dragoș vicol - tipomoldova.ro sinaia si sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu...

7

Upload: others

Post on 16-Sep-2019

47 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dragoș VICOL - tipomoldova.ro Sinaia si Sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu ..... 152 un prieten basarabean al lui mihail sadoveanu ..... 160 iii. literatura
Page 2: Dragoș VICOL - tipomoldova.ro Sinaia si Sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu ..... 152 un prieten basarabean al lui mihail sadoveanu ..... 160 iii. literatura

Dragoș VICOL

ÎNTRE SINAIA ȘI SINAI

COLECȚIA ACADEMICA

Page 3: Dragoș VICOL - tipomoldova.ro Sinaia si Sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu ..... 152 un prieten basarabean al lui mihail sadoveanu ..... 160 iii. literatura

Tehnoredactor: Roxana Alexandra Costinescu

Redactor: Aurel Ştefanachi

Coordonator serie: prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu

Coperta: Andrei Ştefanachi

© Tipo Moldova

Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice

pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-II-ACRED-ED-

2012-0355).

Iaşi, 2015

Editura Tipo Moldova,

E-mail: [email protected]

www.tipomoldova.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României VICOL, DRAGOȘ

Între Sinaia și Sinai/ Dragoș Vicol. - Iași : Tipo Moldova, 2015

ISBN 978-606-676-737-8

821.135.1-4

Page 4: Dragoș VICOL - tipomoldova.ro Sinaia si Sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu ..... 152 un prieten basarabean al lui mihail sadoveanu ..... 160 iii. literatura

Dragoș VICOL

ÎNTRE SINAIA ȘI SINAI

COLECȚIA ACADEMICA

Page 5: Dragoș VICOL - tipomoldova.ro Sinaia si Sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu ..... 152 un prieten basarabean al lui mihail sadoveanu ..... 160 iii. literatura

387

CUPRINS

NECESITATEA DE A CREA (ÎN LOC DE PREFAȚĂ) ....................................................................................................... 5

I. STUDII (IN)ACTUALE DE FENOMENOLOGIE A CULTURII ...................................... 9

RENEGAREA CANOANELOR ȘI VACUUMUL FICȚIUNII ARTISTICE11 LITERATURA, CA PROBLEMATIZARE A VIEȚII (LUPTA DINTRE GENERAȚII

ȘI DINTRE FACTURI: CLASICISM VS. POSTMODERNISM) .................................................. 18 LITERATURA CONTEMPORANĂ ȘI „NISIPURILE MIȘCĂTOARE” ............................ 22 COSMOGONIA NIRVANEI ..................................................................................... 29 J.W.GOETHE : PHOEBOS AL CULTURII UNIVERSALE ............................................. 33 EFORTURI DE REANIMARE ARTISTICĂ A PROZEI ROMÂNEȘTI ÎN PRIMUL DECENIU

POSTBELIC. RĂTĂCIRI PROLETCULTISTE ȘI DESCHIDERI EPICE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ POSTBELICĂ ......................... 36

GEOGRAFIA LIMBILOR OFICIALE ALE STATELOR LUMII ȘI STAREA LIMBII ROMÂNE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA ................................................................................................ 41 SINDROMUL HOMO BASARABEANUS .................................................................. 53 FENOMENUL PARADIGMEI METALIMBAJULUI INTROVERTIT ȘI

VIZIBILITATEA LITERATURII ROMÂNE DIN STÎNGA PRUTULUI ÎN COMUNITĂȚILE

LINGVISTICE DE PE MAPAMOND ..................................................................................... 57 EDIFICAREA ȘI CRISTALIZAREA UNUI CONCEPT PARADIGMATIC SINTETIZATOR

(PROFILUL ȘTIINȚIFIC MULTILINGVISM, CONTRASTIVITATE ȘI COMUNICARE INTERCULTURALĂ) ............. 73

II. MIHAIL SADOVEANU. TENTAȚIE TELURICĂ ȘI ASPIRAȚIE SELENARĂ ................. 77

AVATARURILE EXISTENȚIALE ȘI METAFIZICO-FILOSOFICE ALE SUFLETULUI DAC . 79 HAGIOGRAFIA SUFLETULUI ROMÂNESC ÎN OPERA LUI MIHAIL SADOVEANU.

PROIECȚII HERMENEUTICE .............................................................................................. 92 IMAGINEA PĂSTORULUI LA MIHAIL SADOVEANU ȘI ION DRUȚĂ: AFINITĂȚI ȘI

DELIMITĂRI ..................................................................................................................... 99 LIMBAJ PARABOLIC ȘI ARHETIPALITATE METAFIZICĂ ÎN OPERA LUI MIHAIL

SADOVEANU.................................................................................................................. 105 VIRTUALITATEA MODERNĂ A METAROMANULUI SADOVENIAN ....................... 112 „LOGICA” POVESTIRII ȘI FABULAȚIA EXTRATETESTRĂ A NARAȚIUNII POETICE LA

MIHAIL SADOVEANU ..................................................................................................... 118

Page 6: Dragoș VICOL - tipomoldova.ro Sinaia si Sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu ..... 152 un prieten basarabean al lui mihail sadoveanu ..... 160 iii. literatura

388

PRINCIPIUL DUALITĂȚII ÎN UNITATE ȘI AL UNITĂȚII CONTRARIILOR

ÎN OPERA LUI MIHAIL SADOVEANU ............................................................................... 128 COORDONATELE ETICE ȘI ESTETICE ALE ROMANULUI ISTORIC SADOVENIAN .... 141 DRUMURILE BASARABENE ALE LUI MIHAIL SADOVEANU .................................. 152 UN PRIETEN BASARABEAN AL LUI MIHAIL SADOVEANU .................................... 160

III. LITERATURA. PIATRA DE HOTAR A MILENIILOR ȘI A CIVILIZAȚIILOR .............. 165

UNIREA PRINCIPATELOR DE LA 1859 ȘI VOCAȚIA EUROPEANĂ A LITERATURII ROMÂNE ....................................................................................................................... 167

ELEMENTE FORMATIV- BIOGRAFICE ALE PERSONALITĂȚII LUI CONSTANTIN STERE

DIN PERSPECTIVA ROMANULUI-FLUVIU „ÎN PREAJMA REVOLUȚIEI” ............................ 172 EVADAREA DIN FORMALISM. MODELUL NARATIV FĂNUȘIAN DE LA ASOCIERI LA

DISOCIERI ...................................................................................................................... 178 PUTEREA SUGESTIEI SIMBOLICE ȘI MITOLOGICE ÎN CREAȚIILE LUI FĂNUȘ NEAGU

ȘI ION DRUȚĂ ................................................................................................................ 190 ION ȚĂRANU DINCOLO DE APĂ ȘI DE FOC .......................................................... 199 SAPIENȚA LITERATURII CHINEZE DIN PERSPECTIVA CATEGORIILOR ESTETICE ALE

GROTESCULUI, COMICULUI ȘI UMORISTICULUI ............................................................ 208 GABRIELA MELINESCU - ÎNGERUL SUEDEZ CU ARIPI ROMÂNEȘTI ...................... 214 VALERIU MATEI – CONDIȚIA SACERDOTALĂ A POEZIEI ...................................... 219 AEDUL UNOR VREMURI NENĂSCUTE ................................................................. 235 POGORÂREA CUVINTELOR ................................................................................. 245 TRANDAFIRUL UNEI GENERAȚII ......................................................................... 247 VISE CU PLOI SACRE............................................................................................ 250 TABLOU CU ÎNGERI PĂZITORI ............................................................................. 252

IV. MITOLOGIA CRITICII ...................................................................................... 255

DEMIURGIA MUNCII .......................................................................................... 257 EUGEN SIMION. BIOGRAFIA IDEILOR ................................................................... 263 (NE)VÂRSTA (NE)CUVINTELOR ........................................................................... 269 ÎNTRE MITHOS, ETHOS ȘI ETNOS ........................................................................ 276 CAPITALUL CULTURAL DE LA OCUPAȚE LA VOCAȚIE .......................................... 281 UN VERITABIL MODEL CRITIC INTEGRAȚIONIST ................................................. 284 TRANSCENDENȚA CRITICII ................................................................................. 294 DEȘTEPTAREA SECOLELOR UITATE ..................................................................... 298 O INCITANTĂ „ETNOGENEZĂ” A LIMBII ROMÂNE. CRONOTOP LINGVISTIC

ȘI ORIENTARE SPAȚIALĂ ................................................................................................ 305 TRECEREA INEXORABILĂ A TIMPULUI ȘI PERMANENTIZAREA VALORILOR

SAPIENȚIALE .................................................................................................................. 309 TRĂIREA CRITICĂ ȘI CRITICA TRĂIRII ................................................................... 321 UN ACT RECUPERATORIU NEPRECUPEȚIT .......................................................... 326

V. RĂDĂCINA VEȘNICIEI ..................................................................................... 329

ÎNGERUL PĂZITOR AL LITERELOR ROMÂNEȘTI ................................................... 331 S-A RIDICAT LA CERURI FĂNUȘ CEL MARE .......................................................... 336 IZVORUL VINDECĂRII ......................................................................................... 342

Page 7: Dragoș VICOL - tipomoldova.ro Sinaia si Sinai.pdf · drumurile basarabene ale lui mihail sadoveanu ..... 152 un prieten basarabean al lui mihail sadoveanu ..... 160 iii. literatura

389

ARIPILE LUI AU ATINS TĂRIILE CERULUI .............................................................. 345 CEL DE-AL TREILEA OCHI AL LITERATURII ROMÂNE SAU VEȘNICIA S-A

NĂSCUT LA BIȘCOTARI .................................................................................................. 348 VALERIU MATEI PELERINUL CU SUFLET DE FOC ................................................. 357 PRAGURILE PROFESORULUI MANOLI ................................................................. 359 TAICA ................................................................................................................. 361 MARILE IUBIRI SE APRIND LA HADRIAN KAPISINDA ( JURNALUL SEMILUNII) ........... 364 LA ȘAPTE CEASURI DE ETERNITATE (STIHIRA UNUI PĂCĂTOS ADUSĂ UNUI SFÂNT)

...................................................................................................................................... 372

POSTFAȚĂ .......................................................................................................... 377

NOTĂ BIOBIBLIOGRAFICĂ .................................................................................. 381