comanda grimagh

Upload: madalina-kit

Post on 06-Jul-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  1/21

  Comanda birotica

  Nr. Crt. Produs Cod Buc.

  1 Folii CD - uri cu gauri A03620120 20 buc

  2 Dosar plastic cu gauri albastru BI!0103 20 buc3 Plic maro B" FA103"2##2 30 buc

  " $%&%r'a cub notit% ((6)0"0302 1 buc

  * $%&%r'a cai%t m%canic A" mat%matica PI$CA" 1 buc

  6 Bibliora+t A" , cm albastru B2)1"00 10 buc

  # (apa prot%cti% A" cu clapa AC22##,")0 30 buc

  , !arti% copiator A" Busin%ss 3$)1,20 1 cuti%

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  2/21

  Comanda birotica

  Nr. Crt. Produs Cod Buc.

  1 Alon% ar/i'ar% Doss Fi A63),10 10 buc

  2 Alon% ar/i'ar% Ar/i Clip NI1*0*60100 20 buc

  3 Cuti% ar/i'ar% carton NI1*2*#)"11 " buc

  " (in% Polcarbon 2*0-0* 1 buc

  * (in% Polcarbon 2*0-0# 1 buc

  6 Banda ad%&i'a cotc/ 3(*0, 1 buc

  # Banda cotc/ ambala 3(3#1-0 1 buc

  , Plic B* maro FA103"332* 10 buc

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  3/21

  Comanda birotica

  Nr. Crt. Produs Cod Buc.

  1 Plic maro B" FA103"2##2 20 buc

  2 lastic% p%ntru impac/%tat in cruc% A2# '%rd% *0 buc

  3 Agra+% simpl% birou A421* 1 cuti%

  " (in% cr%ion 05* ta%dl%r cutia albastra 2 buc

  * Cr%ion m%canic (ars tar 05# mm $##)1* 2 buc

  6 Cl%m% +oi A #,211 2 cutii

  # +oara bbc INFB 1 buc

  , %parator carton FA103"0#6, 1 top

  ) !arti% copiator Busin%ss A" 2 cutii

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  4/21

  Comanda biroticaNr. Crt. Produs Cod Buc.

  1 Capsator 7r% Classica albastru 4 1"6 1 buc

  2 Agra+% 26 mm A210 2 cutii

  3 Caps% 2"6 4 "20 1 cuti%

  " (apa prot%cti% A" B20#360 1 pac/%t

  * (apa prot%cti% A" carti 'i&ita AC22303") 1 pac/%t6 !arti% copiator Busin%ss A" 1 cuti%

  # Plic maro B" FA103"2##2 30 buc

  , Plic alb C6 FA10*"#,1, 1 pac/%t

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  5/21

  Comanda biroticaNr. Crt. Produs Cod Buc.

  1 Dosar plastic cu gauri n%gr% BI!0103 10 buc

  2 Agra+% 26 mm A210 3 cutii

  3 Post-it ind% * culori 3(6#1 2 buc

  " !arti% copiator Busin%ss A" 1 cuti%

  * Pasta cor%ctoar% P433*#"* 2 buc6 (apa prot%cti% A" cu clapa AC22##,")0 1 cuti%

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  6/21

  Comanda biroticaNr. Crt. Produs Cod Cantitat%

  1 Bibliora+t A" - * cm B2)1600 1* buc

  2 Plic maro B" FA103"2##2 30 buc

  3 !arti% copiator Na'igator A" 13 topuri83 sc/imbat%9

  " Ac% panou cap color A661A 2 cutii

  * Dosar% plastic cu gauri BI!0103 10 buc6 Post-it 0#6#6 2 buc

  # %t sur+%r classic 36"-1 3 buc

  , (apa prot%cti% A" B20#360 *0 buc

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  7/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitat%

  1 (apa prot%cti% A" B20#360 1 pac/%t

  2 Dosar% plastic cu gauri albastr% BI!0103 1 pac/%t

  3 !arti% copiator Na'igator A" 3 cutii

  " Dosar% cu %lastic albastr% FA,0001)2, 1 pac/%t

  * Caps% 2"6 4 "20 1 cuti%

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  8/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitat% Pr%tbuc

  1 Plic maro B" FA103"2##2 30 0."*

  2 Ind% plastic 1-12 B)3212 1 ".6

  3 Post-it * culori 3(6#1* 3 1#.,,

  " Plic B* maro FA103"332* 2*

  * Post-it galb%n clasic 3(6*" 2 ".,#

  6 Plic alb C6 FA10*"#,1, 1 *.*2

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  9/21

  otal

  13.*

  ".6

  *3.6"

  0

  ).#"

  *.*2

  ,#

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  10/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitat%

  1 Alon% ar/i'ar% A63),10 10

  2 Alon% ar/i'ar% B,22#6 20

  3 Distanti%r p%ntru ta'i A61*6)1) , buc

  "

  *

  6

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  11/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitat%

  1 Alon% ar/i'ar% A63),10 10

  2 Alon% ar/i'ar% B,22#6 10

  3 Distanti%r p%ntru ta'i A61*6)1) , buc

  " umocolor p%rman%nt sp%cial 31) F-) 2

  * Post-it galb%n clasic 3(6*" 3

  6 !arti% d% ambala INA#010 1

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  12/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitat%

  1 Agra+% A21* 2 cutii

  2 Caps% 4"20 2 cutii

  3 (ar7%r galb%n - t%t sur+%r classic 36"-1 1 buc

  " P%rman%nt sp%cial 31) F-) 2

  * Post-it galb%n clasic 3(6*" 2 buc

  6 Plicuri mari B* FA103"332* "0 buc# !arti% copiator Na'igator A" 2 cutii

  , Banda scotc/ 3(*0, 2 buc

  ) (apa prot%cti% A" B20#360 1 pac/%t

  10 Ind% plastic A63)*2"*1 3 buc

  11 Dosar% plastic sina B%n% albastru B2,1"21 10 buc

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  13/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitat%

  1 %parator carton FA103"0#6, 1 top

  2 Post-it galb%n clasic 3(6*" 3

  3 Alon% ar/i'ar% A63),10 10

  " Carioca riplus 323 - ) 1

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  14/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitat%

  1 !arti% copiator Na'igator A" 2 cutii

  2 Pi "212* - 3 * buc

  3 Agra+% 26 mm A 210 2 cutii

  " (in% cr%ion 2*0 - 0* 2 tuburi

  * (in% cr%ion t 2*0 - 0# 3 tuburi

  6 Caps% 2"6 4 "20 2 cutii

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  15/21

  Nr. CrtProdus Cod Cantitat%

  1 !arti% copiator Na'igator A" 2 cutii

  2 CD inr%gistrabil :BCD-$B2* 1 pac/%t

  3 (apa CD plastic 2* buc

  " Ind% plastic 1-12 A63)*2"*1 " buc

  * %parator carton FA103"0#1) 1 top

  6 Agra+% 32mm A220 2 cutii

  # !arti% copiator A3 1 cuti%, Plic maro B" FA103"2##2 30

  ) Cr%ion cor%cti% *26 61 1 buc

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  16/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitate

  1 Capsator 7r% Classlin% 4 1", 1 buc2 Post-it galb%n clasic 3(6*" * buc

  3 Pi lanc% "212*-3 * buc" Banda scotc/ 3(*0, 2 buc

  * Dosar% plastic cu gauri albastr% BI!0103 1 pac/%t

  6 Pasta cor%ctoar% P433*#"* 2 buc

  # !arti% copiator Na'igator A" 2 cutii, Plic C6 alb FA10*"#,1, 1 pac/%t) Post-it ind% /arti% 3(6#0-"N 2 buc10 Post-it ind% /arti% 3(6#0-"; 1 buc

  11 $igl% *620030 1 buc

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  17/21

  Produs Cod Pret(fara TVA) Agra+% 32mm 100cuti% A 22* 1.13

   Alon% ar/i'ar% A63),10 1.*1

   Alon% ar/i'ar% simpl% B,22#6 0.1*

  Banda scotc/ /&-111**066 1.03

  Caps% 4"20 1."1Carioca riplus 323 - ) 1.)"

  CD Inr%gistrabil 10s%t I-:B-CD-$-10 ).61

  Cr%ion cor%cti% masina d% scris -*26-61 3.2

  Distanti%r p%ntru ta'i " bucs%t A61*6)1) 11.6#

  Dosar% plastic sina B%n% albastru B+-s/01-03 1."*

  !arti% copiator (a%stro A3 I!-C-30,00"201 22.##

  !arti% copiator Na'igator A" 13.,)

  !arti% copiator riot%c A" I!-P-I-10,"3"0# 3.#1

  umocolor p%rman%nt sp%cial 31) F-) ".*1

  (apa prot%cti% A" 100 bucs%t B20#360 22.,#(ap% prot%cti% cd 10s%t :-"366000 13.),

  (ar7%r galb%n - t%t sur+%r classic 36"-1 2."#

  P%rman%nt sp%cial 31) F-) 3.,"

  Plic B" maro Autoad banda siliconata $?!-3)30"# 0.36

  Plicuri C" 0.31

  Post-it galb%n clasic 3(6*" 1.,"

  Post-it galb%n clasic 3(6*" 3.#3

  %parator carton '%rd% 4?-"6203-: *.)3

  Capsator 7r% classica 4-1",-# 2#.2

  Pi %lanc% sta%dtl%r -"21-2*-3 10.1

  Fluid cor%ctor p7-33*,"" 2.",

  Plicuri C6 ro/-21,2*0 ".21$igla 1."*

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  18/21

  Pret(cu TVA)1."012

  1.,#2"

  0.1,6

  1.2##2

  1.#","2."0*6

  11.)16"

  3.)6,

  1"."#0,

  1.#),

  2,.23",

  1#.2236

  1#.)6#6

  10.,3#6

  ".600"

  *.*)2"

  2,.3*,,1#.33*2

  3.062,

  ".#616

  0.""6"

  0.3,""

  2.2,16

  ".62*2

  #.3*32

  33.#2,

  12.*2"

  3.0#*2

  *.220"1.#),

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  19/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitate +ara t'a cu tva

  1 POST-IT 654 CLASIC 6!6"" #AL$%N &'' *-654-# " buc ".1" %i@:A

  2 POST-IT 655 CLASIC 6!&+"" #AL$%N &'' *-655-# 2 buc *.*2 %i @:A

  3 ,OSA PVC C + #AI/ AL$AST $-S0'&-' 1 s%t10 buc 0.#6 %i @:A

  " ,OSA CATON C %LASTIC V%LOCOLO AL$AST V%L-444+5& 3 buc 10.,2 %i @:A

  * S%PAATO CATON &'5!+4'"" &'' AL$AST 1O-46+'+-A 1 top100 +il% 6.2" %i @:A

  6 OA%CA NOIS &4C* STAN#A &$C2$LIST% ST-365-&4-L-N$1 1 buc 2.#6 %i @:A

  # ATI% COPIATO A4 NAVI#ATO '#2*P 5'' COLI2TOP I-PS''''+&'& 2 cutii 13.3" %i @:A

  , CL%*A OI &3"" &+2CT N%# AL-&-&& 1 cuti% 2.23 %i @:A) *APA POT%CTI% A4-A &,%SCINCOP2CLA 6'"7 &''2S%T $%-+'6' 1 pac/%t100 buc 2#.2# %i @:A 32.

  10 $I$LIOAT C* PP2PA $%N% AL$AST $%-+3&4''-A 3 buc 1".12 %i @:A 16.

  11 $I$LIOAT C* PP2PAP% %LIT0 AL$AST 0-54'4'5-A 2 buc *.#* %i @:A

  12 I#LA PLASTIC TANSPA%NT ' C* ALCO AL-&5+ 2 buc 1.61 %i @:A 1.

  0150252016

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  20/21

  Nr. Crt. Produs Cod Cantitate +ara t'a cu tva

  1 ATI% COPIATO A4 NAVI I-PS''''+&'& 2 cutii 13.3" %i @:A

  2 Pi -"21-2*-1 1 s%t 11522@:A

  3  Alon% ar/i'ar% simpl% B,22#6 10 buc 051*@:A" %paratoar% 4?-"6203-: 1 s%t 6.2"@:A

  * Plicuri C" maro =:-60" 10 buc 0.30@:A

  6 !us% CD :-"366000 1 s%t 1*.10@:A

  # Dosar% albastr% B-2,1"21-A 10 buc 1.2)@:A, *APA POT%CTI% A4-A &,%$%-+'6' 1 pac/%t100 buc 2#.2# %i @:A

  ) %t sur+%r -36"-PP" 1 s%t 10.26@:A

  10 Post-it 3(-6#0* 1 s%t 1*.1, @ :A

  otal

  %parat - bon+actura

  %t sur+%r -36"-PP, 1 s%t 1#.2,@:A

  Post-it 3(-#*00!-#* 1 s%t ).*0 %i @:A

  IN%LIN% TIPLS ' ST-4-CC&+ 1 s%t 21.62 %i @:A

 • 8/17/2019 Comanda Grimagh

  21/21

  TOTAL