de la romani la romani - ioan-aurel pop la romani la romani - ioan-aurel pop.pdf i ici, catalani,...

Download De la romani la romani - Ioan-Aurel Pop la romani la romani - Ioan-Aurel Pop.pdf I ici, catalani, finlandezi,

Post on 25-Dec-2019

24 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • &c Bucureqti -Chigindu

  2019

 • TanaSoca, Nicolae-!erban - 182

  Tarnowski, lan - 216 Tarquinius Superbus-1 03

  Tirgovfte - 218, 242 Tempea, Radu - 65 Ieoteoi, Iudor - 182 Terenliu - 101 Tibru - 105, 172 ligru - 109,124 Timipara - 9'l Tintoretto - 97 Tiziano - 97 Tolstoi, Lev * 98 Tomasi, Giorgio - 1 89, 249,

  2s0

  Iomis/Constan.ta - 116 Tonk, Alexandru - 279 Traian - 55,83, 84 87,88,

  109,145,195,216,218,

  220,222,246,248,259,

  jl;i: 262,270,271,307,308, 309,311,312,313,316,

  336,342

  Tranquillo Andronico

  (Andreis)/Ira nquillus

  Andronicus - 183, 184,216, 217

  Transnistria - 341 Transilvania - 26, 3 4,37 ,38,

  M, 41, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 65, 67,76,78,85,

  106,159,160,161,164,

  165,167 ,169,170,171, 174,197 ,198,199,205, 210,215,216,222,223,

  225,227 ,228,229,230, 231,233,234,235,236,

  237 ,238,239,240,243, 244,245,246,249,255,

  262,263,275,277,290,

  291,292,293,298,300,

  306,309,340

  Trnava /firnavia - 48 Troester, Johannes -293 Tucidide - 1 14 Turcq, ferban - 182 Iurnu Severin - 308,311 Tzetzes - 86

  Y I

  pra Fdgira;ului - 162,235 Jara de toc - 96,344 Jara Galilor - 72 fara Halegului - 85 ,231,235 Jara Romdneascd - 37 ,38,45,

  47 ,65,66,67 ,164,179, 184,188,189,205,215,

  225,227 ,231,233,234, 238,239,241,242,244,

  245,247 ,249,257 ,262, 265,270,277,307

  Jirile Rom6ne - 14,26,36, 37,51,164

  Jara Vlahilor- 213

  U

  Ucraina - 27 Ulpia lraiana - 130 Ulpianus, Eneas Domitius -

  319

  Uncius, Leonardus - 272 UniuneaEuropeand-112

  Ungaria - 26,27 ,35, 38, 1 83, 202,211,222,298

  UNESCO - 112 Uniunea Polono-Lituaniani -

  37,265

  v

  Vad - 38 Vadian, Joachim/Vadianus,

  Joachimus - 253, 255

  Valahia - 198, 199,204, 212, 220,216,240,248,254,

  256,258,260,265,270

  ValeaJiului-174

  Valentinian al Tomisului - 33 Vatican - 106 Venelia - 210, 21 7 ,246,249 Venus - 138 Verancsics/Verantiq Anton

  - 185,272,273 Veress, Andrei - 186, 227 Vergiliu-98,114

  Vergiliu, papi - 33 Vespucci, Amerigo - 95,96 Viena - 48, 56, 59, 6'1, 167 Vilna/Vilnius - 234 Villon, Frangois - 97 Viminal -'106 Vlad Drdgulea (Tepq) - 202 Vladimirescu, Tudor - 67 Vlahata - 19 Voltaire - 45,48 98

  w Walser, Ernst - 195 Warszewiecki/Va rsevicius,

  Krzystoff -267 Weigand, Gustav - 156 Wikipedia - 15 William (uceritorul - 98 Wujek, Jakub - 228

  X

  Xenopol, Alexandru D. - 81

  L

  Zamolxis/Zamolxe - 8, .l38

  Zamoyski - 188 Zamfirescu, Duiliu- 317

  Zamosius, Stephanus * 190 Zapolya,loan - 270

  Cupmrus

  Argument .........5 Limbile gi popoarele lumii, poporul roman gi limba romene . 14 Specificul romAnilor intre popoarele romanice. . . . . . . . . . . . .2I Particulariti{ialeromdnilor... .......,23 Crestinismul gibisericala romdLni ......29 Criza modelului de civilizafie risS.ritean qisincronizareaculumeaoccidentali. ........39 $coala Ardeleani gi cMlizalia occidentali prin latinitate. . . . .44 Latinitatea gi locul siu in lumea contemporane. . . . . . . . . . . . . 69 LatinitatearomAnilorgiluptanalionali .......76 Contestiri absurde ale latinitilii romdnilor . . . . 80 Podul,,dacic" delaDrobeta..... ......83 Daco-gefii ........90 Valoarealumiiromanicemondiale..... ......95 MinuneanumiteRoma ........100 Statulroman.... ...,,..I07 Roma gi ,,barbarii" sau Ovidius in Pont . . . . . .ll4 Ovidiugilimbagefilor. ........119 Ceeste tomanizarea?..... .....124 Conditiileromanizirii ...L29 Dacii giromanii ........142 ,,Miracolul romAnesc" ...147 Limba ca merturie a existenfei striromAnilor . . . . . . . 153 Limbaromini caizvor istoric ........158 Conservarea etnonimului,,roman" numai la romdni . . . . . . . I75 Mirturii medievale privind numele romanesc alromdnilorgiallimbiiromane. ......181 Ce credeau striinii de demult despre latinitatea romdnilor. . 195 RomAnii ,,ii intreabi pe striini daci qtiu sivorbeasciromana" .......202

 • Rominii ,,lupte nu atit pentru pistrarea 208neatinsl avie{ii cat ahmbii". . . . .

  Rominii din secolul al XVI-lea gtiau povestea descilecatului dintAi, de la Traian ' ' ' ' '216 RomAnii ,,se socotesc urmaqi ai coloniqtilor romani" ' ' ' ' ' ' '223 Rominii sunt cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei

  Eivorbesclatina. """'239 ilomdnii qi italienii erau numili la fel de strlini' ' ' ' ' '245 Rominii,,sPun desPre sine cisuntmilitariide-odinioariairomanilor"' ' ' ' ' " ' '252 flrile romdne ,,au fost PoPulate de coloniile romane din timpul lui Traian" ' ' '259 Matia Corvin nu cerea traducdLtor pentru a inlelege romAnegte " "265 .RomAnii sunt o seminlie italici" " " '270 ,,Moldovenii au aceeaqi limbi, aceleaqi obiceiuri

  Ei aceeagi religie ca 9i muntenii". . . . ' ' '277 ,,Latina este matricea italienei, romdnei,

  francezeiqi sPaniolei" " '283 Limba latini ,,s-a topit in patru dialecte speciale " ' in italiani, francezl, spanioli, rominl" " " "290 Structura lexicali latin[ a textelor romAneqti din secolul al XVI-lea . . . 301

  ,, Letopiselul Cantacuzinesc", d"scaie.uioldintAigilatinitatea " " " '306 Interferenfe medievale interne al6 descilecatului dintii. . . . . 310

  Latinaqidreptul sauhonestevivere... """"318 Solomon Marcus gi latinitatea sau

  computerul 9i limba lui Cicero. Concluzii

  Bibliografie

  323 328

  346 360Indice

 • ;tq ,t''t

  ft

  i: !; :! ;"

  !{ i1

  I :

  L!

  kF 2 F I f E Fz LU o_ L! E.

  OoU o- itl

  I

  = o E

  -J

  2

  o x.

  -J LJJo

  il

  $ ti iiil it :1 $ ti

  ii ;i

  ii ii ii tl 5 ii i!ii

  ti ]i ll ll ;l

  ii il

  I ii l: il i: ;l !l

  i! ii

  ti

  !i ri

  ii ii J1

  ii il il

  ;it; !i !r :1

  1!:t :i t,

  lt * ;1 rl

  it ii ii ii ti !i

  ii ti rli

  iil

  11il tx* ii ii ii ti t;

  i1 ii It t: :t ii ii 1t

  i! ;i

  ii l; ti

  ii 1!

  !i ii :1

  ii ;iji li 1i

  ii I i!I

  1l

  r, tt i;

  tr\'

  )

  \ $, ,1.

  \ I

  Lrrvtnrtr $r popoARELE LUMIr POPORUL ROMAN $I LIMBA ROMANA

  Planeta Pdmdnt are astdzi circa7,5 miliarde de lo- cuitori, care vorbesc intre gase gi gapte mii de limbi. Lipsa de preciziune in aprecierea nurnirului mijloace- lor de comunicare lingvistici provine din dificultatea de a deosebi clar limbile de dialecte. Cu alte cuvinte, savanfii nu au cdzut de acord intru totul asupra crite_ riilor care deosebesc o limbd propriu-zisi de un di- alect al unei limbi gi nici chiar asupra criteriilor de clasificare a tuturor limbilor qi idiomurilor. Forma de comunicare (limba, idiomul), originea comund. gi credinfa religioasd sunt factorii principali de coa- gulare a comunititilor etnice numite popoare, dintre care multe au devenit, in vremurile mai noi, na{iuni moderne.

  Cea mai importantl familie de limbi din lume - vorbite de circa jumitate din intreaga populafie a pla- netei - este cea indo,europeani. Din ea fac parte ra_ mura limbilor indo-iraniene (sau indo-persane), cea a limbilor italice vechi, cea a limbilor romanice (neola- tine), cea a limbilor celtice, cea a limbilor germanice, cea a limbilor slave, cea a limbilor baltice, iar apoi cd- teva limbi individuale, precum greaca, albaneza, hitita gi toharica. Marea majoritate a popoarelor europene (din familia indo-europeani) sunt, in funcfie de lim- bile pe care le vorbesc, germanice, romanice si slave.

  Rominii fac parte din grupul popoarelor romanice gi vorbesc o limbi neolatini. Evident, nu se poate sd nu ne intrebdm care este locul romAnei intre aceste nu- meroase limbi. Clasificarea limbilor este o operafiune anevoioasi, laborioasi gi relativi. Ea s-a fbcut dupi variate metodologii gi nu a condus la aceleagi reztl- tate. Dincolo de toate acestea insd, o imagine de an- samblu a limbilor principale de pe glob este absolut necesari gi griitoare sub numeroase aspecte. O astfel de clasificare - care credem ci are un ridicat grad de obiectivitate - se numegte Barometrul limbilor din lume gi a fost fbcuti in 2017*. Factorii care descriu greutatea unei limbi, conform autorilor,,Barometru- lui", sunt cei intrinseci gi cei contextuali. Factorii in- trinseci ai limbii sunt: numirul de vorbitori, entropia (cantitatea de informafie con{inuti intr-un mesaj), factorul vehicular (caracterul de limbi de comuni- care intre etnii diferite), statutul limbii, numirul de traduceri din limba respectivi in alte limbi, numirul de traduceri in limba respectivi din alte limbi, pre- miile literare internalionale, activitatea pe Wikipe- dia gi invlfimlntul in acea limbl la nivel universitar. Factorii contextuali ar fi: indicele dezvoltdrii umane, indicele fecunditilii (numirul de copii niscufi de o femeie vorbitoare a acelei limbi) gi penetrarea re{elei de internet in limba respectivi. Pornind de la aceste * Aceastd lucrare a fost realizatd de cdtre Alain Calvet gi Louis-Jean Calvet, cu sprijinul ,,Delegafiei generale pentru limba francezd gi pen- tru limbile din Franla" (Ministerul Culturii). http://www.culture.gouv. f r/Thematiques/Lan gue-f rancaise-et-langues-de- France/Actualites/ Barometre-des-langues-dans-le-monde-201 7.

 • patru sunt slave (rusa, poloneza, ceha gi croata), lor adiugindu-li-se doui limbi asiatice, anume japo- neza gi mandarina. Altfel spus, dintre cele 15 limbi de top din lume, 13 sunt limbi indo-europene, cinci fiind limbi romanice. Situarea limbii (gi literaturii) romdne intr-o asemenea companie selecti arati ci poporul romdn gi-a indeplinit, sub aspect cultu- ral, misiunea sa istorici, deopotrivi intru latinitate gi