cvj nr 994, miercuri 25 noiembrie

of 7 /7
Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 8 pagini 1 LEU Cronica Vãii Jiului Fondat 2011 Anul V Nr. 994 Miercuri, 25 Noiembrie 2015 U n salvamontist angajat, 10 voluntari. Cam aºa se prezintã situaþia în staþiunea montanã Parâng. Iarna a ALBIT muntele, iar într-o staþiune montanã de interes naþional, situaþia în ceea ce priveºte salvamontul este NEAGRÃ. >>> P >>> PAGINA AGINA A 2-A 2-A “Nu avem cu cine sã discutãm la complex, astfel cã am fãcut o adresã prin care cerem sã lucrãm în zilele de 12 ºi 19 decembrie pentru a recupera zilele libere din 24 ºi 31 decem- brie”, a declarat Petre Nica, preºedintele Sindicatului Muntele. Luna decembrie va fi începutã de anga- jaþii Complexului Energetic Hunedoara cu o zi liberã, având în vedere faptul cã data de 1 decembrie e zi liberã de la stat. Ziua Sfintei Mari Muceniþe Varvara, 4 decembrie nu va fi liberã pentru angajaþii Complexului. “4 decembrie este zi lucrãtoare. În contractul colectiv de muncã nu mai este stabilitã ca fiind zi liberã”, a mai spus sursa citatã. Angajaþii CEH ar trebui sã lucreze normal în luna decembrie pentru a asigura stocul necesar de cãrbune funcþionãrii celor douã termocetrale. “Am fãcut o adresã cãtre Complex prin care sã ni se comu- nice care este canti- tatea de cãrbune exis- tentã, care este cali- tatea acestuia, dar ºi cantitatea de energie electricã. Nu ni s-a rãspuns”, a mai spus sursa citatã. Aproape 5000 de tone de cãrbune consumã cele douã termocentrale în timp ce cantitatea produsã este undeva la 4500 de tone. Astfel, Complexul Energetic Hunedoara se con- fruntã cu un deficit de cãrbune, în stocurile celor douã termocen- trale fiind în momen- tul de faþã undeva la 12.000 de tone de cãrbune. Monika BACIU Monika BACIU A nul acesta zilele libere din 30 noiembrie, când românii îl sãr- bãtoresc pe Sfântul Andrei ºi Ziua Naþionalã de pe 1 Decembrie, picã cum e mai bine pentru bugetari. Astfel, cele douã zile libere, obligatorii prin lege cad luni ºi marþi, în completarea weekend-ului, formând o mini-vacanþã. Nu doar bugetarii sunt cei care se bucurã de acestã perioadã de relaxare, agenþiile de turism îºi freacã mâinile acum, bucuroase cã au reuºit sã îºi vândã sejururile realizate special pentru aceastã mini-vacanþã. La agenþiile de tur- ism din Valea Jiului, se înregistreazã acum încasãri record. Mai mult, cei întârziaþi care vor sã plece de 1 decembrie în vacanþã o pot face doar pe cont propriu, asta pen- tru cã nu mai existã nici o ofertã liberã. „La agenþia noastrã nu mai sunt oferte de sejururi pentru aceastã mini-vacantã de trei sãptãmâni. Oamenii ºi- au fãcut rezervãri ºi cu trei luni în urmã”, a spus Ioan Ceauºu, agent de turism. Ca ºi în anii trecuþi cele mai cãutate seju- ruri au fost în zonele balneoclimaterile, locuri preferate de turiºti, datoritã cos- turilor reduse. “Ca de fiecare datã în sezonul rece, cele mai cãutate pachete sunt la Bãile Felix, Bãile 1 Mai sau Sovata. Noi am avut oferte foarte bune, motiv pentru care toate s-au rezervat din timp,”a mai adãugat Ioan Ceauºu. Adina Adina PÃDURARU ÃDURARU UN SINGUR salvamontist în Parâng Weekend-ul prelungit de 1 Decembrie, prilej de mini-vacanþã Minerii vor sã lucreze, dar nu au cu cine discuta M inerii vor sã lucreze în decembrie, dar nu au cu cine discuta acest aspect. Reprezentanþii Sindicatului Muntele au fãcut o adresã cãtre conducerea Complexului Energetic Hunedoara prin care solicitã sã lucreze în zilele de 12 ºi 19 decembrie pentru a recupera zilele de 24 ºi 31 decembrie care vor fi libere.

Upload: geza-szedlacsek

Post on 24-Jul-2016

233 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVJ Nr 994, miercuri 25 noiembrie

TRANSCRIPT

Page 1: CVJ Nr 994, miercuri 25 noiembrie

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 8 pagini 1 LEU

Cronica Vãii JiuluiFondat 2011 Anul V Nr. 994

Miercuri, 25 Noiembrie 2015

U n salvamontist angajat, 10 voluntari. Cam aºa se prezintã situaþia în staþiunea montanã Parâng. Iarna a ALBIT muntele,

iar într-o staþiune montanã de interes naþional, situaþia în ceea cepriveºte salvamontul este NEAGRÃ. >>> P>>> PAGINAAGINA AA 2-A2-A

“Nu avem cu cine sã discutãm lacomplex, astfel cã amfãcut o adresã princare cerem sã lucrãmîn zilele de 12 ºi 19decembrie pentru arecupera zilele liberedin 24 ºi 31 decem-brie”, a declarat PetreNica, preºedinteleSindicatului Muntele.

Luna decembrie va

fi începutã de anga-jaþii ComplexuluiEnergetic Hunedoaracu o zi liberã, avândîn vedere faptul cãdata de 1 decembriee zi liberã de la stat.Ziua Sfintei MariMuceniþe Varvara, 4 decembrie nu va filiberã pentru angajaþiiComplexului.

“4 decembrie este

zi lucrãtoare. În contractul colectiv demuncã nu mai estestabilitã ca fiind ziliberã”, a mai spussursa citatã.

Angajaþii CEH ar trebui sã lucrezenormal în lunadecembrie pentru a asigura stocul necesar de cãrbunefuncþionãrii celordouã termocetrale.

“Am fãcut o adresãcãtre Complex princare sã ni se comu-nice care este canti-tatea de cãrbune exis-tentã, care este cali-tatea acestuia, dar ºi

cantitatea de energieelectricã. Nu ni s-arãspuns”, a mai spussursa citatã.

Aproape 5000 de tone de cãrbuneconsumã cele douãtermocentrale în timpce cantitatea produsãeste undeva la 4500de tone. Astfel,Complexul EnergeticHunedoara se con-fruntã cu un deficit decãrbune, în stocurilecelor douã termocen-trale fiind în momen-tul de faþã undeva la12.000 de tone decãrbune.

Monika BACIUMonika BACIU

A nul acestazilele libere

din 30 noiembrie,când românii îl sãr-bãtoresc pe SfântulAndrei ºi ZiuaNaþionalã de pe 1Decembrie, picãcum e mai binepentru bugetari.

Astfel, cele douãzile libere, obligatoriiprin lege cad luni ºimarþi, în completareaweekend-ului, formândo mini-vacanþã. Nudoar bugetarii sunt ceicare se bucurã deacestã perioadã derelaxare, agenþiile deturism îºi freacãmâinile acum,bucuroase cã au reuºitsã îºi vândã sejururilerealizate special pentruaceastã mini-vacanþã.

La agenþiile de tur-ism din Valea Jiului, seînregistreazã acumîncasãri record. Maimult, cei întârziaþi carevor sã plece de 1

decembrie în vacanþão pot face doar pecont propriu, asta pen-tru cã nu mai existãnici o ofertã liberã.

„La agenþia noastrãnu mai sunt oferte desejururi pentru aceastãmini-vacantã de treisãptãmâni. Oamenii ºi-au fãcut rezervãri ºi cutrei luni în urmã”, aspus Ioan Ceauºu,agent de turism.

Ca ºi în anii trecuþicele mai cãutate seju-ruri au fost în zonelebalneoclimaterile,locuri preferate deturiºti, datoritã cos-turilor reduse.

“Ca de fiecare datãîn sezonul rece, celemai cãutate pachetesunt la Bãile Felix,Bãile 1 Mai sauSovata. Noi am avutoferte foarte bune,motiv pentru caretoate s-au rezervat dintimp,”a mai adãugatIoan Ceauºu.

AdinaAdinaPPÃDURARUÃDURARU

UN SINGUR salvamontist în Parâng

Weekend-ul prelungitde 1 Decembrie, prilej de mini-vacanþã

Minerii vor sã lucreze, dar nu au cu cine discutaM inerii vor sã lucreze în decembrie, dar nu au cu cine discuta acest aspect.

Reprezentanþii Sindicatului Muntele au fãcut o adresã cãtre conducereaComplexului Energetic Hunedoara prin care solicitã sã lucreze în zilele de 12 ºi 19decembrie pentru a recupera zilele de 24 ºi 31 decembrie care vor fi libere.

Page 2: CVJ Nr 994, miercuri 25 noiembrie

Zãpadã depeste 10centimetrila munteZ ãpadã de 10

centimetri înstaþiunile montanedin Valea Jiului.Iarna ºi-a intrat îndrepturi, iar înstaþiunile montanedin Valea Jiului s-aaºternut deja unstrat de omãt.

Spre bucuria caba-nierilor, iarnã tocmai aînceput, iar meteorologiianunþã cã va ningeabundent în urmãtoarelezile. În Parâng stratul dezãpadã deja mãsoarã 10centimetri, iar în Strajaninsoarea s-a aºternutîntr-un strat subþire pepârtii.

“E frig la munte,zãpada e de 10 cen-timetri ºi va mai ninge”,a declarat DumitruBârlida, ºef Salvamont

Parâng. În perioada cu zãpezi

mari, Dumitru Barlida,ºef formaþie SalvamontPetroºani, recomandãturiºtilor sã nu aleagãtraseul de creastã alParîngului Mare, pentrucã acolo se creeazãfoarte multe corniºe ºi existã pericoluldeclanºãrii de avalanºe.Pentru începãtori, aces-ta recomandã pîrtiilePoienþa ºi Slima.Pîrtia de subtelescaun are ºiea cîtevaporþiuni acce-sibile celor ceabia învaþa seschieze. Spre

Saivane este tot o pîrtiepentru începãtori.Atenþie însã, gradul gen-eral de dificultate al eieste unul mare. Ultimaparte a pîrtiei poartã numele deZidul morþii. Cu un gradmare de dificultate estepîrtia B.

Monika BACIUMonika BACIU

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 25 Noiembrie 20152 Actualitate

Materialele marcate“Promovare” reprezintã

PUBLICITATE

Cronica Vãii Jiului

www.cronicavj.roTelefon: 0374.906.687

E-mail:[email protected]

Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE([email protected])

0744.268.352

Colectivul de redactie: Ileana FIRÞULESCUIleana FIRÞ[email protected]

Diana MITRACHEDiana MITRACHE([email protected])

Adina PAdina PÃDURARUÃDURARUMaximilian GMaximilian GÂNJUÂNJU

([email protected])Monika BACIUMonika BACIUGenu TUÞUGenu TUÞU

Desktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEK

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRALPRIVAT - ISSN 1583-5138

Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor

Un singur salvamontist este angajat cu carte demuncã, iar ceilalþi 10fac muncã de voluntariat. Astfel,dacã în sezonul deiarnã aceºtia nu vor sãse prezinte în munte,situaþia este mai multdecât dramaticã.

“Suntem 11 salva-montiºti în Parâng, dar doar unul esteangajatul ConsiliuluiJudeþean Hunedoara.Ceilalþi 10 sunt voluntari, iar pentru eiexistã un contract de

parteneriat cu PrimãriaPetroºani care asigurãnorma de hranã”, adeclarat DumitruBârlida, ºef SalvamontParâng. Administraþialocalã nu poate faceangajãri pentru cã ardepãºi numãrul maximde funcþionari publiciaprobaþi prin lege.Astfel, posturile desalvatori montani sunt descoperite înstaþiunea montanã dinParâng.

“Este o problemãlegislativã. Au fost maimulte încercãri de a se

legifera. Din pãcate nus-a întâmplat acestlucru. Era bine sãexiste posibilitatea dea-i angaja pe toþi cucontracte de muncã.Trebuia ca legea sã îiscoatã cumva dinnumãrul maxim deangajaþi pe careprimãria are voie sã îiangajeze. Legiuitorulnu a fãcut acest lucru

astfel cã suntem înimposibilitatea de a-iangaja pe toþi cu cartede muncã. Ei primesco diurnã în valoare de30 de lei pe zi înfuncþie de numãrul de zile pe care lepresteazã. Asta putemsã facem ºi asta putemasigura”, a declaratAdrian Negoe, secretarul Primãriei

Petroºani. Problema treneazã

încã din anul 2010când guvernul condusde Emil Boc a emis oordonanþã careprevede numãrulmaxim de psoturi dinadministraþia publicã.Petroºaniul fiindmunicipiu, numãrulmaxim al posturiloreste de 349.

“Exista ordonanþa63/2010 de pe vremea domnului Boccare a convenit tuturorpartidelor de la puterede opoziþie ºi care arãmas în vigoare.Dupã pãrerea meaeste neconstituþionalãprin care se îngrãdeºteprimarului de a propune numãrul deangajaþi ºi organigra-ma aºa cu prevedelegea 215 ºi seîngrãdeºte ºi dreptulconsiliului local care

are atribuþia de a aproba organigrama”,a mai spus Negoe. La nivelul întreguluijudeþ sunt 70 de salva-montiºti. FormaþiaSalvamont Petroºaniare o activitate de maibine de 35 de ani,fiind fondatã printreprimele echipe de salvare montanã dinþarã. Serviciul PublicSalvamont Petroºaniîºi desfãºoarã activi-tatea în zona munþilorParâng-ªureanu, zonafiind delimitatã deValea Polatiºtei, Vf.Parângul Mare, liniacrestei pânã la Coastalui Rus, Pasul GroapaSeacã, Vf. Capra, Vf.lui Petru, Vf . ªureanpânã pe ValeaStreiului, acoperind o suprafaþã de aproxi-mativ 75.000 ha.

Monika BACIUMonika BACIU

I ubitorii sporturilor

de iarnã, au dinacest sezon unmotiv în plus pentru a practicasportul preferat,în Pasul Vâlcan.

Dacã pânã acumaici nu prea aveau ceface, de aceastã datãadministraþia publicãlocalã din Vulcan, areuºit sã realizeze unapres-schi, dar ºi uncentru din care turiºtiiîºi pot închiria celenecesare practicãriisportului dorit.

”În Pasul Vâlcanam reuºit sã finalizãmtoate lucrãrile laapres-ski ºi totodatãla centrul de dis-tribuþie a materialelorpentru schiori care vaavea schiuri, bocanci,clãpari ºi tot ceea ceau nevoie pentruperioada în care

sezonul va fi deschisîn Pasul Vâlcan. Euconsider cã, suntempregãtiþi pentru iarnã,deoarece, avem acumlocuri ºi unde sã steaturiºtii sã serveascãceva de mâncare, sãbea un vin fiert, unceai sau fiecare ce îºi doreºte”, a spusprimarul municipiuluiVulcan, Gheorghe Ile.

Mai mult, ca înfiecare an, în PasulVâlcan se vor organi-za foarte multe acti-vitãþi specifice sporturilor de iarnã lacare sunt asteptaþituriºti de toatevârstele

”Ca ºi în anii

trecuþi în Pasul Vâlcanvom organiza activi-tãþi, concursuri deschi, snowbord, spec-tacole de colinde ºifoarte multe alteevenimente, menitesã îi atragã pe turiºtiîn aceastã staþiune anoastrã”, a mai spusprimarul GheorgheIle.

Întreg programulactivitãþilor ce voravea loc în aceastãiarnã, la care adminis-traþia publicã a venitcu aport financiar, afost aprobat deConsiliul Local almunicipiului Vulcan.

AdinaAdinaPPÃDURARUÃDURARU

UN SINGUR salvamontist în ParângU n salvamontist angajat,

10 voluntari. Cam aºa se prezintãsituaþia în staþiunea montanã Parâng.Iarna a ALBIT muntele, iar într-o staþiune montanã de interes naþional,situaþia în ceea ce priveºte salvamontuleste NEAGRÃ.

Apres-ski ºi centru de închirieri schiuri, iarna aceasta în Pasul Vâlcan

Page 3: CVJ Nr 994, miercuri 25 noiembrie

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 25 Noiembrie 2015 Actualitate 3

“Am avut o cererede deshumare. Au vrutsã mute trupul lângãcelelalte rude”, adeclarat Istvan Hodoº,responsabilul Cimitiruluicentral din Petroºani.

ReprezentanþiiAdministraþieiCimitirelor susþin cã astfel de cererisunt destul derare, însã existã.

“Nu suntfoarte multecereri de genulacesta, undeva ladouã-trei pe an”,a mai spus sursacitatã.

Potrivit legii,deshumarea

persoanelor decedatese poate face numaidupã 7 ani de la data înhumãrii.

Deshumareaosemintelor per-soanelor decedate înurmã cu pânã la 7 ani,precum ºi reînhumarealor se poate face în tot

timpul anului pe bazaavizului sanitar pentrudeshumare/transport ºireînhumare eliberat decãtre direcþia de sãnã-tate publicã teritorialã.Deshumãrile ºi reîn-humãrile se fac decãtre administraþiilecimitirelor, în prezenþafamiliei persoaneidecedate sau a unuireprezentant al aces-teia ºi a administratoru-lui cimitirului, curespectarea normelorsanitaro-antiepidemice.

B isericaspune NU

Dupã tradiþiaBisericii, morþii nu se

dezgroapã niciodatã.De asemenea, nuexistã nici o dispoziþiecanonicã pentru dez-groparea morþilor. Învechime, ca ºi astãzi,în multe pãrþi nu sefãcea dezgroparea, cimorþii trebuiau sãrãmânã în mormintelelor "pânã la Înviereacea de obºte", privindRãsãritul ºi aºteptândtrâmbiþa cea din urmã.Dezgroparea se poateface doar din motivespeciale impuse demutarea trupurilor ºianume recunoaºtereacã sfânt, mutarea

osemintelor mortului înþara natalã saudepunerea unui mem-bru al aceleiaºi familiiîn mormântul respec-tiv. Este recomandat cadeshumarea sã nu sefacã niciodatã, dardacã este impusã de

necesitãþi stringente,aceasta se poate facedoar cu binecuvântareapreotului ºi cu condiþiaca osemintele sã fiedepuse cu cinste înacelaºi mormânt.

Monika BACIUMonika BACIU

Astfel, în urmacurãþeniei fãcute,numãrul cazurilor deHepatita A a scãzutconsiderabil, iar la acestmoment existã doarcâteva cazuri ºi aceleaizolate. ”La focar noiam reuºit sã facemcurãþenie, dupã cumam spun, în blocuri, în partea superioarã a blocurilor undeoamenii au aruncat dinlocuinþele lor resturimenajere care au dus laproducerea acestuifocar. Noi am reuºit sãfacem curãþenie sãsperãm cã se va pãstra,însã unul dintre lucrurile

care a favorizat extin-derea focarului a fost ºicãldura, cu care acumdin fericire nu ne maiconfruntãm, iar astaeste un motiv în pluspentru care s-a stopatfocarul”, a spusGheorghe Ile, primarulmunicipiului Vulcan.

Doar în perioadacuprinsã din varã pânãacum, Vulcanul s-a confuntat cu mai multevaluri de hepatita A, iarcâteva zeci de persoaneau fost internate zile înºir la secþia de Spitalulde Boli Infecþioase dinVulcan.

Adina Adina PPÃDURARUÃDURARU

Tot atunci aceºtia îivor cunoaºte ºi peconsilierii locali careadoptã proiecte dehotãrâre pentrucetãþenii din localitate.

“În ziua de 7decembrie va fi convo-catã ºedinþa de consti-tuire a ConsiliuluiConsultativ al Tinerilor.La aceastã ºedinþã vorparticipa toþi consilieriilocali, se va depunejurãmântul ºi va fi o

ºedinþã de constituire.Cele douã consilii sevor cunoaºe ºi vor

hotãrî care va fi primaºedinþã de lucru a lor”,a declarat EduardWersanski, preºedin-tele Casa ProUrbis.

Cei 19 aleºi vor fielevi ai claselor a X-aºi vor avea un mandatde 2 ani, timp în care

vor avea posibilitateasã-ºi dezvoltenumeroase calitãþi utile pentru integrarealor armonioasã în viaþa comunitãþii. Seurmãreºte promovareaºi susþinerea tuturorvalorilor izvorâte dinactivitãþile desfãºuratede ºi pentru copiii ºitinerii municipiului, la toate nivelele dereprezentare,acþionarea prinmijloace specific decomunicare. Liceeniipot veni cu propuneride proiecte în cadrulºedinþelor.

Monika BACIUMonika BACIU

C ele 5 angajãri fãcute pânã acum de

cãtre PrimãriaMunicipiului Petroºani în domeniul schiabil Parâng,nu sunt îndeajuns pentru aasigura cele necesare susîn munte.

Astfel dacã pânã acumadministraþia a fost în cãutarede personal care sã se ocupede cele douã telescaune, deaceastã datã primãria a scos laconcurs un post de ºofer ºi unaltul de lãcãtuº mecanic.

“Da, mai avem nevoie de

personal în domeniul schiabilParâng, din aceastã cauzã amscos la concurs postul de ºoferºi cel de muncitor calificat,lãcãtuº mecanic. Sperãm noi

cã vom gãsii persoanele potrivite, însã cei care sunt încãutarea unui loc de muncã ºi se încadreazã în cerinþelenoatre trebuie sã depunã undosar cu toate documentelemenþionate pe site, la sediulprimãriei, urmând ca mai apoinoi sã facem selecþia”, a spusDaniel Viºan, directorulSPADPP Petroºani

Condiþiile pe care candidaþiitrebuie sã le îndeplineascã suntfãcute publice pe site-ul oficialal Primãriei MunicipiuluiPetroºani, dar ºi la avizierul cuanunþuri din cadrul instituþieipublice.

Adina Adina PPÃDURARUÃDURARU

Deshumare în Postul CrãciunuluiD eshumare în Postul Crãciunului. Reprezentanþii adminis-

traþiei Cimitirelor din municipiul Petroºani au avut osolicitare ceva mai ieºitã din comun. Rudele unei persoane trecute în nefiinþã au solicitat aprobarea deshumãrii pentru amuta trupul neînsufleþit lângã celelalte rude.

Primãria Petroºani face angajãri!

Depunere de jurãmânt, la PetroºaniL iceenii care au fost aleºi sã facã

parte din Consiliul Consultativ alTinerilor din municipiul Petroºani vordepune jurãmântul luna viitoare.

Hepatita A este þinutãîn frâu la VulcanF ocarul de hepatitã A cu care

administraþia publicã din municipiul Vulcan se confruntã de cevatimp este acum þinut sub control graþiemãsurilor luate de autoritãþi.

Page 4: CVJ Nr 994, miercuri 25 noiembrie

M iroslav Giuchici(nãscut în 18

aprilie 1954) a jucatdouã campionate laJiul Petroºani, dar afost unul dintre ceimai îndrãgiþi jucãtoricare au îmbrãcat tricoul alb-negru.

L-am abordat recent,aflând „pe surse”, cã seocupã de redactarea uneicãrþi, în care cuprinde uncapitol aparte ºi despre Jiul Petroºani.

Reporter: Miro, amauzit cã scrii o carte?

Miroslav Giuchici: Cam aºa ceva! Am þinuttoatã viaþa un jurnal la zi cu activitatea mea, ºi acumla 61 de ani, vreau sã-l valorific. Vor fi niºte chestiuni interesante,chiar ºi despre cei doi ani,1980-1982, pe care i-am

petrecut la Jiul Petroºani.

Rep.: Apropo, cum ai ajuns aici, tu, un timiºorean de etniesârbã?

M.G.: Pãrinþii mei au fost deportaþi în Bãrãgan, eu m-am nãscut acolo în`54. Apoi vremurile s-au mailiniºtit, am revenit în banat ºiam început sã joc la PartizanDiniº, prin campionatulregional. Am fãcut ulteriorpasul la „Poli” Timiºoara –cea adevãratã, nu clona de azi, un Recaº mutat pe Bega... - ºi de aici aurmat ascensiunea.

La Jiul Petroºani am ajunsîn vara lui 1980. Veneamdupã ce Jiul se salvase cugreu de la retrogradare însezonul recent încheiat,echipa se despãrþise de vede-ta sa, Gigi Mulþescu, trebuiaceva în loc. Am acceptat sãpreiau rolul lui Gigi, antrenorera Petre Libardi, un omdeosebit. Formam o echipãnouã – mai plecaserã Moise,

Bãdin, Ciupitu, Bucurescu,Doru Stana. Era un schimbde generaþii.

Rep.: Cum au fost ceidoi ani la Jiul?

M.G.: Foarte buni! Deºi cu numeroºi debutanþiîn Divizia „A” – Vasiliu,Bogheanu, Gusti Vânãtoru –eram ºi câþiva mai rãsãriþi,precum Nelu Varga, portarul Cavai, Stoichiþã,ªumulanschi, Sãlãgean, caream dus cu brio steagul. Îibãtuserãm cu 2-0 pe Steaua,2-1 pe Univ. Craiova,viitoarea campioanã, 4-0 peechipa lui Ceauºescu, FC OltScorniceºti. Am avut unsezon bun, 15 goluri marcate, fiind golgeterulJiului. Ne-am clasat pe locul10, în ediþia urmãtoare,1981-1982, locul 12, într-uncampionat în care i-am pierdut pe Stoichiþã ºi TraianStoica, având vreo zece jucãtori noi, Ion Grigore,Mache Vizitiu, V. Popa,Bebe Dina sau Titi Muia.

Rep.: Evoluþiile tale de excepþie te-aureadus în atenþiaTimiºoarei, dar ºi aechipei Naþionale...

M.G.: Ei, aici este opoveste mai lungã, pe care ovoi spune în detaliu în carte!Am revenit la „Poli”, undeaveam sã joc cinci campio-nate, 1982-1987. Evoluþiilemele bune n-au contat înochii lui Mircea Lucescu, celcare între timp, deveniseselecþionerul României.

Rep.: Pai cum!?M.G.: La un meci Jiul –

Corvinul 1-0, disputat în

sezonul 1980-81, fundaºiinoºtri – Vasiliu Miculescu,Puiu Rusu – l-au fugãrit petot terenul, eu le-am „rupt”gleznele cu driblingurile, iarel mi-a scrâºnit printre dinþila finalul meciului: „Cât o-i fi

eu la Naþionalã, tu n-ai sãajungi acolo nici cu ordin dela Ceauºescu!”. Era un omrãutãcios, rãzbunãtor ºi uite-aºa, n-am vãzut nicio-datã echipa Naþionalã...”

Rep.: Apoi?M.G.: Mi-am fãcut treaba

la „Poli” apoi am jucat laObilici Sânmatinu Sârbesc,între iarna lui `87 ºi vara lui`87, am trecut în Divizia „B”la Progresul Timiºoara,1987-1989.M-am lãsat lavârsta de 35 de ani, m-amocupat de pregãtirea copiilor ºi juniorilor, mi-amînfiinþat o ºcoalã de fotbal.Deocamdatã stau sã-mi punla punct jurnalul pentru a daviaþã acelei cãrþi despre carevorbeam. M-am bucurat în2009 cã am participat laaniversarea celor 90 de aniai existenþei Jiului ºi sper sã ne revedem ºi în 2019, la centenar!

4 Sport Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 25 Noiembrie 2015 Sport 5

A fost un week-endfotbalistic cu o droaiede derby-uri europene,mioritice ºi... jiene.

Mai întâi, ne-a încântat acel duel numit El Clasico, Real Madrid – F.C.Barcelona, în care roº-albaºtri Bravo,

Pique, Iniesta, Messi,Suarez sau Neymar i-au cocoºat pe rivaliidintr-o capitalã pe care azi-mâine n-o mairecunosc. „Catalunya isnot in Spain” sau...iarna nu-i ca vara, iarRealul nu-i ca Barça: 0-4, ca la teatru!

A urmat Juventus –Milan, un alt clasic,dintr-o altã peninsulãde civilizaþie, un meciceva mai „la dolcevita”. Nu putem trecenici peste cea de-a treiapeninsulã – oarecum...–, Grecia, unde clasicullor Pannathinaikos –Olympiakos, ambeledin Atena s-a lãsat doarcu arestãri, amendãri ºiamânarea (sau anu-larea) meciului.

ªi uite-aºa ajungemla ai noºtri, ca brazii.

Spaima campionatuluiromânesc, derby-ul leg-endar Dinamo –Steaua. Un meci devaloare regionalã, cu oechipã Steaua care numai are nici vânã, nicichef, nici jucãtori, nicisuporteri. Parcã, parcãse duce pe drumul isto-riei altor granzi aiBucureºtiului, Progesul(F.C. Naþional), SportulStudenþesc sau chiarRapid. O echipã aflatãla umbra lui „pac-pac”,bãtaia inimii „marelui”

patriot Gigi Becali – else jurã cã nu furã... –,bãgatã în corzi de oaltã leºinãturã numitãDinamo, care se bucuraprosteºte dupã o primãvictorie în daunasteliºtilor, dupã cinciani.

Uºurarea creieruluinostru a fost însãderby-ul Vãii Jiului,C.S. Vulcan –Universitatea Petroºani.Fãrã patimi, fãrãpetarde, fãrã conferinþede presã. Undeva prin

campionatul judeþean,sub adierea vântului detoamnã.

Henþ cu mâna ÎNTRE TIKI-TAKAªI PAC-PAC!

Cândva, sub soarele Diviziei „A”...

Jiul Petroºani a încheiatcampionatul judeþean al Ligii

a IV-a în corzi

Altãdatã, la Petroºanitremurau granzii...D e obicei, toamna se numãrã

bobocii. Bine spus, chestiunecare se poate aplica perfect ºi în sport, la ora bilanþurilor.Bilanþuri de care ne vom ocupa în numerele viitoare.

Acum facem doar o constatare denuanþã. Dacã ar fi sã ne întoarcem cu 10,20, 30, poate 50 de ani în urmã, totulera privit de pe alþi parametri. JiulPetroºani, echipã emblematicã ce are înspate o istorie de 96 de ani – totuºi, maitânãrã ca Radu Beligan! – abia se mairegãseºte prin underground al fotbaluluiromânesc. Doar prin eforturile cedepãºesc limitele firescului, datorate unorfoºti jucãtori – Marin Tudorache, DamianMilitaru, Sorin Ghiþan –, echipa nu asucombat.

La Petroºani a câºtigat în turul recentîncheiat cine a vrut ºi cine nu, tânãraechipã încropitã ad-hoc neputând, totuºi,face faþã unui anumit ritm, umãr la umãrcu mai hârºiþii jucãtori ai campionatuluijudeþean.

Vom face o trecere în revistã, cu„Poveºti la gura sobei” în ediþiile dinaceastã iarnã, cu momente de strãlucire a fotbalului de la Jiul, dar ºi a ceea ce afost ºi la Lupeni, Vulcan, Aninoasa,Petrila sau Uricani.

Pregãtiþi ceaiul, puneþi de-o mãslinã!

Fotbal, Liga a V-aHunedoara

Mureºul Pricaz,un lider autoritar

S-a încheiat turul Ligii a V-a,cu un lider absolut, Mureºul Pricaz,ce are intenþii clare de a promova.

Mãgura Pui (antr. Ovidiu Ciolea)a spulberat cu 7-0 în deplasare peSantos Boz, golurile fiind marcatede Sora (3), Albesc, A. Turcu, Ov.Stoica ºi Cr. Pau. „A fost uncampionat slab pentru noi, undeam pierdut multe puncte în meciuriuºoare” spunea Ovidiu Ciolea,antrenorul celor de la Pui. CetateRãchitova revine de la 0-2 la Vaþa,

reuºind în final un 2-2 prin golurilelui Cr. Sãlãºan ºi Mâcnea. CernaLunca Cernii încheie cu prima savictorie îndeplasare, 2-0 laVictoria Dobra.

Jiulistul de altãdatã, scriitorulde azi, Miroslav Giuchici

Mureºul Pricaz, merituoasacampioanã de toamnã

în Liga a V-a Hunedoara

Alin Turcu, unul dinautorii celor

ºapte goluri aleMãgurii Pui la Boz

Antrenorul-jucãtorCristi Sãlãºan

a marcat un gol pentru Cetate

Rãchitova la Vaþa

Pagini realizate de Genu TUÞU

Miroslav Giuchici în douã momente de virtuozitate, pe când juca la Jiul Petroºani, în anii `80

Miroslav Giuchici (în medalion) la aniversarea de 90 de ani (2009) a echipei Jiul,

alãturi de Militaru, Martinovici ºi Cavai

Page 5: CVJ Nr 994, miercuri 25 noiembrie

Artistul plastic ºipoetul ConstantinCâmpeanu spune cã ºi-a descoperit o nouãlaturã, dupã poezie, iarschiþele sale în creionvor fi expuse pe simezeîntr-o cafenea, conti-nuând astfel tradiþiapredecesorilor sãi.

În Petroºani existã o cafenea care pro-moveazã artiºtii plastici,iar pe simeze poþivedea mereu caricaturi,mici catrene ºi, mainou, schiþe inedite, realizate dupã fotografii

într-un program, cu ajutorul calculatorului.Pe autorul lor îl ºtim decând a început sãcreascã o cioarã, pecare a denumit-oBãiatu’, dar de aceastãdatã ne aºteaptã sã îipãtrundem în sufletul luiºi al prietenilor lui.

„Vreau sã fac oexpoziþie de portrete încreion, cã nu s-a maifãcut aºa ceva. Sper sãaibã ºi succes. Eu dejamã ºi vãd înconjurat demulþime, aclamat ºi plinde stimã, dar sã vedem

ce iese”, a spusConstantin Câmpeanu,artistul plastic care vaexpune pe simeze.

Mai în glumã, mai înserios, ConstantinCâmpeanu spune cã nua avut bani pentruustensile ºi cã a creatarta într-un mod digital,inedit. „Cum sã îmicumpãr eu pânzã,stinghii, rame,creioane, culori? Pe calculator le avem petoate ºi am zis cã ar fipãcat sã nu profitãm detehnologia aceastã”, aprecizat bãdia.

Bãdia Câmpeanu a deprins taineleinformaticii la pensie,dar recunoaºte cã îºipetrece ore în ºir ca sãcreeze ceea ce noi vomvedea pe simeze. „Amluat-o pe pipãite ºi cândam vãzut cã, din cândîn când, mi-a ieºit câteceva, m-am entuzias-mat ºi acum nu mã maisatur. Nu mã mai vindecã nici internetul ºi am un poem, carespune aºa: iubito, pen-tru tine am cumpãratun calculator în rate ºinici internetul nu mã

mai vindecã! Câte ore din zi stau la calculator? Pãi staunoaptea, cã atunciam inspiraþie, darsunt 4, 5 ore, nu mãmai satur deloc!”,spune artistul.

ConstantinCâmpeanu creºte ocioarã ºi ea este muzalui principalã, iar dacãva vrea, Bãiatu’ va fivineri la expoziþie încafenea, acolo undevom vedea din creaþi-ile realizate în stilul pecare el îl denumeºteStilul Câmpeanu.

Vernisajul are loc

vineri la ora 16,00, lacafeneaua Cafe Mary.

DianaDianaMITRACHEMITRACHE

C el puþin 4 obiectiveabsolut necesare au

fost realizate cu baniobþinuþi din economiile pe care operatorul de apã din Valea jiului le-afãcut într-un prim proiecteuropean.

Nu numai cã a finalizatproiectul mai devereme cucâteva luni, dar a ºi realizatlucrãrile pe care le considerã

suplimentare, cu aproape

un milion ºi jumãtate de lei,bani rãmaºi dupã finalizareaprimei etape.

Oamenii din zona Moloviºau apã ºi aici vorbim desprezeci de gospodãrii izolate,aflate în oraºul Petrila, dar lapoalele munþilor Parâng.Locuitorii de aici trãiau uncoºmar din cauzã cã nu aveauapã curentã ºi acum spun cãeste cea mai mare realizare alor. „Acum este foarte bine ºisuntem mulþumiþi. Cum eraînainte? Foarte greu, cã avem

fântâni, dar era secetã,cãram butoaie cu apã ºine era foarte greu. Acume foarte bine”, a spusunul dintre beneficiari,care de marþi are apã cupresiune direct la robinetºi asta în condiþiile încare locuieºte într-uncãtun de munte mai izolat.

Proiectul a vizat 4 etape ºi aici au intratlucrãrile la aducþiunea depeste Jiul de Est în zonaDãrãneºti, lucrãrile de lasensul giratoriu de laintrarea în CartierulAeroport, dar ºi cele depe centura municipiuluiPetroºani, iar tot din ace-leaºi economii, cei de laApa Serv au cumpãrat ºi

douã utilaje. Tot aici a fostcuprinsã ºi zona de la Moliviº,unde apa ajunge sus la munte,cu ajutorul unui sistem de con-ducte ºi a staþiei de pompecare este funcþionalã deja.

„Acest contract a avut o valoare de 4.983.447,16 lei,inclusiv TVA. Lucrãrile auînceput în 10 iunie ºi trebuiau sã se finalizeze la 31 decembrie 2015, noi astãzisuntem în 24, deci cu o lunãde zile mai repede ”, a spusCostel Avram, directorul general al SC Apa Serv.

La recepþie, au ajuns constructorii acestor obiective,reprezentanþii administraþiilorlocale care beneficiazã de ele ºisupervizorii. Toate investiþiileau fost finalizate ºi, dacã înMoloviº oamenii au de marþiapã în case, cei din Petroºaniau surse alternative, aºa încâtsistarea furnizãrii apei sã numai afecteze beneficiarii. Astapentru cã s-a construit variantaalternativã de aliemntare, înzona sensului giratoriu de laintrarea în Cartierul Aeroport.

Diana Diana MITRACHEMITRACHE

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 25 Noiembrie 20156 Actualitate

Asociaþia pentru educaþie ºi pregãtire profesionalã Petroºani cu sediul în Petroºani,la Casa de Culturã a Sindicatelor organizeazãcursuri de Noþiuni Fundamentale de Igienã.

RELAÞII LA TELEFON: 0722448428

0735.183175

vã oferã zilnic, prin magazinulalimentar Nr 16, Piaþa Centralã

CELE MAI IEFTINESORTIMENTE

DE CARNE DE PORC- Pulpã porc cu os - 9.80 lei- Fleicã porc - 12.50 lei- Pulpã porc fãrã os - 14.30 lei- Carne tocatã - 12.80 lei- Cotlet porc cu os - 13.80 lei- Cotlet porc fãrã os -18.50 lei- Ceafã porc fãrã os - 18.50 lei- Ceafã porc cu os - 13.80 lei- Costiþã porc cu os - 9.80 lei- Ciolane porc - 5,00 lei- Slãninã crudã - 3,90 lei

NOI SUNTEM MEREU ÎNSLUJBA DUMNEAVOASTRÃ!

Telefon util: 0733.960311

SERVIRE PROMPTÃ - IREPROªABILÃ!

Locuitorii de la poaleleParângului au apã la robinet

Schiþe în creion, direct din calculator, la cafeneaO expoziþie ineditã, de portrete în

creion, simple caricaturi, realizateprintr-un program informatic nou, deultimã generaþie, va fi vernisatã la fineleacestei sãptãmâni în Petroºani.

Page 6: CVJ Nr 994, miercuri 25 noiembrie

Fiul consiliereijudeþene a avut permisul de conduceresuspendat de cãtrepoliþiºti, însã acestlucru nu l-a împiedicatsã urce la volan. A fostprins de Poliþia RutierãPetroºani ºi i s-a fãcutdosar penal, iar dupã

finalizarea cercetãrii afost sesizatã instanþade judecatã, respectivJudecãtoria Petroºani.

Practic, dosarul afost instrumentat deParchetul Petroºani,însã în aceastã varã afost preluat deprocurorii Parchetului

de pe lângã Curtea deApel Alba Iulia.

Aceºtia au decistrimiterea în judecatãºi dosarul a fost înregistrat la instanþadin Petroºani în datade 20 noiembrie a.c.Acum urmeazã camagistraþii sã analizezeprobele procurorilor ºisã decidã dacã DanielOvidiu Pleºcan va fijudecat. Pe de altãparte, Pleºcan alãturide Silviu Mihãiþã Praþaºi Mihaela Ciociu vorafla mâine/joi dacã se fac vinovaþi de

acuzaþiile aduse decãtre DIICOT, îndosarul de prostituþiejudecat de TribunalulHunedoara.

Magistraþii au amânat pronunþareasentinþei pentru datade 26 noiembrie2015. Cei trei au fostridicaþi de ofiþeriiBCCO Alba ºiprocurorii D.I.I.C.O.T.– B.T. Hunedoara, înurmã cu aproape unan de zile.

Anchetatorii aususþinut cã, în perioa-da iulie – decembrie

2014, membriigrupãrii ar fi recrutatcinci tinere, dintre caredouã minore, pe carele-ar fi determinat sãpractice prostituþia, înmai multe locuri decazare de pe Valea

Jiului. O parte dinbanii obþinuþi din activitatea de prosti-tuþie ar fi fost însuºiþide membrii grupãrii.

MaximilianMaximilianGÂNJUGÂNJU

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 25 Noiembrie 2015 Actualitate 7

T arife noi pentrutransportul cu

telescaunul dinParâng. Consilieriilocali de la Petroºanivor aproba sãptãmânaaceasta noile tarifepentru transportul cutelescaunul.

Prevederea are ca þintãnoul telescaun pentru carese introduce un tarif decinci lei. Mai exact estevorba de cei care vor utiliza aceastã instalaþie detransport pe cablu de lastaþia intermediarã.

“Prin hotãrârea consiliului local 335/2014au fost aprobate preþurile

pentru persoane pe transportul pe cablu, petelescaunul TS3. Faþã deceea ce s-a aprobat iniþialnu au fost fãcute modi-ficãri. S-a introdus o taxãcare lipsea ºi anume cursastaþie intermediarã sosirecare anul trecut nu a fostprinsã ºi este vorba de otaxã de 5 lei. Practic estejumãtatea celeilalte taxe.De la staþia intermediarãspre sosire pentru cã esteposibil sã se urce ºi de

acolo pentru cã sigur vor fidoritori”, a declarat AdrianNegoe, secretarul PrimãrieiPetroºani.

În cadrul aceluiaºi proiectse va elimina ºi o taxã, mai exact taxa deSalvamont, de un leu. “Este vorba despre aceataxã de salvamont de unleu care se încaseazã labugetul municipiului ºi nu al SPADPP ºi atunci seeliminã din rândul taxelorcuprinse pentru telescaun

care este deja cuprinsã înhotãrârea de consiliu pen-tru aprobarea taxelor ºiimpozitelor atât pe anulacesta cât ºi pe anul urmã-tor. În rest preþurile suntaceleaºi faþã de anul tre-cut”, a mai spus sursacitatã. De anul trecut, tar-ifele pentru un bilet de cãlã-torie s-au modificat. Turiºtiivor scoate din buzunar 15lei. Tarifele de utilizare avechiului telescaun vor fi lafel cu cele pentru TS3.Astfel, o cãlãtorie va costa10 lei pentru adulþi ºi 7 leipentru copiii sub 12 ani. Ocãlãtorie dus-întors îi vacosta pe adulþi 15 lei, iarpe copii 10 lei. Cei intere-saþi pot face ºi abona-mente. Astfel, o jumãtatede zi va costa 40 de leipentru aduþi ºi 28 de leipentru copii.

Monika BACIUMonika BACIUElevii din clasele a IV-ase pregãtesc ca miercuri sãle fie gazde celor ce vorveni din toamna anuluiviitor. Este programatã oîntâlnire între generaþii, iarcopiii de grãdiniþã vor aveaprilejul sã vadã ce este din-colo de zidurile unei ºcoli.Tocmai de aceea este o ziimportantã, marcatã aºacum se cuvine.

„Este o zi foarte impor-tantã pentru ºcoala noastrãla Colegiul Naþional MihaiEminescu, practic la ªcoalaAvram Stanca, pentru cãeste Ziua Porþilor deschise. Noi, toþi dascãlii, care acum avem clase-le a IV-a, vomprimi, cu uºilelarg deschise, pemicii bobocei,care vor fi viitoriielevi ai noºtri. Eivor veni sã vadã

activitãþile pe care le vomdesfãºura cu copiii ºi sã îºicunoascã viitoarele învãþã-toare”, a spus Mirela Iacob,coordonatoarea activitãþii.

Copiii ºi dascãlii dinªcoala Avram Stanca îiaºteaptã pe cei mici ºi cu oferte dintre cele maivariate, mai ales cã aici vorfi organizate, din toamnaanului viitor, clase de tipstep by step, clase cupredare intensivã a limbiiengleze, ori, pentru cei pricepuþi la sport, o clasãde fotbaliºti.

Diana Diana MITRACHEMITRACHE

Hoþul dinmaxi-taxi vasta zece anila rãcoare I ndividul de 32 de ani,

care împreunã cu ominorã de 17 ani, a spartmai multe autovehiculede transport persoanedin care a furat bunuri ºi bani, a fost condamnatla 10 ani de închisoare.Complicele lui, o minorãde 17 ani, a scãpat deînchisoare.

Armeanu Alin a fostprins în flagrant la începutullunii ianuarie a.c., dupã ce a spart mai multeautovehicule într-o singurã

noapte, iar complice îi erao adolescentã de 17 ani dinlocalitatea Petrila.

Hoþul avea asupra lui mai multe instrumente cucare acþiona, dar ºi bunuri ºi sume de bani a cãrorprovenienþã nu o putea justifica, au explicat poliþiºtiila momentul reþinerii.

Bunurile sustrase dinautoturisme au fost recupe-rate, dar prejudiciul total, învaloare de 1.600 lei, a fostrecuperat în proporþie dedoar 40 %.

Bãrbatul a obþinutclemenþa unor dintre pãgubiþi, însã acest lucru nul-a salvat de la o pedeapsãdrasticã. Judecãtorii de laPetroºani l-au condamnatpentru furt calificat la 4 aniînchisoare pentru fiecarespargere ºi au adãugat unspor de o treime din totalul

pedepselor, respectiv 6 ani. Astfel pedeapsa rezultatã

este de 10 ani închisoare înstare de detenþie.

În plus a fost obligat sãachite ºi despãgubiri celorcare nu ºi-au retras plân-gerea. Minora care þinea de„ºase” a fost acuzatã decomplicitate ºi a fost condamnatã la o mãsurãeducativã pe o duratã de 4 luni, dar ºi sã urmeze un curs de formare profesionalã.

Armeanu Alin a speratcã instanþa superioarã îi va reduce pedeapsa, însãmagistraþii Curþii de ApelAlba Iulia i-au respins apelulca nefundat. Individul maiare pe rolul JudecãtorieiPetroºani un dosar în careeste învinuit tot de furt calificat.

Maximilian Maximilian GÂNJUGÂNJU

Un nou dosar pe numele lui Daniel PleºcanJ udecat alãturi de alþi doi suspecþi

într-un dosar în care este acuzat deconstituirea unui grup infracþional organi-zat, trafic de minori ºi proxenetism în formãcontinuatã, Daniel Ovidiu Pleºcan s-a alescu o nouã acuzaþie. Acesta are un nou dosarpentru conducere fãrã permis.

Taxã pentru folosireatelescaunului TS3

Porþi deschise la ºcoalãC opiii de la grãdiniþe sunt miercuri aºteptaþi sã

treacã pentru prima datã pragul unei ºcoli. Esteun mod de a se acomoda cu ideea cã din toamnã vorajunge ºi ei în bãnci, iar ªcoala Avram Stanca organizeazã pentru asta Ziua Porþilor Deschise.

Page 7: CVJ Nr 994, miercuri 25 noiembrie

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 25 Noiembrie 20158 Actualitate

“Am înlocuit“Fabrica lui MoºCrãciun” cu o activi-tate caritabilã care vafi axatã pe ajutorareaunui copil excepþional,un elev al Petroºaniu-lui cu calitãþi ºi talentedeosebite. Este vorba despre FabianiPrcsina. Va fi un spectacol denumit“Fabiani ºi prieteniilui”, spectacolul va fiîn ziua de 14 decem-brie. Intrarea va fi pebazã de bilete ºi baniiadunaþi vor fi daþiacestui copil, pe care

îi va folosi pentruviitoarele deplasãriinterne ºi inter-naþionale”, a declaratEduard Wersanski,preºedintele CasaProUrbis.

Evenimentul caritabil va avea loc laun restaurant dinmunicipiul Petroºani,iar intrarea va fi pebazã de bilete. Toþibanii strânºi vor fidonaþi geniului pianu-lui Fabiani Prcsina.

“Am vrut sã schim-bãm aceastã donaþiede pachete, având în

vedere cã în Petroºanisunt multe asociaþiicare fac acest lucru.Am cãzut de cuviinþãcã mai bine sã punc-tãm o persoanã saumai multe persoane,astfel am hotãrât caanul acesta. Având învedere rezultateleinternaþionaleexcepþionale, sã îl pre-miem pe acest copil.Pentru anul viitor negândim la mai mulþi

copii care au rezultateexcepþionale la învãþã-turã, dar au o situaþiemai modestã”, a maispus sursa citatã.

Totodatã, ceiprezenþi la evenimentvor fi încântaþi deacordurile magice pecare degetele micuþu-lui pianist le articu-leazã pe clapelepianului. Copilul arãmas orfan în 17aprilie 2014, când

mama sa a fost ucisãde o maºinã în timpce se îndrepta cãtregara din Petroºanipentru a trimite unpachet surorii bãiatu-lui, care este studentãîn anul I la o facultatede matematicã dinTimiºoara.

Femeia, în vârstãde 41 de ani, traversãpe o trecere depietoni când un ºoferîn vârstã de 21 de ani,

care conducea cuvitezã un autoturismBMW, a lovit-o în plin.Pe trecerea de pietonise mai afla un bãrbatcare a fost ºi el lovitde maºinã. Victimeleau fost transportate laSpitalul de Urgenþãdin Petroºani, însãeforturile medicilor aufost inutile. Prima amurit femeia, apoi adecedat ºi bãrbatul.Fabiani Pricsina areprezentat municipiulPetroºani în Franþa.

Micuþul pianist dinmunicipiul Petroºani s-a aflat la Nisa, în Franþa unde a participat la un prestigios concursinternaþional de pian.În þara lui Voltaire,micuþul pianist dinPetroºani s-a clasat pe prima treaptã apodiumului.

Monika BACIUMonika BACIU

C opiii sunt interesaþi de

ceea ce vãd la televizor,selecteazã, dupã preferinþele lor,canalele, nu agreazãceea ce pãrinþii, oribunicii lor urmãresc,dar au viziuni claredespre mass-media.

Clasa albinuþelor, careeste coordonatã de AdinaRisipitu, cea care prezintãªtirile la televiziunea localãMondo Tv, are copii, nu mai mari de 9 ani. Toþi ne-au fost gazde, marþidimineaþã, iar discuþiiledespre ce vrem ºi ce nuvrem sã regãsim în ziare ºipe micile ecrane au fost la ordinea zilei.

Toþi adorã desenele ani-mate ºi, fãrã nicio excepþie,

fiecare are un personajfavorit. Sunt micuþii noºtri,care, încã de pe acum, ºtiu exact ce e bine sãurmãreascã la tv. Ne-auvorbit despre personajelelor favorite, iar printre ceimici am regãsit copii careurmãresc ºi posturi TV pecare ajungem mai greu:„Tatãl meu este preot ºi euurmãresc Trinitas TV”, a

spus Ilie, unul dintre copiiiconsiderat înþeleptul clasei,iar alþii ne-au spus cã vor, larândul lor sã devinã preoþi.Sunt mici înþelepþi, care ºtiuce este joaca, îºi cumpãrãreviste pentru copii, darrecunosc cã uneori suntpuºi de pãrinþi sã citeascã ºiziare. „Tata îmi dã câte unziar, îl citesc ºi apoi mãpune sã îi spun ce mi-a plãcut ºi ce am înþeles.Uneori nu înþeleg tot, darcitesc”, ne-a spus o fetiþã.

În Clasa albinuþelor de la ªcoala Avram Stanca am gãsit copii care se uitã la Trinitas TV, careurmãresc ªtirile Pro Tv ºicare îmbrãþiºeazã televizorulatunci când învãþãtoarealor, Adina Risipitu apare laora buletinului de ºtiri. Ce le

place? Le plac ºtirile frumoase ºi nu agreazãceea ce bunicii lorurmãresc, dar ºi-ar dori sãdevinã cândva reporteri.

Cei mici au fost fascinaþide echipa de jurnaliºti cucare au petrecut o orã ºi auþinut neapãrat sã studiezecamera de filmat, reporto-fonul sau microfonul ºi sãne întrebe câte ceva, aºacât sã se lãmureascã ei, la8, 9 ani, dacã meritã sã sefacã jurnaliºti. „ Este intere-sant. Mi-a plãcut echipa ºicum aþi prezentat tot. Mãmai uit la desene, la filme

animate ºi la comedii, darºi la ºtiri, iar ziare citescatunci când aduc acasãpãrinþii”, ne-a spus unuldintre cei mai activi copii,plasat special în primabancã. „Nu îmi place postulAntena 3! Pentru cã aratãchestii care mie nu îmi plac,

cum ar fi Ponta ºi nu maiºtiu cine ºi de asta nu îmiplace. Cum ajung acasã, îispun bunicului sã schimbe laPro TV , Mondo Tv sau ladesene”, a recunoscut ºiMircea, un alt copil din clasaI. „Mie îmi place sã vãd ce se întâmplã ºi mã uit latelevizor, sau pe Facebook ,sau citesc un ziar. De foartemulte ori, mã uit cã sã aflucele mai noi lucruri”, a spusun alt copil.

Clasa Albinuþelor estepoate cea mai fidelã urmãri-toare a ºtirilor Mondo TV,dar cei mici au recunoscut

cã citesc uneori ºi ziare, ori cã sunt abonaþi la reviste pentru copii.

Presa îi fascineazã, iarunii dintre ei promit cã nevor veni în studio ca sãînveþe ºi mai multe.

Diana Diana MITRACHEMITRACHE

COPIII - INTERESAÞI DE PRESÃ

Magie în luna cadourilorF abiani ºi prietenii lui. Aceasta estedenumirea spectacolului caritabil

organizat de Casa ProUrbis în lunadecembrie. Dacã pânã acum s-a organizat“Fabrica lui Moº Crãciun”, eveniment destrângere de bunuri pentru copiiinevoiaºi, acum reprezentanþii asociaþieitrec la un alt nivel ºi vor sã aducã înprim-plan elevi cu rezultate excepþionalepentru care sã întindã o mânã de ajutor.