documentaŢia de atribuire privind aplicarea procedurii de ... filesectiunea ii – formulare...

of 26 /26
Se aprobă Rector Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma Nr. 22282/21.10.2015 DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de achiziţie publică ACHIZIŢIE DIRECTĂ pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: LUCRĂRI DE MODERNIZARE INSTALAŢII INTERIOARE IMOBIL ETH-FILIALA BIBLIOTECA Cod CPV: 45300000-0: Lucrări de instalaŢii pentru clădiri SECTIUNEA I- Invitatia de participare SECTIUNEA II Formulare SECTIUNEA III Caietul de sarcini SECTIUNEA IV Contract de lucrări - tip - 2015 -

Upload: others

Post on 24-Sep-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

Se aprobă

Rector

Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma

Nr. 22282/21.10.2015

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

privind aplicarea procedurii de achiziţie publică

ACHIZIŢIE DIRECTĂ

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:

LUCRĂRI DE MODERNIZARE INSTALAŢII INTERIOARE IMOBIL

ETH-FILIALA BIBLIOTECA

Cod CPV:

45300000-0: Lucrări de instalaŢii pentru clădiri

SECTIUNEA I- Invitatia de participare

SECTIUNEA II – Formulare

SECTIUNEA III – Caietul de sarcini

SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip

- 2015 -

Page 2: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

SECTIUNEA I

Nr. inregistrare: /

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa

a contractului de lucrări privind „LUCRĂRI DE MODERNIZARE INSTALAŢII INTERIOARE IMOBIL

ETH-FILIALA BIBLIOTECA ”în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi”.

Nota: Ofertantul are obligatia de a depune oferta completa care sa contina toate lucrarile solicitate prin caietul de

sarcini.

Durata contractului: 30 zile.

Valoarea estimata a achizitiei :

120.950 lei fara TVA ;

Codul CPV: 45300000-0 - Lucrări de instalaŢii pentru construcŢii

Sursa de finanţare: buget reabilitatări.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Obiectul achizitiei directe: achizitionarea de lucrări privind „LUCRĂRI DE MODERNIZARE

INSTALAŢII INTERIOARE IMOBIL ETH-FILIALA BIBLIOTECA”în cadrul Universităţii Tehnice

„Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de lucrări.

Documentele de calificare solicitate

- Se vor prezenta urmatoarele documente:

1. Declaratie privind eligibilitatea ofertantului” (conform formularului anexat Formularul A) ;

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (conform formularului anexat

Formularul B) ;

3. Declaratie privind neincadrarea in prevedrile art.69^1 din OUG 34/2006, (conform formularului anexat

Formularul C) ;

Mentiune: Persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: Rector: prof.univ.dr.ing. Ion Giurma ,

prorector: prof.univ.dr.ing. Ioan Cioară , prorector: prof.univ.dr.ing.Neculai Eugen Seghedin, director general

admistrativ : jr. & ec. Petru Condrea , director economic : ec. Manuela Crivoi, ing. Radu Burac , ing. Dănuţ

Degeratu, ing. Lucian Burlacu , ing.Mariana Ianuş , ing. Nicu Nistor.

4. Certificatul de de participare la achiziţie cu ofertă independentă, cf. Ordinului 314/12.10.2010(conform

formularului anexat Formularul E)

5. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura; (conform formularului

anexat Formularul D)

6. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele Teritoriale, din care

sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achizitiei, respectiv codurile

CAEN corespunzatoare lucrărilor ce constitue obiectul achizitiei publice .

Page 3: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul

legal al ofertantului si continand mentiunea"conform cu originalul".

7. Fisa de informatii generale, (conform formularului anexat, Formular F)

8. Declaraţie privind lista principalelor lucrări similare prestate în ultimii 5 ani (Formular nr. G anexat) – care

să conţină cel putin un contract similar finalizat in ultimii 5 ani de la data limită de depunere a ofertei având ca

obiect lucrări de ventilaţie, insotita de copia xerox a unor parti relevante ale contractului respectiv si de o

recomandare (Formular 7) din partea beneficiarului cu care ofertantul a încheiat contractul respectiv.

9. Declaratie referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru îndeplinirea contractului (conform

formular J anexat), din care sa reiasa ca ofertantul detine cel putin un RTE autorizat pentru domeniile:

termoventilaţii, aferente constructiilor ;

NOTA: Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate se va face pe baza urmatoarelor documente:

- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor

confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de prestari lucrări

pentru acestia sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu

originalul;

- prezentarea de catre ofertant a copiilor xerox dupa autorizatia/autorizatiile de diriginte de santier pe domeniile

solicitate, certificate pentru conformitate cu originalul, aflate in perioada de valabilitate.

Oferta va contine: a) documentele de calificare solicitate mai sus;

b) propunerea tehnica:- se va elabora in conformitate cu cerintele caietului de sarcini

pentru fiecare obiectiv in parte, in acest scop propunerea tehnica va contine:

o descriere cat mai detaliata a specificatiilor tehnice continute de caietul de sarcini, metodologia si

planul conceput pentru execuţia lucrărilor;

ofertantul are obligatia de a specifica in propunerea tehnica ca se angajeaza sa execute lucrările

pana în data de 10.12. 2015 .

c) - propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat,

si va contine pretul total in lei fara TVA pentru execuţia lucrărilor de „LUCRĂRI DE MODERNIZARE

INSTALAŢII INTERIOARE IMOBIL ETH-FILIALA BIBLIOTECA”în cadrul Universităţii Tehnice

„Gheorghe Asachi” din Iaşi. Propunerea financiara va cuprinde pe langa Formularul de Oferta si un centralizator

(tabel) întocmit de ofertant, care va contine detalierea pretului total al ofertei.

Nota:

NU se accepta oferte partiale.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

NU se accepta oferte intarziate sau depuse la o alta adresa decat cea mentionata in invitatia de participare,

acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar

si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 3 (trei) plicuri se introduc intr-un plic

exterior, inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta

(“Achizitia lucrărilor de „LUCRĂRI DE MODERNIZARE INSTALAŢII INTERIOARE IMOBIL ETH-

FILIALA BIBLIOTECA în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi);

1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa, daca va fi cazul;

2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 05. 11.2015 ORA 1100

Plicului exterior i se vor atasa intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta, respectiv

Scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*).

Page 4: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

Criteriul de atribuire: - “pretul cel mai scazut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

In scopul atribuirii contractului de lucrări se va intocmi un clasament in ordine crescatoare a preturilor totale fara

TVA, urmand ca oferta care va prezenta pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile, sa fie declarata

castigatoare .

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Registratura Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din

Iaşi, 700050, Bd. Dimitrie Mangeron , nr. 67, parter.

Data limită pentru depunerea ofertei- 05. 11.2015 , ora 900

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 05. 11.2015 , ora 1100

in sala mica a Senatului corp T, etaj1.

Garantia de buna executie: Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrări va reprezenta 5% din

pretul contractului fara TVA si se va constitui prin scrisoare de garanţie bancara de buna execuţie conform

formularului anexat, sau prin depunerea de catre prestator in contul de garantie de buna executie deschis de

acesta la dispozitia autoritatii contractante, a unei sume echivalente cu 5% din pretul contractului fara T.V.A.

Formularele, caietul de sarcini si contractul tip de lucrări sunt atasate acestui anunt.

Universitatea Tehnică„Gheorghe Asachi” din Iaşi

Rector

Prof.univ.dr.ing. Ion Giurma

Page 5: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

SECTIUNEA II

OPERATOR ECONOMIC Formular 2B*

_____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Subscrisa …………………………………, cu sediul în ………………………………….. nr. ………, bl.

…….., sc. ……., ap. ……, CUI ……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de

…………………………….., publicată în site-ul www.tuiasi.ro în vederea atribuirii contractului de achiziţie

publică de …………………….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele documente:

1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original ,

2. documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de întreaga

noastră consideraţie.

Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic

Page 6: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

OPERATOR ECONOMIC Formular A

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în

acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune de lucrări, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a

unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă

şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori

economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă

individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente

doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Page 7: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

Formular B

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)........................................................ [se inserează numele operatorului economic -

persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de

.......................................................................[ se menţionează procedura] pentru achiziţia

de.................................................................................................................. [se inserează, după caz, denumirea

produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de ................. [se inserează data], organizată de

.................................................................... [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în

România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

c) în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit corespunzator obligaţiile contractuale, si ca urmare nu am produs

prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o

faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

e) nu prezint informaţii false, si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de către autoritatea

contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare

de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

Page 8: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

OPERATOR ECONOMIC Formular C

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69ˆ1

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului

economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, la

procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca

obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................

(zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub

sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte

publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune de lucrări, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006

respectiv:

Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare

şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care

se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de

decizie în cadrul autorităţii contractante.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente

doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

Operator economic,

.................................

Page 9: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

OPERATOR ECONOMIC Formular D

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant .................................................................................

(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in

acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica .................................(se

mentioneaza procedura), avand ca obiect......................(denumirea autoritatii contractante), particip si depun

oferta:

[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .....................................................;

[ ] ca subcontractant al ....................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a cerei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni mofificari in

prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a acontractului de achizitie

publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului in achizitie

publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor

si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din

prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa

furnizeze informatii reprezentatntilor autorizati ai .......................................................(denumirea si adresa

autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

.......................................

(semnatura autorizata)

Page 10: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

Formular E

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă conf. Ordinului 314/2010

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .............................,

întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în

calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................, certific/certificăm prin

prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele

declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât

ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie

publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista

consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau

intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei

proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea,

cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau lucrărilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de

momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în

prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data…………..

...............

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

Page 11: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

Operator economic Formular F

..................................

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ...................................

(numărul înmatriculare/inregistrare, data)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va atasa , certificatul constatator

conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în

care se înscrie obiectul contractului de achiziţie)

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

1._______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

2._______________________________________________________

3._______________________________________________________

4._______________________________________________________

8. Identificare financiara:

Cont bancar___________________________________ deschis la___________________

Cont trezorerie_________________________________ deschis la___________________

9.Principala piaţă a afacerilor :

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani :

Anul

Cifra de afaceri

anuală (la 31 dec.)

lei

Cifra de afaceri

anuală (la 31 dec.)

echivalent euro

1. 2012

2. 2013

3. 2014

Media globală :

Operator economic,

..................................

(semnătură autorizată)

Page 12: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

OPERATOR ECONOMIC Formular G

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul

anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi

documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta

declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să

furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................

(denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu

privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a

ofertei)

Operator economic,

……………….

(semnatura autorizată )

Nr.

Crt.

Obiectul

contractului

Codul

CPV

Denumirea/numele

beneficiarului/clientului

Adresa

Calitatea

Executantului*)

Preţul total

al

contractului

Procent

îndeplinit

de prestator

%

Cantitatea

(U.M.)

Perioada

de

derulare**)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Page 13: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

1

2

.....

Page 14: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

Formular J

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

LISTA CU PERSONALUL SPECIALIZAT

PROPUS PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR

Subsemnatul.......................................... director general al societăţii comerciale declar pe propria

răspundere ca pentru lucrarea .....................................................................................

……………………………………………………………………voi folosi următorul personal:

Nr.

Crt.

Numele si

prenumele

Functia Studii de

specialitate

Vechimea in

specialitate

(ani)

Nr. lucrărilor

similare de

diriginte de

santier

prestate/

executate in

calitate de

specialist

0 1 2 3 4 5

1

2

3

...

Data completării ..............................

Operator economic,

…….........……………….

(semnătura autorizată )

Page 15: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

OFERTANTUL

.............……………..

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre .....................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai

ofertantului…………………………………………… ............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa executăm lucrările de

............……………………………………………………..../(denumirea lucrărilor) pentru suma de

……………………………………………… /(suma in litere si cifre) lei fara TVA, la care se adauga taxa pe

valoarea adaugata in valoare de ......………………………………………../(suma in litere si cifre) lei.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa executam lucrările de

„LUCRĂRI DE MODERNIZARE INSTALAŢII INTERIOARE IMOBIL ETH-FILIALA BIBLIOTECA

”în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi până la data de ........................,dar nu mai târziu de

10.12.2015.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ....………………..../(durata in litere si in

cifre) zile, respectiv pana la data de ........………………./(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi

si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea

transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant

intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

[] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod

clar "alternativa";

[] nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim

garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea

ofertei.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti

primi.

Data .…/....../.......

............../(semnatura) in calitate de………………………. .........., legal autorizat sa semnez oferta pentru si in

numele .....…………….........../(denumirea/numele ofertantului)

Page 16: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor,

ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________

reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită

de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute

în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o

altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau

să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru

prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

Page 17: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

SECŢIUNEA IV

CONTRACT DE LUCRARI

1. Părţile contractante

Între:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul in Iaşi, judetul Iaşi, Bd. Prof. Dr. Docent.

Dimitrie Mangeron , nr. 67, codul fiscal ............. , cont nr. .................................................deschis la

.............................., reprezentata prin Rector – prof.univ. dr. Ing. Ion Giurma , în calitate de achizitor, pe de

o parte şi

S.C. .................... S.R.L., cu sediul în ........, str. ............ nr....., telefon/fax ..................., număr de înmatriculare .................., cod

fiscal .............. cont.................................., deschis ................... reprezentată prin ............................., având funcţia de

..................................., , în calitate de executant,

a intervenit prezentul contract.

2. Definitii

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b. executant si beneficiar- partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. achizitor - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

d. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre beneficiar, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si

corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

e. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul execută lucrarea, respectiv incinta Campusului academic al UTI;

f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi

prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate

asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de

mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si

viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările ce fac obiectul prezentului contract în conformitate cu obligaţiile

asumate.

4.2.- Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului preţul . __________________fara TVA convenit pentru executarea

corespunzătoare, fără întârziere şi finalizarea lucrărilor de „ MODERNIZARE INSTALAŢII INTERIOARE IMOBIL

ETH-FILIALA BIBLIOTECA” ,conform caietului de sarcini, clarificarilor si specificatiilor tehnice pentru obiectivele .

5. Pretul contractului

5.1. - Pretul estimativ convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre beneficiar, conform evaluarii anexa la

prezentul contract este de _______________la care se adauga TVA.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de ,,,,,,,,,, începând de la data ordinului de începere. Termenul de finalizare a lucrărilor este de

,,,,,,,,,,,,,, dar nu mai tarziu de 10.12.2015

6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor .

7. Executarea contractului

Page 18: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

7.1. - Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie , predarea amplasamentului si emiterea ordinului de

incepere de catre beneficiar, in conformitate cu graficul de executie acceptat de beneficiar.

7.2. – Termenul de executie a lucrarilor este conform graficului de executie si poate fi prelungit doar cu acordul beneficiarului.

8. Documentele contractului

8.1. - Documentele contractului sunt:

a) Propunerea financiara anexa la prezentul contract ;

b) Caietul de sarcini ;

c) Scrisoare de garantie bancara de buna executie a contractului

d) Alte anexe la contract;

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe

amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a beneficiarului.

9.2. – Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze

sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta

beneficiarul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la beneficiar privind indepartarea acestora. Daca din

cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3. - Beneficiarul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta

in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si

promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate

celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora

este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract

(3) Executantul are obligatia de a notifica in scris prompt beneficiarull despre erorile, omisiunile, viciile sau alte asemenea

descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata implementarii contractului.

10.2. – Executantul are obligatia a prezenta beneficiarului , inainte de inceperea executiei lucrarii, Graficul general de executie

cuprinzand esalonarea calendaristica a lucrarilor pe principalele obiecte, in cadrul duratei de executie stabilite prin Contract, in ordinea

tehnologica de executie.

10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe

santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind

calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

(2) Un exemplar din documentatia predata de catre beneficiar executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre

Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de

beneficiar, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totusi contractul

prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectate de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea

parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia beneficiarului, la termenele precizate in anexele contractului, caietele de

masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care

xecutantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de beneficiar.

10.4. - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile beneficiarului in orice problema, mentionata sau nu in

contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,

acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu

exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri

suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

10.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de beneficiar, precum si de furnizarea

tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a

lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este

rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia

de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.6. - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul

(atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre beneficiar) in starea de

ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

Page 19: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt

necesare sau au fost solicitate de catre beneficiar sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii

confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau

neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale

de lucru.

10.7. – Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care

urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a

lucrarii.

10.8. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura permisa de

respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia

beneficiarului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si

cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine

executantului.

10.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul

santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai;

executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce

va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie

limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul

santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a

despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau

imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau

poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

10.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii

sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

10.11. – Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani

de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta,

ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

10.12. – Executantul se obliga de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate

etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate

in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din

respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre beneficiar.

10.13 - Executantul are obligaţia de a efectua lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite

angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

10.14 - Materialele, sculele, utilajele, mijloacele de lucru şi materialele de protecţie a mobilierului şi a celorlalte elemente de

construcţie decorative din spaţiile de lucru, vor fi asigurate de către executant.

10.15 - Executantul este pe deplin responsabil pentru efectuarea lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie convenit. Totodată

este răspunzator atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe

toată durata contractului.

10.16 - Operaţiile de manipulări materiale, mobilier, dotări spaţii, precum şi debarasarea şi curăţenia după terminarea lucrărilor,

revin în sarcina executantului.

10.17 - Pe durata efectuării lucrărilor, respectarea Normelor de Protecţia Muncii şi P.S.I., reprezintă sarcina executantului, conform

anexa contract.

10.18 - Deteriorările şi alte pagube produse din vina executantului se vor suporta de către acesta.

10.19 – Executantulare obligatia de a respecta principiile egalitatii de sanse intre sexe, varste si categorii socio-profesionale in cadrul

acestui contract.

11. Obligatiile beneficiarului

11.1. - La inceperea lucrarilor beneficiarul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

11.2. - (1) Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

Page 20: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre beneficiar.

11.3. - Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor

contractate, fara plata, in patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.

11.4. - Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului

pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.

11.5. - Beneficiarul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

12.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci

beneficiarul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din preţul contractului, pentru

fiecare zi de întârziere.

12.2. - In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 14 de zile de la expirarea perioadei convenite la clauza 18.1,

atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din valoarea facturilor., pentru fiecare zi de întârziere.

12.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii

lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.

12.4. - Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului, fara nici o

compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau

despagubire pentru subbeneficiar. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din

contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1.(1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din pretul contractului fara

TVA, pentru perioada de executie a contractului (,,,,,,, )plus perioada de garantie a lucrarilor(12 luni).

(2) Garantia de buna executie a contractului poate fi constituita astfel:

Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 10 % din pretul contractului fara TVA conform anexa formular oferta.

13.2. - Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu

isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei

pretentii asupra garantiei de buna executie, beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata

obligatiile care nu au fost respectate.

13.3. - Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează :

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a

ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie

finală.

14. Inceperea si executia lucrarilor

14.1. - (1) Executantul are obligaţia de a incepe lucrarile in termen de 3 zile lucrătoare de la primirea ordinului in acest sens din

partea beneficiarului in conformitate cu graficul de executie acceptat de beneficiar.

(2) Executantul trebuie sa notifice beneficiarului data inceperii efective a lucrarilor pentru a putea comunica mai departe Inspectiei

de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele

intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea beneficiarului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in

ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia beneficiarului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul

general de executie a lucrarilor, la cererea beneficiarului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la

data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute

la 14.2 alin. (2) beneficiarul este indreptatit sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il

avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3. - (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile

din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati

profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este

cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea beneficiarului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi

desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la

executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la

contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea

lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului.

Page 21: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

(3) Probele neprevazute si comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de

executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile

contractului. In caz contrar, beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea beneficiarului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica beneficiarului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi

examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia beneficiarului, si de a reface aceasta parte sau

parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie,

atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre beneficiar, iar in caz contrar, de catre executant.

(5)Executantul are obligatia ca la terminarea lucrarilor sa predea beneficiarului Cartea Tehnica a lucrarii intocmita in conformitate cu

HG 273/1994 si instructiuni de intretinere si exploatare.

14.6. - (1) Executantul dupa primirea procesului-verbal de Receptie Finala, va indeparta din Santier toate utilajele sale, surplusurile

de materiale, molozul, deseurile si lucrarile provizorii .

15. Intarzierea si sistarea lucrarilor

15.1. - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor imprevizibile; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta

Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin

consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de

executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, beneficiarului ca sunt indeplinite conditiile de

receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite

conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate

executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o

noua solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de receptie.

16.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu

documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a

respinge receptia.

16.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor

17.1. - Perioada de garantie, de 12 de luni, decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de beneficiar, de a executa toate lucrarile de

modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt

necesare datorita:

i) unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza

contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor

contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), beneficiarul este indreptatit sa angajeze si sa

plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre beneficiar de la

subbeneficiarsau retinute din sumele cuvenite acestuia ca garanţie de bună execuţie.

18. Modalitati de plata

18.1. - Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre executant prin Ordin de plata in contul executantului in termen de 30 zile de

la semnarea procesului verbal de receptie.

Plata se va face in baza urmatoarelor documente:

- facturii fiscale in original;

- atasamentului de lucrari executate, confirmat de beneficiar;

- situatiei de lucrari real executate, verificata, insusita si confirmata de reprezentantii beneficiarului.

Page 22: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

- proceselor verbale de lucrari ascunse ( daca este cazul);

- procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul facturii finale).

Situatiile de lucrari, cu lucrarile real executate, vor fi emise lunar si vor fi transmise spre verificare beneficiarului. Factura va fi

emisa numai dupa aprobarea situatiilor de lucrari de catre beneficiar .

Facturarile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantía de buna executie a executantului ele nu se considera de catre

beneficiar ca receptie a lucrarilor executate.

18.2. - Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre beneficiar. Daca verificarea

se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi

platita .

18.3. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie,

care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa

expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea

certificatului de receptie finala.

19. Ajustarea pretului contractului

19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de beneficiar executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la

contract.

19.2. - Pretul contractului rămâne ferm pe toată durata execuţiei lucrărilor.

20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea

aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc precum si personalul angajat în

realizarea contractului si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau

prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta beneficiarului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele

pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subbeneficiarii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va

solicita subbeneficiarilor sa prezinte beneficiarului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente

(actualizate).

20.2 - Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare

a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu

rezultand din vina beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Amendamente

21.1. – (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act

aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi

prevazute la data incheierii contractului.

22. Cesiunea

22.1. – Executantul poate cesiona creanţele născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor

contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

23. Forta majora

23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in

care aceasta actioneaza.

23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se

cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea

acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa

notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solutionarea litigiilor

24.1. - Beneficiarul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice

neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

24.2. - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o

divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze numai de catre instantele judecatoresti din Romania de pe

raza autorităţii contractante.

25. Limba care guverneaza contractul

Page 23: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari

26.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii

comunicarii.

27. Legea aplicabila contractului

27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, __________prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

EXECUTANT

ACHIZITOR

Page 24: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

ANEXA

SECURITATEA MUNCII, APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ŞI SITUAŢIILOR

DE URGENŢĂ

Anexa la contractul de lucrari nr. ______/________, privind ………………………………..”

încheiată astăzi,………...., în baza prevederilor:

- Legii 319/14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

- HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.

319/2006;

Ordinului 450/06.06.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 346/2002 privind

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare;

HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate în muncă pentru şantierele temporare şi mobile;

- Legii 307/12.07.2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordinului 163/2007 - Norme generale de apărare împotriva incendiilor.

între Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în calitate de beneficiar şi …………………………, în calitate

de EXECUTANT: …………………………. , în scopul prevenirii accidentelor de muncă, incidentelor periculoase şi

situaţiilor de urgenţă, pe întreaga durată de livrare, montare si punere in functiune se stabilesc următoarele:

I. PREVEDERI GENERALE

A. SARCINILE FURNIZORULUI

1. Să solicite persoanelor responsabile din Universitate efectuarea unui instructaj pe linie de securitate şi sănătate în

muncă şi situaţii de urgenţă, cu prezentarea locurilor de muncă, în special a celor cu pericol deosebit de accidentare şi

de incendiu. Să solicite un exemplar din procesul-verbal încheiat.

2. Să prezinte «Planul propriu de securitate şi sănătate armonizat conform art. 10, respectiv 24 -35 din HG 300/2006»,

care să cuprindă ansamblul de măsuri de securitate şi sănătate specifice lucrărilor executate în cadrul contractului.

Acest plan de securitate şi sănătate, sub formă de extras din proiectul de execuţie (conform art. 16 din HG 300/2006) se

constituie ca anexă la prezentul contract. Un exemplar din planul de securitate şi sănătate va fi prezentat la

Compartimentul de Protecţia Muncii din Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

3. Să respecte cu stricteţe principiile generale aplicabile pe durata realizării lucrării, conform prevederilor art. 56 din

HG 300/2006.

Personalul executant nu are voie: să intre în zona de lucru fără aprobarea beneficiarului/ gestionarului/

administratorului instalaţiei/ clădirii, să se abată de la traseele de acces indicate, interzicându-se cu desăvârşire

pătrunderea în alte zone decât cele predate spre executare de lucrări.

5. Zonele de lucru şi căile de acces, circulaţie şi evacuare comune cu cele ale beneficiarului vor fi folosite conform

programului (orarului) stabilit de beneficiar înainte de începerea livrarii, montarii si punerii in functiune.

6. Personalul executant nu are voie să efectueze manevre la instalaţiile utilitare şi tehnologice ale beneficiarului fără

autorizare şi fără permisiunea beneficiarului.

7. Furnizorul răspunde de instruirea din punct de vedere al normelor de securitate şi sănătate în muncă şi PSI, respectarea

ordinii şi disciplinei în muncă a personalului subordonat şi a personalului împuternicit de beneficiar să aibă acces în

zona de lucru, pe toată durata lucrării.

8. In cazul întreruperii lucrărilor de montare si punere in functiune de către beneficiar datorită nerespectării normelor de

securitate a muncii sau cele privind situaţiile de urgenţă, ordinii şi disciplinei în muncă sau la apariţia unui pericol

iminent de accidentare, furnizorul nu va relua lucrul decât după ce s-au luat măsurile necesare pentru executarea de

lucrări în deplină siguranţă şi securitate.

9. Furnizorul este obligat, dacă tehnologia sau condiţiile de lucru o impun, să-şi organizeze şi să efectueze lucrările la

Page 25: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

înălţime respectând cerinţele minime de securitate în muncă pentru această activitate.

10. Furnizorul este obligat să permită accesul în zona de lucru a organelor de control ale beneficiarului şi ale instituţiilor

abilitate.

11. Furnizorul este obligat să nu blocheze căile de acces şi evacuare, iar dacă situaţia lucrărilor de montare si punere in

functiune impune desfăşurarea de lucrări deasupra căilor de acces din unitate, furnizorul este obligat sa ia măsuri de

îngrădire şi de protejare împotriva căderii de materiale sau obiecte peste acestea.

12. Având în vedere prevederile Legii 349/06.06.2002 (actualizată) şi Ordinului 163/2007 (Norme generale de apărare

împotriva incendiilor) - art. 106, furnizorului îi este interzis fumatul în spaţiile interioare de pe teritoriul universităţii.

13. Furnizorul va respecta, pe lângă prevederile specifice, şi măsuri generale de prevenire a incendiilor, cuprinse în art. 80 -

96 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, emise cu Ordinul 163/2007.

14. Furnizorul va respecta şi măsurile de PSI impuse de art. 97-105 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor,

emise cu Ordinul 163/2007, referitoare la executarea lucrărilor cu foc deschis, prin persoanele desemnate de beneficiar

pe plan intern, prin decizie.

15. Furnizorul va respecta art. 24 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi celelalte

reglementări referitoare la PSI şi situaţii de urgenţă aflate în vigoare.

16. Furnizorul va realiza lucrări ce se vor efectua în baza procesului verbal de predare-primire a frontului de lucru, precum

şi a proiectului tehnic de execuţie şi a caietului de sarcini.

17. Furnizorul va respecta reglementările privind protecţia mediului, pe toată durata desfăşurării contractului.

B. SARCINILE BENEFICIARULUI

1. Să efectueze, prin intermediul persoanelor desemnate în acest sens la nivel de universitate şi/sau la nivel de colectiv, un

instructaj cu prezentarea locurilor de muncă, a celor cu pericol deosebit de accidentare şi de incendiu, factorii de risc ce

intervin, măsurile ce trebuiesc luate pentru executarea lucrărilor în condiţii de siguranţă pentru personal.

2. Beneficiarul are obligaţia de a efectua periodic controale (prin persoanele abilitate) privind modul de respectare a

cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă şi a celor privind situaţiile de urgenţă, atât de către personalul

furnizorului cât şi de către personalul propriu, ce lucrează în zonă.

3. Beneficiarul poate dispune întreruperea lucrărilor (prin persoanele abilitate) în cazul încălcărilor normelor de securitate

a muncii şi a celor privind situaţiile de urgenţă, a ordinii şi disciplinei în muncă sau la apariţia unui pericol iminent de

accidentare.

II. PRECIZĂRI PRIVIND TRANSPORTUL

1. Circulaţia mijloacelor de transport auto pe teritoriul Universităţii se va face numai pe drumurile publice,

respectându-se semnele de circulaţie.

2. Operaţiile de încărcare - descărcare a mijloacelor de transport auto trebuie executate numai sub supravegherea

permanentă a conducătorului formaţiei de lucru, instruit special în acest scop, care va stabili procedeul de lucru

nepericulos.

3. Înainte de începerea lucrului, toate autovehiculele trebuie verificate din punctul de vedere al prevenirii şi stingerii

incendiilor, luându-se măsuri imediate pentru remedierea deficienţelor constatate.

4. Este interzisă staţionarea autovehiculelor în apropierea focului deschis, a materialelor, a lichidelor şi gazelor

inflamabile.

5. Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de materiale.

III. OBLIGAŢII PRIVIND ÎNREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ

1. După data încheierii contractului, răspunderea pentru asigurarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi

P.S.I., precum şi înregistrarea accidentelor de muncă şi incidentelor periculoase produse în zonele respective sau care se

produc în urma desfăşurării activităţilor prevăzute în contract, revine ……………………….., în calitate de prestator.

2. Accidentele de muncă produse ca urmare a nerespectării prevederilor din prezentul contract, a legislaţiei de securitate şi

sănătate în muncă şi P.S.I., blocarea căilor de acces, pătrunderii în alte zone ale beneficiarului fără forme legale, de

către personalul prestatorului, se înregistrează la prestator.

3. Accidentele de muncă care se produc datorită nerealizării şi nerespectării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi

P.S.I. care sunt în sarcina prestatorului, se înregistrează la prestator.

4. In alte situaţii, înregistrarea accidentelor de muncă se face conform prevederilor legale în vigoare.

IV. DISPOZIŢII FINALE

Page 26: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE privind aplicarea procedurii de ... fileSECTIUNEA II – Formulare SECTIUNEA III – Caietul de sarcini SECTIUNEA IV – Contract de lucrări - tip - 2015

1. Prezentele reglementări nu substituie actele normative ce legiferează securitatea şi sănătatea în muncă şi situaţiile de

urgenţă în România.

2. Prevederile prezentelor reglementări referitoare la stabilirea măsurilor şi responsabilităţilor pentru asigurarea securităţii

personalului şi instalaţiilor vor fi prelucrate cu întreg personalul beneficiarului şi furnizorului implicat în livrarea,

montarea si punerea in functiune a produselor.

3. Prezentele reglementări sunt valabile pe întreaga perioadă de livrare, montare si punere in functiune a produselor

prevăzute în contract şi se vor reactualiza după o perioadă de maxim 3 ani, sau în cazul unor modificări apărute în fluxul

tehnologic al beneficiarului, modificări ale legislaţiei în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă sau situaţiile

de urgenţă.

EXECUTANT

ACHIZITOR

Serviciu Intern de Prevenire si Protectie

Serviciu PSI,