinee (spectacol)matineuri (capot)matrice/pl.matricemau-so-leumaya mănuşă mă-sii /mă-ta/ mă-tii mătuşăcăi/mătuşichii/ mătuşiciimâine-dimineaţă mâzgăli

media/mediei medieşean mediteraneean mehedinţean memento/mementoulmeniu/meniuri merituosmesadă/ mesade mesadei metalazbest mexicanămezzo-fortemezzosoprană miazănoaptemiazăzi mic-burghez micsandră mezzosopranămignonă(tip de literă) (al o) miilea mikado milieu/milieuriminge/mingi/mingii minimarket minion ministreasămiscelaneu/miscellaneamitingmizanscenămfluz/mofluzi/moflujimolatic moliftă/ molitvă

monedă/monede/ monedei monegasc(Monaco)mo-no-clu/ mon-o-cumonolog/monologurimorfinomanmoschee/moschei/moscheii mostră mottomousemozzarellamugur/muguri mureşean muschetar/muşchetarmusical

nailonuri narcoman/narcomani năprasnic negruvodean(Negru-Vodă)Nemaiştiindneoliberal nepreaştiind newyorkeznimeni/nimeneanivel/niveluri/nivele nutrie

oberliht oblojeală obstetrică

off-line/offline oberchelnerofsaid omoloagă/omologăom-senvici/ om-senvişonomatopee/onomatopeei onorariu optsprezeceoţel-beton

pagerpahiderm paliativpampers pancartăpapua-neoguineean parade/paradei paradiziac paradox/-uri pardesiu/pardesieparkingparodontozăparti-prispartypasămite paspartupassacagliapaşa/paşalePaştepate(de ficat)pateu (patiserie)patiser patinoarpatriotăpatvagonpăianjen/păianjeni

Page 45: Exercitii de Gramatica

pântec/pântecepârâu/pâraiepârg/pârgăpedigri/pedrigriuripe-hli-vanpe-i-saj pelerinpenalty/penaltilui Pepelea/Pepeleipepsiperchiziţie/percheziţieperegrinpergamutperpeli/pârpăliperuan petic/petice petrosinpetroşeneanpezevenchi/ pezevenghiPhoenix/ phoenicşipickhammerpick-up pieii (animale)piele/pielii pieptăn/pieptene/pieptenipierde-vară pietrifica pilugping-pong pioneză/piuneză pirahniapitoresc/pitorascăpiuă/pive

piurepizzaplacardă planning plapumă/plăpumiplasmăplastilină plastureplay-backpleavă/pleveipocher/pokerpogrompoaiană/poieni poliloghie/polologhieponceponcho pop-corn porcoi/purcoiporridge portaltoi portavoceportmoneu/portmoneeportret-robotposttotalitar posttraumaticpoţiuneprecedă premisă prerieprezbiterăpricomigdală pricopsi/ procopsi(unui) prieten al meu(nişte) prieteni ai mei

(unor) prietene ale noastreprim-ministrulprim-procurorul prim-solist prim-viceprim-ministru prişniţ/ prişniţe proamericanproces-verbalprompter pro-NATOproră/provăprorocprosterneazăpsiholog/psihologăpudibond pulover/puloverepunc-taj punk pursânge pururi/pururea puzzlePVC-ul

Quatar quakerquarcquasarquattrocento quiproquoulquipu

radioamator ralanti rastel/rasteleravioli

răufăcătorrăzjudecarândunea/rândunicărâpă/râpe/râpirâşniţă rea-credinţă rea-voinţă redactor-şefrefren/refrenereiat repercusiune resoarte(sectoare)resorturi(arcuri) reşou/reşouri robinet/robinete/robineţirock-and-roll rolfilmrom/rromroşiorean(Roşiorii de Vede)rouă/rouăirozalbrug/rugi (plante)/ruguri rugby/rugbirummy

sabat/-urisafari/safariuriSaint-Bernardsake-ulsalată de boeufSalignysalvadorian

Page 46: Exercitii de Gramatica

sanda/sandale sandvici/sendviş sangvin sanmarinezsarcofag/sarcofagesari/ sariurisarma/sarmalesatinsatulungean(Satulung)sătmărean(frate)-său/ (lui) frate-susânnicoleansârbo-croat schischimnic/schivnicscotch scovergă/scovardăscurcircuit scurtmetraj self-made-man self-service semianalfabet seminar/seminare semifabricat senegalez sequoiaseringă seropozitiv serviciusesiunesetaverajsetterseverineansevillansex-appeal

seychellezsfanţsfoiagshakershakespearian shopshopping centershow showbiz showroomsierraleonez simptom/simptomesinaiot sinăian sinod/ sinoade skateboard skinheadslangslash slătineanslobozean slogan/sloganuri/slogane smalţ smarald smântânăsmeş/smashsmintismochingsnoavă snob/snoabăsoacră-mii/tii/siisoare-apunesoare-răsaresoartă/sorţi/sorţii social-democrat sociocultural sorei/surorii

sociolog/sociologă software someşean somptuos soră-sisotto-voce spaghete spalier spasmodic spăşit spicher spleen sponsor sportsmenSri Lanka standby/stand-by stewardstewardesăsticks stomatologăstop-cadru story (a) strangulastras/ştrasstripperstroptease(al) o sutălea(al) nouă suteleasus-numitsuzetăsvastică

şa/şei/şeiişapirografşodouşotronsă şovăieştachetăştecărşustăr/şusterşvaiţer

taică/taichii/

lui taicataică-meu/-miutalk-showtamariscătapeurtapiocătăieţei/tăiţeităpşan/tăpşanetăvălug/tăvăluguritânjală/tânjeliitârgumureşeantârg-şortenace/tenacitenismen/tenismeni/tenismenătindă/tinde/tindeititirez/titirezi/titirezuritoartă/toartetontoroiul/ţonţoroiultorpedo/torpedoultopogan/tobogantorent/torenţi/torentetotem/totemuritraco-dactrahee/trahei/traheiitrăsnitranşee/tranşeei

Page 47: Exercitii de Gramatica

treabă/treburitriplusalttro-i-ţăTropicul Raculuitrotuşeantulceantumoră/tumoaretumultuostunel/tuneluri/tuneleturdean(Turda)turnir/turniruriturkmenturnean(Turnu Măgurele)turtă-dulcetutti-fruttiTVA-ultweedtwist

Ţara de Focţarigrădeanţăţică/ţăţicăi/ţăţicii/ţăţichii/ţâşti-bâştiţeapă/ţepei/ţepii(aşchie)

ţigancă/ţigănciţintitim/ţintirimuri/ţintirimeţumburuş/ţumburuşe/ţumburuşuri

u-crai-neanugandezultimatum/ultimaturiuriultim/ultimeleultramarinultrasecretultrascurtultravioletumlautunicornuntdelemnupercutupsuranisc/oraniscurcior(vas)uzbecuzufruct

vagabond/vagaboandăvagon-cisternăvagonet/vagonetevalvârtej

varieteu/varieteurivasăzicăvârstat/vrâstatvâr-stăvelurvenezueleanvermicidvernilverso/versoulvest-germanvicepreşedintevideocamerăvideofonvilegiaturăvinegretăvinerivinietăvirus/virusuri/viruşiviteaz/viteji/vitezeviţă-de-vievizavivlădică/vlădicăi/vlădicii/vlădichiivoie bună

walkie-talkiewalkmanwatt-orăweekend

weltanschaungwhiskywhite-spiritwindsurfingwolfram

yalăyankeuyardyemenityenyeomanyesmanyogayoghinytriuyuanyucca

za/zale/zaleizăbavă/zăbavei/zăbăviizălog/zălogi/(arbust)/zăloage(garanţie)zepelinzeroulzigzagzilierzilierăzi-luminăzimniceanzi-muncăzor-ne

Forme de genitiv-dativ

aleiiamieziiarendeilui badea/ badeibarei

bărziibuniciicameeicarameleicăziicenuşii

certeiceţiicicatriciicinsteiciocolateicoardei/corzii

Page 48: Exercitii de Gramatica

cofeicohorteicomuneicopertei/coperţiicorabieicorneeicravateicremeniidobânziidojeniidumbrăviiepopeiifemeiifeţeigâdei/gâdeluigâlceveigâşteigrijiiideiiierbiiIleanei/Ileneiîmbrăcămintei/îmbrăcăminţiijanteilâniilaturiilelicăi/lelichiileneiliniştiiluniiluntriimaică-miimaică-siimaică-tiimantaleimareeimass-medieimatricei

mămicăi/mămichii/mămiciimărfiimătuşicăi/mătuşichii/mătuşiciimelopeiimonedeimoscheiinăpasteinuroriiodalisceiodăiionomatopeeiordiniioştiipaşalei (paşă)lui Pepelea/Pepeleipielii/pieii (animal)pieţeipiuă/piveiplajeiplăgiiplevuştiipodiştiipoieniipopiiprăpastieiremarciiremorciirouăisorei(medicale)stelei

suroriişeii(şa)taichii/lui taicalui tataia/tataieilui tata/tatălui/tatei/

tindeitinereţiitoarteitraheiitranşeeitrebiiţărănciiţăţicăi/ţăţichii/ţăţiciiţepii/ţepeiţigănciivămiivăpăiivlădicăi/vlădichii/vlădiciivulpiizăbavei/zăbăvii

Bibliografie:

a)Surse principale (dicţionare şi alte lucrări normative):

Dicţionar al limbii române actuale – Zorela Creţa, Lucreţia Mareş, Zizi Ştefănescu-Goangă, Flora Şuteu, Valeriu Şuteu, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed.Curtea Veche, Bucureşti, 1998;

Page 49: Exercitii de Gramatica

Dicţionarul limbii române contemporane, Vasile Breban, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980 Dicţionarul de neologisme, Florin Marcu şi Constant Maneca, Editura Academiei, 1986 ; Marele dicţionar de neologisme, Florin Marcu, Editura Saeculum, 2002;

Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Romană, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan", Editura Univers Enciclopedic, 1998;

DOOM, Ed. A II-a revăzută şi adăugită, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005;

Dicţionar de sinonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002;

Dicţionar de antonime, Luiza şi Mircea Seche, Editura Litera Internaţional, 2002;

Gramatica limbii române, Editura Academiei Române, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”, Bucureşti, 2005;

Gruiţă, G. – Moda lingvistică 2007, Ed.Paralela 45, 2006 ;

Pană Dindelegan, Gabriela – Teorie şi analiză gramaticală, ed.a II-a, Craiova, Ed.Coresi, 1992;

b)Surse de material:

Dilema Veche, Academia Caţavencu, Cotidianul;