documentatia de atribuire - ministerul ... 6 plata a impozitelor, taxelor si altor creante bugetare,...

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Investeste in oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

  Axa prioritara:AP6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interventie: 6.4. „Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii” Titlul proiectului: Parteneriat transnational pentru promovarea ocuparii fortei de munca (EMPLO-NET) Numarul de identificare al contractului: POSDRU/98/6.4/S/64086

  APROB

  SECRETAR DE STAT

  Valentin MOCANU

  DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru achizitia publica de servicii de transport aerian ocazional – CPV 60420000-8 pentru proiectul „Parteneriat transnațional pentru promovarea ocuparii fortei de munca (EMPLO-

  NET)” (contract finanțare POSDRU /98/6.4/S/64086)”, prin licitatie deschisa conform prevederilor OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si a

  HG nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

  organizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

  Avizat

  Directia Economica Director

  Gheorghe TOMA

  Directia Ocupare și Salarizare

  Director

  Florin STAMATE

  Sef serviciu

  Simona BORDEIANU

  Directia Legislatia Muncii Consilier juridic

  Alina FULGA

  MARTIE 2011

 • 2

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  I.a. Autoritatea Contractanta

  Denumire: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Adresa: Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2, sector 1

  Localitate: Bucuresti Cod postal: 010026 Tara: ROMANIA

  Persoana de contact: Mihaela Madalina Tuleu Telefon: 021 314 84 22

  E-mail: [email protected] Fax: 021 312 35 48

  Adresa internet: www.mmuncii.ro

  I. b Principala activitate sau activitati ale autoritatii contractante

  ■ ministere ori alte autoritati publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agentii nationale □ autoritati locale □ alte institutii guvernate de legea publica □ institutie Europeana/organizatie internationala □ altele

  □ servicii publice centrale □ aparare □ ordine publica/siguranta nationala □ mediu □ economico-financiare □ sanatate □ constructii si amenajarea teritoriului ■ protectie sociala □ cultura, religie si actv. recreative □ educatie □ activitati relevante

  □ energie □ apa □ posta □ transport

  □ altele (specificati)

  Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante DA □ NU■

  Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

  ■ telefon: 021 314 84 22 email: [email protected] Strada Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucuresti □ altele:

  Data limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 6 aprilie 2011 Ora limita: 1600

  Data limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari : 8 aprilie 2011, pe SEAP si pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, www.mmuncii.ro la pagina ,,Achiziții publice”. NOTA: (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita in scris clarificari privind documentatia

  de atribuire. Solicitarile de clarificari vor fi stampilate si semnate de catre reprezentantii operatorilor

  economici.

  (2) Autoritatea contractanta va posta raspunsurile la clarificari - insotite de intrebarile aferente –pe SEAP si pe site-ul www.mmuncii.ro la pagina achiziții publice, in mod clar, complet si fara ambiguitati.

  mailto:[email protected] http://www.mmuncii.ro/ mailto:[email protected] http://www.mmuncii.ro/ http://www.mmuncii.ro/

 • 3

  I.c Institutia responsabila pentru solutionare contestatie:

  Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

  Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3

  Localitate: Bucuresti Cod postal: 030084 Tara: Romania

  E-mail: [email protected] Telefon/fax 021/3104641;021/3104642 Adresa internet: www.cnsc.ro

  I.d Sursa de finantare :

  Acest contract este finantat de Fondul Social European

  prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

  si cofinantarea aferenta prin bugetul MMFPS

  Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare DA ■ NU □

  „Parteneriat transnațional pentru promovarea ocuparii forței de munca (EMPLO-NET)” (contract finanțare POSDRU /98/6.4/S/64086)”

  I.e Calendarul procedurii de atribuire

  Data Ora 1) Locația

  Data publicare anunt de participare

  29 martie 2011

  SEAP

  Termenul limita de solicitare a clarificarilor de la autoritatea contractanta 2)

  6 aprilie 2011 1600 -

  Termenul limita de transmitere a clarificarilor de catre autoritatea contractanta 2)

  8 aprilie2011

  SEAP , MMFPS, site- ul www.mmuncii.ro,

  pagina ,,Achiziții publice”

  Termenul limita de depunere a ofertelor

  14 aprilie 2011 ora 12.00 MMFPS

  Data ședinței de deschidere a ofertelor 3)

  14 aprilie 2011 ora 14.00 MMFPS

  Data finalizarii evaluarii ofertelor4) 18 aprilie 2011 MMFPS

  Informarea ofertanților cu privire la rezultatul procedurii de atribuire4)

  19 aprilie 2011 - -

  Semnarea contractului4) 26 aprilie 2011 MMFPS

  1) Ora locala a Romaniei 2) Solicitarile de clarificare se transmit inainte de data si ora specificate in tabel, astfel:

  a. pe fax 021/3123548 b. prin posta, la adresa mai sus mentionata si suplimentar pe e-mail: [email protected] (in format „.doc”, NU in„.pdf”).

  3) Pe langa comisia de evaluare, pot sa participe la sedința de deschidere a ofertelor cate 1 reprezentant imputernicit pentru fiecare dintre operatorii economici / grupul de operatori economici care au depus oferte.

  4) Data estimativa.

  mailto:[email protected] http://www.cnsc.ro/ http://www.mmuncii.ro/ mailto:[email protected]

 • 4

  II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere

  II.1.1) Denumire contract: Achizitie publica de servicii de transport aerian ocazional pentru

  proiectul „Parteneriat transnațional pentru promovarea ocuparii forței de munca (EMPLO- NET)” (contract finanțare POSDRU /98/6.4/S/64086)”. II. 1.2) Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare

  (a) Lucrari □ (b) Produse □ (c) Servicii ■

  Executie □ Proiectare si executie □ Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta □

  Cumparare □ Leasing □ Inchiriere □ Cumparare in rate □

  Categoria serviciului 2A ■ 2B □ Cod CPV : 60420000-8

  Principala locatie a lucrarii ________________________ _________________________

  Principalul loc de livrare _______________________ _______________________

  Principalul loc de prestare Sediul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Str. Dem. I Dobrescu nr. 2, sector 1, Bucuresti

  II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achizitie publica: ■ Incheierea unui acord cadru: □

  II. 1.4. Durata contractului de achizitii publice : de la data semnarii de catre ambele parti pana la 31.10.2012.

  II.1.6) Divizare pe loturi DA □ NU ■

  II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■

  II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantitati / prestatii servicii / lucrari: Conform cerintelor din caietul de sarcini. II.2.2) Contractul de servicii de transport aerian ocazional se va efectua in conformitate cu prevederile legislației naționale și respectarea normelor europene referitoare la fondurile structurale. III Conditii specifice contractului

  III.3 Alte conditii particulare referitoare la contract: III.3.1. Contract rezervat III.3.2. Altele

  DA □ NU ■ DA □ NU ■

  IV: PROCEDURA

  IVI.1) Procedura selectata

  Licitatie deschisa ■ Negociere cu anunt de participare

  Licitatie restransa □ Negociere fara anunt de participare □

  Licitatie restransa accelerata □ Cerere de oferte