derularea unei misiuni de audit public intern

Download Derularea Unei Misiuni de Audit Public Intern

Post on 03-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 Derularea Unei Misiuni de Audit Public Intern

  1/12

 • 7/28/2019 Derularea Unei Misiuni de Audit Public Intern

  2/12

  b) Identificarea riscurilor inerente asociate activitilor

  Procedura P-05: Analiza riscurilor

  Nr.crt. Obiectiv deaudit Activiti identificate Identificarea riscurilor

  1.1 Organizareasistemului de

  salarizare

  1.1.1 Asigurarea cu resurseumane pregtite pentru

  derularea n bune condiiia activitii de salarizare a

  personalului.

  Personalul angrenat nactivitatea de salarizare

  s fie insuficient saupregtirea de

  specialitate a acestuias nu corespund

  cerinelor1.1.2 Reflectarea activitii de

  salarizare nRegulamentul de

  organizare i funcionareal entitii.

  Activitatea de salarizares nu fie clar reflectat

  n ROF.

  1.1.3 Asigurarea unei dotricorespunztoare cu

  tehnic de calcul, mobilieri spaii de lucru, n

  vederea derulrii n bunecondiii a activitii de

  salarizare

  Dotarea cu tehnic decalcul, mobilier i spaii

  de lucru s fieinsuficient pentru

  derularea activitii desalarizare.

  1.2 Plata corecti la timp a

  drepturilorbneti

  1.2.1 Operarea n baza de datea programului de salarii aelementelor nscrise nDispoziia de personal.

  Datele din Dispoziia depersonal s fie preluateeronat n baza de date

  a programului desalarii.

  1.2.2 Operarea n baza de datea programului de salarii a

  elementelor nscrise nSituaia prezenei la

  program.

  Omiterea sau operareainexact n baza de

  date a programului desalarii a elementelornscrise n Situaia

  prezenei la program.

  1.2.3 Operarea n bazade date a progra- mului

  de salarii adocumentelor privindacordarea concediilor

  medicale.

  Operarea eronat a unordate neconforme cu cele

  nscrisein certificatele medicale.

  1.2.4 Operarea n bazade date a programului

  de salarii adocumentelor privindacordarea deducerilor

  personale.

  Operarea inexact adatelor nscrise n

  declaraiilesalariailor privind

  persoaneleaflate n ntreinere

  1.2.5 Emiterea statelor de plat.

  Statul de plat a salariilors

 • 7/28/2019 Derularea Unei Misiuni de Audit Public Intern

  3/12

  1.2.6 Emitereacentralizatorului statelor

  de salarii.

  Sumele nscrise ncentralizatorul statelor

  de salarii s nucoincid cu totalul

  sumelor consemnate1.2.7 Emiterea

  fluturailor desalarii.

  S nu existeconcordan

  ntre elementele

  nscrise n statele de1.2.8 Plata salariilor,

  emiterea o.p. ivirarea tuturor sumelor

  aferentesalariilor.

  nscrierea n o.p. a unordate eronate sauomiterea virrii ladestinaie a

  reinerilor din salarii.1.2.9 ntocmirea

  declaraiilor fiscaleprivind constituirea iplata obligaiilor ctre

  bugetul de stat, latermenele legale

  Omiterea ntocmirii idepunerii la organele

  abilitatea declaraiilor fiscale sau

  ntocmireaeronat aacestora.

  1.2.10 ntocmirea fielor fiscale

  Nentocmirea sauntocmirea

  c)Stabilirea factorilor de analiza a riscurilor i nivelele de apreciere a acestora

  Procedura P-05: Analiza riscurilor

  Nivelul/Criteriul

  Nivelul 3 Nivelul 2 Nivelul 1

  Apreciereacontrolului

  intern

  Existaproceduri dar

  nu suntcunoscute

  Exista procedurisunt cunoscutedar nu se aplica

  Existaproceduri i

  se aplica

  Apreciereacantitativa

  Impactfinanciarmediu

  Impact financiarslab

  Impactfinanciar

  foarte sczut

  Apreciereacalitativa

  Vulnerabilitatemedie

  Vulnerabilitatesczuta

  Vulnerabilitate foarte mica

 • 7/28/2019 Derularea Unei Misiuni de Audit Public Intern

  4/12

  d) Determinarea punctajului total

  Procedura P-05: Analiza riscurilor

  Clasarea riscurilor se va realiza avnd n vedere urmtoarele intervale:Sczut [ 1 1.7]Mediu [1.7 2.3]

  Mare [2.33]

  Nr.crt.

  Obiectiv deaudit

  Activitiauditabileile

  Identificareariscurilor

  C.I.50%

  I.F.40%

  V.10%

  Totalpunctaj

  Clasare risc

  1.1 Organizarea sistemuluide salarizare

  1.1.1 Asigurarea curesurse umanepregtite pentru

  derularea n bunecondiii a a activitii de

  salarizare apersonalului

  Personalulangrenat nactivitatea

  de salarizares fie

  insuficient saupregtirea de

  specialitate aacestuia s nucorespundcerinelor

  2 3 2 2.40 Mare

  1.1.2 Reflectareaactivitii de salarizaren Regulamentul de

  organizare ifuncionare al entitii

  Activitatea desalarizare sa nu

  fie clarreflectata in

  ROF

  2 2 2 2 Mediu

  1.1.3 Asiguraraunei dotri

  corespunztoare cu

  tehnic decalcul,

  mobilier ispaii delucru nvederea

  derulrii n bunecondiii a activitii de

  salarizare

  Dotarea cu

  tehnic decalcul, mobilieri spaii delucru s fieinsufcient

  pentruderularea

  activitii desalarizare

  2 2 2 2.00 Mediu

  1.2 Platacorect i la

  timp adrepturilor

  bneti

  1.2.1 Operarea n bazade date a programului

  de salarii a elementelornscrise n Dispoziia

  de personal

  Datele dinDispoziia de

  personal s fiepreluate eronat

  n baza de datea programului

  de salari

  2 2 3 2.10 Mediu

  1.2.2.Operarea n bazade date a programului

  de salarii a elementelornscrise n Situaiaprezenei la program

  Omiterea sauoperarea

  inexact nbaza de date aprogramului de

  salarii a

  2 2 2 2.10 Mediu

 • 7/28/2019 Derularea Unei Misiuni de Audit Public Intern

  5/12

  elementelornscrise n

  Situaiaprezenei la

  program1.2.3 Operarea n

  baza dedate a programului desalarii a documentelor

  privind acordareaconcediilor medicale

  Operareaeronat aunor dateneconforme cu cele

  nscrise ncertificatelemedicale

  2 2 2 2.10 Mediu

  1.2.4 Operarea n bazade date a programului

  de salarii adocumentelor privindacordarea deducerilor

  personale

  Operareainexact a

  datelor nscrisen declaraiile

  salariailorprivind

  persoaneleaflate n

  ntreinere

  2 3 2 2.40 Mare

  1.2.5 Emiterea statelorde plat

  Statul deplat a

  salariilor snu cuprind

  toateelementele

  2 3 2 2.40 Mare

  1.2.6 Emitereacentralizatorului

  statelor de salarii

  Sumelenscrise n

  centralizatorulstatelor de

  salarii s nucoincid cu

  totalul sumelorconsemnate nstatele de plat

  2 3 2 2.40 Mare

  1.2.7. Emitereafluturailorde salarii

  S nu existeconcordanta

  ntreelementelenscrise nstatele de

  salarii i celedin flutura

  2 3 1 2.30 Mediu

  1.2.8 Plata salariilor,emiterea o.p. i virarea

  tuturor sumeloraferente salariilor

  nscrierea no.p. a unor

  date eronatesauomitereavirrii la

  destinaiea

  reinerilordin salarii

  2 2 2 2.00 Mediu

  1.2.9. ntocmireadeclaraiilor

  fiscale privind

  Omitereantocmirii idepunerii la

  2 2 2 2.00 Mediu

 • 7/28/2019 Derularea Unei Misiuni de Audit Public Intern

  6/12

  constituirea i plataobligaiilor ctre

  bugetul de stat, latermenele legale

  organeleabilitate a

  declaraiilorfiscale sauntocmireaeronat aacestora

  1.2.10 ntocmireafielor fiscale

  Nentocmirea sau

  ntocmirea eronat

  afielor fiscale

  2 2 2 2.00 Mediu

  e) Clasarea activitilor pe baza analizei riscurilor

  Procedura P-05 : Analiza riscurilor

  Nr.crt

  .

  Obiectiv deaudit

  Obiecte (activitati)auditabile

  Identificareariscurilor

  Consecinte

  Clasarerisc

  Grad dencreder

  e

  Puncttare/

  punctslab

  Comenta

  1.1 Organizareasistemului

  desalarizare

  1.1.1 Asigurarea curesurse umanepregatite pentru

  derularea nbune conditii a

  activitatii desalarizare apersonalului

  Personalulangrenat n

  activitatea desalarizare safie insuficient

  saupregatirea despecialitate aacestuia sa

  nucorespundacerintelor

  Neconformitatin derulareaactivitatii desalarizaredatorita

  inexistentei unuicadru organizatla nivelul entitatii

  Mare Mediu Punctslab

  Obiectuauditab

  fiind clascu un rismare dacoroborcu un gr

  dencrede

  mediuopinez ceste un

  punct sla

  1.1.2 Reflectareaactivitatii desalarizare n

  Regulamen-tul

  de organizaresi functionare al

  entitatii

  Activitateade salarizaresa nu fie clarreflectata n

  ROF

  Desfasurareanecorespunza-

  toare aprocesului de

  salarizare

  Mediu Mediu Punctslab

  Obiectuauditab

  fiind clascu un ris

  mediu dcoroborcu un gr

  dencrede

  mediuopinez ceste un

  punct sla

 • 7/28/2019 Derularea Unei Misiuni de Audit Public Intern

  7/12

  1.1.3 Asigurarea uneidotari

  corespunza-toare cu

  tehnica decalcul, mobilier

  si spatii de

  lucru nvedereaderularii n

  bune conditii aactivitatii desalarizare

  Dotarea cutehnica de

  calcul,mobilier sispatii de

  lucru sa fieinsufcienta

  pentruderulareaactivitatii desalarizare

  Dificultati ndesfasurareaprocesului de

  salarizaredatorita unui

  climatnecorespunzator

  de munca

  Mediu Mediu Punctslab

  Obiectuauditab

  fiind clascu un rismediu dcoroborcu un gr

  dencredemediu

  opinez ceste un

  punct sla

  1.2 Platacorecta si la

  timp adrepturilor

  banesti

  1.2.1 Operarea nbaza de date aprogramului de

  salarii aelementelornscrise n

  Dispozitia depersonal

  Datele dinDispozitia depersonal safie preluateeronat n

  baza de datea

  programuluide salarii

  Drepturisalariale

  acordate/retinuten dezacord cu

  prevederilelegale

  Mediu Mediu Punct

  slab

  Obiectuauditab

View more >