consiliul general al municipiului bucure$ti...

of 6/6
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURE$TI Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16 e-mail: dnas [email protected],vahoo.co.uk, website: www.dnas.ro CONTRACT DE FURNIZARE Nr. din .9:.%..,2016 I. P&r#e contractante DIRECTU GENERALA" DE ASISTENMSOC~ALA~A MUNICIPIULUI BUCURE$TI - D.G.A.S.M.B. cu sediul in Bucuregti, strada Academiei nr.3-5, sector 3, tel. 021.3 14.23.15, fax 021.3 14.23.16,cod fiscal 15531230, cont IBAN R004TREZ70024680220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentaa prin doarnna Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU - Director General, in calitate de achizitor, pe de o parte, S.C. ALCOMPROD TRANS XRL., cu sediul in Bucuresti, intrarea Gavana, nr.1 sector 1, numtir de inrnatriculare J40/26404/1994, CUI RO 6889698, cont B A N R006TREZ7015069XXX002680, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, telefon: 074.708.82.3 1, fax: 03 1.43 1.78.26, reprezentatil prin domnul Constantin CONSTANTIN - Administrator, in calitate de furnizor, pe de a l a parte a intervenit prezentul contract. 2. Defurwi 2.1 - h prezentul contract urrniltorii termeni vor fi interpretafi astfel: a. contract - reprezinta prezentul contract gi toate Anexele sale. b. achizitor ~i furnkor - pwile contractante, @a cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. prelul contractului - pretul pl&tibil fumizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integral& gi corespu~toare a tuturor obligajiilor asurnate prin contract; d.produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexalanexele la prezentul contract, pe care firnizorul se obligq prin contract, s& le fumizeze achizitorului; e. servkii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitiiji legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcfiune, asistenfa tehnicg in perioada de garantie, gi orice alte asemenea obligatii care revin fmizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci c b d prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major& gi esenfialil a componentelor rezula un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de b a d , prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinca de najionalitatea fmizorului. g. destinafie furaka - locul unde furnizorul are obligafiade a f m i z a produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internafionala de Comerf (CIC). i. foqa major& - un eveniment mai presus de controlul pwilor, care nu se datoreazii gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi p r e v h t la momentul incheierii contractului $i care face imposibilli executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rkboaie, revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii a p m t e ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivg ci enuntiativg. Nu este considerat fort& major% un eveniment asemenea celor de mai sus care, mril a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pwi; j. zi - zi calendaristic&; an - 365 de zile. 3. Interpretare 3.1 h prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezina zile calendaristice daca nu se specific& in mod diferit.

Post on 13-Feb-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURE$TI

  Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, Tel: 021.314.23.15 Fax: 021.314.23.16 e-mail: dnas [email protected],vahoo.co.uk, website: www.dnas.ro

  CONTRACT DE FURNIZARE

  Nr. din .9:.%..,2016

  I . P&r#e contractante

  DIRECTU GENERALA" DE ASISTENMSOC~ALA~A MUNICIPIULUI BUCURE$TI - D.G.A.S.M.B. cu sediul in Bucuregti, strada Academiei nr.3-5, sector 3, tel. 021.3 14.23.15, fax 021.3 14.23.16,cod fiscal 15531230, cont IBAN R004TREZ70024680220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentaa prin doarnna Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU - Director General, in calitate de achizitor, pe de o parte,

  S.C. ALCOMPROD TRANS XRL., cu sediul in Bucuresti, intrarea Gavana, nr.1 sector 1, numtir de inrnatriculare J40/26404/1994, CUI RO 6889698, cont BAN R006TREZ7015069XXX002680, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucuresti, telefon: 074.708.82.3 1, fax: 03 1.43 1.78.26, reprezentatil prin domnul Constantin CONSTANTIN - Administrator, in calitate de furnizor, pe de a l a parte a intervenit prezentul contract.

  2. Defurwi 2.1 - h prezentul contract urrniltorii termeni vor fi interpretafi astfel: a. contract - reprezinta prezentul contract gi toate Anexele sale. b. achizitor ~i furnkor - pwile contractante, @a cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. prelul contractului - pretul pl&tibil fumizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integral& gi corespu~toare a tuturor obligajiilor asurnate prin contract; d.produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexalanexele la prezentul contract, pe care firnizorul se obligq prin contract, s& le fumizeze achizitorului; e. servkii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitiiji legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in funcfiune, asistenfa tehnicg in perioada de garantie, gi orice alte asemenea obligatii care revin fmizorului prin contract; f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci c b d prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major& gi esenfialil a componentelor rezula un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bad, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinca de najionalitatea fmizorului. g. destinafie furaka - locul unde furnizorul are obligafia de a fmiza produsele; h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internafionala de Comerf (CIC). i. foqa major& - un eveniment mai presus de controlul pwilor, care nu se datoreazii gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi p r e v h t la momentul incheierii contractului $i care face imposibilli executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rkboaie, revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restricfii apmte ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivg ci enuntiativg. Nu este considerat fort& major% un eveniment asemenea celor de mai sus care, mril a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pwi; j. zi - zi calendaristic&; an - 365 de zile.

  3. Interpretare 3.1 h prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezina zile calendaristice daca nu se specific& in mod diferit.

 • 4. Obiectul princ$al a1 contractului 4.1 - Furnizorul se obligii s i furnizeze, respectiv s i vlndii, produsele ce au facut obiectul cumpkilrii directe atribuite, dupii cum m e & :

  4.2 - Achizitorul se obligil s i achizitioneze, respectiv s i curnpere gi s i pliteascii preful convenit in prezentul contract.

  5. Preful contractului 5.1 - Prewl contractului, respectiv preful produselor livrate, este de 58.290,OO lei, fir% TVA, reprezenthd 63.536,lO lei, inclusiv TVA, din care 5.246,lO lei, TVA. 5.2. Preful total a1 contractului se repartizea* raportat pe cantitilti gi locatii, astfel:

  Pret unitar lei fara TVA

  25,50 15,50

  Nr. crt. 1. 2.

  a) Cornplexul de Servicii Sociu-Medicale al municipiului Bucuresti: I I I I 1

  Valoarea total% lei

  42.712,50 15.577,50

  Valoare total% lei f i r s TVA Valoare TVA 9% Valoare total3 lei cu TVA

  U N

  kg. k-

  Denumirea produselor

  Carne de miel in carcasa Organe de miel (ficat, inima, plamani, splina)

  Denumirea produselor

  58.290,OO 5.246,lO

  63.536,lO

  Cantitate

  1.675 1.005

  1 1 1 Pret unitar 1 Valoarea 1 ' IM lei fara TVA totalil lei

  1 Valoare totals lei fir% TVA 1 5.875.00 1

  1. 2.

  Adresa de livrare : Sos. Berceni nr. 12, sector 4, Bucurqti.

  Carne de miel in carcasa Organe de miel (ficat, inima, plamani, splina)

  Valoare TVA 9% Valoare total% lei cu TVA

  b) Cantine de Ajutor Social :

  528,75 6.403,75

  kg. kg-

  Nr. crt.

  200 50

  Denumirea produselor U N

  1. 2.

  Adrese de livrare: Cantina S' Constantin : str. Sf. Constantin nr. 8, sector 1; Cantina Grivifa: Calea Grivifei nr. 216, sector 1; Cantina Bucur: str. Agricultori nr.105, sector 2; Cantina Ferentari: Calea Ferentari nr. 91, sector 5; Cantina Filaret: str. Mitropolit Filaret, nr. 41 -41A, sector 4;

  25,50 15,50

  Cantitate

  Valoare TVA 9% Valoare totals lei cu TVA

  c) Alte obiective DGASMB:

  5.100,OO 775,OO

  Carne de miel in carcasa Organe de miel (ficat, inima, plamani, splina)

  4.468,50 54.1 18,50

  Pret unitar lei fara TVA

  Valoare total3 lei firti TVA

  Adrese de livrare: Cornplexul Integrat de Servicii Integrate pentru Adulfi SJ: loan: bd. Theodor Pallady, N. 64, sector 3; Cantina Sf Constantin: str. Sf. Constantin nr. 8, sector 1; Cantina Grivifa: Calea Grivipi nr. 216, sector 1;

  Valoarea total% lei

  k- kg.

  49.650,OO

  Nr. crt. 1. 2.

  1.400 900

  Denumirea produselor

  Carne de miel in carcasa Organe de miel (ficat, inima, plamani, splina)

  Valoare totala lei fir% TVA Valoare TVA 9% Valoare totals lei cu TVA

  25,50 15,50

  U N

  kg* kg.

  2.765,OO 248,85

  3.013,85

  35.700,OO 13.950,OO

  Cantitate

  75 55

  Pret unitar lei fara TVA

  25,50 15,50

  Valoarea total% lei

  1.912,50 852,50

 • 5.3. Preful este ferm pe toata durata de indeplinire a contractului de achizifie public&. 5.4. Achizitorul poate denunfa unilateral contractul de achizifie public4 ?n cel mult 30 de zile de la aparifia unor circumstanfe care nu au putut fi p revhte la data incheierii contractului de achizifie gi care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa mbur8 incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrarg interesului public.

  6. Durata contractului 6.1- Contractul intril in vigoare de la data semnkii acestuia de clitre ambele pwi gi este valabil pki l la data de 31.05.2016.

  7. Docwnentele contractului 7.1 - Documentele contractului sunt:

  - propunerea tehnica si financiara (oferta); - alte anexe la contract, daca este cazul;

  8. Obligaliile principale ale fwnizoruld 8.1 - Furnizorul se obligii sg furnizeze produsele la standardele gi sau performanfele prezentate in propunerea tehnic& 8.2- Furnizorul se obligli s55 furnizeze produsele in functie de comanda emisa de achizitor. 8.3 - Furnizorul va avea cont deschis la Trezorerie, potrivit 0.G.nr. 1461 2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. 8.4 - Furnizorul se obliga sH desptigubeasci achizitorul impotriva oricikor:

  i) reclamafii gi acfiuni in justifie, ce remltti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectualg (brevete, nurne, m&rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturil cu produsele achizifionate, gi

  ii)daune-interese, costuri, taxe $i cheltuieli de orice naturh aferente, cu excepfia situqiei In care o astfel de incillcare rezultii din respectarea caietului de sarcini intocmit de cgtre achizitor.

  9. [email protected]'ile principale ale achizitorului 9.1 -Achizitorul se obligg s& recepfioneze produsele fn termenul convenit. 9.2 - Achizitorul se obligil s& pl&teasc& preful produselor c&tre furnizor in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la inregistrarea facturii fiscale la sediul achizitorului. 9.3 - Dacil achizitorul nu onore& facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci firnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor gi de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plgfii. Imediat dupH ce achizitorul ivi onore& obligajiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

  10. Sanqimi pentru nefndeplinirea culpabilri a obliga#ilor 10.1 - fn cazul fn care, din vina sa exclusiv&, firnizorul nu reugqte s&-gi fndeplineascg obligafiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prep1 contractului, ca penalimi, o sum& echivalenta cu o cotil procentualg de 0,06% pentru fiecare saptarnana de fntikziere, p&& la indeplinirea efectivg a obligafiilor. 10.2 - fn cazul in care achizitorul nu fgi onore& obligafiile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligafia de a plfiti, ca penalitaji, o sum& echivalenta cu o cotii procentualg de 0,06% din plata neefectuatg. 10.3 - Nerespectarea obligajiilor asumate prin prezentul contract de ciltre una dintre pwi, in mod culpabil si repetat, dil dreptul pwii lezate de a considera contractul de drept reziliat pi de a pretinde plata de daune-interese. 10.4 - Achizitorul fgi rezervg dreptul de a renunfa la contract, printr-o notificare scrisg adresatti furnizorului, fZIr5L nici o compensafie, dac& acesta din urm& dil faliment, cu condifia ca aceasta anulare s& nu prejudicieze sau s& afecteze dreptul la acfiune sau despggubire pentru furnizor. In acest caz, fimizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract ihdeplinitti p h a la data denunwi unilaterale a contractului.

  11. Garanfla de bund execu&? a contractului 1 1.1. - (1) Furnizorul nu are obligafia de a constitui garanfia de bun& execqie 11.2. - Garanfia produselor este distinct& de garanfia de bun& execqie a contractului.

  12. Recepfie, inspecfii $i teste 12.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta gilsau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificafiile din anexalanexele la contract. 12.2 - (1) Inspecfiile gi testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se va face la destinatia finala a produselor (depozituVdepozitele DGASMB). (2) Achizitorul are obligafia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentanjilor s&i imputernicifi pentru efectuarea recepfiei, testelor gi inspecfiilor. 12.3 - Daca produsul inspectat sau testat nu corespunde cerintelor din caietul de sarcini, achizitorul are dreptul sa il respinga, fiind returnat pe loc tot lotul de produse, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a

  3

 • inlocui produsul refuzat, in caz contrar, fiind sanctionat cu rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi nevoie de vreo notificare si fara interventia instantelor de judecata. 12.4 - In c m l in care, cu ocazia receptiei, se constata diferente fata de cantitatile inscrise in documentele de insotire a marfii, comisia de receptie a cantinei si delegatul furnizorului vor intocmi Nota de Receptie si Constatari - Diferente (verso), in baza careia se va efectua plata marfii la furnizor. 12.5 - Raspunderea si riscurile pentru marfa expediata, pe timpul transportului, apartin furnizorului, acestea trecand asupra unitatii din momentul efectuarii receptiei. 12.6 - Dreptul achizitorului de a inspects, testa gi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amhat datoria faptului c& produsele au fost inspectate gi testate de furnizor, cu sau &a participarea unui reprezentant a1 achizitorului, anterior livr&rii acestora la destinafia finali. 12.7- Prevederile clauzelor 12.1-12.6. nu il vor absolvi pe furnizor de obligafia asum&ii garanfiilor sau altor obligatii p r evk te in contract.

  13. Ambalare Si marcare 13.1 - (I) Furnizorul are obligafia de a ambala produsele pentru ca acestea sii facii fati, fbii limitare, la manipularea durH din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare ~i la precipitqiile care ar putea sii apari in timpul transportului gi depozitikii in aer liber, in q a fel inctit sg ajungi in bung stare la destinafia finalk (2) fn c m l arnbaltirii greut&ilor gi volumelor in formi de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanp mare phi i la destinatia finali a produselor gi absenfa faciliti31ilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit. 13.2 - Produsele se vor livra in ambalaje si materiale de ambalare stabilite prin normativul de ambalare pe produse si grupe de produse destinate consumului intern. Alte ambalaje folosite trebuie sa fie avizate de Ministerul Sanatatii. Ambalajele de transport trebuie sa fie intregi, curate, uscate, fara miros de mucegai sau alt miros strain. Ambalajul trebuie sa cuprinda urmatoarele specificatii:

  - marca de fabrica a intreprinderii producatoare; - denumirea sortimentului - numarul documentului tehnic si normative de produs - data fabricatiei (ziua, luna, anul); - data expirarii produsului; - data livrarii; - semnul organului de control tehnic a1 calitatii; - componentele principale (la sortimentele stabilite de comun acord cu Ministerul Sanatatii)

  13.3 - Fiecare transport va fi insotit de un certificat de calitate si de celelalte documente prevazute de legislatia in vigoare. In aceste documente trebuie sa se mentioneze si ora livrarii. 13.4 - Toate materialele de ambalare si transport a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei, raman in proprietateal custodia achizitorului, dupa caz, pana la returnarea catre fumizor.

  14. Livrarea ~i documentele care Ensofesc produsele 14.1. Furnizorul are obligatia de a livra produsele, in mod obligatoriu, in locafiile indicate de achizitor (depozitulldepozitele achizitorului), numai la solicitarea acestuia, pe baza de comanda ferma, indiferent de cantitate. Furnizorului ii este interzis sa livreze marfa mai devremelmai tarziu de termenul stabilit de catre achizitor in comanda. Achizitorul are dreptul de a modifica termenul de livrare, dupa caz. 14.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

  a) factura fiscala; b) avizul de expeditie; C) certificatul de calitate si garantie, certificat sanitar-veterinar, dupa caz;

  14.3. Certificarea de catre furnizor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin sernnarea de primire de catre reprezentantul autorizat a1 acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 14.4. Transportul este asigurat de catre furnizor, fianco-depozit beneficiar.

  IS. ASigw&ri 15.1 - Furnizorul are obligafia de a asigura complet produsele fumizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorZLrii neprevkte la fabricare, transport, depozitare gi livrare, in funcfie de termenul comercial de livrare convenit.

  16. Servicii 16.1 - Pe lhgil firnizarea efectivg a produselor, furnizorul are obligatia de a presta gi serviciile accesorii furnidrii produselor, &2i a modifica prevl contractului, dupa caz. 16.2. - Furnizorul are obligatia, dupa caz, de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenitzl, cu condiga ca aceste servicii sil nu elibereze furnizorul de nici o obligafie de garanfie asurnatl prin contract.

 • 1 7. Perioada de garanpe acordatcr produselor 17.1. Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea specificata in standardul de produs. 17.2. In cazul in care produsul livrat prezinta vicii de calitate sau alte vicii ascunse, ce pot rezulta din verificarile executate de laboratoarele de specialitate privind respectarea cerintelor de calitate, achizitorul isi rezerva dreptul de a-i notifica imediat h izoru lu i in scris deficientele respective pe toata perioada de valabilitate a produselor, in vederea rezolvarii situatiei aparute. La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in cel mult 48 de ore, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

  18. Ajustarea prefului contractului 18.1 - Pentru produsele livrate ,ti pentru serviciile prestate, pl&Jile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiaril, anex& la contract

  19. Amendamente 19.1 - Pwile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adi$onal, numai fn cazul aparifiei unor circumstante care lezeazil interesele comerciale legitime ale acestora pi care nu au putut fi p revbte la data incheierii contractului. 19.2 - Pretul contractului rarnane ferm pe toata durata acestuia conform mentiunii din oferta. Intentia de majorare a preturilor, precum si motivatia concreta a majorarii acestora, va fi notificata in scris achizitorului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de aplicarea acestora. In acest interval de timp, comisia care a demarat procedura de achizitie publica se va intalni cu reprezentantii fumizorului, in vederea negocierii preturilor propuse de catre acesta. 19.3 - Facturile care se intocmesc pe baza unor preturi care nu au fost cuprinse in propunerea financiara a furnizorului sau nu au fost negociate in prealabil cu achizitorul, vor fi onorate la plata la vechile preturi, diferenta fiind suportata de catre fumizor.

  20. Subcontractanfi 20.1 - Furnizorul are obligatia, 31 cazul in care pwi din contract le subcontracteazil, de a incheia contracte cu subcontract~ii desemnafi, in aceleqi condifii fn care el a semnat contractul cu achizitorul. 20.2 - (1) Fumizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu subcontractantii desernnati. (2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoqtere ale acestora, c&t ,ti contractele incheiate cu aceQia se constituie in anexe la contract. 20.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rhpunzator fafa de achizitor de modul in care indepline~te contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rbpunziltor fafa de furnizor de modul in care ipi Tndeplineqte partea sa din contract. (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde dame-interese subcontractan$lor dac& acegtia nu ipi indeplinesc partea lor din contract. 20.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac& acesta nu ~ i - a Tndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prewl contractului gi va fi notificatil achizitorului.

  21. fntarzieri fn Endeplinirea contractului 21.1 - Furnizorul are obligatia de a indeplini clauzele contractuale in perioada inscrisa in prezentul contract. 21.2 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului fbrnizorul nu respecta termenele prevazute, achizitorul este in drept sa procedeze conform prevederilor de la pct.10.

  22. Cesiunea 22.1 - Fumizorul se oblig& s& nu transfere total sau parfial obligafiile asumate prin contract, far& s& obtinl, in prealabil, acordul scris a1 achizitorului. 22.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanfia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

  23. Foqa mnjord 23.1 - Forfa major& este constatat& de o autoritate competent&. 23.2 - Forfa major& exonered parfile contractante de indeplinirea obligafiilor asurnate prin prezentul contract, pe toatii perioada in care aceasta acfioned. 23.3 - hdeplinirea contractului va fi suspendat& in perioada de acfiune a fo*i majore, dar f&r& a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor p h & la aparitia acesteia. 23.4 - Partea contractantii care invoci [email protected] major& are obligatia de a notifica celeilalte pwi, imediat pi in mod complet, producerea acesteia pi sH ia orice mhuri care ii stau la dispozifie in vederea limitilrii consecinfelor. 23.5 - Dac& forfa major& acfioneazil sau se es t imed c& va aciiona o perioadg mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s& notifice celeilalte pwi incetarea de plin drept a prezentului contract, f&% ca vreuna din pwi s l poatil pretinde celeilalte daune-interese.

  5

 • 24. Solrrftbnarea litigiilor 24.1 - Achizitorul gi h i z o r u l vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilg, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputil care se poate ivi intre ei in cadrul sau in l ega tu~ cu indeplinirea contractului. 24.2 - Dack dup& 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi fumizorul nu reugesc s& rezolve in mod amiabil o divergent& contractual&, fiecare poate solicita ca disputa sZi se solulioneze de cgtre instanlele judectitore~ti din Romania.

  25. LZmba care guverneazb' contractul 26.1 - Limba care guverneaz51 contractul este limba romh&.

  26. Comunicdri 26.1 - (1) Orice comunicare intre pwi, referitoare la fndeplinirea prezentului contract, trebuie s& fie transmisa in scris. (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cAt ~i in momentul primirii. 26.2 - Comunicllrile intre pwi se pot face gi prin telefon, telegram$ telex, fax sau e-mail cu condilia confirmilrii in scris a primirii comunickii.

  2 7. Legea aplicabiki contractului 27.1 - Contractul va f i interpretat conform legilor din Romgnia.

  PStrtile au inleles s& incheie azi .!.?.0$..2016, prezentul contract in doug exemplare originale, c8te unul pentru fiecare parte.

  ACHIZITOR,

  Cosmina Ioana SI

  Claudia Ramona PO

  Sef Serviciu Admi n 'S rativ, 'Y Eugen Dan DA

  LQlcV