eliberare final

Upload: hadasa-esty

Post on 06-Jul-2018

267 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  1/13

  Anexa nr. 1 Se completează de către ICR

  Nr. _____________ Data _____________ 

  CERERE DE FINANŢARE

  Vă rugăm să completaţi numai în interiorul casetelor de text.Vă rugăm să anexaţi orice documente/materiale consideraţi a rele!ante.

  ". Numele solicitantuluiNeam u Estera Florentinaț

  #. Numele organizaţiei/organizaţiilor partenere$$%li&erare’’ Alte organiza ii altături de care luptă suntț  următoarele: ‚’’People to People’’ ‚’’Acsis’’‚’’Open door foundation’’ ‚’’Reaching out’’ ‚’’CPE (Centrul parteneriat pentru egalitate ‚’’!per"#$#’’ etc%

  '. (itlul proiectului )*i acronim+ dacă este cazul, (racul de persoane+ scla!ia erei moderne

  -. erioada de desă*urare a proiectului

   începe la0 ziua/luna/anul __#1 Ianuarie #2"1________ se termină la0ziua/luna/anul __# 3e&ruarie #2"1___________ 

  4. Domeniul/domeniile în care se încadrează proiectul0

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  2/13

    5rte !izuale

   5r6itectură *i design

   7iteratură

   (eatru

   8uzică

   Dans

   3ilm

   atrimoniu cultural

  97i&ertate

  Vă rugăm să explicaţi pe scurt în ce el se încadrează proiectul d!s. în domeniul/domeniile&iate

  Cosider că, proiectul meu, se încadrează, în domeniul libertate, deoarece ONG-ul pe care eu

  l-am ales sus ine libertatea, atât fizică cât i cea în ândire. !ână la urmă, trafican ii pot luaț ș ț

  libertatea fizică, dar niciodată pe cea de ândire, iar aceasta din urmă, reprezintă puterea

  fiecărui om.

  1. :&iecti!ul general al proiectului )8ax. 4 r;nduri,

  "n obiecti# eneral, ar fi acela de informare i spri$in pentru persoanele care se află în risculș pri#ării de libertate din %omânia. Con tientizarea faptului că noi nu suntem feri i de acestș țfenomen, sub numele de& ''(rafic de persoane'', lucrurile acestea se întâmplă, c)iar i într-o arăș țmică, noi trebuie să fim con tien i de pericolele din $urul nostru i să încercăm să combatemș ț șacest fenomen, fiecare în parte să î i aducă aportul, pentru ca %omânia, să fie oș ''lume mai bună'' pentru copii no trii, pentru că #iitorul stă în mâinile lor.ș

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  3/13

  !rin acest proiect, inten ionez să realizez două campanii de informare care săț ''îi trezească'' în

   primul rând pe adolescen ii #isători, care cred că a a ce#a se întâmplă numai în alte ăriț ș ț ,

  dar i pe aceia care au trecut de #ârsta adolescen ei însă, în continuare trăiesc într-oș ț

  nai#itate ''de po#este.'' ilioane de persoane în lumea întreaă, mii de persoane din%omânia sunt acum în scla#ie. ulte dintre ele au a$uns acolo constrânse de al i oameniț

  i de circumstan e. Noi nu am abandonat speran a. Noi #rem să luptăm pentru ace tiș ț ț ș

  oameni uptăm pentru pre#enirea traficului de persoane, în *ra o# prin diferiteș

  conferin e la care #or fi in#ita i oamenii care au pus bazele ONG-ului ''/liberareț ț '',

   pentru a oferi mai multe detalii cu pri#ire la acest fenomen, care este atât de răspândit în

  lume, pentru a le arăta că există spri$in pentru cei0cele care se confruntă cu această

  situa ie. !entru cei care au trecut prin această experien ă traumatizantă i sau cei0celeț ț ș

  care au fost racola i , #om #eni în spri$inul lor prin construirea unui centru de reabilitare,ț

  unde ei se #or întâlni in fiecare ee2end, cu asisten i sociali i terapeu i li se #a obser#aț ș ț

  cre terea, #or fi a$uta i să se redescopere, să aibă încredere în ei în isi i să se poatăș ț ș ș

  stabili din punct de #edere financiar.

  >. Surse de nanţare a proiectului )rezumat,Suma )R:N,

  1. Suma solicitată de la ICR #2.222%uro

  2. Cofnanţare )totalul celor de mai ?os,  #.". Surse proprii ale solicitantului @  #.#. Sponsorizări )se nominalizează separat, 422 de %uro  #.'. arteneriate )se nominalizează separat, "22 de %uro  #.-. 5lte instituţii nanţatoare )se nominalizeazăseparat, @

  Total 1!2" '2.222 de %uroAA tre&uie să concorde cu totalul c6eltuielilor din Buget.

  #.#. Sponsori: Am primit suma de: &' de Euro de la O)*+ul ’’People to People’’  Am primit suma de: & de Euro de la ,otelul ’’Aro Palace’’ din -ra o.ș

  Total: ' de Euro&%/% Parteneri: Am primit suma de 0 de Euro de la O)*+ul ’’Reaching People’’

  Total# "22 de %uro

  3

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  4/13

  "2. racul acti!ităţilor

  4

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  5/13

  15.Graficul acti#ită ilor ț

  6

  5cti!itatea)numărul *i titlul

  acti!ităţii,De la ;nă la

   ara+ ora*ul *ilocaţia

  :rganizaţia*i/sau

  persoanaresponsa&ile

  Acti$itatea nr. 1 Campanii deinormare

  #1.2".#2"

  1

  #.2#.#2"1 Rom;nia/Bra o.ș

  1 Aro Palace

  @Iana 8atei

  )ondatoare a:N@ului%li&erare,@!oluntaristuden i dințcadrulFacultă ii deț

   Asisten ăț!ocială+)eam uțEstera2organizatoare

  ae.enimentului 

  Acti$itatea nr. 2 Construirea deadăposturi în Bra o.șcare să .ină 3n spri4nul

  persoanelor care autrecut prin aceastătraumă

  #1.2".#2"1

  #.2#.#2"1 Rom;nia/Bra o.ș1 5ohan

  @3irma deconstruc iițCO6E7 !%R%$%+& asisten ițsociali+0 terapeut

   Acti$itatea nr.%8ediatizareae!enimentului

  #1.2".#2"1

  '2.2".#2"1

  Rom;nia/Bra o.ș @8ediatizareae!enimentului pe re eauațde socializare:Face8oo9@Răsp;ndireade pliante decătrestuden iiț.oluntari2 ct ișrăspndireain.ita ilor ț

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  6/13

  "". Descrierea detaliată a acti!ităţilor proiectului

  O primă activitate a proiectului meu, constă în&1.A  realiza cât mai multe campanii de informare i con tientizare cu privire la traficul deș șpersoane, în Ora ul *ra o# mai exact în sala de conferin e a )otelului 7''Aro !alace'ș ș ț '. Am ales acestloc ca i cadru pentru desfă urarea campaniilor, deoarece, este situatș ș într-o zonă centrală, accesibilă ișcu o ambian ă plăcută în care oamenii se #or sim i confortabil. 8om înc)iria sala de conferin e careț ț țare 155 de locuri disponibile, ne a teptăm ca locurile să fie pline.șAceste campanii, se #or desfă ura, pe perioada ee2endu-lui& 35 9anuarie +51: ; 31 9anuarieș  +51: ,

  începând cu orele 15&55-1+&55.aniel fotoraful ONG-ului /liberare i #a #eni iș șla *ra o# pentru a face acest lucru memorabil.ș(ema discu iilor, în principiu, este aceia i, de con tientizare, informare, de combatere cu pri#ire laț ș ștraficul de fiin e. Cum recunoa tem un traficant, care sunt persoanele cele mai predispuse la acestț șfenomen, ce forme poate să îmbrace, ce facem atunci când trecem prin acest lucru, ce pozi ie sățadoptăm dar mai ales, aceste sesiuni de informare, au rolul de a le aminti oamenilor că ei nu sunt

  sinuri, faptul că cine#a se luptă pentru ei i pentru libertatea lor, faptul că cine#a încearcă sășoprească acest fenomen care a apărut i în %omânia i care #a lua amploare dacă nu ne implicăm câtș șmai mul i în a-l combate. /stimăm ca la aceste seri de informare, să #ină în medie cam 155 deț participan i, sperăm ca locurile să fie pline, pline de suflete însetate după libertate, într-o arăț țdemocrată, în care a#em libertatea de ândire, de rela ionare, însă uneori această libertate #ine lațsfâr it cu o ''notă de plată''. a începutul serii, fiecare participant, #a primi câte un flutura careș școn ine informa ii despre traficul de fiin e, ce putem face pentru pre#enirea i combaterea acestuiț ț ț șfenomen. >e asemenea, #or mai primi sti2ăre cu mesa$ul& ''sunt un om liber'' sau diferite mesa$e deîncura$are a libertă ii pe care noi ca i fiin e umane o a#em i de asemenea, #or mai primi foi pe careț ș ț șî i #or putea a terne ândurile cu pri#ire la cele auzite în urma conferin elor.ș ș ț

  2.O altă activitate a proiectului meu, implică un eveniment mass-mediaAcest e#eniment, care urmează a se desfă ura în perioada 35-31 9anuarie +51:, #a fi promo#at, prinșintermediul re elei de socializare ?aceboo2, în primul rând, apoi de pe acestă re ea, #om ăsi studen iț ț ț#oluntari @în special cei din domeniul Asisten ei

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  7/13

  centrului de reabilitare pentru persoanele care ausuferit traume emo ionale, în urma traficului deț persoane, abuzării, etc. Acest centru #a fi construit cu a$utorul firmei de construc ii CO8/B

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  8/13

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  9/13

  5cti!itatea nr." Realizarea campaniilor de inormare5cti!itatea nr. # Răsp;ndirea de Eutura i2 sti9ere2 in.ita iiș ț  5cti!itatea nr. ' Construirea centrului de rea&ilitare din (o6an

  Data de&unerii &rimului ra&ort)maximum '2 de zile de la nalizarea acti!ităţilor+

  dar nu mai t;rziu de '" octom&rie #2"#,0 'iua(luna(2)12*+ă ru,ăm să -iaţi dacă acesta este

   raport intermediar sau  /  raport nal

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  10/13

  Data de&unerii ra&ortului fnal)maximum '2 de zile de la nalizarea acti!ităţilor+

  dar nu mai t;rziu de "4 octom&rie #2"'0 'iua(luna(2)1%

  "#.Vă rugăm să argumentaţi $aloarea creaţiei/creaţiilor rom;ne*ti pe care doriţi să

  o/le promo!aţi prin intermediul proiectului.!rin prisma acestui proiect, am #rut să e#iden iez #aloarea cea mai mare pe care noi ca i oameniț șo a#em, sufletul, este cel mai #aloros deoarece este sinurul care rămâne. ibertatea, adeseori neeste înrădită, c)iar dacă spunem că trăim într-o ară liberă. (raficul de persoane, este unul dințfenomenele care ne pri#ează de libertate, care ne transformă din oameni liberi, in scla#i.

  "'.Vă rugăm să argumentaţi cum contri&uie proiectul d!s. la cre0terea $i'i-ilităţii0i accesi-ilităţii culturii romne.!roiectul meu, îmboă e te cultura română, tocmai prin aceste campanii de combatere a acestuiț șfenomen, ne a$ută să pri#im în perspecti#ă, să fim oameni reali ti, nu dintre aceia nai#i, să neșimplicăm, pentru a sus ine campaniile care #in în a$utorul oamenilor care trec prin suferin ă, săț ț

  suferim cu cei ce suferă, asta cred că ar fi cea mai mare boă ie i putere a %omâniei, ca oameniiț șsă se implice, să fie acti#i, să arate compasiune fa ă de semenul său.ț

  "-. Vă rugăm să argumentaţi cum contri&uie proiectul d!s. la promo!area culturiirom;ne &e &ieţele culturale internaţionale.(raficul de persoane, este un subiect care nu prea este abordat, la ni#elul ării noastre, însă înțările din "niunea /uropeană, unde acest fenomen, a luat o amploare mult mai mare, este multț

  mai cunoscut, mai mediatizat, însă oamenii, cred că sunt la fel de nai#i, poate mai nai#i decât%omânii.

  "1. Vă rugăm să prezentaţi rezultatele acti!ităţilor *i indicatorii de măsurare a

  acestora.%ezultatele, sunt cele care oferă satisfac ie deplină, atunci când a teptările noastre nu sunt năruite. Odatăț șcu începerea proramului de mediatizare a e#enimentului care urmeaza a se desfă ura în *ra o#, oameniiș șau fost foarte curio i, studen ii s-au implicat mai mult decât ne-am fi a teptat noi, iar oamenii au #enitș ț șîntr-un număr mare la seminarii. Am putut auzi po#e ti de #ia ă cutremurătoare, am #ăzut oameniș ț puternici, care încă mai speră la un #iitor mai bun i se luptă pentru acest lucru, c)iar dacă #ia a a fostș țdură cu ei. Am #azut #ie i transformate, oameni care au reu it să se desc)idă, #ăzând că nu sunt sinuri,ț șcă i alte persoane au trecut prin acelea i lucruri ca i ei. Am #ăzut oameni care se încura$au i care erauș ș ș șdispu i să meară înainte. >espre centrul de rabilitare, lucrurile i din acest punct de #edere, stau foarteș ș bine, oamenii mer frec#ent la aceste întâlniri oranizate, sunt desc)i i i sc)imba i, iar acest lucru aduceș ș țfoarte multă satisfac ie sufletească.ț

  "

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  11/13

  "=. Vă rugăm să prezentaţi posi&ilităţile de reluare *i/sau extindere a proiectului petermen lung.

  !osibilită ile de reluare a proiectului, există deoarece oamenii au fost mult mai desc)i i decât neț șa teptam. Am putea oraniza conferin ele de data aceasta în !ia a

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  12/13

  21. S3ICITANT43

  Denumirea legală completă Neam u Estera+Florentinaț5cronim )prescurtare,)dacă este cazul,Statutul legal :N5dresa ocială :r.Victoria+ Str."Decem&rie ">"=+ &l. "

 • 8/17/2019 Eliberare Final

  13/13

  22. 6ARTENER43 

  5ceastă secţiune se completează pentru ecare organizaţie partener care a semnatdeclaraţia de parteneriat.Denumirea legală completă %li&erat5cronim )prescurtare,)dacă este cazul,

  @

  Statutul legal @5dresa ocială Str.Răsăritului nr.4"+ sector 1+ Bucure ti2 Romnia ;0&/ș5dresa de corespondenţă inoFeli&erare.comHe& SiteRe&re'entant le,al

  Nume *i prenume3uncţie5dresa de corespondenţă

   (eleon3ax%@mail

  E5&erienţa or,ani'aţieirezentarea pe scurt aacti!ităţii organizaţieipartenere.

  %ste indicat să anexaţimateriale inormati!e/deprezentare reeritoare laexperienţa organizaţieipartenere+ în special laexperienţa în proiecte similarecu cel pentru care se solicitănanţare.

  2%. Semnea'ă &entru solicitant re&re'entantul le,al"7Nume

  3uncţie

  Semnătura *i *tampila

  Data

  Neam u Estera Florentinaț

  Studentă

  #1.2".#2"1