echipele din centrele de copii organizate in cadrul ... · pdf file- echipele din centrele de...

Click here to load reader

Post on 23-Oct-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • - echipele din centrele de copii organizate in cadrul structurilor sportive, participante in competitii de nivel zonal, judetean, local, organizate de asociatiile judetene pe ramura de sport/ directii judetene pentru sport si tineret;

  pot fi acordate finantari pentru premierea performantelor sportive deosebite obtinute la categoriile seniori. tineret si juniori, la competitiile sportive interne si internationale oficiale.

  b.Discipline individuale - sectiile pe ramura de sport ale structurilor sportive, la categoriile de tineret. juniori, cadeti si

  copii, cu sportivi participant! la probe individuale sau pe echipe, la campionate nationale. Cupa Romaniei. campionate nationale scolare si alte competitii oficiale interne, respectiv cu sportivi in loturile nationale pentru Campionate mondiale, europene si alte competitii internationale oficiale;

  pot fi acordate finantari pentru premierea performantelor sportive deosebite obtinute la categoriile seniori, tineret, juniori, cadeti si copii,la competitiile sportive interne si internationale oficiale.

  II. Programul "Sportul pentru toti"

  a) .- structurile sportive.asociatiile si fundatiile care promoveaza sportul pentru toti prin evenimente/competitii organizate in Sura Mare, de nivel intern, care sunt cuprinse in calendarele Federatiei Romane Sportul pentru Toti, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Directiei pentru Tineret si Sport Sibiu, /sau in parteneriat cu alte organizatii din tara si strainatate; - structurile sportive, asociatiile si fundatiile, cu sportivi/ practicanti care reprezinta comuna Sura Mare in evenimente /competitii organizate de autoritati sau organizatii partenere din tara .

  2. Date limita de desfasurare a programelor/ proiectelor/ acfiunilor sportive Durata activitatilor programelor/ proiectelor/ actiunilor sportive: Suma disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive din comuna Sura Mare este aprobata anual in bugetul local.Finan|area programelor/proiectelor/acfiunilor sportive se aproba pentru activitafile derulate in intervalul de la data semnarii contractului de finantare si pana la data de 31 decembrie ale anului bugetar si poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora. numai pentru nevoi temeinic justificate prin cererea de finantare.

  3 Cofinanfare Comuna Sura Mare acorda finantari pentru programe. proiecte si actiuni sportive in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinafie.Orice finance nu poate depasi 90% din bugetul total al proiectului. Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse. Participan|ii asigura contribufia beneficiarului de minim 10% din costul total al proiectului propus spre finantare. Contribufia proprie a beneficiarului se poate constitui sub forma contribufiei in numerar si/ sau natura: aportul in natura se cuantifica prin documente justificative. Cofinantarea din surse atrase se poate constitui din sponsorizari, parteneriate. alte finantari. etc.. pentru care beneficiarul va incheia contracte in conditiile legii. Sursele de finantare proprii sau atrase ale beneficiarului finantarii pot fi in numerar si/ sau in natura. Sursele de finantare in natura pot fi: activity! realizate de voluntarii beneficiarului finantarii. echipamente utilizate(sonorizare, lumini, altele similare), respectiv transportul participantilor si al echipamentelor. 4. Cererea de finantare este insotita de toate anexele mentionate in Regulament. Documentatiile de solicitare a finantarii vor fi comunicate. pe masura inregistrarii. comisiei de analiza si evaluare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentatiile inregistratey^u^aa^ermejrtuj limita corespunzator sesiunii de finantare. Acestea vor fi returnate solicitantului cu nru^Pitete:—--

 • 5. Modul si formele de comunicare privind desfasurarea si rezultatele selectiei Art.28.(l) Documentafia de solicitare a finan|arii este analizata de catre membrii comisiei de

  analiza si evaluare in termenul stabilit prin anunful de participare si va fi notata potrivit criteriilor de evaluare. (2) In urma sesiunii de selectie finantare se va intocmi un raport cu rezultatele acesteia. raport care va fi semnat de catre membrii comisiei. (3) Afisarea rezultatelor se face in maximum 3 zile lucratoare de la data finalizarii desfasurarii sesiunii de finantare, la sediul Primariei. Sura Mare.

  Art.29. Contestafii: (1) Rezultatele sesiunii de fman|are pot fi contestate in termen de 2 zile lucratoare de la data afisarii; (2) Contestatiile se depun la sediul Primariei comunei Sura Mare. (3) Analiza contestadilor se efectueaza de catre comisia de contestapi. constituita in acest scop la nivelul primariei si raportul se inainteaza spre aprobare comisiei de analiza si evaluare. (4) Raspunsul la contestajii se transmite pe fax si ulterior prin posta contestatarilor in termen de 2 zile lucratoare, de la data depunerii;

  Art.30. Comisia de evaluare inainteaza raportul de evaluare cu proiectele castigatoare. in vederea intocmirii proiectului de hotarare de consiliu privind aprobarea proiectelor de sport si alocarea sumelor din bugetul local.

  Art.31. In termen de 15 zile de la data incheierii selectiei, secretarul comisiei comunica in scris aplican|ilor, rezultatul selectiei, precum si fondurile propuse a fi alocate.

  Art.32. Orice comunicare. solicitare. informare, notificare trebuie sa se transmita sub forma de document scris; orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si al primirii;documentele scrise pot fi transmise prin una din urmatoarele forme: scrisoare prin posta, telefax si/sau electronica (se aplica prevederile legale referitoare la semnatura electronica).

  Art.33.Daca in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii de consiliu local care a aprobat rezultatele selectiei, o structura sportivaV organizatie nu se prezinta pentru incheierea contractului de finantare. se considera ca oferta de finantare din partea comunei Sura Mare nu a fost acceptata, iar proiectele in cauza se elimina de la finantare. locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte in ordinea descrescatoare a punctajului. cu incadrarea in suma disponibilizata.

  6. Criterii de evaluare a proiectelor de sport Art.34. Toate cererile de finantare pentru proiecte validate ca eligibile sunt supuse evaluarii.

  Criteriile specifice de evaluare se aplica dupa urmatoarele grile:

  I. Programul "Promovarea sportului de performanfa"

  Nr. Crt.

  1.

  2.

  CRITERIU

  Anvergura proiectului

  1.1 Incadrarea proiectului pe nivele si in sistem valoric: local, judetean. interjudefean. national, international 1 .2 Categoriile de varsta carora se adreseaza proiectul (copii. juniori si seniori) in raport cu sistemul valoric al competitiei 1 .3 Incadrarea proiectului pe ramura de sport (olimpic sau neolimpic)

  Relevan^a proiectului sportiv 2.1 Relevanta proiectului pentru contextul sportiv local al anului in care se desfasoara /

  PUNCTAJ MAXIM

  30

  10

  10

  10

  -ts-

  £ f̂ST/ ̂ -*- —/ • — . :--•. .;• • \;

 • 3.

  4.

  5.

  6.

  2.2 Gradul de vizibilitate al proiectului si aportul la dezvoltarea domeniului sportiv local

  Fezabilitatea proiectului sportiv 3.1 Solicitantul are suficienta experienja in managementul de proiect si capacitate de administrare a proiectului

  3.2 Solicitantul are suficienta competen|a in domeniul caruia i se adreseaza proiectul

  Rezultatele proiectului sportiv propus

  4.1 Contributia adusa de sportivii din comuna in ierarhiile stabilite la nivel local, judejean, interjudetean, nafional si international de catre federa|iile de specialitate si DirecUa Judejeana pentru Sport

  4.2 Rezultate asteptate

  Buget 5.1. Raportul cheltuieli estimate - rezultate asteptate este realist si in concordats cu activitatile planificate 5.2 Cheltuielile propuse reflecta in mod real raportul valoare - cost 5.3 Cheltuielile se incadreaza in limitele legale corespunzatoare. sunt justificate si oportune. Costurile estimative nu au fost supra sau sub dimensionate Continuitatea proiectului

  PUNCTAJ TOTAL MAXIM

  5

  15 10

  5

  25

  15

  10

  10 5

  2 ->

  5

  100

  //. Programul Sportul pentru toti.

  Nr. Crt.

  1.

  .2.

  3.

  4.

  CRITERIU

  Anvergura proiectului

  1.1 Incadrarea proiectului pe nivele si in sistem valoric: local, jude|ean,interjudetean, national, international 1 .2 Numar estimat de participant

  1.3 Numar estimat de beneficiari indirecfi

  Relevan^a proiectului 2.1 Relevan^a proiectului pentru contextul sportiv local al anului in care se desfasoara 2.2 Gradul de vizibilitate al proiectului si capacitatea de a consolida imaginea comunei Sura Mare

  Fezabilitatea proiectului sportiv

  3.1 Solicitantul are suficienta experien|a in managementul de proiect si capacitate de administrare a proiectului

  3.2 Solicitantul are suficienta competen|a in domeniul caruia i jj£""T v adreseaza proiectul /Cy

  Rezultatele si itnpactul proiectului sportiv propus

  PUNCTAJ MAXIM

  30

  10

  15

  5

  20 10

  10

  10

  5

  5X \5 \ \ t V \ ,f:l

  _LO_

 • 5.

  6.

  4.1 Impactul asupra grupurilor {inta si beneficiarilor

  4.2 Impactul si rezultatele scontate sunt pozitive si concludente pentru contextul sportiv local

  Buget 5.1. Raportul cheltuieli estimate - rezultate asteptate este realist si in concordanja cu activita|ile planificate 5.2 Cheltuielile propuse reflecta in mod real raportul valoare - cost 5.3 Cheltuielile se incadreaza in li