evenimente de botosani nr.2264

of 8 /8
CMYK Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVIII•nr.229(2264)•Joi,22noiembrie2012•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Pag. 8 S[rb[toare:Sutedecredincio\i prezen`ilahramulBisericiiVovidenia Utilaje agricole de sute de mii de euro confiscate de DIICOT Unnum[rde12 fermieridepema - lulPrutuluiaur[ - masierif[r[utila- jeleagricolepeca- retocmailecum - p[ raser[cuacte]n regu l[delaunom deafaceridinSatul Mare.}nurma uneianchete,pro- curoriiDIICOTau stabilitc[tractoa- relepecarefermie- riiboto \[nenile-au cump[ ratcuzeci demiideeurobu - cataeraufurate dinAngliasau Polonia. Pagina 5 }n pragul iernii, \colile au probleme cu ]nc[lzirea MihaelaHunc[,inspecto- rulgeneralalInspecto ra- tu lui|colarJude`eanBo - to\aniaprezentatsi tua`ia maimultorunit[`ide]n - v[ `[mânt,care]npragul se zonuluireceseconfrun - t[cuproblemela]nc[l zi- reaspa`iilorundeelevii]\i desf[\oar[activitatea. Decizie Spitalul din Darabani rupe 20 de paturi de la „Mavromati” Re]nfiin`areaspitalului d[r[b[nenilor,casec`ie aceleimaimariunit[`i medicaledinjude`,va reducenum[rulde paturidincelelaltesec`ii ale„Jude`eanului”. ConducereaSpitalului „Mavromati”spunec[ 20depaturiaufost redusedinsec`iileacestei unit[`ipentruafidate Sec`ieidelaDarabani. Conflict de interese la licita`ia de la Parcul Corni\a Companiadeconsultan`[angajat[de Prim[riaBoto\anis[executerapoar- teledeexpertiz[privindofertelede - pu selalicita`iaParculuideAgrement Corni\aestesuspectat[c[arerela`ii contractualecuunadintrefirmeleca - reauparticipatlalicita`ie,lucrucare contravineOUG64din2006,actuali- zat[]n2012,actnormativcaresere - fer[laconflicteledeinterese. Pagina 3 Pagina 7 Pagina 2 Revolt[tor Boto\[nean ucis ]n b[taie de angaja`i SRI Pagina 5

Upload: adrian-dimitriu

Post on 17-Mar-2016

246 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

TRANSCRIPT

CMYK

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l �V I I I �• � n r . � 2 2 9 � ( 2 2 6 4 ) �• � J o i , � 2 2 � n o i embr i e � 2 0 1 2 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Pag. 8

S[rb[toare:�Sute�de�credincio\iprezen`i�la�hramul�Bisericii�Vovidenia

Utilaje agricole de sute de miide euro confiscate de DIICOT

Un�num[r�de�12fer�mieri�de�pe�ma�-lul�Prutului�au�r[�-mas�ieri�f[r[�utila-jele�agricole�pe�ca�-re�tocmai�le�cum�-p[��ra�ser[�cu�acte�]nre�gu�l[�de�la�un�omde�afaceri�din�SatulMa�re.�}n�urmaunei�anchete,�pro-curorii�DIICOT�austabilit�c[�tractoa-rele�pe�ca�re�fermie-rii�boto�\[�neni�le-aucump[�rat�cu�zecide�mii�de�euro�bu�-cata�erau�furatedin�Anglia�sauPolo�nia.

Pagina 5

}n pragul iernii,\colile au

probleme cu]nc[lzirea

Mihaela�Hunc[,�inspecto-rul�general�al�Inspecto�ra�-tu�lui�|colar�Jude`ean�Bo�-to\ani�a�prezentat�si�tua`iamai�multor�unit[`i�de�]n�-v[�[mânt,�care�]n�pragulse�zonului�rece�se�confrun�-t[�cu�probleme�la�]nc[l�zi�-rea�spa`iilor�unde�elevii�]\idesf[\oar[�activitatea.

DecizieSpitalul din

Darabani rupe 20de paturi de la„Mavromati”

Re]nfiin`area�spitaluluid[r[b[nenilor,�ca�sec`iea�celei�mai�mari�unit[`imedicale�din�jude`,�vareduce�num[rul�depaturi�din�celelalte�sec`iiale�„Jude`eanului”.Conducerea�Spitalului„Mavromati”�spune�c[20�de�paturi�au�fostreduse�din�sec`iile�acesteiunit[`i�pentru�a�fi�dateSec`iei�de�la�Darabani.

Conflict deinterese la

licita`ia de laParcul Corni\aCompania�de�consultan`[�angajat[�dePrim[ria�Boto\ani�s[�execute�rapoar-tele�de�expertiz[�privind�ofertele�de�-pu�se�la�licita`ia�Parcului�de�AgrementCorni\a�este�suspectat[�c[�are�rela`iicontractuale�cu�una�dintre�firmele�ca�-re�au�participat�la�licita`ie,�lucru�carecontravine�OUG�64�din�2006,�actuali-zat[�]n�2012,�act�normativ�care�se�re�-fe�r[�la�conflictele�de�interese.

Pagina 3

Pagina 7

Pagina 2

Revolt[tor�

Boto\[neanucis ]n

b[taie deangaja`i SRI

Pagina 5

Joi,�22�noiembrie�2012SOCIAL2

La�Palatul�Copiilor�Boto\ani�afost�introdus�catalogul�electro-nic,�proiect�la�care�s-a�lucratdoi�ani.�Acest�soft�este�imple-mentat�gratuit,�fiind�conceputde�elevii�\i�profesorii�cercuri-lor�de�Automatiz[ri-Robotic[\i�Informatic[,�cercuri�condu-se�de�profesorii�Luisian�Gri�-gore�\i�Dana�Nour.

Acest� catalog� poate� fi� implementat� \i� ]n\coli,�cu�mare�u\urin`[,�deoarece�are�multi-ple�avantaje.�P[rin`ii�nu�trebuie�s[-\i�creezeun�cont�ca�s[�primeasc[�informa`iile,�acesteasunt� transmise� gratuit.� Sistemul� asigur[� ocomunicare�mult�mai� rapid[� ]ntre� p[rin`i� \iprofesori.

„Nu�trebuie� instalat�un�soft�pe�calcula-tor.�Func`ioneaz[�on-line,�profesorul�acce-sându-l� de�pe�orice� calculator,� tablet[� sautelefon�conectat�la�internet,�doar�cu�user�\iparol[.� Profesorul� pune� absen`e� printr-unsingur�clic,�p[rintele�fiind�notificat�instan-taneu.� Sistemul� poate� fi� implementat� \i� lasecretariatele�unit[`ilor�de�]nv[`[mânt,�pen-tru� ]ntocmirea� diverselor� documente”,� adeclarat�Luisian�Grigore.

La�nivel�na`ional�exist[�doar�câteva�\colicare� au� sisteme� de� acest� fel.� PalatulCopiilor�Boto\ani�nu�este�la�primul�proiectce�reprezint[�o�premier[� ]n�domeniu.�Ime�-diat�dup[�Revolu`ie�tot�aici�a�fost�creat�pri-

mul�site�de�internet�din�jude`,�paginile�elec-tronice� ale� palatului� \i� municipiului� Boto�-

\ani,� prima� transmisie� live� pe� internet.(Petronela�Rotariu)

Mihaela�Hunc[,�ins�-pectorul�general�alInspectoratului�|co�-lar�Jude`ean�Boto�-\ani�a�prezentat�si�-tua`ia�mai�multorunit[`i�de�]nv[`[�-mânt,�care�]n�pragulsezonului�rece�se�con�-frunt[�cu�problemela�]nc[lzirea�spa�iilorunde�elevii�]\i�desf[�-\oar[�activitatea.

La�Liceul�Tehnologic�Elie�Ra�-du� cazanul� centralei� func`io�neaz[la�cota�de�avarie.�Lucr[rile�se�vorini`ia� ]n� cursul� zilelor� urm[toare,Prim[ria�Boto\ani�alocând�]n�acestsens�100.000�de�lei.

|coala� primar[� Prelipca,� dinco�muna� V[cule\ti,� ]ntâmpin[� dease�menea� probleme.� Aici� se� � lu�-crea�z[� pentru� racordul� centraleielectrice� la� re`ea,� ]n� timp� ce� la|coala�St[uceni,�unitate�care�a�fostreabilitat[� \i� dat[� spre� utilizareanul�acesta,�se�lucreaz[�la�instala`iaelectric[�a�centralelor�termice.�La|coala�Gimnazial[�Blânde\ti,�cen-trala�termic[�nu�a�fost�achi�zi�io�na�-t[,�din�lipsa�fondurilor.�

Situa`ie�dificil[�este�\i�la�Liceul

Tehnologic�|endriceni,�unde�com-bustibilul� centralei� este� asiguratpân[�la�data�de�28�noiembrie.

Inspectoratul� \colar� a� solicitatdirectorului�Modern�Calor�s[�ia�m�-[suri� pentru� a� asigura� ]nc[lzirea

corespunz[toare� ]n� \colile� boto�-\[nene.�„Este�foarte�important�s[se� asigure� confortul� termic� ]ntoate�uni�t[`ile�\colare”,�a�precizatMi�haela�Hunc[,�inspector�generalal�ISJ�Boto\ani.�(Otilia�Maxim)

De�ast[zi�pân[�luni,�mediciicare� au� trecut� la� prescriereare`etei�electronice�vor�trebui�s[revin[�la�re`eta�clasic[.�}n�plus,Sistemul�Informatic�Unic�In�te�-grat� (SIUI)�al� institu`iei�asigu�-r[rilor�de�s[n[tate�nu�va�puteafi� utilizat.� Casa� Na`ional[� deAsi�gur[ri�de�S[n[tate�(CNAS)informeaz[�furnizorii�de�servi-cii� medicale,� de� medicamente\i�dispozitive�medicale�c[�acestsistem,�ca�\i�Sistemul�Informa�-tic� Prescrip`ia� Electronic[(SIPE)��vor�fi�oprite�temporar]n� perioada� joi,� 22� noiembriepân[� luni,� 26� noiembrie,� ora7.00.� Aceast[� ]ntrerupere� afunc�ion[rii�celor�dou[�sistemeeste� necesar[� ]n� vederea� unoractivit[`i�de�instalare�a�unui�altsistem.�Este�vorba�de�activit[`i

de�instalare�necesare�preg[tiriiintr[rii�]n�func`iune�a�Siste�mu�-lui�Informatic�al�Cardului�Na�-`ional� de�Asigur[ri� Sociale� deS[n[tate.

„CNAS� deruleaz[� ]n� pre-zent�activit[`ile�de�implementa-re�a�Sistemului� Informatic�alCardului� Na`ional� de� Asigu�-r[ri� Sociale� de� S[n[tate� ]ncon�formitate�cu�Strategia�pri-vind�reformarea�sistemului�deasigur[ri�sociale�de�s[n[tate�\i]mbun[t[`irea�continu[�a�ser-viciilor�medicale�\i�farmaceu-tice� din� România.� Ne� ceremscu�ze� pentru� eventualele� ne�-pl[�ceri�create�utilizatorilor�sis-temelor� informatice� aleCNAS”,� anun`[� reprezentan`iiinstitu`iei�de�asigur[ri�de�s[�n[�-tate.�(Aurora�Dimitriu)

|i-au datfoc la

case dinnep[sare

Au�vrut�s[-\i� ]nc[lzeasc[� locu�-in�ele,�au�f[cut�focul,�dar�au�supra�-]n�c[lzit�sobele�ori�nu�s-au�asiguratc[�au�co\urile�de� fum�cur[`ate�defuningine�\i�astfel�au�provocat�sin-guri� incendiile.� Este� cazul� a� treicet[`eni� din� Tudora,� Brosc[u`i� \iC[line\ti,�ora\ul�Bucecea.�Totul�s-a�petrecut�mar`i,�]n�mai�pu`in�de�ze�-ce� ore.� Pompierii� au� intervenitprompt,�fiind�salvate�bunuri�mate-riale� ]n� valoare� de� circa� 100.000lei.�Pagubele�au�fost�minore.

Co\urile� de� fum� defecte� saunecur[`ate�se�afl[�printre�cele�maifrecvente� cauze� care� genereaz[incendii�la�Boto\ani�]n�sezonul�rece\i�nu�numai.�Cele�mai�multe�eveni-mente�ar�putea�fi�prevenite�dac[�s-arrespecta�o�serie�de�reguli�\i�m[�suride�prevenire�\i�stingere�a�incendii-lor.�Pompierii�sf[tuiesc�c[�atât�so�-bele�metalice,�cât�\i�burlanele�vor�fiamplasate�la�distan`[�de�cel�pu`in�1m� fa`[� de� pere`ii� construi`i� dinlemn,�u\i� \i� alte�elemente�care� sepot�aprinde�cu�u\urin`[.�Se�mai�re�-co�mand[�ca�burlanele�sobelor�me�-ta�lice� folosite� pentru� ]nc[lzire� nuvor�fi�scoase�prin�plan\ee�\i�acope�-ri\uri�combustibile,�ci�vor�fi�racor-date� ]n� mod� obligatoriu� la� co\uridin�zid[rie�de�c[r[mid[.�(D.R.)

Sistemulinformatic al

Casei deAsigur[ri de

S[n[tate, blocatcâteva zile

Noutate�

Catalog electronic la Palatul Copiilor

}n pragul iernii, \colile auprobleme cu ]nc[lzirea

Joi,�22�noiembrie�2012 EDUCA~IE�-�S{N{TATE 3

Re]nfiin`area�spitalului�d[�r[�-b[nenilor,�ca�sec`ie�a�celeimai�mari�unit[`i�medicaledin�jude`,�va�reduce�nu�m[�-rul�de�paturi�din�celelaltesec`ii�ale�„Jude`eanului”.Conducerea�Spitalului�„Ma�-vromati”�spune�c[�20�de�pa�-turi�au�fost�reduse�din�sec�ii�-le�acestei�unit[`i�pentru�a�fidate�Sec`iei�de�la�Darabani.

Pentru�d[r[b[neni�vestea�re]nfiin`[rii�spita-lului,� chiar� dac[� de� aceast[� dat[� subordonat[„Ju�de`eanului”,�este�primit[�cu�mare�bucurie.Cadrele�medicale�de�la�Spitalul�Jude`ean�spun]ns[�c[�guvernan`ii�ar�fi�trebuit�s[�aprobe�\i�su�-plimentarea�de�paturi�pentru�care�spitalul�poate]ncheia� contract� cu� institu`ia� de� asigur[ri� des[n[tate.�Unitatea�medical[�poate�avea�oricâtepaturi�stabile\te�conducerea,�]ns[�numai�pentruun�anumit�num[r�se�asigur[�finan`are�de�la�Casade�Asigur[ri�de�S[n[tate.�Pentru�restul,�fi�nan�a�-rea�ar�trebui�s[�vin[�din�alte�surse,�ceea�ce�]ncontextul�actual�este�practic�imposibil.�

Pentru�a�se�preg[ti�cele�20�de�paturi�care�vorfi�cedate�de�„Jude`ean”�Sec`iei�de�la�Darabanidu�p[�ce�guvernan`ii�vor�da�Hot[rârea�de�Gu�-vern�de�re]nfiin`are�a�acesteia,�la�Spitalul�„Ma�-

vro�mati”�s-a�f[cut�o�analiz[�\i�s-a�luat�câte�unpat�sau�dou[�de�la�mai�multe�sec`ii.

„Deja�am�f[cut�analiza�\i�s-a�decis�s[�se�iade�acolo�unde�a�fost�mai�redus[�adresabilita-tea.�Organizarea�intern[�o�facem�noi,�pentruc[�nu�se�suplimenteaz[�num[rul�de�paturi�pen�-tru�contract.�Este�un�plan�anual�care�nu�poatefi�]nc[lcat.�]n�fiecare�an�se�aprob[�pentru�fie-care�jude`�un�num[r�de�paturi�pentru�ca�re�casa]ncheie�contract�cu�spitalele,�iar�tendin`a�estede�a�se�diminua�acest�num[r,�de�la�an�la�an,nu�s[�creasc[”,�a�declarat�Gheorghe�Da�mian,managerul�Spitalului�Jude`ean�„Ma�vro�mati”.

Potrivit�ultimei�Hot[râri�de�Guvern�care�sta-bilea�la�nivelul�fiec[rui�jude`�num[rul�de�paturide�spital�pentru�care�se�acord[�finan`are�de�la„ca�s[”,�Boto\aniului�i�s-au�alocat�2165�de�pa�-turi.�Situa`ia�poate�fi�schimbat[�abia�]n�pri�m[�-vara�anului�viitor,�când�se�va�face�o�nou[�repar-tizare�pe�jude`e�a�limitelor�de�contract,�dar�nuse�a\teapt[�nimeni�la�o�suplimentare�de�paturi,ci�dimpotriv[,�la�o�diminuare,�a\a�cum�au�sta-bilit�acordurile�cu�organismele�europene.

}n�România�se�tinde�s[�se�ajung[�la�normaeu�ropean[�de�5,61�de�paturi�la�mia�de�locuitori.(Aurora�Dimitriu)

De�achitarea�la�timp�afacturilor�la�ap[�care�levin�lunar�boto\[nenilorvor�depinde�salariilean�gaja`ilor�Societ[`iiNova�Apaserv,�chiar�deluna�viitoare.�Noua�gri�-l[�de�salarizare�a�anga-ja`ilor�operatorului�deap[�intr[�]n�vigoare�]ndecembrie,�\i�va�]nsem-na�reducerea�drastic[�acheltuielilor�salariale.Fondul�de�salarii�va�filimitat�la�800.000�de�leipe�lun[.�„Am�amânat\i�a\a�prea�mult�aceast[m[sur[.�Din�decembrieintr[�]n�vigoare�grila”,spune�Gabriel�Cârlan,managerul�Societ[`iiNova�Apaserv.

}n�ultima�\edin`[�a�Consiliului�deAdministra ie�al�operatorului�de�ap[s-a�decis�ca�salarizarea�celor�ce�mun�-cesc�]n�cadrul�acestei�societ[ i�s[�sefac[� ]n� func ie� de� doi� indicatori:nivelul�produc iei�fizice�\i�gra�dul�de]ncasare�a�datoriilor�de�la�popula ie.

„Salaria`ii�no\tri�vor�trebui�s[

se�]mpace�cu�ideea�c[�nu�po`i�luasalariul�]ntreg�dac[�nu�ai�de�un�-de.�Dac[�vor�fi�]ncas[ri�de�la�po�-pula`ie,�vor� fi�bani�\i�vom�puteada�salarii�mai�mari.�La�fel,�dac[avem�produc`ie,�se�justific[�\i�sa�-la�riile�mai�mari.�Dac[�nu�se�ac�-

cep�t[� aceast[� realitate,� exist[� \iposibilitatea� externaliz[rii� unorser�vicii”,�a�declarat�managerul�so�-cie�t[`ii.�S-a�discutat�\i�cu�sindicate-le�acest�aspect,�iar�Gabriel�Cârlanafirm[�c[�s-a�c[zut�de�acord�asupraacestei�modalit[`i�de�plat[.

„Trebuie s[ ie\im cu celpu`in 20-30 la sut[ maiieftin prin externalizare,

altfel nu o facem”Cu�reprezentan ii�sindicatului�an��-

gaja ilor� de� la� ap[� s-a� atins� ieri� \isubiectul�externaliz[rii�unor�servicii,tot� pentru� eficientizarea� activit[ iiope�ratorului.�Gabriel�Cârlan�afirm[c[�externalizarea�este�luat[�]n�calculpentru� mai� multe� servicii,� ini ialavându-se�]ns[�]n�vedere�cel�juridic.Pentru�a�se�trece�la�o�astfel�de�m[�su�-r[�se�vor�face�mai�]ntâi�ni\te�studii.

„Pentru� serviciul� juridic� vomface�]n�zilele�urm[toare�un�studiuca�s[�vedem�ce�câ\tig[m�sau�câtcâ\tig[m�prin�externalizare.�Tre�-buie�s[�ie\im�cu�cel�pu`in�20-30�lasut[�mai�ieftin�prin�externalizare,altfel�nu�o�facem.�Nu�recurgem�laexternalizare� doar� ca� s[� spunemc[�am�mai�]ncercat�ceva,�trebuies[�ne�baz[m�pe�ni\te�cifre.�Apoivom�face�studii�\i�pentru�alte�ser-vicii.� }n� afara� celor� de� tratare-epurare�a�apei,�sau�a�laboratoru-lui,� toate� celelalte� servicii� pot� fiexternalizate”,�a�mai�precizat�ma�-nagerul�operatorului�de�ap[.

Potrivit� acestuia,� deocamdat[urmeaz[�un�nou�val�de�disponibi-liz[ri,�pentru�a�se�ajunge�la�415�sa�-la�ria`i,� cât� s-a� aprobat� prin� nouaor�ga�nigram[.�(Aurora�Dimitriu)

Florin~urcanu

vreamarcaje

rutiere petoate

drumuriledin jude`Pre\edintele�Consi�-liului�Jude`ean,Flo�rin�~urcanu,�asolicitat�directoru-lui�de�la�Sec`ia�deDrumuri�Na`ionaleBoto\ani,�ViorelZa�gre`chi�s[�ia�m[�-suri�pentru�ca�dru-murile�pe�care�leare�]n�administrares[�fie�marcate�pepe�rioada�iernii.

|eful�SDN�a�anun`at�c[a� fost� semnat� contractulpen�tru� trasarea� marcajelorru�tiere� pe� dou[� tronsoanede� drum:� Boto\ani-Hu`ani\i� Boto\ani-Ia\i,� ]ntrucâtdoar�pentru�aceste�por`iuniau�existat�fonduri.

Florin� ~urcanu� a� atrasaten`ia� conducerii� Sec`ieiDru�muri� Na`ionale� (SDN)pentru� ca� aceasta� s[� fac[demersuri� ]n�vederea�efec-tu[rii�marcajelor�rutiere�petoate� arterele� na`ionale.Pre�\edintele�CJ�a�acuzat�c[ma�joritatea� drumurilor� na�-`io�nale� nu� sunt� marcate,exis�tând� pericole� de� acci-dente,�acest�lucru�cel�pu`in]n�zilele�cu�cea`[�\i�viscol.

„Toate� drumurile� tre-buie� marcate,� pentru� c[vom�avea�accidente� foartemulte.�Dac[�]ncerca`i�s[�v[deplasa`i� când� cea`a� esteputernic[,�ve`i�vedea�c[�nuai�posibilitatea�s[�te�ghidezipe� drumul� na`ional.� Amf[�cut� demersuri,� mai� fa�-cem�demersuri.�Nu�este�deacceptat�s[�intr[m�]n�iarn[cu� drumul� na`ional� 24Cdoar� par`ial� pietruit� \i� cudrumuri�na`ionale�care�nusunt�marcate.�Va�sus`inems[�face`i�demersuri�pentrua�realiza�acest�obiectiv.�Alt�-fel,�nu�\tiu�cine�]\i�asum[accidentele� \i� necazurilecare� vor� ap[rea”,� a� spus~urcanu.�(Otilia�Maxim)

Salariile de la Nova Apaserv, pl[tite ]n func`ie de ]ncas[ri

Decizie

Spitalul din Darabani rupe20 de paturi de la „Mavromati”

CMYK

Joi,�22�noiembrie�2012EVENIMENT4

La�]nceputul�luniidecembrie,�condu-cerea�Prim[riei�Bo�-to\ani�va�depunedo�cumenta`iile�]ncadrul�programuluipilot�de�anveloparea�unor�imobile,pen�tru�care�va�fiso�licitat[�o�finan`a�-re�european[.

Municipalitatea�sper[�s[�atrag[o�finan`are�de�aproximativ�trei�mi-lioane�de�euro.�38�de�sc[ri�de�blocdin�municipiul�Boto\ani�au�fost�in�-cluse�]n�programul�pilot�de�anvelo-pare�pentru�care�va�fi�solicitat[�fi�-nan`are�european[.�Imobile�au�fostexpertizate� tehnic,� fiind� vizateimobile�care�au�pân[�la�\ase�sc[ri,cu�un�regim�de�]n[l`ime�parter�pluspa�tru,� respectiv� \ase� etaje.� Dincele�declarate�de�Viorel�Iliu`[,�vi�-ce�primarul�municipiului,�la�aceast[dat[�municipalitatea�este�]n�praguldefinitiv[rii�documenta`iei�de�pro-iectare,�dup[�ce�am�trecut�de�toateetapele,� expertiz[� tehnic[,� auditenergetic.�Acum�s-a�ajuns�]n�fazade�proiect�tehnic.�Din�datele�preli-minarii,�pentru�c[�nu�au�fost�]nche-

iate�toate�documenta`iile�tehnice,�s-au�dat�câteva�cifre�preliminarii,�ca�-re�pot�suferi�mici�modific[ri,�func�-`ie� de� situa`ia� concret[� de� la� fa`alocului.� „Suprafa`a� opac[,� res-

pectiv�me�trul�p[trat�de�reabilitaretermic[�partea�opac[,�ne�referimla� acel� polistiren� care� se� pune,cost[�undeva�de�34�de�euro/mp,�]nme�die,�ceea�ce�]nseamn[�c[�pen-

tru�ce�t[`eni,�]n�cel�mai�r[u�caz,�20la�sut[�din�ace\ti�bani.�Practic�ar]n�semna� undeva� la� 7� euro/mp.Lu�crurile� vor� ajunge� substan`ialsub�cei�60�de� lei/mp�cât�cheltuie

acum�cet[`eanul�pentru�o�lucrarecu�firmele�care�lucreaz[�mai�multsau�mai�pu`in�la�lumina�zilei,�maidegrab[�sunt�]n�zona�gri�a�econo-miei”,�a�declarat�Viorel�Iliu`[.

Suma�pe�mp�va�cre\te,�dac[�seva� schimba� \i� tâmpl[ria� PVC� \isistemele�de�ventila`ie.

„Dac[�discut[m�despre�supra-fe`ele�vidrate,� \i�aici�m[�refer� latot�ce�]nseamn[�geamuri,�tâm�pl[�-rie�PVC,�partea�de�ventila`ie�a�pe�-retului�de�la�interior�spre�exterior-�montarea�unor�mici� sisteme�deven�tila`ie� -� ,� metru� p[trat� vidatajun�ge�undeva�la�95�de�euro/mp,cea�ce�]nseamn[�c[�maxim�20�lasut[,�cât�]i�revine�unui�proprietar,]nseamn[� un� pre`� suficient� debun,�care�cred�eu�c[�poate�s[�per-mite�ca�cet[`enii�s[�ne�poat[�acor-da� ]ncrederea�necesar[� s[� se� ]n�-scrie�]n�aceste�proiecte”,�a�spus�vi�-ce�primarul�municipiului.

Proiectul�va�]ncepe�de�anul�vii-tor,�municipalitatea�sperând�s[�prin�-d[�m[car�una�dintre�cele�dou[-treicereri�de�finan`are.�}n�jurul�da�tei�de\ase�decembrie�se�va�depune�primacerere�de�finan`are.�Minis�te�rul�Dez�-volt[rii� Regionale� \i� Tu�ris�mului� atot�amânatul�termenul�de�depunere,respectiv� „Startul� apelului� de� pro-iecte”,�iar�autorit[`ile�lo�cale,�]n�ur�-ma�estim[rilor�din�parcur�gerea�tutu-ror�etapelor,�pe�6�de�cembrie�vor�fi]n�m[sur[� s[� depun[�prima� cererede�finan`are.�(Petro�nela�Rotariu)

Cei�patru�tineri�implica`i�]n�incidentul�cu�focuri-le� de� arm[� trase� mar`i� sear[� ]n� fa`a� unei� s[li� dejocuri�de�pe�strada�Grivi`a�au�fost�l[sa`i�]n�liberta-te,�dup[�ce�procurorul�a� respins�cererile�de�arestpreventiv.

Poli`i\tii�au�cerut�ca�to`i�patru,�agentul�de�paz[,tân[rul�r[nit�dar�\i�prietenii�acestora�s[�fie�]nchi\i,]ns[�procurorul�de�caz�a�fost�de�alt[�p[rere.�Mar`isear[,� ]n� urma� unei� alterca`ii� ]ntre� Constantin� I.,George�T.,�Ciprian�A.�\i�Iulian�Z.,�primul�dintreace\tia�a�folosit�un�pistol�cu�bile�de�cauciuc,�de`inutlegal,� \i� a� executat� un� foc� de� arm[� asupra� luiCiprian�A.,�r[nindu-l�]n�zona�um[rului�drept.�Dup[incident,�poli`i\tii�au�ridicat�pistolul�cu�bile�de�cau-ciuc�\i�cartu\ele,�]n�vederea�examin[rii�criminalis-tice,�precum�\i�permisul�de�arm[,�]n�vederea�sus-

pend[rii�dreptului�de�port�\i�folosire�arme�neletale.„}n�cauz[�se�fac�cercet[ri�sub�aspectul�s[vâr�-

\irii�infrac`iunilor�de�ultraj�contra�bunelor�mora-vuri�\i�tulburarea�ordinii�\i�lini\tii�publice,�uz�dear�m[�neletal[�din�categoria�celor� supuse�autori�-z[rii,�f[r[�drept�\i�lovire�sau�alte�violen`e”,�a�men�-`io�nat� inspectorul� principal�Anca� Silion� Aram[,pur�t[torul�de�cuvânt�al�IPJ�Boto\ani.

}n�noaptea�de�mar`i� spre�miercuri,� agentul� depa�z[�\i�un�prieten�de-al�s[u�au�fost�re`inu`i�pe�baz[de�ordonan`[,�pentru�o�perioad[�de�24�ore,� fiindintrodu\i� ]n�arestul�IPJ�Boto\ani.�Ceilal`i�doi�s-auinternat�]n�spital.�Poli`i\tii�au�cerut�arestarea�lor�]ns[procurorul�nu�a�fost�de�acord,�l[sându-i�pe�to`i�]nlibertate.�(D[nu`�Rotariu)

Pentru�prima�dat[�de�când�este�pre\edintede�CJ,�Florin�~urcanu�a�participat,�al[turi�dereprezentan`ii� Institu`iei� Prefectului,� la� o\edin`[�de�Colegiu�Prefectural,�care�a�avutloc�miercuri.�Acesta�a�dezv[luit�c[�nu�a�mailuat�parte�la�o�astfel�de�\edin`[�pân[�acum,mul`umind�invita`iei�lansate�de�c[tre�prefec-tul�Costic[�Macale`i.

Pre\edintele�Consiliului�Jude`ean�a�adre-

sat�câteva�cuvinte�\efilor�de�institu`ii�\i�pri-marilor�prezen`i.

„Este�pentru�prima�dat[�când�am�fostinvitat�la�o�asemenea�]ntâlnire,�mai�ales�c[interesul�jude`ului�este�comun�iar�primariitrebuie�s[�aib[�o�colaborare�strâns[�cu�\efiide� institu`ii� de� la�Boto\ani.�Primarii� suntprimii�care�preiau�problema�de�la�cet[`eni\i�pot�ajunge�mai�rapid�la�directori�pentru

rezolvarea� problemelor.�Misiunea� noastr[este�de�a� face� tot� ce� `ine�de�noi�pentru�ademonstra� c[� institu`iile� publice� sunt� ]nsprijinul� cet[`enilor,� nu� ]i� ]ncurc[,� nu� leface�deservicii”,�a�declarat�Florin�~urcanu.

Acesta� a� solicitat� o� bun[� interac`iune]ntre�primarii�din�jude`�\i�directorii�de�insti-tu`ii� de� la�Boto\ani,� ]n� sprijinul� cet[`eniloracestui�jude`.

„V[�asigur�pe�dumneavoastr[,�pe�dom-nul.�prefect,�pe�to`i�directorii�noi�\i�vechi�c[dac[� interesul� nostru� este� acela\i,� s[sus`inem�cet[`enii,�s[�dezvolt[m�ora\ul,�s[dezvolt[m� jude`ul,� r[mânem� ]n� aceea\iechip[�\i�dac[�ave`i� lucruri�pe�care�nu� lepute`i�rezolva,�veni`i�la�CJ�\i�echipa�de�laCJ� v[� va� sprijini”,� a� mai� spus�~urcanu.(Otilia�Maxim)

Pistolarii de la cazinou, l[sa i ]n libertate

~urcanu, prezent pentru prima dat[ la o\edin`[ de Consiliu Prefectural

Inten`ie�

Prim[ria vrea s[ ob`in[ trei milioanede euro pentru anveloparea blocurilor

CMYK

Joi,�22�noiembrie�2012 EVENIMENT 5

Un�num[r�de�12fer�mieri�de�pe�ma�-lul�Prutului�au�r[�-mas�ieri�f[r[�utila-jele�agricole�pe�ca�retocmai�le�cum�p[��ra�-ser[�cu�acte�]n�re�-gu�l[�de�la�un�om�deafaceri�din�SatulMa�re.�}n�urma�uneianchete,�procuroriiDIICOT�au�stabilitc[�tractoarele�peca�re�fermierii�boto�-\[�neni�le-au�cump[�-rat�cu�zeci�de�miide�euro�bu�cata�eraufurate�din�Angliasau�Polo�nia.

Lovitur[�grea�pentru�mai�mul`ifermieri�din�zona�de�est�a�jude�u�-lui,�ce�\i-au�v[zut�o�parte�din�utila-jele� agricole,� ]n� plin[� campanie,in��disponibilizate,�ca�urmare�a�uneiac`iuni� �a�DIICOT�desf[\urat[�cu

sprijinul� Poli`iei� de� Frontier[.Ancheta�a�fost�]nceput[�la�]ncepu-tul�anului�]n�jude`ul�Satu�Mare,�subcoordonarea� unui� procuror,� poli�-`i\�tii�de�la�ITPF�Sighetul�Mar�ma�-`iei�re`inând�mai�multe�utilaje�ce�sepresupune�c[�de\i�au�fost�furate�din

vestul� Europei� prin� intermediulmai�multor�firme�ar�fi�fost�vându-te�]n�România.�Autorul�ar�fi�IoanFaur,�acesta�reu\ind�s[�comerciali-zeze� ]n� total� peste� 300� de� utilajeagricole.

Potrivit�unor�surse�judiciare,�]n

Boto\ani� au� fost� identificare� pân[acum� 17� tractoare� care� au� fostcum�p[rate�de�la�s[tm[rean�de��c[tre12� fermieri� din� zona� |tef[�ne\ti.Poli`i\tii�de�frontier[�din�Satu�Mareau�cerut�ajutorul�colegilor�de�la�Bo�-to�\ani,� ]n� curtea�Po�li`iei� de�Fron�-

tier[�din�Stânca�fiind�duse�trei�din-tre�tractoarele�confiscate.

Contacta`i,�reprezentan`ii�ITPFSighetul� Marma`iei� au� confirmatfaptul�c[�este�o�anchet[�]n�desf[�\u�-rare�\i�c[�verific[rile�au�dus�\i� laBoto\ani�]ns[�nu�au�mai�dezv[luit\i�alte�lucruri�pentru�c[�este�o�an�-chet[�]n�derulare.�Se�estimeaz[�c[prejudiciul�cauzat�la�nivel�na`ionalnumai�]n�acest�dosar�dep[\e\te�unmilion� \i� jum[tate�de�euro,� acumanchetatorii�mergând�pe�fir�pentrua�descoperi�cum�au�ajuns�acele�uti-laje� ]n� `ar[,� cum� de� au� trecut� demai� multe� institu`ii� \i� cum� a� fostpo�sibil�s[�fie�comercializate�]ntr-omanier[�semi-legal[.

Unul�dintre�p[gubi`i,�Petru�M[�-gureanu,� fermier�din�Ripiceni� s-adeclarat� nemul`umit� pentru� c[� apl[tit�45.000�de�euro�pe�un�tractorcare�i-a�fost�confiscat�de�c[tre�po�-li�i\ti,�]n�plin[�campanie�agricol[.

„Este�foarte�dubios�pentru�c[tractorul�pe�care�l-am�cump[rat�atrecut�printr-o�vam[,� l-am�]nma-triculat�f[r[�probleme,�iar�banii�i-am� pl[tit� prin� virament� bancar.Totul�a�fost�curat�\i�la�vedere,�iaracum�m[�trezesc�c[�de\i�am�fostcump[r[tor� de� bun[� credin`[,tractorul�]mi�este�confiscat.�Nu�sepoate� a\a� ceva”,� a� spus� PetruM[gureanu.�(D[nu`�Rotariu)

Un be`iv a avariat patruma\ini dintr-un foc

Un�boto\[nean�]n�vârst[�de�36�de�ani�ce�s-a�urcat�beat�la�volan�a�pro-vocat�miercuri�dup[-amiaz[�un�accident�pe�strada�Pacea�din�municipiulBoto\ani,�avariind�]n�total�patru�autoturisme.�Virgil�V[t[m[niuc�conduceaun�Volkswagen�Passat�dinspre�strada�Sucevei�c[tre�Octav�Onicescu,�\i�]nfa`a�Direc`iei�Silvice�acesta�a�pierdut�controlul�volanului�a�lovit�trei�ma\iniparcate�regulamentar�pe�partea�dreapt[�a�drumului,�un�Ford�Mondeo,�unOpel�Zafira�\i�un�Volkswagen�Bora.�Din�fericire�]n�urma�accidentului�nua�fost�nimeni�r[nit.�B[rbatul�a�fost�testat�de�poli`i\ti�\i�i�s-a�stabilit�o�alcoo-lemie�de�1,12�mg/litru�alcool�pur�]n�aerul�expirat.�(D[nu`�Rotariu)

Trei�fo\ti�angaja`i�aiSRI�Timi\�\i�un�supe-rior�al�acestora�sunt�ju�-deca`i�pentru�lovituricauzatoare�de�moarte�\ipurtare�abuziv[,�deTri�bunalul�Militar�Ti�-mi\oara,�dup[�ce�supe-riorul�le-ar�fi�ordonatce�lor�trei�s[�bat[�treipersoane�care�vroiau�s[fure�fier�vechi�din�curtea�institu`iei.�Una�amurit.�Persoana�care�adecedat�este�Vasile�Ne�-chilciuc,�originar�dinBoto\ani.

B[rbatul� decedat� avea� 45� deani.�Acesta�ar�fi�plecat�la�Timi�\oa�-ra�pentru�a-\i�g[si�un�loc�de�mun�-c[,�]ns[�a\a�\i-a�g[sit�sfâr\itul.�}n�-so`it�de�alte�persoane�ar�fi�vrut�s[fu�re� fier�vechi,� ]ns[�nu�a�\tiut�c[zona� era� p[zit[� de� angaja`i� SRI.

Ace\tia� l-ar� fi� agresat� iar� boto\[�-nea�nul�a�murit.�Dosarul�a�fost�ins�-trumentat�de�Parchetul�Militar�Ti�-mi�\oara,�fiind�deschis� ]n� luna�oc�-tombrie� 2011.� Mai� grav� este� c[incidentul�s-ar�fi�produs�la�coman-da�unui�superior,�un�ofi`er.�Avo�ca�-tul� a� doi� dintre� fo\tii� angaja`i� aiSRI� Timi\� implica`i� ]n� acest� caz,C[lin� St[iculescu,� a� declarat,� c[cei�patru�inculpa`i�sunt�judeca`i�]nlibertate�pentru�lovituri�cauzatoarede�moarte�\i�purtare�abuziv[.

„Dosarul� se� afl[� ]n� curs� decer�cetare� la�un� judec[tor� al�Tri�-bu�nalului� Militar� Timi\oara,având�ca�prim�termen�de�judecat[data� de� 29� noiembrie� 2012.� Ceitrei�angaja`i�ai�SRI,�Lucian�Gur�-lui,�Bogdan�Ioan�Ghi`[�\i�DeianGiurgev,�au�ascultat�ordinul�supe-riorului� lor,� locotenent� colonelul]n�rezerv[�Camelia�Maria�Toman.Ea�a�dat�ordin�celor� trei�s[�bat[trei�persoane�intrate�]n�curtea�SRIcu�scopul�de�a�sustrage�fier�vechi.}n� urma� acestei� alterca`ii,� unadin�tre� cele� trei� persoane� a� dece-dat,� celelalte� dou[� suferind�doarr[ni�u\oare”,�a�declarat�avocatul.

Dosarul�a� fost� instrumentat�deParchetul�Tribunalului�Timi\oara,apoi�a�fost�preluat�de�Parchetul�depe�lâng[�}nalta�Curte�de�Casa`ie�\iJus�ti`ie,�fiind�instrumentat�din�nou,de�aceast[�dat[�de�Sec`ia�Parche�te�-lor� Militare.� Aceast[� institu`ie� ade�cis�retrimiterea�dosarului� la�Ti�-mi�\oara�pentru�a�fi�judecat�la�Tri�-bunalul�Militar.�Cei�trei�angaja`i�aiSRI,� cât� \i� superiorul� lor� au� fosttre�cu`i�]n�rezerv[,�pân[�la�finaliza-rea�procesului.�(D[nu`�Rotariu)

Revolt[tor�

Boto\[nean ucis ]nb[taie de angaja`i SRI

Utilaje agricole de sute de miide euro confiscate de DIICOT

Afi\ele�electorale�auajuns�\i�pe�componenteale�sistemelor�de�distri-bu`ie�a�energiei�electri-ce�\i�a�gazelor�naturale.Cel�pu`in�asta�sus`in

reprezentan`ii�Compa�-niei�E.ON�MoldovaDistribu`ie�\i�ai�E.ONGaz�Distribu`ie,�careavertizeaz[�c[�agest�afi�-\aj�este�interzis.

Reprezentan`ii� E.ON� spun� c[nu�au�avizat�montarea�de�materia-le� electorale� pe� componente� alesistemelor�de�distribu`ie�a�energieielectrice� \i� a� gazelor� naturale� \imai� subliniaz[� c[� afi\ajul� abuziv,de�orice�natur[,�fie�comercial,�fieelectoral,�implic[�riscuri�multiple,atât� pentru� integritatea� persoane-lor,�cât�\i�pentru�siguran`a�re`elelorde�distribu`ie.

„Indicatoarele� de� avertizareaplicate� pe� instala`iile� de� distri-bu`ie�a�energiei�electrice�\i�a�gaze-lor�naturale,�de�pe�stâlpi,�firide�debran\ament,� posturi� de� transfor-mare,�sta`ii�de�reglare�m[surare�agazelor� naturale,� cutii� de� pro-tec`ie,�aten`ioneaz[�asupra�perico-lelor�pe�care�le�prezint[�interven�-`iile� ]n� aceste� instala`ii.� Acope�ri�-rea� acestor� indicatoare� este� ile-gal[� \i� ]i� priveaz[� pe� oameni� dedreptul� de� a� fi� informa`i� asuprape�ricolelor,� fiind� astfel� expu\i� laac�cidente�ce�pot�avea�urm[ri�deo�-se�bit�de�grave”,�precizeaz[�SorinMunteanu,� din� cadrul� Departa�-men�tului�de�Comunicare�al�Com�-pa�niei�E.ON.

Pe�lâng[�indicatoarele�de�aver-tizare,�pe�instala`iile�de�distribu`iea�energiei�electrice�\i�a�gazelor�na�-turale� sunt� inscrip`ionate� atât� ele-mente�de�identificare�ale�acestora,cât�\i�caracteristici�de�func`ionare,distan`e�de�amplasare�etc.�Acope�-rirea�acestora�]ngreuneaz[�activita-tea� angaja`ilor,� fiind� necesar� untimp� mai� ]ndelungat� pentru� efec-

tuarea� unor� opera`iuni� ]n� condi`iide�siguran`[.�

Potrivit�reprezentan`ilor�E.ON,de-a�lungul�timpului�au�fost�situa`ii]n�care,�prin�ignorarea�indicatoare-lor�de�securitate�sau�prin�acoperi-rea�lor,�au�avut�loc�accidente�sol-date�cu�decese.

„Aceste� experien`e� nepl[cutene� determin[� s[-i� aten`ion[m� peto`i� cei� care� folosesc� elementelesistemelor� de� distribu`ie� pentruafi\aj� abuziv� c[� sunt� direct� res-ponsabili�]n�cazul�producerii�unoraccidente.� Mai� mult� decât� atât,inclusiv� cei� care� lipesc�materialepu�blicitare�se�expun�unor�riscurimajore� de� electrocutare,� ac�-`ionând� ]n� vecin[tatea� liniilorelectrice�aeriene�sau�a�altor�echi-pamente,� f[r[� respectarea� m[�-surilor� de� siguran`[.� }n� acela\itimp,�interven`iile�neautorizate�potcauza�\i�avarii�]n�re`elele�de�distri-bu`ie,�cu�]ntreruperea�aliment[riicu� energie� a� consumatorilor”,mai� subliniaz[� reprezentantulE.ON.

}ndep[rtarea�afi\elor� \i� reface-rea� inscrip`iilor�de�avertizare�pre-supune� alocarea� unor� resursefinanciare�\i�umane�importante�dinpartea�E.ON.�Compania�a�solicitatinstitu`iilor�care�r[spund�de�verifi-carea� respect[rii� regulilor� privindafi\ajul� electoral� s[� ia� m[surilelegale� pentru� stoparea� acestuia� \ipentru� ]ndep[rtarea� materialelordeja��amplasate�]n�mod�ilegal.�(Au�-ro�ra�Dimitriu)

POLITIC{�-�ADMINISTRA~IE Joi,�22�noiembrie�20126

Prefectul,nemul`umit de

]ntreruperile desede curent electric

Prefectul� jude`ului� Bo�-to\ani�l-a�chemat�la�discu`iipe� \eful� E.ON,� pentru� apu�ne� la� punct� problemeleiscate�de�]ntreruperile�desede�curent�care�se�produc�peraza�]ntregului�jude`.

De\i� firma�de�electrici-tate�\i-a�desemnat�un�repre-zentant�care�s[�participe�la\edin`a�de�Colegiu�Pre�fec�-tural,� Costic[� Macale`i� asolicitat�ca�directorul�E.ONs[� se� prezinte� personal� labi�roul�s[u.

Desele� ]ntreruperi� decurent�au�fost�motivate�prin„existen`a� liniilor� lungicare�nu�sunt�cuplate,�Bo�-to\ani-Hudum-Liteni,�o�li�-nie� foarte� lung[� pe� zonaVo�rona,� Tudora,� Icu\eni.Este� o� linie� radial[,� f[r[posibilitate�de�a�prelua.�Cuani�]n�urma�era�cuplat[�cuSuceava,�dar�acum�nu�maieste”,�a�fost�explica`ia�dat[de� c[tre� reprezentantulE.ON�Moldova.

Costic[�Macale`i�a�pre-cizat� c[� lucrurile� trebuieefec�tuate� astfel� ]ncât� cet[�-`enii�jude`ului�s[�nu�se�con-frunte�cu�probleme�]n�ceeace� prive\te� alimentarea� cuenergie� electric[� sau� cugaz,�mai�ales�]n�timpul�ier-nii.�(Otilia�Maxim)

Prefectul cereverificareadrapelului

Primul� reprezentant� alGuvernului� ]n� teritoriu,profitând� de� prezen`a� pri-marilor�\i�a�directorilor�dedeconcentrate� ]n� cadrul\edin`ei�de�Colegiu�Prefec�-tural,�le-a�reamintit�acesto-ra�s[�verifice�existen`a�dra-pelelor�\i�starea�lor,�]n�ca�-drul� institu`iilor�pe� care� leconduc.

Aceast[� solicitare� vine]n�contextul�apropierii�s[r�-b[�torii� a� românilor,�1�De�-cem�brie.� Costic[� Macale`ia�spus�c[�va�face�verific[ri]n�acest�sens,�la�aceast[�ac�-`iune�urmând�s[�participe�\ireprezentan`i�ai�Consi�liuluiJude`ean.

„Drapelul� României� s[fie� arborat,� mai� ales� de� 1Decembrie,�s[�d[m�dovad[de�buni�români,�mai�ales�]naceast[� perioad[”,� a� con-chis� Costic[� Macale`i.(Oti�lia�Maxim)

BOTO|ANIpe o coloan[

Autorit[`ile�municipale�le�re�-pro�\eaz[�celor�de�la�Asocia`iaADOR�c[�nu�au�dorit�s[�cola-boreze,�]n�ultimele�luni,�pentruprinderea�câinilor�comunitaride�pe�str[zile�municipiului.

Ovidiu�Portariuc,�primarul�municipiului,� adeclarat� c[,� dac[� ]n� urm[toarea� s[pt[mân[ADOR�nu�va�oferi�o�solu`ie�mai�bun[,�va�con-tinua�prinderea�\i�darea�spre�adop`ie�a�câinilorf[r[�st[pân,�indiferent�dac[�firma�de�specialita-te�care�a�ac`ionat�zilele�trecute�se�va�retrage�saunu�din�proiectul�pilot.�Acesta�a�insistat�pe�fap-tul�c[�solu`ia�propus[�de�Prim[rie�are�ca�punctfinal�un�act�de�adop`ie�\i�nu�omorârea�sau�euta-nasierea� câinilor� comunitari,� cum� au� sugeratreprezentan`ii�ADOR.

„Le�spun�]nc[�o�dat[�celor�de�la�ADOR�\itu�turor� iubitorilor�de�animale�c[� solu`ia�Pri�-m[riei�pentru�câinii�f[r[�st[pân�se�finalizeaz[cu�un�act�de�adop`ie,�nu�cu�otrav[�\i�incine�-r[ri,�cum�am�v[zut�la�fosta�administra`ie.�V[dmulte�exager[ri,�dar�nu�a�murit�niciunul�dincâinii�ridica`i�]n�ultimele�zile.�Am�propus�o�so�-lu�ie�civilizat[�\i�sunt�dispus�s[�m[�a\ez�la�ma�-s[�cu�oricine�vine�cu�propuneri�viabile.�Dar�nuac�cept�abordarea�celor�care�doar�se�opun�ori�-c[�rui�demers�al�Prim[riei”,�a�spus�Portariuc.

Primarul�le-a�repro\at�celor�de�la�ADOR�c[nu�au�f[cut�nimic�]n�cele�cinci�luni�care�au�tre-cut�de�când�le-a�propus�s[�colaboreze�]n�aceast[problem[.�„Mandatul�de�primar�l-am�primit�de

la�cet[`eni,�nu�de�la�ADOR.�Iar�eu�le-am�pro-mis�cet[`enilor�c[�voi�rezolva�aceast[�proble�-m[,�f[r[�s[�eutanasiem�câinii.�M[�voi�`ine�decuvânt�cu�sau�f[r[�acordul�ADOR.�Au�trecutcinci�luni�de�când�le-am�propus�s[�colabor[m.N-au�venit�cu�nimic��Le-am�spus�c[�ar�trebui

s[�fie�mai�responsabili�dac[�le�pas[�cu�ade�v[�-rat�de�soarta�acestor�animale.�C[�a\a�e�u\or�s[fii�mereu� contra� \i� s[� te� opui� la� tot� ce� facePrim[ria.�Mai�a\tept�o�s[pt[mân[,�dup[�carere�lu[m�ac`iunea”,�a�men`ionat�primarul�muni-ci�piului.�(Petronela�Rotariu)

Afi\aj electoral abuziv, reclamat de E.ON

Municipalitatea acuz[ deindolen`[ Asocia`ia ADOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

Compania�de�consul�-tan�[�angajat[�de�Pri�-m[ria�Boto\ani�s[�exe-cute�rapoartele�de�ex�-per�tiz[�privind�oferteledepuse�la�licita`ia�Par�-cului�de�Agrement�Cor�-ni\a�este�suspectat[�c[are�rela`ii�contractualecu�una�dintre�firmelecare�au�participat�la�li�-cita`ie,�lucru�care�con-travine�OUG�64�din2006,�actualizat[�]n2012,�act�normativ�carese�refer[�la�conflictelede�interese.

Concret,� Romair� ConsultingLtd,� patronat[� de� fostul� ofi`er� deinforma`ii�Georghe�Boeru,�a�avutrela`ii�contractuale�cu�SC�Electro�-alfa�Boto\ani,�firm[�]nscris[�la�lici-ta`ia�de�la�Corni\a.�Pe�de�alt[�par�-te,�Electroalfa�nu�avea�cum�s[�\tie]n� momentul� ]nscrierii� la� licita`iec[� municipalitatea� va� angaja� uncon�tract� cu� Romair� Consulting.Vi�no�va`i�de�toat[�aceast[�]ncurc[�-tur[� sunt,� f[r[� discu`ii,� reprezen-tan`ii�prim[riei,�care�ar�fi�trebuit�s[verifice�firma�de�consultan`[�]nain-te�de�a�semna�vreun�contract�cu�ea.Cu�toate�acestea,�compania�de�con-sultan`[� din� Bucure\ti� a� ]ncheiatcontractul�cu�Prim[ria�Boto\ani�\ia� \i� fost� pl[tit[� pentru� serviciileprestate� cu� suma� 16.000� de� lei.Ro�mair�Consulting�Ltd�este�fami-lia�rizat[�cu�astfel�de�proiecte,�fir�-ma�fiind�una�de�curte�a�PSD.

‚Pe�vremea�guvern[rii�N[stase,Romair�Consulting�Ltd� a� câ\tigatnumeroase�licita`ii�pe�bani�publici.Spre� exemplu,� ]n� 2005� firma� luiGheorghe� Boeru� a� ob`inut� de� laAd�ministra`ia� Lacuri,� Parcuri� \iAgre�ment� Bucure\ti� (ALPAB)contracte� de� efectuare� a� studiilorde� fezabilitate�pentru�reecologiza-rea� celor� mai� mari� parcuri� bucu-re\�tene.�Pentru�]ntocmirea�acestorstudii�Boeru�a�]ncasat�atunci�circa10�miliarde�de�lei�vechi.�Acum,�c[

este�criz[,�Romair�Consulting�se�mul�-`ume\te� cu� contracte� mai� mici� darsigure�cum�este�cel�de�la�Cor�ni�\a.

Primarul�Ovidiu�Portariuc�sus�-`i�ne�c[�nu�a�\tiut�absolut�nimic�deacest� conflict� de� interese.� „Audpen�tru�prima�dat[�despre�acest�lu�-cru.�Eu�personal�nu�am�\tiut�ni�-mic.�O�s[�verific�s[�v[d�dac[�esteadev[rat”, a� declarat� OvidiuPortariuc.

Pân[�când�primarul�va�verificadac[�firma�de�consultan`[�este�saunu�]n�conflict�de�interese,�comisiade�licita`ie�trebuie�s[�atribuie�lucra-rea�unuia�dintre�cei�cinci�construc-tori�]nscri\i�]n�curs[.

Cele�cinci�firme�]nscrise�la�lici-ta`ia�pentru�atribuirea�lucr[rilor�deexecu`ie� la� Parcul� de� AgrementCorni\a�sunt�Elsaco,�cu�o�ofert[�de54,1� milioane� lei,� Electroalfa,52,1�milioane�de�lei,�Victor�Cons�-

truct,� cu� 52,7� milioane� de� lei� \iconstructorii� din� Spania,� SCGrupo�Empresarial�Magenta,�cu�oofert[� de� 46,9� milioane� de� lei� \iCyes� Infrastructuras� cu� 50,3� mi�-lioane�de�lei.

}n�mod�normal,�dac[�nu�s-ar�`i�-ne�cont�\i�de�criteriile� tehnice,�artrebui�s[�câ\tige�firma�care�a�oferitcel�mai�mic�pre`,�adic[�spaniolii�dela�Grupo�Empresarial�Magenta.

Primarul�municipiului�spune�]ns[c[�a\teapt[�un�raport�tehnic�de�la�fir�-ma�de�consultan`[�\i�abia�dup[�aceeava�anun`a�firma�câ\tig[toare.�„Mar iam�primit�raportul�tehnic�de�la�con-sultant�\i�]n�câteva�zile�voi�face�pu�-blic�numele�firmei�care�va�executalu�crarea.�Nu� vreau� s[� anun � o� zianu�me,�dar�cred�c[�pân[�la�sfâr�\i�-tul�s[pt[mânii�se�va�\ti��firma�câ\�ti�-g[toare”,� a� spus� pri�marul�OvidiuPor�tariuc.�(Adrian�|orodoc)

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�AneloriV{R��G{�NICI�NECHITA

Redactori:Aurora�DIMITRIUPetronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIUOtilia�MAXIM

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianulEvenimente�de�Boto\aniapar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa�redac`iei:�PietonalulTran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

7PUBLICITATEJoi,�22�noiembrie�2012

mica publicitate • mica publicitate

*�Vând�7.200�mp�teren,�deschi�-dere�la�Bt-Sv�180m�\i�14.100mp�teren�des�chi�dere�la�Bt-Sv50m,�ambele�]n�zona�Hudum.Utilit[`i�curent,�ap[,�posibilit[`iparcelare.�Rela`ii�la�tele�fon:0752.548.847.

*�Vând�sau�schimb�cas[�cudou[�camere�teren�500�mp�cugarsonier[�plus�diferen`[,�casase�afl[�]n�C[t[m[r[\ti�Deal.Telefon:�0742.565.695.�(G-7)

*�Vând�teren�2.500�mp�la�sereCi\mea,�pl.�II.�Vând�teren,�locde�cas[�]n�Manole\ti�Vale�1.800mp�sau�900�mp.�Telefon:0756.587.206.�(G-1)

*�Lichidatorul�SC�Vega�StarLTD�SRL,�scoate�la�licita`ieproprietate�imobiliar[�compus[din�hal[�produc`ie�parchet�nr.1având�230,00�mp,�hal[�produc�-`ie�parchet�nr.2�având�93,49�mp+�teren�aferent�800�mp�situate]n�loc.�Boto\ani,�str.�Pop[u`inr.1,�jud.�Boto\ani,�la�pre`ul�de610.434�lei�\i�proprietate�imobi�-liar[�compus[�din�atelier�prelu�-crare�lemn�având�177,60�mp�+teren�aferent�700�mp,�situate�]nlocalitatea�Boto\ani,�str.�Pop[u`inr.3,�jud.�Boto\ani,�la�pre`ul�de401.929�lei.�Pre`urile�nu�con`inTVA.�Licita`ia�va�avea�loc�la

sediul�lichidatorului�din�Boto�-\ani�]n�data�de�04.12.2012,�ore�-le�14�\i�se�va�repeta�]n�data�de18.12.2012�la�aceea\i�or[.�Tele�-fon:�0231/538.015.�(2472�-1)

*�Pierdut�certificat�constatatornr.�6945/17.03.2008�pentru�SCSAGRAD�SRL,�J07/683/1992,CUI�628782.�}l�declar�nul.(2471-1)

*�OLARU�MIHAI�SERGIU,titular�al�Planului/ProgramuluiPUD:�„Construire�magazinpiese�auto,�prest[ri�servicii-vulcanizare�\i�sp[l[torie�auto\i�]mprejmuire�teren”�propus�afi�amplasat�]n�str.�Pacea�nr.86B,anun`[�publicul�interesat�c[�s-aelaborat�prima�versiune�a�planu�-lui�mai�sus-men`ionat�\i�s-a�noti�-ficat�APM�Boto\ani�]n�vedereademar[rii�procedurii�de�ob`ine�-re a�avizului�de�mediu�conformHG�1076/2004.�Prima�versiunea�planului�poate�fi�consultat[�laAPM�Boto\ani,�B-dul�Mihai�Emi�-nescu,�nr.�44,�]n�zilele�de�luni-vi�-neri,�]ntre�orele�08.00-16.00,�\i�lasediul�titularului�din�satul�Mano�-le\ti�Deal,�]n�zilele�de�luni-vineri,]ntre�orele�08.00-16.00.�Observa�-`iile�publicului�se�primesc�zilnic�lasediul�APM�Boto\ani,�]n�termende�15�zile de�la�data�public[riianun`ului.�(2465-1)

anun`uri

pierderi

licita`ii

v^nz[ri�case/terenuri

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA SERVICIILOR

Conflict de interese lalicita`ia de la Parcul Corni\a

AGENDA PREST|RI SERVICII

Joi,�22�noiembrie�2012

CMYK

ULTIMA�OR{8

Elevii�actori�de�la�ColegiulEminescu�s-au�impus�la�un�fes-tival� na`ional� de� teatru.� ]nperioada� 16-18� noiembrie,� aavut�loc�la�Buz[u�Festivalul�deteatru� bilingv� „Eugen� Io�-nescu”,� la� care� au� participatpeste� 16� de� trupe� din� `ar[.Elevii� Ioana� Prundeanu� \iC[lin�Cojocaru�au�ob`inut�pre-miul�III�pentru�spectacolul�„Lebel� indiferent”,� de� JeanCocteau.�Ioana�Prundeanu�\i-a]mbog[`it� palmaresul� \i� cu� unpremiu� I� pentru� interpretarefeminin[.� Elevii� au� fostpreg[ti`i�de�profesorii�de�limbafrancez[� Camelia� Scarlii� \iDaniela�Pintilei.�Juriul�a�apre-ciat� la� elevii� actori� de� laColegiul� Eminescu� presta`iascenic[�\i�abilit[`ile�de�comuni-care�]n�limba�francez[.

„Sunt�elevi�de�clasa�a�XI�acare� \i-au� dovedit� compe-ten`ele�\i�la�alte�discipline.�Eisunt� olimpici� la� fizic[,� mate-matic[,� limba�englez[.�Felicitatât�trupa�de�elevi�pentru�cura-jul� de� a� se� lansa� ]n� aceast[provocare,�cât�\i�pe�doamneleprofesoare�care�au�sus`inut�cumult[�d[ruire�eforturile�lor�]nrealizarea�acestei�performan`epentru� colegiul� nostru.Sper[m� s[� mai� ob`inem� ase-menea� rezultate� care� s[� nefac[�cinste�\i�s[�ne�aduc[��peprima�pagin[�\i�la�alte�concur-suri.�Suntem�abia�la�]nceputulanului� \colar”,� a� declaratCris�tina� Chiriac,� directorulColegiului� Eminescu.� (Petro�-ne�la�Rotariu)

Elevii actori de laEminescu au luat mai

multe premii cu„Le bel indiferent”

Patinoarulva fi

deschisde

sâmb[t[Patinoarul�va�fi�inaugurat�sâm�-

b[t[,�]ncepând�cu�ora�11.00,�]n�fa�-`a� S[lii� Polivalente.� Patinoarul� apus� Prim[ria� la� cheltuirea� a100.000�de�euro�\i�a�fost�montat�]nanul�2008.�Tarifele�au�r[mas�ace-lea\i,�ca�\i�anul�trecut,�respectiv�5lei,�]n�fiecare�zi,�]n�intervalul�orar9.00-17.00,�\i�10� lei� ]n� intervalulorar�17.00-22.30.�„Avem� ]n�des�-f[�\urare� preg[tirile� pentru� ame-najarea�patinoarului,�dac[�tempe-raturile�vor�fi�destul�de�sc[zute,�s[putem� pune� ]n� func`iune� insta-la`ia�de�punere�]n�func`iune�a�pa�-ti�noarului,�vom�deschide�patinoa-rul�]n�24�noiembrie.�Pre`ul�va�r[�-mâ�ne�acela\i�ca�\i�anul�trecut”,�aspus� viceprimarul� Cosmin� An�-drei.�|i�]n�acest�an,�elevii�vor�aveaacces�gratuit�la�patinoarul�amenajatde�municipalitate,�]n�timpul�orelorde� sport,� ]nso`i`i� de� profesorii� desport.�(Petronela�Rotariu)

Ieri,�sute�de�credincio\i�boto\[�-neni�au�participat� la�Sfânta�Litur�-ghie�de� la�Biserica�Vovidenia�dinmunicipiu.� S[rb[toarea� Intr[rii� ]nBiseric[� a� Maicii� Domnului� estehramul�Bisericii�Vovidenia.�Preo�-tul� Partenie� Apostoaie,� parohulbisericii,� a� declarat� c[� ]n� aceast[zi,�cu�prilejul�hramului,�tinerii�cares-au� implicat� ]n� diferite� activit[`iale� parohiei� Vovidenia� sunt� pre-mia`i,� iar�persoanele�nevoia\e�dinparohie� primesc� pachete� cu� ali-mente.�Credincio\ii�s-au�putut� ]n�-chi�na� \i� la� racla� cu� p[rticele� dinmoa\tele� Sfântului� Apostol� An�-drei,�aduse�de�pe�17�noiembrie.

„Sfintele�moa\te�au�ajuns�sprebucuria� cre\tinilor� \i� spre� ]nt[�-rirea� ]n� credin`[� a� tuturor� celorcare� cred� ]n� ajutorul� SfântuluiApos�tol� Andrei.� Moa\tele� Sfân�-tului�Andrei�sunt�o�bucurie�pentruto`i�cre\tinii.�}n�aceste�zile�ne�adu-cem� aminte� c[� suntem� fii� ai� luiDumnezeu,� datorit[� SfântuluiApostol� Andrei.� Avem� posibilita-tea�s[�reactualiz[m�darurile�Bote�-zului,�primit�acum�2.000�de�ani�dela�Sfântul�Andrei”,�a�spus�pr.�pa�-roh�Partenie�Apostoaie.

Joi,�22�noiembrie,�dup[�s[vâr�-\i�rea� Sfintei� Liturghii,� moa\teleSfântului� Apostol� Andrei� se� vor]ntoarce�la�M[n[stirea�Pe\tera�dinjude`ul�Constan`a.

„}n�aceste�zile�se�face�o�le�g[�tu�-r[�]ntre�Maica�Domnului,�SfântulIoan�Botez[torul�\i�Sfân�tul�A�pos�-tol�Andrei.�La�finalul�fie�c[�rei�sluj�-

be�de�sear[,�credincio\ii�vor�pri�mipachete� cu� alimente”,� a� ad[u�gatpr.�paroh�Partenie�Apos�toaie.

„Parohia� noastr[� poart[� degrij[�tinerilor�care�]ntâmpin[�dife-rite�greut[`i�sau�care�se�confrunt[

cu�lipsuri�materiale.�Hramul�bise-ricii� noastre� este� un� prilej� debucurie�\i�pentru�cei�care�se�afl[]n�diferite�necazuri”,�a�m[rturisitparohul� de� la� Vovidenia.� (Petro�-nela�Rotariu)

S[rb[toareSute de credincio\i prezen`ila hramul Bisericii Vovidenia