comunicare hotarare civila - incisivdeprahova.ro · pe rol se afla solutionarea actiunii in...

8
ROMANIA TRIBUNALUL BUCURE$TI Bd. Unirii nr.37, Sector 3 Bucuresti . SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU sector 4, Bucuresti, STR.IENACHITA vAcARESCU, nr. 17A DOSARUL NR. 7797/3/2017 Materia: Contencios administrativ si fiscal Stadiul procesual al dosarului: Fond Obiectul dosarului: litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) Complet: c12 fond-ca COMUNICARE HOTARARE CIVILA NR. 5267/2017 DIN DATA DE 21 Septembrie 2017 Stirnata doarnna/Stirnatedomn, va comunlcant,' alaturat, copia' hotararii civile nr. 5267/2017, pronuntata la data de 21 2017, de catre TRIBUNALUL BUCURE$TI SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV IS PARAFA ~EFULUIINSTANTEI tamoi " TRIBUNALUL BUCURESTI PRESED1NTE Judecator: LAURA·MARINA AND l- M.M. 22.11.2017 16:22:20, nr. comunicare: 1 din 2

Upload: others

Post on 10-Sep-2019

25 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: COMUNICARE HOTARARE CIVILA - incisivdeprahova.ro · Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de ... Dosar nr. 7797/3/2017 Pe rol se afla solutionarea

ROMANIATRIBUNALUL BUCURE$TIBd. Unirii nr.37, Sector 3Bucuresti .SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL

Destinatar:FIRICEL ALEXANDRUsector 4, Bucuresti, STR.IENACHITAvAcARESCU, nr. 17A

DOSARUL NR. 7797/3/2017Materia: Contencios administrativ si fiscalStadiul procesual al dosarului: FondObiectul dosarului: litigiu privind functionarii publici(Legea Nr.188/1999)Complet: c12 fond-ca

COMUNICAREHOTARARE CIVILA

NR. 5267/2017 DIN DATA DE 21 Septembrie 2017

Stirnata doarnna/Stirnatedomn,

va comunlcant,' alaturat, copia' hotararii civile nr. 5267/2017, pronuntata la data de 212017, de catre TRIBUNALUL BUCURE$TI SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV IS

PARAFA ~EFULUIINSTANTEItamoi "

TRIBUNALUL BUCURESTIPRESED1NTE

Judecator: LAURA·MARINA ANDl-

M.M. 22.11.2017 16:22:20, nr. comunicare: 1 din 2

Page 2: COMUNICARE HOTARARE CIVILA - incisivdeprahova.ro · Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de ... Dosar nr. 7797/3/2017 Pe rol se afla solutionarea

Dosar nr. 7797/3/2017ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURE~TISECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ~I FISCAL

INCHEIERE~EDINTA PUBLICA DIN DATA DE 06.09.2017

Tribunalul constituit din:PRE~EDINTE: SIRBU GABRIELAGREFIER: MANOLACHE MIRCEA

Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata dereclamantul Firicel Alexandru in contradictoriu cu paratul Ministerul Afacerilor Interneavand ca obiect principal: litigiu privind functionarii publici si ca obiecte secundare:actiune in constatare - obligatia de a face - pretentii,

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.Procedura de citare este legal indeplinita.S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca

reclamantii au solicitat judecata cauzei in lipsa partilor conform dispozitiilor art. 411 pet. 2C.pr.civ., dupa care:

Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat,Tribunalul constata cauza in stare de judecata si 0 retine spre solutionare asupra exceptiilorinvocate in intampinare si pe fondul cauzei.

TRIBUNALUL,

Avand nevoie de timp pentru a delibera, dar si pentru a da posibilitatea partilor sadepuna concIuzii scrise, urmeaza sa arnane pronuntarea, astfel incat,

DISPUNE:

GREFIER,Manolache Mircea

1

Page 3: COMUNICARE HOTARARE CIVILA - incisivdeprahova.ro · Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de ... Dosar nr. 7797/3/2017 Pe rol se afla solutionarea
Page 4: COMUNICARE HOTARARE CIVILA - incisivdeprahova.ro · Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de ... Dosar nr. 7797/3/2017 Pe rol se afla solutionarea

Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:2017:007.005267

ROMAN.lA

'.

Dosar nr. 7797/3/2017

Pe rol se afla solutionarea actiunii ill contencios administrativ formulata dereclamantul Firicel Alexandru in contradictoriu cu paratul Ministerul Afacerilor Interneavand ca obiect principal: litigiu privind functionarii publici si ca obiecte secundare:actiune in constatare - obligatia de a face - pretentii.

Instanta a retinut cauza spre solutionare in sedinta publica din data de 06.09.2017,fiind consemnat in incheierea de sedinta de la acea data, cand tribunalul, pentru a da partilorposibilitatea de a depune concluzii scrise, a amanat pronuntarea la data de 21.09.2017hotarand in aceeasi compunere urmatoarele:

TRIBUNALULDeliberand, constata;Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 7797/3/2017, reclamantul Firicel

_ Alexandru, in contradictsrin.cu aratul Ministerul Afacerilor Interne, a solicitat instantei sadispuna obligarea paratei sa ii comunice in scris actul de numire in functie al politistului­consilier juridic, Dontu Mihai, angajat al MAl pe care l-a solicitat prin scrisoarea din 19.02.2017orele 0,38 -pct 1 al cererii initiale; obligarea paratului sa-i comuncie in scris, actul de numire infunctie al politistului consilier juridic Dontu Mihai, angajat al DGPMB pe care l-a solicitat prinscrisoarea din 19.02.2017 orele 0.38- pet. 2 al cererii initiale; sa constate ca angajatorulpolitistului consilier juridic Dontu Mihai este Statul Roman prin paratul Ministerul AfacerilorInterne nicidecum unitatea subordonata MAl - Directia Generala de Politiei a MunicipiuluiBucuresti; obligarea paratei sa-i comunice normalnormele prin care un politist consilier juridicare doil mai multi angajatori carora le poate asigura asistenta juridica, consultanta juridica,reprezentare in fata instantelor s.a. servicii juridice legitime, in interesul angajatorilor- pet 4 alcererii; sa constate inexistenta Instructiunilor MAl nr. 111112005 privind activitatea de asistentajuridica in Ministerul Afacerilor Interne, nesecrete, non militare, nepublicate, sa oblige paratullaplata de daune morale in cuantum de 10.000 lei si la publicarea hotararii de condamnare intr-unziar central si pe pagina de internet a paratei, ca despagubire nepatrimoniala pentru incalcareadreptului reclamantului la libera exprimare precum si obligarea paratului la plata tuturorcheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii reclamantul a invocat faptul ca desi a solicitat paratului sa-icomunice informatiile mentionate in petitul actiunii, prin adresa nr. 5028470103;03;2016 , MAl arefuzat sa-i comunice aceste informatii fara nicio motivare, iar prin adresa nr. 40057din23.02.2017 DGPMB i-a comunciat ca refuza sa-i comunice actul de numire in functie alpolitistului consilier juridic Dontu Mihai, invocand protectia datelor cu caracter personal si catemei legal Instructiunilor MAl nr. 111112005 privind activitatea de asistenta juridica ill

Ministerul Afacerilor Interne, imprejurari care ii incalca dreptul constitutionalla informare.

3

Page 5: COMUNICARE HOTARARE CIVILA - incisivdeprahova.ro · Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de ... Dosar nr. 7797/3/2017 Pe rol se afla solutionarea

Totodata, reclamantul a inteles sa invoce exceptia de neconstitutionalitate cu privire laprevederile art. 4 alin. 4 din legea nr. 554/2004, art. 25 alin. 2 din legea nr.20211998, art. 252alin. 2 c.procedura civila, si art. 9 alin. 2 si 3, art. 11 alin. 3 lit. b, art. 21 alin 4 ind.l, art. 58ind.3, art. 59 alin. 4 teza a II a, art.62 indo 4 si art. 76 din legea nr.360/2002, solicitand sesizareaCurtii Constitutionale cu solutionarea acesteia.

Prin intampinarea formulata, paratul a invocat exceptia netimbrarii capatului de cerereprivind solicitarea de constatare a inexistentei Instructiunilor MAl nr. 111112005 privindactivitatea de asistenta juridica in Ministerul Afacerilor Interne si capatului de cerere privindsolicitarea de acordare a daunelor morale in cuantum de 10.000Iei, exceptia inadmisibiltiatiicapetelor 3 si 5 de cerere si a solicitat respingerea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cainadmisibila iar pe fond respingerea actiunii ca neintemeiata.

Prin raspunsul la intampinarea formulat, reclamantul a solicitat respingerea apararilorparatului ca neintemeiate si a invocat exceptia lipsei calitatii de reprezentant a semnataruluiintampinarii.

In cauza partile au depus inscrisuri.Analizand intregul material probator administrat in cauza, tribunalul retine urmatoarele;Referitor la cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea exceptiilor de

neconstitutionalitate invocate de reclamant cu privire la prevederile art. 4 alin. 4 din legea nr.554/2004, art. 25 alin. 2 din legea nr.20211998, art. 252 alin. 2 c.procedura civila, si art. 9 alin. 2si 3, art. 11 alin. 3 lit. b, art. 21 alin 4 ind.l, art. 58ind. 3, art. 59 alin, 4 teza a II a, art.62 indo 4 siart. 76 din legea nr.360/2002, tribunalul constata ca prin raportare la prevederile art. 29 din legeanr. 47/1992, aceasta este inadmisibila si va fi respinsa ca atare, intrucat textele de lege criticatepentru neconstitutionalitate nu au 0 legatura concreta, cu solutionarea pe fond a cauzei dedusejudecatii.

De asemenea, tribunalul va respinge ca neintemeiata exceptia ipsei calitatii dereprezentant, intampinarea fiind semnata de reprezentantul paratului din cadrul-DireotieiGenerale Juridice, conform atributiilor delegate acestuia.

Cu privire la exceptia inadmisbilitatii capetelor 3 si 5 de cerere tribunalul 0 varespinge ca neintemeiata intrucat apreciaza ca in realitate aceste capete de cerere nureprezinta veritabile actiuni in constatare ci mai degraba mijloace prin care reclamantulincearca sa obtina inforrnatiile solicitate prin cererea adresata paratului in data de 19.02.2017orele 0,38, avand in vedere ca aspectele privind inexistenta S1 inopozabilitatea prinnepublicare a Instructiunilor MAl nr. 1111/2005 privind activitatea de asistenta juridica inMinisterul Afacerilor Interne, ar fi de natura sa inlature de la aplicarea prevederile acestui actsi sa oblige paratul sa-i comunice informatiile necomunicate ca urmare a invocarii acestorInstructiuni, astfel ca aceste aspecte vor fi tratate de instanta odata cu analizarea pe fond acererii de comunicare de informatii formulata de reclamant.

In acest context si pentru argumentele prezentate anterior, Tribunalul va respinge caneinterneiata si exceptia netimbrarii capetelor 5 si 6 de cerere, sens in care va avea in vederesi faptul ca art.22 alin.5 din legea nr.S44/200 1 prevede ca actiunea este scutita de taxa detimbru, conform alin.2 din acelasi articol putand fi solicitate intr-o astfel de actiune inclusivdaune morale.

Pe fondul cauzei, tribunalul are in vedere dispozitiile art.2 lit.b din legea nr.S44/200 1privind liberul acces la informatiile de interes public, potrivit carora, prin informatie deinteres public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatileunei autoritati sau institutii pubiice, definite la lit.a - orice autoritate sau institutie publica,precum si orice regie autonorna care utilizeaza resurse financiare pub lice, iar accesul liber laaceste informatii nu poate fi ingradit conform art. 1.

Prin cererea expediata prin e-mail la data de 19.02.2017 orele 0,38 - fila 38,reclamantul a cerut paratului, in temeiul legii nr.S44/200 1, sa ii comunice urmatoarele

4

Page 6: COMUNICARE HOTARARE CIVILA - incisivdeprahova.ro · Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de ... Dosar nr. 7797/3/2017 Pe rol se afla solutionarea

informatii;" 1. actul de numire in functie al politistului- consilier juridic, prezent in cauza43528/3/2015 la CAB- SCAF ( complet 5 recurs) la data de 16.01.2017 si 8777/3/2016 laTMB- SCAF (complet 12 fond- CA) la data de 18.01.2017, ca angajat al MAL

2. actul de numire in functie la politistului consilier juridic prezent in cauza43528/3/2015 la CAB- SCAF ( complet 5 recurs) la data de 16.01.2017 si 8777/3/2016 laTMB- SCAF (complet 12 fond- CA) la data de 18.01.2017, ca angajat al DGPMB;

3. cine este concret, angajatorul politistului consilier juridic prezent in cauza43528/3/2015 la CAB- SCAF ( complet 5 recurs) la data de 16.01.2017 si 8777/3/2016 laTMB- SCAF ( complet 12 fond- CA) la data de 18.01.2017: Statul Roman, MinisterulFinantelor Publice, MAl, IGPR, DGPMB sau alta institutiel entitate?

4. Norma/normele prin care un politist consilier juridic are doil mai multi angajatoricarora le poate asigura asistenta juridica, consultanta juridica, reprezentare in fata instantelors.a. servicii juridice legitime, in interesul angajatorilor.( ...)."

Prin adresa nr.5028470103.03.2017- fila 39, paratul a comunicat reclamantului cadreptul de reprezentare in instanta a intereselor Ministerului Afacerilor Interne, in dosarul nr.43528/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, a fost delegat Directiei Generale dePolitie a Municipiului Bucuresti si s-a precizat ca Ministerul Afacerilor Interne, nu a avutcalitatea de parte in dosarul nr. 8777/3/2016.

Totodata, reclamantul a fost informat ca reprezentarea in instanta a MinisteruluiAfacerilor Interne de catre un consilier juridic din cadrul Directiei Generale de Politiei aMunicipiului Bucuresti se realizeaza in temeiul dispozitiilor art. 7 pct.l0 si art. 17 dinInstructiunilor MAl nr. 1111/2005 privind activitatea de asistenta juridica in MinisterulAfacerilor Interne.

S-a precizata, de asemenea, ca angajatorul "politistului consilier juridic" prezent indosarul nr. 43528/3/2015 este Directia Generala de Politiei a Municipiului Bucuresti.

eferitot.la ultimul, punct al solicitarii, s-a precizat ca potrivit dispozitiilor legii nr.514/2003, art. 3 alin. 1, "consilierul juridic numit in functie are statutul functionarului, potrivitfunctiei si categoriei acesteia". Totodata, conform art. 6 din acelasi act normativ, "consilieriijuridici au drepturile si obligatiile prevazute de lege potrivit statutului profesional sireglementarilor legale privind persoana juridica in serviciul careia se afla sau cu care areraporturi de munca. De asemenea, s-a mentionat ca la celelalte aspecte semnalate i s-acomunicat raspunsul nr. 40057/23.02.2017 al Directiei Generale de Politiei a MunicipiuluiBucuresti.

Din adresa nr. 40057/23.02.2017, fila 40- 42, emisa de DGPMB, tribunalul retine caaceasta institutiei a comunicat reclamantului, in esenta, ca informatiile cuprinse in actul denumire in functie a unei persoane fizice si denumirea persoanei juridice cu care aceasta areraporturi de serviciu reprezinta date cu caracter personal in acceptiunea legii nr. 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberacirculatie a acestor date.

Fata de cele comunicate reclamantului prin adresele de raspuns mentionate anterior,tribunalul constata ca paratul in conformitate cu dispozitiilor legii nr.544/200 1, a comunicatdoar in parte informatiile de interes public solicitate de reclamant, mai putin actul de numirein functie al consilierului juridic, informatii solicitate la punctele 1 si 2 din cerere, cu privirela acestea paratul achiesand la pozitia exprimata de DGPMB in sensul ca datele cuprinseintr-un astfel de act, ar reprezerita date cu caracter personal conform legii nr. 677/2001.

Insa, tribunalul apreciaza ca 0 astfel de sustinere nu este sustenabila intrucat actul denumire al unei persoane intr-o functie publica, precum cea de consilier juridic in cadrul MAlsau DGPMB, reprezinta 0 informatie de interes public si acesta poate fi comunicat celuiinteresat, cu anonimizarea datelor cu caracter personal, date pe care, de altfel, reclamantulnici nu le-a solicitat in cauza, astfel ca retinand 0 incalcare a dreptului la informare al

5

Page 7: COMUNICARE HOTARARE CIVILA - incisivdeprahova.ro · Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de ... Dosar nr. 7797/3/2017 Pe rol se afla solutionarea

9

UJOJ [;Xil frlOS pnr pil.l'1llPil(f

(:::::'::~.~-~.~..:,~,-,~r;.~ .' ':r,/ crt'. ~~ ~ .. ~.~-ijllq . '. I~

~f~~'~i. 1.//:r!f1STR~~'{.'\

°L lOz060Tl '!ZtnSU 'uJ!lqnd UlU!P~SUo dO!lsgmJng ynpmnqpl uy cundcp os ynsmJ~lI

°glUJ!UmUOJ uy gp ~Ez s1 U! srnoor op idorp ro°8£°0 U10 'L lOzoZ006 t QPUlUPuy UlSgJU~P UlUYnlUJO]norareo U!P Z !S t °pd uy glUl!J!l0S J!lqnd

saroiut ~P gl!!lUUllO]U! tnpuuaumjocr ~J!UnUlOJ us [ruamd uZl!lqo !S I om !g!inyoAgll uiu!d'!lSgmong '1 roioos U! [rupos no 'auJ;)JuI JOHJ;)JuJV IDJ;)JS!U!W ttlr~u~d no n!JOp!pU1lUOoU! V L 1 om nosgl~o1}A 1}l!ttJ~U~I °llS 'lls~UtlJng '17 roioos U! ytlnp!UiOp no '1100117806008 IdN;) 'DJPUUX;)IV I;)J!J!~ puueumjocr gp \nuynUllO] sounuos cirad U! gl!UIPV

°nlBU!dUlBlU! !hynlnlBUUIgS U iumuazardar op m13l!1nJ psdn 'glglgO

cp ~ !S £ rojoiodeo m13l!l!q!S!UIpnU! '!FBlqUl!lgU gy!!ldgJxg gl13!GUlgttt!~U130gZlu!dsgll°By!q!S!UlPBU!BO'ZOOZ/09£°nt BGZlgyU!P 9L °UB!S 17

°pU! Z9°UB 'B II B nZgl17 °U!lB6~ °UB '£ °PU!8~ °un 'I°PU! 17U!lB I Z °un 'q 'm £ °unB I I °llB '£ !S Z°U!lB6 °UB!S 'BEAp ampcoord:o Z °U!lBZ~Z °UB '86611Z0zom BgZlglU!P Z °U!lB~Z °UB '1700Zl17~~om BgZlgyU!P 17°U!yt~V 'l1t3 ~E1GPGAgld BI ~l!Apd no nrnurapar ~P glt300AU! glBlHBUO!lnl!lSUOJ~Uop ropndooxo norauounjos tlO Gyt3u0!lnl!lSUO;) gun;) B ~lBZ!S~S gp tlQ1Q1QOGZlu!ds~lI

U;)JJ!W ;)qJUlouu_w'lI'3].!I'nJD

:3 1.. S Y H Y 1.. 0 HIID3'13'13WIlN N!

3AI1..0W 31..S3=>VIlll1..N3d

~BOYG]lSB'BZtlBOU! ~lBnpg]~ lSO] y B gl!pgAOP lSO] nBnu glBO Bluo~pnr gp JOl!tg!nllgqo lomlnl Bluyd By !nynlB1Bd BglUZlnqo !S UInOgld glUUIpdx~ Bl~qnBy !nytllUBUlUpgl !nynldglP UglBOYBOU!tlllUgd By13!UOUlFlBd~u~l!qnZlBds~p BO '!nynlB1Bd BlgUl~lU!gp Bu!ZlBdgd !S rBllU~O lB!Z Un-llU! ~lBUUlUpUOO~p !PU1Bloq B~monqnd UI !nynlBmd U ~luZlnqo ~pUglBl!0!l0S no umlBZl~y U! !S U!ltlrOS pum !SU~~OB 'lB!~UlglU!gU BOglgl~O ~p lBduo lSgOUgZlu!dS~lBA rnrBunqpl 'uo P]lSB '1310lSgOUBglgOnpOld U! !tlytllB1Bd B!lBAOU!A!S lBp ~unBp ~p P]lSB lounU~lUl!lB~l ~ZgllSUOUIgp us glBO !ZgAOP lB1lS!U!UlPB B nu ytllUBUIBYOglBlgds U! UOgU!l~l BlUUlSU!'~UBd BlYB~p gd °J!lqtld SG1GlU!gp !!lBUllO]U! lUtlS nu glBl!O!loS ~y~:')G1lU!P ElBUllO]U! gl!UlnUBBOlB!O~ldB B mop p ~lt3UllO]U!By!ntnlUBUlBpglynld~lp lBZl~uB nu ynlBlBd BOgUBd 0 gp ~d gU!l;~)JynYBUtlqpl 'gYBJOUlJOygUtlBP UlUld uy !nytllU1Bd U ~lt3Zlnqo gp U~lglgO USU! ~lSgA!ld lU;)

°sns mUIgluoypgds gE!l!PUOO U! '8£°0 U10 'L lOzoZ0061 gp UlUP uy UlSgOUgp uluynUllO] UglglgO U!P Z !S1 °pd ul glUl!0!l0S o!yqtld SglglU! gp gmlUUllO]U! !nytllUnUlUpgl gO!UnUlOOus ynlU1UduZl!yqoUA!S~luynUllO] Ugun!PU gllBd U! gl!UlPU UAynyuunqpl '1 OOZ/1717~om ugZlgygp lBlUBlUZl!nrnlUUUlupgl

Page 8: COMUNICARE HOTARARE CIVILA - incisivdeprahova.ro · Pe rol se afla solutionarea actiunii in contencios administrativ formulata de ... Dosar nr. 7797/3/2017 Pe rol se afla solutionarea