exemplu atestat - puntea redresoare

Download Exemplu atestat - puntea redresoare

Post on 06-Jul-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  1/28

  COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII “NICOLAE VASILESCU-KARPEN”

  BACĂU

  LUCRARE DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A

  COMPETENŢELOR PROFESIONALE

  ÎNDRUMĂTOR CANDIDAT Prof. FRUNZA ADRIAN BUTACU LEONARD-GABRIEL 

  CLASA A XII-A C Februr!e "#$%

  1

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  2/28

  ALTERNATOR & PUNŢI REDRESOARE & REGULATOR  TENSIUNI & STRUCTURI FUNCŢIONALE

  2

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  3/28

  ARGUMENT.............................................................................................................4

  PROTECTIA MUNCII..............................................................................................5

  CAP.1 NOŢIUNI ELEMENTARE DEPRE AUTOMOBIL.................................!

  CAP.2 DEPRE ALTERNATOARE........................................................................"

  CAP.2.1 CONTRUCTIA ALTERNATOARELOR...............................................#

  CAP.2.2 REDREORUL........................................................................................1$

  CAP.2.% C&EME DE CONNECTARE................................................................11

  CAP.2.4 C&EME DE ALTERNATOARE...........................................................1%

  CAP.% PRECRIPTII TE&NICE............................................................................21

  CONCLUZIE...........................................................................................................2!

  BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................2"

  ARGUMENT

  %

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  4/28

  PROTECŢIA MUNCII

  4

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  5/28

    Nor'()( *(+(r,)( ( ro/(0, '3+0 03r+ r(*3)  '63r ,)0,7)( 8+ 8+/r(,*, (0o+o'( +,o+,). Nor'()( ( ro/(0, '3+09 6/,7)/( r+ L(*(,

   ro/(0( '3+0 + 3)( 1::!9 r(r(;+/ 3+ 66/(' 3+/,r ( '63r  r(*3) ,)0,7)( /3/3ror ,r/0,+)or ), ro0(63) ( '3+0.

  Î+ ,00(, 0(, ', *(+(r,)9 ro/(0, '3+0   (6/( 3+ ,+6,'7)3 ( ,03+ ,()( 6336( o(r,( ( (,+,r(.

    CAPITOLUL I

  5

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  6/28

  NOŢIUNI ELEMENTARE DESPRE AUTOMOBIL

    Au'()(b!*u* (6/( 3+ or/,/(, 0,;3r)or9 )('(re +u r,ere !'er. +u /!0'(1 

  Mo/or3) 03 ,r(r( +/(r+ (6/( o ',+ /(r'0 ( for 0,r( /r,+6for' 0)3r, (*,>,/ r+ ,r(r(, 0o'736/7)3)3 8+ )30r3 '(0,+09 r+ /(r'(3) (

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  7/28

  DESPRE ALTERNATOARE

  L, +o)( 0o+6/r30 ( ,3/o'o7)(9 0,

  3r',r( , 0r(/(r 3/(r r(0(/o,r()or 0o+63',/or)or +/ro39 , or+r)or  orr)or (6( 8+ 0r03),, +/(+6 + or,(9 , r(;3)/,/ ( ( o ,r/( +(0(6/,/(, 8+0r0r 7,/(r)or ), /3r, '0  [email protected],r ), /3r, ( '(r6 8+ *o) ,)( 'o/o,r()or9 ,r ( ( ,)/ ,r/( +(0(6/,/(, 0r(/(r )'/(

  /3r,( ',?'( , *(+(r,/o,r()or 0, 3r',r( , 0r(/(r r,or/3)3 ( /r,+6'6( ( ), 'o/or ), *(+(r,/or90(r+( 0ror, +,'3r)( +3 )( ', o/ f,0( f,. D+ ,0(6/( 0,3;(9 ()( ,3 8+0(3/ 6 f( 8+)o03/( ( 60,r /o/ ', ),r* 03 ,)/(r+,/o,r(.

  Alternatoarele pentru automobile 63+/ *(+(r,/o,r( 6+0ro+( r(

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  8/28

    Î+ *(+(r,)9 ,)/(r+,/o,r()( (+/r3 ,3/o'o7)( 6( 0o+6/r3(60 03 +363) + 6/,/or  +30/or3) 8+ ro/or.

  $1 INDUSUL    Î+f3rr)( /rf,;,/( ,)( 6/,/or3)3 o/ f )(*,/( + 6/(, 6,3 8+ /r3+*@. L, )(*,r(, 8+ 6/(,9 /(+63+(, ( f,;( U f ?  (6/( ', ',r( (0=/ /(+63+(, Uo ), )(*,r(, 8+ /r3+*@.

   L, +(0'ru+4!!*e +u )2e4! /er)e4! (?(03/, + ,),>( 3r( 5! 0,6,+/(9 ,/or/ ,76(+( Î+f3rr ( (?0/,(  , +()()or 0o)(0/o,r( ,,r  f03)/ )(*,/( ( r(*),r(, /(+63+.

  6 A*'er'(re*e +u e7+!'4!e e*e+'r()2e'!+! 6( 8',r/ 8+ ,)/(r+,/o,r( 03 +()( 0o)(0/o,r(  fr +()( 0o)(0/o,r(.

  • o)3, ,)/(r+,/o,r()or 03 (?0/,( ()(0/ro',*+(/0 fr +()( 0o)(0/o,r(9 03 o3 8+/r(f(r3r9 03 8+f3rr)( +30/or3)3 ),6,/( 8+ 6/,/or9 ,)/3r ( 0()( ,)( +363)3 (6/( +((0o+o'0 8+ )369 f)3?3) ',*+(/0 8+ 8+/r(f(r +3 ', ,r(, 0o)(0/or3)3 Î'o/r

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  9/28

  Î+ /,7() 63+/ r(;(+/,/( 0,r,0/(r6/0)( r+0,)( ,)( ,)/(r+,/o,-r()or 03 (?0/,( ()(0/ro',*+(/0 (+/r3 ,3/o I V

   $? $? $? $?

  Cure'u* ()!*> I

  A

   ;# ?# "< @;#

  Cure'u* )7!)> I A

   ;% ? 8* I r('&)!

    $" ### $< ###

  Cure'u* ,e e7+!'4!e )7!)>  A

  ;>"  

  M0 3.r. 3u*!e 4I +u 3u*!e:>  2

    ? 8?>%: ?>" ;>%8?:

  :

  Date

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  10/28

  II1" REDRESORUL

   N3'r3) ()('(+/()or r(r(6o,r( 3/);,/( o,/( 6

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  11/28

  II1; DIFERITE SCHEME DE CONECTARE A EXCITAŢIEI ALTERNATOARELOR 

    [email protected]('()( ( 0o+(0/,r( , 8+f3rr (?0/,( , ,)/(r+,/o,r()or /r(73( 6,6*3r( Î+/r(r3(r(, ,)'(+/r (?0/,( 8+ /'3) orr 'o/or3)3  6 (r'/ ,)'(+/,r(, ( ), 7,/(r( , (?0/,( + /'3) '(r63)39 r(0/ 6,3 r+ +/(r'(3) 3+( r(;6/(+( ( ,'or6,r(9 o( r(r(6o,r(9 r()(3 (/0.

     Î+ f*3r, , (6/( r(;(+/,/ [email protected](', ( 6(,r,r( , (?0/,( ,)/(r+,/or3)3 (  7,/(r( r+ +/(r'(3) 0o'3/,/or3)3 [email protected]( ( 0o+/,0/ J. A0(6/ 66/(' 6')3  (0o+o'0 6( ,)0 ), ,3/o/3r6'()( R-129 DACIA-1%$$9 1%1$9 141$ (/0. E) r(;+/ +6 (;,3) 0 8+ 0,;3) 8+ 0,r( 6( 3/ 0o+/,0/3)9 8+ /' 0( 'o/or3) (6/( or/9 7,/(r, 6( (60,r0 r+ r(*3),/or3) ( /(+63+( RT

  03 3+ 03r(+/ (*,) 03 03r(+/3) /o/,) ( (?0/,(. •I+ f*3r, 7 (6/( r(;(+/,/ [email protected](', ( 0o+(0/,r( 03 r()(3 0o+>3+0/or-

  6>3+0/or (+/r3 (?0/,(9 RC ,)0,/ ( fr', D()0o-R('K  .U.A. R()(3) 0o+>3+0/or-6>3+0/or ,0o+(,; +3', ,63r, (?0/,(  (6/( ,)'(+/,/ ( ), 3+, +/r( 8+f3rr)( +363)3. C=/ /' (6/( 0o+(0/,/ 0o'3/,/or3) [email protected]( ( 0o+/,0/9 ,)'(+/,r(, Î+f3rr ( (?0/,( ( ), 7,/(r( 6( f,0( r+ +/(r'(3) r(;6/(+( ( ,'or6,r( 6,3 ,) 7(03)3 ( 0o+/ro) LC.

  •I+ f*3r, 0 (6/( r(;(+/,/ [email protected](', ,)'(+/r 8+f3rr ( (?0/,( r+ /r( o( ,3?),r( 6,3 ( ,3/o(?0/,( D " 9# 9: 0o+(0/,/( ), 8+f3rr)( ( 03r(+/

  ,)/(r+,/(,; +363) + 0,;3)(f(0/r o()or + 3+/(.

  •O ,)/ 6o)3(9 +/(r'(,r9 r(;(+/ + f*3r, (9 (6/( ,)0,/ ( fr'()( FIAT  I/,),9 AZ  C..I.  MAN  G(r',+,. Î+ ,0(,6/ [email protected](' 8+f3r,r(, ( 0o',+ (?0/,( , r()(3)3 ( +0,r( , Î+0r0r 7,/(r( RB (6/( ,)'(+/,/ ( ), 7or+, +(3/r 0(+/r3) 6/()( , ,)/(r+,/or3)3  8+/r(r3( 0r03/3) (

  11

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  12/28

  ,)'(+/,r( ,) 7(03)3 ( 6('+,);,r( LC 8+,/ 0( /(+63+(, ,)/(r+,/or3)3 ((/( o ,+3'/

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  13/28

  II1? SCHEME DE ALTERNATOARE

  1%

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  14/28

  $1 ALTERNATORUL TIP G ""$

  I+ 0o+/+3,r(9 6( r(;+/ 0o+6/r30, ,)/(r+,/o,r()or 03 (?0/,( ()(0- /ro',*+(/0 03 (r r,,/(9 03 o) 8+ for' ( *@(,r(  03 r(r(6or /rf,;,/ 8+

   3+/(9 8+/r30=/ ,0(,6/, (6/( 0o+6/r30, 0(, ', r(r(;(+/,/

 • 8/17/2019 Exemplu atestat - puntea redresoare

  15/28

  + f, 251 (6/( 'o+/,/ )7(r ( ,r7or(9 r(6,/ 8+/r( +()3) 6/,+(r 24  73/303) f3)(9 r+ +/(r'(3) 63r373)3 ( f?,r( , f3)(.

  C',, (?/(ro,r ,