documentația de atribuire a contractului de delegare prin ... q - cantitatea programata in unitati...

Click here to load reader

Post on 27-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Documentaţia de atribuire pentru

  Delegarea prin Concesiune a

  Activitatii de Tratare Mecanica si

  Biologica din cadrul SIMDS in

  judetul Mures

  CAPITOLUL 1 – FIŞA DE DATE A

  ACHIZIŢIEI

  2017

 • Documentația de atribuire pentru Delegarea prin Concesiune a activității de Tratare Mecanică și

  Biologică din cadrul SIMDS în Județul Mureș

  Capitolul 1 Fișa de date a achiziției

  1

  VFM Service srl

  Str. Unirii 9, RO-505600 Sacele, Jud Brasov - Romania

  Birou Cluj-Napoca, 400561, Str Hameiului 3, ap.27

  Tel :0364107023 ; Mobil :0742004505

  E-mail : [email protected] ; Web : www.plastic.ro

  Reg. Comertului : J08/3175/1994 ; CIF RO6568183 J08/3175/1994 CUI 6568183

  Delegarea prin Concesiune a Activitatii de Tratare Mecanica

  si Biologica din cadrul SIMDS in judetul Mures

  Elaborat de: Vlad Mircea Expert tehnic si achizitii, sef echipa

  Milasan Florin Expert juridic si achizitii

  Nr.versiune Verificat de / Data Aprobat de / Data

  2 / 20.12.2017 Milasan Florin / 20.12.2017 Milasan Florin / 20.12.2017

  mailto:[email protected] http://www.plastic.ro/

 • Documentația de atribuire pentru Delegarea prin Concesiune a activității de Tratare Mecanică și

  Biologică din cadrul SIMDS în Județul Mureș

  Capitolul 1 Fișa de date a achiziției

  2

  Capitolul 1 Fisa de date a achizitiei

  Nota elaboratorului:

  Prezenta Fisa de date a achizitiei este elaborata direct in sistemul electronic SEAP. Spatiile lasate

  liber si marcate cu font galben se vor completa de beneficiar. Textul inscris cu caractere boldite se

  va prelua in Fisa de date a achizitiei ce se va edita direct in SEAP. Notele de subsol sunt inserate

  pentru sprijinul beneficiarului in editarea Fisei de date a achizitiei in SEAP.

 • Documentația de atribuire pentru Delegarea prin Concesiune a activității de Tratare Mecanică și

  Biologică din cadrul SIMDS în Județul Mureș

  Capitolul 1 Fișa de date a achiziției

  3

  FISA DE DATE A ACHIZITIEI

  Tip anunt: Anunt de concesionare lucrari publice

  Tip legislatie: Legea nr 100/23.05.2016

  Nu a existat o consultare de piata prealabila.

  SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

  I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

  Judetul Mures, Consiliul Judetean Mures

  Adresa postala: Piata Victoriei nr. 1, Localitatea: Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e)

  de contact: Radu Spinei, manager proiect SMIDS, Tel. +40 372651298

  In atentia: domnului Radu Spinei, manager proiect SMIDS, Email: [email protected],Fax:

  +40 265266804, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro

  Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

  Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a

  ofertelor/candidaturilor: 9

  I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA

  (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

  Autoritate regionala sau locala

  Activitate (Activitati)

  - Servicii generale ale administratiilor publice

  AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI

  CONTRACTANTE: NU

  mailto:[email protected] http://www.cjmures.ro/ http://www.e-licitatie.ro/

 • Documentația de atribuire pentru Delegarea prin Concesiune a activității de Tratare Mecanică și

  Biologică din cadrul SIMDS în Județul Mureș

  Capitolul 1 Fișa de date a achiziției

  4

  SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

  II.1) DESCRIERE

  II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea

  contractanta

  Delegarea prin Concesiune a Activitatii de Tratare Mecanica si Biologica din cadrul

  SIMDS in judetul Mures

  II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a

  serviciilor

  Servicii

  16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

  Locul principal de prestare:

  Aria administrativa a Judetului Mures

  Codul NUTS:

  RO125 - Mures

  II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

  Consiliul Judetean Mures, in calitate de Autoritate Contractanta organizeaza

  procedura de achizitie publica pentru atribuirea Contractului de Delegare prin

  Concesiune a Activitatii de Tratare Mecanica si Biologica (TMB) de la Sinpaul, in

  cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul

  Mures“.

  Obiectul specific al contractului il reprezinta exploatarea Activitatii de Tratare

  Mecanica si Biologica din cadrul Sistemului Integrat de Mmanagement al Deseurilor in

  Judetul Mures pe baza unui Contract de Delegare a Activitatii prin Concesiune, astfel

  incat sa se realizeze indicatorii de performanta si de calitate doriti de Autoritatea

  Contractanta.

  II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

  90513000-6 Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri

  nepericuloase (Rev.2)

  90500000-2 Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)

  90513100-7 Servicii de eliminare a deseurilor menajere (Rev.2)

  90531000-8 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2)

  II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Da

  II.1.8) Impartire in loturi: Nu

 • Documentația de atribuire pentru Delegarea prin Concesiune a activității de Tratare Mecanică și

  Biologică din cadrul SIMDS în Județul Mureș

  Capitolul 1 Fișa de date a achiziției

  5

  II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

  II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

  Obiectivul general al Contractului de Delegare prin Concesiune a activitatii de Tratare

  Mecanica si Biologica din cadrul SIMDS in Judetul Mures este de a asigura o activitate

  de salubrizare eficienta, conforma cu Planurile si programele privind managementul

  deseurilor, cu legislatia privind deseurile, o activitate continua, care sa dea valoare

  pentru Utilizatori in schimbul sumelor platite ca taxe Speciale, concomitent cu

  valorificarea Proiectului implementat, pentru Statia de Tratare Mecanica si Biologica,

  si cu realizarea indicatorilor de performanta si de calitate din Caietul de Sarcini.

  Cantitatea contractului: Procesarea a minimum 65000 tone / an de deseuri reziduale

  colectate separat si transportate separat la statia de tratare mecanica si biologica.

  Valoarea estimata fara TVA: 27.702.581.55 Lei (1 Euro = 4.5656 lei, la 27.07.2017)

  II.2.2) Optiuni: Nu

  II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti

  (dupa caz): Nu este cazul

  II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU

  FINALIZARE

  72 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau

  lucrarilor

  II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

  II.4.1) Ajustarea pretului contractului:Da

  Cuantumul si regimul tarifelor se stabilesc, se ajusteaza sau se modifica potrivit

  prevederilor legale in vigoare (Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC privind aprobarea

  Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru

  activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor) si in conformitate cu

  Planul anual de evolutie a tarifelor privind colectarea, transportul si depozitarea

  deseurilor in judetul Mures aprobat prin Hotarare A.D.I. Nici o majorare de Tarif nu

  va fi operata in primele 12 luni calculate de la Data Inceperii Contractului.

  Tarifele pot fi ajustate/modificate ca urmare a indeplinirii cumulative a urmatoarelor

  conditii, astfel:

 • Documentația de atribuire pentru Delegarea prin Concesiune a activității de Tratare Mecanică și

  Biologică din cadrul SIMDS în Județul Mureș

  Capitolul 1 Fișa de date a achiziției

  6

  (i) ajustarea poate fi solicitata in primul an de operare o singura data, dar nu mai devreme de 12 luni de la data semnarii Contractului (inclusiv Perioada de Mobilizare).

  Avand in vedere aceasta limitare, participantii la procedura vor lua in considerare

  acoperirea in cadrul tarifului oferit a tuturor riscurilor pentru perioada mentionata

  (ii) în urmatorii ani de contract cu indeplinirea conditiilor impuse prin Ordinul presedintelui ANRSC nr. 109/2007;

  (iii)Parametrul de ajustare este reprezentat de Indicele Preturilor de Consum pentru

  servicii pentru perioada aferenta.

  Modificarea tarifului poate fi solicitata de operator in conditiile definite in acelasi

  Ordin al presedintelui ANRSC nr 109/2007.

  Ajustarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare se face

  potrivit formulei: Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q, unde:

  Delta(ct) - cresterea cheltuielilor totale determinate de influentele reale primite in

  costuri; r% - cota de profit a operatorului;

  Q - cantitatea progra