dosar nr. 3231-?i20 t0 ["neuf.?iri i-; , . o, ]..n';f:tr i r:uca:'::('.:li-' i r*. ;i'q:: n *...

Click here to load reader

Post on 13-May-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I t t , l , lRtiF I t . , ' ) .) : ts3'faF
i . ! t l - t . ) t.-,-,. :: :.'-:::':'l:.-::-'-,":"-::i"- .'---|
ROMANIA TRIBLINALUL BUCURESTI - SECI'IA A VII-A COMERCIALA
s EFITINTA'Cr:trt nnciALA NR.5 06 1 $EDINTA PUBLTCA DE LA 08,07.2010'l ribr.rualul constituit diri:PRE$EDiNIl;,,Y[TI['S$'ffi 3*fr?I,'#,lfi xrENA
Pe rol solufionarea cauzei corueipiale privirid creditoarea SC ROMCONSTRUCT SA cu sediul in pLOtEgTI, SITARULJI, nr. 1. Judet PRAHOVA in contradictoriu cu debiroarea SC IMPACT DEvELopER & coNTR{gToR sA cu sediul in VOLLTNTARI, $0S.PiPERA-TUI.{ARI- CEI.ITR-DE AFACERI CONSTRUDAVA, nr. 4C, et.6,:t, Judef ILFOV, avind ca obiect procedura insolvenlei intemeiat[ pe dispoziliile Legii nr. 85/2006.
L: apelul nominal fasut in gedinta publict a raspurrs debitoarea prin avocir pi creditoarea prin avocat.
'
Debitoarea prin ar,'ocat depune ia dosar note scdse Ei inscrisuri, respectiv somatji de plata 5i soiicita obligarea creditoarei la plata unei cautiuni, inlrucat cererea introductivi a fost fonnulatE eu rea-credinta, prin aceasta I se creae[ un grav prejudiciu, iar cu privire la aceastd creanti, existd numeroase dosare,
Creditcarea prin atocat solicita respingerea ceredi de obligare a sa la plata unei cautiuni, intrucat creanra invocati. e$te osfta. lichidf, si exisibila
Nem.aifiind alie cereri de fonnuiat gi probe de adiiinisn-at, instanta constati cauza in starE de.iudeoat[ gi acord6 cuvautul pe fondul contestatiei qi cererii introductive.
^ Debitoarea prin avocat solicita admiterea contestatiei aqa cunr a fbst fonnulati qi respingerea cererii introductive" ca neintemeiati, intrucat nu este,ifl stare de insolventa, efeciueaza plati curente, desiEuroard activitate, arc bani in cont, iar cLeania invocat[ nu este cen[, lichidE gi exigibiid.
llreditoarea prin avocat solicita respingerea contestatiei cle.bitoarel gi adtnitetea cererii introductive, intrucat oreanta este cert[, IichiInstanfa constati cauz{ in stare dejudecatd gi o reline spre solutionare.
ro0 B
Prin cererea inregisrrftte la aceastE insrnr4l la data ,le 06-0r-20i0,creditoarea SC RoMCoN$TRUCT SA a solisirat iu crrn{radictorirr cudebitoerea sc iMpACT DEvELopER & coNTRACToR sA deschiclpreaprocedurii irrso,lventei in temeiul art. 33 alin.4 din Legea ru, 85i2006.
DEVELQPER & CONTRACTOR sA penrru zuma de sgg.45r,21 rei,reprezentffnd yaloarea facturilqr ernise gi aiceptate la plad de cdtre debitoareachitate parfial aqa cum rezultd diu Anexa I la cererea introductivH. ce rryrezintlsitualia facturilor *Plt-e' A mai precizat creditoarea cf, debituarea rnai dator:eazasuma de 773.691,65 lei reprezent&nd contrayaioare facturi emjse p* u*ru a,situalii de platfi acceptate de s5tre debitoarea SC IM'ACT DEVELO'ER &coNTRACToR sA, insE gi aceaste sume a fost refirzata la platd ",., *o,1iun*.leintetneiath a compensdrii obligaliilor cu pretense proaitep solicitate dedebitoare pentru c&re insd aceasta nu deflne niciun tirlu Irya cum se pgate vedeadin Anexa nr, 2 ]a cersrea inroductivi. Creditoar.u u pr..irat ci lhcrurile au fosigmise in baza conrracteror de execufie de Iucrari ;;, ] pi 4 din a,ur 2007incheiate. inh'e pnrli qi reprezintil echivalentul lucrdrii Execurate in favoare adebitoarei, astfei cE debitut datorat de debitoare se ridici ra surna de1.i63.142,86Iei scadent conform contractelor fieufionate mai sus. Apreciazi creditoarea ci suma ests certd lir;hidd qi exifibitt, dep[qindrnini,ul^1egal prevdzut de lege frind astfel t"d"pffi; condiliite prev6zute deLegea 85/2006' tn sustinerea cererii au fost depuse in copii legalizaie facturileprevi.zute Ia Anexa I +i 2 a cererii introductiv* +i conirrctuide *"*ru1i. nr.03/.l5. 1 1 -200G pi contracrul din 10.02.2006 (filele r ,+i r +i ain dosar vol l ).In drept sererea a fbstfntemeiati pe dispoziliiL legii nr. g5/2006^ Debitoarea a fonnulat contestaiie l'tieithv. "?tutii dE deschitjer* aprocedurii insolvengei formulatil ds SC ROMC'NSTRTJC"I' SA solicitAndtespingerea cererii ca inadmisibila in subsidiar ca'rreronaata $i ;ii;;.,pretinsei creditoare Ia plata unei caugiuni in suani;'d- l0ycj din valoarcacrea-n{ei pretinse conform art. 33 arin. 3 din Legea nr, g5/2006 ,ri ubi;;;;*ucredifoarei la plara chettuierilor de judecat[, iar in iemeiur ;. ilg'' lii"
"i'?., ,lit' a cod proc' civ. arnendarea creditoarei pentru introrlucerea cu rea-credinfd acererii,
iI .esenle dEbitoarea a sus$nut c[ sumele pretinre in nrod nejustificat clereqlarnanta creditoare au fosi in mod corrstani.rnt*u,# tacflnd obierful unordosare aflate pe rolul unor insta.nfe de drept comun, A$tfel .a cr*anf ;;;#;_indeplineryte cerinlele art, 3 din^Lig.* nr, tsizooo rapclrr*t€ Ia ar-r. 37g c"pr. civ.susline debitoarea cfl cererea foiulati de crEditoar* este inadmisibilxlnt*catpretinsa crean!5 nu este certil richitlE qi exigibiifl, iaisun:ele rnengio".;; ;*i'cer€rca introductivd_ sunt pr€tinse fErf irryt' J*oor*r* ereditoarca scROMCONSTRUCT sA ii riaioreazd un debit ?n cuantum mult mai mare decdt
z(t0w
creanfa preiinsd' Astfel precizeazd debitoarea ci termenele de finaliziire ainobiiclor care fac obiectul rontr.*t*lor cle exccuJi. u..-g clin l5 11.2006 ,si nr. 4din 20'02.2007 au fosr madifi*ut*.p::\lot* uoigiooule ,iuccessive dupfi cumurmeaz5: Actul adilio'al nr.7 din 15.01.2008 ia conru*ul do execufie nr. 3 rlini5'11'2006 a decajat tenrrenur de finalizar* r" du^�tu'-ar:o.og.z00g, iar prin :Actul adilional nr.4 din 21.06.2007 i;-;;;;*rlr. + oi" zl,Qz,ztllrenxenurde firratizare a fosr .finajizat ir***-lo.i;:ffi'r.--i"i" 20.12.2007 in bazapaficului de execr{ie pentru in,oth*t* Ru 35 qi tu 42, nedatat, semnaf dereprezentantii iegali aiambelor..pirli. -- :- -'v rpr 'vu.**L' r'trrruri
Debitoarea-a sus$inut prin clntestalie c[ sc ROMC0NSTRUCT SA nugi-a rcspectat obligatiii* *onttucruuie n.ierp*ra"a^tr*renele inrermediare deexeculie qi termcnul finai de t*t.uiiu a construcliilor ce a fost constar prinrr-oexperttzl' extrajllJciard motiv o*e_r-rre a procedat ra rezirierea scestorconrracre prin notificarea nr. I t SiZ/21.07 .2A0g,Astf-el cd .susline rrebitoarea a fasr;-"";ffi;;;;cureze penaiizEri de intdnierc de0'20'4 din varoarea objeetiqrtui i" "onrormrrare cu preved.erile contrar-rui car,t ralin' I reza r djn contrafiere de"execuli, ,uuolo*ur cu titrur de p*',iritatiirnporiva sc RoMconrsrni.rciie ,iai.and;;d;ma de r 4.s5s.i'e_r r reiiientru care a fonrrurat cerere de cheurarq.. i,, j'"d*;; .* rorrneaza ,rbiectul gHH#: ,3946s/3/2008 afrat pe rolur Tribu"iLri"i n"curesti seclia a vr * a Debitoarea recunoagte cd creditoarea a emis ln favoarea ai 2 cecuri serja 88303NR' 01010637 qi cecur seda BM 3b3 nr. b10ib;:ffi;.roare de 489.008.6s reireprezentdnd varoarea materialelor aehirif ion;* ;, i c'norr,, coNSTRucT s Ain baza contractelqr de vdnzur* .o*pXru.* U* ,JJale de consrrucrii nr.03lls'11,1006 gi nr. 04/2o,oe;ooi, dar "are ;;;;;rr ince'are intrucdr incontul bancar al ctebitoarei nu a existat disponibit.
-
tn co'secinfd sustine debitoarea ci nu se 1fla ?n srare de insolven|5 gi c[ chiar insituapia in care s-e-r consfata judiciar cfi sc RcMbbisixucr sA ar avea o
c0 (18
creanld impotriva sa tnffe pirli ar putea opera compensarea i* conditiile art,1144 qi l i45dinCodul c iv i l , r I - - - r - ' * "v 'uv\
irrtrucdt creditoa.rea_ nu a do'edit gtarea de insolvenl' apreciaz' cr nu sunl tTiJflilll.
condifiile pievazute ce Legea nr. sszioo6 privind procedura ' I Analizdnd cetetEa fottnulatl, actele qi lucrdrire dosaruiuj, contestatiaformulatd de cftre debitoare, intr*gur rnateriai ;;;;;r*. adrninisrat in cauziinstanfa constatd urmitoarelc:
crediroarea sc RoMcoNsrRUcT sA a invocat ca fiind certo, iichide 9i::,g:bJl: I 1�l-lt" in sumi touia a.l:63.142,86 lei.rnma creanla in cuanfum de 5gg.45r,2r.leiaga suul sE poate consrata din acte]edosarurui reprezinr' sumere rezurtaie din racruri ""il de citre creditoare inurma situaliilor de pratd sernnate gi acceptate r-^iL,a de cfrtre detritoareinregistrate in contabilitatea o"uiiou..i ;,-;J4il?'o#n a se vedea facrurilefilele 3l gi Anexa I la cererea introJuctivfl volulnrru] il*o cum se poate vedeadin Lr:exa 1 la cererea introductiva *lour* n**rtoili**.i u fort de 4,0g9,07i.1jlei din care debiroar$a a atrhiral pa4iar din fi..aiJ^ facnrrd ,u*r-aii.*r.,r[mtuiAnd un resr cle plati o* isg.asi ,Z! G 6;;-vec*ra situafia factuiroracceptare la platiltil.":r r1. ra! oe i-r- rrr"*niiono*., instanta aprecrazacd suma de 589.45r,21 lei reprezintd:.r*d;#i,'ii.i,iou 9i exigibir[ derinurade creditoaro impotriva debiioarei, a*b;touri, ,fiift;_;e in inroruenfi in rapon no;,;l,H:[,T*#: ;J;i;i:-eptut_o
ra prarr, a*""niii scadentd si neachft atd Astfei cE instanpa va respinge suslinqrile debiroarei cu privire ra creanlasusmen;ionatd ci aceasta nu ai fi cerrd, richioe u. "Jsibili qi c5 ar fi ritigioasadeoarece ac$asta suma nu a fost contestati,'fhctu?le fiind inregisnite in
il#:i:i',1f"ii,T,llftfiT,:.,il-de reduceiea de ive p,io a.[,"** +i
cea de'a doua creanlfi in cuanur q: 77r.9gr,6s Iei susgine creditoarea ceaceasta reprezintd conrravaloare facturi!or enrise;;;;ll"*e pe bazi de situaliide platS acceptate de citre debitoarea sc IMpAaT DE\/HLOPER &C0NTRACI"OR sA insd.refiuatffistincat rapratfi de citre aceasta.$i aceast[ creantil:T.Ti1i instan,ia c5 ests rrd-;-Jrour*ru pi aceste factun :.T::
(r. se vedea An exa Zfrra 3 dosl vor,,l)repr*"inu *ituufii de plata semnare$l acceprate de cf,tre debitoare ra plat[, uu*6 ,, ru;;;i*rrur unor lidgii intrepd4ile contractante. InstanF upr..i*e cd odatd ,- -rl*-pfle
de pratH au fost ;i::il',iT,::plati,
'efiind c'nt;,$t*t' de debitoaro '-pi-riita sume terte, ricrride ln contextur ceror scrise, instanla consfaffi rn baza dispoziliiror ).egii nr.85i2006 art, 33 ariu 4 crEbitorui * *ni fn srare o. i*Jn*ni[ fb$H de creditorursc RoMcoN$TRUcr sA p"or*;;r d.e s*9.asiji r-,, sumd ce reprezintaun rest de plarE ia facruiie emise in uatou* 4,0gt.0i;Jj lei reprezentdndcontravaloare facfuri einise pentru situalie ge tucrari-ienninate recunoscute de
r00 m
debitoare irr baza contractelor de execufie lucriri nr. 3 gi 4, rest de plati devenit scadent nai urult cie 30 de zile,
instanla va lnl[tura qi susfinerea conform cireia debitoarea lLr ,c-ar afla fir stare de tnsolventf avfrnd in vedere c[ dispoziliile l"egii. nr, Bi/2t]0{i prer,[d ca un debitor se p0atc af'la in stare de insoiven{fl fa6 de un credirol dacl rlatoreaza acestuia sume certe, lichide qi exigibile recunoscute Ei acceptatc la platd i1 Lraza unol facfuri fiscale inregistrate in contal)ilitate beneficiind de legii)a1ie fiscalF t'espective reducere TVA prin reducerea inrpozitului pe protit aga cum este cazul tn.tq9!1_uoo.linq ci gwna de 589.451.21 lei reprezinti crean!6 cerrd, tictridn ;iexigibiia, nefiind litigioasl instanla constatI c[ surrt indeplinite conditiile prevdzute de legea nr. 85/2006 pentnr deschiderea procedurii insolvenlei.
Astfel cd inntan$a va adrnite cercrea ereditoarei ca intemeiat[, va respinge cotttestaf a d*bitorului ca neinterneiatfl gi nefond.ati gi in baza art. 33 alin, 4 dj,., Legea nr. 85/1006 va deschide procedura insoivenrei impotriva debitoarei.
Irin respingerea contesiaiei debitoarei initanli va respinge gi ceredi fonrrulate ta reintemeiate in cadrul coniestaliei referiior la obligarJa cieditaorei la plara unei ;auliuni de rc% din valoarea cieanlei 6i
-cererea privincl
cheiruielilor de judecatE. Potrivit dispozitiilor an. 11 pct e instanfa va desemna admjnisrraror
judiciar cu an-ibulii prevfrzute dE art. j0 din leee.
PE].ITRU ACE$TE MOTIVE iN NUT,IELE LEGII
HOTARASTE
Respinge, ca nefondatF, contestatia DEVELOPER e. CONTR.ACTOR SA cu $ o s. prp EILA.TLTNART_CENTR, DE AFA CERj 6,7. .Tudet ILFOV.
debitorului SC IMPACT sediul in V0LUNTARI.
CONSTRUDAVA, nr, 4C, et.
Admite cererea creditorului sc RoMCoNsTRUcT' sA cu sediul in PLOIE$TI, SITARULUI, nr. i, JudefFRAHOVA.
T - . ^ - - - i - - tia if ieirii an 33 alirr. 4 ciin iegea ru. g5iz006 privind procedura insolvenlei deschide procedura generaid i*mpotriva debitorutui SC iMpACT DEI'ELOFER & coNTRAcroR sA cu sediut in vo[n+rnnr" $OS.PIFER.A.TLJNAR.I.CENTR.DE AFACERI C0NSTRUDAVA,;. +C, *.. 5,7, Jrrdet ILFOV.
ln terneiul aft 47 diu lege ridic[ debitomlui draptul de adrninishare - const8nd in dreptul de a'qi conduce activitaiea, de a-gi udnriniutro bunurile *in avere gi de a dispune de acestea
sOo E
Di dispozitie tututol'bdrtcilor la care debitoarea are disponibil in cont,risE nu dr'spund de acestea il- ln "tJil-;- jrilcrtonriui sindic sau al ;lllililfffiilili,j;,1"?fl' ouiicur; d;];$'il1#J' u bincjror i*u.oin,ru-i
Fixeazd urmitoarele termene limjtE: b) termenul limita pentruinregistrarea cererii a* uu*ri.." a creanleror asupra averii clebitorurui08'09'2010 c) rerrnenul d;-;;.ifi*ar: a creanter.r, do intocrnire, afi9are gicomunicare a taberurui preiiriii* L-_:r.l"r--og,rb.zoro d) rpnnenur de
::ffli;T:,t'i:i'Hi il:'r, ff "T'o a r L zo r ol o,* p,i** i se dinle a-- aliinr,i i
Numeste r$::ltrr:rtorjudiciar pe +crlv LTCHIDAT'R IpuRL cars va lil-JJll:,,::iill,-,,i:_"t;" a" *zo aio i.e", ;1,.*uo*,*1ie de 3000 rei
Pune irr vederc adnrinistratorului judiciar indeplinirea formaiit6filorpnvind menfionarea ra registnrr .*rE r"i ;..n;"i"iiro.permanenti ai s[i.In rerneiur arr.li atin.z din' Legea - ni.slJzdo' privind procedurain$olventei' dispune ca administ.uro*r;"uot.iui' ,a'lrrmird o notificare, incondiliile a*,6i
1'i::. gir G;;rivina n*rri-,ii.r-a procedurii generaleimpotriva debitorului qi ridicare-a dript=orui o" uaministl*- *ruror creditor'ormenlionati r'n lista depusd d; Jd,,o, in conrormiLir'r, arr.2g alin.r rit c),debitorului 9i oficiurui t-g;r"urri' :";;4;il"rlu," oupe cBZ,, regisrmr*isociet'$ilor agricole ori registTuluirrr;1gilqr qi fundagiilor in care debitoruj esreinmatricuratr penuu-gf--"ril;;?rnjionii,
instan{elor judecfitoregi in a cirorjurisdicrie se afrd:,r"*l*:,"ry, ,i *:,1ilTffii,,ii **ro, b*ncilor uncredebirorul are deschise ccnturi, in vecrerea 3niicrarii pr.u-alriror an.36 din Iege.pune in'edere adnrinistratu*i"i3uairiu, #-rnr-***.uuca Ei sd depunfi ladosar' fn rsmen de 30 dr ri[;;l;o*r.-n*r, rapor,rul p'er,'zut ta art. 54 arin r
!'lifl:#5: si' ?n tennen d*60 d;zile a- rr a*r#--r*,n*po*r prevazur ra ar.r,
ln terneiul afi. 4 rti- T ̂ -^^d eschi de, €' a. "a# 4rffi : H-f, x$'j i: SHiiTJi*#''J,T';;,j'iixTsuportate chertuielile^ aferente ptor*auni, io t*rrnen " a"i ,ilrde ra norificareqdeschiderii prncedurii; i";;H;;;try,jrt, uat.i;;',l.il*ontui va fi deschis de[1T-ff Hif#HfjJ:*|fr ;rT'.H*i-;i';;il'ieiiia,*urivornpasirate
09,00 Fixeaei r€r'r''€il psnfru .*nl*urr*u procedurii 1a02,12.2010 c.g, ora Pefinitivn rsi executcrie,-cu recurs, in teftnen cre r0 zire de ia comunicare.P\uniatd in gedinlE pubtice, ali.,eur.zur o
EbiNTE GRERIHF
BULETIN{,"L PROCEDURiLOR DE INSOLVENTA NL. 6.686/10l 0
L l :rranrinarta acti \ i t i i l i i debitoalei. t . ina din pt ' inc, ipalelc at l ibul i i ale at lminist latorului . iudiciar. i r .r conlbrrnitate cu prevederi le ari .25 l i t .a; din cadrui l-c:gi i
nr. [ i5/2{)06 cstc: - eranriulrea acl i \ i ra! i i dc,bitomlLri , asupra ciruia se inif iazir proc:edura gcncrala de insoh,cnl:r in t 'aport cu situafia clc
lbpt ; i intocurirca unui t 'aport anrinunl i l asupla cauzelor ; i inrplejurari lor cale au dus la insolvcnl i , cu mcnlionarca
pcrsoanelol elrolr le-ar 1r irnpLrtabi ia gi a eristentei plemiselor angaj[r ' i i r ispundeli i acestora in condit i i le ar1.1 38: - suiruncrca acclui raport Judeci.kr lul ui -sinci ic.
In r.cdcrc:a inclep)inir i i obl iga{i i lor legale. admiuistt 'alorul . jucl iciar a cc}nslalat: l .Adnrjnistratorul . iudiciar. in coul irrnri tate cu prevecleri le ar1.109 din L.egea nr ' . 85i2006 a noti l icat dcbi loalea. prin
ptt l t i cu scl isoare lcctrnrandatd. sat Malu Sparl. ola5 tsol int in Vale.. jud. ( i iurgiu. sediul societ ir f i i in $os. OlLcni!r- i .
nr ' .250" bl.14tl bris. sc.2. et.6. ap.6tr l" sectof 4. ISucureEti; sediul administ latorului in Intr. Col ibasi. nr. l . seclor 5-
Bucurcsi i : scdiul asocialului. toatc ac:este adrese l igurind in istoricul de la Oficiul Registrului Comcr{ultr i ( i iurgiu-
pl icirr i lc i l r torc. indu-sc la sediul adnrinistratorului . ]udiciar cu menliunea, la seti iul sot iet i l i i . -societate clesl l intala" la
adrninistrator ' ; i asociat- . . tL-f lncu pislr i lc erpi|ai" (ancxa l . auera 2. anera - l) . 2.Altc clt tcr.rntenle LrLr i lLl putul Ir anir l izate de ci i t le irdministrator. iudiciar aLr . lost declaral i i le de crcanla ale ct 'cditori lor ' . Credi iol i i socict i l i i SCI NaLur-Irarnr Cornimper SRL sunt: - lnspccku'a1ul
' fer i lol ial de N.{tLnca al Judeiului Giulgiu a {blmuiat declarai ia de crearrt i . i rentru sluna de .18,5 RON.
leprczcntind o crcan{i bugetarir; - Dirc:ol ia lr inan{ek.tr 'Publ ice ( i iurgiu. ora; Boi ini in a lbrurulat o cleclaral ic a creaniei, i r€n1ru sunra de 5.199 RON, r'(1rrr/L'nl
'nJ u creanli huSctari :
- S(l l )ol jsano SIt l , a fbnnulat o clcclaral ie a cleaulei. pentru suma de 151.16-1.92 RON. reprcz-c,nt irrd o crt 'atr i i c)r i logra l ar ir . I I . C lonc lL rz i i . Din infblmati i lc l lnanciare din arrul 2008. dc. pc site-ul l \4inisiemlui de Finanle t 'ezui la ururi toalclc: - act ir .e Ic c: i i -cuiar.rtc - 31 1.-145 lei: - ac t i r ,e le in rob i l i za te - 90 .615 le i : - c reantc - I 35 .753 le i ; - s toc :u r i - 93 .8-17 lc i : - c:rsa - t 1 . t i55 lci f i conturi la binc. i 185.032 lci ; - tap i ta lu l i to ta le - 98 .329 lc r i l - datori i totalcr - -10-1.7j I lei ; - eri i ia ncta clc al irceri - 509.965 lei: - r 'en i tu r i k r ta le - r2 ( ) .192 lc i : - l i e r ' . l c l i r r ; t c i . ( ) l . l l r ' i ; - c l re l ru ic l i lo ta le 522.293 Ie i . - p rov iz - ioanc- 0 le i , - p ro f i l nc l - 0 l c i . Avind in lc,dcrc l 'aplul c: i adininistratolul societ ir{ i i debitoare SC Natur Falnr Corninrper SI{1. nu a depus t locuntcntclc i lnanciar contabi le prer,azute la art.28 din Legea nr' . 85i2006. administ latorului judici i i r nu poate lolnrula punct dc vcdcre cu prir i r t : la cauzele care au dr.rs societatea in insolven{: i . Ar.rcxc: - l)or ada ncit i l lcdl i i societAti i detr i toare. a asociatLrlui gi administ latorLrlui.
Adrninistrator ' . iudicial al SC Natur Farnr Conrir.nprrx SRL, [ ] .N. lnsolvcnc"r, lPLiRl,. prin plact ician cooldonator avocat Chir i la Nicolae
2 0 1 0 ( 2 5 6 7 E 9 )
. lut leful I l ibv Secl iunea I - Conrcrrcianl i r j ialii IMPACT D$VSLOPER & CONTRIICTOR SA; crct unic dc lnregistrare | 5'5 jltil
Ronrinia, CLuiea de Apel Bucurepti . Secl ia ir \ , ' -a Conrercial i I)osar nr ' . 6673i212A10 (nr ' . inteln 163{ri20l0)
?ncheiere
$edinla pub)ic[ de la I 1 august 301t) Compietul cornpus din: Pregedinle El isabetalopu
Grel ier Eugeniir-Rodica LungLr Pe rol- solLrl iouarca caLrzci cLrrnerciale de ial ir , avi ind ca obiect celerea de suspenriare provizorie a Sentintei ootnerciale nr' . 5tXrlr '08.{)7.2010. plour-urlatd dcTribunalul Br-rculepti . Ssgri ia a \ ' - l l a Conrerciald. iu dos:rrul nr.32313,2010, pinir 1a solul ionarc:a cereri i de suspenclare cl in cadrul rr:cr irsnlui, fbrmulati de pelenta SC Impact D:r 'eJoper & (-ontractor S;\ Volunlari . in contladictori l i cu ini inrata SC Ronrct lu l . l lT INt iL FROCI IDURILOR DE INSOLVE.N l - .A Nr . o .0 t i0 t lU iU
S-r i i icgl r 'clbralLrl cr irzci de cirtre grcl ieru] 1lc Sedin! ir , cat 'e iuverlereazir laptul cir petettta e dcpLrs la. iosttt ' t . tolc dc
s c t ] i n i i t . L t l l l . i r ' i t . . . l l i . ' . c i . ' . . r i l t s i c i ' c t p i i i l c : j b r . t i l r t l a i c : i ] e i r l i i l r r a i i i � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �…