Transcript

INSTITUTULDEFITOTEHNIE“PORUMBENI”

BIBLIOTECAREPUBLICANĂŞTIINŢIFICĂAGRICOLĂAUASM

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”

(1974‐2011)

Bibliografie

Chişinău,2013

Responsabildeediţie: VasilePOJOGA,director,InstitutuldeFitotehnie“Porumbeni”

Alcătuitor: ParascoviaVEREŞCEAC,şefbibliotecă,Institutulde

Fitotehnie“Porumbeni”Redactoribibliografici: VioricaLUPU,directoradjunct, IuliaTĂTĂRESCU,şefserviciu, BibliotecaRepublicanăŞtiinţificăAgricolăaUASM

InstitutuldeFitotehnie“Porumbeni”s.Paşcani,r.Criuleni,RepublicaMoldova

tel.:24‐55‐71;24‐55‐74E‐mail:[email protected]

Admin
Машинописный текст
Admin
Машинописный текст
Publicaţii ale colaboratorilor Institutului de Fitotehnie “Porumbeni” (1974 – 2011): bibliografie / Inst. de Fitotehnie „Porumbeni”, Bibl. Rep. Şt. Agricolă a UASM; alcăt.: Parascovias Vereşceac; red. bibliogr.: Viorica Lupu, Iulia Tătărescu; resp. de ed.: Vasile Pojoga. - Chişinău: UASM, 2013. – 127 p. – 100 ex. ISBN 978-9975-64-255-2. 016:[001.32(478-22)+633] P97

Cuprins

InstitutuldeFitotehnie„Porumbeni”–promotoraldezvoltăriicercetărilorştiinţificeîndomeniulporumbuluişisorgului............................................................5 

I. PORUMB........................................................................................................................................8

1.1. Genetica, ameliorarea şi producerea de seminţe la porumb .......................... 8 

1.2. Fiziologia şi biochimia porumbului ............................................................. 47 

1.3. Tehnologii de cultivare a porumbului ......................................................... 58 

II. SORG...........................................................................................................................................72 

III. RAPIŢĂ.......................................................................................................................................77 

IV. TUTUN........................................................................................................................................78 

V. LEGUMICULTURĂ.................................................................................................................80 

VI. PLANTEMEDICINALEŞINETRADIŢIONALE...........................................................84 

VII. INOVAREAÎNAGRICULTURĂ..........................................................................................88 

VIII. RECOMANDĂRIPRIVINDCULTIVAREAPORUMBULUI,SORGULUI,CULTURILORLEGUMICOLE.............................................................................................90 

IX. AUTOREFERATELETEZELORDEDOCTORŞIDOCTORHABILITAT.............94 

X. BREVETEDEINVENŢII......................................................................................................97 

XI. ADEVERINŢEPENTRUSOIURIDEPLANTE..............................................................99 

INDEXDENUME.............................................................................................................................110 

INDEXNUMERIC.............................................................................................................................124 

DENUMIRIDESOIURIŞIHIBRIZIDEPLANTE..................................................................126 

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 5

InstitutuldeFitotehnie„Porumbeni”–promotoraldezvoltăriicercetărilorştiinţificeîndomeniul

porumbuluişisorgului

Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” reprezintă unul din celemai impor‐tanteinstituţiidecercetareavansatăîndomeniultehnologiilordecultivareapo‐rumbului,obţinândorecunoaştereapotenţialuluisăudecercetare,exprimatînmodsubstanţialprinrezultatelesaleştiinţificedecalitate.

InstitutuldeFitotehnie„Porumbeni”,anteriorInstitutuldeCercetăriŞtiin‐ţificepentruPorumbşiSorg,fondatînanul1973,desfăşoarăurmătoareledirecţiiprincipaledeactivitate:

- creareahibrizilorcompetitivideporumb,sorgdediferitegrupematuri‐tateşidirecţiideutilizare;

- producereaseminţelordecategoriisuperioare(elităsuperioarăşielită)desoiuri,liniiconsangvinizateşideformeparentale;

- producerea seminţelor de porumb, sorg şi tutun pentru asigurareanecesităţilorinterneşipentruexport;

- perfecţionareatehnologiilordecultivareşiinstruireacadrelorîndome‐niulproduceriiculturilordeprofil;

- comercializareaseminţelor.Direcţiaprioritarădeactivitateainstitutuluiesteameliorarea,producerea

seminţelor şi perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului. Aceastădirecţie constituiepeste90 la sutădin volumulde investigaţii şi este integratăîntr‐unprogramcomplexdecercetare,realizatde8laboratoarespecializate:

Laboratoruldegeneticăşigenofondefectueazăcercetări laevidenţiereaşimenţinereasurselorpurtătoaredecaractereşiînsuşirivaloroaseameliorative,câtşilaevaluareaşimenţinereasurselordesterilitategermoplasmatică.Anualsemenţinpeste1100soiurişipopulaţiiautohtone,1500liniiconsangvinizateşi1400mutanţideporumb.

Laboratoruldeameliorareaporumbuluipentruzonelenordiceseocupădecreareahibrizilortimpurii(FAO150‐300)pentruexport înzoneledenordale CSI–ului şi de cultivarea în cultură succesivă aMoldovei.În crearea liniilorconsangvinizatedeporumbseutilizeazăgrupedegermoplasmăFlintEuropean,Dent Canadian, Lancaster timpuriu, Iodent şi BSSS. Anual, colecţia de liniiconsangvinizate include 50‐65 linii autohtone din convarietăţile indurata şiidentata.

Laboratoruldeameliorareaporumbuluipentru zonele sudice şi cali‐tatecreazăhibrizisemitimpuriişisemitardivi(FAO300‐450),studiazăcirca7‐8mii familii şi linii consangvinizate noi din diferite grupe heterotice – Reid,

6 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

Iodent, Stiff Stalk, Synthetic, Osterland, Lancaster, Mindsentpustai, Minnesotaetc.,efectueazăameliorareaporumbuluilacalitateşicreazăhibrizicudestinaţiespecială:

cu conţinut sporit de carotină înbob, destinaţi utilizării în alimen‐taţie,subformadefăină,crupe,bastonaşe,pufuleţietc;

cu bob pentru floricele (popcorn) şi pentru utilizarea în industriaculinară;

cubobzaharat–pentruconservareşiutilizareînstareproaspătă.Laboratorul de testare a hibrizilor de porumb efectuează evaluarea

complexă comparativă a hibrizilor experimentali, evaluarea morfofiziologică ahibrizilorşiaformelorparentaledeporumb(conformmetodologieiUPOVîntrudeterminareacorespunderiicriteriilordebrevetabilitate).

Laboratorul demultiplicare a formelor parentale efectuează cercetăriprivind controlul calităţii seminţelor hibride şi a formelor parentale, spoririicalităţiiseminţelorhibridecomercializateşitransferultehnologicalelaborărilorştiinţificeînproducere.

Laboratorul demultiplicare a hibrizilor şi liniilor consangvinizate decategorii superioare efectuează producerea seminţelor de bază şi prebază aliniilor consangvinizate – formelor parentale a hibrizilor omologaţi de porumbpentruasigurareanecesităţilorsistemuluidesemănat;–reproducereahibrizilornoideporumbpentruasigurareacuseminţeaComisieideStatşiaîncercărilorecologice;perfecţionareatehnologieidecultivarepesectoareledehibridare.

Laboratoruldetehnologieaporumbuluişitutunuluiefectueazăcercetăriorientate spre perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a porumbului şitutunului; optimizarea sistemei de îngrăşăminte la porumb în asolament şiculturăpermanentă;testareapreparatelordeuzfitosanitarşialfertilizanţilorlaculturiledeprofil;elaborareaprocedeelortehnologiceşiproducereadeseminţelaculturatutunuluişiaplantelormedicinale.

Laboratoruldebiochimie,fiziologieşitehnologiemolecularăefectueazăstudierea biochimică a calităţii diferitor genotipuri de porumb utilizate înameliorare,identificareapurităţiibiologiceagenofonduluiformelorparentaleşigradul de hibridare a hibrizilor F1, aprecierea comparativă a nivelului detipicitate a formelor parentale. Perfecţionareametodelor şi tehnologiilor anali‐ticepentruaccelerarea şi îmbunătăţirea calitativăaproceselordeameliorareaporumbului la nivel biochimic şi molecular constituie direcţia prioritară alaboratorului.

Aplicarea realizărilor ştiinţifice în producţie se efectuează de cătreServi‐ciulderelaţiiinternaţionaleşitransfertehnologic,careactiveazăîndomeniulimplementării tehnologiilor de cultivare, prestării serviciilor de consultanţă şiinstruireacadrelor.

Lucrareabibliograficăprezentăreflectădinamicaactivităţiidecercetareşipotenţialulumanalinstitutuluişiscoateînevidenţăcapacitateacercetătorilordeaproducevaloriştiinţificedeoimportanţămajorăpentruştiinţaagricolădinţară

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 7

şi de peste hotare. Lucrarea integrează producţia editorială a institutuluiobţinută într‐operioadădestulde îndelungatădeaproape40ani (1974‐2011),fixând informaţii bibliografice despre publicaţiile instituţionale pentru a letransmite în timp. Totodată, bibliografia exprimă problematica, metodele derealizare şi rezultatele obţinute în procesul de cercetare, precum şi caracterulcomplex,colectivşiintegratalcercetărilorrealizate.

Ideileşirezultatelecercetărilorştiinţificedescriseînpublicaţiileincluseînaceastăbibliografieşi‐augăsitaplicareînsferadeproducţie,constituindunrepersigur pentru cercetările ştiinţifice actuale şi de viitor în domeniul ameliorăriiporumbului.

Sperămcaaceastălucrarebibliograficăsăfieutilăcercetătorilor,ameliora‐torilorşispecialiştilordinagricultură.

VasilePOJOGA,

DirectorulInstitutului,„Omemerit”alR.Moldova,

drînşt.agricole

8 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

I.PORUMB

1.1.Genetica,ameliorareaşiproducereadeseminţelaporumbGenetics,breedingandseedproductionofmaize

Генетика,селекцияипроизводствосемянкукурузы1974

1. ЛИСУНОВ,И.К.ТройнойсортолинейныйгибридкукурузыМолдавский207т//Некоторые вопросы селекции и возделывания полевых культур. – Кишинев,1974.–С.27‐30.

2. МИКУ,В. Е.ИспользованиемировойколлекциикукурузыВИРвМолдавии /В.Мику,А.Коварский//БюллетеньВИР.–1974.–Вып.43.–С.41‐43.

3. МИКУ,В.Е.Спонтанныемутациикукурузы/Подред.А.Е.Коварского.–Киши‐нев:Штиинца,1974.–144с.

4. МУСТЯЦА, С. И. Хлорофильные мутации среди коллекции образцов и линийкукурузы/С.Мустяца,В.Мику//ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1974.–№1.–С.34‐38.

5. ЧАЛЫК,Т.С.ОсобенностигибридакукурузыКишиневский161МВ/Т.Чалык,М.Боровский//СельскоехозяйствоМолдавии.–1974.–№12.–C.14.

6. ЧАЛЫК, Т. С. О перспективности тройных гибридов кукурузы / Т. Чалык,И.Гарбур//СельскоехозяйствоМолдавии.–1974.–№10.–С.28.

1975

7. ЛИСУНОВ, И. К. Генеративные органы // Зерновые и зернобобовые культу‐ры.–Кишинев,1975.–С.153.

8. ЛИСУНОВ,И.К. Гибридыкукурузы//Зерновыеи зернобобовыекультуры.–Кишинев,1975.–С.158.

9. ЛИСУНОВ, И. К. За новые рубежи в производстве кукурузы // Сельское хо‐зяйствоМолдавии.–1975.–№11.–С.19.

10. ЛИСУНОВ, И. К. Кукуруза. Краткая история и народно‐хозяйственное значе‐ние//Зерновыеизернобобовыекультуры.–Кишинев,1975.–С.147.

11. ЛИСУНОВ, И. К. Особенности роста кукурузы // Зерновые и зернобобовыекультуры.–Кишинев,1975.–С.154.

12. ЛИСУНОВ,И.К.Семенаипосев//Зерновыеизернобобовыекультуры.–Ки‐шинев,1975.–С.179.

13. МИКУ, В. Е. Фенотипическое описание двойных гомозигот по некоторымгенам пола у кукурузы / В. Мику, С. Мустяца // Генетика. – 1975. – Т. 11. –№10.–С.10‐14.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 9

14. МУСТЯЦА,С.И.Влияниегеновженскойстерильностинагетерозисукукуру‐зы/С.Мустяца,В.Мику//Цитологияигенетика.–1975.–№1.–С.59‐62.

15. ЧАЛЫК,Т. С.ПростыемежлинейныегибридывМолдавии/Т.Чалык,М.Бо‐ровский//Кукуруза.–1975.–№11.–С.25‐27.

1976

16. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Использованиесестринскихскрещиванийсцельюулучше‐ния семеноводства простых гибридов кукурузы // Генетика и селекция вМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.48.

17. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Карликовостьимужская стерильностьвпотомствемеж‐родовыхгибридовкукурузы/Г.Карайванов,М.Боровский//Генетикаисе‐лекциявМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.49.

18. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Мутациявпотомствахгибридовкукурузыстрипсакумитеосинте/Г.Карайванов,М.Боровский //ГенетикаиселекциявМолда‐вии:тез.докл.–Кишинев,–1976.–С.44.

19. КОМАРОВА,Г.Е.Содержаниелигнинаумутантовкукурузыскоричневойжил‐кой листа и их двойных рецессивов / Г. Комарова, В. Мику // МатериалыIIIсъездагенетиковиселекционеровУкраины:тез.докл.–Киев,1976.–С.105.

20. ЛИСУНОВ,И.К.Особенностивозделываниякукурузы//Спутникполевода.–Кишинев,1976.–С.56.

21. ЛИСУНОВ,И.К.Прогнозированиестепенигетерозисаугибридовпомоделямбивалентов//ГенетикаиселекциявМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.51.

22. МИКУ,В.Е.Выявлениенизколигниновыхформизколлекцийобразцовкуку‐рузы/В.Мику,Г.Комарова//ИзвестияАНМССР.Серияхимич.ибиологич.наук.–1976.–№3.–С.26‐32.

23. МИКУ,В. Е.Изучениемутацииdepобусловливающейженскуюстерильность укукурузы//ГенетикаиселекциявМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.52.

24. МИКУ,В.Е.Попыткаскрещиваниякукурузыисорго//Отдаленнаягибриди‐зация растений вМолдавии: тез. докл. Респ. науч. конф. – Кишинев, 1976. –С.10‐11.

25. МИКУ,В.Е.Результатыиспытаниябезлигульныхгибридовкукурузы/В.Ми‐ку, Н. Фрунзе // Генетика и селекция в Молдавии: тез. докл. – Кишинев,1976.–С.53.

26. МИКУ,В.Е.Устойчивостьнизколигниновыхмутантовкукурузыкстеблевомумотылькувсвязисихбиохимическимиособенностями/В.Мику,Г.Комаро‐ва// Материалы III‐го съезда генетиков и селекционеров Украины: тез.докл.–Киев,1976.–С.142.

27. МУСТЯЦА,С.И.Изучениегенаteosintebranchукукурузы//МатериалыIII‐госъездагенетиковиселекционеровУкраины.–Киев,1976.–С.91.

28. МУСТЯЦА,С.И.Изучениемоногибридногогетерозисаукукурузы//ГенетикаиселекциявМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.54.

10 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

29. МУСТЯЦА,С.И.Предварительныерезультатыиспользованиягенаtbвкачест‐веопылителянаучасткахгибридизации//ГенетикаиселекциявМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.55.

30. МЫРЗА,В.П.Сестринскоеулучшениепростыхгибридовкукурузынастериль‐нойоснове//ГенетикаиселекциявМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.56.

31. НУЖНАЯ, Л. П. Изучение многопочатковости у кукурузы / Л. Нужная, Т. Ча‐лык//ГенетикаиселекциявМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.63.

32. СИДОРОВА, О. М. Влияние полового деформизма лопающейся кукурузы наурожай простых гибридов // Генетика и селекция в Молдавии: тез. докл. –Кишинев,1976.–С.59.

33. ТОДЕРКАН,В.Г.Сравнительноеиспытаниеразличныхтиповгибридовкуку‐рузы//ГенетикаиселекциявМолдавии:тез.докл.–Кишинев,1976.–С.60.

34. ФРУНЗЕ,И.И.Приемыувеличенияпродуктивностиикачествасемянучастковгибридизации // Генетика и селекция в Молдавии: тез. докл. – Кишинев,1976.–С.61.

35. ЧАЛЫК, Т. С. Высоколизиновая кукуруза в Молдавии / Т. Чалык, А. Палий,В.Родзинец//СельскоехозяйствоМолдавии.–1976.–№8.–С.28.

36. ЧАЛЫК, Т. С. Изучение гибридов кукурузы созданных на молдавской, техас‐ской и нормальной цитоплазме // Генетика и селекция в Молдавии: тез.докл.–Кишинев,1976.–С.61.

37. ЧАЛЫК,Т.С.Методыинаправленияработколлекции«Пионер»поселекциикукурузы/Т.Чалык,П.Домашнев//Кукуруза.–1976.–№5.–С.30.

38. ЧАЛЫК,Т.С.СостояниеработыпоселекциивысоколизиновойкукурузывМол‐давии / Т. Чалык, А. Палий // Селекция высоколизиновой кукурузы: сб. ст. –Краснодар,1976.–С.62.

1977

39. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Созданиелинийигибридовкукурузысповышеннымсо‐держаниембелкаилизинавзерне/Г.Карайванов,М.Боровский,А.Ротарь//МатериалыIX‐гозаседанияЕУКАРПИИ.Секциякукурузыисорго,7‐13августа1977г.–Краснодар,1977.–С.399.

40. ЛИСУНОВ,И.К.Рольселекциивувеличениипроизводствакукурузы//Перс‐пективы производства зерна, кормов и технических культур в МолдавскойССР.–Кишинев,1977.–С.17‐27.

41. МИКУ, В. Е. Генетические аспекты улучшения семеноводства кукурузы //ТезисыIX‐гозаседанияЕУКАРПИИ.Секциякукурузыисорго,7‐13авг.1977г.–Краснодар,1977.–С.33‐34.

42. МИКУ,В.Е.Генетическоеизучениекукурузы//Tез.докл.III‐госъездаВОГиС.–Ленинград,1977.–С.342.

43. МИКУ,В.Е.Изучениебезлигульныхгибридовкукурузы/В.Мику,Н.Фрунзе//Тез. докл. III‐го съезда генетиков и селекционеров Молдавии. – Кишинев,1977.–С.58.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 11

44. МЫРЗА, В. П. Селекция модифицированных простых гибридов кукурузы настерильнойоснове/В.Мырза,Т.Чалык//Кукуруза.–1977.–№12.–С.26.

45. ПАЛИЙ,А.Ф. Селекционно‐биологическая характеристикавысоколизиновыхформкукурузыкишиневскойселекции/А.Палий,А.Ротарь,Т.Чалык//Гене‐тика,селекцияисеменоводствос.‐х.растений:МежвузовскийсборникКСХИ.–Кишинев,1977.–С.18‐25.

46. ЧАЛЫК, Т. С. Испытание гибридов кукурузы // Сельское хозяйство Молда‐вии.–1977.–№6.–С.38.

47. ЧАЛЫК,Т.С.НекоторыедостиженияпоселекцииисеменоводстукукурузывМолдавии/Т.Чалык,А.Палий,А.Ротарь//Генетика,селекцияисеменовод‐ствоважнейшихполевыхкультурМолдавии.–1977.–Т.169.–С.18‐25.

1978

48. МИКУ,В. Е. Генетическиевозможностиулучшениякукурузы//Сельское хо‐зяйствоМолдавии.–1978.–№4.–С.41‐42.

49. МИКУ,В.Е.Устойчивостькстеблевомумотылькубезлигульныхмутантовку‐курузы/В.Мику,Л.Хролинский//Tез.докл.XIV‐гоМеждународногоГенети‐ческогоКонгресса.–М.,1978.–С.136.

50. МИКУ, В. Е. Фенотипическое описание и генетический анализ мутаций,обусловливающихженскуюстерильностьукукурузы/В.Мику,С.Мустяца//Генетика.–1978.–Т.14.–№2.–С.365‐368.

51. МЫРЗА,В.П.Ускорениепереводаперспективныхгибридовнастерильнуюос‐нову // Tез. докл. Всесоюзной конф.молодых ученыхпо проблемам кукуру‐зы.–Днепропетровск,1978.–С.52.

52. НУЖНАЯ,Л.П.ИзучениемногопочатковыхгибридовкукурузывМолдавии//Задачи молодых ученых Молдавии по повышению эффективности науки вусловияхспециализациииконцентрациисельскогохозяйства:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1978.–С.198‐199.

53. НУЖНАЯ,Л.П.СелекциякукурузынамногопочатковостьвМолдавии//Тез.докл. II‐йВсесоюзнойнауч.‐технич.конф.молодыхученыхпопроблемамку‐курузы.–Днепропетровск,1978.–С.30.

54. ПРИТУЛА,Г.И.Улучшениесамоопыленныхлинийкукурузыиндивидуальнымотбором/Г.Притула,Ю.Шуман//ЗадачимолодыхученыхМолдавиипопо‐вышению эффективности науки в условиях специализации и концентрациисельскогохозяйства:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1978.–С.195‐196.

55. ТОДЕРКАН,В.Г.Оценкапростых,тройныхидвойныхмежлинейныхгибридоввМолдавии//Тез.докл.II‐йвторойВсесоюзнойнауч.‐технич.конф.молодыхученыхпопроблемамкукурузы.‐Днепропетровск,1978.–С.23.

56. ФРУНЗЕ,Н.С.Изучениебезлигульныхгибридов//Тез.докл.2‐йВсесоюзнойнауч.‐технич. конф. молодых ученых по проблемам кукурузы. – Днепропет‐ровск,1978.–С.37.

57. ФРУНЗЕ, И. И. Густота растений самоопыленных линий в Центральной зонеМолдавии//Тез. докл. II‐йВсесоюзнойнауч.‐технич. конф.молодыхученыхпопроблемамкукурузы.–Днепропетровск,1978.–С.155.

12 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

58. ФРУНЗЕ,И.И.Путиувеличениявыходасемянсучастковгибридизациимоло‐дыхученых//ЗадачимолодыхученыхМолдавиипоповышениюэффектив‐ностинаукивусловияхспециализациииконцентрациисельскогохозяйства:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1978.–С.196‐198.

1979

59. MICU, V. A method of maize hibridization on the basis of dioecious forms //Proceedingsof the tenthmeetingof theMaizeandSorghumsectionofEUCARPIA,Varna,17‐19September1979.–Varna,1979.–P.109‐112.

60. БОРОВСКИЙ,М.И.СозданиеииспользованиегибридовкукурузывусловияхМолдавской ССР / М. Боровский, Т. Чалык // Основные пути повышенияпроизводства зерна в Молдавии: тез. докл. респ. науч.‐производств. конф. –Бельцы,1979.–С.140‐151.

61. БОРОВСКИЙ,М.И.Спонтанныймутанткукурузытипа“Corngrass”//Созданиеидентифицированных генофондов с.‐х. растений: тез. докл. Респ. конф. –Кишинев,1979.–С.3.

62. ГАРБУР, И. В. Влияние различных способов опыления на прдуктивность итипичностьсамоопыленныхлинийкукурузы/И.Гарбур,П.Шарова,И.Фрун‐зе// Создание идентифицированных генофондов с.‐х. растений: тез. докл.Респ.конф.,28‐30августа1979г.–Кишинев,1979.–С.75.

63. ГАРБУР,И.В.Высококачественныегибридныесемена–важныйрезервповы‐шенияурожайностикукурузы/И.Гарбур,Е.Хаскалович//Основныепутипо‐вышения производства зерна в Молдавии: тез. докл. респ. научно‐произ‐водств.конф.–Бельцы,1979.–С.19‐32.

64. КОМАРОВА, Г. Е. Роль биохимического эффекта одного гена в формах куку‐рузы,контрастныхпонекоторымхозяйственно‐ценнымпризнакам/Г.Кома‐рова,Т.Солоненко//Созданиеидентифицированныхгенофондовс.‐х.расте‐ний:тез.докл.Респ.конф.,28‐30августа1979год.–Кишинев,1979.–С.50.

65. МИКУ, В. Е. Изучение коллекций местных сортов – популяции кукурузы /В.Мику, П. Ботнаренко // Создание идентифицированных генофондов с.‐х.растений:тез.докл.Респ.конф.,28‐30августа1979г.–Кишинев,1979.–С.20.

66. МИКУ,В.Е.Созданиегенетическойколлекциикукурузынабазеспонтанныхмутаций // Создание идентифицированных генофондов с.‐х. растений: тез.докл.Респ.конф.,28‐30августа1979г.–Кишинев,1979.–С.19.

67. МИКУ,В.Е.Способгибридизациикукурузынабазедвудомныхформ//Тези‐сыX‐йзаседанииЕУКАРПИИ,17‐22сентября1979г.–Варна,1979.–С.20.

68. МЫРЗА,В.П.Исходныйматериалдляселекциимодифицированныхпростыхгибридовкукурузы//Кукуруза.–1979.–№7.–С.24‐25.

69. МЫРЗА,В.П.Созданиеииспользованиеколлекциигенетическиблизкихли‐ний кукурузы // Создание идентифицированных генофондов с.‐х. растений:тез.докл.Респ.конф.,28‐30августа1979г.–Кишинев,1979.–С.56‐57.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 13

70. ТОДЕРКАН,В.Г.Влияниеусловийвыращиваниянастепеньпроявлениягете‐розисауразныхтиповгибридовкукурузы//Созданиеидентифицированныхгенофондовс.‐х.растений:тез.докл.Респ.конф.,28‐30августа1979г.–Киши‐нев,1979.–С.106.

71. ФРУНЗЕ, И. И. Влияние условий выращивания на пыльцеобразовательнуюспособность самоопыленныхлиний//Созданиеидентифицированных гено‐фондовс.‐х.растений:тез.докл.Респ.конф.,28‐30августа1979г.–Кишинев,1979.–С.100‐101.

72. ФРУНЗЕ,Н.С.Влияниегеновбезлигульностинаморфобиологическиепризна‐ки гибридов кукурузы // Создание идентифицированных генофондов с.‐х.растений:тез.докл.Респ.конф.,28‐30августа1979г.–Кишинев,1979.–С.62.

73. ЧАЛЫК, Т. С. Международное экологическое испытание гибридов кукурузымолдавскойселекции/Т.Чалык,Я.Беженарь//Созданиеидентифицирован‐ныхгенофондовс.‐х.растений:тез.докл.Респ.конф.,28‐30августа1979г. –Кишинев,1979.–С.107.

1980

74. MICU,V.Two–tasselmutantofmaize//MaizeGeneticsCooperationNewsLetter.–1980.–V.54.–P.63‐64.

75. БОРОВСКИЙ, М. И. Подбор гибридов кукурузы для возделывания по индус‐триальной технологии //Промышленная технология возделывания кукуру‐зыназерно:тез.докл.республиканскогонауч.‐производств.семинара,5фев‐раля1980года.–Кишинев,1980.–С.42‐48.

76. ГАРБУР, И. В. О кастрации материнских форм на участках гибридизации /И.Гарбур,П.Шарова,И.Фрунзе//Селекция,генетикаитехнологиявозделы‐ваниякукурузывМолдавии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.119‐122.

77. ГАРБУР,И. В. Определениеполнотыи продуктивности семян гибридаДнеп‐ровский201,выращенныхвразныххозяйствахМССР/И.Гарбур,П.Шарова,И.Фрунзе//Селекция,генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМол‐давии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.122‐125.

78. ГАРБУР,И.В.СхемыпосеванаучасткахгибридизациивМолдавии/И.Гарбур,И.Фрунзе//Кукуруза.–1980.–№4.–С.30‐32.

79. ИЗУЧЕНИЕнизколигниновыхгибридовкукурузы/В.Мику,А.Ротарь,С.Мус‐тяца,Н.Фрунзе,Е.Ревин,Г.Комарова//Селекция,генетикаитехнологиявоз‐делывания кукурузывМолдавии: сб. ст. /Молд.НИИКС. –Кишинев, 1980. –С.105‐112.

80. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Селекциявысоколизиновыхгибридовкукурузы//Селек‐ция, генетика и технология возделывания кукурузы в Молдавии: сб. ст. /Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.66‐85.

81. МИКУ,В.Е.Влияниегеновбезлигульностинапродуктивностьиморфологиюгибридов кукурузы / В. Мику, Н. Фрунзе // Генетика развития растений. –Ташкент,1980.–С.26‐27.

14 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

82. МИКУ,В.Е.ИспытаниебезлигульныхгибридоввМолдавии/В.Мику,Н.Фрун‐зе//Селекция, генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.39‐48.

83. МИКУ,В.Е.Способулучшениясеменоводстваиповышенияэффектагетерози‐саукукурузы//Селекция,генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.112‐118.

84. СИДОРОВА, О. М. Гибриды для промышленных технологий / О. Сидорова,Т.Чалык//СельскоехозяйствоМолдавии.–1980.–№4.–С.18.

85. СОЛОНЕНКО,Т.А.Оценкагетерозиготныхпогенуteosintebranchedгибридовкукурузы//Селекция,генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМол‐давии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.49‐53.

86. ТОДЕРКАН, В. Г. Экологическая пластичность различных типов гибридовкукурузыпо урожаю зерна вМолдавии // Селекция, генетика и технологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.32‐38.

87. ТУДОРОВИЧ,П.К.Изменчивостьразличныхпоколенийкукурузо‐трипсаковыхгибридов под влиянием мутагенных факторов / П. Тудорович, М. Боров‐ский// Селекция, генетика и технология возделывания кукурузы в Молда‐вии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.53‐65.

88. ФРУНЗЕ,И.И.Густотастояниясамоопыленныхлинийкукурузыиихсеменнаяпродуктивность/И.Фрунзе,И.Гарбур,В.Штирбу//Селекция,генетикаитех‐нологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Киши‐нев,1980.–С.133‐140.

89. ЧАЛЫК, Т. С. Гибриды для возделывания по индустриальной технологии /Т.Чалык,М.Боровский,И.Гарбур//Кукуруза.–1980.–№2.–С.25.

90. ЧАЛЫК,Т.С.Основныенаправленияизадачипоселекциикукурузы//Извес‐тияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1980.–№2.–С.5.

91. ЧАЛЫК,Т.С.ПерспективыселекциикукурузывМолдавии/Т.Чалык,М.Бо‐ровский//Селекция, генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМол‐давии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.23‐24.

92. ЧАЛЫК, Т. С. Сравнительное изучение стерильных и фертильных гибридовкукурузы/Т.Чалык,Т.Солоненко,И.Салинская//Селекция,генетикаитех‐нологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Киши‐нев,1980.–С.23‐31.

93. ШАРОВА,П.Г.Совершенствованиеметодаопределениявсхожестисемянкуку‐рузы/П.Шарова,А.Фукс//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./Молд.НИИКС.–Кишинев,1980.–С.96‐100.

1981

94. MICU,V.Geneticalstudiesofacollectionofmaizesamples//MaizeGeneticsCoope‐rationNewsLetter.–1981.–Vol.55.–С.83‐84.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 15

95. БОРОВСКИЙ, М. И. Создание и изучение самоопыленных линий кукурузы /М.Боровский,Ю.Шуман, Г. Притула // Гибридная кукуруза вМолдавии: сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.29‐44.

96. БОТНАРЕНКО,П.М.Коллекция образцови сортов – источник хозяйственно‐полезныхпризнаковукукурузы/П.Ботнаренко,В.Мику//Гибриднаякуку‐рузавМолдавии:сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.119‐122.

97. ГАРБУР,И.В.Семеноводство гибриднойкукурузывМолдавии//ГибриднаякукурузавМолдавии:сб.тр.–Кишинев,Штиинца,1981.–С.123‐129.

98. ГОНЧАРЕНКО,Д.Н.ИспытаниенекоторыхсамоопыленныхлинийкукурузывМолдавии // Гибридная кукуруза вМолдавии: сб. тр. – Кишинев:Штиинца,1981.–С.45‐52.

99. КАРАЙВАНОВ,Г.П.ПерспективывозделываниявысоколизиновойкукурузывМолдавии/Г.Карайванов,К.Михайленко//ГибриднаякукурузавМолдавии:сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.86‐94.

100. ЛИСУНОВ,И.К.Селекцияскороспелыхгибридовкукурузы//Тез.докл.IV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–К,1981.–С.174.

101. ЛИСУНОВ, И. К. Скороспелые гибриды кукурузы // Гибридная кукуруза вМолдавии:сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.15‐28.

102. МИКУ, В. Е. Генетические исследования кукурузы /Отв. Ред. Т. С. Чалык. –Кишинев,1981.–231с.

103. МИКУ,В.Е.Генетическийконтрольцветенияукукурузы/В.Мику,Т.Соло‐ненко, Г. Комарова // Экологическая генетика растений и животных: тез.докл.Всесоюзнойконф.,8‐10июня1981г.–Кишинев,1981.–С.96‐97.

104. МИКУ, В. Е. Генетическое изучение коллекции сортов‐популяций кукуру‐зы//ГибриднаякукурузавМолдавии:сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.94‐104.

105. МИКУ, В. Е. Изучение возможностей использования отдельных мутантов вселекции//ДокладыIX‐гозаседанияЕУКАРПИИ.Секциякукурузыисорго.–Швейцария,1981.–С.7.

106. МИКУ,В.Е.Созданиеиизучениебезлигульныхлинийкукурузы/В.Мику,Н.Фрунзе//Тез.докл.IV‐госъездаМОГиС.–Кишинев,1981.–С.102‐103.

107. МИКУ,В. Е. Сравнительноеиспытаниенормальныхимужскихлинийкуку‐рузывкачествеопылителей/В.Мику,Т.Солоненко//Тез.докл.IV‐госъез‐даМОГиС.–Кишинев,1981.–С.89‐90.

108. МЫРЗА,В.П.Изучение«С»типыЦМСкукурузы//ТезисыдокладовIII‐йВсе‐союзной науч.‐технич. конф. по проблемам кукурузы. – Днепропетровск,1981.–С.19.

109. МЫРЗА,В.П.Модифицированныепростыегибридыкукурузы//ГибриднаякукурузавМолдавии:сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.78‐86.

110. МЫРЗА,В.П.Переводгибридовкукурузынастерильнуюоснову//Гибрид‐наякукурузавМолдавии:сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.142‐141.

16 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

111. МЫРЗА,В.П.Улучшениегибридовкукурузыпосинхронностицветенияро‐дительскихформ//Тез.докл.IV‐госъездаМОГиС.–Кишинев,1981.–С.91.

112. МИХАЙЛЕНКО,К.Х.Изучениекомбинационнойспособностивысокобелковыхвысоколизиновыхлинийпоурожаюисодержаниюпротеинавсистемеанали‐зирующихскрещиваний//Тез.докл.III‐йВсесоюзнойнауч.‐технич.конф.мо‐лодыхученыхпопроблемамкукурузы.–Днепропетровск,1981.–С.13.

113. МИХАЙЛЕНКО,К.Х.Наследованиепротеинаилизинавзернеопейковойку‐курузы/К.Михайленко,М.Боровский,Г.Карайванов//Производствоиис‐пользованиерастительногобелка.–Краснодар,1981.–С.52.

114. МИХАЙЛЕНКО, К. Х. Создание и изучение исходного материала кукурузы сповышенным содержанием белка и лизина / К. Михайленко, Г. Карайва‐нов//Тез.докл.IV‐госъездаМОГиС.–Кишинев,1981.–С.166.

115. МУСТЯЦА, С. И. Селекция раннеспелых линий кукурузы // Тез. докл. III‐йВсесоюзнойнаучно‐техническойконф.молодыхученыхпопроблемамкуку‐рузы.–Днепропетровск,1981.–С.8.

116. СИДОРОВА,О.М.Гибридыкукурузыдляиндустриальногометодавозделы‐вания / О. Сидорова, Т. Чалык // Сельское хозяйство Молдавии. – 1981. –№4.–С.25.

117. СОЛОНЕНКО,Т.А.Влияниегенаbr2напродуктивностьиморфобиологичес‐кие признаки гибридов кукурузы // Гибридная кукуруза в Молдавии: сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.112‐119.

118. ТУДОРОВИЧ, П. К. Использование теосинте в создании высокобелковыхформкукурузы/П.Тудорович,М.Боровский//Производствоииспользова‐ниерастительногобелка.–Краснодар,1981.–С.52.

119. ФРУНЗЕ, Н. С. Результаты испытания безлигульных гибридов кукурузы насилосвусловияхМолдавии//ГибриднаякукурузавМолдавии:сб.тр.–Ки‐шинев:Штиинца,1981.–С.104‐112.

120. ФРУНЗЕ,И.И.Пыльцеобразовательнаяспособностьопылителейиеезависи‐мостьотгустотыпосева//МатериалыIV‐госъездагенетиковиселекционе‐ровМолдавии.–Кишинев,1981.–С.193‐194.

121. ЧАЛЫК,Т.С.Новыерайонированныегибридыкукурузы/Т.Чалык,О.Сидо‐рова//ГибриднаякукурузавМолдавии:сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.70‐74.

122. ЧАЛЫК,Т.С.СелекциякукурузывМолдавии//Кукуруза.–1981.–С.24.

123. ЧАЛЫК,Т.С.Созданиеновыхгибридовкукурузыдляиндустриальнойтехно‐логиивозделывания/Т.Чалык,М.Боровский//ГибриднаякукурузавМол‐давии:сб.тр.–Кишинев:Штиинца,1981.–С.3‐14.

124. ШУМАН,Ю.М.Отдаленнаягибридизациякукурузыстеосинтеиееиспользо‐вание в селекции // Гибридная кукуруза в Молдавии: сб. тр. – Кишинев:Штиинца,1981.–С.52‐70.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 17

1982

125. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Индустриальнойтехнологии–лучшиегибриды/Г.Ка‐райванов,Т.Чалык//СельскоехозяйствоМолдавии.–1982.–№4.–С.38.

126. МИКУ, В. Е. Адаптационная изменчивость фермента нитратредуктазы успонтанныхмутантовкукурузывзависимостиотфакторапитания/В.Ми‐ку,Г.Комарова//Тез. I‐йконф.молодыхгенетиковиселекционеровБело‐руссии.–Минск,1982.–С.29.

127. МИКУ,В.Е.Использованиегенныхкомбинацийвселекционно‐генетическихпрограммах по улучшению кукурузы // Адаптация и рекомбиногенез укультурныхрастений:тез.респ.конф.–Кишинев,1982.–С.17.

128. МИКУ,В. Е.Низколигниновыемутантыкукурузыиих значениедля селек‐ционогопроцесса/В.Мику,Г.Комарова//Биохимическаягенетикаиселек‐циябобовыхкультур:сб.ст.–Кишинев,1982.–С.69‐84.

129. НОВЫЙ гибрид –Молдавский420АМВ / Т. Чалык,Л.Нужная, В.Мырза,Д.Гончаренко//Кукуруза.–1982.–№3.–С.29.

130. ЧАЛЫК,Т.С.СелекцияисеменоводствокукурузывМолдавии:достижения,перспективы,проблемы/Т.Чалык,И.Гарбур//СельскоехозяйствоМолда‐вии.–1982.–№12.–С.25.

1983

131. MICU, V. Test for allelism of spontaneous mutants of maize / V. Micu, E. Partas,N.Frunze//MaizeGeneticsCooperationNewsLetter.–1983.–Vol.57.–P.124‐126.

132. МИКУ, В. Е. Генетические коллекции кукурузы // Итоги науки и техники:Общиепроблемыбиологии.–1983.–Т.2.–С.56‐86.

133. МИКУ, В. Е. Генетическое изучение мутантов кукурузы, развивающих обацветка в женских колосках / В. Мику, А. Палий, А. Ротарь // Генетика. –1983.–Т.19.–№6.–С.1020‐1023.

134. МУСТЯЦА,С.И.ПожнивныепосевыкукурузыназерновРумынии/С.Мустя‐ца,В.Штирбу//СельскоехозяйствоМолдавии.–1983.–№4.–С.28‐29.

1984

135. MICU, V. E. Perspectives of using tb in maize breeding and seed production /V.Micu, T. Solonenco // Maize Genetics Cooperation News Letter. – 1984. –Vol.58.–P.164‐165.

136. MICU, V. E. Possibilities of using br2 in maize breeding // Maize GeneticsCoopertionNewsLetter.–1984.–Vol.58.–P.163‐174.

137. БОТНАРЕНКО,П.М.Взаимодействиецитоплазматическихфакторовмужскойстерильностисядернымигенамивосстановленияфертильностиулинийку‐курузы/П.Ботнаренко,Е.Партас//Генетическиеосновыселекциис.‐х.рас‐тенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев:Штиинца,1984.–С.9.

138. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.Содержаниеиоценкасамоопыленныхлинийнаосновесин‐тетических популяций кукурузы // Генетические основы селекции с.‐х. рас‐тенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев:Штиинца,1984.–С.14.

18 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

139. ГАРБУР, И. В. Оценка принадлежности гибридов кукурузы к группам спе‐лости/И.Гарбур,П.Шарова//Генетическиеосновыселекциис.‐х.растенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1984.–С.19.

140. ГАРБУР,И.В.Семеноводствонапромышленнойоснове/И.Гарбур,И.Фрун‐зе,Е.Хаскалович//Кукурузаисорго.–1984.–№6.–С.5.

141. ГОНЧАРЕНКО,Д.Н.Сложныегибридыкукурузы//Генетическиеосновысе‐лекциис.‐х.растенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев:Штиин‐ца,1984.–С.22.

142. ГОРЧАКОВ,В.А.Оценкановыхлиний–рекомбинантовнакомбинационнуюспособность // Генетические основы селекции с.‐х. растений и животных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев:Штиинца,1984.–С.25.

143. ГОРЧАКОВ,В.А.Созданиеновогогенетическиразнородногоисходногомате‐риала кукурузы // Генетические основы селекции с.‐х. растений и живот‐ных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев:Штиинца,1984.–С.24.

144. ИТОГИиперспективыселекции/Г.Карайванов,В.Мику,Т.Чалык,М.Боров‐ский,С.Мустяца//Кукуруза.–1984.–№6.–С.4‐5.

145. ИТОГИ и перспективы селекции кукурузы и сорго в Молдавии / Г. Карай‐ванов,Т.Чалык,М.Боровский,В.Мику,С.Мустяца,О.Солоненко//Резервыповышения плодородия почв и продуктивности с.‐х. культур. – Кишинев,1984.–С.116‐118.

146. КАРАЙВАНОВ, Г. П. Влияние густоты растений на урожайность гибридовконкурсногоиспытания/Г.Карайванов,Т.Чалык,О.Сидорова//Генетичес‐киеосновыселекциис.‐х.растенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Ки‐шинев:Штиинца,1984.–С.59.

147. МИКУ,В.Е.Генетическиеспособыкастрациимужскихсоцветийкукурузы//Генетические основы селекции с.‐х. растений и животных: тез. докл. Респ.конф.–Кишинев:Штиинца,1984.–С.43.

148. МИКУ,В.Е.ОсновныенаправленияадаптивнойселекциикукурузывМолда‐вии // Экологическая генетика растений и животных. – Кишинев, 1984. –С.219.

149. МЫРЗА, В. П. Резервный источник гибридных семян кукурузы / В. Мырза,И.Гарбур//Генетическиеосновыселекциис.‐х.растенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1984.–С.20.

150. МЫРЗА, В. П. Рекомбиногенез при создании RF 3 аналогов линий кукуру‐зы// Генетические основы селекции с.‐х. растений и животных: тез. докл.Респ.конф.–Кишинев,1984.–С.46.

151. НУЖНАЯ, Л. П. Особенности цветения и формирования зерна растениямимногопочатковойкукурузы//Генетическиеосновыселекциис.‐х.растенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1984.–С.48.

152. ПАРТАС,Е.К.Влияниеразличныхтиповстерильнойцитоплазмынаморфо‐логические признаки и урожайность гибридов кукурузы // Генетические

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 19

основы селекции с.‐х. растенийиживотных: тез. докл. Респ. конф. –Киши‐нев,1984.–С.50.

153. ПЫНЗАРЬ,Я.Л.Изучениеадаптивностиновыхгибридовкукурузы/Я.Пын‐зарь,В.Тодеркан//Генетическиеосновыселекциис.‐х.растенийиживот‐ных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1984.–С.54.

154. ПОЖОГА,В.Н.Испытаниегибридовкукурузывпожнивнойкультуре//Ге‐нетические основы селекции сельскохозяйственной растений иживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1984.–С.51‐52.

155. ТУДОРОВИЧ,П.К.Применениеотдаленной гибридизациив селекциикуку‐рузы//Генетическиеосновыселекциис.‐х.растенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1984.–С.70.

156. ЧАЛЫК,Т.С.Изучениеадаптивностигибридовкукурузыметодомчастичнойдефолиации растений //Известия АНМССР. Серия биологических и хими‐ческихнаук.–1984.–№5.–С.24.

157. ШУМАН,Ю.М.Оценкалинийнакомбинационнуюспособность/Ю.Шуман,М.Боровский,Г.Притула//Генетическиеосновыселекциис.‐х.растенийиживотных:тез.докл.Респ.конф.–Кишинев,1984.–С.79.

1985

158. БОРОВСКИЙ,М.И.Происхождениеираспространениекукурузы//КукурузавМолдавии.–Кишинев,1985.–С.5‐13.

159. БОТНАРЕНКО, П. М. Изучение реакции перспективных линий кукурузы наЦМС/П.Ботнаренко,Е.Партас//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.100‐104.

160. ГАРБУР,И.В.Инкрустированиесемянкукурузы–важныйрезервулучшенияихкачества/И.Гарбур,П.Шарова//СельскоехозяйствоМолдавии.–1985.–№9.–С.18.

161. ГОНЧАРЕНКО,Д.Н.Урожайностьпростыхитройныхгибридовкукурузы//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.58‐62.

162. КАРАЙВАНОВ, Г. П. Оценка исходного материала в процессе селекции наколичество белка в зерне кукурузы / Г. Карайванов, К. Михайленко // ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.150‐162.

163. ЛИСУНОВ,И.К.Созданиескороспелыхгибридовкукурузыэкономическивы‐годнымсеменоводством//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.22‐36.

164. ЛИСУНОВ,И. К. Среднеранний гибрид кукурузыМолдавский 330 // Селек‐цияисеменоводство.–1985.–№1.–С.37.

165. МИКУ,В.Е.Генетическиеисследованиякукурузы//КукурузавМолдавии.–Кишинев,1985.–С.23‐39.

20 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

166. МИКУ,В.Е.Селекционнаяоценкагеновбезлигульности/В.Мику,Н.Фрун‐зе//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.79‐88.

167. МОЛДАВСКИЕ гибриды кукурузы / Г. Карайванов, Т. Чалык,М. Боровский,О.Сидорова//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст..–Кишинев,1985.–С.3‐22.

168. МУСТЯЦА,С.И.ИтогисозданияраннеспелыхлинийкукурузывМолдавии//О селекции кукурузы и сорго в Молдавии: сб. ст. / МНИИКС. – Кишинев,1985.–С.63‐73.

169. МУСТЯЦА, С.И. Селекцияраннеспелых гибридов в Румынии //Кукуруза. –1985.–№2.–С.39‐40.

170. МУСТЯЦА, С. И. Селекция раннеспелых гибридов кукурузы для возделыва‐ниявпожнивныхпосевах/С.Мустяца,В.Пожога//Тез.докл.Всесоюзнойконф. молодых ученых по проблеме кукурузы. Часть 1. – Днепропетровск,1985.–С.36‐37.

171. НУЖНАЯ, Л. П. Проявление признака многопочатковости у гибридов куку‐рузы//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Киши‐нев,1985.–С.73‐79.

172. ПАРТАС,Е.К.Идентификацияновыхисточниковмужскойстерильности//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.88‐93.

173. ПАРТАС,Е.К.ИзучениегибридовкукурузынаСтипеЦМС//МатериалыIV‐йконф.попроблемамкукурузы.–Днепропетровск,1985.–С.22.

174. ПАРТАС,Е.К.ПереводперспективныхирайонированныхгибридовкукурузынаЦМС/Е.Партас,К.Гуцану//Рольмолодыхученыхвускорениинаучно‐технического прогресса: материалы конф. молодых ученыхМССР. – Киши‐нев,1985.–С.3‐4.

175. ПРИТУЛА,Г.И.Изменчивостьсамоопыленныхлинийкукурузыиэффектив‐ностьотбора/Г.Притула,Ю.Шуман//ОселекциикукурузыисорговМол‐давии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.36‐42.

176. СЕЛЕКЦИЯкукурузы/С.Мустяца,Т.Чалык,Г.Карайванов,М.Боровский//КукурузавМолдавии.–Кишинев,1985.–С.40‐80.

177. СОЛОНЕНКО,Т.А.Использованиегенаtbвселекциикукурузы//ОселекциикукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.93‐96.

178. ЧАЛЫК, Т. С. Ботаническая характеристика и биологические особенностикукурузы//КукурузавМолдавии.–Кишинев,1985.–С.13‐21.

1986

179. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.Методикаоценкиииспытаниясинтетическихпопуляцийкукурузы//МетодикаГоссортоиспытаниясортовигибридовс.‐х.культур:тез.докл.Респ.науч.‐практич.конф.–Кишинев,1986.–С.24.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 21

180. МИКУ,В.Е.Генетическийанализмутантовidукукурузы/В.Мику,И.Анци‐бор//ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1986.–№2.–С.69‐70.

181. МИКУ,В.Е.Рекомбиногенезвселекцииигенетикекукурузы//Рекомбино‐генез: его значение в эволюции и селекции: материалыВсесоюзной конф.,22‐24октября1985г.–Кишинев,1986.–С.284‐286.

182. МУСТЯЦА,С.И.Продуктивностьраннеспелыхчетырехлинейныхгибридов/С.Мустяца,Л.Нужная,В.Пожога//Кукуруза.–1986.–№6.–С.2426.

183. ПРИТУЛА,Г.И.Особенностиоценкикукурузынаустойчивостькболезням/Г.Притула,В.Матичук//МетодикаГоссортоиспытаниясортовигибридовс.‐х.культур:тез.докл.Респ.науч.‐практич.конф.–Кишинев,1986.–С.19‐20.

1987

184. ВАНЬКОВИЧ, Н. Г. Селекция новых синтетических популяций кукурузы //Тезисы V‐го съезда Всесоюзного общества генетиков и селекционеров.Том4.–Москва,1987.–С.71.

185. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.Селекциясамоопыленныхлинийнаосновесинтетическихпопуляцийкукурузы//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.260.

186. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.Созданиеииспользованиесинтетическихпопуляцийкуку‐рузы в селекционном процессе // Применение физических, химических иматематическихметодоввбиологическихнауках.–Кишинев,1987.–С.4.

187. ВРЫНЧАН,Н.Г.Изучениеиотборвысокобелковыхивысоколизиновыхформкукурузы среди коллекции образцов /Н. Врынчан, А. Боровская // ТезисыV‐й Всесоюзной науч.‐технич. конф. молодых ученых и специалистов попроблемамкукурузы.–Днепропетровск,1987.–С.17.

188. ГАРБУР,И.В.Влияниесроковопылениянаозерненностьидругиепризнакипочатков материнских форм кукурузы / И. Гарбур, В. Мырза, И. Фрунзе //Тез. докл. V‐го съезда селекционеров и генетиков Молдавии. – Кишинев,1987.–С.307.

189. ГАРБУР,И.В.Влияниефракционногосоставасемянгибридовкукурузынаихпосевныекачестваиурожайныесвойства/И.Гарбур,П.Шарова//Материа‐лы V‐го съезда генетиков и селекционеров Молдавии. – Кишинев, 1987. –С.263.

190. ГАРБУР, И. В. Классификация гибридов кукурузы по группам спелости /И.Гарбур,П.Шарова//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.349.

191. ГАРБУР, И. В. Послеуборочная обработка семян / И. Гарбур, П. Шарова //Кукурузаисорго.–1987.–№4.–С.31‐32.

192. ГАРБУР,И.В.Протравливаниесемянкукурузыинкрустирующимисоставамисокрашиванием/И. Гарбур,П.Шарова//Сельское хозяйствоМолдавии. –1987.–№9.–С.30.

22 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

193. ГАРБУР,И.В.Эффективностьиспользования2‐гопоколенияотцовскихформприпроизводствегибридныхсемянкукурузы/И.Гарбур,В.Мырза//Мате‐риалыV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.306.

194. КАРАЙВАНОВ, Г. П. Изучение новых гибридов кукурузы / Г. Карайванов,О.Сидорова // Материалы V‐го съезда генетиков и селекционеров Молда‐вии.–Кишинев,1987.–С.354.

195. КАРАЙВАНОВ, Г. П. Оценка экологической стабильности высоколизиновыхгибридовкукурузыпоурожаюзерна/Г.Карайванов,К.Михайленко//Ма‐териалы V‐го съезда генетиков и селекционеров Молдавии. – Кишинев,1987.–С.301.

196. КАРАЙВАНОВ, Г. П. Экологическая пластичность и стабильность гибридовкукурузы/Г.Карайванов,Т.Чалык,О.Сидорова//МатериалыV‐го съездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.329.

197. КОТЕРНЯК, В. В. Особенности наследования стекловидности эндоспермаопейковых форм кукурузы у гибридов второго поколения / В. Котерняк,Г.Карайванов//Физические,химическиеиматематическиеметодывсовре‐меннойбиологии.–Кишинев,1987.–С.13‐14.

198. ЛИСУНОВ,И.К.Новоевселекциинаскороспелостьипродуктивностькуку‐рузы//МатериалыV‐госъездаВОГиС.–М.,1987.–С.244.

199. МИКУ,В.Е.Генетическаяидентификацияисточниковмужскойстерильнос‐ти у кукурузы / В. Мику, Е. Партас, Н. Врынчан //Материалы V‐го съездагенетиковиселекционеров,Москва,24‐28ноября1987г.–М.,1987.–С.26.

200. МИКУ,В.Е.Оценкавозможностииспользованиягена idвселекциикукуру‐зы/В.Мику,А.Анцибор,Т.Солоненко//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.217‐218.

201. МИКУ,В.Е.Селекционно‐генетическоеизучениеииспользованиеЦМСуку‐курузы/В.Мику,Е.Партас,К.Гуцану//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.216‐217.

202. МИКУ,В.Е.Устойчивостьгибридовкукурузынаразличныхтипахцитоплаз‐мыкUstilagomaydisuSorosporiumreilianum/В.Мику,А.Юрку,М.Лазу//Ма‐териалы V‐го съезда генетиков и селекционеров Молдавии. – Кишинев,1987.–С.47.

203. МЫРЗА, В. П. Селекциялиний восстановителей «М» типаЦМСкукурузы //Материалы V‐го съезда генетиков и селекционеровМолдавии. – Кишинев,1987.–С.305.

204. МУСТЯЦА,С.И.Изучениегибридовкукурузыразныхгруппспелостивлет‐них посевах / С. Мустяца, В. Пожога // Сельское хозяйство Молдавии. –1987.–№10.–С.24.

205. МУСТЯЦА, С.И.Подбор групп спелости гибридовдляиспользованиявлет‐нихпосевах/С.Мустяца,В.Пожога//МатериалыV‐го съезда генетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.316.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 23

206. МУСТЯЦА, С.И. Сравнительноеизучение четырехлинейных гибридов куку‐рузыназерноисилос/С.Мустяца,Л.Нужная,В.Пожога//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.303.

207. ПРИТУЛА, Г. И. Некоторые результатыпо селекции самоопыленных линийкукурузы/Г.Притула,Д.Гончаренко//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.317.

208. ПАРТАС,Е.К.ВлияниевнешнихусловийнастепеньпроявленияЦМСукуку‐рузы//ТезисыI‐гореспубликанскогосеминарамолодыхученыхАНМССР.–Кишинев,1987.–С.22.

209. ПАРТАС, Е. К. Влияние стерильной цитоплазмы на массу и фертильностьпыльцы гибридов кукурузы / Е. Партас, П. Ботнаренко //Материалы V‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.317.

210. ПОЖОГА,В.Н.Влияниесроковсеванахимсоставипитательнуюценностьси‐лоснойкукурузы/В.Пожога,Г.Комарова//Тез.докл.V‐йВсесоюзнойконф.молодыхученыхпопроблемекукурузы.–Днепропетровск,1987.–С.39.

211. РОТАРЬ,А.И.Качествосилоснойкукурузы/А.Ротарь,Г.Комарова,В.Мику/Отв.ред.:М.Ф.Лупашку/Молд.НИИКСНПО«Гибрид».–Кишинев,1987.–182с.

212. ЧАЛЫК, Т. С. Новые высокоурожайные гибриды кукурузы // Известия АНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1987.–№6.–С.57‐58.

213. ЧАЛЫК, Т. С. Основные факторы влияющие на урожайность зерна кукуру‐зы/Т.Чалык,М.Пейнович//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекцио‐неровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.344.

214. ЧАЛЫК,Т.С.Оценкаиотборселекционногоматериалакукурузынаустойчи‐востькпыльнойголовне/Т.Чалык,В.Матичук//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.320.

215. ШУМАН,Ю.М.Результатыизученияколлекциисамоопыленныхлинийкуку‐рузы/Ю.Шуман,Г.Притула//МатериалыV‐госъездагенетиковиселек‐ционеровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.352.

1988

216. МИКУ,В.Е.Основныерезервыувеличенияпроизводствакукурузы//Сбор‐ник материалов зональных практических семинаров. – Кишинев, 1988. –С.76‐81.

217. МУСТЯЦА,С.И.РаннеспелыегибридыкукурузыБемо/С.Мустяца,В.Шлапу‐нов,З.Глушина//Кукуруза.–1988.–№1.–С.42‐44.

1989

218. БАНДРАБУЛЯ,Л.А.Рольстандартизациивпроизводствекукурузы//Моло‐дежьиинтенсификацияАПК:материалыРесп.конф.молодыхученых.–Ки‐шинев,1989.–С.46.

219. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.Использованиереципрокногорекуррентногоотборавсе‐лекциисинтетическихпопуляцийкукурузы//МолодежьиинтенсификацияАПК:материалыРесп.конф.молодыхученых.–Кишинев,1989.–С.47.

24 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

220. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.Селекциясинтетическихпопуляцийкукурузы/Н.Ванько‐вич, М. Боровский // Селекционно‐генетические исследования кукурузы исорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.С.19‐26.

221. ВРЫНЧАН,Н.Г.Генетическаяидентификацияновыхисточниковгеновструк‐туры эндосперма у кукурузы // Селекционно‐генетические исследованиякукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.72‐74.

222. ГАРБУР,И.В.Совершенствованиеметодаопределенияпосевныхкачествсе‐мян/И.Гарбур,П.Шарова//Селекционно‐генетическиеисследованиякуку‐рузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.139‐142.

223. ГУЦАНУ, К. Г. Создание и селекционная оценка восстановителей фертиль‐ностимолдавскоготипаЦМС/К.Гуцану,Е.Партас//Молодежьиинтенси‐фикацияАПК:материалыресп.конф.–Кишинев,1989.–С.62‐63.

224. КОТЕРНЯК,В.В.Влияниеподвидовкукурузынанаследованиеструктурыэн‐доспермаопейковыхформ/В.Котерняк,Г.Карайванов//Селекционно‐ге‐нетическиеисследованиякукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.66‐72.

225. КОТЕРНЯК,В.В.Использованиемодифицированныхопейковыхформкуку‐рузы в улучшении полевой всхожести высоколизиновых гибридов / В. Ко‐терняк, Г. Карайванов // Молодежь и интенсификация АПК. – Кишинев,1989.–С.56.

226. КОТЕРНЯК,В.В.Качествобелкаопейковойкукурузысмодифицированнымтипомэндосперма/В.Котерняк,А.Ротарь,И.Анцибор//Селекционно‐гене‐тические исследования кукурузы и сорго в Молдавии: сб. ст. / МНИИКС. –Кишинев,1989.–С.79‐89.

227. МИКУ, В. Е. О результатах научно‐технического сотрудничества советскихучрежденийсзарубежнымипопроблемеКОЦ–2стран–членовСЭВиСФРЮза1987год/В.Мику,В.Кравчук//РабочиематериалыVIII‐гозаседанияСо‐ветаУполномоченныхпопроблемеКОЦ–2.–Мартонвашар,1989.–С.36‐41.

228. МИКУ,В.Е.СравнительноеизучениегибридовкукурузынаразличныхтипахЦМС/В.Мику,Е.Партас//Селекционно‐генетическиеисследованиякукуру‐зыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.45‐56.

229. МИКУ, В. Е. Сравнительная оценка гибридов кукурузы, различающихся поаллелям гена ID / В.Мику,И. Анцибор, Т. Солоненко // Селекционно‐гене‐тические исследования кукурузы и сорго в Молдавии: сб. ст. / МНИИКС. –Кишинев,1989.–С.26‐38.

230. МИХАЙЛЕНКО, К. Х. О селекции раннеспелых высокобелково‐опейковыхлиний кукурузы / К.Михайленко, А. Боровская // Селекционно‐генетичес‐киеисследованиякукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Киши‐нев,1989.–С.74‐79.

231. МИХАЙЛЕНКО,К.Х.Характернаследованияпризнаковколичестваикачест‐вауопейковыхгибридовкукурузы/К.Михайленко,А.Боровская//Селек‐ционно‐генетические исследования кукурузы и сорго вМолдавии: сб. ст. /МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.59‐66.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 25

232. МУСТЯЦА, С. И. Комбинационная способность раннеспелых линий кукуру‐зы/С.Мустяца,Л.Нужная//Селекционно‐генетическиеисследованиякуку‐рузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.11‐19.

233. МУСТЯЦА,С.И.СелекциякукурузывСША/С.Мустяца,В.Соколов//Кукуру‐заисорго.–1989.–№5.–С.43.

234. МУСТЯЦА,С.И.Улучшение семеноводствараннеспелыхтрехлинейных гиб‐ридовкукурузы/С.Мустяца,В.Пожога//Селекционно‐генетическиеиссле‐дованиякукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.121‐126.

235. МЫРЗА,В.П.Схемапроизводствасуперэлитыродительскихлинийгибридовкукурузы // Селекционно‐генетические исследования кукурузы и сорго вМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.111‐121.

236. МЫРЗА, В. П. Улучшающее семеноводство межлинейных гибридов кукуру‐зы// Селекционно‐генетические исследования кукурузы и сорго в Молда‐вии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.126‐134.

237. ПРИТУЛА, Г. И. Исходный материал для гибридов кукурузы / Г. Притула,Ю.Шуман,Д. Гончаренко//Селекционно‐генетическиеисследованиякуку‐рузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.5‐11.

238. СИДОРОВА,О.М. Адаптивность гибридов кукурузымолдавской селекции /О.Сидорова,Т.Чалык,Г.Карайванов//Селекционно‐генетическиеисследо‐вания кукурузыи сорго вМолдавии: сб. ст. /МНИИКС. –Кишинев, 1989. –С.38‐45.

239. ФРУНЗЕ,И.И.Густотастояниярастенийотцовскихформнаучасткахгибриди‐зации/И.Фрунзе,И.Гарбур//Селекционно‐генетическиеисследованияку‐курузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.134‐139.

240. ШАРОВА, П. Г. Комплексные протравители для семян кукурузы // Селек‐ционно‐генетическиеисследованиякукурузы:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.142‐144.

1990

241. MICU,V.E.Porumbul/V.Micu,S.Musteaţă//Călăuzaagricultorului.–Ch.:CarteaMoldovenească,1990.–P.129‐151.–Îngrafiechirilică.

242. MICU,V.E.CytoplasmicMaleSterilityinMaizeSeedProduction/V.Micu,E.Par‐tas//Proceedingof15‐thCongressofEUCARPIA,June4‐8,1990.–Viena,1990.–P.174‐178.

243. MICU,V.E.TheeffectofCmalesterilecytoplasmonmorphologicalandagronomictraits of corn hybrids / V. Micu, E. Partas // Maize Genetics Cooperation NewsLetter.–1990.–Vol.64.–P.95‐96.

244. КОТЕРНЯК,В.В.ОгенетическойнестабильностиполокусуОПЕЙК2укуку‐рузы/В.Котерняк,Г.Карайванов//Генетикаразвития:тез.докл.II‐гоВсе‐союзногосовещания.–Ташкент,1990.–С.82‐84.

245. МИКУ,В.Е.Гибридынастерильнойоснове/В.Мику,Е.Партас,К.Гуцану//Кукуруза.–1990.–№5.–С.30‐33.

26 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

246. МИКУ, В. Е. Научно‐производственная система НПО “Гибрид” / В. Мику,А.Усенко//Кукурузаисорго.–1990.–№6.С.10‐12.

247. МИКУ,В.Е.ОценкагибридовнаразличныхтипахЦМС/В.Мику,Е.Партас//Информационный Бюллетень по кукурузе. – Мартонвашар, 1990. –№ 8. –С.57‐60.

248. МУСТЯЦА, С. И. Реакция раннеспелых линий на загущение // Кукуруза исорго.–1990.–№3.–С.30.

249. ХОЛОДОСТОЙКОСТЬраннеспелыхлинийкукурузы/С.Мустяца,С.Мистрец,Л.Нужная,Н.Надточаев//Кукурузаисорго.–1990.–№5.–С.41‐43.

1991

250. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Гибриддлязерновойтехнологии//Кукурузаисорго.–1991.–№3.–С.11.

251. МИКУ,В.Е.Генетическиеисследованияииспользованиевселекцииисемено‐водствекукурузыразличныхтиповиисточниковЦМС/В.Мику,Е.Партас//Актуальныевопросыгенетикииселекции.–Кишинев,1991.–С.143‐151.

252. МИКУ,В.Е.ИзучениеииспользованиеЦМСвселекцииисеменоводствеку‐курузы/В.Мику,Е.Партас//Селекцияисеменоводствораннеспелыхгиб‐ридов кукурузы: Докладынауч.‐методич. совещания по проблеме. – Киши‐нев,1991.–С.148‐162.

253. МИКУ, В. Е. Качество семян улучшается / В. Мику, Е. Партас, К. Гуцану //СельскоехозяйствоМолдовы.–1991.–№4.–С.16‐18.

254. МУСТЯЦА,С.И.Влетнихпосевах/С.Мустяца,В.Пожога//Кукурузаисор‐го.–1991.–№3.–С.26‐27.

255. МУСТЯЦА,С.И.Раннеспелыегибридыкукурузыдляпоукосныхипожнивныхпосевов / С.Мустяца, В. Пожога // Сельское хозяйствоМолдовы. – 1991. –№8.–С.8‐10.

256. МУСТЯЦА, С. И. Селекция раннеспелых гибридов кукурузы в НИИКС ССРМолдова // Селекция и семеноводство раннеспелых гибридов кукурузы:Докл.науч.‐методич.совещанияпопроблеме...–Кишинев,1991.–С.123‐128.

257. МУСТЯЦА,С.И.Уборочнаявлажностьзернараннеспелыхлиний/С.Мустяца,Л.Нужная,С.Мистрец//Кукурузаисорго.–1991.–№5.–С.14‐16.

258. ПРИТУЛА,Г.И.ГибридыМолдавский425АМВиМолдавский425МВоправ‐дываютнадежды//СельскоехозяйствоМолдовы.–1991.–№3.–С.10.

259. ФРУНЗЕ,И.И.Какойдолжнабыть густотарастенийродительскихформнаучастках гибридизации / И.Фрунзе, И. Гарбур // Сельское хозяйствоМол‐довы.–1991.–№3.–С.8.

1992

260. INFLUENŢAunorglicozideasuprarezistenţeiporumbuluicătreputregai/N.Bala‐şova,N.Morozova, J. Prostacova,O.Daracov, L.Melian,A. Iurcu,M. Lazu //Bul.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 27

Acad.deŞtiinţeaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–1992.–Nr.2.–P.3‐11.

261. IURCU,A.Improvmentoftheexistinganddevelopmentofnewmethodsofmaizeimmunity /A. Iurcu,M.Lazu //CongresulNaţional deBiologie “EmilRacoviţă”:Rezumatelelucrărilor.Vol.2.–Iaşi,1992.–P.178‐179.

262. MICU,V. E. Crearea liniilormascule (tb) restauratoarede fertilitate la porumb/V.Micu,T.Solonenco//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînMoldo‐va: Congresul al VI‐lea a geneticienilor şi amelioratorilor din Moldova, sept.,1992.–Chişinău,1992.–P.202.

263. MICU,V.E.Dichotomousbranchedmutant(dib)/V.Micu,E.Partas,D.Brînzila//MaizeGeneticsCooperationNewLetter.–1992.–Vol.66.–P.86.

264. MICU,V.E.ThesterilityinZeamaysL./V.Micu,E.Partas//Congresulnaţionaldebiologie“EmilRacoviţa”:Rezumatelelucrărilor.–Iaşi,1992.–Vol.2.–P.165‐166.

265. ВАНЬКОВИЧ,Н. Г.Улучшение синтетиковкукурузыметодомреципрокногорекуррентного отбора /Н. Ванькович,М. Боровский // Создание гибридовкукурузыисоргоитехнологияихвозделывания:сб.ст./МНИИКС.–Киши‐нев,1992.–С.72‐79.

266. КНИГАкукурузовода/В.Затучный,И.Гарбур,А.Грималовский,Д.Карастан,В.Мику,С.Мустяца,А.Рабичук,Г.Карайванов,А.Ротарь.–Кишинев:Univer‐sitas,1992.–144c.

267. КОТЕРНЯК,В.В.Диаллельныйанализпризнакастекловидностиэндоспермамодифицированных опейковых форм кукурузы / В. Котерняк, Г. Карайва‐нов//Созданиегибридовкукурузыисоргоитехнологияихвозделывания:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1992.–С.47‐58.

268. ЛАЗУ,М.Н. Селекция кукурузына комплексныйиммунитет к патогенамиадаптивность/М.Лазу,А.Юрку//Генетикаиселекциярастенийиживот‐ныхвМолдове:материалыVI‐госъездагенетиковиселекционеровМолдо‐вы,сентябрь,1992.–Кишинев,1992.–С.118.

269. МИКУ,В.Е.Использованиедоноровскороспелостидляулучшениялинийку‐курузы/В.Мику,В.Грибинчя//ГенетикаиселекциярастенийиживотныхвМолдове:материалыVI‐госъездагенетиковиселекционеровМолдовы.–Кишинев,1992.–С.186‐188.

270. МИКУ,В.Е.РеакциялинийкукурузынаразличныетипыиисточникиЦМС/В.Мику,Е.Партас//Созданиегибридовкукурузыисоргоитехнологияихвозделывания:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1992.–С.58‐65.

271. МИКУ,В.Е.Рольцитоплазмывгенетическомконтролереакцийнапатогеныи вредителей / В. Мику, А.Юрку, Е. Партас // Кукуруза и сорго. – 1992. –№4.–С.30‐33.

272. МУСТЯЦА,С.И.Влажностьзернаураннеспелыхлинийкукурузы/С.Мустя‐ца,С.Мистрец//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînMoldova:Con‐gresulalVI‐lea...,sept.1992.–Chişinău,1992.–P.142‐144.

28 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

273. МУСТЯЦА, С. И.Модификация опылителей раннеспелых линий кукурузы /С.Мустяца,П.Борозан//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînMol‐dova:CongresulalVI‐lea…sept.1992.–Chişinău,1992.–P.151‐153.

274. МУСТЯЦА,С.И.Созданиеультраранихлинийкукурузы/С.Мустяца,С.Мис‐трец//Созданиегибридовкукурузыисоргоитехнологияихвозделывания:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1992.–С.31‐43.

275. МУСТЯЦА,С.И.Тестированиераннеспелыхлинийнакомбинационнуюспо‐собностьвусловияхлетнегопосева/С.Мустяца,В.Пожога//Созданиегиб‐ридовкукурузыисоргоитехнологияихвозделывания:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1992.–С.43‐47.

276. ПАРТАС,Е.К.ГенетическоеизучениеродственныхМиСтипамисточниковЦМСукукурузы//Genetica şi ameliorareaplantelor şi animalelor înMoldova:CongresulalVI‐lea...sept.1992.–Chişinău,1992.–Р.169‐172.

277. ПРИТУЛА, Г. И. Использование позднеспелых линий как доноров высокойурожайности кукурузы / Г. Притула, В. Горчаков // Genetica şi ameliorareaplantelor şi animalelor înMoldova: Congresul al VI‐lea ... sept. 1992. – Chişinău,1992.–P.181‐184.

278. ПРИТУЛА,Г.И.Селекциякукурузыназагущение/Г.Притула,Д.Гончарен‐ко// Genetica şi ameliorarea plantelor şi animalelor în Moldova: Congresul alVI‐lea...sept.1992.–Chişinău,1992.–P.186‐188.

279. ФРУНЗЕ,И.И.Влияетнапродуктивность/И.Фрунзе,И.Гарбур//Кукурузаисорго.–1992.–№4.–С.20.

280. ФРУНЗЕ,Н.С.Индукциякаллусаиэмбриоидовкукурузыисоргоприкульту‐репыльников//Созданиегибридовкукурузыисоргоитехнологияихвоз‐делывания:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1992.–C.79‐84.

281. ФРУНЗЕ, Н. С. Использование эмбриокультуры для ускоренного созданияинбредныхлинийкукурузы/Н.Фрунзе,Г.Притула//Geneticaşiameliorareaplantelor şi animalelor înMoldova: Congresul al VI‐lea ... sept. 1992. – Chişinău,1992.–P.220.

282. ЧАЛЫК,Т.С.КраткиеитогиселекцииисеменоводствакукурузывМолдове(историческийочерк)//Созданиегибридовкукурузыисоргоитехнологияихвозделывания:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1992.–С.3‐31.

1993

283. FRUNZE, N. Acţiunea mediului nutritiv asupra calusogenezei în cultura antere‐lor//Moldova:Deschideriştiinţificeşiculturalesprevest:CongresulXVIII‐leaalAcad.Româno‐AmericanedeŞtiinţeşiArte.–Chişinău,1993.–Vol.4.–P.214.

284. KOTERNEAK, V. V. A new source of the reculatory element Bg of themaize 02‐m(r)‐Bgsystemofcontrollingelements//Moldova:Deschideriştiinţificeşicultu‐ralesprevest:CongresulXVIII‐leaalAcad.Româno‐AmericanedeŞtiinţeşiArte.–Chişinău,1993.–Vol.4.–P.5.

285. MICU,V.E.Cercetăridegenetică laporumb(ZeaMaysL)/V.Micu,E.Partas//Moldova:Deschideriştiinţificeşiculturalesprevest:CongresulXVIII‐leaalAcad.Româno‐AmericanedeŞtiinţeşiArte.–Chişinău,1993.–Vol.4.–P.219.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 29

286. MICU,V.E.Studierealiniilor–menţinătoaredeandrosterilitatecitoplasmaticădetipClaporumb/V.Micu,E.Partas,V.Ciobanu//Moldova:Deschideriştiinţificeşiculturale spre vest: Congresul XVIII al Acad. Româno‐Americane de Ştiinţe şiArte.–Chişinău,1993.–Vol.4.–P.225.

287. MICU,V.E.Two‐tasselsmaize:Breedingandmolecularbiology/V.Micu,E.Par‐tas// Proceedings of XVI‐th Conference EUCARPIA, Bergamo‐Italy, June 6‐91993.–P.144‐149.

288. MUSTEAŢA, S. Perfecţionarea metodelor de creare a liniilor consangvinizate deporumbtimpuriu//Moldova:Deschideriştiinţificeşiculturalesprevest:Congre‐sulXVIIIalAcad.Româno‐AmericanedeŞtiinţeşiArte.–Chişinău,1993.–Vol.4.–P.223.

289. MIHAILENCO, X. Rezistenta liniilor de porumb opac‐2 la frig / X. Mihailenco,Gh.Karaivanov//Moldova:Deschideriştiinţificeşiculturalesprevest:CongresulXVIII‐leaalAcad.Româno‐AmericanedeŞtiinţeşiArte.–Chişinău,1993.–Vol.4.–P.220.

290. MÎRZA,V.AmeliorareahibrizilorsemitimpuriideporumbînMoldova//Moldova:Deschideri ştiinţifice şi culturale spre vest: Congresul XVIII al Acad. Româno‐AmericanedeŞtiinţeşiArte.–Chişinău,1993.–Vol.4.–P.221.

291. КАРАЙВАНОВ, Г. П. Лопающаяся кукуруза / Г. Карайванов, В. Котерняк //Кукурузаисорго.–1993.–№4.–C.15.

292. КАРАЙВАНОВ, Г. П. Сахарная кукуруза / Г. Карайванов, К. Михайленко,Т.Чалык//Кукурузаисорго.–1993.–№5.–C.18‐20.

293. КОТЕРНЯК,В.В.Повышениехолодостойкостивысоколизиновойкукурузы/В.Котерняк,Г.Карайванов//Кукурузаисорго.–1993.–№6.–C.21‐22.

294. МИСТРЕЦ,С.И.Созданиераннеспелыххолодостойкихформкукурузы//Тез.докл.международнойнауч.‐практич.конф.молодыхученыхиспециалистовпо актуальным проблемам интенсификации сельского хозяйства. – Шор‐танды:Каз.НИИСХ.–1993.–C.74‐75.

295. МИХАЙЛЕНКО, К. Х. Гибриды с большим количеством лизина и белка /К.Михайленко,Г.Карайванов//Кукурузаисорго.–1993.–№6.–C.17‐18.

296. МУСТЯЦА,С.И.Динамикавлажностизерна/С.Мустяца,С.Мистрец//Куку‐рузаисорго.–1993.–№5.–C.15‐17.

297. МУСТЯЦА,С.И.Модификацияотцовскихформ/С.Мустяца,П.Борозан//Ку‐курузаисорго.–1993.–№1.–Р.20‐21.

298. МЫРЗА,В.П.Гибридыссинхроннымцветениемродительскихформ//Куку‐рузаисорго.–1993.–№6.–С.4‐5.

1994

299. BEJENARI, I. Identificarea liniilormutantedeporumb/ I.Bejenari,GalinaComa‐rov,A.Rotari//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiameliorării:conf.naţională,9‐10noiem.,1994.–Chişinău,1994.–P.54.

30 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

300. BOROZAN,P.Ameliorareaformeipaternelahibriziideporumbtimpuriu//Agri‐culturaMoldovei.–1994.–Nr.3‐4.–P.16‐17.

301. BOROZAN, P. Modificarea formei paterne a hibridului de porumb Bemo160MRF//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieisiameliorării:conf.naţiona‐lă,9‐10noiem.,1994.–Chişinău,1994.–P.5.

302. FRUNZE,N.Crearealiniilorconsangvinizatelaporumbcuutilizareaembriocultu‐rii/N.Frunze,G.Pritula//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiame‐liorării:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.114.

303. FRUNZE,N.Obţinereahaploizilordeporumbprinculturaanterelorînvitro//Sim‐poz.XVIIINaţionaldegeneticăvegetalăşianimală,13‐15iun.1994.–Timişoara,1994.–P.32.

304. GORCIACOV,V.Efectulheterozisuluiîndependenţădestructuraelementelorroa‐deilaliniideporumb//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieisiamelioră‐rii:conf.naţională9‐10noiem.,1994.–Chişinău,1994.–P.161.

305. GRIBINCEA,V.Evaluareavariaţiilortimpuriialiniilordeporumbsubaspectulrezis‐tenţeilafrig/V.Gribincea,Gh.Karaivanov//Problemeactualealegeneticii,bioteh‐nologieisiameliorării:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.163.

306. IURCU,A. Ereditarea rezistenţei porumbului la tăciunele ştiuletelui şi al paniculu‐lui//Simpoz.degeneticăvegetalăşianimală,13‐15iun..–Timişoara,1994.–P.24.

307. KOTERNEAK,V.V.Desprevariabilitateageneticăcondiţionatădeelementulregu‐latorBg3449laporumb//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiame‐liorării:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.30.

308. MICU,V.E.Creareaşievaluareavariantelortimpuriialiniilordeporumb/V.Micu,V.Gribincea//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiameliorării:Conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.181.

309. MICU,V.E.Femallsterilityinmaize(Zeamays)/V.Micu,E.Partas//Practical13thInternationalCongressonSexualPlantReproduction.–Viena,1994.–P.9.

310. MICU,V.E.Studiereasurselorgeneticedeporumbcuconţinutridicatdeproteine/V.Micu,E.Partas,A.Rotari//RezumatullucrărilorceluidealXVIII‐leasimpoz.na‐ţionaldegeneticăvegetalăşianimală,13‐15iun.1994.–Timişoara,1994.–P.32.

311. MIHAILENCO,X.Ameliorareaporumbuluicuconţinutsporitde lizină/X.Mihai‐lenco,Gh.Karaivanov//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiamelioră‐rii:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.183.

312. MIHAILENCO,X.Utilizareagenelorsu1şisu2inameliorareaporumbuluizaharat/X.Mihailenco,Gh.Karaivanov//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiameliorării:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.184.

313. MISTREŢ,S.Crearealiniilordeporumbrezistentelatemperaturiscăzute//Proble‐me actuale ale geneticii, biotehnologiei şi ameliorării: conf. naţională, 9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.186.

314. MÎRZA, V. Studii privindmicrofazele fiziologice la hibrizii şi liniile de porumb /V.Mîrza,N.Vanicovici//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiamelio‐rării:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.179.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 31

315. MUSTEAŢA, S. Materialul iniţial pentru crearea liniilor de porumb // Problemeactuale ale geneticii, biotehnologiei şi ameliorării: conf. naţională, 9‐10 noiem.,1994.–Chişinău,1994.–P.188‐189.

316. NUJNAIA,L.Creareapopulaţiei sintetice timpuriepebazagermoplasmeiLancas‐ter//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiameliorării:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.189.

317. PARTAS,E.Butificareatulpiniilaporumb–caracterereditar/E.Partas,V.Micu//Simpoz. XVIIINaţional de genetică vegetală şi animală, 13‐15 iun. 1994. – Timi‐şoara,1994.–P.117‐123.

318. PARTAS,E.Colecţiadegenelaporumb/E.Partas,F.Brînzila//Problemeactualeale geneticii, biotehnologiei şi ameliorării: conf. naţională, 9 ‐10 noiem. 1994. –Chişinău,1994.–P.46.

319. PARTAS,E.Creareaşistudiereaformelordeporumbcuconţinutînaltdeproteineînbob/E.Partas,V.Micu,A.Rotari//Simpoz.XVIIINaţionaldegeneticăvegetalăşianimală,13‐15iun.1994.–Timişoara,1994.–P.32.

320. PARTAS, E. Studierea liniilormenţinătoare de androsterilitate citoplasmatică detipClaporumb/E.Partas,V.Ciobanu//Problemeactualealegeneticii,biotehno‐logieişiameliorării:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.17.

321. PARTAS,E.Utilizareaandrosterilităţii citoplasmice înameliorareaporumbului şiproducereadeseminţe//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiamelio‐rării:conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.192.

322. ROTARI, A. Studierea rezistenţei porumbului la frig în procesul de ameliorare /A.Rotari,S.Caraivanov//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiamelio‐rării:Conf.naţională,9‐10noiem.1994.–Chişinău,1994.–P.198.

323. VANICOVICI,N.Conţinutuldesubstanţăuscataşifazeledematurizareabobuluideporumb/N.Vanicovici,V.Mîrza//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiameliorării:conf.naţională,9‐10noiem.,1994.–Chişinău,1994.–P.208.

324. VANICOVICI,N.Dinamicapierderiiumiditatiibobuluilapopulaţiilesinteticedepo‐rumb//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieisiameliorării:conf.naţio‐nală,9‐10noiem.,1994.–Chişinău,1994.–P.207.

325. VRÎNCEAN, N. Stabilizarea şi homozigotizarea liniilor consangvinizate de po‐rumb/N. Vrîncean, V.Mîrza //Probleme actuale ale geneticii, biotehnologiei siameliorării:conf.naţională,9‐10noiem.,1994.–Chişinău,1994.–P.59.

326. ИТОГИселекциикукурузы/Г.Карайванов,С.Мустяца,М.Боровский,Т.Ча‐лык//Кукурузаисорго.–1994.–№4.–C.3‐6.

327. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Кремнистаякукуруза/Г.Карайванов,С.Мустяца,А.Ро‐тарь//Кукурузаисорго.–1994.–№1.–C.19.

328. КОТЕРНЯК, В. В. Использованиемодифицированных опейковыхформ в се‐лекции высоколизиновой кукурузы / В. Котерняк, Г. Карайванов, А. Ро‐тарь//Кормаикормовойбелок:I‐яМежд.конф.–Виница,1994.–C.129.

329. МАТИЧУК,В.Г.Селекциявысококаротиновыхкремнистыхгибридовкукуру‐зы / В. Матичук, Г. Карайванов, А. Ротарь // Корма и кормовой белок: I‐яМежд.конф.–Виница,1994.–C.117.

32 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

330. МИКУ,В.Е.НПО«Порумбень»–двадцатьлет//СельскоехозяйствоМолдо‐вы.–1994.–№7‐8.–C.3.

331. МИХАЙЛЕНКО,К.Х.Высоколизиноваякукуруза–белокдляпроизводства/К.Михайленко,Г.Карайванов//Кормаикормовойбелок:I‐яМежд.конф.–Виница,1994.–C.118.

332. МУСТЯЦА, С. И. Использование линии СG 12 для создания раннеспелогоисходногоматериала/С.Мустяца,С.Мистрец//Кукурузаисорго.–1994.–№1.–C.16‐18.

333. МУСТЯЦА,С.И.Созданиеиоценкараннеспелыхлиний//Кукурузаисорго.–1994.–№6.–C.8‐11.

334. ПРИТУЛА,Г.И.ГибридыкукурузыдляМолдовы//СельскоехозяйствоМол‐довы.–1994.–№7‐8.–C.14.

335. СЕЛЕКЦИЯкукурузы/Г.Карайванов,М.Боровский,Т.Чалык,С.Мустяца//СельскоехозяйствоМолдовы.–1994.–№7‐8.–C.6‐8.

336. ФРУНЗЕ, Н. С. Использование эмбриокультуры для ускорения созданияинбредных линий кукурузы / Н. Фрунзе, Г. Притула // Корма и кормовойбелок:I‐яМежд.конф.–Виница,1994.–C.116.

337. ФРУНЗЕ, И. И. Контроль генетического потенциала продуктивности впроцессесеменоводства/И.Фрунзе,И.Гарбур//Кукурузаисорго.–1994.–№3.–C.22.

338. ЧОБАНУ,В.Влияниеразличныхтиповцитоплазмынахозяйственно‐ценныепризнакикукурузы//СельскоехозяйствоМолдовы.–1994.–№3‐4.–C.11‐13.

1995

339. MICU, V. Use of Cytoplasmic Male Sterility in Corn Seed Production / V. Micu,E.Partas//AgronomyAbstracts:AnnualMeetings.–1995.–Nr.3.–P.143.

340. PARTAS,E.IdentificationofRtgenesinmaizeinbredlines//37‐thAnnualMaizeGeneticsConference,16‐19March,1995.–California,1995.–P.83.

341. PARTAS,E.Pleiotropiceffectsofmalesterilecytoplasmsonmaizehybridstraits/E. Partas, V. Micu // 37‐th Annual Maize Genetics Conference, 16‐19 March,1995.–California,1995.–P.82.

342. PARTAS,E.StudyofPollenFertilityRestorationinDifferentTypesandSourcesofCMSinmaize//AgronomyAbstracts:AnnualMeetings.–1995.–Nr.3.–P.144.

343. КОТЕРНЯК,В.В.Изучениеактивностиитранспозиционнойспособностире‐гуляторного элемента Bg 3449 системы контролирующих элементов куку‐рузыBg‐rbg//Генетика.–1995.–Т.51.–№8.–C.1114‐1119.

344. МУСТЯЦА,С.И.Длябыстроговысыханиязерна/С.Мустяца,С.Мистрец//Кукурузаисорго.–1995.–№4.–C.8.

345. МУСТЯЦА, С. И. Зародышевая плазма для создания и улучшения раннеспе‐лыхлиний//Кукурузаисорго.–1995.–№1.–C.2‐5.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 33

1996

346. PARTAS,E.Bifurcareatulpiniilaporumb/E.Partas,V.Micu//Cercetăridegene‐ticăvegetalăşianimală.–România,1996.–Nr.4.–P.117‐123.

347. PRISĂCARU, A. Rolul gametofitului masculin în efectuarea monitoringului gene‐tic// Managament ecologic şi dezvoltare durabilă: Tz. conf. intern. – Chişinău,1996.–P.44.

348. PRISĂCARU,A.Studiulreacţieiradiobiologicelairadiereapolenuluideporumb//Problemele şi perspectivele radioecologiei în RepublicaMoldova: tezele simpoz.intern.–Chişinău,1996.–P.93‐94.

349. МЫРЗА,В.П.СотрудничествовобластиселекциикукурузыМолдова‐Алтай/В.Мырза,Г.Карайванов//Кукурузаисорго.–1996.–№4.–C.2.

350. ПАРТАС, Е. К. Перспективы использования новых источников ЦМС в произ‐водствегибридныхсемянкукурузы//Кукурузаисорго.–1996.–№3.–C.3‐5.

351. ПОЖОГА,В.Н.Теоретическиеипрактическиеаспектывыращиваниякукуру‐зыназерновМогилевскойобласти/В.Пожога,В.Двойнишников//Селек‐циязерновыхибобовыхкультурнастабильность,продуктивностб,иммуни‐тетикачествозерна.–Горки,1996.–C.61‐68.

352. ПОЖОГА, В. Н. Гибриды кукурузы творческой группы Бемо / В. Пожога,С.Мустяца // Материалы науч. конф. к 150‐летию М. В. Рытова в БСХА. –Горки,1996.–C.53‐55.

1997

353. MICU,V.IncreasingFemaleSterilityandHeterosisinMaize/V.Micu,E.Partas//TheGeneticsandExploitationofHeterosisinCrops.–Mexico,1997.–P.64‐65.

354. PARTAS,E.MaleSterility inEfficientmethodofExploitingHeterosis inMaize//TheGeneticsinExploitationofHeterosisinCrops.–Mexico,1977.–P.244‐245.

355. МУСТЯЦА,С.И.Изучениесамоопыленныхпотомствкукурузыизсинтетичес‐койпопуляцииМКР33/С.Мустяца,С.Брума//Кукурузаисорго.–1997 .–№2.–C.12‐16.

356. МУСТЯЦА, С. И. Родственные и беккроссные скрещивания как опылителираннеспелыхгибридовкукурузы/С.Мустяца,П.Борозан//Кукурузаисор‐го.–1997.–№6.–C.11.

357. МУСТЯЦА, С. И. Создание раннеспелых линий кукурузы // БюллетеньНИИзерновогохозяйстваУААН.–Днепропетровск,1997.–№5.–C.54‐56.

358. НОВЫЕраннеспелыегибридыкукурузы/С.Мустяца,В.Пожога,С.Мистрец,П.Борозан//Кукурузаисорго.–1997.–№3.–C.21‐23.

359. ПОЖОГА, В. Н. Конкурсное испытание гибридов кукурузы селекции НПО«Порумбень» в условияхМогилевской области // VII‐й съезд белорусскогообществагенетиковиселекционеров,16июля1997.–Горки,1997.–C.36‐37.

360. ФЕНОТИПИЧЕСКИЙрекуррентныйотборвпопуляцияхкукурузы/С.Мустя‐ца,С.Мистрец,Л.Нужная,С.Брума//Кукурузаисорго.–1997.–№1.–C.2‐4.

34 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1998

361. ASPECTE metodice privind evaluarea hibrizilor de porumb după producţia deboabe şi rezistenţa la patogeni şi fitofagi / A. Prisacari, A. Iurcu, Gh. Lebediuc,VergiliaMoloşnic//Geneticaşiameliorareaplantelorşianimalelor înRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.341‐347.

362. BOROZAN,P. Folosirea încrucişărilorbakkrossate şi înrudite ca formepaterne ahibrizilordeporumbtimpuriu/P.Borozan,S.Musteaţa//Geneticaşiameliorareaplantelor şi animalelor înRepublicaMoldova:materialele şt. ale Congresului VII...–Chişinău,1998.–P.410‐412.

363. BRUMA,S.StudiereadescendenţilordeporumbdinpopulatiasinteticăMKP33ladiverse etapede consangvinizare / S. Bruma, S.Musteaţa //Genetica şi amelio‐rareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.194‐196.

364. CĂBULEA,I.Cercetăriprivindestimareadiversităţiigeneticealiniilorconsangvini‐zatedeporumb/I.Căbulea,A.Copîndean,A.Rotari//Simpoz.alXX‐leaNaţionaldegeneticăvegetalăşianimală.–Bucureşti,1998.–P.5‐7.

365. COMAROV,G.Variabilitateasomaclonalălaporumb/GalinaComarov,A.Rotari,A.Palii // Simpoz. al XX‐lea Naţional de genetică vegetală şi animală. – Bucureşti,1998.–P.61‐62.

366. CURTEAN,B.Ameliorareasinteticilordeporumbprinmetodarecurentărecipro‐că/ B. Curtean, G. Pritula // Genetica şi ameliorarea plantelor şi animalelor înRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.424.

367. DETERMINISMULgeneticalcalităţiiporumbuluizaharat/V.Haş,I.Căbulea,I.Haş,A.Rotari//Simpoz.alXX‐leaNaţionaldegeneticăvegetalăşianimală.–Bucureşti,1998.–P.44‐46.

368. GRIBINCEA,V.Unelerezultateprivindafinitateageneticălaliniileconsangvinizatede porumb / V. Gribincea, E. Partas // Genetica şi ameliorarea plantelor şi ani‐malelor în Republica Moldova: materialele şt. ale Congresului VII ... – Chişinău,1998.–P.258.

369. IDENTIFICAREAsurselorgeneticederezistenţăaporumbuluilapatogeni/A.Iur‐cu,Gh.Caraivanov,S.Musteaţa,G.Pritula//Simpoz.alXX‐leaNaţionaldegeneticăvegetalăşianimală.–Bucureşti,1998.–P.65‐69.

370. IURCU, A. Determinismul genetic al rezistenţei porumbului la îmbolnăvirea cuSorosporiumreilianum(Kuhn)Mc.Alpini//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.271‐276.

371. IURCU, A. Unele totalizări şi perspectivele ameliorării porumbului la rezistenţăcătre factorii bionici stresanţi în I. C. Ş. pentru Porumb şi Sorg dinMoldova //GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.266‐270.

372. MATICIUC,V.Realizări în ameliorareaporumbului îndurat /V.Maticiuc,Gh.Ka‐raivanov//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleştiintificealeCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.472.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 35

373. MISTREŢ, S. Crearea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu din diversesursedegermoplasmă/S.Mistreţ,S.Musteaţa//Geneticaşiameliorareaplante‐lorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chi‐şinău,1998.–P.476.

374. MÎRZA,V.Creareahibrizilorsimpli‐modificaţideporumb//Geneticaşiameliora‐reaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVI...–Chişinău,1998.–P.478.

375. MUSTEAŢA,S.Ameliorareaporumbuluitimpuriu//Geneticaşiameliorareaplan‐telor şi animalelor înRepublicaMoldova:materialele şt. ale Congresului VII ... –Chişinău,1998.–P.432‐434.

376. PARTAS,E.Controlulgeneticalsexuluilaporumb/E.Partas,V.Micu//Simpoz.alXX‐leaNaţionaldegeneticăvegetalăşianimală.–Bucureşti,1998.–P.9‐16.

377. PARTAS,E.Defectareaşiidentificareaunorsursedesterilitatelaporumb//Sim‐poz.alXX‐leaNaţionaldegeneticăvegetalăşianimală.–Bucureşti,1998.–P.24.

378. PARTAS,E.Evaluareasurselordeandrosterilitatecitoplasmicălaporumb//Gene‐ticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.319.

379. PARTAS,E.IdentificareaalelelorgenelorRflaliniiledeporumb/E.Partas,V.Cio‐banu // Simpoz. al XX‐leaNaţional de genetică vegetală şi animală. – Bucureşti,1998.–P.57‐64.

380. PARTAS,E. Identificarea liniilorconsangvinizatecugene–complementaredomi‐nanteRf4,Rf5,Rf6/E.Partas,V.Ciobanu//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.216.

381. PARTAS,E.Identificarealiniilorrestauratoaredefertilitateapolenuluilaporumb/E.Partas,V.Ciobanu//Simpoz.alXX‐leaNaţionaldegeneticăvegetalăşianimală.–Bucureşti,1998.–P.23‐24.

382. PARTAS,E.Manifestareafenomenuluiheterozislahibridareaunorliniiconsangvi‐nizatedeporumbcreatepebazauneiplasmecomune/E.Partas,V.Gribincea//Simpoz. al XX‐lea Naţional de genetică vegetală şi animală. – Bucureşti, 1998. –P.19‐20.

383. PARTAS,E.Sursecuendospermulmutantlaporumb/E.Partas,F.Brînzila//Sim‐poz.alXX‐leaNaţionaldegeneticăvegetalăşianimală.–Bucureşti,1998.–P.35‐40.

384. PARTAS,E.Sursedesterilitatemasculinălaporumb/E.Partas,F.Brînzila,V.Cio‐banu // Simpoz. al XX‐leaNaţional de genetică vegetală şi animală. – Bucureşti,1998.–P.24.

385. PRITULA,G.Materialuliniţialînameliorareaporumbului//Geneticaşiameliora‐reaplantelor şi animalelor înRepublicaMoldova:materialele şt. aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.501.

386. ROLULmetaboliţilorendogeniînmanifestareareacţieimorfogeneticeamutanţilorde porumb Su 2 în embriocultură / Galina Comarov, A. Rotari, A. Palii, D. Zgar‐dan//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:ma‐terialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.713.

36 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

387. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.Четырециклареципрокногорекурентногоотбора/Н.Вань‐кович,М.Боровский//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepub‐licaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.543‐545.

388. ГОРЧАКОВ, В. А. Зависимость урожая гибридов кукурузы от различия са‐моопыленныхлинийкукурузы//Geneticaşiameliorareaplantelorşianimale‐lorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.432‐434.

389. КОТЕРНЯК, В. В. Использование зубовидной зародышевой плазмы в селек‐циилопающейсякукурузы/В.Котерняк,Г.Карайванов//Geneticaşiamelio‐rareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.457.

390. КАРАЙВАНОВ,Г.П.Селекциясинтетическихпопуляцийкукурузы/Г.Карай‐ванов,В.Матичук//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.454.

391. МУСТЯЦА,С.И.СозданиелинийкукурузысобщейродословнойвусловияхМолдовыиБеларуси/С.Мустяца,С.Мистрец,А.Шиманский//Кукурузаисорго.–1998.–№6.–C.9‐12.

392. НУЖНАЯЛ.П.Основныекомпонентыгенетическойизменчивостивскрещи‐ванияхпозднеспелыхираннеспелыхлинийкукурузы//Geneticaşiameliora‐reaplantelor şi animalelor înRepublicaMoldova:materialele şt. aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.303.

393. НУЖНАЯ,Л.П. Плазмы гетерозисной группыЛанкастер в селекции кукуру‐зы/Л.Нужная,С.Мустяца//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.495.

1999

394. KOTERNEAK, V. Effect of components of the Bg‐rbg system of transposable ele‐mentsonreversionfrequencyofthemutablealleleo2‐m(r)andtheelvolutionaryroleoftransposableelements//MaizeGeneticsCooperationNewLetter.–1999.–V.73.–P.76‐79.

395. PARTICULARITYofendospermstructuregeneseffectonamylosecontentinstarchofmaize/A.Rotari,V.Micu,G.Comarov,A.Palii,E.Partas//MaizeandSorghumEUCARPIA:VIIIIntern.Conf.onMaizeandSorghumGeneticsandBreedingandtheendofthe20thcentury.–Iugoslavia,Belgrad,1999.–P.112.

396. ВАНЬКОВИЧ, Н.Г. Улучшение синтетических популяций кукурузы методомреципрокного рекурентного отбора // Генетика, селекция и технологиявозделываниякукурузы.–Краснодар,1999.–C.147.

397. ГОРЧАКОВ, В.А. Селекция самоопыленных линий кукурузы с применениемэлементовреципрокногоотбора//Генетика,селекцияитехнологиявозде‐лываниякукурузы.–Краснодар,1999.–C.153.

398. КОТЕРНЯК, В. В. Активность системы подвижных элементов Bg‐rbg и быс‐трыегенетическиеизмененияукукурузы//Генетика,селекцияитехноло‐гиявозделываниякукурузы.–Краснодар,1999.–C.249.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 37

399. КОТЕРНЯК, В. В. Селекция гибридов лопающейся кукурузы / В. Котерняк,Г.Карайванов//Генетика,селекцияитехнологиявозделываниякукурузы.–Краснодар,1999.–C.169.

400. МЕТОДЫоценкикукурузынаустойчивостькпузырчатойголовне/А.Юрку,Е.Страйстарь,Г.Лебедюк,В.Молошник//Кукурузаисорго.–1999.–№6.–C.19‐22.

401. МУСТЯЦА,С.И.Селекциякукурузыдлязонскороткимбезморознымперио‐дом/С.Мустяца,С.Мистрец,П.Борозан//Генетика,селекцияитехнологиявозделываниякукурузы.–Краснодар,1999.–C.163.

402. ПОВЫШЕНИЕ количества и качества белка в зерне кукурузы селекционно‐генетическимиметодами /А. Ротарь,А.Палий,В.Цыганаш,Д.Цыганаш//Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы. – Краснодар,1999.–C.173.

403. ПРИТУЛА,Г.И.Исходныйматериалвселекциикукурузы//Генетика,селек‐цияитехнологиявозделываниякукурузы.–Краснодар,1999.–С.140.

404. ФРУНЗЕ, Н. С. Эмбриокультура в создании линий кукурузы / Н. Фрунзе,Г.Притула // Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы. –Краснодар,1999.–C.144.

2000

405. GRIBINCEA,V.Studiuldeterminismuluigeneticalunorcaracteristicecantitativelaporumb/V.Gribincea,E.Partas//Cercetăridegeneticăvegetalăşianimală:Sim‐poz.Naţional.–Cluj–Napoca,2000.–P.28.

406. KOTERNEAK,V.ActivitateasistemuluideelementetransposabileBg‐rbgşiexpres‐sivitatea caracterelor cantitative la porumb // Cercetări de genetică vegetală şianimală:Simpoz.Naţional.–Cluj–Napoca,2000.–P.125‐130.

407. KOTERNEAK,V.Bg‐rbgsystemoftransposableelementsandgeneticvariabilityofmaize//EUCARPIA.–Iugoslavia,2000.–P.8.

408. MUSTEAŢA,S.Estimareadiversităţiigeneticeîncadrulliniilorconsangvinizatedeporumbcupedigreucomun/S.Musteaţa,S.Mistreţ//Cercetăridegeneticăvege‐talăşianimală:simpoz.naţional.–Cluj–Napoca,2000.–P.30.

409. PARTAS,E.Fertilitateapolenuluilagenotipuriledeporumbcurestauraresporofi‐tică/E.Partas,V.Micu,V.Ciobanu//Cercetăridegeneticăvegetală şi animală:simpoz.naţional.–Cluj–Napoca,2000.–P.28.

410. PARTAS,E. Identificareageneticăamutanţilorcu înflorire întîrziată laporumb/E.Partas,V.Micu//Cercetăridegeneticăvegetalăşianimală:simpoz.naţional.–Cluj–Napoca,2000.–P.29.

411. КОТЕРНЯК,В.В.Некоторыевопросыселекцииитехнологическогокачествазерналопающейсякукурузы/В.Котерняк,Г.Карайванов//Кукурузаисор‐го.–2000.–№4.–C.11‐14.

412. МУСТЯЦА, С. И. Определение генетических различий между сестринскимилиниями кукурузы / С.Мустяца, С.Мистрец // Кукуруза и сорго. – 2000. –№6.–C.12.

38 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

2001

413. МУСТЯЦА, С. И. Использование зародышевой плазмы гетерозисной группыЛанкастер в селекции раннеспелой кукурузы / С. Мустяца, С. Мистрец //Кукурузаисорго.–2001.–№1.–C.6‐11.

414. МУСТЯЦА, С. И. Итоги селекционной работы с раннеспелой кремнистойзародышевойплазмой/С.Мустяца,П.Борозан//Кукурузаисорго.–2001.–№6.–C.10‐16.

415. МУСТЯЦА, С. И. Ранее тестирование селекционногоматериала на комбина‐ционную способность / С. Мустяца, Л. Шиманский // Кукуруза и сорго. –2001.–№2.–C.15‐17.

2002

416. BOROZAN,P.Ameliorareagermoplasmeiinduratădeporumbtimpuriu/P.Boro‐zan, S.Musteaţa //Bul. Acad. de Stiinte aMoldovei. Ştiinţe biologice, chimice şiagricole.–2002.–Nr.4.–P.109.

417. GRIBINCEA,V.DiversitateamorfologicăşigeneticăaliniilordeporumbînruditeculiniaA654//Bul.Acad.deStiinteaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagrico‐le.–2002.–Nr.4.–P.103.

418. GRIBINCEA, V. Variabilitatea caracterelor la liniile de porumb create pe bazasurselordegermoplasmăextratimpurie /V.Gribincea,V.Micu,E.Partas //Bul.Acad.deStiinteaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.4.–P.27.

419. IURCU, A. Rolul citoplasmei gazdă în îmbolnăvirea cu Sorosporium holci‐sorghi(rev. ) Maesz. Forma zeae (pass) Săvul a porumbului / A. Iurcu, E. Partas //Cercetăridegeneticăvegetalăşianimală:simpoz.naţional.–Cluj–Napoca,2002.–P.183‐191.

420. KOTERNEAK,V.OnthetimingoftherbgexcisionsfromtheO2‐hfallele//MaizeGeneticsCooperationNewsLetter.–2002.–V.76.–Nr.15.–P.44.

421. MISTRET, S. Precocizarea germoplasmei de porumb din grupa heterotică Lan‐caster / S. Mistreţ, L. Nujnaia, S. Musteaţa // Bul. Acad. de Ştiinte a Moldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.3.–P.166.

422. MUSTEAŢA,S.Estimareadiversităţiigeneticeîncadrulliniilorconsangvinizatedeporumbcupedigreucomun/S.Musteaţa,S.Mistreţ//Cercetăridegeneticăvege‐talăşianimală.–România,2002.–Vol.7.–P.167‐175.

423. MUSTEAŢA, S. Realizări în ameliorarea porumbului timpuriu // Bul. Acad. deŞtiinţeaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.3.–P.79.

424. PARTAS,E.Diversitateamorfologicălasurseledeporumbdeorigineautohtonăşilasurselederivatelor//Bul.Acad.deŞtiinţeaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.3.–P.210.

425. PARTAS, E. Genotipuri androsterile de tip CMS‐C ca forme‐mamă la hibrizi deporumb/E.Partas,V.Ciobanu//Bul.Acad.deŞtiinţeaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.3.–P.160.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 39

426. PRITULA, G. Ameliorarea hibrizilor de porumb pentru condiţiile secetoase aleMoldovei//Bul.Acad.deŞtiinţeaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.3.–P.175.

427. ГОРЧАКОВ,В.А.Основныеитогиселекциисамоопыленныхлинийкукурузыс применением элементов реципрокного отбора // Bul. Acad. de Ştiinţe aMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.4.–P.172.

428. ИЗУЧЕНИЕ сомаклональных вариантов кукурузы для их использования вселекционномпроцессе/Г.Комарова,А.Ротарь,Г.Карайванов,А.Палий//Bul. Acad. de Ştiinţe aMoldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. – 2002. –Nr.3.–P.144.

2003

429. KOTERNEAK, V. Dosage and interactions between regulatory and receptor ele‐mentsoftheBg–rbgsystemofmaizetransposableelements//Maydica.–2003.–V.48.–Nr.4.–P.275‐281.

430. MICU, V. Dacă pierde agricultorul, pierde întreaga ţară // Ora satului. – Martie,2003.–P.2.

431. МУСТЯЦА,С.И.ИтогисозданияраннеспелыхлинийкукурузысзародышевойплазмойгруппыРейд/С.Мустяца,С.Мистрец//Кукурузаисорго.–2003.–№1.–C.2.

432. МУСТЯЦА, С.И. Раннеспелый гибрид кукурузыПорумбень 212СВ / С.Мус‐тяца,С.Мистрец,П.Борозан//Кукурузаисорго.–2003.–№2.–C.14‐15.

2004

433. ГАРБУР,И.В.Кпроблемеполнотызавязываниясемяннаучасткахгибриди‐зациикукурузы/И.Гарбур,И.Фрунзе,О.Крючков//Эволюциянаучныхтех‐нологийврастениеводстве:cб.науч.тр./Красн.НИИСХ.–Краснодар,2004.–С.255‐260.

434. ГРИБИНЧЯ,В.Н.Изучениеразнообразиясамоопыленныхлиний,созданныхнаосновезародышевойплазмыЛанкастер/В.Грибинчя,Е.Партас//Эволюциянаучныхтехнологийврастениеводстве:cб.науч.тр./Красн.НИИСХ.–Красно‐дар,2004.–С.262‐266.

435. ЛЕБЕДЮК,Г.В.Генетическиедонорыустойчивости–основаселекциикуку‐рузынаиммунитеткпатогенам/Г.Лебедюк,А.Юрку//Эволюциянаучныхтехнологий в растениеводстве: cб. науч. тр. / Красн. НИИСХ. – Краснодар,2004.–С.277‐282.

436. СЕЛЕКЦИОННЫЕисследованияраннеспелойкукурузывМолдове/С.Мустя‐ца,С.Мистрец,П.Борозан,Л.Нужная//Эволюциянаучныхтехнологийврас‐тениеводстве:cб.науч.тр./Красн.НИИСХ.–Краснодар,2004.–С.249‐254.

2005

437. AMELIORAREAliniilorşihibrizilordeporumbpentrucondiţiileMoldovei/G.Pri‐tula, V. Gorceacov,N. Frunze,N. Vanicovici //Genetica şi ameliorareaplantelor,

40 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

animalelor şi microorganismelor: materialele Congresului VIII ... 29‐30 sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.383‐387.

438. BOROZAN,P.Cercetăriprivindameliorareagermoplasmeideporumbindurataînbaza liniei consangvinizate L03 / P. Borozan, S.Musteaţa //Genetica şi amelio‐rarea plantelor, animalelor şimicroorganismelor:materialele Congresului VIII ...29‐30sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.76‐80.

439. MATICIUC, V. Realizări în ameliorarea porumbului zaharat / V. Maticiuc, LuciaGuzun//Geneticaşiameliorareaplantelor,animalelorşimicroorganismelor:ma‐terialeleCongresuluiVIII...29‐30sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.350‐354.

440. MICU,V. Porumbul este dragostea şi bogăţianoastră //Agrobusiness. – 2005. –Nr3.–P.2‐4.

441. MÎRZA,V. Clasificarea liniilor şi hibrizilor de porumbdupă genotip şi fenotip //Genetica şi ameliorarea plantelor, animalelor şi microorganismelor: materialeleCongresuluiVIII...29‐30sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.361‐366.

442. MÎRZA, V. Depistarea şi caracterizarea anilor tipici pentru cultura respectivă înzonadată//Lucrăriştiinţifice/Univ.AgrarădeStatdinMoldova.–Vol.13:Agro‐nomie.–2005.–P.148‐149.

443. MÎRZA,V.Productivitateaşirezistenţalasecetăahibrizilordeporumbîndepen‐denţădesticlozitateaboabelor/V.Mîrza,V.Maticiuc//Problemeactualealege‐neticii,biotehnologieişiameliorării:conf.Naţională,17‐18febr.2005.–Chişinău,2005.–P.134‐137.

444. MÎRZA,V.Studiiprivindmodelareahibrizilordeporumb//Geneticaşiameliora‐reaplantelor,animalelorşimicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII...29‐30sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.366‐372.

445. MUSTEAŢA, S. Ameliorarea germoplasmei de porumb din subgrupa heteroticăB37/S.Musteaţa,SilviaMistreţ//Geneticaşiameliorareaplantelor,animalelorşimicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII ... 29‐30sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.143‐148.

446. MUSTEAŢA, S. Rezultate şi probleme în ameliorarea porumbului timpuriu /S.Musteaţa,SilviaMistreţ,P.Borozan//Lucrăriştiinţifice/Univ.AgrarădeStatdinMoldova.–Vol.13:Agronomie.–2005.–P.155‐158.

447. PARTAS,E.Analizageneticăaunorsursecu limbul frunzeistriat transversaldincolecţiademutanţideporumb/E.Partas,A.Mihalachi//Geneticaşiameliorareaplantelor, animalelor şi microorganismelor: materialele Congresului VIII ... 29‐30sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.164‐169.

448. STUDIULeficienţeimarcherilormoleculariîncaracterizareaunorgenotipuridepo‐rumb,tomate,grîuşisoiautilizateînameliorare/A.Iurcu,N.Barbacar,I.Cemortan,I. Baca // Genetica şi ameliorarea plantelor, animalelor şi microorganismelor:materialeleCongresuluiVIII...29‐30sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.462‐468.

449. ГОРЧАКОВ, В.А. Селекция самоопыленных линий кукурузы с применениемреципрокнойсхемы//Geneticaşiameliorareaplantelor,animalelorşimicroor‐ganismelor:materialeleCongresuluiVIII…,29‐30sept.2005.–Chişinău,2005.–P.338‐341.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 41

450. МАТИЧУК,В.Г.Кукурузасладкаяилечебная//Omnibus.–2005.–Nr.3.–P.44.

451. МАТИЧУК, В.Г. Перспективые гибриды сахарной кукурузы // Omnibus. –2005.–Nr.3.–P.31‐32.

452. МУСТЯЦА, С. И. Влияние засухи на некоторые признаки скороспелой куку‐рузыиселекцияназасухоустойчивость//Кукурузаисорго.–2005.–№5.–С.6‐12.

453. ФРУНЗЕ,И.И.Оптимизацияусловийопыленияучастковгибридизациикуку‐рузы / И. Фрунзе, И. Гарбур, О. Крючков // Agricultura Moldovei. – 2005. –Nr.6.–P.24.

454. ЮРКУ,А.И.Некоторыерезультатыисследованияометодологическомобес‐печение селекции кукурузы на иммунитет к патогенам / А.Юрку, Г. Лебе‐дюк, Е. Юрку‐Стрэйстару // Genetica şi ameliorarea plantelor, animalelor şimicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII ..., 29‐30sept.2005.–Chişinău,2005.–P.585‐589.

2006

455. ЮРКУ,А.И.Методическиеаспектыоценкикукурузынапродуктивностькакна функцию устойчивости растений к стрессовым факторам окружающейсреды / А.Юрку, Е.Юрку‐Страйстарь, В. Пожога, В.Штирбу, Г. Лебедюк //Кукурузаисорго.–2006.–1.–С.16‐18.

2007

456. ПОЯВЛЕНИЕэффектагетерозисаукукурузынауровнебелковыхмаркеров/ГалинаКомарова,А.Ротарь,А.Палий,А.Михалаки//Ştiinţaagricolă.–2007.–Nr.2.–P.11‐15.

2008

457. BOROZAN, P. Utilizarea germoplasmei indurata la crearea hibrizilor de porumbtimpuriu//Problemeactualealegeneticii,fiziologieişiameliorăriiplantelor:conf.naţionalăcuparticipareintern.,9‐10sept.2008.–Chişinău,2008.–P.493‐502.

458. MANIFESTAREAheterozisuluilaporumbîncondiţiidesecetă/A.Palii,A.Rotari,G.Comarov,A.Mihalachi//Problemeactualealegeneticii,fiziologieişiameliorăriiplantelor: conf. naţională cu participare intern., 9‐10 sept. 2008. – Chişinău,2008.–P.154.

459. MICU,V.Creareaşiimplementareahibrizilordeporumb–factorimportantdeeficien‐tizareaagriculturiidurabile//AgriculturaMoldovei.–2008.–Nr.7‐8.–P.22‐25.

460. MUSTEAŢA,S.Apreciereadistinctivităţiiliniilorînruditedeporumbînbazadiferitormetode/S.Musteaţa,SilviaMistreţ//Problemeactualealegeneticii, fiziologieişiameliorării plantelor: conf. naţională cu participare intern., 9‐10 sept. 2008. –Chişinău,2008.–P.148.

461. MUSTEAŢA,S.Crearealiniilorconsangvinizatedeporumbtimpuriuînbazagrupe‐lor heteroticeBSSS‐B37 şiReid Iodent / S.Musteaţa, SilviaMistreţ // Problemeactualealegeneticii, fiziologieişiameliorăriiplantelor:conf.naţionalăcupartici‐pareintern.,9‐10sept.2008.–Chişinău,2008.–P.573.

42 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

462. MUSTEAŢA, S. Surseledegermoplasmăutilizate înameliorareaporumbului tim‐puriu//AgrobiodiversitateavegetalăînR.Moldova:evaluarea,conservareaşiuti‐lizarea:materialelesimpoz.naţional,26‐27iun.2008.–Chişinău,2008.–P.83‐88.

463. POLIFUNCŢIONALITATEAfiziologicăaefectuluiheterozislahibriziiomologaţideporumb/A.Palii,A.Rotari,A.Mihalachi,V.Ciochină//Lucrăriştiinţifice,Univ.Ag‐rarădeStatdinMoldova.–2008.–Vol.20.–P.127‐129.

464. PRITULA,G.Creareahibrizilordeporumbpentruzonele sudice//Problemeac‐tualealegeneticii,fiziologieişiameliorăriiplantelor:conf.naţionalăcuparticipareintern.,9‐10sept.2008.–Chişinău,2008.–P.587.

465. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.СравнительноеизучениегибридакукурузыПорумбень331МВ/Н.Ванькович,В.Мырза,В.Штирбу//Problemeactualealegeneticii,fizio‐logiei şi ameliorării plantelor: conf. naţională cu participare intern., 9‐10 sept.2008.–Chişinău,2008.–P.614.

466. МЫРЗА, В.П. Самый скороспелый районированный гибрид кукурузы – По‐румбень140МВ/В.Мырза,Е.Шукис,//Problemeactualealegeneticii,fiziolo‐giei şi ameliorării plantelor: conf. naţională cu participare intern., 9‐10 sept.2008.–Chişinău,2008.–P.562.

467. РОТАРЬ,А.Проявлениеэффектагетерозисапобиохимическомусоставузер‐на районированных гибридов кукурузы / А. Ротарь, А. Палий, Г. Комарова,В.Чокинэ // Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor:conf.naţionalăcuparticipareintern.,9‐10sept.2008.–Chişinău,2008.–P.178.

468. СЕЛЕКЦИЯ совместных буковино‐молдавских (БМ) гибридов кукурузы /В.Мырза,Н.Ванькович,А.Черномыз,И.Микуляк//Problemeactualealegene‐ticii,fiziologieişiameliorăriiplantelor:conf.naţionalăcuparticipareintern.,9‐10sept.2008.–Chişinău,2008.–P.546.

469. СОПОСТАВИМОСТЬиэффективностьэлектрофоретическихметодов,исполь‐зуемыхвР.МолдоваиР.Беларусьдлясертификациигибридныхсемянкуку‐рузы / А. Ротарь, В. Мику, Н. Петрова, Г. Комарова // Probleme actuale alegeneticii, fiziologieişiameliorăriiplantelor:conf.naţionalăcuparticipare intern.,9‐10sept.2008.–Chişinău,2008.–P.443.

2009

470. ГРИБИНЧА, В.Н. Изучение фенотопических различий между самоопылен‐нымилиниямикукурузы//Генетика,селекцияитехнологиявозделываниякукурузы:сб.науч.тр.–Краснодар,2009.–Р.60‐65.

471. МУСТЯЦА,С.И.Созданиелинийкукурузыизсинтетикасузкойгенетическойосновой/С.Мустяца,С.Брума//Генетика,селекцияитехнологиявозделы‐ваниякукурузы:сб.науч.тр.–Краснодар,2009.–Р.50‐55.

472. МУСТЯЦА,С.И.Сравнительныйанализкритериевопределенияотличимостиуродственныхлинийкукурузы/С.Мустяца, С.Мистрец,С.Брума//Куку‐рузаисорго.–2009.–№6.–Р.18‐24.

473. МУСТЯЦА, С.И. Улучшение кремнистой зародышевой плазмы для созданияраннеспелыхгибридовкукурузы/С.Мустяца,П.Борозан//Генетика,селек‐

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 43

цияитехнологиявозделываниякукурузы:сб.науч.тр.–Краснодар,2009.–Р.41‐46.

474. МЫРЗА,В.П.Селекцияисеменоводствогибридовкукурузына«М»–молдав‐скомтипеЦМС//Генетика,селекцияитехнологиявозделываниякукурузы:сб.науч.тр.–Краснодар,2009.–Р.154‐160.

475. ПАРТАС,Е.К.ГенетическаясистемаCMS‐Rfвсеменоводствемолдавскихгиб‐ридов кукурузы / Е. Партас, В. Чобану // Генетика, селекцияи технологиявозделываниякукурузы:сб.науч.тр.–Краснодар,2009.–Р.149‐154.

476. ПАРТАС, Е.К. Некоторые результаты изучения сестринских скрещиванийстерильными гетерозиготнымрастениемкукурузы,восстановлениемфер‐тильностиМ типа ЦМС // Генетика, селекция и технология возделываниякукурузы:сб.науч.тр.–Краснодар,2009.–Р.76‐82.

477. СЕЛЕКЦИЯ среднеспелых гибридов кукурузы в Р. Молдова / В. Мырза,Н.Ванькович,Г.Притула,В.Штирбу//Генетика,селекцияитехнологиявоз‐делываниякукурузы:сб.науч.тр.–Краснодар,2009.–Р.46‐49.

2010

478. BOROZAN,P.Aspecteamelioratrivealegermoplasmeideporumbindurata//Con‐gresulal9‐leaNaţionalcuparticipare intern.alGeneticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.80.

479. BRUMA,S.Apreciereacapacităţiidecombinarealiniilordeporumbîndiversege‐neraţiideconsangvinizare//Congresulal9‐leaNaţionalcuparticipareintern.alGeneticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.85.

480. CIOBANU,V.SelecţiadescendenţelorRfsuperioarepolenizatoruluioriginalpentruhibriziideporumbînregistraţiînregistrulsoiurilordeplante//Congresulal9‐leaNaţional cu participare intern. al Geneticienilor şi Amelioratorilor, 21‐22 oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.93.

481. GRIBINCEA,V.Crearealiniilorconsangvinizatedingrupadegermoplasmălancas‐ter cu rezistenţă sporită la secetă // Congresul al 9‐lea Naţional cu participareintern. al Geneticienilor şi Amelioratorilor, 21‐22 oct. 2010: teze. – Chişinău,2010.–P.106.

482. MÎRZA, V. Noi hibrizi semitimpurii de porumb pentru R. Moldova / V. Mîrza,N.Vanicovici,V.Ştirbu//Congresulal9‐leaNaţionalcuparticipareintern.alGe‐neticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.117.

483. MUSTEAŢA, S.Diversitateagermoplasmei liniilor consangvinizate înameliorareaporumbuluiprecoce//Congresulal9‐leaNaţionalcuparticipareintern.alGeneti‐cienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.122.

484. PARTAS,E. Capacitateade reproducerealeplantelorMRfdeporumb, reproduserinintermediuluneiplanteandrosterile//Congresulal9‐leaNaţionalcupartici‐pareintern.alGeneticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.123.

485. PARTAS,E.ImportanţapopulaţiilorsegreganteMRfînameliorarealiniilorandro‐steriledeporumb//Congresulal9‐leaNaţionalcuparticipareintern.alGeneticie‐nilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.124.

44 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

486. PRITULA, G. Modelul perspectiv de porumb rezistent la secetă // Congresul al9‐leaNaţionalcuparticipareintern.alGeneticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.131.

487. ROTARI, A. Studierea particularităţilor polimorfismului prolaminelor utilizate înanalizacorelativăîntreliniileconsangvinizatedeporumbşiîncrucişărilorînrudi‐te/A.Rotari,GalinaComarov,E.Rotari//Congresulal9‐leaNaţionalcupartici‐pareintern.alGeneticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.135.

488. ROTARI, E. Studierea corelaţiilor între producţia liniilor consangvinizate de po‐rumbşidiversitateageneticăaîncrucişărilorînrudite/E.Rotari,S.Bruma//Con‐gresulal9‐leaNaţionalcuparticipare intern.alGeneticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.133.

2011

489. BOROZAN,P.Rezultateleameliorăriigermoplasmeiinduratedeporumbtimpuriuîn condiţiile Moldovei // Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţiicitoplasmaticeînproducereadeseminţe:materialeleconf.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.20‐32.

490. CIOBANU,V.Evaluareaameliorativăaunoranalogirestauratoriafertilităţiipole‐nuluideporumb//Ameliorareaporumbuluişiutilizareaandrosterilităţiicitoplas‐maticeînproducereadeseminţe:materialeleconfer. intern.,7‐8sept.2011,Paş‐cani.–Chişinău,2011.–P.33‐44.

491. EVOLUŢIAşidirijareapotenţialuluiadaptiv‐productivlaporumb/V.Mîrza,V.Ma‐ticiuc, N. Vanicovici, A. Vereşceac // Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011.–P.105.

492. GRIBINCEA,V.Creareaşievaluarealiniilorconsangvinizatedeporumbdingermo‐plasma Lancaster // Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii cito‐plasmatice înproducereade seminţe:materialele confer. intern., 7‐8 sept. 2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.45‐63.

493. GRIBINCEA,V.Utilizareaanalizeicluster laevaluareadiversităţii liniilorconsang‐vinizatedeporumbşiclasificarealorîngrupedegermoplasmă//Geneticaşifizio‐logiarezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011,P.98.

494. MATICIUC,V.ProgreseînprotecţiaintegratăaporumbuluilaInstitutuldeFitoteh‐nie „Porumbeni” / V. Maticiuc, Gh. Lebediuc // Genetica şi fiziologia rezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011,P.142.

495. MÎRZA,V.Clasificareaanilordupăniveluldefavorabilitatepentruporumbşistabi‐lireadirecţiilorprioritaredeameliorareahibrizilor/V.Mîrza,V.Pojoga,V.Ştir‐bu//Geneticaşifiziologiarezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011.–P.102.

496. MÎRZA,V.Creareasautransferareahibrizilordeporumbpebazădeandrosterilita‐te//Ameliorareaporumbuluişiutilizareaandrosterilităţiicitoplasmaticeînpro‐ducereadeseminţe:materialeleconfer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.78‐87.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 45

497. MÎRZA,V. Sursa „M”deASC laporumb şi creareahibrizilor simplimodificaţi pebazădeandrosterilitate//AgriculturaMoldovei.–2011.–Nr.6‐7.–P.31‐33.

498. PARTAS,E.Analizagenealogicăadescendenţelorsegregantealeplantelorandro‐sterileretroîncrucişate încitoplasmădetipMlaporumb//Ameliorareaporum‐buluişiutilizareaandrosterilităţiicitoplasmaticeînproducereadeseminţe:mate‐rialeleconfer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.98‐116.

499. PARTAS,E.CapacitateaderestaurareafertilităţiipolenuluiaunoranalogiMRfîncitoplasmă fertilă laporumb//Geneticaşi fiziologia rezistenţeiplantelor: tezeleconf.şt.–Chişinău,2011,P.108.

500. PARTICULARITĂŢILEmanifestăriiefectuluiheterozisuluivegetativlacombinaţiilehibride ale liniilor somaclonale de porumb / E. Rotari, A. Rotari, S. Bounegru,G.Comarov,A.Palii//Creştereaimpactuluicercetăriişidezvoltareacapacităţiideinovare:rezum.comun.confer.şt.naţionalecuparticip.intern.,21‐22sept.2011.–Chişinău,2011.–P.34‐35.

501. POJOGA,V.Membrul‐corespondent alAŞMTihonCealîc – 90 ani de la naştere /V.Pojoga, A. Palii // Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii cito‐plasmatice înproducereade seminţe:materialele confer. intern., 7‐8 sept. 2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.11‐16.

502. POJOGA, V. O viaţă dedicată ameliorării porumbului // Agricultura Moldovei. –2011.–Nr.4‐5.–P.38‐39.

503. POJOGA,V.Prefaţă//Ameliorareaporumbuluişiutilizareaandrosterilităţii cito‐plasmatice înproducereade seminţe:materialele confer. intern., 7‐8 sept. 2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.4‐7.

504. POJOGA,V.PromovareahibrizilordeporumbîncondiţiiledepreaderareaR.Mol‐dovalaUniuneaEuropeană/V.Pojoga,S.Mistreţ,M.Machidon//Ameliorareapo‐rumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe:materialeleconfer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.117‐125.

505. PRITULA, Gr. Ameliorarea hibrizilor simpli semitardivi de porumb / Gr. Pritula,V.Ştirbu // Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmaticeîn producerea de seminţe:materialele confer. intern., 7‐8 sept. 2011, Paşcani. –Chişinău,2011.–P.126‐131.

506. PRITULA,Gr.Ameliorareaporumbuluirezistentladensităţisporiteşisecetăprinutilizarea fenomenului geneticde transgresie//Genetica şi fiziologia rezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011.–P.112.

507. ROTARI,A.Dezvoltareacercetărilorchimice, fiziologiceşibiotehnologice îname‐liorareşiproducereaseminţelordeporumbînR.Moldova//Ameliorareaporum‐buluişiutilizareaandrosterilităţiicitoplasmaticeînproducereadeseminţe:mate‐rialeleconfer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.132‐153.

508. VEREŞCEAC,A.Protecţiaintegratăaporumbuluialimentar–bazasecurităţiişisi‐guranţeialimentelordinporumb/A.Vereşceac,V.Maticiuc//Geneticaşifiziolo‐giarezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011.–P.166.

509. БРУМА, С.Г. Комбинационная способность раннеспелых линий кукурузы вразличныхгенерацияхинбридинга/С.Брума,С.Мустяца//Ameliorareapo‐

46 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

rumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe:materialeleconf.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.166‐183.

510. БРУМА, С.Г. Комбинационная способность раннеспелых линий кукурузы вразличныхгенерацияхинбридинга/С.Брума,С.Мустяца//Ameliorareapo‐rumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe:materialeleconfer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.166‐183.

511. ЗАРОДЫШЕВАЯ плазма альтернативных гетерозисных групп БССС‐Б37 иАиодентвселекциискороспелойкукурузы/С.Мустяца,П.Борозан,С.Брума,Г.Русу//Ameliorareaporumbuluişiutilizareaandrosterilităţiicitoplasmaticeînproducereadeseminţe:materialeleconf. intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişi‐nău,2011.–P.243‐256.

512. МУСТЯЦА,С.И.Жизньпосвященнаякоролевеполей//Ameliorareaporumbu‐luişiutilizareaandrosterilităţiicitoplasmaticeînproducereadeseminţe:materia‐leleconf.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.17‐19.

513. МЫРЗА,В.П.Использованиевенгерскойлинии0156вселекциимолдавскихгибридов кукурузы / В. Мырза, Н. Ванькович, В. Грибинча // Ameliorareaporumbuluişiutilizareaandrosterilităţiicitoplasmaticeînproducereadeseminţe:materialeleconf.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.257‐270.

514. МЫРЗА,В.П.Использованиевенгерскойлинии0156вселекциимолдавскихгибридовкукурузы/В.Мырза,Н.Ванькович,В.Грибинча//Ameliorareapo‐rumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe:materialeleconfer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.257‐270.

515. МЫРЗА,В.П.Классификациякукурузыпоспиралиэволюции//Ameliorareaporumbuluişiutilizareaandrosterilităţiicitoplasmaticeînproducereadeseminţe:materialeleconfer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.271‐282.

516. ОПРЕДЕЛЕНИЕ уровня гетерозисаи генетических различий у родственныхскрещиванийраннеспелойкукурузы/С.Брума,Г.Русу,С.Мустяца,П.Боро‐зан//Ameliorareaporumbuluişiutilizareaandrosterilităţiicitoplasmaticeînpro‐ducereadeseminţe:materialeleconfer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.184‐192.

517. РОТАРЬ,А.И.Изучениевозможностейоценкигенетическогосходстваигене‐тическихразличийуродственныхлинийкукурузыпобелковомуполимор‐физму/А.Ротарь,Г.Комарова,Е.Ротарь//Ameliorareaporumbuluişiutiliza‐reaandrosterilităţii citoplasmatice înproducereade seminţe:materialele confer.intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.228‐242.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 47

1.2.Fiziologiaşibiochimiaporumbului

Physiologyandbiochemistryofmaize

Физиологияибиохимиякукурузы

1974

518. РОТАРЬ, А. И. Использование мутации floury‐2 в селекции кукурузы на ка‐чество белка / А. Ротарь, А. Палий // Известия АН МССР. Серия биологи‐ческихихимическихнаук.–1974.–№2.–C.14‐19.

1975

519. РОТАРЬ,А.И.Сравнительно‐биохимическоеисследованиекукурузыиееди‐ких сородичей (теосинте, трипсакум, коикс) / А. Ротарь, М. Боровский,С.Пашкарь//Сельскохозяйственнаябиология.–1975.–№4.–C.522.

520. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ и биохимические аспекты гетерозиса у кукурузы /А.Ротарь,Ю.Шуман,И.Киртока,С.Пашкарь//Гетерозисс.‐х.растенийиегофизиолого‐биохимическиеибиофизическиеосновы:Сб.науч.тр.ВАСХНИЛ.–М.,1975.–C.24‐35.

1976

521. РОТАРЬ, А. И. Аминокислотный состав зерна и листьев аллодиплоидных иаллотетраплоидныхгибридовкукурузыиихродительскихформ/А.Ротарь,Г.Карайванов//Сельскохозяйственнаябиология.–1976.–№2.–C.288.

522. РОТАРЬ, А. И. Биохимические исследования в процессе селекции кукурузы,пшеницыисои/А.Ротарь,С.Пашкарь//Генетика,селекцияисеменоводствоважнейших полевых культурМолдавии: сб. ст. / КСХИ. – 1976. – Вып.169.–C.56‐64.

523. РОТАРЬ,А.И.Биохимическиеисследованияпыльцымутацийsk,ba,tbукуку‐рузы/А.Ротарь,С.Мустяца,В.Мику//ИзвестияАНМССР.Сериябиологи‐ческихихимическихнаук.–1976.–№3.–С.13.

524. РОТАРЬ,А.И.Динамика свободныхаминокислотвпроцессе созревания се‐мянопейк‐2инормальныхформкукурузы/А.Ротарь,С.Пашкарь//Селек‐ция высоколизиновой кукурузы: сб. ст. / КНИИСХ. – Краснодар. – 1976. –Вып.11.–С.124.

525. РОТАРЬ,А.И.Изучениевлияниягенаопак‐2нахозяйственно‐биологическиепризнакиукукурузы/А.Ротарь,А.Палий//ГенетикаиселекциявМолда‐вии:материалыIII‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Киши‐нев,1976.–С.58.

1977

526. АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ оценка гибридов кукурузы с коричневой жилкойлиста/А.Ротарь,В.Мику,Г.Комарова,С.Мустяца//ДокладыВАСХНИЛ.–1977.–№7.–С.4‐6.

48 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

527. МИКУ, В. Е. Биохимические особенности мутации tassel seed у кукурузы /В.Мику,А.Ротарь//Тез.докл.XI‐гозаседанияЕУКАРПИИ.Секциякукурузыисорго.–Краснодар,1977.–С.33‐34.

528. РОТАРЬ,А.И.Действиегенаcf12нафизическуюструктуруэндоспермаика‐чествобелкавзернекукурузы/А.Ротарь,А.Палий//Тез.докл.XI‐гозаседа‐нияЕУКАРПИИ.Секциякукурузыисорго.–Краснодар,1977.–С.54‐55.

529. РОТАРЬ,А.И.Созданиелинийигибридовкукурузысповышеннымсодержа‐ниембелкаилизинавзерне/А.Ротарь,М.Боровский,Г.Карайванов//Тез.докл. XI‐го заседания ЕУКАРПИИ. Секция кукурузы и сорго. – Краснодар,1977.–С.62.

530. РОТАРЬ, А. И. Селекционно‐биохимическая характеристика высоколизино‐выхформкукурузыкишиневскойселекции/А.Ротарь,А.Палий,Т.Чалык//Генетика,селекцияисеменоводствос.‐х.растений:сб.науч.тр./КСХИ.–Ки‐шинев,1977.–Вып.17.–С.18‐25.

531. РОТАРЬ,А.И.Улучшениебиохимическихпоказателейкукурузыпригибри‐дизации/А.Ротарь,И.Киртока//Актуальныевопросыфизиологииибио‐химиирастенийМолдавии.–Кишинев,1977.–С.167‐171.

1978

532. РОТАРЬ,А.И.Биохимическиеифизиологическиеисследованиякукурузывпроцессеселекциинакачество/А.Ротарь,С.Пашкарь,И.Киртока//Физио‐лого‐биохимические особенности кукурузы при селекции на качество. –Кишинев,1978.–С.5‐24.

533. РОТАРЬ,А.И.Биохимическоедействиеэндоспермальногогенафлаури‐2приселекциикукурузынакачество/А.Ротарь,А.Палий//Сельскохозяйствен‐наябиология.–1978.–№3.–С.365.

534. РОТАРЬ,А.И.Перспективыулучшениякачествазерна/А.Ротарь,Е.Ревин//СельскоехозяйствоМолдавии.–1978.–№4.–С.39.

535. РОТАРЬ,А.И.Полиморфизмизоферментовпероксидазызерналинийигиб‐ридовкукурузысгеномОПАК‐2инормальныханалоговвпроцессепрорас‐танияисозревания//Тез.докл.XIV‐гомежд.генетическогоконгресса.–М.,1978.–С.35.

536. СОДЕРЖАНИЕлигнинавлинияхигибридахкукурузыскоричневойжилкойлистаинормальныханалогов/Г.Комарова,Е.Ревин,А.Ротарь,В.Мику//Физиолого‐биохимические особенности кукурузы при селекции на качест‐во.–Кишинев,1978.–С.54‐65.

1979

537. ПАЛИЙ,А.Ф. Влияние гена Cfl 2 при взаимодействии с рецесивным fl 2 намассузернаикачествобелкакукурузы/А.Палий,А.Ротарь//Генетика.–1979.–Т.15.–№3.–С.478‐481.

538. РЕВИН, Е. В. Изменчивость и наследование пероксидазы в органах прорас‐тающих семян высоколизиновых и обычных форм кукурузы / Е. Ревин,

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 49

А.Ротарь,Г.Карайванов//Созданиеидентифицированныхгенофондовс.‐х.растений:тез.докл.респ.конф.–Кишинев,1979.–С.96.

539. РОТАРЬ, А. И. Выведение и селекционно‐биохимическая оценка двойногорецессиваo2, su2укукурузы/А.Ротарь,А.Палий,В.Цыганаш//ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1979.–№2.–С.18‐23.

1980

540. ИЗУЧЕНИЕнизколигниновыхгибридовкукурузы/А.Ротарь,В.Мику,С.Мус‐тяца, Н.Фрунзе, Г. Комарова, Е. Ревин // Селекция, генетика и технологиякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.105‐111.

541. РОТАРЬ,А.И.Изменениесодержанияуглеводовлистьевизернавысоколи‐зиновыхиобычныхформкукурузывонтогенезе/А.Ротарь,Е.Ревин,Г.Ка‐райванов//ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук. –1980.–№4.–С.31.

542. РОТАРЬ,А.И.Огенетическомварьированиисодержаниялигнинаукукурузы/А.Ротарь,В.Мику,Г.Комарова//ДокладыВАСХНИЛ.–1980.–№9.–С.9.

543. РОТАРЬ,А.И.Получениеиизучениедвойногоэндоспермовогомутантао2иsu2укукурузы/А.Ротарь,А.Палий,В.Цыганаш//Генетика.–1980.–№2.–С.364.

544. РОТАРЬ,А.И.Повышениесодержаниябелкаиулучшениеегокачествавзер‐не/А.Ротарь,Г.Карайванов,К.Михайленко//Селекция,генетикаитехно‐логиякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.86‐95.

1981

545. РОТАРЬ,А.И.Влияниеструктурыэндосперманаколичествоикачествобел‐какукурузы/А.Ротарь,Г.Карайванов,Г.Кирица//Производствоиисполь‐зование растительного белка: тез. докл. Всесоюзного совещ. – Краснодар,1981.–С.50.

546. РОТАРЬ, А. И. Выделение генетических источников с улучшенными биохи‐мическими признаками азотного обмена для селекции на качество зернакукурузы/А.Ротарь,В.Мику//Производствоииспользованиераститель‐ногобелка:тез.докл.Всесоюзногосовещ.–Краснодар,1981.–С.56.

547. РОТАРЬ, А. И. Выявление высоколизиновыхформ кукурузы с твердой кон‐систенциейэндосперма/А.Ротарь,В.Мику//Тез.докл. IV‐госъездагене‐тиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1981.–С.88.

548. РОТАРЬ,А.И.Селекционно‐биохимическаяоценкавысоколизиновыхгибри‐довкукурузытипаo2su2/А.Ротарь,А.Палий,В.Цыганаш//Производствоииспользованиерастительногобелка:тез.докл.Всесоюзногосовещ.–Крас‐нодар,1981.–С.48.

549. РОТАРЬ,А.И.Селекционныевозможностиповышениясодержанияпротеинаи улучшения его качества в зерне кукурузы / А. Ротарь, Г. Карайванов //Производствоииспользованиерастительногобелка:тез.докл.Всесоюзногосовещания.–Краснодар,1981.–С.49.

50 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

550. РОТАРЬ,А.И.Спектризоэнзимовпероксидазывпроцессепрорастаниязернавысоколизиновыхиобычныхформкукурузы/А.Ротарь,Е.Ревин//Извес‐тияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1981.–№2.–С.14.

551. РОТАРЬ, А. И. Характер коррелятивных связей между содержанием калия илизинавзернелинийигибридовкукурузы/А.Ротарь,Г.Комарова//Тез.докл.IV‐госъездагенетиковиселекционеровМолдавии.–Кишинев,1981.–С.82.

1982

552. РОТАРЬ,А.И.Влияниегенаsugaru2наотдельныефизическиеибиохимичес‐киесвойствазернакукурузы/А.Ротарь,А.Палий,И.Киртока//Селекцияинтенсивныхсортовигибридовполевыхкультур:сб.ст./КСХИ.–Кишинев,1982.–С.42‐47.

553. РОТАРЬ,А.И.Влияние геновмодификаторовнафизическиеибиохимичес‐киесвойствазернаопейковойкукурузы/А.Ротарь,А.Палий//ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1982.–№4.–С.36.

554. РОТАРЬ,А.И.Овыявлениибиохимическихмаркеровадаптивности/А.Ро‐тарь,В.Мику,Г.Комарова//Адаптацияирекомбиногенезукультурныхрас‐тений:тез.респ.конф.,25мая1982г.–Кишинев,1982.–С.159.

555. РОТАРЬ,А.И.Способускоренногопредварительногоотбораобразцовкуку‐рузы с высоким содержанием лизина в зерне / А. Ротарь, Г. Комарова //ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1982.–№1.–С.59‐65.

556. СПЕЦИФИКАбиохимическогодействиягена,контролирующегофотоперио‐дизмнавегетативнуюмассукукурузывпроцессеонтогенетическогоразви‐тия/А.Ротарь,В.Мику,Г.Комарова,Т.Врабий,И.Анцибор,Т.Солоненко//Адаптация и рекомбиногенез у культурных растений: Тез. респ. конф.,25мая1982г.–Кишинев,1982.–С.121.

1983

557. РОТАРЬ,А.И.Возможностииспользованиягенов,контролирующихфотопе‐риодическую реакцию для повышения эффекта гетерозиса у кукурузы /А.Ротарь,В.Мику,Г.Комарова//Физиолого‐биохимическиеосновыгетеро‐зиса и технологии гетерозисной селекции: тез. Всесоюзного совещания. –Харьков,1983.–С.36.

558. РОТАРЬ,А.И.Изучениефизическихибиохимическихсвойствзернао2иsu2гибридовкукурузы/А.Ротарь,В.Цыганаш,А.Палий//Цитологияигене‐тика.–1983.–№1.–С.43‐47.

559. РОТАРЬ,А.И.Физиолого‐биохимическиеисследованиявысоколизиновыхиобычныхформкукурузывпроцессесозреваниязерна/А.Ротарь,Е.Ревин,Г.Карайванов // Физиологические основы высокой продуктивности куку‐рузы:сб.ст.–Киев,1983.–С.132‐137.

560. РОТАРЬ, А.И.Ответнаяреакциякороткостебельныхмутантовкукурузынаобработку гиббереллой кислотой / А. Ротарь, В. Мику, Г. Комарова //

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 51

ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1983.–№3.–С.67‐68.

561. РОТАРЬ, А. И. Экспрессия мутантов кукурузы с экстремальной реакцией надлинудняпобиохимическимособенностямвегетативныхорганов/А.Ротарь,В.Мику//Геномрастений:Тез.науч.конф.–Черновцы,1983.–С.37‐38.

1984

562. КОРМАизкукурузыисорго/А.Ротарь,М.Боровский,М.Бахчиванжи,О.Со‐лоненко,Г.Карайванов,Н.Шабала//Кукуруза.–1984.–№6.–С.6.

563. РОТАРЬ,А.И.Метаболитыазотногообменавегетативныхоргановмутантовкукурузы с неограниченным ростом / А. Ротарь, В. Мику, Г. Комарова //ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1984.–№2.–С.67‐68.

564. РОТАРЬ,А.И.Особенностипроявлениядействиягенанеограниченногорос‐такукурузывзависимостиотфакторавнешнейсреды/А.Ротарь,И.Анци‐бор//Экологическаягенетикарастенийиживотных:тез.докл.второйВсе‐союзнойконф.–Кишинев,1984.–С.31.

565. РОТАРЬ, А. И. Оценка засухоустойчивости линий и гибридов кукурузы /А.Ротарь, П. Тудорович // Физиолого‐биохимические основы повышенияпродуктивности кукурузы: тез. докл. Второго Всесоюзного совещания пофизиологиикукурузы.–Днепропетровск,1984.–С.16‐18.

566. РОТАРЬ, А. И. Плейотропный эффектмутации неограниченного вегетатив‐ного роста кукурузы / А. Ротарь, И. Анцибор, Г. Комарова // Генетическиеосновы селекции с.‐х. растенийиживотных: тез. докл. респ. конф. –Киши‐нев,1984.–С.3.

567. РОТАРЬ,А.И.Развитиебиохимическойифизиологическойселекциикукуру‐зывМолдавии//Физиолого‐биохимическиеосновыповышенияпродуктив‐ностикукурузы:тез.докл.ВторогоВсесоюзногосовещ.пофизиологиикуку‐рузы.–Днепропетровск,1984.–С.7.

568. РОТАРЬ, А. И. Экспресс‐метод комплексной оценки сортов нажаро‐ и засу‐хоустойчивость // Генетические основы селекции с.‐х. растений и живот‐ных:тез.докл.респ.конф.–Кишинев,1984.–С.133.

1985

569. РОТАРЬ,А.И.Взаимосвязьмеждуметаболитамиазотногообменапокояще‐гося и прорастающегося селекционно‐генетических образцов кукурузы /А.Ротарь,В.Мику//Оселекциикукурузыисорго:сб.тр./МНИИКС.–Киши‐нев,1985.–С.122‐132.

570. РОТАРЬ,А.И.Основныенаправленияисследованийкукурузынаулучшениекачества в Молдавской ССР // Информационный бюллетень по кукурузеКОЦСЭВ–2.–1985.–№4.–С.285‐296.

571. РОТАРЬ, А. И. Сравнительная оценка методов определения лигнина силос‐нойкукурузы/А.Ротарь,Г.Комарова,Н.Гураль//Оселекциикукурузыисорго:сб.тр./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.138‐150.

52 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

572. РОТАРЬ,А.И.Химическийсоставипитательнаяценностькукурузы/А.Ро‐тарь,В.Мику//КукурузавМолдавии.–Кишинев,1985.–С.124‐148.

1986

573. КОМПЛЕКСНАЯдиагностикажарозасухоустойчивостикукурузы/А.Ротарь,А.Штефырцэ, Г. Курчатова,М. Кушниренко, П. Тудорович // Устойчивостьс.‐х. растений к засухе и экстремальных температурам. – Кишинев, 1986. –С.77‐85.

574. РОТАРЬ,А.И. Биохимическиемаркерыадаптивностикукурузыкфакторамазотногопитаниявонтогенезе/А.Ротарь,Г.Комарова,И.Бурец//Физио‐лого‐биохимические основы повышения продуктивности и устойчивостирастений:материалыIV‐йресп.конф.–Кишинев,1986.–С.60‐61.

575. РОТАРЬ,А.И.Биохимическиеособенностидвойныхрецессивовлинийкуку‐рузыпогенамbm1o2иbm3o2/А.Ротарь,Г.Комарова,Г.Карайванов//Ин‐формационныйбюллетеньпокукурузеКОЦСЭВ‐2.–1986.–№5.–С.29‐42.

576. РОТАРЬ, А. И. Возможности селекции зерновой кукурузы по улучшенномусоставуизопреноидныхсоединений/А.Ротарь,Г.Карайванов//Информа‐ционныйбюллетеньпокукурузеКОЦСЭВ‐2.–1986.–№5.–С.51‐62.

577. РОТАРЬ, А. И. Особенности распределения метаболитов азотного обмена увысокобелковыхформкукурузы/А.Ротарь,А.Боровская//Физиолого‐био‐химические основы повышения продуктивности и устойчивости растений:материалы IV респ. конф. физиологов и биохимиковМолдавии, 13‐14 янв.1986г.–Кишинев,1986.–С.274.

578. РОТАРЬ, А. И. Устойчивость перспективных линий и гибридов кукурузы кзасухеижаре/А.Ротарь,П.Тудорович,В.Ведмедюк//Физиолого‐биохими‐ческиеосновыповышенияпродуктивностииустойчивостирастений:мате‐риалы IV респ. конф. физиологов и биохимиков Молдавии, 13‐14 янв.1986г.–Кишинев,1986.–С.219‐220.

1987

579. БИОХИМИЧЕСКИЙэффектгеновbm1o2иbm3o2накачествовегетативныхи репродуктивных органов кукурузы / Г. Комарова, А. Ротарь, Л. Рошка,Г.Карайванов//материалыV‐госъездаМОГиС.–Кишинев,1987.–С.236.

580. ВРЫНЧАН, Н.Г. Изучение и отбор высокобелковых форм кукурузы средиколлекцииобразцов/Н.Врынчан,А.Боровская//Тез.V‐йВсесоюзнойнауч.‐технич. конф. молодых ученых и специалистов по проблеме кукурузы. –Днепропетровск,1987.–С.17.

581. РОТАРЬ,А.И.ИспользованиеИК‐спектроскопиидлясравнительнойоценкиметодов определения лигнина в силосной кукурузе /А. Ротарь, Г. Комаро‐ва// Тез. докл. V‐го Всесоюзного симпоз. по фенольным соединениям. –Таллин,1987.–С.138‐139.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 53

1988

582. ВЛИЯНИЕмутацийо2и su2иихвзаимодействиенакачествозернакукуру‐зы/А.Ротарь,В.Цыганаш,А.Палий,Д.Цыганаш,В.Манолий//Селекцион‐но‐генетическиеметодыповышенияурожайностикачестваиустойчивостиполевыхкультур.–Кишинев,1988.–С.58.

583. ВОЗМОЖНОСТИиспользованияпараметровазотногометаболизмадляпрог‐нозированияпродуктивностиикачествакукурузы/А.Ротарь,Г.Комарова,Т.Врабий,С.Тома,И.Бурец//Влияниеудобренийнаобменвеществипро‐дуктивностьрастений.–Кишинев,1988.–С.57‐67.

1989

584. БАБАЙЦЕВ,Н.Ф.Эффективностьиспользованиязернавысоколизиновойку‐курузы при откорме свиней // Молодежь и интенсификация АПК: мате‐риалыРесп.конф.молодыхученых.–Кишинев,1989.–С.118.

585. ВОДНЫЙ режим и продуктивность гибридов кукурузы в связи с задачамидиагностики засухоустойчивости / А. Ротарь, О. Сидорова, В. Руденко,Г.Комарова // Материалы I‐го респ. симпоз. физиологов и биохимиков. –Кишинев,1989.–С.113‐115.

586. ИСПОЛЬЗОВАНИЕвлажногозернавысоколизиновойкукурузывкормлениисвиней / Н. Бабайцев, Г. Степурин, А. Ротарь, Г. Карайванов // Технологиявозделывания и урожай кукурузы и сорго: сб. ст. / МНИИКС. – Кишинев,1989.–С.135‐142.

587. КОМАРОВА,Г.Е.Влияниесроковуборкинахимическийсоставипитатель‐нуюценностьгибридовкукурузы/Г.Комарова,А.Ротарь,М.Бахчиванжи//Технология возделывания и урожай кукурузы и сорго: сб. ст. /МНИИКС. –Кишинев,1989.–С.126‐135.

588. РАЦИОНАЛЬНОЕ использование зародышей кукурузы в производстве муч‐ныхкондитерскихизделий/В.Гузик,Ж.Пурич,В.Амарий,А.Ротарь//Мо‐лодежьи интенсификацияАПК:материалыРесп. конф. молодых ученых. –Кишинев,1989.–С.99‐100.

589. РОТАРЬ,А.И.Зародышкукурузы–перспективноесырье/А.Ротарь,В.Ама‐рий//Пищеваяпромышленность.–1989.–№10.–С.26‐27.

590. РОТАРЬ, А. И. Качество белка опейковой кукурузы с модифицированнымтипомэндосперма/А.Ротарь,И.Анцибор//Селекционно‐генетическиеис‐следованиякукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.79‐89.

591. РОТАРЬ, А. И. Подбор оптимальных длин волн для калибровки прибора«Инфратед‐61»покомплексупоказателейкачествазернакукурузы/А.Ро‐тарь, Г. Комарова // Применение спектроскопии в ближней инфракраснойобластидляконтролякачествапродукции:сб.тр.поИКС.–М.,1989.–С.387.

592. РУДЕНКО,В.В.Изучениеводногорежимасамоопыленныхлинийкукурузывсвязисустойчивостьюкзасухе/В.Руденко,Г.Комарова//Молодежьиин‐тенсификация АПК: материалы Респ. конф. молодых ученых. – Кишинев,1989.–С.58.

54 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1990

593. ВЫСОКОЛИЗИНОВАЯкукуруза:заготовкаииспользование/Н.Бабайцев,Г.Карайванов,Г.Степурин,А.Ротарь,Г.Комарова//Кукурузаисорго.–1990.–№4.–С.23‐25.

594. РОТАРЬ,А.И.Влияниемутацийsugaru2наколичественныепризнакигибри‐дов кукурузы / А. Ротарь, В. Цыганаш //Известия АН ССРМолдова. Сериябиологическихихимическихнаук.–1990.–№6.–С.18‐21.

595. РОТАРЬ,А.И.Электрофорезконтролируеткачествосемян/А.Ротарь,Г.Ко‐марова//Кукурузаисорго.–1990.–№4.–С.25‐26.

1991

596. ROTARI, A. Căile de ameliorare a calităţii porumbului pentru siloz / A. Rotari,GalinaComarov,Gh.Caraivanov//AgriculturaMoldovei.–1991.–Nr.5.–P.9.

597. ВЛИЯНИЕдвойногорецессиваfl2иsu2наколичествоикачествобелкавзер‐некукурузы/А.Ротарь,В.Манолий,А.Палий,В.Цыганаш,А.Диджейра//Селекционно‐генетическиеаспектыповышенияпродуктивностиикачествас.‐х.растений/ТрудыКСХИ.–Кишинев,1991.–C.18‐21.

598. ЭТИгибридыкукурузы–важноеподспорьевоткормесвиней/К.Михайлен‐ко,Н.Бабайцев,Г.Карайванов,А.Ротарь//СельскоехозяйствоМолдовы.–1991.–№6.–C.13.

1992

599. РОТАРЬ, А. И. Система физиолого‐биохимической оценки исходного мате‐риалаигибридов//Кукурузаисорго.–1992.–№1.–C.31‐35.

1993

600. ROTARI, A. Identificarea marcherilor de prolamină a seminţelor hibride de po‐rumbşisorg/A.Rotari,GalinaComarov//Moldova:Deschideriştiinţificeşicultu‐rale spre Vest: Congresul XVIII al Academiei Româno‐Americane de Ştiinţe şiArte.–Vol.4.–Chişinău,1993.–P.227.

1994

601. INFLUENŢAgeneio2asuprapoliformismuluiproteinelorendospermuluişimorfo‐genezei învitro laporumb/GalinaComarov,A.Palii,A.Rotari,S.Caraivanov//Simpoz. naţional de genetică vegetală şi animală, 13‐15 iun. 1994. – Timişoara,1994.–P.25.

602. ROTARI, A. Identificarea liniilor homozigote ale porumbului după poliformismulgeneticalzeinei/A.Rotari,GalinaComarov,NinaFrunze//Simpoz.naţionaldegeneticăvegetalăşianimală,13‐16iun.1994.–Timişoara,1994.–P.30.

603. ROTARI,A.Rezistenţălasecetăşiregimuldeapă/A.Rotari,S.Caraivanov//Agri‐culturaMoldovei.–1994.–Nr.1‐2.–P.22.

604. ROTARI,A.Utilizareametodelorbiochimiceşifiziologiceînselecţiaporumbuluişiaculturilordesorg//AgriculturaMoldovei.–1994.–Nr.7‐8.–P.15.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 55

605. РОТАРЬ,А.И.Использованиеметодовбиохимииифизиологиивселекции//СельскоехозяйствоМолдовы.–1994.–№7‐8.–C.15.

1995

606. РОТАРЬ, А. И. Физические и технологические свойства зерна / А. Ротарь,Ю.Балан//Кукурузаисорго.–1995.–№2.–C.7‐8.

1996

607. COMAROV, Galina. Cercetări electroforetice ale proteinelor zeinice în procesulvariabilităţii somaclonale la porumb / Galina Comarov, I. Anţibor, A. Rotari //Cercetăridegeneticăvegetalăşianimală.–Fundulea,1996.–Vol.4.–P.85.

608. FOLOSIREA complexă ametodelormarcherilor proteici şi amarcherilor pebazaADN‐uluipentru identificareagenotipurilordeporumb/GalinaComarov,A.Ro‐tari,T.Smirnov,D.Dorohov//Lucrăriştiinţifice/Univ.AgrarădeStatdinMoldo‐va.–1996.–Vol.4.–P.56‐59.

609. ROTARI, A. Identificarea liniilor homozigote de porumb după polimorfizmulgenetical zeinei /A.Rotari,GalinaComarov//Cercetăridegeneticăvegetală şianimală.–Fundulea,1996.–Vol.4.–P.71‐79.

610. ROTARI, A. Studiul comparativ al reacţiei liniilor izogene de porumb cu genaopaque2 la stresulde frig/A.Rotari, I.Anţibor//Fiziologiaşibiochimiarezis‐tenţei plantelor la factorii nefavorabili ai mediului ambiant: Simpoz. naţional. –Chişinău,1996.–P.112‐114.

1998

611. POSIBILITĂŢILEmetodei demarcheri proteici pentru identificarea hibrizilor deporumb omologaţi / A. Rotari, G. Comarov, G. Caraivanov, A. Palii // Ingineriegeneticăşibiotehnologiimoderne.–Chişinău,1998.–P.54‐57.–ISBN9975‐923‐77‐1.

612. ROTARI, A. Determinismul genetic al calităţii porumbului zaharat / A. Rotari,I.Căbulea//Simpoz.Naţionaldegeneticăvegetalăşianimală.–Bucureşti,1998.–P.44‐46.

613. ROTARI, A. Folosirea polimorfismului prolaminei pentru identificarea liniilor deporumbcuconţinutulridicatdeproteinăşilizină/A.Rotari,A.Palii,GalinaComa‐rov // Inginerie genetică şi biotehnologii moderne. – Chişinău, 1998. – P. 151‐155.–ISBN9975‐923‐77‐1.

614. ROTARI,A.Poliformismulzeineişiheterozisullaporumb/A.Rotari,GalinaComa‐rov, A. Palii // Simpoz. Naţional de genetică vegetală şi animală. – Bucureşti,1998.–P.16.

615. STUDIEREA posibilităţii metaboliţilor endogeni asupra reacţiei morfogenetice amutanţilor de porumb în embriocultură / Galina Comarov, A. Rotari, A. Palii,D.Zgardan // Simpoz. Naţional de genetică vegetală şi animală. – Bucureşti,1998.–P.159.

56 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1999

616. ПОВЫШЕНИЕ количества и качества белка в зерне кукурузы селекционно‐генетическимиметодами /А. Ротарь,А.Палий,В.Цыганаш,Д.Цыганаш//Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы. – Краснодар,1999.–C.173.

2000

617. CERCETĂRI privind expresia genei WX la porumb / A. Rotari, Galina Comarov,A.Palii,V.Ţîganaş//Simpoz.XXINaţionaldeGeneticăVegetală şiAnimală: rez.lucrărilor.–ClujNapoca,2000.–P.21‐22.

618. DETERMINISMUL genetic al calităţii la porumbul zaharat / V. Haş, A. Rotari,I.Căbulea, I. Haş, S. Musteaţa // Cercetări de Genetică Vegetală şi Animală. –Vol.6.–România,2000.–P.16‐17.

2002

619. ИЗУЧЕНИЕ роли эндогенных аминокислот в проявлении экспрессии геновструктурыэндоспермапоморфогенетическойреакциинезрелыхзародышейкукурузы/ Г.Комарова,Д. Згардан,А. Ротарь, А.Палий //Сельскохозяйст‐венная биотехнология: материалы II‐й Межд. науч.‐практич. конф., Бела‐русь.–Горки,2002.–C.203‐206.

620. КОМАРОВА,Г.Е.Изучение сомоклональнойизменчивостивпотомстверас‐тений–регенерантовкукурузы/Г.Комарова,А.Ротарь,Н.Клименко//Fi‐ziologiaşiBiochimiaPlantelorlaînceputdeMileniu:realizărişiperspective:mate‐rialeleCongresuluiIIalSocietăţiideFiziologieşiBiochimieVegetalădinRepublicaMoldova.–Chişinău,2002.–P.281‐284.

621. КОМАРОВА,Г.Е.Изучениесомоклональныхвариантовкукурузыдляихис‐пользованиявселекционномпроцессе/Г.Комарова,А.Ротарь,Г.Карайва‐нов //ИзвестияАНРеспубликиМолдова. Серия биологическихи химичес‐кихнаук.–2002.–№3.–C.144.

622. СПЕЦИФИКАморфогенетическойреакциинезрелыхзародышейкукурузысгенамио2,su2,wxиихнормальныханалоговвкультуре“invitro”/А.Палий,Д.Згардан,А.Ротарь,Г.Комарова//Сельскохозяйственнаябиотехнология:материалыII‐йМежд.науч.‐практич.конф.–Беларусь,Горки,2002.–C.253‐255.

2003

623. STANDARDMoldoveanSM233:2003.Seminţedeporumb.Determinareapurităţiibiologice a liniilor consangvinizate şi a gradului de hibridare la seminţele hibri‐zilordeporumbdeprimageneraţieprinmetodadeelectroforezăaproteinelor/A.Rotari,GalinaComarov,C.Guţanu.–Chişinău,2003.–34p.

624. THE comparative analysis of PCRmarkers information content at an estimationsomaclonvariabilitywithimmaize/D.Mallabaeva,A.Ignatov,A.Rotari,G.Coma‐rova,D.Dorohov//MoscowInternationalCongressBiotehnology:Stateoftheartandprospectsofdevelopment.–Russia,2003.–P.210.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 57

625. КОМАРОВА, Г. Е. Возможности компьютерного моделирования для паспор‐тизации гибридов кукурузы методом электрофореза / Г. Комарова, А. Ро‐тарь, А. Адамчук // 70 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Agro‐nomie:simpoz.şt.intern.–Chişinău,2003.–P.38‐40.

2004

626. ROLUL aminoacizilor liberi în expresia genelor structurii endospermului asuprareacţiei morfogenetice a embrionilor imaturi de porumb / Galina Comarov, D.Zgardan,A.Rotari,A.Palii//Cercetăridegeneticăvegetalăşianimală.–Fundulea,2004.–Vol.8.–P.97‐103.

627. РОТАРЬ, А.И. Возможности использования метода электрофореза зеина вселекции и семеноводстве кукурузы / А. Ротарь, В. Мику, Г. Комарова //Эволюция научных технологий в растениеводстве: cб. науч. тр. / Краснод.НИИСХ.–Краснодар,2004.–С.288‐295.

2005

628. COMAROV,G.Proteinpolymorphismandheterozisofmaize/G.Comarov,A.Palii,A.Rotari//ŞtiinţaAgricolă.–2005.–Nr.2.–P.3‐8.

629. РОТАРЬ,А.И.Методэлектрофорезабелков–основасозданияновогонацио‐нальногостандартавРеспубликеМолдовапоопределениюстепенигибрид‐ностисемянкукурузы/А.Ротарь,Г.Комарова,В.Мику//Geneticaşiamelio‐rarea plantelor, animalelor şimicroorganismelor:materialele Congresului VIII ...29‐30sept.2005.–Chişinău,2005.–P.76‐80.

630. СРАВНИТЕЛЬНОЕ исследование генома сомаклональных линий кукурузы сиспользованиемразличныхтиповмолекулярныхмаркеров/Г.Комарова,Д.Дорохов, А. Ротарь, Д. Маллабаева, А. Игнатов // Lucrări ştiinţifice / Univ.AgrarădeStatdinMoldova.–2005.–Vol.13:Agronomie.–P.148‐149.

2006

631. USINGdifferenttypesofmolecularmarkerforcomparativestudyofmaizesoma‐clonallines/GalinaComarov,D.Dorohov,A.Rotari,D.Mallabaeva,A.Ignatov//BiosatelyIssuesinImplementationofGMOs;NewResearchandPublicPerception:Intern.Symposion,10‐14may,2006.–Ialta,Ukraine.–2006.

2011

632. BOROZAN, P. Rezistenţa la temperaturi scăzute în fazele de germinare şi deplantulăaliniilorconsangvinizatedeporumbtimpuriu/P.Borozan,Gh.Rusu//Geneticaşifiziologiarezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011,P.89.

633. ROTARI,A.Studyofphysiologicalreactionsparticulariesofleafapparatusofmaizehybrids and its parental forms in drought conditions / A. Rotari, A. Palii, G. Co‐marov//Scientificpapers,seriesA,LIV,Agronomy.–Bucharest,2011,p.320‐325.

58 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1.3.Tehnologiidecultivareaporumbului

Technology of maize cultivation

Технологиивозделываниякукурузы

1974

634. АРНАУТ,С.К.КукурузаисорговМолдавии//Кукуруза.–1974.–№11.–С.1‐4.

635. АРНАУТ, С. К. Научно‐производственное объединение «Гибрид». Становле‐ниеперспективыразвития//КоммунистМолдавии.–1975.–№4.–С.5.

636. АРНАУТ,С.К.Новыеформыуправлениявнаучно‐производственномобъеди‐нении«Гибрид»//НОТиуправлениевсельскомхозяйстве:тез.докл.Респ.науч.‐производ.конф.–Кишинев,1974.–С.5.

637. АРНАУТ,С.К.Особенностивозделыванияпростыхгибридовкукурузы/А.Ар‐наут,Е.Хаскалович//СельскоехозяйствоМолдавии.–1975.–№1.–С.21.

1975

638. ПРИТУЛА, Г. И. Устойчивость кукурузы к стеблевому мотыльку // VI‐оеВсесоюзноесовещаниепоиммунитетус.‐х.растенийкболезнямивредите‐лям.–М.,1975.–С.53.

639. ПРОГРЕССИВНАЯ технология возделывания кукурузы в Молдавии / С. Ар‐наут,М.Боровский,И.Гарбур,В.Дюкарев,В.Затучный,Г.Ильенко,И.Либер‐штейн, И. Лисунов, В. Мику, А. Палий, М. Снегур, Е. Хаскалович, Т. Чалык,Н.Шабала.–Кишинев:КартяМолдовеняскэ,1975.–70с.

1976

640. PRITULA,G.Testmethod fordeterminingmaizeresistanceto theeuropeancornborer//ReportoftheinternationalprojectonostrinianubilalisphaseIIIresults.–Budapesta,1976.–P.30‐32.

641. АРНАУТ,С.К.Гарантироватьвысокиеурожаикукурузы/А.Арнаут,Е.Хаска‐лович//СельскоехозяйствоМолдавии.–1976.–№1.–С.18‐20.

642. АРНАУТ,С.К.Кукуруза/С.Арнаут,И.Лисунов//Научно‐обоснованнаясис‐темаведениясельскогохозяйстваМССР.–Кишинев,1976.–С.206‐210.

643. АРНАУТ,С.К.Объединение“Гибрид”:Поиски,результаты,перспективыраз‐вития//Кукуруза.–1976.–№2.–С.4‐8.

644. АРНАУТ,С.К.Отоксикозекукурузы/А.Арнаут,В.Затучный,Д.Карастан//СельскоехозяйствоМолдавии.–1976.–№11.–С.16‐19.

645. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Кукурузоводы Молдавии совершенствуют свое мастер‐ство//Кукуруза.–1976.–№12.–С.19.

646. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Особенности воздлывания простых гибридов кукурузы /В.Затучный,С.Арнаут,В.Штирбу//СельскоехозяйствоМолдавии.–1976.–№6.–С.17‐19.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 59

1977

647. АРНАУТ, С.К.НПО “Гибрид” увереннонабирает силу //Кукуруза. – 1977. –№2.–С.4‐7.

648. АРНАУТ, С. К. Первые шаги научно‐производственного объединения “Гиб‐рид”//Вестниксельскохозяйстеннойнауки.–1977.–№1.–С.115‐120.

649. АРНАУТ,С.К.ПростыегибридыкукурузывМолдавии//Кукуруза.–1977.–№4.–С.12‐15.

650. АРНАУТ,С.К.Факторыопределяющиекукурузу//СельскоехозяйствоМол‐давии.–1977.–№3.–С.16‐19.

651. БАБУШКИН,Ю.В.О заболеваниикукурузыхлорозом/Ю.Бабушкин,Д.Ка‐растан,Т.Бостан//СельскоехозяйствоМолдавии.–1977.–№11.–С.29.

652. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Влияние гербицидовнанитрификационнуюспособ‐ность почвы // Растение, почва и гербициды / Труды КСХИ. – Кишинев,1977.–С.10‐20.

653. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Применениегербицидовнаподсолнечникевсевообо‐роте / А. Грималовский, Н. Николаева // Химия в сельском хозяйстве. –1977.–№5.–С.53‐56.

654. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л.Основныенаправленияисследованийпотехнологиикуку‐рузы//Кукуруза.–1977.–№7.–С.18‐20.

1978

655. АРНАУТ,С.К.Оразмещениигибридов/С.Арнаут,В.Затучный//СельскоехозяйствоМолдавии.–1978.–№3.–С.21.

656. БОСТАН,Т.С.Взаимозависимостьэффектафосфораицинкавносимыхвка‐чествеудобренийподкукурузу//ЗадачимолодыхученыхМолдавиипопо‐вышениюэффективностинаукивусловияхспециализациииконцентрациисельскогохозяйства:тез.докл.респ.конф.–Кишинев,1978.–С.126‐127.

657. БОСТАН, Т. С. Некоторые аспекты нарушения развития кукурузного расте‐нияицинковыеудобрения//II‐аяВсесоюзнаянауч.‐технич.конф.молодыхученыхпопроблемамкукурузы:тез.докл.–Днепропетровск,1978.–С.97.

658. ГРИМАЛОВСКИЙ, А. М. Дифференцированное применение 2,4 Д на посевахкукурузывМолдавии/А.Грималовский,Н.Николаева//Химиявсельскомхозяйстве.–1978.–№9.–С.29‐32.

659. РОЗИНСКИЙ, М. А. Меры по защите растений кукурузы / М. Розинский,Л.Стойчева//СельскоехозяйствоМолдавии.–1978.–№3.–С.29.

660. ШАБАЛА,Н.А.Влияниепослепосевногоборонованиянарастягиваниегерби‐цидовприленточномихвнесениинапосевахкукурузы/Н.Шабала,Е.Ка‐рауш//СельскоехозяйствоМолдавии.–1978.–№4.–С.57.

661. ШАБАЛА,Н.А.Механизациявозделываниякукурузы//СельскоехозяйствоМолдавии.–1978.–№3.–С.25.

60 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1979

662. АРНАУТ,С.К.Интенсификациякукурузногополя/С.Арнаут,В.Затучный//СельскоехозяйствоМолдавии.–1979.–№10.–С.19‐22.

663. АРНАУТ,С.К.НоваятехнологиявозделываниякукурузывМолдавии/С.Ар‐наут,С.Арнаутов,В.Затучный//ОсновныепутиповышенияпроизводствазернавМолдавии:тез.докл.респ.науч.‐производств.конф.–Бельцы,1979.–С.59‐66.

664. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Проблемы и пути увеличения производства кукурузы вМолдавии//Кукуруза.–1979.–№7.–С.1.

665. КАРАСТАН,Д.И.Эффективностьудобренийприпосевекукурузыпокукуру‐зе/Д.Карастан,Ю.Бабушкин,Т.Бостан//Кукуруза.–1979.–№9.–С.1‐2.

666. КАТРИНИЧ,Х. Г.Обнадеживающиерезультаты/Х.Катринич,В.Штирбу//ОсновныепутиповышенияпроизводствазернавМолдавии:тез.докл.респ.науч.‐производств.конф.–Бельцы,1979.–С.127‐128.

667. РОЗИНСКИЙ,М.А.Индустриальнаятехнологияиособенностизащитыкуку‐рузыотвредителейиболезней/М.Розинский,М.Вронских//Кукуруза.–1979.–№11.–С.28‐30.

668. ШАБАЛА,Н.А.Механизациявнесениягербицидовподкукурузу/Н.Шабала,Е.Карауш//Кукуруза.–1979.–№6.–С.23‐25.

669. ШАБАЛА,Н.А.Современнаяиперспективнаясистемамашиндлявозделыва‐ния кукурузы // Основные пути повышения производства зерна вМолда‐вии:тез.докл.респ.науч.‐производств.конф.–Бельцы,1979.–С.113‐121.

1980

670. АРНАУТ, С. К. Индустриальная технология и фактор времени / С. Арнаут,В.Затучный//СельскоехозяйствоМолдавии.–1980.–№8.–С.47.

671. АРНАУТ,С.К.ОсноваиндустриальнойтехнологиивозделываниякукурузывМолдавии//Промышленнаятехнологиявозделываниякукурузыназерно:тез. докл. Всесоюзного науч.‐производств. Семинара, 5февр. 1980. – Киши‐нев,1980.–С.32‐41.

672. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Влияниеудобрений,густотыстоянияисортовыхособен‐ностейкукурузынапоражениестеблевойгнилью/М.Боровская,В.Штир‐бу//Селекция,генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.173‐178.

673. БОСТАН, Т. С. Эффективность применения фосфорных и цинковых удобре‐нийподкукурузу//Селекция,генетикаитехнологиявозделываниякукуру‐зывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.163‐167.

674. ВЫБОРоптимальнойгустотыстояниягибридовкукурузы/С.Арнаут,В.За‐тучный,В.Ливочка,В.Штирбу//Селекция,генетикаитехнологиявозделы‐ваниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.140‐147.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 61

675. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Химическаяпрополкакукурузыприиндустриальнойтехнологии возделывания / А. Грималовскай, М. Розинский // Кукуруза. –1980.–№2.–С.26.

676. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л. Ранниепосевыгибридовкукурузыгидрофобизированны‐мисеменами//Селекция,генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.156‐158.

677. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л.Рациональноевнесениеудобренийподкукурузу/В.Затуч‐ный,В.Ливочка//Кукуруза.–1980.–№1.–С.25‐27.

678. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л. Результатыиспытания комплексовмашин /В. Затучный,Н.Шабала//Кукуруза.–1980.–№2.–С.13‐15.

679. КАРАСТАН,Д.И.Потреблениеивынососновныхпитательныхвеществкуку‐рузойнакарбонатномчерноземе/Д.Карастан,Ю.Бабушкин,Т.Бостан//Се‐лекция,генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.158‐163.

680. КАРАСТАН,Д.И.Удобрениекукурузывусловияхмонокультуры/Д.Карас‐тан,Ю.Бабушкин//СельскоехозяйствоМолдавии.–1980.–№11.–С.22‐24.

681. ОСТРОВСКИЙ, В. Б. Влияние отрицательных факторов внешней среды напосевные качества семян кукурузы и их урожайные свойства / В. Остров‐ский,А.Фукс//Селекция,генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.125‐129.

682. ФУКС,А.И.Кукуруза: посевныекачества семян /А.Фукс, В.Островский //СельскоехозяйствоМолдавии.–1980.–№3.–С.38.

683. ФУКС, А. И. НПО “Гибрид”: Комплексная система управления качеством /А.Фукс,В.Островский,Л.Тарпан//СельскоехозяйствоМолдавии.–1980.–№7.–С.16.

684. ФУКС,А.И.Применениематематическихметодоввоценкепониженныхпо‐севныхкачествсемянкукурузы/А.Фукс,В.Островский//Селекция,гене‐тикаитехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.129‐133.

685. ШАБАЛА,Н.А.Агротехническиеитехнологическиепредпосылкивыборапа‐раметроврабочегоорганакультиватора//Селекция,генетикаитехнологиявозделывания кукурузывМолдавии: сб. ст. /МНИИКС. –Кишинев, 1980. –С.179‐190.

686. ШАБАЛА, Н. А. Комплексная механизация уборки урожая кукурузы на зер‐но/Н.Шабала,Е.Карауш//Кукуруза.–1980.–№4.–С.23‐27.

687. ШАБАЛА,Н. А. Опыт возделывания кукурузы по новой технологии вВаля‐Перженскомсевообороте/Н.Шабала,С.Пармакли//Основныепутиповы‐шенияпроизводствазернавМолдавии:тез.докл.респ.научно‐производств.конф.–Кишинев,1980.–С.67‐73.

688. ШАБАЛА,Н.А.Системамашиндлявыращиваниякукурузыпоиндустриаль‐ной технологии // Промышленная технология возделывания кукурузы на

62 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

зерно:тез.докл.респ.науч.‐производств.семинараот5февраля1980г.–Ки‐шинев,1980.–С.60‐72.

689. ШАБАЛА,Н.А.Современнаяиперспективнаясистемымашиндлявозделы‐ваниякукурузы//ОсновныепутиповышенияпроизводствазернавМолда‐вии:тез.докл.респ.науч.‐производ.конф.–Кишинев,1980.–С.113‐121.

690. ШТИРБУ, В. И. Сроки сева простых гибридов кукурузы / В.Штирбу, В. Ли‐вочка//Селекция,генетикаитехнологиявозделываниякукурузывМолда‐вии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1980.–С.147‐156.

1981

691. АРНАУТ,С.К.Индустриальнаятехнология–залогвысокихурожаев//Рольагрономической службы в решении продовольственной программы: мате‐риалыресп.агрономическогосовещания.–Кишинев,1981.–С.56‐60.

692. АРНАУТ, С. К. Первые итоги и задачиНПО «Гибрид» // Кукуруза. – 1981. –№1.–С.5‐8.

693. АРНАУТ,С.К. Режимыорошениякукурузы/С.Арнаут, Г.Ильенко //Сель‐скоехозяйствоМолдавии.–1981.–№2.–С.30‐32.

694. АРНАУТ,С.К.Совершенствованиетехнологии–важныйрезервповышенияурожайности кукурузы //Повышение эффективностии устойчивости зем‐леделиянаУкраинеиМолдавии.–Киев,1981.–С.185‐188.

695. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Гербицидывпропашномзвенесевооборота/А.Гри‐маловский,Н.Николаева,Г.Букур//Земледелие.–1981.–№8.–С.45.

696. КАРАСТАН,Д.И.Влияниеудобренийнапитательныйрежимпочвыиурожайкукурузы при бессменном возделывании / Д. Карастан, Ю. Бабушкин //Агрохимия.–1981.–№9.–С.70‐75.

697. ШАБАЛА,Н.А.Нажатве–новаятехника/Н.Шабала,Е.Карауш//Кукуруза.–1981.–№5.–С.13‐15.

698. ШАБАЛА, Н. А. Правильно используйте технику / Н. Шабала, Е. Карауш //Кукуруза.–1981.–№1.–С.10‐13.

1982

699. АРНАУТ,С.К.Содружествонаукиипроизводства//Кукуруза.–1982.–№6.–С.12‐13.

700. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Какой быть завтра прогрессивной технологии // Кукуру‐за.–1982.–№6.–С.24‐26.

701. ОЦЕНКАмеханизированныхработпривозделываниикукурузы/Л.Тарпан,В.Островский,А.Фукс,Н.Котунэ,И.Оксинти,В.Шпак//СельскоехозяйствоМолдавии.–1982.–№3.–С.19‐22.

702. ХАСКАЛОВИЧ,Е.С.Каковподход,таковисход/Е.Хаскалович,Л.Казаков//СельскоехозяйствоМолдавии.–1982.–№1.–С.23.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 63

1983

703. АРНАУТ,С.К.Семенапоиндустриальнойтехнологии/С.Арнаут,И.Гарбур//Кукуруза.–1983.–№2.–С.16‐17.

704. БОРОВСКАЯ,М.Ф. Болезнии вредителикукурузы/М.Боровская,В.Мати‐чук// Справочник по апробации семян и основам семеноводства полевыхкультур.–Кишинев,1983.–С.423‐440.

705. ГРИМАЛОВСКИЙ, А. М. Динамика разложения атразина и прометрина впочве при бессменном возделывании кукурузы // Химия в сельском хо‐зяйстве.–1983.–№9.–С.57‐58.

706. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Опериодепокоясемянпросоволосовидного//Сель‐скоехозяйствоМолдавии.–1983.–№4.–С.43.

707. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л. Способывыравниванияпочвыпривозделываниикукуру‐зы/ В. Затучный, В. Ливочка // Сельское хозяйство Молдавии. – 1983. –№12.–С.28‐29.

708. ПРОИЗВОДСТВО зерна. Кукуруза / С. Арнаут, М. Боровский, В. Затучный,Д.Карастан, Т. Чалык, Н.Шабала // Научно‐обоснованная система ведениясельскогохозяйстваМССР.–Кишинев,1983.–С.290‐297.

709. ШТИРБУ,В.И.ПожнивныепосевыкукурузыназерновРумынии/В.Штирбу,С.Мустяца//СельскоехозяйствоМолдавии.–1983.–№4.–С.56.

1984

710. АРНАУТ, С. К. Густота стояния новых гибридов кукурузы, рекомендуемыхдлявозделыванияпоиндустриальнойтехнологии/С.Арнаут,В.Затучный,В. Ливочка // Индустриальная технология возделывания кукурузы вМол‐давии:сб.ст.–Кишинев,1984.–С.16‐33.

711. АРНАУТ,С.К.Нановыерубежи//Вестникс.‐х.науки.–1984.–№6.–С.28‐34.

712. АРНАУТ,С.К.НПО«Гибрид»–курснаинтенсификацию//Кукуруза.–1984.–№3.–С.8‐9.

713. БУРЕЦ, И. Л. Особенности питания и удобрения кукурузы при бессменномвозделывании на карбонатном черноземе в условиях Центральной зоныМССР//Резервыповышенияплодородияпочвипродуктивностьс.‐х.куль‐тур:тез.докл.респ.конф.–Кишинев,1984.–С.104‐105.

714. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Как бороться с волосовидным просом // Земледелие. –1984.–№11.–С.49‐50.

715. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Особенности возделывания родительскихформ гибридовкукурузы / В. Затучный, Г. Цыника // Сельское хозяйство Молдавии. –1984.–№12.–С.25.

716. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л.Совершенствованиеиндустриальнойтехнологии/В.Затуч‐ный,С.Арнаут//Кукуруза.–1984.–№6.–С.3.

717. ЛИВОЧКА, В. П. Энергетические и технологические предпосылки примене‐ниякомбинированныхагрегатовпривозделываниикукурузы/В.Ливочка,

64 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

В. Кисничан // Науч.‐технич. проблемы эффективности с.‐х. производства:Сб.докл.–Кишинев,1984.–С.37.

718. ШАБАЛА, Н. А. Селекционная сеялка / Н.Шабала, Е. Карауш // Кукуруза. –1984.–№2.–С.26.

1985

719. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Болезниивредителикукурузы//Индустриальнаятехно‐логиявозделываниякукурузы:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.53‐70.

720. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Гельминтоспориозыкукурузы//Индустриальнаятехно‐логиявозделываниякукурузы:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.70‐79.

721. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Устойчивостькукурузыкстеблевымгнилям/М.Боров‐ская,В.Матичук//ИнформационныйбюллетеньпокукурузеКОЦСЭВ‐2. –Мартонвашар,1985.–С.87‐98.

722. БУРЕЦ,И.Л.Влияниеминеральныхиорганическихудобренийнаурожайку‐курузыприбессменномвозделывании//МатериалыIV‐йконф.попробле‐мамкукурузы.–Днепропетровск,1985.–С.89‐90.

723. БУРЕЦ, И. Л. Эффективность минеральных и органических удобрений прибессменномвозделываниикукурузы/И.Бурец,А.Бузу//Рольмолодыхуче‐ныхиспециалистоввовнедрениинауч.‐технич.достиженийвс.‐х.производ‐стве:тез.докл.–Кишинев,1985.–С.20‐21.

724. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Гербициды/А.Грималовский,М.Розинский//Куку‐рузавМолдавии.–Кишинев,1985.–С.206.

725. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Реакциялинийигибридовкукурузынагербицидныепрепараты/А.Грималовский,М.Розинский//Оселекциикукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.104‐122.

726. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Против сорняков в посевах кукурузы / В. Затучный,В.Штирбу//Защитарастений.–1985.–№9.–С.22.

727. КАРАСТАН,Д.И.Возделываниекукурузыприорошении(применениеудоб‐рений) / Д. Карастан, Ю. Бабушкин // Кукуруза в Молдавии. – Кишинев,1985.–С.194.

728. КАРАСТАН,Д.И.Системаудобренийкукурузыприиндустриальнойтехнологииее возделывания / Д. Карастан, И. Бурец // Индустриальная технология воз‐делываниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.43‐53.

729. КАРАСТАН, Д. И. Технология возделывания кукурузы (применение удобре‐ний)//КукурузавМолдавии.–Кишинев,1985.–С.154.

730. КАРАУШ,Е.А.Результатысравнительныхисследованийкомплексовмашиндля индустриальной технологии возделывания кукурузы / Е. Карауш,Н.Шабала//ИндустриальнаятехнологиявозделываниякукурузывМолда‐вии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.79‐93.

731. КАРАУШ,Е.А.Селекционнаясеялкадляпосевапропашныхнаопытныхде‐лянках/Е.Карауш,Н.Шабала//ИндустриальнаятехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.93‐97.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 65

732. КИСНИЧАН,В.И.Внесениеизаделкагербицидоввпочву//МатериалыIV‐йВсесоюзнойнауч.‐технич.конф.молодыхученыхпопроблемамкукурузы.–Днепропетровск,1985.–С.167.

733. КИСНИЧАН,В.И.Совершенствованиетехнологииприменениягербицидов//Рольмолодыхученыхиспециалистоввовнедрениинауч.‐технич.достиже‐нийвс.‐х.производство.–Кишинев,1985.–С.17.

734. ЛИВОЧКА,В.П.Срокивнесенияудобренийподкукурузу//ИндустриальнаятехнологиявозделываниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Киши‐нев,1985.–С.33‐43.

735. ПЕТРОВ,Г.Н.Применениегербицидовприбессменномвозделываниикуку‐рузы/Г.Петров,А.Грималовский//Индустриальнаятехнологиявозделы‐ваниякукурузывМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1985.–С.105‐121.

736. ТЕХНОЛОГИЯвозделываниякукурузы/С.Арнаут,М.Лупашку,В.Затучный,М.Розинский,В.Штирбу//КукурузавМолдавии.–Кишинев,1985.–С.151.

737. ШАБАЛА,Н.А.Результатыиспытаниякомплексовмашин/Н.Шабала,В.За‐тучный//Кукурузаисорго.–1985.–№2.–С.13.

1986

738. АРНАУТ, С. К. Комбинированный посевной агрегат / С. Арнаут, Н.Шабала,Е.Карауш//Кукуруза.–1986.–№2.–С.27.

739. АРНАУТ,С.К.Наука–производству//Кукурузаисорго.–1986.–№1.–С.6‐9.

740. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л.Эффективныесредстваесть//СельскоехозяйствоМолда‐вии.–1986.–№5.–С.29.

741. КАРАУШ,Е.А.Комбинированныйуборочно–посевнойагрегат/Е.Карауш,Н.Шабала,С.Арнаут//Кукуруза.–1986.–№3.–С.28‐29.

742. ПЕТРОВ,Ю.М.Ликвидациямикроложбинна склонах /Ю.Петров,М.Воло‐щук//Земледелие.–1986.–№2.–С.31‐33.

743. ШТИРБУ, В. И. Влияние элементов интенсивной технологии возделываниякукурузы на заселение растений тлями / В. Штирбу, В. Матичук, А. Раби‐чук//Методгоссортоиспытанияс.‐х.культур.–Кишинев,1986.–С.121.

1987

744. АРНАУТ,С.К.Научнаятехнологияиреальность/С.Арнаут,В.Затучный//СельскоехозяйствоМолдавии.–1987.–№7.–С.23.

745. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Fuzarioz–основнойвозбудительстеблевойгнили/М.Бо‐ровская, В. Матичук // Известия АН МССР. Серия биологических и хими‐ческихнаук.–1987.–№4.–С.28‐30.

746. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Оценкакукурузынаустойчивостькстеблевымгнилям/М.Боровская,В.Матичук//МатериалыV‐госъездагенетиковиселекционе‐ровМолдавии.–Кишинев,1987.–С.255.

66 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

747. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Созданиеисскуственногоинфекционногофонадляоцен‐кикукурузыкстеблевымгнилям/М.Боровская,В.Матичук//МатериалыV‐йконф.попроблемамкукурузы.–Днепропетровск,1987.–С.197‐198.

748. КИСНИЧАН,В.И.Комбинированныйпосевнойагрегат//Тез.V‐йВсесоюзнойнауч.‐технич.конф.молодыхученыхи специалистовпопроблемамкукуру‐зы.–Днепропетровск,1987.–С.213.

749. КУРТЯН,Б.Ф.Разработкаагротехническихприемоввозделываниякукурузыв пожнивных посевах // Тез. V‐й Всесоюзной науч.‐технич. конф. молодыхученыхи специалистовпопроблемамкукурузы. –Днепропетровск, 1987. –С.162‐164.

750. ЛИВОЧКА,В.П.Севооборот–важнейшеесредствоборьбыспросомволосо‐видным/В.Ливочка, Г.Петров // Тез. V‐йВсесоюзнойнауч.‐технич. конф.молодыхученыхиспециалистовпопроблемамкукурузы.–Днепропетровск,1987.–С.184.

751. МАТИЧУК, В. Г. Создание исскуственного фона для оценки и отбора селек‐ционногоматериалакукурузынаустойчивостькстеблевымгнилям/В.Ма‐тичук,М.Боровская//Тез.V‐йВсесоюзнойнауч.‐технич.конф.молодыхуче‐ныхиспециалистовпопроблемамкукурузы.–Днепропетровск,1987.–С.197.

752. ПЕТРОВ,Ю.М.Тревожноесостояниемолдавскихпочв/Ю.Петров,В.Затуч‐ный//СельскоехозяйствоМолдавии.–1987.–№12.–С.22.

1988

753. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Новыйвидгельминтоспориознойпятнистостинакукуру‐зевМолдавии/М.Боровская,В.Матичук//ИзвестияАНМССР.Сериябиоло‐гическихихимическихнаук.–1988.–№4.–С.25‐29.

754. БОРОВСКАЯ,М.Ф.Пурпурнаяпятнистостькукурузы/М.Боровская,В.Мати‐чук//ИзвестияАНМССР.Сериябиологическихихимическихнаук.–1988.–№3.–С.27‐30.

755. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Влияниегербицидовнабиологическуюактивностьпоч‐вы/А.Грималовский,М.Розинский//Агрохимия.–1988.–№1.–С.93‐100.

756. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Почему буксует интенсивная технология / В. Затучный,Н.Шабала//Кукурузаисорго.–1988.–№1.–С.2.

1989

757. БАБУШКИН,Ю.В.Изменениесодержаниямикроэлементовворганахкукуру‐зыподвлияниемминеральныхудобрений/Ю.Бабушкин,В.Унгурян//Тех‐нологиявозделыванияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Киши‐нев,1989.–С.67‐70.

758. БОРОВСКАЯ,М.Ф.БактериальныеболезникукурузывМолдавии//Селек‐ционно‐генетические исследования кукурузы и сорго вМолдавии: сб. ст. /МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.89‐102.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 67

759. БУРЕЦ,И.Л.Влияниеминеральныхудобренийнапитательныйрежимпоч‐выиурожайкукурузывозделываемойв севообороте /И.Бурец,А.Бузу //Технология возделывания и урожай кукурузы и сорго: сб. ст. /МНИИКС. –Кишинев,1989.–С.61‐67.

760. БУРЕЦ,И.Л.Влияниеминеральныхудобренийнапитательныйрежимпоч‐выиурожайностькукурузыприбессменномвозделывании/И.Бурец,Д.Ка‐растан,С.Тома//Технологиявозделыванияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.53‐61.

761. БУРЕЦ,И.Л.Эффективностьцинковыхудобренийподкукурузуприбессмен‐номеевозделыванииначерноземекарбонатном/И.Бурец,А.Бузу,Н.Руссу//МолодежьиинтенсификацияАПК:материалыРесп.конф.молодыхученых.–Кишинев,1989.–С.31‐33.

762. ВНУТРИПОЧВЕННЫМ способом / А. Шабала, В. Кисничан, М. Розинский,Ю.Котляр//Кукуруза.–1989.–№2.–С.28‐32.

763. ГРИМАЛОВСКИЙ, А. М. Результаты предварительного испытания концепадляобработкисемянсорго/А.Грималовский,М.Розинский//Технологиявозделывания и урожай кукурузы и сорго: сб. ст. / МНИИКС. – Кишинев,1989.–С.85‐90.

764. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л.Влияниеорошениявысокоминерализованнымиводаминаплодородие почв / В. Затучный, Д. Карастан // Водный режим с.‐х. расте‐ний.–Кишинев,1989.–С.196‐198.

765. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л.Оспособахзаделкигербицидов//Технологиявозделыва‐нияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.21‐33.

766. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Условия произрастания и урожай родительских формгибридовкукурузы/В.Затучный,Г.Цыника//Технологиявозделыванияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.9‐17.

767. КАЗАНЖИ, А. В. Комплекс агрегатов по уходу за высокорослымикультура‐ми// Молодежь и интенсификация АПК: материалы Респ. конф. молодыхученых.–Кишинев,1989.–С.53‐54.

768. КАЗАНЖИ,А.В.Машинадляудаленияметелоккукурузынаучасткахгибри‐дизации // Технология возделыванияи урожай кукурузыи сорго: сб. ст. /МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.142‐147.

769. КАРАСТАН,Д.И.Путиповышенияэффективностифосфорныхудобренийподкукурузунакарбонатномчерноземе/Д.Карастан,Ю.Бабушкин//Техноло‐гиявозделыванияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.50‐53.

770. КИСНИЧАН,В.И.Разработкаприродоохранной,энергосберегающейтехноло‐гии возделывания кукурузы в Молдавии // Молодежь и интенсификацияАПК:материалыресп.конф.молодыхученых.–Кишинев,1989.–С.7.

771. КУРТЯН,Б.Ф.Разработкатехнологиивозделываниякукурузывпожнивныхпосевахнаорошении//МолодежьиинтенсификацияАПК:материалыресп.конф.молодыхученых.–Кишинев,1989.–С.48‐49.

68 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

772. ЛИВОЧКА,В.П.Влияниеспособовборьбыспросомволосовиднымнадинамикувидовогосоставасорняков/В.Ливочка,Г.Петров//Технологиявозделыва‐нияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.74‐79.

773. МАТИЧУК,В.Г.Оптимизациязащитыкукурузыотстеблевыхгнилей/В.Ма‐тичук,А.Рабичук,М.Боровская//МолодежьиинтенсификацияАПК:мате‐риалыРесп.конф.молодыхученых.–Кишинев,1989.–С.60‐61.

774. ОСТРОВСКИЙ,В.Б.Возделываниекукурузыприорошении/В.Островский,М. Лищенко // Технология возделывания и урожай кукурузы и сорго: сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.17‐21.

775. ПЕТРОВ, Г. Н. Влияние гербицидов на засоренность посевов кукурузыпро‐сомволосовидным,урожайикачество/Г.Петров,Г.Комарова//Техноло‐гиявозделыванияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.79‐85.

776. РАБИЧУК, А. В. Фитосанитарная оценка некоторых способов выращиваниякукурузы вМолдавии / А. Рабичук, В.Матичук, В. Ливочка //Молодежь иинтенсификацияАПК:материалыресп. конф.молодых ученых. –Кишинев,1989.–С.61‐62.

777. РЕВЕЦКИЙ, В. В. Повышение эффективности минимальной основной обра‐боткипочвыподкукурузувусловияхЦентральнойзоныМолдавскойССР//Молодежь и интенсификация АПК: материалы респ. конф. молодых уче‐ных.–Кишинев,1989.–С.18‐19.

778. ЦЫНИКА, Г.Ф. Зависимостьпродуктивностикукурузыи соргоотплодоро‐дияпочвы//Технологиявозделыванияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.47‐50.

779. ШАБАЛА.Н.А.Исследованиеспособовитехническихсредствдлявнесенияизаделкигербицидов/Н.Шабала,В.Кисничан//Технологиявозделыванияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.33‐47.

780. ШТИРБУ,В.И.ОптимальнаягустотастояниягибридовМолдавский291МВиМолдавский400МВ/В.Штирбу,И.Даду,В.Ревецкий//Технологиявозделы‐ванияиурожайкукурузыисорго:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.5‐9.

1990

781. ЗАТУЧНЫЙ,В.Л.Борьбаспросомволосовидным/В.Затучный,Г.Цыника//Земледелие.–1990.‐№3.–С.59‐60.

782. ЗАТУЧНЫЙ, В. Л. Урожайность материнских форм / В. Затучный, Г. Цыни‐ка//Кукурузаисорго.–1990.–№1.–С.26‐27.

1991

783. GRIMALOVSCHI,A.Eficienţa erbicidelor îndependenţădedozele soluţieide luc‐ru//AgriculturaMoldovei.–1991.–Nr.3.–P.14.

784. БАРАНЕЦКИЙ, В. В.Минеральные удобрения и загущение / В. Баранецкий,М.Лищенко//Кукурузаисорго.–1991.–№5.–С.30‐31.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 69

785. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Эффективностьгербицидоввзависимостиотдозра‐бочихрастворов//СельскоехозяйствоМолдовы.–1991.–№3.–С.14.

786. ЛИВОЧКА,В.П.Каксохранитьпочвупривозделываниикукурузы/В.Ливоч‐ка,В.Ревецкий//СельскоехозяйствоМолдовы.–1991.–№8.–С.6.

787. ШАБАЛА,Н.А.Внекорневыеподкормки/Н.Шабала,Д.Карастан//Кукурузаисорго.–1991.–№3.–С.21‐22.

788. ШАБАЛА,Н.А.Селекционнаямолотилка//Кукурузаисорго.–1991.–№4.–С.23‐24.

1992

789. БАРАНЕЦКИЙ, В. В. Перспективные гибриды кукурузы на орошении:138,6ц/га/В.Баранецкий,Г.Кордуняну//СельскоехозяйствоМолдовы.–1992.–№7.–С.16.

790. КАЗАНЖИ,А.В.Чтобыудалитьметелки//Кукурузаисорго.–1992.–№1.–С.42‐45.

791. КАРАСТАН,Д.И. Эффективностьудобренийпридлительномприменении/Д.Карастан,В.Затучный//Кукурузаисорго.–1992.–№4.–С.16.

792. КИСНИЧАН,В.И.Машиныдлявнекорневойподкормкикукурузы/В.Кисни‐чан,Л.Рурак//Повышениеэффективностиполеводстваипроблемыохраныокружающейсреды:тез.респ.науч.‐практич.конф.–Бэлць,1992.–С.67.

793. ШТИРБУ,В.И. Реакцияна стрессовые условия /В.Штирбу,В. Затучный//Кукурузаисорго.–1992.–№3.–С.44‐47.

1993

794. CARASTAN, D. Metodă locală de întroducere a îngrăşămintelor la porumb //AgriculturaMoldovei.–1993.–Nr.9‐10.–P.15.

795. БУРЕЦ,И.Л.НовыегербицидыТитусиХармони/И.Бурец,Г.Петров//Куку‐рузаисорго.–1993.–№6.–С.16‐17.

796. ГРИМАЛОВСКИЙ, А. М. Совместное использование ЖКУ и гербицидов /А.Грималовский,А.Бузу//Кукурузаисорго.–1993.–№2.–С.9‐11.

797. ЛАЗУ,М.Н.Индуцированная устойчивостькукурузык корневым гнилямиплесневению семян / М. Лазу, А. Юрку, В. Бобейко // Аграрная наука. –1993.–№1.–С.39‐42.

1994

798. BARANEŢCHI,V.Hibrizii deporumb în condiţii de irigare //AgriculturaMoldo‐vei.–1994.–Nr.5‐6.–P.14.

799. MELECA,A.Folosireaîndelungatăşisistematicăa îngrăşămintelor//AgriculturaMoldovei.–1994.–Nr.5‐6.–P.19‐20.

800. БАБУШКИН,Ю.В.Удобрениеприбессменномвозделывании/Ю.Бабушкин,Д.Карастан//Кукурузаисорго.–1994.–№1.–С.3‐4.

70 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

801. КАРАСТАН,Д.И.Совершенствованиекукурузыи сорго/Д.Карастан,И.Бу‐рец//СельскоехозяйствоМолдовы.–1994.–№7‐8.–С.9.

1995

802. ГРИМАЛОВСКИЙ,А.М.Реакциянагербициды//Кукурузаисорго.–1995.–№2.–С.14‐15.

803. СПИСОК химических средств защиты кукурузы от вредителей, болезней исорняковразрешенныхдляприменениянатерриторииРеспубликиМолдо‐ва/сост.:И.Бурец,В.Ревецкий.–Пашкань,1995.–20с.

804. ТОМА, С. И. Влияниемикроэлементов на эффективность основных удобре‐ний/С.Тома,Д.Карастан,Л. Гурская//Кукурузаи сорго. –1995. –№1. –С.14‐15.

2001

805. MELECA, A. Condiţiile climaterice, îngrăşămintele şi productivitatea porumbu‐lui//AgriculturaMoldovei.–2001.–Nr.5‐6.–P.11‐12.

806. МЕТОДЫ оценки кукурузы на устойчивость к пыльной головне / А.Юрку,А.Присакарь, Е. Юрку‐Страйстарь, Г. Лебедюк, В. Молошник // Кукуруза исорго.–2001.–№1.–С.13‐17.

807. МЕТОДЫоценкикукурузынаустойчивостькстеблевымгнилям/А.Юрку,А.Присакарь,Е.Юрку‐Страйстарь,Г.Лебедюк,В.Молошник,Л.Дубицкая//Кукурузаисорго.–2001.–№2.–С.18‐24.

2002

808. BUZU,A.Influenţaîngrăşămintelorasupraproducţieideporumbşicalităţiiboabe‐lor/A.Buzu,A.Meleca//AgriculturaMoldovei.–2002.–Nr.1.–P.12‐13.

809. MELECA,A.Fertilitatea solului la aplicareade lungăduratăa îngrăşămintelor//AgriculturaMoldovei.–2002.–Nr.1.–P.11.

2003

810. BUZU, A. Specificul cultivării porumbului în anul trecut / A. Buzu, A. Meleca //AgriculturaMoldovei.–2003.–Nr.4.–P.12‐13.

2004

811. БУЗУ, А. Эффективность удобрений при длительноми систематическомихприменении под кукурузу в бессменных посевах / А. Бузу, А. Мелека //AgriculturaMoldovei.–2004.–Nr.5‐6.–P.9‐10.

812. КАРАСТАН,Д.И.Эффективнаяборьбассорняками–путьповышенияурожай‐ности кукурузы / Д. Карастан, А. Бузу, А. Мелека // AgriculturaMoldovei. –2004.–Nr.2.–P.22.

813. МЕЛЕКА, А.К. Наиболее эффективные гербициды под кукурузу // Protecţiaplantelor:realizărişiperspective:conf.şt.‐practică.–Chişinău,2004.–P.48‐50.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 71

2007

814. CARASTAN,D. Influenţaasolamentuluişia îngrăşămintelororganiceasuprapro‐ductivităţii porumbului cultivat pe cernoziom carbonat /D. Carastan, A.Meleca,A.Buzu//Agriculturadurabilă,inclusivecologică–realizări,probleme,perspecti‐ve:conf.intern.şt.‐practică,20‐21iun.2007,Bălţi.–P.42‐44.

2009

815. MATICIUC,V.Uneleaspecteprivindprotecţiaporumbuluizaharatdedăunători/V. Maticiuc, A. Meleca, A. Buzu // Protecţia integrată a culturilor de cîmp:materialeleconf.intern.şt.‐practice,18‐19iun.2009,Bălţi.–P.77‐78.

816. MELECA, A. Protecţia integrată a porumbului în condiţiile actuale / A. Meleca,A.Buzu,D.Carastan//Protecţia integratăaculturilordecîmp:materialeleconf.intern.şt.‐practice,18‐19iun.2009,Bălţi.–P.79‐82.

2011

817. FERTILIZAREA solului şi optimizarea nutriţiei minerale a culturilor de cîmp /D.Carastan, S. Andrieş ş. a. // Seceta şimetodedeminimalizare a consecinţelornefaste: recomandări pentru asigurarea durabilităţii agriculturii. – Chişinău,2007.–P.14‐20.

818. MATICIUC,V.Realizăriînameliorareaporumbuluicucalităţispecialepentruutili‐zare/V.Maticiuc,A.Vereşceac//Ameliorareaporumbuluişiutilizareaandroste‐rilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe: materialele confer. intern.,7‐8sept.2011,Paşcani.–Chişinău,2011.–P.64‐77.

72 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

II.SORGSorghum

Сорго

1974

819. МОРАРУ, Г. А. Селекция новых форм сорго // Интенсификация веденияотраслейсельскогохозяйстваМССР.–Кишинев,1974.–С.30.

1976

820. СОЛОНЕНКО,О.А.Зерновоесорго/О.Солоненко,Г.Морару//Научно‐обос‐нованная система ведения сельского хозяйства МССР. – Кишинев, 1976. –С.210‐211.

1977

821. МОРАРУ, Г. А. Разработка моделей и индексная оценка сортов и гибридовсорго // Тез. докл. IX‐го заседания ЕУКАРПИИ. Секция кукурузы и сорго.Часть1.–Краснодар,1977.–Часть1.–С.99.

1979

822. МОРАРУ, Г. А. Информационная обеспеченность создания и использованияидентифицированных коллекций растений // Создание идентифицирован‐ныхгенофондовс.‐х.растений.–Кишинев,1979.–С.90‐91.

1981

823. МОРАРУ,Г.А.Использованиесвойстваосыпанияколосковыхобразованийвселекциивеничногосорго//МатериалыIV‐госъездаМолдавскогообществагенетиковиселекционеровим.Н.И.Вавилова.–Кишинев,1981.–С.176.

824. СОЗДАНИЕ гибридов сорговых культур с улучшенным качеством зерна исилосноймассы/О. Солоненко, Г.Морару,А. Ротарь,В.Болдырь//Произ‐водствоииспользованиерастительногобелка.–Краснодар,1981.–С.61.

1985

825. МОРАРУ,Г.А.Методыиитогисозданияновогоисходногоматериаласорго//О селекции кукурузы и сорго в Молдавии: сб. ст. / МНИИКС. – Кишинев,1985.–С.162‐167.

1987

826. КОМАРОВА,Г.Е.Продуктивностьихимическийсоставвегетативноймассысилосныхгибридовсорго/Г.Комарова,Л.Кисничан//Тез.докл.V‐гоРесп.съездаМОГиС.–Кишинев,1987.–С.288.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 73

827. МОРАРУ,Г.А.Использованиелазерногоизлученияприсозданииисходногоматериалазерновогосорго//Применениефизическогоихимическогомута‐генеза в сельском хозяйстве: Тез. I‐го Всесоюзного совещания. – Кишинев,1987.–С.127.

828. МОРАРУ,Г.А.Селекциятонкостебельногосоргосзерномпищевогоназначе‐ния//МатериалыV‐госъездаВсесоюзногообществагенетиковиселекцио‐неровимН.И.Вавилова.–М.,1987.–№4.–С.2.

1988

829. БИОЛОГИЯцветенияиопылениясоргоСориз/М.Архипенко,Г.Морару,А.Чеботарь//Рекомендациипоразмножениюинтродуцируемыхрастенийнаосновеизученияихиндивидуальногоразвития.–Киев,1988.–С.12‐13.

830. БЛЮДАизкрупытонкостебельногопищевогосорго/В.Белинский,Г.Мора‐ру,А.Ротарь,Е.Богнибова,М.Чунту//Пищеваяпромышленность.–1988.–№10.–С.26‐27.

831. БУЗУ,А.Г.Удобрениезерновогосоргоприбессменномеговозделывании//МелиорацияихимизацияземледелияМолдавии.–Кишинев,1988.–С.23‐24.

832. МОРАРУ, Г. Морфобиологические и экологические особенности растениягибридногопроисхождениясориза/Г.Морару,М.Архипенко,А.Чеботарь//Ботаническиеисследования.Эмбриологияианатомиярастений.–Кишинев,1988.–Т.4.–С.39‐57.

833. МОРАРУ,Г.А.Селекцияпищевогосорго//Кукурузаисорго.–1988.–№2.–С.39.

1989

834. БОЛДЫРЬ,В.П.Производственноеиспытание гибридов зернового сорго//Селекционно‐генетическиеисследованиякукурузыисорговМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.144‐149.

835. БУЗУ, А. Г. Влияние минеральных удобрений на урожай зерна сорго в се‐вооборотеначерноземекарбонатномМолдавии/А.Бузу,И.Бурец//Моло‐дежь и интенсификация АПК: материалы Респ. конф. молодых ученых. –Кишинев,1989.–С.54‐56.

836. КИСНИЧАН,Л.П.Селекциясорго‐суданковыхгибридоввМолдавии//Моло‐дежьиинтенсификацияАПК:материалыРесп.конф.молодыхученых.–Ки‐шинев,1989.–С.57‐58.

837. ЛУБАРОВ,В.Н.Урожайностьновыхформпищевогосорго/В.Лубаров,Г.Мо‐рару//МолодежьиинтенсификацияАПК:материалыРесп.конф.молодыхученых.–Кишинев,1989.–С.61.

838. РОШКА,В.А.Резервыулучшениятехнологиипроизводствасемянсорговыхкультуриулучшенияихкачества/В.Рошка,С.Валюх//Селекционно‐гене‐тические исследования кукурузы и сорго в Молдавии: Сборник cтатей /МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.159‐162.

74 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

839. ХИМИЧЕСКИЙ состав и питательная ценность сорговых культур, возделы‐ваемыхназеленыйисилосныйкорм/А.Ротарь,Г.Комарова,Л.Кисничан,О.Солоненко // Селекционно‐генетические исследования кукурузыи сорго вМолдавии:сб.ст./МНИИКС.–Кишинев,1989.–С.149‐159.

840. ЦЫНИКА, Г.Ф. Сорго в сплошныхиширокорядныхпосевах //МолодежьиинтенсификацияАПК:материалыРесп. конф.молодых ученых. –Кишинев,1989.–С.49‐51.

1991

841. КИСНИЧАН, Л. П. Сорго‐суданковые гибриды – перспективная кормоваякультура//СельскоехозяйствоМолдавии.–1991.–№6.–С.11.

842. МОРАРУ,Г.А.Знакомтесь–сориз//Кукурузаисорго.–1991.–№5.–С.37.

1992

843. БУЗУ,А.Г.Влияниеминеральныхудобренийнапищевойрежимчерноземакарбонатногоиурожайностьзерновогосорго//Проблемыбиологии,селек‐цииитехнологиивозделыванияипереработкесорго:тез.докл.Российскойконф.–Волгоград,1992.–С.109‐112.

844. КИСНИЧАН, Л. П. Влияние самоопыления на продуктивность и другие хо‐зяйственно‐биологическиепризнаки суданской травы//Проблемыбиоло‐гии,селекцииитехнологиивозделыванияипереработкисорго.–Волгоград,1992.–С.114.

845. МОРАРУ,Г.А.Перспективаселекциипищевогосорго//Проблемыбиологии,селекции и технологии возделывания и переработки сорго: тез. докл.Российскойконф.–Волгоград,1992.–С.36‐38.

1993

846. КИСНИЧАН, Л. П. Качество корма сорго‐суданковых гибридов // СельскоехозяйствоМолдавии.–1993.–№9‐10.–С.31.

847. МОРАРУ,Г.А.Сахарноесорго//СельскоехозяйствоМолдовы.–1993.–№3‐4.–С.12.

1994

848. CARACTERISTICA tehnologică a crupelor de soriz / Gh. Moraru, A. Rotari, Iu.Balan,S.Talpă//AgriculturaMoldovei.–1994.–Nr.5‐6.–P.14‐15.

849. CHISNICEAN,L.CreareahibrizilorlaiarbadeSudan//Problemeactualealegene‐ticii,biotehnologieişiameliorării:conf.naţională.–Chişinău,1994.–P.147‐148.

850. GARBUR,I.V.ProblemeleîntroduceriisorguluiînMoldova/I.Garbur,V.Roşca//AgriculturaMoldovei.–1994.–Nr.3‐4.–P.13‐14.

851. MORARU, Gh. Ameliorarea culturilor de sorg // AgriculturaMoldovei. – 1994. –Nr.7‐8.–P.11‐12.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 75

852. MORARU,Gh.Aspectenoiînameliorareasorguluizaharat//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiameliorării:conf.Naţională.–Chişinău,1994.–P.187.

853. ГАРБУР,И.В.ПроблемывнедрениясорговМолдове/И.Гарбур,В.Рошка//СельскоехозяйствоМолдовы.–1994.–№3‐4.–С.10.

854. КИСНИЧАН,Л.П.Сорго‐суданковыегибриды–кормоваякультура//Кормаикормовойбелок:I‐яМеждународнаяконф.–Виница,1994.–С.153.

855. МОРАРУ,Г.А.Селекциясорговыхкультур//СельскоехозяйствоМолдовы.–1994.–№7‐8.–С.11.

1995

856. МОРАРУ,Г.А.ОсновныеитогииаспектыселекциисорговыхкультурвРес‐публикеМолдова//Проблемыселекции,семеноводства,технологиивозде‐лыванияипереработкисорго:тез.докл.–Саратов,1995.–С.19‐21.

1998

857. MORARU, Gh. Ameliorarea hibrizilor de sorg pentru boabe / Gh.Moraru, T. Bu‐jor//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:mate‐rialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.486‐489.

858. MORARU,Gh.Hibriziperspectivipentrusorgzaharat/Gh.Moraru,A.Popuşoi//GeneticaşiameliorareaplantelorşianimalelorînRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1998.–P.489‐492.

1999

859. МОРАРУ, Г. А. Сорго в фермерском хозяйстве // Фазенда. – 1999. –№ 3. –C.14‐15.

2003

860. JUS sorgho et produits derives / E. Pîrgari, E. Iorga, P. Parasca, Gh. Moraru //TechnologiesAlimentares.–Chişinău,2003.–P.244‐247.

861. SORIZUL, o cultură cu mare viitor pentru întreaga omenire: Interviu cu Gh.Moraru,doctorînştiinţeagricole//Agrocurier.–2003.–7febr.

2004

862. КАРАСТАН, Д.И. Продуктивность зернового сорго в зависимости от уровняминерального питания и способа возделывания / Д. Карастан, А. Мелека,А.Бузу//AgriculturaMoldovei.–2004.–Nr.3.–P.25.

2007

863. BUZU,A.Influenţaasolamentuluişianutriţieimineraleasupraproductivităţiisor‐guluipentruboabe//Agriculturadurabilă,inclusivecologică:realizări,probleme,perspective:conf.intern.şt.‐practică,20‐21iun.2007,Bălţi.–P.40‐42.

76 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

2011

864. VEREŞCEAC, A. Protecţia integrată a porumbului alimentar – baza securităţii şisiguranţei alimentelor din porumb / A. Vereşceac, V. Maticiuc // Genetica şifiziologiarezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011.–P.166.

865. ROTARI,A.Polimorfismulproteinelorderezervă înpopulaţiileorzuluideprimă‐varăobţinuteîncondiţiideinfecţievirală/A.Rotari,L.Andronic,A.Rudacova//Bul.AŞaR.Moldova:Ştiinţelevieţii.–2011.–Nr.1(313).–P.73‐79.

866. РОТАРЬ,Е.А.Овозможностииспользованиятехнологиизаготовкии хране‐ния влажного зерна и початков кукурузы в экологическом земледелии /Е.Ротарь,А.Ротарь//Geneticaşifiziologiarezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011.–P.154.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 77

III.RAPIŢĂRape

Рапс

2005

867. MICU,V.Cultivarearapiţeidetoamnă:Recomandări/V.Micu,D.Carastan,V.Chis‐nicean//AgriculturaMoldovei.–2005.–Nr.9.–P.8.

868. МИКУ,В.Е.КраткиерекомендацииповозделываниюрапсаяровоговМолдо‐ве/В.Мику,В.Кисничан,Д.Карастан//Agrocurier.–2005.–Nr.1.–P.7.

2006

869. CHISNICEAN,V.ArgumentarearegimurilordeobţinereabiocombustibiluluipentrumotoareleDiesel//SMITT–2006:сonf.practico‐şt.,UTM.–Chişinău,2006.

2007

870. MICU,V.Argumentepentrucultivarearapiţeide toamnă înMoldova//Secetaşimetodedeminimalizare a consecinţelor nefaste: recomandări pentru asigurareadurabilităţiiagriculturii.–Chişinău,2007.–P.24‐28.

871. КАРАСТАН,Д.И.Применение удобрений– важноеусловиеполучениявысо‐ких и устойчивых урожаев озимого рапса // AgriculturaMoldovei. – 2007.–Nr.7‐8.–P.24‐26.

2009

872. BUZU,A.Administrareaşieficacitateaadjuvanţilorlarapiţadetoamnă/A.Buzu,A.Meleca,D.Carastan//Protecţiaintegratăaculturilordecîmp:materialeleconf.intern.şt.‐practice,18‐19iun.2009,Bălţi.–P.258.

873. CARASTAN, D. Combaterea bolilor şi dăunătorilor şi semănăturile rapiţei detoamnă/D.Carastan,ElenaCalchei//AgriculturaMoldovei.–2009.–Nr.7‐8.–P.20‐22.

874. MELECA,A.Combatereaburuienilorînsemănăturilederapiţă/A.Meleca,A.Buzu,D.Carastan//Protecţiaintegratăaculturilordecîmp:materialeleconf.intern.şt.‐practice,18‐19iun.2009,Bălţi.–P.82‐83.

78 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

IV.TUTUNTobacco

Табак

2007

875. CALCHEI, E. Tehnologia de creştere a răsadului de tutun / Elena Calchei, NellyReabciuc//AgriculturaMoldovei.–2007.–Nr.2.–P.14‐16.

876. STUDIEREAvalorilorameliorativeasoiurilordetutunşiuneleprocedeetehnolo‐gice / E. Calchei, N. Reabciuc, E. Petrova, L. Negară // Agricultura Moldovei. –2007.–Nr.4‐5.–P.31‐34.

877. TIMUŞ,A.Contribuţii lastudiulcombateriispecieiTripstabaci– insectăvectoravirozeipetelordebronz/AseaTimuş,ElenaCalchei,N.Croitoru//RevistadePro‐tecţiaPlantelor/SNPP.–2007.–Vol.66.–P.56‐63.–ISSN1453‐2271.

2008

878. CALCHEI,E.Caracteristicesoiurilornoidetutun/ElenaCalchei,ElenaPetrova//Problemeactuale ale geneticii, fiziologiei şi ameliorării plantelor: conf. naţionalăcuparticipareintern.,9‐10sept.2008.–Chişinău,2008.–P.510‐515.

879. CALCHEI,E. Cercetăriprivind combatereavirozelor la tutun//Protecţiaplante‐lor–realizărişiperspective:simpoz.şt.intern.–Chişinău,2009.–P.275‐276.

880. CALCHEI,E.Evaluarearezistenţeiplantelordetutunlaorganismelenocive/ElenaCalchei, Elena Petrova //Agrobiodiversitatea vegetală înR.Moldova: evaluarea,conservarea şi utilizarea: mater. simpoz. naţional, 26‐27 iun. 2008. – Chişinău,2008.–P.104‐110.

2009

881. CALCHEI,E.Evaluarea fitosanitară a soiurilornoide tutun/ElenaCalchei,AseaTimuş//Protecţiaplantelor–realizărişiperspective:simpoz.şt. intern.–Chişi‐nău,2009.–P.277‐280.

882. CALCHEI, E. Răsadul de tutun şi protecţia / Elena Calchei, A. Buzu // Protecţiaintegrată a culturilor de cîmp: materialele conf. intern. şt.‐practice, 18‐19 iun.2009,Bălţi.–P.34‐38.

883. CALCHEI,E.RoyalMH30–regulatordecreşterepentrucopilitulchimiclatutun/ElenaCalchei,R.Bureţ//Protecţiaintegratăaculturilordecîmp:materialeleconf.intern.şt.‐practice,18‐19iun.2009,Bălţi.–P.28‐33.

884. CALCHEI, E. RoyalMH30 – un nou regulator de creştere la tutun //AgriculturaMoldovei.–2009.–Nr.4‐5.–P.23‐24.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 79

885. CALCHEI,E.Tutunul:protecţiaintegratăşiaspectesocial‐politice/ElenaCalchei,A.Meleca//Protecţia integratăaculturilordecîmp:materialeleconf. intern.şt.‐practice,18‐19iun.2009,Bălţi.–P.38‐44.

2010

886. CALCHEI, E. Creşterea răsadului a soiurilor noi de tutun // Congresul al 9‐leaNaţional cu participare intern. al Geneticienilor şi Amelioratorilor, 21‐22 oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.91.

887. CALCHEI, E. Fotoplasma (stolbur) la inflorescenţa tutunului // AgriculturaMol‐dovei.–2010.–Nr.6.–P.14.

888. CALCHEI,E.Soiurinoidetutunşirezistenţalaorganismelenocive//Congresulal9‐leaNaţionalcuparticipareintern.alGeneticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.90.

2011

889. CALCHEI, E. Broomrape in tobacco plantation inMoldova // International sym‐posiumonBroomrape (Orobanche spp. ) in sunflower, 25‐27 august 2011: Pro‐gramandAbstracts.–Chişinău,2011.–P.15.

890. CALCHEI, E. Metod of combating broomrape in tobacco plantations // Internat.Symposium on Broomrape (Orobanche spp. ) in sunflower, 25‐27 august 2011:ProgramandAbstracts.–Chişinău,2011.–P.14.

891. CALCHEI,E.Păducheletutunului(Myzodesnicotianae)–speciepredominantăpefrunzelede tutun/ElenaCalchei,A.Andreev//AgriculturaMoldovei.–2011.–Nr.12.–P.11.

892. CALCHEI, E. Principalele procese tehnologice de producere / Elena Calchei,M.Dreglea//AgriculturaMoldovei.–2011.–Nr.12.–P.12‐13.

893. CALCHEI, E. Protecţia integrată a culturii tutunului / E. Calchei, M. Dreglea,O.Criucicov//Genetica şi fiziologia rezistenţeiplantelor: tezele conf. şt. –Chişi‐nău,2011.–P.128.

894. CALCHEI,E.Soiurişihibrizidetutuncurezistenţăsporitălaorganismelenocive//Geneticaşifiziologiarezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011.–P.95.

895. КАЛКЕЙ,Е.Д.Мерыборьбысзаразихойнатабаке/Е.Калкей,М.Дрегля//Омнибус.–2011.–9.–Р.31‐32.

80 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

V.LEGUMICULTURĂVegetablegrowing

Овощеводство

1999

896. ILIEV, P. New approach of seed potatoes production in R. Moldova // 14thTriennialConferenceoftheEuropeanAssociationforPotatoResearch.–Sorrento,Italy,1999.–P.52.

897. ILIEV, P. Soiuri de cartof cultivate înRepublicaMoldova / P. Iliev, V. Botnari //CartofulînRepublicaMoldova.–Chişinău,1999.–Vol.1(1).–P.15‐20.

2000

898. BOTNARI, V. Conceptul dezvoltării legumiculturii // Agricultura Moldovei. –2000.–Nr.2.–P.11.

899. BOTNARI, V. Producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de legume:Prescripţiişinormetehnice.–Chişinău,2000.–78p.

900. BOTNARI,V.Producereaseminţelordelegume//AgriculturaMoldovei.–2000.–Nr.3.–P.21.

2001

901. БОТНАРЬ,В.Ф.КартофельвМолдове//AgriculturaMoldovei.–2001.–Nr.1‐2.–P.12.

902. БОТНАРЬ, В. Ф. Сорта и гибриды овощных культур распространенные вРеспубликеМолдова/В.Ботнарь,Д.Брынзила.–Кишинев,2001.–192с.

903. БОТНАРЬ, В. Ф. Хлопковая совка – опасный вредитель пасленовых //AgriculturaMoldovei.–2001.–Nr.4.–P.27.

2002

904. ANŢIBOR,I.Tehnologiaobţineriimaterialuluiiniţialînsănătoşitdecartof/I.Anţi‐bor,OxanaOjoga,A.Rotari//Tehnologiibiologiceavansateşiimpactullorîneco‐nomiaMoldovei:Simpoz.Naţional.–Chişinău,2002.–P.36‐38.

905. BOTNARI,V.Problemele actuale înorganizareaproducerii şi ameliorării calităţiiseminţelordelegume/V.Botnari,P.Patron//Bul.AcademieideŞtiinţeaMoldo‐vei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.3.–P.107.

906. BOTNARI,V.Problemeleasigurăriiştiinţificeîndezvoltarealegumiculturiişipro‐ducţieicartofului/V.Botnari,P.Patron//Bul.AcademieideŞtiinţeaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.2.–P.76‐79.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 81

907. ILIEV,P.StareaactualăşiorganizareaproduceriicartofuluidesămînţăînRepub‐licaMoldova//Bul.AcademieideŞtiinţeaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagricole.–2002.–Nr.3.–P.179.

908. STUDIEREA soiurilor de cartof cultivate în Moldova, cu scopul însănătoşirii lordupămetodameristemeiapiale/A.Rotari,I.Anţibor,OxanaOjoga,P.Iliev,GalinaComarov//Bul.AcademieideŞtiinţeaMoldovei.Ştiinţebiologice,chimiceşiagri‐cole.–2002.–Nr.3.–P.204.

909. БОТНАРЬ, В. Ф. Некоторые технологические особенности производства се‐мянкапусты/В.Ботнарь,А.Зведенюк//ИзвестияАкадемииНаукМолдовы.Биологические,химическиеис.‐х.науки.–2002.–№4.–С.123.

2003

910. BOTNARI,V.Cevomsemăna,aceeavomculege...//MoldovaSuverană.–2003.–12febr.–P.3.

911. BOTNARI,V.Legumicultura:Stareaactualăşiperspectivadezvoltării/V.Botnari,V.Cebotari.–Chişinău,2003.–48p.

912. BOTNARI,V.Lipsaasistenţeiştiinţificecompromitedezvoltarealegumiculturii//MoldovaSuverană.–2003.–8mai.–P.2.

913. BOTNARI, V. Rod adună doar sămînţa bună // Moldova Suverană. – 2003. –30ianuar.–P.2.

914. CIOBANU,V.Studiereaşievaluareacolecţieidetomate/V.Ciobanu,N.Vrîncean//AgriculturaMoldovei.–2003.–Nr.5.–P.27.

915. БОТНАРЬ,В.Ф.Агроэкологическиересурсыпроизводстваовощей//Agricul‐turaMoldovei.–2003.–Nr.10.–P.7.

916. БОТНАРЬ, В. Ф. Баклажан – источник жизненной энергии / В. Ботнарь,Н.Фокша//AgriculturaMoldovei.–2003.–Nr.3.–P.28.

917. БОТНАРЬ, В. Ф. Некоторые технологические особенности выращиваниястоловогоарбуза//AgriculturaMoldovei.–2003.–Nr.4.–P.28‐30.

918. БОТНАРЬ, В. Ф. Перец – лидер по содержанию витаминов / В. Ботнарь,Н.Фокша//AgriculturaMoldovei.–2003.–Nr.3.–P.26‐28.

919. БОТНАРЬ,В.Ф.Планированиеурожаяовощныхкультурпорасходуводы//AgriculturaMoldovei.–2003.–Nr.6.–P.24‐26.

920. БОТНАРЬ,В.Ф.Расчетгустотырастенийнапланируемыйурожайовощныхкультур//AgriculturaMoldovei.–2003.–Nr.6.–P.31.

921. БОТНАРЬ,В.Ф.Расчетнормудобренийподпланируемыйурожайовощныхкультур//AgriculturaMoldovei.–2003.–Nr.9.–P.27‐30.

922. МИХАЙЛЕНКО, К. Х. Новый гибрид огурца Икар // Agricultura Moldovei. –2003.–Nr.4.–P.31.

923. ЧОБАНУ,В.Оценкаколлекциитоматов//Современныепроблемыгенетики,биотехнологии и селекции растений: сб. тез. II‐й межд. конф. молодыхученых,19‐23мая2003г.–Харьков,2003.–С.236.

82 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

2004

924. OJOGA,Oxana. Influenţagenotipuluişicomponenţeimediuluinutritivasuprapo‐tenţialului regenerării plantelor de cartof în condiţiile de organogeneză indirec‐tă//CercetăriŞtiinţifice.Seria8.–Timişoara,2004.–P.118‐122.

925. БОТНАРЬ, В.Ф. Колорадский жук – опасный вредитель томата // Protecţiaplantelor:realizărişiperspective:conf.şt.‐practică.–Chişinău,2004.–P.114‐117.

926. БОТНАРЬ,В.Ф.ОбработкаклубнейпрепаратомПрестиж–эффективныйспо‐соб борьбы с вредителями и болезнями картофеля // Защита растений. –2004.–№6.–С.14‐16.

927. БОТНАРЬ, В.Ф. Об эффективности препаратаMetaxil SP в защите огурца отпероноспороза/В.Ботнарь,В.Оксаний//Protecţiaplantelor:realizărişipers‐pective:conf.şt.‐practică.–Chişinău,2004.–P.117‐120.

928. БОТНАРЬ, В.Ф. Пероноспороз лука и меры борьбы с ним // Защита расте‐ний.–2004.–№6.–С.26‐27.

929. БОТНАРЬ,В.Ф.Предпосевнаяобработкаклубней–эффективныйспособзащи‐тыкартофеляотвредителейиболезней/В.Ботнарь,В.Оксаний//Protecţiaplantelor:realizărişiperspective:conf.şt.‐practică.–Chişinău,2004.–P.120‐122.

930. БОТНАРЬ,В.Ф.Применениефунгицидов–неотъемлемаячастьзащитытома‐тов от болезней // Protecţia plantelor: realizări şi perspective: conf. şt.‐practi‐că.–Chişinău,2004.–P.108‐110.

931. БОТНАРЬ, В.Ф. Результаты испытания гербицида Lazurit SP на томатах //Protecţiaplantelor: realizări şiperspective: conf. şt.‐practică. –Chişinău,2004.–P.111‐114.

932. БОТНАРЬ,В.Ф.Совершенствованиеметодоввыработкиагротехническихре‐шенийвовощеводстве//Защитарастений.–2004.–№5.–С.20.

933. БОТНАРЬ, В.Ф. Танос – против пероноспороза на огурцах // Защита расте‐ний.–2004.–№6.–С.25‐26.

934. БОТНАРЬ,В.Ф.Эффективностьприменения гербицидаВалабузиннакарто‐феле//Защитарастений.–2004.–№5.–С.12‐19.

935. ЭФФЕКТИВНОСТЬгербицидаLontrelTipaнакапустебелокачанной/В.Бот‐нарь,В.Оксаний,В.Белалы,О.Чумак,И.Вакараш//Protecţiaplantelor:reali‐zărişiperspective:conf.şt.‐practică.–Chişinău,2004.–P.122‐125.

2005

936. ILIEV,P.Selectareacorectăasoluluişicalitateamaterialuluideplantatestecheiasuccesului/P.Iliev,I.Iliev//Lucrăriştiinţifice/Univ.AgrarădeStatdinMoldo‐va.–2005.–Vol.13:Agronomie.–P.121‐124.

937. БОТНАРЬ,В.Ф.Возможностиконтроляпероноспорозаналуке//Lucrăriştiin‐ţifice/Univ.AgrarădeStatdinMoldova.–2005.–Vol.14:Horticultură,viticultu‐ră,silviculturăşigrădinipublice.–P.391‐395.

938. БОТНАРЬ,В.Ф.Обэффективностиобработкиклубнейвборьбесвредителя‐мииризоктониозомкартофеля/В.Ботнарь,В.Оксаний//Lucrăriştiinţifice/

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 83

Univ.AgrarădeStatdinMoldova.–2005.–Vol.14:Horticultură,viticultură,silvi‐culturăşigrădinipublice.–P.419‐423.

939. МИХАЙЛЕНКО,К.Х.Селекцияадаптивныхгибридовогурца//Geneticaşiame‐liorareaplantelor,anumalelorşimicroorganismelor:materialeleCongresuluiVIII...,29‐30sept..–Chişinău,2005.–P.354‐356.

2006

940. ILIEV,P.ActualproblemofpotatobreedinginRepublicMoldova//Breedingin21Century:TreenalCarlow,22‐22ofNovember2006,Ierland.

941. БОТНАРЬ,В.Ф.ЭффективностьпрепаратовЛаннатиАвантвборьбесвреди‐телямикапусты//Agrimatco.–2006.–Nr.1.–P.25.

942. ФОКША, Н.Г. Перец сладкий / Н. Фокша, А. Харькова // Фазенда. – 2006,апрель.–P.2.

2007

943. BOTNARI,V.Cultura legumelor încîmp:materialede instruireACSA.–Chişinău,2007.–160p.

944. BOTNARI,V.Culturilelegumicoledeceapă:Ghidpentrufermieri.–Chişinău,2007.‐44p.

945. BOTNARI,V.Fertilizareaculturilorlegumicoleşiacartofului//Fertilizareacultu‐riloragricole(îndrumarpractic).–Chişinău,2007.–20p.

946. БОТНАРЬ, В.Ф. Анализ внедрения технологических решений в овощевод‐стве//Агриматко.–2007.–№11.

947. БОТНАРЬ, В.Ф.К вопросу об эффективностипрепаратовАвантаиЛаната вборьбесвредителяминатоматах//Агриматко.–2007.

948. БОТНАРЬ, В.Ф. Определение возможных уровней урожая овощных куль‐тур//Agriculturadurabilă, inclusiv ecologică– realizări, probleme,perspective:conf.intern.şt.‐practică,20‐21iun.2007,Bălţi.–P.31‐34.

949. БОТНАРЬ,В.Ф.Опытборьбысосновнымивредителяминатоматах//Lucrăriştiinţifice/Univ.AgrarădeStatdinMoldova.–2007.–Vol.15(2).–P.369‐374.

950. БОТНАРЬ,В.Ф.Применениеланатаиавантавборьбесхлопковойсовкойнатоматах//Agriculturadurabilă,inclusivecologică–realizări,probleme,perspec‐tive:conf.intern.şt.‐practică,20‐21iun.2007,Bălţi.–P.34‐36.

951. БОТНАРЬ,В.Ф.ЭффективностьдействияпрепаратаELECTIS75WGвборьбесболезняминатоматах//Lucrăriştiinţifice/Univ.AgrarădeStatdinMoldova.–2007.–Vol.15(2).–P.355‐361.

2010

952. ФЕДОРЧУК, М. Особенности онтогенеза Salvia officinalis в условиях южныхрайонов/М.Федорчук,Л.Кисничан//AgriculturaMoldovei.–2010.–Nr.6.–P.14.

84 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

VI.PLANTEMEDICINALEŞINETRADIŢIONALEOfficinalandnon‐traditionalcrops

Лекарственныеинетрадиционныекультуры

1993

953. MICU,V.PreliminarystudyofamaranthvarietiesinMoldova/V.Micu,E.Partas,A.Rotari // Amaranth Biology, Agronomical And utiles: abstracts InternationalSimpozium.–Tashkent,1993.–P.15.

1994

954. CHISNICEAN,L.Înmulţireasexuatăşihibridizareasteviei/L.Chisnicean,V.Micu//Problemeactualealegeneticii,biotehnologieişiameliorării:Conf.Naţională.–Chişi‐nău,1994.–P.148‐149.

955. КИСНИЧАН, Л. П. Половое размножение стевии // Материалы III‐й Межд.конф.по селекции, технологиивозделыванияипереработкинетрадицион‐ныхкультуринетрадиционнымтехнологиям.–Крым,1994.–С.76.

956. КИСНИЧАН, Л. П. Размножение SteviaRebaundiana семенами / Л. Кисничан,В.Мику//МатериалыIII‐йМежд.конф.поселекции,технологиивозделыва‐нияипереработкинетрадиционныхрастений.–Крым,1994.–С.66.

1996

957. КИСНИЧАН,Л.П.Оценкапродуктивностистевии//Селекция,экология,тех‐нологиявозделыванияипереработкинетрадиционныхрастений:материалыV‐йМежд.науч.‐производ.конф.,11‐17сент.–Симферополь,1996.–С.197.

958. КИСНИЧАН,Л.П.Стевия–перспективнаякультурадляМолдовы/Л.Кисни‐чан,В.Мику//ИнтродукциярастенийвРоссии:материалынауч.‐практич.конф.–Кинель,1996.–С.120.

959. КИСНИЧАН,Л.П.Эффективностьразличныхспособовразмножениястевии/Л. Кисничан, В. Мику // Селекция, экология технологии возделывания ипереработкинетрадиционныхрастений:материалыV‐йМежд.науч.‐произ‐вод.конф.,11‐17сент.–Симферополь,1996.–С.223‐224.

1997

960. КИСНИЧАН,Л.П.Интродукцияиразмножениестевии/Л.Кисничан,В.Мику//IV‐яМежд.конф.медицинскойботаники:тез.докл.–Киев,1997.–С.208.

961. КИСНИЧАН,Л.П.Созданиеколлекциилекарственныхрастений/Л.Кисни‐чан,В.Мику//Нетрадиционноерастениеводство,экологияиздоровье:ма‐териалыIV‐йМежд.науч.‐практич.конф.–Симферополь,1997.–С.100.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 85

962. КИСНИЧАН,Л.П.Способыразмножениястевии/Л.Кисничан,В.Мику//Но‐выеинетрадиционныерастенияиперспективыихпрактическогоиспользо‐вания:II‐йМежд.симпоз.,16‐20июня1997.–Пущино,1997.–С.694‐696.

1998

963. CHISNICEAN,L.Perfecţionareametodelordeînmulţireasteviei:Herbaromanica/L.Chisnicean,V.Micu//Analelestaţiuniidecercetăripentruplantemedicinaleşiaromatice.–Fundulea,1998.–P.79.

964. АНЦИБОР,И.А.Рамножениестевииinvitroпутеминдукцииобразованияад‐вентивных почек из тканей первичных эклаптов и каллуса / И. Анцибор,В.Мику, А. Ротарь // Inginerie genetică şi biotehnologii moderne. – Chişinău,1998.–P.147‐151.–ISBN9975‐923‐77‐1.

965. КИСНИЧАН,Л.П.ИзучениеэхинацеивМолдове//Изучениеииспользованиеэхинацеи:материалыМежд.науч.конф.–Полтава,1998.–С.18‐20.

966. КИСНИЧАН, Л. П. Интродукция нетрадиционных и редких с.‐х. растений /Л.Кисничан,В.Мику//Всеросийскаянауч.‐производств.конф.,24‐28июня1998.–Пенза.–1998.–Т.2.–С.5‐6.

1999

967. CHISNICEAN,L.Aerva lanata Juss –onouăplantămedicinalăpentruMoldova//Materialelesimpoz.defitoterapie(16‐18mai1998).–Chişinău,1999.–P.31.

968. CHISNICEAN, L. Cercetări privind înmulţirea sexuată şi hibridizarea steviei /L.Chisnicean, V. Micu // Genetica şi ameliorarea plantelor şi animalelor înRepublicaMoldova:materialeleşt.aleCongresuluiVII...–Chişinău,1999.–P.213.

969. CHISNICEAN,L.Creareaşistudiereacolecţieideplantemedicinaleşiaromatice/L. Chisnicean, V.Micu //Materialele simpoz. de fitoterapie (16‐18mai 1998). –Chişinău,1999.–P.27.

970. КИСНИЧАН,Л.П.Некоторыебиологическиеитехнологическиеособенностипри интродукции расторопши пятнистой в Молдове / Л. Кисничан, В.Ми‐ку//Новыеинетрадиционныерастенияиперспективыихиспользования:материалыIII‐гоМежд.Симпоз.–Пущино,1999.–С.217.

971. КИСНИЧАН,Л.П.Сладкаяхризантема/Л.Кисничан,В.Мику//Провиант.–1999.–№10.–С.53.

972. КИСНИЧАН, Л. П. Якон – новая перспективная культура для Молдовы /Л.Кисничан,В.Мику//Нетрадиционноерастениеводство,экологияиздоро‐вье:материалымежд.симпоз.–Симферополь,1999.–С.251.

973. КОМАРОВА, Г. Е. Изучение генотипов амаранта современными физиолого‐биохимическимиметодами/Г.Комарова,А.Ротарь,В.Пивоваров//Geneticaşi ameliorarea plantelor şi animalelor în Republica Moldova: materialele şt. aleCongresuluiVII...–Chişinău,1999.–P.338.

86 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

2000

974. КИСНИЧАН, Л. П. Нетрадиционные и лекарственные растения, вводимые вкультурувМолдове/Л.Кисничан,В.Мику//Интродукциянетрадиционныхиредкихс.‐х.растений:III‐яМежд.науч.конф.–Пенза,2000.–С.88.

2002

975. КИСНИЧАН,Л.П.Горчицабелая–ценнаянетрадиционнаякультурадляМол‐довы//Нетрадиционноерастениеводство,эниология,экологияиздоровье:материалыXI‐гоМежд.симпоз.–Алушта,2002.–C.182.

976. КИСНИЧАН,Л. П. Новая культура якон в условияхМолдовы /Л. Кисничан,В.Мику//Интродукциянетрадиционныхиредкихс.‐х.растений:материа‐лыIV‐йМежд.науч.‐практич.конф.–Ульяновск,2002.–C.77.

977. КИСНИЧАН,Л.П.Якон–новаяперспективнаякультура//Нетрадиционноерастениеводство, эниология, экология и здоровье: материалы XI‐го Межд.симпоз.–Алушта,2002.–C.199.

2003

978. CHISNICEAN, L. Plantele medicinale revin în cultură // Agricultura Moldovei. –2003.–Nr.3.–P.31‐33.

2004

979. КИСНИЧАН,Л.П.Momordicacharantia –некоторыеботаническиеибиологи‐ческиехарактеристикикультурыприинтродукциивРеспубликеМолдова//Нетрадиционное растениеводство, эниология, экология и здоровье: мате‐риалыVIII‐гоМежд.симпоз.–Симферополь,2004.–C.270.

980. КИСНИЧАН, Л.П. Возможность интродукции и культура культивированиякунжутавусловияхМолдовы//Нетрадиционноерастениеводство,эниоло‐гия, экологияи здоровье:материалыVIII‐гоМежд. симпоз. –Симферополь,2004.–C.235.

981. КИСНИЧАН, Л.П. Морфо‐биологические и агротехнические особенностипассифлорыинкартнатнойприинтродукциивусловияхМолдовы//Проб‐лемы рационального исследования растительных ресурсов: материалымежд.науч.‐практич.конф.–Владикавказ,2004.–С.99.

982. КИСНИЧАН, Л.П. Перспективы интродукции и введения в культуру новыхнетрадиционныхрастенийвМолдове//ПроблемыиперспективыразвитияадаптацииземледелиявXXIстолетии:тез.материаловмежд.конф.–Херсон,2004.–С.78.

2005

983. CHISNICEAN,L. Introducerea înculturăaplanteiPassiflora incarnataL.//Gene‐tica şi ameliorarea plantelor, animalelor şi microorganismelor:materialele Con‐gresuluiVIII...29‐30sept.2005.–Chişinău,2005.–P.298‐301.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 87

984. CHISNICEAN, L. Studierea şi estimarea colecţiei de plantemedicinale şi netradi‐ţionale/L.Chisnicean,V.Micu//Geneticaşiameliorareaplantelor,animalelorşimicroorganismelor:materialele Congresului VIII ... 29‐30 sept. 2005. – Chişinău,2005.–P.301‐305.

985. TROFIM, A. Studierea şi ameliorarea plantei de Stevia Rebaudiana Bertoni //Genetica şi ameliorarea plantelor, animalelor şi microorganismelor: materialeleCongresuluiVIII...29‐30sept.,2005.–Chişinău,2005.–P.408‐411.

986. КИСНИЧАН,Л.П.Влияниеразличныхгустотпосадкистевиинаурожайностьсухойтравы/Л.Кисничан,А.Трофим//Нетрадиционноерастениеводство,эниология, экология и здоровье:материалыXIVМежд. симпоз. – Симферо‐поль,2005.–С.466‐468.

987. КИСНИЧАН,Л.П.Изготовлениемасленогоэкстрактаплодоврасторопшипят‐нистойSilubummarianumLвроторно‐пульсационномэкстракторе/Л.Кис‐ничан,С.Маринеску//Экстракцияорганическихсоединений:Каталогдок‐ладовIII‐ейМежд.конф.–Воронеж,2005.–С.128.

988. КИСНИЧАН, Л.П. Получение жидкого экстракта пассифлоры интродуциро‐ванной в Молдове с применением роторно‐пульсационного экстрактора /Л.Кисничан,С.Маринеску//Экстракцияорганическихсоединений:каталогдокладовтретьейМежд.конф.–Воронеж,2005.–С.114.

2006

989. BRÎNZILA,I.Producţiadeinflorescenţeasoiurilordegălbenele/I.Brînzila,N.Ba‐ranova//AgriculturaMoldovei.–2006.–Nr.9.–P.17‐18.

990. КИСНИЧАН, Л.П. Тестирование одревесневших частей растений стевии дляполученияукорененныхчеренков//Нетрадиционноерастениеводство.Эко‐логия. Эниология и здоровье: тез. докл. Межд. симпоз. – Симферополь,2006.–С.31.

2011

991. MICU,V.Ameliorarea şi implementarea topinamburului în agricultură /V.Micu,Al.Micu//AgriculturaMoldovei.–2011.–Nr.1‐2.–P.20‐24.

88 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

VII.INOVAREAÎNAGRICULTURĂInnovationinagriculture

Инновациивсельскомхозяйстве

2004

992. BARGAN,P.ManagementulaprovizionăriiînasociaţiileştiinţificedeproducţiedinRepublicaMoldova // Dimensiunilemanagementului aprovizionării în contextuleconomieicontemporane:сonf.şt. intern.,14‐15mai2004/ASEM.–Chişinău,–2004.–P.80‐84.

993. BARGAN,P.Tendinţeledezvoltăriimanagementuluiinovaţionalîncontextulinteg‐rării economice // Integrarea europeană şi competitivitatea economică: smpoz.intern.,23‐24sept.2004.–Chişinău,2004.–P.131‐133.

2005

994. BARGAN,P.SistemulmanagerialdeprotecţieainovaţiilorlaAŞP“Porumbeni”//LecturiAGEPI:Simpoz.anual,ed.VIII,20‐21apr.2005.–Chişinău,2005.–P.64‐66.

995. MICU,V.Activitatea instituţiilordecercetare‐dezvoltaredeprofil agrar încondi‐ţiileeconomieidepiaţă//Transferuldetehnologii înagriculturăşi industriaali‐mentară:conf.intern.,10‐11iun.2005,AcademiadeŞtiinţeaMoldovei.–Chişinău,2005.–P.27‐39.

2006

996. BARGAN,P.Adaptareaasociaţiilorştiinţificedeproducerelamanagementulinova‐ţionalîneconomiaconcurenţială//Economica.–2006.–Nr.1.–P.20‐25.

997. BARGAN,P.Managementul inovaţional şi eficienţa activităţilorde cercetare‐dez‐voltare//AgriculturaMoldovei.–2006.–Nr.4.–P.11‐12.

2007

998. BARGAN,P.Difuzareainovaţiilordecercetare‐dezvoltaredeprofilagricol:aspectmetodologic//Economica.–2007.–Nr.1.–P.46‐50.

999. BARGAN, P. Seminţele productive – unul din elementele de bază a dezvoltăriiintensive a agriculturii // Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării:conf.şt.intern.,6‐7sept.2007,Chişinău.–P.129‐133.

1000. MICU, V. Probleme şi posibile soluţii în dezvoltarea durabilă a complexuluiagroindustrial//AgriculturaMoldovei.–2007.–Nr.9.–P.1‐6.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 89

2008

1001. MÎRZA,V.Sistemulperiodicallumiiviişiperspectiveleameliorăriiorganismelorde cultură//Problemeactualealegeneticii, fiziologiei şi ameliorăriiplantelor:conf.naţionalăcuparticipareintern.,9‐10sept.2008.–Chişinău,2008.–P.510‐515.

2010

1002. MICU,V.Unelemăsurideasigurareasecurităţii energetice//AgriculturaMol‐dovei.–2010.–Nr.9‐10.–P.5‐7.

1003. MICU,V.Unelerealizăriale Institutului „Porumbeni”şiunelemăsuriderevigo‐rareaştiinţeiagrare//AgriculturaMoldovei.–2010.–Nr.6.–P.4‐9.

1004. MÎRZA,V.Sistemdeclasificarefuncţionalăaorganismelor//Congresulal9‐leaNaţional cu participare intern. al Geneticienilor şi Amelioratorilor, 21‐22 oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.31.

1005. POJOGA,V.Aspecteîntestareasoiurilornoideplantepentruincludereaîncata‐logul comunitar // Congresul al 9‐lea Naţional cu participare intern. al Gene‐ticienilorşiAmelioratorilor,21‐22oct.2010:teze.–Chişinău,2010.–P.127.

1006. POJOGA,V.Factoriideterminanţiînobţinereaproducţieifitotehnice/V.Pojoga,V.Maticiuc//Congresulal9‐leaNaţionalcuparticipareintern.alGeneticienilorşi Amelioratorilor, 21‐22 oct. 2010: teze. – Chişinău, 2010. – P. 128; Bul. AŞ aR.Moldova:Ştiinţelevieţii.–2010.–Nr.2.–P.135‐139.

2011

1007. MICU,V.Surseregenerabiledebioenergiedinagricultură:posibilităţişioportu‐nităţideproducereşiutilizare//Academos:revistădeştiinţă,culturăşiartă.–2011.–Nr.2.–P.75‐81.

1008. POJOGA,V.Protecţiajuridicăasoiurilordeplante//LecturiAGEPI:comunicăriaseminaruluişt.‐practic,19‐20apr.2011.–Chişinău,2011.–P.172‐175.

1009. PRINCIPIIşiprocedeededeterminarearezistenţeiecologiceaplantelor/A.Jaco‐tă,S.Toma,A.Ştefîrţă,V.Pojoga,S.Buceaceaia,N.Aluchi,M.Melenciuc//Geneticaşifiziologiarezistenţeiplantelor:tezeleconf.şt.–Chişinău,2011.–P.39.

1010. РОТАРЬ,Е.А.Я сталпредставителемтретьегопоколениябиологов, благо‐даряимоемуучителю//AcademicianulSimionToma–cavaleralcunoaşteriişidăruirii.–Chişinău,2011.–P.215‐222.

90 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

VIII.RECOMANDĂRIPRIVINDCULTIVAREAPORUMBULUI,SORGULUI,

CULTURILORLEGUMICOLERecomendationsoncultivationofmaize,sorghumandvegetablecrops

Рекомендацииповозделываниюкукурузы,сорго,овощныхкультур1011. PRODUCEREArăsadurilordeplantelegumicole:Recomandări/alcăt.:P.Patron.–

Chişinău,1996.–38p.

1012. RECOMANDĂRI cu privire la cultivarea porumbului înMoldova / Institutul deCercetăriŞtiinţificepentruPorumbşiSorgAŞP„Porumbeni”.–Paşcani,1994.–50p.

1013. RECOMANDĂRI cu privire la cultivarea porumbului înMoldova / pregătite de:I.Bureţ, I. Garbur, D. Carastan, G. Caraivanov, V. Chisnicean, V.Micu, V. Pascal,V.Pojoga,A.Rotari.–Paşcani,1996.–68p.

1014. RECOMANDĂRI cu privire la cultivarea porumbului înMoldova / resp. de ed.:V.Pascal.–Paşcani,1992.–52p.

1015. RECOMANDĂRI privind cultivarea porumbului înMoldova / coord.: I. Bejenar;V.Micu, Gh. Caraivanov, G. Pritula, I. Garbur, D. Carastan, V. Chisnicean,A.Rotari.–Paşcani,2001.–50p.

1016. RECOMANDĂRIprivindcultivareaporumbului înMoldova/V.Micu, I.Bejenar,D.Carastan,V.Chisnicean, I.Garbur,V.Maticiuc,G.Pritula,A.Rotari.–Paşcani,2004.–50p.

1017. ВРЕМЕННЫЕ рекомендации по борьбе с просом волосовидным в посевахкукурузы / сост.: В. Затучный,М. Розинский, И. Либерштейн. – Кишинев,1982.–6с.

1018. ВРЕМЕННЫЕрекомендацииповозделываниюгибридовкукурузыМолдав‐скойселекциивОрловскойобласти/сост.:Н.Бабайцев,И.Бурец,Д.Карас‐тан, В. Ливочка, В. Мику, С. Мустяца, В. Пожога, Н. Шабала. – Порумбень,1991.–30с.

1019. ВРЕМЕННЫЕ рекомендации по интенсивной технологии возделываниягибридов кукурузы молдавской селекции в Белоруссии / С. Мустяца,Г.Цыника,Д.Карастан,М.Розинский,Н.Шабала.–Пашкань,1990.–34с.

1020. ВРЕМЕННЫЕ рекомендации по интенсивной технологии возделываниягибридовкукурузымолдавскойселекциивРязанскойобласти/И.Бурец,Г.Карайванов,Д.Карастан,В.Ливочка,М.Розинский,А.Ротарь,Г.Цыника,Н.Шабала.–Пашкань,1990.–38с.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 91

1021. ВРЕМЕННЫЕ рекомендации по интенсивной технологии возделываниягибридов кукурузымолдавской селекции в Ульяновской области /Н. Ба‐байцев, В. Ливочка, Г. Карайванов, Д. Карастан, М. Розинский, А. Ротарь,Г.Цыника,Н.Шабала,В.Паскал.–Пашкань,1990.–32с.

1022. ВРЕМЕННЫЕ рекомендации по интенсивной технологии возделываниякукурузы/Д.Карастан,В.Ливочка,А.Ротарь,Н.Шабала,Г.Цыника.–Паш‐кань,1990.–34с.

1023. ВРЕМЕННЫЕ рекомендации по технологии возделывания гибридов куку‐рузымолдавскойселекции(длязонскороткимбезморознымпериодом)/сост.:В.Мику,Д.Карастан,Г.Карайванов,С.Мустяца,Г.Морару,В.Паскал,В.Пожога,А.Ротарь.–Кишинев,1997.–40с.

1024. ИНТЕНСИВНАЯтехнологиявозделываниякукурузыисорго:рекомендации/С.Арнаут,М.Боровский,И.Гарбур,В.Мику.–Кишинев,1986.–72с.

1025. КАКвырастить50иболеецентнеровкукурузыисоргосгектара:рекомен‐дации / С. Арнаут, М. Боровский, В. Затучный, И. Лисунов, О. Солоненко,Е.Хаскалович,Т.Чалык,Н.Шабала.–Кишинев,1975.–48с.

1026. КРАТКАЯинструкцияпосборкеиэксплуатациикомбинированногоагрега‐та на базе культиватораКПС‐4 для внутрипочвенного внесения гербици‐дов и предпосевной подготовки почвы / Н. Шабала, М. Розинский,В.Кисничан,В.Затучный.–Кишинев,1988.–12с.

1027. КУКУРУЗАнаРязанскойземле:информ.листок/сост.:В.Мику,А.Усенко.–Пашкань,1991.–5с.

1028. МЕТОДИЧЕСКИЕрекомендациипооценкеселекционно‐генетическогома‐териалакукурузына устойчивостьк основнымболезнями вредителям/сост.:А.Юрку,Е.Страйстарь.–Пашкань,1995.–32с.

1029. МЕТОДИЧЕСКИЕ рекомендации по программированию урожаев полевыхкультур/В.Затучный,В.Баранецкий.–Кишинев,1982.–10с.

1030. ОПЫТ разработки комплексной системы управления качеством труда ипродукциисельскогохозяйствавНПО«Гибрид»/сост.:А.Фукс,В.Остров‐ский,Л.Тарпан.–Кишинев,1980.–8с.

1031. ОСОБЕННОСТИвозделыванияполевыхкультурвусловиях1983года:Реко‐мендации / сост.: С. Арнаут, В. Затучный, Н.Шабала,М. Розинский, Т. Ча‐лык.–Кишинев,1983.–16с.

1032. ОСОБЕННОСТИ возделывания полевых культур в условиях 1984 года:Рекомендации/С.Арнаут,М.Боровский,В.Затучный,Н.Шабала,М.Розин‐ский.–Кишинев,1984.–24с.

1033. ПРОГРЕССИВНАЯ технология возделывания кукурузы в Молдавии: Реко‐мендации / С. Арнаут, М. Боровский, И. Гарбур, В. Затучный, Г. Ильенко,И.Лисунов,Е.Хаскалович,Т.Чалык,Н.Шабала.–Кишинев,1975.–72с.

1034. РЕКОМЕНДАЦИИитехнологическиекартыповозделываниюкукурузыпоновой технологии / С. Арнаут, В. Затучный, Д. Карастан, В. Ливочка,М.Розинский,Н.Шабала.–Кишинев,1978.–22с.

92 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1035. РЕКОМЕНДАЦИИпо возделываниюкукурузы / cост.: С. Арнаут,М. Боров‐ский, И. Гарбур, В. Затучный, Д. Карастан, М. Розинский, Е. Хаскалович,Т.Чалык.–Кишинев,1979.–62с.

1036. РЕКОМЕНДАЦИИ по возделыванию кукурузы / С. Арнаут, М. Боровский,В.Затучный,Д.Карастан,В.Паскал,М.Розинский,Е.Хаскалович,Т.Чалык,Н.Шабала.–Кишинев,1981.–42с.

1037. РЕКОМЕНДАЦИИповозделываниюкукурузывМолдавии/cост.:С.Арнаут,М.Боровский,В.Затучный,И.Лисунов,Е.Хаскалович,Т.Чалык,Н.Шабала.–Кишинев,1977.–34с.

1038. РЕКОМЕНДАЦИИ по возделыванию кукурузы в Молдове / Н. Бабайцев,Ю.Бабушкин,М.Боровский,И.Бурец,И.Гарбур,А.Грималовский,В.Затуч‐ный, Д. Карастан, Г. Карайванов, В. Кисничан, Г. Комарова, В. Ливочка,В.Мику, С.Мустяца,В.Мырза, Г.Петров, Г.Притула,А. Ротарь,И.Фрунзе,Е.Хаскалович,Т.Чалык,Н.Шабала,В.Штирбу.–Кишинев,1991.–31с.

1039. РЕКОМЕНДАЦИИповозделываниюкукурузывМолдове/НИИКСНПО«По‐румбень».–Пашкань,1994.–42с.

1040. РЕКОМЕНДАЦИИ по возделыванию кукурузы в Молдове / отв. за вып.:В.Паскал.–Пашкань,1992.–42с.

1041. РЕКОМЕНДАЦИИпо возделыванию сорго / сост.: Г. А.Морару, О. А. Соло‐ненко.–Кишинев,1974.–11с.

1042. РЕКОМЕНДАЦИИ по возделыванию сорговых культур / НИИКСНПО «По‐румбень».–Пашкань,1994.–20с.

1043. РЕКОМЕНДАЦИИ по возделыванию сорговых культур / сост.: И. Бурец,И.Гарбур,Д.Карастан,В.Кисничан,В.Мику,Г.Морару.–Пашкань,1996.–38с.

1044. РЕКОМЕНДАЦИИ по выращиванию высоких урожаев простых гибридовкукурузы/И.К.Лисунов.–Кишинев,1974.–9с.

1045. РЕКОМЕНДАЦИИ по индустриальной технологии возделывания кукуру‐зы/С.Арнаут,М.Боровский,И.Гарбур,В.Затучный,Д.Карастан,Е.Хаска‐лович,Т.Чалык,Н.Шабала.–Кишинев,1980.–40с.

1046. РЕКОМЕНДАЦИИ по индустриальной технологии возделывания кукуру‐зы/ С. Арнаут,М. Боровский, И. Гарбур, Т. Чалык, В.Штирбу. – Кишинев,1985.–78с.

1047. РЕКОМЕНДАЦИИпоиндустриальной технологии возделывания кукурузыназерно/ сост.:С.Арнаут,В.Затучный,Д.Карастан,В.Ливочка,Н.Шаба‐ла.–Кишинев,1980.–26с.

1048. РЕКОМЕНДАЦИИ по интегрированной системе защиты от сорняков с.‐х.культур,возделываемыхпоинтенсивнымтехнологиямвМолдавскойССР/А.Грималовский,В.Кисничан,Г.Петров,Н.Шабала,В.Затучный,М.Розин‐ский.–Кишинев,1990.–144с.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 93

1049. РЕКОМЕНДАЦИИпоинтенсивнойтехнологиивозделываниягибридовку‐курузымолдавскойселекциивСаратовскойобласти/Г.Карайванов,Д.Ка‐растан,В.Ливочка,В.Мику,С.Мустяца,М.Розинский,А.Ротарь,В.Фили‐мон,Н.Шабала.–Пашкань,1990.–34с.

1050. РЕКОМЕНДАЦИИ по интенсивной технологии возделывания кукурузы назерно и силос / С. Арнаут, Ю. Бабушкин, В. Баранецкий, М. Боровский,И.Гарбур, В. Затучный, Д. Карастан, Г. Карайванов, В. Кисничан, В. Мику,В.Паскал,А.Ротарь,Т.Чалык,Н.Шабала,В.Штирбу.–Кишинев,1988.–78с.

1051. РЕКОМЕНДАЦИИ по интенсивной технологии возделывания кукурузы назерноисилос/С.Арнаут,Ю.Бабушкин,М.Боровский,И.Гарбур,А.Грима‐ловский, В. Затучный, Д. Карастан, Г. Карайванов, В. Ливочка, В. Мику,С.Мустяца, В. Островский, М. Розинский, А. Ротарь, Т. Чалык, Н. Шабала,В.Штирбу.–Кишинев,1989.–64с.

1052. РЕКОМЕНДАЦИИ по интенсивной технологии возделывания кукурузы назернои силос / сост.: С.Арнаут,Н.Бабайцев,Ю.Бабушкин,М.Боровский,И.Гарбур,А.Грималовский,В.Затучный,Д.Карастан,Г.Карайванов,В.Кис‐ничан, В. Ливочка, В. Мику, С. Мустяца, В. Мырза, В. Паскал, Г. Притула,А.Ротарь,И.Фрунзе,Т.Чалык,Н.Шабала,В.Штирбу/НИИКС.–Пашкань,1990.–64с.

1053. РЕКОМЕНДАЦИИполенточномувнутрипочвенномувнесениюгербицидовнапосевахкукурузы/Н.Шабала,В.Кисничан,В.Паскал.–Кишинев,1988.–14с.

1054. РЕКОМЕНДАЦИИпоприменениюпленкообразующихсоставовдляпредпо‐севнойобработкисемянкукурузы/сост.:И.Гарбур,П.Шарова,Е.Хаскало‐вич.–Кишинев,1986.–8с.

1055. РЕКОМЕНДАЦИИ по программированию урожаев полевых, кормовых иовощныхкультурнаорошаемыхземляхМолдавии/В.Затучный,В.Бара‐нецкий.–Кишинев,1987.–144с.

1056. РЕКОМЕНДАЦИИпо семеноводству кукурузы и сорго вМолдавии / сост.:И.Гарбур.–Кишинев,1988.–32с.

1057. ТЕХНОЛОГИЯ уборки и хранения влажного зерна кукурузы: Рекоменда‐ции/С.Арнаут,Г.Карайванов,М.Боровский,А.Ротарь.–М.,1984.–26с.

1058. УКАЗАНИЯпосеменоводствукукурузывМолдавии/сост.:И.Гарбур–Ки‐шинев,1980.–16с.

94 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

IX.AUTOREFERATELETEZELORDEDOCTORŞIDOCTORHABILITAT

Author,sabstractsofdissertations

Авторефератыдиссертаций1059. BOROZAN,P.Studiucomparativalîncrucişărilorînruditeşibackcrossatecafor‐

mepaternealehibrizilordeporumbtimpuriu:autoref.tz.doct.înşt.agricole.–Chişinău,1998.–24p.

1060. BRÎNZILA,I.Studiulprivindinfluenţaunorelementetehnologiceasupraproduc‐ţieişicalităţiieilaCalendulaofficinalisL.:autoref.tz.doct.înşt.agricole.–Chişi‐nău,2005.–24p.

1061. CHISNICEAN,Lilia.Creareamaterialului iniţialşiahibrizilordesorgX iarbadeSudan:autoref.tz.doct.înşt.agricole.–Chişinău,1995.–18p.

1062. MELECA, A. Influienţa aplicării îndelungate şi sistematice a îngrăşămintelorasuprafertilităţiicernoziomuluicarbonatatşiproductivităţiiporumbuluiîncon‐diţiileMoldovei:autoref.tz.doct.înşt.agricole.–Chişinău,2002.–24p.

1063. MISTREŢ, Silvia. Cercetări privind crearea liniilor consangvinizate de porumbtimpuriu:autoref.tz.doct.înşt.agricole.–Chişinău,1999.–24p.

1064. АНЦИБОР, И. А. Генетическое изучение и селекционная оценка мутации«неограниченныйрост»(id)укукурузы:автореф.дис...канд.биолог.наук.–Харьков,1986.–16с.

1065. АРНАУТ,С.К.Влияниегустотыстояниянапродуктивностьпростыхгибри‐довкукурузывусловияхМолдавии:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Киши‐нев,1977.–21с.

1066. БЕЖЕНАРЬ,Я.В.Изучениеобщейкомбинационнойспособностимутантовкукурузы:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.Спец.–Кишинев,1976.–16с.

1067. БОДЮЛ, А. Г. Продуктивность кукурузы в связи с уровнями орошения иудобрения:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Херсон,1993.–21с.

1068. БУЗУ,А. Г.Питаниеи удобрение зернового соргоначерноземекарбонат‐номМолдовы:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Кишинев,1993.–21с.

1069. БУРЕЦ,И.Л.Влияниеудобренийнаформированиеурожаяприбессменномее возделывании на черноземе карбонатном Молдавии: автореф. дис. …канд.с.‐х.наук.–Киев,1987.–22с.

1070. ВАНЬКОВИЧ,Н.Г.Созданиеиоценкасинтетическихпопуляцийкукурузы:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Одесса,1991.–16с.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 95

1071. ГОРЧАКОВ,В.А.Созданиесамоопыленныхлинийкукурузысприменениемреципрокнойсхемыотбора:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Одесса,1988.–21с.

1072. КАРАУШ, Е. А. Исследование и разработка технологии восстановленияпостелейкоренныхподшипниковблоковдвигателейГАЗ–52проточнымжелезнениемнапериодическомтоке:автореф.дис.…канд.технич.наук.–Кишинев,1978.–17с.

1073. КИСНИЧАН, В. И. Совершенствование технологии и технических средствдля внесения гербицидов при возделывании кукурузы: автореф. дис. …канд.с.‐х.наук.–Кишинев,1996.–22с.

1074. КОТЕРНЯК,В.В.Генетическоеизучениеиселекционнаяоценкаопейковыхформкукурузы смодифицированнымтипом эндосперма: автореф. дис.…канд.биологич.наук.–Одесса,1991.‐18с.

1075. МАТИЧУК, В. Г.Некоторыебиологическиеособенности стеблевых гнилейкукурузывМолдавиииоценкаселекционногоматериаланаустойчивость:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–М.,1990.–22с.

1076. МИКУ,В.Е.Генетическоеизучениеспонтанныхмутацийкукурузысцельюповышения эффективности селекции: автореф. дис. ... доктор биологич.наук.–Харьков,1979.–27с.

1077. МИХАЙЛЕНКО, К. Х. Создание и оценка исходного материала в процессеселекциинаколичествоикачествобелкавзернекукурузы:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Харьков,1984.–18с.

1078. МОРАРУ, Г. А. Создание исходного материала для селекции сорго вусловияхМолдавииипутисовершенствованиятехнологииселекционногопроцесса:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Одесса,1989.–25с.

1079. МУСТЯЦА,С.И.Изучениегеновженскойстерильностиукукурузы:автореф.дис.…канд.биологич.наук.–Киев,1977.–24с.

1080. МУСТЯЦА,С.И.Селекцияраннеспелыхгибридовкукурузы:автореф.дис....докторхабилитатс.‐хнаук.–Кишинев,1995.–37c.

1081. МЫРЗА,В.П.Селекциямодифицированныхпростыхгибридовкукурузынастерильнойоснове:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Одесса,1980.–24с.

1082. ПАРТАС,Е.К.ИзучениеииспользованиеразличныхтиповЦМСвселекцииисеменоводствекукурузы:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Одесса,1989.–21с.

1083. ПОЖОГА, В. Н. Селекция и подбор раннеспелых гибридов кукурузы длялетних посевов в Молдавии: автореф. дис. … канд. с.‐х. наук. – Одесса,1991.–16с.

1084. РОТАРЬ,А.И. Генетико‐биохимическиеметоды селекциикукурузына ка‐чество: автореф. дис. ... доктор хабилитат биологич. наук. – Кишинев,1993.–60с.

96 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1085. СОЛОНЕНКО, Т. А. Использование карликовых и ветвистых мутантов вселекциикукурузы:автореф.дис....канд.с.‐х.наук.–Одесса,1983.–20с.

1086. ТУДОРОВИЧ,П.К.Влияниемутагенныхфакторовнакукурузо‐трипсаковыегибридыкакпутьксозданиюисходногоматериаладляселекциикукуру‐зы:автореф.дис....канд.биологич.наук.–М.,1977.–28с.

1087. ФРУНЗЕ,И.И.Путиповышенияпродуктивностисеменныхучастковкуку‐рузывМолдавии:автореф.дис.…канд.с.‐х.наук.–Харьков,1982.–20с.

1088. ФРУНЗЕ,Н.С.Использованиегеновбезлигульностив селекциикукурузы:автореф.дис....канд.с.‐х.наук.–Одесса,1982.–20с.

1089. ЦЫНИКА,Г.Ф.Продуктивностьродительскихформкукурузывсвязисгус‐тотой стояния, удобрениями и зональными условиями Молдавской ССР:автореф.дис....канд.с.‐х.наук.–Киев,1986.–24с.

1090. ШАБАЛА, Н. А. Исследование и обоснование параметров рабочего органакультиваторадляобработкимеждурядийкукурузынатяжелосуглинистыхпочвахзонынедостаточногоувлажнения:автореф.дис....канд.с.‐х.наук.–Кишинев,1975.–20с.

1091. ШТИРБУ, В. И. Интенсивное использование орошаемых пойм малых рекМолдавииподкормовыекультуры(триурожаявгод):автореф.дис....канд.с.‐х.наук.–Одесса,1974.–22с.

1092. ШУМАН,Ю.М.Селекциясамоопыленныхлинийкукурузыиихиспользова‐ниедлягибридизации:автореф.дис....канд.с.‐х.наук.–Одесса,1975.–28с.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 97

X.BREVETEDEINVENŢIIPatents

Патенты.Авторскиесвидетельства

1093. PROCEDEUdeextragereaseminţelordinfructesuculente:brevetMDnr.1316./V. Secrieru, N. Criucicova. – Nr. depozit: 99‐0013; Data depozit: 28.12.1998. –Publ.30.09.1999.–BOPI,nr.9/99.

1094. PROCEDEUdeobţinereaseminţelordestevie:brevetMDnr.63/VasileMicu,Lilia Chisnicean, Vasile Chisnicean. – Nr. depozit 93‐0022. – Data depozit:1993.03.19.

1095. PROCEDEU de reproducere a plantelor prin butăşire: brevetMD nr. 62 / LiliaChisnicean,VasileMicu,VasileChisnicean.–Nr.depozit93‐0038.–Datadepozit:1993.06.30.

1096. АППАРАТ порционого высева: АС 852213 / Е. Карауш, Н. Шабала. –№2770950.–Заявл.:25.05.1979.–Опубл.:07.04.81.

1097. КОМБИНИРОВАННАЯ машина для одновременного ленточного внесениягербицидов высева минеральных удобрений и посева: АС 810108 /Ф.Ротарь, Н. Шабала, Е. Шеремет. – № 2697124. – Заявл.: 14.12.1978. –Опубл.:06.11.80.

1098. КУКУРУЗОУБОРОЧНЫЙ комбайн для уборки селекционных посевов:АС938809. / Е. Карауш, Н. Шабала. – № 3246344. – Заявл.: 12.02.1981. –Опубл.:23.02.82.

1099. МАШИНА для удаления метелок кукурузы: АС 1209082 / А. Казанжи,Н.Тудель,Н.Шабала,Е.Карауш,С.Бузу.–№3714204.–Заявл.:22.03.1984.–Опубл.:08.10.85.

1100. МОЛОТИЛКАкукурузоуборочногоселекционногокомбайна:АС1093287/Е.Карауш,Н.Шабала.–№3509979.–Заявл.:10.11.1982.–Опубл.:22.01.84.

1101. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ высевающий аппарат: АС 1064888 / Н. Шабала,Е.Карауш,А.Казанжи.–№3418716.–Заявл.:31.12.1981.–Опубл.:08.09.83.

1102. ПОЛЕВОЙизмельчитель:АС1143341/Е.Карауш,Н.Шабала.–№3610541.–Заявл.:24.06.1983.–Опубл.:08.11.84.

1103. СЕЯЛКАселекционная:АС917742/Н.Шабала,А.Фукс,Е.Карауш,А.Казан‐жи,С.Бузу.–№2865736.–Заявл.:07.01.1980.–Опубл.:07.12.80.

1104. СПОСОБ возделывания пропашных культур: АС 1568903 / Н. Шабала,Ю.Петров, С. Арнаут, В. Кисничан, Г. Циника. – № 4308718. – Заявл.:04.08.1987.–Опубл.:08.02.90.

98 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1105. СПОСОБ образования валка сорго и устройство для его осуществления:АС1160988 / Г. Морару, Е. Карауш, А. Фукс. – № 3654162. – Заявл.:18.08.1983.–Опубл.:15.02.85.

1106. СПОСОБ повышения эффекта гетерозиса и улучшения: АС 605579 /В.Мику.–№2434568А01Н1.–Заявл.:27.12.76.–Опубл.:13.01.78.

1107. СПОСОБполучениягибридныхрастенийтехническихкультур:АС978790/Г.Морару.–№2746594.–Заявл.:08.02.1979.–Опубл.:09.08.1982.

1108. СПОСОБполучениямежлинейныхгибридовкукурузы:AС1303089/М.Бо‐ровский,Д.Гончаренко.–№3799514.–Заявл.:26.07.84.–Опубл.:15.12.86.

1109. СПОСОБполучениястерильныхпопыльцелинийнабазегенаtasselseed‐2:АС 622451 / В. Мику. – № 2431678 А01 Н1. – Заявл.: 20.12.78. – Опубл.:15.05.78.

1110. СПОСОБ улучшения семеноводства кукурузы: АС 535928 / В. Мику,С.Мустяца.–№2142765А01Н1.–Заявл.:11.06.75.–Опубл.:28.07.76.

1111. ТУКОВАЯсеялка:АС906421/Е.Карауш,Н.Шабала.–№2997525.–Заявл.:24.10.1980.–Опубл.:21.10.81.

1112. УБОРОЧНО‐ПОСЕВНОЙагрегат:АС1197583/Е.Карауш,С.Арнаут,Н.Шаба‐ла.–№3691492.–Опубл.:15.08.85.

1113. УСТРОЙСТВО для загрузки семенами высевающих аппаратов селекцион‐ныхсеялок:АС1371563/Е.Карауш,А.Казанжи,Н.Шабала.–№4132007.–Заявл.:24.06.1986.–Опубл.:08.10.1987.

1114. УСТРОЙСТВОдляконтролязаистечениемрабочихжидкостей:АС1371671/Е. Карауш, Н. Шабала, В. Кисничан. – № 3944961. – Заявл.: 26.06.1985. –Опубл.:08.10.87.

1115. ЦЕНТРОБЕЖНЫЙраспылитель:АС1207505/В.Кичигин,Л.Шакун,В.Бара‐нецкий.–№3654968.–Заявл.:25.07.1983.–Опубл.:01.10.85.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 99

XI.ADEVERINŢEPENTRUSOIURIDEPLANTECertificatesonhybridsofplants

Свидетельствонагибридырастений

Acronime:RSPRM–RegistrulSoiurilordePlantealRepubliciiMoldova

1116. Cultura: Armurariu; Soiul: FORTIFICATOR: adeverinţă pentru soi de plantenr.304/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.0761292.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1117. Cultura: Busuioc; Soiul: FRUNZĂ VERDE: adeverinţă pentru soi de plantenr.329/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.0781435.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1118. Cultura: Busuioc; Soiul: LĂMÎIŢĂ: adeverinţă pentru soi de plante nr. 310 /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.0781294.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1119. Cultura:Cătuşnica;Soiul:PORUMBICA:adeverinţăpentrusoideplantenr.327/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2171433.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1120. Cultura:Coriandru;Soiul:DEPAŞCANI:adeverinţăpentrusoideplantenr.334/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.0611438.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1121. Cultura: Ehinacee; Soiul: ROZALIA: adeverinţă pentru soi de plante nr. 312 /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2081295.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1122. Cultura:Gladiolă;Soiul:ACADEMICIANULCOVARSCHII:adeverinţăpentrusoideplante nr. 358. 1 / P. Tudorovici, D. Goncearenco, V. Micu, A. Iurcu. –Nr.1831315.–Decl.:12.01.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1123. Cultura: Gladiolă; Soiul: MIHAIL BOROVSCHII: adeverinţă pentru soi de plantenr.359.1/P.Tudorovici,D.Goncearenco,V.Micu,I.Bejenari.–Nr.1831316.–Decl.:12.01.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1124. Cultura: In; Soiul: IN ALBASTRU: adeverinţă pentru soi de plante nr. 335 /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2141440.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1125. Cultura: Ipcărige; Soiul: FLOAREA MIRESEI: adeverinţă pentru soi de plantenr.339/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2161441.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

100 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1126. Cultura:Laurindian;Soiul:MAGNIFIC:adeverinţăpentrusoideplantenr.313/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.0601289.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1127. Cultura:Lufa;Soiul:BURETEVERDE:adeverinţăpentrusoideplantenr.311/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2071293.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1128. Cultura: Măciuca‐ciobanului; Soiul: ECHISTIMULIN: adeverinţă pentru soi deplante nr. 336 / L. Chisnicean, V. Micu. – Nr. 2151441. – Decl.: 09.12.04. –ÎnregistratînRSPRM,2005.

1129. Cultura:Momordica;Soiul:MIRACOL:adeverinţăpentrusoideplantenr.332/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2121437.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1130. Cultura:Monardă;Soiul:AROMATICA:adeverinţăpentrusoideplantenr.331/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.21111436.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1131. Cultura: Muşeţel; Soiul: AZULEN: adeverinţă pentru soi de plante nr. 362. /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2091433.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1132. Cultura:Muştar‐alb;Soiul:ALBUMEL:adeverinţăpentrusoideplantenr.333/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2131439.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1133. Cultura:Nalbă‐mare;Soiul:DEPORUMBENI:adeverinţăpentrusoideplantenr.338/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2181444.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1134. Cultura: Negrilică; Soiul: AZURIE: adeverinţă pentru soi de plante nr. 307 /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.0591288.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1135. Cultura: Pasiflora; Soiul: PASIUNE: adeverinţă pentru soi de plante nr. 330 /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2101434.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1136. Cultura:Pol‐Pala;Soiul:SCÎNTEIUŢĂ:adeverinţăpentrusoideplantenr.337/L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.1991445.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1137. Cultura: Sovîrv; Soiul: VIORELA: adeverinţă pentru soi de plante nr. 305 /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.0801291.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1138. Cultura:Steviadulce;Soiul:DULCINEA1:adeverinţăpentrusoideplantenr.308/L.Chisnicean,V.Micu,V.Chisnicean,E.Partas, I.Anţibor.–Nr.0581287.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1139. Cultura:Steviadulce;Soiul:DULCINEA2:adeverinţăpentrusoideplantenr.309/L.Chisnicean,V.Micu,V.Chisnicean,E.Partas, I.Anţibor.–Nr.0581286.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 101

1140. Cultura: Sunătoare; Soiul: AURA: adeverinţă pentru soi de plante nr. 306. /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.0791290.–Decl.:27.11.03.–ÎnregistratînRSPRM,2004.

1141. Cultura: Susan; Soiul: DELICIU: adeverinţă pentru soi de plante nr. 340 /L.Chisnicean,V.Micu.–Nr.2001446.–Decl.:09.12.04.–ÎnregistratînRSPRM,2005.

1142. Hibridul de pătlăgele vinete LAURA: adeverinţă pentru soi de plante nr. 192 /N.Focşa,A.Iurcu,A.Rotari,A.Haricova.–Nr.0880648.–Decl.:10.12.98.–Înreg.înRSPRM,2000.

1143. Hibridul de pătlăgele vinete RADA: adeverinţă pentru soi de plante nr. 191 /N.Focşa,A.Iurcu,A.Rotari,A.Haricova.–Nr.0880649.–Decl.:10.12.98.–Înreg.înRSPRMPubl,2000.

1144. HibriduldeporumbBEMO160MRf: adeverinţăpentru soideplantenr. 161/S.Musteaţa,S.Mistreţ,V.Pojoga,L.Nujnaia,G.Caraivanov,M.Borovschi,V.Micu,E.Partas,I.Garbur,I.Frunze,V.Şlapunov,N.Nadtoceaev.–Nr.9001204.–Decl.:10.11.89.–Înreg.înRSPRM,1995.

1145. Hibridul de porumbBEMO172 CRf: adeverinţă pentru soi de plante nr. 221 /S.Musteaţa, S.Mistreţ, P. Borozan,N.Nadtociaev, V. Şlapunov, V. Dvoinişnicov,V.Pojoga,A.Rotari,E.Partas,I.Garbur,I.Frunze,C.Guţanu,V.Micu,G.Caraiva‐nov.–Nr.0110244.–Decl.:15.02.96.–Înreg.înRSPRM,2000.

1146. Hibridul deporumbBEMO182CRf: adeverinţăpentru soi deplantenr. 157. /S.Musteaţa,L.Nujnaia,V.Pojoga,T.Cialîc,I.Garbur,V.Micu,O.Sidorova,V.Mati‐ciuc, Z. Gluşina, V. Şlapunov, V. Chisleacov, N. Nadtoceaev, M. Strijanova. –Nr.8602085.–Decl.:22.11.85.–Înreg.înRSPRM,1995.

1147. Hibridul de porumbBEMO210 CRf: adeverinţă pentru soi de plante nr. 228 /S.Musteaţa, S. Mistreţ, L. Nujnaia, V. Pojoga, E. Partas, V. Micu, G. Caraivanov,G.Pritula, I. Garbur, I. Frunze, C. Guţanu, N. Nadtoceaev, V. Dvoinişnicov. –Nr.0110026.–Decl.:16.11.92.–Înreg.înRSPRM,2000.

1148. HibriduldeporumbCHIŞINĂU297WX:adeverinţăpentrusoideplantenr.227/V.Ţîgănaş,D.Ţîgănaş,A.Palii,I.Garbur.–Nr.0110204.–Decl.:28.11.95.–Înreg.înRSPRM,2000.

1149. Hibridul de porumbMOLDAVSCHII 215AMRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.276/G.Caraivanov,M.Borovschi,T.Cialîc, I.Garbur,S.Musteaţa,P.Botna‐renco,V.Micu, E. Partas, C.Guţanu, I. Frunze, V.Mîrza. –Nr. 0110563. –Decl.:17.11.98.–Înreg.înRSPRM,2000.

1150. Hibridul de porumb MOLDAVSCHI 226 CRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.146/T.Cialîc,G.Caraivanov,V.Mîrza,I.Frunze,I.Garbur,A.Rabiciuc,O.Si‐dorova.–Nr.8902569.–Decl.:14.11.88.–Înreg.înRSPRM,1993.

1151. Hibridul de porumb MOLDAVSCHI 456 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.147 / V. Gorceacov, G. Pritula,M. Borovschi, D. Goncearenco, N. Vanicovici,V.Maticiuc, T. Cialîc, G. Caraivanov, V. Mîrza, V. Micu, E. Partas, I. Frunze. –Nr.8902585.–Decl.:14.11.88.–Înreg.înRSPRM,1992.

102 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1152. Hibridul de porumb PORUMBENI 140 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.220/G.Caraivanov,E.Partas,V.Micu,I.Garbur,V.Pojoga,A.Iurcu,A.Rotari,I. Frunze, C. Guţanu, V. Mîrza, V. Ştirbu, E. Şuchis. – Nr. 0110425. – Decl.:20.01.97.–Înreg.înRSPRM,2000.

1153. Hibridul de porumb PORUMBENI 170 ACRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.162 / V.Mîrza, G. Caraivanov, E. Partas, V.Micu, S.Musteaţa,M.Borovschi,G.Marandici, I.Garbur,C.Guţanu,V.Maticiuc,E.Şuchis.–Nr.0110407.–Decl.:05.11.90.–Înreg.înRSPRM,1995.

1154. Hibridul de porumb PORUMBENI 171 CRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.237/S.Musteaţa,S.Mistreţ,P.Borozan,V.Pojoga,V.Micu,E.Partas,V.Ceban,G.Caraivanov,I.Garbur,I.Frunze,C.Guţanu,V.Ştirbu,A.Iurcu.–Nr.0110039.–Decl.:01.12.93.–Înreg.înRSPRM,2000.

1155. Hibridul de porumb PORUMBENI 173 CRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.222/G.Caraivanov,V.Micu,I.Garbur,V.Pojoga,A.Iurcu,E.Partas,A.Rotari,I. Frunze,C.Guţanu,V.Mîrza,V. Ştirbu,V.Ciobanu,E. Şuchis. –Nr.0110426.–Decl.:20.01.97.–Înreg.înRSPRM,2000.

1156. Hibridul de porumb PORUMBENI 199 CRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.104 / X.Mihailenco, G. Caraivanov, V.Micu, I. Garbur, I. Frunze, C. Guţanu,A.Rotari,E.Partas,V.Ciobanu,T.Cialîc.–Nr.0140253.–Decl.:28.11.95.–Înreg.înRSPRM,1997.

1157. Hibridul de porumb PORUMBENI 212 CRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.223 / S. Musteaţa, S. Mistreţ, P. Borozan, L. Nujnaia, G. Pritula, V. Pojoga,V.Dvoinişnocov, A. Rotari, A. Iurcu, I. Garbur, I. Frunze, C. Guţanu, E. Partas,V.Ciobanu.–Nr.0110562.–Decl.:20.01.98.–Înreg.înRSPRM,2000.

1158. Hibridul de porumb PORUMBENI 223 ACRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.236/G.Caraivanov,V.Mîrza,V.Maticiuc,E.Partas,I.Garbur,I.Frunze,C.Gu‐ţanu,V.Pojoga,V.Ştirbu,A.Rotari,A.Iurcu,V.Ciobanu,V.Koterneak,V.Micu.–Nr.0110561.–Decl.:17.11.98.–Înreg.înRSPRM,2000.

1159. Hibridul de porumb PORUMBENI 225 CRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.230/V.Mîrza,V.Micu,I.Bejenari,G.Caraivanov,I.Garbur,I.Frunze,C.Guţa‐nu,V.Pojoga,V.Ştirbu,A.Rotari,A.Iurcu,E.Partas,V.Maticiuc,V.Koterneak.–Nr.0110363b.–Decl.:29.11.93.–Înreg.înRSPRM,2000.

1160. Hibridul de porumb PORUMBENI 253 AMRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.226 /G. Caraivanov, V.Mîrza,M. Borovschi, V.Micu, E. Partas, S.Musteaţa,V.Pojoga, I. Garbur, I. Frunze, V. Ştirbu, A. Rotari, A. Iurcu, C. Guţanu. –Nr.0110037.–Decl.:29.11.93.–Înreg.înRSPRM,2000.

1161. Hibridul de porumb PORUMBENI 295 ACRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.117 / V.Mîrza, G. Caraivanov, G.Marandici, V.Micu, S.Musteaţa, I. Garbur,I.Frunze,C.Guţanu,V.Pojoga,V.Ştirbu,A.Rotari,A.Iurcu.–Nr.0110019.–Decl.:05.11.92.–Înreg.înRSPRM,1996.

1162. Hibridul de porumb PORUMBENI 339 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.105 / X.Mihailenco, G. Caraivanov, V.Micu, I. Garbur, I. Frunze, C. Guţanu,

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 103

A.Rotari, E. Partas, V. Ciobanu, T. Cialîc, V. Maticiuc, A. Iurcu, V. Koterniak,M.Borovschi.–Nr.0140254.–Decl.:28.11.95.–Înreg.înRSPRM,1997.

1163. Hibridul de porumb PORUMBENI 340 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.103/X.Mihailenco,G.Caraivanov,V.Micu,S.Musteaţa, I.Garbur, I.Frunze,C.Guţanu, A. Rotari, V. Koterneak, V. Maticiuc, M. Borovschi. – Nr. 0140020. –Decl.:11.11.92.–Înreg.înRSPRM,1997.

1164. Hibridul de porumb PORUMBENI 346 CRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.277 / N. Vanicovici, V. Mîrza, I. Bejenari, V. Cebanu, I. Frunze, I. Garbur,V.Gorciacov, C. Guţanu, A. Iurcu, V. Micu, G. Caraivanov, E. Partas, G. Pritula,A.Rotari,V.Ştirbu.–Nr.0110755.–Decl.:29.12.99.–Înreg.înRSPRM,2003.

1165. Hibridul de porumb PORUMBENI 348 AMRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.232 /G. Caraivanov, V.Maticiuc, V. Koterneak, E. Partas, I. Garbur, V.Micu,I.Frunze, C. Guţanu, A. Iurcu, A. Rotari, V. Ciobanu. – Nr. 0110564. – Decl.:29.11.93.–Înreg.înRSPRM,2000.

1166. HibriduldeporumbPORUMBENI351RMf:adeverinţăpentrusoideplantenr.125/V.Micu,G.Caraivanov,V.Mîrza, I.Garbur, I.Frunze,C.Guţanu,M.Borovschi,E.Partas,A.Rotari,V.Pojoga,V.Ştirbu,S.Musteaţa.–Nr.0110141.–Decl.:07.11.94.–Înreg.ţnRSPRM,1997.

1167. Hibridul de porumb PORUMBENI 352 AMRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.278 / G. Caraivanov, V.Mîrza, V.Maticiuc, V. Koterneak, V.Micu, E. Partas,I.Garbur, I. Frunze,C.Guţanu,V.Pojoga,V. Ştirbu,A.Rotari,A. Iurcu,V.Cioba‐nu.–Nr.0110566.–Decl.:12.12.98.–Înreg.înRSPRM,2003.

1168. Hibridul de porumb PORUMBENI 356 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.134/ G. Caraivanov, V. Koterneak, V. Micu, E. Partas, C. Guţanu, I. Garbur,I.Frunze,V.Ciobanu,V.Maticiuc,X.Mihailenco,A.Rotari,A.Iurcu.–Nr.0130424.–Decl.:21.11.96.–Înreg.înRSPRM,1995.

1169. Hibridul de porumb PORUMBENI 359 AMRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.279/G.Pritula,D.Goncearenco,V.Gorciacov,N.Frunze,I.Bejenari,V.Micu,E.Partas,V.Ciobanu,A.Iurcu,V.Pojoga,V.Ştirbu,I.Garbur,I.Frunze,C.Guţanu,A. Rotari, G. Caraivanov. – Nr. 0110659. – Decl.: 12.12.98. – Înreg. în RSP RM,2003.

1170. Hibridul de porumb PORUMBENI 359 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.130/G.Pritula;D.Goncearenco,V.Gorceacov,N.Frunze,B.Curtean,V.Micu,E. Partas, V. Ciobanu, A. Iurcu, V. Pojoga, V. Ştirbu. – Nr. 0110245. – Decl.:28.11.95.–Înreg.ţnRSPRM,1999.

1171. Hibridul de porumb PORUMBENI 371 LCRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.123/G.Caraivanov,X.Mihailenco,V.Micu,A.Rotari, I.Garbur,S.Musteaţa,V.Maticiuc,V.Koterneak, I. Frunze,E.Partas,A. Iurcu,V.Ciobanu,C.Guţanu. –Nr.0110036.–Decl.:29.11.93.–Înreg.înRSPRM,1997.

1172. Hibridul de porumb PORUMBENI 372 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.231/G.Caraivanov,V.Maticiuc,V.Mîrza,V.Micu,E.Partas,V.Ciobanu,C.Gu‐ţanu,A.Rotari,A. Iurcu, I.Garbur, I.Frunze,V.Pojoga,V.Ştirbu,O.Criucicov.–Nr.0110363a.–Decl.:29.11.93.–Înreg.înRSPRM,2000.

104 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1173. Hibridul de porumb PORUMBENI 373 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.136 / G. Caraivanov, V. Koterneak, V. Micu, E. Partas, C. Guţanu, I. Garbur,I.Frunze, V. Ciobanu, V.Maticiuc, X.Mihailenco, A. Rotari, A. Iurcu, V.Mîrza. –Nr.0110560.–Decl.:20.01.96.–Înreg.înRSPRM,1998.

1174. Hibridul de porumb PORUMBENI 396 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.281 / V. Koterniak, G. Caraivanov, V. Micu, V. Maticiuc, V. Mîrza, E. Partas,I.Garbur, I. Frunze, C. Guţanu, A. Rotari, V. Gribincea, I. Bejenari, A. Iurcu. –Nr.0120757.–Decl.:29.12.99.–Înreg.înRSPRM,2003.

1175. Hibridul de porumb PORUMBENI 457 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.225 / G. Caraivanov, V. Micu, S. Musteaţa, G. Pritula, I. Garbur, V. Pojoga,A.Iurcu,E.Partas,A.Rotari,I.Frunze,C.Guţanu,V.Ştirbu,V.Ciobanu,V.Gorcia‐cov,B.Curteanu,N.Frunze.–Nr.0110427.–Decl.:15.02.96.–Înreg.înRSPRM,2000.

1176. Hibridul de porumb PORUMBENI 458 CRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.233/G.Pritula,S.Musteaţa,V.Gorceacov,N.Frunze,N.Vanicovici,E.Partas,V. Ciobanu, V. Micu, I. Frunze, G. Caraivanov, I. Garbur, C. Guţanu, A. Iurcu,A.Rotari,V.Pojoga,V.Ştirbu.–Nr.0110660.–Decl.:29.11.93.–Înreg.înRSPRM,2000.

1177. Hibridul de porumb PORUMBENI 459 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.280/G.Pritula,V.Gorceacov,N.Frunze,N.Vanicovici,E.Partas,V.Ciobanu,V.Micu, I. Bejenari, G. Caraivanov, I. Garbur, I. Frunze, C. Guţanu, A. Iurcu,A.Rotari,V.Pojoga,V.Ştirbu.–Nr0110661.–Decl.:12.12.98.–Înreg.înRSPRM,2003.

1178. Hibridul de porumb zaharat PORUMBENI 198 MRf: adeverinţă pentru soi deplante nr. 352 / V. Maticiuc, G. Caraivanov, V. Micu, V. Mîrza, V. Koterneak,E.Partas,I.Garbur,I.Frunze,C.Guţanu,I.Bejenari,A.Rotari,V.Ciobanu,A.Iurcu,V.Ştirbu.–Nr.0141137.–Decl.:06.12.02.–Înreg.înRSPRM,2005.

1179. Hibridul de porumb zaharat PORUMBENI 341 MRf: adeverinţă pentru soi deplantenr.351/G.Caraivanov,V.Maticiuc,V.Micu,E.Partas,I.Garbur,A.Rotari,I. Frunze,A. Iurcu,C.Guţanu,V.Ciobanu,V.Koterneak,X.Mihailenco,V.Mîrza,I.Bejenari.–Nr.0140761.–Decl.:29.12.99.–Înreg.înRSPRM,2005.

1180. Hibridul de poumb PORUMBENI 393 MRf: adeverinţă pentru soi de plantenr.131 / V. Maticiuc, G. Caraivanov, V. Micu, E. Partas, A. Rotari, A. Iurcu,I.Garbur, I. Frunze, C. Guţanu, S. Musteaţa, X. Mihailenco, V. Koterneak. –Nr.0120243Decl.:28.11.95.–Înreg.înRSPRM,1998.

1181. HibriduldesorgPIŞEVOI1:adeverinţăpentrusoideplantenr.139/G.Moraru,O. Solonenco, P. Tudorovici, T. Cialîc,A.Rotari,A.Rabiciuc, I. Garbur,V. Roşca,C.Guţanu.–Nr.9003894.–Decl.:25.11.89.–Înreg.înRSPRM,1992.

1182. Hibridul de sorg PORUMBENI 4: adeverinţă pentru soi de plante nr. 132 /G.Moraru, O. Solonenco, A. Popuşoi, L. Chisnicean, B. Malinovschi, V. Metlin,I.Varzari,A.Rotari,A.Iurcu,I.Garbur,C.Guţanu,V.Roşca.–Nr.0540242.–Decl.:28.11.95.–Înreg.înRSPRM,1999.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 105

1183. HibriduldesorgPORUMBENI5:adeverinţăpentrusoideplantenr.242/G.Mo‐raru,O.Solonenco,L.Chisnicean,A.Popuşoi,B.Malinovschi,V.Metlin,P.Costîlev,I.Garbur,C.Guţanu,A.Rotari,A.Iurcu.–Nr.0540423.–Decl.:20.01.97.–Înreg.înRSPRM,2000.

1184. HibriduldesorgPORUMBENI7:adeverinţăpentrusoideplantenr.243./G.Mo‐raru,A.Troţenco,T.Bujor,A.Popuşoi, I.Garbur, I.Frunze,C.Guţanu,A.Rotari,A.Iurcu.–Nr.0150544.–Decl.:10.11.97.–Înreg.înRSPRM,2002.

1185. HibriduldetomateDACIA(F1):adeverinţăpentrusoideplantănr.342/N.Vrîn‐cean,V.Botnari,X.Mihailenco, I.Bejenari,A.Rotari,V.Ceban.–Nr.0841270.–Decl.:06.03.03.–Omologat:2005.

1186. SoiuldeardeidulceFILDEŞ:adeverinţăpentrusoideplantănr.346/N.Focşa,V.Botnari,A.Iurcu,A.Rotari.–Nr.0851248.–Decl.:06.03.03.–Omologat:2005.

1187. SoiuldeardeigrasGALANT:adeverinţăpentrusoideplantănr.345/N.Focşa,A.Haricova,V.Botnari.–Nr.0851205.–Decl.:06.03.03.–Omologat:2005.

1188. Soiul de ardei‐gogoşar EXCELENT: adeverinţă pentru soi de plantă nr. 347 /N.Focşa,A.Haricova, V. Botnari. –Nr. 0851249. –Decl.: 06.03.03. –Omologat:2005.

1189. SoiuldecastraveteICAR:adeverinţăpentrusoideplantenr.266/X.Mihailenco,A. Prisacari, V. Micu, V. Botnari, A. Iurcu, A. Rotari. – Nr. 0890930. – Decl.:19.02.01.–Înreg.înRSPRM,2003.

1190. SoiuldepatisonAURIU:adeverinţăpentrusoideplantănr.350/X.Mihailenco,V. Botnari, I. Bejenari, A. Rotari. – Nr. 0341320. – Decl.: 16.01.04. – Omologat:2005.

1191. Soiul de tomate LIRA: adeverinţă pentru soi de plante nr. 264 / N. Vrîncean,A.Prisacari, V. Micu, V. Botnari, A. Iurcu, A. Rotari, V. Ceban, L. Mihalachi. –Nr.0830931.–Decl.:19.02.01.–Înreg.înRSPRM,2003.

1192. ГибридкукурузыБЕМО181СВ:свидетельство№4682/С.Мустяцэ,Т.Ча‐лык,М.Боровский,Л.Нужная,В.Пожога. –№8502390. –Заявл.: 4.04.85.–Опубл.:2.08.88.

1193. ГибридкукурузыБЕМО182СВ:свидетельство№6628/С.Мустяца,Л.Нуж‐ная, В. Пожога, Т. Чалык, И. Гарбур, В. Мику, В. Матичук, Г. Карайванов,Е.Партас,О.Сидорова,К.Гуцану,В.Шлапунов,Н.Надточаев.–№8602085.–Заявл.:30.11.85.–Опубл.:5.05.95.

1194. ГибридкукурузыДНЕПРОВСКИЙ201:свидетельство№2439/И.Макарен‐ко, П. Дыгой, Б. Соколов, Б. Дзюбецкий. – № 3212. – Заявл.: 27.09.77. –Опубл.:11.07.78.

1195. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ205АЛСВ:свидетельство№6631./Г.Ка‐райванов,К.Михайленко,В.Котерняк,А.Ротарь,В.Мику,С.Мустяца,И.Гар‐бур,И.Фрунзе,Е.Партас.–№9105085.–Заявл.:05.12.90.–Опубл.:05.05.95.

1196. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ215СВ:свидетельство№4373/Г.Карай‐ванов,Т.Чалык,М.Боровский,И.Гарбур,С.Мустяцэ,П.Ботнаренко,Н.Че‐чел.–№8304955.–Заявл.:30.03.83.–Опубл.:14.10.87.

106 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

1197. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ238АСВ:свидетельство№6632/Г.Карай‐ванов,В.Мырза,В.Мику,М.Боровский,И.Гарбур,И.Фрунзе,О.Сидорова,А.Ротарь,Г.Марандич.–№9001220.–Заявл.:23.11.88.–Опубл.:05.05.95.

1198. Гибрид кукурузы МОЛДАВСКИЙ 251: свидетельство № 3444 / Т. Чалык,М.Боровский,И.Гарбур,В.Тодеркан,Ю.Шуман.–№4246.–Заявл.:17.06.82.–Опубл.:27.11.83.

1199. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ257СВ:свидетельство№4158/Т.Чалык,М. Боровский, Г. Карайванов, В. Тодеркан, Е. Хаскалович, Д. Гончаренко,И.Гарбур.–№8101604.–Заявл.:20.04.81.–Опубл.:3.12.86.

1200. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ291МВ:свидетельство№4693/Т.Чалык,М. Боровский, Г. Карайванов, Г.Притула,Ю.Шуман,О. Сидорова, В.Мику,П.Ботнаренко, И. Гарбур, В. Мырза. – № 8401314. – Заявл.: 02.04.84. –Опубл.:03.08.88.

1201. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ330: свидетельство№3682/И.Лисунов,С.Мустяцэ,Т.Чалык,О.Сидорова,И.Фрунзе.–№4453.–Заявл.:30.03.83.–Опубл.:24.10.84.

1202. Гибрид кукурузы МОЛДАВСКИЙ 349: свидетельство № 3443 / М. Боров‐ский,Т.Чалык,Г.Карайванов,Д.Гончаренко,И.Гарбур,О.Сидорова,В.То‐деркан.–№4247.–Заявл.:17.06.82.–Опубл.:27.11.83.

1203. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ377СВ:свидетельство№4695/М.Боров‐ский,Т.Чалык,Г.Притула,Ю.Шуман,Г.Карайванов,Я.Пынзарь,В.Мику,П.Ботнаренко, В. Мырза, И. Гарбур. – № 8401349. – Заявл.: 02.04.84. –Опубл.:03.08.88.

1204. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ381СВЛ:свидетельство№4956/Г.Карай‐ванов,М.Боровский,К.Михайленко,А.Ротарь,И.Гарбур,В.Мику,Е.Партас,Е. Хаскалович,А. Рабичук,А.Боровская. –№8502609. – Заявл.: 11.12.84. –Опубл.:03.07.89.

1205. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ420АМВ:свидетельство№2965/Т.Чалык,М. Боровский, В. Мырза, Д. Гончаренко, Л. Нужная, И. Гарбур. – №3877.–Заявл.:29.03.78.–Опубл.:22.12.81.

1206. Гибрид кукурузыМОЛДАВСКИЙ421АМВ: свидетельство№5589 / Т. Ча‐лык,Г.Карайванов,Г.Притула,Ю.Шуман,Д.Гончаренко,Я.Пынзарь,О.Си‐дорова,И. Гарбур,В.Мику,В. Горчаков. –№8401365. – Заявл.: 07.12.83. –Опубл.:27.11.91.

1207. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ423ВЛ:свидетельство№2791/Г.Карай‐ванов,Т.Чалык,М.Боровский,В.Радзинец,А.Ротарь,А.Палий,И.Гарбур.–№3826.–Заявл.:19.02.80.–Опубл.:22.02.81.

1208. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ424МВ:свидетельство№5317/Т.Чалык,М. Боровский, Г. Карайванов, В.Мырза, Д. Гончаренко,Ю.Шуман, Г. При‐тула,В.Мику,К.Гуцану,О.Сидорова,В.Горчаков,Е.Хаскалович,Е.Партас.–№8502595.–Заявл.:11.12.84.–Опубл.:27.09.91.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 107

1209. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ425МВ:свидетельство№5590/В.Мырза,Т. Чалык, Г. Карайванов, Г. Притула, Д. Гончаренко, В. Мику, К. Гуцану,И.Гарбур, И. Фрунзе, Е. Хаскалович, А. Рабичук. – № 8701440. – Заявл.:31.12.86.–Опубл.:27.11.91.

1210. ГибридкукурузыМОЛДАВСКИЙ450МВ:свидетельство№5591/М.Боров‐ский,Т.Чалык, Г.Карайванов,В.Мику, Г.Притула,В.Мырза,О. Сидорова,Е.Хаскалович,Е.Партас,И.Гарбур.–№8602352.–Заявл.:28.11.85.–Опубл.:27.11.91.

1211. Гибрид кукурузы МУСКАТ: свидетельство № 0000431 / Г. Карайванов,М.Боровский, Т. Чалык, И. Гарбур, С. Мустяцэ, П. Ботнаренко, В. Мику,Е.Партас,К.Гуцану,И.Фрунзе,В.Мырза.–№9850058.–Заявл.:05.12.97.–Опубл.:29.12.01.

1212. Гибрид кукурузы НЕМО 216 МВ: свидетельство№ 5318 / Г. Карайванов,Т.Чалык,О.Сидорова,С.Мустяца,Д.Гончаренко,В.Мырза,В.Мику,И.Гар‐бур, П. Ботнаренко, В. Матичук, В. Киреев, Е. Клушина. – № 8502633. –Заявл.:22.11.84.–Опубл.:29.09.91.

1213. ГибридкукурузыПИОНЕР3978СВ:свидетельство№4378/В.Мику,Т.Ча‐лык, М. Боровский, Е. Хаскалович, И. Гарбур, Г. Карайванов, В. Мырза,Е.Партас,П.Ботнаренко,К.Гуцану,О.Сидорова,А.Ротарь.–№8401373.–Заявл.:02.04.84.–Опубл.:14.10.87.

1214. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ170:свидетельство№6633/В.Мырза,Г.Ка‐райванов,Е.Партас,С.Мустяцэ,В.Мику,М.Боровский,Г.Марандич,И.Гар‐бур, К. Гуцану, В. Матичук, С. Янцен, Е. Шукис. – № 9105123. – Заявл.:05.12.90.–Опубл.:05.05.95.

1215. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ171СВ:свидетельство№27983/Г.Карайва‐нов,В.Мику,Е.Партас,А.Юрку,В.Пожога,В.Штирбу,И.Гарбур,И.Фрунзе,К. Гуцану, С. Мустяца, С. Мистрец, П. Борозан, В. Чебан. – № 9430210. –Заявл.:02.12.93.–Опубл.:17.02.97.

1216. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ174СВ:свидетельство№0000518/С.Мус‐тяцэ,Я.Беженарь,П.Борозан.И.Гарбур,К.Гуцану,И.Фрунзе,Г.Карайванов,В.Мику,С.Мистрец,Л.Нужная,Е.Партас,В.Чобану,В.Штирбу,А.Юрку.–№2000037.–Заявл.:15.12.99.–Опубл.:13.01.03.

1217. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ175СВ:свидетельство№0000703./Я.Беже‐нарь,П.Борозан,И. Гарбур,К. Гуцану, Г.Карайванов,В.Мику,С.Мистрец,С.Мустяцэ,Л.Нужная,В.Штирбу,А.Ротарь,Е.Партас,В.Чобану,И.Фрун‐зе.–№2001011.–Заявл.:15.12.99.–Опубл.:15.01.04.

1218. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ199СВ:свидетельство№0000468/Г.Карай‐ванов,В.Мику,Е.Партас,И.Гарбур,И.Фрунзе,К.Гуцану,А.Ротарь,А.Юрку,В.Чобану,К.Михайленко,Т.Чалык.–№9600957.–Заявл.:07.12.95.–Опубл.:29.12.01.

1219. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ200МВ:свидетельство№27992/М.Боров‐ский, И. Гарбур, К. Гуцану, Г. Карайванов, В. Мику, С. Мустяцэ, В. Мырза,

108 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

Е.Партас,В.Пожога,А.Ротарь,И.Фрунзе,В.Штирбу,А.Юрку.–№9430300.–Заявл.:15.03.94.–Опубл.:05.05.97.

1220. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ212СВ:свидетельство№0000327/С.Мус‐тяцэ, С. Мистрец, Л. Нужная, П. Борозан, Г. Притула, В. Двойнишников,Е.Партас, И. Гарбур, И. Фрунзе, К. Гуцану, В. Пожога, А. Ротарь, А. Юрку,В.Чобану.–№9850066.–Заявл.:05.12.97.–Опубл.:09.01.01.

1221. Гибрид кукурузыПОРУМБЕНЬ 223 СВ: свидетельство№ 0000432 / Г. Ка‐райванов,В.Мырза,В.Матичук,В.Котерняк,В.Мику,Е.Партас,И.Гарбур,И.Фрунзе,К.Гуцану,В.Пожога,В.Штирбу,А.Ротарь,А.Юрку,В.Чобану.–№9850074.–Заявл.:05.12.97.–Опубл.:29.12.01.

1222. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ253АМВ:свидетельство№27985/М.Боров‐ский, И. Гарбур, К. Гуцану, Г. Карайванов, В. Мику, С. Мустяцэ, В. Мырза,Е.Партас,В.Пожога,А.Ротарь,И.Фрунзе,В.Штирбу,А.Юрку.–№9430237.–Заявл.:02.12.93.–Опубл.:17.02.97.

1223. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ340МВ:свидетельство№27990/М.Боров‐ский,И.Гарбур,К.Гуцану,Г.Карайванов,В.Котерняк,В.Матичук,В.Мику,К. Михайленко, С. Мустяцэ, А. Ротарь, И. Фрунзе. – № 9430288. – Заявл.:14.12.93.–Опубл.:05.05.97.

1224. Гибрид кукурузыПОРУМБЕНЬ 340 СВ: свидетельство№ 0000704 / Г. Ка‐райванов,К.Михайленко,В.Матичук,В.Котерняк,А.Ротарь,М.Боровский,В.Мику,С.Мустяцэ,И.Гарбур,И.Фрунзе,К.Гуцану.–№9430288.–Заявл.:07.02.94.–Опубл.:15.01.04.

1225. Гибрид кукурузыПОРУМБЕНЬ 341 СВ: свидетельство№ 0000520 / Г. Ка‐райванов,В.Мырза,В.Матичук,В.Котерняк,В.Мику,Е.Партас,И.Гарбур,И.Фрунзе,К.Гуцану,А.Ротарь,А.Юрку,В.Чобану,Я.Беженарь,К.Михай‐ленко.–№2001191.–Заявл.:14.09.01.–Опубл.:13.01.03.

1226. ГибридкукурузыПОРУМБЕНЬ348МВ: свидетельство№0000519 / Г.Ка‐райванов,В.Мырза,В.Матичук,В.Котерняк,В.Мику,Е.Партас,И.Гарбур,И.Фрунзе,К.Гуцану,А.Ротарь,А.Юрку,В.Чобану.–№2000224.–Заявл.:25.04.00.–Опубл.:13.01.03.

1227. ГибридМОЛДАВСКИЙ385АМВ: свидетельство№2966/Т.Чалык,М.Бо‐ровский,О.Сидорова,Ю.Шуман,В.Тодеркан,И.Гарбур.–№3676.–Заявл.:29.03.78.–Опубл.:22.12.81.

1228. ГибридМОЛДАВСКИЙ400МВ:свидетельство№4381/Т.Чалык,М.Боров‐ский,Г.Притула,Г.Карайванов,В.Мику,И.Гарбур.–№8204241.–Заявл.:06.04.82.–Опубл.:14.10.87.

1229. ГибридсоргозерновогоПОРУМБЕНЬ–3:свидетельство№7140/Г.Мора‐ру,Г.Чеботоряну,Л.Кисничан,А.Ротарь,В.Тодеркан,И.Гарбур,В.Рошка,А.Юрку.–№9430270.–Заявл.:14.12.93.–Опубл.:06.02.96.

1230. ГибридсоргоназерноМОЛДАВСКИЙ40:свидетельство№4385/О.Соло‐ненко, Г. Морару, В. Болдырь, И. Гарбур, Е. Хаскалович. – № 8402205. –Заявл.:02.04.84.–Опубл.:14.10.87.

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 109

1231. Гибридсоргона зерноМОЛДАВСКИЙ46: свидетельство№4386/О.Соло‐ненко,Г.Морару,В.Болдырь,Е.Хаскалович.–№8205639.–Заявл.:06.04.82.–Опубл.:14.10.87.

1232. ГибридсоргоназерноМОЛДАВСКИЙ51:свидетельство№4962/О.Соло‐ненко, Г. Морару, В. Болдырь, В. Рошка, Е. Хаскалович. – № 8603898. –Заявл.:20.11.84.–Опубл.:03.07.89.

1233. Гибридсорго‐суданковыйгибридММС–1:свидетельство№5355/О.Со‐лоненко, П. Барган, Г. Морару, В. Болдырь, И. Гарбур, Е. Хаскалович. –№8604010.–Заявл.:10.12.84.–Опубл.:29.09.91.

1234. Гибридсорго‐суданковыйММС–10:свидетельство№5600/О.Солоненко,П. Барган, Л. Кисничан, Г. Морару, В. Болдырь, И. Гарбур, Е. Хаскалович,Г.Комарова,В.Матичук.–№8604029.–Заявл.:17.12.85.–Опубл.:27.11.91.

1235. СортсорговеничногоМКС8203989:свидетельство№3475/О.Солоненко,Г.Морару,Е.Хаскалович.–№4291.–Заявл.:21.06.82.–Опубл.:27.11.83.

110 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

INDEXDENUMEAluchi,N. 1009

Andreev,A. 891

Andrieş,Serafim 817

Andronic,Larisa 865

Anţibor,Ivan 607,610,904,908,1138‐39

Baca,I. 448

Balan,Iurie 848

Balaşova,Natalia 260

Baraneţchi,Valentin 798

Baranova,N. 989

Barbacar,Nicolae 448

Bargan,Petru 992‐94,996‐99

Bejenari,Iacob 299, 1015‐16, 1123, 1159, 1164, 1169, 1174, 1177‐79,1185,1190

Borovschi,Mihail (1123),1144,1149,1151,1153,1160‐63,1166

Borozan,Pantelimon 300‐01, 362, 416, 438, 446, 457, 478, 489, 632, 1059,1145,1154,1157

Botnarenco,Pantelimon 1149

Botnari,Vasile 897‐900,905‐06,910‐13,943‐45,1185‐91

Bounegru,Serghei 500

Brînzila,Dumitru 263

Brînzila,Floarea 318,383‐84

Brînzila,Ion 989,1060

Bruma,Serghei 363,479,488

Buceaceaia,S. 1009

Bujor,Tudor 857,1184

Bureţ,Roman 883

Bureţ,Ion 1013

Buzu,Andrei 808,810,814‐16,863,872,874,882

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 111

Calchei,Elena 873,875‐94

Caraivanov,Serghei 322,601,603

Caraivanov,Gheorghe 369,372,596,611,1013,1015,1144‐45,1147,1149‐56,1158‐69,1171‐80VezişiKaraivanov,Gheorghe

Carastan,Damian 794,814,816‐17,867,872‐74,1013,1015‐16

Căbulea,Ion 364,367,612,618

Cebotari,Valeriu 911

Cemortan,Igor 448

Chisleacov,V. 1146

Chisnicean,Lilia 849, 954, 963, 967‐69, 978, 983‐84, 1061, 1094‐95,1116‐21,1124‐41,1182‐83

Chisnicean,Vasile 867,869,1013,1015‐16,1094‐95,1138‐39

Cialîc,Tihon 1146,1149‐51,1156,1162,1181

Ciobanu,Valentin 286,320,379‐81,384,409,425,480,490,1154, 1155‐58,1162,1164,1165,1167‐73,1175‐79

Cioban,Valeriu 914,1185,1191

Ciochină,Vitalii 463

Comarov,Galina 299,365,386,395,458,487,500,596,600‐02,607‐09,611,613‐15,617,623‐24,626,628,631,633,908

Copîndean,Ana 364

Costîlev,P. 1183

Covarschii,Anatol (1122)

Criucicov,Oleg 893,1172

Criucicova,Nina 1093

Croitoru,N. 877

Curtean,Boris 366,1170,1175

Daracov,O. 260

Dorohov,Dumitru 608,624,631

Dreglea,Mihail 892‐93

Dvoinişnicov,Victor 1145,1147,1157

Focşa,Nina 1142‐43,1186‐88

Frunze,Ion 1144‐45,1147,1149‐52,1154‐69,1171‐80,1184

Frunze,Nina 131,283,302‐03,437,602,1169‐70,1175‐77

Garbur,Ion 850,1013,1015‐16,1144‐50,1152‐69,1171‐84

112 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

Gluşina,Zoia 1146

Goncearenco,Dumitru 1122‐23,1151,1169‐70

Gorceacov,Vadim 304,437,1151,1164,1169‐70,1175‐77

Gribincea,Vladimir 305,308,382,368,405,417‐18,481,492‐93,1174,

Grimalovschi,Alexandru 783

Guţanu,Constantin 623,1145,1147,1149,1152‐69,1171‐84

Guzun,Lucia 439

Haricova,Anastasia 1142‐43,1187‐88

Haş,Ion 367,618

Haş,Voichiţa 367,618

Ignatov,A. 624,631

Iliev,Irina 936

Iliev,Petru 896‐97,907‐08,936,940

Iorga,Eugen 860

Iurcu,Afanasie 260‐61, 306, 361, 369‐71, 419, 448, 1122, 1142‐43,1152, 1154‐55, 1157‐62, 1164‐65, 1167‐80, 1182‐84,1186,1189,1191

Jacotă,Anatol 1009

Karaivanov,Gheorghe 289,305,311‐12

Koterneak,Vladimir 284, 307, 394, 406‐07, 429, 1158‐59, 1162‐63, 1165,1167‐68,1171,1173‐74,1178‐80

Lazu,Maria 260‐61

Lebediuc,Gheorghe 361,494

Machidon,Mihail 504

Malinovschi,Boris 1182‐83

Mallabaeva,Dinara 624,631

Marandici,Gheorghe 1153,1161

Maticiuc,Vasile 372,439,443,491,494,508,815,818,864,1016,1146,1151,1153,1158‐59,1162‐63,1165,1167‐68,1171‐74,1178‐80

Meleca,Anatol 799,805,808‐09,814‐16,872,874,885,1062

Melenciuc,Mihail 1009

Melian,L. 260

Metlin,V. 1182‐83

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 113

Micu,Alexandru 991

Micu,Vasile 59,74,94,131,135‐136,241‐243,262‐64,285‐87,308‐10,317,319,339,341,346,353,376,395,409‐10,418,430,440,459,867,870,991,995,953‐54,963,968‐69,984, 1000, 1002‐03, 1007, 1013, 1015‐16, 1094‐95,1116‐21, 1122‐41, 1144‐47, 1149, 1151‐56, 1158‐80,1189,1191

Mihailenco,Xenia 289,311‐12,1156,1162‐63,1168,1171,1173,1179‐80,1185,1189‐90

Mihalachi,Andrei 447,458,463

Mihalachi,Ludmila 1191

Mistreţ,Silvia 313,373,421‐22,408,445‐46,460‐61,504,1063,1144‐45,1154,1157

Mîrza,Vitalie 290,314,323,325,374,441‐44,482,491,495‐97,1001,1004,1149‐53,1155,1158‐61,1164,1166‐67,1172‐74,1178‐79

Moloşnic,Vergilia 361

Moraru,Gheorghe 848,851‐52,857‐58,860‐61,1181‐84

Morozova,N. 260

Musteaţa,Simion 241,288,315,362‐63,369,373,375,408,416,421‐23,438,445‐46,460‐62,483,618,1144‐47,1148‐49,1153‐54,1157,1160‐61,1163,1166,1171,1175‐76,1180

Nadtoceaev,Nicolae 1144‐47

Negară,Larisa 876

Nujnaia,Larisa 316,421,1144,1146‐47,1157

Ojoga,Oxana 904,908,924

Palii,Andrei 365,386,395,458,463,601,611,613‐15,617,626,628,633,500‐01,1148

Parasca,P. 860

Partas,Eugenia 131, 242‐243, 263‐64, 285‐87, 309‐10, 317‐21, 339‐42,346, 353‐54, 368, 376‐84, 395, 405, 409‐10, 418‐19,424‐25, 447, 484‐85, 498‐99, 953, 1138‐39, 1144‐45,1147,1149,1151‐60,1162,1164‐80

Pascal,Vladimir 1013‐14

Patron,Petru 905‐06,1011

Petrova,Elena 876,878,880

Pîrgari,E. 860

114 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

Pojoga,Vasile 495, 501‐04, 1005‐06, 1008‐09, 1013, 1144‐47, 1152,1154‐55,1157‐61,1166‐67,1169‐70,1172,1175‐77

Popuşoi,Alexandru 858,1182‐84

Prisacaru,Alexandru 347‐48,361,1189,1191

Pritula,Grigore 302, 366, 369, 385, 426, 437, 464, 486, 505‐06, 640,1015‐16,1147,1151,1157,1164,1169‐70,1175‐77

Prostacova,J. 260

Rabiciuc,Anatol 1150,1181

Reabciuc,Nelly 875‐76

Roşca,Vasile 850,1181‐82

Rotari,Alexandru 299,310,319,364‐65,367,322,386,395,458,463,487,500,507,596,600‐04,607‐15,617‐18,623‐24,626,628,631,633,848,865,904,908,953,1013,1015‐16,1142‐43,1145,1152,1155‐56,1158‐69,1171‐86,1189‐91

Rotari,Eugen 487‐88,500

Rudacova,A. 865

Rusu,Ghenadie 632

Secrieru,Veaceslav 1093

Sidorova,Olga 1146,1150

Smirnov,T. 608

Solonenco,Oleg 1181‐83

Solonenco,Tamara 135,262

Strijanova,Maria 1146

Şlapunov,Vasile 1144‐46

Ştefîrţă,Anastasia 1009

Ştirbu,Valentin 482,495,505,1152,1154‐55,1158‐61,1164,1166‐67,1169‐70,1172,1175‐78

Şuchis,E. 1152‐53,1155

Talpă,S. 848

Timuş,Asea 877,881

Toma,Simion 1009,(1010)

Trofim,Aurelia 985‐86

Troţenco,A. 1184

Tudorovici,Petru 1122‐23,1181

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 115

Ţîgănaş,Domnica 1148

Ţîgănaş,Vasile 617,1148

Vanicovici,Nicolae 314,323‐24,437,482,491,1151,1164,1176‐77

Varzari,Iurie 1182

Vereşceac,Andrei 491,508,818,864

Vrîncean,Nadejda 325,914,1185,1191

Zgardan,Dan 386,615,626

***

Адамчук,АркадийН. 625

Амарий,В. 588‐89

Анцибор,ИванА. 180,200,226,229,556,564,566,590,964,1064,

Арнаут,СавваК. 634‐37, 639, 641‐44, 646‐50, 655, 662‐63, 670‐71, 674,691‐94,699,703,708,710‐12,716,736,738‐39,741,744,1024‐25, 1031‐37, 1045‐47, 1050‐52, 1057, 1065, 1104,1112

Арнаутов,СтепанС. 663

Архипенко,М.Г. 829,832

Бабайцев,НиколайФ. 584,586,593,598,1018,1021,1038,1052

Бабушкин,ЮрийВ. 651,665,679‐80,696,727,757,769,800,1038,1050‐52

Балан,Юрий 606

Бандрабуля,ЛидияА. 218

Баранецкий,Валенитин В.784,789,1029,1050,1055,1115

Барган,ПетрГ. 1233‐34

Бахчиванжи,МихаилА. 562,587

Беженарь,ЯкобВ. 73,1066,1216‐17,1225

Белалы,ВладимирМ. 935

Белинский,Вячеслав 830

Бобейко,В. 797

Богнибова,Екатерина 830

Бодюл,АлександрГ. 1067

Болдырь,ВладимирП. 824,834,1230‐35

Боровская,АллаД. 187,230‐231,577,580,1204

Боровская,МаргаритаФ. 672,704,719‐721,745‐47,753‐54,758,751,773,

116 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

Боровский,МихаилИ. 5,15,17‐18,39,60‐61,75,87,89,91,95,113,118,123,144‐145,157‐58,167,176,220,265,326,335,387,519,529, 562, 639, 708, 1024‐25, 1032‐33, 1035‐38, 1045‐46, 1050‐52, 1057, 1108, 1192, 1196‐1200, 1202‐05,1207‐08,1210‐11,1213‐14,1219,1222‐24,1227‐28

Борозан,ПантелимонА. 273, 297, 356, 358, 401, 414, 432, 436, 473, 511, 516,1215‐17,1220

Бостан,ТимофейС. 651,656‐57,665,673,679

Ботнаренко,ПантелимонМ. 65,96,137,159,209,1196,1200,1203,1211‐13

Ботнарь,ВасилеФ. 901‐03,909,915‐21,925‐35,937‐38,941,946‐51

Брума,СергейГ. 355,360,471‐72,509‐11,516

Брынзила,ДумитруГ. 902

Бузу,АндрейГ. 723,759,761,796,811‐12,831,835,843,862,1068

Бузу,СеменИ. 1099,1103

Букур,Георге 695

Бурец,ИванЛ. 574,583,713,722‐23,728,759‐61,795,801,803,835,1018,1020,1038,1043,1069

Вакараш,Инна 935

Валюх,Сергей 838

Ванькович,НиколайГ. 138,179,184‐86,219‐20,265,477,387,396,465,468,513‐14,1070

Ведмедюк,ВалентинаН. 578

Волощук,Михаил 742

Врабий,Татьяна 556,583

Вронских,МихаилД. 667

Врынчан,НадеждаГ. 187,199,221,580

Гарбур,ИванВ. 6,62‐63,76‐78,88‐89,97,130,139‐140,149,160,188‐193, 222, 239, 259, 266, 279, 337, 433, 453, 639, 703,853, 1024, 1033, 1035, 1038, 1043, 1045‐46, 1050‐52,1054,1056,1058,1193,1195‐1200,1202‐07,1209‐30,1233‐34

Глушина,ЗояМ. 217

Гончаренко,ДмитрийН. 98,141,161,129,207,237,278,1108,1199,1202,1205‐06,1208‐09,1212

Горчаков,ВадимА. 142‐43,277,388,397,427,449,1071,1206,1208

Грибинча,ВладимирН. 269,434,470,513‐14

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 117

Грималовский,АлексадрМ. 266, 652‐53, 658, 675, 695, 705‐06, 724‐25, 735, 755,763,785,796,802,1038,1048,1051‐52

Гузик,В. 588

ГуральНаталия 571

ГурскаяЛарисаД. 804

Гуцану,КонстантинГ. 174,201,223,245,253,1193,1208‐09,1211,1213‐26

Даду,ИванК. 780

Двойнишников,ВикторА. 351,1220

Дзюбецкий,БорисВ. 1194

Диджейра,А. 597

Домашнев,ПавелП. 37

Дорохов,ДмитрийБ. 630

Дрегля,МихаилВ. 895

Дубицкая,ЛидияЛ. 807

Дыгой,Петр. 1194

Дюкарев,В. 639

Затучный,ВиталийЛ. 266,639,644‐46,654‐55,662‐64,670,674,676‐78,700,707‐08, 710, 714‐16, 726, 736‐37, 740, 744, 752, 756,764‐66, 781‐82, 791, 793, 1017, 1025‐26, 1029, 1031‐38,1045,1047‐48,1050‐52

Зведенюк,А. 909

Згардан,ДанЕ. 619,622

Игнатов,А. 630

Ильенко,ГеоргеВ. 639,693,1033

Казаков,Л. 702

Казанжи,АлександрВ. 767‐68,790,1099,1101,1103,1113

Калкей,ЕленаД. 895

Карайванов,ГеоргеП. 16‐18, 39, 80, 99, 113‐14, 125, 144‐46, 162, 167, 176,194‐96, 224‐25, 238, 244, 250, 266‐67, 291‐93, 295,326‐29,331,335,349,389‐90,399,411,428,521,529,538,541,544‐45,549,559,562,575‐76,579,586,593,598, 621, 1020‐21, 1023, 1038, 1049‐52, 1057, 1193,1195‐97,1199‐1200,1202‐04,1206‐19,1221‐26,1228

Карастан,ДамианИ. 266,644,651,665,679‐80,696,708,727‐29,760,764,769,787,791,800‐01,804,812,862,868,871,1018‐23,1034‐36,1038,1043,1045,1047,1049,1050‐52

118 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

Карауш,ЕфимА. 660, 668, 686, 697‐98, 718, 730‐31, 738, 741, 1072,1096,1098‐1103,1105,1111‐14

Катринич,ХаритонГ. 666

Киреев,В. 1212

Кирица,ГеоргийМ. 545

Киртока,ИльяХ. 520,531‐32,552

Кисничан,ВасилеИ. 717, 732‐33, 748, 762, 770, 779, 792, 868, 1026, 1038,1043,1048,1050,1052,1073,1104,1114‐15

Кисничан,ЛилияП. 826,836,839,841,844,846,854,952,955‐62,965‐66,970‐72,974‐77,979‐82,986‐88,990,1229,1234

Клименко,Наталья 620

Клушина,ЕвгенияВ. 1212

Коварский,АнатолийЕ. 2‐3

Комарова,ГалинаЕ. 19,22,26,64,79,103,126,128,210‐211,428,456,467,469,517,526,536,540,542,551,554‐57,560,563,566,571,574‐75,579,581,583,585,587,591‐93,595,619‐22,625,627,629‐30,775,826,839,973,1038,1234

Кордуняну,Г. 789

Котерняк,ВладимирВ. 197,224‐226,244,267,291,293,328,343,389,398‐99,411,1074,1195,1221,1223‐26

Котляр,Юрий 762

Котунэ,НиколайГ. 701

Кравчук,ВасилеД. 227

Крючков,ОлегМ. 433,453

Куртян,БорисФ. 749,771

Курчатова,ГалинаП. 573

Кушниренко,МаргаритаД. 573

ЛазуМарияН. 202,268,797

Лебедюк,ГеоргийВ. 400,435,454‐55,806‐07

Либерштейн,Илья 639,1017

Ливочка,ВасилеП. 674, 677, 690, 707, 710, 717, 734, 750, 772, 776, 786,1018,1020‐22,1034,1038,1047,1049,1051‐52

Лисунов,ИльяК. 1,7‐12,20,21,40,100‐01,163‐64,198,639,642,1025,1033,1037,1044,1201

Лищенко,МарияП. 774,784

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 119

Лубаров,Владимир 837

Лупашку,МихаилФ. 211,736

Макаренко,И. 1194

Маллабаева,Динара 630

Манолий,ВикторП. 582,597

Марандич,ГеоргийК. 1197,1214

Маринеску,СергейИ. 987‐88

Матичук,ВасилеГ. 183,214,329,390,450‐51,704,721,743,745‐47,751,753‐54,773,776,1075,1193,1212,1214,1221,1223‐26,1234

Мелека,АнатолийК. 811‐13,862

Мику,ВасилеЕ. 2‐4,13‐14,19,22‐26,41‐43,48‐50,65‐67,79,81‐83,96,102‐107, 126‐128, 132‐133, 144‐145, 147‐148, 165‐66,180‐81,199,200‐02,211,216,227‐29,245‐47,251‐53,266,269‐71,330,469,523,526‐27,536,540,542,546‐47, 554, 556‐57, 560‐61, 563, 569, 572, 627, 629, 639,868,956‐62,964,966,970‐72,974,976,1106,1109‐10,1018,1023‐24,1027,1038,1043,1049‐52,1076,1193,1195, 1197, 1200, 1203‐04, 1206, 1208‐19, 1221‐26,1228

Микуляк,И. 468

Мистрец,СильвияИ. 249, 257, 272, 274, 294, 296, 332, 344, 358, 360, 391,401,412‐13,431‐32,436,472,1215‐17,1220

Михайленко,КсенияХ. 99,112‐114,162,195,230‐231,292,295,331,544,598,922,939,1077,1195,1204,1218,1223‐25

Михалаки,АндрейГ. 456

Молошник,Виржилия 400,806‐07

Морару,ГеоргийА. 819,820‐25,827‐30,832‐33,837,842,845,847,855‐56,859,1041,1078,1023,1043,1105,1107,1229‐35

Мустяца,СеменИ. 4,13‐14,27‐29,50,79,115,134,144‐145,168‐170,176,182, 204‐206, 217, 232‐234, 248‐49, 254‐57, 266, 272‐75, 296‐97, 326‐27, 332‐33, 335, 344‐45, 352, 355‐58,360,391,393,401,412‐15,431‐32,452,471‐73,509‐12,516, 523, 526, 540, 709, 1018‐19, 1023, 1038, 1049,1051‐52,1079‐80,1110,1192‐93,1195‐96,1201,1211‐12,1214‐17,1219‐20,1222‐24

Мырза,ВиталийП. 30,44,51,68‐69,108‐111,129,149‐150,188,193,203,235‐35, 298, 349, 465‐66, 468 474, 477, 513‐15,1038,1052, 1081, 1197, 1200, 1203, 1205, 1208‐14, 1219,1221‐22,1225‐26

120 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

Надточаев,НиколайФ. 249,1193

Николаева,НионилаН. 653,658,695

Нужная,ЛарисаП. 31, 52‐53, 151, 171, 129, 182, 206, 232, 249, 257, 360,392‐93,436,1192‐93,1205,1216‐17,1220

ОксанийВиталий 927,929,935,938

Оксинти,Иван 701

Островский,ВладимирБ. 681‐84,701,774,1030,1051

Палий,АндрейФ. 35, 38, 45, 47, 133, 402, 428, 456, 467, 518, 525, 528,530,533,537,539,543,548,552‐53,558,582,597,616,619,622,639,1207

Пармакли,Савелий 687

Партас,ЕвгенияК. 137,152,159,172‐74,199,201,208‐209,223,228,245,247,251‐53,270‐71,276,350,434,475‐76,1082,1193,1195,1204,1208,1210‐11,1213‐22,1225‐26

Паскал,ВладимирА. 1021,1023,1036,1040,1050,1052‐53

Пашкарь,СамуилН. 519‐20,522,524,532

Пейнович,М. 213

Петров,ГеннадийН. 735,750,772,775,795,1038,1048

Петров,ЮрийМ. 742,752,1104

Петрова,НаталияП. 469

Пивоваров,В.Ф. 973

Пожога,ВасилеН. 154,170,182,204‐206,210,234,254‐55,275,358,455,351‐52,359,1018,1023,1083,1192‐93,1215,1219‐22

Присакарь,Александр 806‐07

Притула,ГригорийИ. 54, 95, 157, 175, 183, 207, 215, 237, 258, 277‐78, 281,334, 336, 403‐04, 477, 638, 1038, 1052, 1200, 1203,1206,1208‐1210,1220,1228

Пурич,ЖоржетаВ. 588

Пынзарь,ЯкобЛ. 153,1203,1206

Рабичук,АнатолийВ. 773,776,266,743,1204,1209

Ревецкий,ВячеславВ. 777,780,786,803

Ревин,ЕвгенийВ. 79,534,536,538,540‐41,550,559

Родзинец,ВячеславВ. 35,1207

Розинский,МихаилА. 659,667,675,724‐25,736,755,762‐63,1017,1019‐21,1026,1031‐32,1034‐36,1048‐49,1051

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 121

Ротарь,АлександрИ. 39,45,47,79,133,211,226,266,327‐29,402,428,456,467,469,517‐79,581‐83,585‐91,593‐95,597‐99,605‐06, 616, 619‐22, 625, 627, 629‐30, 824, 830, 839, 866,964, 973, 1020‐23, 1038, 1049‐52, 1084, 1195, 1197,1204,1207,1213,1217‐26,1229

Ротарь,ЕвгенийА. 517,866,1010

Ротарь,ФедорГ. 1097

Рошка,ВасилеА. 838,853,1229,1232

Рошка,ЛидияВ. 579

Руденко,ВадимВ. 585,592

Рурак,ЛеонидИ. 792

Руссу,НинаИ. 761

Русу,ГеннадийВ. 511,516

Салинская,ИринаА. 92

Сидорова,ОльгаМ. 32, 84, 116, 121, 146, 167, 194, 196, 238, 585, 1193,1197,1200‐02,1206,1208,1210,1212‐13,1227

Снегур,МирчяИ. 639

Соколов,ВячеславМ. 233

Соколов,БорисП. 1194

Солоненко,ОлегА. 145,562,820,824,839,1025,1230‐35,1041

Солоненко,ТамараА. 64,85,92,103,107,117,177,200,229,556,1085

Степурин,ГригорийФ. 586,593

Стойчева,Л. 659

Страйстарь,ЕленаМ. 400,1028

Тарпан,ЛеонидИ. 683,701,1030

Тодеркан,ВалентинГ. 33,55,70,86,153,1198‐99,1202,1227,1229

Тома,СеменИ. 583,760,804

Тудель,Н. 1099

Тудорович,ПетрК. 87,118,155,565,573,578,1086

Унгурян,ВикторВ. 757

Усенко,АлександрИ. 246,1027

Федорчук,Михаил 952

Филимон,ВасилеА. 1049

Фокша,НинаГ. 916,918,942

122 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

Фрунзе,ИванИ. 34, 57‐58, 62, 71, 76‐78, 88, 120, 140, 188, 239, 259,279,337,433,453,1038,1052,1087,1195,1197,1201,1209,1211,1215‐26

Фрунзе,НинаС. 25,43,56‐58,72,79,81‐82,106,166,119,280‐81,336,404,540,1088

Фукс,АнатолийИ. 93,681‐84,701,1030,1103,1105

Харькова,АнастасияП. 942

Хаскалович,ЕмельянС. 63,140,637,639,641,702,1025,1033,1035‐38,1045,1054,1199,1204,1208‐10,1213,1230‐35

Хролинский,Леонид 49

Цыганаш,ВасилеИ. 402,539,543,548,558,582,594,597,616

Цыганаш,ДомникаА. 582,402,616

Цыника,ГригорийФ. 715,766,778,781‐82,840,1019‐22,1089,1104

Чалык,ТихонС. 5‐6, 15, 31, 35‐38, 44‐47, 60, 73, 84, 89‐92, 102, 116,121‐123,125,129‐30,144‐146,156,167,176,178,196,212‐214, 238,282,292,326,335,530,639,708,1025,1031, 1033, 1035‐38, 1045, 1047, 1050‐52, 1192‐93,1196,1198‐1203,1205‐13,1218,1227‐28

Чебан,В. 1215

Чеботарь,АлександруА. 829,832

Чеботоряну,Григорий 1229

Черномыз,А. 468

Чечел,Н. 1196

Чобану,ВалентинГ. 338,475,923,1216‐18,1220‐21,1225‐26

Чокинэ,Виталий 467

Чумак,Оксана 935

Чунту,М. 830

Шабала,НиколайА. 762

Шабала,НиколайА. 562,639,660‐61,668‐69,678,685‐89,697‐98,708,718,730‐31, 737‐38, 741, 756, 779, 787‐88, 1018‐22, 1025‐26, 1031‐34, 1036‐38, 1045, 1047‐53, 1090, 1096‐98,1099‐1104,1111‐14

Шакун,Л. 1115

Шарова,ПолинаГ. 62,76‐77,93,139,160,189‐192,222,240,1054

Шеремет,Е. 1097

Шиманский,ЛеонидП. 391,415

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 123

Шлапунов,ВасилийН. 217,1193

Шпак,Владимир 701

Штефырцэ,АнастасияА. 573

Штирбу,ВалентинИ. 88,134,455,465,477,646,666,672,674,690,709,726,736,743,780,793,1038,1046,1050‐52,1091,1215‐17,1219,1221‐22

Шукис,Е. 466,1214

Шуман,ЮлийМ. 54,95,124,157,175,215,237,520,1092,1198,1200,1203,1206,1208,1227

Юрку,АфанасийИ. 202, 268, 271, 400, 435, 454‐55, 797, 806‐07, 1028,1215‐16,1218‐22,1225‐26,1229

Юрку‐Страйстарь,ЕленаМ. 454‐55,806‐07

Янцен,С. 1214

124 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

INDEXNUMERICIndexulnumericesteprezentatdoarpentrudocumentelecarepoartăunnumărde

înregistrare:brevetedeinvenţii,adeverinţepentrusoiurideplantes.a.Număruldocu‐mentuluiestedivizatdenumărulpoziţieiînbibliografieprin:(douăpuncte).

62:1095

63:1094

103:1163

104:1156

105:1162

117:1161

123:1171

125:1166

130:1170

131:1180

132:1182

134:1168

136:1173

139:1181

146:1150

147:1151

157:1146

161:1144

162:1153

191:1143

192:1142

220:1152

221:1145

222:1155

223:1157

225:1175

226:1160

227:1148

228:1147

230:1159

231:1172

232:1165

233:1176

236:1158

237:1154

242:1183

243:1184

264:1191

266:1189

276:1149

277:1164

278:1167

279:1169

280:1177

281:1174

304:1116

305:1137

306:1140

307:1134

308:1138

309:1139

310:1118

311:1127

312:1121

313:1126

327:1119

329:1117

330:1135

331:1130

332:1129

333:1132

334:1120

335:1124

336:1128

337:1136

338:1133

339:1125

340:1141

342:1185

345:1187

346:1186

347:1188

350:1190

351:1179

352:1178

358.1:1122

359.1:1123

362:1131

1316:1093

***

0000327:1220

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 125

0000431:1211

0000432:1221

0000468:1218

0000518:1216

0000519:1226

0000520:1225

0000703:1217

0000704:1224

2439:1194

2791:1207

2965:1205

2966:1227

3443:1202

3444:1198

3475:1235

3682:1201

4158:1199

4373:1196

4378:1213

4381:1228

4385:1230

4386:1231

4682:1192

4693:1200

4695:1203

4956:1204

4962:1232

5317:1208

5318:1212

5355:1233

5589:1206

5590:1209

5591:1210

5600:1234

6628:1193

6631:1195

6632:1197

6633:1214

7140:1229

27983:1215

27985:1222

27990:1223

27992:1219

535928:1110

605579:1106

622451:1109

810108:1097

852213:1096

906421:1111

917742:1103

938809:1098

978790:1107

1064888:1101

1093287:1100

1143341:1102

1160988:1105

1197583:1112

1207505:1115

1209082:1099

1303089:1108

1371563:1113

1371671:1114

1568903:1104

126 PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011)

DENUMIRIDESOIURIŞIHIBRIZIDEPLANTE

ACADEMICIANULCOVARSCHII–1122

ALBUMEL–1132

AROMATICA–1130

AURA–1140

AURIU–1190

AZULEN–1131

AZURIE–1134

BEMO160MRf–1144

BEMO172CRf–1145

BEMO182CRf–1146

BEMO210CRf–1147

BURETEVERDE–1127

CHIŞINĂU297WX–1148

DACIA(F1)–1185

DEPAŞCANI–1120

DEPORUMBENI–1133

DELICIU–1141

DULCINEA1–1138

DULCINEA2–1139

ECHISTIMULIN–1128

EXCELENT–1188

FILDEŞ–1186

FLOAREAMIRESEI–1125

FORTIFICATOR–1116

FRUNZĂVERDE–1117

GALANT–1187

ICAR–1189

INALBASTRU–1124

LAURA–1142

LĂMÎIŢĂ–1118

LIRA–1191

MAGNIFIC–1126

MIHAILBOROVSCHII–1123

MIRACOL–1129

MOLDAVSCHI226CRf–1150

MOLDAVSCHI456MRf–1151

MOLDAVSCHII215AMRf–1149

PASIUNE–1135

PIŞEVOI1–1181

PORUMBENI140MRf–1152

PORUMBENI170ACRf–1153

PORUMBENI171CRf–1154

PORUMBENI173CRf–1155

PORUMBENI198MRf–1178

PORUMBENI199CRf–1156

PORUMBENI212CRf–1157

PORUMBENI223ACRf–1158

PORUMBENI225CRf–1159

PORUMBENI253AMRf–1160

PORUMBENI295ACRf–1161

PORUMBENI339MRf–1162

PORUMBENI340MRf–1163

PORUMBENI341MRf–1179

PORUMBENI346CRf–1164

PORUMBENI348AMRf–1165

PORUMBENI351RMf–1166

PublicaţiialecolaboratorilorInstitutuluideFitotehnie“Porumbeni”(1974‐2011) 127

PORUMBENI352AMRf–1167

PORUMBENI356MRf–1168

PORUMBENI359AMRf–1169

PORUMBENI359MRf–1170

PORUMBENI371LCRf–1171

PORUMBENI372MRf–1172

PORUMBENI373MRf–1173

PORUMBENI393MRf–1180

PORUMBENI396MRf–1174

PORUMBENI4–1182

PORUMBENI457MRf–1175

PORUMBENI458CRf–1176

PORUMBENI459MRf–1177

PORUMBENI5–1183

PORUMBENI7–1184

PORUMBICA–1119

RADA–1143

ROZALIA–1121

SCÎNTEIUŢĂ–1136

VIORELA–1137

***

БЕМО181СВ–1192

БЕМО182СВ–1193

ДНЕПРОВСКИЙ201–1194

МКС8203989–1235

ММС1–1233

ММС10–1234

МОЛДАВСКИЙ205АЛСВ–1195

МОЛДАВСКИЙ215СВ–1196

МОЛДАВСКИЙ238АСВ–1197

МОЛДАВСКИЙ251–1198

МОЛДАВСКИЙ257СВ–1199

МОЛДАВСКИЙ291МВ–1200

МОЛДАВСКИЙ330–1201

МОЛДАВСКИЙ349–1202

МОЛДАВСКИЙ377СВ–1203

МОЛДАВСКИЙ381СВЛ–1204

МОЛДАВСКИЙ385АМВ–1227

МОЛДАВСКИЙ40–1230

МОЛДАВСКИЙ400МВ–1228

МОЛДАВСКИЙ420АМВ–1205

МОЛДАВСКИЙ421АМВ–1206

МОЛДАВСКИЙ423ВЛ–1207

МОЛДАВСКИЙ424МВ–1208

МОЛДАВСКИЙ425МВ–1209

МОЛДАВСКИЙ450МВ–1210

МОЛДАВСКИЙ46–1231

МОЛДАВСКИЙ51–1232

МУСКАТ–1211

НЕМО216МВ–1212

ПИОНЕР3978СВ–1213

ПОРУМБЕНЬ170–1214

ПОРУМБЕНЬ171СВ–1215

ПОРУМБЕНЬ174СВ–1216

ПОРУМБЕНЬ175СВ–1217

ПОРУМБЕНЬ199СВ–1218

ПОРУМБЕНЬ200МВ–1219

ПОРУМБЕНЬ212СВ–1220

ПОРУМБЕНЬ223СВ–1221

ПОРУМБЕНЬ253АМВ–1222

ПОРУМБЕНЬ3–1229

ПОРУМБЕНЬ340МВ–1223

ПОРУМБЕНЬ340СВ–1224

ПОРУМБЕНЬ341СВ–1225

ПОРУМБЕНЬ348МВ–1226


Top Related