(documente slavo-române). volumul 4, partea 2

of 279/279

Click here to load reader

Post on 12-Apr-2016

518 views

Category:

Documents

146 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nb

TRANSCRIPT

 • PITROPIA pASEI 1SPITALELOR IS-LUI 1'1121DON DIN JAs1s-*,../N..,s,,,,o,".,,es,-,.Ws_n,,,v,/N..ev-,,,..e-ov."-"-----

  151150110E 51 WISE

  I

  (DOCUMENTE SLAVO-ROMANE)PUBLICATE

  DZ

  GI-1. GI-IIBANESCUPROFESOR, MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI ROMANE

  -.1411117014111/11.114 nr.

  PA.BTEA II.

  (1692-1694)

  Publi catiune fcuti sub auspiciile Epitropiei Casei 5f. 5piridon din 14

  :: '4111

  I IA ITIPOGRAFIA 1DACIA P. & D. ILIESCU

  1915

  r---F-1! 4

  www.dacoromanica.ro

 • PREF AT A

  Dam cetitorului partea II din vol. IV. al colectiei Is-pisoace si Zapise", ce o public sub auspiciile Casei sfan-tului Spiridon din Iasi, Cu cat se Inmultesc volumele, cuatat creste importanta publicatiei prin materialul bogat dedocurnente, ce privesc Intreaga viata noastra din trecut.Am admis Le la Inceput sa dau documentele In ordine crono-logica, indiferent mosia la care se refera ; aceasta era de alt-fel cuprinsa si In prevederea contractuala de a merge 'Ana lapragul sec. al XVIII-a. De la aceasta norma rn-am abatutIn acest nou volumal 8-a al seriei. Apropiindu-rna de sfar-sit am crezut ea pentru restul ce va urma 'Ana la Inchee-rea contractului sa dau In rezumat istoricul mersului pro-prietatii pe mosii. Incercarea aceasta de sisternatizare m'adus la cercetari noua si nu tocmai Indemanatice : dar auscos In evidenta si fapte notra.

  Cetitorul slrguincios va gasi cat-va Inceputuri de spitede vechi familii de proprietari, In cari vor ceti nu atat ur-marea lntreaga a seriilor de generatii, cat legatura lor cupamantul. Aceste spite Mut cu atat mai interesante, c14 catprivesc pe vechii nostri stapani de pamant, nu atat pe ve-chil demnitari ai statului.

  Pe langa acestea, cetitorul va gasi cateva Incercaride cadastrare a rnosiilor razasesti ; Proprietatea mare s'aInjghebat din Intrulucarea a multor razesii mici, cum si dincornasarea lor ; In tabelele de batrinii satelor cetirn nu cuma curs proprietatea, ci vom vedea si toate raporturile viidin obstea razasasca.

  Ce interes nu va prezenta escursul nostru asupra ce-lui mai vechiu uric, ce-I are Epitropia ; In traducere ;uricul de la Iuga Voda din 1399 rupt de divan ca fals sipierdut astazi. In discutia Incinsa Intre istoricii nostri asu-pra lui Iuga I si II, de slut sau nu aceia0 persoana, escur-sul nostru va arunca 0 puternica lumina.

  www.dacoromanica.ro

 • IV

  Asemenea nu putin intetes prezint escursui nostidasupra vechii doctrine juridice, cA strainii n'aveau drept scumpere mosii. In istoricul proprietatii de pe mosia Coto-fanesti, pe Trott's, se vede cum a curs stapanirea d-ruluiFerati, dreptul domnului de a confisca o mosie Mt motivde hainlic ;iar practica juridica a citarii textului din pra-vile dupa vechii pravilisti se invedereaza ca o opera deorganizare a dreptului In secolul al XVIII-a.

  In senzul acesta Inceput voiu continua restul de vo-lume 'Ana la sfarsit.

  Gh. GhibneschIcipi in 21 Noembrie 1914.

  www.dacoromanica.ro

 • 1) Document din 7181, Fein.. 2, 1ai.Sumar. Ispisoc de danie pee care Stefan Petriceaica Vod

  diirueste schitului Zagavei Ingi Harlin 20 de pmtnturl, 12 Mei dfinal si un vad de moar din mosia domneasci a tfirgului Hirliful(Mosia Harliu-Cotnari plk H. No. 1). Hrtie fili; pecetea dotamasa fn tus ros, stearsii.

  Ofrizisan IleTpt; 11011044. nacho macrrito rciipSEMAII Alo44dgcK(011. rcli4cT1M)ii A440X041 H no I 4140"134X0M, f4H11 CgTHIS COT. tiTo ECT RS XOT4(1. Tsprti HaMniMS.Xl9A1WRH. icoTo(pini rtcPT 611)4 cliTgopHA WT w4 3ara-tini I II WT HHIOH 09410014KIIH. 19HcT1tilIKKH. CAM KT XIMM.iloMAKTgo. urkerku imAtige H npcnoAnn AlApim. urr yo.map I "Nil tIa4IIIMV. XSpAStURIf. CS 1(41la) gtiKaTo 34ArkcTo. Aga AEc'kT HItCH. H AC4 H(44HJH UMW. 34 CI110-MITH. II C EAHH I gillrA Sa MAHN. tiTo IIPHX04HT WT AHc 114nOTOWk. tiTO 0pi1141. WyKk ,1,104.11H. Kato A4 g)icAET CTOHCKIIT. EMI in1111111E41. 34 I rO4OH4Hil. H 11p4ago. WTHHY HA+AHHS. HillopSWEHHo H4 11+Kiii (34 npo)iiimiE rirkxogrcri4ti41H H rcinKAd I rcnAgmli. H poAHTME rcnAgMH. 11 no &(Sic) naiiiiro HCHBOT. KTo KSAIT. raw% S (Hamm BOMAN1110444gcK011. ToT C11 Hal HEn098 I WHA tiaanuro, A44HIE HMAOgaMiii. II ACH 11M AaiiH. 11 SKIPkIiHMI. CEH cT1 C(KHT).41KTo cl noKVCHT 9a3opirrn 11411111, I 44411TE MA0131114E. AdCSAer ninpoqini. cSTKOpillaro 1110 H SIMAH. 11

  liptiTa WO MTpS. H WT Ci. MICTAH I . H ti, ilaIIrAECTH. H 44 gRAIT. npoica.irr. H TpEICA+T. wr(HMI g% Hu) KHICTrkM. rpaAik. ii Aa UMaIT thICT I a._

  Ispisoace i Zapise Vol. IV p. II. 1

  a

  I. 11W

  11401H111.

  Iica".

  WT WTPHi WI1,11

  Aec

  s ro

  www.dacoromanica.ro

 • 2IS4010. 11 C% TCHK11`kT041. fir& RI 613110111.111411C`kKili AIXICH.AM11H.

  OV MCOX. HAT. *spud. 43ei itGamt MANZ. 111A4.IlU OTE4S411 111Tc/8 H01110A41. f Amp"' illiKtm.

  Traduceret lo Stefan Petru Voevod, din mila- Iui Dum-

  nezeu domn tarii Moldaviei ; adica domnia meadat-am $i am mil uit un slant schit. ce iaste in ho-tarul targului nostru fiarlaului, care schit a fostfacut de parintele Zagavei $i de alalti pravoslav-nici hristiiani, unde iaste hramul Na$terei preasfintei despuitoarei $i pururia lecioara Mariia, dinhotarul targului nostru aL liarlaului cu o bucata deloc 20 de pamanturi $i doaosprazeace falci de fa-neap 0 cu un vad de moara pe apa ce curge din-spre padure, $i care vine dinspre Deleani, ea sa-ifie sfantului schit, ce scriem mai sus, de hrana $idireapta otina $i mo$ie nerupita in veacii veaci-lot, spre ertarea pacatelor domniei mele si a doam-nei domniet mete $i a parintelui domniei maale ;$i dupa a noastra viiata cine va fi domn In taranoastra a Moldovei, acela sa nu le strice a noas-tra daanie $i miluire, ci sa aiba a-i dare $i a-i inta-rire acestui sfnt schit ; iar eine s'are ispiti a raderea noastra daanie $i miluire, sa fie neertat de Dom-nul Dumnezeu tvoreatul ceriului $i al pamantului$i de prea curata tui inaica. $i de cei 12 apostoli$i de 4 Evanghelisti $i sa fie procleat $i trecleatde 318 parinti, care au fost in a Niceei cetate. $iwww.dacoromanica.ro

 • 3sa aib parie cii Iuda f cu trecleatul Ariem nes-larsitele dift veac mund arnin.

  In fasi (s'a scris) la anal p81. Ferbr. 2.Insusi Doninui a poruncit. lo Stefan Petru

  Voda. f Andrei Mihu!.

  Dupa acest ispisof- dotnnese ni se Brats schitul,Zagavet I era zidit in 73 cand Stefan Patru Vdda iiface dame, din mo--ia targului Harlaului. Vo-la Petriceaicoafirma car schit a fost facut de parintele Zagavei i dealalti pravoslavnici Cine a fost parintele Za-gavel ? In hrtiile Delenilor, comunicate mie spre copiarede d. Spiridon Irimescu (Surete ms. V. 719), se gasesteun zapii din 1624 Mart 28. pe care l'am publicat in vol.V, thn Surete i Izvoade, pag. 188, prin care sse arata ca.schitul Zagavei era zidit inainte de 1624, can I Budul Ga-vril ginet ele lui Boghiul Costin ce a lost oltuz In Eat-lau, d danie s.h tului lui Zagavei o poiana ,In Paacovaciin tarmui iJe B3h1uiului, care poiana. a fost facuta cu laza-tura din padure intreagit de soruI meu i mi-a fost datamie- zestre".

  2) Document din 7184, Fevr. 29, 14.Sumar. Antonio Ruslt Voevod inthreste schitului Zagavei de

  lingi HArlAu dania co i-a fost dat Stefan PAtru Vod1 din mosia tiir-gului Harlku 20 de IA. minturi, 12 ftci de faneatl si ea vad de moarl.(Alosia Ilarliu-Cotnari II, 2). Hirtie, coalii, pecetea domneascii,4n tus ros, ytearet.

  liw iTHTOH BOEBOA,A. UMW. MACTII4 rallAp%3Mi moriAMICKOH. adeca domniia mea mam mlsti-vit si am datu. si I am miluitu un svant schit. ceiaste In hotarul tragului nostru Harlaului. care schitiaste zidit si fault. de parintele Zaga 1 vei si dealti pravoslavnici crestini. unde iaste hramul Naste-rei pre sventei despuitearei noastre Mariia, dinhota I rul tragului nostru Harlaului. cu o bucata de

  PISCST

  bristhani`.

  www.dacoromanica.ro

 • 4loc doawzaci de pamanturi i duaw spraziaci valcide fanat. i cu un vadu I de moar, pe matca pa-raului, ce vine din padure. despre (ras si scris: Za-haresti) ca sa fie svantului schit, carele scrie maisus de hra I na. i dreapta ocina i moia. neru-seita in viaci de viaci. pentru ertarea pacatelordomniei miali. si a do i amnei domniei miali. i aparintilor domnii miali. iar dupa a noastra viiata.cine va fi doma intru a noastra I tra a Moldovei,ca sa nu aiba a straca a noastra daanie 1 miluire-ce ca sa aiba a da i a tntari ( ace5tni svant schit.iar cine sare ispiti a straca a noastra daanie imluire. ca sa fie neerlat de Domnul I Dumnezau.cela au facut ceriul, i pamantul. i de la prea,curata,4 lui maica. si de 12 ap(o)stoli. i de 4 e-vanghe I liti. si sa lie trecliat i procliat. de 31ESoteti Ztall fostu In cetatea in Nichei. i ca s aibaparte cu luda, si cu I procliatul Arie. fara de sfar-situ munca In viaci. adevar.

  u las vIt 7184. Febr. 29 dai.lw Anton Voevoda.

  Ispisocul lui Rusat Voda reproduce exact textul sla-von al ipisocului tut Stefan Petru Voda, cu aceleasi par-tieularitati fonetice. Andrei Mihillet scrie in redactra sla-VOna ne KA41111:=I2 lalci`; aa vedem reprodus i aici 12-valci pentru fad. lnigi aici avem a pastrat curat ca invaci, raci, gra5i ; cum se zicea in secol. al XVII i laalte cuvinte : carti, parti,. lar daca avem v (valci) in locde f (falci) e o inriurire a inrud rei fiziologice intre v (la-biala sonora) 1 f (labiala surda), cum ci o confuziune [ti-tre rostirea slava intre h si v si f : pohtapotta, prah(poroh)-praf; pohvala=fala; moghtlg.-mohild--moviia; hvaM-falA ; hitlean-ficlean-viclean ; etc.

  www.dacoromanica.ro

 • 5Scriitorul ispisocului lui Stefan PAtru Vodl scrie De-aici e ras si scris In loc ZdhlireIar cuvantul amin il traduce ademir, cum glsim de

  aleva ori In Leastvita lui loan Sarariul, tradusa de mi-tropolitul Varlaam, de pe and era preut la biserica dinArilnIstirea S5

  3) Document din 7193, Julie 31, Iasi.Sumar. Constantin Vodi Cantemir reinoeste dania fcut schi-

  tului Zagaveitilui din MOOS thrgului Hirlitului, 20 de piminturi, 12Mei de fan si cu vad de motel In paraul despre Zhliresti.

  (Mosia Hitrliu-Cotnari 11, 3). Hartie Ma; pecetea domneascil Intin) stears.

  f litu KWCT4IITHH ItoiROAd. VIC4 AlACTi10- MIMS SIMAHdlioamacKoa. adec domniia mia main milostivit. siam dat ; si am miluit un svntu schit. ce iaste Inhotarul targului nostru Hatlaului. care schit iasteAdit facut de parintele Zagavei si de alti pravos-lavnici crestini. unde iaste hramul I Nasterei preasvntei despoitoarei noastre Mariia, den hotarul tar-gu!ui nostru Harlau I lui. cu o bucata de loc. doa-zaci de pamanturi i doaaspraziaci falci de fan sicu un vadu dc moara pre matca paraului, ce yindin padure dcspre Zahariesti. ea sa I fie svntului.schit. care scrie mai sus de brana i diriaptft o..cina i mo I ie nerusaita in viaci. pentru ertariapacatelor. domnii miali si a doamnii domnii miali.si a parintilor domnii miali. iar dupa a noasta viatcine va hi I domic intra noastra tra a Moldovei..sa nu strice daniia i miluirea noastra, ce ca saiba a da i a milui, acel svantu schit. iar cines'ar ispiti a stri I ca a noastra danie ca sa fie ne-ertat de Dommil Dumnezan si de la precura I ta

  I

  leni,

  www.dacoromanica.ro

 • 6a lui main : si sa fie trecliat si procliat. petrecA-tor cu Iuda I In veaci.

  u las lt 7193. full 31.Iw Costantin Voevoda.

  Al treilea ispisoc domnesc prin care se reinOeste cla-nia, ce s'a fost dat dintru inceput de Stefan Petru VoclaIn 1673 schitului Zagavei difera ceva in redactie de celelalte doug ; e mai simplificat. Aici se scrie curat Zaha-resti" ceia ce arata ea tixarea paraului=cu vad de moarkcare la inceput era spre Deleni a fost schimbata in spreZaharesti ; cam la aceasta vreme s'a ras in textul

  lui Antonie Ruset cuvntul Deleni ti s'a scrisIn ce Imprejurari domnii tineau sa intareasca daniile

  domnilar anteriori? Cand prin danii Domnul imputina ve-,nitul domeniului domnesc, ca in cazul de fata, cu venitu !ce se lua de a zecea de pe cele 20 de pamanluri, 12 Mc'de fan si de pe vadul de moara, reducerea venitului domrniei n'avea valoare fiscala de cat pe limpul domniei celulce facuse dania. Urmasul sau la domnie putea anula da-nia, daca se arata mai lacom, sau cand noului domnplaceau ochii celui caruia i s'a fost facut dania. Dania se legacu blastm, cu afurisenie, cu toti sfintii i pariatii : 12 A-postoli, 4 Evanghelisti, 318 oteti de la Nicheia ; se ame-ninta cf. bubele lui Gheezu, u tremurul lui Cain, cu afu-risenia lui Iuda, cu trecletia lui Arie ; Cum insa schitu-rile si manastirile prezentau domniei temeinice motive cadaniile sti s perpetueze, nici un domn nu. le strica, ci leIntarea i spode. Asa in limp de 12 ani schitul Zagaveia capMat 3 ispisoace de Intarire.

  4) Document diu 7201, Sept. 1, Falciu.Sumar. Zapis de viinzare prin care Mode i en feciorii sat

  Prohir i Tnclosca vInd ha Stefan Cerchez biv vel comb; en 14 leibatuti partea lor din Crliciunesti de pe Elan.

  (Mosia Rosiesti, selistea Craciunesti pile II, No. 12). 1Ifirtie coall,

  Adec eu Iftodi l cu fi6orii mii cu Prohie siTodosca. scriem i marturisim. cu cestu adevarat-

  ispiso-culul

  nu i

  Za-ltdreati.

  www.dacoromanica.ro

 • 7 ---

  zapis al nostru. de nimA sibt. ni6 asuprit. ce dea noastra buna voe am vandut. direapta. wcin simosie. vandutam dumisale. hti Stefan Cerkiz biyvel comis giupanes dumisal. i coconila i ne-potilor. dumisal. car mosie ne iaste de la mo*ulnostru. de la Cazacul. ce iaste la saliste Craciu-nestilor pe apa Elanului, In tinutul Falciului eu va-tra de sat. i cu vad de moar. lntrapa Elanuluicu loc de tarini. 1 cu Joe kle fanat i cti tot locul

  cu tot vinitul. ce sar alege parte noastra pre a-cel loc. earile scrie tnai sus vandutam dumisale.dereptu. 14 tel bit. i candu sau facut acest zapis.tanplatusau dumnlui Alixandru parcalabul ot Fal-ciu.idumnea!ui Necula vamasul. ot Falciu,

  Nicodim, Vasilie tigana* ot Falriu i IonascoTotovanul. ottam i Gavril ottam si Toader Burce.ottatn i Costantin Onelill ottam. i Oneiul ot(121-A9114). Si pentru mai mare credinta ne am isca-lit si degetele in loc de peceti. ea Sai hie- dumisalede mare credinta.

  u F'al. it 72011 Sapt. IAlexandru pat)eafabul martur, t Nefilt9XY. Bx-

  p.apvripo TaVria'iv. f 1itodt, t Vrohir, t Todosca,Costantin Vnciul martur. t Onciul martur, t Va-

  sile Nicodim martur, t Ionasco Totovanul martur,t Gavrit martur, Toader Burce martur.

  Zapisul se scrie in Fglciu, de aceia e aduce m5rtu-ria a mai multor targoveli din Falciu : parcalabul Alexandru,vameul Necula, Nicodim Vasile, Tiganas Vasi10, Tuto-*anul Ionasco, Burce Gavin, Burce Toader si Onciul Cos-'tantin ; 1a cari mai adaugam i marturii din zapisul urma-tor, tot Fa1cienii popa Apostol i vameu1 Andronic.

  Stefan Cerchez biv vel comis e cunoscut In Cro-nicile Arii prin rolul lui militar si politic ce l'a jucaf. El

  t

  '1*

  i

  t Va-sile

  hdrii

  puut

  e

  www.dacoromanica.ro

 • 8,era Cereliez de neam ca i Cerkez Mihmet pasa imbriho-rul, ce lua din lati pe Dutnitrasco Voda Cantemir Beizade

  duse la Poarta, de si boerii II radicase domn Indata dupaanoartea tat alui su, clnd n'avea nici 20 de ani. (Let.. 11 270).

  Dupa ce au ingropat pe Cantemir Vocla au sezut in.scaunul domnesc fiu sill] Dumitrasco Beizade de au dom-nit saptamani". (II. 270). Aceat Stefan Cerchez find:biv vtori paharnic ia parte la Walla de la Valcanesti In-tre oastea lui Cunitchie hat man si Tatari, cand cu intoar-Qerea lui Duca Voda de la Beciu, 1682, si Moldoveni cuCazaci au perdut batalia, find cu ei Ilie Motoc med. siSavin tnedelnicer (Let II. 32)).

  Tot acest Stefan Cerchez fiind comis, ia parte Inbatalia contra Lesilor ce venise cu Petriceaico Vodg la movilaRabaei in 1674 pe Prut. (Let II. 228). Antioh Cantemir11 face vel comis in diva nul lui cel dintaiu 1696 (Let. II 283).

  Acest Stefan Cerchez ni e cunoscut In actele timpu-lui. Asa in 1669, fiind comis cumpara cu 40 lei un sfertde batran din Uscati. (Surete IV. 59). In 1671 fiind tot co-mis ia de la Pascal*Corlat uricarut 36 stupi si un loc deprisara din Itediu pentru 67 lei dati cu imprumut (SureteIV, 232)

  In 1679 Std. Cerchez e paharnic si capata danie par-tea Anisiel fata popei Erlului in Putenii cu apa (IspisoaceIV. I. 23) ; lar in i 68o Oct. 13 hind tot paharnic capatadanie de la Toader a Hi inei nartea sa din Putenii seci(idem IV. 1. 48).

  Socta lui o chema Anita, Si amandoi dau danie fineilor Maria, jupaneasa vornicului Vasile Costachi partite lordin Bereasa la Cohurlui in 1694 Ghenar 5 (vezi mai jospag. r8.)

  In actele secol. al XVII ga.:im pomenire si dealti Cerchezi ; nu stim insa de sint. frati sau fii ai lui Ste-fan ; eu ii socol a fi ficiorii lui Stefan Cerchez, care iz-butind sit ridioe trept etc boeriei i s i castige nume cu-noscut prin ale sale fapte de arme a putut asigura fiilorsni suirea treptelor boeriei.

  Gasim pomeniti un Alexandra Cerchez far nici uttillu de boerie in 1676. (Ispisoace i Zapise IV. I. 4).

  Gasim pe Nicolae Cerchez diac de camara intre 169i.(Surete V. 83; VIII, 136) si 1699 (Surete VIII, 48, 154155).lar Andronic Cerchez evel spatar in 1691 (1spi-

  .seacelV. i. 192).Despre Cerchezii secol. al XVIII nu stim mai nimic, ci

  si-I

  trei

  www.dacoromanica.ro

 • 9amind arAtArile orale ale decedatului T. Cerchez proprietarulRasestilorlanga movila RabAeipe Prut, urmas al vechi-lor Cerchezesti, reiese cA strabunul sAu Tudurachi Cer-chez era mort inainle de i800 ; venia dar un stranepota lui Stefan Cerchez comisul din 1691. Acest TudurachtCerchez a avut 2 copii : Ion Cerchez, casAtorit cu Sma-randa Racovita si o fatA mitritata cu V. Coroi. Ion Cer-chez are de fiu pe Costachi Cerchez easalorit cu ElenaPascu din Dorohoi ; Coslachi Cerchez e teal lui T. Cer-chez. mort fara urmasi. Sora sa Elena Cerchez s'a cAsA-torit cu general M. Cerchez, ficiorul lui dr. Christodulo,-care cAsaiorindu-se eu Elena fata hatmanului Cerchez aa luat si numele de Cerchez. (Surete me. XIV, 201).

  5) Document din 7201, Febr. 25, 14.Samar. Zapis de vinzare prin care Onciul fiul Nastasiei vinde

  lui Stefan Cerches comis mare partea sa din CrAciunesti cu 24 lei.(Mosia Rosiesti, selistea CrIciunesti plic I. No. 11). Illirtie coati.

  f Adec eu Onul. fe6orul Nastasiei. din saat.Ain Craunesti. scriu 5i marturisascu, cu acestu a.devarat. zapis al mieu. prkcum eu. de nime silit.nice asuprit. ce di a me. buna voe. am vandut.a me. driapta. wcina si mosie ce am a vut eu. dela +Amite. Naslasie. d n saat. din Craiiune4ti. ce-iaste pe apa Elanului. la tinulul Falciului. toat par-tia mea. cata sa va alege. dispre alti razesi almiei. din vatra satului si din tran. (sic) si din fanata.i cu vad de moar ce iaste intrapa Elaruilui. aceiaparte. am vandut. dumisali Stefan Cerkez comisulcel marl dreptu dwax zaci si patru lei. si miau datdumnialui banii deplin in mai-lull meli. si vazinduseu. cam face dumnialui plat th plin eu Inca iam fa-,cut. acestu zapis. la mana dumisali. ca sai fie du-misali si kupanesii. dumisali. driapta. wcina si mo-

  www.dacoromanica.ro

 • 10

  *ie. in veci. si sa aiba dumnelui a face i diresdomne5eu. i candu. am fault dumisali. acestu za-pis tanplatusau dumnialui. Alixandru Ramandi vor-nicul eel mari de tra de kos. i dumnealui Savinspatariul cel mare. i dumnialui Mihail logofatulal treile. i Ghiorghie Blebe i Vasilie Galca iRoinita vornici de poarta. i razeii miei. anumeUrata. femeia lui Stratulat. i Baluta femeA luiPisar capitanului. si Costantin norul Onciului iIuraco cumnatul lui Costantin. i Taaasie izbwi Tanasut fratele lui Costantin i Vasile fiorul lui

  Liontie.. pentru credinta niam pus. i digetul tn locde pecete. *i dumnialor. aceti boeri. si razei.carii santu mai sus. au iscalit. i au pus i pece-tele. ea sai fie. dumisali de tnare credinta.

  u las vlet 7201. Febr. 25 dni

  f Onciul fi6or Nastasii. Savin vel spatar (m. p.)f Onciul snh Nastasie, f loana fenteela lui, Alexan-dru capitan de Codru martur, az Ghiorghi Bebleavornic iscal, Buta vornic (1. p.), az Erei Apostul otFalciu, az Vasilea Galca vornic iscal, az Tanasieiscal, Antiohie 3 logofat martur. az Eremonah Moi-sai Cdorva iscal, Niptokm Brimayi mitoIv-Imp, Androniq, vam4 de Falciiu martur.

  4nizim e formA ce vine des in Cazania lui Varlaam,in Leastvita lui Ion ScArariul si In zapisek. timpului: 4mw,4HAtz, +mai, .t.mzca. (Vezi Studiul meu asupra acestor-forme itn in Arhiv4 din Iasi anul VII, 6oi).

  (1)cal-.Crin

  www.dacoromanica.ro

 • 11

  6) Document din 7201, April 27,Sumar. Zapis de danie prin care David ficiornl Ii Ciujdoae di-

  rueste lui Andronic de visterie partea sa din Marcoviceni pe Bar ladla Vaslui pentru mull bine ce i-a ficut lui la nevoe.(Mosia Dumesti, selistea Marcoviceni, plic IV. No. 31). Ellrtiecoalii.

  Adeca eu David fi6orul ii ujdoae livac-.1,0af). din sat din Buhaesti. scriu i marturisascu. Icu cestu adevarat zapis al mieu. de nimene nevoitnice asuprit. ce de a mk, bun F. voe. am dat eudanie. toata partA m& de wcinx. si de mosie. depre parintii miei I din sat. din MarcovigANI. cesantu la tinutul Vasluiului pre apa Barladului. I cesa va aIke. despre alti frati ai mei. w am dat.dumisali. hii Andronic de visterie. I din vatra satu-lui. si din campu. si din tarinx. si din vad de moa-rx. si I din padure. si din tot locul cu tot vinitul.ce sa va aleage partA mA. despre I fratii miei.am dat dumisale lui Andronic. pentru cace dum-nealui. nrku facut I multu bine. ca sa fie. dumisaleluL Andronic. si guparrksai. dumisale. si I cyconi-lor dumilorsale. dirkptA wcina si mosie. in veaci-iara altu nime I dintru fratii miei. sau dintralterude sau samintii. a meate. sa naibN, trkabx nime I a sa amesteca peste danie 6am dat eu dumi-sale lui Andronic. i sa aiba dumnrklui ; as face sidires domnescu. pre zapis ce i am facut eu dumi-sale. si candu iaam dat I si iaam facut dumisalezapis lam facut denaintA dumisale Lupului de vis-terie si a lui Toader de visterie. si a lui Alec--sandru Murgo. sa lui Lupasco din Pancesti I altor

  I

  ca

  lapi.

  f (+a

  1

  1

  www.dacoromanica.ro

 • 12

  toRtri si wameni buni. carie mai gos sau iscalit sipentru mai mare I credinta mi am pus peliAte inzapis, ca sai fie dumisale de mare credinta I si euUrsul diacul de camarx. am scris zapisul sa satie. I

  u las vIlo 7201. msta Ap. 27.t David sin 6uicloae, t Lupascw, 1- Alecsan-

  -dru Murgo6, az Lupul iscal martur, az Toader is-cal, az Enachi iscal.

  7) Document din 7201, Aug. 1, Onceni.Sumar. Zapis de vinzare prin care Dragan ai cu femeia lui

  Tomita vind lui Ion sin Dumitru din Onceni 48 pasi din Gioseni cutite 22 de bani pasul, mergind din hotarul targului Tecuci Edna inapa Siretului.

  (Mosia Cozmesti, belistea Gioseni, plic III. No. 7). Hirtie fili ruptii.

  Adeca eu Dragan si cu femee me Tomita. sicu Horul rneu I cu Mocan. si cu tot fi6orii miei,_scriem si marturisim. cu I acestu adevaratu zapisal nostru. cum de nime siliti nice I asupriti. ce dea noastra buna voe am vandut a noastra diriaptaocina I si mosie la goseni cat sau aflat. parte noas-

  -tra patru zaci si optu de pasi in frunte pasul catede sase pal(me) si den lungu den hotarul Targu-lui I pana intra pa Sireatului. Aceasta mosie ce scriemai sus. van I dutuam dumisale lui Ion fiorul lui

  -1)umitru din Onceni. si I pasul de pamant sau van-dutu cate doax zaci si doi de bani. pentracee Ica sai fie dumisale diriapta ocina si mosie. dumi-sale si I cuconilor dumisale. si a tot samantia du-misale iar nime din I fi6orii miei. sau din nepotii

  ..miei. ca sa naiba a intorce. pentru cace I am van-

  www.dacoromanica.ro

 • 13

  dutuo eu de buna voe me. si cu stire tuturor. de-nainte. du I misale Ilie Zbere vornic. si a dumisale.lui Toader parcalabt si I a du(misale Ilie Abaz)apostelnic. .si denainta lui Neculai (Placin I ta. 1 idenaintea) lui Gabara si a Mitrii. si a lui Goozav.si (denaintea lui) Ion, sin (Rilohie) si a lui Nasta-sie. brat. lsak si a multi oam I qni buni I ....pentru mai mare credinta I ... si acesti boeii is-caliturile ca s I ....

  u Onceni let 7201 Aug. 1.t Dragan, t Tomita, Mocan, az Ilie Zberea

  biv dvornic iscal, t az Toader furasco parcalab is-cal, Gabar, t Neculai, t Ion, t Nastas.

  Trei lei miau dat dintracestu zapis".

  In josul actului sl scris trei lei am datu dintracestzapisg. In trei lei . Int 360 de bani. Socotind pretul cucare se face vInzarea vedem ca Drigan vinde 48 de pasiCate 22 bani fie care; cum leul vechiu avea izo de bani(40 parale), pentru cei 48 s'au dat 1056 bani sau 8 lei si96 bani. Cum lima Dragan scrie ca a primit la vanzarenumai 3 lei, mai avea de luat 5 lei si 96 bani.

  Randurile rupte la numele marturilor s'au pututIntregi cu aceiasi marturi, cari figureaza In actul adusmai jos cu aceia:i data de zi, luna si an.

  8) Document din 7201, Aug. 1, fill loc.Sumar. Zapis de vinzare prin care Mitre si femeia sa Ale-

  xandra vind lui Ionitii sin thimitru Cotii un pmint in frunte lat de24 pasi, cu 6 lei btuti.(Mosia Cozmesti, selistea Gioseni, plic III. No. 8). Hirtie fill.

  t Adec Atir Mitre si cu femeia me cu Alec-sandra si cu fioruf meu Melentii. scrim si martu-www.dacoromanica.ro

 • 14

  risim cu cestu adevarat zapis al nostru. precumam vandut. un pamantu In frunte la saliste la go-siani pamantul de doaazaci patru de pasi, pa-sul .cate de sese palme care mosie am avut eu de4a parintii mii. o am vandut lui Ionita. fieorul luiDumitru Cotii. den hotarul. targului Tecuului. panIntrapa Siretuui o am vantut dreptu sese lei ba-tuti. i mi au dat tot bani deplin Intru maim me.si la easta tocmal sau tamplat multi -oameni ba-trani i tineri. si rhesi. i anurne Dragan si iio-i-ui lui Dragan Mo Pan si Gabara. si Ghiorghit Spi-nare ii Neculai Placinta si Ion fieorul lui Hilohii.

  Nastasie fiorul lui Hilohie si la aeasta tocmaltamplatumam si eu Ilie Zbiera eam fost vornic laBotosani. i sau mai tanplat si Ilie Abaza postelni--cut si alti oameni buni. i pentru credinta ne am,pus degetele i iscaliturile sa 411 fie de credinta.

  let 7201 Aug. 1.

  -i- Mitre, t Alecsandra, t Melentier Dragan,f Mocan, f Neculai, f Ion, t Nastas, az the Abazabiv dvornic iscal, az Gabar biv post iscal,

  Socotind pretul vAnzgrei vedem cA Mitre ia pentruun pAmAnt 6 lei bAtuti sau 720 de bani- Dand mAsura pl-mintului cA e de 24 cie pavi, ar veni pretul pasului 30 debani. In aceiati movie dar in Gioseni se cumpArA in aceiavizi de la 2 raveci, pasul cu 22 bani i cu 30 de bani.

  f

  pi

  pi

  www.dacoromanica.ro

 • 15

  9) Document din 7201, Aug. 11, Albeti.Sumar. Mrturie hotarnicl dati de lancul vornie de gloatti

  pentrn alegerea botarului Borosiistilor si A1besti1or !titre pirtile luiMitre si Mfirze cupeti din Iasi si intre mAntistirea BArnova pentru4 poeni: Cocoara, Mancelul, Matita si Poiana en cetate.

  (Mosia Borosesti, selistea Albesti, plic Eh No. 33 I 31)

  f Adec eu Iancul vornicul de poarta, precumau avut para de fat. innainte divanului Marii salelui Vod. Mitre 5i cu Marze regutatori cu egume-nul de Barnova pentru ni5te poiani. anume Cu-coara 5i Muncialul 51 la Poiana cu cetate. 5i laMatita. 5i trimitind dumnialui logofatul cu cinstitacarte marii sale lui Vod. ca sa le aliagem acelelocuri 5i dupa porunca marii sale lui Vod. veni-tam aice 5i am stransu oameni buni. 5i batrani.megiia5i. de prinpregur. 5i li san aratat 5i cartede afurisenie. ca sa lndriapten hotarale, pre undeau fostu din batrani. 5i de vac. anume Iftimie ca-lugarul de FOloria5ti. om batHin 5i Varlam caluga.rut iar om batran de acolo 5i Stefan fi6orul Ciobo-tarului. de Scantiae, iar om batran fi;i Nacul dePotrope5ti. iar orn batran, acia5ti oameni au pur-ces iar cu sufletele lor a faci siamne pre hotarulBorosia5tilor 5i Albe5tilor precum au apucat iaidin parintii lor. 5i purcezindu. de la beserica In susspre soare rasare. intro valcia ce sa chiam Staurparu5ii suptu margine padurii, la un par sau pushotar di pliatra. 5i de acole prin padure. in sus.culme dialului. la o movilita in care movila iat-te.crescut un stejar mari, 5i din sus de movil la ogroap. sapatur hotar. bairm. i de acolo treci pestewww.dacoromanica.ro

 • 16

  drum hotarul nu multu, i pogoara la vale In ca-pul poianii din gos. a BorosiWilor i Albegilor 0de acoli lozile in sus prin intro rapa. ce sa chiamapa Cucoara ; (cu apa curatoare mscr. B.) suptu mar-gini, la un iaz vechiu. i sa sfareste acolo i ia-ra0 sau pus piatra i poianile din loze spre rasa-nit i pan in apa Cucoarai, sintu a Boros4tilor..i AlbeOlor, iar despre apus sintu a manastirii.Barnovei. i poian pe dial In codru la Muncel, audat saam aceti oameni cum sintu deplin a Boro-satilor. i Albetilor, i poiana unde sa chiamcu Cetate, miarge pe valeia in sus anume Curaluei din valeia spre apus iaste a Borosatilor i Al-

  begilor. i miarge hotarul in sos. tot in drAptupan iase. in poiana Matitii. in capul poianii. dingos In drum. sau pus hotar piiatra. in prejma u-nor loze. i miarge hotarul d:umul. la vale. panunde intra drumul de sa pogoar. la fantana BordiLi sa sfariage hotarul acolo, i acolo suptu mar-gine sau pus hotar piiatra. i candu sau ales a-ces.te locuri, au fostu de fat. Gherasim. dichiul dela Bdrnova. cu driasele manastirii, i sau cetit idriasele manastirii. i nu sau aflat. hotarale acesteisalige. i candu sau alAs hotarale acestor salite.au fostu multi oameni buni. batrani i tined. me-giei. de prin prejur, i alti streini anume Vasilefiorul lui Pantelei de Potropeti i Ostahie bratVasilie ottani. i Carste ot Budeti, i Sirghie otBotati i Stefan din Bal0eii, i alti oameni cariisau mai tarnplat. i eu Iancul vornicul de poartaearn fost trimes sa aleg aceste locuri. de Maria sa

  www.dacoromanica.ro

 • 17

  Vod. deci eu vazand pre acesti oameni batraniIuan(1 brazda in cap si purcezindu a arata hotarulpe unde au fostu. Au am pus siamne carile maisus scriem. decii ca sa hie dunmelor. Miha si cuMarzia negutitorii volnici as faci si driasa domnesti.pre a6asta marturie precum am alAs. si pentrucredinta am si iscalit. si noi acesti oameni. cariimai sus sintem scrisi. pentru credinta. niam pussi peciatile ca sa s creze.

  u Albesti It 7201. Avg. ii.az Iancul dvornic glotnii, t Iftime calugar,

  t Varlam calugar, t Stefan SMh ciobotarul, t Nacul,acesti oameni tuspatru au fostu Indreptatori de ho-tar.. oameni batrani vechi.

  f Vasilii sm. Pantelei, Ostahie brat ego, fCarste ot Budesti, f Sirghie ot Botasti, f *tefanot Balosesti, t Eu Gavril diacul am scris si amfostu de fat. pan sau istovit hotaratui, Gavril iscal.

  10) Document din 7202, Ghenar 5, 14./Suntan Zapis de danie prin care comisul Stefan Cerchez sijupitneasa lui Anita dan danie finei lor Maria fata lui V. Costachi

  vel vornic si a Catrinei partea lor din Berestl la Covurlui pe apaChinezea.

  (Mosia Beresti, plic II, Nr. 3) Billie coal'a ; copie.

  f Adica eu Stefan Cerkez comis si cu sotulmieu Anita scriem si marturisim cu acest adeva-rat zapis al nostru. cum noi dintru a noastra bunvoe am dat si am daruit toata parte noastra catasa va alege din sat din Beresti de la tinut Cuhur-luiului, ci este in obarsia Kinajai din vatra satului

  Ispisoace si Zapise VoI. IV p. II. 2www.dacoromanica.ro

 • 18

  din taring, din fanat din tot locul cu tot venitul.aciasti o am dat danie hinii noastre Marii cucoa-nii dumisale lui Vasilie Costachie vel vornic. si agiupanesai dumisale Catrinei. ca sai fie pomanacaci este botezata de noi si iam dat si zapiselecele vechi. pentru aceia ca sa fie diriapta danie sipomana de la noi In veci neclatita. iar cine sarispiti ori din semintiile noastre ori dintralti a stricaaceasta direapta danie a noastra unii ca aceia safie afurisiti de Domnul Hristos a tot tiiitorul si depre curata maica Sfintil sali. si de patru apos-toli evanghelisti, si de 318 parinti ceau fost adu-nati in Nichee, si de noi neertati. si la acest zapissau tanplat dumnelor, Panaiote vel postelnic si Ma-

  r vrodin vel visternic si Iordachie Catacozono vel.stolnic. si Ilie lordachi vel comis si Neculai An-tohie vel clucer, si Ursache vel sulger. si SandulCrupenskie vel jatnicer si -Stefan Milescul vel se-trar. si Pilat vornic de gloata si Golae vorniculde gloata si alti boeri cari sant iscaliti mai gos. ipentru mai mare credinta dumnelor toti au iscalitsi noi niam pus pecefile ca sa s tie.

  u las vito 7202. Ghen. 5.Stefan comis (I. p.), Anita comisoae (1. p.) Pa-

  naiote vel postelnic, Necula Antiohie vel sulger.Sandul Crupenschie Nei jatnicer, Mavrodin vel vis-ternic, lordachi Catacozono vel stolnic, Ilie lorda-che vel comis, Stefan Milescul vel satrar, Pilat vor-nic glotni, Golae vornic glotni.

  De mine sau posleduit si iaste intocmai dupacel adevarat zapis". Toader Nor sluger.

  www.dacoromanica.ro

 • 19

  De la logofetia cea mare.Copia aceasta fiind intocma dupa ce adevarata

  --sau 1ncredintat.1812 April 2.

  Lupul Bals vet vornic,

  Asupra mosiei Beresti mai sint i alte acte mai noun,cum si o spita de neamuri, care arata Inrudirea familieilogofatului Diia cu Cantacuzinesti, Costachestii si Cerche-zestii.

  Iat acea spitI din 1831 Mart 9 (Beresti II, necata-logat).

  a` A. Toderasco Cantacuzino.B. Catrina, Him sa, ce-a tinueo vornic Vasile Costachi.C. Mai ia fiica lor (fina lui Stefan Cerchez, de care

  vorbeste zapisul de danie), ce-a tine() Toderasco Sturza.D. Toderasco Sturza are 2 fete : Catrina, ce-a O-

  rme() vtori logofat Diia, i Anita, ce-a tinueo paharnicul.Cristea Sarandi.

  A. Din logofatul Diia avem pe Iordachi Diia, Mariacasatorit cu Arghire apitan i Stefan Diia vet comis ; iardin Cristea Sarandi avem pe lordachi Sarandi i pe Toa.der Sarandi.

  F. Din Iordachi Diia avem pe Enachi Diiamari ; din Iordachi Sarandi avem pe Costachi Sarandi iGavril Sarandi ; iar din Toader Sarandi avem pe lonitaSarandi.

  Spita incepe cu Toderasco Cantacuzino. El e fiullui Iordachi Cantacuzino visternicul 0 vine des pomenit Inactele timpului ; e sulger in 7172 (Surete IV. 319) ; par-calab de Flotin In 7168 (idem IV. 300) ; spatar in 7173(IV, 252, 256); 7174 (RT. 261); 7175 (IV, 268), 7176 (VIII120). 7178 (IV. 16o), e biv spatar in 7188 August (IV. 284),7179 (IV. 213); visternic in 7186 (VIII. 319) biv visternicin 7188 (V. 43); e amintit ca raposat In 7197 Mai 3 (V.77). El are 4 ficiori Vasile Cantacuzino pah., GheorgheCantacuzino Pascanul 0 Ion Cantacuzino Deleanul i IlieCantacuzino visternicul, iar de fata pe Ecaterina, pe care atine() V. Costachi.

  V asile Costachi mare vornic al tarii de jos e fiullui Gavrilita Costachi vornicul, si e frate cu Costantin Cos-

  i Pala-

  www.dacoromanica.ro

 • 20

  tachi casatorit cu fata vornicului Manolachi Ruset, Solo-mon Costachi casatorit cu Catrina, I Lupul Costachi ca-satorit cu Roxandra.

  Toderascu Sturza e fiul lui Chiriac Sturza pa-harnicul, tulpina tuturor ramurilor Sturzesti din Moldova.

  Pentru intelegerea indepartarii spitei de la Cantacu-zinesti prin Costachesti la Surzesti i apoi la Diia logofa-tul dam o serie de acte ce yin in pathetul Berestilor, maiales ca se gasesc intre ele amintiti i Cuzestii.

  A. 7259, FPbruar 15 (Beresti II, 4 . Diia logolltul al doileacu jupaneasa sa Catrina dau zestre ginerelui lor Arghir cApitan ju-matate sat de Beresti.

  Eu Diia ftori logofat impreuna cu gupneasa me Ca-t rina datam aeasta scrisoare a noastra la mana dmsale gi-nerului Arghire capitan i ai fiicii noastre Marii precumsa s stie ca iam dat za-Are giumatate de sat de Beresti,care este in tinutCohurluiului in Chineja care i noao nieste mo4ie Oxintasca i niau dato .zestre de socrmeaMaria fata raposatului Vasile vornic, cari au tinuto Tode-rasco Sturza, iar aceasta mosie dupa cum at-Main mai susgiumatate de sat este a noastra driapta mosie si aliasde catra cumnatumeu Carste paharnic, cum dlui ca stie parte dsale dintracest sat ce are giumatate de sat,este hotart de Wit d-lui i dupa cum mai sus aratamam dat fiilor nostri ca sa le fie ocina in veci si la aceastascrisoare sau prilejit multi boeri cari mai gos sa voriscli

  7259. Febr. 15Diia biv vtori logofat, Catrina Sturze, Radul Raco-

  vita biv vel vomit: mam inlamplat la aceasta danie, Cos-tantin stolnic mam intamplat, Manolachi Costachi biv velvornic, Dediul Codreanul vel armas mam tarnplat, loanCostachi postelnic martur mam intamplat i am cris cu.zisa dmsale.

  si

  www.dacoromanica.ro

 • 21

  B. 7263. Octombrie 31. (Bere*ti If. 5. copie). Carton lui MateiGhica Von' de volnicie data lui Arghire c6pitan sa cheme la divanpentru 5 Mai pe C. *i Sandal Bo lea pentru Bereeti.

  Iw Matei Ghica Voevod, bojiiu milostiiu gospodaruzemli Moldavscoi. de vrem cA au dat jaluba domnii meteboerul nostru Arghirie biv vel capita'n, pentru CostantinBo lea si Sandul Bo lea ca vor O. ia o bucala de loc. dinhotarul mosiei sale ce sa cheama Berestii cu o pricina cezic car fi platit niste vite ce au cAzut In groapa pe acelloc, cat pentru aceasta iatA cA volnicim domnie me preArghirie cApitan cu carte domnii mete a6asta ca sa, chernla divan si sa se judece si de astazi Oct. 31 pan la Maiu5 zile negre.7it sa se afle la divan cu dovezi ce or 11 a-vAnd de raspunsu, eg de .nu sa vor afla la zi vom trimiteom _gospod. dii va aduce cu ciubote. .11 cetindule Arghirecapitan porunca cArtii gospod. cartea aceasta sa fie totla mana lui Arghire ca de vor veni la zi sA sa stie pri-cina si cum poruncim asa 0, sa urmeze, intealt chipsA nu fii.

  7263, Oct. 31(1. p.) vel logofet.Copie din 1827 Avg. io de la Ispravnicii de Putna.

  Neculai Greceanu aga, nhai Sturza spatar.

  C, 1780 Mai 12, Hotarnica Bere$tilor radicata de Lupul Giu*ca,de Ionita Enachi -1, de Ion Dima.

  Mai instiintam ca am fostu la mosia Beresti si amstrans pe toti razAsii di Beres,ti si iam intrebiat de undesA incepe mosia Berestilor si neau dus la piatra hotaru-lui Dioaii ce este alAtur.e de mosia Berestii pe din *gos.Si iargsi facgnd funie de 20 stj. si stanjanul de 8 patmeam inceput a trage dintracea piatra in sus mosiei Beresticapatul despre rasArit pe vale pe lAngg paraul ChinejiipArA in hotarul Plesenilor si chemgnd pe tot-i razasii 'diPleseni anume : lonitg Halauca, Chirica Parvul, Ilie

  www.dacoromanica.ro

 • - nParvul, Constantin Onos din preun cu altii si neau dusla un loc ce se numeste lacul frasinului din gos de dru-mul Acoperitei, zicand a din acel lac se desparte mosiaPlesenilor.in sus si Berestii In gos si neputand trage cu fu-nia prin padure am purees oamenii drept In potriva aces-tui lac si am Mitt groapa in pamant in margine In valeaCanichii coltul despre rasarit i am venit tragandi cu funepang inteacel semnu si au esit 72 funie 10 sty. curmezi-sul, iara lungul acestei mosii merge din hotarul parauChinejii spre apus pana in hotarul Rosei unde am facutdoau bouri intrun stejar in zarea dealului, unde au arAtatConstantin Bolea om batran si Ion Chirvasa monah ba-trail ca de 83 ani si Ichim Berescul si Stefan Movila 0Dumitrasco Bolea si Iordachi Chirvasa si Manolachi sing.lui Iordache Chirvasa si Petru Iosup san Miron. a-cestia toti razasi din Beresti si iam Intrebat pre acestirazasi cum si pe Taculesti pe cati batrani se Imparte a-ceasta movie Berestii Taculestii au aratat Ca sa imparte petrei batrani niau aratat si marturii a oamenilor batrani caasa se Impart pe 3 batrani si unul ilu trag Taculestiide pe un stramos a lor Groza, iara doi batrani raman ce-lor alalti razasi si razasii nu au tagaduit cumca nare Gro-za mosie, numai au zis ca se imparte pe patru batranimosia si ne scotand scrisori nici o parte nici alta, amstatut noi mijlocitori Intre Taculestii sa primiasca saImparta mosia pe patru batrani si sau priimit si impar-tinduse aceste 70 si dou fune si ro stj. ce au esit curme-zisuI mosiei in patru parti li sau venit cate 18 funie si 2pot stj. pe parte si sau ales partea Taculestilor pe unbatran ce se numeste ,. Groza si am tras din hoiarulDioaii In sus 17 funie si am pus piatra hotar In margineaparaului Chinejii si de acolo dm mers la mijloc mosiei pedealu si iara am tras 17 1unie din hotarul Dioaii In suspe langa padure unde am pus pistil hotar si asa sauales partea Taculestilor pe din gios allturia cu mosia.Dioaii si fiind a Intru aceasta parte a Taculestilor este pa-

  www.dacoromanica.ro

 • 23

  dure mai putina de cat in Orilla celorlalti razasi si aumai lasat Taculestii 22 pol stanjeni din partea lor la aceleparti a razasilor i asa cu Invoiala priiminduse cu totiiiara gasindusi Taculeti scrisorile ii vor lua mosia dupiicum so arata, deci i nor dui:A porunca ce am avut asaam gasit cu cale cercetand toate cu amanuntul si cu bunadreptate In frica lui Dumnezeu fiind si carte de blastemsi am dat aciasta marturie la mana dumisale capitanul Gri-goe Tacu i capitanul Constantin Tacu i Ilie Tacu cu

  frati a dumilorsale ca sa le: fie de Incredintareman

  1780 Mai 12

  Lupu Giua, lonitl Enachi, Ionita Dima.Dupl aratarea numitilor mazili ornduiti cum au cer-

  cetat i cu Invoiala ce sA arata mai sus ca prin vointamandurora part.lor priiminduse am iscalit i noi.

  1780 Maiu 20.Urmeaza dotia semnaturi nedescifrabile.

  D. 1780 Sept. 6. (Bereati, Tufa le Plcurari I, 1). Zapis de achimbIntro BeldimInWi si C. Chirica pentru 124 stanjeni din Picurari datischimb pentru 112 stinjeni din Popiqcani.

  Adeca noi neamul Beldimanesc, razesi de mosie Po-picanii i de /3urueni i de Branesti i de Pacurar, cari maikos ne vom iscali datam adevarat zapisul nostru la mnadrnsale. lui Costandin Chirica razes al nostru precum neamInvoit noi In de noi di a noastra buna voe si am facutschimbu cu mosia din doo hotar iam dat noi 124 stanjanidin hotarul Pacurari i dmlui neau dat noo 112 stanjanidin hotarul Popiscani ce trage el mosie de Pacurari sni fac driapta ocina i mosie si unora i altora i s avema ne face si ispisoc gospod, pe aasta schimbatur i sautanplat multi oameni de isprav. la tocmala noastra cari nevom iscali i acestu zapis sau facut dinaintea dumilorsale

  - -

  altiiiscalit.

  si

  a.

  www.dacoromanica.ro

 • 24

  ho.arnicilur dlor Ionita Enachi mazil i dsale Costandincapitan.

  Capitan Craste zet Beldiman, Capitan Solomon Me-riacri zet Beldiman, Vasile Padure mazil, Iordachi Hurjui.Ionite Enachi mazil hotarnic, Costandin capitan hotarnic,Eu preutul Costandin razes martur, Eu Lupul Slivnanurazes alature pe din itos martur, Eu Ion Dabije razasmartur, Eu Vasile Nastacul razes martur.

  .E. 1780 Sept. 10. (Beresti Tufele Ilcurari I. 4 Zapis de schimbintre Tepelusesti yi C. Chirica capitan pentru 60 stnjeni din Putinteisi Burueni.

  Adica eu Ion Tepelus i Gavril Tepelus i ToaderRanja. datam adevarat zapisul nostru la maim dumisalecapitan Chirica i fiului dumisale Costandin i Toader. pre-cum a de a noastra bunk voe, ani facut schimbu cu dnelui

  miau dat ei sesizaci stanjeni din Putintei i eu learn datsesizaci din Burueni sa fie mosie ocina ve6nic. neclatita,o parte si alta. stanjan dreptu stanjen i acestu zapis Eaufacut in casa dsale Toader mazil ot tinut Covurluiuluipentru credinta am iscalit.

  .41: Sept io.Ion Tepelus, Eu Gavril Tepelus, Eu diacon Toader

  Ranja.Acest zapis sau facut inainte me Toader lordachi;

  eu am scris cu zisa lui Ion Tepelus i Gavril brat luii Toader Hanja si am iscalit.

  Ionita Paicu.

  F. 1780 Noem. 18. Beresti, Tufele Pacurari I, 3). Zapis devitnaare prin care Lhirica sin Lupul capitan vind cu 50 lei 20 stan-jeni din Putintei stolnicului Toader i Iordachi Iamandi, stpaniiBerestil or.

  Adec eu Chiric. sin Lupul capitan datam. zapisulmieu la mana dumsale. stolnecul lui Iordache. lamandi.

  pi

  pi

  www.dacoromanica.ro

 • 25

  a fratelui dumsale Toder lamandi. precum se se stie cdavand eu o movie anume Putintei la tinutul Cohurluiuluice este alature ca movie dumisal. Berestii. a6astd mosiePutintei avnduo eu de vdnzar am Intrebat toate nemutilemiale i rdzesii mei car sant Pe -din gos si, nime nau strutsa o cumpere. iar dumnalor miau dat 50 de lei ; pe 260.40. stanjeni inse acmu am luat 25 lei bani inainteiar 25 lei sam de. dumnalor. dup ce oi pune pietri mosiisi oi aduce hotarnica i oi dao la mana dumilorsal.pentru credinta mam

  tallsri Nom. HiKiric sin Lupul capitan, Ilie Chiric.25 adic doozeci si cinci leai ce au lost s .mai luam

  de la dumlui Cuconul Toader lamandi dupa cum scrie Inzapis mai sus. am luat tot banii deplin si la Sfeti Theo-dor sai dau altu zapis pe numele mosiei sam isealit.

  4Ha Fey. 4.Eu Costandin sin Chiric.

  G. 1780 Noem. 18. Beresti, Tufele Pacurar I, 4). Zapis de yin-zare prin care Chirica sin Lupul cipitan vinde lui Iordachi Iamandistolnic si T. Iamandi 240 stnjeni din putintei cu 50 lei.

  Adec eu Chirica sin Lupul capitan Impreund cu fi6ormeu Costandin. de la acest tinut al Tutovei, datam adi-vdrat i Incredintat zapis nostrii la maim dmlui stolnicIordachi Iamandi i a dsale post. Toader Iamandi. fratedmsale. precum s sa stie ca de nime saliti nici asupriti,ce de a noas1.1- bund voe am vandut dmlor a nostradriapta parte de mosie anume Putintei ce este la tinutulCovurluiului pe apa Chinejii, alature cu o movie a dnelorBerestii. de(:i scopnd. eu aasta parte de mosie a nbastrNAnzatoare, am intrebat i pe toate neamurile noastrepe top razesii de aceast movie, de vor sa o cumpere'aiti nepriimind nici unii sd o cumpere, miau dat scrisoarela mana ca s fim voinici sd ovinem. i cuprinzand toat

  i

  vi iscalit.

  *

  ei

  www.dacoromanica.ro

 • 26

  rnoia dupg hotarnicg, doal sute patruzeci stgnjeni, pe caream facut tocmala pe suma stgnjenilor si sau facut cinzacilei pe cari bani ne iau dat toti deplin in mginile noastre.Drept aceaia am dat i am vandut dlor. a6asta parte demovie a noastrg Putinteii, ca sa fie kupanesalor, fiilor,nepotilor si stranepotilor dmsale in veci nestrgmutat. Daam vandut dmlor i hotarnica i scrisoare ce s aratamai sus el au luoat de la rgzei Impreun cu zapis acesta .cu carii dmlor sa aibg ai face i dres gspd. i and amMut acest zapis sau tamplat multi boeri 1 alti omini decinste carii mai kos sau si iscglit. i noi spre mai marecredinta niam pus numile i degetele in loc de peceatica sl s creazg.

  It 1780 Noem. 18Eu Chirica sin Lupul Capitan am vgndut. Eu Cos-

  tandin iin Chirica am vgndut i and sau facut acestu za-pis mam tgnplat i eu fat i am iscalit. Gh. Condre stolnic.

  Costantin martur, Vasile ban. 1 eu Gheorghe diac.Niagu am scris zapis cu zisa lui Chirica i a lui Cos-tandin.

  H. 1780 Noembrie 26. (Bereti, Tufe le Pficurari I, 5). Mfirthriebotarnie ridicati de Tepell4 0 altii pentru prtile de Popi*caniBurueni, apitinit 0 Putintei.

  Facem tire cu adastg mgrturie hotarnica a din lu-minata porunca pretraltat domnului nostru marie sa Cos-tandin Dimitrie Muruz Voevod. Craste Capitan. Iorda-che Hurjui i Vasile Padure i Solomon Mereacre 1 cu altirgzoi a bor. au adus o luminata carte gospod de la dlorboerii pgrcalabi de Galati la dmlui Manolachi Cuze biv velpat'. i dlui Enachi biv vel medelnicer intru care li sa po-roncete dlorsale. ca sa aliaga i sg hotgrascg nite partide moie ce sint la tinutul Coyurluiuruf, pe apa Chinejiianume hotarul Pokicanii, i hotarul Burueni, i hotarul Ca-patinei, i hotarul Putintei. carei sa numescu Tufele lui Pa-

  www.dacoromanica.ro

 • 27

  curariu, tot pe apa Chinejii, carii mosii le sint bastingde la stramosii bor. i dlor boerii parcalabi neu randuit penoi ea sa alegim i sa hotaram aceste parti de movie demai sus aratate. deci noi dupa porunca am mersu la sta-rile mosiilor si am strnsu pe tot razasii si impregurasiidin sus si din gos si am facut funie de 20 stanjenistanjinul de 8 palme gspd, si Intai am mersu la moE;iaBerestiii ce iaste supt stapanire dsale lordachi Iamandi -pah. si am pus piiatra In margine mosii den sus si aminceput a masura den piatra in gos pe vale Chinejii, ca-pul mosiei despre rasarit si am masnrat pan in hotarulSleivnenului si sail gasit 245 stanjeni si am pus piiatrade acole am purces apre apus si nem suit in zare dia-lului j iar am masurat din margine movii Berestilor deunde neu aratat Lupul Slivnianul, i Ioan Chirvasi monah,i Costandin Bole ot Beresti si am Inceput a masura pezare dialului In gos iarasi /Ana In mosie Slivnianului,iaras sau gasit 245 stanjeni. si sail pus piatra langa unstejaru in margine sapaturii Slivneanului, si de acole am .mrsu la capul moii. despre apus si am marsu iaras lamargine mosii. din sus si am Mut bour intru un stejaru,si am inceput a masura den bour In gos pe vale BA-nenii pana In hotarul Slivnianului i san gasit 240 stanjeni

  iaras sau pus piatra i sau inchiiat tot hotarul acestei-Insa latu acestui hotar de movie au fost 4 batrani

  inpartindusa ii sau venit de batranu cate 61 stanjeni, .un batran Beldimanesti, un batran popa Costandin niamBeldimanestilor, un batran TepAluqatii, un batrancute Pacuraru si acestu Chiricute avandu parti de moviein hotarul Pokiscanii au facut schimbu cu Beldimanesti icu popa Costandin liau dat 112 stanjeni din hotarul Po-kiscani, iar Beldimanestii cu niamul lui iau dat lui Chiri-ricuta 122 stanjeni cu partea popei lui Costandin In ho-tarul Pacurarii, si au facut schimbu de bung voe bor. siau luat i zaps unul de la altul. Asijdere au mai facutschimbu iaras Chiricut. au dat 6o stanjeni Tepalusastilorden hotarul Burueni. iar Tepalootii iau dat Jul Chiricuta,

  si

  ii

  si

  simosii.i

  Chiri-

  www.dacoromanica.ro

 • 61 stanjeni din hotarul Pacurarii, parte ce Li sau venit demai sus numita, si au dat si zapisu unul altuia, de bungvoe lor cu 61 sthnjeni, ce i sati venit si parte lui Chiri-cuta in hotarul Pacurarului, si cu schimburile ce sau zismai sus sau inplinit tot hotarul Pacurariului 245 stanjenisi au ramas dreapta lui Chiricula si a ficiorilor lui ca sao stapaneasca in paci. si am datu i noi a6ast ruArturiihotarnica la mAna lui ChiricutI Pcurariu ca s6 fie decredinte, i sau iscalit criti sau intmplat la a6,asta hota-rare punandusi degetele in loc de peceti.

  *rignt Noem. 26

  lonita Teapelus mazd. j Eu Lupul Slivnianul amfost fata. t Eu loanu Ch'rvasie monah am fost fata.t Eu Costandin Bole ot Beresti am fost fath.

  Si eu Simion Cozma am scris cu zisul acestor maisus numiti.

  I. 1795 Sept. 9. (Beresti II 7). Jalba ltil CA. Cuza serdar princare se jMnote lui Vothi el are impresurare la moia sa Bereti des-pre Slivneni i Copiteni.

  Prea Inaltate DoamneLa tinut Covurlui am o parte de mos.e Berestii,

  care se loveste in cal:1k cu mosia Tarcalenii, a unorde acolo anume Slivnenii i Cosnitnii cu care parti

  a lor imi scurteaza mosia me luindumi 70 de pasi, dupacum marturiaza oamenii batrani din Br.Testi. deosebit caun lancul Sarbul tot cIn Beresti in anii trecuti au cum-parat 50 stanjeni mosie din Beresti, cii 50 lei, fara stirerazasilor, nici a stapanului prii mete ace%ie lara a nufi nici razei nici rudenii cu acel vanzatoru, pe carile inanii trecuti la leat 86 ce au incaput aceasta parte de Be-resti In stapinire me, lam tras la judecata inainte boeri-lor parcalabi, ce era intrace vreme sam si carte de giu-decata cu cari i se pune vade la site Vasile acelues StA

  28

  s-lent

  www.dacoromanica.ro

 • 29

  ca sa aducA zapis Si alte dovezi ce mai are si sas ia baniidand rAzmerita cu prelungire ce au facut sau facut

  volintir atat numitul Iancul Sarbul cat si un ginere alsAu si stApane i toatA parte me. cu care neputAndu facenemicA pan acum din vreme In vreme mA rog sa fie lu-.minatA carte inAltimei tale cAtrA dlor boerii [Alcalabi sA o-randuiasca mazill cu stiintA atat despre starea locului catsi de hotArat, si sN cerceteze pentru amandoa pricinilealegand mosia ce mi Impresoarl Slivneni pan in hotarvechiu dupA vredrnce marturii ce am, cum si cu acei 50stAnjAni sA hotarasca si la parte ce nu sA tine de hotAra-tura dmlor sA pui zi de soroc j prin carte de giudecatA safie si acei ImpreunA cu vechilul ineu cel voi trimete acotela stare locului, ca prin luminatu divan sA ni hotarasca.

  A Inaltimi tale pre plecatA sluga.Ghiorghe Cuza sArdar.

  J). 1795 Septembrie 10. (Seresti II, 8 . Cartea lui A. I. CalimahVoda Cited parcalabul do Galati, Iordache Sutul biv vel postelnic s5,liotarase6 partea lui Gh. Cuza serdar 50 stAnjeni dia Beresti, cum-prai cu 50 lei.

  Io Alexandru Ioan Calimah Voevod cu mila lui Dum-nezAu domn tarii Moldaviei. Cjnstit credincios boeriuldomnii mele dta Iordache Sutul biv vel post. pArcalab detinut Covurluiului sAnAtate. SA face stire cA prin jalba ceau dat domnii mele Gheorghe Cuza sArdariu au aratat ca.la acest tinut ar fi avAnd o parte de niosie anume Be-restii care parte de mosie sar fi lovind In capete cu mo-sia TArcalanii a unor sateanhi) de acolo, SlAvnenii i

  cu care mosie sar fi Impreurand parte de movie ajAluitorului luindui 70 de pai. cum si un Iancul Sat buldin Beresti cu cumpArAtura ce ar fi facut far de stire ja-luitorului si a razAsilor din Beresti mai In anii trecutiland 5o stAnjeni In cinciztici de lei farA de nici o protemi-sire de rudenie sau de rAzAsie, pentru care pricini au fA-cut cerere ca prin giudecatA sAs afle dreptate si sl sa

  si

  sa

  Cosni-tanii,

  I

  www.dacoromanica.ro

 • 30

  scoatA de impresurare numita parte de movie, si acei 50de stAnjAni ce ar fi cumparat Iancul Sarbul cu protemisirezdzAsii sa o rdscumpere jAluitorul. Drept aceia scriemdmtale aducandu feta pe acei sdteni anume Slavnenii iCosnitanii cum si pe numitul Iancul Sarbul, si dupa scri-son dovezi ce vor fi de inbe pArtile, prin giudecata sIhotdrasti dupa cum va fi drept, si la parte ce sd va cddesa dai si carte de giudecatA dupd care giudecatd de sAva dovedi cA jaluitoriul are parte de mosie in numita mo-ie Beretii dupa cum aratl si nu are nici o pricina desprenimene atunce sa randueti din rnazilii acelui tinut pe careii vei socoti a fi oameni vrednici i cu stiin td. la hotaratsi vor mergi la stare mosii, unde adundnd pe toti razdsiii megiesii si alp tmprejurasi si dupa cercetare ce vor facedup cuprindere scrisorilor ce va fi avdnd pluitoriul saaleagA ace parte din numita mosie, mAsurAndo in lungui in latu', cum 1 pe la amandoai capetele si cap stAnjenisi pe la locurile ce va fi trebuintA, si va da dreptate s5o stalpasca si cu pietre hotAra, dupd alegere si hotdrAturd.ce vor face rAnduitii aceia, sl de si marturie hotarnicA insamne si in stanjAni peobiceiu, iscalitI atat de toti rAzIOi megiqii si alti Impregiurasi pe care aducAndui la dmtasi facIndui cuvincioasa cercetare, de va fi fAcutA cu prii-mirea tuturor si urmdtoare de dreptate sA o incredintazisi cu a dmtale iscalitura, iar dna la botdrAt va naste pri-dna de neodihna de spre vreo parte cu pietre hotAra sdnu s stalpasca, ce in ce chip sd va dovedi pricina sedai mdrturie pre largu la parte ce sti va cAde, Wand sihartA inchipuitoare de stare locului cu care impreund, sicu z1 de soroc dupd vreme lucrului viind la divan li_sa.va da hotarare dupa cum dreptate va da.

  1795 Sept. roCinstit credincios boeriul domnii mete dlui Iordache

  Sutul biv vel post. parcalab de tiflut Covurluiului cu sA-natate sA sa de

  dmlui Gheorghe Cuza sardarsau trecut Matei condicar. procit vel logollt.

  www.dacoromanica.ro

 • 31

  K. 1790 Noemb. 5. (Beresti II. 10). A doua jalbi a lui Gh. Casa-serdar contra liii lancu Sirbul om strain si volintir pentru o partsdin Beresti, cumpiratil in pre( de 50 lei.

  Prea inaltate Doamne,Fiind cA la tinut Covurluiul am o parte de batina

  in sat Bereti i de cumparatur i iaste ce batina inpre-.surata de catre razai de vro cativa ani, cum i cumpa-raturile sant nealese dintracelorlalti, ma rog sa mi se deo luminata carte a marii tale, catra boeri parcalabi de

  ca sa aliaga i sa dezbata atat batina cat i cum-paraturile, ce am de pe la unii din razasi.. deosabit sa saporunceasea pentru ca sa cerceteze pentru o parte dentracea moie, ce au fost cumparat un Iancul Sarbul om strain,pe carele de cand am aflat lam tras la giudecata, cerinduprotimisis. sa rascumpar ace parte, dandui 50 lei careau fost dat i tot cu prelungire lui candu zice cA nare za-pisul and sau Mcut volintir si stapane In tarie i nau mailuat sfarit pan ce au perit acel Iancul, iar acum au ramasun ginere a lui de la care voiu sa rascumpar ace parte,ca un ce sant batina i luind sfarlit pomana va fi ma--di tale.

  a Inaltimei tale prea plecata sluga.Gheorghie Cuza serdar.

  11) Document din 7202, Fey. 28,&mar. Cartea Lai Costantin Vodii Duca scrist catri Butt biv

  nrornic de poarti sii, meargii, s aleagt hotarele mai multor seliste dela Mein : Coroteni, Folesti, Hceni, Caprioara, Dumesti i Vitcani,proprietatea marelui vornic Vasile Costachi.

  (Mosia Rosiesti, selistea Folesti, plic IX. No. 3). Iltrtie coaiL

  t 11w KOCTM141111 AVIC4 HOER004,41. nth* 444CT110.rcu sfAbiti ri4Or1AdECKOH. scriem dornniia mea. laboiarinul nostru. la Buta. au fostu vornic de poar-

  facem tre. daca vei vedea cartia dumnii meale.

  'Galati,

  -

  Ini.

  la.

  www.dacoromanica.ro

 • 32

  iara dumneta sa te scoli si sa mergi la saliste laCorotiani si la seliste la Folesti si la saliste la Ha-ceani, si la saliste la Caprioara si la saliste laDumesti si la saliste la Vatcani. ce sintu la tinutulFalciului, si s strangi oameni buni megiasi. de prinprejur. si din sus si din gos. si s socotesti sa a-legi toate partile. de rnosie ce va avea de daniesi de cumparatura intraciaste saleste cinstit si cre-clialos boiarinul nostru dumnealui Vasilie Costachivet vornic. pre diriasa ce va ave dumnealui si pecum vor marturisi oameni buni si daca vei socotisi vei aleage toate partite dumisale despre alti ra-ziasi. sa cauti sa le pui si siamne si s faei si omarturie de la dumneta. si de la alti oameni bunicarii se vor tanpla acolo la alesul locului sa s a-duca aice la domnia mia. TOE 01-1111EM,

  8 MC AT tsce 4sIll. KN.

  Neculai Costin hatman in rietanplarea lui vellogofat.

  Pecetea domneasca in tus ros: -1- Ilw KOCTalTlitiASKA BOEKOM, natO ititicTilo rumps 3f &IANCap de bou.

  Almikagctoli-

  Cartea e iscalit de hatmanul Neculai Costin, cadmarele logoiet nu era la Curte ,In neintamplarea lui vellogofat". In cartile mai vechi domnesti se sice ugz fucin'-HOCTS KEA nwroilsrrn"..in nefiinta marelui logofat. Vel lo-goat era Tudosa Dubau.

  www.dacoromanica.ro

 • 33

  12) Document fr veleat (dup 7202, Fevr. 28).Sumar. Narturie hotarnicl de la'Buta vornic de poartti si Cos-

  tantin din Idrici, care arata ei au ales si stlpit partile vorniculuicelui mare lui V. Costachi din selistea Dnmesti pe Idrici, lng5. Ro-sieci, din Folesti, din CAprioara, si din Hficeani.(Mosia, Ro5iesti, selistea Folesti, plic IX, No. 7). Ihirtie

  MIstive si luminate doamne sa fi mariia dumi-tale sntos. facem stre mariei tale. cau vinit dum-nelui Vasilie Costachi vel vornic cu cinstit carteamariei tale, ca sai alegeam dumisale niste parti deocin cl-spre alti raziasi, din silistea Dumestilor, ceiaste la tinutul Falciului. pe apa Idriciului, din kosde Rosiaci. deci noi dup porunca mariei tale niamsculat sam marsu. si cu alti oameni buni inpregu-rasi. de acolo la ace sileste. la Dumesti. .si am a-les a patra parte din batranul Boului de la popaStahie danie, din silistea Dumestilor. asijderilea ammai ales a seasia parte din batranul lui Craciunade la Hilina fata Anisii. tij danie iaras din silisteaDumestilor, asijderilea am mai ales partea nepoti-lor Borciului a lui Agapie i Simion i Vasilachie

  Tirul si Pacurar. iaras din silistea Dumestilor. dupaci arn ales aceastea parti de ocin de catra alti ra-zeasi, ham stalpit am pus o piiatra de catra soarerasari. In drumul *arbacai, de catra Dumesti,alta piiatra am pus de catra soare apune in matca

  si alta piiatra am pus pe drumul Idriciului.despre silistea Dumestilor. pre despre snare rasare.si am mai pus alta piiatra In zarea dialului despresoare apune ; asijderelea. am mai ales alta partede ocin gumatate de batran ot Folesti de la Ca-

  Ispisoace si Zapise Vol. IV p. II. 3

  coda.

  si

  Ciunlii.

  www.dacoromanica.ro

 • 34

  prioara. ce iaste dumisale. danie de la Simion siChirila si Ion si Urata fiorii lui Bojiian. asijde ri-lea am mai ales gumatate de batran de la Manultij ot Folesti. asijderelea am mai ales seaptespre-zeace pamanturi. partea Chelsii tij ot Folesti, carepamanturi liam alaturat in randul Caprioarii, siliam stalpit intrun loc cu ocina din Folesti, ampus o piiatra pe druinul ce vine de la Lantana Fo-lestilor prin dumbravit, spre soare rasare. din S119%i alta piiatra am mai pus. in capul locului dingos in drumul cel mare. despre Hermenesti. asij-derelea au mai ramas neales loc de prisaca si cesa va aleage din vatra satului loc nestalpit. dinpartea Chelsiei.Asijderelea am mai ales un ba-tran de la Haceani, a Manului de danie, care lamstal pit. osebi de catra alti raziasi, am pus o piia-tra pe drumusorul ce vine de la coada Florii, spresoare rasare, si alta piiatra am pus din sus in Ca-petele pamanturilor. despre mosiani in dial. sialta piiatra am mai pus despre soare rasare undeloveaste locul Folestilor. deci noi dupa porunca ma-riei tale am imblat si am ales ocina dumisale. siam stalpito. despre alti razeasi. 1 am facut si a-6asta marturie.

  Robii marii taleButa vornic ; Costantin ot Idrici.

  Vasile Costachi vel vornic al (aril de jos era stapanin Folesti si alte seliste prin mai multe.danii, cApAtate depe la unii i altii, asa popa Sfahie li da jumtate de ba-trin tn Dumesti, din batrInul Boului; Hilina fata Anisiei lida alta danie. a sesa parte din batrinul Craciunas, iar ne-

  www.dacoromanica.ro

 • 35

  potii Borciului ii dau fie care partite sale : Agapie, Si-meon, Vasilie, Tirul si Pacurar.

  In Folesti el stapanea jumatate din batranul Capri-oara, danie de la cei 4 ficiori ai Bozianului : Simeon, Chi-rila, Ion si Urata ; mai stkpanea o prisaca ; 17 pAmAn-turi in tarina de la Chclsia i jumatate din batranulManul.

  In Haceni avea iar danie un batran intreg de laSe Incepuse abuzi 1 cu daniile, ce le faceau cei mici

  i sgraci celor man si bogati, cari va aduce o schimbarein I gislatia Moldovel, lucru ce nu se gaseste in Muntenia.Dania era o vanzare deghizata i boerii vichi au abuzatmult de acest fapt curat creslinesc, speculand nevoile ce-lor mici i saraci.

  Costachi vel vornic rra ginerele 1w Toderascolordachi Cantacuzino marele spatar si al Saftei.

  Proprielatea in FoleA s'a urzit in secol. al XV-acatra uiceput. Primul act de stapanire pe locut ce s'a ur-zit Folestu e din 1507 Febr. 22, prin care Bogdan VodaIntareste stapanire nepotilor primului stapan, lui jurjArmeanca Foale. Din a( el urie- a lui Bogdan Voda reieseca cel intaiu stapan a fost ,Stefan Foale. Eli-a apzat casaintre Barlad i intre ldnci ME3{11 Hozrldri, 1'1 AIPKIIrAt man_ IIII4san ("loam". pupa 3 generatii de stapani :.5tefan Foale tatal... .57efu1 Foale fiul... Jurj Foale napo-tul, abia s'a r utut croi un sAtucean din ckeva case amembrilor fauiIiei. Locul insa fiind neindamanatic, satuln'a crescut, ci a ramas numai se'We de sat, cum au ra-mas multe alte asezari de vechi sate, ajunse azi selistiIncorporate In trupurile mosiilor din loc, cum e Rosiestii,cari au inghitit cel putin 15 seliste vechi, din care si a-cea a Folestilor. Despre alt Folesti pe Crasna In 1502vezi I. Bogdan ,Doc. lui Stefan cel Mare II, 212.

  In actele Rosiestilor (IX, 16), gasim e spita de ur-masii lui Foale, tulpina tuturor rAzesilor din Folesti. Catoate spitele razesesti. ea nu ne spune lucruri exacte, ciincurca primele generatii de stapani. Iall curgerea proprie-tii spita razeseasca., asa cum au intocmit'o razesii lahotarnica din 1802, unde cetim : cerandu-le noi ca sa nedea spita de neam din cine sa trage ca sa putem ei noiIntetege i sa ne adiverim sa putem afta pe vanzatorif ceau vandut partile lor dintraceasta rnoie raposatului vor-nic Vasile Costache, LIX. 19).

  Manul.

  Vasile

  si

  dui:Asi

  mAPHs

  www.dacoromanica.ro

 • - 36A) Foale a stapAnit 720 de stanjeni.B) Fii sal sint : .5tefan Foale i Armanca, cari sta..

  panesc cate 36o de stanjeni.C) Armanca are 2 fete : Ileana casatorita. cu popa

  Ignat, si Maria casatolitA cu Talpe, cari stapanesc cAte18o de stanjeni. Spita tace de urmasii lui Stefan Foaleadica de un batrAR intreg de 360 de stanjeni latul.

  Dupa spita Stefan Foale fusese stapAn pe 720 stAn-jeni. Fiul sau Steful Foale a stapAnit lot 720 de stan-jini, caci find numai un stapan, nu s'an putut forma ba-tranii satalui. hi in ep abia cu 1507, rand cei 2 ficiori aiStefului Foale : Jurj i Armanca isi impart ocina stiabuna;luind fiecarezice spita ate 360 de stanjeni. Urmandspita raza:a.ca reiese ca ocina lor de razefie s'a trasdin Armanea, pe cand partea lui Jurj Foale a trecut prinvinzare la Gavrilipsti Si s'a incorporat in marele ti up al

  mosia lor de baslina catra sfirsitul secol. alXVII-a.

  Spita nu ne spune cine au lost urmasii lui JurjFoale ; se vede insa ca proprietatea a curs In fnod nor-mal pe selistea Folestilor. Jurj Foale a avut o f tn, cares'a maritat cu Crasnes, urma al boerului de sub Stefancel Mare Crasnes postelnicul din 1460. (Urica XVIII adfinem). Fetele acestui Crasnes Ii vind pal tile lor din Fo-It i atilt 1593 (Ispisoace I, r. 313) cu zoo taleri curati;Etc vMd un batrin intreg, adicit o jumMate din selisteaFoletti'or unui Boz an.

  Dupa o sun de ani gasim alte acte de transmitereaprop, iet.tii In urmaii cumparatorului din 1593, un Bozian.Litre 1600 --165o IU fost stApani pe un batrin din FolestiBozian i Bogh t e 1671 1685 urma,ii ac stora Sianunie Manul traitor in bacani, fiul Bogh tei. si cei 4fi ai lui B zian : Simeon, Chirila, Ion si UrA,a i i vindv-cinului lor cu mo?ia, marelui spatar Gavri ita Costachifi-are partea lo oe mo:ie, cate jumatate de batran cu 30de lei bani de aigint.

  0 data Gav Hip Costachi intrat in Fole,ti, mergemai deoarte si in 1678 capata danie de la Chelia fata luiSima Onciul 17 pamanturi din Fole-ti, din batranul ra-zes-se al Armancai fata lui Sleful Foale din 1507.

  Dan la aceste aratate de acte unim Si cele re nespun actele ultertoare, reiese CA in bitranul Foale au maifast si alti stapani. Jud Foale a avut 2 urmasi-: Nestor

  si o 14t1 mai itata cu Crasnes ; ei stardnesc in ju.

  Int,

  Rociestilor,

  www.dacoromanica.ro

 • 37

  matatea intaia a secol. al XVI-a.Pe cand fetele lui Cras .nes isi vind ocina lui Bozian, la 1595, Vasile Foale fiu 'lui Nestor Foale continua a fi stapan in Fo testi la incept'.tul secol. al XVH-a Acest Vasile Foale si cu fiul ski totVasile Foale, stapanesc in Folesti hliza lor in tot decursulsecol. al XVII, fara a-si vinde fasia lor de pAmant Costa-chestilor, ciici abia in 1787 niste nepoti ai acestui de aldoilea Vasile Foale, .i anume Vasile Placinta si cu sora-saIlinca, fata lui C. Placinta si a Mariei fata lui Vasile Foales' \rind ocina lor lui Matei Negel Costachi cu 30 lei.

  Pe langa acestea daca unim si aratarile boerilor ho-tarnici din 1702 April 28 asupra mersului proprietAtii inFolesti constattim ca Ap. TircA,Apostol Chisca,Nastasa Manulsi Grad mai erau stapAni in 1702 in bAtra mil din StefanFoale, pe care ei l'au ales spre rAsArit, adica spre Rosi-esti, pe cand al Armancai l'a fost ales spre apus, spre Barlad,si ca parintii lor erau veri ai doilea : Mitrofan, Stefan,Chisca cel batran, TirCa i Cinleita. Aceasta ne dovedestecl proprietatea s'a scurs in mod regulat in cele 4 randuride oameni: pal inji, ficiori, veri primari, veri ai doilea,de la Jurj Foale in coace.

  RaZeii in spita lor nu cunosc pe urmasii imediatiai Armancai, cici e greu a da de fata Armancgi din 1507pe Maria Talpesoaea, bunica rgzesilor de la sfarsitul secol.al XVIII-a. Ceia ce Insa i pita ne spune lamurit e intin-derea pamintului, ca adica rNzesii rmasi pe batranul Ar-mama' stapaneau 360 de st4njeni ; cel putin 3 generatiide razesi sint uitati de cei ce au intocmit spita.

  Actele ne spun de batrinul Matei, care face un put sicare nu poate fi de cat un urmas al Armancai, ca sa poata elfi denurnit ca batran in 17,13 , asa el dup. Armanca trebuesg punem pe acest Mate', care da pentru urmasi numele sat'la bgtranul din Armanca, dar e uitat pentru alatuitoriispijei din 1802. In hotarnica radicata in 1751 se aratamasurile in lungi (6o fune) si curmezis (48 fune), ceia ce4:14 exact 720 stanjeni curmezisul, socotind funea de 20pasi, iar pasul de 6 palme.

  .D) Din Ileana papei lui Ignat avem 3 urmasi ; Ti-moftei Javerdian. popa Stefan si Gh. Juverdian, vornic depoarta ; fiecare stapanesc eke 6u de stanjeni ; cum insavornicul Gheorghe Juverdian fu sterp, cei 2 fraji Isi in .part ocina luand fie care cate 90 de stanjeni.

  Iar din Maria Talpesoae sint 4 copiif: clucerul Va-sile Talpes, Gh. Talpes, Costandin Talpes, si Vasilca

  www.dacoromanica.ro

 • 38

  Stamatioae, stapanind fie care cate 45 de stanjeni. Juver-dk nii smt razesi de pe valea Jigaliei ti a Elanului, cuvechime de la Stefan cel Mare Jar Talpeetii sint cu-noscuti ca boerina,i prin Vaslui i Falciu

  E) Timoftei kverdian are 6 ficio.i: Ionita, Gavril,Vasile, Salta soacra Cataei, Sanda Peni;oroae de la Ote-leni i Sinica, ee o tin Mardare Darie; fiecare stgpaneaOle 15 stAnjeni.

  Din popa Stefan se trage protopopul Gheorghede la Vaslui.

  Clucerul Vasile Talpes are 6 ficiori : GheorgheTalpef vornicul, Manolachi Talpes, Anita Popescu, Safta,Maria si Smaranda, cari stapanesc ca(e 7 stanjeni i ju-matate ;

  Gheorghe Talpq are 4 fete : Balasa, Maria, IlincasPCatrina Bu*iloae.

  Costandin Talpe are 3 ficiori Neculai i Gligo-ra sterpi, i Safta protopopului Maid ;

  Vasilca Stamatioae are 2 copii : Iftinca i lorda-chi Gheuca.

  Pentru iilmurirea acestor aratAri din spita, dam In con-tinuare 6 acte din pachetul Folestilor, i anume :

  A. 7210 April 28 (IX, 10). Hotarnica Folesl nor rAdicati deCostandin i SAmion Nohit biv cApitan, earl impart mosia pe 2 bi-trAni, Stefan Foale i Armanca.

  Cinstit i aIrneu ca un frate dumisale varului MateiCostachi ban cu fratasa dragoste.

  Cu fratasca dragoste ma hychin dmtale vere Matei.latA fratioare bolnav asa cum am putut tam trimes acestetrei sureturi de pe 2 hotarnice a Folesiilor si de pe ohotarnica a dmsale logofat Gre6an, pe care iaras poftesc sami le trimeti ispravind trebuinta, aceste socotesc cA t santde trebuinta spre oare: zare pliroforie, la mosiile dmtalesi a pIrtilor re ai In Folesti, iar eu sunt al dtale ca unfrate ti sluga.

  Noemb. 7 i8o2.Iordachi Miclescu caminar.

  ;

  www.dacoromanica.ro

 • 39

  Suret de pe hotarnica Folestilor din ann 7210April A.

  Milostive si luminate doamne sa fii maria ta Ana-tos. Facem stire marii tale cu adasta marturie a noastracan venit Apostol Talpe vornic de poarta cu cinstita cartemarii tale, scriind la noi ca sa mergem la saliste la Fo-lesti s impartim saliste in doao cu tot locul tot in doao,

  uricile lui cele batrane ce scriu pe :-tefan si pe Arman-ca, sa alegem parte Armancai, darn am vazut carte mariitale niam sculat i am mersu la saliste la Folesti, samstransu oameni buni si batrni rnegiasi. de prin pregur.

  pe toti razesii de Folesti, si iam intrebat carile din cebatran este, sam intrebat pe Apostol Tir i pe ApostolChisca- si pe Nastasa Manul si pe Gradi, si iam intrebatdin ce balran sant, si cum au tanuto, ei au dat sarna casant din batranul lui Stefan Foale, sau tanut in trei batrni,unul Stefan allul sorusa Armanca, altul L'obanu carileOne Bojaian. Iar Apostol Talpes si cu rudele lui nepotiiArmancdi au zas ca nu este cum au zas Tarca Si cu oa-menii lui, sft fie trei batrani sau zas a sant numai doi,cum si la urice.,trird sa afla doi bitrani. si am chemat peBoj,ian de lam intrebat di acel batran ce fac ea, eile altreile, Bojaian sau aflat c.1 este cumpdratura de la Mitro-fan si de la Giurge tatal Clipicii, s icel batran lauvandut Bojaian vornicului Vasale i lau stalpit, i sau maiaflat vnduta si de Ciiileita, iaras vornicului Vasale,liam luat sama foarte cu socoteala acelor oameni c.e santvnz tori din ce btrai sant si sau aflat Mitrofan ca, esteal doilea var lui Chi;cd edui batran st Turcai, i Ciuleitaiar al doile vara lor, cu tot i dintracel batran din Stefan,deci noi iam intrebat cu ce au tanut ei asa tre bdtrani,dac(a) au nescai zapi, ei au zas c nau, i s w a flat totdoi batraui, cum scriu si la urici, si al treilea bAtran narecapat. Deci noi am marsu si am masurat locul si lamInpartit In doao, pe urice ce niau aratat i sau ales ba-tranul lui S'efan despre rdsai it dinpreund cu Oornic, caci

  si

  pi

  si

  www.dacoromanica.ro

 • - 40sau allat vanzatorii tot dintracel batran, iar locul Arman-cai sau ales despre Brlad, despre apus sal tie nepotiiArmancai anume Talpe i cu top nepotii cari sant dince samanta, i sau asamanat pe mijlocul podisului din....pan in dumbrava din sus si am mai impartit si padureiar in doao i sau facut 4 'Ilia, de a curmezisul hotaru-lui, doa hlize sa le tie nepotii lui Stefan Chisca i cu altii,iar doua hliza s le tie Talpes cu alti nepoti a Arman-cai, iar Tarca si cu Chisca au zis ca nu le place im-partala i sau tras sa vie Inainte marii tale, marie ta veigiudeca cum a fi mila marii tale. iar noi cum am aflatasa am scris. sa fii maria ta sanatos.

  Robii marii tale Costandin iscal, Samion Nohit bivcapitan

  B. 7221 Ianuarie 4 (ix. 11). Zapis de danie prin care Costan-tin Zboiul d'arueste lui Ion sin Costantin din Idriciu partea sa dinFolesti din tatranul lui Matei.

  Adec eu Costantin snk lui Chiriiac. Zboiul din Fo-lesti scriu i marturisascu cu cestu adevarat zapis al meude nime nesilit nici asuprit. ce de a me buna voe. amdat a me parte de movie din Folesti din batranul lui Ma-teiu ce sa alege parte me am dat dumisale lui Ion

  Costantin ot Edris6 i am dat Jumisali lui Ion casai hii dirmpta ocin i mosie dergapta datatur lui i fi6o-rilor sai i nepotilor sal cu tot locul I cu tot vinitul cuvatra de satu cu loc de tarin cu loc de prisaca i canduam dat au fostu multi oameni buni megie$i de prin pre-gur. i noi acesti oameni buni vazindu dersapta datatura.ne am pus si degetele anume eu preutul Ghiorghieeu Timoftie Cor6ul ot Barbosi si eu Vas(i)lie snk Tacaeu Costantin nepotul lui Costantin fi6orul lui Iasco si E-naki pentru credinta ne am pus degetele s s stie.

  It 7221 Ghen. 4.

  si

  CHII lui

  sisi

  www.dacoromanica.ro

 • 41

  Eu Ghelasie am scris. Eril Gheorghiia. t Eu Cos-tantin srm Chiriiac Zboiul. Eu Costantin Edricenul martur.t Timofte. -I- Vasilie sm, Teac.

  C. 7225 Mai 9. ca, 12). Zapis de danie prin care Ion sin Cos-tandin din ldrici d'grueste lui Costantin Costachi vel visternic parteaea din Folesti chpatat danie de la C. Zboinl.

  Adec eu Ion fi6orul lui Costantin de Idri. scriu si mar-turisascu. cu acest. adevarat zapis. al mieu la mana. du-misali. Costantin Costachi vel visternic. precum. eu denime. silit. ni6 asuprit. ce de a me buna voia. am dat.dumisali daniia. a me drapta. ocina si mosie. parte. cAts va. alege. din saw. din Folesti. care este la tinutul.Falciului. park. din batranul lui Matei cat sa alege. cariparte imi iaste si miia daniia de la Costantin. fiorul luiChiniac. Zboiul. am dato. dumisali. ca sai fie driapta cr.cina. si mosiia in vedi. neclatita. si neruseila, dumisali.si kupAnesai. dOmisali. si cuconilor. dumisali. si nepotilor.si strInepotilor dumisali. si pre acest zapis. al mieu. saaiba dumnialui as faci si ispisoc. domnescu . si iam dat sizapisul cel vechiu. care mi lau facut danie Costantin fi-e,orul. lui Chiriiac Zboiul. si la adasta adevarata daniia.sau tanplat. multi boeri. mari. si mici. si fiCiori de boeri.i oameni buni. cari mai gos sau iscalit. i eu pentru cre-dinta am iscalit. ca s ilia. de buna. credinta.

  u las It 7225 Mai 9.

  Ion Edrianul iscal am datu. Vasilie Rojnita vornicmartur, az Gheorghie vornic martur, Toader Cujba vor-nic martur. Gligore Diam. martur. Vasile Pop uricar. Va-sihe Niagu uricar martur. az Andriias Cudrescul iscalmartur, az Stefan martur. si eu Toader Nica am scriszapisul cu voia lui Ion.

  www.dacoromanica.ro

 • - 42 -D. 7259 Octombrie 15. Hotarnica seNtei FolWilor rdicati

  de Nec. Tiron vornic de poarta. 5i Ion ldriceannl mazil, cari gleescpe 1o1eti 51-7 pomi in livadal SI curmezi5u1 de 48 fnne, iar lungieulde 60 fune (322 ha) Bra padure.

  Milostive i luminate Doamne s fii marie ta sana-tos. Facem slire marii tale cu a6asta marturie a noastra.precum au venit Costandin Talpes i Gheorghe Juverdiancu luminata carte marii tale scriind la noi ca s mergernla saliste la Folesti. sa Iu.m sama pentru niste casabordei, ce sant facute pe partile lor a unor razasi anumeCostandin nepot Tarcai si a rudilor lui ; daca am vazutluminata carte marii tale niam sculat sam mersu acolo lasaliste la Folesti si am stransu oameni buni batrani me-giesi de prin pretur i razasii acelui loc si am cercatsemnele si la campu si in padure i sau aflat la cAmpuIn mijlocul locului, unde da locul in doa, doi pietre in doilocuri, una la niste pomi ce sant langA bontana, si una Incapul dumbrav i din gos langa drum, si de acoln am mersuin padure unde li era pricinile lor. sam cautat pe undeau dat sama razasii batrani cau fostu samne pr'n copari.gi am Visit copacti cazut aceia cu samnele, i cu alta namputut )ndrepta nutria) am masurat cu fune pe cum aratain hotarnica ce veche, i masurand cu rune am aflat dupacum arata, intransa sau venit loge hlizle pe masura ceveche, dupa cum au dat sama oamemi cei batrani i ii-zi in padure sau facut 4 hliza, dupa cum ara la hotar-nica ce veche, de hliza ate treisprazaci funi sasa pas pol

  cine la hliza sa au marsu ; si in campu sio in paduream aflat tot precum arata hotarnica vechi, dar dupa aeiastaau cerut Costandin Tarca i cu razesii lui sa inlisoarecAmpul in lungu, si in bat si am masur I curmezas fruntelocului din soi, parte despre apui de la un loc 6au datsama toti razesii cau fost o piatra hotar, s. sau aflat 2 4fune si de acole am marsu in gos pan la un hotar vechiuin dumbravit In mijlocul locului si am masurat iar partedespre apus curmFzis pan intro movila care este hotar

  si

  si

  www.dacoromanica.ro

 • 43

  de sa hotaraste cu dumbravita, si am gasit iar 24 funesi am masurat iar din piatra care este drept acel loc indumbravita curmezas spre rasarit si sau gasit tij 24 funiipan in hotarul cari sa hotaraste cu Papucestii i cu

  sam mai masurat campul in lungu parte despreapus din cap hotarului din gos In sus pan In hotarul vor-nicului Vasale i sau gasit 6o fune, si de acolo am mersusam masurat parte despre rsaiit, iar lungul locului ingos i sau gsit 48 fune ii pasi i sau mai gasit o hlizade loc despre apus vanduta vorniclui Vasile 12 funie deMardari Crang tot din Folesti din partea fui Apostul Tar-

  si din parte in (alt) Apostol Chisca i atata au incheiattot hotarul din kur inpregur. i sau pus o piatra In pa-dure, unde sa raspunde poiana Milescului, in cap hotaru-lui de sus care sa hotaraste cu sau mai pus opiatra in margine hlizai din gos i sau tacut i un buor,Intrun stejar. i sau mai pus o piatra in a doa hliza, careeste a Tarcai si a rudelor lui. din sus de putul lui Ma-teiu pe descMecatura lor, i sau mai pus o piatra In altreile hliza care este a lui Talpes si a hri Gheorghie inmargine. din kos. si sau mai venit a patra hliza iar Tar-cAi de padure in margine den gos. si am aflat pe hlizaml TaIpe i a lui Juverdian. 22 men i pen i 8 nuci68 perji a lui Neculai Turcanu. si a lui Vasale tTurcul,SBU gasit 16 porni i sau mai gait a bipului Turcanu 74pomi 40 pomi Ilinca fata Turcanului, 240 pomi tij a Ilin-cal, 79 porni a lui Savin Chichit, si acetti porni ce saugasit pusi dupa hotartura sau dat s5i staparliasca Talpes

  Juverdian, dar sau aflat pomi a lui Gheorghe Juver-dian pe hliza Tarcai si a lui Apostol Chira, si sau datla stapAnire Tarcai si a lui Chis .ai, noi cum am aflatasa am seris s fii marie ta sNngtos.

  Neculai Tiron vornic de poarta, pentru credinta ampus i pecetea.

  Ion Idriceanu mazil, Erei Samion ot Rosieci. Ignatvornic din Rosieci.

  cai

  Alb-stii, Si

  Tu-vliceptii,

  pi

  pi

  www.dacoromanica.ro

 • 44

  Noi razesii pentru credinta niam pus numele. Cos-tandin nepot Tarcai razes, i altul Costandin tij nepot Tar-.cai razes, i Ion Condre nepot Tarcai, i Antohi nepotChisca rAzes, Ion zet Chisca razes. i Vasile zet 'Dreg ra-zes, i Neculai Damaschin nepot lui Matei razes, i VasileMisaila nepot lui Matei razes.

  E. 1787 Mart 8 (IX, 14). Zapis de vanzare prin care Vasile Pia-cinti stranepot de a lui Stefan Foale vinde cu 30 lei lui Matei Cos-tachi sulger partea sa din Folesti.

  Adec eu Vaile PlAcinta i cu sorume Ilinca fi6oriilui Costantin Placinta si a Marii fetii lui Vasile Foie ne-poti lui Vasile Fole stranepoti lui Nestor Fole san lui Ste-Ian Fole dinpreuna cu toti fii nostri &tam adevaratincredintat zapisul nostru la cinstit mana dmsale sulgeru-lui Matei Costachi precum sa s tie ca de bun voia noas-tra am vndut toat parte nostrA cAtA sa va alege dinmosia Folestii din vatra satului din taring. din faneatg,din locuri, din prisaci. si din livezi si din tot locul cu totvenitul cAtu sl va alege parte noastra, iar cine sa vorscula din fii nostri sau din nepotii nostri i stranepoti simice niam de al nostru, ca sa strice zapisul acesta de in-voiala nu numai s fle blstamat de Dumnezeu ce incAor la ce audecata va trage pe dmnelui sulgerul 0.ta chel-tuiala sa face sa fiu dator a plati si ca niste rus.inaP saias de la judecatori, caci eu dupa datorie pe toate nea-murile mele miam Intrebatu i ei me au dat voe ca sitvandu. ori unde oi gasi ca lor nu le da mana sa o cum-pere, deci dar fiind c dumnelui sulgerul este si razes inmovie Folestii iam vandutu dmsale i dupa adevarat za-pisul nostru sa fie dmlui volniru a o stIpani cu bung paci.In veci. cu tot namul ce va alegi Dumnezau, din dmnaluifacandusi si drese domnesti dupa adevarat zapisul nostru.

  pe a6asta parte de mai susu numita ce am vandatdmsale cu priitnire noastra niau dat treizeci de lei bani gata

  -

  *i

  si

  www.dacoromanica.ro

 • 45

  intru manule noastre. iar intanplandusa a nu ave moviesa flu dator a plati bani cu dobanda lor. i pentru maimare credinta niam pus numele i degetele i iscalindu

  toti cati sau afiat la aeasta vanzare si Invoiala.let 1787 Mart 8

  Eu Vacile Placint. f Eu Ilinca sor lui Vasile.eu Ion Ignat am scris cu zisa acestor vanzatori i sant

  si martur. i eu Iovul Brece vatav mam intmplat si santmartur. Eu preut Savin ot MAIaeti. Eu preut Vasile ottam.

  F. 1799 Septembrie 27 IX, 15). Adiverinta lui Ionia Juverdianpentru 20 lei luati arvonii de la pall. Mateiu Negel (Custachi), pentrumosia sa Folestii.

  Adec eu Ionit Javerdiian inpreun cu nepotul mieuGrigo. i Jeverdian adeverim cu acet zapis la maim dmsalepaharnicului Matei Negel, sa sa stie ca am luat doazacilei acnm inainte arvona pe mosia Folestii de la tic. Fal-ciului si in septamna viitoare sa avem a veni cu tot ra-zasii ca s facem ce de istov asazare luindune banii ce-ni sa vor mai face. si pentru credinta am iscalit.

  99 Sept. 27.t Eu Ionita Juverdiian adiverim. f Eu Grigore Ju-

  verdian adiverim.

  Pe baza aralarilor documentare am putea injghebaastfel succesiunea proprielatii in selitea Folestii :

  I) Aztec 1400 1450 Stefan Foale, care 4i are casaintre Idrici si Barlad i-a insadit stapinirea pe o intindere-de 720 stanjeni curmezis plecand din apa Barladului larasarit spre

  II) Intre 1450 1500 Steful Foale, stapaneste ocinatalalui sau Stefan, s locul asezarii isi ia numele de Fp-lesti, dupa numeie celor 2 stapani : Folea tatal, Folea flul,deci Fole$tii ; intinderea tot 720 stnjeni.

  III) Intre 1500-1530. Jurj Foale i Armanca. fratiii impart ocina prin uricul din 1507 : batrinul Armancai

  9

  si

  Bosieti.

  www.dacoromanica.ro

 • 46

  spre Bar lad, al Jurjai spre Rosieci, stapanind fiecare cate360 stanjeni.

  IV) In(re .1530 1560. Nestor Foale si Crtisnasoaiaisi stpanesc cate jumatate de batran adica cite 18o stan-jeni; iar in batranul Armancai stapaneste fiul ei Matei,care da numele sail la. intreg batrinul Armancai de 360stanjeni.

  V) Intre 1560-1600. Vasile Foale continua a-si sta-pani hliza tatalui sau; iar fetele lui Crasnes Isi vand ocinalor lui Bojian in 1595. In batranul Mateiu stapanirea seimparte pe 2 copii : Iliana casatorita cu popa Ignat Ju-verdian si Mai ia casatorita cu Talpes tatal vornicului depoarta. Apostol. Acest M ei face si un put.

  VI) Intre 1600 1650. Vasile Foale fiul lui VasileFoale isi stapaneste hliza tatalui sat] ; iar Bojian isi im-parte hliza pe urmasii sai : Bojian, Boghita, Manul, Tirca,Chica cel batran Ciuleiasa si Mitrofan batrinul.

  VII. Intre 1650 1700, C. Placinta luind in casatoriepe Maria Foale intra el in s'apanire prin zestre in hlizaFoleasca ; ficiorii lui Bojian si al Boghitei isi vand hlizelelor lui Gavril Costachi vornicul si razes in Rosieci ; ficioriiacestia sint : Nastasa Manul; Simeon, Chirila, Ion si U-rata ; iar ceilatti stapani yen ai doilea intre dansii : Apos-tol Talpes, Apostol Tirca si GI adi isi hlizese ocineleIn 1702.

  Urmasii din Juverdian si Talpes sint cei aratati maisus, can due stapanirea in FoIesti Ora cAtrA i800, candselistea FoIestilor se contopeste in Rosiesti si In alte tru-puri de mosii mai mari prin prejur.

  13) Document din 7202, Fev. 12, fr loc.Suntan Zapis de danie prin care Vasile Temelie si en femeia

  mai Maria diirnese lui Panaite vel postelnic partea nepotilor lor dinBAcesti, blitrinnl ScInteestilor, dindu-le in schimb partea lor din Un-gnreni si MArmureni.

  (Mosia IiIcesti, No. 10). Wartie t oall.

  i- Adeca eu VasiliA TemeliA. O. cu femeAt MAcu Maria cu fiorii I mei scriu ;i marturisascu.cu aAst adevarat zapis al miAu. la manuli I du-

  si

  www.dacoromanica.ro

 • 47

  Panainte. marelk postAlnic. cum noi denimine silit ni6R, asu I prit ce de a noastra bunavoe. am dat si am daruit. a noastra diriapta

  I COCina i 111014't den sat den Bacesti. careparti. de wan au fwst a ne I potilor miei. ce samsant de frate. (41 CZA4 CMIT Ai *Iwo. a lui Domula-kii. Horul lui Toder Temelie i a lui Gavrilit fi .corul lui Pascal Temelie. den batranul ScanteAsti-lor I care noi. niam invoit. i am facut schimbaturacu nepotii miei. ca eu liam I dat lor. n4tA partide wcina. din sat den Ungureni. depre Racataudin sat I den Marmureni de A. os. i am luat. aas-tix parti a lor. cat sar alegA pante lor din sat denBaceti. den batranul ScanteAtilor. din tot locul.cu I tot vinitul. din vatra satului si din campudin padure. i din I tot locul cu tot vir.itul. dintra-histe doa parti cat sar alegA si am dat I dumi-sale. postAlnicului. ca sai fie diriapta wcina i mo-ie. dumisale I i kupanesai durnisale. i cuconilordumisali. i la a6asta danie sou tan plat multiboeri i wmini buni cari sau iscalit i au pus de-gitile

  Ii aceasta mosiA ne am dat. dumisali pen-

  tru un bine ce mi iau facut dumnealui.It 7202 Fey, 12.

  Vasilie Temelie, az Stefan Pilaf glotnii iscaal.

  Marele postelnic Panainte Vlasto capata danie inBacesti de la razesfi Temelieiti pentru un bine ce le-a fostfacut postelnicul, fara sa-1 numeasca: plata de bir, platade cag, sau alte havalele.

  Pe batrinul Scanteetilor erau staptni urmasi neamul luiTemelie ; Vasile Temelie, Domulache Temelie i GavrilitaTemelie, acesti doi din urma fiindu-i nepoti din Irate.

  si

  i

  miaala

  www.dacoromanica.ro

 • 48

  Au fost dar rdzesi in Bcesti pe bdtrinul Scdnteesti-lor in cursul secol. al XVII aceslia : Ternelie batramul ;apoi tii sai Vasile, Toader i Pascal ; iar in 1694 erau std-pdni cei 3 dali mai sus.

  Amintim cd in plicul de acte al BAcestilor, din care noiam publicat pand acum ro, am gasit un suret de pe celmai vechiu ispisoc domnesc ce posedd casa sfdritului Spi-ridon, i anume documentul din 6908 Noemb. 28, indiction8 (1399) i cu care am inceput publicatia de fata (vol. I,P. 1, P. 1).luga 11 a. In diplomatica internd suretul nostru a slu-jit de a stabili inrudirea lui Iuga al II.a din 6908 Noembi ecu ramura lui Pdtru si Roman Musat, ceia ce a fdcut d.A. D. Xenopol in studiul sail din Revista pentru Istorie,Filologie i Arheologie" IV, 714, rdspunzand d-lui D. On-ciul, care confundase pe Iuga din 6908 cu Iuga Coriato-vici din 6882.

  luga din documentul nostru e frate cu AlexandraVoda si Bogdan \Todd, unul urrnandu-1 la donlnie in ace-Iasi an 6908, luna Ftbrarie ii (Surete i Izvoade VIII, 81),deci duo 72 zile de la data acestui i-pisoc, altul prece-dandu 1. ca i inaintasii sai Roman Voda fatal, Pdtru Vocld

  'ptefan Voda unchi.Data. Asupra datei acestui uric, d. A. D. Xenopol

  socoate ca trebue cetit 1400 Noembrie 28, avnd ca bazd.indictionul 8. Dar in 1400 Februarie ii domnia Ale-xandru Vodd, fratele lui Iuga, si nu :tim pn acum cddomnia lui Alexandru Vodd fi fost intreruptd prin re-venirea in scaun a fratelui ski luga, ci cd el a avut odomnie h gata 0 continua pAnd cdtrd 6941 : Dar chiar asaluind socoteala Indictionuluica rdstimp de 15 aniapli-cat la suma globald a anilor 6908, nu numai la anii