curs 5 - nasterea normala (nxpowerlite)

Download Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

Post on 24-Feb-2018

231 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  1/45

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  2/45

  CUPRINSULCUPRINSUL

  CURSULUICURSULUI

  Naterea normalNaterea normalUNIVERSITA

  TEA

  PETRE

  ANDR

  EI

  IASI;FACU

  LTAT

  EADE

  MEDICINADE

  NTARA

  APO

  LLONIAIASI

  CURS NR. 5CURS NR. 5

  Conf Dr Pa!alean" Mar#$#$a

  DETERMINISMUL NA%TERIIDETERMINISMUL NA%TERII

  PRE&ENTA'II %I PO&I'IIPRE&ENTA'II %I PO&I'II

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMUL NA%TERIIMECANISMUL NA%TERII

  ASISTEN'A NA%TERIIASISTEN'A NA%TERII

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  3/45

  (( Naterea normal

  ( elementele $are )eterm#n me$an#*m"l )e

  natere*"nt+

  ( $anal"l )e natere;

  ( mo,#l"l fetal;

  ( $ontra$-##le "ter#ne

  ( $anal"l )e nateree*te format )#n )o"

  $anale tele*$o.ate+ $anal"l )"rre.re/entat )e

  ,a/#n"l o*o* # $anal"l moalere.re/entat )e

  forma-#"n#le m"*$"larea.one!rot#$e $are

  $.t"e*$ ,a/#n"l o*o*0 .lane"l

  .er#neal0!a1#n0 $ol

  NASTEREANASTEREA

  NORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5Sl#)e 2 3 45

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  4/45

  ( a$e*te elemente a" fo*t )e*$r#*e la $a.#tol"l

  )e anatom#e a a.arat"l"# 1en#tal fem#n#n

  ( e6.lorarea $l#n#$a ,a/#n"l"# o*o* *e fa$e

  .r#n .el!#metr#a e6tern # #ntern NASTEREANASTEREANORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5Sl#)e 4 3 45

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  5/45

  (( Pre/enta-## # .o/#-##

  ( .re/enta-#are.re/#nt .artea mo,#l"l"# fetal $are

  #a .r#ma $onta$t $" *tr7mtoarea *".er#oar0

  "rmea/ me$an#*m"l )e natere # *e )e1a8.r#ma

  ( ea .oate f# e6am#nat .r#n t"e"l !a1#nal

  NASTEREANASTEREA

  NORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5Sl#)e 5 3 45

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  6/45

  ( .re/enta-##lelon1#t")#nale*"nt+

  ( $ran#an

  ( fle$tat

  ( )efle$tat+,re1mat#$0 frontal0 fa$#al

  ( .el!#n

  ( $om.let

  ( )e$om.let

  NASTEREANASTEREA

  NORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5

  $om.leta$om.leta

  )e$om.leta)e$om.leta

  Sl#)e 9 3 45

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  7/45

  ( .re/entat##le $ran#ene*"nt a$ele .re/enta-## :n

  $are ft"l0 ae/at lon1#t")#nal0 *e .re/#nt la

  *tr7mtoarea *".er#oar $" $a."l0 $are e*te )e

  o,#$e# fle$tat

  ( .re/enta-#a $ran#an fle$tat :n $are $ran#"l

  *e .re/#ntfle$tat0 o$$#."t"l l"7n) $onta$t $"

  *tr7mtoarea *".er#oar

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  8/45

  ( .re/enta-#a ,re1mat#$ :n $are $ran#"l are 1ra)"l $el

  ma# re)"* )e )efle6#"ne0 .artea .re/entat f##n)

  !erte6"l0 #ar ."n$t"l )e re.er f##n) ,re1ma

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  9/45

  (.re/enta-#a fa$#al :n $are $ran#"l are

  ma6#m"m )e )efle6#"ne0 .artea .re/entat

  f##n) fa-a #ar ."n$t"l )e re.er menton"l

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  10/45

  ( .re/enta-#a tran*!er* e*te *#t"a-#a :n $are ft"l

  e*te ae/at tran*!er*al0 :n ar#a *tr7mtor##

  *".er#oare afl7n)"*e "mr"l

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  11/45

  ( a*tfel0 .entr" .ren/entat#a $ran#ana o$$#.#tala !or

  e6#*ta "rmatorele .o/#t##*# !ar#etat#)e .o/#t##+

  ( o$$#.#to.",#ana

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  12/45

  (( D#a1no*t#$ $l#n#$

  ( #n*.e$t#a a.re$#a/a *#t"at#a a6"l"# mo,#l"l"#

  fetal fata )e a6"l $anal"l"# )e na*tere0 a$e*ta."tan) f# lon1#t")#nal0 tran*!er*al *a" o,l#$

  ( .al.areafolo*e*te mane!ra Leo.ol)0 $are are

  $#n$# t#m.# + a$omo)area ma#n#lor e6am#nator"l"#$"

  a,)omen"l matern0 .al.area .ol"l"# fetal $are o$".a

  f"n)"l "ter"l"#0 .al.area .lan"l"# *.atel"#*# .art#lor

  m#$# fetale$" am,ele ma#n# .e flan$"r#le "ter"l"#0

  .al.area ,#man"alaa .ol"l"# fetal )#n #.o1a*tr"0

  .al.area "n#man"alaa .ol"l"# fetal #n #.o1a*tr"

  (( D#a1no*t#$"l .re/entat#e# *# .o/#t#e#

  NASTEREANASTEREA

  NORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5Sl#)e 3 45

  C 5C 5

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  13/45

  ( .al.area*e fa$e .e 1ra!#)a aflata #n )e$",#t

  )or*al0 e6am#narea f##n) ,lan)a0$" mar1#nea

  $",#tala a ma#n#lor0n"$" !arf"l )e1etelor

  ( a*$"ltat#a.oate )a relat## a*".ra .re/entat#e#0.o/#t#e# *# !ar#etat## )e .o/#t#e .r#n lo$al#/area

  fo$ar"l"# )e ma6#maa*$"ltat#e a ,ata#lor

  $or)"l"# fetal

  ( #n .re/entat#a$ran#ana fo$ar"l )e a*$"ltat#e e*te *#t"at

  .e l#n#a *.#noom,#l#$ala0 #n .re/entat#a .el!#na

  .araom,#l#$al0 #n $ea tran*!er*a *".ra or# *",om,#l#$al

  NASTEREANASTEREA

  NORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5Sl#)e 2 3 45

  C 5Curs nr 5

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  14/45

  ( e6am#narea !a1#nala#n afara tra!al#"l"# n" )a relat##

  $erte a*".ra .re/entat#e# *# .o/#t#e# Pe $ol )#latat *#

  ma# ale* $an) mem,ranele *"nt r".te*e .ot .al.a

  elementele $ara$ter#*t#$e f#e$are# .re/entat##

  ( #n ra.ort $" *tramtoarea *".er#oara0 .re/entat#a

  .oate f# +

  (.re/entat#e mo,#la+$an) elementele anatom#$e

  ale .re/entat#e# n" !#n #n $onta$t $" .lan"l*tramtor## *".er#oare0 .re/entat#a e*te *"* *# *e

  mo,#l#/ea/a ;

  (.re/entat#a a.l#$ata+ elementele anatom#$e

  ale .re/entat#e# #a" $onta$t $" *tramtoarea*".er#oara ;

  NASTEREANASTEREA

  NORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5Sl#)e 4 3 45

  Curs nr 5Curs nr 5

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  15/45

  ( .re/entat#a f#6ata+ marea $#r$"mfer#nta a

  .re/entat#e# $o#n$#)e $" #nel"l *tr7mtor##

  *".er#oare#ar .re/enta-#a n"*e ma#

  mo,#l#/ea/0 :ntre mo,#l"l fetal # *a$r" .ot

  .tr"n)e tre# )e1ete;

  ( .re/enta-#a an1a8at+.re/enta-#a a )e.#t.lan"l *tr7mtor## *".er#oare# *e afl :n

  e6$a!a-#a .el!#n0 :ntre mo,#l"l fetal # *a$r" .ot

  .tr"n)e )o" )e1ete;

  (.re/enta-#a $o,or7t+:ntre mo,#l"l fetal # *a$r".tr"n)e "n *#n1"r )e1et

  NASTEREANASTEREA

  NORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5Sl#)e 5 3 45

  Curs nr 5Curs nr 5

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  16/45

  ( ra)#o1raf#a0 e$o1raf#a0 RMN

  ( $ontra$-##le "ter#nere.re/#nt fa$tor"l a$t#!

  $are a*#1"r .ro."l*#a mo,#l"l"# fetal Ele *"ntr#tm#$e0 )"reroa*e0 #n!ol"ntareA.ar :n

  re1#"nea f"n)#$0 ma# .re$#* la n#!el"l

  $oarnelor "ter#ne "n)e *e afl .ea$emaer"l

  ( *e .ro.a1 *.re f"n)"l "ter"l"## *.re *e1ment"l #nfer#or

  ( f#,rele m"*$"laremen-#n "n ton"* ,a/al

  a.roa.e $on*tant # *e *$"rtea/ .ro1re*#!

  a*tfel :n$7t :n moment"l rela6r##0 n" ma# re!#n

  la l"n1#mea lor #n#-#al

  ( efe$t"l $ontra$-##lor "ter#ne $on*t :n *",-#erea #

  :nt#n)erea .ro1re*#!a *e1ment"l"# # )#latarea

  $ol"l"#

  (( D#a1no*t#$ .ara$l#n#$

  NASTEREANASTEREA

  NORMALANORMALA

  PREZENTATII SIPREZENTATII SI

  POZITIIPOZITII

  TRAVALIULTRAVALIUL

  MECANISMULMECANISMUL

  NASTERIINASTERII

  ASISTENTAASISTENTA

  NASTERIINASTERII

  Curs nr. 5Curs nr. 5Sl#)e 9 3 45

  Curs nr 5Curs nr 5

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  17/45

  ( *a" ela,orat ma# m"lteteor##:n* n#$# "na n"ne

  ofer e6.l#$a-#a a)e$!at+

  (#n*"f#$#en-a *$#m,"r#lor maternofetalee*te

  $ea ma# !e$e teor#e 3 45

  Curs nr 5Curs nr 5

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  18/45

  ( )#*.ar#-#a ,lo$a8"l"# .ro1e*teron#$$are a*tfel

  n"ma# #n#, $ontra$t#l#tatea m#ometr"l"#

  ( $reterea .ro)"$-#e## el#,erarea )e o6#to$#n )e $tre

  ft0$reterea n#!el"l"# re$e.tor#lor .entr" o6#to$#n*",

  a$-#"nea e*tro1en#lor

  ( a$t#!#tatea )e$#)"al+ :n )e$#)"0 :n "lt#ma .arte a

  *ar$#n## *e .ro)"$ "terotro.#ne # "teroton#ne

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  19/45

  ( naterea $".r#n)e "rmtoarele .er#oa)e+

  (.retra!al#"l

 • 7/24/2019 Curs 5 - Nasterea Normala (NXPowerLite)

  20/45

  ( .er#oa)a )e e6."l