curriculum integrat

of 22 /22
Didactica domeniului

Upload: chita-dana-stefania

Post on 12-Aug-2015

527 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Curriculum Integrat

Didactica domeniului

Page 2: Curriculum Integrat

Curriculum integratCurriculum integrat

presupune crearea de conexiuni presupune crearea de conexiuni semnificative între teme sau semnificative între teme sau competenţe care sunt de regulă formate competenţe care sunt de regulă formate disparat, în interiorul fiecărei discipline, disparat, în interiorul fiecărei discipline, cu o puternică legătură cu viaţa cu o puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propuncotidiană a elevilor şi îşi propunee, direct , direct sau indirect, să contribuie la formarea sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.unor valori şi atitudini.

Page 3: Curriculum Integrat

Curriculum integratCurriculum integrat

,,procesul şi rezultatul procesului prin ,,procesul şi rezultatul procesului prin care elevul interpretează materia care îi care elevul interpretează materia care îi este transmisă pornind de la experienţa este transmisă pornind de la experienţa sa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care sa de viaţă şi de la cunoştinţele pe care deja şi le-a însuşit”deja şi le-a însuşit” (Boyer)

Page 4: Curriculum Integrat

Curriculum integratCurriculum integrat

,,,,un studiu un studiu îîn care n care elevii explorează în elevii explorează în mod global cunoştinţe aparţinând mai mod global cunoştinţe aparţinând mai multor discipline şcolare, dar sunt multor discipline şcolare, dar sunt subordonate unor aspecte particulare subordonate unor aspecte particulare ale mediului de viaţă”ale mediului de viaţă” (Humphreys)

Page 5: Curriculum Integrat

Curriculum integratCurriculum integrat

,,educaţia organizată în aşa mod încât ,,educaţia organizată în aşa mod încât intersectează principalele arii tematice intersectează principalele arii tematice ale mai multor discipline, construind o ale mai multor discipline, construind o viziune holistică şi interactivă a lumii viziune holistică şi interactivă a lumii reale”reale” (Schoemaker)

Page 6: Curriculum Integrat

Curriculum integratCurriculum integrat

se referă la o anumită modalitate de proiectare, se referă la o anumită modalitate de proiectare, organizare şi desfăşurare a instruirii care organizare şi desfăşurare a instruirii care produce o interproduce o inter--relaţionare a disciplinelor sau relaţionare a disciplinelor sau a obiectelor de studiu, astfel încât:a obiectelor de studiu, astfel încât:

a.a. vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare vine în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare ale elevilor;ale elevilor;

b.b. ajută la crearea de conexiuni între ceea ce ajută la crearea de conexiuni între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor prezente şi învaţă elevii şi experienţele lor prezente şi trecutetrecute..

Page 7: Curriculum Integrat

Curriculum integratCurriculum integrat

Exerciţiu de reflecţie:Exerciţiu de reflecţie:

„„Cel mai puternic argument pentru integrarea Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuşi faptul că viaţa nu disciplinelor este însuşi faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline” (J. Moffett)este împărţită pe discipline” (J. Moffett)

Page 8: Curriculum Integrat

Curriculum integratCurriculum integrat

Termeni sinonimi:Termeni sinonimi:

- Curriculum multidisciplinar;Curriculum multidisciplinar;

- Curriculum interdisciplinar;Curriculum interdisciplinar;

- Curriculum transdisciplinar.Curriculum transdisciplinar.

(Chiş)

Page 9: Curriculum Integrat

Curriculum multidisciplinarCurriculum multidisciplinar

- două sau mai multe discipline de studiu sunt două sau mai multe discipline de studiu sunt complet restructurate în jurul aceloraşi teme.complet restructurate în jurul aceloraşi teme.

- se referă la situaţia în care o temă aparţinând se referă la situaţia în care o temă aparţinând unui anumit domeniu este supusă analizei din unui anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmă menţinându-şi nealterată structura şi urmă menţinându-şi nealterată structura şi rămânând independente unele în raport cu rămânând independente unele în raport cu celelalte.celelalte.

Page 10: Curriculum Integrat

Curriculum multidisciplinarCurriculum multidisciplinar

Exemplul 1:Exemplul 1:

““Deschizători de drumuri”Deschizători de drumuri”

Centrele de învăţare:

- Limbaj şi comunicare

- Matematică

- Arte vizuale etc.

Page 11: Curriculum Integrat

Curriculum multidisciplinarCurriculum multidisciplinar

Exemplul 2:Exemplul 2:

““Calitatea mediului”Calitatea mediului”

- Matematică- Tehnologii- Fizică- Dirigenţie- Educaţie civică- Ecologie

Page 12: Curriculum Integrat

Curriculum interdisciplinarCurriculum interdisciplinar

- conţinuturile a două sau mai multe conţinuturile a două sau mai multe discipline de studiu sunt organizate în discipline de studiu sunt organizate în interdependenţele lor tematice;interdependenţele lor tematice;

- se extrag conceptele care intersectează se extrag conceptele care intersectează respectivele arii tematice;respectivele arii tematice;

- se reţin deprinderile şi abilităţile se reţin deprinderile şi abilităţile implicate în acele domenii (arii tematice)implicate în acele domenii (arii tematice)

Page 13: Curriculum Integrat

Curriculum interdisciplinarCurriculum interdisciplinar

presupune o presupune o intersectareintersectare a diferitelor arii a diferitelor arii disciplinare fiind ignorate limitele stricte ale disciplinare fiind ignorate limitele stricte ale

disciplinelor, căutându-se teme comune disciplinelor, căutându-se teme comune diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la

realizarea obiectivelor de învăţare de grad mai realizarea obiectivelor de învăţare de grad mai înalt, a înalt, a competenţelor transversalecompetenţelor transversale, ,

considerate cruciale pentru succesul în considerate cruciale pentru succesul în societatea contemporană (societatea contemporană (luarea de decizii, luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor

şi tehnicilor de învăţare eficientă).şi tehnicilor de învăţare eficientă).

Page 14: Curriculum Integrat

Curriculum interdisciplinarCurriculum interdisciplinar

Exemplul 1:Exemplul 1:

““Supravieţuirea într-o lume în schimbare”Supravieţuirea într-o lume în schimbare”

- Management

- Biotehnologie

- Chimie

- Agricultură

- Protecţia mediului

- Limbi moderne

- IT

- Educaţie tehnologică

Page 15: Curriculum Integrat

Curriculum interdisciplinarCurriculum interdisciplinar

Exemplul 2: formarea de competenţe Exemplul 2: formarea de competenţe transversaletransversale

- - Lucru în echipăLucru în echipă- antreprenoriat- antreprenoriat- gândire critică- gândire critică- rezolvare de probleme- rezolvare de probleme- luarea de decizii- luarea de decizii

- LiteraturăLiteratură

- ŞtiinţeŞtiinţe

- IstorieIstorie

- GeografieGeografie

Page 16: Curriculum Integrat

Curriculum transdisciplinarCurriculum transdisciplinar

- întregul program de studiu este întregul program de studiu este organizat tematic, fără a se ţine seama de organizat tematic, fără a se ţine seama de materii sau discipline de studiu, dar materii sau discipline de studiu, dar acestea pot fi “izolate” în anumite acestea pot fi “izolate” în anumite secvenţe ale temei, dacă se impun secvenţe ale temei, dacă se impun anumite aprofundări.anumite aprofundări.

Page 17: Curriculum Integrat

Curriculum transdisciplinarCurriculum transdisciplinar

- reprezintă gradul cel mai elevat de reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a curriculum-lui, mergând integrare a curriculum-lui, mergând adesea până la fuziune.adesea până la fuziune.

- este centrat pe ,,viaţa reală”, pe este centrat pe ,,viaţa reală”, pe problemele importante, semnificative, aşa problemele importante, semnificative, aşa cum apar ele în context cotidian şi aşa cum apar ele în context cotidian şi aşa cum afectează viaţa diverselor categorii cum afectează viaţa diverselor categorii de oameni.de oameni.

Page 18: Curriculum Integrat

Curriculum transdisciplinarCurriculum transdisciplinar

Bean, ia un exemplu structurat în funcţie de nevoile şi confruntările elevilor. Construcţia temei pleacă de la două provocări adresate acestora:

- Ce întrebări şi Ce întrebări şi nelămuriri aveţi în nelămuriri aveţi în legătură cu legătură cu propria persoanăpropria persoană

- - Ce preocupări şi Ce preocupări şi griji aveţi în legătură griji aveţi în legătură cu lumea?cu lumea?

Page 19: Curriculum Integrat

Curriculum transdisciplinarCurriculum transdisciplinar

Exemplu:Exemplu:

““Diversitate culturală”Diversitate culturală”

- - CulturăCultură

- PoliticăPolitică

- - Relaţii de muncăRelaţii de muncă

- - MediaMedia

- Timp- Timp

- - Probleme socialeProbleme sociale

Page 20: Curriculum Integrat

Curriculum transdisciplinarCurriculum transdisciplinar

Sarcină de lucru 1:Sarcină de lucru 1:

Încercaţi să identificaţi şi alte teme / Încercaţi să identificaţi şi alte teme / probleme din viaţa de zi cu zi, pe care le probleme din viaţa de zi cu zi, pe care le consideraţi importante pentru dezvoltarea consideraţi importante pentru dezvoltarea elevilor şi care nu sunt suficient abordate în elevilor şi care nu sunt suficient abordate în cadrul diverselor discipline şcolare din cadrul diverselor discipline şcolare din planul de învăţământplanul de învăţământ..

Page 21: Curriculum Integrat

Curriculum transdisciplinarCurriculum transdisciplinar

Sarcină de lucru 2:Sarcină de lucru 2:

Încercaţi să reorganizaţi procesul de învăţare Încercaţi să reorganizaţi procesul de învăţare a acelor cunoştinţe şi deprinderi pornind de la a acelor cunoştinţe şi deprinderi pornind de la situaţia problematică: de la cultura de tip situaţia problematică: de la cultura de tip academic, către cea de tip funcţional, de la academic, către cea de tip funcţional, de la cultura scrisă către cea de tip oral şi audio-cultura scrisă către cea de tip oral şi audio-vizual, de la predominanţa monoculturalităţii vizual, de la predominanţa monoculturalităţii către deschiderea interculturală.către deschiderea interculturală.

Page 22: Curriculum Integrat

Sinteză:Sinteză:

MultidisciplinaritateaMultidisciplinaritatea – punct de plecare: o temă, pentru – punct de plecare: o temă, pentru a cărei clarificare se integrează a cărei clarificare se integrează conţinuturi, cunoştinţeconţinuturi, cunoştinţe din mai multe disciplinedin mai multe discipline

InterdisciplinaritateaInterdisciplinaritatea – accentul se pune pe – accentul se pune pe deprinderi, deprinderi, competenţecompetenţe

TransdisciplinaritateaTransdisciplinaritatea – un demers care îşi propune să – un demers care îşi propune să răspundă la răspundă la întrebăriîntrebări sau să rezolve sau să rezolve problemeprobleme semnificative ale ,,lumii reale”.semnificative ale ,,lumii reale”.