d.rfd$;;;;';-;;;;ur1or - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 27dec2017.pdf · serviciul de...

Click here to load reader

Post on 13-Oct-2019

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UUNI'ILIUL JUUE I tsAN UUT{J

  'P/ruLUL JUDqr/rtV D€ URa€ntfA r6-J/U

  TArgu Jiu, Str. progresului, nr.,l8, Cod :210218TELi O253t21O432 --- F AX: O253t2,10432.

  e -n ail i olfi ce @sp ita I g o rj. roCod Fiscal 44480G7

  Spitalul Judelean de Urgent[ Tg-Jiu, av6nd sediul in,-T6rgu Jiu, strada progresurui, nr. lg, judeturGorj, organizeaze in conformitate cu prevederile H.G.R. 286/201i * rnoiin"e.i ii'"".pr.ia.i ulterioare gia Dispoziriei nr. 87612014 privind Regulamentul de o.g-ir-"-9i d.rfd$;;;;"';-;;;;"ur1or emis dePrefedintele Consiliului Judelean Gorj., concurs/e*u.",i- p"rr. ocuparea pe perioadi nedeterminate aurmetoarelor posturi vacante cont.actuale de execulie din statirl de func1ii:- I post asistent medical principal- I post asistent medical principal- I post asistent farmacie debutant- 2 posturi registratori medicali debutant- I post infirmier debutant- 1 post infirmier debutant- I post infirmier debutant- 1 post infirmier debutant- I post infirmier debutant- I post infirmier debutant- 2 posturi infirmier debutant- I post economist IA- I post bucatar- 2 posturi muncitor necalificat

  Sectia Chirurgie generala ISectia PediatrieFarmacieServiciul de Evaluare si Statistica MedicalaSecfia Oncologie medicalaSec{ia CardiologieSecfia Chirurgie generala ISec{ia Gastroenterologie

  Bloc Operator Str. Tudor VladimirescuSectia Psihiatrie acutiSectia NeurologieBiroul Achizitii publice, contractareFormatia Bloc AlimentarFormatia Bloc Alimentar

  , tn vederea participrrii la concurs, candidalii depun dosarul de inscriere in termen de l0 zile lucrdtoare dela data.afi$trrii_anunfului, respectiv pdna la data de'12.0r.20ic, ora 13,00 Ia secretariatul comisiei de concurs- Serviciul R'u'o.N's. din cadrul Spitalului Judelean de urgenfa rg Jiu din rt.uau rio!.".rtui , nr. lg,telefon 0253237803 int. 307.Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:a' cererea de inscriere la con-curs,

  .adresata .-ug"rrLi spitatului in care se men{ioneazd funcfia qi. postul pentru care doreqte sd candideze ( formula-rul de cerere se soliciti de la Serv. R.U.O.N.S.);b copia actului de identitate sau orice alt document care ateste identitatea potririi tegii, arpa caz;c' copiile documentelor care se ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care aies?' efectuarea unorspecializdri, copia documentelor care atestd indeplinirea condiJi or specifice ui. p*turui;d' carnet de munci, sau, dupd caz, adeverinlele care atesti vechimea i, .rn"a ii'*, in specialitateastudiilor, in copie ( documentele ," ,oii"iti numai pentru posturile

  "u."'n""oita vechime inspecialitate ) ;e' cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rispundere ci nu are antecedente penale care si il facd^ incompatibil cu funcfia pentru care candideazl if' adeverinli medicald in original, care sa ateste starea de sanatate corespu nzaloare, eliberatr cu celmult 6luni anterior derulirii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului sau de cdtreunitetile sanitare abilitate;

  ,t,

 • g. curriculum vitae - in original;f. copie certificat de naEtere , certificat de clsdtorie dactr este cazul ;r. dosar plastic cu qind ;j' chitanla de ptatS a taxei de concurs este de 100 lei pentru asistenli medicali/economist gi 50 leipentru infi rmier/muncitor necalifi catl bucatar;

  Taxa se achitji la casieria Spitalului Judelean de Urgenp Tg_Jiu.Actele prevtrzute la lit. b), c), d) 9i h ,or f piezentate qi in original in vederea verifictrriiconformitijii copiilor cu acestea.

  ," .^"^"r::Tr.l*:l:,.^":1trlp*rEzut la lit. e), candidatul declarat admis ta selectia dosarelor, care a depusla lnscrlere o declaralie pe propria rdspundere ca nu are antecedente penale, ari obligatia de a compietadosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pantr la data desfEqurtrrii primei probe aconcursului,Adeverin[a care ateste starea_ de_ sanetate confine, in clar, numlrul, data, numele emitentului gicalitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Minisierui sen[tjitii.

  . Pentru ocuparea unui post vacant, persoanele trebuie s[ indeplineasc5 urmdtoarele condi]ii generale:

  a) are cetdlenia rom6nd, ceti{enie a altor state membre ale Unlunii Europene ruu u ,iut"r* aparlindndSpaliului Economic European 9i domiciliul in Rom6nia;b) cunoagte limba romdntr, scris gi vorbit;c) are vdrsta minimi reglementattr de prevederile legale;d) are capacitate deplintr de exerciliu;e) are o stare de sinatate corespurztrtoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinleimedicale eliberate de medicul de famirie sau de unitdlile sanitare abilitate;f) indeplinegte condiliile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte ;ondilii specifice potrivit cerintelorpostului scos la concurs;g) nu a fost condamnatr definitiv pentru sdvArgirea unei infractiuni contra umanitiitii, contra statului oricontra autorit?itii, de serviciu sau. in legiturl cu serviciul, care impiedictr inmptui.eu j'ustiliei, de fals ori aunor fapte de corupfie sau a unei infracliuni sdvar$ite cu intentie, .*. u. fu""-o ir"".i"tiiliie cu exercitarea

  funcliei, cu excep[ia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

  - diplomi de licenli in specialitate / diplomi a" ausotu."--.rv4a.ai[trf"rpe-.ior de 3 ani insp€cialitate /diplomi de gcoali sanitare postliceale sau echivalenti J", aipr".a a" studii postlicealeprin echivalare conform Hotrr6rii Guvemului nr.797/1997 /diplomi de absoivire a liceului sanitar cudurata de 5 ani sau echivalare de studii - specialitatea medicaltr /generalI- certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. Oin no]nania sau duptr caz adeverin!6 eliberatide o'A'M.G.M.A.M. din Romdnia din care s[ rezulte cd poate exercita profesia ie asistent medical la dataconcursului;- examen pentru obtinerea gradului de principal in specialitatea medicalvgenerald;- minim 5 ani vechime ca asistent medical;

  pentrg nostul de asistent medical farmacie debutant la Farmacie:- diplomi de. licengS in specialitate 7 aipto.--E-uroiii.e a invilimAntului superior de 3 ani inspecialitate /diptomi de gcoali sanitari postliceali sau echivalenti J"r aipf".e a"" studii postlicealeprin echivalare conform Hotfu6rii Guvemului nr.797/1997 /diplomd de absoivire a liceului sanitar cudurata de 5 ani sau echivalare de studii - specialitatea farmacie;- certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din i.omdnia sau dupi caz adeverinli eliberatide o'A'M'G'M.A.M. din Rom6nia din care sd rezulte ci poate exercita profesia ie asistent medical la dataconcursului;

 • 1- diptomi de studii medii de specialitate sau diplomd de studii medii;2- diploma care sa ateste efectuarea unei specializari in domeniul informatica:

  - Certificat de caliltcare profesionala cu calificarea de operator introducere, validare siprelucrare date ;

  sau- Certificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare si prelucrare date;

  sau

  - Atestat professional in una din specialitatite : informatica./ matematica-informatica/matematica -informatica cu predare informatica intensiv;

  sau

  - Orice alt certificate sau atestat care dovedeste calificarea de operator introducere,validare si prelucrare date

  - Nu se accepta Certificatul de calificare corespunzator nivelului stabilit prin Cadrul national al calificariloreliberat in urma sustinerii si promovarii probei de evaluare a competentelor digitale, decat daca rezultatulobtinut la acest examen este recunoscut si echivalat, la cerere si conform unei metodologii aprobate prinordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.

  pentru posturile de infirmier debutant- nivel de studii- qcoald generali

  Dc4tru postul de economist lA- diploma de licenta- 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

  oentru oosturile de muncitor necalificat- nivel studii - scoala generala;

  pentru postul de bucatar- nivel studii - scoala generala;- acte de studii (calificareJ pentru meseria de bucatar- 3 ani vechime in meserie.

  Concursul consttr in 3 etape succesive, duptr cum urmeaztr:

  pentru oostul de economist IA la Biroul Achizitii publice. contractare:a) seleclia dosarelor de inscriere inre 15.01.2018- 16.01.2018;b) proba scrisd in data de 22.01.2018, ora 12,00 9i consttr in rezolvarea unui test grit6 ;c) interviul in data de 26.01.2018, ora 12,00 I

  Dentru 2 posturi resistratori medicali debutant la Serviciul de Evalusre si Statistica Medicala:a) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018- 16.0t.2018;b) proba scrisE in data de 23.01.2018, ora 12,00 Ei constd in rezolvarea unui test gril6 ;c) interviul in data de 29.01.2018, ora 12,00 ;

  pentru postul de infirmier debutant la Sectia Gastroenterolosie:a) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018- 16.01.2018;b) proba scrisd in data de 01.02.2018, ora 12,00 gi constd in rezolvarea unui test grili ;c) interviul in data de 06.02.2018, ora 12,00 ;

  pentru oostul de infirmier debutant la Bloc Ooerator str, Tudor Vladimirescu:a) selectia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01 .2018;b) proba scrisl in data de 02.02.2018, ora 09,00 gi constd in rezolvarea unui test gril6 ;

 • c) interviul in data de o7 .02.2019, ora 09,00 ;

  pentru postul de infirmier debutant la Sectia psihiatrie Acuti:a) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.201g;b) proba scrisd in data de 01 .02.2018, ora 09,00 9i constd in redactarea unei lucrari ;c) interviul in data de 06.02.2018, ora 09,00 ;

  pentru 2 oosturi de infirmier debutant la Sectia Neuroloqie:a) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.2018;b) proba scrisi in data de 12.02.2018, ora 09,00 $i constI in rezolvarea unui test grilic) interviul in data de 15.02.2018, ora 09,00 ;

  oentru postul de infirmier debutant la Sectia Oncologie medicalaa) selecJia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.2018;b) proba scrisd in data de 09.02.201 8, ora 09,00 gi consti in rezolvarea unui test griltrc) interviul in data de 14.02.2018, ora 09,00 ;

  oentru oostul de infirmier debutant la Sectia Cardiolosiea) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.2018;b) proba scrisl in data de 05.02.2018, ora 12,00 gi constii in rezolvarea unui test grit[c) interviul in data de 08.02.2018, ora 12,00 ;

  pentru postul de infirmier debutant la Sectia Chirurqie penerala Ia) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01 .2018 - 16.01 .2018;b) proba scrisl in data de 05.02.2018, ora 09,00 gi consta in rezolvarea unui test grildc) interviul in data de 08.02.2018, ora 09,00 ;

  oentru postul de asistent medical orincinal la Sectia Chirursie senerala Ia) selectia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.2018;b) proba scristr in data de26.01.2018, ora 12,00 gi constI in rezolvarea unui test grildc) interviul in data de 31.01.2018, ora 12,00 ;

  pentru postul de asistent medical principal la Sectia Pediatriea) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.2018;b) proba scrisl in data de 12.02.2018, ora 12,00 qi const[ in rezolvarea unui test griltrc) interviul in data de 15.02.2018, ora 12,00 ;

  oentru nostul de asistent farmacie debutant la Farmaciea) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.2018;b) proba scrisi in data de 13.02.2018, ora 09,00 $i const[ in rezolvarea unui test grild ;c) interviul in data de 16.O2.2018, ora 09,00 ;

  oentru oostul de bucatar la Formatia BIoc Alimentara) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.2018;b) proba scrisd in datade 19.02.2018, ora 12,00 gi consti in rezolvarea unui test gdle;c) interviul in data de 22.02.2018, ora 12,00 ;

  pentru 2 oosturi de muncitor necalificat la Formatia Bloc Alimentara) seleclia dosarelor de inscriere intre 15.01.2018 - 16.01.2018;b) proba scrisi in data de 19.02.2018, ora 09,00 qi consti in rezolvarea unui test griltr ;c) interviul in data de 22.02.2018, ora 09,00 ;

  Etapele de desf6surare :a) Selectia dosarelor de inscriere - In termen de maxim 2 zile lucrdtoare de la data expirdrii

  termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obliga{ia de a selecta dosarele de

 • concurs, pe baza indeplinirea condililor generale qi specitice ale postului. Rezultatele selecteriidosarelor de inscriere se afiqeazd cu mentiunea admis sau respins, insolit duptr caz de motivulrespingerii la sediul spitalului precum qi pe pagina de intemet a acestuia in termen de o zi lucritoarede la data selecttrrii doarelor. In termen de cel mult o zi lucrrtoare de la data afig[rii rezultatuluiselecliei dosarelor, se pot depune contestajii.Comisia de solulionare a contestalilor va verificaindeplinirea de c6tre candidatul contestatar a condililor de participare la concuis ,in termen demaxim o zi lucrtrtoare de la expirarea termenului de depunere a conteitalilor.

  b) Proba scristr. intrebirile pentru testul gril6 se stabilesc pe baza Libliografiei gi tematicii deconcurs. Durata probei scrise se stabilegte de comisia de concurs gi nu poate depiqi 3 ore. Punctajulpentru proba scrisi este de maxim 100 puncte. Sunt declarali admigi ta proba scris6, candidalii careau obJinut minim 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru suslinerea probeiinterviu.

  c) Interviul se realizeazA conform ptanului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziuadesfSgurtrrii acestei probe , pe baza criterilor de evaluare.

  Se pot prezenta la urmdtoarea etap[, numai candidatii declarali admigi la etapa precedentr .

  Criteriile de evaluare sunt :l.abilitnfi Si cunoftinte impuse de funcfie ;2.capacitatea de analiztr 9i sintezi3.motivatia candidatului

  Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarafi admigi la proba interviu,candidatii care au obfinut minim 50 puncte.

  Comunicarea rezultatelor la fiecare probtr a concursului se face prin specificarea punctajului final alfieciriu candidat gi a menliunii admis sau respins, prin afigare la sediu qi pe pagina de internet aspitalului, in termen de maxim o zi lucrdtoare de la data finaliztrii fiecdrei probe. . in termen de cel multo zi lucrdtoare de la data afigtrrii rezultatelor la proba scrisi qi interviu ,se pot depune contestalii de cetrecandidalii nemullumili. Comisia de solulionare a contestatilor va analiza lucrarea sau consemnarearlspunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar ,in termen de maxim o zi lucritoare de laexpirarea termenului de depunere a contestalilor.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se faceprin afigarea la sediu gi pe pagina de intemet a spitalului, imediat dupd solu{ionarea contestaJilor.

  Candidatii nemulfumili de modul de solu{ionare a contestalilor, se pot adresa instanlei de contenciosadministrativ, in condiJiile legii.

  Rezultatele finale ale concursului se afigeazd la sediul gi pe pagina de intemet a spitalutui dupdexpirarea termenului legal de contestalie gi duptr caz ,de solutionare a contestalilor de la proba interviu,prin specificarea punctajului final al fiecdrui candidat qi a menfiunii admis sau respins.

  Prezenla in saltr pentru proba scrisi gi interviu, se face pe bazd de ce4ii de identitate, ce4ii electronicede identitate, ce4ii electronice de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate in termen devalabilitate .

  Prezentul anunt este inso(it de bibtiografia ii tematica de concurs pentru fiecare din posturilevacante susmentionate;

  Rela{ii suplimentare se pot obJine la numirul de telefon 02532Q7803 int. 307-Serviciul R.U.O.N.S.-Spitalul Judetean de Urgen{5 Tg Jiu, din strada Progresului , nr. {\ jrp;;;;;:; .;;";;;:"'M ffii; ;

  Director medical - dr. figtea Marcoci oana Diana\ ^L ffi)*,oo;riou"Director financiar-contabil - ec. Udriqtioiu

  Sef Serv. nr/NsVienescu D{mitru

  t1

  Director ingrijiri -as. Stoicoiu Voicniia Gabriela :\$66NA\&YZ":

 • Aviztrl.t.'.

  l'-:" .- \r -;i

  .R,bNTRU PoSTUL DE ASISTENT MEDICAL DEDEBUTANT

  I " Antibiotice si chimioterapice antinricrobiene: definitie, clasificare, spectru deactivitlte, mod de administrare, actiune. indicatii , contraindicatii, (pentru fiecarereprejz sntant);

  2' vi1:Lmine: definitie, clasificare , exemple. actiune, indicatii , mod de administrare,contrrrindicatii, (pentru fiecare reprezenta:rt);

  3' Enzime si hormoni : definitie. clasiiicare. exemple, actiune, indicatii , mod deadministrare, contraindicatii, (pentrr-r tiecare reprezentant);4' A, rlgezice opioide: definitie, clasrficare , exemple, actiune, indicatii , mod de

  admin istrare, contraindicati i. (pentru fi ecare reprezentant):

  5' Ane lgezice si antipiretice: definitie. crasificare , exemple, actiu,e, indicatii , mod deaCministrare, contraindicatii. (pentru fi ecare reprezentant)l

  6 Anticonvulsivante: definitie, clasilrcare. exemple, actiune, indicatii. r,od deadmirlistrare, contraindicatii, (pentru liecare reprezentant);

  7' Arr:iparkinsoniene: definitie, clasificare, exemple, actiune, indicatii ,mod deadmitristrare, contraindicatii, (pentru liecare reprezentant)l

  8. Mixlicatia aparatului respirator:

  a) anlitusive - definitie, clasificare, exemple, acriune, indicatii ,mod de administrare,contrrrindicatii, (pentru fi ecare reprezentant);

  b) exlrectorante - definitie, clasificare, exemple. actiune, indicatii, mod deadministrare, contraindicatii, (pentru fiecare reprezentant);

  c) brcurhodilatatoare - definitie, crasificare. exem ple, actiune, indicatii , mod deadministrare, contraindicatii, (pentru fi ecare reprezentant);

  d) merlicatia astmului bronsic: - delinitre, crasificare, exemple.indicatii .mod deadmitristrare, contraindicatii, (pentru fi ecare reprezentant)l

  T

 • 9. Mexlicatia aparatului digestiv:

  a) anliacide - definitie, clasificar-e, exemple, actiune, indicatii , modcontraindicatii, (pentru fiecare reprezentant):

  b, intLibitori ai secretiei gastrice - cieiirritie, crasificare, exempr:, actiune, indicatii,mod

 • 24. Nlcdicatia antiinflamatoare: de.ritie, clasifi care, exemple. actiune,mod

 • 41. Pr:lberi. definitie, preparare: descriere. exemple, (preparare, utilizare.);42'Preparate perfuzabile: clasificare definitie. preparare, descriere, cxemple,(preparare. utilizare );

  43. P::r:parate injectabile: clasificare _ oefinitie, preparare. descriere, exemple,(preprrare. utilizare )l

  BIBI,]IOGRAFIE

  l' D,mitru Dobrescu - Farmacoterapie practica , vol.I si II, Editura Medical4Bucun:sti, 1989;

  2' A,:elia Nicoleta cristea - Tratar tie Fannacologie - Ed. Medicala, Bucuresti 20053' xl{x - Farmacopeea Romana, editia a - X - a, Editura Medical4 Bucuresti 1993;4. X-{X - Memomed2017;

  5' Ficz, Comelia - Tehnica farmaceuiica pentru cadre medii - Ed. Medicala, Bucuresti1977:

  6' Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa'- rehnologie farmaceutica , vclumul l, II, siIll.- Filitura Polirom 2001,2008, 2009:

  7' orrlonanta de urgenta Nr. 144 din 2g.10.200g, aprobata prin Legea s3r2or4privindexerci'area profesiei de asistent rnedicar generarist, a profesiei de moasa , a profesieide asistent medical, precum si org:inizarea si functionarea ordinurui Asistent orMedicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania:8' corlul de etica si deontologie ai asistenturui medicar generalist, al moasei si alasister,tului medical din Romania,,.2 009;

  9' Le11ea 9512006 privind reforma in domeniul sanatatii .Titlul vII spitarele.

  F-armacist

  []alinoiu

  sef

  ldac

 • SPITATUT JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU

  Tergu Jiu, Str. progresului, nr.1g, Cod: 210218

  f elt 0253 / tLo432,

  Faxt 0253/ 2L0432.

  E-mail:[email protected]

  Cod Fiscal 4448067

  TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUT ORGANIZAT INVEDEREA OCUPARII POSTULUIVACANT DE ASISTENT MEDICALPRINCIPAL SECTIA PEDIATRIE

  I.URGENTE MEDICO {HIRURGICAI.E -SINTEZE.TUCRETIA TITIRCA, EDITURA MEDICATA BUCURESTI2001

  A, URGENTETE IN PEDIATRIE

  I.INSUFIClENTA RESpIRATORtE ACUTA (cauze, simptomatoloBie, masuri de urgenta)

  2.INSUFICtENTA CARDIACA( cauze, simptome clinice, conduita de urgenta)

  3.COLAPSUL (cauze, simptomatologie, conduita de urgenta)

  4 coNVULsrrLE (crasificare etiorogica,tabrour crizei tipice,arte tipuri de crize convursive,masu ri deurgenta)

  5 STNDROMUL DE DESHTDRATARE ACUTA (cauze,manifestari crinice,conduita de urgenta)

  B. URGENTELE APARATULUI RESPIRATOR

  l.CRIZA DE ASTM BRONSTC (simptomatolo8ie,cond uita de urgenta)

  2.STAREA DE RAU ASMATIC (cauze declansatoare, tabloul clinic,masuri de urgenta)

  3.HEMOPTIZIA (cauze, simptomatologie,conduita de urgenta)

 • t//a

  C. URGENTELE APARATUTUI CARDIOVASCUTAR

  I EDEMUt PULMoNAR Acur (factori etiologici principali, manifestari clinice, conduita de urgenta)

  D. URGENTE ABDOMINATE

  L.HEMORAG LE DtGESTIVE SUpERTOARE (cauze, sim ptomatologie,conduita de urgenta)

  E. URGENTE RENATE

  I.INSUFICtENTA RENATA ACUTA (cauze, simptomatologie, conduita de urgenta)

  2.COLICA RENALA (cauze, simptomatologie, conduita de urgenta)

  F. URGENTE NEUROTOGICE

  I..CLASIFICAREA COMELOR IN FUNCTIE DE GRAVITATE IN 4 GRADE

  2.COMA DtABETtCA (tablou cllnic, atitudine de urgenta)

  3.COMA HIpOGLtCEMtCA (tablou clinic, conduita de urgenta)

  G. INTOXICATII ACUTE EXOGENE

  l,INTOXICATIILE CU BAZE TARI

  2,INTOXICATIILE CU CIUPERCI

  3.INTOXICATIILE CU SUBSTANTE METH EMOGLOBINIZATE,LA COPII

  4.INTOXICATIILE CU INSECTICIDE ORGANOFOSFORATE

  5.INTOXICATIILE CU INSECTICIDE ORGANOCLORUATE

  H. URGENTELE DATORATE AGENTILOR FIZICI SI CHIMICI

  1.IN ECUL

  2.INSOLATIA

 • trq '^."' oPPVtN'"II.ORDINUT NR.11O1l2016 PRIVIND APROBAREA NORMETOR DE sUPRAVEGHERE,PREVENIRE

  5II.IMITARE A INFECTII[OR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICATE IN '*,,O''IE

  ,O",,OA'l.Capitolul ll-atributiile asistentei medicale responsabile de salon2 Anexa nr'3-metodorogia de suprave6here a expunerii accidentalrdomeniul sanitar la produse biologlce

  e a personalului care lucreaza in

  :,ff::J:j;:J:::i;:::::jj'""t :masuriminime obrisatorii pentru prevenirea sirimitarea inrectiiror

  III,ORDINUT !.226l 03,IZ,2O,.2 PENTRU APROBAREA NORMEIOR TEHNICE PRIVIND GESTIONAREADESEU RII-OR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICAI-E

  l.CAPITOLUL II, ART.7

  2.CAPITOLUL III, ART,8

  3.CAPITOLUL V, ART.12

  4.CAptToLUL Vt, ART.. 13,14,15, 16,17,18,19

  IV'TEHNICI DEINGRIJIRI GENERATEA BOTNAVILOR DE GEORGETA BALTA-EDITURA BUCURESTI 1983:l.EFECTUAREA DE CLISME

  2'EFECTUAREA INJECTIILOR SUBCUTANATE, INTRAMUSCULARE, INTRADERMICE, INTRAVENOASE3.ADMINISTRAREA OXIG ENU LUI

  4.ADMINISTRAREA ANTIBIOTICELOR

  5.EFECTUAREA SONDAJUTUI SI SPALATURII GASTRICE

  6.RECOLTAREASANGELUI PENTRU EXAMEN BACTIRIOLOGIC

  V,ATRIBUTIIIE ASISTENTULUI MEDICAT

  VI.LEGEA DREpTURttOR pACtENTUtUt_Legea 4612003

 • BIBLIOGRAFIE

  I'URGENTE MEDICO _CHIRURGICALE _SINTEZE PENTRU CADRE MEDII-LUCRETIA TITIRCA, EDITURAMEDICALA BUCURESTI 2OO1

  il.oRDtNUL M.S. N R.1101/2016

  l [.oRDl NU t 122613.L2.201,2

  IV.TEHNICI DE INGRUIRE GENERALE A BOLNAVILOR DE GEORGETA BALTA-EDITURA BUCURESTI 1983

  V,FISA POSTULUI ASISTENTU LUI MEDICAL PRINCIPAL

  vT.LEGEA 4612003

  MANAGER

  EC. CAPOTA G

  DIRECTOR DE INGRUIRI MEDICAI.E,

  AS.STOtCOtU VOtCHtTA

  :i.'r**,1

 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTATARGU JIU

  T6rgu Jiu, Str. Progresului, nr.18, Cod: 210219I el: 0253/2\0432, Fax: Q253 /2L0432.E-mail:off [email protected] ro

  Cod Fiscal 4448067

  AVIZAT

  TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

  necesare organizarii concursului pentru ocuparea postului deasistent medical principal vacant Ia sectia CHIRURGIE

  GENERALA1

  TEMATICA

  1. URGENTE MEDICO- CHIRURGICALE -LUCRETIATITIRCAo Urgentele aparatului respirator. Urgentele aparatuluicardiovascular. Urgentele abdominale. Urgentele renale si urologice (colica renala nefretica, retentia acuta de

  urina). Urgentele neurologice (accidente vasculare cerebrale)o Socul. Traumatismele. Urgentele datorate agentilor fizici si chimici

  (arsurile,degeraturile,electrocutarea-agresiune electrica)

  TEHNICI SPECIAIE DE INGRIJIRE A BOLNAVTLOR - Dr GEORGETAAU R E LIA BALTA, LU C RETIA TITI RCA

  r lngrijiri speciale acordate bolnavilor. lngrijirea bolnavilor dupa interventii chirurgicale si traumatisme

  TEHNICI DE INGRIJIRE GENEMLE A BOLNAVTLOR-Dr GEORGETABALTA

  2.

  3.

  lr

 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIUTergu Jiu, Str. progresului, nr.1g, Cod: 21021gTel: O253/2L0432, Fax: O2S3 /210432.E-mail:[email protected]

  Cod Fiscal 4448067

  lngrijirea plagilor

  Recoltarea produselor biologice si patologiceAdministrarea medicamentelorPregatirea preoperatorie si ingrijirile postoperatorii

  4. ORDINUt 1-LO1- l3Olseptl2016 privind aprobarea Normetor desupraveghere, prevenire gi limitare al infe4iilor asociate asistentei medicale in unitatilesanitare.

  s.ORDINUt NR.251 DIN 6 FEBRUARIE 2OO7

  . CAP|TOIU[ 1-DEFtNtTo CAp|TOIUI 3-ART 32 -tGtENA MA|NttOR

  5.ORD]NUI NR.1226 DIN 3 DECEMBRIE 2012

  Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale-CAPITOTUT 2. DEFINITII .ART. 7

  T.LEGEA NR.45 /2003, TEGEA DREPTURILOR PACIENTULU]

  S.ATRIBUTt!tE ASISTENTULUI MEDICAL-FISA POSTUTUI

  BIBLIOGRAFIEU RGENTE M EDI CO -CHIRU RGICALE (SINTEZE). LU CRETIA TITI RCA-TEHNICI SPECIALE DE INGRUIRE A BOLNAVILOR

  COORDONATOR DR. GEORGE,IA BALTATEHNICI DE INGRUIRE GENERAU A BOLNAVIILOR

  COORDONATOR DR, GEORGETA BALTAORDINUL 7707 /30/sept/20t6 privind oprobareo Normelor de suproveghete, prcvenire,i

  limitore dl infecliilor osociate osistentei medicole in unitotile sonitore.

  Q.;r tc "",,i

  o

  a

 • SPITALUT JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIUT6rgu Jiu, Str. progresului, nr.18, Cod: 21o2lgr el: OZ53/?!O4\Z, Fax: 0253/2!0432.E-mail:[email protected] roCod Fiscal 4448057

  ORDINUL NR. 26l DIN 6 FEBRUARIE 2OOZ pentru dptoborea Normelor tehnice privindcuratorea, dezinfectio si sterilizoteo in unitdtile sonitoreORDTNUL NR. 1226 DtN g DECEMBRTE 2072 pentru dprobored Normelor tehnice privindgestionorca deseuriror rezurtdte din dctivitdti medicare si a Metodorogiei de curegere o dotelorpentru bozo notionald de ddte privind deseurile rezultote din octivitoti medicdleLEGEA NR. 46/2003, LEGEA DREPTIJRILOR PACIEN\ULI!IFISA POSIULUI PENTRIJ ASISTENTI!L MEDICAL

  W

 • TEMATICA PENTRU DESFA$URAREA CONCURSULUI INVEDEREA OCUPARII POSTULUI VACANT DEECONOMIST IA iN CADRUL SERVICIULUI APROVIZIONARETRANSPORT ACHZITII PUBLICE CONTRACTARE:

  I. LEGEA 95.2006I. TitlUI VII - SPITALELE

  II. ACHIZTTtrPUBLICEl.Modul de calcul al valorii estimate a achiziliei.2.Licitalia deschisl3.Procedura simplifi cati4.Negocierea ftri publicare prealabilE5. Procedura simplifi catii6.Acordul cadruT.Licitalia elecronki8. Criteriile de arribuire9.Etapele proce$lui & rchizifie publicaI O.Stabilirea gamfiei de puticipaqeI l. Stabilfueagarmliei & hnexecutiel2Achizitia dircdnl3.Reguli de publicitate $ transparenfa.I 4.Modificarea contracfirlui de achizilie publicd/acordului cadruI s.Finalizarca procedurii de atribuire

  BIBLIOGRAFIE:

  l.Legea 9812016 privind achizi{iile publice2.HGR 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

  prevederilor referitoare Ia atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice

  4. LEGEA nr. 95/20Q6 privind reforma in domeniul sdndt6tii- modificat6gi completat6.

  DIRECTOR FIN.CONTABIL,

  $EF SERV.APROVTZT_OEc.Brincug

  Ec.Udrigti

 • A pro bat

  TEMATICA PENTRU INFIRMIERI DEBUTSECTIA CARDIOLOGIE

  l;,i:::.:::l g:yreclutlynt universale si reguli dp baz6 in aplicar.u u..r,oiliil*.u:,:lSf :::.,.:*g::::ll."g..l"1,93ii..iiar,l".,p*,"..,1,*ffi;;;,;.ilffi ;il*:.l.^::ff i" L1*:i","li. oennr1ia i,r..ri"i,"."J";t;i;. ffffi iil#J::::,:1.*::i,lld.omeniut

  sanirar.prorocot d..ritr*i",lr;*;i;"r;;q#, .i, o.expunere accidentald la produse biologice.

  MEDIC SEF SECTIELUPESCTI GRIGORE

  2. Norme tehnice privind curitenia gi dezinfectia in unitdti sanitare.

  ^.-,r:111j:l* (defini1ie, metode generale de efectuare a curi{eniei, reguli

  runoamentalein utilizarea produseror forosite in.activitatea de curd[enie, reguri pentru depozitareaproduselor gi ustensilelor forosite Ia efectuarea curileniei qi .;grri a. r"ir"ii**i

  . .II.Dezinfec{ia (definitie, dezinfeclia prin mijloace fizice, dlzinfec;i;;ir;;i"r".chimice - clasificarea deiinfecliei, antisepticete, spdlarea m6inilor gi dezinfeclia pielii,factori care influenfeazd dezinfeclia, r"guli generall 9i de practicd ,u;i;;it.ii,anlisepticele, definilie 9i criterii de utiliiareli pdstraie a antisepriceror, dezinfectiaigienici a m6initor, metode de apticare a dezinfectinteililil;G;;;p'o.Jil;",,

  dezinfecJia curentA $i/sau termin;lA).3. Norme Tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati

  medicale potrivit ordinului nr. r226r2012.(cAp. II -Definitii- art. 7,cAp- irl -Clasificari -Tipurilede deseuri- art 8., cAp.V-Colectarea deseurilor medicare ra locur deproducere,CAP. vl Ambararea deseurilor medicale ,CAp. vr-sto."."" ,.rripo.".u

  a deseurilor rezultate din activitatile medicare,cAp. Vlll-Transpo.trt a"rlurito.rezultate din activitatile medicale- ART. 36)4. Atribu{iile infirmierei.5' Alimentarea activd Ei pasivd (programul Nationar de pregatire a infirmierelor)6. Schimbarea lenjeriei de pat gi renjeriei personale (programul National de pregatire

  a infirmierelor)T Toaleta

  .pacientului , igiena corporal[ qi vestimentarf, (programur National depregatire a infirmierelor).

  I l:rltll pacientului in pat (programul National de pregatire a infirmierelor).- 9'Mobilizarpa pacientului( prgeramu] Nationar de pr.gulir" a infirmierelor). '

  l0.Transportul gi inso{ireb pacien}ilor( programul Niional de pregatire a infirmiereror).1 1'Prwenirea escarelor( programur Nation-ar de pregatire a infirmi-erelor)l2colectarea dejecliiror fiziologice qi patorogicil piogramul National de pregatire ainfirmierelor).

  DR. GRIGQREmodic prlD

  ;:,,,

 • +

  r. ordinul MSP nr. 110112016 privind organizarea supravegherii, prevenirii gi limitareainfecliilor asociate asistentei medicale in unitatile medicale.2. ordinul MSP nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdfarea,

  dezinfec{ia qi sterilizarea in unitAtile sanitare.3. Fiqa de post pentru infirmiera din Spitalul Judetean de Urgenta Targu -Jiu( ordinul MSnr 5601 1999).4. Ordinul nr. 122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilorrezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a dateloi pentru baza nationalade date privind deseurile rezultate din activitati medicale.5. Programul National de pregatire a infirmierelor - Modul III - Tehnici de Ingrijire- Note decurs - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti,Moaselor si Asistentilor Meaiiaii alnRomania -20 12.

  obat Manager:

  BIBLIOGRAFIA INFIRMIERASBCTIA CARDIOLOGIE

  MEDIC SEF SECTIE

  LUPESCU GRIGORE

  Affiq^|i!'n31*r'2'.1'li:.i, ^idrr.{,911-1)9),

 • :TI}IUL^JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIUr.argu Jiu, Str, progresului, nr.lg, Cod: 2102lgTel: O253t2t0432,Fax: 02531210432,E-maiIr offi [email protected] Fiscat 4q48067

  YizatDir. Ingrijiri med

  MEDIC COORDONATOR,

  '"*t*r-ffi*'"ASISTENT SEF,

  AS. MATRAGT]NALAURA

  Data:l5lt2t20fil-7Nr. Inregistrare ..?.Agl I

  REFERAT PRIYIND COMPOI\.ENTA COMISIILOR PENTRU CONCURSUL PEposruI, DE rNFrRMrEn onsurANT ii-nioiur, opERAroR T.v.

  COMISIADE CONCURS:- Mataguna Laura-Melania _ Asistent sef - Blocul operator T.V.- Gaman Laura - Asistent medi"a pr._ iio.J oilui5r-' .v.- Hulea Ana - Asisrenl medical pr.i_ nloc;l;#;i:V

  *Membru supleant - Buiurea Daniera - Asistent medical pr. - Bl0cul operator T.v.

  COMISIA DE CONTESTATII:- Stirbu Elena - Asistent medical pr - Blocul operator T.V.- Murariu Monica - Asistent .nrai.a p.._ ni*'J-"p"r"", f.V.

  ,.;y.-0"" supleant - Niculescu Manuela _ Asistent medical pr._ Blocul opemtor

  PROPUNERE PENTRU TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

  - proba scrisa - test gdla- interviu.

  Anexam tematica si bibriografia necesare desfasurarii concursului

 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIUTirgu Jiu, Str. Progresului, nr.l8, Cod: 2t02lgTell O2531210432,Baxt 0253/21O432.E-mail: offi [email protected] 4448067

  Data:l5l12l2017Nr. Inregistrare

  YizatOAMMR,

  TEMATICA DE CONCURS NECESARA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DEINFIRMIER DEBUTANT LA BLOCUL OPERATOR T.V.

  TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNA}TLOR - GEORGETA BALTA:- Asigurarea igienei personale si folosirea corecta a echipament,lui de lucru:- Dezinfectia incaperilor din unitatile sanitare;- Dezinfectia mobilierului si obiectelor din unitatile sanitare;- Observarea pozitiei bolnavului;- Schimbarea pozitiei bolnawlui;- Efectuarea transportului bolnavului in spital;- Dezbracarea si imbracarea bolnavului in pat;

  ordinul 122612012 ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionareadegeurilor rezultate din activitifi medicale 9i a Metodologiei de culeg'ere a dat"eloipentrubaza na{ionaltr de date privind degeur e reiurtate din activitr{i medtaleAnexal :Cap. I:Atr.3Cap II: Art.7Cap. III: Art. 8cap.vI: &t. 13, 14, 15,t6,17,18,1921,22,30Cap. VII: Art.31,34Anexa III:CoNDITII de colectare prin s?arare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deseurilorrezultate din activitati medicale

  ordinul Ministerului strntrttr ! ii nr. 961t2016 - Normele tehnice privind curtr D area,dezinfec[ia Ei sterilizarea in unittrDile sanitare publice Di privateAnexal :- Cap. I: Definitii: Art.l- Cap II: Curatarea: Art.2-7- Cap. III : Dezinfectia; Art. 8, 1 4, I 5, 1 6,2 0,22,23,24,25,27Anexa 3; Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de riscAnexa

  .f : . Metodele de aplicare a dezinfectanteror chimite in func tr ie a. *portui .*"

  urmeaza sA fie tratat

  ORDIN nr..1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,pi:r:Trr"-$i ]ipitare a infec[iilor asociate asistenfei medicare in unitrlile saniiare

  -AI\EXA 3 :METODoLOGIA de s,praveghere a expunerii accidentale u p"r.o"auf.i .*"lucreazd in sistemul sanitar la produscbiologice- Atribufii in uniti]ile sanitare cu paturi

  I. CompartimentuVsectia in care a alut loc expunerea accidentala

  Fisa postului

 • a

  a

  BIBLIOGRAFIE:

  TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR_ GEORGETA BALTAORDINUL 122612012 pentru, aprobarea Normelor tehnice privind gestionareadegeurilor rezultate din activitili medicare 9i a uetoaotogi de culigere a daielorpentru baza nafionari de date privind deqeurile rezultate ;in activitfii medicaleORDJNUL 961/2016 - aprobarea Normelor tehnice privindcurifarea, dezinfeclia qisterilizarea in unittrfile sanitareORDINUL 1.101 din.30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor desupraveghere, prevenire gi limitare a infecliilor asociate asisten{ei medicale in gnitalilesanitareFISA POSTULUI

  MEDIC COORDONATOR,

  "ltwfi?"y"tuu6vls{i{;t;!,

  ASISTENT SEF,AS. MATRAGUNALAURA

 • SPITALUL JUDETEAN

  SECTIA ONCOLOGIE

  DE URGENTA

  \,

  TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPDEBUTANT, SECTIAONCOLOGIE

  I'L-

  DE INFIRMIER

  TEMATICA:

  l.ORDINUL 967/2076. NORMELE TEHNICE PRIVIND CURATAREA, DEZINFECTIA SISTERILIZAREA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE SI PRIVATE,2.ORDINUL 77OL/?OL6 - NORMELE DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE AINFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN UNITATILE SANITARE3.ORDINUL 7226/2072 - NORNELE TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATEDIN ACTIVITATI MEDICALE SI A METODOTOGIEI DE CULEGERE A DATELOR PENTRU BAZANATIONALA DE DATE PRIVIND DESEURILE REZULTATE DIN ACTIVITATI MEOICALE.4,ASIGURAREA CONDITIILOR IGIENICE BOLNAVILOR INTERNATI5.ALIM ENTATIA BOLNAVULUI

  BIBLIOGRAFIE :

  l.ORDINUL 96t12O16. NORMELE TEHNICE PRIVIND CURATAREA , DEZINFECTIA SISTERILIZAREA IN UNITATILE SANITARE PUBLICE SI PRIVATE.2.ORDINUL 1'01/2016 - NORMELE DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE AINFECTIITOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN UNITATILE SANITARE3'ORDINUL 7226/ZOL2- NORNELE TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATEDIN ACTIVITATI MEDICALE SI A METODOLOGIEI DE CULEGERE A DATELOR PENTRU BAZANATIONALA DE DATE PRIVIND DESEURILE REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE.4, TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR. DE GEORGETA BALTA

  MEDIC SEF SECTIE: DR. BLENDEA DINU ADRIAN

  .Y !+

 • SPITALUT, JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIUT6rgu Jiu, Str. Progresului, nr.lg, Cod: 2l02lgTel: 0253121O432,Fax:0253/210432.E-mail:offi [email protected] Fiscal 4448067

  rT6--.+

  rt

  NRfu D^r^lu!* d

  TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA INECESARE ORGANIZARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DEINFIRMIERA DEBUTANTA VACANT IN SECTIA CHIRURGIE I

  TEMATICA:

  I.TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR- GEORGETA BALTA:- Asigurarea igienei personale si folosirea corecta a echipamenturui de lucru;- Dezinfectia incaperilor din unitatile sanitare ;- Dezinfectarea mobilierului si a obiectelor din unitatile sanitare;- Aplicarea regulamentului privind circuitele functionale in unitatile sanitare: definitia circuitelor,scopul, circuitul lenjeriei;- Dezbracarea si imbracarea bolnawlui in pat;- Efectuarea toaletei pe regiuni la bolnavul imobilizat;- Captarea dejectiilor fiziologice si patologice ale bolnavului;- Efectuarea transportului bolnawlui in spltal.

  2'ORDINUL 96112016 - NORMA TEHNICA privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatilesanutare:- Capitolul I - Definitii;- Capitolul II - Curatarea;- Capitolul III - Dezinfectia-Capitolul IV-sterilizarea: anexa 3,anexa 4

  3',RDINUL 122613'r2.20r2 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea de$eurilorrezultate din activitili medicale 9i a.Metodologiei de culegere a dat.to. p"nt u u-u nuliolruia a" aur"privind degeurile rezultate din activitdli medicile

  4' ORDINUL lr01 DIN 30 .EPTEMBRTE 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire si limitare a infecliilor asociate asistentei medicaleln unitilile sanitare. - - '

  BIBLIOGRAFIE:

  I,TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAYILOR - GEORGETA BALTA2'ORDINUL 961 t2016 - NoRMA TEHNICA privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatilesanitare:

 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIUT6rgu Jiu, Str. Progresului, nr.lg, Cod:2l02lgTel: 0253/21O432,Fax:0253/2t0432.E-mail :offi [email protected] roCod Fiscal 4448067

  3'.RDINUL 1226t3.r2.20r2 -pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea degeurilorresJtate din activitdli medicale 9i a.Metodologiei de culegere a dateior pentir uuru ru6on?ra a" aut"privind degeurite rezultate din activitlli medic-ale

  4' ORDINUL 1101 /30/sepu20l6 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire gi limitareal infecfiilor asociate asistentei med-icate in unitatile ili;;.

  Intocmit

  Med sef dr. Baleanu Vasile

  As. Sef Blidaru RamonatIt*f

 • -.tr i:13:,1ll,P:rTAN DE uRGENTA nncu lru

  _ v r.r,Tzi:)iio+:'I '| ogrosului, nr.l8, cod: 210218

  nax: (t25J/2 104-12.E-mail:o [email protected] Fiscal 444g067

  *".].4.Lt.{........r,*..l.o...t 2,,.2,, *

  pENrR u .ooroiluil,.TlcA sr Br BLroc RAFr E,".fl xxt;IrAl)E TNFTRMTER DEBUTANT

  ,.\t,R ]\{ANAGI'I{

  TEMA'TICA

  l. Arribu{iile infirmierei

  !tiru;:i* iJ"ffX":illliversale qi.reguli de baza in apricarea acesrora; uririzarea echipamenruiui

  ;1;[i:all,:::ff ffi ;{*;:]i:r::l:"'"0'#;:;T.,rHf }:Hii.ui"J,tii,iu*#donreniu-t ,"rii.;, .ij;;;;;ccrdenreror cu expunere la produsele ui"r"ei..l; *"",llir, .... lucreazd inprod.se hioroeic., ""'"'"' qe asrgurare a ingriiirii de urgenld. ir'.r, aJ.*prrJre a"crdenrara ra3. Nor.nre teiuice privind curdfenia qi dezinlbclia in unitdli sanitare.

  ili#l::T,:X:[lixiriljj:*::::rare de erecruare a curareniei. reguri rundanreirrare inLrsrensiieror r"',".l:i.,..[.il^rr

  actrvrlatea de curilenie. re- r)czirrrcclia rdefinirie ,^,,lu,l'^1,1'11]t'r.r irl.r,lr o" t'r,tJii'rlilf'dto"ti'"r'ea

  pro

 • 5. Norme privind colectarea gi gestionarea degeurilor.

  BIBLIOGRAFIA

  I . ORDIN nr. I . I 0l din 30 seprembrie 2016privind aprobarea Normelormedicale i; ,rliar,r.'r"r',,r*

  de supraveghere, prevenire gi limitare a inGc{iilor asociate asistenlei

  a. Detinilia inlecliilor asociate asistenlei medicale in unitdlile sanitareb. Anexa iV - precauliuni Universalec. Anexr V - Metodolosia deproa,sere bior,,gi;;;;:;J;jxi::;:i[::J,.i;,:T,,:iili:x:?florcu expunerc ra2. OrdinLrl MSp nr. gl6/20t6dczirr'ec1ia t; ,i.;l;;;;;'ur

  penlru aprobarea Normelor rehnice privind curalarca.( aprroiut Iil - dezinlecliar.

  ritalile sanitare { capitolul I - defini1ii. a;r;;t,iii;: cura{arca,J. I r$a post infirmiera

  i;ff]';;Tr5;rtrijire generala a bolnaviror-Georsera Balta,Ed.Didactica si pedagogica. Bucuresti5. Ordinul MS nr. 2t912002

  4{ r#|rLI"

  :\.El:...,=

  ?"t\*

  ve orc se r sy;rdtr. \-. C'- .:)i-\.l '.1

  r.) ,.

 • E-mail :offi [email protected] gorj.roCod Fiscal 4448067

  REFERAT,

  IN VEDEREA OCUPARIT PRtN GONCURS A POSTULUT DE T'INFTERMIER DEBUTANT,'

  . SECTIA PSIHIATRIE TG.JIU, PROPUNEM URMATOAREA TEMATICA:1. TEH NICA INGI

  EDIIA A r A, i]l:l.BoLNAVULUr, voL. I , c. MozEs _ EDrruRA MED|CALA BUCURESI

  2. TEH NICA INGF, EDIIA A

  "' o,l',1;fo:o,rouuLUr.r-

  voL il - c. MozEs - EDrruRA MEoTCALA BUcuRE5I3, MANUAT DE I!

  BUcuREsrr''# :Ii'll:||1ff l'#'nffi .YEDrr - EDrruRA MEDT.ALA'

  ,l DE PStH|ATRIE" _ PG. 565 _ 590BIBLIOGRAFIE:

  l.TEHNICA INGRUIRII BOLNAVULUI, VOL. I , C. MO2EDITIA A lI A, 1974; lEs - EDITURA MEDICALA BUcuREsTt

  2, TEH NICA II.

  ""^*'lu'lifl ;ii::','r'r[" *L rr - c MozEs - EDrruRA MEDT.ALA

  3. MANUAL D,rar*urr,t ''o'tlNA

  INTERNA PENTRU cAD, 1s7e EDrrA A , A- cAp. ,, "roj,:.Y:?'l

  - EDITURA MEDT.ALA,IUNI DE PSIHIATRIE" - PG. 565 - 590SUBIECTELE PENTRU EXAMEN VOR FI TIP 'SINTEZA',

  75.r2.2017

  IVIEDIC 5EF SECTIE,DR. PATRASCOIU GABRIELA

  SPITALUL JUDETEAN DE URGENIA T:TArguJiu, Str. progresului, nr.l g, Cod: 2l

  Tel: 0253 t210432, p ax: OZS,3 tZrcql2

 • :lrrtlur JTTDETEAN DE uRGEMA r.{ncu+ruTdrguJiu. Str.progresului. nr.l g. Cod: ZiOilATel:025 3 /21 0432, F a.xt 0253 /2 I 0432.E-mail :offi [email protected] Fiscal 444906

  TEMAflCA $l E,BLtoGRAFlE \PENTRU OCUPAREA POSTUTUI DE MUNCTTOR NECAUTTCETITV CAONUT. BTOCUI,UI

  AUMENTARAT uNfrAIi

  Tiul probelor: _tip grili 9i interviu.

  l.Norme generale de organizare 9i functionare a unitetilor sanitare:-Organizarea blocului alimentar-Transportul, primirea 9i p5strarea alimentelor_Oistribuirea preparatelor culinare_Asigurarea conditiilor igienico-sanitare in blocul alimentar-controrur starii de sSnetate a persoanrurui din brocur arimentar

  2.Ordinul MS 916 din 2007 _Norme tehnice privind cur5tarea, dezinfe4ia 9isterilizarea in unit5tile sanitare.

  -Definitii curltarea 9i dezinfe4ia (Cap.l)-curdfarea 9i dezinfeqia (cap.il $i Cap.tit)

  3.Ordinul MS 916 din 2006 _Normele de supravegherg prevenire 9i control alinfecliilor nosocomiale in unitltile sanitare

  -Criterii de definire a infecliilor nosocomiale

  spltarea mainifllicarea precaufiunilor universale, utilizarea echipamentului de productie,

  4.Ordinul nr.976 din 199g pentru aprobarea Nomelor de igienS privind produclia,prelucrarea, depozitarea, plstrarea, transportul gi desfacerea arimentelor.

  i. Eqi E

 • :IITtUL JUDETEAI\ DE URGEMA TARGU*'IUlals-u-'{i u Str.Progresului, nr. I 8, Cod: zi oz t sTel:0253 Dt0432. F ax: 0253 t2 I 0432.E-mai I :offi [email protected] Fiscal 444806

  TEMAflCA gt B|BUoGRAF|EPENTRU OCUPAREA POSTUTUI DE BUCATAR iN CIONUL SI,OCUI.UI ATIMENTAR At\

  UNITATI

  Tiul probelor: -scris tip grild ,i inteMu.

  Tematica

  l.Atributiile bucitarului.2.Norme de igieni privind prepararea alimentelor, depozitarea ,i transportulacestora.3.Diabetul zaharat. Alimente permise gi nepermise.4.Regimul alimentar in hepatita cronicd agresivd gi cirozl.5.Retimul pentru gastrita acute gi cronicl -boala ulceroasi.6.Regim pentru infarct miocardic ai insuficiente cardiaci decompensatl.T.Ciorbe

  S.Preparate din legume.9,preparate din carne.10.lgiena gi dezinfe4ia ?n blocul alimentar.ll.Obligatiile lucritorilor privind securitatea la locul de munci.

  Bibliografie

  l.Regulamentul de Organizare $i Fundionare al Spitalului Judetean de Urgent5 TgJiu.2.Ordinul 976 din 1998 -cu completirile ulterioare.3.Alimentatia omului bolnav _ lulian Mincu , Ed.Medicali, Bucuregti 19g0.4.Ordinul MS nr.26L/2OO7 pentru aprobarea normelor tehnice privind curl!area_dezinfeclia Si sterilizarea in unitllile sanitares.Legea 319/2006 Securitatea ,i sdn5tatea in muncd

 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU

  1 illilll,lllilt;ffll:::"'l*:'fi;;;iJ @c, 1 - pg 76 - 85)o rozitiaffi;;;;ffiili4:::T"f

  ,[ ;TT'#entara (pct I

  -- pg ro I ssl

  7. Mobilizareapacientului 1pcr. t _rn-rS_,ni.r8. Transporrul si insotirea pJ."u,"iio.,. ,']oi ,r, _ ,orl9. Pre.venirea escarelor ( pcr. I _ pg 103 _ I06)

  i i [?lliliXl,ll::lllffii::"1*,ii'i r_.,"i*I", 0.,, - pg, 06 -, r, )r z.pronraxiaslffi;;.$#ffi113],,."

  ( pct. r pas t 4o_1 s7)l3.Tehaici de curatenie si dezinfectie a."";;r.*li 3::*, lenjeriei 1 pci.r pg rct-rc,

  ment ( pct I pg 160-161)

  l: :lll:r,mainitor ( pct.l ps tao'lrisir o.ueslronarea deseurilor provenite din unitatile sani] 1

  Mas:ri minime ourigato,ii pentru preveni*" .,,,,11*ll,ll11,,Jj;lltl""aslsrenrei medicale 1 pct. 2 _ ANEXA 4)

  TEMA|ICA INFIRMIER DEBUTANTSECTIA GASTROENTEROLOGIE

  l. Atributii.le infirmierei (pcr. I _ pg 12 _ l7l; :l.jl-11: oacienturui (pct. 1 _ pg33 _ 3i1i lllfflllT 1'1i11'jpasiva (pct r -pgsi -sa')

  18. Definitii; Curatarea: t.r,i*i.. ln' n,,-.iiJ;;rffiffi::#.'j:*,Hll'*. " dezinrectanterorpct. 3 - CAP I,U,III)

  --rvrlsr wqrr urrrttraza sa Ile tratat ( anexa 4) la ordin. (

  l9' Definitii; Crasificari: corectarea deseuriror medicare la rocul de producere:Ambalarea deseurilor medicare; tr"."..r1.-rro'r'#l o.r"uriror rezurtate dinactivitatiile medicale; rranln*oal aeseuritor rlzuttJte din activitatiile medicare!q.] 4 - CAp rr _ art. 7;CAp 1r _ *. & ;;;:;CAPVIII-art.36) crt'o;uArv-art' 12;CApVI;CAPVII;

  MEDIC SEF SECTIE,

  MALArus vASTLE -..1:k_

  on's(s*$$r;"v

  c^

 • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG-JIU

  POSTULUI DE INFIRMIER DEBUTANTSECTIA GASTROENTEROLOGI

  E

  BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA

  MEDIC SEF SECTIE,MALAIUS VASITE

  1. Programul National de pregatire a lnfirmierelor _Note de curs; OAMGMAMR 201,2.

  z. Ordinul LLOI/201.6 privind aprobarea Normelor desupraveghere, prevenire si limitare a infectiilorasociate asistentei medicale in unitatile sanitare.

  E. ordinur 961 din L9 august 2or6.Norme Tehniceprivind curatarea, dezinfectia si sterilizarea inunitatile sanitare publice si private.+' oridinul nr' 1226/20L2 pentru aprobarea Normerortehnice privind gestionarea deseuriror rezurtate dinactivitati medicale.

 • Spitalul Judetean de Urgenta Tg.Jiu

  APROBA'I':MANAGER

  EC. CAPOTA GIGflT HE ORG HE

  BIBLIOGRAFIEREGISTRATORI MEDICALI DEBUTANTI

  SERVICIU DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

  ordin nr'1384/04 11.2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listeiindicatorilor de performanta. a -activltatii ,unug.rului spitalului public. publicat in Monitorul oficial alRomaniei. Partea I nr.764/r6.1 I .2010

  ordin nr' 1490/27'08'2008 priv.ind . aprobarea Metodologiei de calcul a indicatorilor de performanta aimanagementului spitalului, pubricat in Monitorur oficiar aiRomaniei, partea I nr.62gl2g.0s.200g

  ordin nr '17821576128 '12'2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc serviciimedicale in regim de spitalizare continua si ipltatizare ae Iiordin nr' 1503i I l '12'2013 pentru modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii publice si arpresedintelui casei Nationale de Sanatate ff.l7s2l57i12006 privind inregistrarea si raportarea statistica apacientilor care primesc servicii medicare in regim de.prtutirur. continua si spitarizare de ziordin nr'648/03 '06'2014 pentru modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii publice si arpresedintefui casei Nationale de Sanatate nrfigusiatzoo6 privind inregistrarea si raportarea statistica apacientilor care primesc servicii medicare in regim ae rpitatlare continua si spitalizare de ziordin nr'506/210/2015 pentru. modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii publice si alpresedintelui casei Nationale de Sanatate nr.tl sztil atioo6 privind inregistrarea si raportarea statistica apacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitarirare continra si spitarizare de ziordin nr'779/39312016 pentru. modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii publice si alpresedintelui casei Nationale de Sanatate nr.tl sztil atioto6 privind inregistrarea si raportarea statistica apacientilor care primesc servicii medicare in regim d. ,pituliru."

  "ontinua si spitalizare de zi

  ordin nr'365i28 03'201 7 pentru modificarea ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui caseiNationale de Asigurari de Sanatate nr'1782/576/2000 priuino inregisrrarea si raportarea sratistica a pacientilorcare primesc servicii medicale in regim de spitalizare.intinu, si spitalizare de ziordin nr' I 82/201 7 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicalela nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim a. rfilrirur..ortinrrria.li.;;;;;, si a merodorogieiLt#iflHt"zurilor

  neconfirmaie din punct aJ".a"r.'ri a*eror crinice ri ;;;.i;';",ru care se soriciraordin nr'196/13912017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a HotarariiGuvemului nr'16l/2016 pentru apiobarea pacheteloi ae serviciisi u co"t.u.iuiui-"ujrr"'.ur" reglementeazaconditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentedr si a dispozitivelor medicale, in cadrul sistemului deasigurari sociale de sanatate pentru anii 20 l6 _ ZOtl linlxi Zz.1

  :il?iil: l:H:?;#an.sement sanitar, Georseta Zanoschi, Editura Edit Dan, rasi, 2003 (capitotul 5 -

 • lnitiere in word' Elvira Nicoleta Bizdoaca, Sorin Matei, Nicu George Bizdoaca, Editura Arves, Craiova, 2003

  ili:".:Tf"T[w!rd - Teste si Aplicatii, Georgeta Manafu, Gabriela panait, Mirela panait, Manuera Nicuia,

  Lil::ff.i::;i Pnower Point si Acces, Eugen Popescu, Mihaela codres, Daniel codres, Marian vlad, Editura

  H::o;:i8#* Excel - Teste si Aplicatii, Adriana Giju, Georseta Manafu, Adriana calinoiu, Edirura Arves,

  litrtt;** calculalorului personal pentru competente digitale, Mihaela croitoru, Editura paralela 45, pitesti.

  lnitiere in calculatoare, Livia Emilia Magheti, Editura Niculescu, Bucuresti, 200g

  Initiere in utilizarea calculatoarelor, Teste si aplicatii, Mihaela (Dragomir) Florea, ceorgeta Manafu. AdrianaGiju, Gabriela Stelea, Editura Arves, Craiova

  Tot ce trebuie sa stii despre Intemet, Traian Anghel, Editura polirom, lasi,20l Icalculatorul in trei timpi, Editia a IV-a, Mircea Badut, Editura polirom, rasi,2012

  ::i:ii:fi1,f#ifi;fd"fi:l'.:l1i:!i;ry'** Gheorghe, Monica rataram, Manuera Frorea, ciprian

  ilff:"#,ll:"fJ;J#H chat, Nicu George Bizdoaca, Elvira Nicoteta Bizdoaca,ovidiu Staicu, SorinFisa postului

  IntocmitSef Serviciu de Evaluare si Statistica Medicala ,/',

  Ing. Radu lescu Claudia Mariana ./.4././'*

 • ritalul Judetean de Urgenta Tg.Jiu

  EC.CAPOTA

  TEMATICAREGISTRATORI MEDICALI DEBUTANTI

  SERVICIU DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA

  STRUCTURA UNUI CALCULATOR PERSONAL (PC) :- COMPONENTE HARDWARE- COMPONENTE SOFTWARE (SISTEM DE OPERARE SI PROGRAME DE APLICATTI)

  UTILIZAREA CALCULATORULUI

  INITIERE IN INTERNET SI E-MAIL

  PROCESORUL DE TEXTE MICROSOFT WORD

  PROCESORUL DE CALCULE ELECTRONICE MICROSOFT EXCEL

  RGHE

  L

  r'.

  ,I. INDICATORII DE PERFORMANTA A ACTIVITATII MANACERULUI SPITALULUI PUBLIC SIIETODOLOGIA DE CALCUL AL INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI MANAGEMENTULI.JIPIl'ALI.JLIJI

  ,II. INSTRUCTILJNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI FOAIE DE OBSERVATIE CLINICAiENERALA (FOCG) SI SETUL MINIM DE DATE LA NIVEL DE PACIENT (SMDPC)

  INSTRUCTILINI DE COMPLETARE A FORMULARULUI FISA DE SPITALIZARE DE ZI (FSZ) SIETUL MINIM DE DATE LA NIVEL DE PACIENT (SMDPZ)

  ,IIt. REGULILE DE CONFIRMARE DIN PUNCT DE VEDbRE AL DATELOR CLINICE SI MEDICALEA NIVEL DE PACIENT PENTRU CAZURILE SPITALIZATE IN REGIM DE SPITALIZARE CONTINUA SIIEZI

  METODOLOGIA DE EVALUARE A CAZURILOR NECONFIRMATE DIN PLTNCT DE VEDERE AL/IteLOR CLINICE SI MEDICALE PENTRU CARE SE SoLICITA RECoNFIRMAREA

  X. CONDITIILE ACORDARII PACHETULUI MINIMAL SI DE BAZA DE SERVICII MEDICALE IN,SISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA

  I. STATISTICA DEMOCRAFICA \II. ATRIBUTII SI SARCINI SPECIFICE POSTULUI

  Intocmit,Sef Serviciu de Evaluare si Statistica Medicala 7

  Ing.Rddulescu Claudia Mariana ,/////b-

  APROBAT: