cvj nr 894,miercuri 8 iulie

of 8 /8
Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 8 pagini 1 LEU Cronica Vãii Jiului Fondat 2011 Anul IV Nr. 894 Miercuri, 8 Iulie 2015 V icepreºedintele PNL Hunedoara, care este ºi coordonatorul al organizaþiilor liberale din Valea Jiului, Costel Avram, a fost la un pas de a demisiona din structura de conducere judeþeanã. >>> >>> PAGINILE AGINILE 4-5 4-5 TENSIUNI ÎN PNL Coordonatorul PNL pe Valea Jiului, Costel Avram, vrea sã pãrãseascã structura de conducere a organizaþiei judeþene S-a consultat cu colegii din Valea Jiului A proape 200.000 de lei a alocat Primãria Oraºului Uricani pentru repararea acoperiºului la blocul distrus de incendiul în care au pierit cei trei copii ai Alinei Ardeleanu, femeia care i-a încuiat în casã ºi a plecat sã-ºi cumpere bãuturã. Locatarii din blocul afectat grav de incendiul mistuitor de la începutul lunii iunie, când dintr-o neglijenþã criminalã trei copii au pierit în apartamentul ororilor, au din nou acoperiº deasupra capului. Atunci, zeci de apartamente au fost afec- tate, iar locatarii lor au fost evacuaþi. Nu doar fumul ºi flãcãrile au afectat locuinþele oamenilor, ci ºi hidroizolaþia din smoalã a blocului, care s-a topit ºi a curs în case. Primãria Uricani a alocat 180.000 de lei pentru reface- rea acoperiºului acelui imobil, astfel încât oamenii sã se poatã întoarce acasã. “Prin hotãrâre de consiliu local au fost acordate ajutoare de urgenþã în valoare totalã de 1,8 miliarde de lei vechi pen- tru refacerea acoperiºului, care este deja gata. Urmeazã ca ºi Guvernul sã acorde ajutoare de urgenþã pentru partea de interior”, a declarat primarul oraºului Uricani, Dãnuþ Buhãescu. Acesta spune cã anchetele sociale au fost deja finalizate ºi s-a mers în paralel cu cele efectuate sub îndru- marea Prefecturii Hunedoara. Reamintim cã, la începutul lunii iunie, un incendiu mistu- itor a cuprins un imobil din Uricani. Focul a pornit de la apartamentul în care trei copilaºi au fost lãsaþi singuri în casã de mama lor, care a plecat în miez de noapte sã-ºi cumpere bãuturã. Pentru cã locuinþa nu era racordatã la energie electricã femeia a lãsat o lumânare aprinsã, iar asta le-a adus sfârºitul celor trei minori. Incendiu a fost observat în jurul orei 2 noaptea ºi a fost atât de puternic încât a cuprins ºi acoperiºul blocului cu 4 etaje în care copiii locuiau cu mama lor, Alina Ardelean. Zeci de apartamente au fost afectate, iar locatarii lor aºteaptã cum sprijin ca sã-ºi repare locuinþele. Car Car men men COSMAN-PREDA COSMAN-PREDA Din pãcate, însã, nu ºtim dacã vor afla ce este în acea „ciupercã modernã”, pentru cã sigla nu este deloc vizibilã ºi proiectul nu poate fi deloc modificat. Construcþia a costat aproximativ 618.000 de lei, din care puþin peste 488.000 sunt bani nerambursabili ºi acum este la fel ca altele de acelaºi fel de þarã. Locaþia a fost aleasã perfect, doar cã sigla nu poate fi vãzutã decât de cãtre cei care viziteazã Parchetul de pe lângã Judecãtoria Petroºani. Doar de acolo este vizibilã, dar, spun cei din Primãria Petroºani, lucrãrile nu sunt finalizate total, aºa încât acum se fac ultimele retuºuri. Totuºi, cert este cã proiectul nu poate fi modificat ºi, odatã ce a fost astfel creat, nu se mai pot aduce alte îmbunãtoþiri. Între timp, edilii locali spun cã îl vor da în curând în funcþiune. „Suntem aproape gata cu el. Suntem în perioada în care facem angajãri pentru centrul de informare turisticã. Amenajãrile interioare sunt spre finalizare ºi rãmâne sã amenajãm ºi în exterior parcarea ºi aleea necesarã. În cel mai scurt timp îl vom deschide”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul din Petroºani. Cât despre sigla pusã pe dos nimeni nu a dorit sã comenteze ºi deocamdatã aceasta nu poate fi pusã în alt loc. Proiectul, însã, se vrea a aduce un plus valoare zonei turistice din Valea Jiului ºi amplasarea sa s-a fãcut exact în locul în care turiºtii ar putea sã afle cum pot ajunge în zonele turistice, direct din ºoseaua naþionalã. Totul este sã vadã sigla. Diana Diana MITRACHE MITRACHE Aproape gata, dar pe dos C entrul de informare turisticã de la Petroºani este aproape gata ºi, în curând, va fi dat în funcþiune, pentru ca turiºtii sã afle ce oportunitãþi au în aceastã zonã. Locatarii din „blocul ororilor” din Uricani au din nou acoperiº deasupra capului

Upload: geza-szedlacsek

Post on 22-Jul-2016

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

TRANSCRIPT

Page 1: CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 8 pagini 1 LEU

Cronica Vãii JiuluiFondat 2011 Anul IV Nr. 894

Miercuri, 8 Iulie 2015

V icepreºedintele PNL Hunedoara, care este ºi coordonatorul al organizaþiilor liberale din Valea

Jiului, Costel Avram, a fost la un pas de a demisiona dinstructura de conducere judeþeanã. >>>>>> PPAGINILEAGINILE 4-54-5

TENSIUNI ÎN PNLCoordonatorul PNL pe Valea Jiului,Costel Avram, vrea sã pãrãseascã

structura de conducere a organizaþiei judeþene

S-a consultat cu colegii din Valea Jiului

A proape 200.000 delei a alocat Primãria

Oraºului Uricani pentrurepararea acoperiºului lablocul distrus de incendiulîn care au pierit cei treicopii ai Alinei Ardeleanu,femeia care i-a încuiat încasã ºi a plecat sã-ºicumpere bãuturã.

Locatarii din blocul afectatgrav de incendiul mistuitor dela începutul lunii iunie, cânddintr-o neglijenþã criminalã treicopii au pierit în apartamentulororilor, au din nou acoperiºdeasupra capului. Atunci, zecide apartamente au fost afec-tate, iar locatarii lor au fostevacuaþi. Nu doar fumul ºiflãcãrile au afectat locuinþeleoamenilor, ci ºi hidroizolaþiadin smoalã a blocului, care s-atopit ºi a curs în case.

Primãria Uricani a alocat180.000 de lei pentru reface-rea acoperiºului acelui imobil,astfel încât oamenii sã sepoatã întoarce acasã. “Prinhotãrâre de consiliu local aufost acordate ajutoare deurgenþã în valoare totalã de1,8 miliarde de lei vechi pen-tru refacerea acoperiºului, care

este deja gata. Urmeazã ca ºiGuvernul sã acorde ajutoarede urgenþã pentru partea deinterior”, a declarat primaruloraºului Uricani, DãnuþBuhãescu. Acesta spune cãanchetele sociale au fost dejafinalizate ºi s-a mers în paralelcu cele efectuate sub îndru-marea Prefecturii Hunedoara.

Reamintim cã, la începutullunii iunie, un incendiu mistu-itor a cuprins un imobil dinUricani. Focul a pornit de la apartamentul în care treicopilaºi au fost lãsaþi singuriîn casã de mama lor, care aplecat în miez de noapte sã-ºicumpere bãuturã. Pentru cãlocuinþa nu era racordatã laenergie electricã femeia alãsat o lumânare aprinsã, iarasta le-a adus sfârºitul celortrei minori. Incendiu a fostobservat în jurul orei 2noaptea ºi a fost atât de puternic încât a cuprins ºiacoperiºul blocului cu 4 etajeîn care copiii locuiau cumama lor, Alina Ardelean.Zeci de apartamente au fostafectate, iar locatarii loraºteaptã cum sprijin ca sã-ºirepare locuinþele.

CarCarmen men COSMAN-PREDACOSMAN-PREDA

Din pãcate, însã,nu ºtim dacã vor afla ce este în acea„ciupercã modernã”,pentru cã sigla nueste deloc vizibilã ºiproiectul nu poate fideloc modificat.

Construcþia acostat aproximativ618.000 de lei, dincare puþin peste

488.000 sunt baninerambursabili ºiacum este la fel caaltele de acelaºi fel deþarã. Locaþia a fostaleasã perfect, doarcã sigla nu poate fi vãzutã decât decãtre cei careviziteazã Parchetul depe lângã JudecãtoriaPetroºani. Doar de

acolo este vizibilã,dar, spun cei dinPrimãria Petroºani,lucrãrile nu sunt finalizate total, aºaîncât acum se facultimele retuºuri.

Totuºi, cert este cãproiectul nu poate fimodificat ºi, odatã ce

a fost astfel creat, nuse mai pot aduce alteîmbunãtoþiri.

Între timp, ediliilocali spun cã îl vorda în curând înfuncþiune. „Suntemaproape gata cu el.Suntem în perioadaîn care facem

angajãri pentru centrul de informareturisticã. Amenajãrileinterioare sunt sprefinalizare ºi rãmânesã amenajãm ºi înexterior parcarea ºialeea necesarã. În celmai scurt timp îl vomdeschide”, a declaratTiberiu Iacob Ridzi,primarul dinPetroºani.

Cât despre sigla pusã pe dosnimeni nu a dorit sãcomenteze ºi deocamdatã aceastanu poate fi pusã înalt loc. Proiectul,însã, se vrea a aduce

un plus valoare zoneituristice din ValeaJiului ºi amplasareasa s-a fãcut exact înlocul în care turiºtii ar putea sã afle cumpot ajunge în zoneleturistice, direct dinºoseaua naþionalã.Totul este sã vadãsigla.

DianaDianaMITRACHEMITRACHE

Aproape gata, dar pe dos

C entrul de informare turisticã de la Petroºani este aproape gata

ºi, în curând, va fi dat în funcþiune,pentru ca turiºtii sã afle ce oportunitãþiau în aceastã zonã.

Locatarii din „blocul ororilor”din Uricani au din nouacoperiº deasupra capului

Page 2: CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

A paServValea Jiului

nu are problemedin cauza canicu-lei. Valea Jiuluise aflã sub incidenþa coduluiportocaliu de temperaturi ridicate.

Societatea de apãdin Valea Jiului nuare probleme legatede alimentarea cuapã, toate staþiilefuncþionând la para-metri normali.

“La noi nu existãnicio problemã,totul funcþioneazã laparametri normali.Nici nu luãm în cal-

cul sistarea apei pe timpul nopþii”, adeclarat CostelAvram, directorulgeneral al SCApaServ ValeaJiului.

Medicii recoman-dã ca populaþia sãconsume cât maimulte lichide înaceastã perioadã ºisã facã duºuri dese.Deocamdatã nu s-a înregistrat un con-

sum ridicat de apã.“Consumul de apãîncã nu a crescusemnificativ. Doar lasfârºitul lunii neputem da seamadacã am avut unconsum mai ridicat”,a mai precizat sursacitatã.

Toate ciºmeleledin localitate suntfuncþionale, iar cali-tatea apei potabileeste verificatã înpermanenþã de ceide la ApaServ.

Monika BACIUMonika BACIU

Canicula nu a afectatalimentarea cu apã

Nu-i þine încasã canicula!A vem cod PORTOCALIU de

caniculã în judeþul Hunedoara,dar la ora prânzului, marþi, cândtemperatura trecea de 27oC, zeci depensionari au ieºit sã se plimbe.

Mai mult, o parte dintre ei, conºtienþi cãnu fac bine, susþineau cã nici apã nu beau.Administraþia localã a pus la dispoziþiemai multe puncte cu apã, dar cu toateastea, salvãrile au trecut neîntrerupt.

De miercuri, judeþul Hunedoara estesub cond portocaliu ºi temperaturile vortrece de 30oC. Cu toate acestea, zeci de oameni în vârstã erau la ora prânzuluipe strãzi. Mulþi chiar recunosc cã nici nubeau apã ºi nici nu se feresc de razelesoarelui torid, iar asta, dupã câteva oreîn care au ºi muncit prin gospodãrie.„Mã protejez cu ºapca. Nu beau apã.Nu mi-e sete. Nu îmi cere stomacul.ªtiu cã nu ar trebui sã stau afarã, daram spãlat, e soare ºi am spãlat, amîntins rufele ºi acum fac miºcare”, ne-a expilcat un bãtrân care la ora13,00 se plimba pe stradã.

Alþii, au ales parcul ºi umbracopacilor. „Stãm în parc toatã ziuaaproape. Mã duc sã mãnânc imediatcã e ora 14,00 ºi apoi vin înapoi înparc ºi stau pânã desearã la 7 - 8. Mãplimb...”, ne-a spus un alt pensionar,în timp ce soþia sa l-a completat:„Stãm numai la umbrã. Nu ieºim însoare, bem apã. Stãm aproape ºidacã nu ne este bine, mergem imediatacasã”, a spus femeia.

Alþii erau chiar cu animale decompmanie, care abia mai respiraude cald. „Îi e cald ºi lui. Bem apãmultã ºi ne mai ºi plimbãm, dar credcã azi am ieºit cam târziu, nu ar tre-

bui la ora asta sã fim în parc!”, a spusstãpâna animalului.

Teoretic ºtiu, practic, nu respectã indicaþiile medicilor. Zeci de oameni ies în soarele puternic de la orele prânzului,iar pentru a preîntâmpina evenimentelenedorite primãriile ºi-au luat mãsuri deprecauþie. Numai la Petroºani au fostamplasate mai multe puncte în care sedistribuie apã gratis. Unul este chiar însediul primãriei ºi tot acolo, la rãcoare,sunt ºi scaune pentru cei care au nevoie de odihnã.

Diana Diana MITRACHE MITRACHE

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 8 iulie 20152 Actualitate

Materialele marcate“Promovare” reprezintã

PUBLICITATE

Cronica Vãii Jiului

www.cronicavj.roTelefon: 0374.906.687

E-mail:[email protected]

Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE([email protected])

0744.268.352

Colectivul de redactie: Ileana FIRÞULESCUIleana FIRÞ[email protected]

CarCarmen COSMAN-men COSMAN-PREDAPREDADiana MITRACHEDiana MITRACHE

([email protected])Maximilian GMaximilian GÂNJUÂNJU

([email protected])Monika BACIUMonika BACIUGenu TUÞUGenu TUÞU

Desktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEK

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRALPRIVAT - ISSN 1583-5138

Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL Petroºani Tipãrit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

Responsabilitatea materialelor aparþine în exclusivitate autorilor

Programul de audienþe al conducerii ConsiliuluiJudeþean Hunedoara este urmãtorul:

DAVID ADRIAN NICOLAE, PREªEDINTE: - Marþi - Deva, orele 9:00 - 12:00; - Vineri – Petroºani, orele 9.00 – 12.00;

GLIGOR DORIN OLIVIU, VICEPREªEDINTE: - Luni, orele 11:00 - 14:00;

STÃNESCU VETUÞA, VICEPREªEDINTE: - Joi, orele 9:00 - 12:00;

ªTEFONI DUMITRU SORIN, SECRETAR AL JUDEÞULUI: - Miercuri, orele 9.00 – 12.00.

Cei interesaþi se pot programa la Biroul de relaþii cu publicul, la adresainstituþiei: Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.28, sau la tel. 0254 215 055.

CONSILIUL JUDEÞEAN HUNEDOARA- ANUNÞ DE INTERES PUBLIC -

Consilierii de laLupeni, ºedinþãîn UngariaR eprezentanþii oraºului

înfrãþit Kecel îiinformeazã pe omologii lordin Lupeni cã au câºtigatun proiect pe fondurieuropene. Astfel, lunaviitoare, reprezentanþiiadministraþiei locale de laLupeni se vor afla în oraºulKecel din Ungaria.

“Vã anunþãm cu multãbucurie cã oraºul nostru acâºtigat proiectul depus înprimãvarã ºi care are dreptobiectiv întâlnirea oraºelorînfrãþite”, spune HaszilloFerencz, primarul oraºuluiKecel din Ungaria. Cei de laLupeni vor participa ºi la oºedinþã de consiliu care vaavea loc în oraºul înfrãþit dinUngaria.

“Vizita va avea loc înperioada 14-17 august laKecel unde vom încerca sãþinem o ºedinþã comunã acelor douã consilii locale.Suntem invitaþi ºi la ziuastrugurilor ºi vom vizita un

obiectiv construit pe fondurieuropene. Noi vom avea ºi oexpoziþie foto cu locurilereprezentative din Lupeni,palatulCultural,nedeiaSânzienelordin Straja.Totodatãvom mergeºi cu niºteinterpreþide muzicãpopularã ºile vom pregãti ºi mâncaretradiþionalã ”, a declarat DavidBenedekfi, consilier localLupeni.

De ºase ani ºi municipiulLupeni este înfrãþit cu locali-tatea Kecel din Ungaria. Aicinu au avut loc evenimentenumeroase. Municipalitatea dela Lupeni a realizat un master-plan ambiþios. S-au dorit multeinvestiþii ºi realizãri menite aschimba cu totul faþa municipi-ului. O parte dintre aceste aufost implementate, însã altelenu. Dezamãgirea edililor estelegatã de bani. Deºi au existatnenumãrate planuri nu toateau primit finanþare. MunicipiulLupeni mai este înfrãþit ºi cu oaltã localitate din Austria.

Monika BACIUMonika BACIU

Page 3: CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

M ina Petrila afost unul din-

tre obiectivele vizitatede experþii BãnciiMondiale, care auajuns în Valea Jiului.În scurt timp aflãm ºipãrerea lor vis a visde modalitatea încare ar putea rãmâneîn picioare câtevaclãdiri în acest loc.

Experþi ai BãnciiMondiale au fost laminele ce se închid ºi laPetrila, spre exemplu, s-au lãmurit cum staulucrurile. Practic, problema se pune pentruclãdirile de la suprafaþã,dar lucrurile par dejalãmurite ºi nicidecum înfavoarea pãstrãrii acesto-ra. Rãspunsul lor va veniîn curând ºi atunci vomafla dacã se pot pãstrasau nu. „Pânã ºi ei s-auconvins de acele clãdiride la suprafaþã, pe care vrea sã le menþinãcomunitatea localã, fieprin Ministreul Culturii,fie prin Ministerul deFinanþe. Au cãutat sãvadã oportunitateamenþinerii lor ºi efectelepe care le produc întimp, acele clãdiri, modulcum ar putea fi consoli-

date , dar doar s-auinformat la faþa locului.Sãptãmâna trecutã amfost la Bucureºti ºi amdiscutat acest subiect ºiurmeazã sã se ia cât maiurgent o decizie în acestsens”, a declarat AurelAnghel, directorul general al S.N.I.M.V.J.

ªi dacã la suprafaþãlucrurile sunt mai încur-cate, în subteran esteclar. Mai este un singurabataj productiv ºi minase închide pânã la fineleacestui an. „Cei de laBanca Mondialã au vrut,în mod deosebit, sã vadã mina Petrila, pentrucã este prima minã carese închide în acest program aprobat de UE.A fost practic o vizitã însubteran, unde au vãzutla faþa locului aceaepuizare de rezerve ºifaptul cã mina Petrila a

rãmas doar într-un singurabataj cu producþie pânã în luna octombrie aacestui an”, a mai adãugat Anghel.

ªi minele Paroºeni ºicea de la Uricani mai aude scos cãrbune pânã în2017 ºi în aceastãperioadã acolo au loclucrãri de investiþii ºipregãtiri care vor îi ajutape mineri sã scoatã cãrbune încã doi ani de acum încolo.

Diana Diana MITRACHE MITRACHE

Cronica Vãii Jiului | Miercuri 8 iulie 2015 Actualitate 3

N u va rãmânecãrbune

neexploatat. Treimine din ValeaJiului vor fi închisepânã în anul 2018.

Cea de la Petrilaeste prima care îºi va închide porþile,iar potrivit reprezen-tanþilor SocietãþiiNaþionale de ÎnchideriMine Valea Jiului aicinu va rãmâne cãrbuneneexploatat.

“Cu siguranþã cantitatea de cãrbunecare va rãmâne în subteran va fi cãr-bunele din pilierii can-tonaþi în puþuri.Rezerva economicãexploatabilã la acestnivel la mina Petrila seva termina în luna

octombrie. Dacã vor-bim de alte cantitãþi decãrbune acestea suntcantitãþi care nu se pot extrage în contexteconomic favorabil”,a declarat AurelAnghel, directorul ge-neral al SNÎMVJ. Nicila celelalte douã unitãþiminiere, respectivParoºeni ºi Uricani nuvor rãmâne zãcãmintenevalorificate.

“La Paroºeni ºiUricani urmeazã un

program de exploatarea rezervelor pânã lasfârºitul anului 2017.Dacã luãm în conside-rare cã în toatãaceastã perioadã noinu executam investiþiiºi lucrãri de pregãtiri,nu ai cum sã maipregãteºti o altã rezer-vã la momentul anului2017”, a mai spussursa citatã. Pe perioa-da derulãrii programu-lui de închidere seurmãreºte încadrarea

anualã ºi pe fiecaresucursalã în parte, încosturile previzionate,în veniturile previzio-nate, cât ºi în valoareaaprobatã a ajutoruluide stat, astfel încâtacesta sã nu fie maimare decât diferenþapozitivã dintre costurileºi veniturile realizate.Cantitatea de cãrbuneextras va avea o ten-dinþã descrescãtoare ºi

va urmãri, în special,asigurarea continuitãþiiactivitãþii de producþie,în paralel cu realizareaprogramului deînchidere care, sedesfãºoarã conformproiectelor tehnice de închidere ºi ecologizare, pânã laepuizarea rezervelorindustriale active dinperimetrele deexploatare PetrilaNord, Paroºeni ºiUricani precum ºi, încondiþii de siguranþã apersonalului ºizãcãmântului. oPreviziunile aferenteactivitãþii de exploatarea cãrbunelui, sunt încorelaþie cu valorilecantitative ºi calitativestabilite prin Planul deînchidere. Valorile con-crete, aferente fiecãruian de activitate, vor fistabilite odatã cu apro-

barea anualã aProgramelor generalede exploatare, încondiþii de Securitateºi Sãnãtate în Muncã a personalului dinactivitatea de subteranºi protecþia zãcãmântu-lui de cãrbune.

Previziunile activi-tãþilor de închidere,sunt reprezentate derealizarea construcþiilorºi a lucrãrilor deînchidere subteranã,pentru asigurareaSecuritãþii ºi Sãnãtãþiiîn Muncã a personalu-lui din activitatea desubteran ºi protecþiazãcãmântului de cãr-bune, la parametrii ºiîn condiþiile tehniceprevãzute în Proiecteletehnice de închidere ºiecologizare aplicabilefiecãrei sucursaleminiere.

Monika BACIUMonika BACIU

R eprezen-tanþii

SocietãþiiNaþionale deÎnchideri MineValea Jiuluiaºteaptã ajutorul de la stat pentru ComplexulEnergetic Hunedoara.

Pentru a debloca situaþia de lasocietatea de închideri,Complexul Energetic Hunedoaratrebuie sã vireze niºte bani. Numai puþin de 50 de milioane delei ar trebui sã achite CEH cãtreSNÎMVJ.

“Am avut discuþii la ministercu domnul ministru secretar destat legat de acest ajutor de statde situaþia financiarã în care neaflam ºi vorbesc în mare parte dedatoriile pe care noi le avem faþãde furnizori ºi care se cifreazãundeva la 11 milioane de lei încontextul în care creanþe de laComplexul Energetic Hunedoaraavem de peste 50 de milioane delei. Am primit asigurãri cã dinacest ajutor oferit ComplexuluiEnergetic Hunedoara vom bene-ficia ºi noi astfel încât activitateaambelor societãþi sã fie reglatã peo perioadã bine determinatã detimp”, a declarat Aurel Anghel,directorul general al SNIMVJ.

Al doilea ajutor de stat aprobatde Guvern, în valoare totalã de167 de milioane de lei, va fiacordat în douã tranºe. Acestîmprumut poate fi accesat decompania energeticã, dupã ceOrdonanþa de Guvern prin cares-a alocat suma respectivã ca ajutor de stat individual pentrusalvare, a fost publicatã înMonitorul Oficial. Cele 167 demilioane de lei vor fi acordate îndouã tranºe, iar prima tranºã arevaloare de 98,4 milioane de leipotrivit deciziei Executivului.Suma va fi împãrþitã pentruachiziþionarea certificatelor decarbon pentru cele douã termo-centrale, respectiv pentru a achi-ta TVA-ului aferent instalaþiei dedesulfurare de la TermocentralaPâroºeni, dar ºi pentru efectu-area reparaþiilor la grupurileenergetice de la termocentraleleMintia ºi Paroºeni. De precizat,însã, cã banii sunt alocaþi strictpentru sectorul energetic ºi încondiþii foarte bine determinate ºi niciun leu nu poate ajungepentru divizia minierã.

Monika BACIUMonika BACIU

SNÎMVJ se bazeazã pe ajutorul de stat al CEH

Banca Mondialã a vãzut cum stã treaba la minele ce se închid

Huilã epuizatã pânã la momentul terminus

Page 4: CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

Voluntarii au ajunsfoarte punctuali, dis dedimineaþã la BisericaCatolicã Sfânta Varvaradin Petroºani ºi acolo auprimit binecuvântareapreotului. A fost uneveniment inedit, pentrucã la Petroºani au ajunsºi oaspeþi din Varplaota,dar ºi voluntari gemanisau austrieci, toþi deciºisã dea o lecþie despreajutorarea semenilor,fãrã nicio pretenþie. „Casã munceºti ca voluntar

este o experienþã extra-ordinarã. Este importantsã ajungi într-o comuni-tate sã lucrezi pentruoameni de acolo ºi euzic cã este o bucurie”,ne-a spus unul dintrevoluntarii veniþi dinAustria.

Biserica a fostneîncãpãtoare ºi primarul a þinut sã lemulþumeascã tuturorpentru cã au venit laPetroºani. „Este o mân-drie pentru comunitatea

nostrã sã vã avemoaspeþi. Vã mulþumescanticipat pentru ceea ceveþi face, sper sã o maifaceþi ºi cu altã ocazie.Aºa cum spunea ºipãrintele, orice lucrubun trebuie sã înceapãcu Dumnezeu, iar eusunt bucuros cã suntemîmpreunã în aceastã bisericã, pentru cã v-aþi rupt o sãptãmânãdin timpul vostru ca sãfaceþi voluntar o activi-tate, care pe noi neajutã ºi ne dã un exem-plu cã se poate”, le-aspus Tiberiu Iacob Ridzi,în mesajul de bun venitcu care i-a întâmpinatpe voluntarii, care auasistat la slujba reli-gioasã.

Tinerii voluntaripleacã sã munceascã 5

zile alãturi de cei dinPetroºani, iar adminis-traþia localã le-a pus ladispoziþie toate materi-alele de care au nevoie.

„Sunt peste 100 devoluntari din Germania,Austria ºi România,care, în aceastã sãptãmânã, vor sta înPetroºani ºi vor lucra.Împreunã cu cei de laadministrarea domeniu-lui public am identificatlocurile unde vor lucra,le-am pus la dispoziþietoate materialele nece-sare pentru aceasta”, a

mai adãugat TiberiuIacob Ridzi. Cel puþin160 de voluntari suntacum în capitala VãiiJiului. Tabãra de volun-

tariat a ajuns la ediþia cunumãrul 12 ºi, pentruprima datã, voluntariisunt la Petroºani. Vor face curãþenie, vor zugrãvi ºi amenjataspaþii în grãdiniþe, vorvopsi un pod din centrulPetroºaniului ºi vor fiprezenþi alãturi debãtrânii fãrã ajutor.Totul, sub formã de voluntariat ºi fãrã niciopretenþie.

Diana Diana MITRACHEMITRACHE

Universitatea dinPetroºani scoate anualla concurs câte cincilocuri destinate specialpentru studenþii deetnie romã, însã nutoate locurile se ocupã.

“Noi ºi anul trecutam avut cinci locuripentru studenþii deetnie romã, dar nu s-auocupat toate. La nivelulUniversitãþii avem 5studenþi care s-audeclarat romi, dintrecare doi sunt în anii ter-minali, unul arerestanþe, iar unul nu s-aînscris la examenul delicenþã”, a declaratMarius Marcu, rectorulUniversitãþii Petroºani.

Potrivit celor dincomunitatea de romi, seîncearcã îndrumareatinerilor cãtre educaþie,însã nu toþi sunt recep-tivi.

“Spre exemplu, euam doi studenþi de etnieromã pe care îi formezla secþia de dreptadministrativ. Suntmulþi elevi romi care auterminat liceul ºi nuurmeazã o facultate”, adeclarat ªerbanSiminic, reprezentant alromilor.

Majoritatea celor deetnie romã refuzã sã îºideclare apartentenþa dinanumite raþiuni.

“Mulþi nu declarã cãsunt romi pentru cã au

anumite reþineri ºi nuvor sã fie asociaþi cuþiganii”, a mai spusSiminic.

La recensãmântul din20 octombrie 2011,înregistrarea etniei, limbii materne ºi areligiei s-a fãcut pe baza liberei declaraþii apersoanelor recenzate.

Pentru persoanelecare nu au vrut sãdeclare aceste treicaracteristici, precum ºipentru persoanele pentru care informaþiileau fost colectate indi-rect din surse adminis-trative, informaþia nueste disponibilã pentruaceste 3 caracteristici.

Ca urmare, structurile prezentate încontinuare pentru cele3 caracteristici etno-cul-turale sunt calculate înfuncþie de numãrul totalde persoane care ºi-audeclarat etnia, limbamaternã ºi respectiv

religia ºi nu în funcþiede numãrul total al populaþiei stabile.

Informaþia privindetnia a fost disponibilãpentru 393.3 mii per-soane (din totalul celor418.6 mii persoane). S-au declarat români368.1 mii persoane(93.6%). Populaþia deetnie maghiarã înregis-tratã la recensãmânt afost de 15.9 mii per-soane (4.0%), iarnumãrul celor care s-au declarat romi a fostde 7.5 mii persoane(1.9%). Numarul persoanelor care s-au declarat de etniegermana a fost de 1.0 mii persoane(0.2%).Persoanele deetnie italiana ºiucraineana sunt înnumar de 0.1 mii per-soane, în timp ce restuletniilor au valori sub0.1 mii persoane.

Monika BACIU Monika BACIU

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 8 iulie 20154 Actualitate Actualitate 5

D upã un startnu foarte

convingãtor, parapantistul hunedorean a reuºitsã recupereze într-osingurã zi nu maipuþin de 14 poziþii,ceea ce l-a propulsatîn trena plutonuluiformat din pretendenþii latitlul de campion.

Toma Coconea sesitua, dupã trei zile deconcurs, pe locul 11, orevenire spectaculoasãîntr-o singurã noapte,dat fiind faptul cã dupãdouã zile de întrecereera pe poziþia cunumãrul 25. ªi maiimpresionant este cãTomi a recuperat peste100 de kilometri, dife-renþa dintre el ºi primul

loc, în cele 24 de orede cãþãrare fãrã întrerupere.

Totodatã, Coconea azburat în a doua zi decompetiþie 273 de kilo-metri ºi s-a cãþãrat 160,adicã un total de 433de kilometri parcurºidoar luni.

În trei zile de concursau fost bifate patrupuncte de control, iarpânã la linia de finishmai sunt încã ºase, timp suficient pentru

Coconea sã ocupe unloc pe podium.Sportivul român deþinerecordul de vitezã lacãþãrare, pânã acumfiind sigurul dintre cei33 de concurenþi care aatins, conform GPS-ului, 11 kilometripe orã, fapt care aderutat aparatele ºi-ldãdeau pe Toma în„aer”, adicã în zbor cuparapanta.

MaximilianMaximilianGÂNJUGÂNJU

Profesorii susþinexamenul dedefinitivatE xamene ºi pentru profe-

sori. Vara este sezonulexamenelor, nu doar al relaxãrii.Aºa se face cã un numãr de 166de cadre didactice din judeþulHunedoara vor susþine astãziexamenul de acordare a definitivãrii în învãþãmânt.Examenul va dura patru ore.

Nu doar elevii au fost suprave-gheaþi la examene, ci ºi dascãlii. Cei care vor susþine examenul dedefinitivat vor fi supravegheaþi ºi leeste interzis sã aibã asupra lor genþi,poºete, ziare, reviste, cãrþi, caiete,mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanþã.

Încãlcarea acestei prevederi atrage dupã sineeliminarea din examen acandidatului.

Definitivarea în învãþãmânt reprezintãrecunoaºterea compe-tenþelor minime acceptabilepentru cariera didacticã,garantarea deþineriipregãtirii necesareexercitãrii carierei didacticeºi asigurarea dreptului depracticã în învãþãmântul preuniversitar.

Monika BACIUMonika BACIU

V icepreºedintele PNL Hunedoara,

care este ºi coordonatorulal organizaþiilor liberaledin Valea Jiului, CostelAvram, a fost la un pas dea demisiona din structurade conducere judeþeanã.

Nemulþumirile sunt mari, iarsituaþia extrem de tensionatã ºi,potrivit surselor noastre, la mijloceste modul actualului lider al liber-alilor hunedoreni, Bogdan Þîmpãu,de a conduce partidul. Situaþia aexplodat, iniþial, sâmbãtã, în cadrulºedinþei Comitetului Judeþean alPNL, iar Costel Avram a vrut sãdemisioneze din structura de con-ducere judeþeanã. Înainte de aface, însã, acest pas, luni searaAvram s-a întâlnit cu colegii sãi din

conducerea organizaþiilor locale dinValea Jiului, cu care a analizatproblemele din partid, dar i-a infor-mat ºi despre ce s-a discutat laDeva. ªi, ca urmare a consultãrilordin interior, Costel Avram arenunþat, deocamdatã, la demisiadin Comitetul Judeþean al PNL.Coordonatorul liberalilor din ValeaJiului a refuzat sã vorbeascã desprenemulþumirile care l-au adus înpragul demisiei, precizând cã“problemele se discutã în interiorulpartidului, nu în presã ºi, ca atare,nu voi face niciun comentariu peaceastã temã. Într-adevãr, asearã(n.r. luni seara) am avut o întâlnirecu copreºedinþii din Valea Jiului,care m-au susþinut, ºi pot sã vãspun cã, la aceastã orã, organizaþi-ile din Valea Jiului sunt mai uniteca niciodatã”.

De precizat, însã, cã surselenoastre vorbesc despre acuze

aduse direct celui care conduceacum partidul, deputatul BogdanÞîmpãu, cãruia i se reproºeazã cã,deºi este tânãr, are un modaproape comunist de a conduce partidul din punct de vedere politic.Chestionat în aceastã privinþã,Avram s-a ferit sã facã oricecomentariu în acest sens ºi s-amulþumit sã spunã cã “sunt dezba-teri ºi cred cã într-un partid caPNL este normal sã existe astfel de dezbateri”. Nemulþumirile moc-nesc, însã, iar Avram nu este sin-gurul nemulþumit din partid. Sursepolitice spun cã ºi alþi membri aiPNL Hunedoara se gândesc sãplece din aceastã formaþiunepoliticã.

„Suntem ca niºtecopii orfani”!

Aºa cum spuneam, nemulþumirisunt multe în interiorul PNL, iar ceidin Valea Jiului îndrãznesc sã-ºispunã rãspicat punctul de vedere.De exemplu, Alina Cîrstoiu, co-preeºdinte al PNL Vulcan, aprecizat cã întâlnirea de luni searaera rogramatã de sãptãmâna tre-cutã, pentru a discuta activitãþile ce vor fi organizate în perioadaurmãtoare, dar prezenþa luiCarmen Hãrãu ºi a lui AdrianDavid a condus ºi spre a discutacâteva dintre nemulþumiri. „Ni separe cã sunem ca niºte copiiorfani. Nu se reuºeºte o colaborareîntre organizaþia judeþeanp ºi noi,cei din Valea Jiului, ºi aici nu mãrefer la Costel Avram, care este deaici, de-al nostru. Nu ºtim care suntmotivele pentru care conducereajudeþeanã nu gãseºte disponibilita-tea sã vinã, sã discute cu noi. Am fãcut o paralelã cu perioada în care la conducerea PNLHunedoara era Mircea Moloþ, carevenea cel puþin o datã pe lunã, necerta, ne lãuda, în funcþie demoment, de ce se întâmplase.Acum nu se mai întâmplã aºa

ceva. Nu am fost o datã convocaþide Bogdan Þîmpãu sau de altcineva din conducere, sã neîntrebe ce credem noi sau ce vremnoi sã facem”, a declarat AlinaCîrstoiu.

De asemenea, aceasta a pre-cizat cã nu este de acord nici cucampania de strângere de semnã-turi pentru demiterea lui VictorPonta, considerând cã pentru acestlucru existã instituþia moþiunii decenzurã. Într-un oraº ca Vulcanul,unde sunt foarte mulþi pensionariare se declarã mulþumiþi de activitatea actualului Guvern, unastfel de demers ar fi sorit eºecului,a explicat co-preºedintele PNLVulcan. Cât priveºte intenþia dedemisie a lui Costel Avram, AlinaCîrstoiu este de pãrere cã „trebuiesã fi într-un organism ca sã poþi sã-i spui punctul de vedere, chiardacã acest lucru convine sau nu”.

La întâlnirea din Valea Jiului au luat parte ºi deputatul CarmenHãrãu, dar ºi preºedinteleConsiliului Judeþean Hunedoara,Adrian David, care au încercat sã aducã din nou liniºte ºi unitateîn partid.

CarCarmen men COSMAN-PREDACOSMAN-PREDA

Cea mai maremedie din judeþulHunedoara aparþineunei eleve de laColegiul NaþionalIancu de Hunedoara.Dalliana Denisa

Ghilea a obþinutmedia 9.93. Al doileaelev afla la egalitateeste Vlad Ioanªendoriu de laColegiul NaþionalAurel Vlaicu din

Orãºtie. A treiamedie la nivel dejudeþ vine de la oelevã de la LiceulTeoretic MirceaEliade din Lupeni.Elena CristinaMârzan a obþinutmedia 9.90.

Nicoleta AdelaCoþop de la ColegiulNaþional Decebal dinDeva a obþinut media

9.88. Niciun elev dela Colegiul NaþionalMihai Eminescu dinPetroºani nu s-aclasat printre primii10 elevi la niveluljudeþului Hunedoara.

P este 3000 deelevi înscriºi

Pentru sesiuneaiunie-iulie a examenu-lui de bacalaureat s-au înscris 3976 deelevi.

O treime dintreaceºtia nu au reuºitsã obþinã o notã detrecere la examenulmaturitãþii, iar mai

bine de 50 nu s-auprezentat la una sau la toate probeleexamenului.

Monika BACIUMonika BACIU

Nicio medie de 10 la BacalaureatR ezultatele examenului de

bacalaureat au fost afiºate, iar la nivelul judeþului Hunedoara seînregistreazã o creºtere în ceea cepriveºte promovabilitatea.

A avut nevoie deajutorul pompierilorM isiune dificilã pentru

militarii din cadrulDetaºamentului de PompieriPetroºani, aceºtia fiind solicitaþisã intervinã la salvarea unuibolnav supraponderal cãruia is-a fãcut rãu în locuinþã.

Iniþial a fost solicitat un echipajde la Ambulanþa Petroºani, însãmedicii, dupã ce l-au investigat pebolnav, au constatat cã nu au cumsã-l coboare din locuinþã pânã laautospecialã ºi au cerut sprijinpompierilor.

Echipajul de pompieri s-a chinuitmai bine de 20 de minute pentru a-l coborî pe bolnav în siguranþã,iar acesta a fost dus la Spitalul de Urgenþã Petroºani pentru investigaþii ºi tratament.

M. M. GÂNJUGÂNJU

Coconea uimeºte la Red Bull X Alps Studenþii romi, exemplepozitive pentru comunitateE xemple pozitive. Într-o comunitate care este vãzutã nu

tocmai cu ochi buni sunt ºi excepþii. Precum proverbul“nu existã pãdure fãrã uscãciuni” aºa este ºi în viaþa realã.Puþini reprezentanþi ai etniei rome terminã liceul ºi ºi maipuþini urmeazã cursurile unei facultãþi.

Tensiuni în PNL. Coordonatorul PNL pe Valea Jiului,Costel Avram, vrea sã pãrãseascã structura de conducere a organizaþiei judeþene

S-a consultat cu colegii din Valea Jiului

Start pentru voluntariatA început prima tabãrã de voluntariat

la Petroºani ºi aceºtia au primitbinecuvântarea preotului catolic. Este ceade a XII-a ediþie a acestei tabere la nivelnaþional, dar prima care îi aduce pe tineriîn zona noastrã. Primarul preotul ºireprezentanþii comunitãþii locale le-au datstartul în aceastã dimineaþã.

Page 5: CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

Voluntarii au ajunsfoarte punctuali, dis dedimineaþã la BisericaCatolicã Sfânta Varvaradin Petroºani ºi acolo auprimit binecuvântareapreotului. A fost uneveniment inedit, pentrucã la Petroºani au ajunsºi oaspeþi din Varplaota,dar ºi voluntari gemanisau austrieci, toþi deciºisã dea o lecþie despreajutorarea semenilor,fãrã nicio pretenþie. „Casã munceºti ca voluntar

este o experienþã extra-ordinarã. Este importantsã ajungi într-o comuni-tate sã lucrezi pentruoameni de acolo ºi euzic cã este o bucurie”,ne-a spus unul dintrevoluntarii veniþi dinAustria.

Biserica a fostneîncãpãtoare ºi primarul a þinut sã lemulþumeascã tuturorpentru cã au venit laPetroºani. „Este o mân-drie pentru comunitatea

nostrã sã vã avemoaspeþi. Vã mulþumescanticipat pentru ceea ceveþi face, sper sã o maifaceþi ºi cu altã ocazie.Aºa cum spunea ºipãrintele, orice lucrubun trebuie sã înceapãcu Dumnezeu, iar eusunt bucuros cã suntemîmpreunã în aceastã bisericã, pentru cã v-aþi rupt o sãptãmânãdin timpul vostru ca sãfaceþi voluntar o activi-tate, care pe noi neajutã ºi ne dã un exem-plu cã se poate”, le-aspus Tiberiu Iacob Ridzi,în mesajul de bun venitcu care i-a întâmpinatpe voluntarii, care auasistat la slujba reli-gioasã.

Tinerii voluntaripleacã sã munceascã 5

zile alãturi de cei dinPetroºani, iar adminis-traþia localã le-a pus ladispoziþie toate materi-alele de care au nevoie.

„Sunt peste 100 devoluntari din Germania,Austria ºi România,care, în aceastã sãptãmânã, vor sta înPetroºani ºi vor lucra.Împreunã cu cei de laadministrarea domeniu-lui public am identificatlocurile unde vor lucra,le-am pus la dispoziþietoate materialele nece-sare pentru aceasta”, a

mai adãugat TiberiuIacob Ridzi. Cel puþin160 de voluntari suntacum în capitala VãiiJiului. Tabãra de volun-

tariat a ajuns la ediþia cunumãrul 12 ºi, pentruprima datã, voluntariisunt la Petroºani. Vor face curãþenie, vor zugrãvi ºi amenjataspaþii în grãdiniþe, vorvopsi un pod din centrulPetroºaniului ºi vor fiprezenþi alãturi debãtrânii fãrã ajutor.Totul, sub formã de voluntariat ºi fãrã niciopretenþie.

Diana Diana MITRACHEMITRACHE

Universitatea dinPetroºani scoate anualla concurs câte cincilocuri destinate specialpentru studenþii deetnie romã, însã nutoate locurile se ocupã.

“Noi ºi anul trecutam avut cinci locuripentru studenþii deetnie romã, dar nu s-auocupat toate. La nivelulUniversitãþii avem 5studenþi care s-audeclarat romi, dintrecare doi sunt în anii ter-minali, unul arerestanþe, iar unul nu s-aînscris la examenul delicenþã”, a declaratMarius Marcu, rectorulUniversitãþii Petroºani.

Potrivit celor dincomunitatea de romi, seîncearcã îndrumareatinerilor cãtre educaþie,însã nu toþi sunt recep-tivi.

“Spre exemplu, euam doi studenþi de etnieromã pe care îi formezla secþia de dreptadministrativ. Suntmulþi elevi romi care auterminat liceul ºi nuurmeazã o facultate”, adeclarat ªerbanSiminic, reprezentant alromilor.

Majoritatea celor deetnie romã refuzã sã îºideclare apartentenþa dinanumite raþiuni.

“Mulþi nu declarã cãsunt romi pentru cã au

anumite reþineri ºi nuvor sã fie asociaþi cuþiganii”, a mai spusSiminic.

La recensãmântul din20 octombrie 2011,înregistrarea etniei, limbii materne ºi areligiei s-a fãcut pe baza liberei declaraþii apersoanelor recenzate.

Pentru persoanelecare nu au vrut sãdeclare aceste treicaracteristici, precum ºipentru persoanele pentru care informaþiileau fost colectate indi-rect din surse adminis-trative, informaþia nueste disponibilã pentruaceste 3 caracteristici.

Ca urmare, structurile prezentate încontinuare pentru cele3 caracteristici etno-cul-turale sunt calculate înfuncþie de numãrul totalde persoane care ºi-audeclarat etnia, limbamaternã ºi respectiv

religia ºi nu în funcþiede numãrul total al populaþiei stabile.

Informaþia privindetnia a fost disponibilãpentru 393.3 mii per-soane (din totalul celor418.6 mii persoane). S-au declarat români368.1 mii persoane(93.6%). Populaþia deetnie maghiarã înregis-tratã la recensãmânt afost de 15.9 mii per-soane (4.0%), iarnumãrul celor care s-au declarat romi a fostde 7.5 mii persoane(1.9%). Numarul persoanelor care s-au declarat de etniegermana a fost de 1.0 mii persoane(0.2%).Persoanele deetnie italiana ºiucraineana sunt înnumar de 0.1 mii per-soane, în timp ce restuletniilor au valori sub0.1 mii persoane.

Monika BACIU Monika BACIU

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 8 iulie 20154 Actualitate Actualitate 5

D upã un startnu foarte

convingãtor, parapantistul hunedorean a reuºitsã recupereze într-osingurã zi nu maipuþin de 14 poziþii,ceea ce l-a propulsatîn trena plutonuluiformat din pretendenþii latitlul de campion.

Toma Coconea sesitua, dupã trei zile deconcurs, pe locul 11, orevenire spectaculoasãîntr-o singurã noapte,dat fiind faptul cã dupãdouã zile de întrecereera pe poziþia cunumãrul 25. ªi maiimpresionant este cãTomi a recuperat peste100 de kilometri, dife-renþa dintre el ºi primul

loc, în cele 24 de orede cãþãrare fãrã întrerupere.

Totodatã, Coconea azburat în a doua zi decompetiþie 273 de kilo-metri ºi s-a cãþãrat 160,adicã un total de 433de kilometri parcurºidoar luni.

În trei zile de concursau fost bifate patrupuncte de control, iarpânã la linia de finishmai sunt încã ºase, timp suficient pentru

Coconea sã ocupe unloc pe podium.Sportivul român deþinerecordul de vitezã lacãþãrare, pânã acumfiind sigurul dintre cei33 de concurenþi care aatins, conform GPS-ului, 11 kilometripe orã, fapt care aderutat aparatele ºi-ldãdeau pe Toma în„aer”, adicã în zbor cuparapanta.

MaximilianMaximilianGÂNJUGÂNJU

Profesorii susþinexamenul dedefinitivatE xamene ºi pentru profe-

sori. Vara este sezonulexamenelor, nu doar al relaxãrii.Aºa se face cã un numãr de 166de cadre didactice din judeþulHunedoara vor susþine astãziexamenul de acordare a definitivãrii în învãþãmânt.Examenul va dura patru ore.

Nu doar elevii au fost suprave-gheaþi la examene, ci ºi dascãlii. Cei care vor susþine examenul dedefinitivat vor fi supravegheaþi ºi leeste interzis sã aibã asupra lor genþi,poºete, ziare, reviste, cãrþi, caiete,mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanþã.

Încãlcarea acestei prevederi atrage dupã sineeliminarea din examen acandidatului.

Definitivarea în învãþãmânt reprezintãrecunoaºterea compe-tenþelor minime acceptabilepentru cariera didacticã,garantarea deþineriipregãtirii necesareexercitãrii carierei didacticeºi asigurarea dreptului depracticã în învãþãmântul preuniversitar.

Monika BACIUMonika BACIU

V icepreºedintele PNL Hunedoara,

care este ºi coordonatorulal organizaþiilor liberaledin Valea Jiului, CostelAvram, a fost la un pas dea demisiona din structurade conducere judeþeanã.

Nemulþumirile sunt mari, iarsituaþia extrem de tensionatã ºi,potrivit surselor noastre, la mijloceste modul actualului lider al liber-alilor hunedoreni, Bogdan Þîmpãu,de a conduce partidul. Situaþia aexplodat, iniþial, sâmbãtã, în cadrulºedinþei Comitetului Judeþean alPNL, iar Costel Avram a vrut sãdemisioneze din structura de con-ducere judeþeanã. Înainte de aface, însã, acest pas, luni searaAvram s-a întâlnit cu colegii sãi din

conducerea organizaþiilor locale dinValea Jiului, cu care a analizatproblemele din partid, dar i-a infor-mat ºi despre ce s-a discutat laDeva. ªi, ca urmare a consultãrilordin interior, Costel Avram arenunþat, deocamdatã, la demisiadin Comitetul Judeþean al PNL.Coordonatorul liberalilor din ValeaJiului a refuzat sã vorbeascã desprenemulþumirile care l-au adus înpragul demisiei, precizând cã“problemele se discutã în interiorulpartidului, nu în presã ºi, ca atare,nu voi face niciun comentariu peaceastã temã. Într-adevãr, asearã(n.r. luni seara) am avut o întâlnirecu copreºedinþii din Valea Jiului,care m-au susþinut, ºi pot sã vãspun cã, la aceastã orã, organizaþi-ile din Valea Jiului sunt mai uniteca niciodatã”.

De precizat, însã, cã surselenoastre vorbesc despre acuze

aduse direct celui care conduceacum partidul, deputatul BogdanÞîmpãu, cãruia i se reproºeazã cã,deºi este tânãr, are un modaproape comunist de a conduce partidul din punct de vedere politic.Chestionat în aceastã privinþã,Avram s-a ferit sã facã oricecomentariu în acest sens ºi s-amulþumit sã spunã cã “sunt dezba-teri ºi cred cã într-un partid caPNL este normal sã existe astfel de dezbateri”. Nemulþumirile moc-nesc, însã, iar Avram nu este sin-gurul nemulþumit din partid. Sursepolitice spun cã ºi alþi membri aiPNL Hunedoara se gândesc sãplece din aceastã formaþiunepoliticã.

„Suntem ca niºtecopii orfani”!

Aºa cum spuneam, nemulþumirisunt multe în interiorul PNL, iar ceidin Valea Jiului îndrãznesc sã-ºispunã rãspicat punctul de vedere.De exemplu, Alina Cîrstoiu, co-preeºdinte al PNL Vulcan, aprecizat cã întâlnirea de luni searaera rogramatã de sãptãmâna tre-cutã, pentru a discuta activitãþile ce vor fi organizate în perioadaurmãtoare, dar prezenþa luiCarmen Hãrãu ºi a lui AdrianDavid a condus ºi spre a discutacâteva dintre nemulþumiri. „Ni separe cã sunem ca niºte copiiorfani. Nu se reuºeºte o colaborareîntre organizaþia judeþeanp ºi noi,cei din Valea Jiului, ºi aici nu mãrefer la Costel Avram, care este deaici, de-al nostru. Nu ºtim care suntmotivele pentru care conducereajudeþeanã nu gãseºte disponibilita-tea sã vinã, sã discute cu noi. Am fãcut o paralelã cu perioada în care la conducerea PNLHunedoara era Mircea Moloþ, carevenea cel puþin o datã pe lunã, necerta, ne lãuda, în funcþie demoment, de ce se întâmplase.Acum nu se mai întâmplã aºa

ceva. Nu am fost o datã convocaþide Bogdan Þîmpãu sau de altcineva din conducere, sã neîntrebe ce credem noi sau ce vremnoi sã facem”, a declarat AlinaCîrstoiu.

De asemenea, aceasta a pre-cizat cã nu este de acord nici cucampania de strângere de semnã-turi pentru demiterea lui VictorPonta, considerând cã pentru acestlucru existã instituþia moþiunii decenzurã. Într-un oraº ca Vulcanul,unde sunt foarte mulþi pensionariare se declarã mulþumiþi de activitatea actualului Guvern, unastfel de demers ar fi sorit eºecului,a explicat co-preºedintele PNLVulcan. Cât priveºte intenþia dedemisie a lui Costel Avram, AlinaCîrstoiu este de pãrere cã „trebuiesã fi într-un organism ca sã poþi sã-i spui punctul de vedere, chiardacã acest lucru convine sau nu”.

La întâlnirea din Valea Jiului au luat parte ºi deputatul CarmenHãrãu, dar ºi preºedinteleConsiliului Judeþean Hunedoara,Adrian David, care au încercat sã aducã din nou liniºte ºi unitateîn partid.

CarCarmen men COSMAN-PREDACOSMAN-PREDA

Cea mai maremedie din judeþulHunedoara aparþineunei eleve de laColegiul NaþionalIancu de Hunedoara.Dalliana Denisa

Ghilea a obþinutmedia 9.93. Al doileaelev afla la egalitateeste Vlad Ioanªendoriu de laColegiul NaþionalAurel Vlaicu din

Orãºtie. A treiamedie la nivel dejudeþ vine de la oelevã de la LiceulTeoretic MirceaEliade din Lupeni.Elena CristinaMârzan a obþinutmedia 9.90.

Nicoleta AdelaCoþop de la ColegiulNaþional Decebal dinDeva a obþinut media

9.88. Niciun elev dela Colegiul NaþionalMihai Eminescu dinPetroºani nu s-aclasat printre primii10 elevi la niveluljudeþului Hunedoara.

P este 3000 deelevi înscriºi

Pentru sesiuneaiunie-iulie a examenu-lui de bacalaureat s-au înscris 3976 deelevi.

O treime dintreaceºtia nu au reuºitsã obþinã o notã detrecere la examenulmaturitãþii, iar mai

bine de 50 nu s-auprezentat la una sau la toate probeleexamenului.

Monika BACIUMonika BACIU

Nicio medie de 10 la BacalaureatR ezultatele examenului de

bacalaureat au fost afiºate, iar la nivelul judeþului Hunedoara seînregistreazã o creºtere în ceea cepriveºte promovabilitatea.

A avut nevoie deajutorul pompierilorM isiune dificilã pentru

militarii din cadrulDetaºamentului de PompieriPetroºani, aceºtia fiind solicitaþisã intervinã la salvarea unuibolnav supraponderal cãruia is-a fãcut rãu în locuinþã.

Iniþial a fost solicitat un echipajde la Ambulanþa Petroºani, însãmedicii, dupã ce l-au investigat pebolnav, au constatat cã nu au cumsã-l coboare din locuinþã pânã laautospecialã ºi au cerut sprijinpompierilor.

Echipajul de pompieri s-a chinuitmai bine de 20 de minute pentru a-l coborî pe bolnav în siguranþã,iar acesta a fost dus la Spitalul de Urgenþã Petroºani pentru investigaþii ºi tratament.

M. M. GÂNJUGÂNJU

Coconea uimeºte la Red Bull X Alps Studenþii romi, exemplepozitive pentru comunitateE xemple pozitive. Într-o comunitate care este vãzutã nu

tocmai cu ochi buni sunt ºi excepþii. Precum proverbul“nu existã pãdure fãrã uscãciuni” aºa este ºi în viaþa realã.Puþini reprezentanþi ai etniei rome terminã liceul ºi ºi maipuþini urmeazã cursurile unei facultãþi.

Tensiuni în PNL. Coordonatorul PNL pe Valea Jiului,Costel Avram, vrea sã pãrãseascã structura de conducere a organizaþiei judeþene

S-a consultat cu colegii din Valea Jiului

Start pentru voluntariatA început prima tabãrã de voluntariat

la Petroºani ºi aceºtia au primitbinecuvântarea preotului catolic. Este ceade a XII-a ediþie a acestei tabere la nivelnaþional, dar prima care îi aduce pe tineriîn zona noastrã. Primarul preotul ºireprezentanþii comunitãþii locale le-au datstartul în aceastã dimineaþã.

Page 6: CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 8 iulie 20156 Invatamant

Page 7: CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

Stimate domnule Ministru,

Situaþia dificilã încare se regãseºte deceva vreme ComplexulEnergetic Hunedoarane preocupã ºi ne îngrijoreazã în modconstant, aºa cum suntconvins cã aceastãtemã nu vã este nicidumneavoastrã unaindiferentã.

Dincolo de problemele curentelegate de funcþionareaComplexului EnergeticHunedoara, de pro-blemele salariaþilor care lucreazã în aceastãcompanie ºi de rapor-turile instituþionale aleadministraþiei locale pecare o conduc cu acestagent economic vitalpentru existenþa comu-nitãþii noastre locale, vãaduc în atenþie o pro-blemã care ne îngrijo-reazã în mod deosebitºi pentru care, încã depe acum, doresc sã vãsolicit intervenþia.

În prezent, comuni-

tatea localã dinmunicipiul Petroºanieste unul dintre cei maiimportanþi beneficiari aiserviciilor de termofi-care furnizare de CEH,fapt confirmat de ceipeste 10.000 deabonaþi casnici, la carese adaugã toate insti-tuþiile publice locale ºiun numãr important deagenþi economici careutilizeazã serviciile determoficare aleComplexului EnergeticHunedoara. În numeleacestora, în calitateamea de primar almunicipiului Petroºani,având în faþã câtevainformaþii de ordintehnic ºi statistic, vãsolicit stimate domnuleministru sã gãsiþi soluþiaprin care activitatea termocentralei de laParoºeni sã fie unaconstantã, iar stocurilede cãrbune necesarepentru producerea deenergie termicã în iarna2015-2016 sã fie, dintimp, asigurate.

Vã informez cã, înacest moment, stocul

de cãrbune de laTermocentrala Paroºeniaproape cã nu asigurãnici mãcar funcþionareala capacitate minimã aacesteia, fapt confirmatºi de oprirea sistemuluide producþie în repetaterânduri. Este evidentfaptul cã, în condiþiile încare grupul energeticde la Paroºeni ardepotrivit statisticilor oficiale, în medie, circa2.000 de tone de huilã,din producþia livratã înprezent de sucursaleleminiere din cadrulCEH, este imposibil de asigurat un stoc decãrbune suficient pen-tru producerea energieitermice necesare pentru sezonul deiarnã, stoc estimat la un necesar de 300.000de tone de huilã.

În faþa acestor realitãþi vã solicit, dom-nule ministru, sã luaþimãsurile care se impunpentru ca municipiulPetroºani, în calitate debeneficiar al serviciilorde termoficare, sã aibãgaranþii certe cã nu vor

exista probleme îniarna care urmeazã înceea ce priveºte asigurarea agentului termic pentru încãlzirealocuinþelor, a ºcolilor,spitalelor ºi instituþiilorpublice.

Vã rog, de aseme-nea, sã prezentaþi înmod public, soluþiile pe care le întrevedeþipentru ca populaþia Vãii Jiului sã fie corectºi prompt informatã pe marginea acestuisubiect.

Vã mulþumesc.

Cu consideraþie,Tiberiu

IACOB-RIDZIPrimarul

municipiului Petroºani

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 8 iulie 2015 Actualitate 7

0735.183175

vã oferã zilnic, prin magazinulalimentar Nr 16, Piaþa Centralã

CELE MAI IEFTINESORTIMENTE

DE CARNE DE PORC- Pulpã porc cu os - 9.80 lei- Fleicã porc - 12.50 lei- Pulpã porc fãrã os - 14.30 lei- Carne tocatã - 12.80 lei- Cotlet porc cu os - 14.20 lei- Cotlet porc fãrã os -18.50 lei- Ceafã porc fãrã os - 18.50 lei- Costiþã porc cu os - 9.90 lei- Ciolane porc - 5 lei- Grãsime pentru topit - 5 lei

NOI SUNTEM MEREU ÎNSLUJBA DUMNEAVOASTRÃ!

Telefon util: 0733.960311SERVIRE PROMPTÃ - IREPROªABILÃ!

Asociaþia pentru educaþie ºi pregãtireprofesionalã Petroºani cu sediul în

Petroºani, la Casa de Culturã aSindicatelor organizeazã cursuri

de Noþiuni Fundamentale de Igienã.

RELAÞII LA TELEFON0722448428

ANGAJÃRIHotel Palace angajeazã

director marketing, bucãtar ºi contabilã.

Salariu motivant. Detalii latelefon 0751.199.100

Ajutoare de la statpentru victimelemamei criminale F amiliile din locuinþele

distruse deincendiul dinUricani, în caretrei copilaºi aumurit arºi de vii,ar putea primi unajutoare deurgenþã de laGuvern, pentru a-ºirepara locuinþele ºi cumpãramobilã ºi alte bunuri care aufost distruse.

Pentru refacerea apartamentelorsituate atât la ultimul nivel cât ºi laetajele inferioare, afectate fie defoc ori de apa folositã la stingerea

incendiului, banii ar putea veni dela bugetul statului. Majoritateafamiliilor sunt sãrace ºi nu aveauasigurare iar din ajutoarele socialenu-ºi vor putea reface locuinþele.Nici despãgubiri de la femeia carea provocat dezastrul nu au ºanse sã

obþinã, pentru cã nu are bunuriîn afara garsonierei în care aizbucnit focul ºi chiar dacãar fi scoasã la vânzaresuma primitã ar fi preamicã. „Am fãcut ºi maimulte anchete sociale, au

fost fãcute ºi de cei de lajudeþ, am întreprins toate

demersurile necesare pentru caoamenii sã primeascã ajutor deurgenþã astfel încât sã-ºi poatãrepara ºi interioarele locuinþelor.Nu-i puteam lãsa aºa, imediat vineiarna, le ploua în case, trebuie sã-i ajutãm”, a declarat primarullocalitãþii, Dãnuþ Buhãescu.

Maximilian Maximilian GÂNJU GÂNJU

SCRISOARE DESCHISÃDomnului ANDREI GEREA, Ministrul Energiei,

Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii ºi Mediului de AfaceriSubiect:

Cetãþenii din Petroºani vorgaranþii cã vor avea cãldurã în

locuinþe în iarna acestui an

Hunedoreancã pusãsub urmãrire pentrutrafic de migranþiO copilã în vârstã de 15 ani a încercat

sã ajungã la iubitul ei din Franþa cuo carte de identitate falsã, procuratã chiarde mama iubitului ei, Salonica R., de 33de ani, din Hunedoara.

Fata a fost depistatã de poliþiºtii de frontierãbihoreni chiar când vroia sã iasã din þarã cubuletinul altei persoane. „În data de 06.07.2015orele 23.30, la Punctul de Trecere a FrontiereiBorº, jud. Bihor, s-a prezentat pentru a ieºi dinþarã, cãlãtorind cã pasagerã într-un autoturismmarca Volkswagen, condus de cetãþeanul român,L. Marius, în vârstã de 24 ani, domiciliat pe razajudeþului Bihor, o persoanã de sex feminin, cares-a legitimat cu o carte de identitate emisã deautoritãþile române. Cu ocazia controlului,poliþiºtii de frontierã au constatat cã persoana încauzã nu este una ºi aceiaºi cu cea din fotografiadocumentului prezentat, motiv pentru care audemarat cercetãrile”, a precizat Loredana Chifor,purtãtor de cuvânt al ITPF Oradea.

Totodatã, ºoferul autoturismului a declarat faptul cã ºtia cã minora nu posedã acte de identitate, dar a fost a rugat de mama bãiatuluisã o transporte pânã în Ungaria, contra sumeide 200 euro. „Poliþiºtii de frontierã au luatmãsura întreruperii cãlãtoriei minorei, totodatã,întocmind ºoferului ºi numitei S.R. acte deurmãrire penalã pentru sãvârºirea infracþiunii detrafic de migranþi, urmând ca la finalizareacercetãrilor sã fie luate mãsurile legale care seimpun”, a mai sus sursa citatã anterior.

CarCarmen men COSMAN-PREDACOSMAN-PREDA

Page 8: CVJ nr 894,miercuri 8 iulie

Cronica Vãii Jiului | Miercuri, 8 iulie 20158 Sport

Zvonuri ºi vorbe trecprin vãzduhul mediadinspre, cândva, ovatrã a sportului VãiiJiului, rugby-ul ºi fot-balul din „DealulInstitutului”, numit la

origine Dealul Calvaria.Cicã antrenorul

Dandu Lupu s-a sãturatde nisipurile miºcãtoareale unui rugby care aajuns aproape la nivelde amatori ºi s-a dus la

Bucureºti, acolo undeare cu totul alte pers-pective. Perspectivemai mari, la un rugbymai mic, numitul rugbyîn 7. Consiliul JudeþeanHunedoara se pare cãºi-a luat mâna de peªtiinþa Petroºani,despre care se spunecã, probabil, nu vareîncepe campionatuldin august. Om trãi

º-om vedea.La fel, lucrurile

tremurã ºi la fotbal,numeroºi jucãtori de laechipa de fotbalUniversitatea Petroºanianunþând cã s-au sãturat sã mai joace penasturi, ºi mai grav,prin dispariþia profeso-rului Aron Poantã, celcare sprijinea fotbaluluniversitar, nimeni nu

mai vrea sã se bage.Nu ºtiu dacã inimosulGabi Niþu, antrenoruldin „Deal”, va maiputeacapacita oareºceoameni cu bani sãsusþinã fotbalul.

E din ce în ce maigreu, ºi ar fi o maredezamãgire dacãsportul din „DealulInstitutului” o va lua la vale.

Henþ cu mâna O ia la vale sportuldin „Deal”?

INTERVIU

„Am avut un sezonbun pentru fotbalul

hunedorean”declarã prof. Mircea Sârbu,

preºedintele A.J.F. Hunedoara

Reporter: Domnule profesor, cum afost ediþia 2014-2015 pentru fotbalulhunedorean?

Mircea Sârbu: Am avut un sezon bun pen-tru fotbalul hunedorean. Am avut un numãr de116 echipe în competiþie, la seniori ºi juniori.A fost un campionat competitiv, primele 7clasate având loc oricând în Liga a III-a. Iatã,juniorii de la Jiul Petroºani au fãcut o figurã fru-moasã, locul 3 pe þarã la juniori A1!

Rep.: Despre Cetate Deva?M.S.: Tocmai vã spuneam cã oricând putem

accesa Liga a III-a. S-a muncit mult acolo,dovadã rezultatele zdrobitoare în meciul debaraj cu Gilortul Tg. Cãrbuneºti. Excelentãideea cu meci dublu, s-a vãzut clar valoarea.Felicit echipa Hercules Lupeni pentru perfor-manþa locului 2 în campionat.

Rep.: De ce unele primãrii spun cãnu pot aloca bani pentru fotbal, întimp ce altele pot?

M.S.: Existã cãi legale bine stabilite. Ceicare sunt sufletiºti ºi chiar vor, le ºtiu. Fotbaluleste un fenomen social care trebuie respectat.Uitaþi exemplul celor de la Bãiþa sau Pui...

Rep.: Cum va fi sezonul urmãtor lanivel judeþean?

M.S.: Ne-am dori o Liga a IV-a cu 14echipe ºi o singurã serie de Liga a V-a cu 16-18 echipe, de la Vaþa pânã la Pui. Pe 31 iulievom stabili clar lucrurile. Vom începe Liga a IV-a pe 22 august, cu meciuri sâmbãta ºi pe 16august Liga a V-a. Îmi doresc un fotbal curat,pe teren, echidistant ºi corect.

Paginã realizatã de Genu TUÞU

Iatã cã recent, ammai descoperit un locpe harta judeþuluiHunedoara undeautoritãþile locale au ridicat la rang de sãrbãtoare reuºitelesportivilor.

F otbal în ÞaraZarandului

Cu o existenþã deaproape ºase veacuri deatestare documentarã,comuna Bãiþa cuprinde11 sate, rãsfirate pevãile de la poaleleMunþilor

Metaliferi, pe cursulsuperior al râului Cãlan.

O comunitate for-matã din circa 5000 delocuitori, care a gestio-nat de-a lungul timpuluio dezvoltare economicãbazatã pe industriaextractivã, minerit ºiprepararea minereurilor,dar ºi pe zootehnie ºiagriculturã.

O zonã cu oamenienergici ºi harnici, careºtiu sã dea sens vieþii,dincolo de treburile coti-diene, fiind extrem deconectaþi la fenomenulcultural ºi sportiv.

În anul 2010 a fostînfiinþatã echipa de

fotbal ªoimul Bãiþa,care a reuºit sã captezeîn jurul ei un interesmajor la nivel judeþean.Mereu în prima jumã-tate a clasamentuluiLigii a IV-a Hunedoara,în ediþia 2014-2015 s-abãtut de la egal la egalcu cea care a devenitcampioanã judeþeanã,Cetate Deva, reuºind înparalel performanþa dea câºtiga CupaRomâniei, faza pe judeþ.

P remiere ºisãrbãtoare

Aceste performanþe,Cupa României ºi locul 3 în Liga a IV-aHunedoara, nu au lãsatindiferente autoritãþilelocale care sprijinãechipa cu toatãdãruirea, organizând ofestivitate de premiereîn cadrul serbãrilorComunei Bãiþa.

Vicepreºedintele ASªoimul Bãiþa, Ioan

ªtefan, a fãcut o amplãprezentare echipei,dupã care s-a poftitrând pe rând pe scenã,pe componenþii echipei– Paºca, Petresc,Mâcnea, Stamatin,Pisoiu, Cioregari,Jigmon ºi ceilalþi –, pentru a le înmânadiplomele ºi medaliile.

Le-a vorbit primarulBãiþei, Damian Diniº ºipreºedintele AJFHunedoara, prof.Mircea Sârbu.

Sãrbãtoarea a continuat pânã searatârziu, cu produseledacice, aferente laasemenea momente.

„La noi în ÞaraZarandului este foartebine privit fenomenul

fotbalistic. Lumeavine la fotbal, carepercepe foarte bine

acest sport.

Echipa de fotbalªoimul Bãiþa este

susþinutã din sponsorizãri ºi este omândrie a comuneinoastre. O comunã

devenitã cunoscutã ºidatoritã fotbalului”,

Damian Diniº, primar Bãiþa

REPORTAJ

Am fost la câºtigarea Cupei Românieipe judeþ. Am aflat cã ºi la ei se poate...

A m prezentat în numerele anterioare faptul cã CS Vulcan sauHercules Lupeni ºtiu, la final de sezon, sã-ºi respecte sportivii,

prin manifestãri specifice. Ba mai mult, Vulcanul a reuºit dubla cuaniversarea celor 95 de ani de fotbal la Vulcan ºi premierea echipeide fete handbal junioare V, clasate pe locul 10 în România!

„Am ajuns la operformanþã ineditãla cinci ani de laînfiinþarea echipei,un loc 3 ºi CupaRomâniei. Eu zic cã este lucru bunpentru o echipãmicã.”,

Mirel Dubar,preºedinte ASªoimul Bãiþa

La ªoimul Bãiþa, fotbaliºtii sunt aplaudaþi ºi premiaþi