evaziune fiscala prin intemediul companiilor offshore

of 13 /13
Evaziunea fiscală prin Evaziunea fiscală prin intermediul companiil intermediul companiil o o r r Of Of f f -shore -shore Elaborat Elaborat : : Bagrinovschi Bagrinovschi Cristina Cristina USM an USM an .I .I I I gr.CIE 1301 gr.CIE 1301 Coordonator:Tîrșu Valentina Coordonator:Tîrșu Valentina lec lec t t . . sup. sup. universitar universitar

Upload: cristina

Post on 17-Jan-2016

72 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

studiu de caz

TRANSCRIPT

Page 1: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

Evaziunea fiscală prin intermediul Evaziunea fiscală prin intermediul companiilcompaniiloor Ofr Offf-shore-shore

ElaboratElaborat:: Bagrinovschi Cristina Bagrinovschi Cristina USM an USM an.I.III gr.CIE 1301 gr.CIE 1301

Coordonator:Tîrșu ValentinaCoordonator:Tîrșu Valentina lec lectt.. sup. sup.universitaruniversitar

Page 2: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

"Constituirea statului modern s-a "Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea înfăptuit prin implementarea

impozitului, sau mai exact, prin impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind dreptul reglementările legale privind dreptul

de a încasa aceste plăţi.” de a încasa aceste plăţi.” (A. (A.

Müller)Müller)

Page 3: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA ACTIVITATE DE EVAZIUNE FISCALĂ PRIN ACTIVITATE DE EVAZIUNE FISCALĂ PRIN

COMAPIILE OFF-SHORECOMAPIILE OFF-SHORE

Termenul englezesc „off-shore”‚ explicat în Termenul englezesc „off-shore”‚ explicat în noţiuni economico-juridice este noţiuni economico-juridice este "activitate desfăşurată în exterior, efectuată în afara legilor ţării din care provine investitorul".

Schemele off-shore constau în stabilirea şi Schemele off-shore constau în stabilirea şi domicilierea unei entităţi juridice (corporaţie, domicilierea unei entităţi juridice (corporaţie, holding, fundaţie) prin intermediul căreia se holding, fundaţie) prin intermediul căreia se derulează afaceri cu alte entităţi domiciliate în afara derulează afaceri cu alte entităţi domiciliate în afara statului respectiv. Aceste entităţi sunt denumite statului respectiv. Aceste entităţi sunt denumite generic "firme off-shore" şi oferă scutire de la plata generic "firme off-shore" şi oferă scutire de la plata impozitelor pe profit, pe creşterile de capital, pe impozitelor pe profit, pe creşterile de capital, pe dividende, pe dobînzi, etc.dividende, pe dobînzi, etc.

Page 4: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

Evaziunea fiscală poate fi interpretată ca “o

metodă sau o totalitate de procedee prin intermediul cărora persoanele interesate ocolesc în mod intenţionat pe cale legală obligaţiunile prevăzute de legislaţia fiscală sau prezintă date eronate cu privire la sursele şi veniturile impozabile”.

Aceasta se poate realiza sub doua aspecte:Aceasta se poate realiza sub doua aspecte: Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legii Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legii

(evaziunea fiscală legală)(evaziunea fiscală legală) Evaziunea fiscală frauduloasă (evaziunea Evaziunea fiscală frauduloasă (evaziunea

fiscală ilegală)fiscală ilegală)

Page 5: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

EEvvaziune fiscala frauduloasaziune fiscala frauduloasăă înfiinţarea "companiilor fantomă" şi conducerea de activităţi evazioniste înfiinţarea "companiilor fantomă" şi conducerea de activităţi evazioniste

în numele acestoraîn numele acestora;; elaborarea şi prezentarea unor date nereale, în balanţele contabileelaborarea şi prezentarea unor date nereale, în balanţele contabile;; nedeclararea anumitor activităţi comerciale sau a unor surse de nedeclararea anumitor activităţi comerciale sau a unor surse de

impozitare;impozitare; rreducerea intenţionată a încasărilor, în scopul reducerii T.V.A. şi a educerea intenţionată a încasărilor, în scopul reducerii T.V.A. şi a

profitului impozabilprofitului impozabil..

Evaziunea fiscală realizată la adăpostul Evaziunea fiscală realizată la adăpostul legiilegii

legislația statelor se deosebește veniturilor realizate de anumite categorii de persoane fizice pe baza unor

norme medii de venit, impunere ce creează condiţii pentru contribuabilii care realizează venituri mai mari decît media să nu plătească impozit pentru diferenţa respectivă

Page 6: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

Conform acestui raport schematic Conform acestui raport schematic situația va arăta în felul următorsituația va arăta în felul următor

Page 7: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

Dinamica componentelor economiei neobservate în Republica Moldova(% PIB-2013)

Page 8: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

IIndicile Produsului Intern Brut față ndicile Produsului Intern Brut față de Indicile Prețului de Consumde Indicile Prețului de Consum

Page 9: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

Firme off-shore naționale și internaționale

Page 10: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

Metode de constrîngere a activității de Metode de constrîngere a activității de evaziune fiscală în cadrul companiilor off-evaziune fiscală în cadrul companiilor off-

shoreshoreRepublica Moldova ar trebui să întreprindă măsuri Republica Moldova ar trebui să întreprindă măsuri

privind perfecționarea legislației naționale în care exista privind perfecționarea legislației naționale în care exista multe lacune la acest capitolmulte lacune la acest capitol..

Ceia ce deCeia ce denotănotă că este necesar de a ajusta legislaţia că este necesar de a ajusta legislaţia Republicii Moldova din domeniul bugetar-fiscal la Republicii Moldova din domeniul bugetar-fiscal la standardele Uniunii Europene. standardele Uniunii Europene.

Comisia Europeană (CE) a prezentat un plan de Comisia Europeană (CE) a prezentat un plan de acţiunacţiunii pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale : pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale :

poziţipoziţiaa UE împotriva paradisurilor fiscale UE împotriva paradisurilor fiscalesoluţionarea aspectelor tehnice şi juridicesoluţionarea aspectelor tehnice şi juridice

Page 11: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

ConcluzieConcluzie

Evaziunea fiscală este un fenomen larg răspEvaziunea fiscală este un fenomen larg răspîîndit ndit îîn Republica Moldova şi denotă o insuficienţă n Republica Moldova şi denotă o insuficienţă legislativ-normativă legislativ-normativă îîn domeniul bugetar-fiscal şi a n domeniul bugetar-fiscal şi a contracărării manifestărilor acestuia.contracărării manifestărilor acestuia. Procesul de Procesul de combatere a evaziunii fiscale are conotaţii politico-combatere a evaziunii fiscale are conotaţii politico-electorale şi prin aceasta este lovit de ineficienţă şi lipsă electorale şi prin aceasta este lovit de ineficienţă şi lipsă de suport din partea cetăţenilor.de suport din partea cetăţenilor. Pentru combaterea Pentru combaterea efectivă a evaziunii fiscale se văd cefectivă a evaziunii fiscale se văd cîîteva măsuri, care teva măsuri, care trebuie trebuie îîntreprinse fără ntreprinse fără îîntntîîrziere:rziere:pperfectarea cadrului legal-normativ existent şi erfectarea cadrului legal-normativ existent şi armonizarea luiarmonizarea lui;;eeficientizarea continuă a instituţiilor de combatere a ficientizarea continuă a instituţiilor de combatere a evaziunii fiscale prin eliminareaevaziunii fiscale prin eliminarea persoanelor coruptibilepersoanelor coruptibile;;sisimplificarea sistemului de impozitare mplificarea sistemului de impozitare îîn vigoaren vigoare..

Page 12: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

Scopul pentru care se decide înfiinţarea unei Scopul pentru care se decide înfiinţarea unei companii off-shore este în principal minimizarea taxării şi companii off-shore este în principal minimizarea taxării şi reducerea poverii fiscale, dar prin intermediul acestor reducerea poverii fiscale, dar prin intermediul acestor companii se realizează şi un management mai performant companii se realizează şi un management mai performant al riscului cît şi o importanță reducere a costuriloral riscului cît şi o importanță reducere a costurilor.. Avantajul Avantajul țățărilor respective constă în faptul crilor respective constă în faptul căă încaseaza încaseaza taxe mici de la zeci de mii de companii, ceea ce în final taxe mici de la zeci de mii de companii, ceea ce în final determină un cîstig foarte mare, fară bătaie de cap si cu determină un cîstig foarte mare, fară bătaie de cap si cu un aparat functionaresc mult redus. În plus, se cîștigun aparat functionaresc mult redus. În plus, se cîștigăă bani bani și din tranzactiile realizate prin bși din tranzactiile realizate prin băăncile din aceste ncile din aceste paradisuri fiscaleparadisuri fiscale, în momente de criza economia țării nu , în momente de criza economia țării nu decade căci aceste firme au rezervedecade căci aceste firme au rezerve.. Însă Însă totuși această totuși această activitate duce indinspensabil la diminuare PIB-ului, ceia activitate duce indinspensabil la diminuare PIB-ului, ceia ce afectce afectează ează indiciindiciii macroeconomici ai țării. macroeconomici ai țării.

Page 13: Evaziune Fiscala prin intemediul companiilor offshore

Mulţumesc pentru atenţie!Mulţumesc pentru atenţie!