dosarul company govor srl

Upload: investigatii-satu-mare

Post on 02-Jun-2018

267 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  1/32

  OFIC IUL REG IS TRULU I

  ~I~~~~:I

  Fi rma

  ~t::::~::~

  Taxa : .,., , , ..

  . VERDE DE,R D I E R E

  .

  , . . . . . . )

  Formular nr. 5

  . I .... . /Jr i ~-

  Nr:

  ~inrcg.:;: 7 : : . ; ~ ~ : : . . . . -

  _\:- iZO/~ t cQ/

  Data; 1 /

  C A M ER A D E C O M ER r s t

  INDUSTRIE

  . L eg ea Dr, ~ p / 1 9 9 0 privind RegistnJi Com~rMui

  ...................~iIiat_ .

  (I) : C _

  I~r/ . hl _ . _ , .

  str. .

  - / : . 4 ~ . . : . . x , nr , oc , scara .. taj ,

  ............................................, tele fon (2 ) ~ ;; , act de , se ria

  TIl , c ~ ~ ~ _ . L _ I . . . i __ _ ' _ I ' _ I. I _ : . I : . \ L I ,eliherat de ,

  la

  data ..

  in calitate de (.) : , prin

  5) :.: : , ,

  .~ ~ ~_, d ln registnd comertuM a ~ ~

  91 . ..: ., .__, .

  ,D~~i ,I, , :1 ,m.. f I~-f, \.

  d i n . . , ~

  f ., .- , ~ .

  - . - .. / r

  Dm ehtiu n e . , \1 .. nt....~~.......

  j : . - . d i J i , . . . . . . ; . : . ; . . . ~ ~ . ; . - . . . - . ; . .

  i;:~l~

  Cauza radierl i :

  art.

  25

  din

  LR.C. 0

  lichidare 0

  e rsoa na d e con ta ct d ese m na ti p otr iv it art . 28 din

  localitatea , str. 1) , nr ,

  .

  .

  . . ..~

  bloc , scara , etaj , ap ~:.,,;judet/sector , casuta po~stal~ , cod postal ..

  telefon (2) fax (2) , E-mail In calitate de (0) ..

  Nolll:

  Pag.l

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  2/32

  CERERE DE RADIERE

  Nr. de inregistrare din data

  INCHEIERE

  .

  . p

  C )9

  d

  110/2tXJ /

  n

  t t

  d

  .u . /

  1 .

  TIn cereres nr

  ~ . 7 . . . . .

  In/.Pf..~ S aso ICI

  a

  ra

  Jeres In registru comertu UI

  ..... .. :. o - . ..

  '

  I. _Jf .. ~ ' ;

  a mm tncul

  rliI

  --1f2;

  : 7 . 0 o . , t '

  t : ~;?.: . , ; : ; : ; :. . .

  i~temeiul a~t.~ din Legea n1..~~990 .......... ~ .f..QP . . .GHEHRAf n .,~ ~ ~ judecstor la

  OliC lU/

  registrului comertului -

  judetul r / f ) K J , I / L ) . { { _ r . ; ,

  cxammand contormitetee cu Jegca

  a

  cererii

  i ~

  sctelor dt;plUc -Ie If)sar,

  .: ~ ; . O ficilll Regist~ lJllIl

  C

  . :-r-: ~ I omertlll

  ;u..~; e u e l al 1g il

  Triblll1alt,i I

  Sarli

  Mare

  DISPUNE:

  ,

  ,

  ., - .

  : .

  ............ , _

  t

  Cu recurs in t e r 7 1 e 15 zile de

  t

  promuuure.

  . ( . . 7 / ~I

  iJata: ,

  r . . ,

  CERTIFICAT DE RADIERE

  S u bsem n st (u ll ) d . r : p .

  ~ t . P . : z . . director a

  Oticiului

  regis trulu i

  c ome rtu ] u i a l j~ d eP ;lu i r f i h l . ~ , ( ) ( . ~ : , , . . .. .~

  J

  c e rt li ic ca r adi er ea inmat ri cu Ja ri i/menpun i i

  s-a operat in registru l comertu lu i compu teriza t 1a data de: cottiorm dispozu iei de radiere

  n r.: d in : :: .

  r

  (1 , ~

  I ; , : ,

  J J \ .

  C o .

  Data

  e1I~

  ~.Jl. ~ ..

  2.

  1 ~ , I I

  .

  . . . . .

  ;

  Notii:

  ' in cazul in care cererea nu intrune~te conditiile legale, se scrie se respinge ccrerea ~ se motiveaza;

  Pag.2

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  3/32

  RoMANIA

  JUDECATORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL Satu Mare

  LA OFIC1UL REGISTRULUI COMERTULUI AL JUDETULUI Satu Mare-

  D E P E

  L A N G A

  C A M E R A DE

  C O M E R

  1 INOUSTRIE S A t U ' M A R E

  Dosar nr. 98/12.01.2001

  Nr. inmatriculare:J30/2217/1994

  lnchelerea nr

  :57

  1 / ;

  c-t

  2 c _ < : : - 1

  Judecator delegat:

  Referent: Pop loan

  Pe rol fiind solutionarea cererii de inscriere rnentiuni lnreqlstrata la O.R.C. Satu Mare sub

  nr. 98 din 12.01.2001 formulata de CHEOVARI ADRIAN in calitate de asociat unic, avand

  ca obiect autorizarea modificarii actului constitutiv al societatii comerciale MARCOM

  REAL Y SRL cu sediulln Satu Mare, str. LUC~AN

  B L A G A ,

  nr. 101, rnodificari prevazute in

  actul aditional autentificat sub numarul 65 din data de 09.01.2001, notararea adunarii

  generale a asoclatilor/actionarilor nr. 1 din data de 05.01.2001.

  Exarninand inscrisurile depuse la dosar, judecatorul delegat, constata ca sunt indeplinite

  cerintele legale, in temeiul art.6 din Legea nr. 26/1990

  ~i

  a art. 199 alin. 2) din Legea nr.

  31/1990 .: ~~_ .

  Ofic; lI l Registrlll lli Cornert I

  .ffi

  d -

  II Uf

  : ; e pe /lng ibllnalui

  Sat M

  PENTRU ACESTE MOTIVE

  lN NUMELE: LEGli

  DISPUNE

  Admite cererea formulata de petentul CHEOVARI ADRIAN si in consecinta dis ne

  inscrierea in registrul cornertului a rnentiunli privind :

  - s ch im D ate C lo r'1 um iref i r r n G in: M A R C O f,,1 R E A L Y S R L T n : CHIRCOMINT IM PE X S R L .

  - completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati : 5262) - Corner] cu

  arnanuntul prin stand uri in piete: 1532) - Prepararea sucurilor din fructe i legume; 1591)

  - Fabricarea bauturllor alcoolice distilate; 1599) - Fabricarea bauturilor nealcoolice; 1581)

  - Fabricarea produselor de paniflcatle ~i patiserie; 4533) - Lucrari de instalatii sanitare ~i

  de lncalzire centrals i de montaj de echipamente ~i utilaje tehnologice la cladiri i

  construetii inqineresti; 6023) - Transporturi terestre de calatori, ocazionale; 9271) - Jocuri

  de noroc; 926 ) - Activitati sportive; 9262) - Alte activitati sportive; 222 ) - Tiparire ~i

  activitaf anexe; 2221) - Tiparirea ziarelor; 923 ) - Activitati de spectacole; 9233) - Alte

  activitati de spectacole; 746 ) - Activitati de investiqatie ~i protectie a bunurilor ~i

  persoanelor; 7460) - Activitati de investiqatie i protectie a bunurilor ~i persoanelor; 551 )

  - Hotefuri; 5511) - Hoteluri i motel uri cu restaurant; 555) - Cantine ~ialte unitati

  de preparare a hranei; 5551) - Cantine; 5552) - Alte unitati de preparare a hranei; 5248)

  - Cornert cu arnanuntul in magazine speciatizate, al altar produse n.c.a.; 1511) -

  Productia, prelucrarea ~i conservarea carnii exclusiv carnea de pasare); 5021) -

  Intretinerea ~i repararea autovehiculelortfara reparatiile executate in intreprinderi

  organizate de tip industrial); 9272) - Alte activitati recreative; 5117) - Intermedieri in

  cornertul cu produse alimentare, bauturi i tutun; 5147) ~ Comer1 cu ridicata at altor bunuri

  ---------.-, --- --------------- ----1----------:-------------:-------------------

  .. _

  ...

  ..

  . . _ . . . . .: . . . : . : . : . : . ~ ~ ~ . : ~

  -.-~---

  . . .. -=..:. _ ,.

  :~ = 3__

  -=-=------:.:.::= _ --- . - ~---. ----:---- - :--- ,.--

  __ - .or_

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  4/32

  _

  de consum nealimentare, n.c.a.; (3663) - Alte prod use manufacturiere; (1589) - Fabricarea

  altor prod use alimentare; (5212) - Cornert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

  vanzare predorninanta de produse nealimentare;

  majorarea capitalului social sUDscris cu 139000000 lei ,'varsat 139000000 lei . i n

  urma rnajorarii, capitalul social total este de 141000000 iel divizat in 1410 part' sociale

  in valoare de 100000 lei fiecare, fiind repartizat pe asociati astfel :

  - CHEOVARI ADRIAN OCTAVIAN Valoare aport total : 141000~~~ r.~.~.~:.:~~~~-.i'.-~:~d~l~.

  1410 Cota de participare Ia beneficii ~i pierderi : 100.0000

  .

  I

  t c .,. . . .: ,., .: .

  - modificare parii socials 1410 parii sociale a cats 100000 lei fiecaret;l

  l

  ,J .: L I ; i J o

  I

  ~ \ _ ~

  fuziunea prin absorbtie. a.: MARCOM REAL Y SRL, sediu: localitatea: SATU MARE Str.

  LUCIAN BLAGA nr.: 101 codp: 3900 ,nr. de inmatriculare:J30{2J17/1994 din data de

  23.12 LAVI COMPANY SRL, sediu:localitatea: CAREl Str. DALIEI nr::O.4 ap.: 13

  codp: 3825 n r de inmatriculare:J30/1922/1994 din data de 23.9 COMPANY GOVOR

  SRL, sediu:localitatea: SATU MARE B-dul LUCIA.N BLAGA nr.: 330/8 codp: 3900 ,nr.

  de inmatricular'e:J301760/1993 din data de 28.5.

  In urrna fuziuni] prin absorbtie, capitalul social total este de 141000000 lei divizat in

  1410 parti sociale in valoare de 100000 lei fiecare, fiind repartizat pe asociati astfel :

  - CHEOVARI ADRIAN OCTAVIAN Valoare aport total: 141000000 Nr. parti sociale :

  1410 Cota de participare la beneficii ~i pierderi : 100,0000 %.

  -nr. de inmatriculare ale pers. juridice supuse reorganizarii : J30/2217/1994 nr. de

  lnrnatriculare ale pers. juridice supuse reorganizarii : J30 1322/1994 nr. de inmatriculare

  e

  ;;Ar~

  I i

  ridiC

  JPi ~Prenrgcmizarii . J30 7RO 1

  q~~

  -modificare date personale administrator ~: __ CHEOVARI ADRIAN OCTAVIAN

  cetatenie: rornana nascut la 25.-11,1969 in SATU MARE, SATU MARE domiciliat

  in

  Rom'ania I judet:Satu Mare, 10calitate:SATU MAR~

  i 1 1

  postal:3900.

  Se publica in Monitorul Oficial hotararea adunarf generale a asociatilor/actionarilor nr. 1

  din data de 05.01.2001.

  Cu drept de reCUrS h termen de 15 zile d j3

  P

  pron~;ntwe.

  Data in Camera d Consiliu, astazi,

  Lb {/ Jxool

  ;

  l . . ;; ~ ~...{: ;;-: _:_.~;

  i : - 0 f .

  . - . . ,

  , ,,: ,' '. \\

  Judecator d~legat, ;' :';R~ \ : ~. , ~fere .~I

  r ~ ;c .,

  i

  1

  / p o oa nllat

  \:\ ~ i\ ~ :/~

  . - c-, ..,. ,

  ~ - c - . . . , . :

  f

  or ~

  f .

  cc ~'~'ri~'

  erecurare/renuntare la recurs.

  ?f~ ,

  ......... J~ ,. ;.s.... , .......

  .l......

  .1

  J_ ..... ~ ..... ..... ....

  1 . . . ~ . .

  Ramasa irevocabila'l

  I

  i- _ . ....:.~

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  5/32

  S.C. COMPANY GOVOR S.R.L; Satu Mare str. Lucian Blaga nr.330/B;

  Capital social: 137.000.000 lei;

  30/70/1993;

  HOT R R

  Privind aprobarea dizolvarii societatii S.C. COMPANY GOVOR S.R.L urmare a fuzionarii

  prin absorbtie cu societatea S.C. MARCOM REAL Y S.R.L.

  Adunarea generala constituita din asociatii GOVOR MIRCEA VASILE si GOVOR FILICIA

  domiciliati Satu Mare Centru Nou C26 ap.19 judo Satu Mare a hotarat urmatoarele:

  1. Se dizolva societatea S.C. COMPANY GOVOR S.R.L urmare a absorbtiei prin fuziune de

  catre S.C. MARCOM REAL Y S.R.L. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii conform

  art.228 din Legea nr.31/1990 republicata.

  2. Administratorii societatii comerciale nu mai pot intreprinde noi operatiuni din momentul

  dizolvarii societatii conform art.228 aliniat 2 din Legea nr.31/1990 republicata.

  3. Asociatii declara ca bilantul societatii este real.

  4. Societatea isi inceteaza existenta pe data expirarii termenului de introducere a opozitiei

  daca nu s-a facut opozitie iar in cazul cand aceasta s-a facut pe data la care a devenit irevocabila

  hotararea de respingere a opozitiei.

  5. Dizolvarea societatii va fi inscrisa in registrul comertului si publicata in monitoruJ oficial al

  Romaniei conform art.199 din Legea nr.31/1990 republicata. Asociatii vor indeplini toate

  or~alitati[e necesare pentru aplicarea hotararii de dizolvare inclusiv radierea societatii si vor preda

  toate actele si registrele societatii comerciale societatii S.C. MARCOM REALY S.R.L.

  SEMNATURJ

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  6/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  7/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  8/32

  SC

  COMPANY GOVOR

  SRL cu sediul Satu Mare str. Lucian Blaga nr. 3301B, judetul Satu Mare

  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/30/ 70/1993 Capita luI social 2.000.000 lei

  T DITION L

  La documentele de functionare a SC COMPANY GOVOR SRL cu sediul in Satu Mare

  str. Lucian Blaga nr. 33 1B judetul Satu Mare inregistrata la Registrul Comertului sub nr.

  J/30/ 7011993, modificata prin Actul Aditional autentificat sub nr. 154/1999 de Biroul Notarului

  Public Candrea Iusco Carmen - Satu Mare, reprezentata prin asociatii GOVOR MIRCEA

  VASILE si GOVOR FILICIA domiciliati in Satu Mare ~etul Satu

  Mare, au hotarat modificarea actelor societatii In conformitate cu articolul 153 din Legea

  nr.31/1990 , cu toate modificarile ulterioare , dupa cum urmeaza : Se majoreaza capitalul social

  al societatii de la 2.000.000 lei la 137.000.000 lei, respectiv cu 135.000.000 lei, capital depus si

  varsat Innumerar de asociati .Capitalul social al societatii de 137.000.000 lei divizat In1370 parti

  sociale

  In

  valoare de 100.000 lei fiecare se imparte astfel: asociatul GOVOR MIRCEA VASILE

  va d~~mHf. :~loare totala de 68.500.000 lei si asociata GOVOR FILICIA va

  R G i r ~ r I I : ~ o, r ~ I0 \- . .. . .

  ~ . - . \ o l I I ~.

  ~~(-~1~

  ~i

  r.r. :t~I.t. --t. ,h ~'}:;~

  ~_[ _ ... ... ., ..rt. il~~~ .. -j ...~~~.. .

  detine 685 parti sociale In valoare totala de 68.500.000 lei. Se completeaza obiectul de activit ate

  ~ ~~ r A

  cu urmatoarele : 55 - Hot~t1biite,.s~lzh~W~~~ moteluri cu

  restaurant, 555- Cantine si alte unitati de preparare a hranei , 5551- Cantine, 5552- Alte unitati de

  preparare a hranei. Restul articolelor raman neschimbate .

  Redactat si dactilografiat in Satu Mare la Biroul Notarului public azi data autentificarii prezentului

  act, in 6 exemplare din care 5 exemplare s-au inmanat partii,

  Subsemnatii declaram ca dupa citirea prezentului act, am semnat in fata notarului

  public Cd\~ ~~ e \

  JU sCO

  d\~tY :l&N

  Prezentul act contine 1.550 caractere.

  Sellllliilura .....

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  9/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  10/32

  ;

  I .

  i~

  I

  I ,

  i

  I I

  OPERAT I

  , ~A 1 _ LA fOR

  ,i

  ROMANIA

  JUDECATQRUL DELEGAT DE TRIBUNALUL Satu Mare

  , LA OFICIUl. REGISTRULUI COMERTULUI AL JUDETULUI Satu Mare .

  DE PE LANGA CAMERA DE COMERT IINDUSTRIE SATUMARE

  posarnr 246/28 01 1999 Nr inmatriculare:J301760J

  iricheierea nr. _ _ _ ; _ l _ _ _ . _ G i _ _ _ ; 1 } D

  /7

  91

  p~~t

  , lfi~4 . ,

  1t: ~{2

  ; l : .

  Judecator delegat: PO P GHEORO ~E {_[ jf 0 -~~--~

  R

  ~ tOR CSt M P I P

  rrh

  ~

  I e.eren ... a u are op oan '.. .

  0e:

  .1 :

  C /., ' .~

  ~e rol solutionareacererii inregistratii la O R C Satu Mare~i~ .~ /

  formulata de GOVOR MIRCEA VASILE, avand ca obiect Tnscriereain registru , ~O l I

  a mentiunii privind modificarea actului constitutiv al societalii comerci COM:A.-N

  GOVOR SRL cu sediul in Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, nr.

  330/B,

  re eri ria:

  modificare cod obiect;

  modificare capital social;

  modificare parti socia Ie;

  i modificare asociati f izici;.

  I:

  Exarninand inscrisurile depuse la dosar, judecatorul delegat, constatand c a sunt

  indeplinite cerintele legale, in temeiul art.6 din legea nr. 26/1990 republlcata, urmeaza a

  adrnite cererea, .

  : .

  , .

  ;.

  PENTRU ACESTE MOTIVE

  iN NUMELE LEGII

  DISPUNE

  Admite cererea formulata ds.petentul GOVOR MIRCEA VASILE ~i in consecinta

  dispune tnscrierea ln registrul cornertului a rnentiunll privind :

  , completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activilati :(926 ) - Aclivitati

  sportive; (9262) - Alte activitati sportive; (222 ) - Tiparire ~ i acti vita \i anexe; (2221) -

  Tiparirea ziarelor; (923 ) - Aclivitati de spectacole; (9233) - Alte aotivitati de spectacole;

  (746 ) - Activitati de investiqatie ~i protectie a bunurilor ~ i persoanelor; (7460) - Activitati

  investigatie ~i protectie a bunurilor ~i persoanelor;

  I i

  majorare capital social cu 1800000 lei varsat 1800000 lei . In urrna majorarii,

  Gapitalul social total esle de 2000000 lei divizat in 20 parti sociale in valoare de 100000

  I~i fiecare, fiind repartizat pe asociati astfeJ:

  ~

  GOVOR MIRCEA VASILE Valoare aport total: 1000000 Nr. parti sociaIe : 10

  Cota de participare la beneficii ~i pierderi : 50.0000

  .

  ;. - GOVOR FELICIA Valoare aport total: 1000000 Nr. partl sociale : 10 Cota de

  participare la beneficii ~i pierderi : 50.0000 % modificare parti sociale; 20 parti sociale a

  cate 100000 lei fiecare; .

  majorare capital asocial fizic: GOVOR MIRCEA VASILE la 1000000 lei

  majorare capital asociat fizic: GOVOR FELICIA la 1000000 lei

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  11/32

  ,1

  , i

  I

  I :

  I I

  ;

  ~

  I :

  I:

  :1

  II

  I i

  :1

  h

  I ,.

  H

  ;

  I

  I,

  .

  1 ~

  :

  i

  I;

  I

  :, ~

  I

  n

  i l

  1 \

  I I

  CU d rep t d e rec u rs in term en d e 15 zi le d e

  la pronunl~re.

  \ Data in Cam era d e Co ns i l iu ,

  astazl,

  9 2 1 7

  ~ ~~

  II

  r ; . . ii ,. :..,, ;;:;;. .

  J UD ECA TO R \ _

  ~T,

  ~~< ~\GiU\

  N~.~.R.C.

  S at u M ar e,

  ~~~~ n

  r.~ i ~

  ~oa

  .\u\

  ; , . ; j

  'I ' p (j'OO ' ~ \,: . /~ _/

  I

  ' 1 - j ~ ;r

  r. r . ; / ~ ; ~ ~ . - -

  ~amasa ir;;t~~~ ~ata de , 2 1 .

  o .L

  C f f1, prin nerecurare/renun1 re la recurs.

  I

  i

  ; REFERENT

  o.R.C~S~

  ,u Mare ,

  jl ~pl an

  II

  \

  p \ ~ ,

  i

  ,

  1 \

  p

  I

  r

  :1

  'I

  I I

  _

  .

  .

  , .

  :

  :'

  I

  . .

  ~

  I

  ~

  ~~

  I :

  :1

  I

  ;

  ,I

  r

  ;i

  II

  I i

  I I

  I I

  t

  I :

  , I

  I I

  i

  ,

  ::

  j

  i ;

  i

  I

  I i

  I

  i l

  J

  1

  L

  ,

  I I

  1\

  :1

  t

  ,

  .

  I I

  I i

  i

  :

  . ,

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  12/32

  SC COMPANY GOVOR SRL cu sediul in Satu Mare str.Lucian Blaga nr.

  33 1B

  judetul Satu Mare, Inregistrata la Registrul Comertului ,sub nr. J/30/ 70

  99

  Capital

  social 100. 000 lei.

  T DITION L

  La documentele de function are a SC COMPANY GOVOR SRL cu

  sediul in Satu Mare str.Lucian Blaga nr. lB judetul Satu Mare,

  reprezentata prin asociatii GOVOR MIRCEA- VASILE domiciliat In Satu

  Satu Mare ,~i GOVOR FILICIA

  domiciliata In Satu Mare judetul Satu Mare, au

  hotarat modificarea actelor societatii In conformitate cu art. 153 din Legea nr.

  3111990, cu toate modificarile ulterioare , dupa cum urmeaza :

  Se majoreaza eapitalul social al societatii de la 200.000 lei divizat In 40

  parti sociale a 5.000 lei fiecare la 2.000.000 lei, respectiv cu 1.800.000 lei.

  Capitalul social al societatii va fi de 2.000.000 lei divizat In 20 parti sociale a

  cate 100.000 lei fiecare , care se Impart astfel: asociatul GOVOR MIRCEA-

  VASILE va detine 10 patti sociale a cate 100.000 lei respectiv 1.000.000 lei,

  asociata GOVOR FILICIA va detine 10 patti sociale a cate 100.000 lei fiecare

  respectiv 1.000.000 lei.Valoarea unei patti sociale se majoreaza de la 5.000 lei la

  ~~ l~ ;:~

  e_ _,c.runnle.~azar~\~~~ti~itate al societatii cu urmatoar~~if~

  ~9t~gi~HktT~~p~rti~~. ' '

  ~~~tiUa h~QF~tave

  ~~ f; < A ~~;;;;~O;-~.

  ~ l~e;~ ~ f~:r~;;~,xe ,~~~~ -~ .;

  923- Activitati de spectacole,

  9233 Alte activitati de spectacole

  746 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor

  7460- activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor

  Restul articolelor raman neschimbate.

  Redactat si dactilografiat ll Satu Mare la Biroul Notarului Public, azi data

  autentificarii prezentului act In 6 exemplare din care 5 exemplare s-au Inman at

  partii.

  Subsemnatii declaram ea dupa citirea prezentului act, am semnat In fata

  notarului public d\~ ~~ ecA- )Z f . . . sc .O

  CCZ\~tl le..N.

  Prezentul Act aditional contine 1652 caractere .

  SelllrliltU l

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  13/32

  ROMANIA

  BIROUL NOTARULUI PUBLIC

  SEDIUL SATU MARE

  JUDETUL SATU MARE

  INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. I 5 J

  DATA: anul1999 luna ianuarie ziua 25

  In

  fata mea

  CcZlvV z ~

  edt ;tzr sCO CcZ l~tY J .N,notar public la sediul

  biroului din Satu Mare str.M.Viteazul

  T T

  13 judetul Satu Mare locul unde s-a indeplinit actuI

  -s-a prezentat:

  SC COMPANY GOVOR SRL cu sediul in Satu Mare str.Lucian Blaga nr.

  330/B .judetul Satu Mare reprezentata prin:

  1.GOVOR MIRCEA- VASILE domiciliat in Satu Mare

  a judetulSatu Mare identificat

  Satu Mare.

  GOVOR FILICIA domiciliata in Satu Mare

  judetul Satu Mare identificata

  are dupa citirea si semnarea tuturor exemplarelor a consimtit la autentificarea acestora.

  In temeiul art.8 lit.b din Legea 36/1995 SE DECLARA

  AUT f1:NJ1~ ~Zp :r ;.r TUL

  INSCRIS.

  S-a taxat cu 50 .000 lei care s-a achitat cu chitanta T T U ~

  998

  conform Ordonantei T T 12 98 anexa 1 pet . 0 .. r,

  V

  S-a perceput onorariu de

  0 ; ~

  lei aehitat eu chit.

  \. \1,~ ~~

  11998

  S-a pereeput timbru jud.de

  t

  lei

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  14/32

  CAMEH\. DE C()MER J ,S,llN,DUSTRIE

  S U v r i i . 1 . i J : i

  ~UDErUL -.._ --._._ .. ---

  OFICHJL

  REGISTRULUI COMER fULUI

  .. I

  P

  NIt INMATRICULARE

  j

  J ... ~ 1 Q . . . . . . . . . . . . . . { q 9

  cod jud nr. In RC an

  In~~..

  1

  v~ Io J

  I

  I

  ~ luna

  Formular Nr. 2

  CERERE DE INMATRICULARE

  SNC

  Societatl comerciale:

  SRI

  lo ll G OV Oi{ l .:(IR :JEA -V ASILJl; ,. __::..~~n.~',~II'~U~~~~~~

  Subsemnat .......-.-.~- ..-.-.-.-- ....- .---. do mlciliat in

  SATU

  nr. -_.- ... bloc -_ ... sc. --- et. __

  w

  aI ----: sect ornI

  [udetul --- ~B.I. seria -

  nr. ------.- ..--- eliberat

  de - ..--;_

  1a.--. ..

  ,.,;z .. Po

  ~all..tqte

  de

  as oc Laf Ionde . Gor . co erc1.a16t.CCi,. fP.t-l)., ;1.C r O ~ r j H t h : : r .. : d. J .: ;;A T l J W J .v .~1

  _ .._- .._ _ -.-.-. _ -..-..- ..- -- al socletatll - .- - --.- -- ..---.-- - ..- -- ..----

  cer inmatrl-

  )

  eularea acestei societati, in RegIstrnl Cornertulul, eu urmatoarele mentiuni :

  ~I

  I, ASOCIA fII: _. ,,-- ..._-- ..,-- .._--

  nr

  a)

  Persoane

  fizice :

  . . . . - - - - . - . .- - - . . - - _ . _ _ . . . _. . . . . . . . . . . .. - - . . . . - . . - . _ . . . . . . . .. . . . . - - - _ . . . . . . . . n r . 1 J

  . -< ....

  \

  Date

  prlvind

  persoana

  Asoclatl

  -

  1. Numele

  G O V r n

  lv~IHC} ;A-VMIlh

  f

  GOVO l t

  i ELICIA

  SATU

  l W A R E

  SATU

  M A R E

  2. Domiciliul

  3. Cetatenia

  {V t/:

  J :om8_na

  r omanS.

  ~

  4.

  Data sl

  lOC111

  nasterll

  16.11.1~60 SUPUR

  19.11.1~61 G RAI-

  Jl.]S JU. .. SATU

  l\~ARE

  DOROLT JU .SA~ MARE

  ~

  .....

  5. Starea civi,la

  ll

  ,

  c s s a tor-it

  .

  casatorit

  ----:----.

  6.

  Regimul matrimonial

  b

  omuni t8~e

  de

  bunur

  i

  comuni tate

  de

  o u n u r

  7. Avorea

  apartament, 8.uto

  tur

  81J

  apar te,men, auto

  cur ;

  (valoure totala, cornponenta)

  B

  Mod

  de

  evaluare

  coni dec 18r 3 ~iei

  c auf deal ar:attet

  (declaratle, Cll acte)

  . . .

  0

  Actlvitatea

  comerciala

  ccme n ctant

  corne l c

  i

  an

  t

  ii

  :-~.

  anterioara

  ,w

  i-

  O . Act de idcntitate

  -

  (seria,

  nr., data,

  ernitcnt)

  T

  ..

  r

  I

  . . . . .

  Report

  in anexa

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  15/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  16/32

  .5

  f I

  , ~ 4 ,-~ . r

  ertificare

  30GDAL~ l;;UGENIA ;~

  Sul.semnatul _ - _ sef serviclu birou) Ia Oficiul Reglstrulul

  SNPU N r R E

  Comertului judetul _ _ certlf.c ea sernnatura de mai sus fest data in pre-

  zenta mea sl cil am veriflcat, pe baza actelor prezent ate, Identltatea semnatarului precum

  menlunlle

  inscrlse lrr prezenta cerere pentru exactitatea: sl CO:lJorrnitatea acestora eli legea.

  ~cf serviciu birou)

  . b~.l ~.

  D ate u,. . . , :::nft . , . , ,

  /

  IIN H I R

  Nor, _ : :. . judecater delesat la Oficiul Registrului Corner .ulul

  C~kilU

  j f _ A R B

  [udetul _ ~ ~ ~~ : - in terneiul art, G rib Legea Dr

  26/i990 privind

  Reglstrul Co-

  mertulul, constatind ca rint indeplinite ceriritele pre vazuto de accast.i lese, dispur.em inmatrtcularea so-

  .....~. Qme. t1 ....~ ...etlGOr JIP : i l~Y G O V O R I l f: ;P . I .~ ~ c r ; .l . :c . T T l \ l t l ' F - < ; i l l _ . L _ .... _.

  Cl.::: d~ll >I

  1 M

  A >( a..; _ ~ _ Itt .lt egrtt.: tl pemi U

  In

  cgIs~rarea ct.;merelan~ lO., pcrso~::le

  jurldlce, eli mentiunile din prezenta cerere, pe data de .

  .Data

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  17/32

  r Inmatriculare s

  H . .. . . _ h _ . . .. . . . .. 4 . ~ . I . .. . .. . + . ' .4 U . . . O . / U ~ ~ M

  I_ I I , . . . . .. . , . . .. , . . 1 1 . . .. .. .. . , _ . .. .

  / , . 1 * . . . . . . . .

  1 . . .

  1 . .. . .I ' ' . ~ . I . < t ~ ' I 'I ' . . 1 . . , ~ t . . . \ . . ,. . . .I ' ' ' ' '

  VIII. MEN'fIUNI REPORTATE ~

  OBIECTUL AGTIVIS AI

  I

  II ESTE:

  a) pxOdUc-yia de bunur L industriale,ag:cieole 91 alim8ntare,bauturi

  ra-

  coritoa;r;e ,sifon,.6ucu~i naturale ,productia 9i con:e~cializaxea de

  bau

  turi alcoolice din ese nt.e ar omatn ce din Lmpon

  t

  9i imbuteli~rea de t

  ze , vt n

  1

  a1 te ballturi al cooLtce

  SaU

  ne

  al.e

  oo

  l Lc

  e

  La

  stieUl..

  b) comercializa:rea la pn etul, cu amauu ntu'l 9i La pre-t,;ul de v.i nz sr e cu

  ridicat a a p.roduae l.on pr opni.L sL a altor pr oduse din tara

  $i

  din

  import, a ar

  t

  coLeLor de irnbrac9.minte,cosmetiee,electl~ice,9i eLectir

  nice,a bununi Lcr de la.rg co ns umj

  a

  pr oduse Lon

  Lndua

  t.r

  La

  Le $i 8[;r081i

  mentare,precum

  9i

  a

  bautu~ilor.

  c)

  se:rvi.e

  i de consicnatie c u pl at a

  in

  c omisi 0n , . -;,

  d se:rvicii de al i ment a t i e publ i c , peut r u desfaceraa de ~ ut ur i r ~c _ -

  ri

  toare i ale ool.i.ce ,c af'e

  8 tigari

  ,dulciuni

  i

  minutrur'

  ,videoteca,

  discoteca,;;;i jocuri distractive.

  e)

  se:rvicii

  de

  transport marfa

  )11 pe.ns

  oaue

  intern 91

  international,cr.oc

  f

  at&iv;its:t;i de axport-i.mpoTIt,cu

  pzoduse

  permise de

  Legi Le zo

  mane,

  ae

  hLmb

  de

  n1lJ.l fa

  ba;rter 9i

  prestfiri

  de

  munc

  a

  in Lohn

  $i prest;ari

  de

  nunc

  iu

  straiuat

  ate.

  g)

  in't;ermedieri

  de

  tranzactii

  ccmer

  cta l

  e intre partenel i din tara $1

  rx

  AXEXE: S

  trainata. be.

  h) construe~ii-montaj,rGPe.ratii in cosn:tructii 9i inst.~la~ii

  desf'ace r ea

  p

  rcduse Loz :;;i serviciilor sa face in localul'i p:rop:r i

  aau incbirf..2.to,aar 91 8t:1bl..l1antin Locu

  rt

  autorh38te,piete~t:l.:rguri,

  ob

  oar e ,

  zo

  ne

  de

  agrt')C1enp,desi':a.eorea nefiind

  lega'ea

  de un anune ~o..

  sau

  loealitate ci in jude'~

  SE,i,U

  diu

  \{~a.-

  Tip. So:;~e~ul;.(Satu Mare

  :- ,-92

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  18/32

  - .

  s

  .::L FORMA JURIDICA 1 OBIECTUL SOCIETAl'U

  ,

  23. Forma juridk~ S.l~D.

  L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .~ . . . ~

  . -- C

  omercializarea la pr'etul eu ama-

  24. Obiectul

  soci.itat : .. de..V i:1 l:z~ - ..~-~ - .- ..

  ft ..- . - I_ , _ ' - - . . . - . . - I _ I _ ' _ '

  nuntul sL la pretul eu ridieata a produselor

  --proprii

  '~ I

  ; 3 : ' a i t a r ' ' ' p r . o d . u s e - ' u I I i ' ' ' v

  ara

  1 ; i r- um - :t fi i- : . ._ .

  1

  I 1 _ 1 _ 1 _ I_ i

  PD. rU ~ -a : r t i: e o1 . e r rer d . .

  1 : : m b 3 ? a G 8 m . i l a ; t ; . e . .l ~m ,e..ti.c.e..,-- I I I I

  I

  elect~ice 9

  1

  electrotehtlic e, a bunur~lor .de.larg I I I

  c.onsum;w ;Ef proftls e l: or- :i:rrd:mrb ra l- fl-i1 ~a.~.im.snt-a;@e I

  .P_~.~.9. .~... ? : . .~ _ ]?

  ~~ ? : .~~ .~ .~..... . .

  f ~ 1 . . 0.t7 . /~Q.fi.{;r-. ; o r ~ = : . 4 / I , I

  J : X H . . / _ f J . J

  < -

  J~J.(../...f . f . .f . ~ I . _ { . . { . : ( , ( . f . . . . ? : f . .~ . 1 : ; - ~_,.(~J I..{.~f.{,:;.l : L.L I I

  1.

  productlo

  1 / / 2 . comer] intern 1 X 1 3 .

  servicii

  I X 1 4 .

  export-import

  I .X I

  5.

  consti

  uctii

  I Y I

  HeliCJi

  tata ..

  25. Durata societati :

  _ ~~, HU , __ _V_ n _ . _ _ _ _ _ _ _ . . . - _ _ Uooo\ _

  26. Modul de dirolvare ~i Iichidare al societatli

  , H U ..I ~N_ _ . . - I . _ _ . ._

  _____ _,.. t _, , UU,._ , VW_.... ~ .U _ , , , ,. . . , ~.U1H _ _ H ..

  - -- ~ _._ \ __ .... .,~.1..,__4.,.IIU Y.ruuf\A.tll ll ,I __ N ~.. ..,.__ _.Ut.l ~I __

  t., ..,.

  ....u ~~, ,...I

  t4 ,. __ .....

  ..IV. CAPIT-%UL SOCIAL /;l

  27. Capital social subscris : g 9 . 9 . . . 9 . . Q 9 . ] ; . s J . .~M .. M _ M .....

  28. din care

  varsat : g : Q ~ Q Q Q

  l . : r : . J . . .~ . _ _ . _ _ M -

  29. Dab la care se va varsa integral capitalul social subscris : 1 I I I I I I I

  zi

  luna an

  30. Aportul fiecurui asociat la capital:

  _ _ - - : ~ ~ w _ . . ., . . . _ . . . . . . . .r2'I. ~~C .w 1Ift~,.,M:,Z1___.

  Modalltatea de VaJoarea bunurilor cons- I

  portuJ Iiecarui . i

  t

  x

  cQnstituire ~i var- tltuite ca aport n na ura S I

  asoclat la .capital sare a capitalului modul de evaluare .

  ~ ~ i

  G OV OR M IR CEA ~o

  1

  0:

  V.A SI IE ~ 0.;, V

  G O V OR F E L I C I l 1 1 i

  Nf. crt.

  1

  Asc-iat (nume)

  varsc. b,

  va.:csat.

  Report in anexa

  CI

  31. Participare ftraina la capitalul social: _- ~. ' ~ ..

  , H , . o t ~ . , ~. . _ . , , , , , _

  u _ __ _

  _ M . U _ _

  t ,__ .._

  v.

  ADMINISTRATOR

  - -=-- -- - ,,__ .._

  Nr:

  crt.

  1. GOVQq

  i:j I

  V~

  G OV O t \ F i ; ;

  ~

  j

  I

  33. Cetatenia

  34.

  Data

  ~i

  locul nasterli 35. Limlta puterilor. acordate

  fLI~A-

  romana

  16~'11~'1960

  COl'mO.iib: . C c . T A ' r T . j 7 } : - l l L I

  ~

  SUJmR DE J,OS

  '~lli

  'LlGIA

  xomana

  ,

  l d f { l ~ b r t B t ~

  . G J .N ] O R rd

  ; : TA 'l ~UTU Ll

  t I :

  JUD~SAT.tJ ~,~ARl

  ~~.

  -,

  32.

  N.um:

  ----~-----~

  Report in anexa I _ I

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  19/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  20/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  21/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  22/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  23/32

  t~.ti(.~~1

  ~~.,.d . ,.,;..,

  ~ 4~ .~t.VI:ItJtl.;1 ~l,,)~l J Jf ~

  i;J.ll

  t~.

  ~t,'l ,~,~ f'A.

  >~d~f\

  lI~;t'(l \P~.l .,ft. , ,\/:, .>i;i.~

  t~

  pt~tt

  rt.{ let~:. fttl

  , J , f , t Q

  tJ.~j,;. ,..

  ., t.~';f;al tit;.

  kU ;f . .. . , \, i \ .,~L r,~ ,

  -{)..,..i,~ ;

  .

  ,

  , .

  I

  ~t

  t.

  j;qwqi,;t~

  i $ ' s

  .Q1,\ . :U . : w . . .

  r ~ilt ~ .i'; r.,:;(.j'

  -.II l~~

  J l . ..

  lf

  ,S

  I :~t~~ Jf

  ,O ~

  ~ H ,~

  n m;;l\ l tt(.'(i llil:v . (.

  J (

  . .

  ,

  ..

  ,.

  .

  . '

  (~-----..

  \ ._..

  .~1it.a ... C#pttttl\ll $OO~a.~~eotq a@ ,4}(r.Yd~lO~1cl ,rJ~~fJ1~itluli.t tn -

  ii'.llltJ'~

  ;Jl4Q:O

  ,~.~l ~

  l ~

  i l.~~l~~ t

  ~p.

  40

  ,pailit coci-fllQ ~

  otto f).~{3~Q

  ei

  . .

  .

  \fIll.i')~~~

  (l~~~~.Q.t.:ll~ l:QV

  n:tnlQu-l.e,,i~1 mo~la'i~,'

  c.it.~ .~~

  t,crt~

  :J')ci.ul.c.

  I~t ..O-.t '~

  ~a sa conotQ.ty mica(;n:-at'(~

  lJ. f'.:a ,,, tnlulul social.,

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  26/32

  -

  ~

  :

  a(:e$~),

  V~

  t . rQb1'Jt

  i.f.tt ~~lt.

  mal

  tr~b~tc

  ,ae ~

  I l iHi#

  f~~

  0

  ~\;;~a~t:1w.~:J;~uu-

  ~'iif;)t,; tlcl.ls.,tG

  Mb~l'a$Jt~ s. ,.

  ~tt~te*~',Q:~:r:~l

  ~~it.tltul\id. ~iQl

  0

  v~,

  f/A(iQ

  l i.~~

  ~\~a

  hot.~

  ~Lli: l ' ~iJ~lt.\ft'i

  ue~ r~l.~ &

  ,ltt~l~ttioJ

  ~o tst4' 1itlestte

  ~

  (;.,~t.lul~iJ:o~,,~

  in $m,tut:ti si, Y'diQ1,41~ bu.n~11o~.-

  ... a~~;:tle ~:i.1t\t'tute '~ 4\~~t, ,~o(,iat~4~vi~p ~~~l&f-..e~oo$Q~laea:t 1 -

  ...A~~~ul Qciaf:. JL. nu e~~ ~1:taUm:'a~d~biWlt. .

  .

  .

  .

  U1,,11.,..~ ..e~eo . ~~l~l\;tlui aQel~l $~ ~t far:a d~ ~~~t~

  ae~ ~

  tI~~4l.

  llWltQ.#lItU

  ~\tIlili1~i. '

  9.00~~u'1~

  L\

  aaolllatlAOlf

  ; 4

  w~ttW

  t

  (t~~

  tt1~.M11lQt4 do

  um~t-Qc~l~

  'ltii1tUQt'it .', ., '. : '

  ~a~aH~aa ,R~ri~~t'l $iSa~~l~)~~U;(l)Q

  ort~\UZ, ~~r

  ' , ilatft 'ti.lt,(,l $fZ;Q.~'\t$:t-

  sU$~l($tea\\l ~ sa

  b1t~aet ~s~Qi1~aal ~ W&~ i it.~1~~a

  1~ .,ttalul':

  ~ci~

  ~l 1am~i,a '~ f.l@ 1;.' . . . : . ~

  I

  I . .

  JJjilj.~Q~~ jf_~ t ,~.

  ~~.i1l1~lult'tl ~t&l

  ~1_ ~eu.1h~olG fl.atlQll-l~~...

  , .' .' f

  ~eill~i G ad.. ~~61b'li\~'e~ (~

  fi.

  lCG nt.Q9~t*C,.~t'i1,~lul Q~

  t/~t

  f ~

  f ~ f ~ . . ~ . ~ ~ .

  'L :

  W;'~~~ 1~

  ~~i ~t\t'll.

  lM.Q~

  ;to

  aa .:tt'_~J)_'~);i:i~ .

  _.jl ,

  Aft.1.a,~O#~ftfllJ\. ~~ ~

  '~&~rJQt ~

  G~'O d~l}~U iSll~liilt\)..

  a~~e~'at~l.'fi~d 4~t~te~l~G~~lG l~dil~a;te .li\ eu *'1,~~t:f5,t~~ ~1

  ~t.tid.&tlt. t: it;;; l ~.fij:'l ~ut ~

  t;'~ 1.~'Stl:~ttw

  * ,

  t\

  _@t~i*)ltU m~

  ft1.dI -Si'ftj.~II

  . Mt..la~ ';'Mm~Q o.~~'~i i'~U1 ~Sa_11 t1 )~~QU~~o'~aR~~' ,. ',

  tJle~j,,(i~.,~

  tGa~~ ~#~~l~l:~

  Q~O~(~

  t'lta~,

  \t~~u_t:~t~a'br~utjt ClUll '

  i' .

  c. r - '

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  27/32

  ,_I

  }~

  - '

  t~tiS.lfj SQOlctatca tl:(l'Jbaio :.aa t.lna. un

  towiu't;:I. u

  al iO~l~t.aat.i1

  Ln

  CQt'Q Q V~ t.~et tfiilfat ~

  \1a~f~\~tt' i at

  v~nt\t. ~ltl

  ft~'Qu~uiat~ 'ifltl'~

  94'~tl{#) $ces.tt~

  dl_ ~k' tQl~l

  1iSQfd;~l,~em~'o)tul

  il)'$~t1tuPA:~fC1~la rM.l~

  a lco alt:A

  m~~ltl;M,~

  l t~f~ tcW1:o

  10,

  aaet-a.nof,tit6tt;.'U1 Yn

  fl

  e~ (~tAit ..

  . , .

  '4~~fWQL.tt. el

  cttetttt\'lrl~ , , ' .

  1\ tt ti : lG . '

  4'tg,ttt~1 Jc,;on~.:tieQ-~A,:i'lJ~

  inc.'

  ,e l ll

  1 .

  Q;A~10

  td

  fIG

  ~e 14 31 -tlQ;( tbrl~}~ ti.ucaru'

  ~ lr~ ~u1

  $lt(oit -itl t.r~~ ....

  1u '4 tQ. Qomit+tb1~~t o~Li)tutjt

  . At~~lt.Ct(,}

  VII tue (lvidoota 4OL~tabi:lntll l~L.ntlun.tul al ~ ...

  t\ll ~ 1mfi~ 01

  ~1)'~{lQ

  fl'-' volt .bt-ofJ.'Slt in c$:.(ll~iilo

  Ptova~u~

  ~:e ...

  lQ~~,l;l VQ It n~()~t ,( 0 il~nOl~f $ '~n~mla ~ aSQC~t'1($ - Of. ua,i)U9 ~~.

  I ....

  '~~ tM

  af#'19 td,lQ a nll~'~b11t ~t.R1t:tldw.

  ~tltt14

  r U elcolo t~~~llQ.t

  ~j. t r A ~ t?abllMfl '-n.

  ftQtJit,l)Jl~al o,ti~Aal

  c . .uli,.nt in~t Q.t'tal tt~ ~'f1'i 'l'f~

  lfti,tm~;lo$U~

  QJi'iB i'j:1lMtt'11 ~

  at~~t &tl' ~i ~ ~P;9#~10 ~ ~lQ~tl= ~~i'al\fl f.~~~~ 1)11' ~o -

  v.~btlQotie gQ attGtlrQtiita

  lutai'Q

  ,$~ wn :~J.lo.: LaGQ :oo \) at .l~

  0h~1-

  tale,lilo#

  ono_uale

  ~tft obfl'~~

  ~couf~#l1MltU11.nt'~ Wfttcl\l1.

  Uf; t-

  ~~ltfi)t1

  dQt41

  scad

  r

  a Uil~elt.u1'ii

  *'i arno

  lnU'o

  aooc$.att

  1.11C~r'l or

  m t ~t . ~~

  ~t l Q4~~~

  l a

  a ~ ~ u e1~~~1

  eap-.tV'.~l fII& I ;',~. , ~J . ~ , .

  _'~lt~-

  Gb.tlllnca '(;~i.$t.._t,r It'' '..;)~'atolA'tu;

  00,a~eta.U

  st

  4;0

  cGna~ .

  An V i '~~ ,

  ;floall'

  ,let

  COQ&\~~

  t'6

  fr~~4l1u' t ' e

  Qv4de.nf;a

  ~4l-t~.xbl1a -

  Ir~,

  ti'~\l~

  ~ 'tititil 1 'fti .\utl1'aJl 'f~i~ Qlt\l

  lMt~,nt(:u:u'l~t~, ~ ~-eJil. tu.~i

  ,le,)#,'~, $ I..J:$l.b , C~te.t :etu't.\l't;\' t:ll'mtW&eJ t.,

  '_: At'iUoltell.

  ~.;f~la }, O~tQ

  ntablU 0$ ~e~t (l()utt:ol a a

  QO

  .I,,;lf.(;et~Qae t 1 - : . i

  cab:o

  Q ,

  ,i.eJ(a.lI.~

  ~B. .

  tj,~t.$

  etJi

  et:al'a:1Q.~.

  CaLl.v .am81 ~ l J 9 S m m

  lu:t ..a c , . - ii U m f . - t ; , . ; ~~'l.ltlt 1i rn;:alut.atti flO

  ftJ.~ de

  Mlr$ -

  m ~ ~~~ 1j~~e1.a' J;$tnbtl'~~:-t

  l.llllQI' ulu

  GU' f~(1O vt'll

  U,Q~Q{Ji.OltO

  3.nt~Q

  t&lr'4G lnt.Gu~t(,i.

  A~_21*lZ~&i:~tu~j.1Q

  obl1g~ti la

  ~ec1pff'~'O

  tt.ttn

  ,~o~6Q:~nl,~~l

  tlOOl0t&l'~1i ~ At '~.a~~Q(;1 ~t D.tab l~ prin ~QJltJ:'dC11Q t.~~iviaf.:;al()ti~ ....'

  r;IOO~.@,t

  lrl~~ af ~

  fJ U ft~~li~'~

  d \'t~tt~; r

  a .~i;:l~ti1: , r : 7 , -:Ot;.~~~;-::-- __

  r .. I,'r' ,

  Oflclul Registnlltll C

  . :-r-:'

  Ie omertu/lll

  ; J :

  ,pe

  Mga

  Tnbuna/ul

  Selllll()tllr

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  28/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  29/32

  .

  '.

  . :. t.

  J r

  J

  itXl~ t:Ii..~j~~

  . '~~.~I :tCl~n. _ t: 11'_ ....

  Q ~ i t

  ' If .n i. ~ . .t-tl ;c lu~ 1 ~ lm.t.u b(;t:O 'lt)lt'~, :.\,.l 1/:;9'-'

  .....i

  la~

  w~~fl f ; _ _ t J m ~ ~

  t u C : >

  1 : : 1 t l~t

  f ti1( \tl - . ; . . ~ tht

  ~u ab 1\. ~ .

  ~ l l i W

  1 ~

  l o tOOV Ol t . f.1De tt J- \

  \fl\ ~Uim

  li'~ );NJ.~~~

  t

  t: . .

  ,- 1

  .

  .

  .

  r

  CMO All foot. ~c ~~ ~u 4 (ktQ..lilll;u:

  ~;(

  ~tu:

  .' ,,'. :tnCt.'i'tll b: Q~

  ~e~.i\t

  t~W \,\

  ~-vl -\Jw ..

  oe Atp~~leaiR ~

  ut ciiitUlt.11

  4

  11tj

  r Qc~~t

  . t i~~

  ';:IJ,h~

  ~..... ~.._.~. ... /.. -

  ~~,

  . ---

  __ if

  :

  f

  ,a _ . , ~

  ,

  .. , .

  :-

  -

  .

  ...\

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  30/32

  ~t;Q ~w1itt ..- -_.....

  it ~

  f t i t

  ~

  etlo

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  31/32

 • 8/10/2019 DOSARUL COMPANY GOVOR SRL

  32/32