econ.ubbcluj.ro d…  · web viewfacultatea de Științe economice și gestiunea afacerilorstr....

of 13 /13
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400951 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 [email protected] www.econ.ubbcluj.ro Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400951 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 [email protected] www.econ.ubbcluj.ro FIŞA DISCIPLINEI Baze de date în economie Anul universitar: 2018-2019 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 1.3 Departamentul Informatică Economică 1.4 Domeniul de studii Economie 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Specializarea / Programul de studii Economie Generală 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Baze de date în economie Codul disciplinei ELR0086 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Dan-Andrei SITAR-TĂUT 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Dan-Andrei SITAR-TĂUT 2.4 Anul de studii II I 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de evaluare EC 2.7 Regimul disciplinei Op 3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

Author: others

Post on 04-Mar-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorStr. Teodor Mihali nr. 58-60Cluj-Napoca, RO-400951Tel.: 0264-41.86.52-5Fax: [email protected] www.econ.ubbcluj.ro) (Facultatea de Științe Economice și Gestiunea AfacerilorStr. Teodor Mihali nr. 58-60Cluj-Napoca, RO-400951Tel.: 0264-41.86.52-5Fax: [email protected] www.econ.ubbcluj.ro)

FIŞA DISCIPLINEI

Baze de date în economie

Anul universitar: 2018-2019

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

1.2 Facultatea

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

1.3 Departamentul

Informatică Economică

1.4 Domeniul de studii

Economie

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

1.6 Specializarea / Programul de studii

Economie Generală

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei

Baze de date în economie

Codul disciplinei

ELR0086

2.2 Titularul activităţilor de curs

Conf. dr. Dan-Andrei SITAR-TĂUT

2.3 Titularul activităţilor de seminar

Conf. dr. Dan-Andrei SITAR-TĂUT

2.4 Anul de studii

III

2.5 Semestrul

V

2.6 Tipul de evaluare

EC

2.7 Regimul disciplinei

Op

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

14

Tutoriat

3

Examinări

3

Alte activităţi...................................

3.7 Total ore studiu individual

44

3.8 Total ore pe semestru

100

3.9 Numărul de credite

4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

· Baze de date şi programme (ELR0016)

4.2 de competenţe

· Competenţele specifice disciplinei de la punctul 4.1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

· Pentru prelegerile sunt necesare următoarele: notebook/calculator desktop, videoproiector, ecran

· Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile închise.

· Pentru atragerea studenţilor la curs pe parcursul semestrului se dau 2-3 verificări scurte (de tip „quiz”) punctate cu 10% la teorie.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

· Pentru desfăşurarea în bune condiţii a laboratoarelor sunt necesare următoarele: notebook/calculator desktop, videoproiector, ecran, tablă, acces Internet (browser, Flash player, JRE compatibile şi actualizate)

· Studenţii se vor prezenta la seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile închise.

· Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator.

· Termenul predării proiectelor de seminar şi a datei probei de evaluare la seminar/laborator se stabileşte de către titular, de comun acord cu studenţii. Nu se acceptă cereri de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.

· Pentru predarea sau susţinerea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator, acestea vor fi depunctate cu câte 2 puncte/săptămână de întârziere.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

· Conceperea, proiectarea administrarea şi utilizarea profesionistă a bazelor de date

· Dezvoltarea de componenţe pentru dezvoltarea unor produse software, folosind baze de date, cu precădere relaţionale;

· Realizarea de aplicaţii informatice legate în special de economie, utilizând baze de date, corect proiectate şi implementate.

Competenţe transversale

· Aplicarea unor principii, norme şi valori de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

· Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare;

· Aplicarea unor principii ale pluridisciplinarităţii şi a interdisciplinarităţii în economie prin îmbinarea disciplinelor legate de baze de date cu cele din domeniul economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

· Familiarizarea studenţilor cu elemente referitoare la conceperea, proiectarea şi utilizarea bazelor de date la nivelul managerilor de prima linie şi administratorilor din domeniul bazelor de date.

7.2 Obiectivele specifice

· Familiarizarea cu conceptele teoretice fundamentale referitoare la baze de date;

· Familiarizarea cu nivelele conceptual, logic şi fizic al bazelor de date;

· Studierea unor elemente referitoare la proiectarea bazelor de date;

· Familiarizarea cu problemele de securitate a bazelor de date;

· Dezvoltarea de abilităţi pentru proiectarea şi utilizare sistemelor tranzacţionale.

8. Conţinuturi

8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Conceptele fundamentale referitoare la baze de date, taxonomii ale bazelor de date şi evoluţia acestora

Prelegere şi participare interactivă

1 prelegere

Arhitectura unei BD, SGBD – instrument de implementare a sistemelor informaţionale pe calculator, schema conceptuală – modelul entitate-relaţie; modelul global standardizat ANSI / SPARC

Prelegere şi participare interactivă

1 prelegere

Arhitecturi ale sistemelor relaţionale, arhitecturi ale maşinilor de BD

Prelegere

1 prelegere, studii de caz

Proiectarea BD; consideraţii generale, reprezentarea datelor în schema conceptuală, proprietăţi ale relaţiilor, elaborarea modelelor conceptuale, traducerea schemei conceptuale în schema logică globală, modelul relaţional

Prelegere şi participare interactivă

2 prelegeri

Normalizarea bazelor de date relaţionale, consideraţii generale şi definiţii preliminare, prima formă normală, teorema de descompunere, a doua formă normală, forma a 3-a normală (3NF) şi variantele (3 ½ NF); conservarea datelor şi dependenţelor

Prelegere şi participare interactivă

2 prelegeri, studii de caz

Algebra relaţională, SQL – perspective cronologice, tipuri de date în SQL, principalele comenzi SQL, crearea unei tabele, interogarea BD

Prelegere şi participare interactivă

1 prelegere, studii de caz

Calcul relaţional pe tuple, limbajul QUEL, calcul relaţional pe domenii, limbajul QBE cu variantele QUERY din Access.

Prelegere şi participare interactivă

1 prelegere, studii de caz

Controlul accesului concurent, integritatea datelor, tranzacţie în contextul BD, problemele ridicate de concurenţă, caracteristicile execuţiei fără conflict – concepte de bază, execuţie serializabilă, grafe de precedenţă

Prelegere şi participare interactivă

2 prelegeri, studii de caz

Prevenirea interblocării: algoritmul ordonării iniţiale (totale) - ştampilele tranzacţiilor (ştampile temporale), algoritmul de ordonare parţială, algoritmul de ordonare parţială cu mai multe versiuni, algoritmul de blocare în două faze; problema interblocării / a blocajului mortal

Prelegere şi participare interactivă

2 prelegeri, studii de caz

Detectarea interblocării: graful de aşteptare şi relaţia acestuia cu graful de precedenţă, graful de alocare; rezistenţa la pene

Prelegere şi participare interactivă

1prelegeri, studii de caz

Bibliografie obligatorie:

1. Connolly, T., Begg, C., Strachan, A., Baze de date. Proiectare. Implementare. Gestionare, Editura Teora, Bucureşti, 2001, ISBN 973-20-0601-3

2. Date C.J., An Introduction to Database Systems, vol I şi II, Addison-Wesley, 2004/Teora, 2005 E+

3. Sabău G. şi alţii, Baze de date, Matrix, Bucureşti, 2008.

4. Lungu I. şi grupul DBASEIG, Baze de date, Fundamente teoretice şi practice, Infomega, 2002.

5. Platforma de iLearnig Oracle Academy: Oracle Academy Database Programming with SQL 2016-2017

Bibliografie opţională:

1. Abitaboul S., Hull R., Vianu V., Foundations of Databases, Addison-Wesley, 1998.

2. Popescu I., Modelarea bazelor de date, Editura Tehnică, 2002.

3. Sitar-Tăut, D. Baze de date distribuite, Risoprint, ISBN 973-651-038-0, 2005

4. Ullman J.D. Principles of Database and Knowledge-base Systems, vol 1,2, Rockwile, 1988.

5. Gardarin G., Bases de Donnees, Les Systemes et Leur Languages, Eyrolles, 1986.

6. Fotache M., Baze de date relaţionale, Ed. Junimea, Iaşi, 1998.

7. Fotache M. şi alţii, SQL Dialecte DB2, Oracle, Visual FoxPro, Ed. Polirom, Bucureşti, 2001.

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Introducere în proiectarea bazelor de date. Diagrama ERD. Relaţii între entităţi

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

2 seminare/ laboratoare

Supertipuri şi subtipuri. Reguli de întreprindere. Identificatori unici şi normalizarea bazelor de date relaţionale.

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

2 seminare/ laboratoare

Modelarea prin intermediul relaţiilor de tip arc. Ierarhii şi relaţii recursive. Modelarea datelor istorice. Jurnalizarea actualizărilor

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

1 seminare/ laboratoare

Convenţii de desenare în cadrul ERD şi bune practici. Transformarea modelului conceptual în model fizic

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

1 seminare/ laboratoare

Introducere în standardele SQL. Comanda SELECT. Clauza WHERE. Funcţii

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

1 seminare/ laboratoare

Utilizarea funcţiilor numerice, caracter şi dată calendaristică. Funcţii agregate

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

1 seminare/ laboratoare

Operaţii de uniune (join).

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

2 seminare/ laboratoare

Utilizarea funcţiilor de grupare

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

1 seminare/ laboratoare

Interogări complexe. Date agregate, subcereri.

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

1 seminare/ laboratoare

Alte comenzi SQL. Instrucţiuni DML, DDL şi DCL, Gestiunea constrângerilor

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

1 seminare/ laboratoare

Vederi. Secvenţe. Dialectul SQL Oracle

Învăţare supervizată, prezentare, demonstraţie, exerciţii rezolvate de studenţi

1 seminare/ laboratoare

Bibliografie:

Platforma de iLearnig Oracle Academy: Database Design. Database Programming with SQL 2016-2017

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

· Din punct de vedere teoretic acest curs este analog cursurilor aferente predate la toate universităţile în cadrul facultăţilor cu profil de informatică din lume şi reprezintă conţinutului cerut de fişa postului pentru un bun administrator şi dezvoltator de baze de date.

· Materialul de laborator reprezintă programa oficială Oracle pentru proiectarea bazelor de date şi programare în SQL, recunoscută la nivel mondial. Studenţii care finalizează lecturarea materialului, dau testele online specifice lecţiei (quiz-uri) şi promovează examenele intermediare sau finale de pe platformă, vor primi o diplomă de finalizare semnată de către un instructor Oracle Academy atestat. Totodată, această materie este aceeaşi folosită în certificări internaţionale Oracle, universal recunoscute şi care asigură o bună integrare pe piaţa muncii în domeniul bazelor de date.

10. Evaluare

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în nota finală

10.4 Curs

· Cunoaşterea aspectelor teoretice referitoare la de baze de date şi proiectarea acestora

2-3 Quiz-uri (10%)

Activități impuse seminar (5%)

Examen teoretic, nota minimă de promovare este 5 (35%)

50%

· Cunoaşterea aspectelor teoretice şi practice referitoare la securitatea bazelor de date şi a sistemelor tranzacţionale

· Identificarea şi extinderea cunoştinţelor referitoare la bazele de date studiate în anul 2

· Participarea activă la curs, cu completări pe baza studiilor de caz şi a bibliografiei

10.5 Seminar/laborator

· Cunoaşterea noţiunilor teoretice legate de proiectare BD şi programarea în SQL

Proiect, nota minimă de promovare este 5 (50%)

50%

· Capacitatea de a realiza proiectarea ortogonală a bazelor de date. Realizarea şi interpretarea diagramelor ERD

· Crearea de instrucţiuni SELECT simple şi avansate

· Familiarizarea cu celelalte categorii de instrucţiuni SQL (DML, DDL şi DCL)

· Utilizarea altor obiecte ale bazei de date Oracle, precum vederi, secvenţe

10.6 Standard minim de performanţă

Studenţii trebuie să aibă capacitatea de a concepe, proiecta şi realiza o bază de date corectă, să asigure administrarea unei baze de date şi a unui sistem tranzacţional şi să implementeze un sistem informaţional economic având baze de date.

În context, trebuie să fie capabili să identifice relaţiile tipice existente în viaţa reală (1:1, 1:N, M:N) şi să interpreteze o diagramă ERD. Ei trebuie să stăpânească noţiuni specifice domeniului bazelor de date (entitate, relaţie, identificator, chei relaţionale, operatori relaţionali) şi să fie capabili să translateze un model conceptual (în care avem relaţii de tip 1:1, 1:N) în tabele relaţionale. Studenţii trebuie să aibă cunoştinţele necesare pentru crearea de tabele, interogarea lor individuală şi a extragerea de date din mai multe tabele.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 03.04.2018 Conf. dr. Dan-Andrei SITAR-TĂUT Conf. dr. Dan-Andrei SITAR-TĂUT

Semnătura directorului de departament Prof dr. habil. Gheorghe Cosmin Silaghi

Data avizării în departament 04.04.2018