disparitia statuii din par

Upload: mihai-ionescu

Post on 03-Jun-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  1/173

  RODICA OJOG-BRAOVEANUDispari ia statuii din parc

  CAPITOLUL 1

  E n!aip"!nit# Ar t!pra!nt$ cu%ant$ d"!n# i-" &ant-'i#((( C !ai )nc"%" *i )nc"ac# ti s iu+asc (

  Liana " ur! ra cu atn i( Oc,ii aau " str %ucir particu%ar *i$ ca t"tdauna$ )n pr'n a E!i%ii )ncrca un snti!nt a . t"r d antur (

  Cu! a &"st/E!i%ia )*i r"ti inuti% priira prin )nc pr *i sc 'u instincti 0 %asu% Nu n aud ni!ni/Liana d du s.c.it din !.n Cin nai+a s n aud / i-a! spus c Dinu d 0ard ( E!i%ia c,ic"ti( C.nd r.da )*i ar ta dantura supr+ $ putrnic 2 din i

  !u% i$ parc !ai !u% i dc.t )n a%t 0ur ( Cina " caractri'as &"art p%astic 3Ar " 0ur &r"c( D &iar 3( Era dstu% d )na%t $ cu " ta%i su+ ir spcu%at )n cnturi str.ns$ %at *i )nc rcat dc"rati indi&rnt d !"d $ pici"ar %un0i *i &in( Bustu% stridnt$ "arcu! c"ntrastant &a d '%t a trupu%ui$ nu dran4a$ accntu.nd aru% a0rsi s56( Oc,ii r'i$ d pisic $ 3*tiau3 s priasc $ p ru% )ncr it astra,an )*i ascunda s r cia( Purta !u%t n0ru$ spcu%.ndu-*i cu%"ri% natura% apri%u% "c,i%"r$ crinu% pi%ii$ ' pada din i%"r in% p c% pu in *as d0t *i p"*t %0ant$ !ari$ pr"spr$ cu catara!$ ini ia%$ +uc%$ c%ipsuri din du+% +un( Nu p%ca nici"dat d acas & r s ai+ c% pu in d"u !ii d %i )n p"rt-&ui%%s( D ani d 'i% ra c%inta &id% a C"nsi0na ii *i )ntr inuta *&u%ui d sa% a% unui !ar rstaurant$ dar r&u'a s -% ia )n

  c s t"ri$ )n a*tpta ra !arii %"ituri( Aa )ncrdr )n staua i *i )nci d"u 'ci *i "pt d ani a+ia )!p%ini i( 37!i !ai ac"rd d"i ani( Dac nu pic ni!ic$ )% iau p Gi0i( D c s

  ! 0r +sc/ tii cu! s )nt.!p% # T ! ri i a'i d &ric s nu pir'i trnu%$ *i !.in s i*t Jan 8arais( Nu- i r !.n dc.t s - i ! n.nci !.ini% p.n %a c"t#3

  D"ct"ru% Dinu Candian$ s" u% Liani$ " dtsta$ t!.nd ntua% in&%un n&ast p car %-ar &i putut aa asupra nsti-sii( C.nd s c s t"ris$ & cus ap% %a t"at trucuri% pntru a-*i %0a %a "c,i +unu% si! ( 9 ca part dintr "a!nii car nu-*i uitasr 4udc i%$ pu in% 4udc i )n %pt din tinr ( P atunci$ c"nsidra " di&rn d

  d"u 'ci d ani )ntr s" i drpt " ca%a!itat$ act "+scn )!p"tria naturii$ *i sur.da ir"nic$ a+ia ca!u&%at$ c.nd )nt.%na d"i partnri )ntrcar &ir*ti ar &i &"st r%a ii% p rint-&iic ( Nici"dat n-aa s -i ias din !int c"!ntariu% unui c"%0 rau p atunci scundari %a spita%u%C"% a c.nd *&u% %"r$ d"ct"ru% Pinta$ cinca0nar .n4"s$ c"!ptiti )nc $ t"tu*i cinca0nar$ % pr'ntas cu un pri%4 "arcar t.n ra s" i$ " asistnt !dica% a+ia i*it din cata%"a0% %icu%ui sanitar

  3E,# Ga+a d Du!n'u pit +un $ dup c i-a %uat din ii#3 7ndr 0"stit )ns p.n pst cap d Liana$ )*i pansas scrupu%%$

  c ut.nd pi%d c%+r 3Uit -t %a C,ar%i C,ap%in((( Aa cinci'ci d ani c.nd a %uat-" p O"na$ d "ptspr'c ani$ *i nu uita c ra &iica %ui O:Ni%# Ea %-a iu+it & r )nd"ia% ( Ca d"ad $ a s&idat "ric pr4udcat $ a )n&runtat t"at )!p"triiri%$ sunt *i a'i )!prun $ *i au )n inntar patru sau cinci c"pii( Iar intrsu% st 5c%us c.nd t c,a! O"na O:Ni%(

  1

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  2/173

  V'i$ dar $ c s p"at *i ast&%(((3 Pr"ras ast&% dinainta d"ct"ru%ui G"0u 8an"%iu$ c"%0 d

  &acu%tat *i d spita%$ car-% ascu%tas a+ in.ndu-s d %a "ric c"!ntariu( C s -i !ai spui iit"ru%ui n&ricit cu d"u 'i% )naint d nunt / Prs"na%$ s )nd"ia d ru*ita c snicii Liana-Dinu(

  Eidnt$ Dinu r !.na un + r+at +in c,iar *i %a patru'ci *i cinci d ani$ dar pntru " &!i !atur $ )n %0 t"ar prin .rst *i 5prin $ dcis s s ca''( Liana$ %a n"u spr'c ani$ ra d " tinr

  5p%"'i scanda%"as %a +ra u% %ui Dinu $ aa '+urd %nicia c %andri%"r *i aptitu% d ia $ d distrac ii *i d dra0"st a% unui )ntr0 %icu d &t$ & r a !ai in sa!a d !!+r% c"rpu%ui didactic( Nu tr+ui s &ii pr"&t ca s intui*ti cu! aa s )ndur a pr"0ra!u% d "cna* a% %ui Dinu 0 r'i$ "+%i0a ii$ studiu$ i'it *i c"ntrai'it(((

  3A'i nu put! i*i$ dar%in0$ !.in a! " "pra i di&ici% 3((( 3Bin$ dra0 $ dar %-a! pr"!is((( i p ur! $ " s &i " %u! 5tr!

  d intrsant ((( D c.nd a*tpt s -% cun"sc p D"ru 8acari((( A aut un succs &"r!ida+i% )n ;D"i p un +a%ans"ar

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  3/173

  !na4.ndu-i &icatu% *i pr"stata

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  4/173

  ap rau )!prun a$ d pi%d $ )n inut d sar $ *i % sp"rt$ dar ca s -*i as"rt' cu%"ri%$ nu s 0.ndisr nici"dat (

  Era !u%t %u!/ Ca d "+ici$ r spuns E!i%ia ad!ir.ndu-*i pici"ar% +r"n'at$

  %uci"as$ 9u%%# Cu%ant/ Ca un na+a+ # 8-a ru0at p !in s c"!and$ dar %ad6$ i-a! 'is c

  n-a! pr&rin ( 38i- 0a%(3 E% 3A*a -a )n at 0urnanta/3 Br&$ a!

  %uat t"t c-a &"st !ai scu!p( A % sat p !as ca! %a "pt sut( C,%nru%$ d at.ta t!na% $ crd c -i *i a'i )n c,r( i p ur! /E!i%ia )ncpu s r.d C nai *ti$ puiu%# C )nsa!n p ur! / Vri un dsn/ 7*i

  )n +u*i c scatu% *i s )ntins cu "%uptat( Ar " cas supr+ p C,ristian T%%( T"t &%u% d scu% id"$ t%i'"r )n cu%"ri$ nu !ai 'ic dcast"&"n(

  Liana$ nu pra i!prsi"nat d !"str% pr"sprit ii c"nt!p"ran tr is t"tdauna c"n&"rta+i%$ pr"pria %"cuin ra %a &% d +in d"tat t,nic$ iar d"ct"ru% Candian$ c"!i .nd trna r"ar a partnru%ui .rstnic$ )*i )nc,ipuia c nr&u'.ndu-i ni!ic )i )!p%t*t " %s 5tr! d iscusit s intrs din pur curi"'itat

  7n d&initi$ cu c s "cup /E!i%ia c sc din n"u N-a! id 5act( ta+ p %a O(N(T((( Ascu%t $ tu((( 8i !i s-a & cut

  s"!n( D"r!i %a !in( # D c/ N-ar sns s p%ci acu! acas ( A trcut d cinci( Nu p"t$ puiu%$ & cu E!i%ia ridic.ndu-s 0ru( N-a! )n %s s !

  sun a'i p.n )n pr.n' *i rau s ! 0 sasc acas ( apr"pi d &rastr *i d du %a " part draprii%( Lu!ina a%+ stri a di!in ii d iu%i d du c"ntur "+ict%"r din "dai " canapa *i d"u &"t"%ii dintr-" pi% 5tr! d &in st 5pdiat din Ita%ia d un &"st pacint " !as scund *i " c"ns"% !arc,tat( Cutia d ar0int pntru i0 ri %uca d%icat$ )n "0%inda &%"rntin " &!i pictat )n c"stu! d p"c )*i tri!ita sur.su% pa%id d p pr t% "pus(

  E!i%ia sc"as " 5c%a!a i d surpri' ( Liana$ tr'it din rri$ s intrs

  C s-a )nt.!p%at/ 9antastic# Vin" )nc"ac# A! i!prsia c -s +at (

  Din d"i pa*i$ Liana &u %.n0 a( C-i$ dra0 /O )nt.!pin i!a0ina &a!i%iar a p rcu% u%ui din &a a casi$

  pr"+a+i% unu% din c% !ai + tr.n a% Capita%i( C"pacii rau dintr acia su+ car c utasr u!+r !u%t 0nra ii d-a r.ndu% *i ciud ni di%itar $ + nci% "ri0ina% cu sp tar 0ra i"as d &ir *i &%inar% cu 0ru!a' %0ant d %+ d !"str as! n t"ar !ai putai da ici- c"%" prin Ci*!i0iu r ! ssr ac%a*i d p r!a str +unici%"r( P rcu% u% aa un aspct r"!antic *i nu i s-ar &i p rut curi"s s ' r*ti "%u.nd$ p c% c.ta a%i$ si%ut &in d sic%$ u!+r%u d dant% dans.nd dasupra un"r &%"rntin )nc rcat d &%"ri$ panta%"ni str.! i cu %astic$ p % rii tari$ %uci"as$ ,aut-&"r!$ inut %a spat$ )!prun cu ! nu*i% 0%ac( A% turi d " d"a!n u!+%i cu capu% dsc"prit(((

  C-i/ rpt Liana intri0at (

  H

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  5/173

  Tu nu 'i/ A disp rut statuia din parc(

  8ai"ru% 8inra Tut"an intr '.!+ind )n !inistr( si! a 5cp i"na% d +in dispus $ un .nt &"r!ida+i% )i su&%a )n p.n'( 7n pri!u% r.nd "ps$ papa0a%u% cu crast r0a% $ pr"0rsas !u% u!it"r$ apr"piindu-s snsi+i% d acut% %ui G"d'i%%a$ cu.nt t"ru% cu pn r"*ii

  a% d"ct"ru%ui Radian ?V'i 3Vi"%ta din sa&3@( Ascu%t.ndu-ipr&"r!an % "ca%$ ! tu*a Ca%i"pi str.!+as din nas 3C-i cu sta/ Ra0 ca un ! 0ar d"+"r.t d an!i( P rra !a st c nu-% ,r n*ti su&icint3( 8inra$ car pntru a nu &i acuat d cinii 5cda i d ur%t% a0"ni'ant a% %ui "ps )*i capit"nas u*i%$ " priis u%uit 3Adic ai i!prsia c nu &ac dstu% '0"!"t/3 3A+ia )% aud( Pntru cinci !ii d %i c.t t-a c"stat ani!a%u%$ c"nsidr c nu-*i d )nda4uns d !u%t si%in (3

  Ca c ad u0as )ns c"nsidra+i% %a 0ra&icu% disp"'i ii 8inri & c.nd s -i .*nasc s 0ata )n a&ara c,naru%ui$ &uss a0%"!ra ia din FK( Ni!ic n-" sti!u%a !ai !u%t dc.t )n0,suia%a$ ad"r.nd %"curi%cu , r! %ai *i + t turi c 'nit d pant"&i str ini( C,iar *i a'i$ %a .rsta !atur $ s d da )n .nt dup +.%ciuri$ r0rta 8"*ii$ *i d da din c"at$ "riund )nt.%na " !ar d "a!ni striindu-s cu ta%nt$ ca s a4un0 )n !i'u% ni!nt%"r(

  3T"ar *$ )i 5p%ica a d pi%d c"%"n%u%ui I"na*$ car aa )n r"ar supraa0%"!ra ia d in*i$ %u!ini *i '0"!"t a% 8tr"p"%i *i ada "ri d c.t "ri ra p"si+i% p !a%u% uni ap )ns" it d " c"%c i d undi $ ! c,a! 8inra Tut"an$ ct an a% %u!ii s&.r*itu%ui d ac $ *i nu Danii% i,astru%(3 7n inti!itat$ 8inra c"nsidra un s4urp crast d !unt )ntr 3c"c"*i !"nta0nar'i *i capr +r"n'at3 drpt

  cu%!a s!int%ii *i a*tpta cu r +dar !"!ntu% )n car pr"ta0"ni*tii ur!au s a4un0 !ai dr! sau !ai t.r'iu %"catari &id%i *i d n d4d ai pita%u%ui nr( M(

  Intr tipti% )n +ir"u *i )*i a'.r%i 5prt +ascu%( Acsta atri' 5act p cr*ttu% %ui 8acri$ car %ucra cu spat% spr u* ( C pitanu% trs ri putrnic$ *i 8inra )ncpu s r.d

  A! 5rsat " s pt !.n ca s -!i ias &i0ura asta( C pitanu% s ridic 3C%arissi!# a!uraiu% pus a'i p +%st! ii( in-t +in$ 8acri tat #3

  V-a c utat *&u%( A % sat "r+ s pr'nta i i!diat %a %( C"%"n%u% I"na* a+and"n pi5u%$ )*i )!p%ti d0t% *i )ncpu s %

  !i*t !"ri*c p c% 0r"as( O crct scurt *i )ncpu s r.d )ncti*"r( C"ntrariat $ 8inra )*i c"ntr"% inuta &usta drapt din 0a+ardin $ a%+astru ptr"%$ ca *i 4ac,ta cu cr"ia% + r+ tasc $ pant"&ii p%a i$ c"!"'i$ pip ii c ! *ii cu!p rat d %a Ada!(

  Nu ssi' ni!ic n"sti! *i$ ridic.nd din u!ri$ dsn un c,ip surprins(

  tii d c r.da!/ Nu( T cun"sc d d"ispr'c ani$ 8inra$ *i a! i!prsia c )n

  0ardr"+a ta n-a intrat un sin0ur %ucru n"u( Und nai+a 0 s*ti !ru aca*i st"& $ d aca*i cu%"ar/ D 5!p%u$ u n-a! 'ut 0a+ardin )n !a0a'in d c% pu in d"u dcnii( E " s tur i*it din !"d ( Pur *i si!p%u nu s !ai &ac$ n-" !ai sc"t &a+rici%(

  Ei *i/ V )nc,ipui i c dac !.in nu s !ai p"art !at!atica$ ci

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  6/173

  drsur d capr aud c %a$ 8i,ai Ciuc $ a a4uns %a sc,i!"*i cu nu! ru% %ui " trc p '""%"0i/

  Bin$ dar practic d und pr"curi st"&a/ Din dp"'itu% prs"na%( A! cu!p rat acu! *aispr'c ani patru

  +a%"turi( 8i c.nd )!i p%ac ca cu ad rat$ nu ! satur nici"dat ( A! )n %s$ suspin I"na*( Ia %"c$ n-a nit d %a 8i%i i un d"sar

  intrsant(8inra$ dintr-" dat atnt $ )*i a inti priira ascu it asupra

  c"%"n%u%ui( unt! in&"r!a i$ ur! c"%"n%u%$ c )n cursu% n"p ii trcut$ dci c,stiun d "r$ a disp rut statuia din p rcu% u% d p A%a Dr( C"n scu(

  8inra s ,"%+ ( Oc,ii n0ri$ )n 0nra% &"art !ari$ p rau acu! d"u ta%0r u!p%ut cu antracit( I"na*$ car sc"ntas p &ct$ r.s )nc.ntat(

  E un +anc/ A*i$ pura ra%itat *i$ t r"0 s ! cr'i$ t"at %u!a s si!t

  c"nstrnat ( A cui ra statuia/ A )ntr0ii "+*ti$ dra0a !a( P"at nu !-a! 5pri!at %i!pd(

  a&%a )n !i4%"cu% parcu%ui$ a*'at p un s"c%u$ 0n ci*!a Cu un +a'int su+ r"+intu% din +r"n'$ a*a cu! s c"nstruiau ca! p %a 1K(

  8inra d du din cap A! rut s )ntr+ p cin rpr'int statuia( P )nsu*i d"ct"ru% A%5andru C"n scu( I"na* dsc,is d"saru% *i

  citi 3N scut %a 1K$ rpau'at %a F 9+ruar 1QQ( Dirct"r %a spita%u% E&"ri *i A*' !int% E%na D"a!na( Rcun"*tin trn (((3 In&"r!a ii% %-a! %uat d %a C"nsi%iu% p"pu%ar( L0nda prtind c indiidu% a &"st un su&%tist$ &i%antr"p$ d!n ur!a* a% str +unu%ui

  >ipp"crat$ ac"rda asistn 0ratuit s raci%"r tc( 8inra )*i trcu pa%!a pst +rt"n( O & ca d "+ici )n d"u situa ii &i c.nd 3s dic,isa3$ &i c.nd s si! a %uat cu asa%t d r" surpri' (

  T"t nu ! du!irsc# C-au &urat c ci aici practic "r+a d un &urt t"at ci*!aua/

  Nu$ dra0 $ d"ar +ustu%( Pidsta%u% s -i 'ic! a r !as( D und s *ti cu prci'i c su+ti%i'ara a aut %"c a'i-n"apt/ P rcu% u% )nc"n4urat d %"cuin ( Dci$ &"art si!p%u( Las

  statuia )n parc c.nd ! cu%c *i$ a d"ua 'i$ n-" !ai 0 ssc( 8inra s ridic *i )ncpu s circu% a0itat prin +ir"u(

  P ia a !a$ dac a! )nt.%nit r"dat " c,sti !ai &istic,i# P i !.in dispar tatuia Aiat"ri%"r( Nu !-a* !ira s &i "pra runui

  c nit car " &i citit p unda c + i ii din C,ica0" au u!&%at da!a cu t"r a d %a N-S"r((( Dar$ apr"p"# D c n-au tri!is n"u d"saru%/ A! d-a &ac cu un &urt$ in&rac iun d drpt c"!un( Dci$ d c"!ptn a 8i%i ii( i-au )nc,ipuit c *"! !/

  Dra0 8inra$ )i 5p%ic I"na* cu r +dar$ s-a & cut " anu!it c"r%a i cu d"saru% V% du%scu( tatuia c"nstituia una din cutii% "ar+ &"%"sit d spi"ni( Rspcti$ !sa4% rau dpus su+ +uc%a st.n0 a papi"nu%ui$ a* 'ic$ !ai d0ra+ $ dat &iind di!nsiuni%$ &unda d"ct"ru%ui C"n scu(

  E pri!a dat c.nd aud dspr acst a! nunt( C"%"n%u% '.!+i u*"r 9ir*t( Nu tu t-ai "cupat d d"sar$ ci !ai"ru% Gr dinara$ p

  Q

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  7/173

  r!a c.nd((( ((( r%a ii% dintr "i rau$ ca s 'ic a*a$ ca! crispat( Nasu% 8inri$ antn nr"as $ " c.r!i %a st.n0a( 7ntr-ad r$ nu

  "r+is un an cu Gr dinara$ dcrt.nd c 3nu )ntr in r%a ii cu "a!ni %ipsi i d u!"r *i a&%a i su+ scarpnu% nstii3( 7*i pr!iss ca c a c"nsidra a &i " !ic &ars ( 7nt.!p% t"r$ Gr dinara )*i uitas p +ir"u% i a0nda t%&"nic ( 8inra$ str &u%0rat d " id !a0ni&ic t cus$ 0ur cusut $ cu +un intn i( Pst " %un $ n&ricitu% )*i s r+ t"ra 'iua d na*tr( P %a *apt sara$ s tr'is din snin cu r" cinci'ci d

  in*i$ )nc rca i cu stic%$ cutii d +"!+"an *i un rai"n )ntr0 d craat d H %i$ d.ndu-i +u'na )n cas $ pu*i p c,& !ar( Gr dinaru$ intr'is$ si! is c -i in a! a% ( Nu s pr0 tis )n !"d spcia%$ &ri0idru%$ c,iar pui'.ndu-% p.n %a u%ti!u% &ir d p trun4%$ ar &i & cut c% !u%t &a %a cinci-*as prs"an(

  Nast -sa$ .&n"as *i aut"ritar $ dup c-*i c"nsu!as pri!% !"!nt d prp%5itat$ p%cas tr.ntind u*a 3Ai puta s ai at.ta +un si! s ! arti''i c.nd c"n"ci un !itin0 )ntr-un aparta!nt d tri'ci *i *apt d !tri p tra i#3

  P.n %a ur! $ !istru% s c%ari&icas( 8inra$ a&%at )ntr-un !"!nt d disp"'i i '0%"+i$ )*i ptrcus tri sri sun.nd %a t"at nu!r% 0 sit )n a0nda %ui Gr dinaru *i aans.nd inita ii ir'isti+i% 3ti i$ 'iua s" u%ui !u$ )!p%in*t patru'ci d ani( nu sc pa i nici un cu.nt$ r"0( Vrau s -i &ac " surpri' 3(

  Gr dinaru s"sis a d"ua 'i %a +ir"u &uri"s Bistri $ dar dup r" s pt !.n $ c.nd r%a ii% ur+an cu nast -sa &ussr r%uat$ )i trcus( Cu%!a ra c t"t 8inra s sup ras

  Au'i# -!i "r+asc !i p t"nu% *i )n tr!nii *tia# >!# G%u! an"r!a% *i d pr"st 0ust( Adic u sunt an"r!a% ( >a%a% r%a ii )ntr c"%0i#

  7*i ridicas )n n"uri nasu% *i a*a r ! ss un an d 'i%(

  8da$ & cu 8inra$ a%un0.nd a!intira cu un 0st a% !.inii( V-a i 0.ndit c a! puta aa d-a &ac cu un 0%u! / Un '.!+t %ar0 inund t"t "+ra'u% %ui I"na* Dra0 8inra$ spus cu t.%c$ nu t"at %u!a spiritua% *i

  c"nsidr c acsta un ad rat n"r"c( I!a0ina' - i cu! ar ar ta "ra*u% acsta$ dac &icar din n"i a! aa )n d"tar 0%u! inspirat(((

  8inra trcu pst a%u'i cu natura% ( a*' din n"u *i )ncpu s +at cu un0,ia d0tu%ui !i4%"ciu )n p"stau% c,i d p +ir"u(

  ti i$ )ncp s ! si!t %a &% d ridic"% ca "!"%"0u% !u d %a 8i%i i$ !ai"ru% Cristscu( A intrat )n &"%c%"ru% !inistru%ui ca apri0 c"%c i"nar d ca'uri tr snit(

  I"na* r.s Tipu% ar *i 0,ini"n( Di&ici% p str'i p"' !ar ia% c.nd$ c% pu in "

  dat %a d"i ani$ ) i pic " dandana )n car "%ua' $ dt principa% $ " ' p cit ca 8%ania Lupu$ sc"ndat d inita+i%u% 8irciu%ic $ c"nsi%ir d n d4d(

  8inra ridic din u!ri( Cristscu un +%0 snti!nta%( D c n-a! u n"r"cu% s-"

  )nt.%nsc/ Din p cat$ pra *!c,r a s s .r ) n &i&u% n"stru( Nu 'i "r+ !ar$ "+sr I"na*( Cun"*ti a&"ris!u% 3&r*t-! $

  D"a!n$ d +%st!u% ru0ii )!p%init#3 E " 'ic t"ar t.!pit $ c,iar dac -i apar in %ui ,aspar( Di5i#

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  8/173

  La intrara 8inri$ D"+rscu st ta c.* p !ar0ina +ir"u%ui$ + % n0 nindu-*i pici"ru%( 8acri$ d ca%a%t part a !si$ )i r%ata )n&ir+.ntat &a'% unui !ci d &"t+a% trans!is )n a4un d t%i'iun(

  7n %0i$ pas# pas# &nt $ !in0a a4un0 %a ci&"$ sta cntra' $ +a%"nu% intrcptat d Vrcautrn car i-" tri!it %ui Lc"c# Cap#Bar #(((

  8inra s "pri )n pra0 cu !.ini% )n *"%duri Cu capu% )n +ar " s da i "i$ ! i + i i# Vas 'ic asta sunt

  pr"cup ri% "astr )n "r% d sriciu# Bar $ pas$ &nt $ ,ands# D"+rscu$ &.st.cit$ s ri d p !as *i )n%!ni drpt ca un p%"p( 8inra )% ! sur scurt

  D c t-ai dran4at/ Ar tai &"art +in((( N"n*a%ant *i &%0!atic ca *ri&u% Bi%% c% N prasnic din Aransas-Cit6( 7n c &i%! ai 'ut p"'i ia/ R.ndu% iit"r$ " s t 0 ssc pr"+a+i% cu pici"ar% p !as ( Ai 0ri4 d ci'! !"d% 0auc,"( i acu! c &ac i/ V uita i %a !in/ 8acri$ t duci %a ar,i *i cri d"saru% %ui V% du%scu( %a d anu% trcut( P.n ! )nt"rc$ s -!i sc" i principa%% dat((( D"+rscu$ tu ii cu !in#

  Nu-!i &ac !ari i%u'ii$ dar a*a scri %a a+cdar( O crctar %a &a a %"cu%ui st "+%i0at"ri(

  -ar puta$ "pin %"c"tnntu% ti!id$ s 0 si! t"tu*i ca( Dup p rra !i%i ii nu s-au scurs !ai !u%t d 'c-d"u spr'c "r d %a c"!itra in&rac iunii(

  E,$ D"+rscu Vasi%$ d0a+a ) i sunt dasc % *i supri"r$ d0a+a t instruisc# 7nc n-ai )n %s c.t ni!nt s p"t c"nsu!a )n 'c casuri/ V"r+a aia$ Du!n'u a inntat %u!a )n *as 'i%(c casuri )nsa!n ((( C.t rpr'int )n pr"cnt$ D"+rscu Vasi%$ 'c din 1HH/ Rpd$ ,ai c -i c,sti d pri!ar (

  1H$H( E5tra"rdinar# s !inun 8inra( Vas 'ic t"t !ai *tii ca arit!tic ( Dci$ )ncarc s - i i!a0in'i c.t s p"t )nt.!p%a )ntr-un intra% car rpr'int 1H$H din ti!pu% ncsar cr rii unui u nirs(

  Pr!it i-!i s spun$ )ndr 'ni %"c"tnntu%$ c p.n *i d"ctrina r%i0i"as c"nsidr acst *as 'i% ca p " dtr!inar pur si!+"%ic $ dac nu !ta&"ric ( Nu s cun"sc 5act di!nsiuni% uni 'i% )n !nta%itata c%"r car au scris Bi+%ia((( P"at((( sc"%$ p"at !i%nii(

  Ia t uit # Ai ca cu%tur ( 3A*a *i a*a3$ )i r spuns )n 0.nd %"c"tnntu%( Din &ricir$ dc%ar ca s sc,i!+ su+ictu%$ n-a p%"uat(((

  8inra i-" rt' Ei *i/ T"c!ai pntru c n-a p%"uat n-" s 0 si! ni!ic( C ur!

  ri s ds%u**ti p un p !.nt ars d un s"ar t"rid$ uscat ca " c"a4 d nuc /

  P rcu% u% i s p ru 8inri pit"rsc$ inspirat *i 0ra i"s )!pr4!uit cu un 0ard scund din +.rn d piatr )!p%tit( C"r"an% princiar a% c"paci%"r asi0urau " u!+r pr!annt $ *i 8inra )*i )nc,ipui$ c )n sri% &ir+in i d ar $ nu ra %sn s 0 s*ti un %"c p +anc ( "c%u%$ dcapitat d statui$ & ca " i!prsi strani( Era un para%%ipipd )na%t$ din a% c rui p.ntc .*nau r"+intu% *i !icu% +a'in i!a0inat )n &"r! d sc"ic ( 7n 4ur$ p !.ntu% ra + t t"rit *i$ dup cu! prc"ni'as 8inra car & cu turu% s"c%u%ui$ nu 5ista nici " ur! (

  )n % p .r&u% pici"ar%"r *i )*i trcu u*"r d0t% pst supra&a a '0run ur"as (

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  9/173

  tau *i ! )ntr+ cu! au dsprins +ustu% d pidsta%( Par pur *i si!p%u rt'at cu %a!a(

  D c spun i 3au3/ Crd i c au ac i"nat !ai !u% i/ 8inra r.s Ai drptat( Instincti$ a! &"%"sit p%ura%u%( >a+ar n-a! c.t st d

  di&ici% "pra ia scu%ptura st unu% din pu in% ,"++6-uri car nu !i- au a%un0at s"!nu% *i$ d*i )!i )nc,ipui c nu-i i!p"si+i% s t dscurci sin0ur$ crd$ t"tu*i$ dat &iind rapiditata p car " prsupun " "pra i

  c%andstin $ c s-a c""prat( A! s ! c"nsu%t )n c,stiuna asta cu un spcia%ist((( D"+rscu%$ dup capu% !u$ aici$ )n parc$ nu n r !.n dc.t s prind! !u*t#

  7*i p%i!+ priira asupra )!pr4uri!i%"r( 8icu% scuar ra str 4uit din tri p r i d dirs c% diri( trada paat ca "dini"ar $ cu c,i&% !ici d piatr $ ina para%% a c%i d-a patra %aturi(

  9 cur )nc"n4uru% p rcu% u%ui$ &i5.ndu-*i atn ia asupra i!"+i%%"r( O i% p un sin0ur ni%$ cu &rstr scund *i %at$ ca %a a0"an% Pu%%!an$ *i cu " &ir! %0ant n0ru *i auriu p u*a 0ra d st4ar Dr( Dinu Candian2 " cas c,$ cu !arc,i' *i +i+i%uri d 0,ips su+ c"rni* *i dasupra 0a!uri%"r )na%t *i$ )n s&.r*it$ " c% dir i!pun t"ar cu partr *i ta4 )n sti% !aur(

  Intrsant$ & cu 8inra p 0.nduri( Casa par n%"cuit ( L"c"tnntu% cut' Crd i c -i sin0ura din Bucur*ti/ Nu$ + it$ dar a+and"nat sunt d r0u% c"ci"a+%$ +"rdi

  pr p dit car a*tapt i'ita +u%d"'ru%ui( Asta " c% dir pra i!p"rtant $ )n %0i/ Partr *i ta4$ )n pr&ct star$ c"nstruc i s"%id *i cu prtn ii sttic( D und a! ddus$ D"+rscu%$ c -i p r sit /

  L"c"tnntu% )ncpu s transpir 3Iar !-a sc"s %a ta+% (((3 Crd$ ((( prsupun c -a i 0,idat dup prd%% !urdar(

  A*i# i ! tu* -!a Ca%i"pi % spa% d"ar " dat p an( ic c $ dac -s pra curat $ s si!t ca %a sanat"riu( i 0a!uri% sunt !urdar( 8-ai )nn+unit cu anpidu%$ s"r"# Nu t"at %u!a "+sdat d

  c.rp *i dtr0n i( Atunci((( nu-!i dau sa!a( B it$ + it# Pr"+%!a at.t d si!p% $ c !i- *i 4n c a!

  !ai &"r!u%at-"( A%a# A%a car duc d %a p"arta 0r dinii p.n %a intrara )n cas nu- i spun ni!ic/ Nu 'i/ Printr da%% d piatr a str + tut iar+a( Dar asta n-ar &i ni!ic( 9aptu% )ns c +uruini% nu-s cu%cat$ ci drpt *i prpndicu%ar !ai *tii c-i aia prpndicu%ar/

  d"d*t c nu sunt c %cat( 8ai c%ar$ c ni!ni nu intr *i nu is din c% dir( i !ai c%ar# C a%a nu &rcntat # i asta nu d iri$ a%a%t iri( 9ir% au " %un0i! d circa 'c-cincispr'c cnti!tri$ *i )n u%ti!a r! n-a p%"uat(

  Tr+ui nap rat s n intrs ! %a C"nsi%iu% p"pu%ar c-i cu dr c"nia asta(

  Instincti$ !ai )nt"ars " dat capu%( La &rastra d %a ta4u% )nt.i$ s a&%a un c,ip ciudat$ cu "c,i a%+i nu-*i putu da sa!a dac -i + r+at sau &!i d " pa%"ar cadaric ( 7n aca*i c%ip $ disp ru(

  CAPITOLUL II

  M

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  10/173

  %a D"!nu%ui$ 5c%a! !ai"ru% Cristscu d %a !i%i ia 4udiciar $ c a! sc pat d d"saru% sta# Au'i$ s dispar +ustu% unui "ar*car d"ct"r C"n scu idnt$ a'i "ar*car din !i4%"cu% unui parc$ a&%at )n !i4%"cu% Bucur*tiu%ui( Ca'u% st at.t d tr snit )nc.t$ r !.n.ndu-!i )n par",i$ !i-ar &i &"st pst putin s nu ! 0.ndsc %a 8%ania Lupu(

  -" !ai &i cu!in it *i a$ dc%ar %"c"tnntu% A'i!i"ar $ un !ar "pti!ist prin "ca i$ p.ntc aa " di0sti 5c%nt *i un dstin a!a+i%$ car nu-% d'a! 0is( U%ti!a "ar ?V'i 3An"ni!a d

  !ircuri3@$ n-a dat c,iar " &r asc !.n d a4ut"r( spr !$ dra0u% !u$ s spr !# G,ini"nu% cu acast distins d"a!n st c $ din c.nd )n c.nd$ s p%ictis*t( Asta )nc n-ar &i &"art 0ra( E5ist cin!at"0ra&$ +i+%i"tci$ c%u+uri 9!ina *i ru!!6$ d*i p a " d !ai d0ra+ %a " !as d !aus sau ,ist( Din n&ricir$ ar *i idi(

  Ei# 8ai sac *i r'r"ru% sta( 7n &"nd$ )!p%in*t *ai'ci *i *as d ani(

  Un ap"0u d !aturitat spiritua% ( Est .rsta %a car !arii crat"ri *i-au ' !is%it cap"d"pr%(

  A'i!i"ar )ncpu s r.d ( spr ! c 8%ania *i 8irciu%ic "r &ac 5cp i( 8i-!i spui/ -a !aturi'at )nda4uns ca s spar0 Banca An0%ii( 8ai"ru% ridic rcpt"ru% car )ncpus s +.'.i( Da(((/C,ipu% i s crisp instantanu$ *i p &runt )i ap rur c.ta pic turi

  d sud"ar( Da$ sti!at d"a!n $ c !ai &ac i/ Cu " !i*car a capu%ui )i indic %"c"tnntu%ui s dsc,id a% d"i%a

  rcpt"r( A'i!i"ar rcun"scu cu "arcar !" i 0%asu% a!a+i%$ cu int"na ii d &ti crscut %a pnsi"n(

  Tr+ui s d nap rat$ d"!nu% !ai"r((( C,iar asta "r+a! acu! cu 8irciu%ic *i !-a s& tuit s nu )nt.r'ii nici " c%ip ( C s-a )nt.!p%at/ O,# Nu p"t s spun %a t%&"n$ dar sunt 5tr! d nn"r"cit *i

  prsi!t c nu!ai du!na"astr ! put i a4uta( D a%t&%$ sunt si0ur (((

  7n rcpt"r s au'i un &iric% d p%.ns &ira *i !ai"ru%$ ca t"tdauna)n c"n&runt ri% cu + tr.na$ )*i si! i ini!a c"p%*it d dui"*i(

  Cu! p"t a4uta/ V r"0 s -!i &ac i " i'it )n cursu% 'i%i d a'i( Insist c ci st "

  c,stiun ur0nt ( P"t !i'a ca *i a%t dat p a!a+i%itata

  du!na"astr / Bin)n %s( V"i )ncrca s in )n cursu% dup -a!i'ii( c"rct

  V"i ni prcis(7nc,is t%&"nu% *i su&% d parc A'i!i"ar n-ar &i )n %s cu cin

  st d "r+ ( 8%ania# 7*i trcu d0t% prin p ru% u!'it +rusc 8ai 5act$

  8%ania 0a% dandana(L"c"tnntu% A'i!i"ar nu ra un ip"crit( Aa crtitudina c

  !ai"ru% nu s )n*a% *i$ )n c"nscin $ nu c ut nici " &"r!u% prin car s -*i 5pri! c"nd"%an %(

  Cristscu i'+i cu pa%!a )n +ir"u Au'i$ A'i!i"ar / unt )ncrdin at c iar " s i'i"n ! un nu! r

  d 'i% !ari# A% dracu%ui s &iu$ indi&rnt c i-a tr snit prin !int$ dac ! !ai "cup d " sin0ur a&acr )n car "%ua' 8%ania# 8 rtra0

  1K

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  11/173

  cu rrn *i scri i-!i %a p"st-rstant# L"c"tnntu% )*i p%c priira( D ast dat $ t"t cu crtitudin$ *tia

  c !ai"ru% s )n*a% (

  Ar"!a du%c insinuant d 8a0i n"ir )% i'+i )nc din sti+u%( D"ct"ru% Candian s crisp i!prcpti+i% 3Iar a &"st &iara aia %a n"i(((3 7*i

  a'.r%i srita p canapaua din %iin0 *i d du n a% )n d"r!it"r( Ini!a )i + ta d !" i$ nr +dara$ d"ru%$ " spai! n! rturisit c s-ar puta s n-" 0 sasc p Liana r ! ssr intact$ %a &% d pr"aspt ca acu! cinci ani( 8ai cu sa! n"p i% d 0ard rau c,inuit"ar( D"u spr'c-paispr'c casuri dpart d Li$ )ncrc.nd s -*i st p.nasc &ant'ia$ s -*i a%un0 spai!%$ s ' ticnasc n a%a 0.nduri%"r uci0 t"ar(

  D c.t "ri asista %a )nt"arcra !dicu%ui acas $ d"a!na 8arta B dscu$ 30urnanta3 %ui C"dru $ s si! a "&nsat ( Era )ns " &!i discrt *i *tia s s cn'ur'( in0ura prs"an )n &a a c ria )*i d' %uia 0.nduri% ra Va%ntina$ " pritn din c"pi% ri

  38 a0asa' p.n %a .n t$ c.nd )% d cu! a%ar0 disprat s -i s rut papucii$ iar %a + i % nici nu s uit (3

  38a c,r$ nu-i sin0uru% + r+at car-*i ad"r nasta( Nu d d c t si! i at.t d c"ntrariat (3

  3Un &%ac d &!i#33Da$ dar cu d"u 'ci d ani !ai t.n r ( L-ai uitat p piru D n /

  uspnda *din a d 4udcat ca s da " &u0 p.n acas s -*i 3)!+r i*' p pu*ica

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  12/173

  Au'i$ &% c u# C.nd iu+*ti$ c,stii% asta nu c"nta' ( Ui i "c,iu% ncru t"r a% tinr ii$ G"0u%# D c s -i "&r un

  spctac"% d'a0ra+i%$ dac -% p"t ita/ D c s &ac inc"n*tint c"!para ii car ! d'aanta4a' / i$ )n 0nra%$ nu rau s s si!t a% turi d !in &rustrat (

  9rustrat d c/ D "ric i-ar puta "&ri un + r+at d .rsta i( Adic unu% d d"u :* cinci d ani((( Au'i$ !"n c,r# C.nd

  dsc"pri t,nica$ & " c"!unicar *tiin i&ic p c,stia asta( Ii %a si0ur Pr!iu% N"+%( E*ti triia%( A*i$ ra%ist# T" i *tia$ !aturii$ d intra i )n c""prati cu

  prs"an !in"r$ c d i )n ac%a*i p cat &ac i p tinrii$ &%utura i drap% d 4uni%itat( V )!+r ca i ca %icnii$ "p i i ridic"% p rin0uri% d dans$ 3&ii atnt %a tta c c"ndi i &i'ic ar#3$ )ncp i s c ni i p ru%(

  E*ti sadic$ G"0u%((( i )nc r" cin:*p ad4cti( 8 i$ &ru!"su%$ tu *i ci%a% i$ d- i

  sunt c"%0i )n !atri$ tr+ui s )n %0 i din start c .r. i )ntr-" antur *i c tr+ui s asu!a i riscuri%( P" i &"%"si " sut $ " !i d spra6uri# C.nd t sc"%i di!ina a sau$ c,iar spr c,indi$ t"t nu- i !ir"as 0ura a &%"ri ca %uia d d"u 'ci d ani car n-ar +ani s -*i cu!pr un tu+ d past d din i( Iar t.n ra Ju%it tr+ui s *ti *i a c $ %a un sa& +in 0arnisit$ s as"rta' )n 0nra% " pr"t' str %ucit"ar$ a cinci !ii +ucata((( Pst 'c !inut$ Dinu Candian s )nt"ars )n d"r!it"r )!pin0.nd " ! su "%ant ( P taa d ar0int$ ci"c"%ata &ir+int ar"!a )!+it"r$ sucu% d p"rt"ca% sc"s din &ri0idra+ura s"nda d crista%( A% turi d i0 ri% Pa%%-8a%%$ )ntr-un p , ru 0ra i"s d B",!ia$ un tranda&ir r"*u$ pr"asp t cu%s din 0r din $

  str %uca d r"u ( Era !icu% d4un a% Liani( A nit !ada! B dscu/ Da$ au i*it %a p%i!+ar( a*'as )n &"t"%iu% d +ud"ar$ aprin'.ndu-*i pri!a din c% *as

  i0 ri p car *i % )n0 duia )ntr-" 'i( A s c"nsra$ rnun .nd apr"ap int0ra% %a t"at p% cri%$ ra )nc una din 4rt&% !dicu%ui(

  La &icar )n0,i itur $ Liana tr 0a %ac"! din i0ar $ *i Candian "+sr cu +%.nd

  9u!'i pra !u%t$ dra0a !a( tiu$ r.s Liana( La .rsta !a *i tu & cai %a &%( 8i-ai spus sin0ur

  c $ d0a4at$ c"nsu!ai d"u -tri pac,t( Pst r" d"u 'ci d ani$

  pr"+a+i% c a! s &iu *i u !ai !"drat ( 8dicu% s crisp u*"r( 9 r intn i$ cu inc"n*tin a tinr ii$ Liana

  sc pa 'i%nic "+sra ii d'a0ra+i%$ )i a!inta !ru d 5istn a +u%tinu%ui 3din a%t ac(((3( 7*i a%un0 0.ndu%(

  3C.t d &ru!"as # O statut d Tana0ra$ dar +%"nd ( 9icar 0st ar 0ra i$ ar puta c"nstitui " p"' ida% pntru un pict"r(((3

  O+sr )n trac t$ p t"nu% &aptu%ui dirs car nu c"!p"rt run intrs spcia%

  A &"st E!i%ia aici/ Da# D und *tii/ I-a! si! it par&u!u%(i$ din n"u$ su&%tu% i s u!p%u d nin( O s"c"ta u%0ar $ triia% $

  incu%t $ pr"stituat d 0an0( 7n a%t circu!stan $ p"at n-ar &i 0 sit-" at.t d rpu%si *i i-ar &i ac"rdat & r )nd"ia% ca%i&icati !ai

  1

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  13/173

  0nr"as picant $ s56$ nsri"as $ dar$ )n &"nd$ a!u'ant ( Nu-i irta )ns &aptu% c s a&%a pra apr"ap d Liana$ c " cucris$ c " i!prsi"na( Oric.t d !u%t crda )n &"ndu% curat a% nsti-sii d&apt$ "ia s crad )i ra ta! d in&%un n&ast$ d tri+i%is!u% caractristic .rsti$ car t )!pin0$ din d"rin a d "ri0ina% *i &"r!ida+i%$ %a a%t ns +uin (

  O sin0ur dat )ncrcas s-" % !urasc C-ai 0 sit tu %a &ata asta$ Li/ E u%0ar $ pr"ast $ i&tin ( Tu ai

  at.ta ras $ at.ta 0in0 *i# Cin d )!prun nu *ti c s crad ( Liana )% ! suras rc 8 a!u' ( Nu-i d-a4uns/ Cu cin ri s ! distr'/ -!i

  pui'' ti!pu% )n c"!pania ! tu* -tii$ distinsa cntnar d"a!n 8at,i%d B"+scu/

  D atunci s a+ inus d %a "ric "+sra i *i c,iar )ncrcas$ )n ! sura p"si+i%it i%"r sa% act"ric*ti$ s &i a!a+i% cu E!i%ia(

  A# 5c%a! Liana( A! uitat s - i spun " c,sti( C anu!$ dra0a !a/ N-ai "+srat ni!ic c.nd ai nit a'i-di!ina acas / C s "+sr/ 7n parc# 7nc,ipui- i$ a disp rut statuia( C/#8dicu%$ pa%id$ .*ni din &"t"%iu *i a%r0 %a &rastr ( R !as c.ta

  c%ip )ncr!nit( "pti & r s -*i da sa!a 8i-a &"st !ru ta! (((

  Dup c studi cu atn i 5trasu% d n"t rdactat d c tr 8acri asupra d"saru%ui G,"r0, V% du%scu$ 8inra intr )n +ir"u% c"%"n%u%ui

  I"na*( 7*i !ani&st intn ia d a-% i'ita p d inut$ car-*i 5cuta pdapsa %a pnitnciaru% din 8( C"%"n%u% s ar t scptic Nu rau s t d!"+i%i''$ dar n-ai s sc" i ni!ic d %a %( L-a!

  'ut d c.ta "ri )n ti!pu% anc,ti( E$ )n d&ini ia c"!un $ un dur$ un nadaptat *i$ dac ca c a&ir!a un psi,"%"0 asupra prs"na%it i%"r accntuat st a%a+i%$ anu! c p acsta % puncta' $ dtr!in.ndu-% "%u ia$ i!p%icit dstinu%$ " anu!it tr s tur d caractr$ 0nrat"ar d un anu! snti!nt$ atunci ura rpr'intcu.ntu% car-% ds!na' c% !ai +in p V% du%scu( Est " pun0 d "tra $ *i pntru !in c"nstitui " ni0! (

  7n c sns/ s intrs 8inra(

  C"%"n%u% prii dpart$ pst u!rii i( Dra0a !a$ "!u% acsta nu a )!p%init )nc patru'ci d ani((( Ca!

  p aici( A tr it$ dci a c"pi% rit$ s-a !aturi'at$ )n c"ndi ii% d dup anii :K( Nu aa cu! s r0rt un !"dus indi d dinaint d r '+"i$ iar situa ia !"dst a p rin i%"r un )n t"r *i " u!i% &unc i"nar nu 0nra' p rri d r u( Dac !ai p"t )n %0$ ap%.nd %a )ntra0a !a "+ictiitat$ c &ci"ru% %ui 5$ !ar !"*ir$ industria* sau "! d a&acri$ ar n"sta%0ia cu%tiat d &a!i%i a &"stu%ui r0i!$ p V% du%scu nu-% pricp su+ nici " &"r! ( P rin ii sunt !"d*ti i-a i'itat Gr dinaru $ %"cuin a$ tipic !ic-+ur0,' $ 5c%ud ca ridic"% ida d ar$ !nta%itata apar in un"r "a!ni c,i%i+ra i car nu p%.n0 dup auru% +un st rii 3d p ti!puri3( i atunci/ D und$ d c at.ta nin/ N-a aut nca'uri$ *i-a & cut studii% )n c"ndi ii n"r!a%$ a dus " 5istn car$ prin c"n&"rta+i% *i %ips d accidnt$ din c,iar !"n"t"n ( i

  1F

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  14/173

  atunci$ iar *i$ d c/8inra s %t din u!ri Pr"+a+i% tr+ui t"tu*i s accpt ! ida r u%ui 5istnt )n unii

  indii'i$ indi&rnt d c"ndi ii% *i !diu% )n car "%ua' ( 7n "ric ca'$ rau s -% cun"sc(

  C"%"n%u% sur.s 8-a! "+i*nuit s !i'' p intui ia ta( 7ncarc # Un a! nunt )ns

  tr+ui s - i &i %i!pd( T i i'+i d 'idu% uni &"rt r ( Indiidu% st

  c"nda!nat %a cincispr'c ani( Pntru %$ !ai r u dc.t )nc,is"ara$ nu 5ist ni!ic( Nu !ai ar nici " !i' $ nu !ai ar c pird( 7nd"i-!-a* dci s &i dispus s - i "&r ca c c"%a+"rat"rii n"*tri !ai tinri ar nu!i un p"nt(

  Nu$ & cu 8inra$ nu !i-% a "&ri$ dar s-ar puta s -i scap(

  Dup c C"dru )n0,i a ca*ca d %apt d %a "ra cinci$ "+%i0a ii% d"a!ni 8arta B dscu )nctau( 7n sri% c.nd s" ii Candian "iau s ias $ " r inau p% tindu-i "r sup%i!ntar( Nu %"cuia dpart *i$ )n !a5i!u! 4u! tat d cas$ !r0.nd p 4"s$ s a&%a )n %"cuin a i din strada P"pa Tatu( Aici$ )ntr-un +%"c !icu $ aa un aparta!nt d d"u ca!r cu dpndin % rspcti$ un pin' *i a!intiri pu in(

  Dup !"arta s" u%ui i$ 8an"% B dscu$ &"st 4udc t"r$ spr d"s+ir d !ara !a4"ritat a du%"r$ s d+arasas )n !"d sist!atic d apr"ap t"at "+ict% car inau d trcut( 7*i sc,i!+as %"cuin a$ %u.nd un aparta!nt !ai !ic )n ac%a*i +%"c$ .ndus +ir"u% *i +i+%i"tca 4uridic a% + r+atu%ui disp rut$ )*i %uas a%t !"+i% u*"ar $ practic $ &unc i"na% p str.nd d"ar d"u scrinuri *i " itrin sti%$ pis rita+i% car & cusr part din 'stra i(

  Na!uri% *i cun"*tin % " asistasr c"ntraria i unt d-a drptu% c"nstrnat $ )i spuss$ d pi%d $ aca*i Va%ntina$ ca !ai c, pritn ( Pr"cd'i d parc ai ra s -% ui i c"!p%t p 8an"%( i d"ar *tiu d-" ia ( T"tdauna a! aut i!prsia c sunt i &"art uni i(

  Dar c,iar a*a a! *i &"st *i$ dac ar &i s-" iau d %a )ncput$ t"t p 8an"% %-a* a%0(

  Atunci/ T"c!ai pntru c !i- 0ru s a! !ru )n &a a "c,i%"r !art"rii

  uni &riciri apus( A! *apt'ci d ani *i *tiu c nu ! !ai a*tapt nu +ucurii$ dar nici ! car ca spcia%$ cu 5cp ia + tu )n %!n

  runi +"%i( ii !int c"+a%tu% !u din d"r!it"r/ D c.t "ri )% da!$ )!i d dau %acri!i%( L-a! cu!p rat %a Capri$ )n :FF( Era! )n "ia4 d nunt 2 supr+ $ %0ant *i &ricit ( La &icar anirsar a c s t"rii n"astr$ 8an"% )% u!p%a cu tranda&iri a%+i((( A'i sunt + tr.n $ ur.t $ pr"st )!+r cat *i ni!ni nu-!i !ai aduc tranda&iri a%+i( E un si!p%u 5!p%u(

  E*ti dpri!ant $ !a c, r( Nici p dpart c.t a* &i &"st$ dac r !.na! s 0,' )ntr

  ruin( Nu- i !ai spun c !i- !u%t !ai u*"r s )ntr in casa( Nu!ai *trsu% pra&u%ui )n su&ra0ri )!i %ua p r!uri 4u! tat d cas(

  7nt"ars acas $ 8arta B dscu sc"ta c %u% %a p%i!+ar$ )nc,indu- *i sara cu " cart sau ascu%t.nd !isiuni% d %a radi"( N-" intrsat%i'"ru% *i r&u'a c"nstant inita ii% pritni%"r sau a% cini%"r a!a+i%i( si! a +in sin0ur *i accptas s intr )n sriciu% &a!i%ii

  1H

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  15/173

  Candian nu at.t pntru r"tun4ira nitu%ui$ c.t pntru &aptu% c $ su&rind d artrit $ !dicu% )i rc"!andas !u%t !i*car(

  Dac a* &i dispus d t"at 'iua$ prcis n-" & ca!( A'i !i- %n$ !.in p%"u $ sau nin0$ sau pra ca%d( A*a sunt "+%i0at s is *i$ r.nd nr.nd$ ! p%i!+(

  7n dru! spr cas $ 8arta B dscu s "pri ca t"tdauna %a E5prsu% din Pia a Pa%atu%ui( Nu & ca nici un &% d 0"sp"d ri *i$ dup !"arta %ui 8an"%$ 0ur!and *i 0"ur!t$ )n ac%a*i ti!p$ a!at"r d +ucat

  s"&isticat$ dsc"pris d%iciu% !s%"r tip +u&t rc$ )ncr"pit dinpac,t% d + c ni( P pa%ir " )nt.!pin % tratu% c %u%ui car si! a c s-a )nt"rs )nc

  )naint d a &i + 0at c,ia )n +r"asc ( 7n sti+u%$ si! i !ir"s str in$ d &u! d i0ar ( d'+r c d 4ac,t *i arunc " priir r&%5 )n "0%inda cuiru%ui

  Tu *ti$ B+/ >%%"$ !a! # Pntru Du!n'u$ sc,i!+ - i i0 ri%( Asta !ir"s 0r"a'nic( Nu u % &a+ric# i-a! spus d at.ta "ri# 9u!a' !ai pu in *i-ai s - i p" i

  pr!it un tutun !ai scu!p(O a*tpta )n &"t"%iu$ cu pici"ar% 5tr! d %un0i rp'it spr

  !i4%"cu% )nc prii( Era un + r+at d r" tri'ci *i cinci d ani$ )na%t$ 5tr! d sup%u$ +%"nd$ d " i'+it"ar distinc i( Osatura$ )ntra0a 0"!tri a "+ra'u%ui$ n"+% a )nc,ituri%"r *i a d0t%"r &in tr dau rasa ci'%at d-a %un0u% !u%t"r 0nra ii( C"stu!u% d ar +%u )i na +in$ *i !aic -sa$ !.n0.ind c %u% car i s c ra &ricit p p"a%$ )i strcur " priir !u% u!it (

  Cu c "ca'i p-aici/ dau dstu% d rar$ un"ri " dat %a c.ta s pt !.ni( B+

  B dscu %ucra %a studi"uri% cin!at"0ra&ic din Bu&ta$ )ndp%inind dirs &unc ii scundar( Nu aa studii supri"ar$ ca c c"nstituis !ara dcp i a %ui 8an"% B dscu *i " ran $ p car anii nu i'+utisr s-" indc$ pntru + tr.n ( 7*i iu+a + iatu%$ c"pi% unic$ dar & ca part din n&ricita spci a c%"r car nu *tiu s s !int un"ri$ aut"!isti&icara sa%utar *i snti!nt%$ c.t d putrnic$ n-" %0au %a "c,i( 8arta )*i cun"*ta &iu% p d0t$ )i accpta d&ct% curs!nara )n %p i%"r( Era " scptic *i nu crda )n c"ri4ara indiidu%ui( 38ai c, dc.t dprindra &ira( P" i *%&ui un "!$ )% p" i )n a tic,ta$ )i dai un p"%i pntru ca accidnt% d caractr s &i !ai pu in stridnt$ dar$ )n &"nd$ r !.n ac%a*i( E su&icint "

  )!pr4urar pr"pic$ pntru ca t"t c a &"st aparnt )n% turat cu " +idina d prcpt$ n"r!$ r0u%i s .*nasc %a supra&a cu i"%n (3

  upr&icia%i%"r sau c%"r cu un si! ana%itic !ai &ira B+ B dscu % & ca " i!prsi 5cp i"na% ( 39in$ ar " %0an natura% $ distinc i$ int%i0n $ un ad rat arist"crat3$ sunau ca%i&icati% curnt car circu%au p sa!a %ui( L au'a *i + tr.na$ !u% u!indu-s s % )nr0istr' cu un c%ipit ca !ai ds( Era &ri"%$ sn"+$ 0"ist$ iarint%i0n a !ai !u%t '0"!"t"as dc.t autntic ( 7ncrdin at c s"arta )% , r 'is ca a%s$ si! indu-s 5tra"rdinar d +in )n pr"pria-i pi%$ nu s-ar &i sc,i!+at nici p *a,u% Prsii$ cr'.nd "r+*t )n staua%ui( D pi%d $ dac i s-ar &i "&rit !.in " c"r"an d r0$ B+ nu s-ar &i pr p dit d +ui! ca% *i$ ntua%$ ar &i pri!it-" cu ar sni"ria% d !ar &a"ar(

  1

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  16/173

  Un anu!it "pti!is!$ car ina d inc"n*tin *i in&atuar$ )i asi0ura " +un disp"'i i pr!annt 3T"tu% s r'"% ( i dac " pr"+%! nu s r'"% )n !a5i!u! *as %uni$ )nsa!n c a nu 5ist (((3

  N"ut i/B+ d du din u!ri N"ut i# Lucr ! %a un scnariu d 8irca 8i,ai%$ )% *tii((( A sc"s

  anu% trcut Tai&unu%(

  Aa un 0%as na'a% *i !ita cuint% p un t"n caractristic3ni!ic nu-i i!p"rtant$ nu !ritdiscutat(((3 Ca intrsant/ insist + tr.na( nsu% d &apt ra a%tu% 3ca intrsant pntru tin/3 A*i# Un &%ac( N-a! scnari*ti$ " ra%itat$ !unci! ca ni*t

  n0ri s sc"at! ca din ca c 0ri&"na' & r ,ar !astru%( R.s supri"r Eu nu p"t s scriu ca *tia((( Idi% !% sunt d a%t &actur *i pntru a%t c%as d r0i'"ri( 8-a* puta )n %0 ntua% cu un Cra!r(((

  7n %0$ "&t + tr.na( Tu ai !.ncat ca/ B+ d du din !.n ( pr d"s+ir d taic -s u$ !s%

  c"nstituiau pntru % un prt5t( Ni!ic nu-i st.rna )n !"d d"s+itaptitu%$ iar %a rstaurant t"tdauna s%ct c"!anda di&rit &%uriin.nd sa!a d 0radu% d si!andic"s a% dnu!irii(

  Nu !i- &"a!( C !ai &ac a!icii t i$ Candinii/ Tu n-ai !ai trcut p %a i/B+ )i &rcnta dstu% d ds$ dar a.nd 0ri4 s it "r% )n car

  ar &i putut-" )nt.%ni ac"%" p !aic -sa( 7% u!i%a situa ia )n4"sit"ar d 30urnant 3 3)i ad!inistra' .ncu%ui cu! s spun c ra pipi Wn &ranXais3 *i$ )n c"nscin $ Candinii i0n"rau t"ta% r%a ia %"r d rudni( C"incidn d nu! si!p% c"incidn ( B dscu $ )n &"nd$ &rcnt(

  D"ct"ru% Candian nu & ca pasiun pntru B+( 7% sup"rta )ns a!a+i%$ dat &iind %0 tura %ui cu 8ara Var%a!$ c, pritn d-a casi$ *i pntru c d da n"t +un %a sindr"&ii% cu prtn ii(

  N-a! aut ti!p( D &apt$ a! %ipsit !ai t"t ti!pu% din Bucur*ti(A'i in pri!a "ar dup apr"ap d"u s pt !.ni(

  B tr.na '.!+i ir"nic 8 si!t 5tr! d &%atat $ !"n ptit( 9 cu " pau' *i ad u0 Ai

  n"i d +ani/B+ p ru "&nsat 7 i )nc,ipui c nu!ai pntru +ani in/ V'i$ asta dtst u %a tin

  t c"!p"r i d parc )n pr!ann ai aa ca s -!i rpr"*'i(

  Nu$ "&t 8arta B dscu$ d !u%t nu- i !ai rpr"*' ni!ic( B+ )*i )!prun .r& u% d0t%"r )ntr-un 0st !ditati( Dci$ ni!ic n"u %a Candini( pun-!i 5act c t intrsa' ( Tr+ui s *tii )ns $ c nu-!i

  &ac c"n&idn ( C"n&idn # C.nd ptrci ac"%" 'i%nic *as-*apt "r$ nu- i p"t

  ascund !ar %ucru( C ar &i d ascuns/B+ p ru c s sc,ia' ( V"r+sc )n 0nra%(B tr.na )% prii !ai atnt D c nu t duci tu s &aci crct ri %a &a a %"cu%ui/ Ai u*i%

  dsc,is$ iar c,stiuna$ +a0 d sa! $ t pr"cup ( A$ nu$ nu-i d%"c !"!ntu%$ & cu B+ p 0.nduri(

  1Q

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  17/173

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  18/173

  8%ania suspin *i d du s s ridic srsc )nt.i " ca*c d cai( L sa i caiu%$ & cu 5cdat Cristscu( A i drptat$ nu-i " + utur pntru prs"an putrnic( P"at

  pr&ra i un rac,iu d dr"4di$ pr"pus snin ( A! dsc"prit acast spcia%itat d cur.nd( Est pr&rin a insta%at"ru%ui n"stru$ un + r+at cu !u%t 5prin ( P.n a i*it %a pnsi$ a &"st )n0ri4it"r %a circ( ti i$ prs"an% car &ac du* cu &urtunu% ani!a%%"r c.nd dau s!n d

  nr"'itat( 7!i )nc,ipui c ) i tr+ui !u%t nr0i )n acast pr"&siun(8ai"ru% "&t ad.nc$ ap"i s rs!n ( 3Dac ! ia cu ist"ri"ar )n

  car "%ua' 5"tici &"st p"!pir$ 0r"par$ idan4"r tc( t" i distin*i$ cu 5prin *i "a!ni d cu%tur $ )nsa!n c %ucruri% nu sunt c,iar at.t d 0ra(3

  8%ania sri + utura )n d"u pa,ar !ari$ d ap $ *i Cristscu s )ntr+ )n0ri4"rat dac nu cu!a + tr.na a )ncput s tra0 %a ! sa((( a+ inu )ns d %a "ric c"!ntariu *i %u " )n0,i itur d rac,iu( 7% 0 sa in&ct$ !ai a%s dat"rit ar"!i( Din ac%a*i !"ti$ nu sup"rta uica(

  i!t$ 'is 8%ania pun.nd pa,aru% p !as $ c a! prins pu in cura4( I'+ucni p un t"n pattic D"!nu% !ai"r$ tr isc un !"!nt tri+i%# E5ist un pr"r+ nca'uri% nu t )ntra+ c. i ani ai((( 7!i )nc,ipuia! c a! a4uns %a " .rst car ! scut*t d sup r ri !ari( C"nc,id c naiitata !a nu a )nc run i nici"dat (

  P"at ,"t r. i t"tu*i s -!i spun i dspr c st "r+a( 8%ania Lupu )*i prs d%icat "c,ii cu +atista( A* pr&ra ca 8irciu%ic s nu asist %a discu i( 7n u%ti!a r!

  d " snsi+i%itat car ! n%ini*t*t p drpt cu.nt(Lu !"tanu% )n +ra *i-% dus )n +uc t ri( 8ai"ru% " au'i u!+%.nd

  %a &ri0idr(37% !itui*t#3 )nt"ars a&rat $ )*i nt'i p"a%% &usti *i dc%a! cu " "c

  tr!urat D"!nu% !ai"r$ sunt pr"&und )ndurrat *i 4i0nit p.n )n ad.ncu%

  su&%tu%ui( Adic /7n "c,ii + tr.ni s iir din n"u %acri!i Unc,iu% !u a &"st &urat#Cristscu s a0 d +ra % &"t"%iu%ui a! it( Cu! na c,stia

  asta/ Da$ tr+uia s s a*tpt %a " tr snai( Unc,iu-s u$ car " &i a.nd

  r" sut d ani$ &urat# 9urat ca un sti%"u$ " srit sau un p"rt"&%# Dintr t"at situa ii% n sc"cit d 8%ania$ acasta ra & r )nd"ia% ca !ai ru*it ( Rspir ad.nc *i i'+ucni s articu%'

  7!i put i "&ri c.ta a! nunt car s ! &ac s pricp un &apt((( !ai pu in "+i*nuit/ !na%!nt% prs"ani$ .rst $ )!pr4ur ri(((

  8%ania c%ipi ! runt *i ds$ s!n c a )n %s$ 0 sind cu ca% s *i suspin

  Est " prs"an i!p"'ant $ cu !u%t prstan *i distinc i( P"at c un"ra %i s a p ra d!"dat$ dar p"art +ar+a )!p r it )n d"u *i " !usta )n 0,id"n d +icic%t ( unt a! nunt car$ a! spus-" t"tdauna$ iri%i'a' "+ra'u% unui + r+at( 7n priin a caractru%ui$ & r a &i "r+it d un su+ictiis! )n0ust$ d &a!i%i$ p"t a&ir!a c )ntrun*t +uc,tu% c%"r !ai n"+i% )nsu*iri 0nr"'itat$ " distins int%i0n $ "

  1

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  19/173

  !" i"nant )n %0r pntru natura u!an ( P"rtrtu% sp%ndid$ i-" scurt !ai"ru% *i crd c a i ru*it s -!i

  rda i pr&ct i!a0ina( C.nd((( a &"st r pit/ 8%ania c%ipi snin ( A%a%t iri n"apta( Und s a&%a/ 9ir*t$ %a d"!ici%iu% %ui$ p car nu-% p r s*t nici"dat ( Cristscu )*i )nc,ipui c )n %0 dspr c "r+a( 9apt% rau

  pr"+a+i% 5tr! d si!p%( B tr.nu%$ sc%r"'at dsi0ur$ i*is s s p%i!+ sau cu r" tra+ "arcar *i ap"i uitas dru!u% spr cas $ adrsa$ cu! )% c,a! ( Nu ra pri!u% ca' *i$ c,stiun d "r$ 3&urtu%3 aa s &i c%ari&icat( D a4uns s da pst % un !i%i ian car s -% ia d !.n *i s -% duc %a p"st( Ur!a c"n&runtara dat%"r prs"ani cu dispari ii% s!na%at )n pri"ada rspcti d ti!p *i *a!pania "&rit d &a!i%i cu "ca'ia )nt"arcrii &iu%ui risipit"r( si! i u*urat *i r"sti cu c %dur

  nu &i i )n0ri4"rat ( unt )ncrdin at c a &i 0 sit c.t d cur.nd( intrs $ )ntr+ar c"nn i"na% +ir"cratic C .rst ar unc,iu% du!na"astr /

  a*tpta %a " ci&r c"c,t.nd cu n"u 'ciu%( 8%ania r spuns snin

  O sut *ai'ci *i *as d a ni(8ai"ru% si! i at.t d c"ncrt c r !ida c 'ut )n cap$ )nc.t )*i au'i *i

  '0"!"tu% craniu%ui nd rit( O+ict% din )nc pr$ c,ipu% 8%anii dnisr stac"4ii$ "pintind )n scunda ur! t"ar spr a%+astru(

  37*i +at 4"c d !in((( Cu ad rat$ )ncp s din inad!isi+i%(((3 B tr.na s si! i "+%i0at s da un% 5p%ica ii( E unc,iu% !u !ar$ &rat% +unicu%ui( unt i si0ur (((

  Dar +in)n %s$ )!i cun"sc rud%( A%tca# " )ntrrups Cristscu s%it( unt i si0ur c n-a uitat c.nd s-a n scut/ au p"at c du!na"astr )ncrca i un%((( c"n&u'ii(

  8%ania )i arunc " priir )ns%it Dar nu )ncap nici " c"n&u'i( cri p %((( Cu! adic scri p %/ C scri/# Anu% na*trii( A*a s "+i*nui*t %a prs"na%it i( Prs"na%it i/# Da$ prs"na%it i# P ru dintr-" dat 4i0nit Nu c"nsidra i c

  d"ct"ru% A%5andru C"n scu a &"st " prs"na%itat autntic / Ni!icit$ !ai"ru% s pr +u*i )n &"t"%iu(

  3unt un i!+ci%# tr+uia s -!i dau sa!a c -i "r+a d statui( N+una )ns !-a "+i*nuit cu c"!+ina ii% c% !ai s!intit$ *i )n &a a i )!i pird 4udcata %i!pd *i si! u% ra%it ii(((3

  Nu da i sa!a c.t sunt d a&ctat ( Acst + r+at !innt !rita s r !.n ac"%"$ p s"c%u$ " pi%d i pntru 0nra ii% car i-au ur!at( D"ct"ru% C"n scu st c% c a )n'strat "!n*t pri!% spita% pntru s raci$ a )n&iin at c% dint.i cas d c"pii *i p"t s spun c "cr"ta p rint*t t"at ani!a%% "r&an din cartir( P.n *i *"arcii$ " itat dr 0 %a* $ sus in !u% i$ dar p car u una nu i-a! )ndr 0it$ c ci anat"!ic )!i 4i0nsc si! u% sttic$ nu sunt )nda4uns d pr"p"r i"na i$ 0 sau )n ini!a unc,iu%ui !u " tandr )n %0r(

  3C%ar# c"nc,is Cristscu( 8%ania nu s-a iscat a*a$ )n !"d5cp i"na%( Ar " ascndn n"ta+i% (((3

  Tr+ui s spun c !-a! intrsat i!diat %a C"nsi%iu% p"pu%ar(

  1M

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  20/173

  A! dat d un d"!n &"art si!patic$ dar car ar un "+ici ciudat c.ndt ascu%t $ st t"t ti!pu% cu 0ura c scat ( Nu c,iar ca %a 3)nc,id "c,ii *i dsc,id 0ura#3$ dar )nda4uns pntru a pr"duc un curnt c"ntinuu(P ra c nu s si!t pra +in *i !-a c"ndus p.n %a u* cu " p"%it p%in d r.n $ asi0ur.ndu-! c nu-i "r+a dspr " ! sur di%itar (

  3P"%it p%in d r.n ((( 7!i )nc,ipui *i u$ 0.ndi Cristscu( Garant' c $ dup c a sc pat d 8%ania$ a tras " du*c *i nu-i 5c%us ca )n ur! t"ar% d"u 'ci *i patru d "r s -*i &i i'itat !dicu%(((3

  Atunci$ r%u 8%ania$ )n disprar d cau' $ !-a! adrsat du!na"astr ( Ad u0 tr!urat N-a! p ni!ni a%tcina$ sunt i sin0ura prs"an i!p"rtant p car u p"t !i'a(

  7i sc par din n"u c.ta %acri!i( 8ai"ru%$ d*i %a cap tu% putri%"r$ rspira !ai n"r!a%

  3Uit " dandana p car a! sc pat-"#3 Crd i((( Crd i c ! put i a4uta/ R0rt$ sti!at d"a!n $ dar c,stiuna nu st d rs"rtu% !u(

  V "i rc"!anda )ns c %dur"s !ai"ru%ui 8inra Tut"an$ car s "cup d acst d"sar(

  C,ipu% 8%anii s %un0i( A! )n %s +in/ E "r+a dspr " d"a!n / E5act( O d"a!n *i$ asi0ur$ &"art c"!ptnt ( ti i((( A* &i pr&rat s ((( c"%a+"r' cu du!na"astr ( D"a!n%

  ! )n %0 !ai 0ru( Pr"+a+i% c a! nuntu% in d " structur sin0u%ar $ dar pritnii !i ci !ai +uni au &"st t"tdauna + r+a ii(

  8ai"ru% )*i ds& cu +ra %( itua ia ! dp **t( 7n sina %ui 4u+i%a(3Nu!ai d dra0u% unui !"!nt ca sta *i !rit s tr i*ti( Ca !ai

  supr+ c"n&runtar %a car puta! s asist un !ci )ntr a!urai *i

  scu!pa$ irpta+i%a n"astr 8%ania( Ei +in$ + i i$ !i-a nit *i !i r.ndu% s pun pariuri$ t"% nit )n &"t"%iu% I(((3 P "+ra'u% 8%anii un rid a+ia i'i+i%$ iit )ntr spr.ncn$ )i tr da

  )n0ri4"rara(3O &!i((( T )n %0$ dra0a !a( N-ar c s t +ucur((( T-ai

  "+i*nuit cu d"!nu% !ai"r Cristscu$ car t )n %0 *i t !na4a' ( Nu t p" i a*tpta %a ac%a*i trata!nt din parta uni d"a!n( Cu c.t sunt !ai int%i0nt$ cu at.t din !ai di&ici%((( Iar tu$ 8%ania$ %-ai st.rnitd c.nd t *tii inidia(((3

  P.n %a !inistr !ai"ru% " inu )n pas 0i!nastic( Tr!ura d nr + -dar s -i da sta 8inri *i$ ra%!nt$ s si! a scuturat d &ris"an(

  7n ia a !a n-a! &"st at.t d +in dispus# 5c%a! a'.r%indu-*i pa%t"nu% *i &u%aru% p +ir"u(

  A'i!i"ar )% crct '.!+ind curi"s( 7ntr-ad r$ !ai"ru% ar ta radi"s *i cu d"u 'ci d ani !ai t.n r( 8ai-!ai s -i pui un crc *i un + )n !.n (

  B"!+ # 8%ania$ c, r 8%ania$ &ac part din distri+u ia d"saru%ui cu statuia(

  9antastic# " sc p %"c"tnntu% turtit d sn'a i( Cristscu )*i &rc !.ini%( Ascu%t $ + it# tiu c " s n distr ! stra*nic# Rpt parc

  nnindu-i s crad 8%ania 8inra# 8a0ni&ic# A+ia a*tpt s -i

  K

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  21/173

  srsc sta asta &ru!u*ic Tut"anc i( Parc " aud cu! ! )ncura4a a 3E*ti &rair$ Cristscu%# C.t ai c%ipi d d"u "ri$ u i-" & ca! (O(# C nai+a/# Vri s t )n u !sri(((/ T-au spriat " &ra0d icnit d " sut d ani *i " tur! d !. (((3 Asta )n d"saru% cu pisici% n0r#((( ?V'i FK d pisici n0r@(

  Ridic rcpt"ru% *i cru un intri"r( D du pst c pitanu% 8acri car-i r spuns c 8inra p"at &i 0 sit %a +ir"u$ )n di!ina a ur! t"ar(

  Nu-i ni!ic( i !.in " 'i( 7% ! sur p %"c"tnnt$ !ru )nc.ntat Tu p cin pari'i/A'i!i"ar c% tin din cap( Gru d spus((( A* "pina pntru !ci nu%( Du!na"astr / 8r0 d"i c"ntra unu p 8%ania# C% pu in pntru 0ra&icu%

  sist!u%ui nr"s a% &ic ria$ %a s&.r*itu% partidi(

  CAPITOLUL III

  8inra a4uns %a pnitnciaru% din 8 )n 4ur d "ra 'c di!ina a( Priit d a&ar $ sta+i%i!ntu% n-aa ni!ic spcia% *i un narti'at %-ar &i c"nsidrat dat &iind c% diri% +ana%$ scund *i %un0i ca )ntr 0r.nar$ dp"'it sau 0ara4(

  iua ra sp%ndid $ 5!p%ar str %ucit a% an"ti!pu%ui d ar ( 8inra$ citadin )nr*unat p car natura " % sa a+s"%ut rc )n %itratur s ra t"tdauna pasa4% cu dscriri p t! $ inntari ?dci cr+ra%$ nu cu si! ira@ !inun ii% !%a0u%ui s"ar radi"s$ cr %i!pd$ c"paci cu rd% )nc intact$ iar+ $ 0.'$ &%uturi & r tra+ $ 'u!'t d a%+in$ !ar0art( 8inra aa " &ant'i d &actur

  spcia% $ *i acasta s !ani&sta )n t"at dirc ii%( 9 r s &i " ani!ist $ ac"rda di&rit ca%it i sau d&ct "!n*ti ani!a%%"r$ p s ri%"r$ "+ict%"r )nc"n4ur t"ar( D pi%d $ nu s puta uita %a " !ar0art $ & r s -*i i!a0in' " &at &ru!"as $ s n t"as $ dar crtin ( 3N-ar int%i0n $ asta #3 Ur!.nd ac%a*i curs$ 0ira&a c"nstituia pr"t"tipu% 0urnanti n0%'"aic$ st.n4n%u% un indiid r"s dtu+rcu%"' (

  8inra$ anun .ndu-*i din a4un nira$ V% du%scu nu &uss sc"s %a %ucru( P.n s &i adus )n "r+it"r$ 8inra s )ntr inu c.ta !inut cu dirct"ru% pnitnciaru%ui$ un + r+at !ai )n .rst $ p a% c rui c,ip s citau snin% uni "+"s%i cr"nic(

  Cu! dscurca i p aici/ )ntr+ c"nn i"na%( O!u% '.!+i N dscurc !$ n-a ! )nc"tr"( A i pr"+%!/ >!# Pr"+%! 5ist *i )ntr-" 0r dini d c"pii( 8inra 5c%a! p un t"n "pti!ist unt )ncrdin at c dscurca i ad!ira+i%( 8i s-a r%atat c

  a i !u%t )n %pciun * i un tact p car %-ar puta inidia "ricdip%"!at(

  Dirct"ru% r.s P"at# Dar u sunt unu%# Dci " sin0ur !int$ )!p"tria unui

  3c"%cti3 d crir( i n-a! d-a &ac cu !i%u*i *i p"ru!+i ((( 8i s par c a nit( Da# V %as sin0uri(

  G,"r0, V% du%scu$ )n pici"ar$ " pria cu " curi"'itat +in

  1

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  22/173

  st p.nit ( 8inra 'it " sin0ur c%ip asupra t"nu%ui c ur!a s -% i!pri! discu ii( C.nt rind scurt indiidu% un dur$ cat0"ric int%i0nt$ p car$ )n nici un ca'$ nu-% p c %*ti cu pan0%ici$ +a%"an d s pun *i ipura*i sc"*i din +u'unaru% d %a cas s ,"t r) s 4"ac str.ns( A+"rdara a &i dirct $ + r+ tasc $ p unda *i )ntr-un anu! sns d %a 0a% %a 0a%$ & r &a!i%iaris!% prs"ani a d"ua sin0u%ar p car$ )n !unca d anc,t $ 8i nra % c"nda!nas t"tdauna(

  ta i 4"s#

  V% du%scu )nc%in u*"r capu% )n s!n d !u% u!ir *i )*i tras un scaun d su+ !asa %un0 $ d trap' ( Era un + r+at )na%t$ "s"s$ cu !a5i%ar putrnic( Priira$ p 4u! tat ca!u&%at d p%"ap% !u%t c"+"r.t$ s ds%u*a p "+ra'u% + tut d s"ar$ ca " a ( urprin' t"ar rau !.ini% &in$ cu un0,ii )n0ri4it$ )n ciuda !uncii +rut(

  3Ai 'ic c ar %a 0,r0,&$ nu(((3 B nuisc$ )ncpu 8inra c"nn i"na%$ c )ntrdra acasta

  surprind(((V% du%scu nu r spuns( Un c%ipit scurt d"ar c"n&ir! c " au'is( Iat dspr c st "r+a( A i &"st unu% din principa%ii acu'a i )n

  a&acra d %a P uni a( 7n ciuda c"!ptn i *i c"n*tiinci"'it ii c"%0i%"r car -au anc,tat$ a! i!prsia c !ai sunt un% pr "+%! d%ucidat(

  T"t c a! aut d dc%arat a! & cut-" )n +ir"uri% du!na"astr *i )n &a a instan i( N-a! ni!ic d ad u0at$ nu *tiu ni!ic !ai !u%t( Ad u0 i!prcpti+i%$ ir"nic Nu!ai anc,ta a durat *as %uni d 'i%( D a4uns s - i p"st*ti n"u i i$ & r s !ai r !.n nici ! car un !inut ninntariat(

  Aa un 0%as p%in$ cu%tiat$ +in inut )n , uri( Nu *" ia% $ nu tr!"%"uri% !" ii sau a% !.nii$ nu i+ra ia "ri accnt%

  rsnti!ntu%ui( 7n principiu a i drptat( E5ist )ns un"ri &apt$ aspct car$ c"nstituind a! nuntu% &%ac )ntr-un d"sar$ )*i p"t d"di r%an a )n a%tu%( La P uni a$ a i &"st ad4unctu% in0inru%ui Dra0"!an( 8ai +in 'is$ !.na drapt ( 7ntr-una din 'i%% t"a!ni 1M((( 7n ti!p c %ucra i )!prun %a d"!ici%iu% s u$ a &"st i'itat d d"ct"ru% Candian(((

  V% du%scu i-" rt' scurt Nu-!i a!intsc( 9aptu% a &"st t"tu*i c"ns!nat( Nu u )nt"c!sc pr"cs%-r+a%( T"tu*i a i s!nat(

  A! nuntu% c Dra0"!an auss " i'it ( P cin anu!$ ,a+ar n-a!( R%a ii% n"astr rau strict pr"&si"na%$ nu ! intr"duss$ *i nici nu ! intrsa$ )n crcu% inti!i%"r(

  8inra )*i c"+"r) priira A! )n %s((( A%tca# Cun"a*t i A%a Dr( A%5andru C"n scu/ Nu( Acsta$ '.!+i 8inra$ s-ar puta nu!i " !inciun ina+i% $ dar$

  c.nd a! d-a &ac cu intr%"cut"ri d " anu!it .rst $ it tr!nii car i-ar puta &ac s r"*asc (

  Nu s&ii i( 8u% u!sc( Dci$ !in i i( 7n parcu% din A%a C"n scu$ %a statuia

  i%ustru%ui !dic$ s a&%a p%asat una din principa%% cutii "ar+( A i &"%"sit-" *i du!na"astr (

  E5act( Nu cun"*ta! )ns nu!% str 'ii(

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  23/173

  7,)# & cu 8inra( Iat " p"si+i%itat %a car nu ! 0.ndis!( R !. n! d"ca!dat p ac%a*i !ridian( 7n &a a %aturii d N-V a parcu%ui 5ist un i!"+i% p d"u ni% )n sti% !aur(

  9 r ca V% du%scu s rac i"n'$ 8inra si! i c +rusc aru% s )nc rcas d %ctricitat( Indiidu% nici ! car nu c%ipis$ nici " &% c rui$ s 0at $ und d trs rir nu-i trarsas priira *i t"tu*i$ d parc i s- ar &i trans!is un s!na% din tr$ 8inra intui c a atins " pr"+%! car p V% du%scu nu-% % sa indi&rnt(

  7% tr d *i 0ra+a$ )naint ca 8inra s &"r!u%' r" )ntr+ar %0at d c% dira rspcti $ d a prci'a N-a! & cut nici"dat turu% parcu%ui *i((( 8inra )% )ntrrups '.!+ind * 0a%nic D"!nu% V% du%scu$ nu !-a! n scut %a u%ti!a p%"ai( C,iar *i un

  n"ic$ c.nd s a.nt )ntr-" ac iun c%andstin $ studia' )nt.i )!pr4uri!i%$ c.nt rind riscu% d a &i intrcptat )n ti!p c c"nsu! un act sau a%tu%(

  V% du%scu s %t din u!ri( Nu cun"sc$ )n "ric ca' n-a! r inut rspctia c% dir( i t"tu*i$ risc 8inra$ a i &rcntat-"$ *i nu " dat ( Dup c.t +a0 d sa! $ rican V% du%scu$ *ti i !ai !u%t dc.t

  !in( Unu% din cinii i!"+i%u%ui -a 'ut )n c.ta r.nduri(V% du%scu )*i ridic p%"ap% *i$ pntru pri!a "ar $ 8inra )i 'u

  "c,ii( D un rd "pac$ cu " priir r!tic ( O priir d statui( 7n d&initi$ c r i d %a !in/ c"%a+"r !/ D c$ nu/B r+atu% s ap%c pst !as D c$ da/ Pntru ca$ d 5!p%u$ du!na"astr $ "&rindu-n un !ini! d

  a4ut"r$ s !ai r scu!p ra i din p cat( V% du%scu )ncpu s r.d $ % s.nd s i s ad dnti ia )nc.%cit $ dar putrnic (

  -!i r scu!p r p cat%# Asta$ pr"+a+i%$ c a un &ct a%pr"0ra!u%ui d rducar d aici(

  i iar$ d c nu/ 7n &"nd$ rducara %!nt%"r antis"cia%rpr'int unu% din sc"puri% sn ia% a% acst"r institu ii(

  V% du%scu " crct ir"nic A i i'+utit cu !u% i/ Cu dstui( i c,iar dac nu t"tdauna ru*i!$ "ricu! s

  ra%i'a' c% d-a% d"i%a d'idrat i'"%ara acst"r %!nt$

  )!pidic.ndu-% ast&% s d un' s"cit ii( V ur' succs p !ai dpart( 7n ca c ! pri*t$

  c"nsidra i-! i'"%at( 8inra "&t *i-% prii )nd%un0( V% du%scu )*i i*is din ar!ura d

  0,a $ *i p c,ip i s cita un s"i d triu!&( Aru% ict"ri"s a% c%"r )nin*i$ c.nd si!t c $ pir'.nd t"tu%$ p"t %upta p.n %a cap t$ p.n %a 5asprara )nin0 t"ru%ui(

  7ncrc s intuisc$ d"!nu% V% du%scu$ c anu! -a )nr it )n as!na ! sur )nc.t s "tr i i sin0ur 5istn a/ Nu p"at &i &ricit cina$ c,iar )n c"ndi ii n"r!a% din punctu% d dr a% %i+rt ii$ car nutr*t )n pr!ann snti!nt d ur $ " n!u% u!ir d &icar c%ip *i car-i ard &icar c%u% ( Ca'u% du!na"astr )!i p"art 0.ndu% spr !arii aut"&%a0%a i ai tristu%ui E 8diu(

  9 cu " pau' $ V% du%scu ina pu!nii str.n*i$ 0ata s i'+ucnasc (

  F

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  24/173

  8inra )*i r%u tiru% V-a! studiat d"saru%( Dup " ad"%scn $ c-i drpt '+uciu!at $

  dar d a% c ri accidnt sunt i sin0ur in"at$ a i dus " ia n"r!a% $ s"citata -a tratat & r ranc,iun $ -a accptat )n para!trii i$ nu -a cau'at !"ti d n!u% u!ir(((

  V% du%scu i'+ucni D c nu !i-a i dat dru!u% s p%c/ D c !-a i r inut/ A i

  n"i d un tr d t"r$ d un aut"&%a0%at$ d " ntitat u!an car n-"

  s iu+asc nici"dat / C "+ in i$ p str.ndu-! aici$ &iar d'% n uit )ntr 0ratii$ nici ! car intrsant pntru Gr dina ""%"0ic / D c/

  8inra$ dup " c%ip d c"nstrnar$ )ncpu s r.d sta 'ic *i u tupu# N"i nu -a! dat dru!u%/ Vstu% nu -a

  pri!it( Ei nu -au dat i' d intrar( A i ca'ir# D"u in&rac iuni ca !in"r$ a tria %a d"u 'ci *i unu% d ani(

  A! &"st ra+i%itat( V-a! ra+i%itat n"i$ )n c"n&"r!itat cu n"r!% %0is%ati din

  R"!.nia$ dar nu *i a!icii du!na"astr %a car 0r +a i s a4un0 i( Pntru as!na %!nt &ac c"n"!i d &%"ri *i c""r r"*u %a pri!iri(Au scr"cii %"r d t"at pr"&sii%$ spcia%it i%$ cu%"ri%$ s5$ r%i0i$ "ri0in tnic ( La capit"%u% rspcti$ 0arant' c sunt anua% )n 5cdnt( Unu% ca du!na"astr nu &ac dc.t s sp"rasc panica in&%a ii(

  V% du%scu s %t "stntati din u!ri( cu'a i-! $ d"a!n ( Nu a! c discuta c.t r! nu "r+i!

  aca*i %i!+ *i nu n a&% ! )n aca*i +arc ( Eu una sunt 0ata s discut *i a&%.ndu-! p c% %a%t !a% a%

  D.!+"i i( Ra%itata st c du!na"astr n-a i ar0u!nt( 7n s&.r*it$ nu !ai r in(

  V% du%scu s ridic ( 8inra )i c ut "c,ii( 7ntr+ r spicat$ apr"ap si%a+isind 7n c r%a ii sunt i cu prs"ana car s ascund )n i!"+i%u% !aur

  d p A%a C"n scu/V% du%scu 'it i!prcpti+i%( 8ai !u%t " i!prsi( Dc%ar su!+ru$

  cu ur c"ncntrat N-" i a&%a nici"dat ( I*i )ns" it d 0ard (

  La d"ct"ru% Candian ra sar id"( 7n %iin0 s adunasr "+i*nui ii casi( E!i%ia$ a c ri s"sir !dicu% " )nr0istras ca t"tdauna cu " crispar % untric $ 8ara Var%a!$ " &!i ca! d tri'ci *i cinci d ani$ pr"&s"ar d %i!+a 0r!an $ *i G"0u 8an"%iu$ c"%0u% %ui Candian(

  B+ n-a nit/ s intrs !dicu%(7n &"nd$ prs"na4u% )i ra a+s"%ut indi&rnt$ dar )ntr+ara & ca

  part din arsna%u% d p"%it a% 0a'di( C"!p%t '.!+ind 7n u%ti!a r! n ca! n0%i4a' (8ara Var%a!$ %0 tura 3n titr3 a %ui B dscu$ )i )nt"ars sur.su% 7n pri!u% r.nd ! n0%i4a' p !in( G"0u 8an"%iu$ trup*$ cu "c,ii sc p r.nd d int%i0n *i " !usta

  4"ia% $ )i arunc " priir iut( Dc%ar p un t"n u*ur%$ "+sra i ddra0u% rp%icii

  7nsa!n c $ )n sc,i!+$ ) i sur.d n"r"cu%(

  H

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  25/173

  Nu c"nstituia un scrt pntru ni!ni dra0"sta %ui 8an"%iu pntru8ara(

  3O iu+sc$ + i Dinu%$ i s c"n&sas )ntr-" n"apt d + i$ cu! nu -!ai un crtin ca !in p"at s iu+asc ((( # Nu t uita c -s cinic &ac p cinicu%# au c r.d$ c.nd d &apt !i )!i in s p%.n0$ *i sar )ntr-un pici"r( Asta-s &%as,uri# 7n &"nd$ sunt un +"u snti!nta%((( Cspuna!(((/3

  3C " iu+*ti(3

  3Da$ d"!:%# O iu+sc 5tra"rdinar( 8ai t"arn -!i "%ac d %ic"ar i!pria%ist ( i c dac ! )!+ t/ O &ac tri!stria%( tr i*ti# C "ia! s 'ic((( A$ da# 9ii & r 0ri4 $ nu )nr0istr' d"u scurtcircuit unu% dup a%tu%( 7 i 4ur c dac a* *ti c ar " sin0ur *ans d a &i &ricit cu pra!atia aia d B dscu$ !-a* rtra0$ a* &u0i d a$ !-a* ascund(((3

  3i acu!$ d &apt$ c ur! r*ti/33A*tpt# A*tpt s -i &ac %a " &i0ur $ *i t"anta$ iu+ita$ dra0a !a

  t"ant s s d'!ticasc (((3 Candian )i pr"puss '.!+ind3D c n-" r p*ti/33N-a! ca%# D*tptu%# P " &!i nu tr+ui s-" &uri( C,stia s

  in sin0ur %a tin( i-a! dat un a&"ris!(3 3Apr"p" d r piri$ &"%c%"ru%$ p"*ti% str +unici%"r sunt p%in d

  as!na )ntrprindri(33V'i- i d tra+ # Prs"an% rau )n %s( Dar d da +in "

  0a%"p"d cu C"s.n'ana dsp%tit $ inut p 0ru!a4ii +idiiu%ui$ )n pisa4u% c"dru%ui ar0intuit d %un (((3

  8ara Var%a! suris +%.nd Nu *ti pra a!a+i%$ G"0u%$ cu +itu% B+(8an"%iu d du din cap Nu$ ,"t r.t nu sunt( Apr"p"$ ai )ncput s ! iu+*ti/

  C.t ti!p ai s t p"r i ca un c"pi% pr"st-crscut$ n-ai nici " *ans ( 8ara )i '.!+i +%.nd *i s )nt"ars p canapa$ und E!i%ia *i Lianasp"r" iau )n *"apt ( Era " &!i !i0n"n $ d " &!initat du%c$ cu!int$ )n c"ntrast d 0n cu s5-appa%u% a0rsi a% E!i%ii( Aa unc,ip 5"tic$ cu "c,i +rida i$ n0ur"*i$ p un "+ra' cu pi%i a &"art a%+ ( Priira 5tr! d str %ucit"ar$ priira car par *nic )nc"% it d %acri! $ c"nstituia una din !ari% sduc ii a% 8ari( Cu a%t 5prsi ins"%n $ " tu* d par*i$ sau 3sunt 0ata s &%irt'3 ac%a*i c,ip ar &i &"st pr""cat"r( p %at )ns d c"ndi!nt$ &i0ura 8ari ra an0%ic (

  C,iar$ s"r"# " ap"str"& E!i%ia( Und-i 0nia%u% +%"nd/ La Bu&ta$ r spuns %ini*tit 8ara( Au !u%t d %ucru$ ca t"tdauna

  c.nd s apr"pi u%ti!u% tur d !ani% ( P c.nd !ar% Oscar/7ncpu s c,ic"tasc ( Liana r.s *i a( 3C !ai$ n+una ar ,a'# D0a+a s )nr'*t Dinu c.nd " d(3 A! uitat s -% )ntr+( O crct cu atn i Ai " t"a%t &"art

  ru*it $ E!i%ia(Era )ntr-ad r ru*it ( O r"c,i d "a% i"%t$ transparnt p.n %a

  indcnt$ cu "rna!nt d &ran4uri %un0i d ! tas )n drptu% s.ni%"r *i a% *"%duri%"r( Id 0nia% d striptas & r dspuir( 9ran4uri% %unc"as nu )!+r cau a . au$ "&rind i'i"nar cu pipta( D*i 8ara aprcia ra&ina!ntu% *i 5cu ia t"a%ti$ a n-ar &i ar+"rat-" nici"dat (

  E!i%ia )ncpu s da a! nunt )n %0 tur cu cr"it"rasa$ 3" artist $ !a c,r3$ ap"i trcu %a 5p"'i ia d !"d d %a Intrc"ntinnta%(

  D"ct"ru% 8an"%iu )*i apr"pi &"t"%iu% d a% %ui Candian( 7% scrut

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  26/173

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  27/173

  C.t ca t"t a! !ai sc"s( Nu a! crtitudina$ dar s-ar puta s5ist " %0 tur )ntr d"saru% d %a P uni a *i n '+.tia asta cu statuia( O+%i0at"riu )ns $ tr+ui s n % !uri! cin-i &a a pa%id din i!"+i%u% !aur(

  C r%a ii au nit d %a C"nsi%iu% p"pu%ar/ A! 'ut a'i rap"rtu% %ui 8acri( Casa apar in unui cup%u d

  circari$ s" ii tanciu( Nu! d a&i* Du" TAR( unt drs"ri p%ca i !ru )n str in tat( Turn %un0i$ c.t un an *i c,iar d"i )n Jap"nia$

  >aaii$ Austra%ia$ 8art# I!p"'it%$ ta5% t%&"nic$ ! r"0$ di&rit an0ara% sunt &i p% tit anticipat$ &i d c tr CEC( Da$ & cu I"na*$ cun"sc c"nturi% ac%a spcia% dsc,is pntru

  d+it d"!stic( Asta # Ci d %a C"nsi%iu sunt c"nin*i c )n %"cuin nu s a&%

  ni!ni( 7n &"nd$ c,stiuna nici nu-i pri*t( P !in$ )ns $ a% nai+ii d !u%t# Vrau s a! " c"nrsa i cu

  !"!.ia 0a%+n (C"%"n%u% I"na* aprcia idi% 8inri$ )i ad!ira ini iati% p%in d

  &ant'i$ dar nu-*i puta )n +u*i d &icar dat un snti!nt d )n0ri4"rar( Aa i!prsia c "%ua' !ru p " s.r! d t%0ra&$ suspndat )ntr d"i '0.ri-n"ri$ %a %i!it% stricti %0a%it i i!pus d pr"&si(

  Cu!$ &ti "/ Nu p" i "+%i0a p ni!ni s dsc,id dac nu ra$ at.ta ti!p c.t n-a c"!is nici ! car " c"ntran i( Vrau *i u s -% cun"sc p pr"cur"ru% car- i d O((-u% s -i &"r 'i u*a(

  Oc,ii 8inri sc%ipir N-" s -i &"r ' u u*a( O s &"r ' !"!.ia s !i-" dsc,id (

  T%&"nu% d p +ir"u% 8inri '+.rn.i( Un 0%as s% 3in$ in$pri! ara# ura# ura#3 i'+ucni )n rcpt"r 8inra/ rut-!.ini%# Cristscu %a t%&"n( A# Tr iasc ita'a n"astr !i%i i# C !ai &aci/ p%ndid( Ad u0 cu t.%c )n0ri4"rat sunt pntru a% ii( 8inra )ncrunt u*"r spr.ncn% C ri s spui/ 7 i dau " +ucuri# ti!a+i%a n"astr 8%ania Lupu *i a!icu%

  8irciu%ic ard d nr +dar s - i da +in ( 8%ania/# C tra+ ar n+una cu !in/ -a trcut p a&i* )n d"saru% statuii %ui C"n scu( D"ca!dat ca

  part cii% $ dar nu ! )nd"isc nici " scund c din pri!ad"n ( Nu )n %0 ni!ic( Las: c - i 5p%ic a( Ba0 d sa! c t distr'i nspus( A! & cut u run +anc/ Nu$ scu!p"$ *i t asi0ur c c% pu in un tri!stru n-ai s !ai &aci( E*ti nsri"s# Dac - i )nc,ipui c a! s ! %as )!+r"+"dit ca

  tin d-" +a+ *i un !"tan((( Nu-!i )nc,ipui ni!ic( 8 "i !u% u!i s ur! rsc cu intrs

  ds& *urara anc,ti( 7 i ur' )n c"ntinuar " 'i +un $ dra0a !a( 8 +ucur c sta !a t-a )ni"rat(

  8inra nu s putu )!pidica s '.!+asc ( Cristscu )i p% ta acu! ra d"ar un ac"nt" t"at "+sra ii% sarcastic$ t"at c"!ntarii% 0ras sucu%nt 0ara0a a$ ar &i 'is )n cu%is tinrtu% din !inistr p car i % tr.ntis d-a %un0u% c%"r patru d"sar und

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  28/173

  &i0uras ca prs"na4 cntra% 8%ania Lupu( Bin)n %s c !-a )ni"rat *i$ !i'.nd p a!ici ia ta$ nu-!i &ac

  nici " 0ri4 ( Cu! in c,stia asta/ Dra0u%$ cin i0n"r )n !inistr u%trac"!ptn a ta )n pr"+%!a

  8%ania Lupu/ Dsi0ur$ "! c"%a+"ra str.ns(8inra )ndp rt rcpt"ru% d urc,( >","t% &"r!ida+i% d r.s

  d %a c% %a%t cap t a% &iru%ui rau )n star s -i spar0 ti!panu%(

  8-au'i$ 8inra/ Nu !i'a p !in *i adun - i t"at putri%( La +a%u% sta " s dans'i sin0ur ( pr s c"nsta i *i tu c &ru!"as -i ia a#

  8inra pus ca%! rcpt"ru% )n &urc ( 3-" cr'i tu#3

  Ca t"tdauna c.nd " &r !.ntau pr"+%! !a4"r$ 8%ania )ncpu c"%"ciu% cu 8irciu%ic %a !icu% d4un( C"nstatas )n ti!p c "r% di!in ii sunt c% !ai indicat pntru a-% a+"rda( Nu ra "+"sit$ nu ra nr"s$ nu ra suscpti+i%(

  Dup c-*i ispr i ca&aua cu %apt$ s a*'ar )n &"t"%ii *i " r! ascu%tar '0"!"t% di!in ii car p trundau prin &rastra dsc,is ciripitu% p s r%%"r$ dan0 tu% )ndp rtat a% tra!aiu%ui$ 5rci ii% d i"ar a% d"!nu%ui Pand%$ &"st &unc i"nar %a " )ntrprindr d pr"dus %actat *i car$ dsc"prindu-*i " pasiun t.r'i$ )n a s c.nt acu! %a i"ar $ d*i ni!ni$ nici &a!i%ia$ nici cinii n-aau r" in $ )n s&.r*it$ '"rn itu% *i c%a5"nu% tr"tinti %ui 9%"rini$ iar$ cu intr!itn $ 0%asu% d c%"*c a% !aic -sii

  Und *ti$ 9%"rin(((/ D c nu r spun'i c.nd t c,!/ Ai 0ri4 # Nu

  cu!a s trars'i strada# stai aici %.n0 cas ((( 8%ania )*i )!prun d0t% *i dc%ar p un t"n 0ra Da$ dra0 8irciu%ic $ a! d %uat " ,"t r.r *i acasta c,iar )n

  cursu% 'i%i d a'i( Pr"+%!a s pun$ da sau nu# Adic $ !r0! )naint sau rnun !((( tiu$ t si! i dcp i"nat$ u nu sunt prs"ana car s ! %as d'ar!at cu una cu d"u $ sunt dintr acia car nu a+and"na' " partid )naint d a &i )ntr-ad r ncsar$ dar$ d data asta$ )ncrc parc " str.n0r d ini! ( Pr'n a acsti d"a!n$ intr&rn a dru!uri%"r n"astr ! indispun( P.n *i nu!% 8inra Tut"an ! &ac s si!t rc p spinar( E ca! sr( Adic pra sr((( A%t&% %ucr'i cu " D"ra$ Li%i sau C"cu a((( i asta ar &i un &%ac(((

  7*i )n&ips + r+ia )n pipt( E5prsia &i0urii$ )ntra0a & ptur tr dau " s&.nt *i %0iti! indi0nar( "c"ta sincr c nu !ritas ca dstinu% s -i 4"ac un as!na rn0,i(

  V'i$ tu 8irciu%ic $ u n-a! &"st nici"dat d ac"rd cu atitudini% a+surd$ indi&rnt din parta cui ar ni "a!ni$ 0.'$ !"+i% saus"art ( Cu! nu )n %0i/(( i0ur c situa ia st a+surd # D"ar c n "+i*nuis! cu d"!nu% !ai"r Cristscu$ &icar din n"i *tia! c r!unu% d %a c% %a%t$ %a c tr+ui s n a*tpt ! *i c"nsidr c nu s p"at cr !ai !u%t din parta un"r prs"an cu!scad((( A,$8irciu%ic $ ! nra' )n0r"'it"r c.nd a! d r'"%at c,stiuni i!p"rtant$ iar i i s &ac s"!n( Ni!ni nu !i-a spus c a* &i p%ictisit"ar(((

  8"tanu% c sc un "c,i sinistru$ !"n"c%u rd )n car 8%anii i s p ru c ds%u**t aspri! *i n!u% u!ir( ridic +"su!&%at din

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  29/173

  &"t"%iu *i )ncpu s -*i &ac inuti% tra+ cu "+ict% ! runt d p scrin( Acu! ! !ai *i cr i((( Parc n-as &i a*a dstu% d nc 4it (((

  P"at c ar tr+ui s dau cu +anu%( Asta ra "+iciu% c"%"n%u%ui c.nd tr+uia s ia " dci'i !a4"r ((( C,ic"ti D &apt$ a*a a %uat 5a!nu% d !ai"r((( tii$ pr"+a practic ((( a&%au$ dsi0ur$ )n !i4%"cu% naturii( Un 5rci iu d !anr ((( Lupu tr+uia s ,"t rasc dac tr+ui s atac p rsantu% st.n0 a% da%u%ui sau p c% drpt( Ei +in$ 8irciu%ic $ !"nda i-a indicat pa4ura *i c"%"n%u% a p"rnit )n 0a%"p spr s"%u ia

  crat ((( A &"st un succs 5tra"rdinar p car %-a! s r+ t"rit dup cu! s cuna( in !int c a n sc"cit atunci *i ni*t rsuri 3Cu pa4ura-n 0a%"p Y 7nin0i *i un p"t"p Y P u!ri in din '+"r Y it' trs d!ai"r(((3 Ad ru% st c ra un !inunat p"t ca'"n((( Ei$ c 'ici$ 8irciu%ic / C ,"t r.! /

  8"tanu% nu 'ica ni!ic( 8%ania s "pri )n &a a "0%in'ii *i )*i trcu d0t% pst spr.ncn% '+ur%it( "pti

  Nu$ &ti a !a$ n-ai s t dai + tut ( Asta nu i-ar s! na d%"c( 8irciu%ic ar drptat s &i sup rat$ c ci nu cun"sc d"ad !ai !ar d %a*itat dc.t aca d a &u0i din &a a unui adrsar p car-% + nui*ti dstu% d "inic ca s - i in pipt( Dci$ 8%ania$ pr0 t*t- t$ t r"0$ pntru c"!pti ia cu acast d"a!n Tut"an(

  tr.nti )n &"t"%iu *i r !as !u%t r! p 0.nduri( 3Tr+ui s &ii &"art atnt $ dra0a !a((3 Dup " r! ad"r!i( O ra' d s"ar p"p"si '.!+ind p c,ipu% )!+u4"rat d s"!n(

  7% iu+a *i acu!$ dup d"i ani d c.nd tr iau )!prun *i *tia c nu s p"at )!p"trii acstui snti!nt p car t" i ci din 4ur$ dar )n pri!u% r.nd a )ns *i$ )% c"nsidrau in5p%ica+i% *i dstructi( Dup c.ta

  dsp r iri sri"as " %un $ d"u $ " dat c,iar *i tri rnun as s !ai %upt( Era &ata%ist $ 3pr"+a+i% a*a !i- scris3$ dnis )ntr-un &% c"!"d $ 3ti!pu% r'"% t"t3$ s !in a$ r.nd s crad c -i )n %apt 3nu cr d %a c% %a%t !ai !u%t dc.t st )n star s - i "&r3(

  8ara )ns $ parc )ntr-ascuns d sin$ cra$ prtinda( Nu )n &ra' dirct *i prcis &"r!u%at$ dar c"ntinuau s-" u%cr' &icar in5actitat$&icar 0a& $ s% +iciun sau 0st$ a%tu% dc.t c% a*tptat din parta "!u%ui iu+it( Ana%i'a$ s c"nsu!a$ a! r ciuna i s )n&i0a t"t !ai ad.nc )n c"% u% +u'%"r(

  3Nici"dat $ ! rturisa 4urna%u%ui d 'i$ nu !i-a* &i )nc,ipuit c p" i iu+i un "! p car )% dispr ui*ti(3 7i dispr uia supr&icia%itata$ s r cia

  su&%tasc $ 0"is!u% sc$ 0rand"!ania$ c"nin0ra c s a&% ca! cu tri capt dasupra c%"r%a% i$ ins"%n a prtn ii%"r n! surat$ dar !ai a%s cu ni!ic 4usti&icat2 !nta%itata c "a!nii s )!part )n st p.ni *i sri( Natura%$ % B+$ & ca part din casta patricini%"r(

  7% cun"scus %a &a!i%ia Candian$ cu pri%4u% uni "+i*nuit 3s"ar% ds.!+ t 3( Liana dtsta s"%itudina$ " indispuna prspctia uni sri ptrcut d"ar cu Dinu ?un ad rat r0a% pntru !dic car$ "+"sit$ *i !ai a%s )ndr 0"stit$ nu *i-ar &i d"rit ni!ic a%tca@$ *i acsta$ d ta! ca nast -sa s nu )ncap s 3si!t 3 p%ictisa%a$ piatra d t!%i a adu%tru%ui$ n sc"ca dirtis!nt *i )*i !"+i%a casa cu "a!ni dspr car )*i )nc,ipuia c ar puta-" intrsa(

  P 8ara " i!prsi"nas inuta *i distinc ia %ui B+$ intrprtas 0r*it r'ra ar"0ant a %ui D ica$ dup cu! )i spuna d"ct"ru% 8an"%iu$ c"n&und.nd-" cu discr ia$ pr"&un'i!a$ %0an a d rac i *i

  M

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  30/173

  snti!nt a "!u%ui d %it (8ara$ " 5p%"'i *i " sp"ntan a snti!ntu%ui$ t.n4ind cu t"at

  &iin a 3s s d ruiasc &ru!"s3$ )*i )nc,ipuia c a )nt.%nit "!u% c utat )nc d p r!a 8d%ni%"r sau a Pscaru%ui d Is%anda( i s d ruis cu t"at 0ra ia uni uria* +"0 ii su&%t*ti$ p car nu i-" intuis dc.t un sin0ur "! Lucia Var%a! !a!a$ " &!i )n sprit d un dstin %ipsit d !na4a!nt( 7*i c"nsidra cu %uciditata c"pi%u% *i$ c"nduc.ndu-sdup principii pda0"0ic pr&ct ca intn i$ dar nu t"tdauna &ricit$

  s str duis s cn'ur' *i s )n +u* )n 8ara ca c a ca%i&ica drpt %anuri 5csi$ pusuri d 5a%tar$ ar' t"ara c,%tuia% d snti!nt( 8t"d% dur dussr %a )ndp rtara &ti i$ %a crara unui c"!p%5 d &iin n)n %as $ car aa s-" )ns" asc $ din n&ricir$ t"at ia a( C.nd 8ara$ cu discrn !.ntu% adu%tu%ui$ ru*is s )ncadr' )n para!trii 5ac i c"nduita !aic -sii$ ra t.r'iu( Tandr a$ dui"*ia$ c"!unicara %ipsau dintr %$ iar u%tri"r$ r !as sin0ur $ %a p"ara su&rin %"r !ai !ari sau !ai !ici$ inrnt )n 5istn a uni &!i cu 5cs d snsi+i%itat$ s ad u0as ca a r!u*c ri%"r(

  B+ !ai st ta )n pat( Adunat ca " pisic )n &"t"%iu% ca! ast pntru un d"r!it"r$ 8ara )% pria 0.ndit"ar$ prin &u!u% d i0ar (

  A*a cu! st ta$ cu +ustu% 0"% *i !.ini% adunat su+ ca& $ B+ s! na cu un Crist +%"nd$ &a!%ic *i distins( P stra aca*i 5prsi d ar"0ant supri"ritat$ car nu-% p r sa nici )n c%ip% d !ar inti!itat( Iu+a cu aru% c ac"rd un !ar prii%0iu(

  C-ai !ai & cut )n u%ti!a r!/ s intrs 8ara( C"ntinu cu un t"n p car-% "ia &ri"% c"c,t Lu!a prtind c ai )ncput s ! n0%i4'i(((

  U!rii ascu i i ai %ui B dscu s ridicar a dispr Lu!a# Ni*t cara0,i"*i# N-au pr"cup ri$ )n sc,i!+ pra !u%t

  ti!p %i+r( Dac nu p"t s - i isc"dasc d"r!it"ru% sau carntu% CEC$ atunci innta' (8ara r.s Ascu%t.ndu-t$ ) i in s cr'i c Dinu Candian sau d"ct"ru%

  8an"%iu )*i ptrc 'i%% cr"*t.nd %a 0ura s"+i ci"rapi *i +.r&sc( Nu *ti dpart d ad r( C%ta% acas $ c%ta% %a spita%$

  )ntr d"u in4c ii$ " c%is! *i c"nsu%tu% %i+idin"s a% pacint%"r n"sti!( Cun"a*t! *i n"i c,stiuna#

  T-ai 0.ndit r"dat $ r"sti 8ara ca%!$ c dintr t"at cun"*tin % n"astr sau "a!nii dspr car !i-ai "r+it$ tu *ti sin0uru% cu ad rat "cupat$ int%ctua% asa%tat d pr"cup ri !a4"r/

  B+ pip i p n"ptir dup pac,tu% d i0 ri( O a%s p ca !ai uscat *i " aprins cu un 0st princiar( tins c,i+ritu% cu " !i*car %ar0 $ d %a st.n0a %a drapta( V"r+i !ai na'a% dc.t "+i*nuia$ s!n c s"c"ta "+sra ia i!+ci% ( Nu$ nu iritat( Nu s nra nici"dat $ t"c!ai pntru c )*i c"nsidra s!nii cat0"ric in&ri"ri$ iar %$ si! indu-s c % rind " sta$ distan a p.n %a partr$ und d"!ici%iau ci%a% i$ )i asi0ura )n r%a ii% diurn " nc%intit snin tat(

  Est " ra%itat$ iar u$ n&iind un ip"crit$ dtst &a%sa !"dsti(T" i$ & r 5cp i$ sunt si!p%i a!p%"aia i$ %ipsi i d "ri'"nt$ d sc .nti(Da$ !a c,r$ &unc i"nari$ indi&rnt c %ucra' %a prcp i$ )ntr-un spita% sau$ & r intn ia d a t c"ntraria$ d+ita' ac%a*i r0u%i d 0ra!atic $ !ru ac%a*i ani d-a r.ndu%$ un"r c%as d !uc"*i(

  Erau 0nu% d cu0t ri car " & cau p 8ara s c%"c"tasc 2 situa ii% c.nd )% c"nsidra p B+ i!p"si+i% *i %ua dci'ia d&initi ?a

  FK

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  31/173

  c.ta/@ d a-% p r si " d"ra sincr )n ac% c%ip " dat pntru t"tdauna( 7n d"i ani c utas 'adarnic$ un"ri c,iar cu sadis!$ s dsc,id " +r* $ s 0 sasc un punct u%nra+i% )n acast ar!ur d in&atuar$ und B+$ +%indat$ s si! a !a0ni&ic(

  Eu$ r%u !"n"%"0u% pr&rat$ &ac !unc d cra i( Nu!ai "a!nii d ta%nt ! r&r %a ci a%*i$ nu %a p%+a nc,!at d %apri&rii% arti p"t )n %0 c"nsu!u% d nr0i nr"as antrn.nd- " prin cu!p%it ardri *i p ca &i'ic $ p car " prsupun acst 0n d

  actiitat( Cita! rcnt )n ="r%d:s Ns pr"nun cuint% &"art i!p"rtant$ cu 5csi accnt +ritanic c un scriit"r c"nsu! $ )ntr-" "r ptrcut %a !asa d %ucru$ ac%a*i nu! r d ca%"rii cu a% !inru%ui$ car a dat *as "r cu t.rn c"pu% )n su+tran(

  >!$ ciudat$ & cu 8ara( A! cun"scut !u%t !ai !u% i scriit"ri "+'i dc.t !inri(

  B+ " prii d %a " )n % i! a! it"ar pr c nu acsta 0nu% d rp%ici int%i0nt cu car

  "+i*nui*ti s - i )ntr ii *c"%arii( Dra0u% !u$ asupra "p"rtunit ii *i a%"rii %"r ducati ar cin

  s s pr"nun ( Nu inspct"rii n %ipssc )n )n !.nt( 8 r"0$ & cu indi&rnt B dscu$ dar p rra !a s &ii &"art

  atnt ((( Iau act# r.s 8ara( Dar apr"p" d c-!i spunai )naint( Artic"%u%

  din i!it accntu% %ui B+ din ="r%d:s Ns p"!n*t d nu! ru% ca%"rii%"r c"nsu!at *i )n((( %u!a &i%!u%ui/ Dsi0ur$ ! intrsa' !ai pu in situa ia act"ri%"r( D 5!p%u$ c.t c"nsu!i tu/

  B+ s ridic din pat *i )ncpu s s )!+rac( Ca t"tdauna tactic"s$ ri&ic.nd &icar "+ict sti!ntar d parc atunci ar &i intn i"nat s -% cu!pr(((

  Ba0 d sa! c d %a un ti!p dii 5tr! d spiritua% ( O

  c"nscin pr"+a+i% a ti!pu%ui ptrcut )n str %ucit"ara c"!pani a +ri%iantu%ui G"0u 8an"%iu( >!# 7nsu*i nu!% ar &i tr+uit s t pun p 0.nduri$ ca prdstinat( Nu p"at 5ista un G"0u int%i0nt$ ci d"ariscusit ! c%ar( R.s )ns%it d pr"pria id Ca s 'i# 7n &"nd$ c a!icu% 8an"%iu/ D"ar c )n %"c d +i&tc , rt n*t ! runtai% %ui na 8itic (

  V '.ndu-% c s pr0 t*t d p%car c.t ti!p a trc p.n )% a rda/$ " s pt !.n / d"u / tri/ )ncrc s sc,i!+ discu ia

  >ai s % s ! &%acuri%# Apr"p"$ c ac,i'i i i!p"rtant ai & cut a%a%t iri *i !i nu !i-ai spus ni!ic/ 7ncrc s s a%int 7ncp! s a! scrt/

  B dscu s ,"%+ sincr Ac,i'i i/ C- i ni/ Ia 0.nd*t-t +in# Dra0a !a$ crd c d c.nd )i &rcnt'i p Candini$ ai a4uns *i

  tu )ntr-" urc,( 7ncpi s - i pir'i +unu% si! $ *i asta ra principa%a ta ca%itat(

  Ca s 'i# i u car ! crda! p%in d nuri( 8i-a spus Ci"c"%at c t-a 'ut )ntr-" &ur0"nt car transp"rta un " +icti!prsi"nant ca "%u!(

  B+ )nt"ars iut capu%( ri"s/ Cu! s nu!a ac% "+ict !a!ut/Rp%ica )nt.r'ias " sin0ur scund $ dar 8ara )nr0istr inc"n*tint

  a! nuntu%( Nu *i-a putut da sa!a( Era pr&ct a!+a%at$ )n cart"an(

  F1

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  32/173

  A!icu% t u ar dnii( 7nc " dat $ i-" spun spr +in% t u sc,i!+ s"citata( rut !.ini%(

  8ara )% a4uns %a u* ( 7i )nc"% ci 0.tu% cu +ra %( B+$ s.c.it d ard"ara str.ns"rii$ )ncrc s s dsprind (

  C.nd !ai ii(((/ Nu ! !ai % sa s a*tpt at.ta(( ( d c p"t &ac$ dc%ar B+( Dup t"n$ ai &i 'is c pa0ini% uni a0nd d tip +ir"u sunt

  n)nc p t"ar pntru pr"0ra!u% uni sin0ur 'i%(

  tii c.t sunt d "cupat((( tiu$ dra0u%$ dar )ncarc s 0 s*ti ! car un 3)ntr d"u u*i3( 8ara s dus %a &rastr *i )i ur! ri si%uta p.n disp ru( uspin *i

  s )ntins p canapa$ )ncrc.nd s citasc ( Dup c.ta pa0ini$ parcurs !canic$ si! i c nu s p"at c"ncntra(

  3Curi"s((( D c !-a !in it )n %0 tur cu &ur0"nta/ Ci"c"%at $ sunt si0ur $ nu s-a )n*%at(((3

  Iar p B+ )% cun"*ta pra +in ca s nu-*i da sa!a c p"sta asta$ aparnt t"ta% n)ns!nat $ pr'int pntru % !u%t i!p"rtan ( C aici s ascunda ca tu%+ur(

  CAPITOLUL IV

  7naint d a trc %a " s"%u i 3nr0ic 3 pntru r'"%ara ni0!i din i!"+i%u% !aur$ 8inra institui supra0,ra n)ntrrupt ti!p d tri 'i% a c% dirii( 9i%a4u%$ &ctuat )n sc,i!+uri d c tr patru dintr ci !ai tinri %ucr t"ri "pratii$ nu ridica di&icu%t i dat &iind 5istn a parcu%ui( Oricin s p"at a*'a p " +anc pntru a %ua ar sau ca s citasc " cart$ & r a atra0 )n !"d d"s+it atn ia( Pr'n a

  ac%uia*i prs"na4$ )ns ar &i p rut ciudat *i 8inra % rc"!andas tinri%"r "&i ri s &"%"sasc !ici trucuri d trasti si!p%$ c%asic$ dar t"c!ai d aca &icac sti!nta i !ru sc,i!+at $ "c,%ari$ !ust i &a%s$ a! nunt &i'i"n"!i car$ !ai a%s p c,ipuri "ac,*$ su0ra' c% !ai c"nin0 t"r autnticu%( L"c"tnntu%ui 8"raru$ car "+sras c tr !asti5u% )i iritas &a a$ 8inra )i a'.r%is " priir c"!p ti!it"ar

  E,i$ + i i$ c *ti i "i dspr trasti# V %a!nta i ca ni*t &ci"ar cu pi%a satinat c %ipiciu% %a a! r.t d!"%a' "+ra'u%( Acu! r" 'c ani tr+uia s -!i sc,i!+ &"t"0ra&ia( Ur! ra! un rc,in$ cap d a&i*$ *i indiidu% )!i cun"*ta &icar !i%i!tru d pr"&i%(

  Nu c sca 0ura$ D"+rscu%# Bin)n %s c ! *tia *i din &a $ *i din ri 8-a! dus %a in&ir!ri *i %-a! ru0at p d"ct"ru% R ducanu s -!i &ac " in4c i cu para&in )n nas( C nu !-a rcun"scut ! tu* -!a n-ar &i !ar %ucru$ dar c"%"n%u% I"na* a trcut p %.n0 !in ! a&%a!$ 'i D"a!n$ pricina* )n sa%a d a*tptar *i !-a ! surat %un0( P"t s spun c s cita !u%t trist p c,ipu% %ui((( P ur! a trcut a% turi$ %a !ai"ru% I%iscu 3V'i c -i una )n ,"% car$ )n %"c d nas$ ar " %ic( Ocup -t d a(((3

  Tri 'i% d supra0,r a i!"+i%u%ui nu adusr ni!ic n"u( 9i0ura d car sau 9a a 0a%+n $ cu! i s spuna )n !inistr$ nu s !ai iis %a 0a!$ nu-*i !ani&stas su+ nici " &"r! 5istn a( 3%a D"!nu%ui$ )*i spuna %"c"tnntu% 8"raru$ c ar ( Aca*i distrac i )n dc!+ri$ *i acu! ! c,!a Stti$ O!u% ' p'i%"r(((3

  8"raru s uit %a cas$ )n +u*indu-*i c scatu%( Era "ra d"u *i parcu%

  F

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  33/173

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  34/173

  ac%ui "p it a+surd( P.n %a ur! )ns )i s!u%ss pr"!isiuna c a &ac t"t p"si+i%u% s-

  " )ns" asc )n cursu% 'i%i %a n"tariat( La !inistr$ +"!+ # Din p rcu% u% Dr( C"n scu disp rus *i s"c%u%

  statuii( Nu )n %0# c"!ntas situa ia cu I"na*( Era dita!ai pitr"iu%$

  d"ar %-a! c"nsu%tat prs"na%$ nu un pac, % cu ,.rti i0inic s -% ii su+ +ra ( A+ia dac %-ar &i urnit cinci in*i(

  E )ntr-ad r curi"s$ &u d ac"rd I"na*( C curi"s/ E a+rant# E ,a%ucinant# Nu uita i c parcu% a &"st )n pr!ann supra0,at( C.t d !"t"t"%i ar &i + i ii$ t"t nu p"t accpta c % dispar d su+ nas dita!ai pira!ida *i i nu "+sr ni!ic(

  Cin ra )n tur / N"apta a &"st ac"prit d 8"raru *i D"+rscu(C"%"n%u% r ! ss " c%ip p 0.nduri D und *tii c s"c%u% a &"st ridicat )n ti!pu% n"p ii/ 8inri i s aprinsr "c,ii( Da$ asta ar &i " id((( Tr+ui s stau d "r+ cu cinii statuii(

  7n ti!pu% 'i%i$ s p"t &"%"si " !u% i! d trucuri( D pi%d $ cinci in*i )n sa%"pt a%+astr ridic.nd s"c%u% "r &i c"nsidra i drpt %ucr t"ri car )ndp%insc " disp"'i i a pri! rii((( Dar ! )ntr+ car snsu% su+ti%i' rii/ C &ac ia cu +"%"anii/ Nu-!i p"t i!a0ina a+s"%ut ni!ic(

  Dra0 8inra$ '.!+is c"%"n%u%$ *tii &"art +in c $ dac !"+i%u% unui ca' in&rac i"na% st dsc"prit$ d"saru% nu !ai pr'int pr"+%!( c"pu% rprat t duc d !.n p.n %a aut"r(

  8inra s 0.nda )ns %a a%tca 8 )nt"rc %a "ra apr"5i!ati c.nd a &"st ridicat s"c%u%( Ad!it!

  c s-a ac i"nat )n cursu% 'i%i$ u'.ndu-s d un *irt%ic sau a%tu%((( tiu c ri s spui$ " )ntrrups c"%"n%u%( Parcu% st supus uni

  supra0,ri pr!annt( T"c!ai# Tr+ui s stau d "r+ sri"s cu ci p car i-a! tri!is ac"%"( Ca s-a )nt.!p%at# A! c"nin0ra c $ p un anu!it intra%$ c% pu in " 4u! tat d cas$ unu% sau a%tu% din i a %ipsit d %a p"st(

  P r sis +ir"u% c"%"n%u%ui I"na* transpir.nd d nrar( C% !ai !u%t " sc"tau din s rit situa ii% p car nu % )n %0a( Nu a+i%itata 5csi a adrsaru%ui )i strica disp"'i ia di!p"tri $ )i p% ca s ai+ d-a &ac cu un r 4!a* iscusit$ 0ust.nd )n&runtara %a ni%u% int%i0n %"r$ a*a cu! )i p% cau pr"+%!% d !at!atic di&ici% $ nu c"!p%5itata uni a&acri cri!ina% " d!"+i%i'a( 8andr%$su+ti%it i%$ s"&isticatu% situa ii%"r i*ind din para!trii uni actiit i d

  rutin " sti!u%au( 3O a&acr p car i-" r'"% "ric *& d p"st dintr-" c"!un $ und u%ti!a cri! )n4un0,ira c%andstin a unui !i% s-a c"!is acu! 'c ani$ !-ar p%ictisi cu!p%it(3 Dar a nu pricp a+s"%utni!ic dintr-un &n"!n$ indi&rnt d natura %ui$ a.nd snti!ntu% cs a&% )n &a a unui t5t$ scris )n c,in' $ )ns!na s-" "+%i0i s )ndur !ai !u%t dc.t ra )n star( 9 r s-" ! rturisasc & i*$ pntru a nu c da )n pni+i%$ 8inra nutra c"nin0ra c s "rinta' !ai rpd *i !ai c"!p%t dc.t !a4"ritata s!ni%"r i( C,iar dc.t t" i(((

  7n +ir"u " a*tpta 8"raru( 7i arunc " priir scurt ( L"c"tnntu% aa &i0ura unuia car a trcut prin )ncrc ri 0r%(

  C-i cu tin/ Ai " &a d parc %-ai 'ut p O!u% n0ru( 8"raru )n0,i i )n sc

  D 'ut nu %-a! 'ut$ dar nu-s si0ur c nu %-a! au'it((( B nuisc$ +"!+ ni 8inra$ c i c"ns!na p"ca%u% ni!nt

  FH

 • 8/12/2019 Disparitia Statuii Din Par

  35/173

  )n cr"nica i ii ta%( D -i dru!u%# 8"raru r%at dta%iat incidntu% ptrcut )n ti!pu% n"p ii$ insist.nd

  asupra pisa4u%ui s"n"r spcia%$ !istri"s$ sinistru din i!"+i%u% !aur( Ca )ntr-un &i%! d 0r"a' # A'i-n"apt a! si! it pntru pri!a "ar

  )n ia c )nsa!n s - i )n0, s.n0%$ s i s &ac p ru% ! ciuc # 8inra pu&ni dispr uit"ar B it$ ai nri d d"!ni*"ar + tr.n $ cap"ra% )n Ar!ata

  a% rii( Un 'dr n0 nit d a!+a% *i " c,ic"ta% pda% -+as au &"st d-

  a4uns ca s t da pst cap( 8 )n0ri4"r'i$ sincr ! )n0ri4"r'i( Cin a pr%uat p"stu% di!ina a/ D"+rscu$ r spuns %"c"tnntu% cu priira p%cat ( La "ra *as( A,a# p"&tasc %a !in# tai# Ascu%t $ *ti si0ur c n-ai ad"r!it

  a'i-n"apt/ N-ai !ai "+srat ni!ic/8"raru )n0.n apr"ap & r s -*i da sa!a C.t a! "+srat !i-a &"st d-a4uns( >!# Nu *tiu dac c,iar a*a( P" i s t duci( 7n +ir"u% a% turat$ c pitanu% 8acri s uit %un0 %a 8"raru( Dup cu!

  ar ta$ dup cu! " si! is p 8inra )nc d %a pri!a "r $ 'iua s anun a '+uciu!at ( Ap s.nd p c%an $ D"+rscu nutra aca*i c"nin0r(

  Ia %"c# & cu scurt 8inra Nu-!i sta %u!.nar ca-n tra!ai(7n ra%itat$ " i'+is &i0ura %"c"tnntu%ui( 9"art pa%id$ cu ad.nci

  carc n i"rii carc n% +%"n'i%"r p ra s%it( Ca!u&%.ndu-*i ca t"tdauna pusuri% d dui"*i$ )% ap"str"& )n sti%u% "+i*nuit

  C-i cu tin/ Ai d"r!it prin cini/ cu'a i-! ((( Nu ! si!t a*a d +in((( >!# & cu 8inra circu!spct ( Rap"rtu%# La "ra *as & r cinci$ a! pr%uat p"stu% d supra0,r din

  A%a C"n scu$ p car %-a! p r sit %a "ra d"u spr'c( Nu a! ni!ic

  d s!na%at$ nu s-a ptrcut ni!ic n"+i*nuit( I-au'i# i'+ucni 8inra at.t d tar$ )nc.t dinc"%" 8acri sc p sti%"u% din !.n ( Ni!ic n"+i*nuit )n a&ar d &aptu% c " st.nc d " t"n i-a disp rut d su+ nas( -a ap"rat )n 'du, cu 0ra i *i sprintna% d %i+%u% #

  L"c"tnntu% & cu "c,ii !ari( Nu )n %0((( C s-a ap"rat/8inra )nc,is "stntati d"saru% din &a a i( Uit$ D"+rscu Vasi%# 8i-ai &"st %$ t cun"sc d c.nd rai )n

  c%asa a VIII-a *i- i c"piai pr"+%!% dup int%i0ntu% d Prd%anu( Crdai c ! duci$ str.!+.nd c.t un s!n p ici p c"%"$ in.nd

  sa!a pr"+a+i% d c"nsidrnt d "rdin sttic( i !ai rai *i &rair pdasupra# Gr*ai s!nu%$ dar r'u%tatu% i*a c"rct# P !in nu !p c %*ti(

  Nu rau s p c %sc$ *"pti %"c"tnn