curs stivuitorist

Post on 03-Jun-2018

317 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  1/133

  CURS STIVUITORIST

  1

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  2/133

  INTRODUCERE

  Stivuitoristul, este o persoana instruita si autorizata de catre ISCIR sa manevrezstivuitoare, indiferent de tipul si destinatia acestora. Meseria de stivuitorist presupunrespectarea prevederilor prescriptiilor tehnice PT R3-23 ! Colectia ISCIR in vi"oare, normelor de sanatate si securitate in munca, precum si a normelor ce re"lementeaza domensituatiilor de ur"enta si protectia mediului incon#urator. $ctivitatea stivuitoristului depinde dfoarte multi factori cum sunt% tipul stivuitorului, marfa manipulata, profesionalismul in activitat"radul de optimizare al procesului de transport, calitatea si eficienta transportului, "radul dsecuritate realizat pentru vehicul si pentru marfa transportata,etc.

  Toate aceste elemente se re"asesc in principal intr-o serie de competente ce se refera la&. Intocmirea documentelor'2. Pre"atirea si verificarea vehiculului pentru lucru'3. (fectuarea transporturilor si manipularii marfurilor'). Identificarea defectelor aparute'*. Predarea utila#ului si a documentelor'+. Respectarea normelor de sanatate si securitate in munca, a celor ce re"lementeaz

  domeniul situatiilor de ur"enta si a Prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R.'. Perfectionarea pre"atirii profesionale.Totalitatea competentelor tehnice si or"anizatorice care permit eploatarea in conditii d

  securitate a stivuitoarelor autopropulsate si a translatoarelor ! stivuitoare denumite "enerstivuitoare/ sunt definite de standardul ocupational.

  Rolul standardului ocupational este acela de a defini competentele si criteriile dperformanta in conditii de aplica0ilitate date, care sa acopere "ama de activitati solicitastivuitoristului, ceea ce va permite an"a#atorului sa se orienteze mai usor asupra competentelviitorului an"a#at, permitand in acelasi timp o pre"atire unitara si o evaluare o0iectiva cunostintelor si deprinderilor capatate de participantii la pro"ramele de calificare si specializare

  In timpul manevrarii stivuitorului si1sau elementelor sale nu tre0uie sa se produca deplasasau miscari neprevazute sau 0ruste, nici riscuri datorate insta0ilitatii, daca stivuitorul si1saelementele sale sunt manevrate conform instructiunilor producatorului. $utorizatia din parteISCIR-ISP(CT IT este o0li"atorie pentru personalul de deservire a stivuitoarelor. $utorizatia seli0ereaza individual persoanelor care, prin promovarea eamenelor de autorizare, in urma0solvirii cursurilor de calificare si fac dovada indeplinirii conditiilor specificate in Prescriptiitehnice R 3- 23, privind capa0ilitatea teoretica si practica de a eercita activitatea ddeservire a stivuitoarelor. Autorizatia ISCIR este actul documentul4 le"al care confirmcompetenta profesionala, insusirea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice adecvanecesare manevrarii stivuitoarelor in conditii de securitate si care dovedeste acceptpermisiunea4 ISCIR-ISP(CT IT ca posesorul sa presteze activitatile de manevrare stivuitoarelor.

  2

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  3/133

  CAPITOLUL INOTIUNI GENERALE

  1.1. ISCIR prezentare generaa

  In conformitate cu !otarirea nr. 1"#$ %in 1&'&('&$$1) Art. 1)

  Inspe*tia %e Stat pentru Controu Cazaneor) Re*ipienteor su+ Presiune Instaatiior %e Ri%i*at, denumita in continuare ISCIR, este or"an de specialitate cpersonalitate #uridica in su0ordinea Ministerului Industriei si Resurselor, avand ca principo0iect de activitate asi"urarea in numele statului a protectiei utilizatorilor si si"uranta functionare pentru instalatiile, aparatele, componentele, dispozitivele de si"uranta si mi#loacede control, prevazute in domeniul sau de re"lementare.

  Legea nr. ,#'&$$-) Art. #

  &4Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor su0 Presiune si Instalatiilde Ridicat, denumita in continuare ISCIR, este or"anul de specialitate al administratiei centracu personalitate #uridica, responsa0il in numele statului pentru asi"urarea masurilor dfunctionare in conditii de si"uranta a instalatiilor si echipamentelor prevazute in domeniul sau dre"lementare, denumite in continuare instalatii1echipamente.

  24ISCIR eercita urmatoarele functii%a4 de autoritate in domeniul instalatiilor1echipamentelor, care asi"ura controlul respectaprevederilor referitoare la conditiile de introducere pe piata si punere in functiune instalatiilor1echipamentelor, precum si urmarirea si controlul re"imului de autorizare si verificaretehnica a instalatiilor1echipamentelor'04 de re"lementare, prin care se asi"ura ela0orarea documentelor cu caracter normativ pentdomeniul sau de activitate.

  34 ISCIR functioneaza in su0ordinea Ministerului (conomiei si 5inantelor si este finantainte"ral din venituri proprii, potrivit le"ii.

  )4 ISCIR este condusa de un inspector de stat sef, numit prin ordin al ministrului economsi finantelor, iar modul de or"anizare si functionare a ISCIR se sta0ileste prin hotarare 6uvernului.

  1.&. Copetente

  Pentru realizarea o0iectului sau de activitate, in conformitate cu !otarirea nr. 1"#$ %1&'&('&$$1) Art. &) ISCIR are urmatoarele competente%

  - $si"ura, in numele statului, controlul respectarii prevederilor le"ale din domeniul sau dactivitate, prin suprave"here tehnica, control si verificari in functionare, precum si prsuprave"herea pietei atunci cand este nominalizat pentru aceasta activitate in re"lementartehnice, pentru instalatiile si echipamentele prevazute in domeniul sau de re"lementare'

  3

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  4/133

  - (la0oreaza prescriptii tehnice in aplicarea re"lementarilor din domeniul sau dactivitate, cu respectarea prevederilor 7e"ii +812& privind evaluarea conformitatii produselo

  - (valueaza conformitatea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor de si"uranta, materialelsi a mi#loacelor de control din domeniul sau de activitate'

  - (pertizeaza si evalueaza cauzele si efectele privind accidentele si avariile din domen

  sau de activitate'

  - Constata nerespectarea dispozitiilor le"ale in domeniul sau de activitate si aplicsanctiuni contraventionale, dupa caz'

  1.". Atri+utii prin*ipae ae ISCIR

  In conformitate cu !otarirea nr. 1"#$ %in 1&'&('&$$1) Art. ") ISCIR are urmatoareatri0utii principale%

  -(la0oreaza strate"ii si pro"rame de dezvoltare privind activitatea ISCIR'

  -(la0oreaza, actualizeaza si pu0lica prescriptii tehnice ! Colectia ISCIR'

  -$utorizeaza, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, capa0ilitatea a"entiloreconomici care proiecteaza, construiesc sau monteaza instalatii, aparate, componente saudispozitive de si"uranta din domeniul sau de activitate'

  -$utorizeaza, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, capa0ilitatea a"entiloreconomici care repara, controleaza prin mi#loace distructive si nedistructive, intretin sau verificainstalatii, aparate, componente sau dispozitive de si"uranta din domeniul sau de activitate'

  -$utorizeaza punerea in functiune si functionarea instalatiilor si aparatelor din domeniul sa

  de activitate, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice'-$utorizeaza sudorii, personalul care eecuta eaminari nedistructive, precum si personal

  de eploatare fochisti, la0oranti chimia apei, macara"ii, liftieri si alte cate"orii de personalsta0ilite prin prescriptiile tehnice'

  -(fectueaza verificari tehnice, periodice si inopinate pentru instalatiile si aparatele aflate infunctiune, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, si interzice functionarea acestoraatunci cand constata ca nu sunt indeplinite prevederile acestor prescriptii'

  -Realizeaza suprave"herea pietei in domeniul sau de activitate'

  -Cerceteaza avariile si accidentele la instalatii si aparate supuse controlului ISCIR,evalueaza si epertizeaza cauzele, modul in care s-au produs si efectele rezultate si dispunemasurile ce se impun privind si"uranta in functionare a acestora, dupa caz'

  -9r"anizeaza si participa la cursuri pentru autorizare, specializare si formare profesionala domeniul sau de activitate'

  4

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  5/133

  CAPITOLUL II

  TER/ENI SI DE0INITII

  Termenii :i defini;iile se aplic< numai =n sensul prescrip;iei tehnice PT R3-23.

  activitate de reparare ansam0lu de lucr

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  6/133

  catarg netelescopic (simplu)! catar" care cuprinde un montant fi.

  catarg telescopic! catar" care cuprinde un montant fi :i unul sau mai mul;i montan;i mo0ili.

  catarg triplu! catar" care cuprinde un montant fi :i doi montan;i mo0ili.

  cerin esenial - cerin;< care are =n vedere, =n special, protec;ia s

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  7/133

  gabaritul stivuitorului! spa;iul determinat de condi;iile func;ion

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  8/133

  opritor ! component< de securitate destinat< limit

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  9/133

  sarcina dinamic ! sarcina care ia na:tere =n timpul acceler

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  10/133

  viteza de deplasare! viteza de deplasare =n re"im sta0ilizat a unui stivuitor.

  viteza de ridicare (coborre) a sarcinii ! viteza de deplasare pe vertical< =n re"im sta0ilizatsarcinii de lucru.

  zon periculoas ! orice zon< din interiorul :i1sau din apropierea unui stivuitor, =n caprezen;a unei persoane epuse constituie un risc pentru s

 • 8/12/2019 Curs Stivuitorist

  11/133

  CAPITOLUL III

  CONSTRUCTIA SI 0UNCTIONAREA STIVUITOARELOR

  ".1. Casi5i*area sti2uitoareor

  Stivuitor ! instalatie de ridicat autopropulsata care este destinata incarcarii, descarcardeplasa

View more