elaborarea Şi implementarea politicilor Şi · pdf fileghid de interviu 120 anexa 4. model...

Click here to load reader

Post on 03-Sep-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Chişinău 2013

  FROM THE AMERICAN PEOPLE

  Acest ghid este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

  (MCSSP), implementat de FHI 360. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului SUA sau FHI 360.

  ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR ŞI PROCEDURILOR INTERNE

  GHID PENTRU ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE DIN MOLDOVA

 • 1

  ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA POLITICILOR ŞI PROCEDURILOR INTERNE

  GHID PENTRU ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE DIN MOLDOVA

  Chişinău 2013

 • Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

  Elaborarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne : Ghid pentru organizaţiile societăţii civile din Moldova / aut.: Angela Vacaru, Tatiana Ţarelunga, Elena Levinţa-Perciun, Anne Galli, Liudmila Bobu, Roxana Teodorcic. – Chişinău : S. n., 2013 (Tipogr. "Elan Poligraf "). – 124 p.

  150 ex.

  ISBN 978-9975-66-339-7.

  061.2(478)

  E 35

 • 3

  GHID PENTRU ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE DIN MOLDOVA

  Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

  INTRODUCERE 5

  BUNA GUVERNARE 6

  STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A OSC-URILOR 6

  CONSILIUL DE ADMINISTRARE AL OSC-ULUI îN REPUBLICA MOLDOVA 9 Obligaţiile şi responsabilităţile Consiliului de Administrare 11 Relaţia dintre Consiliul de Administrare şi Management (Executiv) 12 Cum să creăm un Consiliu de Administrare eficient? 14 Procedura de luare a deciziilor de către Consiliul de Administrare 17

  EVITAREA CONfLICTELOR DE INTERESE îN GUVERNAREA OSC-URILOR 18

  STRATEGIA ORGANIZAŢIEI 20

  PROCESUL DE PLANIfICARE STRATEGICĂ 20

  CADRUL TEMPORAL îN PLANIfICARE 21 ETAPELE PLANIfICĂRII STRATEGICE 21

  MONITORIZARE ŞI EVALUARE (M&E) 23 CE ESTE UN SISTEM DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE? 23

  DE CE AVEM NEVOIE DE UN SISTEM DE M&E? 24

  ELEMENTELE UNUI PLAN DE M&E EfICACE 26

  DIfICULTĂŢI îN PROCESUL DE M&E 29

  MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA: DOUĂ PĂRŢI ALE ACELEIAŞI MONEDE 31

  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 37 MRU: POLITICI ŞI PROCEDURI îN PRACTICĂ 38

  ANGAjAREA PERSONALULUI 40 SUPERVIZAREA ŞI EVALUAREA PERfORMANŢELOR 43 DEZVOLTAREA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI 47 REMUNERAREA ANGAjAŢILOR ŞI PACHETUL DE BENEfICII 48

  Salarizarea angajaţilor 49 Pachet social 49

  MOTIVAREA NEfINANCIARĂ A PERSONALULUI 49 Condiţii de muncă 50

  EVIDENŢA ŞI ADMINISTRAREA PERSONALULUI 52 Contracte de muncă 52 Carnet de muncă 53 Dosar personal 53 Concediul angajaţilor 54 Evidenţa timpului 55 Program flexibil de muncă 55

  SANCŢIONAREA ŞI CONCEDIEREA ANGAjAŢILOR 55 Sancţionarea angajaţilor 55 Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare 55

  CUPRINS

 • 4

  GHID PENTRU ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE DIN MOLDOVA

  Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

  DEMISIA ŞI CONCEDIEREA ANGAjAŢILOR 56 Demisia 56 Concedierea 56

  MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR 57

  MANAGEMENTUL fINANCIAR 59 CE ESTE MANAGEMENTUL fINANCIAR? 59

  PROCESUL MANAGEMENTULUI fINANCIAR 61 CINE ESTE RESPONSABIL DE MANAGEMENTUL fINANCIAR? 61 CE ESTE CONTROLUL fINANCIAR? 63

  Principiul separării obligaţiilor 63 Procesul de reconciliere 69 Controlul încasărilor 70 Control fizic 71

  BUGETAREA 73 Ce este un buget? 73 Alocarea costurilor comune 74

  PARTAjAREA COSTURILOR 81

  PROCEDURILE DE ACHIZIŢII 82 CE SUNT POLITICILE ŞI PROCEDURILE DE ACHIZIŢII? 82

  ETICA ŞI PRINCIPIILE îN PROCESUL DE ACHIZIŢII 83 Conflictul de interese 83 Bacşişuri / comisioane / cadouri 83 Măsuri disciplinare 83 Principiile achiziţiilor 84 Alte consideraţii etice în procesul de achiziţii 84

  CONDIŢIILE/PRINCIPIILE fINANŢATORILOR fAŢĂ DE PROCESUL DE ACHIZIŢII 84

  PROCESUL DE ACHIZIŢII 86 Etapele procesului de achiziţii 86 Pragurile în procesul de achiziţii 89 Pragul pentru micro-achiziţii 89 Cine trebuie să fie implicat în procesul de achiziţii 90

  COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 92 COMUNICAREA ExTERNĂ 92

  IDENTITATEA DE BRAND A UNUI OSC 93

  ELEMENTELE UNUI BRAND 93

  ELABORAREA UNUI PLAN DE COMUNICARE 95

  TACTICI DE COMUNICARE 97 Comunicatul de presă 98 Conferinţa de presă 102 Istoria de succes 103

  VIZIBILITATEA DONATORULUI 106

  ANExE 108 Anexa 1. Model de Politică de Evitare a Conflictelor de Interese 108

  Anexa 2. formular de aplicare pentru poziţia vacantă 111

  Anexa 3. Model de structură a unui interviu de angajare. Ghid de interviu 120

  Anexa 4. Model fişă de pontaj 122

  Anexa 5. Modele fişă de post 123

 • 5

  GHID PENTRU ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE DIN MOLDOVA

  Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

  Acest ghid a fost elaborat pentru a ajuta OSC-urile din Moldova să-şi dezvolte şi să-şi perfecţioneze politicile şi procedurile interne de funcţionare în conformitate cu legislaţia naţională, cu cerinţele de bază ale instituţiilor donatoare, dar în primul rând – în concordanţă cu necesităţile şi specificul propriu fiecărei organizaţii. Astfel, capitolele prezentate nu au ca scop să propună o reţetă unică şi modele ideale de politici şi proceduri, ci să ofere pas cu pas informaţii, instrumente şi exemple practice pentru elaborarea acestor documente. O mare parte a informaţiei prezentate a fost preluată şi adaptată contextului din Moldova din publicaţiile Capable Partners Program (CAP) www.ngoconnect.net şi a resurselor www.mango.org.uk.

  Echipa de autori:

  Angela Vacaru Adaptare şi coordonare

  Tatiana Ţarelunga Buna guvernare, Planificare strategică, Monitorizare şi evaluare

  Elena Levinţa-Perciun Managementul resurselor umane

  Anne Galli Management financiar

  Liudmila Bobu Procedurile de achiziţii

  Roxana Teodorcic Comunicare şi relaţii publice, Monitorizare şi evaluare

  Publicaţia dată a fost elaborată în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova. Programul este susţinut financiar de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), este implementat de FHI 360 şi are drept scop consolidarea democraţiei reprezentative în Moldova prin oferirea de suport în vederea dezvoltării unui sector al societăţii civile viabil din punct de vedere financiar şi mobilizat de constituenţi.

  FHI 360 atinge acest scop prin:

   Îmbunătăţirea calităţii activităţilor şi a managementului intern al OSC-urilor, susţinerea beneficiarilor şi implicarea publică a OSC-urilor la nivel naţional, regional şi local;

   Crearea relaţiilor şi a oportunităţilor de colaborare între OSC-uri, Guvern şi sectorul privat;

   Îmbunătăţirea legilor, care reglementează funcţionarea OSC-urilor din Moldova, astfel încât acestea să fie mai favorabile implicării cetăţeanului şi să creeze condiţiile necesare pentru dezvoltarea financiară durabilă a OSC-urilor;

   Recunoaşterea OSC-urilor ca componentă importantă şi integrată a societăţii din Moldova, având un rol recunoscut public;

   Dezvoltarea capacităţii şi a deprinderilor  OSC-urilor partenere pentru a primi finanţare directă de la donatori.

  INtRodUCeRe

  http://www.ngoconnect.net http://www.mango.org.uk

 • 6

  GHID PENTRU ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE DIN MOLDOVA

  Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova

  Buna Guvernare se referă la sistemele şi procesele necesare pentru a asigura direcţia generală, eficacitatea, supravegherea şi responsabilitatea unei organizaţii. Aceasta este, de regulă, responsabilitatea Consiliului de Administrare, care elaborează politicile pe care Managementul sau Executivul, compus din directorul executiv şi personal, le aplică în practica de zi cu zi. Buna guvernare este esenţială pentru gestionarea cu succes a unei organizaţii a societăţii civile (OSC). Multe OSC-uri, finanţate pentru a soluţiona necesităţi stringente, îşi încep activitatea cu câteva persoane care îndeplinesc sarcini multiple şi de multe ori nu fac o distincţie clară între funcţiile guvernării şi funcţiile managementului. Totuşi, cu cât organizaţia devine mai mare, diferenţierea dintre guvernare