curriculum amg iii

Download Curriculum AMG III

Post on 14-Jul-2015

1.642 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCA IEI I CERCET RII

CURRICULUM ANUL al III-lea ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006 Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL III Nr. crt. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Denumirea modulului Managementul proiectelor Managementul calitatii Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica Puericultura si pediatrie si nursing specific Neurologie si nursing in neurologie Psihiatrie si nursing in psihiatrie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific Conduita in urgente medicochirurgicale Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie Ingrijiri paleative si elemente de nursing Nursing comunitar TOTAL Nr. De credite 2C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 2C 2C 2C 2C 1C 2C 2C 2C 1C 2C 26 C Detaliere ore (T + P) 48+72 24+36 24+36 pe tot anul scolar 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72 48+72 36+84 36+84 24+36 48+72 36+84 36+84 24+36 36+84

Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul II An scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III SEMESTRUL I 21 SAPTAMANINR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2h teorie 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie 5 3h instr. practica 1h teorie m.nstr. 2 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 4 2h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 22 h teorie 9h lab.tehnologic 3h instr. practica 3 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Deontologie si etica profesionala Psihologie medicala Pedagogie Cercetare in nursing Ginecologie si nursing in ginecologie Obstetrica si nursing in obstetrica

1C 1C 1C 1C 1C 2C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 48+72

36 72

-

-

7. 8. 9.

Psihiatrie si nursing in psihiatrie Neurologie si nursing in neurologie Anestezie- terapie intensiva si nursing specific TOTAL

2C 2C 1C 12 C

36+84 36+84 24+36 264+456

84 84 36 312

-

-

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL III SEMESTRUL II 21 SAPTAMANINR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 4h teorie 10 6h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie m. Instr. 4 2h teorie medic 2h teorie m.nstr. 3 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 3 1h teorie medic 2h teorie m.instr. 2h teorie medic 2h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 25 h teorie 9h lab.tehnologic 4 3 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5.

Managementul proiectelor Managementul calitatii Puericultura si pediatrie si nursing specific Gerontologie si geriatrie si nursing specific Oncologie si nursing in oncologie

2C 1C 2C 2C 2C

48+72 24+36 48+72 36+84 36+84

72 84 84

-

-

6. 7. 8.

Conduita in urgente medicochirurgicale Nursing comunitar Ingrijiri paleative si elemente de nursing TOTAL

2C 2C 1C 14 C

48+72 36+84 24+36 300+540

72 84 36 432

-

Se vor efectua 8 garzi de 9h

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Modulul 39: Not introductiv

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Modulul Managementul proiectelor se studiaz la nivelul 3 avansat, i are n vedere asigurarea preg tirii generale n viitorul domeniu de activitate, avnd repartizate un num r de 120 de ore. Orele sunt repartizate n modul urm tor: - 4 ore / s pt mn preg tire teoretic ( 48 de ore/ semestrul II); - 6 ore / saptamana preg tire prin laborator tehnologic dotat cu tehnic de calcul (72 de ore /semestrul II). Scopul acestui modul este : y de a oferi cursan ilor cuno tin e, abilit i i deprinderi n managementul proiectelor; y adaptarea la cerin ele pie ii muncii i la dinamica evolu iei tehnologice; y responsabilizarea pentru asigurarea calit ii produselor; y de a crea cultura managementului prin proiecte; y de a crea un vocabular specific domeniului; y a dezvolta abilit i de concepere, planificare, monitorizare i evaluare a proiectelor; Prin parcurgerea modulului se urm re te dobndirea competen elor descrise n Standardele de Preg tire Profesional . Modulul se va utiliza mpreun cu Standardul de Preg tire Profesional specific calific rii.

Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 2. 3. 4. 5. Identifica mediul de proiect Planifica proiectul Implementeaza proiectul Monitorizeaza proiectul Utilizeaza software specializat in managementul proiectelor

Tabel de corelare a competen elor i con inuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR ( 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic) Nr. Unitatea de Competen a Con inuturi

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Crt. competen 1. Managementul proiectelor

1. Identific mediul de proiect

No iunea de proiect. Caracteristicile unui proiect. Ciclul de via al proiectelor. Tipuri de proiecte. Proiecte multiple. Fazele unui proiect. Aspecte generale. Managementul unui proiect. Metodologii de management de proiect (Prince 2, TenStep, Six Sigma). Prezentare comparativ . Evaluarea proiectelor. Aspecte generale. Reducerea duratei i costurilor proiectelor. Calitatea n managementul proiectelor.

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

2. Planific proiectul

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

Obiective i nonobiective ale proiectelor. Pachete de activit i. - Tipuri de activit i specifice proiectelor: studii de pia ; analize SWOT, PERT, prognoze, compara ii cu alte proiecte; alegere clien i / furnizori; ntocmirea contractelor cu furnizori, clien i, creditori; achizi ii de produse/servicii; traning clien i, formare/angajare/ selec ie personal etc. - Identificarea pachetelor de activit i pentru diferite tipuri de proiecte. - Tipuri de dependen e ntre activit i. Stabilirea dependen elor dintre activit ile din proiect. Echipa de proiect - Echipa de proiect i tr s turile sale specifice. - Ciclul de via al echipei de proiect. - Formarea echipei. - Roluri n echip (managerul de proiect, manager financiar, economi ti, contabili, ingineri, speciali ti exper i, anali ti, programatori, manager achizi ii, director etc.) Abilit i i responsabilit i. - Recrutarea, formarea, evaluarea i motivarea personalului din echip . - Comunicarea n cadrul proiectului. Modele de comunicare n proiecte. Desf urarea procesului de comunicare. Tipuri de comunicare. Stiluri de comunicare mangerial . Bariere de comunicare. Structuri de comunicare n proiect. Planificarea resurselor - Tipuri de resurse. - Alocarea resurselor pe pachete de activit i. Tipuri de alocare: n serie, n paralel. Reprezentarea planului de proiect - Procedee de reprezentare a proiectelor (re ele, diagrame Gantt). - Documente specifice planific rii proiectelor: justificarea economic a proiectului, analize de estimare a rezultatelor,

3.Implementeaz proiectul

Lansarea proiectului. Documentelor specifice. Con inut i dependen e. Managementul etapelor. - Definirea etapelor. Activit i, produse. - Controlul progresului (timp, cost, calitate, produs, necesitatea schimb rii). Verificare, planificare, replanificare. - Documente de raportare specifice: raport de sfr it de etap , raport de progres, registru de probleme, recomand ri de ac iune. Controlul resurselor timp i buget alocat. - Controlul timpului: m surarea activit ilor, comparare i raportare cu planul de proiect. - Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de via a proiectului, costuri actuale i cele prev zute n planul de proiect, analiza varia iilor Managementul configura iei - Componentele configura iei / produsului final. - Criterii/cerin e de calitate a configura iei / produsului final. - Controlul / verificarea configura iei /produsului final. - Documente specifice: planul de management al configura iei, planul de calitate, raportarea schimb rilor / problemelor configura iei / produsului final.

Domeniul: S n tate i asisten pedagogic Calificarea: Asistent medical generalist Anul III, Scoal Postliceal , Nivel 3avansat

4. Monitorizeaz proiectul

Managementul riscurilor. - Tipuri de risc: de bussines, de proiect. - Surse de risc (asociate cu costurile, planificarea calendaristic , execu ie, furnizori, tehnologie etc.). - Analiza riscurilor: identificarea, aprecierea riscului, r spunsuri la risc (ac iuni de prevenire i reducere /transferare). - Documente specifice: registru de riscuri, planul de management al riscurilor. Gestionarea schimb rilor. - Necesitatea schimb rii. - Analiza schimb rii (impact, risc, cost, avantaje/ dezavantaje). - Documente specifice: cerere de schimbare, registru de schimb ri. Contr