eroul necunoscut

17

Click here to load reader

Upload: costel-galateanu

Post on 20-Jun-2015

1.073 views

Category:

Art & Photos


5 download

DESCRIPTION

e

TRANSCRIPT

Page 1: Eroul necunoscut

prof. Valer Pop

Şc.Gen.”Enea Grapini”

Şanţ, Bistriţa-NăsăudSursa:

http://www.once.ro

Page 2: Eroul necunoscut

După Primul Război Mondial, România a fost După Primul Război Mondial, România a fost printre primele state, care, urmând exemplul printre primele state, care, urmând exemplul Franţei, a decis să înalţe un monument Franţei, a decis să înalţe un monument dedicat memoriei celor care s-au jertfit pe dedicat memoriei celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă. Astfel, conform Tratatului câmpul de luptă. Astfel, conform Tratatului de la Versailles în care se stabilea de la Versailles în care se stabilea responsabilitatea fiecărei ţări de a respecta responsabilitatea fiecărei ţări de a respecta mormintele eroilor de război, România a fost mormintele eroilor de război, România a fost primul stat care i-a asimilat pe eroii străini primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naţionali, aşa cum se arată în celor naţionali, aşa cum se arată în "Memoriul adresat Guvernului român de "Memoriul adresat Guvernului român de către Societatea Mormintelor Eroilor", al către Societatea Mormintelor Eroilor", al cărei preşedinte era Mitropolitul Primat cărei preşedinte era Mitropolitul Primat Miron Cristea. Miron Cristea.

Page 3: Eroul necunoscut

În semn de veşnică cinstire, în anul 1923, În semn de veşnică cinstire, în anul 1923, conducerea statului român a decis ca conducerea statului român a decis ca simbolul sacrificiului celor mulţi, căzuţi simbolul sacrificiului celor mulţi, căzuţi pentru reîntregirea patriei, să fie evocat de pentru reîntregirea patriei, să fie evocat de osemintele unuia dintre ostaşii anonimi de osemintele unuia dintre ostaşii anonimi de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Tg.-Ocna, Jiu, la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz, Tg.-Ocna, Jiu, Prahova, Bucureşti, Dobrogea, Ardeal şi Prahova, Bucureşti, Dobrogea, Ardeal şi Basarabia. Basarabia.

Page 4: Eroul necunoscut

Până pe 13 mai, toate sicriele au ajuns la Mărăşeşti. Până pe 13 mai, toate sicriele au ajuns la Mărăşeşti. Acestea au fost întâmpinate în gara locală de către o Acestea au fost întâmpinate în gara locală de către o companie de onoare, cu drapel şi muzică militară. La ora companie de onoare, cu drapel şi muzică militară. La ora 6.00, pe 14 mai 1923, sosea la Mărăşeşti, într-un tren 6.00, pe 14 mai 1923, sosea la Mărăşeşti, într-un tren special, Amilcar Săndulescu, împreună cu ministrul de special, Amilcar Săndulescu, împreună cu ministrul de Război Gheorghe Mărdărescu. Război Gheorghe Mărdărescu.

Page 5: Eroul necunoscut

Deshumarea şi ridicarea acestor rămăşiţe Deshumarea şi ridicarea acestor rămăşiţe pământeşti a fost urmată de aşezarea lor în zece pământeşti a fost urmată de aşezarea lor în zece sicrie de stejar, căptuşite cu tablă de zinc şi depuse sicrie de stejar, căptuşite cu tablă de zinc şi depuse în Biserica "Adormirea Maicii Domnului" de la în Biserica "Adormirea Maicii Domnului" de la Mărăşeşti, în ziua de 13 mai 1923. Mărăşeşti, în ziua de 13 mai 1923.

Page 6: Eroul necunoscut

O preocupare specială a Ministerului O preocupare specială a Ministerului de Război a fost aceea de a numi o de Război a fost aceea de a numi o persoană care să desemneze Eroul persoană care să desemneze Eroul Necunoscut al României. Prin ordinul Necunoscut al României. Prin ordinul nr. 567, Ministerul a dispus alegerea nr. 567, Ministerul a dispus alegerea unui orfan de război, elev în clasa I a unui orfan de război, elev în clasa I a unuia dintre liceele militare, cu media unuia dintre liceele militare, cu media cea mai bună la învăţământ şi cu un cea mai bună la învăţământ şi cu un comportament moral desăvârşit. comportament moral desăvârşit. Răspunsul venea la 5 mai 1923: „Din Răspunsul venea la 5 mai 1923: „Din cele patru rapoarte sosite de la liceele cele patru rapoarte sosite de la liceele militare din Iaşi, Craiova, Chişinău militare din Iaşi, Craiova, Chişinău şi Mănăstirea Dealuşi Mănăstirea Dealu,, cel mai bun cel mai bun orfan de război este elevul Amilcar orfan de război este elevul Amilcar Săndulescu (foto medalion), din clasa Săndulescu (foto medalion), din clasa I a liceului militar D.A. Sturdza din I a liceului militar D.A. Sturdza din Craiova“. Liceul a fost anunţat că Craiova“. Liceul a fost anunţat că elevul desemnat pentru măreţul elevul desemnat pentru măreţul eveniment a fost Amilcar Săndulescu, eveniment a fost Amilcar Săndulescu, care urma să se prezinte la Mărăşeşti care urma să se prezinte la Mărăşeşti în ziua de 13 mai, însoţit de un ofiţer. în ziua de 13 mai, însoţit de un ofiţer.

Page 7: Eroul necunoscut

Ceremonia a început la orele 3 după-amiaza, Ceremonia a început la orele 3 după-amiaza, slujba religioasă fiind oficiată de episcopul militar slujba religioasă fiind oficiată de episcopul militar Ştefulescu. După Te-Deum a urmat momentul cel Ştefulescu. După Te-Deum a urmat momentul cel mare. mare. „M-am dus înaintea celor zece sicrie „M-am dus înaintea celor zece sicrie tremurând şi stăteam la îndoială pe care să pun tremurând şi stăteam la îndoială pe care să pun mâna. Dar, deodată, m-am dus la sicriul al mâna. Dar, deodată, m-am dus la sicriul al patrulea. Îndemnat de conştiinţă, am pus mâna pe patrulea. Îndemnat de conştiinţă, am pus mâna pe el. În momentul acela, un mare fior mi-a străbătut el. În momentul acela, un mare fior mi-a străbătut tot sufletul şi mi-au venit pe buze cuvintele: Acesta tot sufletul şi mi-au venit pe buze cuvintele: Acesta este tatăl meu. Îngenunchind, m-am rugat: este tatăl meu. Îngenunchind, m-am rugat: Doamne, Dumnezeul meu, ai în pază pe toţi eroii Doamne, Dumnezeul meu, ai în pază pe toţi eroii neamului, ai şi pe tatăl meu“,neamului, ai şi pe tatăl meu“, şi-a amintit Amilcar şi-a amintit Amilcar Săndulescu. Săndulescu.

Page 8: Eroul necunoscut

După desemnarea Eroului Necunoscut, celelalte După desemnarea Eroului Necunoscut, celelalte nouă sicrie au fost duse, la loc de aleasă cinstire, în nouă sicrie au fost duse, la loc de aleasă cinstire, în Cimitirul Eroilor din Mărăşeşti şi îngropate cu Cimitirul Eroilor din Mărăşeşti şi îngropate cu onoruri militare în ziua de 14 mai 1923. onoruri militare în ziua de 14 mai 1923.

Page 9: Eroul necunoscut

În aceeaşi zi, spre seară, Eroul Necunoscut pleca spre În aceeaşi zi, spre seară, Eroul Necunoscut pleca spre Bucureşti. Joi 17 mai 1923, de Înălţarea Domnului, când se Bucureşti. Joi 17 mai 1923, de Înălţarea Domnului, când se prăznuia şi Ziua Eroilor, în onorul întregii ţări, Eroul prăznuia şi Ziua Eroilor, în onorul întregii ţări, Eroul Necunoscut îşi găsea liniştea postumă în Parcul Carol din Necunoscut îşi găsea liniştea postumă în Parcul Carol din inima Capitalei. inima Capitalei.

Page 10: Eroul necunoscut

Trenul cu care a sosit în Bucureşti sicriul Trenul cu care a sosit în Bucureşti sicriul cu Ostaşul Necunoscut cu Ostaşul Necunoscut

Page 11: Eroul necunoscut

Pe placa de mormânt, străjuită de o flacără care arde Pe placa de mormânt, străjuită de o flacără care arde neîntrerupt, stă scris: neîntrerupt, stă scris: „Aici odihneşte fericit întru „Aici odihneşte fericit întru Domnul Ostaşul Necunoscut săvârşit din viaţă în jertfa Domnul Ostaşul Necunoscut săvârşit din viaţă în jertfa pentru unitateapentru unitatea Neamului RomânescNeamului Românesc.. Pe oasele lui Pe oasele lui odihneşte pământul României Întregite. 1916-1919“. odihneşte pământul României Întregite. 1916-1919“.

Page 12: Eroul necunoscut

În timpul În timpul regimului regimului comunist, în comunist, în noaptea de 22 spre noaptea de 22 spre 23 decembrie 23 decembrie 1958, monumentul 1958, monumentul funerar al Eroului funerar al Eroului Necunoscut a fost Necunoscut a fost demontat şi demontat şi strămutat, în mare strămutat, în mare taină, la Mausoleul taină, la Mausoleul din Mărăşeşti. din Mărăşeşti.

Page 13: Eroul necunoscut

Abia după 1989, la insistenţele Abia după 1989, la insistenţele Ministerului Apărării Ministerului Apărării Naţionale, ale Asociaţiei Naţionale, ale Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Naţionale a Veteranilor de Război şi ale unor partide Război şi ale unor partide politice, guvernul român a politice, guvernul român a aprobat readucerea în Capitală aprobat readucerea în Capitală a sicriului cu osemintele a sicriului cu osemintele Ostaşului Necunoscut. La data Ostaşului Necunoscut. La data de 26 octombrie 1991, Eroul de 26 octombrie 1991, Eroul Necunoscut a revenit acolo Necunoscut a revenit acolo unde îi era locul de veci, în unde îi era locul de veci, în Parcul Carol I, iar la 25 Parcul Carol I, iar la 25 noiembrie 2006 a avut loc noiembrie 2006 a avut loc ceremonia strămutării ceremonia strămutării Mormântului Ostaşului Mormântului Ostaşului Necunoscut la locul originar, Necunoscut la locul originar, din 1923, pe explanada din faţa din 1923, pe explanada din faţa actualului Memorial al Eroilor actualului Memorial al Eroilor Neamului. Neamului.

Page 14: Eroul necunoscut
Page 15: Eroul necunoscut
Page 16: Eroul necunoscut
Page 17: Eroul necunoscut