evaluare riscuri stivuitorist

Download EVALUARE RISCURI STIVUITORIST

Post on 16-Jul-2015

2.816 views

Category:

Documents

189 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EVALUARE FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA

Page - 1 - of 23

CUPRINS:

CAP.I. INTRODUCERE.

CAP.II. PREZENTAREA METODEI DE EVALUARE.

CAP.III. EVALUAREA FACTORILOR DE RISC SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA.

CAP.IV. CONCLUZII.

Page - 2 - of 23

CAP.I.

INTRODUCERE

1.1. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA PENTRU CARE S-A FACUT EVALUAREA.Din cele 15 locuri de munca identificate, in prezenta lucrare s-a facut evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala pentru postul de : - mecanic utilaje: motostivuitorist. 1.1.1. PROCESUL DE MUNCA. Incarca, descarca si transporta diferite materii prime, produse finite si piese cu ajutorul motostivuitorului. 1.1.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT MIJLOACELE DE PRODUCTIE: - motostivuitor Linde; - piese metalice; - materii prime: feldspat, argila, nisip, caolin, samot, apa, oxid de zinc, wollastonit, etc. - produse finite; - materiale diverse: paleti lemn, cutii carton, carton pentru ambalare, etc. - piese de schimb; - trusa de scule; - carburant = motorina; - lubrifianti (ulei motor, ulei transmisie, ulei hihraulic, unsori); - antigel; - lichid de frana; - electrolit baterii acumulator (solutie de acid sulfuric); - dispozitive de suspendare; - elemente de legare in sarcina; - dispozitive de agatare. SARCINA DE MUNCA: - sosirea la serviciu; - receptionarea cheilor si a documentatiei de la seful ierarhic; - verificarea starii tehnice a motostivuitorului inainte de inceperea programului de lucru; - completarea nivelurilor deficitare (de ulei, lichid frana, etc.); - executa urmatoarele lucrari: - incarcare materii prime, produse finite si piese; - descarcare materii prime, produse finite si piese; - transport si depozitare produs finit; - verifica din nou starea tehnica a motostivuitorului; - raporteaza toate neregulile intampinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnica; - participa la reparatii si revizii tehnice executand lucrari de complexitate mica, medie si mare; aceste lucrari fiind stabilite de catre seful ierarhic. Page - 3 - of 23

MEDIUL DE MUNCA: Executantul isi desfasoara activitatea atat in aer liber cat si in incinta inchisa (hala). Mediul de munca se caracterizeaza prin: - temperaturi ridicate pe timp de vara si scazute pe timp de iarna; - curenti de aer; - iluminat natural si artificial; - pulberi pneumoconiogene (praf, pulberi metalice).

Page - 4 - of 23

CAP.II. PREZENTAREA METODEI DE EVALUARE.Metoda INCDPM de evaluare a riscurilor (metoda Pece). Aplicarea metodei presupune parcurgerea urm toarelor etape: Definirea sistemului de analizat (loc de munc /post de lucru); Identificarea factorilor de risc din sistem; Evaluarea riscurilor de accidentare i mboln vire profesional ; Ierarhizarea riscurilor, stabilirea priorit ilor de prevenire i propunerea m surilor de prevenire. 1. Definirea sistemului de analizat. n aceast etap se efectueaz analiza detaliat a locului de munc , urm rindu-se, n principal: identificarea i descrierea componentelor sistemului de munc i modului s u de func ionare: scopul sistemului, descrierea procesului tehnologic, a opera iilor de munc , ma inile i utilajele folosite parametri i caracteristici func ionale, unelte etc.; precizarea sarcinii de munc ce revine executantului; Informa iile necesare pentru aceast etap se preiau din documentele puse la dispozi ie de unitatea evaluat (fi a tehnologic , c r ile tehnice ale echipamentelor de munc , fi a postului pentru executant, caiete de sarcini, buletine de determinare a noxelor, instruc iuni proprii de securitate a muncii). O surs complementar de informa ii pentru definirea sistemului o constituie discu iile cu lucr torii de la locul de munc analizat. 2. Identificarea factorilor de risc din sistem. n aceast etap , pentru fiecare component a sistemului de munc , se identific disfunc iile care pot apare, n toate situa iile previzibile i probabile de func ionare. Aceast identificare se face pe baza Listei de identificare a factorilor de risc (tabelul 2.1) Factorii de risc identifica i se nscriu n Fi a de evaluare a locului de munc (tabelul 2.2). Tabelul 2.1. Lista de identificare a factorilor de risc A. EXECUTANT 1. AC IUNI GRE ITE 1.1. Executare defectuoas de opera ii comenzi,manevre, pozi ion ri, fix ri, asambl ri, reglaje, utilizare gre it a mijloacelor de protec ie 1.2. Nesincroniz ri de opera ii ntrzieri, devans ri 1.3. Efectuarea de opera ii neprev zute de sarcina de munc pornirea echipamentelor de munc ntreruperea func ion rii echipamentelor de munc alimentarea sau oprirea aliment rii cu energie (curent electric, fluide energetice etc.); deplas ri, sta ion ri n zone periculoase deplas ri cu pericol de c dere: o de la acela i nivel: prin dezechilibrare, alunecare, mpiedicare; o de la n l ime: prin p ire n gol, prin dezechilibrare, prin alunecare. Page - 5 - of 23

1.4. Comunic ri accidentogene 2. OMISIUNI 2.1. Omiterea unor opera ii 2.2. Neutilizarea mijloacelor de protec ie B. SARCINA DE MUNC 1. CON INUT NECORESPUNZ TOR AL SARCINII DE MUNC N RAPORT CU CERIN ELE DE SECURITATE 1.1. Opera ii, reguli, procedee gre ite 1.2. Absen a unor opera ii 1.3. Metode de munc necorespunz toare (succesiune gre it a opera iilor) 2. SARCINA SUB/SUPRADIMENSIONAT N RAPORT CU CAPACITATEA EXECUTANTULUI 2.1. Solicitare fizic efort static, pozi ii de lucru for ate sau vicioase, efort dinamic 2.2. Solicitare psihic ritm de munc alert, decizii dificile n timp scurt, opera ii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, monotonia muncii C. MIJLOACE DE PRODUC IE 1. FACTORI DE RISC MECANIC 1.1. Mi c ri periculoase 1.1.1.Mi c ri func ionale ale echipamentelor tehnice (organe de ma ini n mi care, curgeri de fluide, deplas ri ale mijloacelor de transport) 1.1.2.Autodeclan ri sau autobloc ri contraindicate ale mi c rilor func ionale ale echipamentelor tehnice sau ale fluidelor 1.1.3.Deplas ri sub efectul gravita iei: alunecare, rostogolire, rulare pe ro i, r sturnare, c dere liber , scurgere liber , deversare, surpare etc. 1.1.4.Deplas ri sub efectul propulsiei: proiectare de corpuri sau particule, deviere de la traiectoria normal , balans, recul, ocuri excesive, jet, erup ie 1.2. Suprafe e sau contururi periculoase: n ep toare, t ioase, alunecoase, abrazive, adezive etc. 1.3. Recipiente sub presiune 1.4. Vibra ii excesive ale echipamentelor tehnice 2. FACTORI DE RISC TERMIC 2.1. Temperatura ridicat a obiectelor sau suprafe elor 2.2. Temperatura cobort a obiectelor sau suprafe elor 2.3. Fl c ri, flame 3. FACTORI DE RISC ELECTRIC 3.1. Curentul electric: atingere direct , atingere indirect , tensiune de pas 4. FACTORI DE RISC CHIMIC 4.1. Substan e toxice 4.2. Substan e caustice 4.3. Substan e inflamabile 4.4. Substan e explozive 4.5. Substan e cancerigene 5. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme (bacterii, virusuri, riche i, spirochete, ciuperci, protozoare etc.) Page - 6 - of 23

5.2. Plante periculoase (ex. ciuperci otr vitoare) 5.3. Animale periculoase (ex. erpi venino i) D. MEDIU DE MUNC 1. FACTORI DE RISC FIZIC 1.1. Temperatura aerului ridicat , sc zut 1.2. Umiditatea aerului ridicat , sc zut 1.3. Curen i de aer 1.4. Presiunea aerului ridicat , sc zut 1.5. Aeroionizarea aerului 1.6. Suprapresiune n adncimea apelor 1.7. Zgomot 1.8. Ultrasunete 1.9. Vibra ii 1.10. Iluminat nivel de iluminare sc zut, str lucire, plpire 1.11. Radia ii 1.11.1. Electromagnetice infraro ii, ultraviolete, microunde, de frecven nalt /medie/joas , laser 1.11.2. Ionizante alfa, beta, gamma 1.12. Poten ial electrostatic 1.13. Calamit i naturale tr snet, inunda ii, vnt puternic, grindin , viscol, alunec ri, surp ri, pr bu iri de teren sau copaci, avalan e, seisme etc.) 1.14. Pulberi pneumoconiogene 2. FACTORI DE RISC CHIMIC 2.1. Gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici 2.2. Pulberi n suspensie n aer, gaze sau vapori inflamabili sau explozivi 3. FACTORI DE RISC BIOLOGIC 3.1. Microorganisme n suspensie n aer (bacterii, virusuri, riche i, spirochete, ciuperci, protozoare etc.) 4. CARACTERUL SPECIAL AL MEDIULUI: subteran, acvatic, subacvatic, ml tinos, aerian, cosmic etc. 3. Evaluarea riscurilor de accidentare i mboln vire profesional . Pentru fiecare factor de risc identificat trebuie determinat forma concret de manifestare care se nregistreaz n Fi a de evaluare a locului de munc . De asemenea, trebuie stabilite consecin ele maxime previzibile i probabilitatea de producere a unui eveniment ca urmare a ac iunii unui factor de risc. n acest scop se utilizeaz toate informa iile relevante, cum ar fi statistica accidentelor de munc i mboln virilor profesionale, nregistr ri privind incidentele i accidentele u oare, buletinele de determin ri de noxe etc. Consecin a maxim previzibil pentru un factor de risc se ncadreaz n una din cele 7 clase de gravitate stabilite de metod (tabelul 2.3). Probabilitatea de producere a unui eveniment se determin pe baza informa iilor men ionate i se ncadreaz n una din cele 6 clase de probabilitate stabilite prin metod (tabelul 2.4). Pentru fiecare factor de risc se determin cuplul gravitate probabilitate (g,p) din Grila de evaluare a riscurilor (tabelul 2.5). Pe baza acestei perechi de valori, se determin nivelul par ial de risc, cu ajutorul Scalei de ncadrare a nivelelor de risc/securitate (tabelul 2.6). Page - 7 - of 23

Nivelul de risc global (Nr) pe locul de munc /postul de lucru se calculeaz ca medie ponderat a nivelelor par iale de risc, corespunz toare factorilor de risc identifica i. Pentru ca rezultatul ob inut s reflecte ct mai exact realitatea, se utilizeaz ca element de ponderare rangul factorului de risc, care este egal cu nivelul de risc par ial. Tabelul 2.2. Num r de Unitatea: persoane expuse: FI A DE EVALUARE A LOCULUI DE Durata expunerii Sec ia: MUNC (h/zi): Locul de Nivel de risc munc : global:Componenta sistemului de munc EXECUTANT SARCINA DE MUNC MIJLOA