documentaŢia de atribuire · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea...

of 57 /57
DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE: SERVICII DE EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: R.N.P. ROMSILVA DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

Upload: others

Post on 19-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE:

SERVICII DE EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

R.N.P. ROMSILVA – DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

Page 2: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

CUPRINS

SECŢIUNEA – INSTRUCŢIUNI

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – LISTĂ PARTIZI

Page 3: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

SECŢIUNEA

= INSTRUCŢIUNI = (Fişa de date a achiziţiei)

Page 4: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Nr. 17903 din 07.09.2015

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. Autoritatea contractantă

Denumire: REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

Adresă: Bulevardul 1 Mai Nr.6

Localitate: SUCEAVA Cod poştal: 720224 Ţara: ROMÂNIA

Persoana de contact:

În atenţia : ing. Dana Clinovschi

Telefon: +4(0230)217685

E-mail: [email protected] Fax: +4(0230)521783

Adresa/ele de internet :http://www.silvasv.ro

Adresa autorităţii contractante: B-dul 1Mai Nr.6 Suceava judeţul SUCEAVA

I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Administrarea fondului forestier naţional

Silvicultură şi exploatări forestiere

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante: DA NU X

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

1. Dreptul ofertantului de a solicita clarificări:

a) orice ofertant care a achiziţionat documentaţia de atribuire are

dreptul de a solicita clarificări referitoare la prevederile acesteia

(Formular D din Secţiunea Formulare); b) orice solicitare de clarificări adresată autorităţii contractante se

adresează în scris, cu cel puţin 9 zile înainte de data depunerii

candidaturii şi poate fi transmisă prin fax, curier rapid sau poştă,

sau poate fi depusă la Secretariatul Direcţiei Silvice Suceava din

Bulevardul 1 Mai Nr. 6 .

Adresa de depunere a solicitării de clarificări

Bulevardul 1 Mai Nr. 6 - Localitate: SUCEAVA

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data......................../ora limită...................../adresa: Bdul 1 Mai Nr.6 Suceava judeţul SUCEAVA

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări:

Data......................../ora limită...................../adresa: Bdul 1 Mai Nr.6 Suceava judeţul SUCEAVA

I.c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune: - la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.

Denumire: REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

Adresă: Bulevardul 1 Mai Nr.6

Localitate: SUCEAVA Cod poştal: 720224 Ţara: ROMÂNIA

Persoana de contact:

În atenţia : ing. Dana Clinovschi

Telefon: +4(0230)217685

E-mail: [email protected] Fax: +4(0230)521783

Adresa/ele de internet :http://www.silvasv.ro

Adresa autorităţii contractante: B-dul 1Mai Nr.6 Suceava judeţul SUCEAVA

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

DDIIRREECCŢŢIIAA SSIILLVVIICCĂĂ SSUUCCEEAAVVAA BB--dduull:: 11 MMaaii,, NNrr:: 66,, SSuucceeaavvaa

TTeelleeffoonn :: 00223300 –– 221177668855;; FFaaxx 00223300 -- 552211778833

CCoodd ffiissccaall RRNNPP:: RR11559900112200;; CCoodd ffiissccaall ddiirreeccţţiiee:: 771144114400

e-Mail: [email protected]; Internet:

http://www.silvasv.ro

Page 5: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Denumirea instanţei competente: TRIBUNALUL SUCEAVA - Secţia Contencios Administrativ Adresă: Str. ŞTEFAN CEL MARE nr. 62

Localitate: SUCEAVA Cod poştal: 720062 Ţara: România E-mail: Telefon: 0230216321 Adresă internet: Fax: 0230524022

I. d. Sursa de finanţare:

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează

a fi atribuit : FONDURI PROPRII

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare

DA NU X

II. OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descriere

II. 1.1) Denumire contract: Prestări servicii exploatare masă lemnoasă pe picior II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare : Prestări servicii exploatare masă lemnoasă pe picior

din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, conform prevederilor din Caietul de sarcini; Loc: Ocoalele silvice din cadrul Direcţiei

Silvice Suceava (a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii X

Execuţie Cumpărare Categoria serviciului

Proiectare şi execuţie Leasing 2A

Realizare prin orice mijloace

corespunzătoare cerinţelor

specificate de autoritatea

contractantă

Închiriere 2B X

Cumpărare în rate categoria 27 – Alte servicii

Principala locaţie a lucrării

.....................................

Cod CPV

Principalul loc de livrare

………………………….

Cod CPV

Principalul loc de prestare

Ocoalele silvice din cadrul Direcţiei Silvice

Suceava

Cod CPV

7 7 2 1 1 1 0 0 3

- Servicii de exploatare forestieră

II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: X

Încheierea unui acord-cadru

II. 1.4) Durata contractului de achiziţie publică

ani luni zile de la atribuirea contractului

sau începând cu (zz/ll/aaaa) până la 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 (zz/ll/aaaa)

Page 6: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi : Volumul total brut de 56847 mc, împărţit în loturi (partizi şi grupaje de partizi), cu o valoare totala a

loturilor de 2245719,95 lei. II.2.2) Opţiuni DA X NU

Dacă există, descrierea acestor opţiuni: Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de suplimenta serviciile contractate de

exploatare pentru produsele accidentale ivite în suprafaţa de pădure unde este constituită o partidă contractată cu o persoană

juridică, precum şi pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces.

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract DA NU X

III.1.1. Contract rezervat DA NU X

III.1.2. Altele

IV. PROCEDURA

IV. 1) Procedura selectată

Licitaţie deschisă X Negociere cu anunţ de participare

Licitaţie restrânsă Negociere fără anunţ de participare

Licitaţie restrânsă accelerată Cerere de oferte

Dialog competitiv Concurs de soluţii

IV. 2) Etapa finală de licitaţie electronică DA NU X

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică

IV.3) Legislaţia aplicată :

1. Regulamentul RNP-Romsilva privind atribuirea contractelor de achiziţie a serviciilor prevăzute în anexa 2B la

O.U.G. nr. 34/2006

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al

României, partea I, nr. 418 din 15.05.2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337 din 17.07.2006, publicată în Monitorul

Oficial al României, partea I, nr. 625 din 20.07.2006; 3. Hotărârea Guvernului nr. 925 din 19.07.2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19.04.2006, privind atribuirea

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,

publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 625 din 20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Regulamentul de vânzare a masei lemnoase, aprobat prin OM nr. 1898/2010 5. Instrucţiuni privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos

aprobate prin O.M. nr. 1540/2011

Au dreptul de a depune ofertă toţi agenţii economici interesaţi, care îndeplinesc criteriile de selecţie , până la

data 17 septembrie 2015, ora 1600

. Deschiderea ofertelor va avea loc la data 18 septembrie 2015, ora 1000

.

II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru

Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. |_||_||_| sau, dacă este cazul, nr. |_||_||_|

maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat

Acordul-cadru cu un singur operator |_|

Durata acordului-cadru:

Durata în ani |_||_| sau luni |_||_||_|

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru: DA NU

II.1.6) Divizare pe loturi: DA X NU

Ofertele se depun pe: un singur lot

X unul sau mai multe

toate loturile

Alte informaţii referitoare la loturi: .................................................

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU X

Page 7: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului

Declaraţii privind eligibilitatea Cerinţă obligatorie:

1. Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu : Formularul 12 A din secţiunea FORMULARE - în original

2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din

ordonanţă (Formular 12 B )-în original

Cerinţă obligatorie:

1. Certificat de Atestare Fiscală- privind achitarea obligaţiilor

exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de

stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor

Publice şi Controlul Finanţelor de Stat.

2. Certificat Fiscal-privind plata taxelor şi impozitelor locale -

eliberat de Primăria locală.

3. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal a

persoanei juridice că nu are datorii faţă de RNP-Romsilva şi unităţile

acesteia

4. Certificat de atestare (în original şi copie xerox), în termen de

valabilitate, emis de Comisia Naţională de Atestare a agenţilor

economici, completat la zi de către toate direcţiile silvice unde agentul

a exploatat masa lemnoasă. Nu se solicita certificat de atestare pentru

societăţile care efectuează lucrări de curăţiri.

5. Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase completat la zi

– în original şi copie xerox.

Notă: Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie să fie

emise cu maxim 30 de zile înainte de data preselecţiei şi vor fi

prezentate în original, în copie legalizată sau copie conform cu

originalul. Operatorii economici care prezintă datorii la bugetul de

stat, direcţia silvică, respectiv la plata taxelor şi impozitelor locale

vor fi descalificaţi, neavând dreptul de a participa la licitaţie.

Fişa de informaţii generale

Cerinţă obligatorie:

1. Fişa de informaţii generale completată potrivit : Formularul G din secţiunea FORMULARE - în original

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Page 8: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Declaraţia privind calitatea de participant la procedură

Cerinţă obligatorie:

1. Declaraţia privind calitatea de participant la procedură completată,

pentru fiecare produs ofertat, potrivit, Formularul 12 C din secţiunea

FORMULARE - în original În baza art. 46 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

34 din 19.04.2006 modificată şi completată, operatorul nu are dreptul,

în cadrul aceleiaşi proceduri: a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici; b) sa depună ofertă individuală si o altă /ofertă comună; c) sa depună ofertă individuală si să fie nominalizat ca

subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Participanţii asociaţi vor prezenta Formularul 10 din secţiunea Formulare-în original

Persoanele juridice /fizice străine vor prezenta în cadrul procedurii, echivalentul declaraţiilor referitoare la prevederile art.

180 şi 181, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care sunt rezidente. Acolo unde aceste documente nu au

echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire.

Vor fi excluşi de la procedura de achiziţie ofertanţii care se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 180 şi 181 din O.U.G.

nr. 34/2006, precum şi ofertanţii care nu respectă prevederile art. 46 din aceeaşi ordonanţă.

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române Cerinţă obligatorie:

1. Certificat constatator (în original,copie legalizată sau copie

conform cu originalul), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data

preselecţiei, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul

teritorial, din care să rezulte că: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului

procedurii;

-nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr.

85/2006 privind procedura insolvenţei, sau că societatea se află în

incapacitate de plată.

Notă: Pentru a fi valabil, certificatul constatator trebuie să fie emis cu

maxim 30 de zile înainte de data preselecţiei şi va fi prezentat în

original, în copie legalizată sau copie conform cu originalul.

Persoane juridice/fizice străine Cerinţă obligatorie:

1. Documente edificatoare care să dovedească o formă de

înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori

apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile legale din ţara

în care ofertantul este rezident (documentul se va prezenta în copie

legalizată , anexându-se şi traducerea autorizată în limba română).

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Page 9: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

V.3) Situaţia economico-financiară

Informaţii privind situaţia economico-financiară

Cerinţă obligatorie:

1. Declaraţii bancare care să ateste bonitatea firmei emise de banca

cu maxim 30 zile înaintea datei preselecţiei - în original, copie

legalizată sau copie conform cu originalul.

2. Bilanţul contabil

Ofertantul trebuie să prezinte bilanţul contabil la data

31/12/2014 , vizat şi înregistrat de organele competente-în copie

3. Declaraţie privind cifra medie de afaceri

Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani trebuie să fie

egală sau mai mare decât _______---_________ lei, echivalentul a

______---_________________ euro (conform cursului din

________________). În cazul firmelor care au o perioadă de activitate mai mică

decât cea solicitată ,se va calcula (valoarea realizată) pentru perioada

de activitate, care se va multiplica pentru perioada solicitată. În cazul asocierilor de firme ,cifra medie anuală de afaceri

însumată tuturor firmelor asociate trebuie să egală sau mai mare decât

valoarea specificată mai sus.

Se va completa : Formularul B din secţiunea FORMULARE – în

original

V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Informaţii privind capacitatea tehnică

Cerinţă obligatorie:

1. Listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani

(2011,2012,2013) conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari,

indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi

privaţi : Formularul 12 E din secţiunea FORMULARE -în original Se vor anexa şi copii după minim 1 contract de valoare cel puţin

egală cu_________---__________, încheiat în anii specificaţi mai sus

(câte un contract din fiecare an) . Pentru asociaţii sau firme nou

înfiinţate se va proceda ca la punctul V3.3 din prezenta fişă de date a

achiziţiei.

2. Declaraţie pe propria răspundere referitoare măsurile aplicate în

vederea asigurării de servicii de calitate : Formularul K din secţiunea

FORMULARE -în original

3. Declaraţie pe propria răspundere referitoare la

personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al

cărui angajament de participare a fost obţinut de către

candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii:

Solicitat Nesolicitat X

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat Nesolicitat X

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Page 10: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

4. Declaraţie pe propria răspundere referitoare la studiile, pregătirea

profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale

persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii:

Formularul S din secţiunea FORMULARE -în original

5. Declaraţie pe propria răspundere referitoare la efectivele medii

anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3

ani: Formularul 12 I din secţiunea FORMULARE - în original

6. Declaraţie pe propria răspundere privind măsurile de protecţie a

mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul

îndeplinirii contractului de furnizare : Formularul M din secţiunea

FORMULARE -în original

7. Declaraţie pe propria răspundere referitoare la utilajele,

instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul

economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de

furnizare : Formularul 12 H. din secţiunea FORMULARE -în original

8. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de

muncă şi protecţia muncii. : Formularul P din secţiunea

FORMULARE - în original

Informaţii privind subcontractanţii

Admitere subcontractanţi :

Nu se acceptă subcontractanţi.

Cerinţă obligatorie:

1. Declaraţie pe propria răspundere privind proporţia în care

contractul urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi

specializarea acestora : Formularul 12G din secţiunea FORMULARE.

- în original

V.5). Standarde de asigurarea calităţii

Certificat privind implementarea sistemului

calităţii - ISO 9001

Cerinţă obligatorie:

Ofertanţii vor prezenta: - documente emise de organisme acreditate, care atestă că este

implementat sistemul de management al calităţii conform cu cerinţele

din standardul seria SR-EN-ISO 9001:2001 (sau echivalent) la

prestatorul serviciilor;

Notă: Se acceptă inclusiv documente care sunt eliberate de organisme

care funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 1073/1996

(Organismul Naţional de Acreditare din România – RENAR etc.).

Data limită de valabilitate a certificatelor va fi mai mare sau cel puţin

egală cu data de valabilitate a ofertei, respectiv. Documentele care atestă implementarea sistemului de management al

calităţii vor fi prezentate în copie legalizată . Nu se solicită certificare

ISO pentru producătorii din spaţiul necomunitar.

Solicitat Nesolicitat X

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat Nesolicitat X

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Page 11: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

V.6). Standarde de asigurarea protecţiei mediului

Certificat privind implementarea sistemului de

protecţie a mediului - ISO-

14001

Cerinţă obligatorie:

Ofertanţii români vor prezenta:

- documente emise de organisme acreditate, care atestă că este

implementat sistemul de management al calităţii conform cu cerinţele

din standardul seria SR-EN-ISO 14001:2001 (sau echivalent) la

prestatorul serviciilor;

Notă: Se acceptă inclusiv documente care sunt eliberate de organisme

care funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 1073/1996

(Organismul Naţional de Acreditare din România –etc.).

Data limită de valabilitate a certificatelor va fi mai mare sau cel puţin

egală cu data de valabilitate a ofertei, respectiv. Documentele care atestă implementarea sistemului de management al

calităţii vor fi prezentate în copie legalizată . Nu se solicită certificare

ISO pentru producătorii din spaţiul necomunitar.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba română.

Documentele redactate în altă limbă decât cea specificată mai sus,

vor fi luate în considerare numai cu condiţia ca acestea să fie însoţite

de o traducere autorizată în limba română.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 ZILE de la data şi ora deschiderii ofertelor VI.3) Garanţia de participare

Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în

cuantumul de 2% din valoarea de pornire a lotului consemnată în

liste. Garanţia de participare totală reprezintă suma garanţiilor

loturilor la care se înscrie un ofertant, şi se constituie pentru o

perioadă de valabilitate de 60 zile de la data deschiderii ofertelor.

Garanţia pentru participare este necesară pentru a proteja

autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament

necorespunzător al ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la

semnarea contractului de achiziţie publică şi până la constituirea

garanţiei de bună execuţie a contractului.

Garanţia pentru participare se exprimă în lei şi poate fi

constituită, în următoarele forme:

- ordin de plată în contul autorităţii contractante; cont deschis la BRD-Suceava

cod IBAN-RO41BRDE340SV10287103400

Pe ordinul de plată este obligatorie menţionarea numelui procedurii

pentru care se constituie.

- plată în numerar la casieria organizatorului, conform

prevederilor legale.

Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei

pentru participare vor fi respinse şi returnate nedeschise (Garanţia de

participare face parte integrantă din actele necesare înscrierii la

procedură).

Garanţia de participare va fi însoţită şi de un opis al loturilor pentru

care ofertantul respectiv se înscrie.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aresta şi de a încasa

în nume propriu garanţia de participare, ofertantul pierzând suma

constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din

următoarele situaţii:

- revocă oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- fiind declarat câştigătorul procedurii, refuză să semneze

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat Nesolicitat X

Page 12: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

contractul în termenul stabilit;

- fiind declarat câştigătorul procedurii, nu constituie garanţia de

bună execuţie a contractului;

Garanţia pentru participare se va returna de către autoritatea

contractantă numai după semnarea contractului cu ofertantul

câştigător.

Ca excepţie, garanţia pentru participare constituită de ofertantul a

cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se va returna numai

după semnarea contractului de achiziţie publică şi constituirea

garanţiei de bună execuţie a contractului.

Notă: Restituirea garanţiei de participare, depusă în

numerar sau virată prin ordin de plată, se va face în baza cererii

depuse în original, de către ofertant, la sediul autorităţii contractante

(Formularul 4.3 din Secţiunea Formulare), cu precizarea valorii de

restituit, a contului şi băncii societăţii, precum şi a numărului şi

denumirii procedurii. Restituirea garanţiei de participare se face în

termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data înregistrării

acesteia la sediul autorităţii contractante, numai dupa semnarea

contractului de achiziţie publică. Garanţia de participare constituită de ofertanţii a căror ofertă a fost

desemnată necâştigătoare se returnează după semnarea contractului

de achiziţie cu ofertantul câştigător, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile

lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Oferta tehnică va fi prezentată conform Formular T din secţiunea

Formulare Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face

dovada conformităţii serviciilor ofertate cu cerinţele caietului de

sarcini.

În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi

ofertanţi au omis să prezinte documentele care certifică conformitatea

ofertei cu cerinţele caietului de sarcini, aceştia vor fi descalificaţi,

fără să fie posibilă completarea ulterioară a respectivelor documente.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în

Secţiunea Formulare (Formularul 10B).

Valoarea oferită de către agentul economic va include toate

cheltuielile şi comisioanele care vor fi angajate de către prestator

pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta documentaţie.

Ofertantul va prezenta şi o anexă (Formularul 10B.1 sau 10B.2, după

caz) la formularul de ofertă care trebuie să conţină cel puţin

următoarele informaţii: ocolul silvic, grupajul (dacă este cazul),

numărul partizii (indiferent dacă face parte dintr-un grupaj sau nu),

natura produselor partizii (principale, secundare rărituri, igienă,

accidentale, etc), cantitatea – volumul net al partizii, conform listelor,

valoarea oferită în cifre şi litere.

Operatorii economici care vor prezenta o ofertă

care reprezintă mai putin de 80% decât valoarea de

pornire, au obligatia să justifice oferta respectivă prin

prezentarea devizului de parchet (cu toate elementele

constitutive, care pot demonstra valoarea ofertată).

Devizul de parchet va însoti oferta pentru fiecare lot

(partidă/grupaj) pentru care valoarea oferită este mai

mică decât 80% din valoarea de pornire a lotului

respectiv.

Neprezentarea devizului de parchet pentru oferta mai

mică decât 80% din valoarea de pornire a lotului

respectiv (partidă/grupaj), duce la respingerea ofertei

respective.

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat X Nesolicitat

Page 13: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Evaluarea ofertelor se va face la valoarea totală a partizii,

pentru partizile care nu sunt incluse în grupaje (Formular 10B.1).,

respectiv valoarea totală a grupajului pentru partizile grupate

(Formular 10B.2).

Opţiunile candidaţilor pentru unul sau mai multe loturi se

vor înscrie în ordinea preferinţelor – numărul curent din

formularul de ofertă. Numerele curente vor avea continuitate pe

cele două anexe la formularul de ofertă, iar acesta va corespunde

cu preferinţa agentului economic pentru o partidă sau un grupaj

de partizi.

VI.6) Modul de prezentare a ofertei Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi

financiare), al documentelor de calificare în original.

Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă şi

vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii

autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte

sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele

autorizată/autorizate să semneze oferta.

Ofertantul trebuie să sigileze plicurile cu documente originale

(propunere tehnică -1 plic , propunere financiară –1 plic), marcând

corespunzător plicurile cu “ORIGINAL”. Plicurile se vor introduce

într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.

Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează:

Documentele de calificare în original, în plic separat, închis şi sigilat,

pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi

menţiunea DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL.

Ofertant _______

Adresa completă

DOCUMENTE DE CALIFICARE - ORIGINAL

Propunerea tehnică, în original, în plic separat, închis şi sigilat, pe

care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea

PROPUNERE TEHNICĂ ORIGINAL. Ofertant _______

Adresa completă

PROPUNERE TEHNICĂ - ORIGINAL Propunerea financiară, în original, în plic separat, închis şi sigilat,

pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi

menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL.

Ofertant _______

Adresa completă

PROPUNERE FINANCIARĂ - ORIGINAL Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii

contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE

DATA ... , ORA ... “ .

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ____

ORA ____

Separat de plicul cu oferta (alăturat) – plicul mare netransparent ce

conţine toate celelalte plicuri, se vor ataşa documentele de înscriere la

procedură, în original, în plic nesigilat şi copia după actul doveditor al

plăţii garanţiei de participare.

Page 14: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Documente de înscriere la procedură:

1. Cerere de înscriere la procedură înregistrată în registrul de

corespondenţă al agentului economic (Formularul A din Secţiunea

Formulare) – în original.

2. Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul societăţii este

autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea

contractului de achiziţie publică (Formularul C din Secţiunea

Formulare) – în original. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al

persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate,

paşaport).

3. Documente care atestă situaţia personală a candidatului şi

documentele de calificare, conform precizărilor de la punctele V.1,

V.2, V.3, V.4, V.5, din prezenta documentaţie.

4. Certificatul de înregistrare – în copie.

5. Dovada de plată a tarif de participare la licitaţie (180 lei

RON)– în copie.

6. Dovada de plată a garanţiei de participare – în copie însoţită

de un opis al loturilor pentru care s-a constituit

7. Oferta prezentată conform precizărilor de mai sus.

Depunerea ofertei: Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante, prevăzut la

Art. I a direct sau prin poştă, însoţită de formularul A(cererea de

înscriere la procedură) şi de copia garanţiei de participare.

Documentaţia neînsoţită de cererea de înscriere la procedură şi de

copia garanţiei de participare nu va fi înregistrată şi automat nu va fi

luată în considerare la data deschiderii ofertelor. Pentru evitarea unei

astfel de situaţii, delegatul care predă documentaţia la secretariatul

Direcţiei Silvice Suceava va lua legătura de urgenţă cu persoana de

contact, pentru reglementarea situaţiei apărute.

Persoana responsabilă ing. Dana Clinovschi din cadrul Biroului Comercial Producţie

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor

17/ septembrie_/__2015__/ ora_____16.00_____

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi

documentele care însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru

depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la

procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a

pierderii garanţiei pentru participare.

Ofertele sunt declarate întârziate dacă depunerea s-a efectuat după

data înscrisă la pct.VI.7, nu vor fi deschise şi se vor ataşa dosarului

procedurii. Ofertantul care solicită retragerea ofertei înainte de data limită de

depunere a ofertelor, poate retrage oferta , dar numai în baza unei

cereri fundamentate care va fi înaintată comisiei de licitaţie în timp

util (minim 48 ore înainte de data de deschidere a ofertelor).

În cazul în care ofertantul doreşte modificarea ofertei înainte de

termenul limită de depunere a acestora, acesta va face o solicitare

scrisă la sediul autorităţii contractante, pentru returnarea plicului cu

oferta. Oferta modificată se va depune până la termenul limită de

depunere a ofertelor precizat în fişa de date a achiziţiei, iar plicul

exterior va avea înscris pe lângă celelalte menţiuni, precizarea

„MODIFICĂRI”.

Ofertele sunt declarate întârziate dacă se depun la o altă adresă sau

sunt depuse la adresa autorităţii contractante după data limită de

depunere, înscrisă la art. I.

Page 15: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

VI.9) Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor. Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de evaluare, la

sediul autorităţii contractante, prevăzut la Art.I a în data

de 18 / septembrie_/__2015__/ ora_____10.00_____

Comisia de evaluare va analiza ofertele depuse, verificând

îndeplinirea de către ofertanţi a cerinţelor solicitate.

Comisia de evaluare are dreptul de a solicita, dacă este cazul,

clarificările/completările necesare pentru evaluarea ofertelor.

Orice ofertă care îndeplineşte condiţiile de participare prevăzute de

documentaţie, cerinţele minime de calificare, specificaţiile tehnice

prevăzute de Caietul de sarcini iar preţul nu depăşeşte valoarea

fondurilor care pot fi disponibilizate, este corespunzătoare, fiind

considerată ofertă admisibilă.

Desfăşurarea şi atribuirea contractului se poate face , cu condiţia ca

preţul solicitat de ofertant să se încadreze în plafonul maxim alocat

pentru această achiziţie.

Ofertantul care oferă cea mai mică valoare dintre toate ofertele

prezentate pe partidă / grupaj, sub valoarea de pornire din listele de

partizi, va fi declarat câştigător.

Dacă doi ofertanţi vor avea aceeaşi valoare minimală oferită pentru

o partidă / grupaj, atunci nici una din oferte nu va fi declarată

câştigătoare.

Oferta care nu se încadrează în limita fondurilor alocate va fi

respinsă ca inacceptabilă pentru autoritatea contractantă.

La sfârşitul şedinţei de deschidere, comisia de evaluare va întocmi

un proces – verbal în care va consemna modul de desfăşurare al

şedinţei de deschidere.

Se recomandă tuturor ofertanţilor să fie prezenţi la deschiderea

ofertelor.

Ofertanţii pot participa la procedura prin reprezentaţi

împuterniciţi pe baza de împuternicire scrisă emisă de societatea

ofertantă (indiferent de poziţia ocupată în cadrul firmei:

administrator, asociat unic, etc). În împuternicire se va specifica în

mod clar dacă persoana împuternicită este abilitată pentru a semna

procesul verbal încheiat la şedinţa de deschidere a ofertelor.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de_NU_,

achitaţi la Casieria Direcţiei Silvice Suceava. Dacă documentaţia se ridică de către o firmă de curierat ,( de la

sediul autorităţii contractante ) delegatul firmei de curierat va avea

împuternicire scrisă din partea solicitantului cu datele de identificare

şi cu scopul solicitării

Predarea documentaţiei către firma de curierat se va face în baza

unui proces verbal de predare primire, iar documentaţia va fi predată

în plic închis şi sigilat .

Notă: Neprezentarea garanţiei de participare la procedură, în forma

şi cuantumul solicitate, atrage după sine returnarea ofertei

nedeschise.

Solicitat X Nesolicitat

Page 16: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă tehnico - economică X

Factor de evaluare Pondere

1. Pretul ofertei 80 %

2. Dotare cu utilaje performante si impact redus asupra mediului 20%

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 1. Pentru pretul cel mai mic ofertat la un lot se va acorda numărul maxim de puncte (80 puncte).

Pentru un alt pret (n), mai mare decât pretul minim ofertat, se vor acorda puncte după formula:

puncte pret n = pret minim/pret n x 80

2. Pentru dotare cu utilaje performante si cu impact redus asupra mediului, punctajul se va acorda astfel:

a) pentru ofertantul care dispune de un utilaj de tipul funicular/harvester/forwarder se vor acorda 20

puncte.

b) pentru ofertantul care are în dotare alte utilaje (TAF, tractor universal cu troliu) se vor acorda 10

puncte.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI / ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII.1) Ajustarea preţului contractului

Nu se acceptă actualizarea preţului contractului.

VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului

a) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului de

prestări servicii: 5 % din valoarea de atribuire a

contractului. Garanţia de bună execuţie se constituie de

ofertantul câştigător pentru întreaga perioadă de

derulare a contractului.

b) Mod de constituire a garanţiei de bună execuţie a

contractului de prestări servicii:

ordin de plată sau CEC în contul autorităţii contractante.

IX. Termenii comerciali

Termenii comerciali în care se va încheia contractul:

- locul de prestare a serviciilor: Direcţia Silvică Suceava, respectiv ocoalele silvice din subordine

- perioada de prestare a serviciilor: în cadrul unui an calendaristic, în conformitate cu termenele şi perioadele de

exploatare aprobate prin Ordinul 1540/2011

- termen de plată: minim 30 zile

- modalităţi de plată: Ordin de Plată

- alte condiţii specifice solicitate de ordonator

X. Precizări pentru ofertantul declarat câştigător

În cazul în care ofertantul declarat câştigător se face vinovat de nesemnarea contractului de prestare servicii în

condiţiile de bază impuse prin documentaţia procedurii, în termenul prevăzut, la preţul de atribuire, de

neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile din contract, acesta va pierde garanţia de participare depusă

şi va decade din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului de achiziţie.

În cazul în care contractul nu se încheie din culpa autorităţii contractante, autoritatea contractantă va pune la

dispoziţia ofertantului declarat câştigător, în maximum trei zile lucrătoare de la înştiinţare, garanţia de participare.

Înştiinţarea, motivată, se va face în scris de către persoana juridică achizitoare şi, după caz, de ofertantul

câştigător.

XI. Precizări finale

Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în faţa comisiei de evaluare de persoana împuternicită pentru a

participa la licitaţie şi de a semna documentele aferente procedurii.

Solicitat X Nesolicitat

Solicitat Nesolicitat X

Page 17: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Preşedintele comisiei are dreptul, să dispună evacuarea din sală a participanţilor, care prin comportamentul

lor împiedică buna desfăşurare a procedurii.

Candidaţii selectaţi în urma preselecţiei au dreptul de a se înscrie la licitaţie pentru lotul sau loturile pentru

care optează, în limita volumului atestat şi actualizat.

Prin lot se defineşte atât partida singulară (care nu este într-un grupaj) cât şi grupajul constituit din doua sau

mai multe partizi.

XII. Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate

în original şi/sau copie în vederea participării la procedură.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisie de evaluare nu angajează din partea acesteia

nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea

exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

În cazul asocierilor de firme toate firmele care participă la asociere vor prezenta documentele solicitate mai sus

, iar liderul asociaţiei care a fost desemnat de către asociaţi pentru reprezentare în relaţia cu autoritatea contractantă ,

pentru o mai uşoară verificare a documentelor depuse va depune şi un opis centralizator cu firmele asociate iar la fiecare

firmă din opis va face câte un tabel centralizator cu documentele depuse , iar la fiecare opis al firmelor va anexa

documentele solicitate

Prevederile prezentelor Instrucţiuni se completează cu dispoziţiile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de

servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR, Responsabil achiziţii, Şef Birou Producţie,

Ing. Sorin Ciobanu Ing. Constantin Lazăr Ing. Adrian Airoaie

Page 18: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

SECŢIUNEA

= CAIETUL DE SARCINI =

Page 19: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

CAIET DE SARCINI

privind prestaţiile de servicii la lucrările de exploatare a lemnului

I.REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

Art.1. Exploatarea masei lemnoase poate începe numai după contractarea exploatării masei lemnoase, prin

prestaţie de servicii, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predarea pe bază de proces verbal a parchetului.

Art.2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face pe baza actului de punere în valoare,

autorizaţiei de exploatare întocmindu-se procesul verbal de predare-primire a parchetului.

Art.3. În vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării solului, valorificării

integrale a masei lemnoase, prestatorul este obligat să respecte următoarele :

a. exploatarea masei lemnoase se va face pe postaţe delimitate pe teren de către delegatul ocolului

silvic, în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic, şi prestator sau pe u.a. –uri în cazul

partizilor cu mai multe parcele;

b. se vor doborî şi exploata numai arborii marcaţi aferenţi actului de punere în valoare şi care au fost

predaţi pe teren cu ocazia predării – primirii parchetului ;

c. exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;

d. exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;

e. târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;

f. tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;

g. doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a

se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi de

arbori nemarcaţi; pe pantele cu înclinare mai mare de 10 grade, această operaţiune se execută cu

vârful arborilor la deal, ori pe curba de nivel.

h. executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din

amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;

i. la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni

al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;

j. lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros

k. se vor coji integral cioatele de molid şi pin şi se vor curela la celelalte specii de răşinoase ;

l. colectarea materialului lemnos se va face, numai pe traseele autorizate, materializate pe teren cu

vopsea sau var la predarea parchetului ;

m. arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva

vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;

n. colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă

pentru a se preveni degradarea traseelor, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă ;

o. la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scosul lemnului

se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, şi prin semitârâre sau suspendare, în lipsa

stratului de zăpadă;

p. depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor este

interzisă;

q. se vor scoate din parchet, la expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, întreaga

masă lemnoasă comerciabilă (de la 2 cm grosime în sus) şi se vor strânge resturile de exploatare

nevalorificabile (crăci şi vârfuri sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregăios etc) în grămezi mici ce

se aşează în afara ochiurilor cu seminţiş.

r. la terminarea lucrărilor de exploatare prestatorul este obligat să execute nivelarea căilor de scos –

apropiat folosite la colectarea lemnului ;

Page 20: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

s. este interzisă continuarea doborârii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul ritmic în

depozitele primare a masei lemnoase în maximum 20 de zile în sezonul de vegetaţie şi respectiv

30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau nu se face curăţirea de resturi de exploatare

concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comeciabile ;

t. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi, cu

excepţia cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculare sau suspendat Corhănitul se

admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare

pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior şi numai când

solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat;

u. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată

pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite

degradarea solului, a arborilor şi seminţişului.

v. la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea

arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted;

w. la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea

rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create;

x. la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundaţii, iar

înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

y. dacă prin doborârea arborilor autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi - rupţi, dezrădăcinaţi -

arbori nemarcaţi, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru

constatare, fără ca aceşti arbori, după caz, să se doboare sau fasoneze. Constatarea, inventarierea

şi marcarea arborilor prejudiciaţi se pot face şi fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente

de exploatare, şi se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării. Volumul arborilor

prejudiciaţi se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte.

Pentru prejudiciile constatate în parchete exploatate în baza unui contract de prestări de servicii de

exploatare, valoarea prejudiciilor se calculează prin înmulţirea volumului cu preţul mediu al unui

metru cub de masă lemnoasă pe picior stabilit anual prin ordin al autorităţii publice centrale care

răspunde de silvicultură, multiplicat de două ori.

z. pentru arborii vătămaţi care puteau fi evitaţi prin aplicarea în mod corespunzător a tehnologiei de

doborâre şi colectare, se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare (Legea 31/2000, etc) ;

aa. Pentru cioate nemarcate şi pentru arborii tăiaţi nemarcaţi, care nu constituie prejudicii de

exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

bb. se interzice abandonarea de material lemnos de-a lungul drumurilor pe care se transportă lemnul

precum şi a văilor limitrofe :

cc. depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor este

interzisă;

dd. se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării

parchetului, normele de protecţia muncii în exploatări forestiere şi este obligaţia echipelor de

muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii apărute în zona respectivă ;

ee. în cazul exploatării masei lemnoase de răşinoase, când există pericolul infestării cu ipide, lemnul

se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea ocolului;

Art.4. Autorizaţia de exploatare se va elibera de către ocolul silvic şi se va ridica de operatorul economic prestator

al serviciilor de exploatare, iar predarea – primirea spre exploatare a parchetului se va face cu cel puţin 5 zile înainte de

termenul fixat pentru începerea exploatării în autorizaţia de exploatare;

Art.5. În procesul verbal de predarea-primirea parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul tip, se vor

menţiona în mod expres numărul arborilor marcaţi şi cuprinşi în APV, numărul ciocanului de marcat şi vopseaua

folosită pentru marcarea arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafaţa parchetului contractat există şi

arbori marcaţi anterior (produse principale, secundare, de conservare) – partizi amânate prin precomptare, cu ocazia

predării parchetului se va atenţiona prestatorul asupra prezenţei acestor arbori, menţionându-se în procesul verbal de

predare, numărul ciocanelor şi vopseaua cu care acestia au fost marcaţi. Totodată dacă delimitarea parchetului s-a făcut

cu ciocan pătrat se vor preda arborii de limită după specii şi diametre. Eventualele obiecţiuni legate de cantitatea şi

calitatea masei lemnoase se vor lămuri cu ocazia predării – primirii parchetului.

II. DOTAREA CU INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI SCOS-APROPIAT A PARCHETULUI

Art.6.

a. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) şi amplasarea lor în teren, se face de

comun acord între prestator şi ocolul silvic, ţinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum

şi interesele generale de gospodărire a pădurii, (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure,

gospodărirea vânatului etc.)

Page 21: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

b. Pentru instalarea de funiculare, în vederea înlăturării vegetaţiei forestiere de pe culoar este necesar avizul

emitentului autorizaţiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiţii:

lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două

cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) şi 6 m la cele cu un singur cărucior;

punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;

arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-

suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

c. Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal şi de munte se vor amplasa evitându-se

afectarea zonelor cu seminţiş viabil. Lăţimea platformei se realizează de maximum 4 m, luându-se măsuri de

consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.

d. Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade. . Se vor evita

zonele cu panta transversală mai mare de 35o . Se vor limita traseele în zone cu panta longitudinală cuprinsă

între 25% şi 45%

e. Se vor evita zonele mlăştinoase şi stâncăriile, precum şi alte ecosisteme fragile, identificate ca atare şi

specificate de către reprezentanţii ocolului silvic ;

f. Proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul

traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori ;

g. Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce

la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă ;

h. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, prestatorul va proceda la

instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn ;

i. Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de şeful ocolului silvic.

j. Se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când

nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă ;

k. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare,

inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi

stingere a incendiilor .

l. In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol

şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare ;

m. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută ;

n. In perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se

evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval ;

o. In situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de

rumeguş sau nisip care ulterior va fi adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare ;

p. Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos - apropiatul masei lemnoase

reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează.

q. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze

instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.) cu excepţia celor

acceptate de ocol pe teren în interesul gospodăririi silvice;

r. Drumurile de scos- apropiat şi cele de transport prin pădure, care se deteriorează din vina prestatorului, se vor

nivela şi repara, pe cheltuiala prestatorului, concomitent cu lucrările de scos – apropiat; se interzice colectatul

prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumurile forestiere;

s. În pădurile de codru, la tăierile cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş. În

aceste, păduri, în special în cadrul perioadei permise la recoltare şi colectare, scosul lemnului se face prin

târâre, când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă;

Se interzice cu desăvârşire :

Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren ;

Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;

Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul

este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe

baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic ;

Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine documentate

şi care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe scurte, materializate în teren şi

precizate de documentaţia de exploatare aprobată de şeful ocolului ;

Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează

podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheaţă ;

Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona

drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc. ;

Colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drum auto forestier;

t. În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau

vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8%

din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare

sau de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

Page 22: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Valoarea pagubelor pentru seminţişul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează

conform prevederilor legale privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere şi se va

imputa prestatorului;

u. Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate la lit. j şi pe taluzurile drumurilor de tractor

executate ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea

puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauţiunea depusă de titularul autorizaţiei

de exploatare, pe bază de deviz.

v. Se interzice lăsarea în parchete şi în suprafeţele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de

exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat,

răspândit pe suprafaţa parchetelor şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau

drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;

w. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit, încărcat etc.

se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru

parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt

instalaţii de transport permanente.

III.ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET

Art.7. Prestatorul ca agent economic de exploatare este obligat:

- Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol; Se recomandă

operatorilor economici prestatori ai serviciilor de exploatare forestieră să folosească la lucrările de exploatare utilaje

performante şi cu impact redus asupra mediului (ex. funiculare, harvester/ forwarder – acolo unde condiţiile staţionale

sunt corespunzătoare);

- Să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;

- Orice eveniment în activitatea de exploatare pe raza parchetului(accidente, incendii, etc) cade în sarcina unităţii

prestatoare de servicii;

- Să respecte STAS-urile în vigoare pentru sortarea materialului lemnos.

- Agenţii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de exploatare, pe lângă împuternicirea

responsabililor cu exploatarea prevăzută în contract şi o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu

menţionarea funcţiei şi pregătirii profesionale a acestora şi documentele care atestă instruirea acestora pe linie

profesională şi pe linie de protecţia muncii ;

- Agenţii economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către şeful de

ocol, documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se

impun pe linie PSI, NTSM şi protecţia mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor şi albiilor

apelor. Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalaţii

de transport, amplasarea şi dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcţii temporare necesare

procesului de exploatare a masei lemnoase.

- Se vor stabili locurile şi modalităţile de depozitare şi evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse

petroliere etc.

- Toate deşeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanşe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile

permise se face răspunzător agentul economic.

- Prestatorul va respecta legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor. Pe cât

posibil, acesta va angaja forţă de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce

trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi şi acte doveditoare privitoare la deţinerea de către agentul economic a

materialelor de protecţia muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecţie de către

angajaţi. De asemenea, agentul economic are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de exploatare cu

truse sanitare de prim ajutor.

- În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea şi muncitorii sunt atenţionaţi asupra eventualelor

elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceştia sunt obligaţi să respecte măsurile de protecţie stabilite

prin principiile şi criteriile de gestionare a pădurilor certificate FSC®. Astfel, elementele identificate vor fi poziţionate

pe schiţa parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută şi la reprimirea parchetelor.

IV. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE

Art.8. (1) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de

titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit. În

vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, şeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori

este necesar, anunţând cu cel puţin 3 zile înainte prestatorul.

(2)Fiecare parchet sau suprafaţă afectată de produse accidentale este controlat(ă) în mod obligatoriu de administratorul

sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puţin o dată pe parcursul exploatării lemnului.

Page 23: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

(3)La parchetele cu restricţii este obligatorie efectuarea unui control în primele 20 de zile de la predarea-primirea

parchetului.

Art.9. Pe timpul efectuării controlului reprezentantul titularului autorizaţiei de exploatare este obligat să

prezinte autorizaţia de exploatare, procesul-verbal de predare-primire a parchetului sau a suprafeţei afectate de produse

accidentale, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi transportului

materialelor lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate

de persoanele care execută controlul.

Art. 10 (1)În cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei de exploatare nu se prezintă la control la data

stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acţiune se efectuează în

prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă) parchetul sau suprafaţa afectată de produse

accidentale.

(2)În situaţia prevăzută la alin. (1) procesul-verbal de control, încheiat, se transmite în termen de 3 zile titularului

autorizaţiei de exploatare.

Art.11. La expirarea termenului prevăzut în autorizaţiile de exploatare, organele silvice în prezenţa delegaţilor

unităţii prestatoare, verifică temeinic pe teren, parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt

întrunite şi respectate condiţiile din prezentul caiet de sarcini.

V. DISPOZIŢII FINALE

Art.12. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini prestatorul confirmă că a luat cunoştinţă

de obligaţiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitaţii sau negocieri directe. Prezentul caiet

de sarcini face parte integrantă din contractul de exploatare (prestaţie) a masei lemnoase.

Art. 13. Operatorul economic prestator al serviciilor de exploatare a masei lemnoase va respecta cu stricteţe

prevederile instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului

lemnoos, aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011. Operatorul economic va respecta cerintele standardului de certificare a

managementului forestier, a normelor de sănătate si securitate în muncă, a măsurilor de management, protejare sau

monitorizare a elementelor de biodiversitate, a cursurilor de apă, a PVRC-urilor sau a celorlalte elemente relevante din

suprafata afectată de lucrarea respectivă.

VI. PARTICIPAREA LA LICITAŢIA DE EXPLOATARE PRIN PRESTAŢIE

Art.14.Obiectul licitaţiei : exploatarea prin prestare de servicii a masei lemnoase pe picior. Fondul forestier de

stat administrat de Directia Silvică Suceava este certificat din punct de vedere al managementului forestier în sistem

FSC.

Art.15.Dreptul de a participa la licitaţia de exploatare prin prestare de servicii aparţine agenţilor economici cu

activitate de exploatare şi transport tehnologic al lemnului, atestaţi de Comisia Naţională de Atestare si numai în

condiţiile acceptării de către agentul economic interesat a condiţiilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Art.16. Licitaţia se desfăşoară prin depunere de oferte în plicuri sigilate până la data şi ora limită înscrisă în

fişa de date, la sediul Direcţiei Silvice Suceava. Modelul de ofertă se pune la dispoziţia agenţilor economici interesaţi

odată cu procurarea documentaţiei. Licitaţia va avea loc la data înscrisă în fişa de date.

VII. DOCUMETE DE CALIFICARE

Art.17.Pentru admiterea la licitaţie agenţii economici prezenta documentele solicitate conform fişei de date a

achiziţiei, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Art.18. Astfel, agenţii economici trebuie să prezinte documentele de calificare si oferta conform documentaţiei

de atribuire – fisa de date a achizitiei.

Art.19. În urma verificării documentaţiei, comisia va verifica şi cantitatea de masă lemnoasă ce poate fi

exploatată prin prestaţie de agentul economic, sau după caz, comunică neadmiterea agentului la licitaţie, ca urmare a

neîndeplinirii condiţiilor de participare.

VIII. DESFĂŞURAREA LICITATIEI

Art.20. Pentru a putea participa la licitaţie, agenţii economici sunt obligaţi să achite la Direcţia Silvică

Suceava tariful de participare în sumă de 180 lei si garantia de participare de 2% din valoarea totala de plecare.

Page 24: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Art.21 . Înscrierea la licitaţie se face în baza unei cereri depuse de agentul economic până la data limită de

depunere, împreună cu depunerea ofertei. În cerere se va specifica faptul că agentul economic a achitat taxa de

participare. Licitaţia va fi cu depunere de ofertă în plic sigilat, în cerere nu se vor specifica partizile care vor fi licitate.

Art.22. Prezentarea ofertelor se face în plic închis şi sigilat şi se depune şi înregistrează la secretariatul

comisiei de licitaţie până în ziua şi ora limită de depunere a ofertei din fişa de date a achiziţiei. Condiţiile de marcare şi

sigilare sunt descrise în documentaţia de atribuire.. Un agent economic poate depune o sigură ofertă, chiar dacă licitează

pentru unul sau mai multe ocoale silvice.

Art.23. Comisia de licitaţie va deschide plicurile cu oferte la data indicată în documentaţia de atribuire, în

prezenţa ofertanţilor. Este declarat câştigător ofertantul care a oferit cea mai mică valoare faţă de valoarea de pornire

considerată maximală pentru loturile constituite dintr-o singură partida sau pentru loturile constituite din partizi grupate.

Mai multe precizări se regăsesc în documentaţie. Dacă două oferte conțin aceleași valori minimale pentru acelasi lot,

atunci lotul respectiv este neadjudecat.

Art.24. Agenţii economici sunt descalificaţi dacă :

-oferă o valoare mai mare decat valoarea de pornire;

-nu fac nici o ofertă de preţ la una sau mai multe partizi;

-fac mai mult de o ofertă de preţ pentru aceeaşi partidă;

-nu au înscrise toate datele cerute de formularul de ofertă;

-oferta contine doar pretul exprimat in lei fara tva/mc.

Art.25. În cazul în care la o partidă/grupaj se oferă de către doi agenţi economici o valoare egală de

adjudecare, partida/grupajul se declară neadjudecată, aceasta urmând a fi oferită la o nouă licitaţie.

Art.26. Rezultatul licitaţiei se consemnează în procesul verbal de licitaţie.

ATENTIE!!!

Art.27. Operatorii economici care vor prezenta o ofertă ce reprezintă mai putin de 80%

decât valoarea de pornire a lotului, au obligaţia să justifice oferta respectivă prin prezentarea

devizului de parchet (cu toate elementele constitutive, care pot demonstra valoarea ofertată).

Devizul de parchet va însoti oferta pentru fiecare lot (partidă/grupaj) pentru care valoarea

oferită este mai mică decât 80% din valoarea de pornire a lotului respectiv.

Neprezentarea devizului de parchet pentru oferta mai mică decât 80% din valoarea de

pornire a lotului respectiv (partidă/grupaj), duce la respingerea ofertei respective.

Art.28. Agenţii economici declaraţi câştigători vor încheia contractul de exploatare la masă lemnoasă prin

prestaţii după maxim 15 zile de la data întocmirii Raportului procedurii. În caz contrar, procesul verbal de licitaţie se

anulează pentru lotul respectiv, cu pierderea garantiei de participare depusa de operatorul economic prestator.

IX. ALTE DISPOZIŢII

Art.29. Agenţii economici care adjudecă şi contractează partizi în urma licitaţiilor de exploatare de masă

lemnoasă prin prestare de servicii sunt obligaţi să respecte prevederile Legii nr.46/2008 (Codul Silvic) precum şi

Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare a materialului lemnos din păduri, aprobate prin

Ordinul MAAP nr.1540/2011.

Art.30. În vederea asigurării unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, pentru produsele accidentale

şi de igienă, încheierea contractelor de prestări servicii – exploatări forestiere se va face în două zile de la încheierea

raportului procedurii de atribuire, iar eşalonarea masei lemnoase ce se exploatează prin prestaţie se va face de comun

acord între ocolul silvic şi agentul economic care a adjudecat partida (partizile), dar cu precizarea că produsele

accidentale şi de igienă vor fi exploatate în 30 de zile.

Art.31. Odată cu achiziţionarea documentaţiei de atribuire din care face parte şi prezentul caiet de sarcini sau

afişarea acestuia la avizierul Direcţiei Silvice Suceava, agenţii economici se obligă să respecte condiţiile de participare

la licitaţie.

Page 25: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Art.32. Agenţii economici care consideră că au fost respinşi la preselecţie sau licitaţie din motive neîntemeiate

sau că nu au fost respectate anume prevederi legale, pot face contestaţie. Aceasta se formulează în scris, pe loc în cazul

preselecţiei şi în termen maxim de cincisprezece zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii, în

cazul licitaţiei.

DIRECTOR, Şef Birou Producţie,

Ing. Sorin Ciobanu Ing. Adrian Airoaie

Page 26: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

SECŢIUNEA

= FORMULARE =

Page 27: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular nr. 10B - FORMULAR DE OFERTĂ Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Către: R.N.P. ROMSILVA – DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA

SUCEAVA, STR. 1 MAI NR. 6

1. Examinând Documentaţia de atribuire, subscrisa ………………………………………

………………………………………… (denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţie, să prestăm „Servicii de exploatări forestiere masă

lemnoasă” (denumire servicii), pentru loturile şi la valorile consemnate în anexe (care fac parte

integrantă din oferta).

Oferta se compune din prezenta şi anexe, în număr total de _________ pagini.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm

serviciile în conformitate cu graficul eşalonare stabilit la contractare.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de

……………………………………………………………………… (durata în litere şi cifre) zile,

respectiv până la data de …………………… (data), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate

fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună

cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor

constitui un contract angajant între noi.

Alături de oferta de bază:

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din

Documentaţia de atribuire.

6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă

ofertă pe care o puteţi primi.

7. Dotarea cu utilaje conducătoare folosite la exploatare:

funicular/harvester/forwarder

TAF, tractor universal cu troliu

Data completării: ……………

Nume, prenume: …………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………,

autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………………………………

……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).

Data completării: ……………

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Page 28: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

PARTIZI ANEXA la oferta (formular 10B.1)

Nr.

crt. Ocol Silvic Partida

Natura

produs

Volum net

(mc)

Valoare pornire

cf.listei (lei)

Garanţia de

participare

2% (lei)

Valoare

oferită

(lei)

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Valoare oferită în litere

Total Valoare Garanţie

Data completării: …………… ___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

Page 29: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

GRUPAJE ANEXA la oferta (formular 10B.2)

NNrr..

ccrrtt.. OOccooll

ssiillvviicc GGrruuppaajj

PPaarrttiizzii

ddiinn

ggrruuppaajj

NNaattuurraa

pprroodduuss

VVoolluumm

nneett

((mmcc))

VVaallooaarree ppoorrnniirree

((lleeii))

GGaarraannţţiiee

ppaarrttiicciippaarree

22%%

((lleeii))

VVaallooaarree ooffeerriittăă

((lleeii))

**********

**********

**********

**********

********** TOTAL

Valoare oferită în litere

**********

**********

**********

**********

********** TTOOTTAALL

Valoare oferită în litere

**********

**********

**********

**********

********** TTOOTTAALL

Valoare oferită în litere

**********

**********

**********

**********

********** TTOOTTAALL

Valoare oferită în litere

**********

**********

**********

**********

********** TTOOTTAALL

Valoare oferită în litere

**********

**********

**********

**********

********** TTOOTTAALL

Valoare oferită în litere

********** TTOOTTAALL

Valoare oferită în litere

TToottaall VVaallooaarree GGaarraannţţiiee::

Data completării: ……………

___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

Page 30: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular nr. 12A - DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Subsemnatul, ......................................................... reprezentant împuternicit al

..................………………………………………....... (denumirea/numele şi

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea

excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu

mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost

condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data

completării......................

Operator economic,

................................

(semnătură autorizată)

Page 31: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular nr. 12 B - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute

la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Subsemnatul (a) ........................................………………………………...(denumirea,

numele operatorului economic), în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la

procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie

publică având ca obiect ...............................................………………………………...

(denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ..........……...

(zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii

contractante), declar pe propria răspundere că: a)nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac

obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu

cele anterioare, reglementată prin lege; b)nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile

prevăzute la lit. a); c)mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt

stabilit până la data solicitată .................; d)nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru

comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic

................................

(semnătură autorizată)

Page 32: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular nr. 12C - DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT

LA PROCEDURĂ

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

1. Subsemnatul,..................................................... reprezentant împuternicit al

............................…………………......................... (denumirea operatorului

economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte

publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie

publică.............……………………………………... (se menţionează procedura),

având ca obiect

...............................................……………………………………………………………

... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de

..............(zi/lună/an), organizată de .........................………………......................

(denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: |_| în nume propriu; |_| ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................; |_| ca subcontractant al .....................………………………………..; (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 2. Subsemnatul declar că: |_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; |_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în

anexă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor

interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării

procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi

desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare

detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul

verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,

orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă,

alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

DIRECTIEI SILVICE SUCEAVA (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 33: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular nr. 12 I - DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL

PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Subsemnatul,................................................................ reprezentant împuternicit

al..................................…………………........................ (denumirea/numele şi

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice

informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . DIRECTIEI

SILVICE SUCEAVA (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice

aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

Personal angajat

Din care personal de conducere

Data completării......................

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 34: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular nr. 12 H - DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE,

ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL

ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A

CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Subsemnatul, ..............................................................reprezentant împuternicit

al............................................................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei

de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice

informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . DIRECTIEI

SILVICE SUCEAVA (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice

aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 35: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Anexa la Formularul 12H

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr.

crt.

Denumire utilaj/

echipament/ instalaţie U.M. Cantitate

Forma de deţinere

Proprietate În chirie

1.

2.

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 36: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Forular M - DECLARAŢIE PRIVIND MĂSURILE DE PROTECŢIA

MEDIULUI

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Subsemnatul ………………………………………, reprezentant împuternicit al

.…………………………………………………………………………………………

… (denumirea şi sediul ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile

aplicate faptei de fals în acte publice, că societatea noastră îşi asumă respectarea

măsurilor de protecţia mediului prin:

exploatarea partizilor în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind

protecţia mediului;

respectarea prevederilor din actele normative legale în vigoare;

depunerea declaraţiilor privind contribuţia la Fondul de Mediu, în condiţiile

legislaţiei în vigoare;

depozitarea materialelor lemnoase sau a deşeurilor în afara malurilor sau a

albiilor râurilor;

depozitarea resturilor de exploatare în conformitate cu precizările legale în

vigoare;

remedierea zonelor în care solul a fost afectat prin exploatarea masei

lemnoase.

Data completării: ……………

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 37: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular K - DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA DE SERVICII

DE CALITATE

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Subsemnatul …………………………………, reprezentant împuternicit al

.…………………………………………………………………………………………

… (denumirea şi sediul ofertantului) declar pe propria răspundere că societatea noastră

deţine echipamentele tehnice şi ia toate măsurile aplicate în vederea asigurării de

servicii de calitate, respectă normele exploatare a masei lemnoase aprobate prin

Ordinul 1540/2011, Legea 46/2008, legislaţia aplicabilă în domeniul silviculturii.

De asemenea declar că societatea îşi asumă obligaţia de a respecta:

- tehnologia de exploatare stabilită de emitentul autorizaţiei de exploatare;

- fazele de execuţie din procesul tehnologic, să introducă în raza parchetului

gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol;

- să respecte căile de scos apropiat şi a instalaţiilor aferente pentru colectarea

masei lemnoase stabilite la predarea parchetului, de emitentul autorizaţiei

de exploatare;

- să ia toate măsurile de protecţie a seminţişului, a arborilor nemarcaţi, a

solului şi a apelor;

- să respecte STAS-urile în vigoare pentru sortarea masei lemnoase.

Data completării: ……………

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 38: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular B - CIFRA MEDIE DE AFACERI

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

1. Denumire:…………………………………………………………………...

2. Cod fiscal:…………………………………………………………………

3. Adresa sediului central:………………………………………………………

4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………

E-mail: …………………………

5. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

Anul Cifra de afaceri anuală (la 31.12)

- lei -

Cifra de afaceri anuală

(la 31.12)

- echivalent euro -

1. 2012 2. 2013 3. 2014

Medie anuală:

Data completării: ……………

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 39: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular A - CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Nr.__________/____________

1. Denumirea completă a ofertantului ………………………………………………..

2. Sediul societăţii (adresa completă) …………………………………………………

telefon……………………………………… Fax ……………………………………

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi

cod unic de înregistrare) ……………………………….

4. Contul(cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea

contractantă …………………………………………………………………………...

5.Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea autorităţii

contractante , în data de ……………………………. astfel :

-Scrisoare de garanţie bancară nr …………………emisă de....................……………

-Ordin de plată nr …………………………………………………………………….

-Chitanţă nr. …………………………………………………………………………

6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură

………………………………………………………………………………………….

7. Ne angajăm în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire ca în cazul

atribuirii contractului să încheiem, cu RNP - ROMSILVA - Direcţia Silvică Suceava,

contractul de achiziţie, într-un termen de cel puţin de ______ zile de la data

comunicării rezultatului procedurii sau conform comunicării transmise de autoritatea

contractantă ofertantului câştigător, dar fără a depăşi termenul de valabilitate a ofertei

şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului conform prevederilor

documentaţiei de atribuire.

8. În cazul neîndeplinirii celor stipulate , am luat la cunoştinţă că vom decade din

drepturile câştigate în urma atribuirii şi consemnate în actul de atribuire a contractului

şi totodată, garanţia depusă în vederea participării la procedură va fi încasată de către

autoritatea contractantă.

9. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de

fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original

şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea

informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

10. Am luat cunoştinţă de prevederile documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor

ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în

conformitate cu acestea.

11. Cererea a fost înregistrată la sediul Direcţiei Silvice Suceava sub Nr.

………………..din data de …………………….. ora ………………….

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Page 40: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular C - ÎMPUTERNICIRE

- licitaţie -

Subscrisa ………………………………………………………………, cu

sediul în ………………………………………………………………………………,

înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………,

CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin

……………………………..............., în calitate de ……………………………………,

împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat

în ……………………………… …………………………………, identificat cu

B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de

…………………………, la data de …………, având funcţia de

……………………………………………, să ne reprezinte la procedura LICITAŢIE

RESTRÂNSĂ – etapa licitaţie organizată de Direcţia Silvică Suceava - autoritate

contractantă în scopul atribuirii contractului de ……………………

..…………………………………………………………………………………………

.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi

obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu

participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele

rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării licitaţiei.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în

timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze

răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la

procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al

persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data Denumirea mandantului

…………… S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcția)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Page 41: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular 4.3 - CERERE DE RESTITUIRE

A GARANTIEI DE PARTICIPARE

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Catre : Directia Silvica Suceava

Subscrisa………………………………………………………., cu sediul in

…………… …………………………………………………………………,solicitam

prin prezenta restituirea garantiei, in valoare de…………………………., constituita in

vederea participării la

procedura………………………………………………………………………………

………………………………………………, privind

…………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………, oraganizată de RNP ROMSILVA –

Directia Silvica Suceava, garanţie constituită prin :

Scrisoare de garanţie bancara nr. …………………………...… emisa de

……………………………………………………………………………

Ordin de plata nr. ………………………………………………………..

Alte forme de constituire, respectiv …………………………………….

……………………………………………………………………………

Restituirea garantiei de participare se va face in contul societatii, cod IBAN

…………………………………………………………., deschis

la……………………………...

Va multumim,

Data completării :……………………

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Nota : Cererea de restituire a garantiei se va transmite in original la sediul

Directiei Silvice Suceava

Page 42: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular G - INFORMAŢII GENERALE

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

1. Denumire:.............................................................................................

2. Cod fiscal:..............................................................................................

3. Adresa sediului central:..........................................................................

4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………

E-mail: …………………………

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: ..................................................................

(număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare) 6. Obiect de activitate, pe domenii:..............................................................................

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ..........................................

(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor......................................................................................

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 43: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular D - SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Nr. ________ / _____

Catre,

RNP – Romsilva – Direcţia Silvică Suceava

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de

(tip procedura)

achiziţie publica ______________________________________________________

___________________________________– COD CPSA/CPV ________________,

va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentaţi punctul dumneavoastră de

vedere cu privire la aspectele menţionate mai sus.

Cu consideraţie,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizata)

Page 44: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular 10

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ _______

______________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica

comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului

de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de

fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI,

______________ __________________

ASOCIAT,

___________________

Asociat _______________

Page 45: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular T - PROPUNERE TEHNICĂ (pentru asociaţii din cadrul unei asocieri)

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Către

RNP – Romsilva – Direcţia Silvică Suceava,

Bd. 1 Mai, nr. 6, Suceava

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini

serviciile de ................................…………………………………………………….....

(tipul serviciilor ofertate) ce sunt ofertate la ...........................................………....

(tipul procedurii

de achiziţie publică) din data de ...........................astfel:

Subscrisa

…………………………………………………………………………………..

(denumirea/ numele şi adresa societăţii) reprezentată prin împuternicit

………………………………….. ………………………………….. ne obligăm:

- să respectăm prevederile caietului de sarcini;

- să folosim în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de

exploatare aprobată de ocol;

- să respectăm fazele tehnologiei de exploatare aprobată de ocol ;

- să folosim pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare

lucrărilor ce se execută; - orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) cade în

sarcina unităţii prestatoare de servicii; - să respectăm STAS-urile în vigoare pentru sortarea materialului lemnos ;

- să respectăm şi aplicăm Instrucţiunile de exploatare aprobate prin Ordinul

1540/2011 şi orice alte prevederi legale referitoare la exploatarea masei

lemnoase.

Data: ………………… Operator economic,

............................................

(semnătura autorizata şi ştampila)

Page 46: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular nr. 11 - SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ pentru participare

cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

BANCA

...................

(denumirea)

Nr. _______ din _____________

Către RNP Romsilva – Direcţia Silvică Suceva, bd. 1 Mai nr. 6, Suceava,

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

…………………………......................... ………………………………………..

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi

...........…………………………………………………………………... (denumirea

băncii), având sediul înregistrat la

........................…………………………………………………….. (adresa băncii), ne

obligăm faţă de .............………………………………………….............. (denumirea

autorităţii contractante) să plătim suma de ..………………….........................….

…………………………………………………………..(în litere şi în cifre), la prima

sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu

condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi

datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: a)ofertantul ..............................…………………………………………....

(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul

......................................………………........ (denumirea/numele) nu a constituit

garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; c)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul

....………………………………..................... (denumirea/numele) a refuzat să

semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanţie este valabilă până la data de .................................. (data finalizării

contractului).

Parafată de Banca ..........……………….. în ziua ......... luna ......... anul ............

…………………………………

(semnătură autorizată şi ştampila)

Page 47: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular T - PROPUNERE TEHNICĂ

Operator economic

................................

(denumirea/numele)

Către

RNP – Romsilva – Direcţia Silvică Suceava,

Bd. 1 Mai, nr. 6, Suceava

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini

serviciile de ................................…………………………………………………….....

(tipul serviciilor ofertate) ce sunt ofertate la ...........................................………....

(tipul procedurii

de achiziţie publică) din data de ...........................astfel:

Subscrisa

…………………………………………………………………………………..

(denumirea/ numele şi adresa societăţii) reprezentată prin împuternicit

………………………………….. ………………………………….. ne obligăm:

- să respectăm prevederile caietului de sarcini;

- să folosim în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de

exploatare aprobată de ocol;

- să respectăm fazele tehnologiei de exploatare aprobată de ocol ;

- să folosim pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare

lucrărilor ce se execută;

- orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) cade în

sarcina unităţii prestatoare de servicii;

- să respectăm STAS-urile în vigoare pentru sortarea materialului lemnos ;

- să respectăm şi aplicăm Instrucţiunile de exploatare aprobate prin Ordinul

1540/2011 şi orice alte prevederi legale referitoare la exploatarea masei

lemnoase.

Data: …………………

Operator economic,

............................................

(semnătura autorizata şi ştampila)

Page 48: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular S - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE REFERITOARE

LA STUDIILE, PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ŞI CALIFICAREA

PERSONALULUI DE CONDUCERE, PRECUM ŞI ALE PERSOANELOR

RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI DE SERVICII

Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul,.......................................................... reprezentant împuternicit

al..........……………………............................................... (denumirea/numele şi

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice

informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . DIRECTIEI

SILVICE SUCEAVA (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice

aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Funcţia Număr persoane Studii/calificare

De asemenea mai declar faptul că persoana/persoanele responsabile pentru

îndeplinirea contractului de servicii este/sunt:………...............................................…

…………………………………………………………............………………………

………………………………………………………………………………………...

Data completării...................... Operator economic

...............................

(semnătura autorizată)

Page 49: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Operator economic

_______________________

OPIS

privind loturile pentru care se constituie garanţia de participare

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Data:________________

Nr.

crt Ocolul Silvic

Partida

sau

Grupajul

Valoare de

pornire

conform listei

(lei)

Garanţie de

participare

2%

(lei)

1.

….

….

….

….

….

…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….

….

….

….

….

TOTAL ***** *****

Page 50: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular P - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND

RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MUNCII

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Subsemnatul ………………………………………, reprezentant împuternicit al

.……………………………………………………………… (denumirea şi sediul ofertantului) declar

pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că societatea noastră îşi

asumă responsabilitatea exclusivă a respectării măsurilor de protecţia muncii, PSI şi se obligă: x. Sa deţină autorizaţiile: de protecţia muncii, P.S.I., etc.

- Sa-si asume răspunderea pentru încadrarea si repartizarea lucrătorilor la locul de munca in funcţie

de calificare si concluziile fisei medicale;

- Sa-si instruiască pentru cele trei tipuri de instructaje, personalul ce participa la realizarea lucrărilor

prevăzute in contract conform legislaţiei in vigoare, completând corespunzător, pentru fiecare

salariat:

- Fisa individuala de instructaj privind securitatea si sănătatea in munca;

- Fisa individuala de instructaj privind situaţiile de urgenta;

- Concluziile medicale din fisa de aptitudine pentru meseria pe care o prestează;

Sa deţină autorizaţii, pentru salariaţi ce desfăşoară, anumite meserii cum ar fi: macaragii, legatori

de sarcina, motostivuitorişti, etc.;

a. Sa elaboreze instrucţiuni proprii pentru aplicarea normelor de securitate si sănătate in munca,

corespunzător condiţiilor in care se desfăşoară activitatea la locurile de munca; b. Sa stabilească pentru salariaţi si pentru ceilalţi participanţi la procesul de munca atribuţiile si

răspunderea ce le revin in domeniul securităţii si sănătăţii in munca, situaţii de urgenta si mediu,

corespunzător funcţiilor si meseriei exercitate in activitatea prestata;

Sa asigure permanent conducerea si supravegherea personalului propriu;

Sa ia masuri pentru asigurarea acordării primului ajutor;

Sa asigure permanent echipamentul individual de protecţie funcţie de sarcinile de munca ale

salariaţilor proprii;

Sa îşi instruiască personalul propriu privind:

- caile de acces si deplasare pe care le poate utiliza;

- riscurile specifice activităţii proprii, împreună cu modul cel mai adecvat de contracarare

a efectelor acestora;

In cazul lucrului cu foc deschis vor întocmi Permisul de lucru cu foc, cu respectarea ORD. Nr.

1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine interioară pentru

prevenirea şi stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001

Va asigura desfăşurarea activităţii astfel incit sa elimine riscul producerii incendiilor

respectând ORD. Nr. 138 din 5/09/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind

organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I. – 005 TRATAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA - anunţarea accidentelor de muncă:

- sa acorde primul ajutor victimelor;

- sa anunţe organele de cercetare legala, după caz, despre evenimentul produs, cu toate datele

necesare, conform prevederilor legale; In cadrul anunţării se vor comunica: data, locul, ora si

împrejurările producerii, nr. si numele accidentaţilor, vârsta, vechimea si urmările asupra acestora.

- Să anunţe de îndată Direcţia Silvică Suceava – subunitatea la care se face prestarea serviciului –

producerea oricărui eveniment de muncă, înainte de stabilirea caracterului evenimentului produs;

- sa efectueze cercetarea primara a evenimentului;

- sa asigure conservarea probelor privind starea de fapt a producerii evenimentului, in vederea

stabilirii cu certitudine a cauzelor de producere.

Operator economic ................................

(semnătura autorizată)

Page 51: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

Formular nr. 12 G - DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN

CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI

SPECIALIZAREA ACESTORA

Operator economic ................................ (denumirea/numele)

Subsemnatul,……………………………………… reprezentant împuternicit al

........................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa

candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei

de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu

şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi

confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice

informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte

persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai . DIRECTIEI

SILVICE SUCEAVA (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice

aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Nr.

crt.

Denumire

subcontractant

Partea/părţile din contract ce

urmează a fi subcontractate

Acord subcontractor cu

specimen de semnătură

Operator economic

................................

(semnătura autorizată)

Page 52: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

LISTA

partizilor propuse la licitația de prestări servicii - exploatări forestiere pentru anul 2015

din data de 18.09.2015

Nr. Ocolul Grupaj Partida U.P u.a Natura Fel Suprafata VOLUM Valoare Garantia

crt. silvic produs taiere ha brut net Totala 2%

com. lei lei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 D.Candrenilor 405 II 68C Princ. Pr. Rac. 13,00 1786 1631 76.657,00 1.533,14

Total OS

D.Candrenilor 13,00 1.786 1.631 76.657,00 1.533,14

2 V.Dornei 95 I 30A,30F,35A,39A Acc. I Acc. I 35,15 99 92 4.317,56 86,35

Total OS V.Dornei

35,15 99 92 4.317,56 86,35

3 Iacobeni 165 VI 28G Princ. Pr. Rac. 1,20 265 232 6.819,00 136,38

4 Iacobeni 288S VI 7B Sec. Rarit. 0,50 65 58 1.451,00 29,02

5 Iacobeni 409 VI 2E,724 Acc. I Acc. I 10,60 63 57 1.560,00 31,20

6 Iacobeni 412 VI 54A,D,55G Ig Ig 57,30 132 119 3.394,00 67,88

Total OS Iacobeni

69,60 525 466 13.224,00 264,48

7 Carlibaba 36 VII 1A Sec. Rarit. 35,00 1518 1340 74.417,73 1.488,35

Total OS Carlibaba

35,00 1.518 1.340 74.417,73 1.488,35

8 Breaza 107 III 106F, 108A Ig Ig 87,60 434 385 18.746,00 374,92

9 Breaza 108 III 108D Acc. I Acc. I 1,50 16 14 679,42 13,59

10 Breaza 109 III 178A,E,179A Ig Ig 31,80 118 104 5.717,00 114,34

11 Breaza 146 I 17H,19CDE Acc. I Acc. I 28,60 372 328 15.690,00 313,80

Total OS Breaza

149,50 940 831 40.832,42 816,65

12 Pojorata 310 I 90-91 Acc. I Acc. I 46,30 336 333 14.308,00 286,16

Total OS Pojorita

46,30 336 333 14.308,00 286,16

13 Vama Grupaj 1 881 II

73B,D,F,75D,I,J,76C,77D,78A

Ig Ig 109,90 159 142 6.390,00 127,80

880 II 74B Acc.II Acc.II 32,80 32 29 1.305,00 26,10

Total

grupaj 1 142,70 191 171 7.695,00 153,90

14 Vama Grupaj 2 971 II

59F,63B,C,64D,65B

Acc. I Acc. I 77,60 169 152 7.144,00 142,88

972 II 62A,66A,67A Acc.II Acc.II 119,90 116 105 4.935,00 98,70

Total

grupaj 2 197,50 285 257 12.079,00 241,58

15 Vama Grupaj 3

968 III 107D,108B,109A,

B Acc. I Acc. I 88,10 166 149 6.556,00 131,12

970 III 99A,100A,B,101A

,B,107B,108C Acc. I Acc. I 197,40 455 410 18.040,00 360,80

Total

grupaj 3 285,50 621 559 24.596,00 491,92

Page 53: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

16 Vama 882 IV 145B,C,D,146D,148D,150A,F,151A

,C,G Acc. I Acc. I 147,20 392 351 15.619,50 312,39

17 Vama 888 I 23B,C,D,E,24A,G Acc. I Acc. I 74,00 157 139 6.255,00 125,10

18 Vama 904 II 15A,G,17B,C,19B

,31A,D,32D Ig Ig 251,10 314 281 12.083,00 241,66

19 Vama 975 III 114A,B,115A,B,1

17A,B,C,I,J Acc. I Acc. I 198,30 529 482 21.449,00 428,98

Total OS

Vama 1296,30 2489 2240 99.776,50 1.995,53

20 Moldovita 74 III 232E Princ. Pr. Rac. 10,70 1455 1292 59.432,00 1.188,64

Total OS Moldovita

10,70 1.455 1.292 59.432,00 1.188,64

21 Stulpicani 2422 VI 29A,30A Acc.II Acc.II 56,20 100 90 3.150,00 63,00

22 Stulpicani 2444 VI 29-33 Acc.II Acc.II 36,40 84 81 3.240,00 64,80

23 Stulpicani 2445 V 1A,2A,3C Ig Ig 21,40 50 45 1.890,00 37,80

24 Stulpicani 2447 II 14- 17 Acc. I Acc. I 50,90 172 157 7.065,00 141,30

25 Stulpicani 2448 V 2C Acc. I Acc. I 6,30 36 32 1.280,00 25,60

26 Stulpicani 2455 VII 70B Ig Ig 108,00 300 270 10.530,00 210,60

27 Stulpicani 2456 VII 70A Acc. I Acc. I 32,40 176 157 4.710,00 94,20

28 Stulpicani 2459 VIII 88-89 Acc. I Acc. I 60,10 769 700 28.000,00 560,00

29 Stulpicani 2462 VIII 100A Acc.II Acc.II 6,20 10 10 370,00 7,40

30 Stulpicani 2465 VIII 100- 101 Acc. I Acc. I 44,40 256 231 10.395,00 207,90

31 Stulpicani 2466 V 110,119-124 Acc. I Acc. I 8,70 76 71 3.479,00 69,58

32 Stulpicani 2467 V 110- 113 Ig Ig 66,80 108 105 5.145,00 102,90

33 Stulpicani 2468 V 120F Ig Ig 91,50 114 108 5.292,00 105,84

34 Stulpicani 2473 I 60-72 Ig Ig 48,10 51 48 1.872,00 37,44

35 Stulpicani 2474 II 15A,16A Acc. I Acc. I 23,80 164 146 5.548,00 110,96

36 Stulpicani 2475 VII 19D Ig Ig 45,40 104 97 4.656,00 93,12

37 Stulpicani 2476 VII 20-23 Ig Ig 90,20 163 149 6.109,00 122,18

38 Stulpicani 2477 VII 16A,18A Acc. I Acc. I 24,50 19 19 741,00 14,82

39 Stulpicani 2478 II 85- 100 Ig Ig 94,70 217 196 8.232,00 164,64

40 Stulpicani 2479 II 85- 101 Acc. I Acc. I 8,20 66 61 2.501,00 50,02

41 Stulpicani 2481 VII 28- 42 Ig Ig 145,80 294 272 11.696,00 233,92

42 Stulpicani 2482 VII 30- 41 Acc. I Acc. I 35,50 160 146 7.008,00 140,16

43 Stulpicani 2491 VII 5B,6A,8-9 Ig Ig 88,50 314 284 11.076,00 221,52

44 Stulpicani 2492 VII 10D,11A,12A Ig Ig 66,60 216 190 9.120,00 182,40

45 Stulpicani 2493 VII 14 Ig Ig 13,70 68 60 2.760,00 55,20

46 Stulpicani 2496 V 89- 109 Acc. I Acc. I 13,10 91 84 3.528,00 70,56

47 Stulpicani 2497 V 39C,43H Ig Ig 60,80 147 138 5.244,00 104,88

48 Stulpicani 2498 V 43C Acc.II Acc.II 1,50 8 8 296,00 5,92

49 Stulpicani 2499 VIII 102-104 Ig Ig 71,70 208 187 8.228,00 164,56

50 Stulpicani 2515 VIII 57-62 Ig Ig 63,50 216 197 8.865,00 177,30

51 Stulpicani 2516 VIII 63-65 Ig Ig 63,40 224 207 9.108,00 182,16

52 Stulpicani 2521 VIII 104B Ig Ig 47,10 177 155 4.340,00 86,80

53 Stulpicani 5285 I 10A,11B,15B Acc. I Acc. I 23,90 180 161 7.245,00 144,90

Page 54: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

54 Stulpicani 5286 I 10A, B,11B,C Acc. I Acc. I 43,50 160 144 6.480,00 129,60

55 Stulpicani 5287 I 15A,B,D Acc. I Acc. I 24,90 517 459 20.655,00 413,10

56 Stulpicani 5288 I 10B,11C, 15A,D Ig Ig 44,50 648 584 26.280,00 525,60

Total OS

Stulpicani 1732,20 6663 6049 256.134,00 5.122,68

57 G.Humorului 960 V 30 F Princ. Pr. Rac. 16,00 1236 1148 41.328,00 826,56

58 G.Humorului 1109 V 32D Princ. Pr. Rac. 12,40 1556 1452 47.916,00 958,32

59 G.Humorului 739 I 42 B Sec. Rarit. 6,50 294 294 14.112,00 282,24

60 G.Humorului 1256 I 68-87 Ig Ig 136,10 132 126 5.544,00 110,88

61 G.Humorului 1282 I 51-55 Ig Ig 153,00 235 212 9.964,00 199,28

62 G.Humorului 1289 I 75-81 Acc. I Acc. I 283,50 473 425 18.700,00 374,00

63 G.Humorului 1294 I 74,82-85 Acc. I Acc. I 163,40 460 427 19.642,00 392,84

64 G.Humorului 1291 II 11- Ig Ig 18,20 39 35 1.470,00 29,40

65 G.Humorului 1290 III 32,34 Ig Ig 25,50 14 13 533,00 10,66

66 G.Humorului 1292 IV 59-64 Ig Ig 207,20 387 351 16.497,00 329,94

67 G.Humorului 1234 IV 21-28 Ig Ig 98,80 450 400 16.800,00 336,00

68 G.Humorului 1293 IV 14-20 Ig Ig 123,90 350 326 14.018,00 280,36

69 G.Humorului 1295 IV 1--4 Ig Ig 111,50 213 190 8.170,00 163,40

70 G.Humorului 1286 V 20-22 Ig Ig 153,20 244 223 9.366,00 187,32

Total OS

G.Humorului 1509,20 6083 5622 224.060,00 4.481,20

71 Solca 1310 I 59A-63B Acc. I Acc I 102,90 165 148 5.328,00 106,56

72 Solca 1311 I 55A-60I Acc. I Acc I 101,10 192 170 5.610,00 112,20

73 Solca 1313 I 57A-58B Acc.II Acc II 35,90 31 27 675,00 13,50

74 Solca 1297 I 36A-38C Acc. I Acc I 128,80 335 300 10.800,00 216,00

75 Solca 1301 II 40B-43D Acc. I Acc I 86,50 161 144 4.752,00 95,04

76 Solca 1341 II 46A-47B Acc. I Acc I 101,90 180 161 5.313,00 106,26

77 Solca 1340 II 46B Acc.II Acc II 30,90 47 42 1.470,00 29,40

78 Solca 1349 II 15G-21D Acc. I Acc I 56,30 148 134 5.494,00 109,88

79 Solca 1348 II 19G Acc.II Acc II 1,10 18 16 608,00 12,16

80 Solca 1334 III 36D-56A Acc. I Acc I 54,70 120 117 4.095,00 81,90

Total OS

Solca 700,10 1.397 1.259 44.145,00 882,90

81 Marginea Grupaj 4 5701 I 49-51 Ig Ig 85,00 213 198 8.075,75 161,52

5707 I 53-60 Acc. I Acc. I 90,60 281 261 10.439,81 208,80

Total

grupaj 4 175,60 494 459 18.515,56 370,31

82 Marginea Grupaj 5 5708 III 221-222 Acc. I Acc. I 65,60 483 441 18.136,77 362,74

5709 III 203-206 Acc. I Acc. I 67,30 737 681 29.261,28 585,23

Total

grupaj 5 132,90 1220 1122 47.398,05 947,96

83 Marginea 1087 II 60A Sec. Rarit. 107,10 1254 1135 49.610,85 992,22

84 Marginea 1289 I 15-18 Acc. I Acc. I 58,50 327 304 12.348,48 246,97

85 Marginea 1291 III 147-151 Acc. I Acc. I 123,50 409 377 15.781,22 315,62

86 Marginea 1299 II 43-45 Acc. I Acc. I 80,80 288 259 10.587,92 211,76

87 Marginea 1300 I 22-25 Acc. I Acc. I 130,70 282 265 10.907,40 218,15

88 Marginea 1303 I 5--23 Acc. I Acc. I 160,60 511 460 18.676,00 373,52

89 Marginea 1304 III 158-165 Acc. I Acc. I 157,90 426 386 15.972,68 319,45

Page 55: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

90 Marginea 1305 I 21A-K Acc. I Acc. I 108,20 389 376 14.547,44 290,95

Total OS Marginea

1235,80 5600 5143 214.345,60 4.286,91

91 Putna 450 II 158B Sec. Rarit. 29,30 392 382 20.131,40 402,63

92 Putna 526 I 77-86 Ig Ig 205,00 220 199 7.026,69 140,53

93 Putna 530 II 190-192 Acc. I Acc. I 102,70 369 335 12.086,80 241,74

Total OS

Putna 337,00 981 916 39.244,89 784,90

94 Falcau 51 IV 35C Princ. Pr. Rac. 7,00 747 658 25.004,00 500,08

95 Falcau 93 I 22AB,23A Acc. I Acc. I 71,50 94 86 3.526,00 70,52

96 Falcau 95 I 157ABC Ig Ig 53,30 154 138 5.244,00 104,88

97 Falcau 96 IV 33A,34A Acc. I Acc. I 22,00 194 171 6.669,00 133,38

98 Falcau 98 IV 91B,92B Acc. I Acc. I 82,50 119 106 4.452,00 89,04

99 Falcau 99 I 96AC,143A Acc. I Acc. I 57,60 209 187 7.293,00 145,86

Total OS Falcau

293,90 1.517 1.346 52.188,00 1.043,76

100 Brodina 62 II 97A - 206C Acc. I Acc. I 66,70 305 280 11.760,00 235,20

101 Brodina 70 III 180A Princ. Pr. Rac. 4,10 766 683 31.076,50 621,53

102 Brodina 100 II 25C - 43B Acc. I Acc. I 59,60 236 213 8.733,00 174,66

103 Brodina 103 II 34A Acc. I Acc. I 38,50 96 87 3.741,00 74,82

104 Brodina 113 III 177A-191C Ig Ig 232,70 256 234 10.062,00 201,24

105 Brodina 114 II 196B-204B Ig Ig 111,50 243 222 9.546,00 190,92

106 Brodina 115 II 92C - 212D Ig Ig 12,60 28 26 949,00 18,98

107 Brodina 122 II 9A - 213 Ig Ig 32,30 113 105 3.832,50 76,65

108 Brodina 123 II 2A-6A Ig Ig 90,30 265 241 10.965,50 219,31

109 Brodina 124 III 150B, 192J Ig Ig 17,70 44 40 1.440,00 28,80

110 Brodina 126 III 165A-174C Ig Ig 101,40 324 296 11.544,00 230,88

111 Brodina 128 III 122A-130A Acc. I Acc. I 68,00 278 252 10.206,00 204,12

112 Brodina 129 III 133A,B Ig Ig 41,70 31 28 1.092,00 21,84

113 Brodina 135 II 110A - 118A Ig Ig 136,70 179 163 6.764,50 135,29

114 Brodina 137 III 171A-173B Acc. I Acc. I 43,70 56 52 2.366,00 47,32

115 Brodina 138 II 83B - 87A Acc. I Acc. I 186,80 1436 1313 53.176,50 1.063,53

116 Brodina 139 II 53I Ig Ig 1,50 13 12 576,00 11,52

117 Brodina 140 II 17A-53H Ig Ig 234,00 516 488 21.472,00 429,44

118 Brodina 141 II 54A - 58A Ig Ig 97,40 346 318 12.243,00 244,86

119 Brodina 142 II 63A-68B Acc. I Acc. I 252,70 626 572 22.308,00 446,16

120 Brodina 934 III 192D PR -CO Prog 2 12,50 1547 1401 82.659,00 1.653,18

Total OS Brodina

1842,40 7.704 7.026 316.512,50 6.330,25

121 Malini 1084 III 19 A Princ. T.conser 11,10 617 580 24.360,00 487,20

122 Malini 1406 V 10A-19C Acc. I Acc. I 67,40 460 418 17.974,00 359,48

123 Malini 1411 I 5B,6A Acc. I Acc. I 43,00 365 321 13.803,00 276,06

124 Malini 1464 V 1A-5B Acc. I Dob. I 64,40 293 267 11.481,00 229,62

125 Malini 1465 V 9-12,141 Acc. I Dob. I 137,40 411 372 16.368,00 327,36

126 Malini 1466 V 13A-17C Acc. I Dob. I 77,50 209 188 7.896,00 157,92

127 Malini 1476 IV 63A-64B Acc. I Acc. I 17,50 104 93 3.348,00 66,96

128 Malini 1487 III 96 A Acc. I Acc. I 37,00 40 36 1.512,00 30,24

Page 56: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

129 Malini 1500 IV 113-123 Acc.II Acc.II 53,00 226 207 8.694,00 173,88

130 Malini 1506 IV 2A-12 Acc. I Acc. I 138,30 78 73 2.920,00 58,40

131 Malini 1507 III 3A , 5 Acc. I Acc. I 36,20 24 22 924,00 18,48

132 Malini 1565 IV 1-9B Acc.II Acc.II 28,90 268 235 10.105,00 202,10

133 Malini 1566 V 113-136 Acc. I Acc. I 33,00 354 338 14.534,00 290,68

134 Malini 1567 I 75 Acc. I Acc. I 45,00 380 369 15.867,00 317,34

135 Malini 1568 II 94A-111D Acc. I Acc. I 54,50 588 568 24.424,00 488,48

Total OS

Malini 844,20 4417 4087 174.210,00 3.484,20

136 Rasca 1026 V 53 - 57 Acc I Acc I 173,30 554 517 24.024,99 480,50

137 Rasca 1027 V 69 - 85 Acc I Acc I 289,30 600 542 24.639,32 492,79

Total OS

Rasca 462,60 1.154 1.059 48.664,31 973,29

138 Falticeni Grupaj 6

714 V 1-8. Ig Ig 97,20 37 37 1.451,88 29,04

742 V 1B,2A AccII AccII 32,50 26 23 908,96 18,18

755 V 1B Acc.I Acc.I 24,40 11 10 386,40 7,73

757 V 2-8. AccII AccII 52,40 98 91 3.514,42 70,29

Total

grupaj 6 206,50 172 161 6.261,66 125,24

139 Falticeni Grupaj 7

699 V 13 - 15 AccII AccII 45,60 46 45 1.774,80 35,50

700 V 28 - 32 AccII AccII 17,00 30 29 1.150,72 23,01

756 V 71-87 Ig Ig 93,40 119 118 4.753,04 95,06

Total

grupaj 7 156,00 195 192 7.678,56 153,57

140 Falticeni Grupaj 8

702 V 135-145 Ig Ig 43,90 26 24 930,72 18,61

739 V 132-133 Acc.I Acc.I 58,30 102 98 3.786,72 75,73

740 V 133-143 Ig Ig 44,00 20 20 759,20 15,18

Total

grupaj 8 146,20 148 142 5.476,64 109,52

141 Falticeni Grupaj 9 709 I 27-42 Acc.I Acc.I 83,30 102 94 4.020,38 80,41

759 I 27-42 Acc.I Acc.I 77,10 503 495 19.894,05 397,88

Total

grupaj 9 160,40 605 589 23.914,43 478,29

142 Falticeni Grupaj

10

763 I 8-25. Acc.I Acc.I 88,20 266 263 11.138,05 222,76

764 I 65-85 Ig Ig 110,20 168 159 6.641,43 132,83

Total

grupaj 10

198,40 434 422 17.779,48 355,59

143 Falticeni 760 I 46-58 Acc.I Acc.I 85,20 265 259 10.686,34 213,73

144 Falticeni 754 VII 47-55 Acc.I Acc.I 123,00 391 383 16.300,48 326,01

Total OS Falticeni

1075,70 2210 2148 88.097,59 1.761,95

145 Dolhasca 146S I 13A% Princ. Succ.Def 5,00 1583 1526 76.300,00 1.526,00

146 Dolhasca 316 I 79A Sec. Rarit. 14,00 357 339 13.560,00 271,20

147 Dolhasca 424 V 25 Sec. Rarit. 32,00 852 807 34.701,00 694,02

148 Dolhasca 500 II 317B,319D,320D,

E,321B Acc.II Acc.II 9,90 80 76 2.888,00 57,76

149 Dolhasca 508 II 10A,11A Ig Ig 51,90 8 7 245,00 4,90

Page 57: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE · 2015-09-07 · echivalent, este suficientă completarea declaraţiilor prezentate ca model în Documentaţia de atribuire. Vor fi excluşi de la procedura

150 Dolhasca 509 II 309A Acc.II Acc.II 0,10 3 3 105,00 2,10

151 Dolhasca 510 II 321C Acc.II Acc.II 0,10 10 9 315,00 6,30

152 Dolhasca 511 V 19A,20A,B,21B,C Ig Ig 85,90 52 52 1.820,00 36,40

153 Dolhasca 513 I 87F,J,88A,89A Ig Ig 52,50 48 47 1.786,00 35,72

154 Dolhasca 514 II 2,4A,B,6B,9A Ig Ig 59,30 40 39 1.404,00 28,08

155 Dolhasca 518 II 14C Acc. I Acc. I 0,80 5 5 180,00 3,60

156 Dolhasca 520 I 25,26A,27B,E,35

A,36B Ig Ig 128,10 30 30 1.140,00 22,80

157 Dolhasca 522 I 10B,11,12A,1B,3,

4F,5,6A Ig Ig 134,30 242 238 9.520,00 190,40

158 Dolhasca 526 I 45A,46A,51A,54A

,55B Ig Ig 97,90 58 58 2.146,00 42,92

159 Dolhasca 529 I 87A,88B Acc. I Acc. I 5,20 33 32 1.376,00 27,52

160 Dolhasca 530 I 61A,64D,69,73F,

G Ig Ig 42,40 102 100 3.600,00 72,00

161 Dolhasca 531 I 27G Acc. I Acc. I 2,30 17 17 646,00 12,92

162 Dolhasca 534 I 64E Acc. I Acc. I 2,00 49 48 1.488,00 29,76

Total OS Dolhasca

723,70 3.569 3.433 153.220,00 3.064,40

163 Patrauti 36 IV 34A% Sr Sr 9,50 290 278 11.275,68 225,51

164 Patrauti 37 IV 3B% Sr Sr 8,80 190 183 7.140,66 142,81

165 Patrauti 1254 I 20A% Sr Sr 13,50 293 279 12.488,04 249,76

166 Patrauti 844 II 27B Sr Sr 3,50 46 39 1.608,36 32,17

167 Patrauti 1244 III 39A% Princ. Pr. Rac. 4,00 1194 1150 50.220,50 1.004,41

168 Patrauti 1245 IV 37E Princ. Pr. Rac. 3,50 1518 1460 48.691,00 973,82

Total OS Patrauti

42,80 3531 3389 131.424,24 2.628,48

169 Adincata 35 VII 10A SR SR 18,40 536,0 498,0 27.888,00 557,76

170 Adincata 26 VIII 36A SR SR 12,60 405,0 377,0 18.473,00 369,46

171 Adincata 23 VIII 25A SR SR 11,00 206,0 190,0 9.690,00 193,80

172 Adincata 16 VI 14A, 15B, 27C AC I AC I 39,80 142,0 138,0 5.244,00 104,88

173 Adincata 19 VI 12E, 6C, 6F AC II AC II 9,90 89,0 83,0 3.378,93 67,58

174 Adincata 18 VI 11B, 13B, C, 1A IG IG 63,50 122,0 120,0 5.028,00 100,56

175 Adincata 37 VII 1B, 2A, 5H, 6C IG IG 80,20 222,0 218,0 9.810,00 196,20

176 Adincata 25 VIII 34D IG IG 39,40 38,0 38,0 1.996,90 39,94

177 Adincata 15 VI 14B, F, 15A, 16B,

17D, 27D IG IG 49,00 68,0 67,0 2.789,88 55,80

178 Adincata 17 VI 11A, 13D IG IG 20,00 26,0 26,0 1.118,00 22,36

179 Adincata 970 VIII 28A% P RAC 6,00 1019,0 951,0 35.091,90 701,84

Total OS Adincata

349,80 2.873 2.706 120.508,61 2.410,17

Total DS Suceava

12804,95 56.847 52.408 2.245.719,95 44.914,40