contributii la alcàtuirea unui dictionar · pdf filecontributii la alcàtuirea...

Click here to load reader

Post on 07-Sep-2018

224 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CONTRIBUTII LA ALCTUIREA UNUI DICTIONAR RUS-ROMN DE TERMENI LING VISTICI

  VICTOR VASCENCO

  Ra^iunea pentru care este necesar elaborarea unui dic^ionar lingvistic rus-romn are mai multe aspecte. n cele ce urmeaz nu ne vom opri ins decit asupra citorva din eie (exami- nind pe parcurs principalele deosebiri dintre cele dou sisteme terrninologice, rus i romn), pentru a insista mai mult asupra unor problme privind principiile, caracterul i structura dic{i- onarului, lista de cuvinte, metoda de lucru i organizarea muncii de elaborare a DRRTL.

  1 . n ultmele dou decenii s-au tradus din limba rusa o serie de lucrri i articole de lingvistic ; in literatura de specialitate au aprut recenzii, iar in diferite lucrri s-au fcut referiri la surse sovietice, uneori prin ctarea unor pasaje intregi ; au aprut buletine informative, cu caracter bibliografe, in paginile crora au fost tratate, printre ltele, i problme de rusistic, au fost elaborate manuale i cursuri destinate insuirii limbii ruse n nv^mntul mediu i superior; s-au redactat programe analitice att pentru obiectul limba rus, predat alturi de celelalte limbi de circulare interna^ional n coala general, licee i n institu^iile de nv^mnt superior, ct i pentru o serie de cursuri din ciclul lingvistic rus (limba rus contem- poran, gramatica istoric a limbii ruse .a.), predate la sechile de limb i literatur rus din universit^ i institute pedagogice; au fost ntoemite lec^ii de limba rusa pentru radio ; editurile noastre au publicat ghiduri de conversale, culegeri de exerci^ii, ndreptare de gramatic i alte lucrri auxiliare menite s contribuie la nsuirea acestei limbi.

  n tate aceste lucrri i materiale autorii respectivi au folosit, inevitabil, i continu s foloseasc o seam de nojiuni lingvistice din domeniul rusisticii, fiind pui n situara de a reda n limba romn valoarea semantic a termenilor corespunztori.

  Se tie c ntr-un text de literatur tiin^ific, att original, ct i tradus, termenii de specialitate joae un roi deosebit de important sub raportul cantit^ii de informale pe care o exprim 1. De aici i atenda pe care sntem obligafi s-o acordm traducerii exacte a unor asemenea cuvinte. Un termen lingvistic redat stngaci sau greit ntr-o alt limb va stnjeni n^elegerea textului respectiv ntr-o msur incomparabil mai mare dect traducerea nereuit, in acelai text, a unui cuvnt din limba comun, lipsit de valoare terminologic.

  Dar problema se pune nu numai in legtur cu f i d e l i t a t e a traducerii termenilor. Ea imbraca i un alt aspect, de nedorit: d i v e r s i t a t e a traducerilor. Neavnd la dispo- zi^ie un dic{ionar bilingv al terminologiei lingvistice, n cazul de faj rus-romn, i neputindu-se baza, n ceea ce privete tiin^a limbii, pe o tradire mai veche a traducerilor din rus n romn, cel ce ncearc s redea un termen lingvistic rusesc, mai pu{in obinuit sau nentilnit n mod curent n lingvistica romneasc, va propune, firete, soluti proprii, de cele mai multe ori sim^itor diferite de traducerile fcute de alte persoane. Aa se explic de ce, bunoar, rus. M odaA bH ocm b a fost redat prin moditale. modalitate i chiar modicitate; rus. npeduKamuenocnib prin predicale, alturi de predicativitate (ambele ntlnite i n lucrri originale, de exemplu, n Gramatica limbii romne, ed. a. 2-a, vol. I I , Ed. Academiei, Bucureti, 1963); rus. npeMemnocnib prin

  1 P . I v i , K npoACMe AumnucmuHecKo mepmukoaouu u ycAoeubix oo3nauenu e c a s m h c k u x h3U kox , n B o n p o c b i H 3b iK 03H 3H iiH n r . 1 , 1 9 6 3 , p . 24 .

 • 308 VICTOR VASCENCO

  entitale (concomitent cu obiect, la unul f i acelasi autor), substan(, obiectitate (sic !), nominafie,

  l u m i , esenfd l , la care am putea aduga f i o a lta traducere, v irtua l , substantialilate, in cazul in care i-am aduga, prin im p rum u t semantic, respectivul sens d in lim ba rus.

  L ista unor exemple de acest fel poate fi m rit cu u furin^, deinonstrind neindoios necesi-

  tatea unei lucrri lexicografice cu caracter norm ativ , care, p rin autoritatea sa ftiin^ific, s

  lim iteze fluctua^iile inevitabile ce apar (f i vor m ai aprea, firefte) in acest domeniu. i-apoi, este

  vorba nu num ai de fondul term inologie trad itiona l care, pe p ian b ilingv, n-a cunoscut p in in

  prczent, sub raportul corespondentei termenilor, nici un fel de reglementare, ci f i de termenii

  noi care se formeaz o dat cu dezvoltarea ftiin^ei lim bii, pun ind in fafa traductoru lui probleme

  nu m ai pu[in complexe.Potriv it lingv istu lu i iugoslav Pavie Jv ic , num ru l termenilor de specialitate noi, cu fanse

  de incettenire, crefte in ficcare deceniu intr-o p ropo rle de peste 10% 2. Chiar dac am adm ite

  pentru ft iin (a lim b ii, in generai, f i pentru lingvistica rus, in special, un r itm al crefterii m ai

  sczut decit in celelalte discipline, problema ca atare rm ne va lab il , p ledind, la r indu l ei, in

  favoarea necesittii unu i instrum ent de informare fi de lucru, care, o dat elaborat pe baza fondu-

  lu i terminologie de p in acum, s inregistreze la o eventual noti edifie inevitabilele elemente noi.

  A r fi fost, desigur, ideal dac in ac^iunea pe care o preconizm am fi p u tu t s ne bazm

  pe u n d ieponar e x p l i c a t i v al term inologiei lingvistice rom nefti, asemntor acelora de

  care dispune, de p ild , lingvistica rus 3, ucrainean 4 f i bielorus s. Corespondenfa termenilor

  in cele dou sisteme lingvistice s-ar fi p u tu t stabili m ai ufor f i cu m ai m u lt precizie, o asemenea

  lucrare 6 u furnd , in acelafi tim p , alctuirea de alte diefionare lingvistice bilingve.

  Exccrptarea m aterialu lu i pentru D ic tionaru l rus-romn de termeni lingvistic i, despre care

  vom vorbi m ai jos, a inceput in ianuarie 1964, desffurindu-se intr-un r itm satisfctor.

  2. D ificulttile de redare in lim ba rom n a terminologiei lingvistice rusefti. de care am

  vorbit m ai sus, s int explicabile f i in mod obiectiv, poruind de la specificul sistemelor termino-

  logice ale celor dou lim b i.Dac term inologia gram atical (fi, in generai, lingvistic) romneasc s-a form at, afa cum

  se prezint ea la ora actual, pe baza latine i, indeosebi prin i m p r u m u t direct d in lim ba

  francez (comp., de p ild : pronume < la t. pronomen (fr. pronom), caz < lat. casus (fr. cas),

  nominativ < fr. nom inatif (lat. rinniinativus ). genitiv < fr. gn itif (lat. genitivus J, tini ir < fr.

  d a tif (lat. dativus), acuzativ < fr. accusatif (lat. accusativus) etc.), fondul vechi al terminologiei

  rusefti se explic prin influenza slavon sau prin c a l c h i e r e a modelelor grecefti f i latine.

  Astfel, MecmouMCime pronum e fi nadeotc caz se datoresc lim b ii slave crturrefti, in care s-au form at prin calcbicrea gr. antnym ia , resp. ptsis; aceeafi origine o au fi dame.ibHbi dativ,

  3amcAbUbitt vocativ a , tribu tare ca modele, in u ltim a instan f , gr. dotiki, resp. kttik; prin decalc s-au form at f i UMCHumeAbHbi nom ina tiv a (dup lat. nominativus, gr. onomastik),

  poume.ntbt gen itiv (dup gr. genik, lat. genitivus), euniitne.ibHU acuzativ (dup lat. accusativus) 7 etc. im pru inu tu l direct d in lim bile occidentale a cptat in term inologia rus o

  anum it dezvoltare destul de tirz iu , pe la s frfitu l secolului trecut (comp. atf)UKC 9, npetjniKc,

  cy

 • UN DICTIONAR RUS-ROMN DE TERMENI LINGVISTICI 309

  tellalion, Koee3UH < engl. cohsion, Koajieci\emfUH < engl. coalescence .a.). Este interesant de menzionai e, cu toate acestea, tendinea mai veche, a calcliierii, se mentine i astzi, in domeniul terminologiei moderne (de ex.: tuutnouHoetnb engl. redundancy, tiopootcawutan ipiMMamuKa engl. generative grommar, nopo KdawnjCiH MOeAb engl. generative model etc.).

  Dar deosebirea dintre cele doua sisteme terminologice nu consta ninnai in principalcle procedee de formare a termenilor. Faptul c terminologia rusa se bazeaz indeobte pe calcul lingvistic are o seam de implicaci demne de semnalat: prezenja unor termeni motivaci sub raportul formei interne i deci, in generai, mai uor de redimi t (comp. ynpaeAcnue rec^iune, MectnouMenue pronume, dame/ibHbi dativ etc.); folosirea paralel, alturi de termenii calchiaji, a unor sinonime rezultate din imprumut [comp. dublete ca: uMenumeAbumi nade tc/ HOMUHamm nominativ, npucmaexa>npe$ukc prefix, cAyxoeoJ aKycmuuecKuu acustic, 3yH0idewnaAbHbi (consoana) dentala]; dezvoltarea pe scara larga a sufxarii, fapt dato- rit cruia pot fi formate derivate de la majoritatea termenilor lingvistici (de ex.: cAoeoopa- 3 oeanue formarea cuvintelor > cAoeoopcuoeameAbiibi; (fipa3a fraz -> $pa306biu; H3biKoeedeuue tiinja limbii > jubiKoeeduecKu etc.)1.

  Toate aceste particularit^ proprii, in generai, intr-o msur sau alta, terminologiei limbilor slave 2 fac ca rusa sa se deosebeasc simptor, din punctul de vedere al problemei in discute, de limba romna i, implicit, de celelalte limbi romanice3. Este, in ultima instan{, o deosebire de structura i sistem.

  S-ar putea obiecta c, cu tot specificul celor dou sisteme, majoritatea termenilor discutaci ( M ecm ouM enue , n a e y tc , a f ic /m n c , n p e tf iu x c , c y $ $ w < c etc.) au echivalente romneti perfecte, inregistrate in dicjionarele bilingve curente4, i c prin urmare n-ar fi nevoie de o lucrare special care sa le repete. O asemenea obiec^ie ar fi ins, far indoiala, neintemeiata. Un dic^ionar rus-romn de tip obinuit concine intr-adevr unii termeni gramaticali, ins de rgula nu ofer, in virtutea specificului su, decit traducerea respectivului cuvint-titlu i atit. n afar de aceasta, intr-o astfel de lucrare nu sint inregistra^i decit cei mai uzuali termeni, marea majori- tate a nomenclatu